Sunteți pe pagina 1din 14

CAPITOLUL I

Contabilitatea capitalului

Obiective:
- familiarizarea studentului cu noŃiunea de capital, componentele şi
caracteristicile acesteia;
- prezentarea modului de funcŃionare al conturilor de capitaluri;
- reflectarea în contabilitate a principalelor operaŃiuni privind
capitalurile entităŃii economice;
- verificarea cunoştiinŃelor însuşite prin intermediul unor intrebări
recapitulative şi teste grilă.

Cuvinte cheie:
- capital;
- capital propriu;
- capital împrumutat;
- capital atras;
- subvenŃii;
- provizioane.

Rezumat:
Capitalul este o noŃiune cu înŃeles larg, care din punct de vedere al
contabilităŃii financiare reprezintă totalitatea surselor de finanŃare cu caracter
stabil aflate la dispoziŃia entităŃii economice. De regulă, aceste surse reunite
sub denumirea de capitaluri, presupun finanŃarea întreprinderii pe o perioadă
mai mare de un an.
În raport cu provenienŃa lor, capitalurile pot fi grupate în contabilitate
pe următoarele categorii:
• Capitaluri proprii;
• Capitaluri împrumutate;
• Capitaluri atrase.

1. Capitalurile proprii reprezintă dreptul acŃionarilor/asociaŃilor


(interesul rezidual) în activele entităŃii, după deducerea tuturor datoriilor.
2. Capitalurile împrumutate generează obligaŃia entităŃii faŃă de terŃii

1
creditori de a rambursa la scadenŃă sumele împrumutate şi de a plăti dobânzile
aferente, conform acordului de voinŃă liber exprimat de părŃi prin contractul
încheiat.
3. Capitalurile atrase sunt formate din totalitatea datoriilor curente ale
întreprinderii (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an), care
reprezintă obligaŃii curente ale întreprinderii provenite din evenimente trecute
şi a căror decontare conduce la diminuarea fluxurilor viitoare de lichidităŃi.
Capitalurile proprii şi imprumuturile pe termen mediu şi lung
formează capitalurile permanente care vor fi prezentate în acest capitol.

ConŃinut:

1.1. NoŃiunea de capital, componente şi caracteristici

Capitalul este o noŃiune cu înŃeles larg, care din punct de vedere al


contabilităŃii financiare reprezintă totalitatea surselor de finanŃare cu caracter
stabil aflate la dispoziŃia entităŃii economice. De regulă, aceste surse reunite
sub denumirea de capitaluri, presupun finanŃarea întreprinderii pe o perioadă
mai mare de un an.
În raport cu provenienŃa lor, capitalurile pot fi grupate în contabilitate
pe următoarele categorii:
• Capitaluri proprii;
• Capitaluri împrumutate;
• Capitaluri atrase.

A. Capitalurile proprii reprezintă dreptul acŃionarilor/asociaŃilor


(interesul rezidual) în activele entităŃii, după deducerea tuturor datoriilor.
În raport cu sursele de constituire, capitalurile proprii se constituie din:
a) aportul de capital (capitalul social), reprezentând valoarea nominală
a acŃiunilor sau părŃilor sociale, respectiv valoarea aportului în natură şi/sau în
numerar, a rezervelor încorporate, a profitului repartizat pentru majorarea
capitalului sau altor operaŃiuni care conduc la modificarea acestuia. Îmbracă
forma:
- capitalului subscris nevărsat;
- capitalului subscris vărsat.
b) prime de capital, care reprezintă excedentul dintre valoarea de
emisiune mai mică şi valoarea nominală mai mare a acŃiunilor sau părŃilor
sociale şi se grupează în:
2
- prime de emisiune;
- prime de fuziune/divizare;
- prime de aport;
- prime de conversie a obligaŃiunilor în acŃiuni.
c) rezerve din reevaluarea imobilizărilor, respectiv soldul diferenŃelor
între valoarea actuală şi valoarea înregistrată în contabilitate a acestor elemente
de bilanŃ supuse reevaluării în condiŃiile legii.
d) rezerve, constituite anual din profit şi din alte surse prevăzute de
lege, grupate pe următoarele categorii:
- rezerve legale;
- rezerve statutare sau contractuale;
- rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din
reevaluare;
- alte rezerve.
e) rezultatul reportat, respectiv profitul exerciŃiului precedent a cărui
repartizare a fost amânată de adunarea generală a acŃionarilor sau asociaŃilor,
respectiv pierderea înregistrată în exerciŃiul financiar precedent ce urmează a fi
acoperită în exerciŃiile financiare viitoare.
f) rezultatul exerciŃiului, respectiv profitul sau pierderea realizate în
cursul exerciŃiului financiar curent.

