Sunteți pe pagina 1din 13

PROCEDURĂ

Ediția 1 nr. de ex. 3


OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

Anexă la Decizia nr. 20 din 15 noiembrie 2019

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

privind controlul financiar de gestiune

Ediția 1
Data elaborării: 15 noiembrie 2019

Revizia 0
Data elaborării: 15 noiembrie 2019

Consiliul de Adiministrație:

Boda Gergely Zoltán


Szabó Timea
Lupui Adrian Gabriel
Tóth Róbert János
Demeter Emil Roman

1
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a


reviziei în cadrul ediției procedurii

Nr.crt. Operațiune Numele și prenumele Funcția Data Semnătura


Elaborat Szabó Timea Președinte CA 30.09.2019.
Verificat Boda Gergely Zoltán Director 30.09.2019.
Avizat Consiliul de administrație - 15.11.2019.

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr.crt Ediția sau, după caz, revizia Componenta Modalitatea Data de la care se
. în cadrul ediției revizuită reviziei aplică prevederile
ediției sau reviziei
ediției
1 2 3 4
Ediția 0 x x x
- - - -

3. Lista cuprinzând persoanele cărora li se difuzează ediția sau, după caz, revizia din
cadrul ediției procedurii operaționale

Nr.crt. Scopul Nr. Funcția Numele și Data Semnătura


difuzării exemplar prenumele primirii
Aplicare 1 Membru CA
Informare 2 Director Boda Gergely Zoltan
Arhivare 3 Președinte CA Szabó Timea

2
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

4. Scopul procedurii

Procedura descrie cadrul unitar pentru organizarea și desfășurarea activității de control


financiar de gestiune în cadrul SC PARC BALNEOMAR SA în conformitate cu legislația în
vigoare.
Controlul financiar de gestiune constă în identificarea deficiențelor și inițierea măsurilor
pentru întărirea disciplinei financiare, de îmbunătățirea muncii, de prevenire, descoperire și
recuperare a pagubelor, precum și de sancționare a celor vinovați de încălcarea prevederilor legale.

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaționale

Procedura operațională privind exercitarea controlului financiar de gestiune stabileşte un


set de reguli şi operaţiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie urmate pentru
organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune în cadrul PARC BALNEOMAR SA. În
derularea activității privind exercitarea controlului financiar de gestiune sunt implicate toate
persoanele care sunt numite prin decizie sau sunt implicate prin atribuţiile stabilite în fişa postului.

6. Documente de referință

6.1 Legislație primară

- Legea nr. 500/2002 - privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;


- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico- financiare,
aprobată de Legea nr. 107/2012
- HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare
și exercitare a controlului financiar de gestiune,
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau
dețin direct ori indirect participație majoritară,
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Codul civil,
- Codul de procedură civilă,
- OG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

3
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

6.2 Alte reglementări

* Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii sau lucrări aprobat
prin Decizia Consiliului de administrație nr. 6 din 17.04.2019;
* Regulamentul de închiriere și asigurare de spații pentru publicitate a societății Parc Balneomar
SA aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 7 din 17.04.2019;
* Codul etic al Consiliului de Administrație SC Parc Balneomar SA aprobat prin Decizia
Consiliului de administrație nr. 16 din 02.11.2018.

7. Definiții

a) control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii


publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi
cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic,
eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi
procedurile;
b) control financiar de gestiune - forma controlului financiar care se exercita în cadrul
operatorilor economoci privind gestionarea patrimoniului propriu și a bunurilor din patrimoniul
public și privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrare,în
concesiune ori închiriere;
c) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate
ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;
d) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi
raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;
e) eficienţă - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate;
f) editie a unei proceduri - forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaționale, aprobată operaționale și difuzată;
g) inspecţie - verificarea efectuată la faţa locului, în scopul constatării unor eventuale abateri de la
legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi
pentru repararea prejudiciului produs, după caz;
h) entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie
autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar
majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau
patrimoniu public;
i) legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt
aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;
j) operaţiune - orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului
public, indiferent de natura acesteia;
k) oportunitate - caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanţe date,
realizării unor obiective ale politicilor asumate;

4
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

l) regularitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul


principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni
din care face parte;
m)patrimoniu public - totalitatea drepturilor și obligațiilor statului, unităților administrativ-
teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu;
n) procedură - prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor
operaționale de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire
la aspectul procesual.

