Sunteți pe pagina 1din 5

GRUPA MARE ”PETER-PAN”

CONCLUZII PRIVIND REZULTATELE


EVALUĂRII SUMATIVE
An școlar - 2021-2022
„În orice moment, viaţa ar trebui să fie o creativitate neîntreruptă. Nu contează ceea ce creaţi – pot
fi simple castele de nisip pe malul mării – important e ca ceea ce faceţi să se nască din spiritul
vostru de joacă, din bucuria interioară pe care v-o provoacă jocul vostru.” (Osho)

Evaluarea sumativă de la sfârşitul semestrului I al grupei mari ”Peter-Pan”, a vizat


progresul pe care l-au înregistrat copiii, de la evaluarea iniţială şi până acum, având în
vedere și condițiile speciale în care s-au desfășurat activitățile în perioada când am fost
online (am transmis materiale părinților și am desfășurat activități sincron și asincron).
Scopul evaluării sumative este reglarea demersului didactic din perioada următoare,
aplicarea unor măsuri ameliorative de sprijin şi recuperare.
Evaluarea a fost orientată către punerea în evidenţă a progreselor pe care le-au realizat
copiii: nivelul de cunoștințe și deprinderi, capacitatea de a opera cu informaţiile, de a
realiza transferuri, aplicaţii, fapt care conduce la îmbunătăţirea parametrilor generali ai
dezvoltării psiho-fizice, în dobândirea unei autonomii acţionale şi funcţionale.
Evaluarea a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a verifica în mod special
capacităţile copiilor de a aplica anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de dezvoltare a
deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. Au fost utilizate şi metode clasice, dar au
predominat cele interactive. Pentru a nu abuza de fișele de lucru, am selectat și aplicat
probe de evaluare care au permis prescolarului să se manifeste liber, creativ și, astfel, s-au
constatat mai ușor cunoștințele dodândite și capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Am încercat să elaborăm și să punerea în practică modalități cât mai eficiente de
realizare a evaluării, care să surprindă cât mai clar și să oglindească fidel performanțele
preșcolarilor. Pe parcursul acestui semestru am lucrat, tot mai mult, abordând conținuturile
din perspectivă interdisciplinară în desfășurarea activităților cu copiii.

DOMENIUL ŞTIINŢE
Sunt copii în grupă care au un potențial cognitiv bun: capacități perceptive bine
dezvoltate, spirit de observație, gândire logică și rapidă, capacitate flexibilă de operare cu
noțiuni, exceptând copiii care au frcventat foarte puțin și nu au participat nici la activitățile
online.

1
Am constatat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice.
Copiii și-au însușit noțiunea de grupă, reușind să formeze cu sau fără ajutor, grupe de
obiecte după un criteriu dat, numără corect in limitele 1-5, raportează numărul la cantitate
şi la cifră. Preşcolarii au demonstrat că recunosc formele geometrice învăţate, au realizat
diferite construcţii cu aceste forme, au utilizat jocuri interactive ce solicită recunoaştere,
seriere, corespondenţă, ştiu să plaseze obiectele în poziţiile indicate, pe categorii de
culoare, folosind limbajul matematic adecvat. Foarte puţini însă găsesc rezolvarea unei
probleme sprijinindu-se pe datele exprimate de o imagine. Sunt și doi copii care încă nu
reușesc să identifice, în totalitate, caracteristicile pieselor geometrice.
În cadrul activităţilor de cunoaşterea mediului copiii au demonstrat că deţin cunoştinţe
despre propria persoană şi despre familie, si-au reamintit cunoştinţele învăţate despre
toamnă şi iarnă, (aspecte, elemente specifice) . au recunoscut cu uşurinţă sărbătorile laice şi
religioase despre care au învăţat: Ziua Romaniei, Moş Nicolae, Moş Crăciun, Anul Nou. Ei
descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului însă nu toţi adresează
întrebări în legătură cu cele observate, nu asociază corect imaginea cu anotimpul, nu
respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ceea ce priveşte volumul
vocabularului cât şi exprimarea. Copiii reuşesc să formuleze propoziţii simple despre un
obiect, discriminează cuvintele din propoziție și realizează schema grafică a propoziției.
Reţin cu uşurinţă expresii ritmate, recită expresiv, execută elemente grafice elementare,
Sunt şi copii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi
gramatical, se exprimă monosilabic, prezintă deficienţe de pronunţie şi cursivitate. Atenţia
şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate, sunt de scurtă durată, acest lucru conducând la
reproducerea defectuoasă a unui fragment de poezie sau poveste. Sunt copii care nu pot
pronunṭa corect consoane (“g”, ”r” ,“f”, ”ț”) sau grupuri de sunete dar fac eforturi pentru
corectare ṣi nu sunt stânjeniṭi de acest lucru.

