Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea din Pite ti, Facultatea de tiin e ale Educa iei, Filiala Alexandria

Portofoliu Etnografie i folclor

Student: Olteanu Diana Doini a Anul: II, sem. I Prof: Lect. Univ. Dr. Mazilescu Sorin
1

Cuprins

I. II. III.

Fisa de autor Bogdan Petriceicu Ha deu...............5 Recenzie Folclorul romnesc de Ovidiu Brlea.....9 Referat Ispr vile lui P cal de Petre Dulfu.......11

I. Fi a de autor Bogdan Petriceicu Ha deu

Bogdan Petriceicu Ha deu, pe numele adev rat Tadeu Ha deu (n. 16 februarie 1836, Cristine ti, Hotin (azi Ucraina) a d. 7 septembrie 1907, Cmpina) a fost scriitor i filolog romn, din familia Hajdau, pionier n diferite ramuri ale filologiei i istoriei romne ti. Academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric i om politic, Ha deu este una dintre cele mai mari personalit i ale culturii romne din toate timpurile. S-a n scut la Hotin, n Basarabia ocupat de Imperiul arist i a studiat la universitatea din Harkov, dup terminarea studiilor slujind ca ofi er n armata rus . La 1856, cnd sudul Basarabiei revine la Moldova, trecu n acest inut pentru a sc pa de mpilarea i dezna ionalizarea for at practicat de administra ia de ocupa ie. Ru ii cerur extr darea lui, iar la refuzul autorit ilor romne ti, l despuiar de dreptul de mo tenire pe care-l avea asupra unor mo ii ale familiei r mase n partea ruseasc a Basarabiei, mai trziu ns i s-a recunoscut acest drept pe cale judiciar . La 1857 este numit membru al tribunalului din Cahul, dar nu st tu dect apte luni i demisiona. n 1858 se mut la Ia i ca profesor de liceu i bibliotecar al universit ii, func ie pentru care arat mare rvn , d ruind chiar bibliotecii 4 000 de volume. n acest timp Ha deu puse bazele mai multor publica ii, ntre altele, revist "Din Moldova" (1862-1863) n care, pe lng istorie, ncerc s scrie poezii lirice, fabule, nuvele, critice etc. ntre 17 mai 1876 i 1 aprilie 1900 ndepline te func ia de director al Arhivelor Statului din Bucure ti, n aceast calitate contribuie major la publicarea documentelor n "Arhiva istoric " i "Cuvente den b trni" att din arhivele romne ti, ct mai ales din cele str ine, fiind de altfel primul conduc tor al Arhivelor Statului care ncepe s publice copii dup acte din arhivele str ine privitoare la romni. n 1877 este ales membru al Academiei Romane ca un omagiu al ntregii sale opere de pn atunci, dar i ca o recunoa tere a spiritului s u enciclopedist. Din 1878 este profesor de filologie comparat la Universitatea din Bucure ti tip rind o parte din lec iile sale pline de originalitate i de cuno tin e vaste asupra literaturilor str ine i asupra limbii romne. Ha deu a cochetat i cu politica, ca partizan al lui Kog lniceanu sus ine lovitura de stat din 2 mai 1864 i, implicit, dinastia str in , apoi, pe aceea i liniei a ideilor de factur paneuropean , devenind membru al Partidului Liberal ajungnd n Parlamentul Romniei ca reprezentant al acestui partid. Dup moartea singurei lui fiice, Iulia, n 1888, a devenit un mistic, i un fervent practicant al spiritismului. Moare la Cmpina la 7 septembrie 1907 l snd n urm o vast
3

