Sunteți pe pagina 1din 12

Piața Unică

• Baza  legislativă  a  Pieței  Unice:  Actul  Unic  European,  semnat  la  17 
februarie 1986, intrat în vigoare la 1 iulie 1987
• Piața unică înseamnă:
• libera circulație a bunurilor
• libera circulație a serviciilor
• libera circulație a capitalurilor
• libera circulație a persoanelor
Libera circulație a bunurilor
• Taxele vamale și restricțiile cantitative (contingente) dintre statele membre 
au fost eliminate la 1 iulie 1968 → uniunea vamală
• Interzicerea taxelor cu efect echivalent celui al taxelor vamale → Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene consideră că orice taxă, indiferent de denumirea 
ei  sau  de  modul  de  aplicare,  care, impusă asupra unui produs importat
dintr-un stat membru, dar nu și asupra unui produs intern similar, are, prin
modificarea prețului, același efect asupra liberei circulații a mărfurilor ca și
o taxă vamală  poate  fi  considerată  ca  fiind  o  taxă  cu  efect  echivalent, 
indiferent de natura sau forma acesteia 
• Interzicerea măsurilor cu efect echivalent celui al restricțiilor cantitative → 
Cassis de Dijon (1979)
Libera circulație a bunurilor
• Excepții  →  statele  membre  pot  lua  măsuri  cu  un  efect echivalent  celui  al 
restricțiilor cantitative atunci când acestea se justifică prin motive de:
• moralitate publică
• ordine publică
• siguranță publică
• eficacitatea controlului fiscal
• protejarea sănătății publice
• apărarea consumatorilor
• Astfel de  excepții  trebuie  să  fie  punctuale  și  să  nu  reprezinte o  tentativă 
voalată  de  restricționare  a  comerțului  liber  între  statele  membre  → 
măsurile  trebuie  să  aibă  un  efect  direct  asupra  intereselor  publice  care 
trebuie  protejate  și  nu  trebuie  să  depășească  nivelul  necesar  (principiul 
proporționalității)
Libera circulație a serviciilor
• Serviciile → peste 70% din PIB-ul UE
• Persoanele  independente  și  profesioniștii  sau  persoanele  juridice,  care  îți  desfășoară  legal 
activitatea într-un stat membru: 
• pot desfășura o activitate economică în mod stabil și continuu într-un alt stat membru (libertatea de stabilire) 
sau 
• pot oferi și presta temporar servicii într-un alt stat membru, rămânând în același timp în țara lor de origine 
(libera prestare a serviciilor)
• Implică  eliminarea  discriminării  pe  motive  de  cetățenie,  precum  și  armonizarea  legislației 
naționale privind accesul și recunoașterea reciprocă
• Directiva  privind  serviciile  (Directiva  2006/123/CE  privind  serviciile  în  cadrul  pieței  interne  = 
Directiva  Bolkenstein)  consolidează  libertatea  de  a  presta  servicii  pe  teritoriul  UE  clarificând 
aspecte ce vizează:
• tipurile de servicii
• drepturile lucrătorilor
• calitatea serviciilor oferite consumatorilor
• simplificarea și modernizarea procedurilor administrative etc.
• Termenul de  implementare  a  acestei  directive  a  fost 28  decembrie  2009,  dar  a  fost depășit  de 
unele state membre
Libera circulație a capitalurilor
• Indispensabilă  pentru  evoluția  Uniunii  Economice  și  Monetare  (UEM)  și  pentru 
introducerea monedei euro
• „Prima  directivă privind capitalul”, adoptată în  1960  și  modificată în  1962  →  a  eliminat 
restricțiile  privind  anumite  tipuri  de  fluxuri  de  capital  comercial  și  privat,  cum  ar  fi 
achizițiile  imobiliare,  împrumuturile  pe  termen  scurt  și  mediu  pentru  tranzacțiile 
comerciale și achiziționarea de valori mobiliare tranzacționate la bursă
• În  1985  și  1986  s-au  adus  modificări  primei  directive  privind  capitalul,  extinzându-se 
astfel  liberalizarea  către  domenii  precum  împrumuturile  pe  termen  lung  pentru 
tranzacțiile comerciale și  achiziționarea de  valori mobiliare ce  nu sunt tranzacționate la 
bursă
• Circulația capitalurilor a fost integral liberalizată printr-o directivă a Consiliului adoptată 
în  1988  →  elimina,  începând  cu  1  iulie  1990,  toate restricțiile rămase privind  circulația 
capitalurilor între rezidenții statelor membre
• Tratatul  de  la  Maastricht  a  introdus  libera  circulație  a  capitalurilor  ca  o  libertate 
consacrată,  fiind  interzise  orice  restricții  privind  plățile  și  circulația  capitalurilor  între 
statele membre, precum și între statele membre și țările terțe; excepțiile se limitează, în 
general, la mișcările de capital care vizează țările terțe
Libera circulație a persoanelor
• Tratatele  fondatoare  vizau  numai 
libera circulație a persoanelor active
• Tratatul de  la  Maastricht  →  cetățenia 
