Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 4:Particularităţile contabilităţii mărfurilor în regim de consignaţie.

4.1 Perfecatrea documentară a operaţiilor de Consignaţiile.


4.2 Evidenţa sintetică şi analitică a mişcării mărfurilor primite în Consignaţie.

-4.1-
Conform regulilor comerţului de Consignaţie aprobate prin hotărirea guvernului 1010 din
31 octombrie 1997, desfacerea mărfurilor industriale şi produselor alimentare prin Unităţile
Comerţului de Consignaţie, are loc în baza contractului de Consignaţie (acordului
consignaţional). Contractul se închee între subiectul activităţii care primeşte mărfurile la
onsignaţie-comisionarul şi persoana fizică sau juridică, care le predă la consignaţie-comitentul.
În baza acestui contract, comisionarul se obligă să efectueze din însărcinarea comitentului
una sau mai multe tranzacţii comerciale în numele său în scopul de a le vinde cu amănuntul
pentru o anumită recompensă numită comision.
Contractul de consignaţie se întocmeşte în 2 exemplare, primul se înmînează
comitentului, iar al doilea, rămîne la comisionar. În el se indică: preţul de vînzare a mărfii,
mărimea comisionului, termenele şi modul reducerii preţului, termenele de comercializare a
mărfii ş.a.
Comitentului i se păstrează dreptul de proprietate asupra mărfurilor predate la consignaţie
pînă în momentul vînzării lor cumpărătorului. În conformitate cu legislaţia în vigoare la
consignaţie sunt primite mărfuri de la:
- cetăţenii RM sau cetăţenii străini ce prezintă un document ce identifică persoana.
- întreprinderii la prezentarea decătre persoana împuternicită a procurii şi a documentelor
care identifică persoana.
La consignaţie se primesc mărfurile noi şi care au fost în uz dar sunt încă utilizabile, nu
necesită reparaţie şi corespund normelor sanitare. La primirea mărfurilor în consignaţie pe
fiecare din ele se aplică o etichetă simplă, iar pe obiectele mici (ceasuri, mărgele, bijuterii) o
etichetă cu numărul contractului şi preţul de vînzare ce se semnează de către comisionar şi
comitent. În cazul depistării la mărfurile luate în Consignaţie a unor defecte ascunse ele nu se vor
pune în vînzare, sau se vor retrage din vînzare în baza „actului de scoatere din vînzare a
mărfurilor” şi în termen de 3 zile se anunţă comitentul.
Preţul de vînzare se stabileşte de comitent, iar mărimea comisionului coordonată de către
comisionar şi comitent se stabileşte în %-te faţă de preţ şi se indică în contract. Comisionarul are
dreptul să reducă cu 20% preţul mărfurilor nevîndute în decursul a 20 zile lucrătoare. După
expirarea a încă 20 zile se reduce preţul cu 30% faţă de cel stabilit la prima reevaluare, iar încă
peste 20 zile cu 50% faţă de cel stabilit la a 2-ua reevaluare. Dacă nu sau vîndut nici după a 3-a
reevaluare se ieftinesc pînă la preţul de vînzare sigură.
Mărfurile luate în consignaţie sunt expuse în sala comercială cel tîrziu a doua zi după
recepţionarea lor. Dacă punerea în vînzare a mărfurilor se amînă din vina comisionarului, acesta
din urmă plăteşte acestuia o despăgubire în mărime de nu mai mică de 3% din suma cei revine
comisionarului pentru fiecare zi de întîrziere. Totodată comitentul este în drept să ceară
comisionarului reîntocmirea contractului de Consignaţie pentru un nou termen sau înapoierea
mărfurilor fără achitarea cheltuielilor pentru păstrarea lor. O dată cu cumpărătura comisionarul
este obligat să elibereze cumpărătorului un „bon de casă”. Banii pentru mărfurile vîndute se
achită comitentului în cel tîrziu 10 zile după comercializarea lor la prezentarea de către comitent
a contractului de consignaţie şi a buletinului de identitate.
Decontările pentru marfa vîndută se efectuează prin virament şi în numerar. În cazul cînd
beneficiarul nu-şi ridică banii timp de 3 ani ei trec la venitul magazinului.