i peren oper . n ciuda

criticilor, foarte dure uneori, asupra metodelor sale de lucru, Ha deu r mne un mare om de cultur al acestui neam, un neobosit cercet tor i un pionier al mai multor domenii ale filologiei i istoriei din aceast ar . La Ia i, a publicat Arhiva historica a Romniei (1865-1867) n care multe documente vechi slavone i romne ti au fost publicate pentru prima dat . n 1870 a inaugurat Columna lui Traian, cea mai bun revist filologic din Romnia. n lucrarea sa Cuvente den B trni (2 volume, 18781881) a fost primul s contribuie la istoria literaturii apocrife din Romnia. n Historia antic a Romnilor (1875), de i incomplet , ncepe investiga iile critice asupra istoriei Romniei. Ha deu a editat Psaltirea lui Coresi din 1577, publicnd-o n 1881. Etymologicum Magnum Romaniae din 1886 a fost nceputul unui dic ionar enciclopedic al limbii romne, dar datorit dimensiunii monumentale a proiectului a ajuns doar la cuvntul b rbat. Literatura Lucr rile sale, printre care i o dram , R zvan i Vidra, dau impresia unei originalit i a gndirii, iar autorul divagheaz deseori purtat de erudi ia sa profund i imagina ia vast . A scris nuvele, poezii, piese de teatru. Dintre nuvele cit m una satiric "Duduca Mamuca" (1861), pentru care a i avut n Ia i un proces legat de un fragment din aceast nuvel , considerat imoral i chiar obscen, dar a fost achitat dup ce s-a ap rat singur n fa a instan ei. n urma acestui scandal ajunge n Bucure ti n 1863, unde public n semn de protest varianta cenzurat a nuvelei, intitulat "Micu a" (1864). Volumul de poezii (1873) cuprinde poezii ocazionale, fabule, poezii sociale i politice, precum i o traducere din Tristele lui Ovidiu. Cuget ri adnci exprimate ntr-o "form dur " cum zice autorul nsu i, versuri scrise n momente de sup rare sau chiar de dezn dejde: aceasta e opera poetica a lui Ha deu care n-a avut un r sunet deosebit. El a caracterizat-o prin urm toarele rnduri: O poezie neagr , o poezie dur , O poezie de granit, Mi cat de teroare i palpitnd de ur , Ca vocea r gu it pe patul de tortur Cnd o silab spune un chin nem rginit. Teatru Dintre piesele de teatru, cea mai nsemnat este "R zvan i Vidra", foarte criticat la vremea apari iei (1867) de c tre criticii "Convorbirilor literare". Ea zugr ve te una din epocile zbuciumate ale trecutului nostru, sfr itul secolului XVI, pline de lupte pentru tron ntre boieri i de lupte ntre boga i i s raci. nf i area epocii este ar tat cu o cuno tin des vr it a oamenilor i a lucrurilor; dialogul este natural i foarte viu; se observ ns oarecare tendin a spre declama ie, mai ales n ce prive te na ionalismul. Cu toate sc derile ei, piesa aceast se reprezint
4

i ast zi cu succes, mai ales din pricina

c ldurii i simpatiei cu care este nf i at p tura Istoria i filologia

r neasc .

Cea mai mare parte a activit ii sale Ha deu a consacrat-o istoriei i filologiei. Dintre lucr rile istorice vom cita: monografia Ioan Voda cel Cumplit (1865, Ed.2-a 1894), apoi monumental Arhiva istoric a Romniei, n fine Istoria critic . nceput n 1865, Arhiva este o colec ie n 3 mari volume de documente str ine i interne privitoare la istoria romnilor. Aici s-au dat nti la lumin un mare num r de acte inedite romne ti i str ine, s-au publicat n traducere documente str ine publicate n diferite colec ii i s-au extras pasaje interesante din altele. E un vast repertoriu n care cercet torul afl materialul adunat, clasat i pus n stare de a fi bine n eles. Ea a contribuit mult la naintarea studiilor istorice n ara noastr , ducnd mai departe opera nceput de Cronica lui incai, de "Magazinul istoric" al lui B lcescu i Laurian i de Letopise ele lui Kog lniceanu. Criticii de la "Convorbiri literare" A avut ns i critici: astfel au fost articolele publicate de G. Panu n "Convorbiri literare" i o