2. Capitalurile împrumutate generează obligaŃia entităŃii faŃă de terŃii


creditori de a rambursa la scadenŃă sumele împrumutate şi de a plăti dobânzile
aferente, conform acordului de voinŃă liber exprimat de părŃi prin contractul
încheiat.
În raport cu sursele de constituire, capitalul împrumutat este format
din totalitatea datoriilor cu termen de exigibilitate mai mare de un an şi
cuprinde următoarele elemente:
a) împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni, reprezentând
împrumuturile obŃinute de entitate în urma obligaŃiunilor emise prin
subscripŃie publică;
b) credite bancare pe termen lung primite de entitate de la alte societăŃi
comerciale şi instituŃii financiar-bancare;
c) datorii legate de participaŃii, reprezentând datoriile entităŃii faŃă de
persoanele juridice ce deŃin participaŃii în capitalul acesteia;
d) alte împrumuturi şi datorii asimilate cum sunt: depozitele, garanŃiile
primite şi alte datorii asimilate;
e) dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, respectiv
dobânzile datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaŃiuni,
creditelor bancare pe termen lung, datoriilor legate de participaŃii precum şi
3
celor aferente altor împrumuturi şi altor datorii asimilate.

3. Capitalurile atrase sunt formate din totalitatea datoriilor curente ale


întreprinderii (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an), care
reprezintă obligaŃii curente ale întreprinderii provenite din evenimente trecute
şi a căror decontare conduce la diminuarea fluxurilor viitoare de lichidităŃi. În
această categorie se cuprind:
a) datorii faŃă de furnizori şi asimilate: furnizori, furnizori de
imobilizări, efecte de plătit, furnizori-facturi nesosite;
b) datorii faŃă de salariaŃi: salarii, adaosuri, sporuri, indemnizaŃii,
premii, stimulente, etc.;
c) datorii faŃă de bugetul asigurărilor sociale şi protecŃia socială:
contribuŃia la asigurările sociale, contribuŃia la asigurările sociale de sănătate,
contribuŃia la fondul de şomaj;
d) datorii faŃă de bugetul statului: impozitul pe profit/venit, taxa pe
valoarea adăugată de plată, impozitul pe venituri de natura salariilor, alte
impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
e) datorii faŃă de fondurile speciale: taxe şi vărsăminte asimilate;
f) datorii între entităŃile afiliate şi faŃă de asociaŃi: decontări şi dobânzi
aferente decontărilor între entităŃile afiliate, decontări şi dobânzi privind
interesele de participare, sume datorate acŃionarilor sau asociaŃilor, dividende
de plată, decontări din operaŃiuni în participaŃie;
g) datorii faŃă de creditori diverşi provenite din: despăgubiri,
penalităŃi, achiziŃia de investiŃii financiare pe termen scurt, sume încasate şi
necuvenite;
h) datorii faŃă de bănci reprezentând credite bancare pe termen scurt şi
dobânzile aferente acestora;
g) datorii probabile: provizioane pentru riscuri şi cheltuieli şi ajustări
pentru deprecieri sau pierdere de valoare.

