Sunteți pe pagina 1din 85

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF.

CONSTANTIN ŞI ELENA”
STR. ALEEA LUNCA CERNEI, NR. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI TEL/FAX: 021/444.25.15
e-mail:scoala176buc@yahoo.com ;
http://scoalagimnaziala176.ro/

Nr înreg._____ din ____________


Avizat,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa Pregătitoare B (Buburuze)

An școlar 2021 – 2022

Prof. înv.primar Elena-Emilia Neacșu


Planificarea are la bază următoarele documente școlare:

 Structura anului scolar 2020/ 2021 aprobată prin OMEN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020
 Planul- cadru de învăţământ pentru învăţământul primar aprobat prin OMENCS  nr.3371
din 12 martie 2013
 Programele școlare aprobate prin OMEN nr 3418/ 19.03.2013
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021 – 2022
Aprobată prin nr. 3.243 din 5 februarie 2021
ANEXA 1 la OMEN nr.3371 din 12.03.2013

Discipline Clasa
Arii
P I II III IV

Limbă şi Limba şi literatura română1 5 7 6 5 5


comunicare
Limbă modernă 1 1 1 2 2

Matematică şi Matematică2 3 3 4 4 4
ştiinţe ale naturii
Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 1

Istorie - - - - 1

1
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română
2
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului
Om şi societate Geografie - - - - 1

Educaţie civică - - - 1 1

Religie 1 1 1 1 1

Educaţie fizică, Educaţie fizică 2 2 2 2 2


sport şi sănătate
Joc şi mişcare - - - 1 1

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1

Arte
2 2 2 2 1

Tehnologii Arte vizuale şi abilităţi practice


Dezvoltare personală 2 1 1 - -
Consiliere şi
orientare
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale)
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar


Schema orară clasa pregătitoare
Discipline Clasa
Arii
P

Limbă şi comunicare Limba şi literatura română3 5

Limbă modernă 1

Matematică şi ştiinţe ale Matematică4 3


naturii
Ştiinţe ale naturii 1

Istorie -

Om şi societate Geografie -

Educaţie civică -

Religie 1

Educaţie fizică, sport şi Educaţie fizică 2


sănătate
Joc şi mişcare -

Muzică şi mişcare 2

Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice


Tehnologii
Dezvoltare personală 2
Consiliere şi orientare
Număr total de ore trunchi comun 19
0-1
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale)

3
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română
4
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului
Număr minim de ore pe săptămână 19
Număr maxim de ore pe săptămână 20
ORAR Clasa Pregătitoare B (BUBURUZE)
An școlar 2021 – 2022
Auxiliare didactice

Setul ”O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare” este compus din:


- 4 caiete de creaţie (72 de pagini fiecare) care înlocuiesc anostele caiete de lucru. Fiecare unitate de învățare are la
bază o poveste educativă și un personaj simpatic, alături de care elevii vor învăța o mulțime de lucruri interesante, vor cânta
și vor dansa, vor crea lucruri frumoase, dar mai ales vor descoperi că învățarea poate fi distractivă.
Elaborat într-o manieră inovativă și modernă, acest pachet educațional îmbină armonios toate disciplinele școlare
(comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului, dezvoltare personală, muzică și mișcare, arte vizuale și
abilități practice) în pagini pline de personaje simpatice, exerciții amuzante, cântecele drăguțe, activități practice, benzi
desenate și o mulțime de surprize care abia așteaptă să fie descoperite de micii școlari.
PROIECTAREA DETALIATĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

CAIET DE CREAȚIE 1

Tema/
Săptă- Unitatea Disci- Conținuturi/ Detalieri de Com- Nr.
Activități de învățare Data Resurse Evaluare
mâna de pline conținut petenţe ore
învățare
1. De azi sunt CLR Evaluare predictivă a 1.1 - Exersarea unor formule de salut, de adresare, 5 13.IX. materiale:
școlar! achizițiilor dobândite în 2.1 prezentare şi solicitare, adecvate contextului 14.IX. fișe de lucru, -evaluare
grădiniță: 2.2 - Dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe 15.IX. planșe cu imagini inițială
Evaluare 1.Denumirea obiectelor din 2.3 teme de interes 16.IX. din povești, CD,
inițială imagini și alcătuirea de - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre membrii 17.IX. videoproiector,
propoziții despre acestea familiei, prieteni, animale și jucării calculator -observarea
2. Formularea de enunțuri din - Formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, procedurale: sistematică
3-4 cuvinte, după imagini adresă), despre familie, colegi, animalul preferat, conversația, jocul a elevilor
3.Identificarea obiectelor a culoarea preferată, mâncarea preferată etc. de rol, povestirea
căror denumire începe cu forme de
același sunet organizare:
individual,
frontal, în
perechi
Evaluare MEM Gruparea de elemente după 2.1 4 13.IX. materiale: -evaluare
inițială criterii date; - Jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport 14.IX. fișe de lucru, inițială
Orientare în spațiu cu alte obiecte precizate 15.IX. CD,
- Identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte 16.IX. videoproiector,
în spaţiu în raport cu alte obiecte precizate calculator -observarea
- Jocuri de identificare a obiectelor din realitatea procedurale: sistematică
imediată sau din imagini, în funcţie de poziţia pe care o conversația, a elevilor
au faţă de un reper exercițiul, jocul
- Prezentarea propriei persoane în funcţie de poziţia din didactic,
clasă şi prin raportarea la ceilalţi colegi forme de
organizare:
individual,
frontal
Evaluare AVAP Punctul şi linia cu scop de 1.1 - Formularea de răspunsuri la întrebări simple 2 14.IX. materiale: -observarea
inițială contur şi cu scop decorative 1.3 - Observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi 17.IX. mapa elevului, sistematică
Autoportret subiect creioane a elevilor;
Exemplu: „Autoportret” – prin desen, pictură, modelaj, colorate,
colaj etc. foarfecă, lipici,
- Vizionarea unor fragmente din filme de desene șablon
animate, cu caracter educativ şi formularea de procedurale:
răspunsuri simple la întrebări legate de mesaj conversația, jocul
didactic, munca
independentă
forme de
organizare:
individual,
frontal
Evaluare MM Cântare vocală în grup 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 14.IX. materiale: -observarea
inițială „Azi e prima zi de școală” 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 17.IX. CD, CD- player, sistematică
- Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații a elevilor
uşurează receptarea procedurale:
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, audiția muzicală,
pronunţând corect cuvintele în cânt exercițiul,
memorizarea,
forme de
organizare:
frontal,
individual
Evaluare DP Autocunoaştere şi 1.1 -Identificarea şi denumirea trăsăturilor fizice sub formă 2 13.IX. materiale: -observarea
inițială atitudine pozitivă faţă de de jocuri (culoarea ochilor „Cine are ochi albaştri să 15.IX. fișe de lucru, sistematică
sine ridice pătratul verde”, lungimea părului, înălţimea, CD, a elevilor
Cine sunt eu? greutatea etc.) şi valorizarea diferenţelor videoproiector ,
- Desenarea conturului corpului în mărime naturală pe calculator
coli de flipchart procedurale:
-Colorarea conturului astfel încât să semene cât mai conversația,
bine cu sine(culoarea părului, culoarea ochilor etc.); exercițiul, jocul
decuparea şi afişarea produselor didactic,
- Vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi forme de
denumirea acestora organizare:
- Realizarea de desene de tip autoportret, colaje despre individual,
propria persoană frontal
2. Școala CLR Acte de vorbire: a saluta 1.1 5 20.IX. materiale: -evaluare
piticilor persoane cunoscute, a se 1.4 - Selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica 21.IX. fișe de lucru, inițială
Cine sunt prezenta, a identifica un 2.1 despre ce este vorba în mesaj 22.IX. planșe cu imagini
eu? obiect, o persoană, animalul și 2.2 23.IX. din povești, CD,
Povestea mâncarea preferată 2.3 - Discuţii privind comportamentul unor personaje; 24.IX. videoproiector , -observarea
mărului - Participarea la jocuri de rol evidenţierea unor modele de comportament calculator sistematică
Evaluare de tipul vorbitor-ascultător, procedurale: a elevilor
inițială folosind păpuşi pe deget, pe -Audierea unor poveşti citite/ înregistrate/ povestite de conversația, jocul
mână, marionete, măști etc. adulţi/ copii de rol, povestirea
- Oferirea unor răspunsuri la - Participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor– forme de
cererea elementară de ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, organizare:
informaţii: ,,Cine?, Ce?, marionete, măşti etc. individual,
Cum?, Unde?” frontal, în
- Dialogul - formularea de - Exerciţii–joc de dicţie, cântece, numărători ritmate; perechi
întrebări şi răspunsuri despre - Formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă,
jocuri şi jucării, membrii adresă), despre familie, colegi, animalul preferat,
familiei, prieteni, animale, culoarea preferată, mâncarea preferată etc.
reguli de igienă alimentară şi
personală, despre conţinuturi -Exersarea unor formule de salut, de adresare,
audiate prezentare şi solicitare, adecvate contextului
Evaluare MEM Igiena corpului 1.2 -Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, 4 20.IX. materiale: -evaluare
inițială Hrana ca sursă de energie: 3.1 puncte etc.) prin figurarea lor unele sub altele, 21.IX. fișe de lucru, inițială
importanţa hranei pentru 4.2 încercuirea părţilor comune ale grupurilor, punerea în 22.IX. CD,
creştere şi dezvoltare; igiena corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor 23.IX. videoproiector ,
alimentaţiei -Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe calculator -observarea
-Identificarea simţurilor şi utilizarea acestora în procedurale: sistematică
explorarea mediului înconjurător conversația, a elevilor
-Identificarea şi denumirea corectă a părţilor exercițiul, jocul
componente ale corpului omenesc, pentru evidenţierea didactic,
rolului acestora forme de
-Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra organizare:
propriului corp individual,
-Realizarea unor postere referitoare la regulile de igienă frontal
AVAP Tehnici simple: mototolire, 1.1 -Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de 2 21.IX. materiale:
rupere, tăiere, decupare după 2.2 evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii, 24.IX. mapa elevului, -observare
contur,lipire 2.3 modelajului, colajului, mozaicului creioane sistematică
Hora piticilor -Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ colorate,
Prosopul în foarfecă, lipici, -„Galeria
Mărul aplicaţii/compoziţii liber alese șablon, hârtie artiștilor”
Salata de fructe - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple - Păpuși colorată
pentru degețele procedurale:
-Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, conversația, jocul
înşirare, răsucire,lipire, rupere, tăiere, decupare după didactic, munca
contur, modelaj, în funcţie denevoile/opţiunile copiilor independentă
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântare vocală în grup 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 21.IX. materiale: -evaluare
„O școală frumoasă” 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 24.IX. CD, CD- player, orală
„Cântecul mărului” - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații -observare
„Bună dimineața!” uşurează receptarea procedurale: sistematică
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, audiția muzicală,
pronunţând corect cuvintele în cânt exercițiul,
memorizarea,
dialogul muzical
forme de
organizare:
frontal,
individual, în
perechi
Evaluare DP Igiena personală - Jocuri de identificare a regulilor de igienă personală şi 2 20.IX. materiale: -observare
inițială Norme de igienă corporală (la 1.2 a situaţiilor de aplicare a acestora, realizarea unor colaje 22.IX. fișe de lucru, sistematică
baie, igienă dentară, sau desene care ilustrează reguli de igienă CD,
îmbrăcăminte) - Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală videoproiector ,
şi explicarea modului de folosire a acestora calculator
- Recunoaşterea în imagini date a respectării/încălcării procedurale:
regulilor de igienă personală, a locuinţei, a sălii de clasă conversația,
etc. exercițiul, jocul
- Vizionarea unor filmuleţe despre igiena personală didactic,
- Discuţii în grupe mici şi cu toată clasa despre rolul şi forme de
consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de organizare:
igienă personală individual,
frontal,

3. Aventura CLR Literele mici şi mari de tipar 1.2 - Formularea de întrebări şi răspunsuri 5 27.IX. materiale:
aligatoru- Elemente grafice 1.3 - Dialogul - formularea de întrebări şi răspunsuri despre 28.IX. fișe de lucru, -observarea
lui 2.1 jocuri şi jucării, membrii familiei, prieteni, animale, 29.IX. planșe cu imagini sistematică
Sunetul a și literele A, a 2.2 despre conţinuturi audiate 30.IX. din povești, CD, a elevilor
„Prima zi de școală”, de Vali 2.4 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 1.X. videoproiector ,
Slavu 3.1 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza calculator -evaluare
4.1 conținutului unor texte audiate procedurale: orală
- Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute metoda fonetico-
prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui analitico-
deget, a unui obiect sintetică
- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor conversația, jocul
- Sunetul a şi literele A, a de rol,
- Recunoașterea şi numirea literelor mari şi mici de memorizarea
tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de forme de
jucării, asocierea formei unui nor cu o literă) organizare:
- Asocierea unor litere şi sunete individual,
- Desenarea literelor mari de tipar frontal
- Exersarea poziției corecte la scris
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime 4 27.IX. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” 28.IX. fișe de lucru, inițială
scriere (cu cifre), comparare, 1.4 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare 29.IX. CD,
ordonare 6.2 - Clasificarea obiectelor după criterii date 30.IX. videoproiector ,
Ziua, săptămâna: denumire, - Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii calculator, -observarea
ordonare - Gruparea unor jetoane reprezentând animale jetoane sistematică
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor procedurale: a elevilor
Numărul și cifra 1 (plante, animale) pentru identificarea structurii lor explicația,
Zilele săptămânii comune demonstrația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
AVAP Ali aligatorul 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, 2 28.IX. materiale:
(jucărie din hârtie) 2.4 înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după 1.X. mapa elevului, -observare
contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor creioane sistematică
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite colorate,
foarfecă, lipici, -
șablon, hârtie interevaluare
colorată
procedurale:
conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântare vocală în grup 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 28.IX. materiale: -evaluare
„Săptămâna” 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 1.X. CD, CD- player, orală
- Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații
uşurează receptarea procedurale: -observare
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, demonstrația, sistematică
pronunţând corect cuvintele în cânt audiția muzicală,
exercițiul,
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Autocunoaştere şi 2.3 - Discuții de explorare a intereselor și a experiențelor 2 27.IX. materiale: -observare
atitudine pozitivă faţă de 3.3 anterioare ale copiilor 29.IX fișe de lucru, sistematică
sine - Prezentarea unor obiecte care exprimă cel mai bine ce- CD, tabla smart,
Despre meserii i place fiecăruia să facă pentru valorizarea abilităților calculator
fiecărui copil procedurale:
- Ghicitori, colaje, jocuri de tipul „Ce îmi place să fac” conversația,
- Jocuri/ activități/ concursuri de identificare a unor exercițiul, jocul
abilități, a predispozițiilor native/ talentelor copiilor în didactic,
diferite domenii forme de
organizare:
individual,
frontal

4. Motănelul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri 4 4.X. materiale:
Miaunel Elemente grafice 1.2 - Dialogul - formularea de întrebări şi răspunsuri despre 6.X. fișe de lucru, -observarea
1.3 jocuri şi jucării, membrii familiei, prieteni, animale, 7.X. planșe cu imagini sistematică
Sunetul m și literele M, m 2.4 despre conţinuturi audiate 8.X. din povești, CD, a elevilor
„Muzicanții din Bremen”, de 3.2 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, videoproiector,
Frații Grimm 4.1 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza calculator -evaluare
conţinutului unor texte audiate procedurale: orală
- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor metoda fonetico- -
- Sunetul m şi literele M, m analitico- autoevaluar
- Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute sintetică e
prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui conversația
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. euristică, jocul
- Asocierea unor litere şi sunete de rol,
- Desenarea literelor de tipar povestirea,
- Exersarea poziţiei corecte la scris lectura după
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris imagini
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este forme de
vorba (în acest fragment de poveste)?” organizare:
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre individual,
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat frontal, pe grupe
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text
audiat
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime 3 4.X. materiale: -observarea
recunoaştere, formare, citire, 1.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” 6.X. fișe de lucru, sistematică
scriere (cu cifre), comparare, 1.4 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare 7.X. CD, a elevilor
ordonare 5.1 - Clasificarea obiectelor după criterii date videoproiector,
- Animale domestice. Părțile corpului unui animal calculator,
Numărul și cifra 2 - Gruparea unor jetoane reprezentând animale figurine de
Animalele domestice - Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor plastic
(plante, animale) pentru identificarea structurii lor procedurale:
comune explicația,
demonstrația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, 1 8.X. materiale:
decupare după contur, 2.4 înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după mapa elevului, -observare
răsucire, lipire contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor creioane sistematică
Forme spaţiale (lungime, - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite colorate,
lăţime, înălţime): construcţii; foarfecă, lipici, -expoziție
forme spaţiale foarte șablon, hârtie
uşoare din hârtie colorată
Pisicuțe și motănei procedurale:
Decorăm oul conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Elemente de limbaj muzical 1.1 - Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din 2 7.X. materiale: -evaluare
- sunetul din mediul 2.1 mediul CD, CD- player, orală
înconjurător: lung-scurt, tare- 2.3 înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee ilustrații
încet - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau procedurale: -observare
- sunetul vorbit sau cântat redat cu ajutorul mijloacelor tehnice demonstrația, sistematică
Cântare vocală în grup - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care audiția muzicală,
„Familia mea” uşurează receptarea exercițiul,
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, forme de
pronunţând corect cuvintele în cânt organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu 2.3 - Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Îmi 2 4.X. materiale: -observare
fiinţe şi obiecte familiar prezint familia” în care fiecare copil îşi prezintă 6.X. fișe de lucru, sistematică
Despre familie membrii familiei CD,
- Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi familia videoproiector,
mea” în care calculator
copilul desenează membrii familiei procedurale:
conversația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal

5. Iepurica CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi 5 11.X. materiale:
cea isteață Elemente grafice 1.2 jucării, membrii familiei, prieteni, animale, despre 12.X. fișe de lucru, -observarea
1.3 conţinuturi audiate 13.X. planșe cu imagini sistematică
2.2 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 14.X. din povești, CD, a elevilor
Sunetul i și literele I, i 2.4 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza 15.X. videoproiector,
„Cei trei purceluși”, de 3.1 conţinutului unor texte audiate calculator -evaluare
Serghei Mihailov 3.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor procedurale: orală
4.1 - Sunetul i şi literele I, i metoda fonetico-
- Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute analitico- -
prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui sintetică interevaluare
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. conversația
- Asocierea unor litere şi sunete euristică, jocul
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din de rol,
1-2 silabe cu imagini potrivite povestirea,
- Desenarea literelor de tipar lectura după
- Exersarea poziţiei corecte la scris imagini
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris forme de
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este organizare:
vorba (în acest fragment de poveste)?” individual,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre frontal, pe grupe
conținutul unui mesaj/ text scurt audiat
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text
audiat
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi 4 11.X. materiale:
recunoaştere, formare, citire, 1.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime 12.X. fișe de lucru,
scriere (cu cifre), comparare, 1.4 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” 13.X. CD, tabla smart,
ordonare 3.1 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare 14.X. calculator, -observarea
6.2 - Clasificarea obiectelor după criterii date figurine de sistematică
Numărul și cifra 3 - Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru plastic a elevilor
Anotimpurile recunoașterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în procedurale:
imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.) explicația,
- Diferențierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie demonstrația,
de caracteristicile specifice observate exercițiul, jocul
- Ordonarea cronologică a anotimpurilor didactic,
- Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri forme de
convenționale ale numerelor mai mici decât 10 organizare:
- Recunoașterea cifrelor pe tastele unui calculator sau individual,
ale altor resurse digitale frontal
- Reprezentarea numerelor de la 1 la 3 cu ajutorul unor
obiecte (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau semne
(cerculeţe, linii etc.)
- Citirea numerelor de la 0 la 3
- Scrierea numerelor de la 0 la 3
- Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi
număra fiinţe şi lucruri
- Identificarea „vecinilor” unui număr
AVAP Pata de culoare; tehnici 1.2 - Precizarea culorilor obiectelor 2 12.X. materiale:
simple: amprentare, obţinerea 2.2 - Realizarea unor compoziţii individual/ în perechi/ în 15.X. mapa elevului, -observare
formelor spontane prin 2.3 grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate acuarele, sistematică
dactilopictură; Exemplu: stropire, suflare, ştampilare, tragere şi pensulă,
Tehnici simple: tăiere, zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume, foarfecă, lipici, -expoziție
decupare după contur, obţinerea formelor spontane prin presarea hârtiei, șablon,
răsucire, lipire dactilopictură procedurale:
Masca de carnaval - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, conversația,
Iepurașii din pahare înșirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după activitate
Amprenta prieteniei contur practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântare vocală în grup 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 12.X. materiale: -evaluare
„Prietenii mei” 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 15.X. CD, CD- player, orală
2.3 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații -observare
ușurează receptarea procedurale: sistematică
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația,
sugerată de text audiția muzicală,
- Cântare instrumentală - percuţia corporal (bătăi din exercițiul,
palme, cu degetul pe bancă) forme de
- Jocuri de recunoaștere auditivă a unor sonorităţi din organizare:
mediul înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu 2.3 - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de tipul „Pot să 2 11.X. materiale: -observare
fiinţe şi obiecte familiar 3.3 te prezint eu?”în care fiecare copil îşi prezintă prietena/ 13.X. fișe de lucru, sistematică
Despre prietenie prietenul secret CD,
- Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi videoproiector,
Autocunoaştere şi prietenul/prietenii mei” în care copilul desenează calculator
atitudine pozitivă faţă de prietenul/prietenii, activităţile preferate desfăşurate procedurale:
sine împreună, obiectele/ fiinţele de care se simt ataşaţi; conversația,
Culoarea preferată - Discuții de explorare a culorilor preferate exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal,

6. Ursulețul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre membrii 5 18.X. materiale:
răsfățat Elemente grafice 1.1 familiei, prieteni, animale, despre conţinuturi audiate 19.X. planșe cu imagini -observarea
1.2 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 20.X. din povești, sistematică
Sunetul u și literele U, u 1.3 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza 21.X. imagini cu a elevilor
„Ursul păcălit de vulpe”, de 2.2 conţinutului unor texte audiate 22.X. personaje din
Ion Creangă 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor poveștio, CD, -evaluare
3.1 - Sunetul u şi literele U, u tabla smart orală
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute laptop
4.1 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui procedurale:
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. metoda fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din sintetică
1-2 silabe cu imagini potrivite conversația
- Desenarea literelor de tipar euristică, jocul
- Exersarea poziţiei corecte la scris de rol,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris povestirea,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este lectura după
vorba (în acest fragment de poveste)?” imagini
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre forme de
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat organizare:
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text individual,
audiat frontal, pe grupe
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 1 la 4, ca simboluri 4 18.X. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 convenţionale ale numerelor mai mici decât 10 19.X. fișe de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.4 - Citirea și scrierea numerelor de la 1 la 4 20.X. CD,
ordonare 3.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o 21.X. videoproiector ,
Numărul și cifra 4 5.1 ocupă faţă de un anumit reper într-un desen calculator, -observarea
- Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime jetoane sistematică
Plante şi animale dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” procedurale: a elevilor
Părţi componente - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare explicația,
Animalele sălbatice - Clasificarea obiectelor după criterii date demonstrația,
- Identificarea „vecinilor” unui număr exercițiul, jocul
- Completarea unor serii numerice didactic,
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de problematizarea
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai forme de
mic sau egal cu 4 organizare:
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor individual,
(plante, animale) pentru identificarea structurii lor frontal
comune
- Clasificarea animalelor în funcţie de numărul de
picioare, de mediul de viaţă, de modul de hrănire
AVAP Tehnici simple: mototolire, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, 2 19.X. materiale:
rupere, tăiere, decupare după 2.5 înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după 22.X. mapa elevului, -observare
contur, modelaj, înşirare, contur acuarele, sistematică
răsucire, lipire - Descoperirea utilităţii obiectelor realizate prin efort pensulă,
Șireturile lui Uțu propriu foarfecă, lipici, -lucrare
Cei 3 ursuleți șablon, practică
procedurale:
conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 19.X. materiale: -evaluare
- cântarea în colectiv 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 22.X. CD, CD- player, orală
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații
- liberă; sugerată de textul 2.3 uşurează receptarea procedurale: -observare
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația, sistematică
- percuţia corporală (bătăi din sugerată de text audiția muzicală,
palme, cu degetul pe bancă) - Cântare instrumentală - percuţia corporal (bătăi din exercițiul,
Suntem școlari acum palme, cu degetul pe bancă) forme de
- Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din organizare:
mediul înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee frontal,
individual
DP Comunicare şcolară 2.2 - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi 2 18.X. materiale: -observare
eficientă 3.1 pozitive/ negative de interacţiune verbală sau fizică: se 20.X. fișe de lucru, sistematică
- Comunicarea cu colegii şi 3.2 ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, CD,
cadrul didactic la clasă: mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc. videoproiector,
anunţarea răspunsului, - Transformarea spaţiului clasei într-un mediu calculator
aşteptarea rândului, prietenos, care să faciliteze învăţarea: modalităţi de procedurale:
completarea răspunsurilor prezentare personală afişate pe mese/ bănci, construirea conversația,
colegilor după ce aceştia au în echipă a simbolului clasei care va fi afişat pe uşa exercițiul, jocul
încheiat, exprimarea opiniei clasei, expunerea regulilor clasei la nivelul elevilor didactic,
personale, criticarea ideii nu a pentru a fi vizualizate forme de
colegului - Distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă organizare:
Regulile clasei (aranjarea jucăriilor, udatul florilor, distribuirea fişelor individual,
de lucru, afişarea produselor realizate de către copii în frontal
cadrul unei secvenţe de lucru, ştergerea tablei, aranjarea
consumabilelor, inserarea produselor activităţii în
portofolii etc.)

7. Plecarea CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, 5 1.XI. materiale:
rățuștelor Elemente grafice 1.2 despre conţinuturi audiate 2.XI. planșe cu imagini -observarea
1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări 3.XI. din povești, sistematică
Sunetul r și literele R, r 2.2 familiare sau pe baza conţinutului unor texte audiate 4.XI. imagini cu a elevilor
„Rățușca cea urâtă”, de 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 5.XI. diverse obiecte
H. C. Andersen 3.1 - Sunetul r şi literele R, r din mediul -evaluare
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute familar, CD, orală
4.1 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui videoproiector,
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. calculator
- Asocierea unor litere şi sunete procedurale:
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din metoda fonetico-
1-2 silabe cu imagini potrivite analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Exersarea poziţiei corecte la scris conversația
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris euristică, jocul
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este de rol,
vorba (în acest fragment de poveste)?” povestirea,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre lectura după
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat imagini
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text forme de
audiat organizare:
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment individual,
de poveste audiat frontal, pe grupe
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 1 la 5, ca simboluri 4 1.XI. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 convenţionale ale numerelor mai mici sau egale cu 5 2.XI. fișe de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 1 la 5 3.XI. CD, cretă
ordonare 1.4 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o 4.XI. colorată,
Numărul și cifra 5 3.1 ocupă faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, -observarea
5.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime calculator, sistematică
Plante şi animale dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” jetoane a elevilor
Păsările - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare procedurale:
- Clasificarea obiectelor după criterii date explicația,
- Identificarea „vecinilor” unui număr demonstrația,
- Completarea unor serii numerice exercițiul, jocul
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de didactic,
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai problematizarea
mic sau egal cu 5 forme de
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor organizare:
(plante, animale) pentru identificarea structurii lor individual,
comune frontal,
- Clasificarea animalelor în funcţie de numărul de
picioare, de mediul de viaţă, de modul de hrănire
AVAP Tehnici simple: mototolire, 1.3 - Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica 2 2.XI. materiale:
rupere, tăiere, decupare după 2.2 forme, culori, materiale, obiecte artistice 5.XI. mapa elevului, -observare
contur, modelaj, înşirare, 2.3 - Vizionarea spectacolului de teatru de păpuşi/ desene acuarele, sistematică
răsucire, lipire animate „Rățușca cea urâtă” pensulă,
Puzzle de toamnă - Realizarea unor compoziţii prin ştampilare, foarfecă, lipici, -lucrare
Rățuște pe apă amprentare cu frunze, fructe, legume șablon, practică
- Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, lipire, procedurale:
rupere, tăiere, decupare după contur conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal,
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 2.XI. materiale: -evaluare
- cântarea în colectiv 1.2 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 5.XI. CD, CD- player, orală
Mişcarea pe muzică: 2.3 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații
- percuţia corporală (bătăi din uşurează receptarea procedurale: -observare
palme, cu degetul pe bancă) - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația, sistematică
„În pădurea cu alune” sugerată de text audiția muzicală,
- Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din exercițiul,
palme, cu degetul pe bancă) forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Trăire şi manifestare 1.2 - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi 2 1.XI. materiale: -observare
emoţională, starea de bine 2.1 pozitive/ negative de interacţiune verbală sau fizică: se 3.XI. fișe de lucru, sistematică
- Emoţii de bază: bucurie, 2.2 ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, CD,
tristeţe, frică, furie mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc. videoproiector ,
Despre ascultare și - Recunoaşterea în imagini date a respectării/ încălcării calculator
neascultare regulilor de comportare procedurale:
- Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme conversația,
pentru copii, audierea unor poveşti consacrate şi exercițiul, jocul
organizarea unor jocuri pentru identificarea emoţiilor de didactic,
bază forme de
- Roata emoţiilor pentru diferite situaţii: când este organizare:
încurajat/ certat de părinţi, când trebuie să plece de individual,
acasă pentru o perioadă mai lungă de timp frontal
8. Talentatul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, 5 8.XI. materiale:
Eli Elemente grafice 1.2 despre conţinuturi audiate 9.XI. planșe cu imagini -observarea
1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări 10.XI. din povești, sistematică
Sunetul e și literele E, e 2.2 familiare sau pe baza conţinutului unor texte audiate 11.XI. imagini cu a elevilor
„Elefănțelul curios”, de 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 12.XI. diverse obiecte
Rudyard Kipling 3.1 - Sunetul e şi literele E, e din mediul -evaluare
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute familar, CD, orală
4.1 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui videoproiector,
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. calculator
- Asocierea unor litere şi sunete procedurale:
- Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din metoda fonetico-
1-2 silabe cu imagini potrivite analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Exersarea poziţiei corecte la scris conversația
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris euristică, jocul
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este de rol,
vorba (în acest fragment de poveste)?” povestirea,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre lectura după
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat imagini
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text forme de
audiat organizare:
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment individual,
de poveste audiat frontal, pe grupe
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 5, ca simboluri 4 8.XI. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 convenţionale ale numerelor mai mici sau egale cu 5 9.XI. fișe de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 5 10.XI. CD, cretă
ordonare 1.4 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o 11.XI. colorată,
Numărul și cifra 0 3.1 ocupă faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, -observarea
5.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime calculator, sistematică
Plante şi animale dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” jetoane a elevilor
Animale din alte zone ale - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare procedurale:
lumii - Clasificarea obiectelor după criterii date explicația,
- Identificarea „vecinilor” unui număr demonstrația,
- Completarea unor serii numerice exercițiul, jocul
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de didactic,
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai problematizarea
mic sau egal cu 5 forme de
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor organizare:
(plante, animale) pentru identificarea structurii lor individual,
comune frontal
- Clasificarea animalelor în funcţie de mediul de viaţă și
zonele de pe glob în care trăiesc
AVAP Forme spaţiale (lungime, 2.2 - Realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în 2 9.XI. materiale:
lăţime, înălţime): 2.3 grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate: 12.XI. mapa elevului, -observare
construcţii; forme spaţiale 2.4 stropire, suflare acuarele, sistematică
foarte uşoare din hârtie - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere , pensulă,
Pata de culoare; tehnici lipire, tăiere, decupare după contur foarfecă, lipici, -lucrare
simple: suflare - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple - elefănțelul șablon, practică
Elefantul Eli Eli procedurale:
Focul de artificii - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 9.XI. materiale: -evaluare
- cântarea în colectiv 1.2 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 12.XI. CD, CD- player, orală
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații -observare
- liberă; sugerată de textul uşurează receptarea procedurale: sistematică
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația,
- percuţia corporală (bătăi din sugerată de text audiția muzicală,
palme, cu degetul pe bancă) - Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din exercițiul,
„Elefantul talentat” palme, cu degetul pe bancă) forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Autocunoaştere şi atitudine 3.3 - Jocuri/ activităţi de identificare a unor abilităţi, a 2 8.XI. materiale: -observare
pozitivă faţă de sine predispoziţiilor native/ talentelor copiilor în diverse 10.XI. fișe de lucru, sistematică
- Caracteristici personale domenii (muzică, dans, gimnastică, desen etc.): cântare CD,
simple, observabile în vocală sau la un instrument, desenat etc. videoproiector,
activităţile şcolare şi - Concursuri de genul „Copiii au talent”, jocuri de calculator
extraşcolare (îmi place să mişcare, muzicale, literare, serbări etc. procedurale:
cânt, îmi place să desenez, - Realizarea unor expoziţii cu temă, care să cuprindă conversația,
sunt ordonat, sunt politicos, produsele, lucrările elevilor clasei exercițiul, jocul
îmi place să joc fotbal etc.) - Desen/ pictură, colaj: „Ce îmi place să fac?” didactic,
Calitățile mele - Crearea unor centre de interes (construcţii, pictură, forme de
lectură, ştiinţe, muzică etc.) unde copiii pot opta să organizare:
lucreze, în funcţie de interes individual,
frontal

CAIET DE CREAȚIE 2

Săptă- Disci- Com- Nr.


