Sunteți pe pagina 1din 7

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

Ing. Voichiţa Angela Roib

TEZĂ DE DOCTORAT

CONTRIBUŢII LA FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI


RUTIERE DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
PRIN UTILIZAREA UNUI SISTEM DE GESTIUNE
MODERN DE TRAFIC
Rezumat

Conducător ştiinţific,
Prof.dr.ing. Mihai ILIESCU

1
CAP. 1 INTRODUCERE

În procesul de dezvoltare a societăţii transporturile au avut o contributie majoră. Prin


amploarea şi conţinutul său complex transportul antrenează un vast potenţial material, uman şi
tehnologic, având implicaţii profunde asupra dinamicii economiei şi societăţii, asupra relaţiilor
internaţionale. Transportul reprezintă un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă
importanţă a vieţii economice şi sociale.
Societatea modernă, se caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare în toate
domeniile, un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, care reclamă o permanentă
deplasare a bunurilor şi a oamenilor dintr-un loc în altul.
Nevoia de a stabili contacte şi legături între oameni sau grupuri de oameni, de a
transporta produsele activităţilor economice a condus la cerinţa de deplasare tot mai frecventă.
Mobilitatea şi transformarea continuă a concepţiilor de viaţă crează o nouă atitudine în
faţa habitatului urban. Transporturile reprezintă una din sursele importante care influentează
negativ calitatea mediului ambiant. Principalii factori nocivi, asociaţi procesului de transport şi
activităţilor auxiliare, legate de acestea sunt: poluarea fonică, poluarea aerului şi a apelor.
Obiectivul Comunităţii Europene este refocalizarea politicii sale în transporturi privind
cerinţele şi necesităţile cetăţenilor Europei prin plasarea necesităţilor utilizatorilor în centrul
strategiei.
Obiectivele pe care Comisia Europeană şi le-a propus pentru 2010, aşa cum apar ele în
Cartea Albă, sunt: refacerea echilibrului între modurile de transport, sprijinirea sistemelor de
transport care protejează mediul şi stimularea transportului combinat, combaterea congestiei
traficului şi îmbunăţirea siguranţei şi calităţii serviciilor, toate acestea în contextul respectării
dreptului la mobilitate al tuturor cetăţenilor Uniunii.
Un răspuns la problemele referitoare la transport este oferit de Sistemele de Transport
Inteligente (STI), care cuprind tehnologii diverse. STI pot oferi avantaje clare în ceea ce priveşte
eficienţa, sustenabilitatea, siguranţa şi securitatea transportului şi pot contribui în acelaşi timp la
realizarea obiectivelor privind piaţa internă a UE şi competitivitatea.

CAP. 2 SISTEME DE GESTIUNE


A TRAFICULUI

Problemele ridicate de trafic în oraşe necesită o analiză complexă care să ia în


considerare toţi parametrii. Se impune astfel găsirea de soluţii noi bazate pe principii noi
adaptate dorinţelor tuturor categoriilor de populatie şi elaborarea de planuri şi programe de
gestiune a traficului pe termen mediu şi lung. Este necesară o cât mai complexă gestionarea a
traficului rutier, care să se bazeze pe tehnologii noi pentru colectarea, organizarea şi transmiterea
informaţiilor privind starea infrastructurii şi a traficului.
În majoritatea ţărilor dezvoltate se urmăreşte implementarea sistemelor de gestiune a
traficului urban care să promoveze diferite strategii cum sunt:
- implementarea sistemelor informatizate care furnizează în timp real date privind desfăşurarea
circulaţiei;
- favorizarea transportului multimodal;

2
- crearea unor reţele rutiere care să favorizeze deplasarea cu mijloace de transport în comun,
a transportului nepoluant;

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie în centrele urbane, este necesară


implementarea, utilizarea şi dezvoltarea continuă a unui sistem de gestiune a transportului, care
să asigure suportul cel mai adecvat, în procesul decizional privind dezvoltarea sistemului de
transport urban.
Sistemul de gestiune a traficului a traficului este un sistem STI orientat spre tehnologie,
care are rolul de a asigura controlul şi monitorizarea traficului, precum şi de a furniza informaţii
călătorilor, scopul fiind reducerea congestinărilor şi aglomerărilor de trafic, a timpului de
călătorie şi a timpului de intervenţie, în caz de accident. Pentru siguranţa şi mobilitate în trafic
sunt gestionate informaţii referitoare la modul de transport, rută şi durata deplasării.
Necesitatea unui sistem de transport durabil conduce, în mediul urban, la o importanţă
extrem de redusă a construcţiei rutiere, cu un accent marcant asupra optimizării performanţelor
infrastructurii existente, a gestiunii cererii şi a promovării unui transfer modal către transportul
public şi asupra altor mijloace de transport care să respecte mediul înconjurător.