1.2. Contabilitatea capitalurilor proprii

Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaŃiilor financiare,


aprobat prin OMFP nr. 1752/2005, articolul 21 defineşte capitalurile proprii,
ca reprezentând interesul rezidual al acŃionarilor sau asociaŃilor în
întreprinderea în care au investit, după ce din totalul activelor s-au dedus în
totalitate datoriile. Sunt evidenŃiate în contabilitate prin intermediul
următoarelor grupe de conturi:
- 10 “Capital şi rezerve” ;
4
- 11 “Rezultatul reportat “ ;
- 12 “Rezultatul exerciŃiului financiar” ;
- 13 “SubvenŃii pentru investiŃii” ;
- 15 “Provizioane” ;
- 16 “Împrumuturi şi datorii asimilate”.

1.2.1. Contabilitatea capitalului şi rezervelor

Capitalul şi rezervele constituite de entitate sunt evidenŃiate în


contabilitate prin intermediul conturilor din grupa 10 “Capital şi rezerve”.

1.2.1.1. Contabilitatea capitalului social

Capitalul social reprezintă valoarea nominală a acŃiunilor sau părŃilor


sociale, respectiv valoarea aportului în natură şi/sau în numerar al acŃionarilor
sau asociaŃilor la constituirea unei entităŃi economice.
În cazul societăŃilor de persoane (societăŃi cu răspundere limitată,
societăŃi în nume colectiv, societăŃi în comandită simplă), capitalul social este
împărŃit în părŃi egale, denumite părŃi sociale care sunt atribuite asociaŃiilor ca
proprietari, neputând fi transmise altor proprietari prin acte de vânzare-
cumpărare.
La societăŃile de capitaluri (societăŃi pe acŃiuni, societăŃi în comandită
pe acŃiuni), capitalul social este împărŃit în părŃi egale denumite acŃiuni.
AcŃiunile pot circula între proprietari prin acte de vânzare-cumpărare şi pot fi
cotate pe piaŃa bursieră şi extrabursieră, fiind clasificate în:
- acŃiuni nominative, cele care au înscris pe ele numele proprietarului;
- acŃiuni la purtător, cele la care posesorul este proprietarul acestora.

Procesul de constituire a unei entităŃi economice cu scop lucrativ,


presupune parcurgerea a două etape:
a) etapa de subscriere, în care asociaŃii sau acŃionarii se angajează
(promit) prin “Contractul de societate”, “Statut” sau “DeclaraŃia de
subscripŃie”, funcŃie de tipul societăŃii, că vor aporta capital social în natură
şi/sau în numerar, într-un anumit cuantum la societatea nou constituită;
b) vărsarea sau eliberarea capitalului social, respectiv transformarea
promisiunii efectuate în etapa de subscriere, în bunuri şi/sau valori aduse

5
efectiv de asociaŃi sau acŃionari în gestiunea entităŃii nou constituite.

Dacă prima etapă de constituire a capitalului presupune înregistrarea


în contabilitate a dreptului de creanŃă al entităŃii nou constituite asupra
proprietarilor, etapa a doua o constituie stingerea dreptului de creanŃă şi
înregistrarea corespunzătoare a bunurilor şi valorilor aduse efectiv în gestiunea
unităŃii. Pentru contabilizarea constituirii unei entităŃi economice, se utilizează
în principal conturile:
- 101 “Capital”;
- 456 “Decontări cu asociaŃii privind capitalul”.

Pe lângă aceste două conturi principale de reflectare a capitalului


social, se mai utilizează în secundar şi alte conturi, care reflectă fie elementele
de activ aportate efectiv (conturile de activ din grupele 20, 21, 23, 26, 30, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 51, 53), fie diverse structuri de pasiv, pe seama cărora,
ulterior constituirii entităŃii, se poate majora sau diminua capitalul social (106
”Rezerve”, 104 ”Prime legate de capital”, 105 ”Rezerve din reevaluare”, 117
”Rezultatul reportat”, etc.).

