Sunteți pe pagina 1din 25

Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.

2–2020-2021

1. Cum se clasifică obligațiile în functie de izvorul lor.


- obligații născute din acte juridice care pot fi:
- obligații născute din acte juridice unilaterale;
- obligații născute din contracte;
- obligații născute din fapte juridice care pot fi:
- obligații care rezultăp din fapte juridice licite;
- obligații născute din îmbogațirea fără just temei;
- obligații născute din gestiunea de afaceri;
- obligații născute din plata nedatorată;
- obligații care rezultă din fapte juridice ilicite.
2. Cum se clasifică obligațiile în raport de obiectul lor.
- obligații de a da;
- obligații de a face;
- obligații de a nu face;
- obligații determinate sau de rezultat;
- obligații de diligență sau de mijloace.
3. Cum se clasifică obligațiile după sanctiunea lor.
- obligații civile perfecte;
- obligații civile imperfecte.
4. Cum se clasifică obligațiile după opozabilitatea lor.
- obligații obițnuite;
- obligații opozabile și terților - scriptae in rem;
- obligații reale - propter rem.
5. Care este definiția contractului.
- acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între ele
un raport juridic.
6. Cum se clasifică contractele după modul de formare.
- contracte consensuale;
- contracte solemne;
- contracte reale.

1
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

7. Cum se clasifică contractele după conținutul lor.


-contracte unilaterale;
-contracte bilaterale(sinalagmatice).
8. Cum se clasifică contractele după scopul urmărit de părți.
- contracte cu titlu oneros;
- contracte cu titlu gratuit.
9. Cum se subclasifică contractele cu titlu oneros.
-comutativ;
-aleatoriu.
10. Cum se subclasifică contractele cu titlu gratuit.
- dezinteresat;
- liberalitățile.
11. Cum se clasifică contractele după efectele produse
- contracte constitutive sau translative de drepturi reale;
- contracte generatoare de drepturi de creanță;
- contracte constitutive sau translative de drepturi;
- contracte declarative de drepturi.
12. Cum se clasifică contractele după durata (modul) lor de executare.
- contracte cu executare imediată;
- contracte cu executare succesivă.
13. Cum se clasifică contractele după nominalizarea lor în legislație.
- contracte numite;
- contracte nenumite.
14. Cum se clasifică contractele dupa corelația dintre ele.
- contracte principale;
- contracte accesorii.
15. Cum se clasifică contractele după modul în care se exprimă voința
părților.
- contracte negociate;
- contracte de adeziune;
- contracte obligatorii.

2
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

16. Care sunt condițiile cerute pentru validitatea contractelor.


- capacitatea de a contracta;
- consimțământul valabil al părților care se obligă;
- un obiect determinat;
- o cauză licită.
17. Ce este capacitatea de a contracta.
- o parte a capacității juridice civile (de folosință sau de exercițiu) constând în
aptitudinea persoanei (fizice sau juridice) de a încheia personal sau prin
reprezentare, contracte civile.
18. Care sunt incapacitățile generale în materia capacității de a contracta.
- minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
- interzișii judecătorești.
19. Care sunt incapacitățile parțiale sau speciale în materia capacitîții de a
contracta.
-se referă la anumite categorii de persoane care nu pot încheia unele contracte.
20. Care sunt condițiile consimțământului.
- să emane de la o persoană cu discernamânt;
- să fie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice;
- să fie exteriorizat;
- să nu fie alterat de vicii de consimțământ.
21. Ce este oferta de a contracta (policitațiunea).
- propunerea pe care persoană o face unei altei persoane sau publicului
de a încheia un contrat în anumite condiții.
22. Care este forța obligatorie a ofertei.
- se disting două situații după cum oferta ajuns sa nu la destinatar.
23. Care sunt condițiile cerute pentru acceptarea ofertei.
- să fie pură și simplă, adică să concorde cu oferta, să fie conformă
acesteia;
- dacă oferta a fost adresată unei anumite persoane, numai acea
persoană o poate accepta, dar dacă a fost adresată publicului,
acceptarea poate să provină de la orice persoană interesată să încheie
contractul;

3
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

-acceptarea trebuie să intervină înainte ca oferta să fi devenit caduca


sau să fi fost revocată.
24. Care este momentul încheierii contractului.
- este acela în care se realizează acordul de voință prin întâlnirea acceptării cu
oferta de a contracta.
25. Care este importanța determinării momentului încheierii contractului.
- din momentul încheierii contractului acesta poate să-și producă
efectele, născându-se drepturile și obligațiile părților contractante;
- în raport de acest moment se apreciază posibilitatea de revocare,
precum și caducitatea ofertei;
- viciile de consimtamînt se analizează în raport de momentul încheierii
contractului;
- în cazul contractelor translative de proprietate având ca obiect bunuri
certe, transmiterea dreptului de proprietate are loc în momentul
încheierii contractului iar riscul pieirii bunurilor se suportă de
cumpărător;
- în caz de conflict de legi în timpul contractului i se va aplica legea în
vigoare la momentul încheierii sale;
- determină locul încheierii contractului.
26. Care este locul încheierii contractului.
- între părțile prezente, locul încheierii contractului este acela în care se
află părțile;
- dacă încheierea contractului se realizează prin telefon, locul încheierii
contractului este acela unde se află ofertantul;
- în cazul contractului încheiat prin corespondență, având în vedere
sistemul recepției acceptării, locul încheierii contractului este acela unde
se află destinatarul ofertei.
27. Care este importanța determinării locului încheierii contractului.
- prezintă importanță în cadrul relațiilor de drept internațional privat atunci când
apare un conflict de legi în spațiu, pentru stabilirea legii aplicabile.
28. Care sunt principiile care guvernează efectele contractului.
- principiul obligativității;
- principiul relativității;
- principiul opozabilității.
29. Ce înseamnă interpretarea contractului.

