Sunteți pe pagina 1din 10

Ministеrul Еducаțiеi, Culturii și Cеrcеtării аl Rеpublicii Mоldоvа

Univеrsitаtеа Tеhnică а Mоldоvеi


Fаcultаtеа Cаlculаtоаrе, Infоrmаtică şi Micrоеlеctrоnică
Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
despre Lucrarea de Laborator Nr.3
la Mecanică realizată în MATLAB
Tema: Calculul caracteristicilor cinematice ale mişcării punctului.

Varianta 23

A efectuat:

A verificat:

Chișinău, 2020
I. De declarat funcţia din tabel file-funcţie şi de construit graficele pe segmentul
dat cu ajutorul plot (pasul 0.05) şi fplot:

23 x0,1

f = 3*sin(pi.*x +100*pi*(x.^2)); x = [0:0.05:1]

Crearea file-funcției:

Graficul funcției f(x) cu ajutorul comenzii plot:

>> x = [0:0.05:1]; >> xlabel('Axa X');


>> f = myfunction(x); >> ylabel('Axa Y');
>> plot(x,f);
>> title('f(x)');

Graficul funcției f(x) cu ajutorul comenzii >> title('f(x)');


fplot >> xlabel('Axa X');
>> figure; >> ylabel('Axa Y');
>> fplot('myfunction',[0,1]);

2
II. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xy) are parametrul de intrare - t
(timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x
şi y) pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de
intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire
afişează traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru
un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea file-funcţiei figpas se face din
Comand Windows.
a) De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul comenzilor comet şi
plot. De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din
intervalul dat. De experimentat diferite valori ale pasului de calcul.
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii
traiectoriei penru momentul de timp ales.
c) De arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din punctul precedent, utilizând pentru aceasta
instrumentele ferestrei grafice.
d) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

x=(2./(t + 0.1)).*cos(2.*t); y=(t + 1).^(1/2) .* sin(t); t= 0:0.02:pi

File-funcțiile:

3
a)
%traiectoria plană a punctului material

>> figure(1)
>> plot(x,y)
>> comet(x,y)
>> axis equal
>> xlabel('x,cm')
>> ylabel('y,cm')
>> title('Traiectoria puntului')
>> grid
>> grid minor

%poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp

>> t1=2;
>> [x1,y1]=xy(t1);
>> hold on
>> plot(x1,y1,'r*')

4
b) %Viteza punctului
>> syms t
>> [x,y]=xy(t);
>> vx=diff(x1);
>> vy=diff(x);
>> vx=diff(x);
>> vy=diff(y);
>> v=sqrt(vx.^2+vy.^2);

5
>> t=t1;
>> v1x=eval(vx);
>> v1y=eval(vy);
>> v1=eval(v);
% Acceleraţia punctului
>> ax=diff(vx);
>> ay=diff(vy);
>> a=sqrt(ax.^2+ay.^2);
>> a1x=eval(ax);
>> a1y=eval(ay);
>> a1=eval(a);
%Acceleraţia tangenţială
>> at=diff(v);
>> at1=eval(at);
%Acceleraţia normală
>> an=sqrt(a^2-at^2);
>> an1=eval(an);
%Raza curburii
>> ro=v.^2./an;
>> ro1=eval(ro);

d)
>> table([t1;x1;y1;v1x;v1y;v1], 'RowNames', {'t1, sec', 'x1, cm', 'y1 , cm',
'v1x, cm/s', 'v1y, cm/s ','v1, cm/s'})

ans =

6×1 table

Var1
________

t1, sec 2
x1, cm -0.62252
y1 , cm 1.5749
v1x, cm/s 1.738
v1y, cm/s -0.4583
v1, cm/s 1.7974

6
III. . De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xyz) are parametrul de
intrare - t (timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul
mişcării (x,y şi z) pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are
parametrii de intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas)
,iar la ieşire afişează traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe
traiectorie
Lucrări de laborator la Mecanică realizate în MATLAB pentru un moment de timp ales
aleatoriu din intervalul dat. Chemarea file-funcţiei figpas se face din Comand Windows.
a. De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material cu ajutorul
comenzilor comet3 şi plot3.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un
moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite valori
ale asului de calcul.
b. De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza
curburii traiectoriei pentru momentul de timp ales.
c. De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

x = exp.^(t).*cos(t); y = 3.*sin(cos(t)); z = t.^(3/4); t= [0:0.02:3*pi];

File-funcțiile :

7
a) %Traiectoria punctului
>> figure(1)

>> comet3(x,y,z)

>> plot3(x,y,z)

>> axis equal

>> xlabel('x,cm')

>> ylabel('y,cm')

>> zlabel('z,cm')

>> title('Traiectoria punctului')

>> grid

>> grid minor

%Poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp


>> t1=3;

>> [x1,y1,z1]=xyz(t1);

>> hold on

>> plot3(x1,y1,z1,'r*')

b) %Viteza punctului
>> syms t
>> [x,y,z]=xyz(t);
>> vx=diff(x);
>> vy=diff(y);
>> v=sqrt(vx^2+vy^2);
>> t=t1;
>> v1x=eval(vx);
>> v1y=eval(vy);
>> v1=eval(v);

8
%Acceleraţia punctului
>> ax=diff(vx);
>> ay = diff(vy);
>> a = sqrt(ax^2+ay^2);
>> a1x = eval(ax);
>> a1y = eval(ay);
>> a1 = eval(a);
%Acceleraţia tangenţială,
>> at = diff(v);
>> at1 = eval(at);
%Aacceleraţia normală
>> an = sqrt(a^2-at^2);
>> an1 = eval(an);
%Raza curburii traiectoriei
>> ro = v^2/an;
>> ro1 = eval(ro);

c)
>> table([t1;x1;y1;v1x;v1y;v1], 'RowNames', {'t1, sec', 'x1, cm', 'y1 , cm',
'v1x, cm/s', 'v1y, cm/s ','v1, cm/s'})

ans =

6×1 table

Var1
___________

t1, sec 3
x1, cm -1.0838e-47
y1 , cm -2.5081
v1x, cm/s 3.891e-46
v1y, cm/s -0.2323
v1, cm/s 0.2323

>>

9
Concluzie
Realizând lucrarea de laborator cu tema Calculul caracteristicilor cinematice ale mişcării
punctului a reprezentat o etapă mai dificilă, dar nu imposibilă în procesul de studiu al
Mecanicii. Totuși în procesul efectuării acesteia am implementat diverse funcții care m-au
ajutat la realizarea graficelor, la cercetarea mișcării punctului și calcularea mărimilor ce țin de
acesta.

10

S-ar putea să vă placă și