Sunteți pe pagina 1din 30

1.1 BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE – DEFINIŢIE.

OBIECTUL BIOTEHNOLOGIEI
Biotehnologia este o ştiinţă complexă, ce se pe bază de cereale germinate, maturarea brânzeturilor,
caracterizează prin utilizarea integrată a biochimiei, maturarea cărnii.
microbiologiei, biologiei celulare şi a ingineriei
Enzimele pot avea însă şi rol deteriorativ cu implicaţii în
genetice. (fig. 1.1).
modificarea caracteristicilor senzoriale şi a valorii
nutritive a materiilor prime agroalimentare până la
prelucrarea termică a acestora.
De asemenea, rolul microorganismelor este hotărâtor,
unele dintre ele având acţiune dăunătoare, altele având
rol esenţial în obţinerea unor produse alimentare datorită
acţiunii lor fermentative: produse lactate acide,
brânzeturi, bere, vin, spirt, pâine, salamuri crude,
alimente fermentate din cereale şi leguminoase.
Microorganismele intervin şi în fermentarea unor
produse vegetale: varza, murături, măsline, castraveţi,
cacao, etc.
Biotehnologiile în industria alimentară s-au dezvoltat
impresionant prin folosirea enzimelor exogene (industria
laptelui, berii, spirtului, amidonului, cărnii, sucurilor de
Figura 1.1. Biotehnologia o ştiinţă complexă
fructe, zahărului, panificaţiei, etc.) şi a culturilor starter
Denumirea de biotehnologie provine de la cuvintele (industria berii, laptelui, cărnii, panificaţiei, etc.) La
greceşti: toate acestea trebuie să avem în vedere obţinerea de
-„Bios” care înseamnă viaţă, metaboliţi secundari (alcool etilic, acetonă, acizi
organici, aminoacizi, etc.) prin folosirea de
-„Tehnikos” care înseamnă tehnici şi microorganisme precum şi de biomasă alimentară şi
-„Logos” care însemnă „studiu al”. furajeră, etc.
Biotehnologia este aplicată in diverse domenii, cum ar Cu ajutorul enzimelor microorganismelor se pot
fi: agricultură, industria alimentară, producţie accelera procesele biochimice, se pot perfecţiona
industrială, mediu şi medicină. procesele de producţie, se poate îmbunătăţi calitatea
produselor alimentare şi se poate mări gradul de
Biotehnologia alimentară se referă la prelucrarea
diversificare a producţiei alimentare.
industrială a diferitelor materii prime cu ajutorul
microorganismelor şi enzimelor proprii sau a unor __________________________________________________
agenţi biologici (microorganime, enzime) adăugaţi în __________________________________________________
scopul realizării unor produse sau a ameliorării unor __________________________________________________
procese tehnologice.
__________________________________________________
Rolul biotehnologiei este covârşitor în industria __________________________________________________
alimentară. În fapt, industria alimentară este o
__________________________________________________
biotehnologie, deoarece materiile prime agroalimentare
__________________________________________________
sunt produse biologice şi prin urmare conservarea lor
până la consum, în stare proaspătă (cazul fructelor şi ________________________________________________
legumelor) sau până la industrializare (cazul tuturor
produselor agroalimentare) implică controlul activităţii
enzimatice proprii ţesuturilor vegetale şi animale sau a
celor elaborate de microflora de contaminare.
Enzimele proprii ţesuturilor vegetale şi animale sunt 1.2. PREPARATE ENZIMATICE
esenţiale în transformările pe care le oferă produsele
1.2.1. Aspecte generale
agroalimentare: maturarea fructelor şi legumelor,
cerealelor şi făinurilor sau diferitelor produse alimentare Enzimele sunt din punct de vedere structural proteine
constituite din aminoacizi, iar din punct de vedere
2
funcţional acţionează ca nişte biocatalizatori biologici
care au rolul de a permite realizarea unor reacţii cu o
Utilizări ale enzimelor în industrie:
viteză mărită.
Principalele domenii în care enzimele şi-au găsit
Enzimele sunt utilizate drept catalizatori în condiţiile în
utilizări sunt:
care există şi catalizatori chimici, deoarece prezintă
următoarele avantaje: - Fabricarea unor produse prin transformarea
enzimatică a amidonului;
1. Au capacitatea de a cataliza reacţiile chimice în
condiţii blânde de temperatură, pH, presiune. Aceasta - La fabricarea altor produse alimentare : produse
permite un consum mai redus de energie şi nu necesită lactate, bere, sucuri, vin, panificaţie;
echipamente scumpe rezistente la coroziune. - În compoziţia detergenţilor;
2. Enzimele sunt catalizatori specifici, deseori - Industria textilă, hârtiei şi a furajelor pentru
stereoselective, care nu conduc la obţinerea de produşi animale;
de reacţie secundari nedoriţi. În aceste condiţii nu sunt
necesare cheltuieli mari privind rafinarea şi purificarea - Sinteza catalitică a unor substanţe chimice;
produsului ce urmează a fi fabricat. - Analiza alimentelor, diagnoză chimică şi
3. Comparativ cu procesele chimice, enzimele sunt din terapie;
punctul de vedere al mediului compuşi biodegradabili - Inginerie genetică;
care nu necesită costuri semnificative de epurare.
4. Anumite enzime nu sunt limitate numai la acţiunea în
Biotehnologia preparatelor enzimatice este un domeniu
mediul apos, putând acţiona şi la interfaţa dintre două
de bază al biotehnologiei, având drept scop studierea
faze, apă: solvent organic sau apă:ulei etc.
tehnicilor de obţinere a preparatelor enzimatice folosind
Totuşi există şi o serie de dezavantaje: materii prime de origine animală, vegetală şi
- au stabilitate limitată; microbiană, sub formă liberă sau imobilizată pentru a fi
folosite ca agenţi biologici în industria alimentară,
- de cele mai multe ori sunt utilizate industrial o industria furajelor, industria textilă, detergenţilor,
singură dată. farmaceutică, cosmetică, chimică, etc. Prin utilizarea
Clasificarea enzimelor. Enzimele se clasifică conform preparatelor enzimatice, tehnologiile tradiţionale se
sistemului stabilit de Comisia de Enzime a Uniunii transformă în biotehnologii, devenind mai eficiente şi
Internaţionale de Biochimie (1979). Conform acestei mai puţin poluante. În figura 1.2. este prezentată
clasificări există 6 clase principale grupate conform cu ponderea de utilizarea a preparatelor enzimatice în
reacţiile pe care le catalizează astfel: diferite ramuri.

1.Oxidoreductaze care catalizează reacţii de


oxidoreducere, transfer de atomi de hidrogen, oxigen
Alte domenii; 6
sau electroni; Morarit,
panificatie; 5
2.Transferaze care catalizează transferul unei grupări de Sucuri, vinuri; 10 Amidon; 30

pe o moleculă pe alta; Bere; 4

3.Hidrolaze ce catalizează scindarea hidrolitică (implică


Distilate; 5
apa) a legăturilor chimice covalente;
Produse lactate;
5
4.Liaze, care catalizează scindarea legărutilor chimice Detergenti; 35

altfel decât prin hidroliză sau oxidare;


5.Izomeraze ce catalizează rearanjarea structurală a
moleculelor; Figura 1.2. Poderea utilizării preparatelor enzimatice

6.Ligaze sau sintetaze care catalizează formarea de noi Aşa cum se observă din datele de mai sus, cea mai mare
legături te tip C-N, C-O, C-C, C-S, cu consumare de pondere o are utilizarea în industria alimentară, urmată
ATP. de industria detergenţilor.
3
În figura 1.3. sunt prezentate principalele tipuri de Sursele animale sunt reprezentate de subprodusele din
preparate enzimatice produse pe plan mondial. Cea mai industria cărnii (ficat, pancreas, inimă, rinichi, creier,
mare pondere o au preparatele de proteaze urmate de mucoasă stomacală şi intestinală). Utilizarea acestr surse
amilaze. este pe scară din ce în ce mai redusă, fiind înlocuite de
sursele microbiene, deoarece sursele animate prezintă o
serie de dezavantaje, cum ar fi: producţia limitată,
apariţia unor boli cum ar fi encefalopatia spongiformă la
Alte enzime; 4
Glucozizomeraze;
14
bovine.
Pectinaze; 10

Proteaze fungice;
Amilaze fungice;
18
Principalele enzime de origine animală care se obţin sub
4
formă de preparate sunt chimozină (renina) care se
extrage din stomacul de miel sau viţei care se utilizează
Amilaze bcteriene;
10 pentru coagularea laptelui la fabricarea brânzeturilor. O
Proteaze
bacteriene; 35
Proteaze de
coagulare; 5
altă enzimă este -amilaza pancreatică care are utilizări
în industria farmaceutică.
Sursele vegetale sunt reprezentate de seminţe(germinate
Figura 1.3. Principalele tipuri de preparate enzimatice.
sau negerminate), rădăcini, fructe, sevă, latexuri,
1.2.2. Tipuri de preparate enzimatice. Preparatele frunze. Utilizarea surselor vegetale pentru obţinerea
enzimatice se comercializează sub diverse forme şi preparatelor enzimatice ridică o serie de probleme, cum
grade de purificare: ar fi: prezenţa unor substanţe potenţial dăunătoare
Preparate enzimatice solide: sănătăţii omului (ex. Compuşii fenolici) sau a unor
compuşi toxici de comtaminare. Aceste dezavantaje face
1. Preparate enzimatice brute, sub formă de pulbere, ca sursele de origine vegetală să fie destul de puţin
obţinute prin uscarea şi măcinarea mediului fermentat; utilizate. Principalele enzime obţinute din surse vegetale
2. Preparate sub formă cristalizată, enzime pure sunt.
utilizate preponderent în chimia analitică şi ingineria - papaina, protează obţinută din latexul fructelor de
genetică; Caryca Papaia. Enzima este utilizată pentru
3. Preparate liofilizate, care sunt enzime purificate în tenderiyarea cărnii sau în industria berii;
amestec cu substanţe crioprotectoare, care sunt urcate în - ficina, protează obţinută din latexul fructului de
vacum la temperaturi de -20......-50C. smochin (Ficus carica), utilizată pentru degradarea
proteinelor miofibrilare.
- bromelina, protează obţinută din sucul de ananas (
Ananas comosus ), folosită pentru hidroliya proteinelor
Preparate enzimatice lichide
colagenice.
1. Preparate enzimatice brute, formă sub care se
Alte enzime de origine vegetală sunt lipoxigenaza din
livrează enzimele extracelulare (eliberate de către
soia şi complexul enzimatic din malţ ( amilaze,
microorganisme în mediul de cultură în timpul
proteaze, glucanaze). Preparatele enzimatice ale acestor
fermentaţiei).
enzime nu sunt purificate, fiind sub formă de făină de
2. Preparate parţial purificate, în care se adaugă soia sau de malţ.
conservanţi pentru a le mări stabilitatea în timp.
Microorganismele reprezintă principala sursă pentru
In tabelul de mai jos sunt prezentate principalele tipuri obţinerea de preparate enzimatice. Avantajele utilizării
de preparate enzimatice, sursele din care se obţin şi microorganimelor constau în:
aplicaţile în industria alimentară.
- microorganismele se pot obţine în cantităţi mari
(biomasă) prin cultivare în instalaţii speciale pe medii de
1.2.3. Surse de enzime cultură ieftine (tărâţă de grâu, extract de porumb,
melasă, şroturi de soia sau floarea soarelui, zer),
Preparatele fabricate la scară industrială folosesc trei
tipuri de surse: ţesuturi animale şi vegetale sau - ciclul de dezvoltare al microorganismelor este foarte
microorganisme. scurt faţă de cel al plantelor sau animalelor;
4
- producţia de enzime de către microorganisme poate fi 1.2.4. Tehnologii de obţinere a preparatelor
mărită prin selectarea şi utilizarea de tulpini mutante, enzimatice
înalt performante (productive) şi prin stabilirea
Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor
condiţiilor optime fizice şi chimice pentru producerea de
enzimatice este prezentată în figura Tehnologia de
enzime;
obţinere a preparatelor enzimatice implică operaţiile
- proprietăţile enzimelor şi specificitatea de acţiune indicate în schema prezentată în fig. 1.4. din care rezultă
diferă cu natura microorganismelor producătoare, astfel ca preparatele enzimatice pot fi obţinute sub formă de:
industrial se pot obţine preparate care corespund
- preparate enzimatice brute-uscate;
întocmai scopului dorit.
- preparate enzimatice brute – lichide concentrate;
- preparatele enzimatice obţinute pot avea activităţi
diferite cu predominanţa unei activităţi. - preparate enzimatice purificate – concentrate, respectiv
şi uscate.
Figura 1.4. Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor enzimatice
Procesele biotehnologice de obţinere a preparatelor - azot anorganic: amoniac, săruri de amoniu, sulfatul
microbiene sunt complexe, realizarea lor presupune de amoniu, forfatul acid de diamoniu,
parcurgerea a trei etape:
- azot organic: hidrolizate proteice de cazeină, soia,
1. Pregătirea mediului de cultură, prin prelucrarea carne etc.
mecanică şi fizico chimică a materiilor prime ce intră în
Surse de ioni anorganici. Pentru dezvoltarea
compoziţia mediului de cultură (fermentativ). Această
microorganimelor în timpul procesului de fermentaţie
etapă presupune operaţii de dozare, mărunţire,
este necesară prezenţa ionilor anorganici, aceştia
solubilizare, sterilizare etc.
reprezintă circa 8% din substanţa urcată a a celulelor
2 Etapa biologică care constă în obţinerea culturilor microbiene. Principalii ioni anorganici care trebuie să
starter intermediare şi a culturii de producţie, urmată de fie prezenţi în mediul de cultură sunt: macronutrienţii
etapa fermentativă prorpiu-zisă. (azot, fosfor, sulf, potasiu, şi magneziu) şi
micronutrienţii (sodiu, calciu, clor, fier, cobalt, zinc,
3. Etapa de separare, purificare şi standardizare a
molibden, cupru, mangan, nichel şi seleniu).
enzimelor.
Surse de factori de creştere. Factorii de creştere sunt
compuşi organici a căror prezenţă în mediul de cultură
A. Pregătirea mediului de cultură este necesară în cantităţi mici, având un rol catalitic sau
Materii prime utilizate pentru fabricarea mediilor de structural pentru microorganisme. Factorii de creştere
cultură. includ vitaminele, purine, pirimidine, nucleotide şi
nucleozide, aminoacizi, acizi graşi, steroli şi poliamide.
Materiile prime trebuie să asigure principalii nutrienţi
microorganismelor în vederea dezvoltării lor în timpul Principalele vitamine necesare ca factori de creştere
fermentaţiei. sunt: biotina, acid pantotenic, acidul nicotinic, tiamina.