CAP. 3 CIRCULAŢIA RUTIERĂ ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Creşterea considerabilă a circulaţiei rutiere în municipiul Cluj-Napoca şi a g


- radului de motorizare, a influenţat modul de circulaţie în municipiul Cluj-
Napoca, prin mărirea volumelor de trafic mult peste capacităţile prevăzute în prognozele
anterioare şi mult peste capacităţile oferite de reţeaua stradală existentă, conducând la congestia
traficului.

În urma cercetărilor realizate de autoare în cadrul contractelor la care a participat, în


perioada 2002-2007, s-au constat numeroase disfuncţionalităţi ale sistemului de circulaţie din
municipiul Cuj-Napoca, dintre care cele mai importante sunt:
- reţeaua stradală nu are configuraţia spaţială a unei reţele stradale de tip clasic, ea s-a
dezvoltat pe baza structurii medievale, păstrând particularităţile epocii respective;
- lipsa centurilor ocolitoare care să descongestioneze traficul;
- majoritatea intersecţiilor nu au elementele geometrice corespunzătoare mărimii şi
componentei traficului, în special cele din zona centrală;
- infrastructura rutieră este învechită, îmbrăcăminte stradală care îngreunează traficul;
- sistemul de parcare nu face faţă solicitărilor;
- nu există un sistem de transport integrat atractiv care să constituie o îmbinare armoniaosă
între diferitele moduri alternative de transport – transportul public – vehicule individuale,
vehicule pe două roţi, deplasări pietonale;
- fluxurile de circulaţie pe reţelele stradale majore au atins capacitatea de circulaţie a străzilor
respective sau au valori apropiate de aceasta;
- sistemul de dirijare al circulaţiei semaforizate este discontinuu şi necoordonat;
- lipsa tehnologiilor noi de monitorizare a traficului şi un sistem de monitorizare /dispecerizare
a traficului.
Ţinând cont de problemele apărute în trafic, pentru optimizarea circulaţiei în municipiu
este nevoie de o strategie privind managementul traficului, structurarea unei baze de date cu
accesibilitate multiplă şi detaliată funcţie de problemele urbane ale oraşului, însoţită de
programe de optimizare a traficului, implementarea sistemelor de transport inteligente (STI), în
acord cu cerinţele europene, privind asigurarea unei mobilităţi urbane durabile, care să răspundă
cerinţelor actuale în domeniul traficului.

3
CAP. 4 ADOPTAREA UNUI SISTEM DE GESTIUNE MODERN PENTRU
TRAFICUL DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Scopul sistemului de gestiune a traficului este acela de a îmbunătăţi eficienţa sistemului


de transport prin aducerea facilităţilor oferite într-un echilibru cu cererea, prin abordarea pe prim
plan a problemei optimizării deplasărilor, faţă de mişcarea vehiculelor.
Astfel s-a propus implementarea în municipiul Cluj-Napoca a unui sistem de
gestiune modern de trafic (SGMT), bazat pe tehnologii noi utilizate în domeniul
transporturilor şi telecomunicaţiilor.

Sistemul de gestiune modern de trafic (SGMT), se bazează pe o infrastructură


complexă, care conţine senzori, camere de urmărire video, reţea de transmisiuni de date şi
echipamente de detecţie a poziţiei exacte (GPS). Acesta este compus din subsisteme multiple,
integrate într-un sistem coordonat prin intermediul centrului de gestiune şi control al traficului.
SGMT are rolul de a asigura monitorizarea şi controlul traficului, precum şi de a furniza
informaţii utilizatorilor, scopul fiind fluidizarea circulaţiei, prin reducerea congestionărilor şi
aglomerărilor de trafic, a timpului de călătorie şi a timpului de intervenţie, în caz de accident.
Obiectivul principal al implementării SGMT este de a optimiza nivelul de serviciu pe
reţeaua de străzi, datorită cunoaşterii globale a condiţiilor de trafic în timp real, adaptând în
funcţie de circumstanţe, măsurile de gestiune a fluxurilor prin informaţiile difuzate pe teren prin
panouri cu mesaje variabile (PMV), website- uri, serviciul de telefonie sau prin măsuri coercitive
luate cu ajutorul poliţiei rutiere şi de a ajuta la elaborarea unor strategii privind transporturile.
SGMT propus poate fi implementat şi are aplicabilitate pentru gestionarea traficului
rutier în orice oraş şi poate fi adaptat şi pentru gestionarea traficului interurban.

