Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA ”Stefan cel Mare ”-

SUCEAVA
Facultatea de Stiinte Economice si
Administratie Publica
Specializarea Administratie Publica

CURS

AMENAJAREA TERITORIULUI
SI URBANISM
LEGISLATIE

1
drd. arh. Iulian Vagner
CAPITOLUL 1
SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI
URBANISTIC SI AMENAJARIINTERITORIULUI .
DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI
URBANISM
1.1 Documentatii de urbanism si amenajarea
teritoriului .
1.2. Elaborarea documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului.
5.2..1.Categorii de documentatii conform Legii
50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor
1.3. Documentatii de urbanism
1.3.1. Avizarea documentatiilor de urbanism

CAPITOLUL 2
DOCUMENTATII DE URBANISM.
2.1 Planul urbanistic general -PUG- rol, obiective,
continut
2.2. Planul urbanistic zonal –PUZ- rol, obiective, continut
2.3. Planul urbanistic de detaliu –PUD- rol, obiective,
continut
2.4 Regulamentele de urbanism
2.41 Regulamentul aferent Planului urbanistic
general
2.42 Regulamentul aferent Planului urbanistic
zonal

2
CAPITOLUL 3
PROCEDURA DE AUTORIZARE
3.1. Categorii de lucrari
3.1.1.Categorii de lucrari care se autorizeaza
3.1.2. Categorii de lucrari care se pot executa
fara autorizatie
3.2. Certificatul de urbanism
3.3 Autorizatia de construire – desfiintare

Acest curs isi propune o introducere in legislatia de


urbanism, detalierea legislatiei in vigoare si a
documentatiilor de urbanism.
Elementele prin care orasul se defineste ,
mecanismele de functionare sint necesare pentru o abordare
interdisciplinara a conceptului dar si pentru intelegerea
modului cum documentatiile de urbanism trebuie intelese
mai ales prin prisma legii 50/1991 modificata in 1996, in
2001 ( legea 453) in 2003 ( legea 4001) in 2004 (legea 199)
si tot in 2004 (O.G. 122).
Cursul este structurat pe trei capitole,primul destinat
sistemului de reglementari specifice domeniului urbanistic si
amenajarea teritoriului si documentatiilor de amenajare a
teritoriului si urbanism. In acest capitol sint enumerate
documentatiile de urbanism, modul de elaborare si avizarea
acestor documentatii.
Cel de-al doilea este destinat exclusiv
documentatiilor de urbanism, P.U.G. , P.U.Z , P.U.D. si
regulamentelor aferente acestor documentatii.
Ultimul capitol detaliaza procedura de autorizare cu
cele doua componente ale sale certificatul de urbanism si
autorizatia de construire- desfiintare.

3
1. Documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism –
definire , rol.
2. Caracteristici ale documentatiilor de urbanism si amenajare
a teritoriului.
3. Modalitatea de elaborare a documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului.
4. Care sint categoriile de documentatii ce privesc autorizarea
executarii constructiilor.
5. Care este modalitate de avizare a documentatiilor de
urbanism

Capitolul acesta are ca scop definirea documentatiilor de


urbanism si amenajarea teritoriului, rolul acestora si tipurile
acestor documentatii.
In esenta se este importanta detalierea documentatiilor de
urbanism si amenajare a teritoriului , importanta fiecarei categorii

4
de documentatii, definirea fiecarui plan de amenajate a
teritoriului , P.A.T.N., P.A.T.Z. P.A.T.J. P.A.T.I. Este necesara
intelegerea mecanismului prin aceste documentatii se fac utile si
mai ales modul prin care aceste documentatii stabilesc strategii
de dezvoltare pentru zone de diferite marimi.
In finalul acestui capitol este precizata modalitate de
avizare a documentatiilor de urbanism, procedurile ce trebuie
urmate si pasii necesare procedurii de aprobare. In acest sens
sint precizate si tipurile de documentatii de urbanism,
documentatii ce vor fi detaliate in capitolul urmator.

CAPITOLUL 1
SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE
DOMENIULUI URBANISTIC SI
AMENAJARIINTERITORIULUI . DOCUMENTATII DE
AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM–

5
definire, rol, tipuri.

1.1 Documentatii de urbanism si amenajarea


teritoriului .
Majoritatea regulilor de urbanism se afla exprimate in
documente de urbanism, acte de planificare urbana care confera
regulilor o formulare spatiala, o diferentiere a zonei (spatiului) careia
urmeaza sa-I fixeze afectatiile.Aceasta dimensiune de modulare
spatiala a regulii se traduce prin aceea ca indocumentele de urbanism
alaturi de reglementarile prezente sub forma obisnuita a
reglementarilor administrative, se afla documente grafice care
delimiteaza spatiile carora li se vrea sa li se diferentiezer regimul.
Precizarile , informatiile date de documentele grafice sint necesare
adesea pentru regulile stabilite prin documentele de urbanism.
Absenta unor documente grafice pot prejudicia aplicarea regulilor, pot
da nastere unor neclaritati sau oferi posibilitatea unor interpretari a
regulilor stabilite prin documentatiile de urbanism. Documentele
grafice , neinsotite de regulamentul aferent, nu pot determina reguli,
ele nu fac altceva decit sa delimiteze dinpunct de vedere geografic
impactul normelor determinate prin reglementarile continute de
documentele de urbanism.
Amenajarea teritoriului reprezinta un ansamblu de activitati
complexe, care conduc la corelarea politicilor economice , tehnologice,
sociale, culturale si ecologice, tinzind spre armonizarea activitatilor
umane si a cadrului construit cu cadrul natural, in concordanta cu
valorile generale ale societatii. Prin amenajarea teritoriului se urmaresc
urmatoarele obiective:
a) dezvoltarea socio-economica echilibrata a regiunilor si
zonelor tarii, urmarindu-se dezechilibrelor zonale si sustinerea zonelor
ramase in urma
b) ameliorarea cadrului de viata a locuitorilor
c) gestionarea responsabila a resurselor naturale si protectia
mediului (reducerea conflictelor intre cerintele crescinde de resurse
naturale si necesitatea conservarii lor, protejarea patrimoniului natural)
d) utilizarea rationala a terenurilor (in special a celor agricole
si forestiere)
e) corelarea selective a planurilor de dezvoltare sectoriala in
cadrul planurilor de amenajare a teritoriului

Caracteristici:

6
• contribuie la o mai buna organizare a teritoriului, avind in centrul
preocuparilor “omul”, in scopul de a-I oferi cadrul necesar afirmarii
personalitatii intr-un mediu organizat la scara umana..
• este democratica, globala, functionala si prospective
democratica - trebuie sa conduca la participarea
populatiei implicate
globala - trebuie sa asigure coordonarea diferitelor
politici sectoriale si integrarea lor intr-un tot unitar
functionala - trebuie sa tina seama de conditile
locale si de interesele generale
prospective - trebuie sa analizeze tendintele si
dezvoltarea in viitor a fenomenelor si interventiilor economice, sociale,
culturale, ecologice si spatiale.
Premize si obiective fundamentale
PREMIZE :
• Reasezarea localitatilor in vatra lor fireasca
• Programe de dezvoltare propuse de colectivitatile locale
• Respectarea dreptului de proprietate al individului, in corelare
cu interesul public
OBIECTIVE
Dezvoltarea socio-economica echilibrata
Ameliorarea calitatii vietii
Gestiunea responsabila a resurselor naturale si protectia
mediului
Utilizarea rationala a teritoriului

7
1.2. Elaborarea documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului.