Contul 101 “Capital” 1 , după conŃinutul economic este un cont de


capitaluri proprii iar din punct de vedere al funcŃiei contabile este un cont de
pasiv. Se creditează cu creşterile de capital şi se debitează cu micşorările de
capital. Creditarea contului 101 ”Capital” se face în primul rând la constituirea
entităŃii prin operaŃia de subscriere a capitalului în corespondenŃă cu debitul
contului 456 ”Decontări cu asociaŃii privind capitalul”.
Contul 101 “Capital” este detaliat pe două conturi sintetice de gradul
II, respectiv:
- 1011 ”Capital subscris nevărsat”;
- 1012 ”Capital subscris vărsat”.

Ori de câte ori se subscrie capital, acesta se va reflecta în creditul


contului 1011 ”Capital subscris nevărsat” în corespondenŃă cu debitul contului
456 ”Decontări cu asociaŃii privind capitalul”:

1 Conform reglementărilor legale, în funcŃie de forma juridică a entităŃii se înscrie:


capital social, patromoniul regiei etc.
6
456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” = 1011 “Capital subscris
nevărsat”

La aportarea efectivă a capitalului, în contabilitate se efectuează mai


întâi o operaŃie contabilă de creditare a contului 456 “Decontări cu
acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” (stingerea creanŃei entităŃii), în
corespondenŃă cu debitul conturilor de activ care reflectă bunurile şi/sau
valorile aduse de asociaŃi sau acŃionari:
Conturile din grupele:
20, 21, 23 26, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 53 = 456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii
privind capitalul”

Concomitent cu această operaŃiune, în contabilitate are loc înregistrarea


trecerii capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris vărsat :
1011 “Capital subscris nevărsat” = 1012 “Capital subscris vărsat”

Ulterior constituirii entităŃii, contul 101 ”Capital” se mai creditează cu


noi majorări de capital social realizate prin:
- subscrieri ulterioare de capital prin emisiuni de noi acŃiuni:
456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” = 1011 “Capital subscris
nevărsat”

- încorporarea în capitalul social a primelor de capital:


104 “Prime de capital” = 1012 “Capital subscris vărsat”

- încoporarea rezervelor în capitalul social:


106 “Rezerve” = 1012 “Capital subscris vărsat”

- încorporarea profitului net realizat în exerciŃiile financiare


precedente:
117 “Rezultatul reportat” = 1012 “Capital subscris vărsat”

- încorporarea profitului net realizat la închiderea exerciŃiului financiar


curent:
117 “Rezultatul reportat” = 1012 “Capital subscris vărsat”

7
- conversia obligaŃiunilor în acŃiuni :
161 “Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” = 1012 “Capital subscris
vărsat”

Debitarea contului 101”Capital” se realizează cu ocazia diminuării


capitalului social, care poate avea loc în următoarele situaŃii:

a) retragerea unor acŃionari sau asociaŃi, caz în care se efectuează


următoarele înregistrări contabile:
- diminuarea capitalului social cu contravaloarea aportului în natură
şi/sau în numerar:
1012 “Capital subscris vărsat” = 456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii
privind capitalul”

- restituirea aportului:
456“Decontări cu = %
acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” 512 “Conturi curente la bănci”
531 “Casa” etc.

b) acoperirea pierderilor realizate:


- în exerciŃiile financiare precedente:
1012 “Capital subscris vărsat” = 117 “Rezultatul reportat”

- în exerciŃiul financiar curent:


1012 “Capital subscris vărsat” = 121 “Profit şi pierdere”

c) răscumpărarea şi anularea acŃiunilor proprii:


- răscumpărarea acŃiunilor proprii:
109 “AcŃiuni proprii” = 5121 “Conturi la bănci în lei”

- anularea acŃiunilor proprii (la valoarea nominală):


1012 “Capital subscris vărsat” = 109 “AcŃiuni proprii”

Soldul contului 101 “Capital social” este creditor şi reprezintă


capitalul social subscris, vărsat/nevărsat de acŃionari sau asociaŃi.
EvidenŃa analitică a capitalului social se Ńine atât pe acŃionari sau
asociaŃi cât şi pe fiecare acŃiune sau parte socială, cu ajutorul “Registrului de

8
evidenŃă a acŃionarilor” şi “Registrului de evidenŃă a acŃiunilor”.