bro ur a lui I.C. Massim. Cercet rile ulterioare au modificat multe din concluziunile lui Ha deu, dar opera sa prezint interes de a fi citit nu numai pentru a se vedea starea studiilor istorice din acea vreme, ci i pentru a se constata talentul autorului n felul acesta de scrieri. Filologie Dintre lucr rile filologice cele mai nsemnate sunt: Cuvente den b trni i Etymologicum Magnum Romaniae. Sub titlul arhaic Cuvente den b trni (1878-1879) a publicat o serie de documente i de studii de o mare valoare. Volumul I se ocupa cu limba dintre 1550-1600. Din acest timp noi posed m un num r foarte restrns de opere, mai toate biserice ti i mai toate traduceri. Ha deu i-a dat seama c ar fi mai interesante pentru istoria limbii compuneri romne ti propriu-zise. Compuneri literare n-a g sit, dar a g sit acte publice i particulare, scrisori etc. n care - dac nu se putea urm ri dezvoltarea unor idei - se pot vedea fazele evolu iei limbii. El nu s-a mul umit s le transcrie, ci le-a nso it de observa ii felurite despre care marele filolog german Schuchard a zis: "P trunderea i erudi ia lui Ha deu se pun n eviden aici n modul cel mai splendid". Volumul al II-lea poart titlul special de C r ile poporane ale romnilor n sec. XVI. n el se public colec ia de texte cunoscute sub numele de Codex Sturdzanus. Textele sunt publicate cu transcrierea n litere latine i cu un studiu asupra fiec ruia. Volumul se termin cu o serie de monografii asupra diferitelor chestiuni de lingvistic , precum reduplicarea i triplarea articolului definit s.a. Etymologicum Magnum Romaniae (1887-1898), oper monumental , are n vedere nu anume limba literar de azi, ci mai cu seam limb vorbit dic ionarul limbii istorice i poporane.
5

i limba veche i de aceea a i fost intitulat:

Al turi cu aceste opere de istorie i filologie, trebuie s a ez m revista Columna lui Traian (1870-1877) n care a pus, prin studiile sale, baza tiin ei etno-psihologice n ara noastr . Ultimii ani ai vie ii, i-a consacrat Ha deu altor preocup ri: acum a scris articole i poezii filozofice, multe satire literare (Sarcasm i ideal 1897), i, de la moartea fiicei sale, Iulia, s-a dedicat cu totul cercet rilor asupra spiritismului (Sic cogito 1892). Spirit cu o cultur vast , cu o vioiciune rar , Ha deu are adesea sclipiri geniale n combinarea detaliilor pentru a nchega teorii istorice sau filologice spre dezlegarea problemelor celor mai grele i mai obscure. Din nenorocire, el nu a urm rit vreme ndelungat studiul unei chestiuni pentru a da o oper des vr it , ci a trecut n cursul vie ii, prea de multe ori, de la o serie de preocup ri la altele, nct cele mai de frunte din operele lui r mn neterminate.