4
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- a interpreta înseamnă a determina înțelesul exact al clauzelor unui contract,


prin cercetarea manifestării de voință a părților în strânsă corelație cu voința lor
internă.
30. Ce înseamnă principiul obligativității contractului.
- convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante.
31. Care sunt excepțiile de la principiul obligativității contractului în
raporturile dintre părți.
- denunțarea unilaterală a contractului;
- încetarea contractelor intuitu personae ;
- suspendarea forței obligatorii a contractului;
- prorogarea legală.
32. Ce este principiul relativității efectelor contractului.
- contractul produce efecte numai față de părțile contractante el neputând să
profite sau să dăuneze altor persoane.
33. Care sunt excepții de la principiul relativității efectelor contractului.
- excepții aparente care sunt:
- promisiunea faptei altuia sau convenția de porte-fort;
- actiunile directe.
- excepții reale sau veritabile:
- stipulația pentru altul sau contractul în folosul unei terțe
persoane.
34. Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul).
- este un contract prin care debitorul se obligă față de creditor să determine o
terță persoană să-ți asume un angajament juridic în folosul creditorului din
contract.
35. Cum este definită stipulația pentru altul.
- este un contract prin care o parte, numită stipulant, dispune ca cealaltă parte
numită promitent să dea, să facă sau să nu facă ceva în folosul unei terțe
persoane, numită terț beneficiar, care nu participă la încheierea contractului.
36. Care sunt aplicațiile stipulației pentru altul.
- în materia donației cu sarcină în favoarea unui terț;
- în materia rentei viagere;
- în cazul contractului de asigurare;
- în cazul contractului de transport de bunuri.

5
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

37. Care sunt condițiile de valabilitate ale stipulației pentru altul.


- condiții generale:
-capacitatea de a contracta;
-consimtamântul valabil al părții care se obligă;
- un obiect determinat;
- o cauza licită.
- condiții speciale:
- voința de a stipula (animus stipulandi)
- persoana terțului beneficiar trebuie să fie determinată la
momentul încheierii contractului sau să fie determinabilă în raport
cu momentul executării acestuia.
38. Care sunt efectele stipulației pentru altul.
- stipulația pentru altul generează raporturi juridice între stipulant și promitent,
precum și între promitent și terțul beneficiar
39. Ce este acțiunea directă prin invocarea contractului de către terți.
- reprezintă posibilitatea recunoscută de lege unei persoane străine de un
contract de a actiona împotriva uneia din părțile contractante, invocând
contractul la a cărei încheiere nu a participat.
40. Cum este definită simulația.
- o operațiune juridică în cadrul căreia două persoane încheie un contract
public-aparent mincinos - care nu reflectă voința lor reală prin care se creează o
altă situație juridică decât cea creată printr- un contract secret-contraînscris-
care exprimă voința reală a părților.
41. Care sunt condițiile simulației.
- este necesar ca actul secret să se încheie anterior sau concomitent cu actul
public.
42. Care sunt formele simulatiei.
-contractul fictiv;
-contractul deghizat;
-contractul prin care se realizează o interpunere de persoane.
43. Care sunt scopurile urmărite prin simulație.
-scopul general și abstract;
-scopul concret.
44. Care sunt efectele simulației.

6
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- contractul secret produce efecte numai între părti și, în principiu,


succesorii lor universali;
- contractul secret nu produce efecte față de terții de bună credință.
45. Ce este acțiunea în declararea simulației
- este acea acțiune civilă prin care se urmărește constatarea caracterului
simulat al contractului public și existența contractului secret care
modifică, total sau parțial, contractul public.
46. Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.
- obligațiile reciproce ale părtilor trebuie să fie executate simultan;
- dacă una din părți nu-și execută culpabil obligațiile, cealaltă parte are
dreptul să ceară în justiție rezoluțiunea sau rezilierea contractului.
- dacă un eveniment independent de voința sa împiedică o parte
contractantă să-și execute obligațiile, contractul încetează, cealaltă parte
fiind exonerată de obligațiile sale.
47. Care este noțiunea excepției de neexecutare.
- este un mijloc de apărare aflat la dispoziția uneia dintre părțile contractului
sinalagmatic, în cazul în care i se pretinde executarea obligației ce-i incumbă,
fără ca partea care pretinde această executare să-și execute propriile obligații.
48. Care sunt cazurile practice ale excepției de neexecutare
- în materie de vânzare;
- în materie de schimb;
- în materia contractului de depozit.
49. Care este temeiul juridic al excepției de neexecutare a contractului.
- excepția de neexecutare a contractului este fundamentată pe
reciprocitatea și interdependența obligațiilor născute din
contractele sinalagmatice;
- fundamentul excepției de neexecutare a contractului este principiul
bunei-credințe si echității, în baza căruia nici una dintre părți nu ar putea
solicita celeilalte părți executarea angajamentelor sale, fără a oferi și ea
ce datorează.
50. Care sunt condițiile excepției de neexecutare.
- obligațiile reciproce ale părților să-și aibă temeiul în același contract;
- este necesar ca din partea celuilalt contractant să existe o neexecutare,
chiar parțială, dar suficient de importantă;
- neexecutarea să nu se datoreze faptei înseși a celui ce invocă excepția,
fapta ce l-a împiedicat pe celălalt să-și execute obligația;