Tema Conținuturile Activități de învățare Data Resurse Evaluare
mâna pline petenţe ore
9. Năsturel CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre prieteni, 5 15.XI. materiale:
cel necăjit Elemente grafice 1.2 despre conţinuturi audiate 16.XI. planșe cu -observarea
1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări 17.XI. imagini din sistematică a
Sunetul n și literele N, n 2.2 familiare sau pe baza conţinutului unor texte audiate 18.XI. povești, CD, elevilor
„Povestea nucii lăudăroase”, 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 19.XI. videoproiector,
de Vladimir Colin 3.1 - Sunetul n şi literele N, n calculator, -evaluare
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute Internet frontală
4.1 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui procedurale:
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. metoda
- Asocierea unor litere şi sunete fonetico-
- Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din analitico-
1-2 silabe cu imagini potrivite sintetică
- Desenarea literelor de tipar conversația
- Exersarea poziţiei corecte la scris euristică,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris dramatizarea,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este explozia stelară
vorba (în acest fragment de poveste)?” forme de
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre organizare:
conținutul unui mesaj/ text scurt audiat individual,
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text frontal, în
audiat perechi
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informații: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 6, ca simboluri 4 15.XI. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 2.1 convenționale ale numerelor mai mici sau egale cu 6 16.XI. caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 3.2 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 6 17.XI. CD, cretă
ordonare 4.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care 18.XI. colorată,
Numărul și cifra 6 5.1 o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector , -observarea
6.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime calculator, sistematică a
Corpul omenesc dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
Igiena corpului - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate,
Reguli de igienă personală - Clasificarea obiectelor după criterii date bețișoare,
- Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere nasturi colorați
cronologice (ieri, azi, mâine) procedurale:
- Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în explicația,
relaţie cu mediul familiar demonstrația,
- Realizarea unor postere referitoare la regulile de exercițiul, jocul
igienă didactic,
problematizarea
forme de
organizare:
individual,
frontal, pe grupe
AVAP Tehnica colajului - folosind 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, 2 16.XI. materiale: -observare
materiale şi tehnici diverse înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după 19.XI. nasturi colorați, sistematică
Hăinuțe peticite contur hârtie colorată,
Origami - Confecţionarea de jocuri şi jucării - colaj foarfecă, lipici, -expoziție
Tablou din năsturei ață, ac
procedurale:
conversația,
explicația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 16.XI. materiale: -evaluare
- cântarea în colectiv 1.2 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 19.XI. CD, CD- player, orală
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații -observare
- liberă; sugerată de textul uşurează receptarea procedurale: sistematică
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația,
- percuţia corporală (bătăi din sugerată de text audiția
palme, cu degetul pe bancă) - Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din muzicală,
„Are mama o fetiță” palme, cu degetul pe bancă) exercițiul,
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Igiena personală 1.2 - Jocuri de identificare a regulilor de igienă personală şi 2 15.XI. materiale: -observare
Norme de igienă corporală (la a situaţiilor de aplicare a acestora, realizarea unor 17.XI. fișe de lucru, sistematică
baie, igienă dentară, colaje sau desene care ilustrează reguli de igienă CD,
îmbrăcăminte) - Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală videoproiector, -concurs
Igiena îmbrăcămintei - Recunoaşterea în imagini date a respectării/ încălcării calculator
regulilor de igienă personală procedurale:
- Vizionarea unor filmuleţe despre igiena personală conversația,
- Discuţii în grupe mici şi cu toată clasa despre rolul şi exercițiul, jocul
consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de didactic,
igienă personală forme de
- Activităţi practice de exersare a acţiunilor de organizare:
îmbrăcare/ dezbrăcare individual,
frontal

10. Trenulețul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre prieteni, 5 22.XI. materiale: -observarea
Titi Elemente grafice 1.2 despre conţinuturi audiate 23.XI. planșe cu sistematică a
1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări 24.XI. imagini din elevilor
Sunetul t și literele T, t 2.2 familiare sau pe baza conţinutului unor texte audiate 25.XI. povești, CD,
„Albă ca Zăpada și cei șapte 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 26.XI. videoproiector, -evaluare
pitici”, de Frații Grimm 3.1 - Sunetul t şi literele T, t calculator, frontală
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute Internet
4.1 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui procedurale:
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. metoda
- Asocierea unor litere şi sunete fonetico-
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din analitico-
1-2 silabe cu imagini potrivite sintetică
- Desenarea literelor de tipar conversația
- Exersarea poziţiei corecte la scris euristică,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris dramatizarea,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este explozia stelară
vorba (în acest fragment de poveste)?” forme de
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre organizare:
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat individual,
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text frontal, în
audiat perechi
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate
roducerea MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 7, ca simboluri 4 22.XI. materiale: -evaluare
sunetelor . recunoaştere, formare, citire, 1.2 convenţionale ale numerelor mai mici sau egale cu 7 23.XI. caiet de lucru, formativă
Reguli de scriere (cu cifre), comparare, 1.4 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 7 24.XI. CD, cretă
comportare ordonare 2.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care 25.XI. colorată,
roducerea Numărul și cifra 7 3.1 o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, -observarea
sunetelor . 4.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime calculator, sistematică a
Reguli de Forme şi transfer de energie 4.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
comportare Unde şi vibraţii: producerea - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate,
sunetelor - Clasificarea obiectelor după criterii date bețișoare,
Producerea sunetelor - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de instrumente
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai muzicale
mic decât 7 procedurale:
- Utilizarea jucăriilor muzicale pentru producerea explicația,
sunetelor (identificarea relaţiei vibraţie - sunet) exercițiul, jocul
didactic,
problematizarea
forme de
organizare:
individual,
frontal, pe grupe
AVAP Pata de culoare; tehnici 2.2 - Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în 2 23.XI. materiale:
simple: obţinerea formelor 2.3 grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate 26.XI. mapa elevului, -observare
spontane prin dactilopictură dactilopictură acuarele, sistematică
Tehnici simple:decupare după - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, foarfecă, lipici,
contur, lipire înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după șablon, -lucrare
Trenulețul literelor contur procedurale: practică
Albumul cu fotografii - Confecţionarea de jocuri şi jucării explicația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
MM Elemente de limbaj muzical 1.3 - Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor 2 23.XI. materiale: -evaluare
- sunetul din mediul 3.3 sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi 26.XI. You-Tube, orală
înconjurător: lung-scurt, tare- distincte creioane,
încet - Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, beţişoare, -observare
- sunetul vorbit sau cântat emise tare sau încet de obiecte cunoscute pentru acest procedurale: sistematică
„Trenulețul buclucaș” specific demonstrația,
- Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise audiția muzicală
de obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masa, forme de
podeaua, dulapul etc.) organizare:
frontal,
individual
DP Comunicare şcolară 2.1 - Confecţionarea unor cadouri de tip „lucru manual/ 2 22.XI. materiale: -observare
eficientă 3.1 handmade” care să fie dăruite unui copil din grup şi 24.XI. planșe, panoul sistematică
- Comunicarea cu colegii şi care să exprime ceea ce admiră la el „Întâlnirii de
cadrul didactic la clasă: - Roata emoţiilor pentru diferite situaţii - sărbătorirea dimineaţă”, -discuții
anunţarea răspunsului, zilei de naştere, oferirea unui cadou, primirea unui Roata emoțiilor individuale
aşteptarea rândului, cadou etc. procedurale:
completarea răspunsurilor - Discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor conversația,
colegilor după ce aceştia au anterioare ale copiilor la începutul fiecărei zile/ teme/ exercițiul, jocul
încheiat, exprimarea opiniei săptămâni în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă” didactic,
personale, criticarea ideii nu a forme de
colegului organizare:
Reguli de comportare individual,
frontal,
11. Oul haios CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, 3 29.XI. materiale: -observarea
Elemente grafice 1.2 despre conţinuturi audiate 2.XII. planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 3.XII. imagini din elevilor
Sunetul o și literele O, o 1.4 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza povești, CD,
„Punguța cu doi bani”, de Ion 1.5 conţinutului unor texte audiate videoproiector, -evaluare
Creangă 2.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul o şi literele O, o Internet
3.2 - Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de procedurale:
4.2 tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de metoda
jucării, asocierea formei unui nor cu o literă) fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor mari de tipar sintetică
- Exersarea poziţiei corecte la scris conversația
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris euristică,
dramatizarea,
explozia stelară
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 8, ca simboluri 2 29.XI. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 convenţionale ale numerelor mai mici sau egale cu 8 2.XII. caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 8 CD, cretă
ordonare 1.4 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care colorată,
Numărul și cifra 8 2.1 o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, -observarea
3.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime calculator, sistematică a
Corpul omenesc 4.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
Hrana ca sursă de energie: - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare după criterii colorate,
importanţa hranei pentru date bețișoare
creştere şi dezvoltare; igiena - Identificarea „vecinilor” unui număr procedurale:
alimentaţiei - Completarea unor serii numerice explicația,
Alimentația sănătoasă - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care exercițiul, jocul
o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen didactic,
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de problematizarea
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai forme de
mic decât 8 organizare:
- Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra individual,
propriului corp frontal, pe grupe
- Analiza consecinţelor acţiunilor unor personaje din
poveşti
- Organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
dacă…?”
- Vizionarea unor filme/ prezentări pentru identificarea
efectelor pozitive/ negative ale unor alimente, a
necesităţii hranei pentru creştere şi dezvoltare etc.
AVAP Forme spaţiale (lungime, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, 1 3.XII. materiale:
lăţime, înălţime): construcţii; 2.4 înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după mapa elevului, -observare
forme spaţiale foarte uşoare contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile ou, acuarele, sistematică
din hârtie copiilor foarfecă, lipici,
Suportul pentru ou - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite șablon, -lucrare
Micul dejun procedurale: practică
sănătos explicația,
Oul, puiul, găina activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 1 3.XII. materiale: -evaluare
- cântarea în colectiv 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice You-Tube, orală
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi creioane, -observare
- liberă; sugerată de textul 3.2 din palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) beţişoare, sistematică
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea procedurale:
- percuţia corporală (bătăi din sugerată de text demonstrația,
palme, cu degetul pe bancă) - Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea audiția muzicală
„Cântecul alimentelor” cu o mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.) forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Igiena personală 2.2 - Discuții de explorare a intereselor și a experiențelor 2 29.XI. materiale: -observare
Igiena alimentației 2.3 anterioare ale copiilor 2.XII. planșe, panoul sistematică
Igiena alimentelor - Prezentarea unor obiecte care exprimă cel mai bine „Întâlnirii de
ce-i place fiecăruia să facă pentru valorizarea dimineaţă”, -discuții
abilităților fiecărui copil Roata emoțiilor individuale
- Ghicitori, colaje, jocuri de tipul „Ce îmi place să fac” procedurale:
- Jocuri/ activități/ concursuri de identificare a unor conversația,
abilități, a predispozițiilor native/ talentelor copiilor în exercițiul, jocul
diferite domenii didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal

12. Cadoul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, 5 6.XII. materiale: -observarea
Corinei Elemente grafice 1.2 despre conţinuturi audiate 7.XII. planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 8.XII. imagini din elevilor
Sunetul c și literele C, c 1.4 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza 9.XII. povești, CD,
„Ciuboțelele ogarului”, de 1.5 conţinutului unor texte audiate 10.XII. videoproiector, -evaluare
Călin Gruia 2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul c şi literele C, c Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute procedurale:
4.2 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui metoda
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Exersarea poziţiei corecte la scris conversația
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris euristică,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este dramatizarea,
vorba (în acest fragment de poveste)?” explozia stelară
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre forme de
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat organizare:
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text individual,
audiat frontal
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri 4 6.XII. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 convenţionale ale numerelor mai mici sau egale cu 9 7.XII. caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 9 8.XII. CD, tabla smart,
ordonare 3.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care 9.XII. calculator,
Numărul și cifra 9 3.2 o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen creioane -observarea
4.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime colorate, sistematică a
Plante şi animale dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” bețișoare elevilor
Animalele de companie - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare procedurale:
- Clasificarea obiectelor după criterii date explicația,
- Identificarea „vecinilor” unui număr exercițiul, jocul
- Completarea unor serii numerice didactic,
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de problematizarea
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai forme de
mic decât 9 organizare:
- Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care individual,
o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen frontal, pe grupe
- Identificarea efectelor pozitive şi negative ale
acţiunilor proprii asupra mediului apropiat
- Realizarea unor desene/ afişe/ colaje care să prezinte
norme de comportare civilizată
AVAP Forme spaţiale (lungime, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, 2 7.XII. materiale:
lăţime, înălţime): 2.4 înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după 10.XII. mapa elevului, -observare
construcţii; forme spaţiale contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile șablon, foarfecă, sistematică
foarte uşoare din hârtie copiilor lipici, ață,
Colivia canarului - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite procedurale: -lucrare
explicația, practică
demonstrația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat/redat cu ajutorul 2 7.XII. materiale: -evaluare
- cântarea în colectiv 2.1 mijloacelor tehnice 10.XII. CD-player, CD, orală
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi creioane,
- liberă; sugerată de textul 3.2 din palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) beţişoare, -observare
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea procedurale: sistematică
- percuţia corporală (bătăi din sugerată de text demonstrația,
palme, cu degetul pe bancă) - Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea audiția muzicală
„Rățuștele jucăușe” cu o mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.) forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu fiinţe 2.3 - Activităţile preferate desfăşurate împreună cu fiinţele 2 6.XII. materiale: -observare
şi obiecte familiar: animale de care se simt ataşaţi 8.XII. planșe, desene sistematică
de companie - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere animate
Atitudinea față de animale procedurale: -discuții
conversația, individuale
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal

13. O mică CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi 5 13.XII. materiale: -observarea
gospodină Elemente grafice 1.2 jucării, membrii familie, despre conţinuturi audiate 14.XII. planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 15.XII. imagini din elevilor
Sunetul ă și literele Ă, ă 1.4 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza 16.XII. povești, CD,
„Ulcicuța, căsuța”, de Luiza 1.5 conţinutului unor texte audiate 17.XII videoproiector, -evaluare
Vlădescu 2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul ă şi literele Ă, ă Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute procedurale:
4.1 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui metoda
4.2 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din sintetică
1-2 silabe cu imagini potrivite conversația
- Desenarea literelor de tipar euristică,
- Exersarea poziţiei corecte la scris dramatizarea,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris explozia stelară
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este forme de
vorba (în acest fragment de poveste)?” organizare:
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre individual,
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat frontal
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text
audiat
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri 4 13.XII. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1,2 convenţionale ale numerelor mai mici decât 10 14.XII. caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10 15.XII. CD, cretă
ordonare 1.4 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care 16.XII. colorată,
Numărul 10 3.1 o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, -observarea
3.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime calculator, sistematică a
4.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
5.1 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate,
- Clasificarea obiectelor după criterii date bețișoare
- Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau procedurale:
de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea explicația,
obiectelor exercițiul, jocul
- Numărare cu pas dat (exemplu: din 2 în 2), cu suport didactic,
intuitiv problematizarea
- Identificarea „vecinilor” unui număr forme de
- Completarea unor serii numerice organizare:
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de individual,
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai frontal, pe grupe
mic decât 10
- Realizarea unor desene având ca tematică locuinţa,
camera proprie
- Identificarea efectelor pozitive şi negative ale
acţiunilor proprii asupra mediului apropiat
- Realizarea unor postere referitoare la regulile de
igienă colectivă
- Gruparea obiectelor/ corpurilor după un anumit
criteriu
AVAP Forme spaţiale (lungime, 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de 2 14.XII. materiale:
lăţime, înălţime): 2.1 evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii, 17.XII. mapa elevului, -observare
construcţii; forme spaţiale 2.3 modelajului, colajului etc. șablon, foarfecă, sistematică
foarte uşoare din hârtie 2.4 - Observarea unor caracteristici simple ale materialelor lipici, ață,
Inelul pentru șervețelele de 2.6 întâlnite în mediul familiar fructe, bol, -lucrare
masă - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, tacâmuri și practică
Salata de fructe înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după farfurii din
Cărticica de bucate contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile plastic
copiilor procedurale:
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite explicația,
- Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre demonstrația,
cele observate activitate
- Realizarea unor lucrări în care să se asocieze practică
elemente de exprimare plastică, cu alte forme de forme de
exprimare artistică organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 2.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 15.XII. materiale: -evaluare
- cântarea în colectiv redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 17.XII. CD-player, CD, orală
Mişcarea pe muzică: - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații
- liberă; sugerată de textul uşurează receptarea procedurale: -observare
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația, sistematică
„Ulcicuța, căsuța” sugerată de text audiția muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Igiena personală: 1.2 - Jocuri de identificare a regulilor de igienă personală şi 2 14.XII. materiale: -observare
Igiena locuinţei, a sălii de a situaţiilor de aplicare a acestora, realizarea unor 16.XII. planșe, film sistematică
clasă (aranjarea jucăriilor/ colaje sau desene care ilustrează reguli de igienă didactic,
cărţilor, utilizarea coşului de - Recunoaşterea în imagini date a respectării/ încălcării prezentare PPT -discuții
gunoi, ştergerea prafului, regulilor de igienă personală, a locuinţei, a sălii de procedurale: individuale
aerisire) clasă etc. conversația,
Igiena locuinței - Vizionarea unor filmuleţe despre igiena personală exercițiul, jocul
- Discuţii în grupe mici şi cu toată clasa despre rolul şi didactic,
consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de forme de
igienă personală organizare:
- Activităţi practice de exersare a acţiunilor de individual,
îmbrăcare/ dezbrăcare, legare a şireturilor, spălare a frontal,
mâinilor înainte de servirea mesei, după utilizarea
toaletei, ordonare a hainelor, aranjarea/ împachetarea
hainelor în vederea dezvoltării independenţei faţă de
adult etc.

