Sunteți pe pagina 1din 30

VI.

Contabilitatea atelierelor

Partea T.

CAPITOLUL 1.

Notiuni generale.

1. Activitatea omeneasca are menirea sa inlesneasca bunul trai. Ea are prin urmare un scop: satisfacerea nevollor oamenilor.

Aceste nevoi suntfoarte numeroase ~i dUera dela individ la indiv id.

Cand aceasta activitate este desfasurata de un individ sau de 0 asoclatiune de indivizi, in vederea realizarii unui castig; ea se numeste tntreprindere.

2. Intreprinderile sunt prin urmare: individuale ~i colective ~_i au de scop satisfacerea nevoilor. Ele pot fi de atatea feluri, cate feluri de nevoi sunt: comerciale, industriale etc. 3. Cand €I intreprindere are de scop sa produca cu mana 'sau cu masinele diferite obiecte, ea se numeste intreprindere industria/a

4. Cand aceasta intreprindere industriala i~i deslasoara activitatea sa cu un numar mai mic de oameni, prelucrand materii in cantitati mai mici, ea se numeste ~i atelier.

5. Cand insa i~i desiasoara .activltatea cu un numar mare de oameni, prelucrand materii in cantitatl mari ~i cu ajutorut masinelor perlectlonate, ea se nurneste fabriea.

6. Industria poate Ii deci mica sau mare.

7. Oamenii cari suntocupa]i int,"n jlldlltltl'in pol fi de 2

l'clllPi :

a) Lucrdtori, adica cei ce 'n'au 0 specialitate de lacru,' dar cari ajuta pe a doua categorie, numlta

b) meseriasi, cari au 0 specialitate Invatata legal. .

Ambele categorii, in viata industriala, se numesc tucratort, e bine ins a se facem distinctie : caci de regula lucratorii n'au Iacut ucenicie, de mici, pentru invatarea meseriei lor.

Lucratorii ~i meseriasii trebuie educati : trebuie sa invete mereu, pentruca numai astfel vor putea Ii folositori ~i lor ~i. tarii in care traesc.

Astaz! meseria este ridicata Ia mare rang in societate; meseriasii ~i lucratorii .sunt foarte bine apreciati in societate ; ei nu mai sunt, ca mai inalnte, desconsideratt, sau nebagati in seama.

Ei sunt azi baza desvoltarii popoarelor, de unde ~i zicatoarea : «meseria este brtiiard de aut»,

Se cade dar ca meseriasul ~i lucratorul sa. ~i pastreze aceasta consideratiune din partea societatli, fiind mereu tot mai multi muncltori, mai dernni : si _totdeauna supusi legilor tarii.

Ei trebuiesc sa fie numai oameni de ordine, caci numai ordinea ~i munca asigura progresul.

8. Daca meseriasul sau micul industrias nu lucreaza in vre-o Iabrlca oarecare, atunci este silit sa-si descbida atelie-

rul sau. .

Pentruca atelierul sau sa mearga, sa-si -desvolte activi-

tatea, sa-s! mareasca afacerile, trebuie sa fie organizat.

A organiza tin atelier tnseamna :

a) a-I Jacecunoscut ;

b) a te stradui sa produci cat mai ieftin ~i pe gustul clieatilor ;

c) a cauta sa-]! maresti afacerile, prin munca cinstita ~i prompta, ce trebuie Ila desvolti j

d) a controla si a tine socoteala de tot ceiace facio

9. Meseriasul sau mioul .industrias apare in activitatea sa, sub 2 raporturi:

a) ca producator - deol exercita meseria j in acest caz,

el trebuie:

1. Sa cunoasca meseria;

2. Sa se specializeze cat mai mult in meseria sa;

3. Sa produca cat mai mult ~i mai bine cu osteneala ~i choltncli cllt mai mici,189

190

b) Ca comerciant, - -deci ca colportor si destacator al

produselor sele : in acest caa, el trebuie : ,

1. S~·~i mareasca deverul aiacerilor sale j cautand sa eurnpere ~i sa vanda cat mai rnult ~i mai bine' ---> adica, sa-st procure materie prima, buna sl ieltina - pe care prelucrand-o, sa ~ destaca ou cat mar mult Iolos pentru sine j

, 2, Sa.organizeze vanzarea produselor sale,

CkPITOLUL II.

Documente !iii reglstre.

A. Documente. 10.:,. Organlzarea unui atelier cere:

A) Sa-l fad cutioscut atelietut, ,

, Daca un mesertas sauun mic industria~ doreste sa-sl deschida atelierul sau, are nevoie:

1. De -' un capital oatecare , acest capital trebuie sa fie suficlent :

a) Pentru instalarea l'iI.i, adica chiria localului, eventual eumpararea Iocalului :

b) Pentru cumpararea de masini ~i unelte, scule strict ne-

Cesare inceperii rneserii ; J

c) Pentru cumpararea de materle prima;

d) Pentru plata lucratorilor, meserlasilot si ucentoflor oolaboratori, pana Ia terrninarea comenzilor sau obiectelor ce

sunt de Iabricat : .

e) Pentru rula] ~i alte .eventuale cheltueli.

, Prin. urrnare, capitalul ee-l avem, trebule sa fie sulicient : , acest capital II putem avea noi- meseriasi sau mici industriasi _:_ sau - procurindu-ni-I priri tovarasie sau eventual prin rmprumut. " 2. De luarea de masuri peniru a-l face 'cuabscu! oielierut. Aceste masur! ce le luarn pot fi Ide .2 feluri:

~) La inceput cand il deschidem atelierul;

b) Dupa ce il desehidem atellerul ~i voim sa rnarim afa-

eerile, .

11. Mijloacele de realizare, pentru a-I face cunoscut ateMend sunt :

Anuniurile ; Peciatnele ;

Circularile, despre care am vorbi t Yn cl. II. 12. B) Organizarea unui atelier mai cere:

Stradumta pentru a produce cat mal mult ~i mai' ieftin ~i pe gustul clientllor.

Aceasta tnsemneaza, oil: in atelierul nostru sa depune munca intensa, ordonata ~i metodica.

Fiecare colaborator al nostru.trebuie sa stie mai dinainte :

-ce are de facut,

cum trebuiesa·~i execute munca;

ce are de primit drept plata pentru munca sa.

A~e~ti colaboratori ai nostri trebuesc controlati ~i indrumat! cat mJi des.

iEi trebuie 811 stie, ca ochiul patronului este pretu-

tindeni, .

1,3. Patronul trebuie sa caute sa satisfaca ~i gustul ~i pretentiunile clientilor: sa-l indaloreze; sa-si-I taca psieteni, .pentruca numai astrel va reusi sa·~i formeze 0 clienteala sigura ~i permanenta.

Clientela se Iormeaza numai prin tncredere ~i prin Ielul

cum este servlta,

l4. C) Organlzarea unui atelier mal cere:

Munca. cinstit« si ptomtd spre a't1 mati afaceriie, -Meseriasul, mieul industrias, comerciantnl '~i toii oameni

-de ataceri trebuie sa He ~

muticiiori, caci numai munca innoblleaza ;

clnstiti, caci numai omul cinstit poate Ii stimat *i iubit; corecti, caci numai find, cerecti, "ne pti'tem impune ;

apoi irebue sa tmplineasca exact obligatitmtle," caci numai

.atunci vorn putea avea tncrederea altar a: j credit cat mai larg ,

modestt, caci numai omul modest este iubit, . -

Intr'un cuvant trebuie sa Iim oameni.

Cine se abate dela aceste indatoriri, si-a gresft -cariera,

nu poate ajunge nimic, ajunge numai de rasul tuturora.

Un om mort printre eei vii.

15. D) Organlzarea unui atelier mai cere: ,0) control, cat mai des '~i mal bun;

b) tinerea socoteliiot a tot ceeace se face in atelietui nostru iii ill afarade ateiierul nostru, peniru a!acerile' noastre.

Meseriasul sau micul Industnes precum ~i 'toti oamenit de atacert sau tntrepnnzatorit nu vorajunge nici odata sil pl'01.rcHczc, tI.,c,it nu vor fi I

191

192

cat mai buni controlori ai intreprinder ilor j

, cat mai buni calculator! ~i contabiJi a i Intreprinderilor. 16. Controlul se face: a) prin documenie ;

b)' prin registre ;

c) prin cercetarea $i vet iftcarea aces-

tora ell afacerile noastre. _ 17. Intocmirea documentelor, tinerea registrelor, precum ~i inregistrarea operatiunilor unui atelier sau a unei Intreprinderi, poarta riumele de contabilitate.

18. Documeniele prin care se face controlul unei lntreprinderi sunt :

Pretul cureni, (a se vedea cartea cl. II,)

Cartela de proba este 0 carte legata, tacuta din Iol sau cartoane subtiri, pe care sunt lipite cate nu model din fiecase fel ~i caIitate de marfa; ~i unde se mai arata : dlmenslunile, pretul etc.

Cataloagele cari sunt de asemenea niste carp, in car! se gasesc tnsa fotografiile marfurilor ~i in care se mai arata : dimensiunile, pretul, etc.

Aceste 3 documente se trimit_ clentilor - direct sau prin comisi-volajorl, pentru cercetare ~i Iacerea comenzilor.

19. Comandele directe. se fac prin documentul numit Nota de comatida, dupii modelul de mal jos :

Nota de comanda.

catre

Gr. Alexandrescu, mare industrial? de pielarie , Ssor D. Moclornita,

Bucure~ti.

Str. Abatorului No. 17- re, Va rog sa binevolti a-mi trimite urrnatoarele :

No.

F e I u I

I Lei lB.

1000-

1

75 perechi ghete barbatcsti, sevro No 38 -44 a

A Nioollr".

193

19. Daca eomandele se fac prin mijlocirea unui comisvoiajor atunci documentul este eel de mai jos:

A. Nicaara., Atelier d.e ineal~aminte Arad.

St;. S. Barnutiu No.7.

Arad, 25 Julie 1930.

,I,

Comanda No.1.

Clientul: Stefan Vase, Turnu Severin. Conditiuni: Plata 30 ziIe, sconto 35"10. Expeditia . Prompt franco gara,

Fnitar"1

Explicatia

75 perechi ghete barbatesti, sevro N~'38-44 50 perechi ghete de dame" sevro No 35-40

1000 800 600

50 perechi ghete de cop ii, box,

N", 22-31

,'"

ss N. Cioro~ariu.

194

195

20. Alta data comanda se poate face i?i prin scrisoare ; cam asa :

Ordin d~ A NICOARA,

Atelier de il!lcaltaminte.

Arad-

Str. S. Barnutiu No.7.

eumparare.

Mad, 25 lulie lQ30:

Domnului ..Q-r. Atexendrescu.

Sr. D. Mociornita.

_!3~,: r e ~ t i.

Str. Abatorului No. 17-19.

Astazi am primit pretul curent, ce ni l-ati trimis cu seris.

Dv, din 15 cr., btnevotti Va rog a cum para in contul meu :

100 kg. talpa tranceza -Urs». .

Plata la primirea marfii : oassa-sconto 15°/0; .oomisionul

Dv. 5"1".

In speranta ca vet! executa acest ordin spre deplina

mea multumire, Va rog a primi asigurarea stimei mele,

A. Nicoara.

21. In felul de mai sus se poate face ~i un ordin de vanzare, schimband termenii pentru a Ii vorba de vanzare.

22. Dupa executarea oomenzii se trimite un document [ustificatlv de executarea comenzii. Acest document poate Ii : uti memorandum,-

adica un document [usilicativ, care aduce aminte client1,llui, oa

comanda s'a executat. -

Cateodata chiar pe baza acestui memorandum se face

, platatin acest caz se timbreaza. Altiel, timbrarea nu-i necesara.

