Sunteți pe pagina 1din 65

Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică

09.3.1-13
Pag. 1 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

Discutate și aprobate
la şedinţa Catedrei de chimie farmaceutică şi toxicologică
Proces-verbal № _4_ din 29.10.2021_
Şef catedră, dr. hab. şt. farm., profesor universitar

Vladimir Valica

TESTE
pentru Examen la Chimia farmaceutică
anul III, sem. V, anul universitar 2021– 2022
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 2 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

1. Partea generală
1. CS Criteriul ce stă la baza clasificării chimice a substanțelor medicamentoase este:
A. Metodele chimice de analiză
B. Natura substanței
C. Metodele fizico-chimice de analiză
D. Structura chimică
E. Analiza funcțională

2. CM Căile de elaborare a substanţelor medicamentoase noi sunt:


A. Studierea metabolismului compuşilor chimici
B. Screening farmacologic a substanţelor chimice
C. Reproducerea compuşilor biologic activi naturali
D. Studierea efectelor adverse ale substanţelor medicamentoase cunoscute
E. Modificarea structurii compuşilor biologic activi naturali

3. CM Criteriile analizei farmaceutice sunt:


A. Reproductibilitatea
B. Concentratia reagentilor
C. Selectivitatea
D.
Exactitatea
E. Sensibilitatea
4. CM Criteriile subiective de apreciere a calităţii medicamentelor sunt:
A. Culoarea
B. Mirosul
C. Indicele de refracţie
D. Aspectul exterior (descrierea)
E. Temperatura de topire

5. CM Determinările care se referă la controlul purităţii substanțelor medicamentoase


conform DAN sunt:
A. Cenuşa de sulfaţi
B. Impurități neorganice şi limita admisibilă de impurităţi
C. Impurități specifice
D. Temperatura de topire
E. Pierderea în masă la uscare

6. CM Criteriile obiective de apreciere a calităţii substanțelor medicamentoase sunt:


A. Valoarea pH-lui
B. Temperatura de fierbere
C. Aspectul exterior (descrierea)
D. Indicele de refracţie
E. Temperatura de topire
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 3 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

7. CM Esterii se obţin la interacţiunea alcoolilor cu:


A. Acizi carboxilici
B. Anhidridele acizilor
C. Alcooli poliatomici
D. Amidele acizilor carboxilici
E. Acizi anorganici

8. CM Impurităţile neorganice determinarea cărora este prevăzută în DAN sunt:


A. Zinc
B. Fier
C. Calciu
D. Potasiu
E. Metale grele

9. CM Constantele fizico-chimice care se folosesc în analiza farmaceutică la determinarea


identităţii substanţelor medicamentoase sunt:
A. Puterea rotatorie specifică
B. Solubilitate
C. Absorbanța specifică
D. Indice de refracţie
E. Temperatura de topire
2. Analiza funcţională
OH
10.CS Grupa funcțională C CH este:
A. Hidroxilică alcoolică
B. Aminică substituită
C. Aldehidică
D. Hidroxilică enolică
E. Carboxilică

11. CS Grupa funcțională CH2 O R este:


A. Carboxilică
B. Eterică
C. Aminică alifatică primară
D. Aminica alifatică secundară
E. Aldehidică

12.CS Grupa funcțională


OH
C
O
este:
A. Carboxilică
B. Aminică alifatică primară
C. Halogen legat covalent
D. Hidroxilică alcoolică
E. Aldehidică
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 4 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

13. CS Grupa funcțională CH OH


este:
A. Eterică 2

B. Aldehidică
C. Azot terțiar
D. Hidroxilică alcoolică
E. Esterică

14. CS Grupa funcțională C-H este:


A.Esterică O
B. Hidroxilică alcoolică
C. Aldehidică
D. Aminică alifatică primară
E. Carboxilică

15. CS Reacție pozitivă (colorație violetă) cu ninhidrina prezintă:


A. Esterii
B. Aminoacizii alifatici
C. Aldehidele
D. Glucidele
E. Alcoolii

16. CS Acidul sulfuric concentrat cu soluția de formaldehidă reprezintă reactivul:


A. Marquis
B. Lugol
C. Draghendorf
D. Mayer
E. Erdman

17. CM Dehalogenarea din molecula substanței medicamentoase organice e posibilă la:


A. Încălzirea cu soluție alcoolică de hidroxid de sodiu
B. Încălzirea cu soluție de azotat de argint
C. Descompunerea termică
D. Încălzirea cu aluminiu în mediu bazic
E. Încălzirea cu zinc în mediu bazic

18. CM Pentru identificarea compuşilor carbonici pot fi folosite următoarele reacţii:

H2N
A. C=O

-R
C=

N - R +... H2N - HN - R
B. C=O C = N - NH -
R + ...

H2N - OH
C. C=O C = N - OH
+ ...

H2N - HN -
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 5 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

19. CM Proprietăţi bazice atribuie substanţelor medicamentoase următoarele grupe


funcţionale:

A. O
C D. NH2
OH

O
B. C
E.
H
N

C. OH

20. CM Reacţie pozitivă cu soluţie amoniacală de nitrat de argint dau substanțele


medicamentoase:
A. Acid ascorbic
B. Clorura de sodiu
C. Acid glutamic
D. Glucoză
E. Metenamină (hexametilentetraamină)

21. CM Pentru identificarea grupei aldehidice se utilizează:


A. Reactivul Nessler
B. Clorura de fier (III)
C. Soluţia amoniacală de nitrat de argint
D. Acid clorhidric
E. Reactivul Fehling