14. În CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea unor răspunsuri la întrebări despre 3 20.XII. materiale: -observarea
așteptarea Elemente grafice 1.2 conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat 21.XII. planșe cu sistematică a
lui Moș Recapitulare 1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări 22.XII. imagini din elevilor
Crăciun 1.4 familiare sau pe baza conţinutului unor texte audiate povești, CD,
„Povestea lui Moș Crăciun” 2.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment videoproiector, -evaluare
3.1 de poveste audiat calculator, frontală
3.2 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de Internet
4.2 informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?” procedurale:
- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor conversația
- Recapitularea sunetelor și literelor învățate euristică,
- Punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu dramatizarea,
imaginea potrivită jocul didactic
- Audierea unor poveşti citite/ înregistrate/ povestite de forme de
adulţi/ copii organizare:
- Dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe individual,
teme de interes frontal
- Asocierea unor litere şi sunete
- Continuarea unei poveşti pe baza imaginilor selectate,
cu sprijin din partea cadrului didactic sau al colegilor
MEM Numerele naturale 0-10: 1.4 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri 3 20.XII. materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.5 convenţionale ale numerelor mai mici decât 10 21.XII. caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.6 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10 22.XII. CD, cretă
ordonare 3.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care colorată,
Recapitulare 3.2 o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, -observarea
4.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime calculator, sistematică a
5.1 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor.
5.2 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate, fișe de
- Clasificarea obiectelor după criterii date lucru
- Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau procedurale:
de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea explicația,
obiectelor exercițiul, jocul
- Numărare cu pas dat (exemplu: din 2 în 2), cu suport didactic,
intuitiv problematizarea
- Identificarea „vecinilor” unui număr forme de
- Completarea unor serii numerice organizare:
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de individual,
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai frontal, pe grupe
mic decât 10
- Iarna. Tradiţii, obiceiuri, evenimente
- Numerele de la 0 la 10 - recapitulare
- Recapitulare. Evaluare
- Ameliorare/ dezvoltare
AVAP Tehnici simple: mototolire, 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de 1 21.XII. materiale:
rupere, tăiere, decupare după 2.1 evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii, mapa elevului, -observare
contur, răsucire, lipire 2.3 modelajului, colajului etc. șablon, foarfecă, sistematică
Barba lui Moș Crăciun 2.4 - Observarea unor caracteristici simple ale materialelor lipici, ață
Coronița de Crăciun 2.6 întâlnite în mediul familiar procedurale: -lucrare
Bradul împodobit - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, explicația, practică
Plicul și felicitarea înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după demonstrația,
contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile activitate
copiilor practică
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite forme de
- Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre organizare:
cele observate individual,
- Realizarea unor lucrări în care să se asocieze frontal
elemente de exprimare plastică, cu alte forme de
exprimare artistică
MM Cântarea vocală: cântarea în 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 1 21.XII. materiale: -evaluare
colectiv 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice CD-player, CD, orală
„Știi, dragă Moș Crăciun” 3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații
uşurează receptarea procedurale: -observare
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația, sistematică
sugerată de text audiția muzicală
- Implicarea în serbări cu teme diverse, în care fiecare forme de
copil să se înscrie firesc organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu fiinţe 1.3 - Sortarea fotografiilor copiilor după sărbătoarea când 1 20.XII. materiale: -observare
şi obiecte familiare 2.1 au fost făcute planșe, film sistematică
- Persoane şi caracteristicile - Desenarea conturului mâinii sau a amprentelor didactic,
acestora (mama, tata, bunica/ personale pe coli de hârtie sau pe pânză, crearea unor prezentare PPT -discuții
bunicul, o prietenă/ un prieten, lucrări colective de Crăciun procedurale: individuale
un frate/o soră) - Confecţionarea unor cadouri de tip „lucru manual/ conversația,
Sărbători de iarnă în familie handmade” care să fie dăruite unui membru al familiei exercițiul, jocul
de Crăciun didactic,
- Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme forme de
pentru copii, audierea unor poveşti consacrate şi organizare:
organizarea unor jocuri pentru identificarea emoţiilor individual,
de bază frontal

15. Pic, CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi 5 10.I. materiale: -observarea
picătura Elemente grafice 1.2 jucării, membrii familiei, prieteni, animale, despre 11.I. planșe cu sistematică a
năzdrăva- 1.3 conţinuturi audiate. 12.I. imagini din elevilor
nă Sunetul p și literele P, p 1.4 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 13.I. povești, CD,
„Povestea cireșelor la 1.5 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza 14.I. videoproiector , -evaluare
urechi”, după Lidia Novac 2.3 conţinutului unor texte audiate. calculator, frontală
3.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Internet
3.2 - Sunetul p şi literele P, p procedurale:
4.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute metoda
prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui fonetico-
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. analitico-
- Asocierea unor litere şi sunete sintetică
- Desenarea literelor de tipar conversația
- Exersarea poziţiei corecte la scris euristică,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris dramatizarea,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este explozia stelară
vorba (în acest fragment de poveste)?” forme de
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre organizare:
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat individual,
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text frontal
audiat
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat
MEM Adunarea şi scăderea în 1.4 - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de 4 10.I. materiale: -evaluare
concentrul 0 – 10, prin 3.1 obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai 11.I. caiet de lucru, formativă
numărare 5.2 mic decât 10 12.I. CD, cretă
Adunarea cu o unitate - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime 13.I. colorată,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea videoproiector , -observarea
Pământul obiectelor calculator, sistematică a
Prezenţa apei în natură sub - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime creioane elevilor
diverse forme (precipitaţii, dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” colorate, fișe de
râuri, lacuri, mare etc.) - Rezolvarea de exerciţii de adunarea cu o unitate în lucru, bețișoare
Fenomene ale naturii: ploaie, concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin procedurale:
ninsoare numărare de obiecte/ prin desene explicația,
Apa în natură - Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru exercițiul, jocul
recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau didactic,
în imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.) problematizarea
- Diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în forme de
funcţie de caracteristicile specifice observate organizare:
- Observarea unor modificări apărute în viaţa omului, individual,
animalelor, plantelor, în funcţie de anotimp frontal, pe grupe
- Identificarea situaţiilor contextuale care impun
rezolvarea unor probleme prin adunare
- Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
AVAP Forme spaţiale (lungime, 1.3 - Decolorarea cu pic 2 11.I. materiale:
lăţime, înălţime): 2.1 - Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica 14.I. mapa elevului, -observare
construcţii; forme spaţiale 2.2 forme, culori, materiale, obiecte artistice șablon, foarfecă, sistematică
foarte uşoare din hârtie 2.4 - Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: răsucirea, lipici, ață,
Povestea unei picături înşiruirea borcan, hârtie -lucrare
Iarna în borcan - Tehnici simple de prelucrare a firului textil: răsucirea colorată, practică
acuarele
procedurale:
explicația,
demonstrația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală: cântarea în 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 11.I. materiale: -evaluare
colectiv 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 14.I. CD-player, CD, orală
„Omul de nea” 3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații
uşurează receptarea procedurale: -observare
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația, sistematică
sugerată de text audiția muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu fiinţe 2.3 - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de tipul „Pot să 2 10.I. materiale: -observare
şi obiecte familiare: persoane te prezint eu?” în care fiecare copil îşi prezintă 14.I. planșe, film sistematică
şi caracteristicile acestora - o prietena/ prietenul secret didactic,
prietenă/ un prieten - Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi prietenul/ prezentare PPT -discuții
Despre prietenie prietenii mei” în care copilul desenează prietenul/ procedurale: individuale
prietenii, activităţile preferate desfăşurate împreună, conversația,
obiectele/ fiinţele de care se simt ataşaţi exercițiul, jocul
- Organizarea unor evenimente: „Ziua/ săptămâna didactic,
prieteniei”, „Întreceri prietenoase” etc. forme de
organizare:
individual,
frontal,

16. Pinguinul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, 5 17.I. materiale: -observarea
schior Elemente grafice 1.2 despre sporturi de iarnă, despre conţinuturi audiate 18.I. planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 19.I. imagini din elevilor
Sunetul l și literele L, l 1.4 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza 20.I. povești, CD,
„Cartea cu Apolodor”, de 1.5 conţinutului unor texte audiate 21.I. videoproiector, -evaluare
Gellu Naum 2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul l şi literele L, l Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute procedurale:
4.2 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui metoda
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris conversația
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este euristică,
vorba (în acest fragment de poveste)?” dramatizarea,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre explozia stelară
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat forme de
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text organizare:
audiat individual,
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment frontal
de poveste audiat
MEM Adunarea şi scăderea în 1.4 - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de 4 17.I. materiale:
concentrul 0 – 10, prin 3.1 obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai 18.I. caiet de lucru, -evaluare
numărare 4.1 mic decât 10 19.I. CD, cretă formativă
Scăderea cu o unitate 5.2 - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime 20.I. colorată,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea videoproiector,
Pământul obiectelor calculator, -observarea
Prezenţa apei în natură sub - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime creioane sistematică a
diverse forme (precipitaţii, dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” colorate, fișe de elevilor
râuri, lacuri, mare etc.) - Rezolvarea de exerciţii de scădere cu o unitate în lucru, bețișoare
Fenomene ale naturii: ploaie, concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin procedurale:
ninsoare numărare de obiecte/ prin desene explicația,
Iarna - Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru exercițiul, jocul
recunoașterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau didactic,
în imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.) problematizarea
- Diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în forme de
funcţie de caracteristicile specifice observate organizare:
- Observarea unor modificări apărute în viaţa omului, individual,
animalelor, plantelor, în funcţie de anotimp frontal, pe grupe
- Exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii:
observă elemente de detaliu dintr-un desen
- Transmiterea unor instrucţiuni simple, de tipul celor
de mai sus, în cadrul unor jocuri în perechi/ de grup
- Identificarea situaţiilor contextuale care impun
rezolvarea unor probleme prin scădere
- Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
AVAP Tehnici simple: decupare după 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de 2 17.I. materiale:
contur, lipire 2.1 evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii, 21.I. mapa elevului, -observare
Patinatorii 2.3 modelajului, colajului etc. șablon, foarfecă, sistematică
Forme spaţiale (lungime, 2.4 - Observarea unor caracteristici simple ale materialelor lipici, ață,
lăţime, înălţime): construcţii; 2.6 întâlnite în mediul familiar borcan, hârtie -lucrare
forme spaţiale foarte uşoare - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, colorată, practică
din hârtie înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după acuarele
Colonia de pinguini contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile procedurale:
copiilor explicația,
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite demonstrația,
- Realizarea unor lucrări în care să se asocieze activitate
elemente de exprimare plastică, cu alte forme de practică
exprimare artistică forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală: cântarea în 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 18.I. materiale: -evaluare
colectiv 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 21.I. CD-player, CD, orală
„Jocul iernii” 3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații
uşurează receptarea procedurale: -observare
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația, sistematică
sugerată de text audiția muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Autocunoaştere şi atitudine 1.1 - Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale 2 17.I. materiale: -observare
pozitivă faţă de sine 2.3 care exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să 21.I. planșe, film sistematică
Caracteristici personale 3.2 facă, pentru valorizarea abilităţilor fiecărui copil, didactic,
simple, observabile în indiferent de domeniu prezentare PPT -discuții
activităţile şcolare şi - Ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi procedurale: individuale
extraşcolare (sportul preferat) preferate conversația,
Sportul preferat exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal,

17. La săniuș CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, 4 25.I. materiale: -observarea
Elemente grafice 1.2 despre sporturi de iarnă, despre conţinuturi audiate 26.I. planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, 27.I. imagini din elevilor
Sunetul s și literele S, s 1.4 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza 28.I. povești, CD,
„Poveste despre dărnicie” 1.5 conținutului unor texte audiate videoproiector , -evaluare
2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul s şi literele S, s Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute procedurale:
4.2 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui metoda
deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este conversația
vorba (în acest fragment de poveste)?” euristică,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre dramatizarea,
conținutul unui mesaj/ text scurt audiat explozia stelară
- Repovestirea unor secvențe preferate dintr-un text forme de
audiat organizare:
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment individual,
de poveste audiat frontal
MEM Adunarea şi scăderea în 1.4 - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de 3 25.I. materiale: -evaluare
concentrul 0 – 10, prin 3.1 obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai 26.I. caiet de lucru, formativă
numărare 4.1 mic decât 10 27.I. CD, cretă
Adunarea și scăderea cu o 4.2 - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime colorată,
unitate 5.2 de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea videoproiector, -observarea
obiectelor calculator, sistematică a
Forţe şi mişcare - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime creioane elevilor
Efecte observabile ale forţelor: dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” colorate, fișe de
împingere, tragere - Rezolvarea de exerciţii de adunare și scădere cu o lucru, bețișoare
Mişcarea corpurilor şi unitate în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor procedurale:
schimbarea formei: deformare, efectuate prin numărare de obiecte/ prin desene explicația,
rupere - Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra exercițiul, jocul
Forțe propriului corp didactic,
- Jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor şi a problematizarea
efectelor acestora: deformarea/ ruperea/ spargerea forme de
- Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru organizare:
recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau individual,
în imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.) frontal, pe grupe
- Diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în
funcţie de caracteristicile specifice observate
- Observarea unor modificări apărute în viaţa omului,
animalelor, plantelor, în funcţie de anotimp
- Exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii:
observă elemente de detaliu dintr-un desen
- Transmiterea unor instrucţiuni simple, în cadrul unor
jocuri în perechi/ de grup
- Identificarea situaţiilor contextuale care impun
rezolvarea unor probleme prin adunare și scădere
- Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date

AVAP Forme spaţiale (lungime, 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de 2 25.I. materiale:
lăţime, înălţime): construcţii 2.1 evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii, 28.I. mapa elevului, -observare
Omul de zăpadă 2.3 modelajului, colajului etc. șosetă, foarfecă, sistematică
2.4 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, orez, ață, hârtie
2.6 înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după colorată, -lucrare
contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile acuarele practică
copiilor procedurale:
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite explicația,
- Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre demonstrația,
cele observate activitate
- Realizarea unor lucrări în care să se asocieze practică
elemente de exprimare plastică, cu alte forme de forme de
exprimare artistică organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 25.I. materiale: -evaluare
- cântarea în colectiv 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 28.I. CD-player, CD, orală
Mişcarea pe muzică: 3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ilustrații
- liberă; sugerată de textul uşurează receptarea procedurale: -observare
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea demonstrația, sistematică
- percuţia corporală (bătăi din sugerată de text audiția muzicală
palme, cu degetul pe bancă) forme de
„Săniuța” organizare:
frontal,
individual
DP Autocunoaştere şi 2.3 - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de tipul „Aș 1 26.I. materiale: -observare
atitudine pozitivă faţă de vrea să îți dăruiesc...” planșe, film sistematică
sine - Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi prietenul/ didactic,
- Caracteristici personale prietenii mei” în care copilul desenează prietenul/ prezentare PPT -discuții
simple, observabile în prietenii, activităţile preferate desfăşurate împreună, procedurale: individuale
activităţile şcolare şi obiectele/ fiinţele de care se simt ataşaţi etc. conversația,
extraşcolare (jocuri de iarnă - Organizarea unor evenimente: „Ziua/ săptămâna exercițiul, jocul
preferate) dărniciei” didactic,
Jocuri de iarnă forme de
Interacţiuni simple cu fiinţe organizare:
şi obiecte familiare: persoane individual,
şi caracteristicile acestora -o frontal
prietenă/un prieten
Despre dărnicie

CAIET DE CREAȚIE 3

Tema/
Săptă- Unitatea Disci- Conținuturile/Detalieri de Com- Nr.
Activități de învățare Data Resurse Evaluare
mâna de pline conținut petenţe ore
învățare
18. Poveste ... CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 31.I. materiale:
cu Propoziția/enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 5 1.II. fișe de lucru, -observarea
înghețată formularea de propoziții cu 1.3 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 2.II. planșe cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 3.II. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Asocierea unor litere şi sunete 4.II. povești, jetoane
limbii române, despărțirea 3.1 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și cu imagini, CD, -evaluare
cuvintelor în silabe 3.2 manifestarea reacțiilor corespunzătoare videoproiector, orală
Elemente grafice 4.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment calculator -autoevaluare
Desenarea literelor de tipar de poveste audiat procedurale:
- Numărarea cuvintelor dintr-un enunț scurt metoda
Sunetul î și literele Î, î - Punerea în corespondența a unui cuvânt rostit cu fonetico-
„Hainele cele noi ale imaginea potrivită analitico-
împăratului”, de H. C. - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau sintetică
Andersen se termină cu un anumit sunet conversația
- Simularea unor situații care presupun verbalizarea euristică, jocul
unor trăiri diferite didactic,
- Discuții privind comportamentul unor personaje; povestirea,
evidențierea unor modele de comportament lectura după
- Exprimarea aprecierii sau îngrijorării față de imagini
evenimente, persoane, lucruri cunoscute forme de
- Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de organizare:
tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o individual,
literă frontal, pe grupe
- Jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte și
denumirea acestora
- Continuarea unei povești pe baza imaginilor selectate,
cu sprijin din partea cadrului didactic sau a colegilor
- Desenarea literelor de tipar
- Orientarea în spațiul scrierii prin joc: sus, jos, stânga,
dreapta etc.
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- Poziționarea corectă a suportului de scriere în raport
cu propriul corp
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni și culori
variate (mari/ mici, groase/ subțiri) pe foaie velină sau
pe spații de 1-2 cm
MEM Adunarea și scăderea 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi 31.I. materiale:
în concentrul 0-10 prin 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri 4 1.II. fișe de lucru,
numărare 1.6 convenționale ale numerelor mai mici decât 10 2.II. CD, -observarea
Probleme simple de adunare 4.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime 3.II. videoproiector, sistematică a
sau scădere cu 1-5 unități în 5.1 dată, fiecare operație fiind însoțită de numărarea calculator, elevilor
concentrul 0-10, cu suport 5.2 obiectelor jetoane
intuitiv - Rezolvarea de exerciții de adunare cu 2 unități în procedurale:
concentrul 0-10 și verificarea operațiilor efectuate prin explicația,
Adunarea cu 2 unități numărarea de obiecte/ imagini demonstrația,
Cald- rece - Crearea unor probleme simple după imagini exercițiul, jocul
- Aflarea unui termen necunoscut folosind metoda didactic,
balanței forme de
- Rezolvarea de probleme cu sprijin în imagini date organizare:
- Gruparea corpurilor după un anumit criteriu individual,
- Identificarea categoriei căreia îi aparține un anumit frontal,
element
- Gruparea obiectelor după un anumit criteriu (cald/
rece)
- Jocuri de tipul „Ce s-ar întâmpla dacă..?”
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.4 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, 2 31.I. materiale:
decupare după contur, 2.6 răsucire, înșirare, decupare după contur 4.II. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente foarfecă, lipici, sistematică
Forme spaţiale (lungime, de exprimare plastică cu alte forme de exprimare șablon,
lăţime, înălţime): construcţii; artistică procedurale: -expoziție
forme spaţiale foarte uşoare activitate
din hârtie practică
Balaurul forme de
Cornetul de înghețată organizare:
individual,
frontal,
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 1.II. materiale:
Mișcarea pe muzică- percuția 1.3 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice  4.II. CD, CD- player, -evaluare
corporală( bătăi din palme, cu 2.1 - Exerciții alternative în colectiv  ilustrații orală
degetul în bacă) 2.2 - Exersarea asimilării integrale a cântecului  procedurale:
Dacă vesel se trăiește 3.3 - Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi demonstrația, -observare
din palme, cu degetul în bancă etc.) audiția sistematică
- Acompanierea liberă a cântecelor cu sonorități emise muzicală,
de obiecte din clasă (creioane, bețișoare, podeaua, exercițiul,
masa etc.) forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Trăire și manifestare 2.1 - Organizarea unor jocuri pentru identificarea emoțiilor 2 31.I. materiale:
emoțională, starea de bine 2.2 de bază; 2.II. jetoane cu
- emoții de bază: bucurie, - Dialog având ca suport imagini cu emoții de bază, cu simboluri care -observare
tristețe, frică, furie ajutorul cărora să se analizeze: ”ce fac atunci când sunt exprimă diferite sistematică
Împărăția emoțiilor trist, când mi-e frică, când sunt fericit, când sunt emoții/
relaxat?” sentimente,
- Roata emoțiilor pentru diferite situații ilustrații
- Jocuri din folclorul copiilor care vizează exprimarea procedurale:
emoțiilor discuția
- Jocuri de tipul „Continuă propoziția”, „Continuă colectivă, jocul
povestea”, în care propoziția/ povestea este începută de de rol,
învățător sau de un copil și se construiește în lanț brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual

19. Vulpea CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 7.II. materiale:
vicleană Fonetică - sunete specifice 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 8.II. fișe de lucru, -observarea
limbii române, despărțirea 1.3 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 5 9.II. planșe cu sistematică a
cuvintelor în silabe 2.1 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 10.II. imagini din elevilor
Propoziția/ enunțul - 2.2 - Asocierea unor litere şi sunete 11.II. povești, jetoane
formularea de propoziții cu 2.3 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și cu imagini, CD, -evaluare
suport intuitiv 2.4 manifestarea reacțiilor corespunzătoare videoproiector , orală
Elemente grafice 3.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment calculator
Desenarea literelor de tipar 3.2 de poveste audiat procedurale:
Dialogul 4.1 - Numărarea cuvintelor dintr-un enunț scurt metoda -autoevaluare
Formularea de întrebări și - Punerea în corespondența a unui cuvânt rostit cu fonetico-
răspunsuri imaginea potrivită analitico-
- Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau sintetică
Sunetul v și literele V, v se termină cu un anumit sunet conversația
„Vulpea și corbul”, de Jean - Simularea unor situații care presupun verbalizarea euristică, jocul
de La Fontaine unor trăiri diferite didactic,
- Discuții privind comportamentul unor personaje; povestirea,
evidențierea unor modele de comportament lectura după
- Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de imagini
tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o forme de
literă organizare:
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de individual,
informații: Cine? Ce? Când? Cum? frontal, pe grupe
- Audierea unor înregistrări cu sunete din mediul
înconjurător
- Interpretarea unor cântece care conțin onomatopee
- Asocierea unor imagini sau obiecte cu onomatopeele
corespunzătoare
- Dramatizări ale poveștilor/ fragmentelor din basme
audiate
- Povestirea unor experiențe trecute sau prezente
- Conversații scurte în grup pe baza unui text audiat sau
a unei imagini
- Completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite
- Desenarea literelor de tipar
MEM Adunarea și scăderea - Numărarea elementelor unei mulțimi 4 7.II. materiale:
în concentrul 0-10 prin - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, 8.II. fișe de lucru, -observarea
numărare 1.1 crescător și descrescător  9.II. CD, sistematică a
Probleme simple de adunare 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri 10.II. videoproiector, elevilor
sau scădere cu 1-5 unități în 1.6 convenționale ale numerelor mai mici decât 10 calculator,
concentrul 0-10, cu suport 3.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulțime jetoane
intuitiv 4.2 dată, fiecare operație fiind însoțită de numărarea procedurale:
Plante și animale 5.1 obiectelor; explicația,
5.2 - Rezolvarea de exerciții de scădere cu 2 unități în problematizarea,
Scăderea cu 2 unități concentrul 0-10 și verificarea operațiilor efectuate prin exercițiul, jocul
Cu ce se hrănesc animalele numărarea de obiecte/ imagini didactic,
- Crearea unor probleme simple după imagini forme de
- Observarea directă în mediul natural a unor plante sau organizare:
animale individual,
- Descoperirea intrusului în cadrul unui model repetitiv frontal, pe grupe
- Clasificarea animalelor în funcție de mediul de viață,
modul de hrănire etc.
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.4 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, 8.II. materiale:
decupare după contur, 2.6 răsucire, înșirare, decupare după contur 2 11.II. mapa elevului,
răsucire, lipire; - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente foarfecă, lipici, -observare
Vulpea și vulturul (tangram) de exprimare plastică cu alte forme de exprimare șablon, sistematică
artistică plastilină,
- Completarea unei imagini în raport cu axa de simetrie planșetă -expoziție
procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal,
MM Cântarea vocală - în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 8.II. materiale:
Vulpea și gâsca 1.3 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice  2 11.II. CD, CD- player, -evaluare
2.1 - Exerciții alternative în colectiv  ilustrații orală
2.2 - Exersarea asimilării integrale a cântecului  procedurale:
3.3 - Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi demonstrația, -observare
din palme, cu degetul în bancă etc.) dialogul muzical sistematică
- Acompanierea liberă a cântecelor cu sonorități emise exercițiul,
de obiecte din clasă (creioane, bețișoare, podeaua, forme de
masa etc.) organizare:
frontal, în
perechi
DP Trăire și manifestare 2.1 - Dialog având ca suport imagini cu ajutorul cărora să 7.II. materiale:
emoțională, starea de bine 2.2 analizeze diferite trăiri personale sau ale unor personaje 2 9.II. jetoane cu
- emoții de bază: bucurie, - Jocuri de rol ilustrând modalități pozitive/ negative de simboluri care -observare
tristețe, frică, furie interacțiune verbală sau fizică: se ajută, vorbesc exprimă diferite sistematică
Emoții și comportamente politicos, se împing emoții/
- Jocuri de tipul „Continuă propoziția”, „Continuă sentimente,
povestea”, în care propoziția/ povestea este începută de ilustrații
învățător sau de un copil și se construiește în lanț procedurale:
- Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități discuția
pozitive/ negative de interacțiune verbală sau fizică colectivă, jocul
-Roata emoțiilor de rol,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual

20. Animăluțe CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 14.II. materiale:
le mătușii Propoziția/ enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 15.II. fișe de lucru, -observarea
formularea de propoziții cu 1.3 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 5 16.II. planșe cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 17.II. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Lectură după una sau mai multe ilustrații/ benzi 18.II. povești, jetoane
limbii române, despărțirea 2.3 desenate cu imagini, CD, -evaluare
cuvintelor în silabe 2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și videoproiector , orală
Forme ale discursului oral 3.1 manifestarea reacțiilor corespunzătoare calculator -autoevaluare
Povestirea după imagini 3.2 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment procedurale:
Elemente grafice 4.1 de poveste audiat metoda
Desenarea literelor de tipar - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau fonetico-
se termină cu un anumit sunet analitico-
Sunetul ț și literele Ț, ț - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de sintetică
„Câinele, cocoșul și vulpea”, tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o conversația
după Esop literă euristică, jocul
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de didactic,
informații: Cine? Ce? Când? Cum? povestirea,
- Audierea unor înregistrări cu sunete din mediul lectura după
înconjurător imagini
- Interpretarea unor cântece care conțin onomatopee forme de
- Asocierea unor imagini sau obiecte cu onomatopeele organizare:
corespunzătoare individual,
- Jocuri de modificare a poveștilor audiate; schimbarea frontal, pe grupe
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului
- Conversații scurte în grup pe baza unui text audiat sau
a unei imagini
- Completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite,
completarea cuvintelor cu literele care lipsesc
- Desenarea literelor de tipar
MEM Adunarea și scăderea 1.1 - Colorarea unor planșe, codul culorilor fiind dat de 14.II. materiale:
în concentrul 0-10 prin 1.4 numere 15.II. fișe de lucru, -observarea
numărare 1.6 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulțime 4 16.II. CD, sistematică a
Probleme simple de adunare 3.1 dată, fiecare operație fiind însoțită de numărarea 17.II. videoproiector, elevilor
sau scădere cu 1-5 unități în 4.1 obiectelor calculator,
concentrul 0-10, cu suport 4.2 - Rezolvarea de exerciții de adunare și scădere cu 1-5 jetoane,
intuitiv 5.1 unități în concentrul 0-10 și verificarea operațiilor procedurale: -proiecte cu
Plante și animale efectuate prin numărarea de obiecte/imagini explicația, etichete și
- Aflarea sumei/ diferenței a două numere mai mici conversația, ambalaje ale
Adunarea cu 1-5 unități decât 10 problematizarea, unor produse
Animalele și foloasele lor - Observarea directă în mediul natural a unor plante sau exercițiul, jocul de origine
animale didactic, animală
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin forme de
obiecte, desene sau numărare organizare:
- Exerciții care implică atenție concentrată pe detalii: individual,
observă elemente de detaliu dintr-un desen, frontal
componente ale unei scheme simple etc.
- Exerciții de asocieri și corespondențe (ex. găină -
pene/ ouă, oaie - lână etc.)
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, 15.II. materiale:
decupare după contur, 2.4 răsucire, înșirare, decupare după contur 18.II. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, mototolire, 2.6 - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente 2 foarfecă, lipici, sistematică
modelare, de exprimare plastică cu alte forme de exprimare șablon,
Tehnica colajului- folosind artistică plastilină, -expoziție
materiale diverse, potrivite - Realizarea de compoziții libere, spontane când au la planșetă, pene,
nivelului de vârstă dispoziție materiale și instrumente diverse lână, fire de ață;
Ferma animalelor - Identificarea unei operații simple la care a fost supus procedurale:
(machetă) un material prin comparare cu starea inițială a acestuia activitate
Găinușa practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între 15.II. materiale:
Elemente de limbaj muzical- 1.3 Do1 și La1, cu o structură ritmico-melodică 18.II. CD, CD- player, -evaluare
sunetul vorbit sau cântat; 2.1 asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor 2 ilustrații orală
lung-scurt, tare-încet 2.2 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau procedurale:
Mi-o zis mama că mi-o da 3.3 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice  demonstrația, -observare
- Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi dialogul muzical sistematică
din palme, cu degetul în bancă etc.) exercițiul,
- Acompanierea liberă a cântecelor cu sonorități emise forme de
de obiecte din clasă (creioane, bețișoare, podeaua, organizare:
masa etc.) frontal,
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însușite individual, în
intuitiv, pronunțând corect cuvintele în cânt perechi
DP Interacțiuni simple cu ființe 2.1 - Dialog având ca suport imagini cu ajutorul cărora să 14.II. materiale:
sau obiecte familiare- 3.3 analizeze diferite trăiri personale sau ale unor personaje 16.II. filme scurte care
persoane, animale, obiecte din lumea animalelor 2 ilustrează grija -observare
preferate - Jocuri care sugerează grija față de animale față de animale, sistematică
Grija față de animale - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu relația dintre
animalele preferate copii și animale,
procedurale:
discuția
colectivă, jocul
de rol, studiul
de caz
forme de
organizare:
frontal,
individual

21. La pescuit CLR Fonetică- sunete specifice 1.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 21.II. materiale:
limbii române, despărțirea 1.3 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 22.II. fișe de lucru, -observarea
cuvintelor în silabe 2.1 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 5 23.II. planșe cu sistematică a
Literele mici şi mari de tipar 2.2 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 24.II. imagini din elevilor
Propoziția/enunțul- 2.3 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete 25.II. povești, jetoane
formularea de propoziții cu 2.4 stabilite anterior cu imagini, CD, -evaluare
suport intuitiv 3.1 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și videoproiector, orală
Forme ale discursului oral 3.2 manifestarea reacțiilor corespunzătoare calculator
Povestirea după imagini 4.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment procedurale: -autoevaluare
Elemente grafice 4.3 de poveste audiat metoda
Desenarea literelor de tipar - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau fonetico-
se termină cu un anumit sunet analitico-
Sunetul ș și literele Ș, ș - Discuții privind comportamentul unor personaje; sintetică
„Povestea peștișorului evidențierea unor modele de comportament conversația
curcubeu”, de Marcus Pfister - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de euristică, jocul
tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o didactic,
literă povestirea,
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de lectura după
informații: Cine? Ce? Când? Cum? imagini
- Jocuri de mișcare pentru exersarea corectă a actului forme de
respirator, cu accent pe pronunția corectă organizare:
- Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători ritmate individual,
- Sunetul ș şi literele Ș, ș frontal, pe grupe
- Exerciții de alcătuire a cuvintelor din litere
amestecate
- Desenarea literelor de tipar
- Crearea unui orar folosind coduri de culori sau
simboluri
MEM Adunarea și scăderea 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri 21.II. materiale:
în concentrul 0-10 prin 1.5 convenționale ale numerelor mai mici decât 10 22.II. fișe de lucru,
numărare 1.6 - Rezolvarea de exerciții de adunare și scădere cu 1-5 4 23.II. CD, -observarea
Probleme simple de adunare 3.1 unități în concentrul 0-10 și verificarea operațiilor 24.II. videoproiector , sistematică a
sau scădere cu 1-5 unități în 4.1 efectuate prin numărarea de obiecte/ imagini calculator, elevilor
concentrul 0-10, cu suport 4.2 - Aflarea sumei/ diferenței a două numere mai mici jetoane,
intuitiv 5.1 decât 10 procedurale: -proiecte cu
Plante și animale - Rezolvarea de probleme cu suport intuitiv explicația, plante și
- Crearea unor probleme simple după imagini conversația, animale
Scăderea cu 1-5 unități - Observarea părților componente ale viețuitoarelor problematizarea, acvatice
Viețuitoarele apelor (plante, animale) pentru identificarea structurii lor exercițiul, jocul
comune didactic,
- Clasificarea animalelor în funcție de mediul de viață, forme de
modul de hrănire etc. organizare:
- Recunoașterea animalelor care trăiesc în mediul individual,
acvatic frontal,
AVAP Culorie spectrului solar 2.2 - Realizarea unor compoziții individual/în perechi/în 22.II. materiale:
Culori calde/reci 2.3 grup, folosind culori la alegere și tehnici improvizate; 25.II. mapa elevului, -observare
Pata de culoare- tenici 2.4 -Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, 2 foarfecă, lipici, sistematică
simple: stropire, suflare 2.6 răsucire, înșirare, decupare după contur șablon, acuarele,
Tehnici simple: tăiere, - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente pensule, hârtie -expoziție
decupare după contur, de exprimare plastică cu alte forme de exprimare pentru brioșe,
răsucire, lipire, mototolire, artistică cereale, dopuri
modelare, - Realizarea de compoziții libere, spontane când au la de plastic;
Tehnica colajului- folosind dispoziție materiale și instrumente diverse procedurale:
materiale diverse, potrivite - Realizarea unor compoziții având la bază materiale activitate
nivelului de vârstă refolosibile: dopuri, flacoane, ziare etc. practică
Acvariul forme de
Raci și broscuțe țestoase organizare:
Caracatița individual,
frontal, în
prechi, în grup

MM Elemente de limbaj muzical- 1.1 - Receptarea sunetelor vorbite sau cântate 22.II. materiale:
sunetul vorbit sau cântat, - Exerciții de pronunție corectă și ritmată a unor versuri 2 25.II. ilustrații -evaluare
dicția de tipul „Știu că știi că știuca-i știucă” procedurale: orală
Jocuri de dicție demonstrația,
exercițiul, -observare
forme de sistematică
organizare:
frontal,
individual,
DP Igiena personală- activități 2.3 - Discuții despre activitățile preferate, hobby-uri  21.II. materiale:
școlare,somn, odihnă, relaxare 3.2 - Realizarea unui jurnal în imagini în care copilul 23.II. Cd, proiector,
Programul unei zile 3.3 ilustrează activitățile desfășurate într-o zi/ activitățile 2 imagini -observare
preferate desfășurate cu familia, prietenii de joacă, procedurale: sistematică
colegii de școală etc. discuția
- Desenarea momentelor specifice unei zile obișnuite  colectivă, jocul
- Organizarea unui orar al zilei prin lipirea unor de rol,
imagini/ simboluri cu activitățile zilnice și săptămânale forme de
- Personalizarea orarului cu desene, simboluri; organizare:
elemente grafice frontal,
individual

22. Flori CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 28.II. materiale:
pentru Propoziția/enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 1.III. fișe de lucru, -observarea
mama formularea de propoziții cu 1.3 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 5 2.III. planșe cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 3.III. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment 4.III. legende, jetoane
limbii române, despărțirea 2.3 de poveste audiat cu imagini, CD,
cuvintelor în silabe 2.4 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau videoproiector,
Cuvântul- utilizarea 3.1 se termină cu un anumit sunet calculator -evaluare
cuvintelor noi în enunțuri 3.2 - Discuții privind comportamentul unor personaje; procedurale: orală
adecvate 4.1 evidențierea unor modele de comportament metoda
Scrierea funcțională- 4.2 - Identificarea a cel puțin două trăsături ale unor fonetico- -autoevaluare
felicitarea, biletul, folosind personaje din povești cunoscute analitico-
desene/simboluri - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de sintetică
Forme ale discursului oral tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o conversația
Povestirea după imagini literă euristică, jocul
Elemente grafice - Sunetul f și literele F, f didactic,
Desenarea literelor de tipar - Jocuri de modificare a poveștilor audiate; schimbarea povestirea,
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului lectura după
Sunetul f și literele F, f - Completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite imagini
„Legenda ghiocelului” - Confecționarea unor felicitări cu litere rupte sau forme de
decupate din reviste (învățătoarea va comunica/ va organizare:
arăta mesajul care trebuie scris - exemplu: 1 Martie/ 8 individual,
Martie) frontal
- Desenarea literelor de tipar
MEM Numere naturale în 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru 28.II. materiale:
concentrul 0-20- 1.2 evidențierea faptului că numărul de elemente ale 1.III. fișe de lucru,
recunoaștere, formare, scriere, 1.3 acestuia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, 4 2.III. CD, -observarea
citire, comparare, ordonare 1.4 3, .... 20 3.III. videoproiector , sistematică a
Plante și animale- condiții de 3.1 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, calculator, elevilor
viață crescător și descrescător  jetoane, imagini
ȘtiințelePământului- - Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 20 cu peisaje de
fenomene ale naturii specifice - Explorarea mediului înconjurător pentru a număra primăvară,
diferitelor anotimpuri ființe și lucruri procedurale:
- Compararea numărului de obiecte prin figurarea lor explicația,
Numere naturale în unele sub altele, prin încercuirea părților comune, prin conversația,
concentrul punerea în corespondență 1 la 1 a elementelor problematizarea,
0-20 grupurilor exercițiul, jocul
Primăvara - Identificarea vecinilor unui număr didactic,
- Selectarea unui număr după un criteriu dat forme de
- Completarea unor serii numerice organizare:
- Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor în individual,
situația în care se dau două numere frontal
- Compunerea și descompunerea unor mulțimi de
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai
mic decât 20
- Jocuri de tipul „Ce anotimp este?” pentru
recunoașterea fenomenelor naturii în situații reale sau
în imagini
- Completarea unui calendar pe o săptămână cu starea
vremii
- Observarea unor modificări apărute în viața omului,
plantelor, animalelor în funcție de anotimp
- Observarea directă, în mediul natural a unor plante,
insecte etc.
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, 1.III. materiale:
decupare după contur, 2.4 răsucire, înșirare, decupare după contur 4.III. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, pliere, 2.6 - Realizarea de compoziții libere, spontane când au la 2 foarfecă, lipici, sistematică
Tehnica colajului- folosind dispoziție materiale și instrumente diverse șablon, cutii de
materiale diverse, potrivite - Înșirarea mărgelelor chibrituri; hârtie -expoziție
nivelului de vârstă - Realizarea unor decoruri pentru diferite evenimente decorativă;
Cadou pentru mama - Punerea în scenă a serbărilor tematice specifice procedurale:
anotimpurilor activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între 1.III. materiale:
Elemente de limbaj muzical- 1.3 Do1 și La1, cu o structură ritmico-melodică 4.III. CD, CD- player, -evaluare
sunetul vorbit sau cântat; 2.1 asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor 2 procedurale: orală
lung-scurt, tare-încet 2.2 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau demonstrația,
Am cules cu bucurie 3.3 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice  dialogul muzical -observare
- Exersarea asimilării integrale a cântecului  exercițiul, sistematică
- Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi forme de
din palme, cu degetul în bancă etc.) organizare:
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însușite frontal,
intuitiv, pronunțând corect cuvintele în cânt individual, în
perechi
DP Interacțiuni simple cu ființe 2.1 - Organizarea unor jocuri pentru identificarea emoțiilor 28.II. materiale:
sau obiecte familiare- 2.4 de bază 2.III. CD, proiector,
persoane, animale, obiecte - Crearea unor povești de grup prin completarea 2 imagini , versuri -observare
preferate și caracteristici ale frazelor lacunare. procedurale: sistematică
acestira (mama, bunica, ...) Exemplu: Mama este ființa cea mai dragă pentru că ... discuția
Mama, ființa cea mai dragă - Roata emoțiilor pentru diferite situații colectivă,
- Organizarea unor evenimente: serbare de Ziua brainstorming
Mamei, expoziție de desene dedicată mamelor forme de
organizare:
frontal,
individual