Contul 456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul”


Ńine evidenŃa aporturilor subscrise de către asociaŃi sau acŃionari la constituirea
sau majorarea capitalului social precum şi a obligaŃiilor de restituire a sumelor
către asociaŃi cu ocazia retragerii capitalului. După conŃinutul economic este
cont de creanŃe sau datorii iar după funcŃia contabilă este cont bifuncŃional.
a) În situaŃia funcŃionării ca şi cont de creanŃe, se debitează cu
capitalul social subscris la constituirea entităŃii în corespondenŃă cu creditul
contului 101 “Capital”:
456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” = 1011 “Capital subscris
nevărsat”

Se creditează cu ocazia aportării capitalului subscris de către acŃionari


sau asociaŃi, în corespondenŃă cu debitul conturilor de activ, diferenŃiate
funcŃie de natura elementelor de bilanŃ aportate efectiv:
% = 456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii
privind capitalul”
20 “Imobilizări necorporale”
21 “Imobilizări corporale”
23 “ Imobilizări în curs “
26 “Imobilizări financiare”
30 “Stocuri de materii şi materiale”
33 “ProducŃia în curs de execuŃie”
34 “Produse”
36 “Animale”
37 “Mărfuri”
38 “Ambalaje”
512 “Conturi curente la bănci”
531 “Casa”
Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea capitalului social
subscris şi nevărsat.
b) În situaŃia funcŃionării ca şi cont de datorii, se creditează cu sumele
reprezentând micşorări de capital, aprobate de către adunarea generală a fi
restituite acŃionarilor sau asociaŃiilor, în corespondenŃă cu debitul contului 101
“Capital”:
9
1012 “Capital subscris vărsat” = 456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind
capitalul”

Contul se debitează cu ocazia restituirii efective a capitalului social


către acŃionari sau asociaŃi în corespondenŃă cu creditul conturilor 531 ”Casa”
sau 512 ”Conturi curente la bănci”:
456 “Decontări cu = %
acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” 512 “Conturi curente la bănci”
531 “Casa”

Soldul contului este creditor reprezentând valoarea capitalului social


aprobată de adunarea generală a acŃionarilor sau asociaŃilor a se restitui către
acŃionari sau asociaŃi.

1.2.1.1.1. AplicaŃie privind subscrierea si vărsarea efectivă a


capitalului social la constituirea unei societăŃi
comerciale pe acŃiuni

Exemplul 1. Pe baza statutului şi a contractului de societate, se


înregistrează subscripŃia la capitalul social al SC “Alfa” SA, constând din
100.000 acŃiuni a 25 lei/acŃiune, respectiv 2.500.000 lei.
456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii = 1011 “Capital subscris nevărsat” 2.500.000
privind capitalul”
Exemplul 2. Odată cu subscrierea, acŃionarii aportează efectiv
jumătate din capitalul social, respectiv suma de 1.250.000 lei, conform
prevederilor statutare. Vărsarea capitalului social se efectuează în contul
deschis la bancă.
5121 “Conturi la bănci în lei” = 456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii 1.250.000
privind capitalul”

Concomitent, se va înregistra în contabilitate trecerea capitalului social


subscris nevărsat la capital social subscris vărsat în sumă de 1.250.000 lei :
1011 “Capital subscris nevărsat” = 1012 “Capital subscris vărsat” 1.250.000