Surse de carbon. Principala sursă de carbon (sursă de Tratementul termic al mediilor de cultură. Pentru buna
energie) pentru microorganisme o constituie glucidele, desfăşurare a procesului de fermentaţie este necesară
sub formă de glucoză, fructoză, galactoză care sunt uşor cultivarea microorgnimelor pe un mediu de cultură steril
asimilabile, în timp ce maltoză, zaharoza şi lactoza sunt pentru a preveni contaminarea. Sterilizarea mediului de
asimilate doar dacă microorganismele posedă enzime cultură se poate realiza direct în bioreatorul în care se
capabile să le transforme în monoglucide. Poliglucidele realizează fermentaţia sau într-un vas sub presiune
pot fi utilizate doar de către microorganismele apte să separat, ulterior fiind transferat în bioreactor.
sitetizeze enzimele care să le hidrolizeze extracelular în B. Etapa biologică.
monoglucide capabili să difuzeze prin membrana
Obţinerea culturilor starter de producţie
celulară.
Pentru producerea enzimelor, fermentaţiile industriale se
Ca surse de carbon în reţetele mediilor industriale se
desfăşoară în volume de 150 – 250 de mc de mediu,
folosesc urmatoarele:
motiv pentru care trebuie pregătită o cantitate suficientă
- Melasele care provin de la rafinarea zahărului. de inocul. Cultura folosită drept inocul trebuie să fie în
- Extractul de porumb, este reprezentat de extractul faza exponenţială de creştere. La microorganismele care
obţinut din industria amidonului după ce suferă o au viteză de creştere redusă, se recomandă să se
concentrare până la 50% S.U. folosească o cantitate mai mare de inocul, pentru a se
reduce durata iniţieirii fermentaţiei. Cultura starter de
- Leşiile sulfitice provin din industria hârtiei ca urmate a producţie trebuie să conţină celule active, adaptate la
transformării masei lemnoase în pulpă celulozică sub mediul industrial pentru ca fermentaţia să se declanşeze
acţiunea bisulfitului de calciu. rapid. În cazul fermentaţiilor desfăşurate pe mediul
Surse de azot. Azotul din mediul de cultură are rol solid, pentru care se utilizează inocule sporifere se
anabolic, participând la biosinteza proteinelor recomandă să se asigure prin inoculare concentraţii de
structurale, a enzimelor şi acizilor nucleici. 105-106 spori pe g mediu, iar în cazul celor submerse
cultura starter de producţie să fie de circa 10% din
Principalele surse de azot sunt:
mediul de cultură.
Figura 1.5. Schema bloc pe operaţii de obţinere a preparatelor enzimatice microbiene brute
Tehnici de fermentaţie
Pentru producţia de preparate enzimatice de origine - concentraţia în enzimă (activitatea enzimatică a
microbiană se poate aplica două tehnici de bază : mediului) ;
Fermentaţia de suprafaţă în care se utilizează un - consumul de glucide ;
mediu solid pe care se cultivă microorganismul (de
- nivelul de proteine.
regulă un mucegai filamentos). Această tehnică are
avantajul că mediul de cultură va deveni un mediu La procedeul nealimentat se pot monta diferiţi
bogat în activitate enzimatică ; senzori care arată :

Fermentaţia de submersă, în care mediul este lichid - pH-ul – care se poate regla prin adaus de baze sau
ce se află într-un reactor unde toţi parametrii acid ;
fermentaţiei sunt perfect controlaţi. Această ultimă - temperatura – care se poate regla prin debitul de
tehnică este superioară primei metode din punct de circulaţie al apei reci în mantaua fermentatorului
vedere tehnologic şi biochimic. sau în serpentina din interiorul fermentatorului ;
Dintre speciile de microorganisme ce se folosesc - nivelul de spumă – care se poate combate cu un
menţionăm următoarele : Aspergillus niger, antispumant aflat într-un rezervor ataşat
Aspergillus oryzae, Mucor miehei, Saccharomyces fermentatorului;
cerevisiae, Endothia parasitica, Penicillium emersonii,
Kluyveromyces lactis, Bacillus amylolichefaciens, - presiunea – care se reglează prin supape care se
Bacillus licheniformis, Bacillus stearothermophilus, deschid la presiuni de 1 până la 3 bar ;
Actinoplanes missouriens, Klebsiella planicola. - coeficientul respirator QR – care se măsoară prin
La sfârşitul fermentaţiei microorganismul trebuie cantitatea de CO2 produsă faţă de cantitatea de
distrus cu condiţia păstrării intacte a activităţii oxigen consumată ;
enzimatice. - nivelul de oxigen consumat, pornind de la analiza
Microorganismele cultivate pot produce enzime efluenţilor.
extracelular sau intracelular. În funcţie de tipul acestora Procedeul alimentat, în care se începe cu un volum
variază şi procedeul de extracţie. În ceea ce priveşte de 10 – 30% de substrat în care se introduce
tipurile de culturi submerse, ne putem situa în unul inoculum, după care fermentatorul se alimentează cu
din următoarele cazuri: restul de mediu, după care oprirea fermentaţiei se
Procedeul nealimentat, în care caz toate face după un anumit timp fixat experimental. Acest
ingredientele mediului de fermentare sunt pregătite procedeu se aplică în cazul în care sinteza
în fermentator la pH-ul şi temperatura dorită înainte enzimelor ar fi reprimată de concentraţiile ridicate
de a introduce inoculum. După introducerea într-unul din nutrienţii mediului de cultură sau în
inoculum, fermentaţia principală începe şi finalizarea cazul când creşterea microorganismelor, în funcţie de
ei se urmăreşte prin prelevarea de probe, în mod concentraţia în unul din componenţii mediului, ar
steril, care arată : provoca creşterea vâscozităţii, care trebuie să fie
reglată în timp. Alimentarea fermentatorului poate fi
- creşterea microorganismelor (biomasă, vâscozitatea repetată de mai multe ori efectuându-se sutiraje
mediului) ; (evacuări) programate, dar întotdeauna trebuie lăsat în
fermentator un volum de  30%, care serveşte în
acest caz drept cultură de producţie.
Fig. 1.8. Cultivarea submersă a microorganismelor.
Procedeul continuu necesită alimentarea continuă a -costurile energetice sunt destul de ridicate;
fermentatorului cu mediu şi folosirea unei culturi
-mediul de cultură poate fi colmatant pentru
concentrate de microorganisme. În acest caz,
membrana de ultrafiltrare;
bioreactorul (fermentatorul) de dezvoltare a celulelor
este cuplat cu o unitate de micro sau ultrafiltrare. În -chiar la densităţi mari de celule, la sfârşitul ciclului
figura 1.9. se arată schiţa unei astfel de instalaţii de dezvoltare este posibilă o oarecare liză a
formată dintr-un bioreactor cuplat cu o unitate de celulelor, ceea ce face necesară o purjare a
ultrafiltrare la care există şi posibilitatea de a bioreactorului prin unitatea de ultrafiltrare, fapt care
recicla biomasa. conduce la micşorarea vârstei medii a celulelor care
rămân în sistem.
O variantă a procedeului continuu de obţinere a
biomasei/ enzimelor constă în folosirea bioreactorului
cu membrană.

C. Etapa de separare a enzimelor


Extracţia. La procedeul discontinuu (nealimentat) şi
cel alimentat, după terminarea fermentaţiei se separă
partea solidă insolubilă (celule şi produse insolubile)
de partea lichidă care conţine enzimele, separare
care se poate face prin centrifugare, filtrare frontală
sau microfiltrare. Soluţia sterilă obţinută este apoi
ultrafiltrată pentru a concentra enzimele. În cazul în
care enzimele sunt destinate a intra în compoziţia
unui preparat comercial lichid, ultrafiltratul se
stabilizează cu polioli (sorbitol, glicerol) şi/sau săruri
Procedeul continuu (NaCl, MgSO4), respectiv se adaugă bacteriostatici
Avantajele unui astfel de procedeu sunt alimentari (benzoat, sorbat, ascorbat).
următoarele : În cazul în care enzima (enzimele) intră în
-se poate detoxifica mediul de cultură prin compoziţia unui preparat comercial pulbere,
eliminarea produsului de inhibare ; ultrafiltratul se suplimentează cu un suport şi se
usucă prin atomizare (suplimentarea se face cu
-celulele reciclate devin perfuzate ;
amidon, dextrine). Înainte de atomizare mai poate fi
-cantitatea de mediu de cultură care se introduce în realizată o filtrare sterilă.
bioreactor este controlată de cantitatea de permeat
Pentru a obţine şi enzimele intracelulare, biomasa
care traversează membrana de ultrafiltrare ;
din fermentator, separată de partea lichidă, este
-celulele au posibilitatea de a se dezvolta până la supusă lizei. Liza poate fi realizată chiar de
concentraţii relativ mari ( 300 g substanţă uscată/l, enzimele proprii microorganismelor ce alcătuiesc
în cazul drojdiilor) ; biomasa, fie prin folosirea de preparate exogene, cum
ar fi lizozimul din albuşul de ou, preparate
-aceste concentraţii mari de celule se constituie ca
enzimatice exogene complexe de natură bacteriană
o barieră eficace faţă de contaminarea exterioară ;
care conţin chitinază, mananază, -1,6–glucanază,
-retenatul poate fi evacuat şi el periodic, fiind proteaze, câteodată în combinaţie cu adaosul de
constituit din biomasă care conţine enzime metabisulfit.
intracelulare, după care este trecut la prelucrare
În cazul în care enzima este periplasmică, un şoc
ulterioară (extracţie) ;
osmotic este suficient pentru a elibera enzimele. Se
-permeatul de la ultrafiltrare, care conţine enzime nu poate realiza şi o liză mecanică (folosire de presiuni
mai are celule microbiene şi poate fi, deci, stocat mari de 600 – 1000 bar, urmată de detenta brutală)
sau dirijat direct la o operaţie în aval de purificare Se pot folosi şi ultrasunetele cu frecvenţe mai mari
sau concentrare. de 20 MHz pentru liza celulelor şi deci pentru
Neajunsurile acestui procedeu de obţinere a eliberarea enzimelor intracelulare. Odată eliberate,
biomasei şi enzimelor sunt următoarele : enzimele intracelulare sunt supuse operaţiilor
aplicate şi enzimelor extracelulare.
-membranele trebuie să fie rezistente la sterilizarea
cu vapori de apă şi la igienizare cu substanţe Preparatele enzimatice se comercializează de regulă
chimice ; sub formă de pulbere, de microgranule, precum şi
sub formă lichidă.
Preparatele enzimatice sub formă de pulbere sunt  se poate modula micromediul în care acţionează
formulate cu un suport cum ar fi amidonul, enzima imobilizată (concentraţie substrat, încărcarea
maltodextrinele, zahărul, sarea. La aceste preparate se suportului cu enzimă, grupările hidrofile);
controlează granulometria, umiditatea ( 6%). Suportul
 refolosirea treptată a enzimei, deci cu aceeaşi
trebuie să nu fie higroscopic pentru a se evita
cantitate de enzimă se poate transforma o cantitate
formarea de cocoloaşe. În preparatele comerciale
mai mare de substrat;
pulbere sau lichide, conţinutul de enzimă este redus
raportat la suport şi de aceea cantitatea de preparat  se poate lucra în sistem semicontinuu sau
comercial este mult mai mare, în comparaţie cu continuu, putându-se automatiza procesul, ceea ce
nivelul de enzimă conţinut. asigură un control riguros al parametrilor de lucru;
În ceea ce priveşte preparatele comerciale  are loc o creştere a vitezei de lucru, prin
microgranulate, acestea se obţin dintr-un ultrafiltrat controlul riguros al vitezei fluxului de substrat şi al
care se amestecă cu un suport (sare, amidon solubil, concentraţiei acestuia;
maltodextrine etc.). Cantitatea de substrat este astfel
calculată încât să se obţină titrul enzimatic dorit în  se poate stopa reacţia enzimatică la momentul
microgranule. Amestecul respectiv este pulverizat dorit şi se evită trecerea enzimei în produsul
împreună cu un agent liant care reprezintă 0,1% transformat;
până la 0,5% faţă de masa suportului. Picăturile  costurile globale de producţie sunt mai mici în
pulverizate sunt uscate într-un turn de uscare, cu aer comparaţie cu procedeele în care se folosesc enzime
la 70 - 90C. libere;
Preparatele comerciale lichide sunt formulate în  se pot folosi şi enzime care nu sunt trecute în
general cu polioli (gliceroli, sorbitol) care se liste GRAS (Generally Reconized as Safe);
utilizează în proporţie de 20 – 50% faţă de
preparatul lichid. La aceste formulări se adaogă o Există şi dezavantaje, cum ar fi:
substanţă bacteriostatică (de exemplu benzoat de  costuri privind imobilizarea;
sodiu în proporţie de 0,1 – 0,2%).
 pierderi ale activităţii enzimatice,
1.2.5. Enzime imobilizate
 o investiţie iniţială în utilaje mai mare,
Imobilizarea unei enzime (sau a unui sistem
multifuncţional) înseamnă legarea sau fixarea  un proces mai complex din punct de vedere tehnic şi
acesteia de un suport care trebuie să îndeplinească o supraveghere mai atentă;
următoarele condiţii :
 utilizarea numai a unor substraturi solubile.
-să fie insolubil în apă ;
Aspecte teoretice privind enzimele imobilizate.
-să asigure păstrarea proprietăţilor catalitice ale
În cazul enzimelor imobilizate se observă un
enzimelor, respectiv specificitatea de acţiune ;
comportament cinetic diferit faţă de cel al enzimelor
-să asigure acţiunea enzimei la un pH şi libere, solubile. Activitatea enzimatică scade ca urmare
temperatură optime, apropiate de cele ale enzimelor a imobilizării. Acest lucru se datorează schimbărilor
libere (neimobilizate). conformaţionale ale enzimei după imobilizare. O astfel
de modificare apare în primul rând în cazul legării
Avantajele imobilizării enzimelor sunt următoarele :
covalente a enzimelor de suport. Un alt aspect este
 creşterea stabilităţii enzimei, ca proteină şi ca influenţa mediului, în cazul enzimelor imobilizate acesta
activitate catalitică. Această stabilitate este în este diferit de cel apos. Astfel, grupările funcţionale
legătură cu diminuarea gradului de libertate al acide
macromoleculei, ceea ce are consecinţă asupra
La imobilizare, în funcţie de enzimă şi catalizator se
variaţiilor de conformaţie a enzimei (se diminuează
poate vorbi de :
aceste variaţii). Imobilizarea conduce şi la creştere a
concentraţiei locale a protein-enzimei care are un - randament de fixare care reprezintă cantitatea
efect stabilizant; efectivă de enzimă imobilizată în raport cu
cantitatea de enzimă introdusă în procesul de
 se poate lucra în flux continuu din punct de imobilizare :
vedere al catalizei enzimatice, dar şi din punct de
vedere al reglării automate a parametrilor de lucru; enzimă fixată pe suport
 enzima nu pătrunde în substratul ce se tratează  =  · 100
în cursul catalizei enzimatice; enzimă utilizată
- randament de activitate care reprezintă activitatea - activitatea enzimei imobilizate care este influenţată
reziduală a enzimei imobilizate: de : tehnica de imobilizare; caracteristicile
materialului suport, viteza de difuzie a substratului
Activitatea (E0) după fixare
la enzimă şi a produsului (lor) de transformare ;
 · 100
Activitatea (E’0) înainte de fixare - caracteristicile substratului ce trebuie transformat ;
- stabilitatea enzimei care trebuie menţinută activă
Factorii critici care trebuie luaţi în consideraţie la un timp cât mai îndelungat ;
folosirea enzimelor imobilizate
- contaminarea microbiologică a sistemului
Aceşti factori se referă la : enzimă/suport în timpul utilizării reactorului
- eficienţa economică a imobilizării determinate de : respectiv.
costul enzimei, costul suportului, costul tehnicii de
imobilizare ;