Pentru prelucrarea volumului foarte mare de date de trafic şi pentru determinarea


soluţiilor optime de deplasare, s-a realizat un pachet software care cuprinde aplicaţii pentru
gestionarea traficului, simulare pentru calculului timpului de parcurs şi informare utilizatori:
1. Program de gestiune a parametrilor de trafic GESTRAF
2. Program de simulare pentru calculul timpului de parcurs SIM-TP
3. Programul de informare asupra condiţiilor de trafic INFO CITYTRAFIC

CAP. 5 APLICAREA METODOLOGIEI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE


GESTIUNE MODERN DE TRAFIC SGMT

Aplicaţii privind subsistemul: Achiziţie Date

Aplicaţiile privind subsistemul Achiziţie Date realizate, se referă la realizarea unei


platforme tehnologice care cuprinde tehnologii moderne aplicate pentru detectarea traficului:
detecţia de vehicule cu camere video şi prelucrare de imagine, şi detectori cu buclă inductivă.
Aplicaţia privind detecţia de vehicule cu camere video şi prelucrare de imagine s-a
realizat în cadrul programului de cercetare MOBURBIS. Această tehnologie oferă avantajul de a
colecta date, de a capta imagini video în timp real şi a le transmite către centrul de gestiune şi
control, având o contribuţie deosebită la creşterea capacităţii de management al traficului, a
siguranţei circulaţiei.
Sistemul de semaforizare modern implementat pe porţiuni ale axei est-vest de circulaţie,
utilizează sisteme adaptive care reglează fluxurile de trafic pe baza informaţiilor captate de

4
senzori implantaţi în infrastructura rutieră, în scopul funcţionării „undei verzi”. Avantajul acestui
sistem este capacitatea lui de a se adapta la condiţiile reale de trafic.
Datorită controlului traficului urban, prin sistemul de semaforizare modern, cu toate că
volumele de trafic au crescut, s-a redus per ansamblu în municipiu nivelul de congestie, de
poluare, iar viteza de deplasare a crescut.

Aplicaţii privind subsistemul: Platforma software

Aplicaţia cu programul GESTRAF s-a realizat pentru prelucrarea datelor recenzate de pe


mai multe străzi. În urma prelucrării datelor au fost obţinute rezultate privind caracteristicile
traficului: vehicule etalon, matricea traficului echivalent, intensităţi de trafic şi ora de vârf,
necesare la elaborarea studiului de trafic, pentru calculul capacităţii de circulaţie a străzilor,
stabilirea evoluţiei traficului rutier- traficului actual şi de perspectivă, organizarea şi
reglementarea circulaţiei rutiere.
Datele de trafic prelucrate statistic şi redate sugestiv, folosesc pentru luarea de măsuri
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, fundamentarea unor decizii în ceea ce priveşte
circulaţia rutieră, dezvoltarea şi sistematizarea reţelei rutiere, clasificarea tehnică a drumurilor,
construcţia, modernizarea şi întreţinerea drumurilor.

Aplicaţia programului de simulare SIM-TP s-a realizat pe mai multe trasee din
municipiu, cuprinzând câteva intersecţii semaforizate, dotate cu detectori de trafic.
Datele prelucrate şi timpii rezultaţi s-au introdus apoi în baza de date a programului de
informare INFO CITYTRAFIC, pentru informarea utilizatorilor privind condiţiile de trafic,
timpii de parcurs şi variantele optime de deplasare.

Prin pachetul de programe propus, sunt furnizate, atât participanţilor la trafic, cât şi
factorilor de decizie din administraţia locală, informaţii privind condiţiile de trafic, care conduc
la reducerea aglomerărilor din trafic, a timpului de călătorie şi a timpului de intervenţie, în caz
de accident, la elaborarea unor strategii privind transporturile, pentru satisfacerea necesităţilor
de deplasare actuale şi a celor de perspectivă.

Cap. 6 CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Capitolul şase conţine concluzii, contribuţii personale şi direcţii viitoare de cercetare.

Scopul prezentei lucrări a fost acela de a realiza cu aplicare practică, un sistem de


gestiune modern de trafic pentru fluidizarea traficului rutier, pentru asigurarea posibilităţilor de
acces şi de mobilitate, pentru satisfacerea necesităţilor de deplasare actuale şi a celor de
perspectivă, cu respectarea cerinţelor de utilizare a spaţiului urban şi a condiţiilor de mediu.
Importanţa tratării temei tezei de doctorat este dată de actualitatea problemelor cu care se
confruntă traficul rutier urban: aglomeraţie, poluare, probleme de securitate.
Pentru rezolvarea problemelor privind mobilitatea şi siguranţa în trafic s-a propus prin
prezenta lucrare, implementarea în municipiul Cluj-Napoca a sistemului de gestiune modern de
trafic (SGMT) bazat pe tehnologii noi pentru colectarea, organizarea şi transmiterea informaţiilor
privind condiţiile de trafic, conceput de autoarea lucrării în urma cercetărilor în domeniu.
În fiecare capitol al acestei lucrări au fost urmărite şi rezolvate obiective, care să
contribuie la realizarea scopului propus, contribuţiile proprii cu notă de originalitate prezentate în
teză fiind următoarele:
• S-au analizat sistemelor de transport urban şi implicaţiile urbanizării în ce
priveşte transportul;
• Au fost identificate politicile europene de mobilitate urbană;