II. Recenzie Folclorul romnesc De Ovidiu Brlea Cntecele de ez toare i de clac Cartea lui Ovidiu Brlea, Folclorul romnesc, a fost publicat n dou volume, la Editura Minerva din Bucure ti n 1981, respectiv 1983. Despre lucrarea sa, Ovidiu Brlea afirma c nu este un tratat de specialitate ci o lucrare de sintez n care se ncearc puner ea n lumin a rolului func ional al fiec rei specii folclorice pr ecum i a caracteristicilor acestora. De asemenea, este acordat aten ie deosebit cronologiz rii folclorului. Primul volum este dedicat profesorului Petru Caraman i este mp r it n trei p r i: Proza epic (5 capitole), Folclorul obiceiurilor calendaristice (13 capitole) i Folclorul obiceiurilor ciclului familial (3 capitole). Sunt prezentate aici obiceiuri de Cr ciun, colindatul, obiceiuri de Anul Nou, cntecele de ez toare i de clac , cntecele de seceri . De asemenea, nu sunt omis e crea iile folclorice precum: paparuda, coloianul, l z relul, dr gaica. A c es t e a er a u r os t i t e n vr e mu r i d e s e c et , c n d oa me n i i or ga ni z a u s e r b r i speciale pentru chemarea ploii. C el d e - a l d o i l e a v o l u m c u p r i n d e n ou c a p i t ol e n ca r e O v i d i u B r l ea f a c e o prezentare detaliat a descnt ecelor, baladelor, strig turilor, proverbelor, ghicit orilor i cntecelor de leag n romne ti. De asemenea, autorul se opre te i asupra folclorului infantil. A t e n i a mi - a f os t c a pt i va t c l a c da t or i t d e u n c a p i t o l di n e z t oa r e i de p a r t ea a d ou a a pr i mu l u i v ol u m, capitol intitulat C nt ec e l e d e F i ec a r e c nt e c a b u n d

t o nu l u i v es e l , j o v i a l a l v er s u r i l or a p a r e nt s i mp l e d a r p r of u n d e . d e s e n t i me nt e v a r i a t e i z v o r t e d i n s u f l e t e l e u n o r plin de gr eut i i g r i j i e r a nfrumuse at doar de

oa meni a c r or exist en sinoni me, ns

aceste sublime crea ii. A d es e a , t e r m e n i i ez toare i clac s u n t c o n s i d e r a i a f i semnifica iile lor sunt diferite. Confor m DEX, ez toarea reprezint o o mu n c v o l u nt a r , c a r e s e f a c e d e ob i c e i nt r e adunare la ar , mai ales n serile de iarn n timpul c reia se lucreaz , se poveste te i se glume te, iar cuvntul clac d e s e m n ea z veci ni, s p o n t a n i gr atuit, cu caract er de r ecipr ocit at e. S e f ace n

g e n e r a l p e n t r u m u n c i l e cmpului, pentru construc ii i ntre femei, pentru treburile gospod re ti, i se termin de obicei printr-o petrecere, cu b uturi i jocuri de societate. A c e s t e c nt e c e s u nt r s p n d i t e n u ma i n T r a n s i l va ni a atmosfera serilor lungi de toamn i a u r ol u l d e a n v e s e l i i iarn , cnd femeile i fetele se ntlneau pentru a

toarce ln sau cnep . Cntecele sunt alc tuite din 4-6 versuri hexasilabice sau
7

oct osilabice, adesea cu refren. Fiecare cntec surprinde o singur scen idilic , ntruct majoritatea sunt de fapt tachin ri ale unor fete i fl c i ntre care se nfirip pove ti de dragoste sau, dimpotriv , s-au stins: Cine spal lna-n grl ? Iar Maria, fat mare; Trece Ion pe acolea i Maria-l s ruta. n unele cazuri cntecul afi eaz f r ocoluri inten ia matrimonial : La Sibiu cu bolta-nchis , Acolo-i T vica scris Si-i scris pe lemn de furc S gie George s-o duc i-i scris pe lemn de tei S-o duc George la iei. Cnd una dintre fete urma s se m rite, la ultima ez toare i se cnta un cntec special, de r mas bun. Tonul acestui cnt ec est e mai degrab unul invidios dect de p rere de r u pentru desp r ire: Toarce , fetelor Si haide acas , C din ceata noastr Ni se duce-o fat . Ce nume de fat ? Reli, mireasa. Care-i mirele? Vasile, junele. Lingur de miere,
8