Majoritatea regulilor de urbanism se afla exprimate in


documentele de urbanism,acte de planificare urbana care confera
regulii o formulare spatiala,adica o diferentiere in functie de zona
careia urmeaza sa-I fixeze afectatiile. In intelesul reglementarilor din
tara noastra,documentatiile de amenajare a teritorilui si de urbanism
sunt planuri de amenajare a teritoriului,planuri de urbanism si
regulamentele de urbanism. Regulamentele de urbanism detaliaza si
expliciteaza planurile de urbanism aprobate si cuprind conditiile ce
trebuie respectate pentru aplicarea acestora. Datele cuprinse in
planurile urbanistice generale si in regulamentele locale de urbanism
sunt publice.
Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se
fundamenteaza pe studii si cercetari. Ele exprima scopurile mijloacele
si etapizarea actiunilor de amenajare a teritoriului si urbanism
actiunilor de amenajare a teritoriului si urbanism si ofera solutii pentru
o dezvoltare echilibrata si pentru prevenirea si eliminarea
disfunctionalitatilor.
Planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism integreaza
principiile si cerintele pentru mediu si dezvoltare durabila la nivel
national si local.
Plan de amenajare a teritoriului – este un ansamblu de
studii referitoare la o saprafata de teren definite prin care se stabilesc
pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente obiectivele ,
actiunile si masurile de adoptat pe o perioada determinate; aceasta
orienteaza aplicarea unor politici la nivel national si zonal, in domeniul
organizarii spatiului din teritoriul studiat.
Prin planul de amenajare a teritoriului (PAT) doreste optimizarea
utilizarii resurselor naturale ale solului si subsolului, a resurselor de
munca si a modului de repartitie a populatiei , in scopul asigurarii unui
echilibru permanent intre modul de valorificare a acestora si conditiile
de protectie a mediului natural in conceptia dezvoltarii durabile a
teritoriului si localitatilor.

1.2..1.Categorii de documentatii conform Legii


50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor
In raport cu amploarea si continutul lor, elaborarea

8
documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,incuba
diferentiat autoritatilor administratiei publice centrale sau locale.O
atare “diagrama”a repartitiei componentelor de elaborare se prezinta
astfel:
a) pentru planul de amenajare a teritoriului national
(PATN) administratia publica centrala-si se adopta prin lege.Pina in
prezent au fost adoptate trei sectiuni ale planului. Sectiune, I –Cai de
comunicatie- ( prin Legea nr. 71/1996), Sectiunea II –Apa- (prin Legea
nr.71 /1997), Sectiunea III – Zone protejate (prin Legea 5 din 2000).
Prevederile Planului sint obligatorii,se aplica in amenajarea teritoriului
judetelor,municipiilor,oraselor sau comunelor ,dupa caz.
PATN reprezinta un ansamblu de documentatii cu caracter
de sinteza care stabileste strategii , prevederi si masuri , ce determina
dimensiunile, sensul si prioritatile dezvoltarii in cadrul teritoriului
Romaniei, in acord cu ansamblul cerintelor regionale si continentale.
Activitatea de elaborare are un caracter continuu : prevederile acestuia
sint perfectibile si constituie elemente obligatorii de tema pentru
amenajarea teritoriilor componente.
b) pentru planurile zonale de amenajare a teritoriului-
(PATZ) administratia publica centrala sau comisiile locale
interesate ;
PATZ se intocmeste pentru teritorii grupate intr-o zona cu
caracteristici comune, geografice, economice si/sau de alta natura,
zona care cuprinde in intregime sau partial teritoriul administrativ ai
mai multor judete. Planul genereaza politici teritoriale interjudetene,
pe probleme concrete de interese comune.
In PATZ se preiau prevederile pentru teritoriul respectiv din
PATN.
c) pentru planurile de amenajare a teritoriilor judetean
sau al municipiului Bucuresti (PATJ) consiliile judetene
interesate in cooperare
PATJ se intocmeste pentru teritoriile administrative ale
acestora.Planul are rol coordonator, de armonizare a dezvoltarii
teritoriilor unitatilor administrative componente.
Prevederi din PATN sau PATZ se cuprind in PATJ .
d) pentru planurile de amenajare a teritoriilor
interorasenesti sau intercomunale-(PATI) consiliile locale
interesate in cooperare ;
PATI se intocmeste pentru tertitorii in cadrul carora exista
sau sint preconizate cooperari in desfasurarea activitatilor economice ,
in utilizarea resurselor naturale comune, cooperari tehnologice in
realizarea constructiilor si/sau amenajarilor de utilitate publica ( cai de

9
comunicatie, institutii, servicii, etc.).
Teritoriul ce face obiectul studiului se evidentiaza de regula
prin planurile de fundamentare a teritoriului zonal sau judetean.
Initiativa elaborarii planului poate apartine si administratiilor publice
locale ale unitatilor administrativ teritoriale de baza , ca urmare a
precizarii unor cooperari.
Prevederile PATJ se cuprind in PATI.
e) pentru planurile de amenajare a teritoriului si de
urbanism ale localitatilor si pentru regulamentele de urbanism-
consiliile orasenesti si comunale ;
Planul de amenajare a teritoriului unitatilor administrativ-
teritoriale de baza – municipiul, orasul sau comuna – prezinta cadrul de
desfasurare a actiunilor sociale si economice proprii localitatilor , ce
trebuie sa fie corelat cu obiectivele si politicile de amenajare a
teritoriului la nivel national, judetean, interorasenesc sau intercomunal.
De regula, planul de amenajare a teritoriului unei unitati administrativ-
teritoriale se elaboreaza odata cu planurile urbanistice generale ale
localitatilor cuprinse in acest teritoriu.

1.3. Documentatii de urbanism


1.3.1. Avizarea documentatiilor de urbanism
Avizele necesare aprobarii documentatiilor de amenajare
a teritoriului si de urbanism se emit,potrivit legii,de organele
administratiei publice centrale,sau de autoritatile administratiei
publice locale. Dupa intocmirea lor de entitatile
autorizate,acestea sint depuse la autoritatile competente in
vederea avizarii,care trebuie sa se pronunte intr-un termen dat.
Avizul necomunicat in termenul stabilit(cel mult 30 zile)se
considera favorabil.Recomandarile insotite si conditiile de avize
se introduc in documentatiile elaborate,inainte de a fi supuse
aprobarii.
In caz de divergente ,daca problemele in discutie sint :
• -de natura tehnica,autoritatile administratiei publice locale
indrituite sa aprobe acea documentatie,se adreseaza organelor
administratiei publice in al carui domeniu tehnic de specialitate
se incadreaza problemele care fac obiectul divergentelor,pentru
arbitraj ;

10
• -de natura juridica-autoritatile locale in drept sesizeaza si
inainteza cazul instantei de contencios administrativ care va
decide.
Consultarea popu latiei
Principiul consultarii populatieiasupra unor masuri si
documente publice este astazi larg aplicabil si in masura de
urbanism,datorita importantei problemelor acestui domeniu.
Astfel consultarea populatiei este obligatorie inaintea aprobarii
tuturor categariilor de planuri de amenajare a teritoriului,de
urbanism,cu exceptia Planului de amenajare a teritoriului
national. Acest act se realizeaza,in principal pe calea actiunilor de
informare a populatiei,anchetei publice si intocmirii,pe aceasta
baza,a unui referat in care se sintetizeaza rezultatele acestor
operatiuni.
Aprobarea documentatiilor de urbanism
Conform competentelor legale,se face potrivit unei
proceduri speciale.Planurile de amenajare a teritoriului
aprobate,cuprind orientari generale pentru intocmirea altor
documentatii de amenajare a teritoriului sau de urbanism,cit si
pentru gestionarea teritoriului si locatiilor la care se
refera.Planurile si regulamentele de urbanism aprobate sint
obligatorii.
Modificarea documentatiilor de urbanism
Documentatiile de urbanism sint reexaminate periodic si
modificate pentru a fi adaptate noilor conditii economice,sociale
si tehnice. Astfel,planurile de amenajare a teritoriului si de
urbanism se modifica,fara a schimba conceptia lor
generala,pentu a cuprinde prevederile principale ale
documentatiilor aprobate pentru parti componente ale acelui
teritoriu. Documentatiile de urbanism astfel modificate,se
considera documentatii noi si se supun aprobarii potrivit legii.Ca
documentatii propriu-zise de urbanism exista :
Planul urbanistic-general
-zonal
-de detaliu
La rindul lor, reglementarile de urbanism sint :
-Regulamentul general de urbanism
-Regulamentul local de urbanism

11
PCD.(prevederi cu caracter director)
– strategia de dezvoltare si amenajare a
teritoriului(national,zonal sau local;
- respectarea prevederilor cu caracter director
pentru autoritatile administrative publice locale(consilii
locale,primar,consiliu judetean,prefect) Aceste autoritati ale
administratiei publice locale si centrale(APL+APC) au responsabilitatea
punerii in practica a acestor prevederi – sint preluate in cadrul
documentatiei de urbanism.
• Prevederile cu caracter reglementator.
-se aplica direct asupra fiecarei parcele
cadastrale(100mp.).Sint cuprinse in PU.si RN.- aceste documente sa
aiba scara pentru reprezentarea parcelelor cadastrale.
-peprezinta o baza pentru instanta – obligatorii pentru a fi
operationale in justitie –forma scrisa.
PCD – element de fundamentare obligatoriu pentru
elaborarea certificatului de urbanism si a diferitelor autorizatii.