Exemplu:

A. NICOARA.

Atelier de incaltaminte.

Arad.

Str. S. Barnutiu No.. 7.

Arad, 28 Iulie 1930.

MemerandutP. Dlui J .. Constantin

Bucure$ti,

Str. Episcopul Radu No.

Astiizi v'arn expediat la adresa Dv. comanda Dv, No.

Binevoit~ a dispune plata.

F e I 11

I Pret unit e r I Tot"

1.

75 perechi ghete barbatesti,

:;;1,) V 1'0, No, 3H ill! !

I~ 1000 \ 7!>.(I()(~L

I I

1l. 1.

23. Constatarea vanzari! unor marfuri se face prim do-eumentul numit jactura.

lata un model:

A. NICOAR.A.

AteHerde inciiltiiminbe.

ARAD,

~Str. S. Barnutiu No 1. 2. Arad, 26 lulie 1930.

FACTURA.

Dl GH. ORA.DAN.

$IRIA.

Sa dea,

Valoarea maefurilor de mai [os :

Explieape

1 A. N. 75 perechi ghete barbatesti, sevro No I

38-44 .__ 1.000 - 75,.0001-

2 A.N. 50~perechi de dama, pantofi. ~evr0 No

,,5-40 . __ --- 800 - 40.0001-

3 A,N. 50perechighetedecopii,box.No22-34 600- 30000-

,145,000;- 4.3501-'

1406501- 1411--

Total r-------------: Cas sa- Seonto 3% : Timbru : 4

,~ ,

, i T' b

i 1401 lei i im re

,! ACf-lITtlT ! Netto de plata leI

, '

L J A NICOARA.

140.7911-

r

1 I

24. De tinut minte. ~actura> fiind un document justifieativ,

.trebuie sa -cuprinda urrnatoarele par]! ;

1. firma;

2. data ~i locul;

3. titlul de tactura ;

4. numele cumpanatorulul ~i adresa :

5. cuvintele : ·"Sa dea :« '

6. explicatia, pentru ce sa dea ,

. 7. corpul tacturii, «lin case sa'reiasa: oantitatea fel I v .JunIor. P!etu1 unitar], .pl1elq:1 to~aIJseaZ'i:\,rpi1'lte, timbre;u mard 8. t1mbrul,. cu. tormele achitarli, daca se achita imediat:

aoa nu, atunci timbrul se aualeaza ccu stam iJa !

scmnandu-so de' 001 .oe a vandu.t. . p ne mal

13'

196

Un alt medel de jactura.

A. NICOARA.

Atelier de incaltaminte.

Arad.

Str. S. Barnutlu No.7.

'F ACTURA,

n-io:

'$tejan Vase.

Ar,!Q, 28 lulie 1930t.

Turnu· Severin.

, '

Am onoare a Va face cunoscut, oa azi V'am expediat cu;

I f' tV ~viteza, comanda Dvvoastra No.1, ce ne-a]i

ca ea era a, rna", .' ' •

Iacut-o prin comisul meu voiajor, D·I. Nlcolae. ClOro.garlU,_

pentru a caru! valoare de Lei 145.145, V'am debitat azr,

Cu deosebita stima,

A. Nicoard.

Explicatia

1 A. M. 75 perechi ghete barba- I

testl, sevro No. 38-4411000 2 A. M, ',50 perechi ghete de da-

me, sevro No. 35-441 800,

3 A. M I 50 perechi ghete de co-

I pii, box No. 22-34. 600

Total

TimI)re

I Netto de plata Lei

Sum a

-~

197

25. De tinui minte. - MarfuriJe dupa ce s'au Iacturat, se -expediaza pe adresa clientului. Expedierea se pc ate face sau 'ell calea ferata, sau cu posta, Se mai fac expedieri :;;i cu vaporul ; iar in timpul din urma :;;i cu aeroplanele.

Cana m.avfurile se expediaza cu cale terata, se face-liD. 'document justificativ de expediere numit scrisoare de f:rasurii; 'care poate Ii pentru marea sau mica viteza.

Cand marfurile se expediaza cu posta, atunci se face un document [ustilicativ de expediere, numit joaie de expeditie pOfjtalii.

Cand rnarfurile se expediaza cu vaporul, atunci se face un document justificativ de expediere numit conosament.

lata cate un model din aceste documente:

Pret unitar

I I: I

-I

75.000

40.000

30000

, , ./ '

~-

145.000

145 -I 1-14"",'5""', 1~45=-- - :

"

\..j_. ",,'

- .. , ,-_ ... '" ._' '!

, \J

.198

1. 0 scdsesrea lie triisura.

SCRISOARE DE TRAsURA ..

MAR 11: LU TEA L A.

Domnului Nicolae Or6.dan.

"

III Arad.

I No. ~i mar~a de propnefate a vagonului

C. F. R. t2723

Statiunea de distinatiune :

___ \1.-.

A r a' d

.toli de \ 1231
expedi-
No. tiune
-Scrisoa- \
I rei de i8M
trasura Marfur,ile mai ios [nsemnate Ie prlmiti pe baza regulameiltului de-

, transpott ~i al tarifelor. , . ,

CFermenul pentm eiectuarea transportuluti este prescris la art. 52 al re-

gulamentului de -transport).

, \'1 II Gre.utatea

Milfca ~i No. Cat~:A ==lli='b=a=la=g=i=lI=l J,\===F=E=L=U=L=M=A=" =R=F=E=I==. #==k=e/=t~C~gtr=i~=!=e=1

\ 1

I __ ~ ~ ~~ ~~------~---------l~~------

300 kg, Balot

V. M,

Mentluni alihnisl< de ~e- 1 gulament si de t'lrif ~i (

enumera_rea anexelor J

~~glurarea transportull:1i} 1 ~

~~. Deburs C1.l

to o· ~

':1 J Rambllrs ~

~'§l ( ....

C,) 5 . Sr>ecificarea

,*.s: f debursului si a §~' ramburstrlui

ellS

Mentillnca de francftl'C 1

n l"tfotlillorliliti f

TalpK

315

Tolul :

OradoOl• Tn ~[, llilln IH:1O.

l 1't111l~\11111 ,I 1111111111 1'11,1111111111111.

(H )" \/1,1/1'1111

~99

, Stampila co da~a: a statiunei de eX]led,itiune

Slampila de cantarire StampiJa cu datil. a statiunoi de destina'~iune

Pozitiunea I

de sosire I

F~ANCAT r Lei I B.l

DE PERCEPUT

NOT A

L ai lB.

Incarcat cu Ramburs

8.

Taxa p, duplicatul scrisoarei de tl'iisul'il. Taxa de transport

lncarcarea

Loeatiune la expeditiune Il.. we

Ridiearea de pe si punsrea pe camion Cantarirea

Magazina~ill la expeditiune p zile

Statiune~ animaleler in ga.ri "

• lntrebuintarea macaralei Pentru Insotitori

137

Pentru asigurarca transportului Provision pentru dshurs ramburs

Chirie pentru musamale Desinfsctare

, Pentru reluaaea rnarfuriloe

.

Descarcarea 'I '

Locatiune la sosire pentru ore l

Magazinagi u la sosire pentru zile I

Pentru declararea neexaeta a fe~u\ui marfei

I~I-

> > grau tatii »

Soma,10talii

145

OBSERVATfUNI. Csmpleetarea eoloanelor (lave IlU sunt incadrate cu linii grease incumba' predatotului ; indicatiunaa statiunei de destinatie se va

face numai to spa~i1:l1 incadvat eu linii subtiei de desubtul adresei. .

La puedaeea mnrfueilor care urmeaza sa se incaree de J)lredMor el

It'lllJllO Hn lr)~m'ie No. ~i maroa de ~)roprjel:ate a vauonului respectiv. '

TO'III) IlttlJlliullilo ('0 M 10"01'ill In no\o''''I1< "Men\iuni admise de reMII!'WI'lItllll ", r" 1,"d'ltII 111i. HII ~tlhHorrIJl"v.t\ till lll'odlil,{),' ~I Hit HO eontrasemU"'~JI lin 1\1(11,,1111 1I1'IJlIIII" ,11 .,MiI rllrrdll,

200

,._---,.----;;

I Actele No. Data I
tcsottrcare
Foaia de 47 2s!V1I
lex.,,; tie - 1~30 I
Serisoare
de 1
+rasura C. F. It: \

Aviz si adeverire ~e primire .. . Domnului Nicolae Oradan. Strada. A. Mureseanu No. 18.

Arad.

La 15 a Iunei August 1930 a sosit Ia adresa Dv. eu (mare) iuteala de la statiunea Arad urmaterul transport: •

Timbrul A. S.

l Lei

Leu 0.50

Dupa avzar e sa adauga

Magazinagiu pe .,. zile -

DOS No. •

Locatiune . p zile - I

I, pos No. - I ;

1--~----E-x~p-e-d-it-ia--m~a-r-fu-r-il-o~r~.--·---1I-------T-o-ta-l-g-en-e-r-al-.-I--1--451~

'I'axele acl specificate s'au lncasat.1 si transportal se poate preda destinatanrlui,

Stampila de achitare.

Casier, (ss) P. Nlculln,

SPECIFICAREA TRANSPOB,'lJULUI

DE PLATA

Cantitatea I·' MOd'h1·1 Conti- ~1·Greutatea Speeificarea 1 Lei I B

Coletelor .lmPoa<? a- nutul in Kg.· Hamhursului si a taxelor I . taru

310

Deburs Ramburs

Transport ~i accesorii Total

V. 30Q Kg. M.

Talpa

Balot

Acest aviz s'a predat adresatulni astasi la 17 a lunei Aug·u~t ora 12 p. ID.

Sernnatura avizarului:

M. Petrea.

Primirea transportului indicat prin prezentul aviz

se atesta de subsemnatul, astazi 17 a lunei August ora 1 p m.

Semfiatura primitorului (ss) N. ORADAAN.

145 - ,

145 -

CUPON

rare se llredii destinatarului.

:;-r;ompila de zi a oficiului expediter

:. o. prezentarii -----------Adtesa expeditorUlui:

I. Tripon, Oraaea, sit. Petru Pares.

No lIb.

Snme patite de destinalar ?;:mours . lei b.

Porto postal " "

Fsctagiu . " ."

~Egazinagiu-- _ " __ ." ,

Total - . ." . ~_ "

r Timbr:-

;~ fiscal

1 lei

..

Ad se Iipeste etichetaca No. de inregistrare

~ :;;1 numele oflciului de ol"igina

Dotnnul I. Tripon'

din Sir. Petru Rares No. Itb expediazii 1 colet in greutate 4 kg. 600 gr. contiuand carti

in valoare de' lei cu ramburs de lei Pentru d-nul G Boeriu, Brasov.

Str. Pe TocUe No.' 19 La 24 lulie 1930

. Timbru statistic 0,25

Peste timbrul fiscal de mai sus, se aplica etampila de zi a oficiului de pre zen tare.

Ti·rilblu As'iste.n~a 0,50 lei

Loc pentru

TIMBRELE PO~T ALE-

Franco. . Jei b.

UJ .