7
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- părțile să nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligațiile


reciproce;
- pentru invocarea excepției de neexecutare nu se cere ca debitorul să fi
fost pus în întârziere.
51. Ce este rezoluțiunea contractului.
- desființarea pe cale judiciară sau convențională, a contractului
sinalagmatic, cu executare uno ictu, în cazul în care nu se îndeplinesc,
în mod culpabil, obligațiile asumate prin convenție, desființare care
produce efecte retroactive;
- este o sancțiune a neexecutării culpabile a unui contract sinalagmatic
cu executare imediată, constând în desființarea retroactivă a acestuia și
repunerea părților în situația avută anterior încheierii contractului.
52. Prin ce se deosebește rezoluțiunea contractului de nulitatea
contractului.
- cauzele nulității sunt întotdeauna concomitente cu momentul încheierii
contractului;
- cauza rezoluțiunii este întotdeauna posterioară încheierii contractului;
- nulitatea se întemeiază pe ideea că un contract nu a fost valabil
încheiat;
- rezoluțiunea are ca premisă un contract valabil încheiat care însă nu a
fost executat din culpa uneia dintre părți.
53. Care este temeiul juridic al rezoluțiunii contractului.
- reciprocitatea și interdependența obligațiilor din contractul sinalagmatic,
împrejurarea ca fiecare dintre obligaițile reciproce este cauza juridică a
celeilalte.
54. Care sunt condițiile cerute pentru admiterea rezoluțiunii judiciare.
- una dintre părți să nu-și fi executat obligațiile sale;
- neexecutarea să fi fost imputabilă părții care nu și-a îndeplinit obligația;
- debitorul obligației neexecutate să fi fost pus în întârziere, în condițiile
prevăzute de lege
55. Ce sunt pactele comisorii.
- clauzele contractuale exprese prin care părțile prevăd rezoluțiunea
contractului pentru neexecutarea obligațiilor uneia din ele.
56. Care sunt efectele rezoluțiunii contractului.

8
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- între părți rezoluțiunea contractului are ca efect repunerea lor în sutiația


anterioară, părțile fiind ținute să-și restituie prestațiile efectuate în temeiul
contractului desființat;
- față de terți rezoluțiunea contractului are ca efect desființarea tuturor
drepturilor consfințite în favoarea lor de către dobânditorul bunului sau
bunurilor ce au format obiectul contractului rezolvit.
57. Ce este rezilierea contractului.
- este sancțiunea care se aplică în cazul neexecutării culpabile a unui contract
cu executare succesivă.
58. Ce este riscul contractului.
- când în cadrul unui contract sinalagmatic, o parte nu vrea să-și execute
obligația sa ori este în orice alt mod culpabilă de această neexecutare, cealaltă
parte este exonerată de executarea obligației sale corelative.
59. Care sunt aplicațiile regulii res perit debitori.
- în materie de închiriere, dacă în timpul locațiunii lucrul închiriat piere în
totalitate, prin caz fortuit, contractul se consideră de drept desfăcut, ceea
ce înseamnă că locatarul nu va avea dreptul să pretindă chiria de la
chiriaș;
- în materia contractului de antrepriză, dacă înainte de predare, lucrul
confecționat de antreprenor piere fortuit, antreprenorul nu va putea
pretinde de la comitent plata pentru munca investită în confecționarea
lucrului.
60. Cine suportă riscul în contractele sinalagmatice translative de
proprietate.
- în cazul contractelor translative de proprietate, riscul contractului îl suportă
acea parte care avea calitatea de proprietar al lucrului în momentul pieirii
fortuite a acestuia (res perit domino).
61. Ce este răspunderea civilă contractuală.
- obligația debitorului de a repara pecuniar prejudiciul cauzat creditorului sau
prin neexecutarea, executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor
născute dintr-un contract valabil încheiat.
62. Care sunt condițiile răspunderii civile contractuale.
- fapta ilicită care constă în neexecutarea obligațiilor contractuale
asumate de debitor;
- existența unui prejudiciu în patrimoniul creditorului;
- existența unui raport de cauzalitate între faptă ilicită a debitorului și
prejudiciul creditorului;

9
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- vinovația debitorului.
63. Cum se clasifică despăgubirile sau daunele - interese.
- despăgubiri compensatorii;
- despăgubiri moratorii.
64. Care sunt modalitățile de evaluare a despăgubirilor sau daunelor-
interese.
- evaluarea judiciară;
- evaluarea legală;
- evaluarea convențională.
65. Care sunt convențiile de modificare a răspunderii contractuale.
- exonerarea de răspundere;
- de limitare a răspunderii;
- de agravare a răspunderii.
66. Care sunt caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare.
- contract consensual;
- contract bilateral (sinalagmatic);
- contract cu titlu oneros;
- contract comutativ;
- contract translativ de proprietate.
67. Care sunt incapacitățile speciale de a vinde și a cumpăra.
- vânzarea între soți este interzisă;
- tutorii nu pot cumpăra bunurile personale de sub tutela lor cât timp
socotelile definitive ale tutelei n-au fost date și primite;
- mandatarii, atât convenționali cât și legali, împuterniciți a vinde un lucru,
nu pot să-l cumpere;
- persoanele ce administrează bunuri ce aparțin statului, comunelor,
orașelor municipiilor sau județelor, nu pot cumpăra bunurile aflate în
administrarea lor;
- funcționarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unităților
administrativ-teritoriale care se vând prin mijlocirea lor;
- judecătorii, procurorii și avocații nu pot deveni cesionari (cumpărători)
de drepturi litigioase care sunt de competența Curtii de Apel în a cărei
circumscripție își exercită funcția sau profesia, iar în cazul judecătorilor
de la Curtea Constuțională, Înalta Curte de Casație și Justiție și al