1. Planul Urbanistic General – rol, obiective


2. Planul Urbanistic General – continut
3. Planul Urbanistic zonal – rol, obiective
4. Planul Urbanistic zonal – continut
5. Planul Urbanistic de Detaliu – rol, obiective
6. Planul Urbanistic de Detaliu – rol, obiective

12
Capitolul al doilea este destinat exclusiv documentatiilor de
urbanism, Plan Urbanistic General - P.U.G. -, Plan Urbanistic Zonal –
P.U.Z. - , Plan Urbanistic de Detaliu -P.U.D. -. I acest sens sint cuprinse
in acest capitol toate informatiile referitoare la rolul fiecarei
documentatii prezentate mai sus, obiectivele si continutul acestora.
Necesitatea cunoasterii acestor informatii conform legislatiei
in vigoare este esentiala pentru intelegerea modului prin care aceste
documentatii se fac necesare, modul prin care isi produc efecte si mai
ales modalitatea prin care sint puse in aplicare. La fel de important
este si necesitatea realizarii acestor tipuri de documentatii,
reglementarile si regulamentul produs de acestea. Deasemenea
continutul acestor documentatii este specificat si detaliat in acest
capitol.

CAPITOLUL 2
DOCUMENTATII DE URBANISM.

2.1Planul urbanistic general -PUG- rol, obiective,

13
continut
Este documentatia care stabileste obiectivele,actiunilor si
masurilor de dezvoltare pentru o localitate existenta sau viitoare pe o
perioada determinata,pe baza analizei multicriteriale a situatiei
existente ;acesta orienteza a plicarea unor politici,in scopul amenejarii
teritoriului localitatii. Cuprinde o documentatie complexa si se
intocmeste pentru intregul teritoriu intravilan al localitatii in corelare
cu teritoriul administrativ al acesteia si reglementeaza utilizarea
terenurilor si conditiilor de ocupare a acestora cu constructii,inclusiv
infrastructuri,amenajari si plantatii,constituindu-se in suportul pentru
realizarea programului de dezvoltare a localitatilor. Acestei
documentatii i se asociaza regulamentul de urbanism al localitatii
respective.
Planul urbanistic general si regulamentul aferent , constituie
documentatiile pe baza carora se elibereaza certificatele de urbanism
si autorizatiile de constructie in teritoriul localitatii respective.
Continutul planului urbanistic general
Prezinta strategia,prioritatile si reglementarile de urbanism aplicate
in utilizarea terenurilor si constructiilor in cadrul localitatii.
Sub raportul continutului, planul se refera la :
a) delimitarea intravilanului,respectiv a zonelor construite
sau destinate constructiilor ;
b) impartirea teritoriului localitatii in zone functionale si
organizarea relatiilor dintre acestea,in functie de folosinta principala si
de natura activitatilor dominante ;
c) volumul si structura potentialului normal,resurselor de
munca,repartitia si structura populatiei in cadrul localitatii ;
d) repartizarea activitatilor pe ramuri si profile,posibilitatile
de dezvoltare ;
e) stabilirea traseelor si a datelor caracteristice ale circulatiei
care urmeaza sa se conserve,sa se modifice sau sa se creeze (tipul de
transport in comun,caile pietonale,piete,etc.)
f) stabilirea reglementarilor specifice localitatii si a zonelor
functionale,pentru amplasarea si destinatia constructorilor,precum si
regimul de inaltime si a indicilor de control privind modul de ocupare si
utilizare a terenului ;
g) evidentierea formei de proprietete asupra
terenurilor,fixarea amplasamentelor razervate obiectivelor de utilitate
publica si a altor lucrari,si instalatii de interes general ;
h) delimitarea zonelor,siturilor si obiectivelor protejate sau
de pus in valoare din motive de ordin

14
istoric,arhitectural,urbanistic,artistic sau peisagistic si sa stabileasca
masurile ce se impun ;
i) delimitarea zonelor cu interdictie definitiva sau temporara
de construire ;
j) delimiterea zonelor sau subzonelor ce pot fi reabilitate ;
k) dezvoltarea sistemului de retele tehnico-edilitare,in
corelatie cu necesitatile rezultate din asigurarea amplasamentelor
pentru obiectivele specifice ;
l) reabilitarea,protectia si conservarea mediului,identificarea
si eliminarea surselor de poluare,epurarea apelor,eliminarea
deseurilor,masuri de protectie a mediului,apei si solului .
Continutul PUG va fi adaptat la conditiile specifice localitatii
Documentatia PUG va cuprinde atit o serie de piese scrise cit
si piese desenate.
Piese scrise
Memoriul de sinteza va cuprinde tratarea principalelor
probleme rezultate din memoriile generale, pe baza analizei evolutiei
localitatii si a situatiei existente, cu evidentierea disfunctionalitatilor,
optiunilor si masurilor ce se impun.
Memoriul general va cuprinde tratarea in detaliu a detaliu
a fiecarui capitol din cele prezentate mai sus. Capitolele vor trata sub
aspect cantitativ si calitativ :
• situatia existenta cu evolutia disfunctionalitatilor
• evolutia posibila si prioritati
• masurile propuse cu explicitarea reglementarilor
• obiective de utilitate publica
In functie de marimea localitatii, de complexitatea si
specificul diferitelor functiuni, analiza va fi mai mult sau mai putin
detaliata, bazindu-se atunci cind este necesar, pe rezultatele unor
studii si cercetari de specialitate.
Piese desenate
Piesele desenate obligatorii vor fi planuri la scari mari si vor fi
elaborate in 2 stadii de analiza :
• situatia existenta si disfunctionalitati cu
determinarea prioritatilor rezultate
• reglementari cu stabilirea obiectivelor de utilitate
publica
Reglementari

15
Grupeaza plansele esentiale ale P.U.G., care urmaresc in
principal :
• reglementarea destinatiei tuturor terenurilor din localitate sub
forma zonificarii functionale
• stabilirea din punct de vedere urbanistic a regimului juridic al
tuturor terenurilor din localitate printr-un sistem de reglementari
adecvate
• stabilirea prin elemente tehnice specifice a regimului de
construire pentru terenurile localitatii.
Din necesitati operationale , rezultate din marimea si
complexitatea localitatii, teritoriul acesteia poate fi impartit in unitati
teritoriale de referinta ( UTR) care se delimiteaza si se numeroteaza pe
plansele desenate. UTR sint delimitate de strazile existente si/sau de
parcele cadastrale.
Delimitarea UTR va coincide pe cit posibil cu perimetrele
pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale.
Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se vor
stabili valorile pentru urmatorii indici de control :
a. Procentul de ocupare a terenului (POT) , care exprima
raportul dintre suprafata ocupata la sol de cladiri si suprafata terenului
considerat
b. Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) care
exprima raportul dintre suma suprafetelor desfasurate ale tuturor
cladirilor si suprafata terenului considerat
Valorile acestor indici se stabilesc pentru etapa de
perspectiva prin limitele minime sau maxime in functie de destinatia
cladirilor, regimul de inaltime existent si propus, relieful terenului si alti
factori de influenta.
In aceeasi plansa se reprezinta terenurile cu interedictii de
construire, temporare sau definitive astfel :
-interdictii temporare pentru zonele care necesita studii si
cercetari suplimentare sau planuri de urbanism privind parcelari,
revitalizari, renovari sau restructurari urbane pentru zonele expuse
unor riscuri naturale sau tehnologice sau in care se impune restabilirea
echilibrului ecologic etc. Odata cu stabilirea interdictiei se va preciza
durata acesteia in functie de lucrarile ce urmeaza a fi efectuate.
-interdictii definitive pentru zonele naturale protejate, cu
riscuri naturale si tehnologice grave si pentru alte zone instituite prin
lege.
Una din plansele anexate va cuprinde obiectivelel de utilitate
publica.