;l Porte . . " --------"

~

~ Taxa reex. . ." . "

~ Factaglu .' . . " "

~

[;-<

Sigilul cu tu~

Magazinagiu __ . = ,, "

Tet. taielof ~. " . "

. I

Verso foU de expeditie

Stampiltt de zi a oficit1iiIi destinatar eu data sosirei obi ect111u i

AVIZ

No: de- sosire ~ __ c __

o

• Semnatura impiegatului responzabil de exacta predate: ,

Toate obiectele de =~ sagerii eari nu 5"3t: :o:l?: dupa B zHe libere de sosire, se VQr indr::z "_ o taxa de magazinegtn 2E; 1 leu pentru Iiecare zi ;:= intarziere sl penfru ~c::E.rz

. obiect in parte,

In orasele unde fun!:'--:neaza serviciul de fac:Q,: celetele ~ vor duce Ia c.::mieiirl destinatarilor, p='" tru care se va ineasa ·e2. destinatae cate 3 Iei C ~ obiect in greutate plLa a I) kg.

. Taxa de factagiu, ;)11.:", 'fi pliititii !?i la prezentare de catre expediter.

Pentru pachete Ioeo zz se percepe niei o taxa .:= factagiu, afara de caza; cand se inapoiaza expecitorului.

Pachete destinate a:" distribui in eomune nr-'..;: faetori rurali sunt SUpU£J: ebligatoriu la taxa factagiului.

Tirnbrele si taxa de pla "pentru faetagiu sau megazinagiu se vor lipi pes e randurile tiparite mai sus,

I .

CHITANTA.

Subsemnatul certific ca am primit in regula obiectul inserts tn presenta foaie de expeditie:

A$..tazi tn .

S~mnatura destinatarulul :

Stampila de zi cu data pfediirii obiectului

o

3. Un .conosament.

SERVICIUL MARITIM ROMAN. \ .. Service Maritime Roumain,

CONO SAM EN T.

CONNAlSSEMENT.

. SERIA B.,

No. 168

Incarcat in aparenta bun a stare ~i condltionare de catre Firma Charge apparement en bon etat et conditionncrnent, 'par

Pe bastimentul.«Romiinia» Calatoria Comand. Cap.P. Nicolau

Sur Ie bateau \ Voyage Cornandant .

urmatoarele, pentru a se preda la Pireu Dvlor Salagos & Co.

ulterieurs pour erre delivre it . aux Messieurs

plata navlului ~i a cheIt. urmatoare precum f,ii qele prev. de reg~ Ie payment du nolis et dcneuses ult, ainsi que celles prevues par les, reg.

«I-<!l MOdu\' de 1~U) Greutatea
Mrca $i No. QJ~
E C:. Continutul declarat . rotunjita
Marqe lmpachetare Contenu Declare I-~
:;::;..ro ,,- Poids
et Nc. «0 ::l Embalage vo
ua 4c.. '. arond
O.
M. -",-' I I .
V. 300 kg. talpa kg. 315 325
, I \ . ,
I
I, I Acceptand aceasta poHta de incarcare pre cum f,ii pnrnrmitorii sau reprezentantii lor recunosc fara nici 0 rezerva conditiile si se se supun la legile, regulamentele i?i obiceiurile romane, renuntand la .orice prescriptie contrara sau diierita..

En acceptant ce connaissement, les chargeurs, aussi-bien que les receptionnaires ou leur representants reconnaissent sans aucune reserve les ' conditions et ils s'y soumentent aux Ioi, reglements et coutumes roumaines, en renoncant a toute prescription contraire ou differente.

In virtutea oareia agentul zisului vapor a sernnat 3 poJ.ite de incarcare, din care una fiind Iichidata, celelalte vor fi

fara valoare. '

En temoignage de puoi I' Agent du dit bateau a signe 3. oonnaissements, don l'un etant accompli, les autres seront de nulo valeur.

r;ollst(IIII/(1"

203

204

Serviciul Maritim Roman

.,.

. Service Maritimeficun.ain

sau pe bastirnentele ou sur les bateaux

sau la ordin, contra ou' a l'ordre, centre

~i tarilele in vigoare et tarifs 'en viaueur,

_( Triplicat nenegociaLil COPIE

. , Triplicat non negociable

AgeFltia S. M. R. Galati.

Mentiuni admise de S. M. R ..

Mention admise par S. M: R

I. POPOVICI, GALA'fI.

Valoarea asigurata 240,000 lei Valeur assurea

Valoarea rambursului ..

Valeur ramboursae

Mentiune pen tru francarea taxelor ........ Mention pOur l'affranchisement des taxes.

NavJul I Navhil I \

unitar . total Taxe '" Taxe de

Fretunitaire ==Fr=et=t",o=ta=l l=fr~a,=D=ca=t=e NOT E- perceput

I __ L_ei~IB_.+-L_e_i~i_B~.~L_ei~IB_.+- . ~JLe~1

20 3200 I 3200 I

Exc~dent de greutate KQ~otall. .

Amenda Manipulatie

Mall'azina.i.. ..... penlI'lJ zi:o. .. ... ,

- __ -'--'---

3600

350 50

Ramburs Remboursement Taxe anterioare Taxes anterieurs Spese anterioare Frais anterieurs Navlu pana Ja Nolis jusqu'a

Proviziune pentru ramburs Provision p, Ie remhoursemsnt

> pentru navlu • pour Ie nolis

> penti'u spese anler.

> p. Iss frais anterieurs Taxe de asigurare

Taxe pour l'assurance

Taxa de tncarcar e

Taxa de chargement Manipulatia

Manilmla~i0n

Timbre si conosamente Timbres ef connaissements Taxe va male

I Taxes de douane . Cappa

Cappa

J

[<

Conditiuni gener~e de expeditie, *)

1) Pentru transporturile ce se expediaza cu vapoarele Serviciului Maritirn Roman sunt in vigoare prescr,iptiunile Codulul de comere roman, precum ~i dispuzftiunile regula-

mentelor in vigoare .

·2) Sunt excllise del a transport cu vapoarele Serviciului Maritim Roman: toate obiectele supuse exploziunli sau inflamatiunii spontane, substantele caustioe, articolele rau mirositoare, obiectele' supuse debitului postal din Romania, coletele mai grelr ~e 1.~00 Kg. sau al carer volum este mai > mare de 5 !lletn cubi. Coletele mai grele sau m ai voluminoa-

. se se VOl: primi numai, daca manipularea lor este posibila cu

mijloacele disponibile.

, 3~ Nearnbalate se admit la transport numat acele oblecte

cari, prin felul lor, nu exige sau nu permite ambalarea.

0) 1\ <:N111 cOJ1rli\ilmi 'UJI( scrise pe verso conosamentului,

.200

2(). De iinui muue. Aceste dooumente le obtinem, prin, cnmparare, dela CFR; PTr sa'U NFR ~i SMR.

Ele trebuesc completate-exact ~i' cite], ca sa nu prcduca

tnourcatari la expeditie.

Ele calat(;nesc odata cu marfurile; costul transportului se

poate achita tnainte sau dupa sosirea -mariucllor.

Bste bine ca :lnnain±e de a faceexpedierea sa studiem ; care rnijloc de expediere este mai bun ;;i mai ieftin; in acest seep vom cerceta aeeste institutiuni, unde ni se vor da toate

Iamuririle necesal1e. .

Dupa ce am facl;lt 2 sauvmai multe exp~diW, apoi .~tim

cum sa procedam mai departe.

Nimeni nu s'a nascut tnvatat : toti invata, mereu; se

ne straduim sa tnvatam si noi totul, ceeace este in legaturci. mali ales. ou m:eseria noastra.

I

27. Odata ee s'a executa(_comanda; faeandu-se expeditia

eumparatorul trebuie sa-si reguleze clatof;ia.

Regularea datoriei se face:

G) direct, prin mandat postal, banca, etc. ; ,

b) indirect, prin tntermedicl unei alte- persoane.

28. Cand se face direct, prin mandat postal, se foJose~te ,tiIocumentul de mai [os, numit mandai poeta! .

..

<,' "

..

Se

tUPON I

poate lua de destinatarr.

BANI

MANDAT POSTAL No ...

====

PE'NTRU SUM A DE 500 LEI

(A se rspeta suma if! ll!ere)

Cinci sute lei

II .

1'Marca

II de .

1_2~'

----,-

Lei 500 lei

Tabelade taxare,

IJ~lui st. GHEORGHIU

Deosebit de taxa

Comerciani cartonului de 1 leu

Numefe, prenamele ~j 10.11 LA CONSTANTA. lS.e va mai plaU:

cuinta irimifafol'ului ~~=~~I'll"'N"""D~IC=A~"""T~I"""U"""N~I .... D"""E~~S ..... E'"""R'!"'V"""I"""C ..... I"""U===~= ~ ~.~ ~ i .

. O. Emilian ~ """' es Pi ;.z ~

Str, !%rl1rie No. :3 '. BUll pentru Lei bani ~::> .~ C!l 'c;)

:========: CIl ~ ~ ~ _-.

(A se repeta suma in litere) 'S . ...; g <!:: :§ :::

:~~~1QcJ.) NO~~C!l''O CD ;:; ~ 0 ;;; )~ !i:l'S'';;;<;)@

0) ~ .... S,emn. alient. care a emis mandatul $ ~ <<<J <ll 'OJ <1S

- ;F:S~1IO-i~

Q,).~:tD. ~s ~

Data !":o............................... ofichil emitent ~ ~ :::I '" ~ <.i> ·~~Stll~d~

~ C <l) , ... '+00:

.2~<"''O 1:::1 ------------------------------ ® Y.<l 5 a; g ~.~ to ~ .... ~ g'eIl E!

-------------:--.-------------------,--,-------------------------------------- --------------- 2 ~..!"! "" ~ - o:!

<<<I a> '" $.- ~ 8 Stersatur! saurasaturi nu sunt admise - Cartoanele sehimbate nn sa schimba. U ~ ~ .... '" e> .....

:::I ~ '"1:! ~ S.

IASI.

o

Sigiliul ell arme!e Hirii sau stampila special a 'oetogoFlal1Le;:

Starapila ofieiului expediter,

No. de sosire .

Stampila de data sosirii,

Am primitsuma de lei - bani cuprinsa in

acest mandai postal.

Asttizi la ~ ,.

(Semnatura destinatarului)

Semnatura impegalului care a facul plata.

Stampila de data achitariii

209

29. Cand. regularea &e face printr'o banca oarecare; de.punem suma- lei aceasra banca :;;i dispunem sa i se plateasca Iurnizorulu! nestru surna datorita. '

Pentru acest serviciu ce "nl-l face banca, pla tim un comision oareeare.

l ,

30. Regularea unei plat! pentru 0 Iurnizare de 'marfa, se mai poate face :;;i asttet : '

a) platim·furl'lizorului un aconto;

b) iar pentru rest, dam un inscris, prin care ne obligam sa platim la 0 data oarecare suma, Acest tnscris se numeste cambie.

-, 3 L Conform Jegii comerciale, cambia este _ un Inscris prin care 0 persoana-se obliga a plMi sau a face sa se plateasca unei alte persoane 0 suma de bani, Ia data ,:;;i la locul aratat in camble,

De aei se intelege, ca cambia este de 2 feluri:

1. Cambia in care figureaza 2 perscane : una care are sa plateasca si alta care are sa incaseze; aceasta cambie se numeste bilei la ordin .

.' 2) Cambia in care Iigureaza 3 persoane : una> care a prirnit suma :;;i care face cambia, a doua persoana, care are' sa plateasoa suma, coniorrn dispezljiei celei dintai persoane : :;;i a treia persoana, care are sa .incaseze suma.

Aceasta cambie se numeste p@lila sau frata."

Iata cate un model din, aceste cambii:

A"

, 1. Model de bilet la ordin.

