Sunteți pe pagina 1din 5

1. Originile poporului român și ale limbii române.

Procesul de romanizare

romanizare = proces istoric prin care se imprimă unei țări, unei regiuni, unei populații caracterul
civilizației romane;
a se romaniza = a deveni roman sau romanic, prin preluarea limbii latine și a modelului cultural
roman
În secolele I a.Chr. – I p.Chr., teritoriul României de azi era populat în cea mai mare parte de triburi
geto-dace, popor de origine tracă, organizat în mici regate, care uneori erau reunite sub autoritatea unui rege
mai puternic (cum a fost Burebista). Pe măsură ce graniţele Imperiului Roman se apropiau de teritoriile
dacilor, conflictele dintre daci şi romani se întețeau în zonele de contact. După o campanie nereuşită inițiată
de împăratul Domiţian, Traian pornește război împotriva celui mai puternic regat dac, condus de Decebal.
Traian a justificat noua campanie militară în Dacia prin nevoia de a opri creșterea puterii dacilor, care
amenințau, prin incursiuni repetate, siguranța provinciilor romane învecinate. Miza războiului depășea însă
nevoia imperiului de securitate la graniță și urmărea probabil și potenţialul economic şi militar al Daciei. În
urma celor două războaie, din anii 101 – 102 și 105–106 p.Chr., armatele romane au cucerit regatul dac și au
pornit un amplu și rapid proces de transformare a teritoriului într-o provincie romană, Dacia.
Dincolo de numărul mare de trupe militare (și, implicit, de romani) cantonate în provincie sau de
lucrările publice realizate (orașe, drumuri, fortificații etc.), statul roman a adus și un mare număr de
coloniști, veniți, după cum spune istoricul Eutropius, ex toto orbi Romano („din întreaga lume romană“).
Provincia a prosperat, iar procesul de romanizare al autohtonilor a fost intens, deși stăpânirea romană a
provinciei nu a fost îndelungată la scara istoriei – aproximativ 165 de ani. Împăratul Aurelian (270 –
274 p.Chr.), întrucât nu mai făcea față invaziilor repetate și tot mai distructive ale migratorilor în Dacia,
precum și din dorința de a întări granițele naturale ale imperiului (cum era Dunărea, mai ușor de apărat),
abandonează provincia și retrage armata și funcționarii care lucrau în administrație. Provincia nu este însă
părăsită și de locuitorii ei. În pofida multor secole tulburate de valurile de migrații, precum în cea mai mare
parte a Europei, continuitatea daco-romană pe teritoriul fostei provincii a fost neîntreruptă și s-a extins și
dincolo de Carpați, în zona Moldovei de azi.
Astfel s-a născut poporul român, vorbitor al unei limbi de origine latină, limba română, o limbă
romanică, la care s-au adăugat, la începutul Evului Mediu, importante elemente de origine slavă. De-a
lungul următoarelor secole, limba română a primit influențe și de la alte limbi, precum bulgara, maghiara,
greaca, turca, franceza etc. Nu doar o istorie românească, ci una europeană Începând cu sec. al III-lea a.Chr.,
stăpânirea romană s-a extins constant în bazinul Mării Mediterane. Apogeul a fost atins în epoca împăraților
Traian și Hadrian (prima parte a sec. al II-lea p.Chr.). Imperiul Roman cuprindea o parte însemnată a
Europei, nordul Africii și teritorii întinse în Orientul Apropiat. Mediterana devenise astfel o mare proprie, pe
care romanii o numeau mare nostrum. Într-o bună parte din teritoriile cucerite pe continentul european,
transformate astfel în provincii ale Romei, nu s-a impus însă doar puterea politică și militară romană, ci s-au
răspândit și limba, cultura, valorile, obiceiurile cotidiene romane etc., ceea ce a condus în timp la nașterea
unor popoare noi, vorbitoare de limbi romanice – descendente ale limbii latine.
Din spațiul Imperiului Roman a ajuns până la noi un mare număr de inscripții în latină, care ne permit
azi să înțelegem mai bine istoria, personalitățile și viața publică ori privată a locuitorilor imperiului.
Romanii lăsau inscripții nu doar pe monumente dedicate unei anumite persoane, ci și pe clădiri publice și
private, pe altare, baze de statui, tăblițe din bronz etc. Scopul inscripțiilor era divers: onorific (omagial),
religios, comemorativ, legislativ, informativ etc. • Uneori, inclusiv fragmente semnificative ca întindere din
opere istorice sau literare erau săpate în piatră sau incizate în bronz, pentru a putea fi citite de trecători. •
Tradiția romană a inscripțiilor pe edificii publice a continuat în Evul Mediu și Renaștere, păstrându-se până
în ziua de azi. • Epigrafia este o ramură a istoriei care se ocupă cu studiul inscripțiilor. Textele inscripțiilor
se numesc epigrafice.