22. CM Pentru identificarea grupei carboxilice în structura substanţelor medicamentoase,


se utilizează:
A. Clorura de bariu
B. Alcooli
C. Clorură de fier (III)
D. Sulfat de cupru (II)
E. Ninhidrina
3. Metode titrimetrice
24. CS Mediul reacţiei la determinarea cantitativă Argintometrică Mohr trebuie să fie:
A. Acid
B. Slab bazic
C. Neutru
D. Puternic bazic
E. Puternic acid
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 6 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

24. CS Metoda de dozare în care se utilizează indicatorii de adsorbţie este:


A. Complexonometrică
B. Bromatometrică
C. Titrarea acido-bazică în mediu anhidru
D. Argintometrică Fajans
E. Titrarea acido-bazică în mediu apos

25. CS Indicatorul utilizat la titrarea argintometrică Mohr este:


A. Bicromat de potasiu
B. Cromat de potasiu
C. Rodanură de amoniu
D. Alauni de fier amoniacali
E. Permanganat de potasiu

26. CS Indicatorul utilizat la titrarea iodurilor prin metoda argintometrică Fajans este:
A. Metiloranj
B. Albastru de bromfenol
C. Fenolftaleină
D. Eozinat de sodiu
E. Murexid

27. CM Indicatorii utilizați în titrarea complexonometrică sunt:


A. Fenolftalină
B. Murexid
C. Metiloranj
D. Eroicrom negru
E. Eroicrom albastru

28. CM Reacţiile chimice ale titrării în mediu anhidru în solvenți protogeni sunt:
A.R≡N + CH3COOH→ [R≡NH] + CH3COO + -

B.CH3COOH + HClO4→ ClO4 + CH3COOH2


¯ +

C.CH3COOH + NaOH →CH3COONa + H2O


D.CH3COO + CH3COOH2 → 2CH3COOH
- +

E.[R≡NH] + ClO4¯→[R≡NH] ClO4


+ +.

29. CM Substanțele medicamentoase care pot fi dozate prin metoda Kjeldahl sunt derivați de:
A. Alcooli
B. Aminoacizi
C. Acizi carboxilici
D. Aldehide
E. Heterocicluri cu conţinut de azot

30. CM Indicatorii utilizați în metoda argintometrică Fajans sunt:


A. Eozionat de sodiu
B. Fluoresceină
C. Albastru de bromfenol
D. Fenolftaleină
E. Murexid
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 7 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

31. CM Solvenţii protogeni care pot fi utilizați în neutralizarea în mediu anhidru sunt:
A. Benzen
B. Acid formic
C. Acid clorhidric
D. Acid acetic glacial
E. Dimetilformamidă

32. CM Reacțiile chimice ale dozării clorurii de sodiu prin metoda Argintometrică Mohr sunt:
A. AgNO3 + NH4SCN  AgSCN + NH4NO3
B. NaCl + AgNO3  AgCl + NaNO3
C. 2 AgNO3 + K2CrO4  Ag2CrO4 + 2 KNO3
D. NaCl + Zn[(UO2 )3(CH3COO)8] + CH3COOH + H2O  NaZn[(UO2)3(CH3COO)9] • 9 H2O + HCl

E. 3 NH4SCN + FeNH4(SO4)2  Fe(SCN)3 + 2 (NH4)2SO4

4. Metodele fizico-chimice
33. CS La baza metodei spectrofotometrice de analiză stă:
A. Determinarea unghiului de rotaţie
B. Separarea între două faze
C. Determinarea spectrelor de emisie
D. Absorbţia selectivă a radiaţiei electromagnetice
E. Măsurarea indicelui de refracţie

34. CS Formula de calcul a absorbanţei (densității optice) este:


A. A= k · b
B. A= lg I/I0
C. A= 10-kb
D. A= sin α /sin β
E. A= lg I0 / I

35. CS Spectrul de absorbţie UV-Vis este dependența:


A. Lungimii de undă de concentraţie
B. Absorbanţei de concentraţie
C. Absorbanţei de lungimea de undă
D. Absorbanţei de grosimea stratului
E. Absorbanței specifice de concentraţie

36. CS Metoda optică nespectrală este:


A. Refractometria
B. Cromatografia
C. Potențiometria
D. Spectrofotometria UV-VIS
E. Specrofotometria IR

37. CS Metoda bazată pe refracția razei de lumină este:


A. Cromatografia
B. Spectrafotometria UV-VIS
C. Refractometria
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 8 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

D. Polarimetria
E. Fotocolorimetria

38. CS Formula de calcul a conținutului de substanță analizată prin metoda refractometrică


este:
A. C = (n1 – n2) · c / n – n2
B. C = n – n0 / F
C. C = F / n – n0
D. C = F· (n – n0)
E. C = F· (n – n0) / F0

39. CS Metoda bazată pe rotirea optică a planului de polarizare este:


A. Spectrofotometria UV
B. Cromatografia
C. Refractometria
D. Polarimetria
E. Fotocolorimetria

40. CS Formula de calcul a puterii rotatorii specifice este:


A. [α] = α · 100/l · c
B. [α] = α · /l · ρ
C. [α] = α · 100/ l · ρ
D. [α] = α · ρ / l · 100
E. [α] = α · 100

41. CM Aparatele utilizate în determinările fotometrice sunt:


A. Polarimetre
B. Spectrofotometre
C. Refractometre
D. Colorimetre
E. Fotocolorimetre

42. CM Formulele de calcul aplicate la determinarea concentraţiei substanței medicamentoase


prin metoda spectrofotometrică UV-VIS sunt:
A. C = 1 / A
B. C= A /  · 1%
l
C. C= A · A 1cm / l
D. C= A1% 1cm ·l
E. C= A / A1% 1cm · l