23. În grădină CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 7.III. materiale:
Propoziția/enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 8.III. fișe de lucru, -observarea
formularea de propoziții cu 1.3 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 5 9.III. planșe cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 10.III. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Lectură după una sau mai multe ilustrații/ benzi 11.III. legende, jetoane
limbii române, despărțirea 2.3 desenate cu imagini, CD, -evaluare
cuvintelor în silabe 2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și videoproiector, orală
Cuvântul- utilizarea 3.1 manifestarea reacțiilor corespunzătoare calculator -autoevaluare
cuvintelor noi în enunțuri 3.2 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau procedurale:
adecvate 4.1 se termină cu un anumit sunet metoda
Vocabular- cuvinte cu sens - Sunetul g şi literele G, g fonetico-
opus/asemănător - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de analitico-
Elemente grafice tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o sintetică
Desenarea literelor de tipar literă conversația
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de euristică, jocul
Sunetul g și literele G, g informații: Cine? Ce? Când? Cum? didactic,
„Degețica”, de H. C. - Audierea unor înregistrări cu sunete din mediul povestirea,
Andersen înconjurător lectura după
- Interpretarea unor cântece care conțin onomatopee imagini
- Asocierea unor imagini sau obiecte cu onomatopeele forme de
corespunzătoare organizare:
- Jocuri de modificare a poveștilor audiate; schimbarea individual,
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului frontal
- Conversații scurte în grup pe baza unui text audiat sau
a unei imagini
- Completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite,
completarea cuvintelor cu literele care lipsesc
- Desenarea literelor de tipar
MEM Numere naturale în 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru 7.III. materiale:
concentrul 0-20- 1.2 evidențierea faptului că numărul de elemente ale 8.III. fișe de lucru,
recunoaștere, formare, scriere, 1.3 acestuia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, 4 9.III. CD, -observarea
citire, comparare, ordonare 1.4 3, .... 20 10.III. videoproiector , sistematică a
Plante și animale 1.5 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, calculator, elevilor
3.1 crescător și descrescător  plante în ghiveci
Numere naturale în - Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 20 procedurale:
concentrul - Explorarea mediului înconjurător pentru a număra explicația,
0-20 ființe și lucruri conversația,
Părțile plantei - Compararea numărului de obiecte prin figurarea lor problematizarea,
Condiții de viață unele sub altele, prin încercuirea părților comune, prin exercițiul, jocul
punerea în corespondență 1 la 1 a elementelor didactic,
grupurilor forme de
- Identificarea vecinilor unui număr organizare:
- Selectarea unui număr după un criteriu dat individual,
- Completarea unor serii numerice frontal
- Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor în
situația în care se dau două numere
- Numărarea înainte și înapoi, în variante complete sau
de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea
obiectelor
- Ordonarea unor numere date, crescător sau
descrescător
- Colorarea unor planșe în care codul culorilor este dat
de numere
- Observarea părților componente ale plantelor
- Numărarea florilor/ frunzelor unei plante care apar în
interval de o săptămână în scopul evidențierii creșterii
acesteia
- Urmărirea creșterii unei plantule ținând sub
observație unul din factorii care întrețin viața
- Observarea directă, în mediul natural a unor plante,
insecte etc.
AVAP Culori calde și reci 2.2 - Realizarea unor compoziții utilizând culori la alegere 8.III. materiale:
Tehnica colajului- folosind 2.3 și tehnici improvizate; 11.III. mapa elevului, -observare
materiale diverse, potrivite 2.4 -Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, 2 foarfecă, lipici, sistematică
nivelului de vârstă 2.6 răsucire, înșirare, decupare după contur șablon, paste
Fluturi - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente făinoase, -expoziție
Pliante cu plante de exprimare plastică cu alte forme de exprimare acuarele,
artistică pensule,
- Realizarea de compoziții libere, spontane când au la procedurale:
dispoziție materiale și instrumente diverse activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între 8.III. materiale:
Doar una e primăvara 1.3 Do1 și La1, cu o structură ritmico-melodică 11.III. CD, CD- player, -evaluare
2.1 asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor 2 procedurale: orală
2.2 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau demonstrația, -observare
3.3 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice  exercițiul, sistematică
- Exerciții alternative în colectiv/individual forme de
- Exersarea asimilării integrale a cântecului  organizare:
frontal,
individual, în
perechi
DP Interacțiuni simple cu ființe 3.2 - Distribuirea și asumarea unor sarcini în clasă: 7.III. materiale:
sau obiecte familiare-plante, 3.3 aranjarea jucăriilor, udatul florilor etc. 9.III. CD, proiector,
animale, persoane; - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu 2 imagini ,atlase -observare
Cum îngrijim plantele? plantele preferate procedurale: sistematică
- Realizarea unor albume, agende speciale, portofolii discuția
care cuprind activități preferate, aptitudini, realizări colectivă,
- Realizarea unor colaje cu imagini din diferite grădini forme de
organizare:
frontal,
individual

24. Prin CLR Fonetică- sunete specifice 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 14.III. materiale:
pădure limbii române, despărțirea 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 15.III. fișe de lucru, -observarea
cuvintelor în silabe 1.3 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 5 16.III. planșe cu sistematică a
Literele mici şi mari de tipar 1.4 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 17.III. imagini din elevilor
Propoziția/enunțul- 2.1 - Asocierea unor sunete și litere 18.III. legende, jetoane
formularea de propoziții cu 2.2 - Observarea, recunoașterea, executarea unor comenzi cu imagini, CD, -evaluare
suport intuitiv 2.3 simple (privește, ascultă, fii atent) videoproiector , orală
Cuvântul- utilizarea 2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și calculator -autoevaluare
cuvintelor noi în enunțuri 3.1 manifestarea reacțiilor corespunzătoare procedurale:
adecvate 3.2 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau metoda
Forme ale discursului oral 4.1 se termină cu un anumit sunet fonetico-
Povestirea după imagini - Jocuri de tipul „Să ne imaginăm”, „Ce s-ar întâmpla analitico-
Elemente grafice dacă...” sintetică
Desenarea literelor de tipar - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de conversația
tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o euristică, jocul
Sunetul b și literele B, b literă didactic,
„Hansel și Gretel”, de Frații - Sunetul b și literele B, b povestirea,
Grimm - Punerea în corespondență a unui cuvânt rostit cu lectura după
imaginea potrivită imagini
- Completarea unui rebus cu definiții în imagini forme de
- Completarea cuvintelor cu literele care lipsesc organizare:
- Desenarea literelor de tipar individual,
frontal,
MEM Adunarea și scăderea 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru 14.III. materiale:
numerelor naturale în 1.4 evidențierea faptului că numărul de elemente ale 15.III. fișe de lucru,
concentrul 0-31 fără și cu 1.6 acestuia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, 4 16.III. CD, -observarea
trecere peste ordin prin 3.1 3, .... 20 17.III. videoproiector , sistematică a
numărare/ cu suport intuitiv 4.1 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, calculator, elevilor
4.2 crescător și descrescător  jetoane, imagini
Probleme simple de adunare 5.1 - Adăugarea de elemente dintr-o mulțime dată, fiecare cu peisaje de
sau scădere cu 1-5 unități în 5.2 operație fiind însoțită de numărarea obiectelor primăvară,
concentrul 0-31, cu suport - Rezolvarea de exerciții de adunare cu 1-5 unități în procedurale:
intuitiv concentrul 0-20 și verificarea operațiilor efectuate prin explicația,
Plante și animale numărarea de obiecte/ imagini conversația,
Condiții de viață - Colorarea unor planșe în care codul culorilor este dat problematizarea,
de numere exercițiul, jocul
Adunarea numerelor naturale - Aflarea sumei a două numere mai mici decât 20 didactic,
în concentrul 0-20 - Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date forme de
Pădurea obiectual sau figurate organizare:
- Identificarea situațiilor contextuale care impun individual,
rezolvarea unor probleme prin adunare: am primit, a frontal
adus etc. și asocierea lor cu operația corespunzătoare
- Crearea unor probleme simple după imagini
- Observarea directă în mediul natural a unor plante sau
animale
- Selectarea dintr-un șir de imagini pe cele care
reprezintă plante/ animale care trăiesc în pădure 
- Clasificarea animalelor în funcție de mediul de viață,
modul de hrănire etc.
- Observarea directă în mediul natural a unor plante,
insecte etc.
AVAP Pata de culoare - Sortarea materialelor de lucru și a instrumentelor în 15.III. materiale: -observare
Insecte și flori din pădure- 2.1 funcție de proprietăți/ utilizări (pietricele, lemn etc.) 2 18.III. pietre de diferite sistematică
pictură pe pietre 2.2 - Realizarea unor compoziții, individual/ în perechi/ în forme și
2.6 grup folosind culori la alegere și tehnici improvizate mărimi, -expoziție
- Realizarea de compoziții libere, spontane când au la acuarele,
dispoziție materiale și instrumente diverse pensule,
procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 15.III. materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.3 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 18.III. CD, CD- player, -evaluare
sugerată de textul cântecului, 2.1 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care 2 procedurale: orală
impusă/ cu percuție 2.2 ușurează receptarea demonstrația,
corporală(bătăi din pame, cu 3.3 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea exercițiul, -observare
degetul în bancă) sugerată de text forme de sistematică
La ospețe ursul cere - Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din organizare:
palme, cu degetul pe bancă) frontal,
- Jocuri de recunoaștere auditivă a unor sonorităţi din individual,
mediul înconjurător şi imitarea lor folosind
onomatopee
DP Ocrotirea pădurii 3.2 - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu 2 14.III. materiale:
3.3 plantele preferate 16.III. CD, proiector,
- Realizarea unor colaje cu imagini din pădure imagini , -observare
- Identificarea într-un șir de imagini a acțiunilor de procedurale: sistematică
ocrotire a pădurii discuția
colectivă,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual

25. În livadă CLR Fonetică- sunete specifice 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 21.III. materiale:
limbii române, despărțirea 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 22.III. fișe de lucru, -observarea
cuvintelor în silabe 1.3 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 5 23.III. planșe cu sistematică a
Literele mici şi mari de tipar 1.4 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 24.III. imagini din elevilor
Propoziția/enunțul- 2.1 - Asocierea unor sunete și litere 25.III. legende, jetoane
formularea de propoziții cu 2.2 - Observarea, recunoașterea, executarea unor comenzi cu imagini, CD, -evaluare
suport intuitiv 2.3 simple (privește, ascultă, fii atent) videoproiector, orală
Cuvântul- utilizarea 2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și calculator
cuvintelor noi în enunțuri 3.1 manifestarea reacțiilor corespunzătoare procedurale: -autoevaluare
adecvate 3.2 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau metoda
Forme ale discursului oral 4.1 se termină cu un anumit sunet fonetico-
Povestirea după imagini - Jocuri de tipul „Să ne imaginăm”, „Ce s-ar întâmpla analitico-
Elemente grafice dacă...” sintetică
Desenarea literelor de tipar - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de conversația
tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o euristică, jocul
Sunetul d și literele D, d literă didactic,
„La cireșe”, după Ion - Sunetul d și literele D, d povestirea,
Creangă - Punerea în corespondență a unui cuvânt rostit cu lectura după
imaginea potrivită imagini
- Completarea unui rebus cu definiții în imagini forme de
- Completarea cuvintelor cu literele care lipsesc organizare:
- Desenarea literelor de tipar individual,
frontal
MEM Adunarea și scăderea 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru 4 21.III. materiale:
numerelor naturale în 1.4 evidențierea faptului că numărul de elemente ale 22.III. fișe de lucru,
concentrul 0-31 fără și cu 1.6 acestuia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, 23.III. CD, -observarea
trecere peste ordin prin 3.1 3, .... 20 24.III. videoproiector, sistematică a
numărare/ cu suport intuitiv 4.1 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, calculator, elevilor
Probleme simple de adunare 4.2 crescător și descrescător  jetoane, imagini
sau scădere cu 1-5 unități în 5.1 - Extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, fiecare cu peisaje de
concentrul 0-31, cu suport 5.2 operație fiind însoțită de numărarea obiectelor primăvară,
intuitiv - Rezolvarea de exerciții de scădere cu 1-5 unități în procedurale:
Plante și animale concentrul 0-20 și verificarea operațiilor efectuate prin explicația,
Condiții de viață numărarea de obiecte/ imagini conversația,
- Colorarea unor planșe în care codul culorilor este dat problematizarea,
Scăderea numerelor naturale de numere exercițiul, jocul
în concentrul 0-20 - Aflarea diferenței a două numere mai mici decât 20 didactic,
Livada - Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date forme de
obiectual sau figurate organizare:
- Identificarea situațiilor contextuale care impun individual,
rezolvarea unor probleme prin scădere: au plecat, au frontal
zburat, s-au spart, s-au ofilit etc. și asocierea lor cu
operația corespunzătoare
- Crearea unor probleme simple după imagini
- Selectarea dintr-un șir de imagini pe cele care
reprezintă plante care trăiesc în livadă
- Sortarea pe diverse categorii: legume/ fructe; cu gust
dulce/ acru etc.
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.1 - Realizarea unor compoziții, individual/ în perechi/ în 22.III. materiale:
decupare după contur, 2.2 grup folosind culori la alegere și tehnici improvizate 25.III. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, pliere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, 2 foarfecă, lipici, sistematică
Expoziția fructelor (decor) 2.4 răsucire, înșirare, decupare după contur șablon, bețe,
2.6 - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente procedurale: -expoziție
de exprimare plastică cu alte forme de exprimare activitate
artistică practică
- Realizarea de compoziții libere, spontane când au la forme de
dispoziție materiale și instrumente diverse organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.3 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 22.III. materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 2 25.III. CD, CD- player, -evaluare
sugerată de textul cântecului, 2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care procedurale: orală
impusă/ cu percuție 3.3 ușurează receptarea demonstrația,
corporală(bătăi din pame, cu - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea exercițiul, -observare
degetul în bancă) sugerată de text forme de sistematică
Fructele supărate - Cântarea instrumentală - percuţia corporală (bătăi din organizare:
palme, cu degetul pe bancă) frontal,
individual, în
perechi
DP Igiena personală - igiena 3.2 - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu 22.III. materiale:
alimentelor 3.3 fructele preferate 25.III. CD, proiector,
Fructele - o hrană sănătoasă - Realizarea unor colaje cu imagini din livadă 2 imagini, -observare
- Identificarea dintr-un șir de alimente a celor care nu procedurale: sistematică
trebuie să lipsească din hrana zilnică discuția
- Realizarea unei salate de fructe colectivă,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual

26. Jucăriile CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete 5 28.III. materiale: -observarea
Propoziția/enunțul- 1.2 stabilite anterior 29.III. fișe de lucru, sistematică a
formularea de propoziții cu 1.3 - Formularea de întrebări şi răspunsuri 30.III. jetoane cu elevilor
suport intuitiv 1.4 - Discuţii privind comportamentul unor personaje; 31.III. imagini, CD,
Fonetică- sunete specifice 2.1 evidenţierea unor modele de comportament 1.IV. videoproiector, -evaluare
limbii române, despărțirea 3.4 - Audierea unui fragment dintr-o poveste şi selectarea calculator orală
cuvintelor în silabe 4.1 imaginilor corespunzătoare acesteia procedurale: autoevaluare
Elemente grafice 4.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor metoda
Desenarea literelor de tipar - Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de fonetico-
tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de analitico-
Sunetul j și literele J, j jucării, asocierea formei unui nor cu o literă) sintetică
„Sfatul jucăriilor”, de Mache - Asocierea unor litere şi sunete conversația
Iliuț - Desenarea literelor mari de tipar euristică, jocul
- Exersarea poziţiei corecte la scris didactic,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris povestirea,
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori lectura după
variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau imagini
pe spaţii de 1-2 cm forme de
organizare:
individual,
frontal
MEM Numere naturale în 1.1 - Numărarea elementelor unei mulţimi, pentru 4 28.III. materiale:
concentrul 0-31- 1.2 evidenţierea faptului că numărul de elemente ale 29.III. fișe de lucru,
recunoaștere, formare, scriere, 3.1 acesteia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, 30.III. CD, -observarea
citire, comparare, ordonare …x, unde x este mai mic sau egal cu 31 31.III. videoproiector , sistematică a
Forme și transfer de energie - Reprezentarea numerelor de la 1 la 31 cu ajutorul calculator, elevilor
Electricitate: aparate care unor obiecte (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau jetoane, imagini
utilizează electricitatea și semne (cerculeţe, linii etc.) procedurale:
reguli de siguranță în - Citirea numerelor de la 0 la 31 explicația,
mânuirea aparatelor electrice - Scrierea numerelor de la 0 la 31 conversația,
- Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau problematizarea,
Numerele naturale de la o la de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea exercițiul, jocul
31 obiectelor didactic,
Electricitate - Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme de
şi număra fiinţe şi lucruri organizare:
- Identificarea „vecinilor” unui număr individual,
- Selectarea unor numere după un criteriu dat (exemplu: frontal
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 3 şi mai
mici decât 15”)
- Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în
situaţia în care se dau două numere
- Enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice
care funcţionează cu ajutorul electricităţii
- Identificarea activităţilor zilnice în care intervine
electricitatea
- Identificarea unor surse de electricitate (baterii,
acumulatori) care asigură funcţionarea unor obiecte
AVAP Tehnici simple: tăiere, 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de 2 27.IV. materiale:
decupare după contur, 2.2 evenimente cu ajutorul desenului 1.V. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, pliere - Punerea în corespondenţă a desenelor, cu mesaje foarfecă, lipici, sistematică
Labirintul din ață orale indicate șablon, bloane,
- Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ ață -expoziție
în aplicaţii/ compoziţii liber alese procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 2 28.IV. materiale:
Cântarea instrumentală- 2.1 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 30.IV. CD, CD- player, -evaluare
mânuirea jucăriilor muzicale - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care procedurale: orală
(tobe, lemne)/ jucării muzicale uşurează receptarea demonstrația,
improvizate - Implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor exercițiul, -observare
Jucăriile lui Jeni - Exersarea asimilării integrale a cântecului forme de sistematică
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite organizare:
intuitiv, pronunţând corect cuvintele în cânt frontal
DP Interacțiuni simple cu ființe 2.2 - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi 2 29.IV. materiale:
și obiecte familiare- 3.3 pozitive/ negative de interacţiune verbală sau fizică: 1.V. CD, proiector,
persoane, animale, obiecte atitudinea față de jucării, față de obiectele personale, jucării -observare
preferate și caracteristicile față de ceilalți procedurale: sistematică
acestora( părinți, bunici - Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale discuția
prieteni, jucării, cărți etc.) care exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să colectivă,
Grija față de obiectele facă, pentru valorizarea abilităţilor fiecărui copil, brainstorming
personale indiferent de domeniu forme de
- Exerciţii de manifestare a acordului/ dezacordului faţă organizare:
de comportamente bazate pe respect/ lipsă de respect, frontal,
grijă/ neglijenţă faţă de sine şi faţă de ceilalţi, faţă de individual
lucrurile încredinţate

27. Sărbătoa- CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 4.IV. materiale:
rea Propoziția/ enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute 5.IV. fișe de lucru, -observarea
Paștelui formularea de propoziții cu 1.3 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui 4 6.IV. planșe cu sistematică a
suport intuitiv 1.4 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. 7.IV. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.1 - Asocierea unor sunete și litere legende, jetoane
limbii române, despărțirea 2.2 - Observarea, recunoașterea, executarea unor comenzi cu imagini, CD, -evaluare
cuvintelor în silabe 2.3 simple (privește, ascultă, fii atent) videoproiector, orală
2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și calculator
Elemente grafice 3.1 manifestarea reacțiilor corespunzătoare procedurale: -autoevaluare
Desenarea literelor de tipar 3.2 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau metoda
4.1 se termină cu un anumit sunet fonetico-
Sunetul h și literele H, h - Jocuri de tipul „Să ne imaginăm”, „Ce s-ar întâmpla analitico-
„La Paști”, de George dacă...” sintetică
Topîrceanu - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de conversația
tipar pe diferite suporturi, asocierea unei forme cu o euristică, jocul
literă didactic,
- Sunetul h și literele H, h povestirea,
- Punerea în corespondență a unui cuvânt rostit cu lectura după
imaginea potrivită imagini
- Completarea unui rebus cu definiții în imagini forme de
- Completarea cuvintelor cu literele care lipsesc organizare:
- Desenarea literelor de tipar individual,
frontal
MEM Numere naturale în 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru 4.IV. materiale:
concentrul 0-20: 1.4 evidențierea faptului că numărul de elemente ale 5.IV. fișe de lucru,
recunoaștere, formare, scriere, 1.6 acestuia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, 6.IV. CD,
citire, comparare, ordonare 3.1 3, .... 20 7.IV. videoproiector,
4.1 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri calculator,
4.2 convenționale ale numerelor mai mici decât 20 jetoane, imagini
-observarea
5.1 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, procedurale:
sistematică a
5.2 crescător și descrescător  explicația,
elevilor
- Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulțime conversația,
dată, fiecare operație fiind însoțită de numărarea problematizarea,
obiectelor exercițiul, jocul
- Rezolvarea de exerciții de adunare și scădere cu 1-5 didactic,
unități în concentrul 0-20 și verificarea operațiilor forme de
efectuate prin numărarea de obiecte/ imagini organizare:
- Colorarea unor planșe în care codul culorilor este dat individual,
de numere frontal,
- Aflarea sumei/ diferenței a două numere mai mici
decât 20
- Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date
obiectual sau figurate
- Identificarea situațiilor contextuale care impun
rezolvarea unor probleme prin adunare sau scădere: am
primit, a adus, au plecat, au zburat, s-au spart, s-au
ofilit etc. și asocierea lor cu operația corespunzătoare
- Crearea unor probleme simple după imagini
- Recunoașterea reprezentării prin desen a rezolvării
unei probleme
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
obiecte, desene sau numărare
- Identificarea categoriei căreia îi aparține un anumit
element
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.1 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, 1 5.IV. materiale:
decupare după contur, 2.2 răsucire, înșirare, decupare după contur mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, pliere 2.3 - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente foarfecă, lipici, sistematică
Ouă de Paște 2.4 de exprimare plastică cu alte forme de exprimare șablon, bloane,
artistică ață -expoziție
- Realizarea de compoziții libere, spontane când au la procedurale:
dispoziție materiale și instrumente diverse activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau 1 5.IV. materiale:
Audiție muzicală 1.3 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, -evaluare
La Paști 2.1 - Observarea unor ilustrații pe textul cântecului care procedurale: orală
2.2 ușurează receptarea demonstrația,
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mișcarea exercițiul, -observare
sugerată de text forme de sistematică
- Cântarea instrumentală - percuția corporală (bătăi din organizare:
palme, cu degetul pe bancă) frontal
DP Obiceiuri și tradiții 3.2 - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu 2 4.IV. materiale:
românești 3.3 ornamente specifice sărbătorii pascale 6.IV. CD, proiector,
Ne pregătim de Paște - Discuții despre obiceiurile și tradițiile românilor cu imagini, -observare
ocazia sărbătorii pascale procedurale: sistematică
- Discuții privind semnificația sărbătorii Paștelui discuția
colectivă,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual

28. ȘCOALA ALTFEL


8 APRILIE – 14 APRILIE 2022

CAIET DE CREAȚIE 4

Tema/
Săptă- Unitatea Disci- Conținuturi/Detalieri de Com- Nr.
Activități de învățare Data Resurse Evaluare
mâna de pline conținut petenţe ore
învățare
29. Prieteni CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment 5 2.V. materiale:
necuvântă Propoziția/enunțul- 1.2 de poveste audiat 3.V. fișe de lucru, -observarea
-tori formularea de propoziții cu 1.3 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de 4.V. jetoane cu sistematică a
Azor suport intuitiv 2.1 informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?” 5.V. imagini, CD, elevilor
Fonetică- sunete specifice 3.1 - Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din 6.V. videoproiector ,
limbii române, despărțirea 3.2 cuvinte . calculator -evaluare
cuvintelor în silabe 4.1 - Interpretarea unor cântece care conţin onomatopee procedurale: orală
Elemente grafice - Exprimarea îngrijorării sau aprecierii faţă de metoda
Desenarea literelor de tipar evenimente, persoane, lucruri cunoscute fonetico- -autoevaluare
- Identificarea a cel puţin două trăsături ale unor analitico-
Sunetul z și literele Z, z personaje de desene animate/ benzi desenate/ poveşti sintetică
„Zdreanță”, de Tudor cunoscute conversația
Anrghezi - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor euristică, jocul
- Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de didactic, lectura
tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de după imagini
jucării, asocierea formei unui nor cu o literă) forme de
- Asocierea unor litere şi sunete organizare:
- Desenarea literelor mari de tipar individual,
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori frontal,
variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau
pe spaţii de 1-2 cm
MEM Adunarea și scăderea 1.4 - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime 4 2.V. materiale:
numerelor naturale în 1.5 de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea 3.V. fișe de lucru,
concentrul 0-31 fără și cu 1.6 obiectelor 4.V. CD, -observarea
trecere peste ordin prin 5.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime 5.V. videoproiector, sistematică a
numărare/ cu suport intuitiv 6.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” calculator, elevilor
- Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 jetoane, imagini
Probleme simple de adunare unităţi în concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor procedurale:
sau scădere cu 1-5 unități în efectuate prin numărare de obiecte/ prin desene explicația,
concentrul 0-31, cu suport - Jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de conversația,
intuitiv elemente dintr-o mulţime dată problematizarea
Timp- ziua, săptămâna, luna: - Aflarea sumei/ diferenţei a două numere mai mici ,exercițiul, jocul
denumire, ordonare, decât 31 didactic,
calendarul - Aflarea unui termen necunoscut forme de
- Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date organizare:
Adunarea și scăderea în obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, individual,
concentrul 0-31 cerculeţe, linii etc. frontal,
Calendarul - Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
- Identificarea situaţiilor contextuale care impun
rezolvarea unor probleme prin adunare/ scădere
- Marcarea unei săptămâni pe calendar
- Ordonarea cronologică a anotimpurilor/ zilelor
săptămânii
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, 2 3.V. materiale:
decupare după contur, înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după 6.V. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, pliere, contur, modelaj foarfecă, lipici, sistematică
modelare, rupere; - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple șablon, bloane,
Cățelușul Azor ață -expoziție
procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea vocală 2 3.V. materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 2.1 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea 6.V. CD, CD- player, -evaluare
sugerată de textul cântecului 2.3 sugerată de text procedurale: orală
Azi, Grivei e mânios - Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din demonstrația,
mediul înconjurător şi imitarea lor exercițiul, -observare
forme de sistematică
organizare:
frontal,
DP Interacțiuni simple cu ființe 2.2 - Jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, „Continuă 2 2.V. materiale:
și obiecte familiare- povestea” în care propoziţia/ povestea este începută de 4.V. CD, proiector,
persoane, animale, obiecte învăţător sau de un copil şi se construieşte în lanţ jucării -observare
preferate și caracteristicile - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi procedurale: sistematică
acestora( părinți, bunici pozitive/ negative de interacţiune verbală sau fizică cu discuția
prieteni, jucării, cărți etc.) prieteni necuvântători colectivă,
Prieteni necuvântători brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual

30. O navă CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment 5 9.V. materiale:
extrateres Propoziția/enunțul- 1.2 de poveste audiat 10.V. fișe de lucru, -observarea
-tră formularea de propoziții cu 1.3 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de 11.V. jetoane cu sistematică a
suport intuitiv 1.4 informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?” 12.V. imagini, CD, elevilor
Fonetică- sunete specifice 1.5 - Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din 13.V. globul
limbii române, despărțirea 2.1 cuvinte pământesc, -evaluare
cuvintelor în silabe 3.1 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute videoproiector, orală
Elemente grafice care intră 3.2 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui calculator
în componența literelor de 3.3 deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă procedurale: -autoevaluare
mână: linii, puncte, 4.1 - Jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului metoda
bastonașe, zale, ovale, respirator, cu accent pe pronunţia corectă fonetico-
semiovale, nodulețe, bucle - Exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate analitico-
Desenarea literelor de tipar - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor sintetică
- Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de conversația
Sunetele cs, gz și literele X, x tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de euristică, jocul
Comunicarea nonverbală jucării, asocierea formei unui nor cu o literă) didactic,, lectura
„Povestea literei X” - Asocierea unor litere şi sunete după imagini
- Desenarea literelor mari de tipar forme de
- Lectură după benzi desenate organizare:
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris individual,
- Identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în frontal,
situaţii cotidiene
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori
variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau
pe spaţii de 1-2 cm
MEM Figuri plane 2D- pătrat, 2.2 - Descrierea unor figuri geometrice din mediul 4 9.V. materiale:
dreptunghi, triunghi, cerc: 3.1 apropiat 10.V. fișe de lucru,
denumire, conturare 5.1 - Recunoaşterea unor figuri geometrice: pătrat, 11.V. CD, -observarea
Universul: Pământul, Soarele dreptunghi, cerc, triunghi, în mediul înconjurător şi în 12.V. videoproiector , sistematică a
și Luna: recunoaștere în materiale tipărite calculator, elevilor
modele simple - Reproducerea, prin desen, a formelor geometrice figuri
plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) cu ajutorul geometrice din
Figuri geometrice plane unor şabloane sau cu mâna liberă pe foaie cu pătrăţele plastic/carton,
Universul - Folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, piese de puzzle
Gruparea materialelor după cerc, triunghi) în realizarea unor desene (casă, robot, procedurale:
caracteristici observate vapor etc.) pe foaie velină sau cu pătrăţele explicația,
- Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului conversația,
folosind imagini sau modele problematizarea
- Construirea unor obiecte uzuale folosind suportul ,
desfăşurat al unui cub (exemple: suport de creioane, exercițiul, jocul
cutia pentru cadouri) didactic,
- Jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau forme de
plastic organizare:
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin individual,
obiecte, desene sau numere frontal
- Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model
repetitiv
- Gruparea obiectelor/ corpurilor după un anumit
criteriu
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, 2 10.V. materiale:
decupare după contur, 2.5 înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după 13.V. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, pliere, contur, modelaj foarfecă, lipici, sistematică
modelare, rupere; - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple șablon,
Puzzle-ul figurilor geometrice - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite procedurale: -expoziție
Descifrăm mesaje secrete - Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin activitate
efort propriu practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea vocală 2 10.V. materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.2 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea 13.V. CD, CD- player,
sugerată de textul cântecului 2.1 sugerată de text jucării muzicale -evaluare
Cântarea instrumentală 2.3 - Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor procedurale: orală
Cântecul literei X sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi demonstrația,
distincte exercițiul, -observare
- Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, forme de sistematică
emise tare sau încet de obiecte cunoscute pentru acest organizare:
specific frontal
DP Autocunoaștere și atitudine 2.1 - Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale 2 9.V. materiale:
pozitivă: caracteristici 2.3 care exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să 11.V. CD, proiector,
observabile în activitățile 3.3 facă, pentru valorizarea abilităţilor fiecărui copil, jucării -observare
școlare și extrașcolare (”îmi indiferent de domeniu procedurale: sistematică
place să...”) - Ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi discuția
Jocuri și activități preferate preferate colectivă,
- Dialog având ca suport imagini cu emoţii de bază, cu brainstorming,
ajutorul cărora să se analizeze: „Ce fac atunci când sunt jocul didactic
trist, când mi-e frică, când sunt fericit, când sunt forme de
relaxat?” organizare:
- Roata emoţiilor pentru diferite situaţii frontal,
individual

31. O mână CLR Literele mici şi mari de tipar 1.2 5 16.V. materiale:
de ajutor Propoziția/enunțul- 1.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment 17.V. fișe de lucru, -observarea
formularea de propoziții cu 1.4 de poveste audiat 18.V. jetoane cu sistematică a
suport intuitiv 1.5 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de 19.V. imagini, elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.1 informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?” 20.V. CD,videoproiect
limbii române, despărțirea 3.1 - Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din or calculator
cuvintelor în silabe 3.2 cuvinte procedurale:
Elemente grafice care intră 3.3 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute metoda
în componența literelor de 4.1 prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui fonetico-
mână: linii, puncte, deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă analitico- -evaluare
bastonașe, zale, ovale, - Jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului sintetică orală
semiovale, nodulețe, bucle respirator, cu accent pe pronunţia corectă conversația
Desenarea literelor de tipar - Exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate euristică, jocul -autoevaluare
- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor didactic, lectura
Sunetul î și literele Â, â - Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de după imagini
„Planeta albastră” tipar pe diferite suporturi forme de
- Asocierea unor litere şi sunete organizare:
- Desenarea literelor mari de tipar individual,
- Lectură după benzi desenate frontal
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- Identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în
situaţii cotidiene
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori
variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau
pe spaţii de 1-2 cm
MEM Figuri și corpuri geometrice: 2.2 - Descrierea unor corpuri geometrice din mediul 4 16.V. materiale:
cub, cuboid, sferă (denumire) 3.1 apropiat 17.V. fișe de lucru,
3.2 - Recunoaşterea unor corpuri geometrice: cub, sferă, 18.V. CD, -observarea
Pământul, planeta noastră 5.1 cuboid, în mediul înconjurător şi în materiale tipărite 19.V. videoproiector , sistematică a
- Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului calculator, elevilor
folosind imagini sau modele corpuri
- Construirea unor obiecte uzuale folosind suportul geometrice din
desfăşurat al unui cub (exemple: suport de creioane, plastic/carton,
cutia pentru cadouri) procedurale:
- Jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau explicația,
plastic conversația,
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin problematizarea
obiecte, desene sau numere ,
- Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model exercițiul, jocul
repetitiv didactic,
- Gruparea obiectelor/ corpurilor după un anumit forme de
criteriu organizare:
- Identificarea efectelor pozitive şi negative ale individual,
acţiunilor proprii asupra mediului apropiat frontal
- Realizarea unor desene/ afişe/ colaje care să prezinte
norme de comportare civilizată
AVAP Forme spațiale(lungime, 2.2 - Enumerarea unor caracteristici observabile ale 2 17.V. materiale:
lățime, înalțime) construcții: 2.3 materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul 20.V. mapa elevului, -observare
forme spațiale foarte ușoare 2.4 familiar foarfecă, lipici, sistematică
din materiale accesibile 2.5 - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple ciorap de
Omulețul cu păr de iarbă - Tăierea firelor şi a materialului textil; formularea de nailon, ață, -expoziție
întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate semințe de
- Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin iarbă, recipient
efort propriu de iaurt,
procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Mişcarea pe muzică 2 17.V. materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.2 - Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, 20.V. CD, CD- player, -evaluare
sugerată de textul cântecului 2.1 emise tare sau încet de obiecte cunoscute pentru acest jucării muzicale orală
Creația muzicală accesibilă 2.3 specific procedurale:
Ecoul 3.1 - Cântarea vocală demonstrația, -observare
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea exercițiul, sistematică
sugerată de text forme de
- Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor organizare:
frontal,
individual, în
perechi
DP Protejăm Pământul 2.1 - Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme 2 16.V. materiale:
pentru copii, audierea unor poveşti consacrate şi 18.V. CD, proiector,
organizarea unor jocuri pentru identificarea emoţiilor jucării -observare
de bază procedurale: sistematică
- Crearea unor poveşti de grup prin completarea discuția
frazelor lacunare. colectivă,
Exemplu: „Pământul este vesel/ trist pentru că...” brainstorming,
- Dialog având ca suport imagini cu emoţii de bază, cu jocul didactic
ajutorul cărora să se analizeze: „Ce fac atunci când sunt forme de
trist, când mi-e frică, când sunt fericit, când sunt organizare:
relaxat?” frontal,
individual