Figura 1.10. Metode de imobilizare a enzimelor


Metode de imobilizare a enzimelor -prin includere într-un suport, în care caz se pot
include şi microorganisme. Includerea poate fi făcută în
a) Metode fizice, la care enzima se leagă de un suport
gel, microincapsulare, includere în fibre.
prin intermediul legăturilor slabe sau relativ puternice
(legături Van der Waals, legături de hidrogen, interacţiuni Avantajele şi dezavantajele imobilizării enzimelor prin
proteină – proteină, legături ionice). incluziune
Imobilizarea în cadrul metodelor fizice poate fi :
- prin adsorbţie pe suporturi organice : amidon, colagen, b) Metode chimice de imobilizare, în care caz
Sepharoză modificată, polistiren modificat, răşini imobilizarea se face prin intermediul legăturilor
schimbătoare de ioni (DEAE celuloză, DEAE Sephadex, covalente de suporturi insolubile, care posedă grupări
carboximetil-celuloză, Amberlit, Dowex 50 etc.) ; reactive sau care pot fi activate prin diferite reacţii
chimice. Se poate realiza imobilizarea şi prin
- prin adsorbţie pe suporturi minerale : alumină, argilă
copolimerizarea enzimelor cu un monomer reactiv şi
(bentonită, montmonirolită etc.), ceramică, hidroxiapatită,
legarea încrucişată (Cross-linking) sau reticulară intra şi
sticlă poroasă sau silice poroasă, titanit (punţi metalice
intermoleculară a enzimelor de un suport prin
cu TiCl4). Adsorbţia se realizează prin contactul dintre
intermediul unui reactiv multifuncţional.
o soluţie apoasă de enzimă cu suportul solid şi va fi
influenţată de : pH, tipul de solvent utilizat pentru La legarea prin legături covalente, imobilizarea poate fi
solubilizarea enzimei, puterea ionică, calitatea enzimei, făcută : prin fixare de un suport insolubil, dar trebuie
temperatura şi durata de contact a enzimei cu suportul. să se ţină seama de gruparea funcţională care poate
Practic imobilizarea se face prin amestecul dintre reacţiona cu protein-enzima şi de caracteristicile fizico-
soluţia de enzimă şi suport într-un reactor cu agitator chimice ale suportului. Adesea este necesar să se
sau prin trecerea soluţiei de enzimă într-o coloană în creeze, pe cale chimică, funcţii reactive pe suport; prin
care suportul este menţinut sub forma unui pat. coreticulare utilizând agenţi bi- sau polifuncţionali. Cel
Adsorbţia enzimei de suport poate fi îmbunătăţită prin mai mult utilizată pentru reticulare este glutaraldehida.
ataşarea de suport a unor cofactori, cum ar fi
piridoxal-fosfatul sau lanţuri cu grupări hidrofile. Avantajele şi dezavantajele legării enzimelor de suport
prin legături covalente
Adsorbţia este influenţată de raportul dintre suprafaţa
şi volumul suportului, mărimea particulelor, raportul Avantaje
dintre grupările hidrofile şi hidrofobe. Stabilitate mărită datorită faptului că legăturile covalente
sunt cele mai puternice dintre toate legăturile
menţionate anterior
Avantajele şi dezavantajele imobilizării prin adsorbţie Varietatea mare a suporturilor : sticlă, silice, ceramică,
celuloză, polimeri sintetici etc.
Avantaje Posibilitatea de a efectua imobilizarea în prezenţa unui
Simplicitate în execuţie (incubarea enzimei cu substrat pentru a se evita inactivarea (protecţia situsului
suportul, agitare câteva minute, enzima care rămâne activ).
în soluţie fiind eliminată prin spălare). Dezavantaje
Absenţa reacţiilor chimice (numai dacă nu se Trebuie realizate reacţii chimice, adesea complexe
formează punţi metalice). Etapa de activare a suportului este lungă
Posibilitatea de regenerare a complexului Randamentul de fixare este  100%
enzimă/suport. Există riscul modificării chimice a enzimei (pierdere de
Dezavantaje activitate)
Stabilizare slabă. Este necesar ca enzima să fie purificată în prealabil
Riscul de desorbţie a enzimei de către : fluxul de Investiţia (costul) este importantă
substrat, variaţie lejeră de pH, forţa ionică,
temperatură
Suporturi de imobilizare comerciale
Suporturile comerciale cele mai des utilizate pentru
Avantaje imobilizarea enzimelor sunt :
Reacţiile de polimerizare sau gelificare sunt bine
cunoscute - polizaharide : agaroză, celuloză şi derivaţi, alginaţi,
carageenani, dextrani ;
Reacţiile chimice dintre suport şi enzimă sunt limitate
(enzima este inclusă în geluri naturale) - poliacrilamide utilizate sub formă de bile ;
Se poate aplica la toate enzimele (chiar şi la amestec
- polistiren (bile şi tuburi) ;
de enzime)
Se pot folosi suporturi cu forme diferite : filme, fibre, - silicea şi sticla poroasă.
bile.
1.2.6. Condiţiile de inocuitate pe care trebuie să le
Riscul de “evadare” a enzimei este redus prin
îndeplinească preparatele enzimatice
reticularea suportului după imobilizare
Dezavantaje Număr total de germeni (NTG), maximum 5.104/g ;
Anumite polimerizări necesită agenţi denaturanţi sau Coliformi, maximum 30/g ;
radicalici
Se pun probleme de transfer de masă (inaccesibilitatea
unor substraturi la enzimă)
Riscul de evadare al enzimei prin micropori
Proprietăţile mecanice ale gelurilor sunt nesatisfăcătoare
Escherichia coli – absent/ 25 g ; (discontinui) şi metode continui, în ambele cazuri fiind
necesară optimizarea procesului.
Salmonella – absent/ 25 g ;
Metoda periodică de cultivare a microorganismelor
Activitate antibiotică de origine microbiană – absentă ;
prevede alimentarea continuă a aparatului de cultivare cu
Aflatoxina B1, ochratoxină A, sterigmatocistină, toxina T substanţe nutritive şi înlăturarea culturii de
– 2 (zearalenona) în cazul preparatelor de origine microorganisme. În acest fel, se creează condiţii optime de
microbiană – absente ; acumulare a cantităţii necesare de biomasă sau a
metaboliţilor. La cultivarea periodică concentraţia
Metale grele :
substanţelor nutritive scade, iar cea a celulelor şi
-arseniu  3 mg/Kg ; metaboliţilor creşte, fapt care conduce la modificarea
cineticii creşterii microorganismelor.
-plumb  10 mg/Kg ;
La metoda periodică trebuie să avem în vedere două situaţii
-alte metale grele  40 mg/Kg (exprimată la Pb). şi anume:
_______________________________________________ - când substratul este inhibitor pentru producţia de
_______________________________________________ biomasă şi metaboliţi;

_______________________________________________ - când produsul este inhibitor.

_______________________________________________ Prima situaţie se întâlneşte la obţinerea biomasei de drojdie


de panificaţie, represiunea catabolică de către glucide
_______________________________________________ antrenează şi o producţie de alcool etilic, producţie ce
_______________________________________________ trebuie evitată prin două soluţii şi anume: evitarea
excesului de substrat şi lucru cu cultura “în pat” şi
_______________________________________________ respectiv plasarea unui detector de alcool în efluentul de
gaz (CO2) care permite să se cunoască ce aport de substrat
_______________________________________________ trebuie furnizat.
_______________________________________________ A doua situaţie se întâlneşte la producţia de culturi lactice a
_______________________________________________ căror dezvoltare este însoţită de acumularea de acid lactic
(bacterii lactice homofermentative) sau acid lactic şi acetic
_______________________________________________ (bacterii lactice heterofermentative).
_______________________________________________ Soluţia care se impune în acest caz este o dializă a culturii
_______________________________________________ sau centrifugarea substratului cu celule, celulele fiind apoi
reciclate.
_______________________________________________
Dacă dezvoltarea culturii are loc fără acumularea de
_______________________________________________ metaboliţi, alimentarea cu substrat se poate face la un debit
_______________________________________________ constant, dar la o concentraţie crescătoare a acestuia,
respectiv la o concentraţie constantă a substratului dar la un
_______________________________________________ debit programat exponenţial.
_______________________________________________ Metoda continuă, în care caz are loc alimentarea
_______________________________________________ constantă a aparatului de cultivare a microorganismelor cu
substanţe nutritive şi eliminarea neîntreruptă a biomasei
_______________________________________________ sau metaboliţilor. Această metodă poate fi realizată prin
cultivarea de suprafaţă sau de adâncime a
1.3. CULTURI STARTER DE MICROORGANISME microorganismelor.
Microorganismele sunt utilizate în industria alimentară La fermentarea continuă se are în vedere natura
pentru: catalizatorului (imobilizat sau nu; sistem eterogen sau nu;
- Obţinerea de celule (culturi starter = culturi pure) care celule incluse, adsorbite, grefate prin covalenţă); gradul de
la rândul lor sunt folosite pentru fermentarea produselor reciclare al celulelor microbiene; gradul de amestecare a
lactate acide sau brânzeturi, la fabricarea produselor de fluidelor în reactorul cu funcţionare continuă.
carne (salamuri crude uscate), produse tradiţionale Creşterea concentraţiei de celule se poate realiza prin:
vegetale, produse lactate acide, pâine etc. În acest folosirea tehnicilor de membrană sau centrifugarea;
produsele se consumă fie împreună cu celulele respective folosirea de celule imobilizate; reciclarea celulelor.
fie după îndepărtarea celulelor cum este cazul băuturilor de
tipul berii, vinului. 1.3.1. Microorganisme utilizate în industria alimentară
- Obţinerea de biomasă care poate fi utilizată ca BACTERIILE utilizate în industria alimentară aparţin
ingredient de fermentare (drojdia de panificaţie ) sau de următoarelor genuri:
îmbogăţire a unor produse alimentare cu proteine, respectiv Genul Streptococcus Acest gen cuprinde specii de bacterii
ca furaje proteice pentru păsări, peşte, porcine.
sub formă de coci sferici sau ovali cu   2, grupate în
În ceea ce priveşte metodele de cultivare ale diplo sau formă de lanţuri. Sunt Gram pozitive, facultativ
microorganismelor se folosesc metode periodice
anaerobe, neciliate, nesporulate, unele specii fiind
capsulate.
Importanţi pentru industria alimentară sunt:
Streptococii mezofili : Streptococcus lactis (Lactococcus
lactis subsp. lactis), Str. cremoris (Lactococcus lactis
subsp. cremoris), Str. diacetilactis (Lactococcus lactis
subsp. diacetilactis);
Streptococii termofili: Str. thermophilus.
Aceşti streptococi lactici sunt homofermentativi, produc
acid lactic L(+) şi prezintă următoarele activităţi:
- activitate fermentativă: fermentează lactoza şi glucoza;
- activitate proteolitică;
- produc diacetil şi acetoină din acid citric ( în principal
Str. diacetilactis).
Fermentarea lactozei de către streptococii lactici se face
prin transformarea iniţială a acesteia în glucoză şi galactoză
– 6P prin intermediul fosfo--galactozidazei. În continuare,
glucoza este apoi fermentată pe calea hexozo – difosfatului
în acid lactic, iar galactoza – 6P este utilizată pe calea
tagatozei în vederea producerii unei cantităţi suplimentare
de acid lactic (fig. 1.11.). Figura 1.12. Calea homo şi heterofermentativă de
degradare a glucozei de către bacteriile lactice
Fermentarea acidului citric cu formare de diacetil, acetoină
şi 2,3 butilenglicol este arătată în figura 1.13. Acelaşi
mecanism îl folosesc şi leuconostocii.

Figura 1.11. Calea tagatozei de degradare a lactozei de


către streptococii lactici
Fermentarea glucozei de către streptococii lactici poate fi
făcută pe cale homofermentativă cu producerea în principal
de acid lactic şi pe cale heterofermentativă, în condiţile în
care glucoza este limitată, calea heterofermentativă fiind
calea ribulozei – 5P cu formare de acid acetic, etanol şi
acid lactic (fig. 1.12.).