Exemplul 3. La o dată ulterioară, prevăzută în statutul şi contractul de


societate, acŃionarii aportează efectiv şi cealaltă parte a capitalului subscris în
10
sumă de 1.250.000 lei, sub forma unui mijloc de transport.
2133 “Mijloace de transport” = 456 “Decontări cu 1.250.000
acŃionarii/asociaŃii privind capitalul”

Concomitent, se va înregistra în contabilitate trecerea capitalului social
subscris nevărsat la capital social subscris vărsat în sumă de 1.250.000 lei:
1011”Capital subscris nevărsat” = 1012 “Capital subscris vărsat” 1.250.000

1.2.1.2. Contabilitatea primelor de capital

Primele de capital reprezintă excedentul de valoare dintre valoarea de


emisiune şi valoarea nominală a acŃiunilor sau părŃilor sociale şi sunt
evidenŃiate în contabilitate prin intermediul contului sintetic de gradul I 104
”Prime de capital”, care se desfăşoară pe patru conturi sintetice de gradul II,
respectiv:
- 1041 “Prime de emisiune”;
- 1042 “Prime de fuziune/divizare”;
- 1043 “Prime de aport”;
- 1044” Prime de conversie a obligaŃiunilor în acŃiuni”.

Primele de emisiune reprezintă diferenŃa între preŃul de emisiune al


noilor acŃiuni sau părŃi sociale şi valoarea nominală a acŃiunilor sau părŃilor
sociale atribuite noilor proprietari.
Primele de aport reprezintă diferenŃa între valoarea de piaŃă a
bunurilor aduse ca aport de noii proprietari şi valoarea acŃiunilor sau părŃilor
sociale acordate acestora la intrarea în societate.
Primele de fuziune rezultă ca diferenŃă între valoarea de piaŃă a
bunurilor aduse ca aport şi suma cu care a crescut capitalul social al noii
entităŃi constituite prin fuziune.
Primele de conversie a obligaŃiunilor în acŃiuni reprezintă diferenŃa
între valoarea unei obligaŃiuni şi valoarea nominală a unei acŃiuni.
După conŃinutul economic, contul 104 ”Prime legate de capital”, este
cont de capitaluri proprii iar după funcŃia contabilă este cont de pasiv. Se
creditează prin înregistrarea în contabilitate a primelor stabilite cu ocazia
emisiunii, fuziunii, aportului de capital şi/sau din conversia obligaŃiunilor în
11
acŃiuni :
456 “Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” = 104 “Prime de capital”

Contul se debitează cu ocazia încorporării primelor de capital la


capitalul social al firmei, prin transferarea acestora la rezerve sau cu ocazia
utilizării lor pentru acoperirea cheltuielilor cu emisiunea şi vânzarea de acŃiuni:
- încorporarea la capitalul social:
104 “Prime de capital” = 1012 “Capital subscris vărsat”

- transferul la rezerve al primelor de capital:


104 “Prime de capital” = 106 “Rezerve”

- acoperirea cheltuielilor cu emisiunea şi vânzarea de acŃiuni:


104 “Prime de capital” = 201 “Cheltuieli de constituire”

Soldul contului este creditor şi reprezintă primele de capital constituite


la finele perioadei.

1.2.1.3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare

Rezervele din reevaluare reprezintă plusuri de valoare rezultate în


urma reevaluării imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări efectuate de
întreprindere potrivit reglementărilor legale, respectiv soldul diferenŃelor între
valoarea actuală şi valoarea înregistrată în contabilitate a elementelor de activ
supuse reevaluării în condiŃiile legii. Sunt contabilizate prin intermediul
contului 105 ”Rezerve din reevaluare”, care după conŃinutul economic este
cont de capitaluri proprii iar după funcŃia contabilă este cont de pasiv.
Se creditează cu ocazia obŃinerii de diferenŃe din reevaluarea
imobilizărilor:
- diferenŃe rezultate din reevaluarea terenurilor:
2111 “Terenuri” = 105 “Rezerve din reevaluare”