43. CM Caracteristicile spectrului de absorbţie UV-VIS sunt:


A. Banda aleasă să nu fie suprapusă de o altă bandă a altor componenţi
B. Spectrul de absorbţie trebuie să fie în limita 300-350 nm
C. Absorbanța să fie indirect proporţională cu concentraţia
D. Absorbanţa să fie direct proporţională cu concentraţia
E. Concentraţia soluţiei analizate să fie 1%
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 9 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

44. CM Metoda fotocolorimetrică de analiză are la bază determinarea:


A. Absorbanţei luminii nemonocromatice de către substanţa analizată
B. Absorbanţei unei soluţii, obţinute în urma unei reacţii de culoare
C. Lungimii de undă a unei soluţii în dependenţă de concentraţie
D. Concentraţiei soluţiei în dependenţă de absorbanţa
E. Absorbanţei soluţiilor colorate

45. CM Factorii care determină condiţiile optime de dozare a substanţelor medicamentoase


prin metoda spectrofotometrică UV-VIS sunt:
A. Solventul
B. Valoarea pH-ului
C. Lungimea de undă, corespunzătoare maximului de absorbţie
D. Structura chimică a substanţei
E. Temperatura

46. CM Deosebirile dintre spectrofotometria UV-VIS şi fotocolorimetria sunt:


A. Dependenţa absorbţiei de grosimea stratului
B. Metodele de calcul a concentraţiei
C. Regiunea spectrului electromagnetic folosit
D. Dependenţa absorbţiei de concentraţia soluţiei
E. Dependenţa de culoarea soluţiilor

47. CM Metodele fizico-chimice bazate pe determinarea absorbţiei radiației electromagnetice


sunt:
A. Refractometria
B. Cromatografia
C. Spectrofotometria UV
D. Polarimetria
E. Fotocolorimetria

48. CM Metodele optice nespectrale sunt:


A. Refractometria
B. Cromatografia
C. Polarimetria
D. Spectrofotometria UV-VIS
E. Spectrofotometria IR

49. CM Mărimile direct proporţionale cu absorbanţa conform Legii Buguer-Lambert-Beer


sunt:
A. Lungimea de undă
B. Concentraţia soluţiei
C. Masa molară a substanţei dizolvate
D. Grosimea stratului
E. Transmitanţa în %

50. CM Puterea rotatorie specifică depinde de:


A. Absorbanţă
B. Lungime de undă
C. Concentraţia soluţiei (1g în 100 ml)
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 10 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

D. Concentraţia soluţiei (g/mol în 1 l)


E. Grosimea stratului

51. CM Indicele de refracție al soluției depinde de:


A. Natura solventului
B. Temperatură
C. Lungimea undei de lumina
D. Concentrația substanței
E. Grosimea stratului

5. Substante medicamentoase anorganice


52. CS Nitratul de argint se dozează prin metoda:
A. Complexonometrică
B. Iodometrică
C. Mercurimetrică
D. Permanganaometrică
E. Tiocianometrică

53. CS Acidul clorhidric se dozează prin metoda:


A. Iodometrică
B. Bromatometrică
C. Acidimetrică
D. Alcalimetrică
E. Permanganatometrică

54. CS Substanța medicamentoasă care colorează stratul cloroformic în galben-brun la


adăugarea cloraminei și acidului clorhidric este:
A. Hidrocarbonat de sodiu
B. Bromură de sodiu
C. Clorură de calciu
D. Sulfat de magneziu
E. Iodură de potasiu

55. CS Substanța medicamentoasă care colorează stratul cloroformic în violet


la adăugarea nitritului de sodiu și acidului sulfuric diluat este:
A. Iodură de potasiu
B. Hidrocarbonat de sodiu
C. Bromură de sodiu
D. Sulfatde magneziu
E. Clorură de calciu

56. CS Peroxidul de hidrogen se dozează prin metoda:


A. Argintometrică
B. Nitritometrică
C. Bicromatometrică
D. Permanganatometrică
E. Complexonometrică
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 11 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

57. CS Reactivul care se adaugă pentru intensificarea proprietăţilor acide ale acidului boric
la dozarea alcalimetrică este:
A. Cloroform
B. Etanol
C. Acetonă
D. Glicerină
E. Eter

58. CS Cationul de sodiu se identifică prin reacția chimică cu:


A. Nitrat de argint
B. Zincuranilacetat
C. Difenilamină
D. Oxalat de amoniu
E. Clorură de fer (III)

59. CS Impuritatea de cloruri în apa purificată se determină cu:


A. Oxalat de amoniu
B. Clorură de fer (III)
C. Clorură de bariu
D. Nitrat de argint
E. Sulfură de sodiu

60. CS Impuritatea de sulfați în apa purificată se determină cu:


A. Oxalat de amoniu
B. Clorură de fer (III)
C. Clorură de bariu
D. Nitrat de argint
E. Sulfură de sodiu

61. CS Impuritatea de calciu în apa purificată se determină cu:


A. Clorură de fer (III)
B. Oxalat de amoniu
C. Clorură de bariu
D. Nitrat de argint
E. Sulfură de sodiu

62. CS Sulfatul de zinc și sulfatul de magneziu pot fi determinate cantitativ prin metoda:
A. Permanganatometrică
B. Complexonometrică
C. Alcalimetrică
D. Acidimetrică
E. Argintometrică Fajans

63. CS Peroxidul de hidrogen și sulfatul de fier pot fi determinate cantitativ prin metoda:
A. Complexonometrică
B. Permanganatometrică
C. Alcalimetrică
D. Acidimetrică
E. Argintometrică Mohr
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 12 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

