Sunteți pe pagina 1din 20

Agenda consilierului centrat pe autoperfecționare și eficiență

MOTTO:
,,Consilierul este un gen de artist de îngrijire ce lucrează cu posibilitățile
omului, iar consilierea – o căutare în comun a sensului vieții omului, cu
dezvoltarea dragostei, ca element esențial.” ( R.W. Strowing)
.
ECHIPA : Mihai Marilena, Crupinschi Marilena, Iuliana Ateșoaie, Gabriela Doroftei,
Pușcașu Gavrilă Simona
COMPETENȚE ALE CONSILIERULUI

Consilierul este persoana abilitată să organizeze şi să realizeze procesul de consiliere;


deține competențe necesare şi o pregătire în domeniul vizat. În rol de consilier pot fi
cadrele didactice, psihologul școlar, asistentul social, consilierul școlar/de familie,
părinții.
Competența de consiliere psihopedagogică cuprinde ansamblul cunoştinţelor,
capacitaților, atitudinilor necesare pentru optimizarea relațiilor interumane şi pentru
construirea componentelor personalităţii individului.
Pentru dezvoltarea competenței de consiliere psihopedagogică, este nevoie de
acumularea informaţiilor din diverse domenii ale psihologiei, pedagogiei, sociologiei,
asistenței sociale, medicină, etc.; de deprinderea diferitor tehnici de consiliere şi
depunerea unui efort pentru cunoaștere şi dezvoltare personală.
Consiliatul/clientul/beneficiarul reprezintă persoana aflată la orice vârstă (copil,
adult, vârstnic), care în orice moment al existenței lui atunci când se confruntă cu o
problemă, situație dificilă se poate adresa la specialist după ajutor.
Consiliatul trebuie orientat în direcția elaborării propriilor soluţii, în mod
independent, evitându-se formarea unei stări de dependență față de consilier.
Consilierea beneficiarului poate fi:
− de scurtă- definește ansamblul şedinţelor, de la 1-3,4 şedinţe, ce vor dura o
perioadă scurtă de soluționare şi orientare a clientului;
− de lungă durată- se referă la procesul de consiliere organizat şi desfăşurat
etapizat; acesta fiind structurat într-un număr mai mare de şedinţe (câteva luni).
În funcţie de complexitatea problemelor cu care se confruntă consiliatul,
specialistul stabileşte numărul şi durata şedinţelor.
TIPURI DE CONSILIERE

Consilierea educațională- Consilierea informațională-


Consilierea axată pe
repere psihopedagogice dezvoltare personală-
oferă informații pe teme
formează abilități și atitudini
specifice

Consilierea vocațională- Consilierea în situații de criză-


Consilierea suportivă asistarea psihologică a
ajută în planificarea persoanelor aflate în
-asigură suport carierei dificultate
emoțional, material

Consilierea remedială –
Consilierea pastorală – facilitatea adaptării la
perspectiva religioasă realitate
Caracteristici esențiale ale consilierii educaționale (CE)
 CE este un serviciu profesional oferit oamenilor de către persoane calificate şi competente numite
consilieri (şcolari, educaționali în probleme psihopedagogice);
 Activitățile CE au la bază relaţia specifică dintre consilier şi beneficiar, relație în cadrul căreia consilierul
acordă sprijin şi îndrumare clientului pentru a se adapta la diverse solicitări;
 Relaţia de consiliere presupune interacțiune pozitivă, respect reciproc şi focalizare pe beneficiar şi
problemele acestuia;
 În activităţile de consiliere, consilierul acționează ca profesionist şi ca om; el manifestă empatie faţă de
beneficiar,
 CE este un proces de învăţare de către beneficiar a unor atitudini şi comportamente adecvate şi eficiente;
 Rezultatul activităţilor de consiliere psihopedagogică/ educațională îl constituie dobândirea de către
beneficiar a unor abilităţi şi moduri procedurale necesare luării unor decizii optime ;
 CE ajută beneficiarii să adopte un mod/stil de viaţă sănătos, care să le confere un echilibru funcţional
optim, confort psihologic şi sentimentul autorealizării şi al împlinirii personale;
 CE include un ansamblu de influenţe şi acţiuni cu scop formativ, complementare celor educaționale,
considerate în sens restrâns – instruirea de tip şcolar şi/sau academic;
 În aria de preocupări ale consilierului educațional putem enumera variate probleme referitoare la:
adaptarea către cerinţele şcolii sau a universităţii; dificultăți în învăţarea eficientă şi durabilă; orientarea
profesională a elevilor; integrarea optimă în viaţa și activitatea socială şi profesională; probleme specific
relaționării unui grup sau a unei categorii de persoane; incompetența parentală etc
Caracteristici definitorii ale consilierii educaționale