8. Organizarea controlului financiar de gestiune

8.1. Generalități

CFG constă în

Exercitarea controlului financiar de gestiune este efectuată de către persoana căreia i-a fost
atribuită această sarcină prin fișa postului.
Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale următoarele:
 asigurarea integriățtii patrimoniului operatorului economic, precum și a bunurilor din
domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în
administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora;
 respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-
financiare a operatorului economic;
 creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

8.2. Operatii și documente supuse/emise în cadrul/urmare a controlului financiar de


gestiune

• respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea,


păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu și modul de reflectare a
acestora în evidența contabilă;
• respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli
din cadrul societății;
• respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli respectiv:
- realizarea veniturilor;
- încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
- gradul de realizare a veniturilor;
- gradul de execuție al cheltuielilor și de atingere al rezultatului;
 realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activității;

5
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

 realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate;


 respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
 respectarea prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor;
 respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a
inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în
lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
 respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor
economico-financiare;
 respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația,
păstrarea și arhivarea documentelor primare contabile și a celor tehnico-operative;
 elaborarea de analize economico-financiare destinate conducerii în scopul fundamentării
deciziilor și a imbunătățirii performanțelor;
 întocmirea și execuția bugetelor anuale de venituri și cheltuieli;
 utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și casarea de bunuri;
 efectuarea în numerar sau prin cont a încasărilor și plăților în lei, de orice natură, inclusiv a
salariilor și a reținerilor din acestea și a altor obligații către salariati;
 existența, integritatea, păstrarea și paza bunurilor de orice fel, deținute cu orice titlu.

8.3. Planificarea activității de control financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se efectuează, pe baza Programului de activitate întocmit anual


de către responsabilul de activitate și aprobat de către Directorul General. Programul de activitate
CFG nominalizează gestiunile și activitățile ce urmează a fi controlate, operațiunile supuse
controlului, perioada supusă controlului și cea stabilită pentru efectuarea controlului.
La elaborarea programului, respectiv stabilirea obiectivelor supuse verificării, se au în vedere,
în principal, următoarele:
- organigrama entității- activitățile specifice desfășurate în cadrul acesteia;
- valoarea și natura bunurilor gestionate;
- verificările efectuate și măsurile propuse anterior, precum și frecvența deficiențelor constatate.

8.4. Derularea activității de control financiar de gestiune

La începerea fiecărei acțiuni de control se transmite o Notificare către responsabilul cu


activitatea supusa controlului în care se menționează tematica și obiectivele verificării precum și
perioada desfășurării controlului.
Prin activitatea de control se urmărește întregul proces de utilizare a mijloacelor materiale
și bănești, în toată activitatea societății, identificarea deficiențelor și stabilirea măsurilor pentru
întărirea disciplinei financiare, îmbunătățirea muncii de prevenire, descoperire și recuperare a
pagubelor, precum și sancționarea celor vinovați de încălcarea legalității.

6
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

Controlul este unul postoperativ deoarece se exercită după desfășurarea activităților sau
operațiunilor economico-financiare cu privire la gestiunea patrimoniului.