Procesul de formare a limbii române a durat mai multe secole, timp în care s-au conturat
trăsăturile caracteristice limbii române ca limbă romanică. Transformarea latinei populare a prezentat
anumite particularități în nordul și sudul Dunării, impuse de rusticitatea vieții economice și sociale. Poporul
român este singurul care păstrează numele de Romanus pentru poporul însuși și pentru limba vorbită de el,
limba română. Latinescul Romanus desemna inițial pe locuitorul Romei, apoi pe cetățeanul imperiului,
indiferent de etnie.
Sunetele limbii române (sistemul fonetic) sunt esențial latine. În cuvintele latine, accentul se află, de
cele mai multe ori, pe aceeași silabă ca în cuvintele corespunzătoare românești. Părțile de vorbire flexibile în
latină sunt cinci, în română sunt șase (articolul nu există în limba latină), iar cele neflexibile sunt patru în
ambele limbi. Sistemul flexionar al substantivelor este organizat, în limba latină, în cinci declinări, iar în
limba română, în trei. În română, verbul are cele patru conjugări ca în latină, cu aceleași vocale tematice. Se
păstrează cele trei moduri verbale personale (indicativ, conjunctiv, imperativ) și trei moduri nepersonale
(infinitiv, gerunziu, participiu), pronume și numerale, adverbe și prepoziții. Esența vocabularului
limbiiromâne este de origine latină, fondul principal lexical cuprinzând peste 60% cuvinte de origine latină.
Criteriul de evaluare este reprezentat de frecvența utilizării cuvintelor de către vorbitori, de puterea lor de
circulație.
Dintre miile de cuvinte cu etimologii diferite care formează inventarul lexical al limbii române, numai
cele latine sunt indispensabile formulării adecvate și eficiente a unor diverse tipuri de enunțuri. Fondul
lexical transmis limbii române din latină are, la nivelul limbii comune, ponderea cea mai mare: cele mai
multe prepoziții, conjuncții, adverbe, pronume, numerale, cuvintele cel mai des folosite în comunicarea de
zi cu zi, cu semantismul și frazeologia cele mai bogate și capacitatea derivativă cea mai mare. Cuvintele
latine aparțin seriilor semantice de circulație, care acoperă majoritatea domeniilor vieții materiale și
spirituale: acțiuni cotidiene, om, părțile corpului, familie, locuință, obiecte casnice, alimente de bază, natură,
vegetație, animale domestice și animale sălbatice, fenomene ale naturii, noțiuni de timp, culori etc. Izolată
de celelalte limbi romanice, limba română este cea mai conservatoare în privința fondului popular de
cuvinte latine. În timp, tendința dominantă a lexicului limbii române moderne a constat în creșterea
numărului neologismelor de origine romanică.
• Romanizarea a fost consecința expansiunii Imperiului Roman. Armata și administrația romană,
coloniștii, sistemul educativ și comercianții au adus în teritoriile cucerite o civilizație superioară și limba
latină, cu prestigiul ei de limbă a imperiului. Etnogeneza popoarelor romanice a cunoscut aceleași etape.
Limba latină s-a impus, de-a lungul mai multor generații, în fața limbilor autohtone, care au rămas un mijloc
de comunicare paralel, restrâns, și a devenit unica limbă comună care permitea diferitelor populații ale
Imperiului Roman să comunice între ele. Locuitorii din teritoriile cucerite de romani încercau să se integreze
în viața economică, socială și politică a imperiului, fiind atrași în sfera de influență a acestuia. Treptat,
limbile autohtone (din care vor rezista doar elemente disparate) au fost abandonate, cele unitare, cu început
de literatură, rezistând mai mult. În Galia, aproximativ actualul teritoriu al Franței, primii care au adoptat
limba latină au fost nobilii și comercianții. Însă există dovezi epigrafice și literare care atestă supraviețuirea
limbii galice în Franța până în secolul al VI-lea d.Hr. Galica era limba populațiilor autohtone din Galia,
teritoriu cucerit de Caius Iulius Caesar în anul 52 î.Hr., cucerire pe care o descrie în lucrarea sa
Commentarii de bello Gallico („Însemnări despre războiul galic“), unde precizează că termenii galic și celt
desemnează același popor. Se știu puține lucruri despre limbile autohtone vorbite în teritoriile romanizate.
