Sunteți pe pagina 1din 5

CERINȚE CAIET DE PRACTICĂ STAGIU

ANUL I MODUL II
IFRS

În funcție de litera cu care începe numele de familie și ultima cifră a anului nașterii, fiecare
stagiar se va încadra în unul din următoarele cazuri:

Ultima cifră a anului nașterii /


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Prima literă a numelui de familie
A–M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N–Z 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
După identificarea cazului în care se încadrează fiecare stagiar, acesta îl va menționa la începutul
caietului de practică și va respecta în mod obligatoriu cerințele specifice cazului pe care trebuie
să îl soluționeze. În acest sens se va întocmi un dosar care trebuie să țină seama de următoarele
aspecte:

 PARTEA I

a) În cadrul proiectului se va porni (în mod obligatoriu) de la o balanță de verificare care să


cuprindă ca minim de informații toate conturile ce trebuiesc retratate conform IFRS;
b) Entitatea economică dorește să aplice pentru prima dată referențialul IAS/IFRS. În vederea
retratării situațiilor financiare, entitatea economică trebuie să efectueze o serie de ajustări
(conform IAS/IFRS - uri menționate la fiecare din cazurile următoare):
1. Diferențe generate de aplicarea IAS 2 Stocuri:
1.1. Entitatea economică a evaluat stocurile la ieșire prin metoda ultimul intrat - primul
ieșit (LIFO) (potrivit reglementărilor naționale). Politica entității economice este de
utilizare a metodei costului mediu ponderat (CMP) pentru evaluarea stocurilor la
ieșire. Schimbarea politicii antrenează o scădere a valorii stocurilor cu 10% față de
valoarea raportată potrivit reglementărilor contabile naționale (Cazurile 1-10);
1.2. Entitatea economică a evaluat stocurile la ieșire prin metoda ultimul intrat - primul
ieșit (LIFO) (potrivit reglementărilor naționale). Politica entității economice este de
utilizare a metodei primului intrat - primul ieșit (FIFO) pentru evaluarea stocurilor la
ieșire. Schimbarea politicii antrenează o creștere a valorii stocurilor cu 10% față de
valoarea raportată potrivit reglementărilor contabile naționale (Cazurile 11-20);

1
1.3. Pentru produsele finite aflate în stoc la sfârșitul exercițiului financiar, cu ocazia
inventarierii, aplicând OMFP 1802/2014 s-a constatat o depreciere de valoare de
10%. Conform noilor condiții existente pe piață, în urma estimării valorii realizabile
nete această ajustare nu trebuia înregistrată în contabilitate (Cazurile cu număr
impar);
1.4. Pentru produsele finite aflate în stoc la sfârșitul exercițiului financiar, cu ocazia
inventarierii, aplicând OMFP 1802/2014 s-a constatat o depreciere de valoare de 5%.
Conform noilor condiții existente pe piață, în urma estimării valorii realizabile nete
această ajustare trebuia să fie recunoscută în contabilitate pentru 10% din valoarea
stocurilor (Cazurile cu număr par).

2. Diferențe generate de aplicarea IAS 16 Imobilizări corporale și IAS 8 Politici contabile,


modificari ale estimarilor contabile și eroriPentru toate imobilizările corporale
amortizabile se va estima o valoare reziduală care va fi luată în considerare pentru
determinarea valorii amortizabile (conform IFRS) (Cazurile 1-5 și 16-20). Pentru
celelalte cazuri valoarea reziduală estimată va fi zero;
2.2. Pentru toate imobilizările corporale amortizabile se va estima (conform IFRS) o
durată de viață utilă mai mică cu 2 ani decât durata de viață utilă luată în
consiederare potrivit reglementărilor contabile naționale (Cazurile 6-15). Pentru
celelalte cazuri durata de viață utilă va fi aceași ca în cazul aplicării reglementărilor
naționale.

3. Diferențe generate de aplicarea IFRS 16 Contracte de leasing:Entitatea economică


folosește un utilaj în baza unui contract de leasing de exploatare, pentru care are un
contract pentru o perioadă de 24 luni. Rata dobânzii utilizate pentru determianrea
valorii actualizate a dreptului de utilizare este de 10% (Cazurile 1-5 și 11-15);
3.2. Entitatea economică folosește un utilaj în baza unui contract de regim de leasing
de exploatare, pentru care are un contract pentru o perioadă de 24 luni. Rata
dobânzii utilizate pentru determianrea valorii actualizate a dreptului de utilizare
este de 5% (Cazurile 6-10 și 16-20).

