Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Data: 15 Decembrie 2021


Unitatea de învățământ: Grădinița Nr1
Educatoare: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Grupa: Combinată “Albinutelor”


Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimă m ceea ce simţim?”
Proiect tematic: “Iarna”
Tema saptamanii: ”Primiți cu colinda?”
Tema activității integrate: „Să -l colindă m pe Moș Craciun”
Forma de realizare: Activitate integrala ADP+ALAI+ADE(DEC+DOS)
+ALAII
Tipul activitatii: Insusiri de noi cunostinte
Durata: O zi
Scopul activității: Formarea deprinderii de a diferenția auditiv înă lțimea
sunetelor muzicale. Dezvoltarea capacită ţii copiilor de a-şi coordona mișcă rile
în colectiv, respectând ritmul melodiei și sugestiile motrice oferite de textul
jocului muzical.
Obiective operaționale:
- să coopereze cu colegii în realizarea sarcinilor propuse;
să se familiarizeze cu conținutul cântecului și să rețină mesajul transmis
de acesta;
să interpreteze corect linia melodică a cântecului, respectând tonul,
semnalul de început, dicția și respirația în cântec;
- să respecte etapele de lucru specific momentelor activită ții;
- să evidențieze cu carioca elementele de decor pe siluetele din carton;
- să asambleze bucă țile tip puzzle;
- să lucreze în echipă la realizarea machetei;
- să memoreze logic versurile și să le reproducă expresiv;
Strategii didactice
a) Metode si procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația,
exercițiul, munca independentă , munca în echipă .
b) Mijloace de învățământ: material video, ecusoane, scrisoare, sac, aluat,
forme pentru aluat, traseu din polistiren, bețe de frigă rui, siluete din carton,
lipici, chibrituri, crenguțe, culori, puzzle.
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici

Bibliografie:
„Curriculum pentru învățământul preșcolar”, Editura D.P.H. București,
2009.
Lolica Tă taru, Adina Glava, Olga Chiș- „Piramida cunoașterii- Repere
metodice în aplicarea curriculumului preșcolar”, Editura Diamant,
Pitești, 2014
Forma de realizare: Activitate Integrata:
ADP : „ Ne pregă tim de Să rbă tori”.- Împă rtă șirea cu ceilalți
ADE : DEC: Cântec – „Iată , vin colindă tori”
DOS : „Pră jituri pentru colindă tori” –activitate
gospodă rească ( pregă tirea unor pră jituri din aluat și decorarea acestora)
CI:
Bibliotecă : „Ceata de colindă tori”- decorare
Ș tiință : „Casele gazdelor”- puzzle – “Din jumă tate întreg”
Construcții: „Gă rdulețul caselor”- construcții din chibrituri
ALA: “Bulgă rele ură rilor de Cră ciun” - joc de atenție

Scenariul Zilei
Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul și se vor așeza în
semicerc pe scă unele, observând prezența unui sac roșu de la Moș Cră ciun și o
scrisoare. (Noutatea zilei)
Educatoarea transmite copiilor un salut însoțit de o apreciere: “Bună
dimineața și bine ați venit la gră diniță , dragi colindă tori!”. Aceștia vor
ră spunde salutului adresat de educatoare ,,Bună dimineața doamna educatoare!”
(Salutul)
Li se va prezenta copiilor “Sacul cu surprize” unde li se spune că acest
sac vine de la Moș Cră ciun special pentru ei. În sac se vor afla diverse materiale
dar și recompense pentru copii.
Prezența se va realiza prin strigarea numelui fiecă rui copil acesta
îndreptându-se spre educatoare pentru a primi un ecuson.
După ce a primit fiecare copil cate un ecuson, se va iniția o discuție cu
aceștia, evidențiind aspecte legate de vremea de afară (cerul, soarele, vântul,
cum ne-am îmbră cat când am plecat de acasă ), completând apoi Calendarul
naturii cu jetoane reprezentând: anotimpul, vremea, data, ziua, anul.
Pentru o bună desfă șurare a activită ților, Regulile grupei stabilite la
începutul anului școlar, vor fi reamintite printr-o formulă specifică : ,,Eu cred că
astă zi veți fi prietenoși, vă veți ajuta unii pe alții, veți vorbi când sunteți
întrebați, veți folosi un ton potrivit, veți împă rți frumos jucă riile și materialele
de lucru!”
Împărtășirea cu ceilalți - Aici discuta împreună despre ce înseamnă
colindul și de ce urmă m noi acest obicei, ce reprezintă el pentru noi. În urma
discuțiilor legate colind, preșcolarii împreună cu educatoarea ajung la concluzia
că trebuie să își pă streze obiceiurile și extrag mesajul zilei : ”Să ne respectă m
tradițiile și să le ducem mai departe! ” Se motivează trecerea la activitatea
(DEC) unde copii vor avea de memorat și interpretat un cântec(colind).
Momentul de mișcare – vom dansa împreună „Dansul oamenilor de
ză padă ” .
Se va citi copiilor scrisoarea de la Moș Cră ciun (Anexa 1):