Vasile cu muiere, Foaie de t bac, Reli cu b rbat. (Kahane-Georgescu, Repertoriul de ez tori) n Tara Oltului, la sfr itul sezonului de ez t ori, zuorile (de zori), se cnta un cntec mai special. Uneori, acest cntec era cntat la sfr itul fiec rei ez t ori. El a fost atestat pe o arie mai larg , n satele din bazinul Oltului, Trnavelor, la poalele r s ritene ale Mun ilor Apuseni: G zdu , g zdu ! Lucrul ce-am lucrat, Nu fie-mputat, Nice def imat. Tortul cari l-am stors Fie- i de folos, Poate c -i cam gros, C -i de noaptea tors. G zdu , g zdu ! Dumniata s-ajungi, Dumniata s - i pui: Dou pnze lungi T t de la Ighii Pn la Sibii! G zdu , g zdu ! Dumniata s-ajungi, Dumniata s - i faci:

Mnecu e cre e, S le rupi la-ospe e. Cntecul specific jude ului S laj insist adesea asupra maltrat rii materne, mai ales c n cntec apare i silueta unui fl c u jucnd, probabil motivul pentru care mama i mustr fiica: Cnd torceau cl cu a, M b t m icu a Cu nui de soc, De gndei c -i foc; Cu nuie de scai De gndei c sai! Petre joac -n tind , Pana-i bate-n grind ; Petre joac-afar , Pana-i bate-n scar . (Ghergariu, Folclor..., S laj) Concluzion nd, pot afirma cu t rie c lucrarea lui Ovidiu Brlea, Folclorul romnesc, reprezint un moment deos ebit de important n procesul de cunoa tere i scoatere din anonimat a frumoaselor crea ii populare romne ti. R sfoind cele dou volume, cititorul p trunde tainele obiceiurilor romne ti i n elege ct de profunde sunt crea iile noastre populare, n scute din nevoia omului simplu, ne tiutor de a- i explica anumite fenomene sau de a- i colora existen a. Tot a a, i c ntecele de ez toare i de clac sunt crea ii populare de o simplitate rural , dar deosebit de frumoase i vesele, bucurnd sufletul cititorului care se simt e parc mai aproape de vr emurile pierdute n negura timpurilor, vremuri n care oa menii se a dunau la gura sobei i d deau na tere unor adev rat e opera literare, neb nuind ca vor d inui peste veacuri i vor bucura genera ii ntregi.

10

III.

Referat

Ispr vile lui P cala de Petre Dulfu Unul dintre c rturarii care i-au dat seama de nsemn tate morala si literara a snoavelor populare a fost Petre Dulfu (1856-1953). Profesor si pedagog cu nclina ii literare, el prelucreaz cu talent (in versuri) snoava populara in cartea intitulata Ispr vile lui P cal , ap rut in 1894. Opera sa a r mas una de referin pentru ca autorul este mereu aproape de graiul popular, de expresiile si zic torile care exprima mentalitatea r neasca a vremii. Dincolo de jovialitatea personajului, predispus la glume si farse, Petre Dulfu descoper latura de gravitate a eroului din snoavele populare. In manifest rile ludice ale lui P cal , autorul vede modalit i de r zbunare a celor ap sa i si chinui i. De asemenea, r mne fidel structurii compozi ionale a snoavei populare, iar povestirea, desi in versuri, este cursiva si incitanta. In leg tura cu compozi ia snoavelor in general, s-a observat tendin a spre concentrare a nara iunii, mult redusa fata de basm, creatorul popular fiind dependent de con inutul ideatic al snoavei si de inten iile sale satirice. Tipul compozi ional cel mai amplu cuprinde ac iunea unui singur personaj, reliefndu-i o anumit tr s tura de caracter. In aceasta structura domina dialogul. Al doilea tip compozi ional este compus din doua momente narative, in care cel de-al doilea constituie replica primului. Aici ac iunea si conduita personajelor se bazeaz pe tehnica antinomiilor; un personaj pozitiv, celalalt negativ. Al treilea tip compozi ional este structurat sub forma serialului, adic mai multe ac iuni sunt subordonate aceleia i idei. Acesta structura compozi ional este specifica c r ii lui Petre Dul fu, Ispr vile lui P cal . Autorul e con tient ca lumea aventurilor lui P cal este una imaginata, apoi pentru a suplini formula introductiva din basme, scriitorul, in postura de povestitor, prefa eaz snoavele cu un Cuvnt nainte, prin care urm re te att conturarea cadrului necesar povestirii episoadelor, cat si stimularea cititorului: E povestea lui P cal , n zdravanul din n scare, Cela ce-n ispr vi iste e pe p mnt pereche n-are (...) Vre i s-o auzi i ntreaga? Aduna i-v deci roata, C i gr i i aceia i limba, dragi romani din lumea toat ! In cartea lui Petre Dulfu, ispr vile sunt grupate in XXIV de episoade care cuprind patru mari aspecte din via a satului: moartea tat lui lui P cal si consecin ele mo tenirii pentru erou si fra ii sai;
11