32. Super- CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi 5 23.V. materiale:
eroul Propoziția/enunțul- 1.2 jucării, prieteni, animale, despre conţinuturi audiate 24.V. fișe de lucru, -observarea
Rocky formularea de propoziții cu 1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări 25.V. imagini cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 familiare sau pe baza conţinutului unor texte audiate 26.V. personaje din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme 27.V. desene animate,
Ziua limbii române, despărțirea 3.1 audiate CD, -evaluare
copiilor cuvintelor în silabe 3.2 - Identificarea a cel puţin două trăsături ale unor videoproiector, orală
Elemente grafice care intră 4.1 personaje de desene animate/ benzi desenate/ poveşti calculator, filme
în componența literelor de 4.2 cunoscute de desene -autoevaluare
mână: linii, puncte, - Exersarea poziţiei corecte la scris animate
bastonașe, zale, ovale, - Literele K, k, Q, q, W, w, Y și y procedurale:
semiovale, nodulețe, bucle - Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris metoda
Desenarea literelor de tipar - Citirea globală a numelui scris cu litere de tipar fonetico-
Forme ale discursului oral- - Scrierea funcţională folosind desene, simboluri - analitico-
povestirea după imagini biletul sintetică
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este conversația
Literele K, k, Q, q, W, w, Y și vorba (în acest fragment de poveste)?” euristică, jocul
y - Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text didactic, lectura
„Prin lumea poveștilor” audiat după imagini
Am învățat tot alfabetul - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment forme de
Biletul de poveste audiat organizare:
„La scăldat”, de Ion Creangă - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de individual,
informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?” frontal
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori
variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau
pe spaţii de 1-2 cm
MEM Lungime: unități de măsură 4.1 - Jocuri logico-matematice referitoare la intersecţia a 4 23.V. materiale:
nonstandard 5.1 două mulţimi 24.V. fișe de lucru,
Timp- ziua, săptămâna, luna: 6.1 - Gruparea materialelor după caracteristici observate: 25.V. CD, -observarea
denumire, ordonare 6.2 transparenţă, duritate, flexibilitate, utilizare etc. 26.V. videoproiector , sistematică a
Măsurăm și comparăm - Alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale calculator, elevilor
Unități de măsurat timpul (palma, creionul etc.) pentru măsurarea lungimii creioane, bețe,
Mijloace de transport - Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor panglică, ceas,
Vara unităţi de măsură neconvenţionale calendar, alte
- Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi instrumente de
- Ordonarea unor obiecte după lungime, comparări măsură,
succesive şi exprimarea rezultatelor („mai lung”, „mai procedurale:
înalt”, „cel mai lung” etc.) explicația,
- Colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza conversația,
unui criteriu precizat (exemplu: cel mai scurt/ lung) problematizarea
- Completarea unui desen prin realizarea unui element ,
asemănător cu unul dat, dar mai lung/ mai scurt; mai exercițiul, jocul
înalt/ mai scund didactic,
- Estimarea unor lungimi pe baza unor unităţi forme de
neconvenţionale date organizare:
- Marcarea unei săptămâni pe calendar individual,
- Ordonarea cronologică a anotimpurilor/ zilelor frontal,
săptămânii
- Realizarea unui orar săptămânal, cu ajutorul
desenelor şi simbolurilor
- Aşezarea unor imagini în ordinea derulării
evenimentelor dintr-o zi
- Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere
cronologice (ieri, azi, mâine)
- Jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul „Cine
ajunge mai repede la...?”, „A cui activitate a durat mai
mult? ”
AVAP Tehnici simple: tăiere, 1.1 - Precizarea culorilor obiectelor 2 24.V. materiale:
decupare după contur, 1.3 - Realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în 27.V. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, pliere, 2.2 grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate foarfecă, lipici, sistematică
modelare, rupere; 2.3 Exemplu: stropire, suflare, ştampilare, tragere şi șablon, hârtie
Tablouri de poveste zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume, creponată, -expoziție
Coiful de petrecere obţinerea formelor spontane prin presarea hârtiei, procedurale:
dactilopictură activitate
- Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, practică
înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după forme de
contur, modelaj organizare:
- Confecţionarea de jocuri şi jucării simple individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea instrumentală 2 24.V. materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.3 - Exerciţii alternative în colectiv 27.V. CD, CD- player, -evaluare
sugerată de textul cântecului, 1.4 Exemplu: o parte din copii prezintă poezia sau cântecul, jucării muzicale orală
percuția corporală 3.2 iar ceilalţi recunosc auditiv procedurale:
Elemente de limbaj muzical 3.3 - Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, demonstrația, -observare
Cântecul poveștilor lemne etc.) exercițiul, sistematică
Copil bun - Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi forme de
din palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) organizare:
- Exersarea mişcării spontane pe cântec frontal,
- Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor individual, în
- Audierea unor creaţii muzicale care declanşează perechi
mişcarea liberă, spontană
- Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea
cu o mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.)
- Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise
de obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masa,
podeaua, dulapul etc.)
DP Interacțiuni simple cu ființe 2.1 - Emoţii şi comportamente - recunoaşterea emoţiilor; 2 23.V. materiale:
și obiecte familiare- prieteni, 2.2 recunoaşterea comportamentelor adecvate/ neadecvate 25.V. CD, proiector,
frați, colegi, alte persoane 2.3 pentru diverse manifestări emoţionale jucării -observare
Cum ne comportăm în - Roata emoţiilor pentru diferite situaţii - sărbătorirea procedurale: sistematică
mijloacele de transport? Zilei Copilului discuția
Cum pregătim o petrecere? - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi colectivă,
pozitive/ negative de interacţiune verbală sau fizică: se brainstorming,
ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, jocul de rol
mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc. forme de
Joc de rol: Cum ne comportăm în mijloacele de organizare:
transport? Cum ne comportăm la petrecere? frontal,
individual

33. La CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi 4 30.V. materiale:
cumpără- Propoziția/enunțul- 1.2 jucării, prieteni, animale, despre conţinuturi audiate 31.V. fișe de lucru, -observarea
turi formularea de propoziții cu 1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări 2.VI. jetoane cu sistematică a
suport intuitiv 1.4 familiare sau pe baza conţinutului unor texte audiate 3.VI. imagini, CD, elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.3 - Dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme videoproiector,
limbii române, despărțirea 3.1 audiate calculator -evaluare
cuvintelor în silabe 3.2 - Exersarea unor formule de salut, de adresare, procedurale: orală
Elemente grafice care intră 4.1 prezentare şi solicitare, adecvate contextului metoda
în componența literelor de - Dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe fonetico- -autoevaluare
mână: linii, puncte, teme de interes analitico-
bastonașe, zale, ovale, - Jocuri de exersare a unor reguli de comunicare sintetică
semiovale, nodulețe, bucle eficientă, civilizată: vorbire pe rând, ascultarea conversația
Desenarea literelor de tipar interlocutorului, păstrarea ideii euristică, jocul
Exemplu: „Spune şi dă mai departe”, „Repetă şi didactic, lectura
Am învățat tot alfabetul continuă”, „Statuile vorbitoare” etc. după imagini
„Supa de zarzavat”, de Otilia - Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori forme de
Cazimir variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau organizare:
pe spaţii de 1-2 cm individual,
- Jocuri de rol: „La cumpărături” frontal
MEM Bani 4.1 - Jocuri de mişcare în care se folosesc operatorii logici 3 30.V. materiale:
Leul(bancnotele de 1 leu, 5 6.3 „şi”, „nu” 31.V. fișe de lucru,
lei, 10 lei) Exemplu: „Copiii care au ochi verzi şi păr blond să 2.VI. CD, -observarea
Schimburi echivalente valoric ridice mâna.” videoproiector, sistematică a
în concentrul 0-31 - Exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii: bancnote(copii) elevilor
Probleme simple de adunare observă elemente de detaliu dintr-un desen, procedurale:
sau scădere cu 1-5 unități în componente ale unei scheme simple explicația,
concentrul 0-31, cu suport - Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei conversația,
intuitiv - Confecţionarea „banilor” necesari pentru o activitate- problematizarea
joc ,
Unități monetare - Jocuri de utilizare a banilor (exemple: „La magazin”, exercițiul, jocul
„În parcul de distracţii” etc.) de rol
- Jocuri de gestionare a unui mic buget - pentru forme de
excursie, vizită la muzeu, plimbare în parc, vizionarea organizare:
unui film etc. individual,
frontal,
AVAP Forme spațiale (lungime, 1.1 - Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, 2 31.V. materiale:
lățime, înalțime) construcții: 1.3 modelajului, colajului cu mesaje orale indicate 3.VI. mapa elevului, -observare
forme spațiale foarte ușoare 2.1 - Observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi foarfecă, lipici, sistematică
din hârtie 2.2 subiect procedurale:
Pușculița pentru monede - Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în activitate -expoziție
Hora legumelor funcţie de proprietăţi/ utilizări etc. practică
- Realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în forme de
grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate organizare:
Exemplu: stropire, suflare, ştampilare, tragere şi individual,
zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume frontal
- Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere,
înşirare, răsucire,lipire, rupere, tăiere, decupare după
contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile
copiilor
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea instrumentală 2 31.V. materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.3 - Exerciţii alternative în colectiv 3.VI. CD, CD- player, -evaluare
sugerată de textul cântecului, 1.4 Exemplu: o parte din copii prezintă poezia sau cântecul, jucării muzicale orală
percuția corporală 3.2 iar ceilalţi recunosc auditiv procedurale:
Elemente de limbaj muzical 3.3 - Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, demonstrația, -observare
Supa de zarzavat lemne etc.) exercițiul, sistematică
- Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi forme de
din palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) organizare:
- Exersarea mişcării spontane pe cântec frontal,
- Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor individual
- Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea
cu o mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.)
- Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise
de obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masa,
podeaua, dulapul etc.)
DP Interacțiuni simple cu ființe 2.1 - Emoţii şi comportamente - recunoaşterea emoţiilor; 1 30.V. materiale:
și obiecte familiare- prieteni, 2.2 - Recunoaşterea comportamentelor adecvate/ CD, proiector,
frați, colegi, un animal, o 2.3 neadecvate pentru diverse manifestări emoţionale jucării -observare
jucărie, o carte, un loc preferat - Roata emoţiilor pentru diferite situaţii - la magazin, la procedurale: sistematică
Cum ne comportăm? piață, în bucătărie discuția
- Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi colectivă,
pozitive/ negative de interacţiune verbală sau fizică: se brainstorming,
ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, jocul didactic
mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc. forme de
Joc de rol: Cum ne comportăm la piață? Cum ne organizare:
folosim economiile? frontal,
individual

34. La munte CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica 5 6.VI. materiale:
Propoziția/enunțul- 1.2 despre ce este vorba în mesaj 7.VI. fișe de lucru, -observarea
formularea de propoziții cu 2.1 - Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este 8.VI. jetoane cu sistematică a
suport intuitiv 2.2 vorba (în acest fragment de poveste)?” 9.VI. imagini, CD, elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.3 - Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri 10.VI. videoproiector,
La mare limbii române, despărțirea 2.4 scurte care testează înţelegerea textului audiat calculator -evaluare
cuvintelor în silabe 3.1 - Formularea unor răspunsuri la întrebări despre procedurale: orală
Elemente grafice care intră 3.2 conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat metoda
în componența literelor de 4.1 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de fonetico- -autoevaluare
mână: linii, puncte, informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?” analitico-
bastonașe, zale, ovale, - Identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadrul sintetică
semiovale, nodulețe, bucle didactic/ colegi conversația
Desenarea literelor de tipar - Reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea euristică, jocul
Forme ale discursului oral- intonaţiei, în funcţie de intenţia de comunicare didactic, lectura
povestirea după imagini (aserţiune, întrebare, exclamaţie, supărare, bucurie etc.) după imagini
Propoziția/ cuvântul- - Formularea unor descrieri/ prezentări elementare ale forme de
utilizarea cuvintelor noi în unor activităţi/ jocuri preferate organizare:
enunțuri proprii - Combinarea unor propoziţii simple prin folosirea unor individual,
cuvinte de legătură frontal
Recapitulare - Folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o
„Copiii din crâng”, de descriere
Konstantin Ușinski - Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de
tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de
jucării, asocierea formei unui nor cu o literă)
Recapitulare - Răsfoirea unor cărţi care conţin doar imagini şi
„Povestea puișorului moțat” „citirea” acestora în grup/ cu ajutorul cadrului didactic
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele
orale indicate
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori
variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau
pe spaţii de 1-2 cm
MEM Numere- ordonare, comparare 1.1 - Exerciții de recunoaştere şi scriere a numerelor în 4 6.VI. materiale:
Adunarea și scăderea 1.2 concentrul 0-31 7.VI. fișe de lucru,
numerelor naturale în 1.3 - Exerciții de comparare a numerelor în concentrul 0- 8.VI. CD, -observarea
concentrul 0-31 1.4 31 9.VI. videoproiector , sistematică a
Probleme simple de adunare 1.6 - Exerciții de ordonare a numerelor în concentrul 0-31, 10.VI. bancnote (copii) elevilor
sau scădere cu 1-5 unități în 2.2 folosind poziţionarea pe axa numerelor procedurale:
concentrul 0-31, cu suport 3.1 - Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, explicația,
intuitiv 4.1 prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o conversația,
Corpuri și figuri geometrice 5.2 mulţime dată problematizarea
- Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin ,
Recapitulare finală numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-31 exercițiul, jocul
- Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice de rol
(sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea şi/ sau forme de
compunerea de probleme organizare:
- Exerciții de identificare a unor forme geometrice individual,
plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor frontal,
corpuri geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte
manipulate de copii şi în mediul înconjurător
- Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri
repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităţi
- Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat
folosind limbajul comun, reprezentări prin desene şi
operatorii logici „şi”, „nu”
- Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de
adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31,
cu ajutorul obiectelor
AVAP Tehnici simple: tăiere, 1.1 - Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, 2 7.VI. materiale:
decupare după contur, 1.3 modelajului, colajului cu mesaje orale indicate 10.VI. mapa elevului, -observare
răsucire, lipire, pliere, 2.1 - Observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi foarfecă, lipici, sistematică
modelare, rupere; 2.2 subiect acuarele,
Pata de culoare- tehnici - Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în pensule, coli de -expoziție
simple de stropire, funcţie de proprietăţi/ utilizări etc. hrtie,
amprentare, suflare, ștampilare - Realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în procedurale:
etc. grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate: activitate
ștampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, practică
Vine vacanța fructe, legume forme de
Câmp cu flori - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, organizare:
Șepcuța de vară înşirare, răsucire,lipire, rupere, tăiere, decupare după individual,
contur, modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile frontal,
copiilor
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea instrumentală 2 7.VI. materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.3 - Exerciţii alternative în colectiv 10.VI. CD, CD- player, -evaluare
sugerată de textul cântecului, 1.4 Exemplu: o parte din copii prezintă poezia sau cântecul, jucării muzicale orală
percuția corporală 3.2 iar ceilalţi recunosc auditiv procedurale:
Elemente de limbaj muzical 3.3 - Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, demonstrația, -observare
Când am fost noi la pădure lemne etc.) exercițiul, sistematică
Vine ploaia, bine-mi pare! - Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi forme de
din palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) organizare:
- Exersarea mişcării spontane pe cântec frontal,
- Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor individual,
- Audierea unor creaţii muzicale care declanşează în perechi
mişcarea liberă, spontană
- Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea
cu o mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.)
- Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise
de obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masa,
podeaua, dulapul etc.)
DP Prima vacanță de școlar 1.1 - Jocuri de continuare a unor fraze: „ În vacanța mare 2 6.VI. materiale:
2.1 vreau să ….” 8.VI. CD, proiector,
3.3 - Jocuri din folclorul copiilor, practicate în şcoală sau jucării -observare
în cercul de joacă din afara şcolii care vizează procedurale: sistematică
exprimarea emoţiilor discuția
- Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale colectivă,
care exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să brainstorming,
facă, pentru valorizarea abilităţilor fiecărui copil, jocul de rol
indiferent de domeniu forme de
organizare:
frontal,
individual