Lei zece mii 6)

\

Media:;;, 15 1939 1)

B P. Lei 10,000

Timbru

La 15 Noemvrie 1930 2), voi plati pentru aceasta una :;;i singuramea palila 3), la ordinul 4), doranlor /. Stoia & Petru 'Gkimbar 5) suma de

33 lei

valoare prim-ita in marfa :;;i la termen voi urrna cu plata ~onform legiuirilor pentru polite.

Caire mine' insumi

Plata ta Media« 7)

ci, Mihuta 8)

Condi{iuniIe legale: 1) Data j 2) Scadenta j 3) Denumi)}~a ric cam b te j 4) Clausa la ordin; 5) Nu.mele benefieiarului, U) StlJl~ II; '1) S('I1l11~tll r<l :-:nbRcl'iitorului ; 8) Locul de plata.

II,

210

2. Model de polita sau trata eu acceptare complecla l?i in plin,

1 Sibiu, ,20. /1. 1930 1)

T.i~bru La 1 lutui dela .dat« 2), yeti LeI 16 una ~i singura mea .polita

---- Andrei Brudi 5) suma .de

'"

s-,

~ 2l'g Lei soptemlioptsute 6)

.;:: g-CQ

~:E~

~o, - c..ro

.E_~~

~·V~

u-_

-<: " :;;':;; '0.-

B. P. Lei 7.800

plat! pentru aceasta 3) fa ordinal 4) Ddui

valoare primita in marfa si .Ia term en vetl urma cu plata conform legiuiriIor pen tru polite.

Cafre A. Bacia 7) I: Yulpe

Plata fa Siblu 8)

.------~~-=~--~-=---=-~=---------~~

Condittumle legale in acest model sunt, cu exceptia celor dela No. 6 ~i 7, la fel ca In modelul de mai sus.

No. 6 indica sernpatura tdigatorului care in biJetul la or din este a emitentului [subscriitor},

La No. 8 se adauga numele trasului.

32. lata. cum se aplica intocmirea unei carnbii, care apare ca bilet la ordin sau polita.

'cand ne Irnprumutam noi, direct sau cand luam maria pe credit ~i- trebuie s'o achitarn Ja 0 data fi~a, nurnita seadenta, atunci putem sa racern 0 cambie, care poate fi redac-

tata ca mai sus: -

a) Bilet !a ordin :

ne obligam .ii pla tim sJma de bani

1 Beneficiarului

Nol Ctriigiitorul)

ID) polito sau tratti, cand Intre noi i;>i be'norwial' mal i,ntervine 0 a treia porsonnn, co ('<Ire :;11111('111 1101 ill Inn/ilurl 'ell .d'floed I'll' nil 'H' cilllon'flXl1 0 IIIlItl eI. hnul, I'I( 0 11~11

me- am invoit noi aceasta a 'lreia persoana numita tras, noi C'li dispunern sa plateasc a pentru noi - beneficiarului - suma -ce 0 datorarn noi, la scadenta.

Dispun em

~

sa plat easca pentru noi, suma de bani, 1a scadenta

1- Trasulai

N_Oi_1 emiten~

33. Scadenta poate Ii :

a) la 0 zi tixa, ex: 1 Septembrie 1930 j

b) fa vedere ;

c) fa un anumit limp dela vedere; ex: 3 zlle del a vedere, '}in acest caz, cele 3 zile sunt libere, adica nu Ie soceteste ziua

'Vederii; -

d) fa un anumit limp dela (latd, ex: 30 ziIe dela data;

e) fa un anumit btuc! (targ),

34, Polita sau .trata, ea sa poata Ii platita detras, trebuie sa fie In prealabil acceptata de el.

35. 0 cambie se poate vinde ca orice marfa; transmiterea proprietatii camblei se face prin gir si anume, daca bene- ' ficiarul unei cambii vlnde polita innainte de scadenta, el gi-reaza pe verso cambiei, sumadin camble : prin aceasta devine, coobligat cambial.

36. Daca 0 cambie nu se achita ta scadenta, se protesteaza -printr'un act olicial, ce se redacteaza de autoritatea [udiciara

respectiva. ,,!

37, Cateodata 0 cambie protestata -se emite din nou, cuprinzand in acest caz ~i chultue!i1e de protest. Ea se ·trage -de ultimul posesor al cambiei pana n'a fost protestata, asupra oricarei persoane, ce flgureaza in cambie. Ea are scadenta la vedere ~i se numeste conira-cambie.

38. Cate odata putem. sa ne achitarn 0 datorie a noastra prin mijlocul cekului, care este un inscris sub forma de ordin de pI lUI. CekuJ se emite de noi asupra unei persoane 'sau H unci uitnci nude avem sume disponibile.

Coli ill «eel osl numai un mijloc de plata; in timp ce 1IIIIIIh II .'111,., 1111 II HI 1 "lllllemf dc' 01'1 ellf.

211

212

Mod.el de cek.:

, l'~ .1
No. 2. 'S No. t. Alb'a:lulia 31 Iulie 1930 ~.
<CIS
:Data 31. lulie 1930 e· Banca Nafionala a Remanlei
Q
cr:: "
- IA$I
Suma Lei ,30 000 cois
Platiti lei ordinul P-Iui !
'CIS
Ozdinul c; J. VINTA.U sumade
=
. .S Lei trei zeci mil. /
-;. r
J. Vintau z Le'i 30;000., Director
«l Contabil .,
<.>
Ia!?i = i'
CIS, Casier
j C!:l , 39. Calcularea doMwzii la cambie se face dupa cum am. ,

imratat la ari tmetiea.

-Intermeni comerciali se lntrebuinjeaza :

a) Scontez 0 cambie, adic a curnpsra 0 cambie j

b) Negociez t» cambie, adica vand 0 carnbie. Dead ~i numlrea de scont inloc de dobanda,

In' intrepriuderlle mai marl pentru aceste 0peratimrii sunt servici! antlme,' cum este la 0 banca de ex,' pentru, ealcularea rapida sl exacta a scontului se - recomanda tabelele spectate.

_ B. Registre. '

40. Mintea omeneasca nu. poa te tine minte r;ietailat ~i;

perfect tot ceeace se, irItilmpia intr'o afa.cere. ,

~i~carHe ce .se intamp-la zllnic, in orice moment, slmt atat de' multe ~i variate, I'ncatoricat de buna minte am ayea,

nu puternsa retinem totul, _)

De aceea, pentru retinerea tuturor Iaptelor, mi~caril(,H, ce se petrec intr'o aiacere, s'au inventat niste caete, CUI

Hniaturi anume, nWJllite'r.egistre. /

Aceste registre sunt necesare oricasei aiaeeri, pentruca:

1. ne 'arata situatia intrepr!nd'erii noastre ;

2. servese ca probs : in justiti'e, fiscului, ete.

41. Unele registre SUBt legale, adica obligatorii, precum : reglsttul-juthai, regietrul-inveniar si cazierut ; altele sunt faeuuutive, adica se Intrebuinteaza nl!lmai unde trebule ~i unde cste nevoie ,

42. Tonto irlh'opJ'(rld( ril(' (1)11")1'01111,, I~I IlIrllHltl'lIlII' HIIIII

21J

-ebligate sa tina registrele legale, pentruca, daoa nu le au,

-aturrei:

a) coril. legii timbrului, sunt amendate;

b) conf legii comerciale, nu pot face dovada afacerilor lor ~i in cazde faliment, vor fi considerate bancrutare "Simple.

43. Registrele legale trebuiese timbrate ~i legaiizote. Timbrarea se face conf. Jegii timbrului, de fiecare fila; Legulizareu, se face conf. Iegii comerciale, de instantele

,judeciHore~ti ~i anume :

1. se mU'j1eroteaza ;

2. se parareeza (adica se sernneaza fiecare flla :)

3. se snurueste ;

4 . .:8e -sigtleaz.a snurul :

5, se certifica toate aceste operatiuni.

44. Forma, marimea si modul de tinere al registrelor ditera. Cele legale trebuesctinute . cum prevede legea,

anume :

Registrul jurnal, a) iiiregistreaza opertiunile, - zi cu zi; operatie cu operatic.

b) aceste lnregistrari se Iac In limba tari! sau intr'o

Iimba vie,

c) dupaun mod special de Inregistrare,

d) far a stersaturl, HII a razaturi, fara scris in alb, _ Liniatura acestui re_gis,tm diiera.

'. Registrut inveniar : a) inregistreaza la inceputul alaeerii ~,j apoi in fiecare an, averea ~i datoriile intr.eprinderii, eu dea-

manuntul, atan cantitativ eat si calitativ. '.

Legea cemercialacere aceleasi oonditiuni de inregistrare ca siJa re gistrul jurnal.

Regtstrut copier, unde sunt copiate, inainte deexpedlere, scrisorile ~i celelalte documente jus,tificative.

45. Regissete facultative pot fi cat de nameroase sau cat de reduse, dupa Ielul intreprinderii; eJe pot avea liniaturile ce Ie voieste lnrreprlndetea j iar tinerea lor se face dupa

lelul registrului, . --

Aceste registre. facultati:ve sunt Ioarte neoesare intr'e

tntreprindere .

46. Intrun ateli er putem avea ca registre Iacultative : 1) registru! maestru sau cartea male, un de se tree opes\juni!c dill .jt11'nnl i

214

2) tegisirul de cassa, unde se trec lncasarile ~i pla tile e.

3) regtsttul de magazie, unde se tree intrarlle ~i esirile de maferiale ;

4) registrul de marfuri, unde se trec Intrarlle ~i esirile de" marfuri :

5) regisiru! de tacturi, unde se tree facturiIe pentru nu-. merotare, control, etc.';

6) registrul de comenzi, unde se trec comenzile ;

7) registrul scadentor, cu 2 part! distincte : a) pentru datoriile noastre catre altii :

b)" "altora noi; /

8) registrui strata, unde se trec operatiunile pentru 'aducere aminte ~i pentru trecerea lor in registrul [urnal.

47. Prin urmare, lntr'o tntreprlndere avem 2 feluri deresistre :

a) registre legale, cari Ie au toate intreprinderile : [urnal, __ inventar si copier j

. b) registre facultative, cari dilera dupa felul afacerilor unei intreprinderi ~i dupa modul de desvoltare al contabili .. tarlt acelei intreprinderi .

.Aceste .registremai pot Ii :

a) prlncipale. adica registrele strict necesare unei contahllitati, precum: inventarul, jurnalul, maestrul ~i coplerul'j b) auxiliare, adica registrele ajutatoare celor dlntaiu,

48. Modele de registre, specificate mar sus, impreuna eu alte - necesare ~i utile - sunt expuse la monografia contabila,

Partea H.

Contabilitatea.

49. De iinut minte. J;jZ ,',

Contabilitatea este a :}tlinta, care ne tnvata cum sa inreglstrarn mlscarile de valori dintr'o intreprindere oarecare precum ~i relatiunlle de drepturi ~i obligatlunl ale intreprinderii fata de alte persoane' precum ~i a altor persoane fata

de tntreprindere. :tl:;l <-

Coniabllitatea mai este in acelas timp si 0 aria, pentrucn "eel ce inva'ta aceasta stiinta, aplicandu-o in diler+te tntreprindeni, prin felul cum va ~ti s~ inregi:;tJ'cze OPCI'fI(jllllili); prin Ielul cum va !;iti MI IIlilizcl,o rtll:!lllr<'I(J 7111"I')lI'illdol'll, VII

215

creia un metod de contabilitate aproape individual, caracteristic in tre prinderii sale.