Figura 1.13. Transformarea citratului de către Str. lactis


subsp. diacetilactis şi Leuconostoc
Genul Leuconostoc Acest gen cuprinde bacterii cu formă
sferică, lenticulară, grupate în perechi sau lanţuri, imobile,
asporogene, Gram negative, facultativ anaerobe.
Pentru dezvoltare, leuconostocii au nevoie de vitamine
(acid nicotinic, tiamină, biotină) şi zaharuri
fermentescibile. Nu sunt proteolitici şi nu reduc azotaţii.
Specii de Leuconostoc formează polimeri (dextran). Se
dezvoltă bine la 20-30C.
Genul Leuconostoc cuprinde speciile: Leuconostoc - fermentarea unor produse vegetale (varză, castraveţi,
cremoris (citrovorum); Leuconostoc lactis; Leuconostoc măsline) intervenind în cadrul microflorei spontane sau sub
dextranicum; Leuconostoc mezenteroides. formă de culturi concentrate;
Aceste specii sunt heterofermentative şi se dezvoltă greu în - fermentarea malolactică a vinurilor;
laptele fără adaos de stimulatori. În produsele lactate,
- producţia de dextran.
leuconostocii au două funcţii de bază:
În industria laptelui se folosesc culturi lactice care conţin
- produc compuşi de aromă (diacetil, acetoină);
streptococi acidifianţi (Str. lactis şi Str. cremoris), precum
- produc ochiuri de fermentare prin formare de CO 2 în şi bacterii producătoare de aromă şi unele specii de
unele tipuri de brânzeturi (Edam, Goude, Tilsit). Leuconostoc şi Str. diacetilactis, ultimul fiind aromatizant
şi acidifiant.
Ambele funcţii sunt realizate prin metabolismul citratului,
dar leuconostocii produc CO2 şi din lactoză. Leuconostocii Genul Pediococcus. Acest gen aparţine familiei
intervin deci în metabolismul glucidelor şi al citratului. Streptococaceae şi cuprinde bacterii sub formă de coci
perechi sau tetrade. Metabolismul acestor bacterii este
Metabolismul glucidelor Fermentarea glucidelor de către
predominant fermentativ, homolactic. Se produce acid
leuconostoci se face pe calea fosfocetohexozelor, dintr-un
lactic racemic (DL) din glucoză, fructoză, manoză.
mol de hexoză regenerându-se câte un mol de ATP. Genele
Sorbitolul şi amidonul nu sunt fermentaţi. Multe specii sunt
care codifică etapele iniţiale ale fermentării lactozei (ca de
catalază-negative, dar se întâlnesc şi specii care au
altfel şi ale metabolizării citratului, producerii de proteaze)
activitate catalazică independentă de hem.
sunt localizate în plasmide.
Principalele criterii de diferenţiere între diferitele specii de
Metabolismul citratului Metabolismul citratului de către
pediococi sunt menţionate în tabelul 3.8
leuconostoci este acelaşi ca şi la streptococi cu menţiunea
că leuconostocii produc diacetil şi acetoină la pH scăzut. P. acidilacti, în culturi starter, este utilizat pentru obţinerea
Acetoina se poate forma pe două căi: de produse din carne fermentate la temperaturi mai ridicate,
deoarece are o dezvoltare bună la 42-52C, producând
- prin decarboxilarea acetolactatului;
rapid acidul lactic şi deci scade efectiv pH-ul, produsul
- din diacetil prin intermediul diacetil reductazei, într-o obţinut având gust acrişor. Atunci când se utilizează la
reacţie care necesită NADH sau NADPH. Această ultimă fermentarea unor produse de carne la temperatura de 16-
cale este redusă sau chiar lipseşte în cazul lui Str. 27C, producţia de acid lactic este mai lentă şi implicit se
Culturi starter Temperatura de Durata, pH-ul pot dezvolta şi microorganismele care contaminează
incubare, C ore carnea, durata de fermentaţie fiind mai mare.
P. pentosaceus 26,7 20 5,00 P. pentosaceus produce o fermentaţie rapidă când
P. acidilacti 26,7 38 5,65 substratul conţine un glucid fermentescibil, temperatura de
P. pentosaceus 29,4 13 5,00 fermentare fiind cuprinsă între 15-27C.
P. pentosaceus 29,4 28 5,40
Din tabelul de mai sus rezultă că P. pentosaceus este mai
diacetilactis, din cauza capacităţii limitate a acestuia de a
eficace în ceea ce priveşte producţia de acid lactic atât la
produce acetil- CoA, unul din precursorii diacetilului.
26,7C cât şi 29,4C în comparaţie cu P. acidilactici.
Leuconostocii (ca de altfel şi lactobacilii) pot produce la
unele brânzeturi unele defecte şi anume: Având în vedere că pediococii produc acid lactic şi
bacteriocine, ei exercită o acţiune inhibitoare faţă de
- crăparea pastei la brânza Cheddar ( defect numit “Blit microorganismele patogene şi cele de alterare (stafilocici,
opennes”); salmonele, Cl. botulinum, bacili, enterobacterii gram
- apariţia timpurie de gaze la brânza Goude (Str. negative, drojdii).
diacetilactis poate produce şi el defectul de “plutire” a În produsele de carne fermentate, pediococii pot scade pH-
coagulului, la brânza Cottage). ul de la 5,6 la 4,5-5,2 ceea ce face ca proteinele să fie aduse
Aceste defecte se datorează formării de CO2. Pentru a se aproape de punctul izoelectric fapt ce favorizează sinereza
preveni defectul de “plutire” a coagulului, brânza Cottage şi deci uscarea produsului.
se fabrică cu o cultură care nu conţine Str. diacetilactis, Acidul lactic produs contribuie la denaturarea proteinelor
adăugându-se apoi în brânza obţinută o cultură de din carne ceea ce contribuie la realizarea unei texturi ferme
Leuconostoc citrovorum cultivată pe lapte cu adaos de a produsului finit.
citrat sau o cultură concentrată de Leuconostoc citrovorum.
Genul Lactobacillus. Acest gen aparţine familiei
Lactobacillaceae. Această familie cuprinde bacterii sub
formă de bastonaşe de lungimi şi grosimi variabile, precum
şi cocobacili scurţi, aşezaţi obişnuit în lanţuri în faza de
înmulţire logaritmică.
Sunt asporogene, imobile, Gram pozitive, anaerobe sau
facultativ anaerobe. În general sunt catalază –negative
În afară de industria laptelui, leuconostocii se utilizează şi
citocrom-oxidază –negative, nu reduc azotaţii, nu lichefiază
pentru:
gelatina. Au activitate proteolitică şi lipolitică redusă.
Glucidele cele mai bine fermentate sunt: lactoza, maltoza,
zaharoza (mai ales în faza de dezvoltare), apoi hexozele deşi aceştia din urmă au şi activitate -D–fosfogalactozid–
(glucoza, fructoza, galactoza). galactohidrolazică, însă mai redusă.
Pentru dezvoltare necesită substanţe minerale şi toate L. bulgaricus are -galactozidază activă la pH = 7,0 şi este
vitaminele din grupul B. Se dezvoltă bine în mediu cu pH activată de Mg2+, Mn2+ şi Fe2+. În cele mai multe cazuri,
5,5-5,8, dar şi la pH  5 . Se pot dezvolta în limite largi de lactobacilii folosesc mai mult glucoza ca sursă de energie
temperatură (5-53C), dar temperatura optimă este cuprinsă în comparaţie cu lactoza şi galactoza. Unii lactobacili
între 30 şi 45C. eliberează în mediu galactoză care se acumulează.
În funcţie de temperatura optimă de dezvoltare lactobacilii Metabolismul hexozelor După hidroliza lactozei în celulele
pot fi: lactobacililor homofermentativi, hexozele rezultate sunt
metabolizate pe calea Embden – Meyerhof.
termofili: L. lactis, L. helveticus, L. bulgaricus, L.
acidophilus, temperatura optimă fiind 37-45C; Lactobacilii heterofermentativi fermentează hexozele pe
calea hexozomonofosfatului, aceşti lactobacili neavând
mezofili: L. casei, L. plantarum, L. brevis etc.; temperatura aldolază şi triozofosfat izomerază care sunt enzime cheie în
optimă de dezvoltare fiind 26-30C. calea Embden – Meyerhof. Aceasta este de fapt şi diferenţa
Orla Jensen a împărţit genul Lactobacillus în următoarele dintre cele două grupe de microorganisme, adică
grupe: lactobacilii homofermentativi posedă atât aldolază cât şi
triozofosfatizomerază, în timp ce lactobacilii
1. grupa Thermobacterium care cuprinde lactobacili heterofermentativi nu posedă aceste enzime.
homofermentativi termofili: L. lactis, L. helveticus, L.
bulgaricus, L. acidophilus, L. delbrueckii; L. leichmanii; Galactoza, rezultată din lactoză, pentru a fi fermentată
trebuie mai întâi să fie transformată într-un derivat
2. grupa Streptobacterium – care cuprinde lactobacilii fosforilat al glucozei (glucozo-6P), care apoi suferă
homofermentativi mezofili: L. casei, L, plantarum; transformări pe calea Embden – Meyerhof (fig. 1.15.).
3. grupa: Betabacterium – care cuprinde lactobacili
heterofermentativi, ce contaminează frecvent brânzeturile:
L fermenti, L. buchneri, L. brevis, L. viridiscens.
Streptobacteriile la rândul lor, au fost clasificate de către
unii autori în neacidorezistente şi acidorezistente.
Lactobacilii neacidorezistenţi produc compuşi aromatici
(diacetil, acetoină). Se prezintă sub formă de bastonaşe de
lungimi variabile şi rar formează lanţuri .
Se pot dezvolta la 2-15C. Nu se dezvoltă la pH  5,6. Se
utilizează în culturi starter la fermentarea salamurilor crude
cu pH = 5,6 – 6,1, produsele având o durată mare de Figura 1.15. Transformarea galactozei în glucoză-6P de
maturare, iar gustul final fiind slab acrişor dulceag. către lactobacili
Lactobacilii acidorezistenţi au formă de bastonaşe scurte Activitatea proteolitică. Activitatea proteolitică a
care formează lanţuri. Se dezvoltă bine la pH  5,0. lactobacililor contribuie atât la textura cât şi la aroma unor
Activitatea metabolică a lactobacililor în produsele produse alimentare (produse lactate, produse vegetale
alimentare fermentate se referă la metabolismul lactozei, fermentate, produse din carne fermentate etc.), dar şi la
galactozei şi glucozei. Zaharoza este fermentată numai eliberarea unor aminoacizi care stimulează creşterea şi
după hidroliza acesteia în glucoză şi fructoză. activitatea altor bacterii lactice folosite în culturile starter în
amestec cu lactobacilii. Se consideră că activitatea
Metabolismul lactozei Pentru a se dezvolta în lapte, endoproteinazică a lactobacililor este asociată cu
lactobacilii homofermentativi hidrolizează lactoza cu membrana celulelor, iar activitatea exopeptidazică este
ajutorul -galactozidazei şi/sau -D–fosfogalactozid– localizată intracelular. Enzimele din membrana celulelor
galactohidrolazei, aşa cum arată în schema din figura 1.14. produc hidroliza parţială a macromoleculelor proteice, din
care se formează peptide suficient de mici pentru a fi
transportate în interiorul celulelor unde se continuă
degradarea lor până la aminoacizi, necesari creşterii (figura
1.16.).
Activitatea proteolitică a lactobacililor este optimă la pH
5,2- 5,8 şi temperatura de 45-50C. La temperaturi mai
mari de 55C activitatea proteolitică este mult redusă
Figura 1.14. Transformarea lactozei în glucoză şi datorită termodenaturării enzimei iar la 70C/1min
galactoză respectiv glucoza şi galactoza 6P de către enzimele sunt complet inactivate.
lactobacilii homofermentativi În cazul laptelui, proteinazele extracelulare ale L.
-D-galactozid–galactohidrolaza este utilizată de Lb. casei bulgaricus sunt active faţă de -cazeină, apoi în ordine
iar -galactozidaza este utilizată de majoritatea descrescătoare şi faţă de Қ şi  cazeină.
lactobacililor (L. bulgaricus, L. lactis, L. helveticus etc.),
Lactobacillus acidophilus este folosit la fabricarea laptelui
acidofil, laptelui acidofil nefermentat şi a altor produse
acidofile. Lactobacillus casei se utilizează pentru obţinerea
produsului yakult.
 În industria cărnii interesează Lactobacillus sake,
Lactobacillus curvatus şi în special Lactobacillus
plantarum care se caracterizează prin faptul că nu produce
CO2 la fermentarea glucozei dar produce CO2 din gluconat.
Riboza este fermentată la acid lactic şi acid acetic. Posedă
activitate aldolazică, glucozo – 6P – dehidrogenazică. Prin
fermentaţie lactică se produce acid lactic racemic (DL).
Lactobacillus plantarum este facultativ anaerob, nu
Figura 1.16. Acţiunea endoproteinazelor extracelulare şi a produce NH3 din arginină. Poate acidifica laptele şi are
exopetidazelor intracelulare în cazul lactobacililor temperatura optimă de dezvoltare la 30-35C. Nu necesită
Producerea de compuşi de aromă şi H 2O2 Principala pantotenat, tiamină, niacină pentru dezvoltare.
contribuţie a lactobacililor este producţia de acid lactic. În Lactobacillus plantarum ca şi Lactobacillus sake pot
cazul produselor lactate acide, deşi speciile de lactobacili descompune acidul gluconic cu formare de acid acetic ceea
implicate sunt homofermentative, acestea însă produc şi alţi ce este dezavantajos în cazul salamurilor la care se
metaboliţi, printre care produşi volatili ca: acetaldehida, foloseşte glucono – delta – lactona ca acidifiant chimic.
diacetil şi alcool. In cantitate mai mare fiind produsă Lactobacillus plantarum poate reduce NaNO3 dacă pH-ul
acetaldehida. În plus, L. casei produce diacetil din citrat, mediului este mai mare de 6,0 şi nu există zaharuri
mai ales atunci când laptele se suplimentează cu citrat (L. fermentescibile în mediul de cultură. Lactobacillus sake şi
casei nu este însă un producător major de diacetil). Anumiţi Lactobacillus curvatus produc H2O2 în prezenţa O2
lactobacili produc H2O2 care se acumulează în mediul şi atmosferic. Cei doi lactobacili se întâlnesc frecvent în
jenează dezvoltarea altora. Acumularea H 2O2 în mediul de salamurile crude fără adaos de culturi starter (sunt
cultură este posibilă pentru ca lactobacilii sunt catalază – componenţi ai microflorei spontane a compoziţiei de
negativi. Incapacitatea lactobacililor de a distruge carne).
metabolic H2O2 explică de ce aceştia nu se dezvoltă bine în
condiţii puternic aerobe, oxigenul fiind toxic pentru  Alte utilizări Lactobacilii interesează şi în fermentarea
lactobacili care nu posedă superoxiddismutază, enzimă care măslinelor, verzii, castraveţilor, gogonelelor, în producerea
se constituie ca un sistem de protecţie faţă de toxicitatea spirtului şi drojdiei presate în vederea acidifierii
oxigenului, cum este cazul altor bacterii. plămezilor, la fermentarea unor produse fermentate din
cereale (bragă, cvas), la fabricarea acidului lactic prin
Acţiunea lactobacililor este îmbunătăţită prin interacţiuni fermentare etc.
cu alte bacterii lactice. De exemplu, cultura mixtă formată
din L. bulgaricus şi Str. thermophilus este adecvată pentru
fabricarea iaurtului, deoarece cultura mixtă produce mai Genul Micrococcus şi Staphylococcus Microorganismele
rapid acid lactic. din genurile Micrococcus şi Staphylococcus aparţin
Interacţiunea dintre cele două bacterii lactice este benefică familiei Micrococaceae care cuprinde bacterii sub formă de
din următoarele motive: coci. Se pot dezvolta în medii care conţin 15% NaCl.