64. CS Rolul glicerinei la dozarea acidului boric prin metoda alcalimetrică este:
A. Intensifică proprietățile bazice ale acidului boric
B. Intensifică proprietățile acide ale acidului boric
C. Intensifică proprietățile amfotere ale acidului boric
D. Servește ca soluție titrantă
E. Servește ca indicator

65. CS Sulfatul de zinc se dozează prin metoda:


A. Permanganatometrică
B. Complexonometrică
C. Alcalimetrică
D. Acidimetrică
E. Argintometrică Mohr

66. CS Tetraboratul de sodiu se dozează prin metoda:


A. Permanganatometrică
B. Complexonometrică
C. Alcalimetrică
D. Acidimetrică
E. Argintometrică Mohr

67. CS Substanța medicamentoasă care colorează flacăra în galben este:


A. Sulfat de zinc
B. Clorură de calciu
C. Clorură de potasiu
D. Iodură de sodiu
E. Sulfat de magneziu

68. CM Cationul de fier bivalent (Fe2+) se identifică prin reacțiile chimice cu:
A. Rodanură de amoniu
B. Hexacianoferat de potasiu (III)
C. Oxalat de amoniu
D. Dimetilglioximă
E. Nitrat de argint

69. CM Cationul de magneziu se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Hidrogenfosfat de sodiu şi amoniu
B. Oxalat de amoniu
C. 8-oxichinolină
D. Nitrat de argint
E. Acid sulfuric

70. CM Acidul boric se identifică prin reacțiile chimice:


A. Formarea esterului etilacetic
B. Formarea esterului boroetilic
C. Formarea rozocianinei
D. Cu alizarina
E. Cu ninhidrina
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 13 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

71. CM Factorii care contribuie la descompunerea peroxidului de hidrogen sunt:


A. Lumina
B. Temperatura
C. Mediul alcalin
D. Oxidanţii şi reducătoria
E. Apa purificată

72. CM Substanțele medicamentoase care colorează flacăra sunt:


A. Clorura de sodiu
B. Bromura de potasiu
C. Carbonatul de litiu
D. Sulfatul de magneziu
E. Clorura de calciu

73. CM Substanțele medicamentoase care formează precipitat alb cazeos, solubil în soluţie
de amoniac la adăugarea soluției de azotat de argint şi acid azotic diluat sunt:
A. Clorura de sodiu
B. Clorura de calciu
C. Bromura de sodiu
D. Iodura de potasiu
E. Sulfat de magneziu

74. CM Substanțele medicamentoase care se dozează prin metoda complexonometrică sunt:


A. Clorura de calciu
B. Clorura de sodiu
C. Sulfat de magneziu
D. Tetraborat de sodiu
E. Sulfat de zinc

75. CM Substanțele medicamentoase care se dozează prin metoda alcalimetrică sunt:


A. Clorura de sodiu
B. Acid boric
C. Hidrocarbonat de sodiu
D. Tetraborat de sodiu
E. Acid clorhidric diluat
76. CM Substanțele medicamentoase care ard cu flacără cu margini verzi la dizolvarea în
alcool etilic sunt:
A. Acid boric
B. Tiosulfat de sodiu
C. Hidrocarbonat de sodiu
D. Tetraborat de sodiu
E. Hidroxid de aluminiu

77. CM Acidul clorhidric se dozează prin metodele:


A. Alcalimetrică
B. Acidimetrică
C. Argintometrică Mohr
D. Argintometrică Fajans
E. Argintometrică Wolhard
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 14 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

78. CM Clorura de potasiu se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Zincuranilacetat
B. Nitrat de argint
C. Acid tartric
D. Hexanitritcobaltit de sodiu
E. Oxalat de amoniu

79. CM Bromura de sodiu se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Nitrat de argint
B. Zincuranilacetat
C. Acid tartric
D. Cloramina
E. Oxalat de amoniu

80. CM Iodura de potasiu se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Zincuranilacetat
B. Nitrat de argint
C. Acid tartric
D. Nitrit de sodiu în mediu acid
E. Oxalat de amoniu

81. CM Clorura de calciu se dozează prin metodele:


A. Permanganatometrică
B. Complexonometrică
C. Argintometrică Mohr
D. Argintometrică Fajans
E. Argintometrică Wolhard

82. CM Clorura de calciu se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Oxalat de amoniu
B. Nitrat de argint
C. Acid tartric
D. Cloramina
E. Zincuranilacetat

83. CM Nitratul de argint se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Acid clorhidric
B. Oxalat de amoniu
C. Acid tartric
D. Cloramina
E. Difenilamina în acid sulfuric

84. CM Sulfatul de fier (II) se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Oxalat de amoniu
B. Dimetilglioximă
C. Hexacianoferat de potasiu (III)
D. Hexacianoferat de potasiu (IV)
E. Clorură de bariu
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 15 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

85. CM Fluorura de sodiu se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Zincuranilacetat
B. Nitrat de argint
C. Clorura de calciu
D. Alizarinat de zirconiu
E. Clorura de bariu

86. CM Produșii degradării soluției alcolice de iod 10% sunt:


A. Aldehidă formică
B. Aldehidă acetică
C. Acid acetic
D. Acid iodhidric
E. Acid formic

6. Parafine şi derivaţii halogenaţi ai parafinelor


87. CS Conservantul în fluorotan (halotan) este:
A. Fenol
B. Bisulfit de sodiu
C. Timol
D. Semicarbazidă
E. Rezorcină

88. CS Substanţa medicamentoasă ce prezintă o pulbere de culoare albă, cristalină este:


A. Cloroform
B. Clorura de calciu
C. Alcool etilic
D. Sulfat de fier (II)
E. Halotan (fluorotan)

89. CS Impuritatea specifică, toxică care se determină în cloroform este:


A. Iodoform
B. Fosgen
C. Cloralhidrat
D. Monoxid de carbon
E. Benzen

90. CS Reacția specifică de identificare a cloroformului este formarea:


A. Sărurilor de cupru
B. Sărurilor de fier
C. Sărurilor de oxoniu
D. Azocolorantului
E. Colorantului aurinic
91. CS Conservantul în cloroform este:
A. Bisulfit de sodiu
B. Fenol
C. Timol
D. Alcool etilic
E. Rezorcină
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 16 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