- diferenŃe obŃinute din reevaluarea altor imobilizări corporale:


21 “Imobilizări corporale” = 105 “Rezerve din reevaluare”

- diferenŃe rezultate din reevaluarea imobilizărilor financiare:

12
26 “Imobilizări financiare” = 105 “Rezerve din reevaluare”

Contul se debitează cu ocazia utilizării acestor diferenŃe de valoare


pentru:
- majorarea capitalului social:
105 “Rezerve din reevaluare” = 1012 “Capital subscris vărsat”

- majorarea rezervelor:
105 “Rezerve din reevaluare” = 1065 “ Rezerve reprezentând surplusul
realizat din rezerve din reevaluare”

- acoperirea pierderilor din anii precedenŃi:


105 “Rezerve din reevaluare” = 117 “Rezultatul reportat”

- descreşterile faŃă de valoarea contabilă rezultate în urma reevaluării


îmobilizărilor corporale şi financiare:
105 “Rezerve din reevaluare” = %
21 “Imobilizări corporale”
26 “Imobilizări financiare”

Soldul contului este creditor şi reprezintă plusurile de valoare obŃinute


din reevaluarea imobilizărilor corporale şi financiare.

1.2.1.4. Contabilitatea rezervelor

Rezervele se constituie din profitul realizat de întreprindere şi din alte


surse prevăzute de lege (diferenŃe din reevaluare şi prime de capital) şi sunt
destinate majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor realizate în
exerciŃiile financiare precedente.
Contabilizarea rezervelor se realizează prin intermediul contului
sintetic de gradul I 106 ”Rezerve”, care se desfăşoară pe următoarele conturi
sintetice de gradul II:
- 1061 ”Rezerve legale”, constituite anual în procent de 5% din
profitul brut până când acestea ating 20% din capitalul social al regiilor
autonome şi societăŃilor comerciale româneşti, respectiv 25% din capitalul
social al societăŃilor comerciale cu capital străin sau mixt;
13
- 1063 “Rezerve statutare sau contractuale”, constituite din profitul
net, în limitele prevăzute în statutul unităŃii;
- 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din
reevaluare”, constituite din plusurile de valoare obŃinute în urma reevaluării
imobilizărilor corporale şi financiare;
- 1068 “Alte rezerve”, neprevăzute de lege sau de statut, pot fi
constituite facultativ din profitul net şi destinate acoperirii pierderilor sau
pentru alte destinaŃii, conform hotărârii adunării generale a acŃionarilor sau
asociaŃilor cu respectarea prevederilor legale.
După conŃinutul economic, contul 106 ”Rezerve” este cont de
capitaluri proprii iar după funcŃia contabilă este cont de pasiv.
Creditarea contului se realizează cu ocazia constituirii rezervelor,
astfel:
- din profitul brut realizat în exerciŃiul financiar curent (în cazul
rezervelor legale):
129 “Repartizarea profitului” = 1061 “Rezerve”
- din profitul net realizat în exerciŃiile financiare precedente sau
exerciŃiul financiar curent:
117 “Rezultatul reportat” = 106 “Rezerve”
- prin transferul primelor de capital:
104 “Prime de capital” = 106 “Rezerve”
- din rezerva din reevaluarea imobilizărilor :
105 “Rezerve din reevaluare” = 106 “Rezerve”
Debitarea contului intervine odată cu utilizarea rezervelor constituite
pentru:
- majorarea capitalului social:
106 “Rezerve” = 1012 “Capital subscris vărsat”
- acoperirea pierderilor realizate în exerciŃiile financiare precedente:
106 “Rezerve” = 117 “Rezultatul reportat”

- acoperirea pierderilor exerciŃiului financiar curent:


106 “Rezerve” = 121 “Profit şi pierdere”
Soldul contului este creditor şi reprezintă rezervele constituite şi
neutilizate la finele perioadei.

14

S-ar putea să vă placă și