10
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

procurorilor de la Parchetul General de pe lînga Înalta Curte de Casație


și Justiție se întinde pe tot teritoriul țării;
- executorii judecatorești nu pot dobândi direct sau prin persoane
interpuse, pentru ei sau pentru alții, bunurile ce au facut obiectul activității
de executare silită.
- potrivit Constituției,cetîțenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de
proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din
aderarea României la UE și din alte tratate internaționale la care
România este parte, pe baza de reciprocitate, în condițiile prevazute prin
lege organică, precum și prin moștenire legală.
68. Ce este promisiunea de vânzare.
- este un antecontract care dă naștere unui drept de creanță, una din
părți având o obligație de a face față de cealaltă parte
- sa vânda în viitor un anumit bun, iar beneficiarul promisiunii are un
drept de opțiune, în sensul de a cumpăra sau nu bunul.
69. Ce este pactul de preferință.
- este o variantă a promisiunii de vânzare prin care proprietarul unui bun se
obligă ca în cazul când îl va vinde să acorde preferință unei anumite persoane,
la preț egal.
70. Ce este dreptul de preemțiune.
- constă în dreptul prioritar la cumpărare, recunoscut de lege anumitor
persoane, drept ce reprezintă o derogare de la principiul liberei circulații a
bunurilor și de la principiul conform căruia proprietarul dispune liber de bunul
său.
71. Ce este promisiunea unilaterală de vânzare.
- promisiunea de vânzare este un contract unilateral, deoarece dă naștere la
obligații numai în sarcina promitentului.
72. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească lucrul vândut.
- să fie în comerț (în circuitul civil);
- să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în
viitor;
- să fie determinat sau determinabil, licit și posibil;
- să fie proprietatea vânzatorului.
73. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească prețul.
- să fie stabilit în bani;
- să fie determinat sau determinabil;

11
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

-să fie sincer și serios.


74. Cum trebuie sa fie prețul, obiectul prestației cumpărătorului.
- pretul este obiectul prestației cumpărătorului și corespunde valorii lucrului
vândut.
75. Ce este predarea lucrului vândut.
- punerea lucrului vândut la dispoziția cumpărătorului.
76. Ce este obligatia de garanție contra evicțiunii.
- vânzatorul este obligat de drept să-l garanteze pe cumpărator de evicțiune
totală sau parțială a lucrului vândut, precum și de sarcinile care n-au fost
declarate la încheierea contractului.
77. Ce reprezintă evicțiunea.
- pierderea în tot sau în parte, a proprietății lucrului sau tulburarea
cumpărătorului în exercitarea prerogativelor de proprietar.
78. Care sunt condițiile garanției contra evicțiunii rezultând din fapta unui
terț.
- existența unei tulburări de drept;
- cauza tulburării să fie anterioară vânzarii;
- cumpărătorul să nu fi cunoscut cauza evicțiunii.
79. Care sunt efectele garanției în caz de evicțiune consumată.
- în caz de evicțiune totala:
- vânzătorul este obligat să restituie integral prețul primit;
- cumpărătorul are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost
obligat să le înapoieze terțului evingator;
- cumpărătorul este îndreptățit să solicite cheltuielile de judecată
ale procesului din care a rezultat evicțiunea;
- cumpărătorul are dreptul la daune-interese care reprezintă
contravaloarea prejudiciului cauzat cumpărătorului de producerea
evicțiunii, iar nu de valoarea actuală a bunului.
- în caz de evicțiune parțială:
- cumpărătorul are dreptul să ceară rezoluțiunea contractului de
vânzare-cumpărare;
- cumpărătorul are dreptul sa mențină contractul încheiat, cu
despăgubiri pentru pierderea suferită.

12
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- acțiunea cumpărătorului împotriva vânzătorului având ca obiect


garanția pentru evicțiune se prescrie în termenul general de 3 ani
care începe să curgă de la data producerii evicțiunii.
80. Care sunt condițiile care se cer întrunite pentru a opera obligația de
garanție contra viciilor lucrului vândut.
- viciul trebuie sa fie ascuns, adică daca nu a fost cunoscut de
cumpărător, printr-o verificare normală nu putea să-l cunoască, iar
vânzatorul nu i l-a comunicat;
- viciile să fi existat în momentul vânzarii;
- viciul să fie grav, adică să faca lucrul impropriu întrebuințării la care era
destinat după natura sa sau prin convenția părților sau să micșoreze
valoarea de întrebuințare, încât cumpărătorul, în cunoștință de cauză, nu
ar fi cumpărat lucrul sau ar fi plătit un preț mai redus.
81.Care sunt efectele raspunderii vânzătorului pentru vicii.
- în cazul în care lucrul vândut este afectat de vicii ascunse,
cumpărătorul are urmatoarele posibilități:
- să ceară rezoluțiunea vânzarii;
- să ceară o reducere a prețului;
- dacă vânzatorul a fost de rea-credință, să ceară și daune-interese.
82. Când datorează cumpărătorul dobânda prețului.
- dacă există convenție în acest sens;
- dacă lucrul vândut și predat este producător de fructe;
- cumpărătorul a fost pus în întârziere printr-o notificare de plată
83. Care este sancțiunea neplății prețului.
- vânzătorul are dreptul să ceară obligarea cumpărătorului la executarea
în natură a obligației, printr-o acțiune având ca obiect plata prețului, care
se prescrie în termenul general de prescripție de 3 ani;
- vânzătorul are dreptul să invoce excepția de neexecutare refuzând să
predea lucrul vândut, dacă cumpărătorul nu platește prețul și nu
beneficiază de un termen suspensiv.
84. Ce este luarea în primire a lucrului vândut.
- cumpărătorul este obligat să ia în primire lucrul vândut la locul și la
termenul la care vânzatorul este obligat să-l predea.
- în cazul neexecutării acestei obligații, după punerea în întârziere a
cumpărătorului, vânzatorul poate cere:

13
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- obligarea cumparatorului la luarea în primire a lucrului, chiar sub


sancțiunea unor daune cominatorii;
- autorizarea instantei să-l depuna în alt loc, dacă are nevoie de
locul unde se găsește;
- rezoluțiunea contractului cu daune-interese.
85. Cine suporta cheltuielile vânzarii.
- cumpărătorul este obligat să suporte cheltuielile vânzarii, respectiv cheltuielile
propriu-zise ale contractului, taxele de timbru, taxele de publicitate imobiliară.
86. Care sunt varietățile de vânzare.
- vânzarea cu grămada;
- vânzarea după greutate, număr sau măsură;
- vânzarea pe gustate;
- vânzarea pe încercate;
- vânzarea cu pact de răscumpărare;
- vânzarea unei moșteniri;
- vânzarea de drepturi litigioase și retractul litigios.
87. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donație
- donația este un contract unilateral;
- donația este un contract cu titlu gratuit;
- donația este un contract solemn;
- donația este un contract translativ de proprietate.
88.Care sunt incapacitatile de a dispune prin donații.
- minorii și persoanele puse sub interdicție sunt incapablili absolut de a dispune
prin donații.
89. Care sunt incapacitatile de a primi donații.
- persoanele neconcepute;
- organizațiile care nu au dobândit personalitate juridică;
- cetatenii străini și apatrizii nu pot primi donații având ca obiect dreptul
de proprietate asupra terenurilor;
- medicii și farmaciștii nu pot primi donații de la persoanele tratate pentru
boli care au produs decesul acestora;
- minorii și interzișii au dreptul de a primi donații, dar nu au exercițiul
acestui drept;

14
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- surdo-mutul care nu știe să scrie nu poate accepta o donație decât cu


asistarea unui curator special;
- persoanele juridice pot primi donații dacă dreptul care formează
obiectul donației corespunde scopului stabilit prin lege, actul de înfiintare
sau statut.
90.Care este obiectul contractului de donație.
- este bunul care trebuie să fie în circuitul civil;
- să fie determinat sau determinabil;
- să fie posibil, licit și să existe sau să poată exista în viitor.
91.Care sunt condițiile de formă ale contractului de donație.
- toate donațiile se fac prin act autentic, sub sancțiunea nulității absolute.
92.Ce este principiul irevocabilității donațiilor.
- un act juriduc valabil încheiat este irevocabil, nu poate să fie desființat prin
manifestarea de voință a unei singure părți;
93. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilității
donațiilor.
- condițiile potestative;
- plata datoriilor viitoare nedeterminate;
- dreptul donatorului de a dispune în continuare de bunul donat;
- rezervarea dreptului de denunțare unilaterală.
94. Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilității donațiilor.
- donația poate fi afectată de un termen;
- donația poate fi afectată de o condiție cazuală sau mixtă;
- în contract se poate stipula plata datoriilor prezente ale donatorului,
precum și cele viitoare;
- reîntoarcerea convențională a bunurilor donate pentru cazul în care
donatarul ar muri înainte de donator, precum și în situația în care atât
donatarul cât și descendenții acestuia ar deceda înaintea sa.
95. Ce este revocabilitatea donațiilor între soți.
-sotul donator poate revoca oricând donatia,în mod expres sau tacit si nu are
posibilitatea sa renunte la dreptul de revocare.
96. Ce forma îmbracă donațiile simulate.
- forma donației deghizate;
- forma donației prin interpunere de persoană.

15
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

97. Ce sunt donatiile deghizate.


- este o donație simulată care, sub aparența unui contract cu tuitlu oneros,
ascunde natura gratuită a unui contract secret.
98.Ce sunt donațiile prin interpunere de persoane.
- în acest caz, simulația nu vizează natura gratuită a contractului, ci persoana
adevăratului donatar;
- contractul aparent se încheie cu persoana interpusă, iar în contraînscris se
precizează cine este adevăratul donatar.
99.Ce sunt donațiile indirecte.
- acte juridice încheiate cu intenția de a gratifica dar înfaptuite pe calea unui act
juridic diferit de contractul de donație (renunțarea la un drept, remiterea de
datorie și stipulația în favoarea unei terțe persoane).
100.Ce sunt darurile manuale.
- o donație realizată prin tradițiunea bunului mobil corporal transmis de la
dispunător la gratificat, în baza acordului de voință al părților contractante.
101. Ce conditii se cer pentru validitatea unui dar manual.
- acordul de voință pentru a transfera și dobândi un drept cu titlu gratuit;
- tradițiunea, predarea efectivă și reală a bunului dăruit.
102.Care sunt obligațiile donatarului.
- când contractul de donație este pur gratuit, donatarul nu are nici o
obligație față de donator;
- când donația este cu sarcină, donatarul are obligația de a executa
sarcina, iar în caz contrar donația poate fi revocată.
103.Care sunt obligațiile donatorului.
- predarea bunului donat donatarului
104. Care sunt cazurile în care donatorul datorează garanție pentru
evicțiune.
- când a promis expres garanție pentru evicțiune;
- când evicțiunea provine dintr-un fapt personal;
- când donația este cu sarcini, în limitele valorii acestora.
105. Care sunt cazurile în care donatorul datorează garanție pentru viciile
lucrului
- când s-a obligat expres în acest sens;