- L. bulgaricus produce aminoacizi liberi, în particular Pentru industria cărnii interesează anumite specii de
histidină, care stimulează producţia de acid lactic a lui Str. micrococi şi stafilococi care sunt folosite pentru:
thermophilus; - capacitatea lor de a reduce azotaţii la azotiţi (contribuie
- Str. thermophilus, pe de altă parte, produce acid formic, la formarea culorii cărnii sărate în prezenţă de azotaţi);
care stimulează activitatea lui L. bulgaricus; - activitatea lor catalazică;
- Str. thermophilus, deşi produce o cantitate suficientă şi - activitatea de acidificare, proteolitică şi lipolitică.
de CO2 care stimulează dezvoltarea lui L. bulgaricus, totuşi
dezvoltarea acestuia este mai redusă, deoarece Str. Dintre speciile de micrococci interesează Micrococcus
thermophilus utilizează mai rapid anumite substanţe aurantiacus şi Micrococcus varians.
nutritive esenţiale pentru dezvoltarea lui L. bulgaricus. În Pentru industria laptelui, micrococii formează partea
plus, lactobacilii, în general, sunt sensibili chiar la niveluri principală a populaţiei nelactice din laptele crud şi
foarte reduse de antibiotice, în comparaţie cu Str. respectiv brânzeturile fabricate din laptele crud. Din brânza
thermophilus ( de aici şi necesitatea ca laptele să nu conţină Cheddar fabricată din lapte crud a fost izolat Micrococcus
urme de antibiotice). freundenreichii, care a fost ulterior utilizat sub formă de
Utilizarea culturilor de lactobacili: cultură pură în scopul accelerării formării aromei brânzei
fabricate din lapte pasteurizat datorită activităţii proteolitice
 În industria laptelui se utilizează Lactobacillus lactis şi şi lipolitice. Tot în scopul maturării unor brânzeturi cu
Lactobacillus bulgaricus, singuri sau în amestec la pastă presată s-a utilizat un preparat enzimatic şi anume
fabricarea iaurtului, chefirului, cumâsului, brânzei Rulactina ce conţine o metal-protează cu activitate strict
Ementhal, brânzeturilor italiene. Lactobacillus helveticus endoproteinazică obţinută din Micrococcus caseolyticus.
este şi el implicat în unele din aceste produse.
Din genul Staphylococcus interesează speciile de La prima cale se ia în considerare producerea de prolină
stafilococi coagulază-negativi, nepatogeni cum ar fi: prin hidroliza cazeinei.
Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xilosus,
La a doua cale se ia în considerare formarea de prolină din
Staphylococcus simulans.
hidrolizatul cazeinic prin acţiunea peptidazelor
Combinaţiile de micrococi şi stafilococi sunt eficace pentru (Propionibacterium shermanii posedă imidopeptidază şi
activitatea azotat-reductazică şi catalazică. În aceste proliniminopeptidază intracelulare cu optim de pH la 5,5-
combinaţii, Staphylococcus carnosus acţionează mai bine 6,0).
decât micrococii în formarea culorii, reducând azotaţii la
La a treia cale se are în vedere biosinteza prolinei din
azotiţi şi respectiv azotiţii la oxid de azot, chiar în condiţii
arginină şi mai puţin din acid glutamic, dar calea de
de aciditate ridicată a substratului. Aroma produselor la
biosinteză este nesemnificativă în raport cu cea de-a doua
care este utilizată cultura starter de Staphylococcus
cale menţionată.
carnosus este superioară.
În orice caz, concentraţia de prolină din interiorul celulelor
este mai mică decât cea a prolinei din mediul de cultură .
Genul Streptomyces. Specii din genul Streptomyces pot
Eliberarea prolinei din peptide coincide cu eliberarea
altera alimentele, producând mirosuri şi gusturi
enzimelor celulare în mediu. Bacteriile propionice singure
dezagreabile, altele (puţine la număr) sunt patogene.
hidrolizează încet cazeina, dar producerea de prolină în
Streptomyces griseus senso Hötter este însă inofensiv şi a brânzeturi este sporită prin dezvoltarea anterioară sau
fost folosit pentru capacitatea sa de a reduce azotatul la concomitentă a bacteriilor lactice. Viteza formării prolinei
azotit, putându-se dezvolta bine în substraturi care conţin ~ la valorile pH şi concentraţia de NaCl atinsă în brânza
8% NaCl şi care au pH = 5,8-8,5. Temperatura optimă de şvaiţer este temporar încetinită, dar maturarea prelungită
dezvoltare este la 30C. Este catalază – pozitiv având anulează efectele de inhibare ale pH-ului şi concentraţia de
capacitate proteolitică dar nu şi lipolitică. Poate fi asociat NaCl. Se consideră că ionii de cupru ar inhiba producerea
cu micrococii şi/sau lactobacilii. În salamurile crude se de prolină pe unele căi, această inhibare parţială fiind
inoculează la nivel de 5·103 /g compoziţie. benefică, deoarece permite evoluarea altor procese de
aromatizare.
Producerea de diacetil şi acetoină Bacteriile propionice
Genul Propionibacterium. Bacterile din genul pot produce diacetil şi acetoină, cantităţile formate fiind
Propionibacterium fac parte din familia
mai mari la 21C decât la 32-37C. Producţia de diacetil
Propionibacteriaceae. Bacteriile propionice fermentează
este urmată de reducerea acestuia la acetoină şi 2,3
carbohidraţii, piruvatul/lactatul. Bacteriile propionice “tip
butilenglicol. Cantitatea de diacetil creşte prin adaos de
lapte” sunt: Propionibacterium freundreichii (cu
citrat, piruvat sau glucoză în mediu de cultură. În culturile
subspeciile freundreichii, globosum şi shermani),
mixte de Str. lactis şi bacterii propionice, producţia de
Propionibacterium theonii, acidipropionici şi jensenii.
diacetil se intensifică ca o consecinţă a scăderii pH-ului de
Principalii produşi de fermentaţie a bacteriilor propionice către streptococi. Bacteriile propionice produc şi alte
sunt CO2, cantităţi mari de acid propionic şi acetic şi substanţe care contribuie la aroma brânzeturilor: aldehidă
cantităţi mici de acid izovalerianic, formic, succinic, lactic. acetică, aldehidă propionică, alcool etilic, alcool propilic,
Toate speciile produc acid lactic din glucoză. Se dezvoltă dimetilsulfură, acid izovalerianic.
foarte bine la 30-37C şi la pH = 7,0. Alte activităţi metabolice Bacteriile propionice pot avea şi
Producerea de propionat, acetat şi CO2 Lactatul (respectiv activitate proteolitică şi lipolitică.
piruvatul) este transformat în propionat prin reacţia: Bacteriile propionice pot contribui într-o măsură mai mică
3CH3-CHOH-COOH la activitatea proteolitică din brânza Şvaiţer prin enzimele
2CH3-CH2-COOH + CH3-COOH + CO2 + H2O proteinazice (~12 enzime) şi peptidazice (~ 7 enzime), dar
activitatea proteolitică a bacteriilor propionice este
Propionatul, acetatul şi CO2 se formează în proporţie de inferioară bacteriilor lactice (L. bulgaricus, L. helveticus,
2/1/1. Diferitele tulpini de bacterii propionice se deosebesc Str. thermophilus).
între ele prin raportul acid propionic /acid acetic format, o
influenţă în acest sens având şi aciditatea substratului, Bacteriile propionice pot contribui şi la lipoliza
cantitatea de lactat şi adaosul de carbonat şi succinat. trigliceridelor, eliberând acizi graşi cu lanţ lung, dar această
activitate lipolitică este nesemnificativă.
Producerea de prolină Prolina este considerată ca
principalul component care conferă aromă dulceagă
brânzeturilor de tip şvaiţer, prezenţa prolinei fiind asociată DROJDIILE, ciuperci unicelulare care se înmulţesc prin
cu dezvoltarea bacteriilor propionice la maturarea înmugurire, mai rar prin sciziparitate şi care formează
brânzeturilor de tip şvaiţer. Se consideră că există trei căi ascospori (sunt şi drojdii care nu formează spori, acestea
pentru producerea de prolină: denumindu-se drojdii/false torule şi micoderme), sunt
- proteoliza generală; agenţi tipici ai fermentaţiei alcoolice.
- hidroliza peptidelor care conţin prolină; Se prezintă sub formă de celule rotunde sau ovoide
(Saccharomyces cerevisiae), eliptice (Saccharomyces
- biosinteza prolinei. elipsoideus), foarte alungite (Saccharomyces pasteurianus),
de forma unei lămâi (Saccharomyces apiculans), de forma
unei sticle (Saccharomyces ludwigii) sau sub formă de (Saccharomyces uvarum, Saccharomyces carlsbergensis,
cilindru (Pichia). Saccharomyces vini, Saccharomyces cerevisiae).
Dintre drojdii interesează (în sens util) cele aparţinând Odată cu creşterea temperaturii de fermentare se măreşte
familiei Saccharomycetaceae, genul Saccharomyces care toxicitatea alcoolului. Fermentaţia alcoolică este un proces
cuprinde drojdii alcooligene folosite în industria berii, anaerob. Prin trecerea la aerobioză, drojdiile se înmulţesc
vinului, pâinii, spirtului, genul Kluyveromices care rapid şi produc biomasă.
fermentează lactoza, genul Debaryomices care se utilizează
Fermentarea alcoolică nu este o fermentaţie pură. Se mai
în industria cărnii.
formează glicerină ( 8% din totalul zaharurilor existente în
Mai interesează drojdiile familiei Cryptococcaceae mediu), acid lactic, acid acetic, substanţe acetoinice (acetil
(genurile Candida, Torulopsis) care se folosesc ca agenţi metil carbinol = acetoină şi diacetil), acid malic, acid
de fermentare şi producători de biomasă. succinic, acid propionic, acid citramalic, acid
dimetilgliceric, alcooli superiori: izobutilic, izoamilic,
Utilizări ale drojdiilor
amilic, care provin din aminoacizii rezultaţi la degradarea
1. Utilizarea pentru fermentarea alcoolică Pentru substanţelor pectice din musturi şi plămezi.
fermentaţia alcoolică se folosesc drojdiile adevărate care
Aceşti alcooli superiori se formează prin reacţii de
aparţin genului Saccharomyces (Meyen) Ress şi care se
dezaminare şi decarboxilare ale aminoacizilor leucină,
caracterizează prin aceea că nu formează micelii tipic,
izoleucină şi valină.
produc 1-4 spori, iar puterea de fermentare depăşeşte
puterea de respiraţie. Sunt adaptate la condiţii de Fermentaţia alcoolică se aplică la:
anaerobioză şi prin urmare nu formează voaluri la
suprafaţă.  obţinerea alcoolului din produse amidonoase (cartofi,
porumb, secară), produse care conţin zaharoză (sfeclă,
După modul de comportare în timpul fermentaţiei drojdiile melasă), produse care conţin lactoză (zer), produse care
pot fi: conţin glucoză (hidrolizate celulozice, leşii sulfitice);
 de fermentaţie superioară care se ridică în cantităţi  obţinerea berii şi vinului, cidrului inclusiv cvas din
mari la suprafaţa lichidului de fermentare sub forma unui pâine, rom, whisky;
strat gros de spumă care se păstrează astfel până la sfârşitul
fermentării. După sedimentare aceste drojdii rar dau un  obţinerea de băuturi fermentate pe bază de cereale şi
precipitat dens. Au optim de temperatură la 28…30C şi leguminoase;
fermentează 1/3 din rafinoză. În categoria drojdiilor de  obţinerea unor tipuri de produse lactate (chefir);
fermentare superioară se încadrează cele care produc
fermentarea alcoolică în cazul obţinerii alcoolului etilic,  obţinerea de băuturi fermentate pe bază de zer.
pâinii şi unele suşe pentru bere (Saccharomyces 2. Utilizarea pentru obţinerea de biomasă (s-a menţionat
cerevisiae); anterior);
 de fermentaţie inferioară care se dezvoltă în 3. Utilizarea în industria cărnii, în care caz se foloseşte
lichidul fermentat, nu se ridică la suprafaţă în spumă, dar drojdia Debaromyces hansenii care este tolerantă la NaCl,
formează flocoane şi se sedimentează repede. Au optim la nu reduce NaNO3 şi necesită oxigen atmosferic pentru
temperatura de 8…12C şi fermentează complet rafinoza. dezvoltare.
Drojdiile de fermentare inferioară se folosesc la obţinerea
berii, vinului, cidrului (Saccharomyces carlsbergensis, Se dezvoltă bine în straturile periferice ale salamurilor
Saccharomyces oviformis, Saccharomyces vini, neafumate sau puţin afumate. Această drojdie are
Saccharomyces uvarum). capacitatea de a consuma oxigenul din pastă şi de a
distruge peroxizii produşi de bacteriile lactice. De regulă,
Fermentaţia alcoolică produsă de drojdii este Debaromyces hansenii se foloseşte în combinaţie cu
influenţată de: Staphylococcus carnosus şi Lactobacillus plantarum sau
- concentraţia zahărului fermentescibil din mediu; Staphylococcus xilosus şi Lactobacillus sake. Se consideră
că prin folosirea drojdiei menţionate produsele capătă o
- temperatură ; aromă cu totul deosebită.
- conţinutul în alcool din substrat; 4. Utilizarea în industria laptelui La fabricarea
- felul drojdiei. brânzeturilor, drojdiile se dezvoltă la suprafaţa
brânzeturilor dar şi în interiorul brânzeturilor cu pastă
Concentraţia favorabilă de zahăr fermentescibil este de 10- moale sau cu mucegai în pastă în timpul presării, zvântării
15%. Fermentaţia alcoolică se desfăşoară lent la pH 4-4,5, şi maturării, având următoarele acţiuni pozitive:
în mediu alcalin sensul fermentaţiei fiind schimbat.
 consumă lactatul şi în acest fel contribuie la neutralizarea
Viteza maximă de fermentare este la 30C, dar în practică pastei, îmbunătăţind prin aceasta consistenţa şi favorizând
se realizează la 4…28C. Alcoolul pe măsura acumulării în implantarea bacteriilor;
mediu devine toxic pentru drojdii. Există drojdii care se
dezvoltă la 16-18% alcool (Saccharomyces chevalieri  produc factori de creştere pentru dezvoltarea bacteriilor;
Guilliermond, Saccharomyces oviformis), însă în cele mai  produc o peliculă de “acoperire” la anumite tipuri de
multe cazuri fermentaţia se opreşte la 12-14% brânzeturi;
 produc proteoliză şi lipoliză şi prin urmare contribuie la - obţinerea de enzime amilolitice, proteolitice, pectolitice.
consistenţa şi aroma brânzei respective;
În industria cărnii, culturile de spori de mucegai se
 produc compuşi volatili de aromă. utilizează pentru maturarea unor şunci, care se
însămânţează cu spori de Penicillium netoxicogen, în
Dintre drojdii, Candida hansei a fost cultivată în asociaţie special P. nalgiovensis, P. exposum, şi P. chrysogenum,
cu lactobacili şi Str. thermophilus, favorizând oxidarea respectiv Country curred ham şi Jambon Serano, care se
lactatului, scăderea potenţialului de oxidoreducere şi însămânţează cu spori de Aspergillus glaucus şi a unor
producerea de factori de creştere, precum şi dezvoltarea tipuri de salamuri crude fabricate în România , Italia,
culturilor starter în care este asociată. Drojdia Candida Ungaria, Elveţia, Spania, Franţa, Bulgaria; Austria, Belgia,
lipolitica este uneori folosită la fabricarea brânzeturilor cu Germania (şi mai puţin în SUA, Israel, Iugoslavia,
mucegai în pastă, datorită faptului că prin lipazele Polonia).
conţinute realizează o hidroliză a lipidelor din brânză, fapt
ce favorizează utilizarea acizilor graşi de către Penicillium În cazul salamurilor crude afumate/neafumate,
în reacţiile de -oxidare. Drojdia Torulopsis candida găsită mucegaiurile de acoperire contribuie la:
pe brânzeturi se dezvoltă bine în medii acide şi suportă - reglarea eliminării apei din produs şi a schimbului de
concentraţii de NaCl până la 10%. Drojdia Candida kefir şi gaze;
alte drojdii din granula de chefir realizează fermentaţia
alcoolică în produsul lactat acid dietetic chefir. - formarea aromei;
Kluyveromices lactis şi Kluyveromices fragilis se utilizează - îmbunătăţirea aspectului comercial al produsului.