92. CS Clorul în molecula cloroformului este legat prin legătura chimică:


A. De hidrogen
B. Metalică
C. Coordinativă
D. Ionică
E.. C ovalentă

93. CM Substanţe medicamentoase lichide sunt:


A. Alcool etilic
B. Clorură de sodiu
C. Clorură de calciu
D. Cloroform
E. Halotan (fluorotan)

94. CM Reacţia de obţinere a iodoformului se utilizează pentru:


A. Identificarea etanolului
B. Depistarea impurității de etanol în cloroform
C. Identificarea iodurii de potasiu
D. Depistarea impurității de iodaţi în iodura de potasiu
E. Identificarea iodurii de sodiu

95. CM Metodele de mineralizare a substanţelor medicamentoase cu conţinut de fluor


covalent sunt:
A. Încălzirea eprubetei ce conține substanța medicamentoasă
B. Calcinarea substanței medicamentoase cu sodiu metalic
C. Încălzirea substanței medicamentoase cu acid sulfuric concentrat
D. Combustia substanței medicamentoase în oxigen
E. Utilizarea probei Beilştein

96. CM Metodele de mineralizare a substanţelor medicamentoase cu conţinut de clor


covalent sunt:
A. Încălzirea eprubetei ce conține substanța medicamentoasă
B. Încălzirea substanței medicamentoase cu amestec de calcinare
C. Reducerea substanței medicamentoase cu praf de zinc în mediu bazic
D. Combustia substanței medicamentoase în oxigen
E. Încălzirea substanței medicamentoase cu soluţie apoasă sau alcoolică de hidroxid de
sodiu

97. CM Metodele de mineralizare a substanţelor medicamentoase cu conţinut de iod


covalent sunt:
A. Încălzirea eprubetei ce conține substanța medicamentoasă
B. Încălzirea substanței medicamentoase cu acid sulfuric concentrat
C. Încălzirea substanței medicamentoase cu hidroxid de aluminiu
D. Combustia substanței medicamentoase în oxigen
E. Încălzirea substanței medicamentoase cu soluţie de nitrat de argint
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 17 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

98. CM Metoda de combustie în oxigen se utilizează pentru compușii organici ce conțin:


A. Fluor
B. Brom
C. Calciu
D. Clor
E. Iod

99. CM Substanţele medicamentoase care colorează flacăra în verde la calcinare pe


sârma de cupru sunt:
A. Sulfat de zinc
B. Acid boric
C. Sulfat de magneziu
D. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
E. Cloroform

100. CM În molecula fluorotanului (halotanului) sunt prezenți halogenii:


A. Astatiniu
B. Iod
C. Fluor
D.
Clor
E. Brom
101.CM Proprietățile fizice utilizate în analiza cloroformului sunt:
A. Temperatura de topire
B. Temperatura de solidificare
C. Densitatea
D. pH-ul
E. Temperatura de fierbere

102.CM Proprietățile fizice utilizate în analiza fluorotanului (halotanului) sunt:


A. Temperatura de topire
B. Temperatura de solidificare
C. Densitatea
D. pH-ul
E. Temperatura de fierbere

103. CM Metodele de obținere ale cloroformului sunt:


A. Din vaselină
B. Din parafină
C. Din acetonă
D. Metoda electrolitică
E. Din cloralhidrat
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 18 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

104. CM Elementele structurale din molecula fluorotanului (halotanului), care contribuie la


mărirea acțiunii anestezice generale față de cloroform sunt:
A. Grupei hidroxilică
B. Fluor
C. Clor
D. Brom
E. Iod

105.CM Fluorul din molecula fluorotanului (halotanului) se identifică după topirea cu


sodiu metalic prin reacțiile chimice cu:
A. Alizarinat de zirconiu
B. Clorură de bariu
C. Clorură de calciu
D. Amestec de calcinare
E. Nitrat de argint

106. CM Substanțele medicamentoase care posedă acțiune anestezică generală sunt:


A. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
B. Cloroform
C. Fluorotan (Halotan)
D. Nitroglicerină
E. Alcool etilic

7. Alcooli, eteri şi esteri


107. CS Impuritatea care se determină în etanol prin reacția cu nitratului de argint în
prezenţa soluției de amoniac este:
A. Alcool metilic
B. Uleiuri reziduale
C. Substanţe reducătoare
D. Furfurol
E. Aldehide

108. CS Impuritatea care se determină în etanol prin reacția cu permanganat de potasiu în


mediu acid este:
A. Sulfaţi
B. Alcool metilic
C. Substanţe reducătoare
D. Aldehide
E. Uleiuri reziduale

109. CS Impuritatea care se determină în etanol cu ajutorul soluţiei de permanganat de


potasiu şi apoi cu sarea de sodiu a acidului cromotropic este:
A. Substanţe reducătoare
B. Aldehide
C. Sulfaţi
D. Alcool metilic
E. Uleiuri reziduale
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 19 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

110. CS Impuritatea care se determină în etanol prin reacţia cu anilina în prezenţa acidului
clorhidric concentrat este:
A. Furfurol
B. Aldehide
C. Sulfaţi
D. Alcool metilic
E. Uleiuri reziduale