Dragi albinuțe ale moșului,


Eu am auzit că anul acesta ați fost cuminți, însă vreau să mă conving de
acest lucru singur. Ce mi-ar plă cea mie să faceți voi? Moșului i-ar place să audă
de la voi o colindă frumoasă . După ce învă țați colinda, sacul cu surprize se va
deschide și veți afla ce mai aveți de fă cut pentru a primi darurile de la mine.

Cu drag,
Moș Cră ciun

Activitatea de DEC se realizează prin memorarea și interpretarea


colindului: „Iată , vin colindă tori”. Mai întâi, copii vor asculta cu atenție
colindul, apoi acesta va fi învă țat pe etape
(Anexa 2).

Iată vin colindatori,


Florile dalbe,
Noaptea pe la cântători
Florile dalbe.

Și ei vin mereu, mereu,


Florile dalbe,
Și-l aduc pe Dumnezeu,
Florile dalbe.

Dumnezeu adevărat,
Florile dalbe,
Soare-n raze luminat.
Florile dalbe, florile dalbe.

Sacul se va desface, iar în el, pe lângă materiale, se va afla un bilet de la


Moșul (Anexa 3):

Dragii mei, ați cântat foarte frumos, dar mai am nevoie de puțin ajutor.
Am început să lucrez la o machetă pe care vreau să o ofer în dar cuiva drag, dar
nu mai am timp să o termin. Sunt sigur că mă veți ajuta, și dacă veți asculta de
doamna educatoare, va ieși o machetă grozavă .
Cu drag,
Moș Cră ciun

Fredonând colindul, (Tranziția) copii se vor îndrepta spre centrele


deschise în cadrul activită ții ALA1 în funcție de ecusonul din piept.
La centrele de interes copiii descoperă pe mă suțe diverse materiale de
lucru, unde li se va explica pe rând fiecă rui grup în parte ce vor avea de realizat.
Centrul Bibliotecă: „Ceata de colindă tori”- decorare – îi îndeamnă pe
copii să își folosească creativitatea pentru a decora vestimentația colindă torilor.
Aceștia vor avea la îndemână siluete de colindă tori (Anexa 5), lipici, bețe,
decorațiuni. Vor lipi decorațiunile pe siluete, apoi vor folosi bețele pentru a
putea mai târziu să folosim colindă torii pentru macheta noastră .
La centrul Știință: „Casele gazdelor”- puzzle -”Din jumă tate întreg” – se
vor recompune imagini cu că suțele gazdelor. Copiii vor avea la dispoziție lipici,
foi albe, pă rți din puzzle (Anexa 6), bețe. După ce vor rezolva puzzle-ul și îl
vor lipi pe foaia albă , vor lipi fiecare că suță de câte un bețișor.
La centrul Construcții: „Gă rdulețul caselor”- construcții din chibrituri,
copiii vor lucra direct pe machetă , construind gă rdulețul pentru casele gazdelor.
Vor avea la dispoziție macheta din polistiren, chibrituri și crenguțe.
Așa cum sunt obișnuiți, înainte de începerea fiecă rei activită ți, copiii vor
executa mișcă ri de încă lzire a musculaturii mâinilor.

Tranziție

“Batem palmele ușor, batem palmele de zor


1-2-1-2 faceți toți la fel ca noi
Închid pumnii si-i desfac, degetelor fac pe plac
1-2-1-2 faceți toți la fel ca noi.”