Ce este consilierea ? Activitatea dominantă a Scopul consilierii


consilierului
- Relaţie interumană de comunicare -Asistă și ajută, ghidează consiliatul, - Facilitarea autocunoaşterii;
şi ajutor; oferindu-i timp, atenţie şi respect; - Acceptarea emoţională,
- - Tehnică de informare, corectare -Stabileşte relaţii optime - Maturizarea;
şi evaluare; Interpersonale; - Dezvoltarea optimă a resurselor
- - Mijloc de a modifica cognițiile, -Conversează; personale şi consolidarea
atitudinile și comportamentul; -Colaborează; aspectelor dezvoltării;
- - Experienţă de comunicare și -Informează; - Asigurarea unei vieţi mai
relaționare; -Evaluează; satisfăcătoare şi pline de realizări
- - Acţiune complexă de orientare și - Sugerează și/sau elaborează dorite;
ghidare a unei persoane pentru a-i împreună modul de a proceda sau - Formularea şi rezolvarea
spori eficiența personală; modul de comportare; problemelor;
- - Ajutor acordat în cazul necesității -Abordează pozitiv emoţiile, - Luarea deciziilor, explorarea,
de adaptare și depășire a situațiilor cogniţiile şi comportamentele descoperirea şi clarificarea
dificile de viață a persoanei; consiliatului. modalităţilor optime de
- - Intervenție cu caracter soluţionare a problemelor.
educațional formativ.
SCOPURILE CONSILIERII EDUCAȚIONALE

SCOPURILE CONSILIERII EDUCAȚIONALE

Nivelul I Nivelul II Nivelul III Nivelul IV

Obiective
Obiective
Obiective Obiectivele părinților în
formulate de
fundamentale beneficiarului cazul copiilor
către consilier
beneficiari
ESENŢA ŞI CONȚINUTUL OBIECTIVELOR
 Obiective fundamentale - se focalizează pe sprijinul, ajutorul și îndrumarea
beneficiarului pentru a învăța;
 Obiective formulate de consilier – sunt întemeiate pe pregătirea teoretică și practică a
consilierului, vizează sprijinul, ajutorul și îndrumarea beneficiarului în direcția
realizării autocunoașterii, în formarea și dezvoltarea capacităților de relaționare
favorabile muncii în echipă, în dezvoltarea unor atitudini adecvate menținerii
sănătății, în însușirea tehnicilor de învățare eficientă și de planificare și orientare
profesională;
 Obiective formulate de beneficiar –se pot formula înaintea sau în timpul procesului de
Consiliere educațională propriu-zisă;
 Obiective formulate de părinți, pot fi valabile în cazul în care beneficiarul este copil –
au loc în cazul în care părinții doresc ajutorul consilierului pentru schimbarea
atitudinii și comportamentului cotidian al copiilor, pe care le consideră inadecvate,
pentru obținerea unor performanțe școlare sau în cazul orientării în carieră.
PRINCIPIILE CONSILIERII EDUCAȚIONALE
Principiile consilierii se referă la deontologia profesională:
1. Principiul respectării drepturilor şi demnității persoanei ( respect faţă de trăirile,
experienţele, cunoştinţele, valorile, ideile, opiniile persoanei pe care o consiliază)

2. Principiul centrării pe competenţa profesională. (consilierul va realiza activităţi


profesionale în domeniul cărora deţine competențe, cunoştinţe, aptitudini, atitudini,
experienţa şi atestarea necesară)

3.Principiul axării pe păstrarea integrității morale şi profesionale în relaţiile cu beneficiarii.