Cu alte cuvinte, contabilitatea ne lllvata $i teoria si tinerea registrelot ,

50. Rolul si folosul contabllitatit, mai ales azi, sun t Ioarte marl, Nici nu se poate numi. intreprindere, aceia aiacere, care

nu. are contabilitate. '

Contabilitatea ne arata trecuiul intreprinderii; cu acest trecut putern sa exercitam prezeniul ; iar cu ambele ne calauzim pen tru viltor,

Ea esJel deci istoria intreprinderti.

51. Intr'o intreprindere apar urrnatoarele persoane:

1) tntreprinzatorul, care este organul de conducere, de autoritate ;-

2) ajutoarele iatreprlnzatorutui, .adica .agentii, numiti : easier, magaziner, lucratori, etc" cari colaboreaza cu Intre-

prinzatorul la mersulIntreprinderli ; ,

3) persoanele din -afara, numite terti, cu car+Intreprinderea este in afaceri, precum : cllenti, furnizori, debitori, creditori, etc. 52. Toate raporturile si legaturile dintre aceste persoane, ce apar intr'o intreprindere, se tnregistreaza in contabilitatea

lntreprinderii. ~

53. Aceste inregistrarl se fac numai pe bozt: de acte justificative, precurn : bonuri de incasarl, bonuri de plati, bonuri de marfuri, bonuri de materiale, scrisori, facturi, cambii, etc. 54, Inregistrarlle in contabilitate se fac sub forma de cant. Acest - cont ' este 'socoteala, ce 0 tine contabilitatea, pentru fie care miscare de valoare sau operatiune, ce 0 are

intreprinderea cu 0 persoana oarecare, _ din cele aratate mai sus.

55. Conturile acestea se numesc, se boteaza. Aceasta numire poarta numele de titlu, ex; Contul mariuri, contul A. Nicoara, etc.

56. La un cont trebuie sa avem neaparat 2 partl distincte :

a) una, care sa ne arate ca s'a primit pentru acest cont ;

b) alta, " "" " ca s'a, dat . !' ., cont : 57. In praotica: s'a primit, se zice am sa dau ;

lS'a dat se zice am sa iau.

Acesti 2 termeni, prin uz, s'au simplilicat, $i In loc de am sa da ll,________________ se zice: stint debitor ;

am sa iau . se zice: sunt creditor.

I. Ex: am cumparat pe credit (pe tncredere) materiale dela iurntzcrul A. Baciu : in val. de Lei 5000 aceasta 5nsemIIcaztl :

216

ca eu am' sa dau : ' __ ,_._furniz. A.- Nicoara, valdarea

materialului

Eu sunt deci

debiior cu , vaioarea matetialului ;

iar furnizotul A. Nicaara

are sa ia dela mine valoarea materialului, El este deci

creditor cu ualoarea materialului.

II. Ex. Am vandut din materialul ,cumparat, dela A.

Ba ciu 0 valoare oarecare ex. 1000 lei, eu bani gata, adica pentru materialul vandut am primit bani.

, a) Aci nu mai intervine persoana furnizorului A. Baciu, caci operatiunea s'a petrecut numai in Interiorul intreprinderii ; ,

totusl in interiorul Intreprindprtl, avem: ~

1. Un agent, care ne manipuleaza materialele j pe care chiar daca nu-l avem, _ intreprinderea prea mica; _ con-

• tabilltatea ne cere sa ni-l' 'inchipuim, ca il avem, caci numal asa putem sa deosebim mlsoarea de valoare, ce apare aei, Acest agent se numeste agentul de materiale, pe care contabilitatea Il intltuleaza :

"Confut, agentului de maieriale" sau pe scurt: Contul Ma" teriale. "

2. Un; al 2-1ea agent, care ne manlpuleaza banii, pe care chiar daca nu-l avem, _ intreprinderea Iiind mica, - contabilitatea -cere sa ni-l inchipuim, ca II avem, cacl numai asa putem sa deosebim rniscarea de valoare, ce apare aci.

Acest agent se numeste ageniul de bani, pe care contabilitatea H' tntltuleaza :

»Contul ageniului de' bani,« sau pe scurt : »Contul Cassa« b) Intre acesti 2 agent! ai iatreprinderi] numiti :

, • »Contui Materiale ~i

»Contul Casso» ",-

s'a petre cut 0 miscare de valoare si anume:

Valoarea materiaJelor vandute a trecut dela :

» Agentul de materiaJe _« respectiv »Coniul Materiale«

, la

»agentul de Cassa- - respectlv »Contul Cassoadica :

Cassa a prim it valoarea,

deci ate S'9 dea Intreprinzatorulul

~i anume _

"Contul Casso" este debltor

iar

-Materialele» a dat valoarea, decl are sa ia dcla inlreprlnzlllor, $i anurnc :

.r;Ofl(lI! A{n(I'tilfh' I' II fll'(Hllt!ll'.

217

r

III. Ex, Un, client al intreprinderii. _ A. Seitan _ cum-

para materiale in vaIoare de 3000 lei; da un aconto de lei 1000; ~i mai ramane dator lei 2000.

Aci lntervin :

1. _Un agent, ~i anume: agentul de materiale, sau «Con,;ful Materiale- care a dat ~i are sa ia toata valoarea Lei 3000. 2: Un ,agent, si anume: agentul de cassa, sair

»Contul cassa»

care' a piimit Lei 1000; (are sa dea};

3. a perseand din a/ora, numita terta persoana, pe care .contabtlltatea!o intituleaza :

Coniul Clientului X. -care are sa dea Lei 2000.

58. Din exempleJe de mal sus observam :

"1. la Ilecare operatiune .s'a petrecut 0 mlscare de 'va'loare:

, 2. ~fiecare miscare de' valoare a dat nastere Ia 2 ra-

~ru~ri; •

3. iiecare raport este egaJ cu eel opus lui.

Apoi, aceste raporturi sunt :

a) unul, care are sa dea, p entruca a primdt :

b) ;;i aliul, care are sa ia, pentruca a dat,

59. Aceste miscar! de raport uri in contabilitate se in ..

- -

registreaza. '

lnregisirarea lor se faee la cant sau partidii:

Cum insa in practica, daca am tnregistra in registre ast- 1el cum am aratat mai sus, or fi si foarte greu, dar $i siliti sa tacem multe greseli, prln experimentare s'a ajuns, ca aceste .inregistrarl, ale mlscarilor de valori, sa se Iaca, desemnandu-se.

AsHeI:

a) 1. dintr'o operatiune oarecare se naste 0 miscare de valoare ;

2.' ac easta mrscare de valoar€' da nastere la 2 raporiuri egale, dar epuse ;

Un rapott, care arata ca are sa dea: el se uumeste : debitor

A!l rap01t,_ care arata <--> ~ co are sa ia: el se 'I numeste : creditor

-----'

218

prin urmare avem:

WI raport debitor cu un raport creditor.

b) Pentru simplificarea desernnului de mai sus s'a nasc~cit u~ desemn ~i mai simplu, ex. primit printr'un t (litera t ' ~l anume: litera T (t mare), care se arata astfel-:

c) Aceste 2 T-euri reprezlnta, la forma cea rnai redusa a desemnnlul, cele 2 part! deosebite, ale unei carti deschise, cam asa :

r----- ~I

-------

sau mai pe scurt - exact cum se prezinta si un registru.

, d) Pe acest -1- l-a numit, ca ~i in geornetrie, anume e 1. Pa~te~ din stanga se - 2. Partea din dreapta se

Intltuleaza : Intituleaza :

are sa dea : are sa ia :

pe scurt: debit. pe scurt: credit.

~i atunci T-eul a devenit

bebit

Credit

, ,

Acesta este coniul sau partlda, care apare in contabiIitate ; inauntrul acestui desernn se fac inreglatrarlle.

60. In contabilitate pentru aceste inregtstrari se Intrebuinteaza Iimba proprie a contabilitatii : '

a) am debiiat, adica am inregistrat in parteadebitului a

unui cont, miscarea de vale are j ,

2) am creditat, adica am' inregistrat in partea creditului a unui cent, miscarea de valoare,

61. Sa Inregtstram exempJele noastre de mal sus, astlel cum se procedeaza in contabilitate. _

In contabilitate, aceste lnregistrari pot sa apara :

1) sau numai pentru persoane, in acest caz aceasta contabilitate .S~ zice ca este 0 coniabilitate III partkui simpla ;

, 2) sau si pentru persoane si pentru unele valori mai importante ; "Cassa", in ,flcest caz aceasta contabilitate se zice ca este contabilifate in partida mixta ;

3) sau pentru foate miscarile de valoare s! peniru toate relaiiunlle de drepturi :;;i obligotiuni eu dlferiie persoane, in acest caz aceasta contabilltate se zice ca este 0 contabilitate in partidii dubla, adica, pentru toate raporturlle ce se nasc : dintr'o miscare de valoare sau din relatiunile de drepturi si obligatiunl cu diferite persoane, se inregistreaza de 2 ori j adica pentru fiecare raport in parte.

62. Coniabilitatea in -partida simpla :

I. Exemplu: am cumparat pe credit materialele (in val. de Lei 5000) deIa furnizorul A. Baciu.

, a) inregistrarea se face numai la contul de persoane, in cazul nostru, deschidem numai 0 partida a furnizorului A. Baciu, anume:

Debit

Contul A Baciu Credit

Materiale, conf. fac sale Lei500(}

II. "Exemplu : am vandut dirt materialul cumparat dela Iurnizorul A. Baciu, materiale in val. de Lei 1000:

b) inregistrare in contabilitate nu se face.

III. Exemplu : Un client al intreprinderi - A. Seitan -' cumpara materia le in val. de Lei 3000. da un aconto de Lei 1000 :;;i mai ramane dator Lei 2000.

c) inregistrare in contabiIitate se face numai Ia clientul A~ Seitan, anume :;;i numai peniru ce a ramas debltor :

Debit Contul clientului A. $eitan. Credit Val. materialelor cnL Iac, n. Lei 2000

, ,

63. Contabliitatea tn partida mixtd r

1. Exempiu :

Debit Cont. 'furnizorului A. Baciu Credi t

Val. materialelor cnr, fac. sale Lei 5000

II. Exemplu:

Debit Contul "Cassa" Credit

:.,_,..,---------

Val. materialelor vandute Lei 1000

III. Exemplu :

-Debit Cont",l client A, ~eiian Credit

Val materialelor Acento p, mat ..

cump, 30n;} cump Lei 1000

Debit Con!ul C"ssa Credit

Aeont. pt. cump.

Lei 1000

a) La acest exemplu obser vam :

. 1) La partida clientului A. Seitan - la debit _. s'a inregtstrat valoarea iatrega a materialeior, adlca Lei 5060 ; 2) tot la partida clientului A. Seitan ~ la credlt - s'a . $nregistrata doua miscare de valoare.: - primirea acontulul de Lei 1000;

3) tot la contul Cassa s'a inreglstrat la debit pri.mirea acontului.

b) La partida lui A. Seitan avern : .

La debit Lei 3.000 ..

'La credit" 1.000.

rezulta 0 diferenta debitoare de Lei 2,000 aceasta se numeste sold, si In cazu! de fata: Sold debitor de ,Lei 2.000, adica clientulA. Seitan are sa dee Intreprinderii Lei 2.000.

6.4. Contabilitatea tn paftida dub/a:'

I, Exemplu: Am cumparat pe credit materiale in val. de.

Lei -5000 dela Iumizorul A. Baciu.· .