111. CS Substanța medicamentoasă ce conţine grupa funcțională eterică este:


A. Etanol
B. Nitroglicerină
C. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
D. Glicerină
E. Cloroform
112. CS Grupa funcțională care permite determinarea cantitativă a clorhidratului de
difenhidramină (dimedrol) prin metoda de neutralizare în mediu anhidru în solvenți
protogeni este:
A. Aminică alifatică primară . CH
B. Aminică aromatică primară
3
CH - O - CH - CH - N
3

C. Eterică
D. Azot terţiar
E. Acid clorhidric

113. CS Substanța medicamentoasă care conține grupa funcțională


esterică este:
A. Etanol
B. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
C. Cloroform
D. Glicerină
E. Nitroglicerină
114.CS Grupa funcțională prezentă în molecula alcoolului etilic este:
A. Hidroxilică fenolică
B. Hidroxilică enolică
C. Ceto (carbonilică)
D. Hidroxilică alcoolică
E. Carboxilică

115. CS Grupa funcțională prezentă în molecula clohidratului de


difenhidramină (dimedrol) este:
A. Esterică
B. Hidroxilică enolică
C. Ceto (carbonilică)
D. Eterică
E. Carboxilică
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 20 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

116. CS Indicați substanța medicamentoasă cu următoarea formulă de structură:


A. Difenhidramină (dimedrol)
B. Bromhidrat de difenhidramină (dimedrol)
CH 3

C. Nitrat de difenhidramină (dimedrol) CH O CH2 CH 2


N . HCl

D. Clohidrat de difenhidramină (dimedrol)


CH 3

E. Sulfat de difenhidramină (dimedrol)

117. CS Glicerina este un alcool:


A. Monoatomic
B. Biatomic
C. Triatomic
D. Octoatomic
E. Nanoatomic

118. CS Proprietatea chimică specifică eterilor este:


A. Formarea sărurilor de cupru
B. Formarea sărurilor de fer
C. Formarea sărurilor de oxoniu
D. Oxidarea pînă la acizi carboxilici
E. Reducerea pînă la aldehide
119. CS Substanța medicamentoasă cu acțiune antiseptică este:
A. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
B. Cloroform
C. Fluorotan (Halotan)
D. Nitroglicerină
E. Alcool etilic
120. CS Efectul advers pronunțat al clorhidratului de difenhidramină (dimedrol) este:
A. Somnolență
B. Anestezic
C. Febră
D. Anemie
E. Disbacterioză

121.CM Impuritățile care se determină în alcoolul etilic conform cerințelor DAN sunt:
A. Eter etilic
B. Alcool metilic
C. Cloruri
D. Substanţe reducătoare
E. Furfurol

122. CM Clorhidratul de difenhidramină (dimedrol) poate fi dozat prin metodele:


A. Neutralizarea în mediu anhidru, cu solvenţi protofili
B. Alcalimetria în mediu apos
C. Acidimetria în mediu apos
D. Argintometria
E. Neutralizarea în mediu anhidru, cu solvenţi protogeni
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 21 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

123. CM Substanţele medicamentoase lichide sunt:


A. Etanol
B. Nitroglicerină
C. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
D. Cloroform
E. Glicerină

124. CM Metodele de obținere a alcoolilor sunt:


A. Hidroliza esterilor
B. Fermentarea glucidelor
C. Condensarea apei cu substante aromatice
D. Reducerea aldehidelor
E. Reducerea cetonelor
125. CM Alcoolii, în dependență de numărul grupelor hidroxilice sunt:
A. Monoatomici
B. Biatomici
C. Triatomici
D. Octatomici
E. Nanoatomici

126. CM Alcoolii, după natura atomului de carbon saturat, de care este legată gruparea
hidroxilică sunt:
A. Primari
B. Binari
C. Secundari
D. Terțiari
E. Cuaternari

127. CM Alcoolul etilic se identifică prin:


A. Formarea esterului etilacetic
B. Proba iodoformică
C. Proba Belștein
D. Oxidarea cu bicromat de potasiu
E. Reducerea cu praf de zinc

128. CM Concentrațiile preparatelor farmacopeice ale alcoolului etilic sunt:


A. 40%
B. 70%
C. 60%
D. 95%
E. 100%

129. CM Grupele funcționale prezente în clorhidrat de difenhidramină (dimedrol) sunt:


A. Eterică
B. Esterică CH3
C.Clor legat ionic CH O CH2 CH2 N
CH
. HCl

D. Clor legat covalent 3

E. Aminică terțiară
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 22 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

130. CM Glicerina se identifică prin reacțiile de formare a:


A. Acroleinei
B. Esterului etilacetic
C. Iodoformului
D. Gliceratului de cupru
E. Gliceratului de zinc
131. CM Elementele structurale care contribuie la mărirea acțiunii terapeutice a alcoolilor
sunt:
A. Micșorarea lanțului de carbon
B. Introducerea halogenilor
C. Ramificarea lanțului de carbon
D. Introducerea legăturii duble
E. Introducerea ionilor de sodiu și potasiu
132. CM Elementele structurale care contribuie la mărirea acțiunii terapeutice a alcoolilor
sunt:
A. Introducerea halogenilor
B. Micșorarea lanțului de carbon
C. Ramificarea lanțului de carbon
D. Mărirea lanțului de carbon pînă la C9
E. Introducerea grupei carboxilice
133. CM Efectele terapeutice ale clorhidratului de difenhidramină (dimedrol) sunt:
A. Antialergic
B. Hipnotic
C. Antiemetic
D. Antiseptic
E. Antihipertensiv
8. Aldehide şi glucide
134. CS Substanța medicamentoasă cu efect uro-antiseptic este:
A. Formaldehidă
B. Metenamină (hexametilentetramină)
C. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
D. Cloroform
E. Nitroglicerină

