Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. Unități de competență Unități de conținut Nr.

Data Activităţi de învăţare şi produse realizate Observații


d/o. ore
Unitatea de învățare I: Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1 1.1. Stabilirea relației 1. Resursele personale. Capacități și calități. 1 Exerciții de realizare a unor prezentări cu
dintre succes, eșec și referire la resurse personale și valoarea
resurse personale, în propriei personale.
2 adaptarea eficientă la 2.Succesul și eșecul în dezvoltare. Pași în 1 Dezbateri cu referire la efectele succesului și
diferite situații de viață; depășirea barierelor, dificultăților, obsta- eșecului asupra personalității.
1.2. Aplicarea normelor colelor.
3 unui comportament 3. Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv. 1 Discuții dirijate „Decalogul asertivității”
asertiv din perspectiva Tipuri și forme de comunicare. pentru clasificarea celor 10caracteristici ale
unor interacțiuni pozitive comunicării assertive.
4 școlare, familiale și din 4. Conflictele – cauze și reacții. Aspecte pozi- 1 Jocuri de rol pentru exersarea abilităților de
comunitate; tive și negative. Inevitabilitatea conflictelor. exprimare și soluționare a conflictelor.
1.3. Modelarea stilurilor Metode de soluționare.
5 de exprimare a emoțiilor 5. Relaționarea și acceptarea. Diversitatea 1 Jocuri de rol pentru transmiterea emoțiilor
și sentimentelor în acord emoțiilor și sentimentelor: manifestare, trăite.
cu nevoile personale și ale acceptare/neacceptare, posibilități și limite.
6 celorlalți. 6. Evaluare sumativă: Evaluarea produsului. 1 Portofoliu Reflecții personale

Unitatea de învățare II: Asigurarea calității vieții


1 2.2 Identificarea 1. Viața ca sursă de învățare. Roluri și 1 Analiza unor experiențe de învățare din viața
posibilităților de învățare implicații. Diversitatea comportamentului, elevilor;
prin implicarea în viața acceptare/neacceptare.
2 comunității; 2.Publicitatea și consumul rațional. Necesități 1 Discuții dirijate cu genericul: „Știu să
2.2. Argumentarea reale și false. Calitatea produselor. Cheltuieli consum rațional,,
beneficiilor consumului raționale.
3 rațional al unor produse și 3.Comportamentul corect. Diversitatea 1 Crearea unor povestiri/povețe despre
servicii, din perspectiva situaiilor de manifestare: în familie, la școală, comportamentul corect manifestat în diverse
unei vieți de calitate; în locuri publice, în activităi de divertisment, situații din viață;
2.3. Aprecierea în natură, în vacană. Apreciere și
importanei verticalităii și autoapreciere.
4 curajului în manifestarea 4. Verticalitatea și curajul. Semnificaie și 1 Lecturi comentate „Accentuarea
unui comportament corect caracteristici. Necesitatea și importanța individualităii prin verticalitate și curaj
manifestării. Modalităi și context de mani- Organizarea unei galerii a eroilor preferați din
festare. opere literare, cinema, arte, sport etc., care au
manifestat verticalitate și curaj;
5 5.Implicarea ca sursă de dezvoltare. 1 Exerciții de formulare a argumentelor pro sau
Importana vieii active. Posibilităi de implicare contra pentru o dezbatere de grup:
în vi aa comunităii. Proiecte personale și de „ Voluntariatul trebuie să devină obligație”.
grup. Beneficii personale și comunitare.

6 6. Evaluare sumativă: Evaluarea produsului. 1 Poster Sunt mândru de comportamentul


meu (desene, narațiuni, prin care să
demonstreze un comportament corect, de
valoare pentru sine și cei din jur).

Unitatea de învățare III: Modul de viață sănătos


1 3 3.1 Relatarea despre 1. Tendințele modei și sănătatea elevilor. 1 Discuția dirijată: Moda în diversitate și
aspectele riscante ale Moda, caracterul temporar. Diversitatea efectele ei asupra sănătății adolescenților;
modului de viață a exprimării. Situațiile de viață și moda.
adolescentului cu Atitudinea moderată și rațională în raport
accentuarea impactului cu sănătatea
asupra sănătății lui;
2 3 3.2.Stabilirea relației 2. Comportamente riscante și infecțiile sexual 1 Redactarea unor fișe informaționale pentru
dintre responsabilitate/ transmisibile adolescenți despre factorii de risc în cazul
iresponsabilitate față de relațiilor sexuale neprotejate
3 propria sănătate și 3. Sarcina în adolescență: riscuri pentru mamă 1 Prezentarea unor filmulețe despre sarcină în
consecințele pentru și copil. adolescență, infecții sexual transmisibile
dezvoltarea ulterioară și
4 starea de bine; 4.Adolescența și nutriția corectă. Regimul 1 Discuția dirijată: . Pericolele unei alimentații
3.3 Argumentarea alimentar corect. Pericolele unei alimentații incorecte.
necesității de a rezista incorecte. Riscurile consumului de fast food.
tentațiilor periculoase
5 pentru propria sănătate, în 5.Toxicomania: consecințe nefaste individuale 1 Studiu de caz: Toxicomania și consecințele
baza informațiilor și sociale.Cauze ale toxicomaniei. Influențe nefaste asupra organismului și a societății în
accesibile asupra dezvoltării psihofiziologice și sociale. întregime.

