Sunteți pe pagina 1din 4

FISA APLICAȚII MODUL IV

1. Completaţi un calendar al activităţilor de mentorat de inserţie profesională pentru cel putin un profesor de butant, pe parcursul
unui semestru şcolar.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE MENTORAT


SEMESTRUL I

Nr. Nr. de ore


Luna Tipul activității Tematica abordată
crt. alocate

1. Septembrie 6 Ateliere de lucru pentru consultarea Curriculumul național pentru disciplina predată de profesorul/cadrul didactic stagiar: studiul
legislației specifice învățământului documentelor oficiale:
preuniversitar/pentru proiectarea și
Săptămâna 1
planificarea activităților didactice
[1] planul-cadru, programa școlară,
[2] proiectarea activității didactice - documente specifice:
Săptămâna 2 [3] planificarea calendaristică,
[4] proiectarea unităților de învățare,
Săptămâna 3 [5] proiectul de lecție,
[6] documentele școlare
2. 2 Susținerea unor lecții cu model de către [7] Eficiența strategiilor didactice utilizate: caracterul real- activ al metodelor,
profesorul mentor/Workshop de reflecție a susținerea învățării cu mijloace de învățământ, utilizarea eficientă a timpului.
Săptămâna 4
lecțiilor observate.

3. Octombrie 4 Ateliere de lucru pentru consultarea Evaluarea rezultatelor învățării:


legislației specifice învățământului
Săptămâna 1
preuniversitar/pentru proiectarea și
[1] standardele naționale de evaluare pentru disciplina predată,
portofoliul educațional al elevului,
planificarea activităților didactice în echipă
Săptămâna 2 [2] proiectarea probelor de evaluare
cu profesorul/cadrul didactic stagiar

4. 2 Susținerea unor lecții-model de către [3] Eficiența strategiilor didactice utilizate: caracterul real- activ al metodelor,
profesorul mentor în echipă cu susținerea învățării cu mijloace de învățământ, utilizarea eficientă a timpului
Săptămâna 3
profesorul/cadrul didactic
stagiar/Workshop de reflecție a lecțiilor
observate

5. 2 Observarea lecțiilor predate de profesorii [4] Calitatea proiectării didactice, concordanța dintre activitatea proiectiv-conceptuală
Săptămâna 4 debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor și cea practic- aplicativă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii
asistate/consiliere individuală percep învățarea
6. Noiembrie 2 Ateliere de lucru pentru consultarea [1] Structura și caracteristicile evaluărilor: instrumente de evaluare unică, evaluările
legislației specifice învățământului naționale
Săptămâna 1
preuniversitar

7. 2 Susținerea unor lecții-model de către [2] Eficiența strategiilor didactice utilizate: caracterul real- activ al metodelor,
profesorul mentor în echipă cu susținerea învățării cu mijloace de învățământ, utilizarea eficientă a timpului
Săptămâna 2
profesorul/cadrul didactic
stagiar/Workshop de reflecție a lecțiilor
observate

8. 4 Observarea lecțiilor predate de profesorii [3] Calitatea proiectării didactice, concordanța dintre activitatea proiectiv-conceptuală
debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor și cea practic- aplicativă,
Săptămâna 3
asistate/consiliere individuală [4] caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii percep învățarea
Săptămâna 4

9. Decembrie 2 Ateliere de lucru pentru consultarea [1] Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar: formarea continuă,
legislației specifice învățământului funcțiile didactice - condiții de ocupare, forme de angajare a personalului didactic
Săptămâna 1
preuniversitar Evaluarea activității personalului didactic (criterii și descriptori de performanță)

10. 4 Observarea lecțiilor predate de profesorii [2] Calitatea proiectării didactice, concordanța dintre activitatea proiectiv-conceptuală
debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor și cea practic- aplicativă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii
Săptămâna 2
Săptămâna 3
asistate/consiliere individuală percep învățarea
11. Ianuarie 4 Ateliere de lucru pentru proiectarea și [1] Curriculum la decizia școlii. Elaborarea programei pentru disciplinele opționale
Săptămâna 1 planificarea activităților didactice în echipă
Săptămâna 2 cu profesorul/cadrul didactic stagiar
12. 4 Observarea lecțiilor predate de profesorii [2] Calitatea proiectării didactice, concordanța dintre activitatea proiectiv-conceptuală
Săptămâna 3 debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor și cea practic- aplicativă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii
Săptămâna 4 asistate/consiliere individuală percep învățarea
2. În vederea pregătirii unui cadru debutant pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ, propuneți un
plan de pregătirea pealabilă, luând în calcul cele două componente – elaborarea portofoliului profesional și susținerea
examenului scris.

ACTIVITATE SĂPTĂMÂNA/ NR ORE


[1A] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU - PLANIFICARE S1/2h
CALENDARISTICĂ
[1B] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU - PROIECTAREA S2/2h
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE S3/2h
[1C] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU - PROIECT DE LECȚIE DE S4/2h
DIVERSE TIPURI S5/2h
S6/2h
S7/2h
[1D] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU FIȘĂ DE S8/2h
DOCUMENTARE-FIȘĂ DE LUCRU
[1E] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU „FIȘĂ DE RECUPERARE” S9/2h
[1F] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU „FIȘĂ DE EXERSARE” S10/2h
[1G] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU METODE MODERNE S11/2h
UTILIZATE, METODA CUBULUI, CIORCHINELUI, ETC S12/2h
S13/2h
[1H] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU TESTE DE EVALUARE CU S14/2h
TIPURILE DE ITEMI CUNOSCUTE S15/2h
S16/2h
[1I] REALIZEAZĂ UN MODEL PENTRU ANALIZA S17/2h
REZULTATELOR TESTĂRII, OBSERVAȚII/CONCLUZII
GRILA DE EVALUARE
a portofoliului profesional personal
Punctaj Punctaj
Structură portofoliu profesional
Barem de evaluare (punctaj autoevaluar evaluar
personal
Conținut portofoliu profesional personal maxim) e e
Prezentare candidat 0,5 puncte
Date de identificare candidat
Încadrarea
Date personale
Orarul
Curriculum Vitae (Europass) 0,25 puncte
Scrisoare de intentie 0,25 puncte
Activitate la catedră 6,5 puncte
Proiectarea/Planificarea materiei 2 puncte
Planificarea anuală
Planificarea semestrială
Planificarea pe unități de învățare adaptată nivelului
clasei
Proiecte didactice (minim 10, pentru diferite tipuri de
lecții) 2,5 puncte
Instrumente de evaluare 1,5 puncte
Documente suport Testul predictiv cu baremele aferente
Rezultatele testării și observațiile/concluziile
Măsurile/planul de acțiune
Catalogul profesorului 0,5 puncte
Resurse materiale 2 puncte
Resurse didactice adaptate nivelului clasei
Fișe de lucru (pe nivel de performanță vizat)
Cărți, culegeri, texte, teste, CD-uri, DVD-uri, etc.
Folii retroproiectori, prezentări
Raport de progres școlar Raport de progres școlar 1 punct

NOTA FINALĂ PORTOFOLIU PROFESIONAL PERSONAL 10 puncte

EVALUATORI, CANDIDAT,
Numele și prenumele, Funcția, Semnătura, Numele și prenumele Semnătura
............................ ................. ......................... ............................. .....................
............................ ................ ..........................

S-ar putea să vă placă și