135. CS Tipul de reacție chimică care stă la baza interacţiunii aldehidelor cu fenolii este:
A. Substituţie
B. Schimb
C. Condensare
D. Oxidare
E. Adiţie
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 23 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

136. CS Impuritatea determinată în formaldehidă cu ajutorul soluţiei de hidroxid de sodiu


0,1 mol/l este:
A. Aldehidă
B. Acid acetic
C. Paraform
D. Cloruri
E. Acid formic

137. CS Produșii inițiali de obținere a metenaminei (hexametilentetraminei) sunt:


A. Soluţii apoase de acid acetic şi amoniac
B. Soluţii apoase de formaldehidă şi amoniac
C. Soluţii alcoolice de formaldehidă şi amoniac
D. Soluţii apoase de formaldehidă şi hidroxilamină
E. Soluţii apoase de acid formic şi amoniac

138. CS Glucoza, din punct de vedere structural este:


A. Polizaharid
B. Polizaharid complex
C. Dizaharid
D. Trizaharid
E. Monozaharid

139. CS Lactoza, din punct de vedere structural este:


A. Polizaharid complex
B. Polizaharid
C. Dizaharid
D. Monozaharid
E. Trizaharid

140. CS Substanța medicamentoasă este:


A.Glucoză CH2OH H OH
B. Acid ascorbic HO O OH
C. Lactoză H O OH H .HO
D. Gluconat de calciu OH H
H
H
H
2
O H O
E. Lactat de calciu
H OH
CH2OH

141. CS Substanța medicamentoasă este:


A. Acid ascorbic
B. Aldehidă formică
C. Hexametilentetramină (metenamină)
D. Glucoză
E. Lactoză
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 24 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

142. CS Produsul chimic rezultat la oxidarea glucozei este:


A. Aldehidă gluconică
B. Eter gluconic
C. Ester gluconic
D. Acid gluconic
E. Fructoză

143. CS Produsul chimic rezultat la oxidarea aldehidei formice este:


A. Acid acetic
B. Acid formic
C. Cetonă
D. Aldehidă acetică
E. Alcool izopropilic

144. CS Produsul chimic colorat în roșu, obținut la oxidarea glucozei cu reactivul Fehling
este:
A. Sulfat de cupru (I)
B. Sulfat de cupru (II)
C. Cupru metalic
D. Oxid de cupru (I)
E. Oxid de cupru (II)

145. CM Metodele de obținere a aldehidelor sunt:


A. Deshidratarea alcoolilor primari
B. Oxidarea alcoolilor primari
C. Oxidarea alcoolilor secundari
D. Hidroliza dihalodenderivaţilor
E. Oxidarea acizilor carboxilici

146. CM Substanţele medicamentoase care vor da reacţia pozitivă a oglinzii de argint sunt:
A. Etanol
B. Metenamină (hexametilentatramina)
C. Lactoză
D. Formaldehidă (aldehidă formică)
E. Glucoză

147. CM Tipurile de reacții chimice caracteristice formaldehidei sunt:


A. Substituţie
B. Oxido-reducere
C. Schimb
D. Adiţie
E. Hidroliză
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 25 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

148. CM Metodele care pot fi aplicate la determinarea cantitativă a glucozei în soluţie


injectabilă sunt:
A. Polarimetrică
B. Alcalimetrică
C. Refractometrică
D. Spectrofotometrică în UV-VIS
E. Iodometrică în mediu acid

149.CM Metenamina (hexametilentetramina) se dozează prin metodele:


A. Iodclorimetrică
B. Alcalimetrică după hidroliza acidă
C. Permanganatometrică
D. Acidimetrică
E. Alcalimetrică

150. CM Monozele din care este alcătuită lactoza sunt:


A. D-glucoză
B. D-manoză
C. D-galactoză
D. D-fructoză
E. D-cimaroză

151.CM Reactivii care oxidează aldehida formică sunt:


A. Fehling
B. Marquis
C. Nitrat de argint în mediu bazic
D. Nessler în mediu bazic
E. Hidroxilamina

152. CM Reactivii care oxidează glucoza sunt:


A. Fehling
B. Mayer
C. Nitrat de argint în mediu bazic
D. Sulfat de zinc
E. Hidroxilamina

153. CM Glucoza se identifică prin reacțiile chimice:


A. Formarea ozazonilor
B. Cu acidul cromotropic
C. Formarea furfurolei
D. Cu antrona
E. Formarea oglinzii de argint
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 26 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

154. CM Grupa ceto (carbonilică) a aldehidei formice se identifică prin reacțiile chimice
de formare a:
A. Ozazonilor
B. Oximei
C. Hidrazonei
D. Fenilhidrazonei
E. Semicarbazonei

155. CM Reactivii utilizați în reacțiile de oxidare ale aldehidei formice sunt:


A. Hidrazină
B. Fehling
C. Nessler
D. Fenilhidrazină
E. Semicarbazidă

156. CM Hexametilentetramina (metenamina) se dozează prin metodele:


A. Acidimetrică
B. Iodclorimetrică
C. Argintometrică Wolhard
D. Argintometrică Mohr
E. Argintometrică Fajans

157. CM Substanțele inițiale de sinteză a hexametilentetraminei (metenaminei) sunt:


A. Aldehidă acetică
B. Aldehidă formică
C. Amoniac
D. Clorură de amoniu
E. Sulfat de amoniu

158. CM Produșii chimici obținuți la hidroliza hexametilentetraminei (metenaminei) cu acid


sulfuric concentrat sunt:
A. Sulfat de amoniu
B. Amoniac
C. Aldehidă acetică
D. Clorură de amoniu
E. Aldehidă formică