Metodele specifice de tehnică a controlului cuprind:


- controlul documentar care se exercita prin examinarea documentelor primare si centralizatoare,
a înregistrărilor în evidența tehnic-operativă și în cea contabilă, pentru a stabili realitatea,
legalitatea și eficiența operațiunilor economice și financiare,
- controlul general (verificarea tuturor operațiunilor din cadrul obiectivelor stabilite) sau parțial
(verificarea uneia sau mai multor operațiuni din cadrul obiectivelor stabilite), în raport cu
volumul, valoarea și natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, condițiile de păstrare și
gestionare, precum și de frecvența abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un număr
reprezentativ de repere și documente, care să permită tragerea unor concluzii temeinice asupra
respectării actelor normative din domeniul financiar, contabil și gestionar,
- inventarierea de control - reprezentând verificarea pe teren, care se realizează pentru a constata
existența faptică și starea elementelor patrimoniale de activ, cantitativ, dar și valoric dintr-o
gestiune, dar si pentru a verifica activitatea gestionarilor.

Verificarile tematice constau în:


- verificarea achiziției de materiale de orice natură și încadrarea în programul anual de achiziții
bunuri și servicii;
- verificarea încadrării în planul anual de investiții;
- verificarea existenței și integrității mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în
exploatare, precum și modul de intrare/acordare și casare/scoatere din uz a acestora conform
normelor legale,
- verificarea modului de urmărire și încasare a veniturilor;
- verificarea consumurilor specifice pentru întreținerea activității ștrandului (soluții de tratare a
apei, dezinfectanți, benzină pentru utilaje, piese și accesorii etc.);
- verificarea modului de achiziționare a materialelor solicitate și reflectarea acestora, după caz, în
contractele încheiate conform normelor procedurale interne emise în acest sens;
- verificarea ducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite în urma verificărilor anterioare;
- verificarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli cu respectarea legislației în domeniu;
- verificarea modului de fundamentare al tarifelor aferente serviciilor prestate;
- verificarea respectării legislației privind operațiunile de încasări și plăți în lei și valută, precum
și constituirea depozitelor;
- verificarea implementării normelor pentru sănătate și securitate în muncă/ situații de
urgență/protecție civilă;
- verificarea altor activități conexe cu cele enumerate anterior, sau care apar în urma extinderii
activității sau serviciilor prestate;
- orice alte verificări a căror tematică sau obiective sunt solicitate și stabilite de către conducerea
entității.

7
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

La încheierea fiecărei acțiuni de control, toate documentele verificate/utilizate pe perioada


controlului sunt restituite responsabililor de activități, la dosarul CFG se pastrează copii ale
dovezilor justificative. Dacă, urmare a acțiunii CFG, se impune ridicarea/păstrarea unui document
original, o copie a acestuia se predă responsabililor de activități și se menționează aceast lucru în
documentul de control încheiat.

8.5. Concluziile controlului financiar de gestiune

În urma controlului financiar de gestiune se consemnează constatările în acte de control:


Proces Verbal sau Informare, care, pe baza propriilor verifiăari, vor indica:
- prevederile legale încălcate și stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare,
patrimoniale;
- persoanele vinovate și măsurile luate în timpul controlului, precum și cele stabilite a se lua în
continuare.

Constatările înscrise în documentele de control trebuie să fie precise, bazate pe date și


documente, eliminându- se orice elemente și descrieri personale, inutile și neconcludente. Pentru
deficiențele constatate se consemnează, în mod obligatoriu, prevederile legale sau reglementările
interne încălcate, consecințele economico-financiare, patrimoniale, precum și persoanele
răspunzătoare și măsurile propuse.
Persoanele responsabile de abaterile constatate sunt consultate cu privire la faptele reținute
în sarcina lor, cerându-li-se Notă explicativă - Informare, ulterior verificându-se apărările
formulate. În cazul în care persoana vinovată nu este consultată se menționează în Procesul Verbal
motivul pentru care nu s-a luat această măsură. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată
pagube materiale, acțiunea de control se va extinde asupra întregii perioade în care, în
conformitate cu legislația în vigoare, prejudiciul poate fi recuperat.
Procesul Verbal sau Informarea, după caz, ulterior semnării/vizării de către conducerea
entității, se predă în copie responsabilului cu activitatea verificată.
Măsurile stabilite ca urmare a verificării efectuate sunt evidențiate în Programul de măsuri,
care se comunică sub semnătură responsabililor de activități desemnați cu implementarea acestora.
La termenele stabilite aceștia vor informa conducerea societății și persoana responsabil cu
efectuarea controlului finaciar de gestiune despre modul de realizare a măsurilor impuse.