16
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- când viciile ascunse cunoscute de donator au provocat un prejudiciu


donatarului;
- când donația este cu sarcini, în limitele valorii acesteia.
106. Cum se realizează opozabilitatea față de terți în materie de donație.
- dacă bunul donat este un bun mobil corporal, opozabilitatea se
realizează prin transmiterea posesiei bunului;
- dacă obiectul donației este un drept de creanță, opozabilitatea față de
terți se realizează prin notificarea cesiunii către debitorul cedat ori prin
acceptarea ei de către debitor prin act autentic;
-dacă obiectul contractului de donație este un bun imobil opozabilitatea
față de terți se realizează din momentul transcrierii dreptului în cartea
funciară.
107. Care sunt cauzele legale de revocare a donațiilor conform art. 829
Cod civil.
 revocarea pentru neexecutarea sarcinii;
 revocarea pentru ingratitudine;
 revocarea pentru surveniența de copil.
108. Când se revocă donația pentru ingratitudine.
 atentatul la viața donatorului savârșit de donatar, fără a fi necesară
pronunțarea unei hotarâri de condamnare, fiind suficientă intenția
manifestată de donatar în acest sens;
 săvârșirea unor delicte, cruzimi sau înjurii grave împotriva donatorului de
către donatar sau de o altă persoană, la ordinul lui;
 refuzul donatarului de a acorda alimente donatorului care se află în
nevoie.
109. Ce caracteristici prezintă actiunea în revocarea donatiei pentru
ingratitudine.
 trebuie introdusă în termen de 1 an care se calculează de la data
producerii faptului sau din ziua când donatorul l-a cunoscut;
 este o actiune persoanală care poate fi introdusă doar de donator, dar
moștenitorii acestuia pot deveni titulari în următoarele cazuri:
 acțiunea a fost intentată de donator, dar acesta a decedat înainte de
finalizarea procesului;
 donatorul a decedat înainte de expirarea termenului în care acțiunea
putea fi intentată.
 acțiunea nu poate fi intentată decât împotriva autorului faptului de
ingratitudine.
 admiterea acțiunii nu produce efecte retroactive față de terții care au
dobândit ulterior bunul de la donatar ori acel bun a fost grevat în
favoarea lor.

17
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

110.Când se revoca donația pentru survenienta de copil.


- dacă donatorului, care în momentul încheierii contractului nu avea copii sau
alți descendenți, i se naște ulterior, chiar și postum, un copil viu, din căsătorie
sau din afara căsătoriei
111. Cine poate formula acțiunea în revocarea donației pentru
neexecutarea sarcinii.
- donator, succesorii donatorului în drepturi (moștenitorii legali sau testamentari)
precum și pe calea acțiunii oblice, de creditorii chirografari ai acestor persoane.
112. Care dintre cauzele de revocare a donatiei operează de drept
- revocarea pentru survenienta de copil.
113.Care sunt caracterele juridice ale contractului de locațiune.
 contract translativ de folosință;
 contract sinalagmatic;
 contract cu titlu oneros;
 contract comutativ;
 contract consensual;
 contract cu executare succesivă în timp.
114. Ce caracteristici prezintă capacitatea părților în cazul contractului
de locațiune.
- dacă obiectul locațiunii este un bun imobil, iar durata locațiunii depășește
termenul de 5 ani, prin lege, locațiunea este considerată act de dispozitie, iar
părțile trebuie să aibă capacitatea de a face acte de dispoziție, în caz contrar
locațiunea reducându-se la 5 ani, dar numai la cererea părții incapabile.
115. Ce reguli se aplic în cazul în care contractul de locațiune se încheie
de un coindivizar.
 vânzarea de către unul dintre coproprietari;
 teoria mandatului tacit reciproc;
 gestiunea de afaceri.
116.Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune.
- lucrul închiriat
117. Cum se stabilește chiria în contractul de locațiune.
- în raport cu durata contractului, în mod global sau pe unitați de timp și se
plăteste în termenele prevăzute în contract.
118. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca chiria în contractul de locațiune
 să fie determinată în momentul încheierii contractului sau determinabilă;
 să fie sinceră sau serioasă sub sancțiunea nulității
 să fie fixată de regulă în bani.

18
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

119. Ce poate să solicite instanței de judecată locatarul dacă locatorul nu-


și respecta obligația de predare a lucrului.
- obligarea la predarea silita a lucrului și plata de daune-interese.
120. În ce condiții se angajează răspunderea locatorului pentru tulburarea
folosinței provenind din viciile lucrului.
- răspunderea locatorului se angajează indiferent dacă este de bună sau rea-
credință, dar numai pentru viciile ascunse ale lucrului, deoarece pentru viciile
aparente locatarul este prezumat că le-a acceptat.
121. Care sunt obligațiile locatorului.
 obligația de predare;
 obligația efectuării reparațiilor;
 obligația de garanție
122. În virtutea obligației de garanție, pentru ce tulburări răspunde
locatorul.
 provenind din propria faptă;
 provenind de la terți;
 provenind din viciile lucrului.
123. Ce acțiune are la îndemâna locatorul în cazul în care locatarul refuză
să restituie lucrul.
 acțiune personală, care își are izvorul în contract, care este supusă
prescripției extinsive;
 acțiune în revendicare, dacă are calitatea de proprietar, care este
imprescriptibilă.
124. Ce condiții trebuie sa îndeplineasca contractul de sublocațiune.
 încheierea lui să nu fie interzisă printr-o clauză expresă a contractului
principal;
 sublocațiunea să nu conțină dispoziții contrare contractului principal.
125. Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locațiune de
sublocațiune.
- spre deosebire de sublocațiune care este un nou contract de locațiune,
cesiunea contractului de locațiune constituie o vânzare a dreptului de folosință,
adică o cesiune de creanță cu titlu oneros.
126. Care sunt cauzele de încetare a contractului de locațiune.
 denunțarea unilaterală;
 expirarea termenului;
 rezilierea contractului;
 pieirea lucrului;
 desființarea titlului locatorului;
 efectele înstrăinarii lucrului prin acte între vii.