În timpul lucrului, pe centre se va urmă ri modul în care fiecare copil


realizează sarcinile utilizând corect instrumentele de lucru și materialele puse la
dispoziție.
După finalizarea lucră rilor propuse la fiecare centru copii vor așeza
lucră rile pe machetă .
După terminarea machetei, cineva bate la ușă , educatoarea merge să
deschidă și gă sește un alt bilet și un colet (Anexa 4):

Dragii mei,
Ultima voastră sarcină este să pregă tiți pră jituri pentru colindă tori. Moșul
are foarte multă treabă astă zi și nu mai poate să le pregă tească . V-am trimis tot
ce aveți nevoie în colet.
Cu drag,
Moș Cră ciun

Copii se vor îndrepta din nou că tre mă suțele pe ritmul melodiei „O brad
frumos” ( Tranziție ) unde li se pregă tește o altă activitate (DOS) în care vor
pregă ti „Pră jituri pentru colindă tori” - pregă tirea unor pră jituri din aluat și
decorarea acestora. La sfârșit se vor aduce aprecieri verbale iar lucră rile se vor
expune la centrul tematic.
Copiii vor reveni din nou în semicerc și se va repeta cântecelul, și va fi
realizată obținerea performanței urmă rindu-se înțelegerea mesajului colindului.
Activitatea se încheie într-o notă veselă , printr-un joc de mișcare (ALA 2)
“ Bulgă rele ură rilor de Cră ciun” , unde copiii se vor așeza pe covor în cerc.
Vom arunca bulgă rele de ză padă iar cel care îl prinde va trebui să transmită
celui care l-a aruncat o urare de Cră ciun.
La final fiecare copil va fi recompensați cu ceva dulce de la Moș
Cră ciun, din sacul cu surprize.
Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare/ Metode și
crt. activității Metode și Mijloace de indicatori
procedee învățământ
1. Captarea și Elementele surpriză – li se va prezenta Conversația, Sac roșu, Capacitatea de a
orientarea copiilor „Sacul cu surprize” și scrisoarea în scrisoare observa
atenției care li se precizează sarcinile de lucru. Observația
2. Anunțarea Se comunică tema şi obiectivele ce urmează Conversația
temei și a a fi atinse pe parcursul activită ţii sub forma Explicația
obiectivelor unor formulă ri accesibile care să trezească
interesul copiilor pentru activitate.
3. Prezentarea Vom vorbi împreună despre ce Conversația Ecusoane, Observarea
noului înseamnă colindul și de ce urmă m noi acest Explicația polistiren, lipici, sistematică a
conținut și obicei, ce reprezintă el pentru noi. siluete cartonate, comportamentului
dirijarea Activitatea de DEC se realizează prin bețe, imagini, copiilor
învățării memorarea și interpretarea colindului: „Iată , Interpretarea puzzle,
vin colindă tori”. Mai întâi, copii vor asculta Explicația chibrituri
cu atenție colindul, apoi acesta va fi învă țat Demonstrația
pe etape.
Colind Exercițiul
Iată vin colindatori,
Florile dalbe,
Noaptea pe la cântători
Florile dalbe.

Și ei vin mereu, mereu,


Florile dalbe, Capacitatea de
Și-l aduc pe Dumnezeu, memorare a unor
Florile dalbe. versuri

Dumnezeu adevărat,
Florile dalbe,
Soare-n raze luminat.
Florile dalbe, florile dalbe.
După această activitate copiii se vor îndrepta
spre centrele de interes (ALA 1).Se vor
preciza elemente care vor orienta demersurile
didactice pe centre: modul de distribuire a
copiilor pe centre, mijloace de învă ță mânt
existente, sarcini de lucru, seturi specifice de Utilizarea corectă a
tehnici, operații necesare realiză rii sarcinilor, tehnicilor de lucru în
finalită ți. redarea temelor date.
Așa cum sunt obișnuiți, înainte de
începerea fiecă rei activită ți, copiii vor Conversația
executa mișcă ri de încă lzire a musculaturii
mâinilor. Tranziție Explicația
“Batem palmele ușor, batem palmele de zor
1-2-1-2 faceți toți la fel ca noi
Închid pumnii si-i desfac, degetelor fac pe
plac
1-2-1-2 faceți toți la fel ca noi.”