16
Plansa exprima conditiile si posibilitatile de realizare a
obiectivelor de utilitate publica si de asigurare a terenurilor necesare
acestora.
Aceasta plansa contine elemente de recunoastere a situatiei
existente , privind forma proprietatilor ca si reglementari si servituti
privind amplasarea obiectivelor de utilitate publica.
Sint de utilitate publica lucrarile privind :
• Prospectiunile si exploatarile geologice, caile de
comunicatie
• Alinierea si largirea strazilor
• Sistemele de alimentare cu energie electrica si
telecomunicatii, alimentare cu gaze, termoficare, a limentare cu apa,
canalizare
• Indiguri si regularizari de riuri
• Sisteme de irigatii si lucrari pentru gospodarirea apelor
• Cladirile si terenurile necesare obiectivelor sociale si de
administratie publica etc.
Terenurile destinate lucrarilor de utilitate publica pot apartine
domeniului public, domeniului privat al statului sau al unitatilor
administrativ –teritoriale , sau pot fi proprietatea privata definite
conform Legii 18/1991, a Fondului Funciar. Modul de realizare a
obiectivelor de utilitate publica pe alte terenuri decit cele apartind
domeniului public si privat al statului si unitatilor administrativ –
teritoriale se stabileste prin lege.
Pe aceasta plansa vor fi figurate urmatoarele categorii de
terenuri :
1. Domeniul public
• Terenuri apartinind domeniului public de interes national
• Terenuri apartinind domeniului public de interes local
2. Domeniul privat
• Terenuri apartinind domeniului privat al statului
• Terenuri apartinind domeniului privat al judetelor ,
minicipiilor, oraselor sau comunelor
• Terenuri ce sepot concesiona conform legii
• Terenuri ce urmeazaaa a fi trecute in domeniul public, din
proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice
In plansa se vor marca obiectivele de utilitate publica ( cladiri si
amenajari existente si propuse) pentru a caror realizare sint

17
necesare modificari in regimul juridic al terenurilor.

2.2Planul urbanistic zona –PUZ- rol, obiective, continut

Este documentatia care se refera la o zona dintr-o localitate


actuala sau viitoare,prin care se analizeaza situatia existenta si se
precizeaza toate elementele urbanistice necesare eliberarii
certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire.prevederile din
planul urbanistic general sau,in lipsa acestuia,cele din planul de
amenajare a teritoriului municipal,orasenesc sau comunal,privitoare la
zona in cauza,se cuprind in P.U.Z. Elaborarea P.U.Z. poate fi
determinata de intentia realizarii unui obiectiv sau unui ansamblu de
obiective care determina o influenta deosebita din punct de vedere
urbanistic,intr-o zona mai extinsa,care nu se suprapune neaparat
cu zonele si subzonele stabilite prin Planul urbanistic general.
Elaborarea PUZ poate fi determinata de intentia rtealizarii
unui obiectiv sau a unui ansamblu de obiective ce determina o
influenta deosebita din punct de vedere urbanistic intr-o zona mai
extinsa, care nu se suprapune neaparat cu zonele si subzonele
stabilite prin planul urbanistic general.
Perioada de valabilitate a PUZ se stabileste odata cu
aprobarea acestuia.

Continutul P.U.Z.
Continutul PUZ apofundeaza prevederile Planului urbanistic general

18
pentru zona studiata,cu elemente suplimentare,necesare ralizarii
constructiei si amenajarilor solicitate.
In continutul documentatiei se vor trata urmatoarele categorii de
probleme principale :
• stabilirea modului de organizare arhitectural-
urbanistica a zonei si a categoriilor de interventii necesare,in corelare
cu tema Planului urbanistic zonal
• stabilirea aliniamentelor constructiilor si a indicilor
privind utilizarea terenurilor,POT ( procentul de ocupare a
terenului),CUT ( coeficientul de utilizare a terenului ) si stabilirea altor
reprezentari considerate utile ;
• completarea stradala si stabilirea profilelor
caracteristice ale elementelor acestuia;
• rezervarea terenurilor necesare amenajarii
intersectiilor de strazi si noduri de circulatie,si a suprafetelor aferente
parcajelor si garajelor corespunzatoare functiunii zonei;
• precizarea solutiilor de echipere tehnico-edilitara
prevazute pentru zona studiata si a modurilor de racordare la retelele
magistrale ale localitatii;
• detalierea categoriilor de investitii permise in cadrul
zonelor protejate si a spatiilor limitrofe acestora ;
• detalierea formei de proprietate asupra terenurilor si
conditiilor de asigurare a terenurilor necesare pentru obiectivele de
utilitate publica.

Piese scrise
Memoriul general cuprinde justificarea detalierii
zonei studiate,incadrarea acesteia in Planul urbanistic general,situatia
existenta,prioritatile rezultate.ca si reglementarile stabilite cu privire la
categoriile de probleme enuntate in continut. Memoriul va cuprinde si
prezentarea variantelor studiate potrivit temei,care au condus la
stabilirea solutiei. Modul de utilizare a terenului in limitele studiate va fi
evidentiat intr-un bilant comparativ,intocmit pentru situatia existenta
si pentru cea propusa a se realiza pe baza reglementarilor.
Piese desenate
Piesele desenate vor fi planuri topografice la scara 1 :
2.000 si 1 : 1.000 si vor fi elaborate in doua stadii de analiza :
1+2. situatie existenta si disfunctionalitati constatate,cu
determinarea prioritatilor rezultate ;

19
3. reglementari,cu stabilirea obiectivelor de utilitate puplica.
1+2. Situatia existenta si prioritati
Este reprezentata de regula pe o singura plansa 1+2. in care
se vor trata problemele principale enuntate in cadrul
continutului,raportate la baza topografica a situatiei existente.
Reglementari
Grupeaza piesele grafice care exprima modul de rezolvare a
tuturor problemelor semnalate in cadrul continutului,respectiv in tema
planului.
Se vor prezenta de regula trei planse principale :
Plansa 3/1. Zonificarea teritoriului si caile de comunicatie (plansa va
cuprinde si bilantul teritoriului) ;
Plansa 3/2. Echipa tehnico-edilitara ;
Plansa 3/3. Obiective de utilitate publica ( plansa va avea un continut
similar plansei 4. din Planul urbanistic general) .
Precizarile enuntate prin continutul planselor si anexelor la Planul
urbanistic general sint valabile si la intocmirea planselor 3/1, 3/2, 3/3 si
anexelor din Planul urbanistic zonal.