19
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

127. Contractul de locațiune încetează în cazul pieirii totale a lucrului


-î n cazul pieirii totale a lucrului, contractul de locațiune se desființează.
128. Cât timp ramân valabile locațiunile încheiate de uzufructuar după
desființarea titlului locatorului.
- cel mult 5 ani.
129. Ce presupune tacita relocațiune.
- încheierea unui nou contract de locațiune, ceea ce înseamnă că nu se
prelungesc efectele vechiului contract, iar noul contract operează pe durata
nedeterminată.
130. Cum se realizează stabilirea termenului de preaviz la încetarea
locațiunii.
- prin voința părților, iar în lipsa convenției părților, în functie de natura lucrului și
după obiceiul locului.
131. Ce formă se cere pentru denunțarea unilaterală a locațiunii.
- nu se cere o formă specială, dar trebuie facută în scris, iar dacă partea
concediată refuză să dea o dovadă de primire, acest lucru se realizează prin
intermediul executorilor judecătorești.
132. Care este sancțiunea care intervine pentru neexecutarea obligațiilor
de către una din părțile contractului de locațiune.
- dă dreptul celeilalte părți să ceară, după punerea în întârziere a debitorului,
rezilierea contractului cu daune-interese.
133. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat.
 contract cu titlu gratuit;
 contract sinalagmatic;
 contract consensual;
 contract intuitu personae.
134. Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat.
 contract cu titlu gratuit;
 contract sinalagmatic;
 contract consensual;
 contract intuitu personae
135. Care este obiectul principal al contractului de mandat.
- încheierea de acte juridice
136. Ce conditii se cer îndeplinite, din punct de vedere al capacității
părților, în cazul contractului de mandat.

20
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

 referitor la mandant, dacă actul care se va încheia este un act de


conservare sau de administrare, acesta poate avea capacitate restrânsă
de exercitiu, dar dacă actul care se încheie este un act de dispoziție, se
cere sa aibă capacitate deplină de exercițiu.
 referitor la mandatar, acesta trebuie sa aibă capacitatate deplină de
exercițiu, indiferent de natura actului pe care urmează să-l încheie.
137. Cum se interpretează mandatul dat în termeni generali
- în sensul ca a fost dat doar cu privire la acte de administrare
138. Ce este mandatatul în interes comun.
- este un contract prin care mandatarul are, pe lânga dreptul la remunerație, un
interes propriu la încheierea actului pentru care a fost însărcinat de mandant.
139. Ce este autocontractul în materia contractului de mandat.
- operațiunea juridică în care mandatarul actionează, pe de o parte, ca
reprezentant al unei alte persoane, iar pe de altă parte, pentru sine.
140. Cum se produc efectele revocării mandatului.
- numai pentru viitor-ex nunc.
141. Care sunt cauzele speciale de încetare a mandatului.
 punerea sub interdicție;
 insolvabilitatea;
 falimentul uneia din părțile contractului.
142. Care sunt obligațiile mandantului.
- despăgubirea mandatarului pentru toate cheltuielile făcute de mandatar
precum și pentru pierderile suferite cu ocazia îndeplinirii mandatului;
- obligația de plată a remunerației, dacă părțile au convenit încheierea unui
contract cu titlu oneros.
143. Ce reprezintă mandatul fără reprezentare.
 este contractul prin care una din părți, împrumutatorul de nume, este
împuternicită de cealaltă parte să îndeplinească unul sau mai multe acte
juridice pe seama acestuia din urmă, dar ascunzând față de terții
contractanți calitatea de intermediar în care lucrează pentru altul.
 reprezintă un caz de simulație prin interpunere de persoane.
144. Care sunt opțiunile beneficiarului pactului de preferință în caz de
nerespectare a pactului prin vânzarea bunului unui terț.
- poate solicita numai plata de daune-interese
145. Când trebuie sa fie îndeplinită condiția existenței obiectului
contractului.

21
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- la momentul încheierii acestuia.


146. Care este sanctiunea care se aplică în sistemul dreptului civil român
care intervine pentru nevalabilitatea cauzei contractului.
- nulitatea absolută a contractului
147. Lipsa cauzei atrage nulitatea absolut a contractului, când se
datorează.
 lipsei obiectului contraprestației în contractele sinalagmatice;
 lipsei remiterii bunului în contractele reale;
 lipsei elementului aleatoriu-riscu-în contractele aleatorii.
148. În ce cazuri se considera că tacerea poate să însemne acceptare a
ofertei.
 legea admite tacită reconducțiune-tacită reînchirierea;
 părțile pot să fi convenit, mai înainte, ca simplă tăcere după primirea
ofertei să aibă valoare de acceptare;
 atunci când oferta este facută exclusiv în interesul celeilalte părți, ea
poate fi considerată ca fiind acceptată chiar dacă partea căreia i-a fost
adresată tace.
149. Care sunt consecințele pe care le produce momentul încheierii
contractului.
 din momentul încheierii contractului acesta poate să-și producă efectele,
născându-se drepturile și obligațiile părților contractante;
 în raport de acest moment se apreciază posibilitatea de revocare,
precum și caducitatea ofertei;
 viciile de consimțământ se analizează în raport de momentul încheierii
contractului;
 în cazul contractelor translative de proprietate având ca obiect bunuri
certe, transmiterea dreptului de proprietate are loc în momentul încheierii
contractului, iar riscul pieirii bunurilor se suportă de cumpărător;
 în caz de conflict de legi în timpul contractului i se va aplica legea în
vigoare la momentul încheierii sale;
 determină locul încheierii contractului.
150. Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor.
 clauzele îndoielnice se interpretează în sensul care reiese din natura
contractului;
 clauzele îndoielnice se interpretează în sensul în care ele pot produce un
efect;
 în cazul în care există îndoială clauzele contractului se interpretează
după obiceiul locului unde s-a încheiat contractul;
 regula in dubio pro reo, când este îndoială,convenția se interpretează
în favoarea celui care se obligă;