La centrul Bibliotecă: „Ceata de


colindă tori”- decorare, aici copiii vor realiza Munca
ceata de colindă tori prin lipirea unor independentă Siluete, lipici,
decorațiuni pe siluetele din hârtie. După bețe, decorațiuni
această etapă , siluetele vor fi atașate unui
bețișor pentru a fi utilizate mai târziu la
machetă .
La centrul Știință: „Casele gazdelor”-
puzzle – “Din jumă tate întreg” - se vor
recompune imagini cu că suțele gazdelor
“Din jumă tate întreg”. Copiii vor avea la Munca Lipici, puzzle,
dispoziție lipici, foi albe, pă rți din puzzle, independentă foaie albă
bețe. După ce vor rezolva puzzle-ul și îl vor Capacitatea de
lipi pe foaia albă , vor lipi fiecare că suță de respectare a unor
câte un bețișor. reguli si îndrumă ri
La centrul Construcții- „Gă rdulețul
caselor”- construcții din chibrituri, copiii vor
lucra direct pe machetă , construind
gă rdulețul pentru casele gazdelor. Vor avea Munca în
la dispoziție macheta din polistiren, chibrituri echipă Chibrituri,
și crenguțe. machetă
polistiren,
Copii se vor îndrepta din nou că tre crenguțe
mă suțele pe ritmul melodiei „O brad frumos”
( Tranziție ) unde li se pregă tește o altă
activitate (DOS) în care vor pregă ti Muncă
„Pră jituri pentru colindă tori” - pregă tirea independentă
unor pră jituri din aluat și decorarea acestora.
La sfârșit se vor aduce aprecieri verbale iar
lucră rile se vor expune la centrul tematic. Aluat, forme
Spre finalul activită ții se va face un pentru pră jituri
joc de mișcare (ALA 2) “Aleargă la
steguleț!” , unde se vor realiza 2 grupe –
grupa steagurilor mici si grupa steagurilor Muncă Capacitatea de
mari. Cele 2 grupe trebuie să fie foarte atente independentă respectare a unor
la indicațiile educatoarei pentru a putea reguli si îndrumă ri
îndeplini cu succes cerințele. Minge
4. Obținerea La sfârșitul activită ții copii se vor așeza în Exercițiul Filmuleț Capacitatea de redare
performanței semicerc și vor cânta colindul învă țat Conversația a unui cântec învă țat
împreună .
5. Evaluarea Evaluarea se realizează printr-o conversație Conversația Bomboane Conversația
referitoare la starea de spirit a copiilor la evaluativă evaluativă
final de activitate.
Se fac aprecieri individuale și generale Aprecieri
asupra participă rii copiilor la activitate.
Anexa 1

Dragi albinuțe ale Moșului,


Eu am auzit că anul acesta ați fost cuminți, însă
vreau să mă conving de acest lucru singur. Ce mi-ar
plăcea mie să faceți voi? Moșului i-ar place să audă de
la voi o colindă frumoasă . După ce învățați colinda,
sacul cu surprize se va deschide și veți afla ce mai aveți
de făcut pentru a primi darurile de la mine.

Cu drag,
Moș Cră ciun
Anexa 2

Versuri Iată , vin colindă tori,

Iată vin colindatori,


Florile dalbe,
Noaptea pe la cântători
Florile dalbe.

Și ei vin mereu, mereu,


Florile dalbe,
Și-l aduc pe Dumnezeu,
Florile dalbe.

Dumnezeu adevărat,
Florile dalbe,
Soare-n raze luminat.
Florile dalbe, florile dalbe.
Anexa 3

Dragii mei, ați cântat foarte frumos, dar mai


am nevoie de puțin ajutor. Am început să lucrez la
o machetă pe care vreau să o ofer în dar cuiva
drag, dar nu mai am timp să o termin. Sunt sigură
că mă veți ajuta, și dacă veți asculta de doamna
educatoare, va ieși o machetă grozavă .

Cu drag,
Moș Cră ciun
Anexa 4

Dragii mei,

Ultima voastră sarcină este să pregă tiți


pră jituri pentru colindă tori. Moșul are foarte multă
treabă astă zi și nu mai poate să le pregă tească . V-
am trimis tot ce aveți nevoie în colet.

Cu drag,
Moș Cră ciun
Anexa 5
Anexa 6

S-ar putea să vă placă și