1. Din aceasta operatiune s'a nascut 0 mlsoare de valoare : materialele In val. de Lei 5000 au trecut dela Iurnizorul A Baciu in intreprindere.

2. Din aceasta mtscare de valoare s'nu nilsfll1t 'l n'llMI'llI'i Ilgnlc, 1(111111.11(1 (1('''111\11' !;OOO lul :

22t

a) unul de credit - pentru furnrZ0r~ A. Baclu adat aceste rnateriale si are se primeasC.ij traloarea adica : '._\ Furnizorul ";f, Baciu

care

Debit

b) altul de debit pentru agentul nostru v-v contul rna- .. teriale ~i ~r~ sa le dea, adica :

Debit Contul materiale Oredit

'laI. fac furn. A Baciu Lei 5000

3. Aceasta operatiune astrel se inregistreaza lnregistrul

jurnal, vom vedea imediat. .

II. Exemplu : am vandut din materialul cumparat dela A. Baciu materiale in valoare de Lei 1000, cu bani gata »

1. din aceasta operatiune s'a nasout tarasl 0 miscare de valoare, materialele in valoare de Lei 1000, au trecut sub. forma de bani, dela agentul de materiale la agentul de Casa; 2. din aceasta miscare de valoare s'au nascut 2 raporturi egale, ambele de cate 1000 lei:

. a) unu! de credit - pentru coniul maieriale, care I-a dat,

adica: / .

Debit

, Contul materiale

Credit

Val. mat. vandute Lei 1000

b) altul de debit - pentru contul Cassa, care l-a primit, adlca :

. Delilit Contul Cassa Credit

Val. mat. vandute

Lei 1000

'222

"-

IlL Exemplu: un client al Intreprinderil A Seltan cum-

para'materiale in valoare de Lei 5000 ; da un aconto de Lei 1000 si mal ramane dator lei 4000.

1 Din aceesta operatiune s'au nascut 2 mjscar! de valori : aJ lllltl-r-- vanzarea metarialelor de lei 5000;

b) a doua - tncasarea acontului,"

2. Din-Heoare miscare de valoare -' la randul lor - se nasc 2 raporturi egale, ambele reprezentand :

2 raporturldecate 5000 lei Iiecare : 2 raporturi decate 1000 lei Iiecare ~

.anume :

1. In prima rnlscare - vanzarea - avem:

oj un raport de credit - pentru contul Materiale, val. lei ·5000, pentruca a dat aceste materiale, adfca :

Debit Contul Materjale Cr,edit

Val. fac A. Seitan Lei 3000

b) un raport de debit pentru clientul A, $eitan in val. de Lei 5000, pentruca a primit aconto materiale adica :

bebit Contul Clientul A. ~eitan Credit

Val Metarialelor

cump. Lei 3000

2. Dar clientu! A. Seitan a dat acont lei 1..000 pentru aceste materiale, deci s'a nascut a doua mlscare eu raperturi egale, avem:

a) an raport de credit - pentruCt. olientul A. Seltan, de Lei 1000, pentruca a dat aconto bani, .adica ~

Debit Cont Clientul A. ~eitan Credit

Aconto Lei 1000

. 223

b) WI rap art de Debit pentru contu! Cassa de Lei 1000

.pentruca a prim it aceasta suma, adica :

Debit Contul Cassa Credit

Aconto A. Seitan

Lei 1000

/

Nota: In practica aceasta operatiune din exemplul al :3-1ea se sj~lica, astlel :

Debit Con.tul Cassa Credit

.Aconto Lei 1000

.Debit Contul CIi\entul A:._1eitan Credit -Rarnas in cont I

Lei 1000

Debit

Contu! Materiale Credit

Fac. A Seitan

Lei 5000

Observaiiune : rezulta tul e acelas :

2 conturi de debit = 5000 Lei 1 cont de credit = 5000 Lei

65, Imegistrarea lIZ jurnai a acestor operattuni.

Registru! [urnal este un registrul 1 egaJ, ill care se tree 'operatiunile petrecute, zi eu 'zi, sub forma de articol.'

66. Articolul este modal cum se lnregtstreaza 0 operatiune ill jurnal. Acest artico! trebuie sa ara te - clar si oricana - explicarea operatiunll, prin urrnare; inreglstrarea III jurnal sub forma de articol, cuprinde;

1. ~'l operatiunea cum s'a petrecut ; ~. ~I 1'\/1/11'(/11'(1 {T(I('s(l'i opemtumi.

. 224

De aceea jurnalul este registrul de baza al contabilitatH. Din acest registru se trec operatiunile, pe conturi'_Ia T.uri, adica in Maestru.

flJ7. Sunt mai multe feluri de liniaturi pentru acest registru-jurnal.

- lata un model:

/'

I

Oricare ar fi liniatura, ea trebuie astlel dispusa, ca sa

reiasa eel putin coloanele de mai sus. ,

68. Sa .tnregtstram in jurnal cele 3 opertiuni de mai sus.

1.000 1000

I 25 Iulie 25 -11

Contul Materiale la Contul Furnizor f!" Baciu I[ Cumparat conf fac, furnizorului d e az i d - fer-ite material. in val. de Le i --. --. --.

2

27 Iulie 27

. Contul Cassa la Cantu! Materiale Vandut cn!. lac. 11. No. 1. difer ite materiale

._. I I

__ ~3-il---~------------------;II---

28 Iulie 28

Contul client A. Seitan la Coniul M!!Iteriale I I"

Vandut cni. lac. II. No.2. dileritemateriitle

in v J1. de Lei __ . _ __ / __ . _ ._. __ . 13 006 3,000 .

-1'-4- 28 Iulie 28 -- --II

Contul Cassa la Contul Client A. Seitan

__ I P_ri_ffi_it-,-ac_o_:n_to_a_s_. ". _II_. _N_O_. _2_ •. _L_ei_---_. _-_"'_II___ 1.000 II.OOU .

in val. de Lei --. --- ---

Expliearea Inregistrarilor de mai sus:

1) Inregistrarile In jurnal se fac sub forma de articol;

2) unartieol se compune din:

at No, de ordine al articolului : ._____ _ 1, 2, 3, 4.

b) data articolului; ._______ 25 Iulie 25;

27 Iulie 27; ._. . _

c) titlul articolului; ~. ._____ Contut Materiale

la Cantu/ furniz, A. Bacia; . . Coniul Cassa

Cantul Materiale ; .

d) expllcajia operatlunil ; __ cumparat cnf.

I e) suJa articolului, care e trecuta ~:c2 ~-;i-:-i~--~~I~~~

nele respective din dreapta - Dublu : . __

una .pentru Contul Materiale . . la debit;

alta pentru Contul Furniz. A. Baicu _

la credit __ , __ . ~ etc., etc.

f) inchiderea articolului, ca si la inceputut articolului.

Teme. Sa se inregistreze In jurnal, dupa cum mai sus, urmatoarele operatiuni :

1) .Clientul A. Seitan, la 3 aug. achita restul de Lei 2000;

. 2) La 4 Aug se achita furnizorului A Baicu fac. sa de Lei 5.000;

3) La 7 Aug. cumpararn materiale 'in. val. de Lei 6.000 cu bani gata.

69. Contabilit atea pentru Inregistrarea opeeatiunilor se

serveste de conturi. .

Aceste conturi trebuie sa le deosebim unele de altele .

Ele pot arata persoane; ex.: contul furniz. A. Baciu, contul clie~tul A. Seitan, etc. altele pot arata valori, bun uri ; ex.:

eontulmateriale, contul Cassa etc. .

Mai pot fi ~i alte feluri de conturi.

, ; 1. Ex.: avem Intreprinderea noastra ca sa iacem atacerile. Afacerile pot sa ne aduca ca~tig sau paguba.

Vom avea prin urmare alte conturi, cari sa ne arate ca~tiguI sau paguba; contul vanzarea materialelor, contul comision, contul salarli.

2. Cand incepem intreprinderea avem nevoie de fonduri.

Fondul principal intr'o intreprindere este capitalul, deci vom avea : contul capital.

70. Prill urmare intr'o contabilitate pot fi urmatoarele 1~(lJ1 t 1I ri ;

15

226

a) ccnturile.de fond contul Capital.; .

b) coniuri de persoane contul A '. Baciu ; contul A. ~~ltan etc.

c) coniuritie vatori contul -Cassa.; . ,contul. Mate~l~le, etc.

d) conturi de rezuitaie contul beneficiu ; contul ~olm~lO~,e~c. In contabilitate .trebuie sa facem aceasta distinctie,

pentruca fiecare din aceste Ieluri de . conturi altiel se lnregtstreaza.

Astiel :

A) conturile de fond - mai intaiu se crediteaza :;;i numai

rar se debiteaza;

_ B) conturile de persoane _ pot fi de 2 feluri.: . a) persoane care ne datoreaza nou~ _ debitori ; in acest caz :

se debiteaza mai tntaiu cu ceeace au primit : se crediteaza apoi cu ceeace au dat.

b) persoane carora le datoram 'noi -- creditori ;

In acest caz: ,

se crediieaza mai tntaiu, cu ceeace au dat;

se deotteaz« apoi, Cll ceeace au primit. . . C) conturi devatoti _- se debiteaza eu valorile intrate ; se crediteaza cu valorile esite

D} conturi de rezuliate _ se debiieaza cu pagubele ; . se crediteaza cu ca~tigurile.

Daca ne vom tine de aceste principii nu vom face nici.\odata gre:;;aHL ..

VII.

Monografie contabila a unui I mic atelier"

. (Conform ell programa analitica )

Nota. 'Con'tabilita tea este .0 :;;tiinta, care se Invata numai "din practlca,

1n acest scop am intocmit _ in' paginile ce urmeaza=-o monografie contablla a unui atelier mai mic; adica, cum

-trebuie sa tinem contabilitatea unui 'atelier mai mtc.

Exemplele date au de scop:

1. sa setnteleaga operatiunea petrecuta ,

2. sa se vada documentele, calcuIele, etc, ce apar Ia ;fiecare Intreprindere de fiecare operatiune :

3. sa se iaca tnregtstrante, ce trebuie sa se Iaca In: :~trata, jurnaJ, maestru.

De aceea exernplele date -- sunt expuse deodata pe

-aceiasi pagina, adica:':;;i operatiunea j 1

:;;i calculul, documente :

~i Inregistrarile,

-astlel ca sil fie cat mai birre intelese.

Contabilitatea nu e 0 ~tiinla grea, din contra, foarte

-usoara , se cere Ynsa:

1. multspirit de observatie j

2. [udecata ,

3. rabdare,

A~a vom reusi,

Exemple,

71 Legea cornerciala obliga pe orice intreprinzator Illtll(lilria~, rneserias. comerciant etc sa-sl tina contabilitate. , 1111 I" 11111 tnt ('(I 11\ un atelier mai mlc, ca ~i in orioe Intreprin- 15"

I

228

dere, nu se poate in cepe pana nu se face iaventatul A tnventaria Insemneaza r a nurnara, a masura, a cantari ~i a,_ evalua toate bunurile, toate drepturile sl toate datoriile unes intreprinderi.

Sa facem .~i noi la fel.

Luam ca exernplu un atelier de clsmarie, Dupa modelul. . ace stuia se poate tine contabllitatea orlcarul alt atelier, schim-. band doar . ma terialele.

I. Operatiunile

astiel cum apar in i?treprindere.

Aci: 1. se vor da exernplele ;

2. se vor calcula ;

3. se vor face docume nte :

4. se VOT expliea;

5. se vor treee ~i in alte registre.

