Sunteți pe pagina 1din 3

Rezumat

Rezumatul este o redare, o prezentare pe scurt , orală sau scrisă a ideilor unei lucrări sau expuneri.
Ca lucrare scrisă ori ca prezentare orală, rezumatul este o prelucrare concisă , impersonală, lipsită
de originalitate în alegerea mijloacelor de expresie şi de structură, a unei opere literare sau a unei scrieri
ştiinţifice.
Între variatele modalităţi de însuşire a deprinderilor de exprimare, rezumatul are un rol de seamă,
deoarece contribuie la disciplinarea gândirii, la formarea şi consolidarea deprinderilor de folosire corectă
a resurselor lexicale, sintactice şi stilistice ale limbii române, impuse de conţinutul mesajului, în vederea
realizării unei comunicări clare şi concise.
I. Etapele
Formarea capacităţii de a reda în puţine cuvinte conţinutul unui text literar se desfăşoară în mai multe
etape:
a. Încercarea de reducere a unei propoziţii dezvoltate, pentru a demonstra posibilitatea exprimării
aceluiaşi conţinut în mai multe variante.
b. Contragerea, adică reducerea numărului de propoziţii dintr-o frază, prin transformarea
propoziţiilor în părţi de propoziţie echivalente.
II: Precizare
Rezumatul nu trebuie confundat cu planul simplu de idei sau cu cel dezvoltat ori cu o simplă succesiune
de idei.
III. Interdicţii
Pentru ca rezumatul să poată fi o compunere clară, logică, bine organizată, redactată îngrijit, nu se admit:
a. exprimarea eliptică, adică exprimarea din care lipsesc anumite părţi de propoziţie;
b. notaţia schematică şi punctele de suspensie;
c. folosirea formelor de persoana întâi sau a doua ale pronumelor personale şi ale verbelor;
d. utilizarea figurilor de stil şi a topicii afective, ori a unui limbaj regional sau arhaic;
e. nu se vor folosi citatele în exprimarea conţinutului operei literare.
IV. Condiţii
a. Este foarte important ca în redactare să se facă un efort de prelucrare a gândirii autorului, gândire care
trebuie apoi turnată în tipare proprii, fără să se apeleze la cuvintele scriitorului.
b. În ce priveşte structura rezumatului, acesta va înregistra evenimentele în cronologia lor reală,
chiar dacă ele nu sunt prezentate a se fi desfăşurat în ordinea firească.
V.Precizări
Rezumatul lucrărilor ştiinţifice presupune folosirea unui vocabular specific variatelor domenii ştiinţifice,
o frază cursivă, fără intercalări, repetiţii sau omisiuni.
Demonstraţia trebuie să respecte structura dată de autor, al cărui mod de gândire trebuie respectat
în totalitate.
Textele oficial-administrative se vor rezuma respectându-se paragrafele, clişeele lingvistice şi
păstrându-se exprimarea lapidară, precisă.

MODEL

„În revărsat de zori, pe baltă, lumina face minuni. Pe faţa apei sclipesc, ici, sfărămături de oglinzi; colo,
plăci de oţel; comori de galbeni între trestii. În nuferi, ca-n nişte potire plutitoare, curg raze de aur. Un
colb de argint dă strălucire stufărişului. Peste tot linişte neclintită, de rai.
Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n cap. A intrat în baltă. Pe picioarele lungi, subţiri ca nişte
lugere, trupul lui se leagănă agale. Din când în când îşi udă pliscul; uneori se opreşte de se uită ispititor,
în fundul apei, ca şi cum ar fi dat peste ceva ce căuta de mult. E răcoare şi răcoarea îl încântă. Nu simte
nicio altă dorinţă decât să-şi scalde picioarele în unda rece, care-i trimite fiori până sub aripi.
Deodată se opreşte; încordează gâtul şi priveşte pe frunza unui nufăr; o broască se bucură şi ea
de frumuseţea şi răcoarea dimineţii. Când l-a văzut, biata broascuţă, a încremenit pe picioruşele de
dinapoi; cu ochii mari deschişi, cată la cumplitul duşman. În spaima ei, îl vede uriaş, cu capul atingând
cerul, cu pliscul lung, larg, să soarbă dintr-odată balta şi, dimpreună cu balta, pe ea. Inima i s-a oprit.
Îşi aşteptă sfârşitul.
Cocostârcul o vede şi înţelege. Dar dimineaţa e mărinimos. Ş-apoi i se pare atât de mică, atât de
neînsemnată, această vietate a bălţii , că, de la o vreme, parcă o pierde din ochi în fundul apei şi nici n-o
zăreşte.
Ridică piciorul, o păşeşte dispreţuitor şi trece, măreţ, mai departe.
Broscuţei nu-i vine să creadă. Mai stă aşa câteva clipe.
Apoi, de bucurie, sare pe o altă frunză; şi-ntr-un avânt de recunoştinţă, ea, cea, dintâi, taie
tăcerea dimineţii:
-Oaaaac!” (Emil Gârleanu - Mărinimie)

Cerinţă: redacteză într-o compunere de 5-6 rânduri, reumatul fragmentului de text dat ca suport. În
redactarea compunerii vei avea în vedere:
 respectarea fidelităţii faţă de textul dat (corespondenţa dintre conţinutul fragmentului şi conţinutul
rezumatului scris de tine);
 desprinderea elementelor esenţiale/a ideilor principale ale textului;
 prezentarea esenţializată, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii întâmplărilor la care
aprticipă personajele;
 respectarea altor convenţii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor
şi timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbireadirectă la vorbirea indirectă, fără dialog
inserat; relatarea obiectivă, fără intervenţii emoţional-subiective şi fără citate).
Sugestii de rezolvare
 reciteşte cu atenţie textul pentru a fi sigur că l-ai înţeles;
 identifică ideile principale/ elementele esenţiale ale textului (dacă timpul îţi permite, le poţi nota
pe ciornă);
 redactează rezumatul ţinând cont de următoarele cerinţe:
- vei prezenta întâmplările în ordinea producerii lor în text;
- vei folosi numai persoana a III-a;
- nu vei folosi citate;
- nu vei include elemente de caracterizare a personajelor/referirir la modurile de
expunere/procedeeşe artistice etc.
Nu uita!
- în rezumat prezinţi sintetic acţiunea, fără să exprimi păreri proprii, puncte de vedere asupra
textului;
- relatarea trebuie să fie obiectivă, fără intervenţii emoţional-subiective;
- în redactare se foloseşte numai limba literară;
- nu este recomandată folosirea verbelor la perfectul simplu;
- exprimă-te clar, corect şi concis;
- fii atent la aşezarea în pagină, scrie ordonat, corect şi fără ştersături;
- reciteşte textul pentru a corecta eventualele freşeli de ortografie şi de punctuaţie.

REZOLVARE
Cocostârcul se trezeşte de dimineaţă, pornind pe baltă. La un moment dat, zăreşte, pe frunza unui nufăr, o
broscuţă, care se bucură de lumina dimineţii. Aceasta îl observă şi, de spaimă, în aşteptarea morţii, îl vede
ca pe un uriaş. Cocostârcul trece mândru mai departe, spre surprinderea broscuţei.