DOMENIUL OM - SOCIETATE
Majoritatea copiilor şi-a însuşit normele necesare integrării în viaţa socială precum şi
reguli de securitate personală, respectă reguli de conduită civică şi morală adaptându-şi
comportamentul propriu la cerinţele grupului. Sunt însă şi copii care au un comportament
necivilizat în relaţiile cu cei din jur, chiar agresiv. Unii copii colaborează în grup pentru
realizarea unei sarcini, pe când alţii, preferă lucrul (jocul) individual. Am constatat că
majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă, conştientizează
consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi, îşi adaptează
comportamentul la diferite situaţii.
Copiii din grupa mare şi-au însuşit deprinderile de utilizare a instrumentelor folosite în
activităţile de abilităţi practice (lipire, mototolire, îndoire). Copiii cunosc materialele şi
utilizează unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice, pot să efectueze
operaţii simple cu materiale din natură şi sintetice dar, coordonarea acţiunilor ambelor
mâini nu este perfecţionată, nu finalizează lucrările, nu verbalizează acţiunile specifice.
2
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
În urma evaluării, am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru (creion, pensulă, cretă) şi în compunerea spaţiului plastic. Copiii au
acumulat cunoștințe și abilități, ceea ce le-a permis să reacționeze într-o manieră personală
specifică nivelului de vârstă.
Copiii modelează plastilina realizând forme din ce în ce mai complexe, de dimensiuni şi
culori diferite, utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină, respectarea
proporţiilor, respectarea poziției de lucru, mobilitatea mâinilor, unii copii nu respectă toate
etapele de lucru la modelaj, iar foarte puţini reuşesc să descrie lucrările în mod obiectiv.
În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii s-au dovedit foarte muzicali,
învaţă şi redau cu plăcere cântecele învăţate, folosesc în cadrul jocurilor iniţiate în cadrul
activităţilor liber – alese jocurile cu text şi cânt, execută mişcările sugerate de textul
acestuia.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
Din punct de vedere fizic, copiii sunt normal dezvoltați. În cadrul activităţilor
psihomotrice, preşcolarii se manifestă cu plăcere, pe parcursul derulării activităţilor,
îmbinând cu uşurinţă mişcările solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text și cânt,
solicitând aceste activităţi ori de câte ori se poate. Sunt preferate jocurile sportive care
stimulează competiţia, dar şi atitudinile de cooperare. În general copiii cunosc regulile de
igienă a efortului fizic, însă nu le respectă. Deprinderile motrice sunt în formare, iar unii
copiii nu respectă regulile jocurilor în care sunt implicaţi .
Și-au însuşit în parte, deprinderile de igienă specifice însă ţinuta corporală corectă, în
poziţia statică şi în deplasare, trebuie urmărită şi corectată.
Constatările acestea ne asigură datele necesare în stabilirea unor obiective accesibile, în
elaborarea unei planificări potrivit nivelului grupei, stabilirea acelor mijloace, metode,
tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de bază, necesare
integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar. Pentru aceasta avem
în vedere mai multe măsuri ameliorative.

MĂSURI AMELIORATIVE:
DOMENIUL ȘTIINȚĂ
ACTIVITATE CU CONȚINUT MATEMATIC:
 Copiii, care au întâmpinat greutăţi, vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul
activităţilor liber-alese prin diverse forme de activitate: construcţii cu forme geometrice,
sortarea jucăriilor după criterii date, desfăşurarea unor jocuri pentru stabilirea relaţiilor
spaţiale, fixarea cunoștințelor despre formelor geometrice etc;
 Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria știinţă. Vom încerca să
folosim softurile educaţionale matematice, jocurile interactive, pentru a atrage mai mult
copiii pentru fixarea cunoştinţelor matematice.
CUNOAŞTEREA MEDIULUI:
3
 Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul
activităţilor liber-alese prin diverse forme de activitate: citire de imagini, jocuri de masa
sau de rol, jocuri didactice;
 Se va lucra diferenţiat cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile
comune cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul știinţă.
 Fiecare copil va fi ajutat să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la
mediul înconjurător (intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii
înconjurăţoare, a cauzalităţii acestora), să comunice impresii, idei. pe baza observărilor
efectuate.
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
 Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor, copiii care au dificultăţi de
pronunţie vor fi antrenați în jocuri - exerciţiu de corectare a vorbirii;
 Copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta
încredere în forţele proprii;
 Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea
vocabularului, dezvoltarea comunicării orale;
 Se va urmări exprimarea corectă în propozitii, reproducerea de texte/poezii pentru
dezvoltarea capacității de memorare.
DOMENIUL OM – SOCIETATE:
 Se va insista pe dezvoltarea sentimentelor de înţelegere, empatie, compasiune,
acceptare, punând copiii în situaţia de a oferi ajutor;
 Vor fi încurajați să se cunoască pe ei înşişi ca apoi să se accepte şi să se respecte
între ei;
 Vor fi încurajaţi în folosirea unor instrumente de lucru specifice activităţilor
practice (foarfeca);
 Vor fi stimulați şi antrenați în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse.
DOMENIUL ESTETIC - CREATIV:
 Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente, creativitate şi originalitate,
în redarea liberă a desenului lăsând copiii să elaboreze creaţii individuale, originale şi
creative pentru a stimula aceste trăsături;
 Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile, să
realizeze lucrări îngrijite, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai
ales să-şi motiveze părerea.
DOMENIUL PSIHOMOTRIC:
 Vom continua activităţile de dezvoltare a deprinderilor motrice, vom urmări
respectarea comenzilor, a regulilor de igienă și a regulilor de joc;
 Vom desfășura activități de orientare în spatiu dupa un reper dat pentru dezvoltarea
fizică generală, vom continua să facem zilnic momentul de mișcare, jocuri de
divertisment, jocuri în aer liber.

Evaluarea ne oferă informaţii despre nivelul general al grupei, despre particularitățile


cognitive, social-afective, psiho-motrice individuale. Copiilor din grupa ”Peter-Pan” le
place să picteze, să modeleze, să se joace, sunt interesati de tot ce este nou și atractiv.
4
Constatările prezentate evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte
dezvoltarea fizică şi intelectuală la sfârșitul semestrului I.

Educatoare: Adriana Mereuță

S-ar putea să vă placă și