2
4. Diferențe generate de aplicarea IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active
contingente:Entitatea trebuie să recalculeze (conform IFRS) valoarea provizion pentru
litigii, rata de actualizare utilizată pentru recalcularea valorii provizionului fiind de
5% pe o perioadă de 2 ani (Cazurile cu număr par);
4.2. Entitatea trebuie să recunoască (conform IFRS) un provizion pentru protejarea
mediului înconjurator în valoare de 1% din totalul stocurilor din balanța de
verificare inițială (Cazurile cu număr impar).

5. În luna noiembrie hala în care se derula activitatea de producție firmei a îndeplinit


condițiile pentru a fi clasificat ca activ deținut în vederea vânzării. Se va estima valoarea
justă și cheltuielile generate de vânzare astfel încât în urma transferului să rezulte o
pierdere din evaluare (conform IFRS 5 Active deținute spre vânzare și activități
întrerupte). De asemenea, se vor analiza și justifica îndeplinirea criteriilor de
recunoaştere pentru ca activul să poaă fi clasificat drept activ deţinut în vederea vânzării.

c) Se va calcula impozitul amânat aferent retratărilor activelor și datoriilor (conform IAS 12


Impozite amânate);

d) Se vor întocmi situațiile financiare după trecerea la IFRS (conform IAS 1 Prezentarea
situațiilor financiare):
 Situația poziției financiare;
 Situația rezultatului global cu clasificarea cheltuielilor după natură și după destinație;
 Situația fluxurilor de trezorerie;
 Situația modificărilor de capitaluri proprii.

3
 PARTEA A II –A

Fiecare stagiar va alege un set de situații financiare anuale aferente ultimei perioade de raportare
ale unei societăți care raportează conform IFRS. Pentru identificare obiectului de activitate din
cadrul căreia ar trebui aleasă societatea, poate fi utilizată clasificarea
https://www.tradeville.eu/actiuni/actiuni-listate-bursa sau pot fi utilizate diverse motoare de
căutare. În funcție de cazul în care vă încadrați, obiectul de activitate al firmei va fi unul din
alternativele menționate în dreptul fiecărui caz

 Caz 1: Industria alimentară și a băuturilor/ Investiții financiare


 Caz 2: Metalurgie/Siderurgie/ Industria metalurgică/Instalatii Energetice
 Caz 3: Componente auto/ Construcții masini/ Industria de aparate și instrumente
medicale de precizie, optice și ceasornicărie
 Caz 4: Materiale de construcții/ Instanații energetice
 Caz 5: Farmaceutice/Aeronautica
 Caz 6: Turism/Industria de masini si aparate electrice
 Caz 7: Mase plastice/ Cauciucuri
 Caz 8: Electrice/Electrotehnice/Instalatii Energetice
 Caz 9: Mașini unelte/ Investiții financiare
 Caz 10: Tutun/Alimente/Industria de prelucrare a lemnului
 Caz 11: Investiții financiare / Rafinare Petrol/Distribuție/
 Caz 12: Șantiere navale/ Operatori portuari
 Caz 13: Construcții civile/Mașini unelte/
 Caz 14: Industria textilă și a produselor textile/ Industria confecțiilor din textile, blănuri,
piele/ Investiții financiare
 Caz 15: Servicii și utilaje petroliere/Industria de masini si aparate electrice
 Caz 16: Industria celulozei, hârtiei și cartonului/ Celuloză și hârtie/ Farmaceutice
 Caz 17: Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal/ Turism
 Caz 18: Instalații Energetice/ Energie electrică/Industria de masini si aparate electrice
 Caz 19: Comerț cu ridicata/ Comerț cu amănuntul/Industria construcții metalice și a
produselor metal
 Caz 20: Transporturi terestre; transporturi prin conducte/ Gaze naturale

4
Pentru societatea aleasă, identificați următoarele:
 Formatul situaţiei poziţiei financiare:
o Listă (vertical), cu punerea în evidență a egalității Active – Datorii = Capitaluri
proprii;
o Cont (orizontal), cu punerea în evidență a egalității Active = Capitaluri proprii +
Datorii
 Formatul contului de profit şi pierdere / situaţiei rezultatului global cu detalierea acestor
informaţii după:
o Natură
o Destinații
 Metoda utilizată pentru prezentarea situaţiei fluxurilor de trezorerie:
o Directă
o Indirectă
 Nota referitoare la:
o Stocuri: (Cazurile cu număr par);
o Imobilizări corporale (Cazurile cu număr impar).

Pornind de la informațiile prezentate de societatea analizată în cadrul acestei note, elaborați un


model de extras din Manualul de politici și estimări contabile conforma IFRS, care să țină cont
de particularitățile întâlnite în cadrul notei analizate anterior.

Observație: pentru a fi luate în considerare informațiile prezentate în cadrul acestui punct, vor fi
atașate cele trei situații financiare analizate și un print screen al notei la situațiile financiare în
cadrul căreia sunt prezentate informații despre politica firmei respective