2.3 Planul urbanistic de detaliu –PUD- rol, obiective,


continut

Este documentatia prin care se stabilesc conditii de


amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau a mai multor
constructii cu destinatie precizata ,cu respectarea prevederilor
celorlalte documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului si a
conditiilor particulare generate de teren,de vecinatatea acestuia si
cerintele functionale. In functie de complexitatea obiectivelor de
investitie,de caracteristicile vacinatatilor,de gradul de detaliere a

20
Planului urbanistic general sau zonal,sau situatia lipsei
acestuia,administratia publica locala poate initia sau solicita prin
certificatul de urbanism elaborarea Planului urbanistic de detaliu.
Planul urbanistic de detaliu poate fi elaborat si la initiativa unui
investitor in vederea obtinerii certificatului de urbanism.
Continutul P.U.D.
Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementari rezultate
din conceptia generala de urbanism si arhitectura cu privire la
amplasarea si incadrarea in sit a constructiilor si amenajarilor
exterioare aferente.
In cadrul P.U.D.se includ date referitoare la
demisionarea,functionalitatea si aspectul arhitectural al constructiilor
prevazute,precum si la determinarea marimii limitelor zonei
studiate,ce stau la baza intocmirii documentatiilor pentru obtinerea
autorizatiilor de construire. Continutul documentatiei este structurat
in mod similar cu cel al Planului urbanistic general.
Piese scrise
Memoriul cuprinde justificarea detalierii zonei studiate,
incadrarea acesteia in Planul urbanistic general sau zonal, iar in lipsa
acestora in localitate sau in teritoriu. Se va trata situatia existenta a
cladirilor si amenajarilor din teritoriul studiat, precum si reglementarile
si servitutiile stabilite.
In memoriu se vor face referiri la conditiile geotehnice ale
terenurilor, la caile de comunicatie si amenajare de teren, la
echipamentele si retelele necesare de apa,
canalizare,electrice,termice, gaze, telefonice, televiziune etc., la
protectia mediului construit si natural, la probleme de peisagistica etc.
Modul de utilizare a terenului, cuprins in limitele studiate, va
fi evidentiat intr-un bilant comparativ, intocmit pentru situatia
existenta si pentru cea propusa a se realiza.
Piese desenate
Piesele desenate vor fi urmatoarele :
Pentru situatia existenta se prezinta pe planul topografic
situatia regimului juridic , economic si tehnic al terenului si
constructiilor. Plansa va cuprinde eventual si desfasurari ale fronturilor
construite caracteristice, sectiuni prin teren si cladir etc., in scopul
explicitarii premiselor urbanistice.
Reglementari
Vor cuprinde delimitarea stricta a suprafetelor destinate constructiilor
si amenajarilor exterioare aferente, destinatia si capacitatea
constructiilor, functionalitatea ansamblului, pozitia fata de domeniul

21
public, regimul tehnic si juridic rezultat.
Echiparea tehnoco-edilitara
Se vor evidentia : asigurarea utilitatilor, recordurile si bransamentele la
retelele publice, retelele din incinta, masurile de protectie a mediuluii
de protectie sanitara, de prevenire si stingere a incendiilor etc.
Anexe
Se vor prezenta avizele si acordurile prealabile prevazute conform
prevederilor legale, cit si cele suplimentare solicitate prin certificatul
de urbanism, referitoare la realizarea obiectivului.In cazul
amplasamentelor situate in zone protejate, se vor preciza prescriptiile
corespunzatoare din regulamentul acestora si modul de respectare a
conditiilor stabilite prin avizul emis de organismele de specialitate,
potrivit legii.

2.4 Regulamentele de urbanism


Se elaboreaza in functie de cimpul de aplicare a acestora.
Regulamentul general de urbanism este elaborat de administratia
centrala de specialitate,pe baza principiilor generale ale activitatii de
urbanism si amenajare a teritoriului,stabilite prin lege si se aproba de
catre Guvern Este si cazul Regulamentului general de urbanism in
vigoare,aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicata in 27 mai 2002, si
care « reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta
la baza elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului,planurilor
urbanistice,precum si a regulamentelor locale de urbanism « .El
stabileste in aplicarea legii,reguli de ocupare a terenurilor si amplasare
a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora. Controlul de stat in
aplicareaRregulamentului general de urbanism,se efectueaza de catre
Iinspectia de stat in constructii,lucrari publice,urbanism si amenajarea
teritoriului din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului.
Regulamentele locale de urbanism - intaresc si
detaliaza prevederile planurilor urbanistice referitoare la modul concret
de utilizare a terenurilor si de amplasare,dimensionare si realizare a
constructiilor,amenajarilor si plantatiilor, construindu-se in
instrumentul de baza al realizarii disciplinei in constructie.
2..41 Regulamentul aferent Planului urbanistic
general
Se elaboreaza de urgenta,o data cu Planul urbanistic general sau
Planul zonal,P.U.G.si P.U.Z.,si impreuna cu regulamentele aferente
devin o data cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administratiei
publice locale. Planurile de urbanism generale si regulamentele locale
de urbanism ale localitatilor,se elaboreaza si se aproba de catre

22
consiliile locale si cuprind norme obligatorii pentru autorizarea
executarii constructiilor.Prin ordinul M.L.P.A.T. nr.80 /18.11.1996 s-a
aprobat Ghidul cuprinzind precizari,detalieri si exemplificari,pentru
elaborarea regulamentelor locale de urbanism,de catre consiliile locale.
Regulamentul aferent Planului urbanistic general explica si detaliaza,
sub forma unei prescriptii si recomandari,Planul urbanistic general,in
vederea urmaririi si aplicarii acestuia.
Documentul cuprinde prescriptii si reglementari privind :
destinatia terenurilor in functie de zonele,subzonele sau unitatile de
referinta,prevazute in planul urbanistic general, cu stabilirea
folosintelor admise,cu conditii mari sau interzise ;
amplasarea constructiilor fata de principalelel artere de circulatie ;
asigurartea terenurilor pentru rezolvarea principalelor intersectii,in
conditiile fluentei si sigurantei traficului ;
accesele la constructii,modul de organizare in interiorul terenurilor
destinate pentru constructia locurilor de parcare in garaje
aferente acestor accese si privind conditiile minimale de
echipare edilitara ;
materiale de constructii si finisaj exterior,inclusiv pentru
acoperisuri ;
spatiile publice privind mobilierul urban, standuri comerciale,
reclame, imprejurimi ;
conditii de protectie a retelelor tehnico-edilitare si servitutiile
impuse de catre acestea vecinatatilor
exploatarea si intretinerea spatiului public
protectia mediului , pentru constructiile existente si pentru cele
supuse autorizarii
modul de utilizare a terenului prin eviddentierea coeficientului de
utilizare a terenului (CUT) si procentului de ocupare a terenului
(POT)
alte situatii specifice localitatii
Regulamentul aferent Planului urbanistic general poate fi structurat
astfel :
-prescriptii si recomandari generale, la nivelul localitatyii ;
-prescriptii si recomandari specifice zonelor,subzonelor sau
unitatilor teritoriale de referinta.

23
2.42 Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal
Regulamentul explica si detaliaza, sub forma unor prescriptii
si recomandari, Planul urbanistic zonal, in vederea urmaririi aplicarii
acestuia. El cuprinde reguli specifice de urbanism instituite in zona
studiata, care pot completa sau detalia regulamentul aferent Planului
urbanistic general, cu privire la :
- regimul de aliniere a constructiilor ;
- regimul de inaltime a constructiilor ;
- stabilirea acceselor la constructii ;
- modul de organizare arhitectural – urbanistic a fronturilor
unor artere importante ;
- conditiile de amplasare, dimensionare, renovare sau
restaurare a constructiilor in cadrul zonelor protejate ;
- indicii caracteristici privind utilizarea terenurilor ;
- stabilirea utilizarii unor categorii de materiale de
constructii si finisaje ;
- modul de organizare a spatiilor publice ; mobilier urban,
semnale, reclame, imprejurimi etc. ;
- exploatarea utilitatilor tehnico-edilitare, servicii urbane
necesare ;
- tipuri de plantatii,specii sau alte caracteristici ale
materialului saditor ;
- alte situatii specifice teritoriului studiat.
Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal va cuprinde
pe baza bilantului teritorial, un « Caiet de sarcini », in care vor fi
evidentiate categoriile de lucrariprevazute pentru realizarea si punerea
in functiune a obiectivelor, caracterizate cantitativ si calitativ, pentru
asigurarea suportului necesar evaluarii.« Caietul de sarcini » se va

24
intocmi si pentru planuri urbanistice de detaliu.
LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL
Acest tip de documentatii este supus unui regim juridic special
instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor
masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial..Astfel,potrivit art.7 al actului
normativ,documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului pentru
zonele care cuprind monumente istorice,care fac parte din Lista
patrimoniului mondial si zonele lor de protectie,se elaboreaza,sau se
actualizeaza prin includerea prevederilor si reglementarilor de urbanis
si amenajarea teritoriului din programele de actiune si de
protectie.Aprobarea planurilor zonale de amenajare a teritoriului si
dupa caz,a planurilor urbanistice generale,sau zonale pentru
localitati,sau,respectiv,zonele care cuprind monumentele istorice care
fac parte din Lista patrimoniului mondial si zonele lor de protectie,se
face prin hotarire a Guvernului.