Limbile romanice se deosebesc de latină șise deosebesc între ele, toate fiind supuse, în dezvoltarea lor, unei
evoluții firești, în condiții sociale, istorice și culturale specifice. Se presupune că procesul de formare a
popoarelor romanice s-a încheiat în secolele VIII-IX. Înrudirea limbilor romanice este dovedită de păstrarea
sistemului fonetic și a structurii gramaticale de tip latin, dar și de existența fondului lexical moștenit în
comun de aceste limbi, alcătuit din aproximativ 500 de cuvinte, majoritatea esențiale pentru limbile
romanice. În toate limbile romanice, lexicul latin ocupă primul loc în cadrul diverselor vocabulare, prin
bogăția semantică, prin capacitatea de derivare și prin vechime. Cu modificările lor specifice, limbile
romanice continuă limba latină, reprezentând alte etape sau alte forme ale acesteia.
Limba latină este, la origine, limba vorbită în regiunea Latium, aflată în centrul Peninsulei Italice, zonă
în care va fi întemeiată Roma. Ea se înrudea și era asemănătoare cu limbile vorbite în imediata vecinătate a
Romei, dar și cu altele răspândite în Europa și Asia. Cercetătorii au ajuns la concluzia că toate aceste limbi
s-au născut dintr-o singură limbă mai veche, din care nu ne-a parvenit nicio dovadă scrisă și pe care au
numit-o indo-europeană, deci limba-mamă. Limbile-fiice ale indo-europenei sunt limba latină, limba greacă,
limbile germanice (engleza, germana etc.), limbile slave (rusa, bulgara, sârba, ceha, poloneza etc.), limba
dacilor, a vechilor gali, albaneza, numeroase limbi din India și Iran etc. Începând cu secolul al V-lea î.Hr.,
odată cu expansiunea teritorială a statului roman, limba latină devine limba vorbită de populațiile cucerite.
Cele din urmă cuceriri au avut loc în secolul al II-lea d.Hr. Adoptarea limbii și a culturii latine de către
populațiile cucerite poartă numele de romanizare. Odată cu destrămarea Imperiului Roman,se produce și o
destrămare a limbii latine. Pe parcursul câtorva secole, limba latină unitară se transformă în mai multe limbi,
diferite între ele și diferite de latină, numite limbi romanice sau neolatine: româna, franceza, italiana,
spaniola, portugheza, provensala (vorbită în sud-estul Franței), sarda (vorbită în Sardinia), catalana (vorbită
în estul Spaniei), reto-romana (vorbită în estul Elveției). Un rol important în diferențierea acestor limbi l-a
jucat limba vorbită de fiecare populație înainte de cucerirea romană, în cazul limbii române limba vorbită de
daci, de la care am moștenit cuvinte șisufixe. Însă sunetele, vocabularul fundamentalșistructura limbii
române sunt de origine latină și formează fondul moștenit. Părțile de vorbire și conjugările limbii române
sunt aceleași ca în limba latină. Primele trei declinări din limba latină s-au păstrat în limba română.
Etimologia este o disciplină lingvistică și studiază originea cuvintelor unei limbi, explicând evoluția formală
și semantică pornind de la un etimon (forma atestată sau reconstituită din care provine cuvântul) până în
contemporaneitate.
Orice limbă este asemenea unui organism viu, care se află într-o continuă schimbare. Dacă vom
compara limba română contemporană cu cea vorbită în secolul al XIX-lea, vom observa imediat diferențele.
Același lucru s-a întâmplat și în cazul limbii latine: odată cu destrămarea unității politice și administrative a
Imperiului Roman, s-a destrămat și unitatea limbii latine, iar diferențele de limbaj, generate de influența
limbilor vorbite de populațiile autohtone, de nivelul de cultură a vorbitorilor, de circumstanțele comunicării,
au devenit și mai evidente. Inițial variante foarte asemănătoare ale limbii latine populare, limbile romanice
sau neolatine și-au continuat în timp propria evoluție. Toate aceste limbi provin din latina vorbită
(populară), limba folosită de majoritatea populației în viața de zi cu zi, deosebită de latina scrisă (cultă),
limba operelor literare, caracterizată printr-o corectitudine desăvârșită a gramaticii și printr-un vocabular
ales. Limba română reprezintă etapa actuală de evoluție a limbii latine vorbite de coloniștii romani în zona
provinciilor dunărene situate în nord-estul lumii romane, influențată, în timp, de pătrunderea unor elemente
lexicale de altă proveniență – slavă, maghiară, turcă, neogreacă, bulgară, germană, franceză, rusă și italiană.