peripe iile eroului la un popa hapsn; ipostaza argatului P cal la curtea lui Stancu, cu scopul de a scoate dracii din Stanculeasa cea infidela; ntoarcerea in sat, unde necazurile gospodarului se nmul esc datorita cons tenilor prosti, invidio i si rai. Tematica snoavelor e pe cat de variata, pe att de pitoreasca, eviden iind rela iile familiale si sociale, tipuri specifice mediului rural: preotul hapsn, boierul lipsit de omenie, femeia adulterina, so ul ncornorat, prostul si lene ul etc. Fiec rui partener P cal ii da cate o lec ie morala, uneori mai aspra, alteori mai blnd , insa nu-i iart pe niciunul dintre semenii sai care s-au ab tut de la etica rurala. El se desparte de ei fara s -i comp timeasc si fara sa regrete pedepsele dur aplicate acestora. In acesta privin a eroul nostru e departe de preceptul biblic privind iubirea si respectul pentru semenul apropiat. Mai degrab ii ironizeaz , rade de defectele lor, le nsceneaz farse care se sfr esc tragic uneori. Insa eroul r mne acela i: jovial, pozna , generos, curajos, justi iar si deosebit de inventiv. De pilda, ingeniozitatea lui P cal se vede in suita de ntmpl ri, una mai surprinz toare ca cealalt , menite s -i dejoace planurile diabolice ale popii, s -l s r ceasca, sa-i ucid treptat sotia, soacra si fiul, mplinind totodat r zbunarea fra ilor sai. Pe de alta parte, in timp ce prostii, lene ii, cei lipsi i de caracter sunt pedepsi i, ceilal i nec ji ii satului sunt ajuta i cu generozitate si buna dispozi ie. Astfel P cal salveaz o fata silita sa se m rite cu un mire nedorit (Mireasa); se prinde frate de cruce cu Tndala, dovedind virtu ile adev ratei prietenii (P cal si Tndala); simuleaz prostia pentru a sc pa de o nevasta cic litoare, ar goasa si rea (P cal nsurat); l ajuta pe un b rbat ncornorat s - i salveze c snicia, pedepsind-o pe sotia necredincioasa (Strechea) etc. In general conflictul din snoave reflecta trei tipuri de rela ii anatomice: a) rela ii sociale: bogat/s rac; st pn/sluga; b) rela ii familiale: p rin i/copii; fra i mari/fratele mezin; so /sotie; c) rela ii morale (etice): dreptate/nedreptate; n elepciune/prostie; cinste/ho ie; vitejie/la itate; generozitate/zgrcenie. Sigur, ca specie a epicii populare, snoava a preluat de la basm anumite particularit i: tema general umana lupta dintre bine si r u; personajele simbol care sunt animate de ideea de bine, frumos, adev r, dreptate, modestie; apelul la elementul fantastic, desi mai putin in snoava si mai mult in basm. De pilda, in cartea lui Petre Dulfu, elementul miraculos se vede in doua capitole: al V-lea Fluierul si al IX-lea Moara dracilor. In primul, P cal este plasat ntr-un cadru fantastic, de religie cre tin . Pentru gestul arderii unui sac de t mie ca jertfa adusa Celui de Sus, Dumnezeu ii d ruie te, la cererea lui modesta, un fluier fermecat, folositor pentru pedepsirea unui
12