europeană  →  libera  circulație  a 
tuturor cetățenilor UE
• Restricții pentru libera circulație → i se 
poate  refuza  unui  cetățean  al  UE 
dreptul  de  intrare  sau  ședere  din 
motive ce țin de:
• ordinea, siguranța sau sănătatea publică
• Alte  bariere:  culturale,  legislative, 
diferențe între sistemele sociale
Libera circulație a persoanelor
• Jean-Claude  Juncker  –  Președintele  Comisiei  • Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) – a început 
Europene – Starea Uniunii (sept. 2017) să  funcționeze  în  oct.  2019  –  sediu  Bratislava 
• 17 milioane de cetățeni trăiesc sau lucrează în  (Slovacia), condusă de Cosmin Boiangiu
alt  SM  decât  cel  de  origine  →  peste  12  • contribuie  la  asigurarea  faptului  că  normele 
milioane  sunt  încadrați în  categoria de  vârstă  UE  privind  mobilitatea  forței  de  muncă  și 
activă (20-64 ani) coordonarea  securității  sociale  sunt  puse  în 
• 1,4  milioane  cetățeni  fac  naveta  în  alt  SM  aplicare într-un mod corect, simplu și eficient
pentru serviciu • facilitează  accesul  cetățenilor  și  al 
• 2,8 milioane de operațiuni de detașare pentru  întreprinderilor  la  beneficiile  pieței  interne, 
a  furniza  servicii  într-un  alt  stat  membru  în  prin  informare  cu  privire  la  locuri  de  muncă 
mod temporar vacante,  drepturi/  obligații  ale  angajaților  și 
angajatorilor
• peste  2  milioane  de  lucrători  din  sectorul 
transportului  rutier  traversează  zilnic  • asistă  autoritățile  naționale  în  cooperarea 
frontierele  intra-UE  transportând  mărfuri  sau  pentru  aplicarea  eficientă  a  normelor,  în 
pasageri special pentru eliminarea muncii la negru
• mediază disputele dintre autoritățile naționale
• coordonează  EURES  –  The  European  Job 
Mobility  Portal  – 
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
Libera circulație a persoanelor
Acordul Schengen
• 14 iunie 1985 → cinci țări (Belgia, Franța,
Germania, Luxemburg și Olanda) au semnat
Acordul de la Schengen
• Cinci ani mai târziu, Convenția Schengen
reglementa modul în care se aplică în practică
eliminarea controalelor la frontierele interne. De
asemenea, convenția stabilea o serie de măsuri
compensatorii necesare privind intensificarea
controalelor la frontierele externe, definirea
procedurilor pentru eliberarea vizelor uniforme,
adoptarea de acțiuni împotriva traficului de droguri
și instituirea unui sistem comun de schimb de
informații – Sistemul de informații Schengen (SIS)
• Eliminarea efectivă a controalelor la frontiere a
început la 26 martie 1995, când șapte țări (cele
cinci țări inițiale plus Portugalia și Spania) au
desființat controalele la frontierele lor interne
Libera circulație a persoanelor
• În  eventualitatea  unei  amenințări  grave  la  adresa  ordinii 
publice sau a securității interne, un stat membru poate să 
reintroducă în  mod  excepțional controalele  la  frontieră la 
toate sau la unele  dintre frontierele sale  interne pentru o 
perioadă limitată
• Fiecare  stat  Schengen  este  responsabil  de  controlul 
frontierelor  sale  externe  →  standardele  și  nivelul  de 
control  sunt  aceleași  la  toate  punctele  de  trecere  a 
frontierelor  externe  din  spațiul  Schengen,  indiferent  de 
locul  unde  acestea  sunt  situate  →  normele  comune  sunt 
stabilite în „Codul frontierelor Schengen”
• 2005 → Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la  Frontierele Externe (Frontex) → consolidarea 
securității la frontiera externă a spațiului Schengen
• Sistemul  Informatic  Schengen  (SIS)  →  o  bază  de  date 
comună  pentru  autoritățile  de  frontieră  și  cele 
responsabile pentru migrație, precum și pentru autoritățile 
de aplicare a legii din țările participante
Libera circulație a persoanelor
Pentru a adera la spațiul Schengen, statele trebuie să:
• să își asume responsabilitatea pentru controlul frontierei externe în numele 
celorlalte  state Schengen  și  pentru  eliberarea  de  vize  uniforme  de  scurtă 
ședere (vize Schengen)
• să  coopereze  eficient  cu  celelalte  state  Schengen,  pentru  a  menține  un 
nivel ridicat de securitate odată ce sunt eliminate controalele la frontierele 
interne
• să  aplice  ansamblul  de  norme  Schengen,  cum  ar  fi  normele  privind 
controalele la  frontierele terestre, maritime  și  aeriene,  eliberarea de  vize, 
cooperarea polițienească și protecția datelor cu caracter personal
• să  se  conecteze la  Sistemul  de  informații Schengen  (SIS)  și  la  Sistemul  de 
informații privind vizele (VIS) și să le utilizeze

S-ar putea să vă placă și