Sunteți pe pagina 1din 12

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII

LA PREŞCOLARI PRIN
ACTIVITĂŢILE MATEMATICE

Prof. coordonator,
Cezar Bârgăoanu

Propunător: ed. Fănica Rădulescu


CUPRINS
 Argument.......................................................
Argument 4
 Capitolul I – Creativitatea ca dimensiune a
personalităţii................................................. 7
 Capitolul II – Dezvoltarea personalităţii
copilului de vârstă preşcolară.......................35
 Capitolul III –Jocul didactic matematic........54
 Capitolul IV -Evaluarea progreselor
înregistrate la copii......................................67
 Concluzii .....................................................83
 Bibliografie .................................................85
CAPITOLUL I
Creativitatea ca dimensiune a personalităţii
 1.1 Definirea conceptului de creativitate
 1.2. Teorii recente ale creativităţii
 1.2.1 Teoria Teresei Amabile
 1.2.2. Teoria lui Robert W. Weisberg
 1.2.3. Teoria lui H. Gardner
 1.2.4 Teoria lui M. Csikszent Mihalyi
 1.3. Niveluri şi stadii ale creativităţii
( expresivă, productivă,inventivă, inovativă,
emergentă)
 1.4. Dimensiunile creativităţii
 1.4.1. Procesul creaţiei(prepararea, incubaţia,
iluminarea, verificarea)
 1.4.2. Personalitatea creativă
 1.4.3. Produsul creaţiei
 1.4.4. Mediul din care emerge creaţia
•1.5. Factorii favorizanţi ai creativităţii
•1.5.1. Factorii intelectuali ai creativităţii (receptivitatea,
flexibilitatea, fluenţa, originalitatea, aptitudinea de a
defeni, aptitudinea de a organiza şi elabora)
•1.5.2. Factorii aptitudinali ai creativităţii
•1.5.3. Factorii de personalitate şi motivaţionali ai
creativităţii (stilul cognitiv,atitudinile creative, motivaţia)
•1.6. Prevenirea şi înlǎturarea factorilor de blocaj ai
creativitǎţii. Învǎţarea creativǎ
Învǎţarea creativǎ presupune: iniţiativǎ proprie şi
muncǎ independentǎ, încrederea în forţele proprii,
reacţie pozitivǎ la solicitǎrile mediului.
CAPITOLUL II
Dezvoltarea personalităţii copilului de vârstă
preşcolară
 2.1 Jocul – activitate fundamentală a
preşcolarului
 2.2 Evoluţia proceselor psihice la vârsta
preşcolară
 2.2.1. Gândirea
 2.2.2 Limbajul
 2.2.3. Memoria
 2.2.4 Imaginaţia
 2.2.5. Afectivitatea şi emoţionalitatea
 2.2.6. Motivaţia
 2.2.7. Eul şi socializarea
2.3. Elemente ale conduitei creative la preşcolari de la
curiozitate la comportamentul explorativ

 Ficţiunea şi simbolismul
 Jocul - activitatea de bază
 Curiozitatea
 Observarea fenomenelor din natură şi societate
 Desenul
 Plăsmuirile imaginative
 Activitatea grafic-figurară
 Activităţile practice
 Sentimentul de bucurie şi de satisfacţie
 Rezolvarea şi crearea de probleme
 Procesul rezolutiv
 Imaginaţia reproductivă şi creatoare
Capitolul III
Jocul didactic matematic

 3.1Jocul şi importanţa sa în învăţământ


 3.2. Conceptul de joc (Jocul reprezintă un ansamblu de
acţiuni şi operaţii,care paralel cu destinderea,buna
dispoziţie şi bucuria,urmăreşte obiective de pregătire
intelectuală,morală şi fizică a copilului.)
 3.3.Natura şi funcţiile jocului (de explorare a realităţii,
de valorificare a avantajelor, de întărire a calităţii- I.
Cerghit)
 3.4 Clasificarea jocurilor (senzoriale, de observare a
naturii,de dezvolatare a vorbirii, de asociere de idei și
raționament, matematice, de construcții tehnice, de
construcții tehnice, de orientare, de sensibilizare,
aplicative, demonstrative, de fantezie,de memorie,
simbolice, de îndemânare
3.5.Jocul didactic matematic:
caracterizare,tipologii/clasificării
1.După momentul în care se folosesc în cadrul activității:
a. jocuri didactice matematice,ca activitate de sine stătătoare,
completă;
b.jocuri didactice matematice folosite în momentul propriu-zis al
activității;
c.jocuri didactice matematice în completarea activității
2.După conținutul capitolelor de însușit în cadrul obiectului de
învățământ (matematica):
a.jocuri didactice matematice pentru aprofundarea însușirii
cunoștințelor specifice unui capitol;
b.jocuri didactice matematice specifice unei vârste.
3.6. Cerinţele metodice privind proiectarea, organizarea
şi desfăşurarea jocurilor didactice matematice în
învăţământul preşcolar

 1. Pregătirea jocului didactic,care presupune


studierea conținutului și a structurii
sale,pregătirea materialului didactic
necesar(confecționarea sau procurarea lui) și
elaborarea planului didactic;
 2. Organizarea judicioasă a jocului didactic;
 3. Respectarea momentului jocului didactic;
 4. Ritmul și strategia conducerii jocului didactic;
 5. Stimularea copiilor în vederea participării
active;
 6. Asigurarea unei atmosfere prielnice de joc;
 7. Varietatea elementelor de joc (complicarea
jocului,introducerea altor variante).
Jocul didactic matematic cuprinde:
 a. Introducerea în joc.Discuţii pregătitoare.
 b. Anunţarea titlului jocului şi scopul acestuia.
 c. Prezentarea materialului ce urmează a fi
folosit
 d. Explicarea şi demonstrarea regulilor jocului
 e. Executarea jocului de probă
 f. Executarea jocului de către copii
 g. Complicarea jocul,introducerea unor
variante noi
 h. Încheierea jocului
 3.7.Integrarea jocului didactic în
activitatea de matematică
Capitolul IV
Evaluarea progreselor înregistrate la copii

 4.1.Analiza,prelucrarea şi interpretarea
rezultatelor evaluării iniţiale şi finale la
grupa mare şi pregătitoare
Din rezultatele obţinute la testele
aplicate am ajuns la concluzia că jocul
didactic are eficienţă asupra progresului
preşcoar al copiilor la activitatea
matematică,deoarece dezvoltă gândirea
şi imaginaţia creatoare.
Concluzii
Utilizarea jocului didactic antrenează și
stimulează imaginaţia,gândirea
creatoare,reprezentările,memoria precum şi
unele trăsături pozitive de voinţă şi caracter.
Totodată,jocul didactic cu conţinut matematic a
influenţat pozitiv volumul şi calitatea
cunoştinţelor copiilor,formarea şi consolidarea
deprinderilor de calcul mintal,rapid şi
corect,capacitatea de înţelegere și rezolvare a
problemelor,perspicacitatea şi potenţialul lor
creativ.