5
• Au fost analizate sistemele inteligente de transport (STI), avantajele acestora
pentru eficientizarea, siguranţa şi sprijinirea transportului rutier;
• S-au analizat sistemele de gestiune a traficului prin programe de cercetare
realizate de U.E. pentru îmbunătăţirea gestiunii traficului;
• Au fost efectuate în colaborare cu colectivul Universităţii Tehnice din Cluj-
Napoca, în cadrul contractelor de proiectare şi cercetare, măsurători de trafic pe principalele
artere de circulaţie şi în intersecţii, anchete de circulaţie O-D, s-au identificat elementele
necesare încadrării şi clasificării reţelei stradale în zona centrală, a fost studiată circulaţia
mijloacelor de transport în comun pe liniile de transport urban.
• Au fost identificate pe baza studiilor efectuate, caracteristicile circulaţiei în
municipiu şi disfuncţionalităţile privind transportul;
• Au fost identificate obiectivele şi programele operaţionale propuse de
municipalitate pentru realizarea direcţiilor strategice de dezvoltare menite să contribuie la
dezvoltarea transporturilor.
• Au fost făcute propuneri de măsuri şi strategii pentru sistemul de transport
rutier în municipiul Cluj-Napoca;
• A fost conceput sistemul de gestiune modern de trafic SGMT;
• S-a elaborat metodologia de implementare a sistemului de gestiune modern de
trafic SGMT;
• A fost proiectat pachetul de programe informatice pentru subsistemul:
Platforma sofware, cuprinzând :
− Program de gestiune a parametrilor de trafic GESTRAF,
− Program de simulare pentru calculul timpului de parcurs SIM-TP,
− Program de informare asupra condiţiilor de trafic INFO CITYTRAFIC.
• Au fost efectuate cercetări experimentale asupra subsistemului: Achiziţie
Date, şi s-au făcut propuneri privind aplicarea noilor tehnologii de achiziţie a datelor de trafic;
• S- au făcut propuneri privind realizarea subsistemului : Reţea de transmisiuni
date;
• S-a realizat aplicarea practică a pachetului de programe informatice, s-au
determinat caracteristicile de trafic pe câteva artere de circulaţie importante, s-a determinat
timpul de parcurs între câteva intersecţii importante din municipiu, s-a realizat site-ului de
informare privind condiţiile de trafic.
• S-a demonstrat aplicabilitatea sistemului de gestiune modern de trafic
factorilor de decizie din Primăria Cluj-Napoca, primind din partea acesteia aprecieri privind
utilitatea practică a sistemului propus.

Sistemul de gestiune modern al traficului este destinat rezolvării problemelor legate de


fluenţa traficului urban cu scopul de a optimiza traficul, utilizând sisteme adaptive care reglează
fluxurile de trafic pe baza informaţiilor de trafic în timp real .
Avantajele sistemului de gestiune modern de trafic SGMT sunt :
• implementează monitorizarea traficului în timp real;
• include sisteme de supraveghere şi detecţie, incluzând tehnologii avansate
de detecţie cum ar fi: sisteme de procesare a imaginii, localizarea automată a vehiculului
şi tehnici de identificare şi utilizare a vehiculelor, ca probe;
• răspunde la schimbările în fluxurile de trafic, prognozând locul unde s-ar
putea produce aglomerarea pe baza informaţiilor origine-destinaţie colectate;
• permite răspunsul rapid la strategiile de gestionare a incidentelor de trafic;
• oferă posibilităţi de gestionare a datelor rezultate şi asigură integrarea
funcţiilor de gestiune care includ informaţii despre transport, cerere, precum şi controlul
arterelor rutiere şi a intersecţiilor;
• include modele dependente de trafic, cele de simulare a traficului real şi
tehnici de optimizare a fluxurilor de trafic.

6
Consider că obiectivul principal al tezei de doctorat de a realiza cu aplicare practică un
sistem de gestiune modern de trafic pentru fluidizarea traficului rutier în municipiu, pentru
asigurarea posibilităţilor de acces şi de mobilitate pentru satisfacerea necesitaţilor de deplasare, a
fost atins.
Implementarea sistemului SGMT propus va asigura principalele cerinţe ale utilizatorilor :
circulaţia rutiera fluentă în municipiu, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor, creşterea confortului, obţinerea de economii de energie,
protecţia mediului, în conformitate cu politica europeană privind o nouă cultură a mobilităţii
urbane.