1. Care sint categoriile lucrarilor care se autorizeaza.


2. Certificatul de urbanism – definitie
3. Elementele cuprinse in certificatul de urbanism
4. Autorizatia de Construire – Desfiintare - definitie , continut
5. Autorizatia de Construire – Desfiintare - perioada de valabilitate,

Ultimul capitol detaliaza procedura de autorizare cu cele


doua componente ale sale certificatul de urbanism si autorizatia de
construire.
Prima parte a capitolului este destinata certificatului de
urbanism , continutul acestuia , modul in care se elibereaza si utilitate
acestui act. In acest capitol sint prevazute si modalitatile in care
regulamentul extras din documentatiile sint introduse in certificate.
Cea de-a doua parte a capitolui este destinata prezentarii
Autorizatie de Construire – Desfiintare categoriile de lucrari pentru
care este necesara emiterea autorizatiei si a celor pentru care nu este
necesara emiterea autorizatiei. Deasemeni este detaliat continutul
documentatiei necesare pentru obtinerea Autorizatie de Construire –
Desfiintare.

25
CAPITOLUL 3
PROCEDURA DE AUTORIZARE

3.1. Categorii de lucrari


In conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 modificata in
octombrie 2004, autorizarea constructiior se face de catre prefecturi
sau primarii, dupa caz, in functie de categoria de lucrari si tipurile de
constructii, cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajarea
teritoriului.
In lege s-a instituit obligatia ca cererea pentru eliberarea
autorizatiei de construire sa fie insotita de certificatul de urbanism.
Legea 50/2004 privind autorizarea executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor ;
Ordinul MLPAT 91/1991 prind aprobarea formularelor,a procedurii de
autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de legea
50/2004;
3.1.1.Categorii de lucrari care se autorizeaza
Art.3 – Autorizatia de constructie se elibereaza pentru :
a) lucrari de construire,reconstruire,modificare,extindere sau

26
reparare a cladirilor de orice fel ;
b) lucrari de
construire,reparare,protejare,restaorare,conservare,precum si orice
alte lucrari,indiferent de valoarea lor,ce urmeaza a fi efectuate la
constructii reprezentind monumente si ansambluri
istorice,arheologice,de arhitectura,arta sau cultura,inclusiv cele din
zonele lor de protectie ;
c) lucrari de construire,reconstruire,modificare,extindere sau
reparare privind cai de comunicatie,dotari tehnico-edilitare subterane
si aeriene,imprejmuiri si mobilier urban,amenajari de spatii
verzi,parcuri piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice ;
d) foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor
topografice,exploatari de cariera,balastiere,sonde de gaze si petrol si
alte exploatari ;
e) constructii provizorii de santier necesare executarii lucrarilor
de baza,daca nu au fost autorizate odata cu acestea ;
f) organizarea de tabere de corturi,casute sau de rulote ;
g) lucrari cu caracter provizoriu :chioscuri,tonete,cabine.spatii
de expunere situate pe caile si in spatiile publice,corpuri si panouri de
afisaj,firme si reclame.
Art.2 – Autorizatie de construire constituie actul de
autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea
masurilor prevazute de lege,referitoare la
amplasarea,proiectarea,executarea si functionarea
constructiilor.Autorizatia de construire se elibereaza in temeiul si cu
respectarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,...
Art.5 – Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi
insotita de CERTIFICATUL DE URBANISM emis de organele prevazute la
art.4.certificatul de urbanism trebuie sa cuprinda elementele privind
regimul juridic,economic si tehnic al terenurilor si constructiilor.
3.1.2. Categorii de lucrari care se pot executa
fara autorizatie
Art.8 – Se pot executa fara autorizarie de construire
urmatoarele lucrari :
a) reparatii la acoperisuri,invelitori sau terase,cind nu se
schimba forma acestora si materialele din care sint executate ;
b) reparatii si inlocuiri de timplarie interioara si exterioara,daca
se pastreaza forma,dimensiunile golurilor si timplaria ;
c) reparatii si inlocuiri sobe de incalzit ;
d) zugraveli si vopsitorii interioare ;

27
e) zugraveli si vopsitorii exterioare,daca nu se modifica
elementele de fatada si culorile cladirii situate pe arterele principale de
circulatie ;
f) reparatii la instalatiile si echiparea tehnico-sanitara a
cladirilor,fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau a aspectului
arhitectural al acestora.
Executarea fara autorizatie de construire a lucrarilor prevazute la
art.8.lit.a)-f) nu se aplica in cazul monumentelor,ansamblurilor si
siturilor istorice-conform Ordinului comun al MLPAT nr.
589/D/9.01.1992 siMinisterul Culturii nr. 130/23.01.1991.
2.Categorii de documentatii conform Legii 50/1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor
• Planul amenajarii teritoriului P.A.T.
-P.A.T.N. - national
-P.A.T.2 ; P.A.T.1 ; P.A.T.J ; P.A.T.C/O/M –teritorial judetene,
orasenesti,comunale
-P.A.T.L.- local
• Plan urbanistic – PU.
-PUG.(general)
-PUZ.(zonal)
-PUD.(de detaliu.)
-PDL.(de dezvoltare locala)
• Regulament urbanistic – RU
-RGU.
-RLU.(R-PUG)
-RU – PDL.
PCD.(prevederi cu caracter director) – strategia de dezvoltare si
amenajare a teritoriului(national,zonal sau local;
- respectarea prevederilor cu
caracter director pentru autoritatile administrative publice
locale(consilii locale,primar,consiliu judetean,prefect) Aceste autoritati
ale administratiei publice locale si centrale(APL+APC) au
responsabilitatea punerii in practica a acestor prevederi – sint preluate
in cadrul documentatiei de urbanism.
• Prevederile cu caracter reglementator.
-se aplica direct asupra fiecarei parcele cadastrale(100mp.).Sint
cuprinse in PU.si RN.- aceste documente sa aiba scara pentru

28
reprezentarea parcelelor cadastrale.
-peprezinta o baza pentru instanta – obligatorii pentru a fi
operationale in justitie –forma scrisa.
PCD – element de fundamentare obligatoriu pentru elaborarea
certificatului de urbanism si a diferitelor autorizatii.