(consilierul va prezenta într-o manieră onestă pregătirea şi calificarea sa în orice tip de
relaţii profesionale)
4. Principiul respectului colegial. (consilierul va manifesta faţă de colegii săi de profesie
onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate)
5. Principiul asigurării responsabilității profesionale şi sociale, axarea pe principiul „NU
DĂUNA”. ( consilierul va acţiona astfel încât să nu cauzeze daune sănătăţii, stării generale
sau statutului social al beneficiarului )
6. Principiul inofensivității şi valorificării caracterului adecvat al formelor, metodelor şi
tehnicilor psihologice aplicate. (tehnologia aplicată trebuie să corespundă scopurilor
consilierii; vârstei, studiilor/nivelului de inteligență; cauzelor şi specificulu dificultății.)

7. Principiul imparțialității. (consilierul se comportă neutral, nepărtinitor)

8.Principiul colaborării dintre consilier şi beneficiar (consilierul va informa beneficiarul


despre posibilităţile reale de rezolvarea a problemei, de competențele sale)

9.Principiul acceptării necondiționate a persoanei (se referă la emoțiile beneficiarului, dar


nu la acceptarea oricărui comportament); (consilierul nu va eticheta individul, nu va
pronunţa aprecieri negative; nu va face reproșuri beneficiarului

10. Principiul confidențialității/ păstrării secretului profesional. (Consilierul se angajează


să nu divulge informaţiile furnizate de beneficiar altor persoane)
PRINCIPIILE CONSILIERII EDUCAȚIONALE
 11. Principiul nondirectivităţii. (consilierul nu decide în locul beneficiarului, el îl
orientează, sfătuiește, poate face unele recomandări, dar nu impune)
 12. Principiul nonexploatării. (consilierul nu va exploata și nu va profita de persoanele pe
care le consultă, va evita ridicarea vocii, gesticularea neadecvată, comportamentele
agresive faţă de beneficiar)
 13. Principiul fundamentării şi caracterului ştiinţific al rezultatelor cercetărilor.
(consilierul va formula rezultatele cercetării în termeni şi noţiuni, acceptate în ştiinţa
psihologică, pedagogică, psihopedagogică)
 14. Principiul autonomiei. (consilierul va manifesta obiectivitate şi corectitudine; el nu va
transmite metodele şi tehnicile de lucru persoanelor necompetente)
 15. Principiul manifestării preocupării faţă de respectarea standardelor sau principiilor
etice.(în cazul nerespectării standardelor etice de către unul din colegi, consilierul este
obligat să atragă cu maximă discreţie şi colegialitate atenţia acelui coleg asupra conduitei
neadecvate)
 16. Principiul formării şi dezvoltării profesionale/autoperfecționării continue. (informarea
permanentă, participarea la programe de formare profesională de specialitate, consultări cu
specialişti din domeniu etc.)

 17. Principiul centrării pe beneficiar .

 18. Principiul respectării Drepturilor copilului.

 19. Principiul respectării propriei personalități și axarea pe prevenirea stării de burnout.


(epuizarea psihoemoțională, sindromul arderii emoționale)

 20. Principiul centrării pe schimbarea treptată evolutivă a persoanei în procesul de


consiliere (conștientizarea situației și a schimbărilor ce apar din partea beneficiarului)
Deontologia consilierului: aptitudinile şi abilitățile consilierului