1. Exemplu. Meseriasul Gavril Bochis din Cluj, str. Epuri-

No.7, se hotareste sa-si deschida un atelier de cismatie.

Pentru inceperea alacerilor el are urrnatoarele fonduri:

Numerar Lei lOO.OO(h o casa proprie pe Str.EpiIri No.7. in val. Lei 250.000 Lucrare ; Pentru i'llceperea afacerilor trebuie sa raca :

L 0 cerere autoritatilor pentru a-i aproba deschiderea,

atelierului ;

2. 0 cerere pentru legalizarea registrelor.

3. Dupa legalizarea registrelor l~i tntocmeste :

L registrul inven tar; 2. celelalte registre.

Nota. 1. Modelul reglstrului tnventar se gaseste la pag.

urmatoare ; /

2. operatiunea se lnregistreaza in strata;

3. de aci se trece in alt registru - Registrul jurnal sub. forma de articol; sunt 2 articole :

. 4. de acl se trece operatlunea in Registrul Maestru.

5. Legaturile lntre aceste reglstre se indica prin -re-.

Ierlnte- adica niste numere, cariTndica paginile din registrele, de unde s'au trecut operatiunUe.

2. Exemplu. Cumparam dela !irma Renner diferite rna-

toriale necesare la lncaltaminte in val. de Lei 10.000:

Se inregistreaza :

'1. In strata, jurnal, maestru ;

:2. in registrul de materiale, pag.

: 3. 'Bxemptu. Cumparam dela firma Singer diferite masin! ~iscule in val de Lei 30.000;

, 4. Eaemplu. Achitat mobilierul neeesar in val. de Lei 5.000, firmei Rosu,

5. Exemplu. Cllentul Gh. Radu ne comanda 0 pereche de 'gbete box:'ip val' de lei 1200; primim aeonto 200 lei, ope'ratiunea se :ioreg'istreaza, pe langa registrele alaturate, ~i in' registrul de cornande, pag.

6. Exepla.s, Pentru comanda No. 1. dam materialul ne'cesar suma deLei 600.

2. Pentru cornaada No. 1. pla tim Iucratorul in suma de

.Lel 500. Pentru aceasta operatiune este necesar:

1. Sa tacem 0 chitanta de Lei 500, plata luosdtorulut, ·2. Sa scadern materialul necesar, din reg. de materiale. :3. Sa not am In reglstrul de cornande - materialul ~i

tplata Iucratorului '

7. Exemplu. Luera m in at elieful nos tru, pentru . vanzare,

-urmatorele :

3 per. ghete barbatesti in val. de Lei 1.100 per:

3 " pantofi femei" "" 900,.

3 " ghete copii ",," i, 800 "

8. Exemplu. Tinandu-se licitatle pentru Iurnizarea a 20.000 iperechi boeanci neeesari Minist. Arrnatei, luam sl noi parte'; se adjudeca as. (0) pentru confectionat a 2000 per. eu pretul . de Lei 700 per .. In aeest scop:

1. Intocmim devizul, pe baza caetului de sarclni de, care .am luat cunostinta, precum ~i pe baza mostrelor ..

2, Dupa aprobarea ofertei, ce am lnaintat- 0, odata leu -devizul ~i eu garantia in efecte publice, punern cemanda in lucru, 3. Neavand materialul necesar ~i suma de bani necesara,

ne imprumutam .

a) la Banca Centrala contra cambie eu lei 300.000,

b) la fabr. Renner, dam polite pentru lei 700,000.

11., terrninandu-se comanda, Iivram eele 2000 per, bocanci, 1I<'lIfl'lI care Iaoern facturi:l.

r,• 1'(' 1>11%11 I'lIrf,lIfii ui so ordql1<lnl(H1Za suma.

229

2;30

6. cu salarile amcheltuit lei 30.0.0.0.0.

7. alte cheltueli lei 50.000. ..

8. !ncasam din val. Iacturit noastre pentru aceasta co.

manda Lei 1,200,0.00; restul ramane de pJatiii. 9. ridicam si garantia.

10. achitarn cl.. n. ord. - Renner de Lei 70.0..0.0.0.. 9. Exemplu. Vindem pe credit

2 per. ghete barbatesti a 1.20.0 2400, 2 per. pantoli dama a 1 00.0 2 .. 00.0. .. 2 per. ghete copii a 900. 1.80.0., .6.20.0.,

clientului C. Seleiian, care ne da 0 cambie ord nostru SC. 15 Dec. c.

'10. Exemplu, Achitat: fac. Foresta p. lemn f.oc lei 12.0.0.0.' fac. Uzine comunale p .. lumina" 2.80.0.· 11. Exemplu. Ridicam din cassa pentru cheltuelile noastre personale cate 60.00. lei lunar Sept., Oct., Nov,

12. Exemplu. Pentru com. No.3.. Minist.. Arrnatei, terminandu-se ~i predandu-se - face stoma materiale sl .salarii (adica trecem val. materialelor lntrebulntate ~i 'val salariilor platite la contul comenzi, pentruca astrel sa obtmem la CONt comenzi beneflciul brut.)

13. Exemplu. La 30.. Nov. dupa 3: luni de actiyitatc

incheiem btiantut atelierului nostru.

In acesf scop:

1. facem balanta de verificare (pag. urrnatoare), adica scoatem din registrulMaestru, pe conturi, toate surnele dela debi t ~i toate sumele dela credit; intre aceste sume Iacem saldurile ; 2, tntocmim lnventarul, adica constatarn tot ceeace avem ; te

evaluam ~i Ie inregistram.in registrul inventar (pag urmatoarc). .. 3. contruntiim t wentarul cu bilania de. verificore, unde gllsim diierenta, dupa ce le apreciem ce sunt, avand in vedoro categoriile de conturi, trecem aceste diierente, asttel-:

a) daca sunt valori, sutna pt. persoane intr'un tablou, 1111

mit bilant, '

b) daca sunt: castig sau pagube, lntr'un alt, tablou 1111'

mit, profit pierdere ;

4. apoi facem tnregistrarile necesare in stl\Elttl, illl'll III

~i maestru;

5. dupa aceea 'inchidcrn rC(,!iHtrclo (Hdl{)i~ Ie 1lIIIi'Ill, 1'111

11ft tl(' Vfltlll TIlOilidl ft'lI lur.]

H. Registrul-Strata.

Cum se lnnegtstreaea operatiunile in acest· registru de baza, de unde se tree operatiunile in celelalte registre.

~--

Sept. to.

7 1. Lucram In atelierut nostru, comanda din oficiu ."

3 per ghete barbati a 1100 lei 3300'- 3 " pantofi dama " 900 lei" 2700'-

3 " ghete cop·ii " 800 lei 2400'- 8fG.0·-

2 pentru cere dam material In val. de leL. __ '.' 1I==5~2';;:00""·=_==1

3. achitarn lucratorii, In toral lei .. : .•.. ]./10-12 3201·...:

8400'..,-

1930

==-

I . . . Sept. t. . --

1 Adus aport In atelierul de cismarie, cc s'a deschis pc str.

. 'Epuri No.7; sub firma: GOV/'lI Bocfli~, cismar de lux

s"tr. Epuri No.7 . .1/1.-2. urmatoarete :

Numcrar lei ".. 100000'-

In:obilul ~tr. Epuri No.7, conf. foaiei cadastrale No. 4711

in val. de lei ._. 250000'-

Total lei _.. 350000'-

=-=

JI3

. I" Sept. 2.

2 Conl. fil;c .. Renner, cumparat cu bani gata materiale de

I p ei $1 anume :

50 fuse piele neagra box ,\ 80 lei 4000'-

10 " .. rosie " 90 " 900'-

20 " " galbena. H ,,90 ,,1800'-

5 kg. pap de lipit 40 , 200'-

10 " cuie cliferite :: 60 :, 600'- 10000 -

II=~~=I

Sept. 2.

J

3 Cumparat conf. fac Singer diferite masini ~i scule in

val. lei J/4 I BOOOO'-

Sept. 3. II.

4 Achitat fac. tamplarului Rosu de .azt pentru mobilier II'

111 val. de lei J/5. 5000'-

Sept. 4. 1-·----

'. 5 Clientul Gh, Radu ne. cornanda 0 pereche ghete No. 42

box In val. de lei J/6 -·7 1200-

Aconto ... __ . lei 1I __ 2_O_O'_- __

Rest de plata I~ H=~IO~O~O'=-=I

Sept. 6 .

61 Pentru cornanda No I, liberarn din material: .

. 4 fuse piele box neagra lei 320'-

I 1 kg. talpa ... --- -_. lei 250'-

cuie, pap. etc. .. _ lei 30.- . 600'-

Achitarn lucratorul 1. Vasile p. peruba J18-9 1I _ __:5:.::0::_0_·-_1

,1100'-

:.~II

1930'~

. Sept. 15. . I

8 Pus in lucru comanda No.3, Minist. Armatei pentru 2000

per bocanci a 700 lei perechea L_ __. 14.00000.-

Sept. 15.

35700'-

9 Rldicat din .cassa" .___ __. --- --- lei

cu care am curnparat 70 buc. a 1000 renta improprietarii 5% cup. Oct. 1930. in 15% adica nom. 70000X51 =35700.

Sept. 16.

C

1

10 Depunem garantia in cf. publice la Minist. Arrnatei pt. licitatia din 17 cr. ,nom. 70000 red. --- --- --- ---

Sept.18.

11 Punem com. Minist. Armatei in lucru pentru 2000 per

hocanci 11 700 lei, adjudeca]i as/no --- --- ,--- --.

Sept. 19.

12 Ridicam, contra carnbievdela Banca Centrala sc. Hi Dec. surna de lei

Sept. 19. I

13 Ridicam dela labr. Renner, materialul necesar con. fac.

sale._. 700000'-

1.400000'-

300000'-

Sept. 20.

14 Dam cambii ord, Renner sc 20 Nov. p. lac. _ , 700000'-

Nov. 19. I -

15 Tenninandu-se ~om~l!da pentru . care am angajat lucra- I

torn speciali, platim lucru lei __ ._ 300000'-

Nov. 12. I

16 Incasat aconto as/com. 3 ord. plata No. 75129 --- --- t, 12,00000.'-

Nov. 13; I

17 Achitat conf, cheltueli com. 3. --- --. --- --- --- --- I' 50000-

Nov. 14. ]I

18 Rldicarn garantia dela ~:!~: ~:~atei:(oO --. --- .- II 35700'-

19 Achitam cambia n. ord. Renner --- --. --. --- _ --'Ii, 7,00000'Nov. 21.

20 Vindem .contra carnbie clientului C. Selegian.- l,ae 11. lei 'I 6200'-

Nov. 21.

21 Aehitat chelt p. lac. (tac, foresta __ .

Pentru lumina lac, Uzina --. ---

Nov. 22~

--. -_. --- --- -_. 12000'-
-_. --- --- -_. --. 2800'- ! 22 Ridicarn din 'cassa ehelt. personale Sept. Oct. Nov. cr.

a 6000 lei lunar --- • --. --.' --. ----. - --.

IBIlOO'

1930

_=~I\==

1000000 -

Nov. 23.

Stortuitn : val. materialclor lei 700000'-

" salariilor .. lei . 300000'-

la comeuzi p. COlli. No.3.

23

Nov. 30.

'24 Se tncheie balanta de verilieare (pag. unnatoare

cu total sume lei 69t4100'eu " said uri " 1000100'-

Nov. 30.