8.6. Resurse necesare

Resurse materiale

Resursele materiale se dezvoltă pe elemente de logistică: birouri, scaune, linii telefonice,


rechizite, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă,
posibilități de stocare a informațiilor etc.

8
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

- unităţi IT (computere, imprimante, laptop-uri);


- internet; - birotică;
- consumabile;
- mobilier adecvat desfăşurării activităţii.

Resurse umane

Resursele umane necesare derulării activității privind organizarea și exercitarea controlului


financiar de gestiune sunt: persoanele responsabilizate prin decizie al directorului societății.

Resurse financiare

Desfăşurarea activităţii nu implică resurse financiare suplimentare faţă de cele alocate prin
bugetul anual de venituri și cheltuieli a societății Parc Balneomar SA.

8.7. Arhivarea CFG

Responsabilul CFG conduce o evidență simplă a documentelor de control încheiate, a altor


acțiuni efectuate în afara programului aprobat, precum și a principalelor rezultate obținute (plusuri
în gestiune, pagube constatate, sancțiuni aplicate).
Pentru fiecare acțiune de control efectuată se întocmeste dosarul CFG care cuprinde, pe
lângă documentele specifice (notificare, Proces Verbal, Informare, Notă explicativă), toate
documentele doveditoare aferente verificărilor, respectiv constatărilor făcute.
Dosarele CFG dintr-un an calendaristic, împreuna cu Programul de activitate CFG aferent
se arhivează conform reglementărilor legale în vigoare.

Documente prescriptive: - Program de activitate;


- Programul de măsuri.

Documente doveditoare: - Notificare;


- Proces Verbal (intern);
- Nota explicativă - Informare;
- Declarație de inventar.

9. Responsabilități

Responsabilul de activitate CFG:


 Întocmește și supune aprobării Programul de activitate CFG;
 notifică responsabilii de activități referitor la inițierea acțiunii de control;
 comunică concluziile controlului tuturor celor interesați;
 monitorizează implementarea măsurilor de remediere/imbunatatire propuse;

9
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

 arhivează dosarul CFG conform reglementărilor legale în vigoare.

Directorul general:
 atribuie prin decizie responsabilitățile de activitate CFG;
 atribuie prin decizie responsabilitățile de activitate CFG;
 aprobă Programul anual de activitate CFG;
 vizează Procesul verbal privind constatările CFG;
 dispune măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, îmbunătățirea muncii de prevenire,
descoperire și recuperare a pagubelor, precum și sancționarea celor vinovați de încălcarea
legalității.

10. Cuprins

Numărul
componenței în
Denumirea componenței din cadrul procedurii operaționale Pagina
cadrul procedurii
operaționale
Copertă 1
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea 2
ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii
2 Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 2
3 Lista cuprinzând persoanele cărora li se difuzează ediția sau, 2
după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale
4 Scopul procedurii 3
5 Domeniul de aplicare al procedurii operaționale 3
6 Documente de referință 4
6.1 Legislație primară
6.2 Alte reglementări
7 Definiții 4
8 Organizarea controlului financiar de gestiune 5
8.1 Generalități
8.2 Operatii și documente supuse/emise în cadrul/urmare a
controlului financiar de gestiune
8.3 Planificarea activității de control financiar de gestiune
8.4 Derularea activității de control financiar de gestiune
8.5 Concluziile controlului financiar de gestiune
8.6 Resurse necesare
8.7 Arhivarea
9 Responsabilități 9
10 Cuprins 10

10
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

Anexe

PARC BALNEOMAR SA
Marghita, str. Republicii nr. 1, jud. Bihor
Nr. de ordine în Registrul Comerțului
J5/1797/2016
Cod unic de înregistrare 36574101
RO80RNCB0035151956700001
deschis la BCR Marghita