3.2. Certificatul de urbanism


In conformitate cu prevederile legii nr.50/2004 autorizarea
executarii constructiilor se face de catre prefecturi si primarii,dupa caz
in functie de categoria de lucrari si tipuri de constructii,cu respectarea
documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.In lege s-a
instituit obligatia ca cererea pentru eliberarea autorizatiei sa fie
insotita de certificatul de urbanism.
Certificatul de urbanism este actul emis de autoritatile
administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului
elementele care caracterizeaza regimul juridic,economic si tehnic al
unui imobil,stabilite prin evidentile existente si documentatiile de
urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. Solicitantul (orice
persoana fizica sau juridica) obtine contra cost cerere tip de la sediul
prefecturii sau primariei,dupa caz,o completeaza si o depune la
registratura institutiei,insotita de dovada achitarii taxei.
Certificatul de urbanism se intocmestede catre
compartimentul sau tehnicianul responsabil in domeniul urbanismului
si amenajarii teritoriului din cadrul prefecturii sau primariei daca :
- cererea este adresata autoiritatilor administratiei publice
localeindrituite sa elibereze certificatul ;
- formularul cererii este completat integral si corect ;
- se face dovada achitarii taxei legale ;
- elementelede identificare ale terenului sint suficiente.
Daca in urma analizarii cererii se constata ca nu se
indeplinesc toate conditiile sus-mentionate, documentatia se restituie
solicitantuluipentru refacere, in termen de 10 zile de la inregistrarea
cererii, fara restituirea taxei.In situatiile in care emi=tentul
certificatului de urbanism este prefectura, conform articolului 4 din
legea 50/1991, este necesar avizul primariei pe al carei teritoriu
administrativ este amplasat imobilul. Prefectura solicita avizul
primarieiutilizind formularul model, in termen de 5 zile de la data
inregistrarii cererii.Primaria va emite avizul utilizind formularul
modelsi-l mva trimite la prefectura in terrmen de 10 zile de la primirea
solicitarii ; in aviz se vor cuprinde datele necesare pentru completarea
certificatului de urbanism.

29
Certificatul de urbanism se intocmeste pe baza
documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului
aprobate,dupa cum urmeaza :
-pentru terenuri amplasate in localitati,pe baza planurilor
urbanistice aprobate si a regulamentelor aferente acestora ;
-pentru terenuri amplasate in afara localitatilor,pe baza
planurilor de amenajare a teritoriului municipiului,oraselor sau
comunei, dupa caz,aprobate,si a regulamentelor aferente acestora.
In lipsa documentatiilor aprobate, certificatul de urbanism se
intocmeste pe baza datelor rezultate din documentatiileexistente sau
in curs de elabarare, sau pe baza practicii urbanistice`, cu avizul
comisiei locale pentru urbanism si amenajare a teritoriului. In acest caz
avizul se supune aprobarii consiulului autoritatilor administratiei
publice locale, care garanteaza preluarea informatiei in documentatiile
de urbanism si amenajare a teritoriului, in perioada de valabilitate a
certificatului.
In conformitate cu art.nr.5 din legea 50/2004 ,certificatul de urbanism
va cuprinde elemente privind :
Regimul juridic al imobilelor,cu referire la :
• situarea terenurilor in intravilan sau in afara acestuia ;
• dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile care
graveaza asupra acestuia ;
• extras din documentatiile de urbanism si de amenajare a
teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un
regim special asupra imobilului (zone protejate,interdictii
temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes
public etc.)

Regimul economic al imobilelor ,cu referire la :


• folosinta actuala ;
• destinatia stabilita prin documentatiile de urbanismsi de
amenajare a teritoriului aprobate ;
• reglementari fiscale specifice localitatii sau zonei respective ;
Regimul tehnic al imobilelor,cu referire la :
• procentul de ocupare a terenului(POT)
• coeficientul de utilizare a terenului(CUT)
• dimensiunile si suprafetele minime sau maxime ale parcelelor
• echiparea cu utilitati(apa,canalizare,energie electrica,energie
termica,etc.)
• circulatia pietonilor si autovehiculelor,accesele si parcajele

30
necesare
• alinierea terenului si a constructiilor fata de strazile adiacente
terenului si distantele constructiilor fata de proprietatile vecine
• inaltimea constructiilor si caracteristicile volumetrice ale
acestora
• sistemul constructiv si principalele materiale de constructie
permise
• infatisarea constructiei- expresivitatea arhitecturala,echilibrul
compozitional,finisaje,etc. –daca aceasta este prevazuta in
regulamentele aprobate
• modul de executare al constructiilor
• lucrarile conexe de interes public necesar functionarii
obiectivului.
Certificatulde urbanism se elibereaza solicitantului si se
transmite primariei interesate, direct,sau prin posta cu confirmare de
primire, in termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii.
Lista certificatelor de urbanism emise este publica, putind fi
consultata de catre cei interesati la sediul prefecturii sau primariei
emitente, dupa un program care se afiseaza.
Pentru acelasi imobil se pot elibera mai multe certificate de
urbanism, mai multor solicitanti ale caror cereri pot avea interese
identice sau diferite.
Pentru imobilele situate pe terenuri cu destinatie speciala ,
nu se elibereaza certificate decit solicitantilor care prezinta dovada
titlul asupra acestor imobile .
Valabilitatea certificatului de urbanism se stabileste de
catre emitent, intr-un interval de la 3 la 24 luni incepind cu data
emiterii sale, in functie de caracteristicile urbanistice ale zonei in care
se afla imobilul.In interiorul perioadei de valabilitate fixate,toate
certificatele de urbanism emise au aceiasi putere,indiferent de
emitent. In situatia impusa de complexitatea lucrarilor enuntate si de
pozitia terenului in ansamblul localitatii si teritoriului,emitentul
certificatului de urbanism poate aprecia ca necesara completarea
documentatiilor care insotesc cererea pentru eliberarea autorizartiei de
construire cu unele avize si studii,cum sint :
• planul urbanistic zonal sau de detaliu ;
• studii de specialitate :de impact,de circulatie,de
restaurare,detalii de arhitectura etc.
• avizul comisiei locale pentru urbanism si amenajare a teritoriului
asupra proiectului,in cazul unor cladiri reprezentative,al unor
ansambluri,terenuri situate la zone centrale sau in zone protejate ;

31
• avize de specialitate din pertea administratorilor de utilitati
subterane si a organismelor de specialitate din teritoriul
respectiv(supravegherea si protectia mediului natural,protejarea si
conservarea monumentelor,ansamblurilor si siturilor istorice,de arta si
arhitectura,promovarea comertului si turismului,etc.)
• avizul geotehnic la constructiile cu un grad mare de complexitate
sau care se fundeaza in conditii dificile.
In cazul in care lucrarile intentionate sau amplasamentul
acestora conduc la o situatie cu un grad ridicat de complexitate,
autoritatile administratiei publice locale pot solicita prin certificatul de
urbanism instituirea unui concurs pentru proiectarea
acestora ;organizarea concursului se face prin grija autoritatilor
administratiei locale. In aceste cazuri pentru fundamentarea avizului
Comisiei locale pentru urbanism si amenajare a teritoriului, prin
certificatul de urbanism se poate impune consultarea publica asupra
proiectului, privind probleme de amplasare, de solutionare functionala
sau estetica. Consultarea publica se organizeaza de autoritatile
administratiei publice locale.

3.3 Autorizatia de construire - desfiintare


Autorizatia de construire /desfiintare se elibereaza
pentru acele categorii de lucrari stabilite prin art.3 legea
nr.50/2004,care sint precizate de solicitantin cererea sa .Solicitantul va
depune la prefectura sau primaria care a emis certificatul de
urbanism,urmatoarele :
• cererea de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare –
formular tip obtinut contra cost de la prefectura sau primarie (1
exemplar in cazul in care eliberarea autorizatiei se face de primarie ;2
exemplare cind se face de prefectura)
• documentatia necesara eliberarii autorizatiei de
construire/desfiintare (2 exemplare ) formata din :certificatul de
urbanism,dovada titlului asupra terenului si a constructiilor(titlu de
proprietate sau act de concesiune care confera dreptul de
construire) ;proiectul pentru autorizatia de construire ;
Titularul autorizatiei de construire /desfiintare poate fi
persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu care-i confera
dreptul de construire /desfiintare si care solicita fie direct,pintr-un
inputernicit,eliberarea acestei autorizatii.Imputernicit poate fi
proiectantul,antreprenorul,orice persoana fizica sau juridica,in
conditiile legii.
Autorizatia de construire / desfiintare se intocmeste de catre
compartimentul sau tehnicianul responsabil in domeniul urbanismuluin