22
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

 oricât de generali ar fi termenii contractului, acesta are ca obiect numai


prestațiile la care părțile s-au obligat;
 atunci când în contract se dă un exemplu pentru aplicarea obligațiilor, nu
se restrânge numărul și întinderea acestora la exemplul dat.
151. Care sunt excepțiile de la principiul obligativității contractului.
 denunțarea unilaterală a contractului;
 încetarea contractelor intuiti personae;
 suspendarea forței obligatorii a contractului;
 prorogarea legală;
152. Ce este denunțarea unilaterala a contractului.
- revocarea contractelor se poate realiza nu nunai prin consimtamântul mutual
dar și din cauze autorizate de lege; între aceste cauze se înscrie și denunțarea
unilaterală a contractului care poate să intervina în materia contractului de
închiriere fără termen, a contractului de mandat sau a contractului de depozit.
153. Ce este încetarea contractelor intuitu personae.
- contractele intuitu personae sunt încheiate în considerarea calităților
deosebite ale unei părți, iar dacă partea a decedat contractul încetează de plin
drept.
154. Ce este prorogarea legală.
- prelungirea legală a contractului dincolo de termenul stabilit de părți.
155. Care sunt trăsăturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia.
 terțul nu este obligat prin contractul încheiat între promitent și creditorul
promisiunii, iar obligația sa se va naște numai dacă aderă la contract sau
încheie un nou contract;
 ceea ce se promite este fapta personală a debitorului de a determina o
terță persoană să-și asume un angajament juridic față de creditor;
 debitorul nu este obligat să garanteze față de terț executarea
angajamentului de către terță persoană.
156. Care sunt cazurile de acțiuni directe reglementate de Codul civil.
 în materia contractului de antrepriză;
 în materia contractului de mandat.
157. Care sunt cazurile de aplicații ale stipulației pentru altul.
 în materia donației cu sarcină în favoarea unui terț și a rentei viagere;
 în cazul contractului de asigurare;
 în cazul contractului de transport de bunuri.
158. Ce presupune simulația prin încheierea unui contract fictiv.
- o disimulare totală a realității, în sensul că actul public este lipsit de orice
conținut juridic, fiind anihilat de prevederile contraînscrisului.

23
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

159. Când trebuie încheiat actul secret pentru a ne afla în prezența


simulației.
- anterior sau concomitent cu actul public.
160. Care sunt condițiile cerute pentru exercitarea acțiunii în rezoluțiune.
 una dintre părți să nu-și fi executat obligațiile sale;
 neexecutarea să fi fost imputabilă părții care nu și-a îndeplinit obligația;
 debitorul obligației neexecutate să fi fost pus în întârziere, în condițiile
prevăzute de lege.
161. Care este sancțiunea aplicabilă în cazul în care în momentul vânzarii
lucrul vândut era pierit în tot.
- nulitatea absoluta.
162. Care sunt opțiunile cumpărătorului, dacă bunul a pierit în parte.
 să renunțe la contract;
 să ceară executarea suprapărții rămase din lucru, cu o reducere
proporțională din preț.
163. Ce posibilitîți are cumpărătorul dacă obiectul contractului de vânzare-
cumpărare este un teren, iar la predare, întinderea terenului este mai mică
decât cea menționată în contract.
 completarea, dacă vânzatorul mai are alături teren;
 reducere din preț proporțională cu întinderea găsită lipsă;
 rezoluțiunea contractului dacă imobilul nu poate fi folosit pentru
destinația avută în vedere la momentul încheierii contractului.
164. În ce termen se prescrie acțiunea cumpărătorului împotriva
vânzatorului având ca obiect garanție pentru evicțiune.
- în termenul general de prescriptie de 3 ani
165. În ce termen poate fi intentată acțiunea redhibitorie sau estimatorie.
 6 luni;
 dacă viciile au fost ascunse cu viclenie în termenul general de
prescripție.
166. Cum se poate modifica obligația de garanție contra viciilor.
- prin convenția părților care pot să înlature, limiteze sau să agraveze printr-o
clauză expresă această obligație.
167. În ce termen se poate intenta acțiunea vânzatorului având ca obiect
plata prețului.
- în termenul general de prescripție de 3 ani.
168. Ce bunuri pot forma obiectul darului manual..

24
Întrebări și răspunsuri Drept Civil. Teoria Obligațiilor An 2-Sem.2–2020-2021

- bunurile mobile corporale, susceptibile de tradițiune, iar prin excepție și titlurile


la purtător.
169. În ce termen trebuie introdusă acțiunea în revocarea donației pentru
ingratitudine.
- 1 an care se calculează de la data producerii faptului sau din ziua când
donatorul l-a cunoscut.
170. Ce acțiune poate intenta locatorul dacă locatarul refuză să restituie
lucrul.
 o acțiune personală, care îsi are izvorul în contract, care este supusă
prescripției extinctive;
 o acțiune în revendicare, dacă are calitatea de proprietar, care este
imprescriptibilă.

25

S-ar putea să vă placă și