Se incheie balanta (pag. urrnatoare) .

cu : Activ _._ __. lei 967200'-

Pasiv :_:le:.::.i_..::.3.::_0::_OO:_:0:_:0_·- __

Said lei 667200.-, com pus :

Capital _ __ lei 350000'-

Benef. bruto lei 31700_0_·- __ 6_·6_7_2_0.:...0·_- __

Nov. 30.

~ 26 Se pun de acord :

1. balanta de verificare eu

2. registrul inventor (inreg. din i urnal art 30-35) (a se vedea ~i tabloul de inchidere)

Nov. 30.

27

Beneliciu! net de lei 259830 se stomeaza la cont Capital

deoarecc capit, se mareste cu aceasta suma (art. 36) I!====='

I

Nov. 30.-

28 Se tnchid conturile din maestru, eu Saldurile rezultati - art. 36.

(a se vedea ~i tabloul de inehidere).

1 -=~
~
, 1
.' I
It' !
I III. Registrul-Jurna.l.

Cum se tnregistreaza oper atiunile dupa sttinta contabtlltati] ~i asttel cum cere legea comerciala.

234

~=~==~=..--- .....__~~.~.--==:= ..... --==i:--== .... ~

-~! ~!! 1930~J! ,. ! 12n.7500.-I" .•

I! II I, POI t ---11297boo,- ~

1Q I Scp! (j

• S/6 I 8/9 I Contul COIllI1I1(/(, la C 111111 Saltn tt

I Pentru costul uceuicii IIlcl~lorlllJJII. Vasi-

_II te, care IHIIIJc~lc CfJlllillJd,1 I O. I.

11 S<'IJ/. III

,.. (I

I

----~------

193

S/18

1

Sept 1.

S/2

4

SI'l 5/3

I

\ 5

S/4 6/3

. Sept 6.

Contul' Comatuie la Contul Materiale Pentru comanda No 1 dat materialu I necesar .. -

10000.0'-

100000' -

2~OOOO'-

250000'-

235

108

5200'-

3'1 Contu! Cassa la Contul Capital.

Adus in atelieru\ meu de cismarie, coni. aulorizatiei oliciale. N9. 375/930, In numerar lei -_. ... ..- _.. .... _ ..

Sept. 1,

2 I Contul Imobil la Contul Capital.

Am mai adus In atelierul meu de clsmarie, [mobilul meu din sir. Epuri No. T; conf. toaiei cadastra!e No, 4711, in val. de lei .. - ...

3 4/3

Sept, 2.

Contul Materiale la Contul Cassa.

Curnparat conf. lac, Renner de azi diterite materiale in val. de 'lei

10000'-

10000'-

500'-

500'- .

Sept, 2,

Coutul Ma$ilZi $i Scule la Contul Cassa. Cumparat conf. iac. Singer de azi etecte masini ~i scule 1_~ val. de lei ;.- ...

Sept. 3

Contul Mobilier la Contul Cassa Achitat lac, Rosu pentru material necesar atelierului meu, In' val. de lei' .. - .--

6 7/8

Seot. 4,

Contul clientul Gh. Padu u: Cont. Comenzi Primit comanda No.1 In val. de lei .. -

30000':_'

8/9 11/3
l8/10 15
,12/11
16
. 'SI" 11 13/8
17
8/12 3/14
18 Contul Iucatlamlutc COJli'ccliollalll 1;1 COli-

, tul COli/am/e.

pus in lucru, dill oliciu com, N,) ~,

1~· cO

']

Sept, 4.

30000'-

5000'- 5000'-
1200'- 1200'-
21)0~- I 200'- 8400'-

3/7' Contul Cassa la Cont. cliental Gh. Radu Aconto as/comand. No, 1. lei..; _.. -

8 8/4

9 9/3

Sept, 6, Contul Salarii la Contul C(lssn, , Achitat salariul III rlltorlll l. V:.;~.::JH:.:;il:.:;itJ:"""'':_~'"~ _ __:':''':':;'_''''' _ __;__;_~1

1)11 I'l'!olor\1J1

. GOO'- 600'-
,,00'- WO'
I' U'!ftlill ~ 11l\l'lntXI 12 Sept: III,

8/4 Conlul Couuuule la C ntu: Ma/eria/e.

Costul materialului COUI. No, 2, ... ...

Sept. 10.

Contul Safari! 1,1 C(,DtU] Casso. II

Achitat lucru COm. ,No 2,

141'1 . Sept, 10. I!

Ii

8i!! Contul Comande Ia C'J1tul'Salatii. Ii

II Pentru costul muncii, com, NO.2.. .. .. Ii

M s~~ ~

Contul !'Jecte Publice 1'1 Contu! Casea ii Curnparat cont. Borderoului l. Visan d. II

rub. nom ,Ooua lei Ii 35700'- 1·

'I

Sept. 16, :1

Contul Garantii 'Minis! Arntatei la Cont. II Etecte pUblicel Depus garantia pt. iicitatia 17 cr. nom, ,I

70000 lei real _ .. , _... .... ._. Ii 35700'-

, Ii

Sept. 18,!

Cant. Millisl. Armatei la Cont. Comandc II

Pus in lucru com. No, 3. . .. ' ... . .. 111400000-

11

I

Cont. Cassa la Cent. Cambii de plata, 'I

Ef, 11, ord, Banca Centr. sc. 19 Dec, CI', II 300000''I

Sept. .19. '

9/3

3200'-

357.00'- '

30700'-

Sept. 19.

1

: 1400000'-

Ii

II 300000-

17000"'~

4/15 , Cont. Materiale Ja ConI. Firma Renner, I Curnparat conf. fac, sale materiale .

700000'~

De rcportat _ .. 1 ,HH~14()O'

II U7Ht)~OIl'

236

I .11

1930

Report _

, ,

19 SI14 15114

SI15

21 Stl6 3113

22

SIl7 16/3

Sept. 20.

Contul Furniz. Renner la Contul Cambii de platii.

Pentru fac. sa regulat printr'o carnbie 6rd. Henner sc. 20 Nov. cr. -- ---

Nov. 10_

Contul Salarii hi Contul Cassa I

Achitat iucrul com. F. --- --- --- ---

Nov. 12. I

Contul Cassa la Contul Minist. Armatei I Aconto as-corn. No.3. (rd. pl, No 75120

Nov. 13. I

Cant. Cheli. Generale la Cant. Cassa. I

Achitat conf. cheltueli com. 3 _

II

Nov. 14. I

20 913

23

SI18 11/12 Cont.-Ef, Publice la Cant. Garantii Min.

Armatei.

III Ridicat-garantla ,nom. 70000'- --- ---

24 Nov. 20.

8/19 14/3 Cant Catubii de plata la Cant Cassa.

Achitat cambia n/ord. Renner SC. azi --.

27 181

I)u r pOI'11i1

25 Nov. 21.'

SI20 17110 Cantu I Cambii de prim it laContul Incauamtnte confectionata.

Vandut conI. lac. n. No 4, contra cam- I

bie ord. n. - c. 15 Dec. cr. --. --.

26 Nov, 21.

S/21 1613 Cant. Chelf. Generate la COIlt. Cassa.

Achitat fac, Foresta lei 12000'-

"Uzine ,,2800' ~

S/22

Nov. 22.

Cant. Chell. personate la Cant. Casso.

Riclicari pe Sept. Oct. Nov. 930.

3789400

700000'-

300000'-

1200000'-

50000.-

35700'-

700000'-

(3200'-1

14800'-

I ROOO' -

IIHI·IIOI) I

3789400

700000'-

300000'-

1200000'-

50000'- '

35700'-

700000'-

6200'-

14800'-

18UOO' -

tlHI411l1)

\

.I

,I I

i I

t l' •

• .I .?

\F

237

Report _

I 1930

====i===#=======#====#===1

I I

s~rl

28 Nov. 23.

8/4 Cant. Comande la Cant. Materia/e.

Sloma p. com. No.3. --. --' ---

29 Nov. 23.

8/9 I Cant. Comande la-Cont. Salarii

Stoma Jam. No.3. __ . __ . ;;:--;:_- _::--.:...- _::~_;,;R:...OO::.:O::.::O:::O_· _!!.--:.:;!l(::.:.)(::.:'O:.::()(::..I·_~1

SI24 Total balanta S Verilicare 30. Sept. 930.

30 Nov.30.

r 21/16 'Contul Profit ~i Pieitierc lit COllI. Generate

Storno-saldul contului I ,I

CII!'II.

31 121/18

Cont. ProFI ~i Plerden: III CUIlI. CIII'I/. person.

Storrio-saldul contului

32 NOli 811.

llll1- 'Ollt. r'rl~f!l,~/.I'/I'rril'/I'llIl·<l1l1, MIIII'/Ilf/i', '!orllo 111(,)1'1101'(

Hil! Nt/II :11i

21ft!) II Cant. jJl'I~fll .~/ Pierticrc III (Jill. tiotn!

Amortlsu;

Prevalal din bcnericlul brut:

10% aslval imobil . . . lei 2r)OOO

10'. "" masini & scule lei 3000

10% "" mobiliar lei- 500

Nov. 30.

Cant, Profit !$i Pierdere la Cant. Fond. 1/'

Rezervti. I

10'/0 as/bene!. net. 288700, rezerva legala

Nov, 30. r II

Cant. Comande la Cant. Profit & Pierdere i

Stoma, Saldul Contului --- --. ,

Nov. 30.

COIlt. Profi! .~I Pterttere la Cont. Capita! i

S!ornr) b~I,cfi '1111 II 'I __ . I ll!)9HH(i

t)" 1'1'111/1'1111 II. HOI) Oil

34 21120

I 35

8121

S/28

6811:100'-

6814100'- i

700000-

700000-

781-1-100.

(I!II f.lllll'

111>11111/'

( I(Hi/It'

18000 -

18000'-

lIlli'

1111/

28500 -

28500'-

28870-

288,0'-

400100'-

400100'-· '

25!JHBO'-

I 1930 II /I
Report - \ 800200'- _800200'-
Nov. 30.
37 Activ, can f. inventarul n, campus din; '1
1 Cant. Imobil --- -_. -_. --- -- --- I 250000' .:..
3 Cassa.i. -_. - --- --- --- - 433000'-
"
4 " Materiale __ -_. -_. --- --- --- 4100'-
I 5 Masini & scale -_. -_. -- 30000'-
" 5000-
B " Mobilier -_. -_. --" --- -_.
10 I neiilfiimilli~ conjectionaui -_. -_. 2200'-
" 35700'-
S/28 11 -" Ejeete Publice __ . --- - -
7 Cliental Gh, Radu ___ --- --- --- 1000'-
" Minist. Armatei 200000'-
13 " --- --- -_. ---
17 Cambii de primit --- --- --- --- 6200'-
"
- Pasiv, idem:
14 - Catttbii de pliitit --- 300000-
Pasiv de fonduri :
19 Fond. amortism. lei 28500
20 Pond. rezerv. legal lei 28870 57370--
I Capital init. lei 350000 11-609830~ - -I
benefieiul ne!. lei 259830 ...
• il ,
Total 30. Nov 1930 bilan] 1767400'- I 1767400 -
Conf. eu realitatea G_ Bochis,
" (Urmeaza viza de tnchidere a tribuna-
lului, ca- si la inventar, dupa ce am tre-
cut in lnventar ~i bilantul ca mai sus),
Not~. Rcdeschide rea se face conl. art. 37, care
se rep eta dupa viza lribucalului, acriiudu-se pentru
~, redeschidere ia r sumele se tree in coleaue inverse.
-
I
I
!
- -
I ~
II I- -

,
I
I I ,
I

S-ar putea să vă placă și