Decizia nr. ____ din ____________


privind desemnarea persoanei să exercite controlul financiar de gestiune
în cadrul societății Parc Balneomar SA

Având în vedere prevederile:


- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 30/1991 privind societățile comerciale, republictă, cu modificările și completările
ulterioare,
- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice,
- Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de organizare și exercitarre a controlulului finaciar de gestiune,
- HCL nr. 50/30.03.2017 privind înființarea SC Parc Balneomar SA,

Directorul SC Parc Balneomar SA


decide:

Art. 1 Începând cu data de ___________ domnul/doamna ______________ este desemnat să


exercite controlul financiar de gestiune în cadrul societății SC Parc Balneomar SA.
Art. 2 Prezenta decizie se comunică ________________________.
Director

11
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

PARC BALNEOMAR SA
Marghita, str. Republicii nr. 1, jud. Bihor
Nr. de ordine în Registrul Comerțului
J5/1797/2016
Cod unic de înregistrare 36574101
RO80RNCB0035151956700001
deschis la BCR Marghita

Decizia nr. ____ din ____________


privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune
în cadrul societății Parc Balneomar SA

Având în vedere prevederile:


- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 30/1991 privind societățile comerciale, republictă, cu modificările și completările
ulterioare,
- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice,
- Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de organizare și exercitarre a controlulului finaciar de gestiune ,
- HCL nr. 50/30.03.2017 privind înființarea SC Parc Balneomar SA,

Directorul SC Parc Balneomar SA


decide:

Art. 1 Se stabilesc limitele de competenţă ale persoanei împuternicite să exercite controlul


financiar de gestiune în cadrul societății Parc Balneomar SA, precum și operaţiunile asupra cărora
se exercită controlul financiar de gestiune.
Astfel se supun verificărilor tematice în ceea ce privește controlului financiar de gestiune
operaţiunile care vizează:
- verificarea achiziției de materiale de orice natură și încadrarea în programul anual de achiziții
bunuri și servicii;
- verificarea încadrării în planul anual de investiții;

12
PROCEDURĂ
Ediția 1 nr. de ex. 3
OPERAȚIONALĂ
Revizia 0
Exercitarea controlului
financiar de gestiune
Exemplar nr. 1
SC PARC BALNEOMAR SA

- verificarea existenței și integrității mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în


exploatare, precum și modul de intrare/acordare și casare/scoatere din uz a acestora conform
normelor legale,
- verificarea modului de urmărire și încasare a veniturilor;
- verificarea consumurilor specifice pentru întreținerea activității ștrandului (soluții de tratare a
apei, dezinfectanți, benzină pentru utilaje, piese și accesorii etc.);
- verificarea modului de achiziționare a materialelor solicitate și reflectarea acestora, după caz, în
contractele încheiate conform normelor procedurale interne emise în acest sens;
- verificarea ducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite în urma verificărilor anterioare;
- verificarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli cu respectarea legislației în domeniu;
- verificarea modului de fundamentare al tarifelor aferente serviciilor prestate;
- verificarea respectării legislației privind operațiunile de încasări și plăți în lei și valută, precum
și constituirea depozitelor;
- verificarea implementării normelor pentru sănătate și securitate în muncă/ situații de
urgență/protecție civilă;
- verificarea altor activități conexe cu cele enumerate anterior, sau care apar în urma extinderii
activității sau serviciilor prestate;
- orice alte verificări a căror tematică sau obiective sunt solicitate și stabilite de către conducerea
entității.

Art.2. Controlul financiar de gestiune se efectuează, pe baza Programului de activitate


întocmit anual de către responsabilul de activitate și aprobat de către Directorul General.
Programul de activitate CFG nominalizează gestiunile și activitățile ce urmează a fi controlate,
operațiunile supuse controlului, perioada supusă controlului și cea stabilită pentru efectuarea
controlului.

Art. 3 Prezenta decizie se comunică persoanei desemnate să exercite controlul financiar


preventiv, precum și spre arhivare.

Director

13