st pn. In celalalt capitol, episodul orbirii dracului ii aminte te cititorului de episodul orbirii lui Polipherm de c tre Ulise eroul lui Homer din Odiseea. Lumea lui P cal e una romanesca, desi ispr vile sunt plasate vag in timp si spatiu: undeva, pe-aici, sub cerul scumpei noastre Romanii. Peripe iile s-au petrecut Nici azi, nici ieri, hai de-atuncea apa-a curs pe Olt cam multa. Formula introductiva este identica uneori cu aceea din basmul popular: ntr-un sat tr ia, se zice, un mo neag ce-avea trei fii, insistnd asupra mezinului, pentru iste imea si curajul lui. Atmosfera romneasc transpare si din n elepciunea populara exprimata in proverbe si zic tori, repeti ii, inversiuni si impreca ii prin care personajele se descarc afectiv (popa, nevasta lui P cal , Stanculeasa etc). nsa cel care anima lumea satului romnesc este P cal , eroul snoavelor i autorul attor ispr vi. El este compus pe contrastul dintre aparenta si realitate. In aparenta pare un prost, un nerod, insa cititorul c r ii lui Petre Dulfu i da seama ca P cal utilizeaz arta pref c toriei, a disimul rii. El mimeaz prostia si buim ceala pentru a- i prinde potrivnicii in capcana, pedepsindu-I dup gre elile comise. Pedepsele difer dup atitudinea diferen iat a eroului fata de cei din jurul sau. Fata de cei saraci si neferici i, el adopta umorul si ironia forme simple si inofensive ale comicului. De so ul p c lit doar se amuza, l sndu-i in loc de mireasa un ap legat de picior, mpreun cu Tndala se n eal distrndu-se. Insa, cnd este batjocorit de st pnii sai, umorul este dublat de satira, de critica sociala violenta. Eroul devine crud, neiert tor. Aici comicul c p t accente de umor negru. De exemplu, cnd prostii din sat devin agresivi si rai, P cal le nsceneaz sinuciderea, ei fiind convin i sa se arunce in apa lacului, pentru a descoperi acolo cirezile de vite c utate. n alta ordine de idei, eroul din snoava romneasca este nu numai autorul unei serii de ac iuni comice, ci este si un abil mnuitor al limbajului. El speculeaz ambiguitatea semantica a poruncilor st pnilor sai, deturnndu-le in favoarea lui. In cartea lui Petre Dulfu Ispr vile lui P cal descoperim cu u urin variate procedee comice: repeti ia comica, realizata prin acumulare verbala, vizeaz automatismul vie ii; cuplul comic, prin P cala-Tndala, da nastere la situa ii comice in care, prin repeti ia acelora i ac iuni si gesturi demonstreaz mecanismul vie ii; acumularea comica de situa ii absurde si reprobabile provoac rasul si stupefac ia (P cal taie si pune in ciorba cinii M rar si P trunjel, o omoar pe preoteasa, urze te uciderea copilului acesteia, pentru ca, apoi, popa sa suporte pedeapsa finala); inversiunea comica sau motivul comic al p c litorului p c lit; acesta este preotul sau biotul, dracul sau nevasta infidela; travestitul comic, folosit de P cal pentru a-i salva pe unii oameni nec ji i, eroul travestindu-se, dup nevoi, in mireasa, in militar, in baba cer etoare etc. Toate acestea dovedesc iste ime, spirit inventiv si justi iar, placerea disimul rii, spre satisfac ia cititorului.
13

Bibliografie

1. Brlea, Ovidiu. Folclorul romnesc, Ed. Minerva, Bucure ti, 1983 2. Goia, Vistian Literatura pentru copii i tineret pentru institutori, nv Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003 3. http://www.biografii-online.net tori i educatoare,

14