32
si al amenajarii teritoriului din cadrul prefecturii sau primariei,daca :
• cererea este adresata autoritatii administratiei publice locale
indrituita sa elibereze autorizatii ;
• formularul cererii si adresa acesteia sint completate integral si
corect ;
• certificatul de urbanism este valabil si scopul eliberarii sale
coincide cu obiectul cererii pentru autorizare ;
• dovada titlului solicitantului asupra terenului si a constructiilor
este conforma prevederii legale ;
• documentatia necesara eliberarii autorizatiei de construire /
desfiintare este completa , cuprinzind si avizele si studiile aprobate
cerute prin certificatul de urbanism ;
• se face dovada achitarii taxei legale.
In cazul in care autoritatile administratiei publice locale
finanteaza si realizeaza obiective de interes public, pe teritorii care le
apertin, nu este necesar anexarea la cerere a dovezii titlului
asupra terenului.
Daca in urma analizarii cererii si a documentatiei prezentate
se constata ca nu se indeplinesc toate conditiile sus mentionate,
documentatia se restituie solicitantuluiin termen de zece zile de la data
inregistrarii cererii, fara restituirea taxelor.
In situatia in care emitentul autorizatiei de construiire-
desfiintare este prefectura, conform art. 4 din legea nr 50/2004 este
necesar avizul primariei pe al carui teritoriu administrativ este situat
terenul pe care se solicita executarea lucrartilor.
Verificarea cererii pentru autorizatiei de construire-
desfiintare si a documentatiilor care o insotesc , consta din examinarea
modului in care prevederile documentatiei si datele inscrise in anexa
cererii respecta :
• datele si conditiile inscrise in certificatul mde urbanism
• conditiile inscrise in avizele si expertizele de specialitate
• prevederile avizelor eliberata de eurtoritatilor administratiei
publice locale ( in cazul in care prin certificatul de urbanism a fost
impusa obtinerea avizului Comisiei locale pentru urbanism si
amenajare a teritoriului este necesara confruntarea documentatiei
necesare eliberarii autorizatiei de construiire- desfiintare,cu cea
avizata)
• prevederile legale referitoare la proprietate
• reglementarile tehnice cu privire la intocmirea si continutul

33
proiecatului, destinatia , alcatuirea constructiei sub raport constructiv
si al echiparii, functional si estetic
• prevederile legale cu privire la abilitarea proiectantilor si
verificatorilor proiectului care raspund de urmatoarele exigenta de
calitate ale constructiei :
• rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dimanice, inclusiv
seismice ; siguranta in exploatare ; siguranta la foc ; sanatatea
oamenilor si protectia mediului ; izolatia termica, hihrofuga si
economia de energie, protectia impotriva zgomotului
• reglementarile tehnice privitoare la executarea lucrarilor.
Conditiile pe care le poate pune emitentul
autorizatiei,constau din aplicarea normelor generale si locale cu privire
la documentatia prezentata pe perioada executarii lucrarilor
autorizate :
• amplasarea ,destinatia,alcatuirea constructiva si
functionala,precum si infatisarea constructiei ;
• utilizarea domeniului public(accese in zona
santierului,stationari ale utilajelor,inchideri ale drumurilor
publice,devieri ale circulatiei auto sau pietonale,protectia
circulatiei,executarea unor drumuri provixorii,folosirea unor elemente
de reclama,etc,) ;
• protejarea proprietatilor particulare invecinate ;
• protectia sanitara si sociala in situatiacazarii unor muncitori
sezonieri(executarea de baracamenta,grupuri sociale,grupuri
sanitare,dotari de toate tipurile in cazul unui numar mai mare de
muncitori,plata serviciilor suplimentare prestate de unitatile existente
etc.) ;
• protectia mediului pe durata executarii lucrarilor autorizate ;
• prevenirea si stingerea incendiilor.
Autorizatia lucrarilor de interventie urgenta,in cazuri de
avarii, calamitati si alte evenimente extraordinare, se face imediat de
catre prefecturi sau primarii, potrivit competentelor stabilite prin lege,
urmind ca documentatia legala sa fie definitiva pe parcursul sau la
inchiderea executarii lucrarii.
Perioada de valabilitate a autorizatiei de construire
/desfiintare este intervalul de timp in interiorul caruia este obligatoriu
inceperea lucrarilor autorizate.Acest interval de timp se stabileste de
catrew emitentul autorizat in functie de interesul public si de gradul de
complexitate a lucrsrii ;perioada de valabilitate nu poate depasi 12 luni
de la eliberarea autorizatiei. Neinceperea lucrarilor in perioada de
valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

34
Autorizatia de construire /desfiintare isi pierde valabilitatea si in
situatia in care se modifica conditiile,datele sau continutul
documentatiei ce au stat la baza eliberarii acesteia,fiind necesara
eliberarea unor noi autorizatii
Durata executarii lucrarilor se stabileste de catre emitentul
autorizatiei pe baza datelor inscrise in cerere ; tinind seama de
interesul public si de gradul de complexitate a lucrarilor, emitentul
autorizatiei poate reduce durata executarii lucrarilor fata de cea
solicitata.In conformitate cu art.34 din legea 50/1991 in cazul in care
constructia nu a fost executata integral la termenul stabilit, autorizatia
de contruire/desfiintare se poate prelungi o singura data , cu cel mult
un an.
Posibilitatea de prelungire a autorizatiei se apreciaza de
emitentul acesteia, in raport cu :
-Interesul public,complexitatea lucrarilor autorizate, stadiul
executarii lucrarilor, cauzele care au dus la nerespectarea duratei
prevazute in autorizatie. Solicitarea prelungirii autorizatiei se face de
catre titularul acesteia cu cel putin 15 zile inainte de termenul stabilit
pentru executarea integrala a lucrarilor.
Emitentul autorizatiei examineaza solicitarea si comunica
decizia sa in maximul 15 zile de la depunerea solicitarii ;prelungirea
valabilitatii autorizatiei reprezinta ultimul termen pentru executarea
integrala a lucrarilor si se inscrie in formularul initial.
Nesolicitarea prelungirii autorizatiei in conformitate cu cele de
mai sus, sau neincheierea executarii lucrarilor la termenul stabilit prin
autorizatiesau prin prelungirea acesteia, conduc la pierderea
valabilitatii autorizatiei. In aceasta situatie continuarea lucrarilor se
poate face numai dupa eliberarea, in conditiile legii, a unei autorizatii
de construire.
Lista autorizatiei de construire/desfiintare se afiseaza la sediul
primariei pe al carei teritoriu administrativ s-a eliberat autorizatia
respectiva si la sediul prefecturii pentru autorizatiile emise de
aceasta.Autorizatia de construire / desfiintare este publica, putind fi
consultata atit la sediul primariei cit si la sediul prefecturii, dupa un
program care se afiseaza.
Documentatia care a stat la baza eliberarii autorizatiei, poate fi
consultata la emitent, dupa acelasi program.
Inainte de inceperea lucrarilor autorizate, titularul autorizatiei este
obligat :
- sa anunte in scris pe emitentul autorizatiei cu cel putin 5 zile
inaintea inceperii lucrarilor autorizarte ;
- sa anunte in scris Inspectia de stat pentru Calitatea
Constructiilor, cu cel putin 30 zile inaintea inceperii lucrarilor
autorizate, potrivit formularelor de instiintare.

35
1. Documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism –
definire , rol.
2. Caracteristici ale documentatiilor de urbanism si amenajare
a teritoriului.
3. Modalitatea de elaborare a documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului.
4. Care sint categoriile de documentatii ce privesc autorizarea
executarii constructiilor.
5. Care este modalitate de avizare a documentatiilor de
urbanism
6. Planul Urbanistic General – rol, obiective
7. Planul Urbanistic General – continut
8. Planul Urbanistic zonal – rol, obiective
9. Planul Urbanistic zonal – continut
10. Planul Urbanistic de Detaliu – rol, obiective
11. Planul Urbanistic de Detaliu – rol, obiective
Care sint categoriile lucrarilor care se autorizeaza.
Certificatul de urbanism – definitie
Elementele cuprinse in certificatul de urbanism
Autorizatia de Construire – Desfiintare - definitie , continut
Autorizatia de Construire – Desfiintare - perioada de valabilitate,

36
37