Aptitudinile consilierului
•Empatia – capacitatea de a percepe trăirile, emoțiile interlocutorului, modul său de a
gândi şi a se comporta, fără a se identifica cu acesta;
•Acceptarea necondiţionată – acceptarea necondiționată este premisa fundamentală a
procesului de dezvoltare personală şi de optimizare a funcționării persoanei;
• Congruenţa – se referă la concordanța dintre comportamentul consilierului şi
convingerile, emoțiile şi valorile sale personale;
• Colaborarea – reprezintă abilitatea consilierului de a implica persoana în deciziile de
dezvoltare personală;
•Responsabilitatea – presupune respectarea principiilor fundamentale ale consilierii,
prin prevenirea utilizării greşite a cunoştinţelor şi metodelor de consiliere;
FUNDAMENTE ETICE ALE CONSILIERII EDUCAȚIONALE
Chintesența principiilor etice în consiliere se poate exprima prin axarea pe regula morală
de bază: Nu dăuna!
Un consilier eficient trebuie să adopte şi să interiorizeze un ansamblu complex de
competențe.
• Competențe la nivel de cunoaștere:
cunoașterea particularităților dezvoltării omului/personalității;
cunoașterea specificului comportamentului la toate vârstele persoanei;
cunoașterea particularităților anatomo-fiziologice ale omului și a copilului;
cunoașterea legităților sociopsihologice și pedagogice de integrare a persoanei în
comunitate (școlară, universitară, de muncă etc.);
cunoașterea teoriilor, metodelor şi tehnicilor de consiliere psihopedagogică și
psihoterapie;
 cunoașterea sistemului de valori a persoanei în funcție de gen şi vârstă;
 cunoașterea principalelor reglementări privind protecția copilului şi a familiei;
FUNDAMENTE ETICE ALE CONSILIERII EDUCAȚIONAL
• Competențe la nivel de aplicare:

• ascultarea activă;
• observarea atentă a manifestărilor beneficiarilor;
• parafrazarea;
• oferirea de feedback;
• furnizarea de informaţii şi sugestii;
• analizarea, interpretarea, resemnificarea;
• reflectarea;
• sumarizarea
FUNDAMENTE ETICE ALE CONSILIERII EDUCAȚIONAL

• Competențe la nivel de integrare în profesie:

acceptarea necondiţionată a beneficiarului;


 manifestarea empatiei faţă de beneficiar;
 autenticitatea şi naturalețea comportamentului;
 colaborarea şi cooperarea cu beneficiarul;
 asumarea de către consilier a responsabilităților pentru atitudinile şi acțiunile sale;
acțiuni de conducere și dirijare a procesului de consiliere;
acţiuni de evitare a jucării rolurilor de victimă, salvator sau persecutor;
implicare activă și colaborativă;
explicarea direcţiei şi rezultatelor consilierii;
comportament de susţinere morală;
asistarea beneficiarului în rol de martor, sfătuitor,
Spirala schimbării persoanei în consilierea psihopedagogică  
4. Crește gradul de
conștientizare a .
problemelor de către
client Clientul încearcă să
evite confruntarea 5.Clientul continuă să -și
cu problemele sale spună povestea și
trăiește emoții puternice
3.Începe procesul
consilierii.
Clientul ,, își spune Clientul continuă să
povestea” aibă o atitudine
defensivă, să se
retragă
6.Clientul se confruntă
Consilierul cu anumite rezistențe
2. Clientul apelează la schimbă mijloacele Noi probleme
consilier. Consilierul invită
clientul să vorbească
ies la suprafața
despre probleme sale
1Clientul se confruntă cu
anumite probleme ce îi 7.Clientul întrezărește
creează disconfort psihic alternativele posibile și
și îl tulbură emoțional ia o decizie

9.Clientul găsește soluția, 8.Clientul exersează și


10.Clientul ajunge la
o generalizează experimentează noile
funcționalitatea
Și o transferă în viața comportamente învățate
adaptativă optimă
cotidiană
.
GREŞELI ÎN CONSILIERE:

− DIRIJAREA – CONSTĂ ÎN SOLUŢII OFERITE DE-A GATA, ASPECT CARE ÎL POATE DETERMINA PE BENEFICIAR SĂ OPUNĂ REZISTENŢĂ, SIMŢINDU-SE
NEÎNŢELES;
− DEZBATEREA – PURTAREA DE DISCUŢII ÎN CONTRADICTORIU, MENŢINEREA PUNCTULUI DE VEDERE AL CONSILIERULUI;
− DOGMATIZAREA – ENUNŢAREA UNOR PILDE TEOLOGICE, PSIHOLOGICE, EXPRESII POPULARE, FAPT CARE ÎL DERUTEAZĂ PE BENEFICIAR;
− DIAGNOSTICAREA – FORMULAREA DIN START A UNOR ETICHETE PENTRU BENEFICIAR; INTERPRETAREA;
– FORMULAREA UNOR PRESUPUNERI SUBIECTIVE ASUPRA PROBLEMEI ŞI CONDUITEI BENEFICIARULUI;
− GENERALIZAREA – UTILIZAREA TERMENILOR NICIODATĂ SAU TOTDEAUNA, CARE POT INHIBA;
− BAGATELIZAREA – MINIMALIZAREA PROBLEMEI, CHIAR ŞI DIN DORINŢA DE A-L CONSOLA PE BENEFICIAR;
− MORALIZAREA – ENUNŢAREA DE JUDECĂŢI DE VALOARE POZITIVE SAU NEGATIVE DETERMINĂ BENEFICIARUL FIE SĂ SE SIMTĂ CRITICAT, FIE
DEPENDENT DE APRECIEREA CONSILIERULUI
ABSTRACTIZAREA – UTILIZAREA UNUI LIMBAJ SUPRASPECIALIZAT, NEÎNŢELES DE BENEFICIAR;
− EXAMINAREA – MANIFESTAREA UNEI CURIOZITĂŢI EXAGERATE, ASDRESAREA MULTOR ÎNTREBĂRI, ASPECT CARE SCADE CAPACITATEA
BENEFICIARULUI DE A SE AUTOCERCETA;
− EXTERNALIZAREA – ABORDAREA DE PROBLEME MARGINALE BENEFICIARULUI, CARE NU AU LEGĂTURĂ CU PROBLEMA;
− MODIFICAREA DESTINAŢIEI – CONDUCEREA DISCUŢIEI ÎNTR-O DIRECŢIE ÎMPOTRIVA DORINŢEI BENEFICIARULUI; ARE CA EFECT ÎNTRERUPEREA
COMUNICĂRII.
PENTRU EVITAREA ACESTOR GREŞELI CONSILIERUL TREBUIE SĂ MANIFESTE MULT AUTOCONTROL, NEFIIND IGNORATE REGULILE DE BAZĂ ALE
CONSILIERII.
APTITUDINILE CONSILIERULUI

CONSILIERUL TREBUIE SĂ PREZINTE O SERIE DE CALITĂŢI/APTITUDINI-

 EMPATIA
 ACCEPTAREA NECONDIŢIONATĂ
CONGRUENŢA
 COLABORARE
 RESPONSABILITATEA
Concluzionând, un consilier centrat pe autoperfecționare şi eficienţă trebuie să se actualizeze permanent,atât
cu cele mai noi informaţii în materie, cât şi cu cele mai noi metode de lucru şi strategii de abordare a
consiliatului.
Trebuie să fie creativ, inovativ,trebuie să ţină permanent cont de unicitatea individului, de generaţia căreia
i se adresează. Nu putem consilia un copil pentru o lume căreia acesta nu aparţine, trebuie să-l formăm pentru
vremea lui.
Consilierul eficient trebuie să fie o persoană maleabilă şi deschisă comunicării, să încurajeze dialogul şi
împărtăşirea problemelor.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:

Cuzneţov Larisa. Consilierea şi educaţia familiei. Introducere în consilierea ontologică


complexă a familiei, Chişinău: Editura Primex-Com, SRL, 2015;
Cuznețov Larisa, Simcenco Irina, Epistemologia consilierii educaționale. Studiu
monografic, Chișinău, 2020;
Dumitru Ion Al., Consiliere psihopedagogică, Iași: Editura Polirom, 2008;
Micleuşanu Z., Cuzneţov Larisa. Bazele consilierii. Ghid metodologic. USEM, Chişinău:
Primex-Com SRL, 2015;
Răileanu Olga, Consilierea Educațională a familiei cu preadolescenți.Monografie,
Chișinău, 2017, ISBN 978-9975-46-350-8.;

S-ar putea să vă placă și