6 6. Evaluare sumativă: Evaluarea produsului Poster elaborat în grup: Substanțe toxice,


care pot declanșa dependența
Unitatea de învățare IV: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
1 4 4.1 .Corelarea acțiunilor de 1. Piața muncii și deciziile de carieră. Piața 1 Proiect individual la tema „Eu, profesia și
de evoluție în carieră cu po muncii, specificul funcționării, factori de piața muncii”;
potențialul individual și și dezvoltare. Profesii și meserii solicitate pe • Identificarea angajatorilor care pot oferi
perspectivele pieței m piața muncii din Republica Moldova. oportunități de practică în domeniul ales;
muncii; Cercetarea gradului de solicitare a diferitor
4. 4.2. Valorificarea profesii pe piața muncii din Republica
oportunităților oferite de Moldova;
2 comunitatea școlară, lo- 2.Inteligențele multiple și profesiile. 1 Realizarea testelor de cunoaștere a
cală și piața muncii pentru Caracteristici ale diferitor tipuri de aptitudinilor pentru a planifica dezvoltarea
lansarea inițiativelor inteligență. Corelarea profesiilor cu tipul de lor;
personale și activităilor inteligență dominant.
antreprenoriale;
3 4.3. Proiectarea traseului 3.CV-ul și scrisoarea de intenție. Structură, 1 Redactarea CV-urilor cu diferită destinație;
educaional și profesional secțiuni importante.
în baza sistemului de
4 atitudini și valori. 4.Voluntariatul și dezvoltarea personală. 1 Identificarea persoanelor cu experiență de
Dezvoltare personală prin activități de vo- voluntariat în comunitate și a oportunităților
luntariat. Domenii de implicare în activități de pentru activitatea de voluntariat.
voluntariat. Planificarea activității de
voluntariat.

5 5.De la idee la afacere. Corelarea cu 1 Exerciții de dezvoltare a ideii de afacere.


interesele comunității. Dezvoltarea ideii de
afacere.

6 6. Proiectul de carieră. Atitudini și valori în 1 Proiect de carieră.


deciziile de carieră. Traseu educațional/ traseu
profesional. Elaborarea și evaluarea
proiectului în baza criteriilor stabilite.

Unitatea de învățare V: Securitatea personală


1 1. 5.1 Descrierea modalității 1. Reguli de comportament în cazul incen- 1 Simularea diferitor situații (prin imagini,
de acțiune în caz de incen- diilor casnice și în localuri publice. Acțiuni filmulețe, instrumente TIC) cu întreprinderea
diu, în baza regulilor de personale și colective de protecție și salvare. acțiunilor de formare a unui comportament
securitate; adecvat și responsabil în cazul incendiilor
1. 5.2. Analiza posibilelor casnice și în localuri publice;
2 capcane on-line, privind 2.Traficul rutier. Semnele de circulație rutieră. 1 Joc de rol pentru exersarea comportamentului
riscul pentru integritatea Necesitatea cunoașterii semnelor de circulație în stradă și în alte locuri periculoase;
morală și viața elevului; ca pieton, pasager și conducător al mijloacelor
1. 5.3. Aprecierea securității de transport.
3 ecologice în comunitate, 3.Securitatea elevului pe timpul vacanței. 1 Elaborarea unor proiecte de activități
în baza unor criterii ofe- Situații de pericol și risc. Reguli de com- referitoare la odihna activă a elevului și
rite; portament. securitatea lui în vacanță;
4 5.4. Proiectarea 4.Securitatea ecologică în comunitate. 1 Analiza unor studii de caz sau din viața reală
activităților în vacanță, Modalități de asigurare. Implicare personală. cu referire la securitatea ecologică în
din perspectiva asigurării comunitate;.
securității personale.
5 5.Oportunitățile și capcanele on-line. 1 Referate, postere cu tematica: Viață on-line:
Avantajele și riscurile utilizării surselor de oportunități și capcane
informare și comunicare on-line. Posibile
capcane. Mod de reacționare.

6 6. Evaluare sumativă: Evaluarea produsului 1 Pliant despre securitatea elevului în vacanță,