-4.2-
Evidenţa sintetică şi analitică a mişcării mărfurilor primite în consignaţie se reflectă în
contul extrabilanţier 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision”. Care e destinat
generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea mărfurilor primite în consignaţie de către
Unităţile Comisionare. În debit se reflectă valoarea mărfurilor primite în consignaţie, în credit se
reflectă valoarea mărfurilor ieşite.
Primirea mărfurilor în consignaţie are unele particularităţi şi anume:
1. În cazul în care comitentul este subiect impozabil, plătitor de TVA, vînzarea mărfurilor
primite în consignaţie se evidenţiază la preţul de vînzare format din valoarea mărfurilor primite
de la comitent + comisionul unităţii care a preluat marfa în consignaţie + TVA în mărime de
20%.
2. În cazul cînd comitentul este subiect neimpozabil sau persoană fizică, vînzarea mărfurilor de
consignaţie se evidenţiază la preţul de vînzare format din: valoarea mărfii primite de la comitent
+ comisionul + TVA de 20% calculat numai din comisionul Unitţăii Comerciale.
Evidenţa vînzării mărfurilor primite în consignaţie se efectuează în baza datelor
„raportului de casă”. Valoarea mărfurilor vîndute în curs de o zi sau de o lună la preţul de
vînzare trebuie să corespundă sumei banilor încasaţi în casă conform „raportului de casă” al
casierului pe această perioadă. Operaţiile de consignaţie se vor reflecta prin următoarele formuli
contabile:
1. Pentru mărfurile primite în consignaţie:
Dt 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision”
2. Reflectarea venitului obţinut din vînzarea mărfurilor (suma cei revine comosionarului):
Dt 241 “Casa”
Ct 611 “Venituri din vînzări”
3. Reflectarea sumei TVA aferent mărfurilor realizate:
Dt 241 “Casa”
Ct 534 „Datorii faţă de buget”
4. Reflectarea sumei cei revine comitentului încasată din realizare:
Dt 241“Casa”
Ct 521 “Datorii comerciale curente” sau 544.3 “Alte datorii calculate curente”
5. Stingerea sau achitarea sumei comitentului pentru mărfurile vîndute:
Dt 521 “Datorii curente comerciale” sau 544.3 “Alte datorii calculate curente”
Ct 241“Casa”,242 „Conturi curente în monedă naţională”
6. Achitarea sumei TVA la buget privind mărfurile vîndute:
Dt 534 „Datorii faţă de buget”
Ct 241“Casa”,242 „Conturi curente în monedă naţională”
7. Reflectarea sau scoaterea de la evidenţă a mărfurilor realizate:
Ct 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision”
8. Micşorarea stocurilor de mărfuri ale comitentului în legătură cu reducerea preţurilor şi
returnarea lor comitentului:
Ct 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision”
9. În cazul cînd comitentul este persoană fizică el nu achită din valoarea mărfii TVA, dar la
realizarea mărfurilor din suma incasată, achită la buget 7% ca impozit pe venit reţinut la sursă în
contabilitate se reflectă:
a) la suma totală fără7% de impozit reţinut la sursă
Dt 521 “Datorii comerciale curente” sau 544.3 “Alte datorii calculate curente”
Ct 241“Casa”,242 „Conturi curente în monedă naţională”
b) la suma impozitului reţinut la sursă de la persoana fizică
Dt 521 “Datorii comerciale curente” sau 544.3 “Alte datorii calculate curente”
Ct 534 „Datorii faţă de buget”
c) la stingerea datoriei faţă de buget
Dt 534 „Datorii faţă de buget”
Ct 241“Casa”,242 „Conturi curente în monedă naţională”
EXEMPLU: Comitentul a transmis marfă în consignaţie la preţul de 2000 lei inclusiv TVA.
Comisionul constituie 20%. Evident că evidenţa pentru achitare între comitent şi comisionar va
figura suma în mărime de 2000 lei(inclusiv TVA). Preţul de realizare la comisionar este de 2400
lei(2000+(2000*20%)), adică inclusiv şi comisionul.

1. Reflectăm valoarea mărfurilor primite în consignaţie:


Dt 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision” 2000
Conform codului fiscal realizarea mărfurilor în consignaţie este supusă impozitării atît
din partea comitentului cît şi din partea comisionarului. De aceea comisionarul pe măsura
realizării mărfurilor trebue să ţină evidenţa în „registru de evidenţă a procurărilor şi
realizărilor privind TVA”.
2. La suma incasării din realizarea mărfurilor:
Dt 241“Casa” sau 221„Creanţe comerciale” 2400
Ct 611.2 „Venituri din vînzarea mărfurilor” 333,33 (400-(400/6))
Ct 521“Datorii comerciale curente” 1666,67 (2000-(2000/6))
Ct 534.4 „Datorii faţă de buget” 400 2000/6)+(400/6))
3. La suma TVA ce trebuie restituită din buget:
Dt 534 „Datorii faţă de buget” 333,33
Ct 521“Datorii comerciale curente” 333,33
4. Achitarea datoriei către comitent:
Dt 521 “Datorii comerciale curente” 2000
Ct 242 „Conturi curente în monedănaţională” 2000
5. Se transferă bugetului suma TVA:
Dt 534 „Datorii faţă de buget” 66,67
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională” 66,67
6. Se scoate de la evidenţă suma mărfurile vîndute:
Ct 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision” 2000

Cînd comitentul este persoană fizică şi nu-i plătitor de TVA:


1. Reflectăm venitul obţinut din vînzări:
Dt 241“Casa” sau 221„Creanţe comerciale” 2400
Ct 611.2„Venituri din vînzarea mărfurilor” 333,33 (400-400/6)
Ct 534.4 „Datorii faţă de buget” 66,67 (400/6)
Ct 521 “Datorii comerciale curente” sau 544.3 “Alte datorii calculate curente” 2000

2. Se reţine impozitul reţinut la sursă de la persoanele fizice în mărime de 7%:


Dt 521 “Datorii comerciale curente” sau 544 “Alte datorii curente” 140 (2000*7%)
Ct 534„Datorii faţă de buget” 140

Stigerea sau achitarea sumei comitentului pentru mărfurile vîndute:


Dt 521 “Datorii comerciale curente” sau 544.3 “Alte datorii calculate curente” 1860
Ct 241“Casa”sau 242 „Conturi curente în monedă naţională” 1860

S-ar putea să vă placă și