la obţinerea de lactază care are multe utilizări. Aroma este mai evidentă la salamurile cu diametru mai
Kluyveromices lactis şi Kluyveromices fragilis se utilizează mic. Produsele pot fi livrate cu mucegaiul de acoperire
la obţinerea de biomasă prin cultivare aerobă pe zer intact sau după “ periere”. Culoarea miceliului rămas este
(procedeul Bell – Franţa). dependentă de varietatea mucegaiului folosit: alb-ivorie
Kluyveromices fragilis şi Candida pseudotropicalis se (preferabilă în Italia); gri (preferabilă în Ungaria); alb-mat
utilizează pentru obţinerea alcoolului etilic din zer (preferabilă în România).
(procedeul Carbery –Irlanda). Prin utilizarea culturilor pure de mucegai se suprimă
apariţia la suprafaţa salamurilor a mucegaiurilor
toxicogene, în special a celor producătoare de aflatoxine
MUCEGAIURILE Pentru industria alimentară interesează precum şi a mucegaiurilor de “pătare” care produc spoturi
clasa Phycomycetes cu următoarele genuri: de culoare verde sau neagră.
Genul Mucor şi Rhizopus aparţinând familiei Penicillium nalgiovensis Se utilizează spori de Penicillium
Mucoraceae. Aceste mucegaiuri care se întâlnesc pentru nalgiovensis pentru salamurile crude cu miceliu alb la
diferite produse vegetale şi alimentare, sub formă de suprafaţă. Sporii, în suspensie, se pulverizează la suprafaţa
colonii pufoase, au o acţiune fermentativă netă. produselor. După 3-4 zile de la însămânţare se formează
Specii de Mucor şi Rhizopus se folosesc pentru: micelii, iar după 5-6 zile de la însămânţare apar corpii de
fructificaţie purtători de conidii. Temperatura optimă de
- obţinerea unor produse alimentare fermentate în Orientul dezvoltare a mucegaiului este de 22-23C.
Îndepărtat, pe bază de cereale şi leguminoase;
Penicillium nalgiovensis foloseşte ca substrat nutritiv
- în producţia de spirt prin zaharificarea amidonului glucidele dar are şi activitate proteolitică şi lipolitică. Nu
(procedeul Amilo care foloseşte Amylomyces rouxi – are activitate celulazică şi nu produce micotoxine.
Mucor rouxianus);
Penicillium expansum se dezvoltă bine la 22C şi
- în producţia de enzime, în principal amilolitice şi umiditatea relativă a aerului este de ~ 82% pentru sporulare
proteolitice.
şi ~ 88% pentru germinare. Dezvoltarea bună este la  =
Din clasa Ascomycetes interesează ordinul Plectascales cu 92-95%. Sporii pulverizaţi la suprafaţa batoanelor
genurile Aspergillus şi Penicillium. formează un miceliu pufos în circa 8 zile de la însămânţare,
maturizarea deplină având loc după 30 zile de la
Mucegaiurile din genul Aspergillus se utilizează în:
însămânţare. Penicillum expansum nu produce micotoxine
- producţia de şuncă în SUA şi Spania (mai puţin); dacă substratul conţine proteine cu sulf (cazul pastei
salamurilor crude).
- obţinerea de produse fermentate tradiţionale în Orientul
Îndepărtat (ceva mai mult); În industria laptelui culturile de spori de mucegai se
utilizează, aşa cum deja s-a menţionat, la fabricarea
- obţinerea de enzime: amilaze, proteaze, enzime brânzeturilor cu mucegai în pastă cât şi cu mucegai la
pectolitice. suprafaţă (brânzeturi cu pastă moale).
Mucegaiurile din genul Penicillium se utilizează în: Pentru brânzeturile cu mucegai în pastă (Brânza Roquefort,
- industria brânzeturilor cu mucegai la suprafaţă şi în pastă Gorgonzola, Stilton, Gammelost) se utilizează spori de
(Penicillium camemberti şi Penicillium roqueforti); Penicillium roquefort. Pentru brânzeturile de tip
Camembert se utilizează sporii de la două specii de
- industria cărnii cu mucegaiuri de acoperire (Penicillium Penicillium: P. camemberti şi P. caseicolum.
nalgiovensis şi Penicillium exposus);
Mucegaiurile dezvoltate în/pe aceste brânzeturi au rol La brânza Camembert se pot utiliza şi spori de Geotricum
fundamental în: candidum care se introduc în lapte. Geotricum reduce
pericolul formării peptidelor amare, inhibă dezvoltarea lui
- formarea aromei şi gustului;
Penicillium, consumă acidul lactic şi deci contribuie la
- formarea consistenţei; neutralizarea pastei, având şi acţiune protolitică şi
lipolitică. Brânza Camembert obţinută din lapte pasteurizat
- definitivarea aspectului, procesele care intervin în
cu adaos de Geotricum candidum are o aromă
formarea aromei şi consistenţei fiind proteoliza, lipoliza şi
asemănătoare cu cea a brânzei Camembert tradiţionale,
-oxidarea acizilor graşi. adică fabricată din lapte crud.
Suspensiile de spori se pot adăuga/folosi: 1.3.2. Culturi starter
- în laptele destinat brânzeturilor sau amestecarea cu Culturile starter sunt definite ca acele culturi care se obţin
coagulul obţinut în cazul brânzei cu mucegai în pastă; plecând de la o cultură pură stoc şi care prin trecere prin
- în laptele destinat fabricării brânzei, sau pulverizare la culturi intermediare (pasaje) devin apte de a fi folosite
suprafaţa brânzei formate în cazul brânzeturilor cu mucegai pentru producţia unor alimente fermentate. Culturile starter
la suprafaţă. Mucegaiurile mai importante pentru industria pot fi formate numai dintr-un singur microorganism sau din
laptelui sunt: mai multe microorganisme.
Penicillium roqueforti Thom se dezvoltă bine la 20-25C şi Culturile starter de microorganisme sunt utilizate în
pH 4,5-7,5. Tolerează concentraţii de 5-8% NaCl. Are vederea:
activitate proteolitică, lipolitică şi de -oxidare a acizilor  dirijării unor procese biochimice prin care se asigură
graşi. Activitatea mucegaiului este stânjenită de prezenţa produsului un anumit grad de inocuitate (inclusiv
acidului propionic în brânză, la concentraţii mari de 30% capacitatea de conservare);
CO2 în aerul depozitului. Pentru intensificarea formării
aromei se recomandă ca lipidele din lapte să fie în prealabil  asigurării unor însuşiri senzoriale;
lipolizate cu esterază pregastrică, astfel ca pe măsură ce
 asigurării, în unele cazuri, şi a unor însuşiri nutritive.
mucegaiul sporulează, acizii graşi liberi să fie -oxidaţi
până la metilcetone. P. roqueforti se dezvoltă în canalele şi La folosirea culturilor starter în industria alimentară trebuie
golurile practicate în pasta brânzei, sporii formaţi având să se aibă în vedere următoarele:
culoare verde închis care conferă brânzei un aspect
 să conţină un anumit număr de microorganisme viabile
marmorat.
(g/ml) şi un număr cât mai redus de germeni nedoriţi;
Penicillium camemberti şi Penicillium caseicolum Sporii
acestor mucegaiuri se utilizează în producţia brânzeturilor  produşii metabolici, primari şi secundari, să nu prezinte
de tip Camembert incluzând Camembert, Brie, Neufchatel, pericol pentru sănătatea oamenilor;
Coulommier, Garré de l’Est, Olivet.  să nu conţină şi să nu producă antibiotice care se
Penicillium camemberti Thom (Penicillium album) se utilizează în scop terapeutic la oameni;
utilizează la brânzeturile tip Camembert cu pastă mai  să aibă o anumită (anumite) activităţi specifice: de
untoasă, mai parfumată, de culoare gri – alburie. producere a acidului lactic, de reducere a azotului etc;
Penicillium caseicolum Bainer (Penicillium candidum) se  microorganismele existente în cultură să fie declarate cu
utilizează la brânzeturile de tip Camembert cu pasta mai numele ştiinţific întreg;
compactă, o aromă mai delicată, mai discretă şi de culoare
alb – imaculat.  speciile (suşele) noi care se introduc în producţie, trebuie
să fie înregistrate la MS şi să fie depozitate în colecţii cu
La însămânţare prin pulverizare de spori la suprafaţă a nomenclator; înainte de utilizare în producţie să fie testate
brânzeturilor cu umiditate ~ 55-60% se formează miceliile din punct de vedere al inocuităţii în conformitate cu
de mucegai care consumă din aciditatea pastei, consecinţa legislaţia în vigoare;
fiind creşterea pH-ului începând cu a 12 –a zi, iar după 27
de zile pH-ul rămâne constant.  suşele declarate a fi sigure trebuie controlate la intervale
regulate de către institute specializate, în ceea ce priveşte
Mucegaiurile din genul Penicillium au activitate puritatea lor;
endoproteinazică faţă de - şi  cazeină, dar au şi activitate
exopeptidazică importantă, fiind demonstrat faptul că atât  speciile, care pe baza noilor cunoştinţe ştiinţifice au fost
P. roqueforti cât şi P. camemberti sintetizează 2 recunoscute ca având potenţial patogen sau toxicogen,
endopeptidaze (o metal proteinază şi o aspartil proteinază) trebuie să fie supuse unui control riguros pentru fiecare
precum şi două exopeptidaze cu acţiune carboxi- şi suşă, realizându-se studii de toxicitate pe termen lung, de
aminopeptidazică, activitatea celor două grupe de enzime carcinogenitate şi mutagenitate.
fiind relativ echivalentă în stratul de suprafaţă al
Toate cele menţionate trebuie să se constituie ca o
brânzeturilor.
obligativitate absolută deoarece:
Unele specii de Penicillium camemberti pot produce o
 culturile starter se pot consuma în stare vie, odată cu
micotoxinâ (acidul ciclopiazonic, dar activitatea toxicogenă
produsul alimentar, aşa cum este cazul produselor lactate
a mucegaiului este aproape nulă la temperatura tehnologică
acide, brânzeturilor, salamurilor şi cârnaţilor cruzi, a unor
de maturare a brânzei (14-16C).
sortimente de bere, a unor produse vegetale: varză murată, - bacteriocinele sunt proteine şi activitatea lor dispare prin
castraveţi muraţi, gogonele murate, măsline verzi; hidroliza lor de către proteaze;
 culturile starter se pot consuma după distrugerea lor, - bacteriocinele au acţiune bactericidă, dar nizina este şi
rămânând în produsul alimentar atât ele cât şi produşii lor bacteriostatic. Multe bacteriocine sunt bacteriostatice la
de metabolism, aşa cum este cazul brânzei proaspete de aplicarea lor în produsele alimentare;
vaci şi a iaurtului care au fost pasteurizate, brânzeturilor
- bacteriocinele sunt excretate în mediu în cea mai mare
topite, produselor de panificaţie etc.;
parte; o mică parte rămân în celulele bacteriene;
 produşii de metabolism ai culturilor starter se consumă - bacteriocinele diferă de antibiotice prin natura speciilor
odată cu produsele alimentare, însă microorganismele sunt şi suşelor producătoare, modalităţile de producere şi natura
eliminate în cea mai mare parte, aşa cum este cazul berii, lor chimică;
vinului, alcoolului, oţetului, acidului citric, acidului lactic
etc. - bacteriocinele secretate de bacteriile lactice din culturile
starter sau de protecţie au un spectru de acţiune relativ
Culturi starter de bacterii lactice limitat în raport cu mai multe specii sau mai multe suşe ale
Culturile starter de bacterii lactice sunt folosite în diferite aceleiaşi specii.
domenii: industria laptelui, cărnii, produselor vegetale - bacteriocinele sunt sensibile la acţiunea enzimelor
murate, industria vinului, industria panificaţiei, industria proteolitice metabolice, ceea ce înseamnă că ingerarea de
sucurilor de fructe şi legume fermentate etc. produse ce conţin bacteriocine nu modifică microbiota
Folosirea culturilor starter de bacterii lactice asigură tractului intestinal şi nu va conduce la riscuri în ceea ce
produselor alimentare în care se introduc un anumit grad de priveşte folosirea de antibiotice comune;
inocuitate. Această asigurare este realizată deoarece - bacteriocinele sunt stabile la căldură, deci rezistă în
bacteriile lactice produc:
laptele pasteurizat la 63C/30s minimum sau la 72C/15 s;
 acizi organici, în principal acid lactic, dar şi acid acetic, rezistenţa lor termică se datorează structurii moleculare
alcool, CO2; simple (excepţie face helveticina J care are o structură
proteică mai elaborată);
 substanţe bacteriocine eliberate în mediul de cultură;
- bacteriocinele sunt stabile la pH neutru sau acid, ceea ce
 peroxizi organici (H2O2). înseamnă că sunt adaptate la condiţiile de mediu ale
În plus, bacteriile lactice intră în competiţie cu bacteriilor producătoare;
microorganismele patogene şi cele de alterare în ceea ce - eficacitatea bacteriocinelor în produsele fermentate este
priveşte consumul de substanţe nutritive, iar datorită şi limitată de condiţiile de conducere a fermentaţiei
acidifierii mediului, consecinţă a acumulării acizilor (temperatură, pH, aw)
organici, bacteriile patogene şi de alterare sunt inhibate în
dezvoltarea lor. Dintre bacteriile patogene sunt inhibate Culturi starter utilizate in industria laptelui
stafilococii, salmonelele, Listeria monocytogenes, Cl.
botulinum etc. La obţinerea culturilor starter trebuie să avem în vedere în
mod deosebit următoarele:
Datorită acidităţii se inhibă şi dezvoltarea microflorei cu
activitate proteolitică şi decarboxilazică, deci se formează - mediul de cultură (laptele);
cantităţi mai reduse de amine biogene, iar în cazul
cărnurilor sărate în prezenţă de azotiţi, datorită acidităţii se - tratamentul termic aplicat laptelui;
favorizează descompunerea mai completă a azotiţilor, deci
scade producţia de nitrozamine, mai ales la produsele care - condiţiile de incubare;
se supun coacerii şi prăjirii.
- interacţiunile dintre speciile/tulpinile din cultura starter;
Culturile starter de bacterii lactice folosite ca atare sau sub
formă de produse lactate dietetice acide sunt benefice - eventualele infectări cu bacteriofagi;
pentru sănătatea oamenilor deoarece:
- instabilitatea culturilor starter de bacterii lactice.
 aciditatea lactică favorizează acţiunea pepsinei ce
produce hidroliza proteinelor, respectiv coagularea cazeinei De la început, facem precizarea că prin cultură starter
laptelui care este în continuare degradată de tripsina înţelegem culturile obţinute din cultura pură stoc
pancreatică; (inoculum) prin diferite pasaje. Culturile starter sunt
folosite la fabricarea unor produse lactate acide, smântână,
 aciditatea mediului intestinal blochează dezvoltarea unt, brânzeturi.
microflorei cu activitate patogenă şi favorizează
implantarea bifidobacteriilor cu consecinţe pozitive pentru Culturile starter de bacterii lactice utilizate în industria
organismul uman (vezi capitolul probiotice). laptelui pot fi clasificate în mezofile şi termofile.
În legătură cu bacteriocinele, în continuare se fac Culturile starter mezofile, care la rândul lor, pot fi
următoarele precizări: clasificate în:
- bacteriocinele sunt secretate de bacteriile Gram negative; a) Culturi starter singulare (single strain starter) care
conţin numai Str. lactis subsp. lactis şi respectiv Str. lactis
subsp. cremoris (Lactococcus lactis şi Lactococcus
cremoris) ambii homofermentaticvi care produc acid lactic  culturi starter mixte tip LD care conţin atât specii de
(L+) în proporţie de 0,8%. Folosirea acestor culturi starter leuconostoci cât şi Str. lactis subsp. diacetilactis ca
singulare a apărut ca o necesitate de a se evita formarea producători de aromă.
“ochiurilor” de fermentare la unele brânzeturi, “ochiuri”
formate în urma producerii de CO 2 de către bacteriile La folosirea culturilor starter mixte trebuie să avem în
aromatizante. vedere că:

Culturile starter singulare mezofile prezintă următoarele - streptococii acidifianţi mezofili homofermentativi produc
avantaje: acid lactic din lactoză;

- se poate utiliza continuu aceeaşi cultură cu activitate - leuconostocii, cei heterofermentativi, şi Str. lactis subsp.
relativ constantă şi previzibilă; diacetilactis (homofermentativ) produc diacetil şi acetoină
din citrat, dar produc şi acid lactic, acetic prin fermentarea
- nu este necesară alternarea culturilor, eliminându-se lactozei şi glucozei;
riscul deprecierii acestora de către fagi,
Culturi starter termofile
- se folosesc cantităţi mai mici de inoculum pentru
obţinerea de cultură primară şi secundară; Culturile starter termofile pot fi:

- influenţele compoziţionale sezoniere ale laptelui sunt mai  acidifiante: Lactobacillus acidophilus;
reduse;  acidifiante/aromatizante care la rândul lor pot fi
- se creează condiţii de realizare a unei producţii constituite din unul sau mai multe specii de lactobacili şi
standardizate de produse lactate de calitate superioară; dintr-o specie de streptococi. În această direcţie amintim:

- cultura poate fi controlată şi supravegheată din punct de - cultura starter termofilă pentru iaurt: Lactobacillus
vedere al caracteristicilor sale (sensibilitate la fagi, bulgaricus şi Str. therrmophilus;
producerea de acid lactic, compatibilitatea ei, aglutinarea şi - cultura starter termofilă pentru brânzeturi: Lactobacillus
eventual lisogenia). bulgaricus + Lactobacillus lactis + Lactobacillus
Culturile starter singulare mezofile prezintă însă helveticus + Str. thermophilus. Această cultură starter se
următoarele dezavantaje: foloseşte la fabricarea brânzeturilor cu pastă tare şi
semitare, deci la care se practică încălzirea a doua a
- pot fi depreciate de tulpinile producătoare de bobului de coagul.
bacteriocine;
Utilizarea culturilor starter termofile este benefică
- pot fi depreciate de fagi, deci sunt predispuse la liză deoarece:
fagică;
 produc acid lactic deci scad pH-ul laptelui şi determină
- pot suferi pierderi de plasmide şi deci pot pierde una sau mai coagularea acestuia (cazul iaurtului); la brânzeturi
multe din funcţiile lor. acidifierea favorizează eliminarea zerului din coagul;
b) Culturi starter multiple mezofile sunt acele culturi care  au activitate proteolitică şi prin urmare contribuie la
se bazează pe folosirea a 5-6 tulpini selecţionate, neînrudite ameliorarea proprietăţilor reologice şi la aroma produselor
pe plan fagic şi cultivate separat până la stadiul de cultură fermentate; ca urmare a activităţii proteolitice rezultă şi
primară sau chiar până la stadiul de cultură starter de aminoacizi din proteine care stimulează dezvoltarea
producţie când se amestecă între ele. În aceste condiţii, celorlalte bacterii din culturile starter termofile;
tulpinile nu se dezvoltă împreună decât cel mult timp de
10 generaţii, ceea ce face ca nici o tulpină să nu devină  produc şi compuşi de aromă, dar în principal aldehidă
dominantă. Asemenea culturi pot fi folosite mai multe luni acetică, acetonă, precum şi urme de acetoină;
în şir fără a-şi pierde capacitatea de acidifiere.
 produc şi substanţe cu caracter filant care influenţează
c) Culturi starter mezofile mixte Aceste culturi sunt vâscozitatea produsului (Str. thermophilus în cultura pentru
formate, de regulă, din două tipuri de bacterii lactice: iaurt);
- bacterii lactice acidifiante: Str. lactis sau Str. cremoris;  produc o serie de bacteriocine (Lactobacillus helveticus,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei etc.);
- bacterii lactice producătoare de aromă: Str. diacetilactis
(Lactococcus lactis var. diacetilactis) sau specii de  produc H2O2 (Lactobacillus bulgaricus).
leuconostoci.
Având în vedere cantităţile mari de iaurt ce se fabrică pe
După tipul bacteriilor aromatizante culturile starter mixte plan mondial, este necesar să cunoaştem factorii care
mezofile pot fi clasificate în următoarele grupe: influenţează performanţa optimă a culturilor pentru iaurt.
Aceşti factori se referă la:
 culturi starter mixte tip L care conţin numai specii din
genul Leuconostoc: Leuconostoc cremoris (citrovorum),  temperatura de incubare care este de 41-42C (apropiată
Leuconostoc dextranicum şi/sau Leuconostoc lactis care de temperatura optimă de dezvoltare a lui Lactobacillus
sunt toţi heterofermentativi şi produc acid lactic D(-); bulgaricus ). După 3 ore de incubare se ajunge la ~ 500 mil
bacterii/g, raportul dintre L. bulgaricus şi Str. thermophilus
 culturi starter mixte de tip D care conţin Str. lactis biov.
fiind 1/1;
diacetilactis ca singură specie producătoare de aromă;
 tratamentul laptelui – pasteurizarea influenţează pozitiv  producerea de substanţe filante care constă în măsurarea
dezvoltarea lui L. bulgaricus prin: vâscozităţii pe o probă inoculată de lapte cu 12% s.u., cu
adaos de CaCl2 0,012%, incubată 4 ore/37C până ce se
- modificarea structurii proteinelor;
atinge un pH de 4,2-4,3. Se pot depista în acest fel culturile
- eliminarea parţială a oxigenului şi realizarea unei filante;
microaerofilii propice;
 activitatea proteolitică se poate urmări pe o cultură
- distrugerea inhibitorilor din lapte; păstrată la 4C la care se determină tirozina sau aminoacizii
- formarea de acid formic care favorizează dezvoltarea liberi prin metoda formol titrimetrică;
culturii;  activitatea lipolitică se poate determina prin măsurarea
 disponibilitatea substratului Laptele este un bun substrat indicelui de aciditate din grăsimea culturii (lapte);
dar trebuie arătat că Lactobacillus bulgaricus are preferinţă  proprietăţile senzoriale se determină la culturile de 24-48
faţă de glucoză şi deci ar trebui ca lactoza să fie ore la 20C (se pot determina şi substanţele de aromă
prehidrolizată la -galactozidaza; respectiv diacetilul, acetaldehida, acetoina).
 metaboliţi produşi în mediu. Lactobacillus bulgaricus
produce H2O2 în mediul de cultură şi deci adausul de
catalază va stimula producţia de acid lactic de către Str. CULTURI STARTER CONCENTRATE DE
thermophilus care este mai sensibil la H 2O2 decât MICROORGANISME
Lactobacillus bulgaricus. Laptele destinat iaurtului nu Definiţie
trebuie să fie agitat prea mult ca să nu includă aer (oxigen)
care ar strica condiţiile de microaerofilie pentru L. Culturile starter concentrate sunt definite ca acele culturi
bulgaricus şi ar deveni toxic pentru Str. thermophilus. dezvoltate în condiţii controlate, concentrate într-un volum
Lactobacillus bulgaricus se apără de acţiunea oxigenului mic şi conservate prin congelare sau uscare în vederea
prin intermediul manganului intracelular care înlocuieşte depozitării şi transportului.
acţiunea superoxiddismutazei; Culturile concentrate pot fi de bacterii, drojdii, spori de
 interacţiunile dintre bacterii din cultura pură (inoculum) mucegai. În ceea ce priveşte culturile starter concentrate de
sau cultura starter. Între cele două microorganisme există bacterii cele mai des utilizate sunt culturile de bacterii
un sinergism deosebit. Lactobacillus bulgaricus produce lactice. Pe lângă acestea se folosesc şi alte culturi de
aminoacizi din cazeină care sunt necesari dezvoltării lui bacterii concentrate: micrococi, pediococi, stafilococi,
Str. thermophilus care, la rândul său, favorizează streptomicii, bacterii propionice etc.
dezvoltarea lui L. bulgaricus prin producerea de acid Culturile concentrate de bacterii pot fi utilizate pentru:
formic şi CO2;
 obţinerea culturilor starter de producţie (maiele de
 calitatea laptelui ca substrat de fermentare. Acesta nu producţie);
trebuie să conţină antibiotice, substanţe conservante,
dezinfectante şi să provină de la animale sănătoase cu  obţinerea produselor fermentate prin utilizare
maximum 400000 leucocite/ml. directă în lapte, compoziţii carnate etc.
Indiferent de domeniul de utilizare, culturile starter
concentrate pot fi obţinute prin două procedee:
 procedeul de cultivare periodică;
Controlul culturilor starter de bacterii lactice
 procedeul de cultivare continuă.
Controlul culturilor starter implică următoarele
determinări: Tehnologia de obţinere a culturilor starter concentrate
 examenul microscopic care trebuie să arate raportul Tehnologia de obţinere include următoarele operaţii de
dintre coci şi bacili, raport care trebuie să se situeze în bază:
limitele 1/1-1,5/1;  inocularea mediului de cultură cu microorganismul
 activitatea acidifiantă care se urmăreşte prin din cultura stoc;
determinarea acidităţii titrabile atunci când cultura se află  incubare pentru multiplicare la nivel maxim;
în fază logaritmică. În acest fel se pot pune în evidenţă
culturile “rapide” şi “lente” (fast and slow);  concentrarea mediului împreună cu celulele sau
separarea celulelor, de regulă prin centrifugare şi
 rezistenţa la aciditate, ţinându-se seama că Lactobacillus resuspendare într-un lichid adecvat,
bulgaricus rezistă până la ~ 1,7% aciditate iar Str.
thermophilus până la 0,8%. Rezistenţa la aciditate se  conservare prin congelare şi uscare;
urmăreşte prin determinarea supravieţuitorilor după ce în
 depozitare în stare congelată şi uscată.
mediul de cultură se atinge o aciditate critică;
În tehnologia de obţinere a culturilor starter concentrate
 rezistenţa la răcire care este importantă pentru produsele
trebuie ales un mediu de cultură care să asigure toate
lactate ce se congelează (iaurt, îngheţata de iaurt).
substanţele pentru dezvoltarea (multiplicarea) culturii,
Rezistenţa la răcire se urmăreşte la – 6  - 9C şi apoi la realizându-se un control riguros al temperaturii şi
-18C sau -25C ; menţinerii pH-ului la valori optime.
Avantaje Dezavantaje liofilizează. La liofilizare (faza de desicare secundară)
 Activitatea culturilor  Necesită spaţii de temperatura produsului nu trebuie să depăşească 40-45C.
poate fi controlată şi depozitare la temperaturi După liofilizare se face ambalarea sub vid sau în
supravegheată înainte de scăzute atât la producător atmosferă de gaz inert. Depozitarea produselor liofilizate
expediere cât şi la cumpărător pentru trebuie să se facă la temperaturi scăzute (-18C).
 Se elimină operaţiile de păstrare până la folosire Culturile starter concentrate trebuie să conţină între 2,5·1010
întreţinere şi de preparare a  Concentrarea nu este – 5,5·1010 celule viabile-active/ g sau ml.
maielelor intermediare posibilă la toate culturile
(primară, secundară, terţiară) starter
 Se face economie la forţa  Depozitarea în stare Utilizarea culturilor starter concentrate de bacterii
de muncă congelată sau uscată, în lactice în industria laptelui
 Se pot stabili uşor funcţie de timp, poate
sistemele de rotaţie în conduce la micşorarea Culturile starter concentrate de bacterii lactice care se