În ultima perioadă, se înregistrează o creștere a numărului de cuvinte împrumutate din limba engleză, mai
ales a celor din vocabularul tehnico-științific și politic. Izolată de celelalte limbi romanice, înconjurată de
popoare nelatine, limba română continuă să-și contureze individualitatea în funcție de influențele istorico-
sociale.
Prima scriere a omenirii a fost cea pictografică sumeriană, care datează din mileniul al IV-lea
î.Hr., cuvintele fiind reprezentate prin semne și desene, ce redau diferite obiecte. Aceasta a evoluat în
scrierea cuneiformă mesopotamiană, denumire care provine de la forma semnelor folosite: aceea a unor cuie
triunghiulare. Vechii locuitori ai Mesopotamiei scriau pe tăblițe de argilă, iar bibliotecile, care, pentru prima
oară, au luat ființă aici, numărau mii de astfel de tăblițe pe care erau scrise opere literare și științifice.
Egiptenii au folosit, din cele mai vechi timpuri, o scriere diferită și complicată, numită hieroglifică, utilizând
desene care puteau reprezenta idei și cuvinte, iar mai târziu, sunetele vorbirii. Egiptenii scriau pe piatră și pe
suluri din foițe de papirus, care erau desprinse de tulpină, fiind lipite unele de altele și obținându-se astfel
suluri de mari dimensiuni. Din nevoile impuse de comerț, pentru întocmirea rapidă a documentelor,
fenicienii au creat o scriere simplificată, bazată pe un alfabet. Acesta avea, inițial, 30 de semne, ulterior 22,
toate consoane, reprezentând sunete permanente ale limbii. De la fenicieni, alfabetul se va răspândi și la alte
popoare orientale, apoi la greci, romani și în restul Europei. Grecii au început să folosească scrierea din
secolul al VIII-lea î.Hr. Scrierea greacă avea la bază alfabetul fenician. Împrumutând semnele acestuia,
grecii și-au alcătuit propriul alfabet, cu 24 de litere, reprezentând vocale și consoane. Alfabetul grec a fost
folosit ca model pentru toate alfabetele europene de mai târziu. Alfabetul latin provine dintr-un vechi alfabet
etrusc, împrumutat cu aproximativ șase secole î.Hr., derivat din alfabetul grec folosit în coloniile grecești
din sudul Italiei. Avea 23 de litere, care se regăsesc astăzi integral în scrierea noastră și sunt așezate în
aceeași ordine.
Nu exista deosebire între literele mari și cele mici și acestea se scriau într-o formă asemănătoare
majusculelor de astăzi: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Ca și în limba
română, unele litere erau mai rar utilizate – K, Q, X, Y, Z. La început, litera C nota și litera G, având această
valoare în prescurtarea unor nume proprii: C. = Gaius (scris și Caius). Literele J și U au fost create în timpul
Renașterii pentru a corecta o imperfecțiune a alfabetului antic: romanii aveau un singur semn grafic (v)
pentru u vocală și u consoană (v) și nu distingeau grafic vocala i de consoana i (j). Cuvintele latine se
rostesc, de regulă, așa cum se scriu, la fel ca în limba română.
ȘTIAI CĂ
…..limba latină este limba de cult a Bisericii Catolice și limba oficială a Vaticanului?
...o altă limbă romanică este cea dalmată, vorbită pe coasta dalmată din Croația, dispărută la sfârșitul
secolului al XIX-lea?
...dintre cele 1 500 de cuvinte esențiale ale limbii române, circa 60-66% sunt latine?
...dintre cele 3 607 de cuvinte ce alcătuiesc lexicul poetic eminescian, 48% sunt moștenite din limba latină,
având o circulație de 80%?
...materialele pe care s-a scris au fost tăblița din argilă în Mesopotamia, papirusul în Egipt, pergamentul în
Persia și hârtia la chinezi?
...scrierea cu alfabet latin a devenit oficială în România abia în 1860?
...prima fază a limbii române este reprezentată de cele patru dialecte ale limbii române vorbite în nordul
Dunării, dialectul daco-român, și în sudul Dunării, dialectele aromân, megleno-român, istro-român?
...prima gramatică tipărită a limbii române, Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae, de Samuil
Micu și Gheorghe Șincai, a apărut în 1780 și era redactată în limba latină, cu exemple românești?