vederea evitării infecţiei cu drastică a numărului de folosesc în industria laptelui sunt acelea destinate:
bacteriofagi celule viabile  pentru brânza Cheddar, brânzeturi tip italian şi
 Se obţin produse de  Culturile pot să fie elveţian;
calitate mai constantă influenţate negativ în ceea
 Se scurtează procesele ce priveşte unele plasmide  pentru brânza de vaci, smântână, lapte bătut, iaurt.
tehnologice ale fabricării ce codifică anumite Avantajele şi dezavantajele folosirii culturilor starter de
produselor prin accelerarea funcţiuni bacterii lactice în industria laptelui sunt arătate în tabelul de
acidifierii, deoarece se mai jos.
suprimă faza de dezvoltare
logaritmică în laptele de Avantajele şi dezavantajele folosirii culturilor starter de
fabricaţie bacterii acterii lactice
Pentru eventuala neutralizare a acidităţii se utilizează
hidroxid de amoniu şi/sau hidroxid de calciu.
Culturi starter concentrate de bacterii propionice
Conservarea prin congelare a concentratului de pentru industria laptelui
microorganisme se face în două moduri:
Mediul de cultură pentru realizarea culturilor starter
- sub formă lichidă, în care caz, concentratul de concentrate de bacterii propionice poate fi laptele degresat
bacterii se suspendă într-un antigel solubil în apă (alcooli cu adaos de 1% tripticază, 1% extract de drojdie ca sursă de
polihidrici) care se utilizează în proporţie de 40-50% faţă vitamine şi factori suplimentari de creştere 1% lactat de
de concentrat. Congelarea se face la -40C (de fapt se sodiu; 0,025% KH2PO4; 0,0005% MnSO4. Mediul de
realizează o subrăcire). cultură se ajustează la pH = 7,0 şi se sterilizează.
Acest gen de conservare prezintă următoarele avantaje: Incubarea mediului de cultură inoculat cu bacterii
propionice din cultura stoc se face la 32C/3 zile.
 se împiedică acţiunea dăunătoare a gheţii asupra
celulelor de bacterii; Dacă mediul de cultură conţinând bacterii propionice
dezvoltate după incubare se utilizează ca o cultură (maia)
 manipularea concentratului este mai uşoară;
de producţie, atunci dezvoltarea bacteriilor propionice se
 concentratul se poate încălzi până la temperatura de opreşte înainte de coagularea laptelui, deoarece în stare de
utilizare chiar în timpul manipulării fără ca celulele să-şi coagul, cultura starter se repartizează greu în laptele
piardă viabilitatea şi activitatea; destinat fabricării brânzeturilor.
- congelarea în azot lichid (-196C) în care caz Celelalte operaţii de obţinere a culturii starter concentrate
concentratul se amestecă cu un agent crioprotector: 10% de bacterii propionice sunt aceleaşi ca cele descrise la
glicerol, 7,5% lactoză în cazul bacteriilor lactice. celelalte tipuri de culturi starter concentrate.
Pentru culturile starter concentrate de pediococi s-a propus Depozitarea culturilor starter concentrate de bacterii
ca la concentrat să se adauge agenţi de stabilizare cum ar fi: propionice se face la 5C în care caz celulele îşi păstrează
glicerolul, lapte praf degresat, extract de malţ, viabilitatea şi activitatea 8 săptămâni. Depozitarea la 25C
metalglicerofosfaţi alcalini, glutamat monosodic, acid poate fi făcută pentru cel mult 2 săptămâni.
glutamic, cistină şi/sau dextran. Amestecul respectiv se
Culturile starter concentrate se adaugă direct în laptele
introduce în pungi de plastic care se congelează în azot
destinat fabricării brânzeturilor (deci nu se mai folosesc
lichid.
obţinerea de culturi intermediare).
Depozitarea culturilor starter concentrate se poate face:
Utilizarea culturilor starter concentrate de bacterii în
a) la temperaturi de –20…-40C; industria cărnii
b)la temperatura de -196C (în azot lichid); Culturile starter concentrate de bacterii folosite în industria
cărnii pot fi singulare sau în amestec. Ele pot fi formate din
- conservarea prin reducerea conţinutului de apă bacterii lactice (L. plantarum, L. sake, L. pentosus, L.
se face prin liofilizare, în care caz concentratul de bacterii alimentarius), pediococi (P. acidilacti, P. pentosaceus),
se amestecă cu un suport adecvat (lapte praf degresat,
lactoproteine pulbere lactoză, zaharoză) după care se
stafilococi (S. carnosus, S. xilosus), micrococi (M. - să se dezvolte bine în prezenţă de 80-100 mg NaNO 2/kg
varians), streptomicii (Streptomyces griseus). compoziţie dar să acţioneze şi la temperatură mai scăzută
(14-24C);
În literatura de specialitate sunt menţionate următoarele
culturi starter concentrate de bacterii singulare sau în - să producă numai acid lactic (culturile starter
amestec: concentrate de bacterii lactice să cuprindă numai specii
homofermentative);
 S. carnosus
 S. carnosus + P. pentosaceus; - să fie puţin lipolitice şi proteolitice;
 S. xylosus + P. pentosaceus; - să nu producă mirosuri şi gusturi nedorite din cauza
 M. varians; produşilor secundari de metabolism;
 M. varians + P. pentosaceus + P. acidilacti;
 M. varians + P. pentosaceus; - să fie nepatogene (să nu producă infecţii şi să nu producă
 S. carnosus + Streptomyces griseus. toxine);
Culturile starter de micrococi sau stafilococi sunt - să se adapteze compoziţiei de carne utilizată şi condiţiilor
recomandate la maturarea lentă a salamurilor crude unde se de fermentare a produselor, respectiv la creşterea
realizează o scădere lentă a pH-ului şi deci consistenţa concentraţiei de NaCl, la temperatura de afumare rece şi de
produsului se realizează în timp. Gustul acestor produse uscare, de activitate a apei care scade progresiv pe măsura
este puţin acrişor (pH 5,6-6,1). uscării produsului;
Culturile starter mixte (micrococi/stafilococi/lactobacili) se - să producă catalază şi nitratreductază (cele cu micrococi,
utilizează la maturarea rapidă a salamurilor crude în care streptomicii, stafilococi);
caz realizarea consistenţei merge paralel cu acidifierea.
- să fie inactivate la 57-60C.
Culturile starter concentrate de utilizare în industria cărnii
pot fi livrate în stare lichidă subrăcită sau uscată. Adaosul Folosirea culturilor starter concentrate de bacterii (în
în compoziţie trebuie să asigure o concentraţie de cel puţin special lactice şi pediococi) prezintă următoarele avantaje:
106-107/g pastă. Modul de folosire al culturilor starter - se micşorează durata de maturare a produselor carnate;
concentrate este în funcţie de modul lor de conservare.
Cele congelate în antigel se utilizează ca atare; cele - se îmbunătăţesc proprietăţile senzoriale (gust, miros,
liofilizate se suspend în apă pentru o distribuţie mai consistenţă);
uniformă în compoziţie. - se asigură un grad înalt de inocuitate produsului carnat
Culturile starter concentrate de bacterii lactice pentru (salamurile şi cârnaţi cruzi) prin controlul dezvoltării
industria cărnii nu se amestecă cu sare, condimente, acid microorganismelor patogene şi de alterare şi prin limitarea
ascorbic, acizi alimentari şi nici nu se păstrează în amestec folosirii unor substanţe cu caracter toxic (amine şi
cu substanţele menţionate deoarece se inactivează rapid. nitrozamine).
De asemenea trebuie să se aibă în vedere două situaţii
particulare:
 Folosirea culturilor starter concentrate în pasta cu adaos Lactobacilii din culturile starter concentrate produc în
de GDL (glucono delta lactona). În condiţiile folosirii GDL compoziţia salamurilor crude următoarele efecte:
pH-ul pastei scade rapid, proteinele sunt aduse la pH
izolelectric şi pierd apa de hidratare, azotitul de reduce bine  acidifierea pastei cu următoarele consecinţe:
la NO, se favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice care - scăderea pH-ului şi deci aducerea proteinelor la punctul
produc şi H2O2. Acidifierea rapidă împiedică însă izoelectric deci şi la starea de hidratare minimă,
dezvoltarea micrococilor care sunt necesari dacă se favorizându-se în acest fel uscarea;
lucrează cu NaNO3. La folosirea GDL este deci recomandat
să se folosească culturi starter concentrate de stafilococi - reducerea mai rapidă şi mai completă a NaNO2;
care produc catalază, reduc azotatul la azotit şi se pot - inhibarea microorganismelor patogene: Staphilococcus
dezvolta la pH 4,7 fiind şi un bun producător de aromă; aureus, Salmonella, Cl. botulinum;
 Folosirea culturilor starter în pasta cu adaos de uleiuri  producerea de substanţe de aromă;
eterice. Aceste uleiuri eterice au acţiune bacteriostatică,
mai ales dacă solventul lor este şi alcoolul etilic şi, deci,  controlul producţiei de amine biogene prin inhibarea
inhibă culturile starter. În acest caz se recomandă să se bacteriilor cu activitate decarboxilazică (inhibare prin
folosească o cantitate mult mai mare de cultură starter, pe competiţie faţă de nutrienţi şi, respectiv, prin acidifiere);
de altă parte uleiurile eterice să fie încapsulate.
 controlul producţiei de nitrozamine (aciditate formată,
Culturile starter concentrate folosite în industria cărnii respectiv pH-ul scăzut favorizează transformarea NaNO 2 în
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: NO şi deci rămâne în produs o cantitate mai mică de
NaNO2 care ar putea intra în combinaţie cu aminele
- să fie tolerante la NaCl (concentraţie 2,5-3%);
secundare pentru a forma nitrozaminele;
- să se dezvolte bine în saramura de concentraţie 6%;
 controlul microflorei de alterare şi patogene prin
producţia de H2O2, bacteriocine.
Pediococii din culturile starter concentrate produc în
compoziţia salamurilor crude următoarele efecte:
 acidifierea mai redusă a pastei la temperaturi mai ridicate
fără formarea de produşi care să afecteze negativ gustul şi
mirosul;
 producerea de H2O2, bacteriocine cu acţiune inhibitoare
faţă de microorganismele patogene.
Culturi starter concentrate de spori de mucegai
Tehnologia de obţinere include următoarele operaţii:
 prepararea mediului de cultură, sterilizarea acestuia şi
repartizarea în eprubete (agar înclinat);
 însămânţarea mediului în eprubete cu spori de mucegai
ce se doreşte a se cultiva;
 termostatare pentru germinare spori cu organe purtătoare
de spori şi sporulare;
 preluare spori cu 2 ml ser fiziologic 0,8% şi însămânţare
medii de cultură Czapek cu 2% agar aflate în vase Roux;
 recoltare spori din vase Roux cu ser fiziologic 0,8%
astfel ca să se asigure în suspensie 108-1010 spori/ml;
 păstrare suspensie la 0-4C.
Cultura cu spori de mucegai concentrată poate fi livrată şi
sub formă de emulsie liofilizată, emulgatorul fiind
polietilsorbitanul .
Se pot realiza culturi starter concentrate de spori cu
mucegaiurile utilizate în industria laptelui şi cărnii,
utilizarea lor fiind în funcţie de produsul alimentar în care
se foloseşte cultura respectivă de spori de mucegai.
Pentru industria cărnii, la utilizare suspensia de spori de
mucegai concentrată se diluează cu apă fiartă şi răcită în
raport de 1/3.

S-ar putea să vă placă și