9. Acizi carboxilici
159.CS Anionul care se identifică la oxidarea cu permanganat de potasiu în mediu acid
este:
A. Clorură
B. Sulfat
C. Acetat
D. Gluconat
E. Lactat
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 27 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

160. CS Ionul gluconat poate fi identificat cu:


A. Permanganat de potasiu în mediu acid
B. Permanganat de potasiu în mediu bazic
C. Clorură de fier (III)
D. Clorură de amoniu
E. Iod în mediu bazic

161. CS Impuritatea determinată în lactat de calciu şi gluconat de calciu prin reacţia cu


nitrat de argint în prezența acidului azotic diluat este:
A. Metale grele
B. Arseniu
C. Sulfaţi
D. Cloruri
E. Amoniu

162.CS Substanța medicamentoasă este:


A. Lactat de calciu O -
B. Acid ascorbic C O

C. Gluconat de calciu H C OH

D. Glucoză HO C
2
H +2
. Ca . H O

E. Lactoză H C OH

H C OH
CH2OH
2

163. CS Substanța medicamentoasă este:


A. Acid ascorbic
B. Lactat de calciu O
C. Bomizoval CH3 - CH - C
- Ca2 +. 5 H2O

D. Glucoză OH
2
O

E. Lactoză

164. CS Lactatul de calciu se dozează prin metoda:


A. Alcalimetrică
B. Acidimetrică
C. Complexonometrică
D. Permanganatometrică
E. Iodometrică

165. CS Gluconatul de calciu se dozează prin metoda:


A. Acidimetrică
B. Alcalimetrică
C. Permanganatometrică
D. Complexonometrică
E. Iodometrică
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 28 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

166. CS Substanța inițială de sinteză a lactatului de calciu este:


A. Acid butiric
B. Acid lactic
C. Calciu
D. Lactoză
E. Glucoză

167. CM Metodele de obținere ale acizilor carboxilici monobazici sunt:


A. Oxidarea aldehidelor saturate
B. Oxidarea alcoolilor saturaţi
C. Oxidarea aldehidelor nesaturate
D. Reducerea aldehidelor nesaturate
E. Reducerea alcoolilor nesaturați

168.CM Reactivii cu ajutorul cărora se poate diferenția lactatul de calciu de clorura de


sodiu sunt:
A. Permanganat de potasiu în mediu acid
B. Oxalat de amoniu
C. Acid tartric
D. Zinc-uranilacetat
E. Sulfat de cupru

169. CM Substanțele medicamentoase care se determină cantitativ prin metoda


complexonometrică sunt:
A. Clorură de sodiu
B. Lactat de calciu
C. Gluconat de calciu
D. Clorură de calciu
E. Metenamină (hexametilentetramină)

170. CM Substanțele medicamentoase care formează cu oxalatul de amoniu un precipitat


alb, insolubil în acid acetic diluat şi soluţie de amoniac sunt:
A. Clorură de potasiu
B. Clorură de calciu
C. Lactat de calciu
D. Gluconat de calciu
E. Sulfat de magneziu

171. CM Substanțele medicamentoase, care își shimbă aspectul exterior ca rezultat a


pierderii apei de cristalizare la păstrarea incorectă sunt:
A. Clorura de calciu
B. Lactatul de calciu
C. Tetraboratul de sodiu
D. Nitroglicerina
E. Gluconatul de calciu
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 29 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

172. CM Substanțele medicamentoase cu acțiune antialergică sunt:


A. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
B. Metenamină (hexametilentetramină)
C. Lactat de calciu
D. Gluconat de calciu
E. Lactoză

173. CM Substanțele medicamentoase care se prezintă sub formă de pulberi albe, cristaline
sunt:
A. Lactat de calciu
B. Nitroglicerină
C. Clorhidrat de difenhidramina (dimedrol)
D. Clorură de fer (III)
E. Gluconat de calciu

174. CM Derivați de acizi carboxilici sunt:


A. Hexametilentetraamina (metenamina)
B. Nitroglicerina
C. Lactat de calciu
D. Gluconat de calciu
E. Sulfat de magneziu

175. CM Lactatul de calciu se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Reactiv Fehling
B. Oxalat de amoniu
C. Permanganat de potasiu în mediu acid
D. Permanganat de potasiu în mediu bazic
E. Nitrat de argint

176. CM Gluconatul de calciu se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Oxalat de amoniu
B. Permanganat de potasiu în mediu acid
C. Permanganat de potasiu în mediu bazic
D. Clorură de fer (III)
E. Sulfură de sodiu

177.CM Impuritățile specifice care se determină în gluconatul de calciu conform FR ed. X


sunt:
A. Oxalați
B. Fructoză
C. Calciu
D. Acid acetic
E. Glucoză
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 30 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

178. CM Substanțele medicamentoase cu acțiune antialergică sunt:


A. Fluorotan (Halotan)
B. Nitroglicerină
C. Alcool etilic
D. Lactat de calciu
E. Gluconat de calciu

10. Acizi policarboxilici nesaturați


179. CS Substanța medicamentoasă care se determină cantitativ prin metoda alcalimetrică
directă este:
A. Glicerina
B. Glucoza
C. Lactat de calciu
D. Acid ascorbic
E. Gluconat de calciu

180. CS Substanța medicamentoasă ce aparține vitaminelor hidrosolubile este:


A. Lactoză
B. Gluconat de calciu
C. Lactat de calciu
D. Acid ascorbic
E. Glucoză

181. CS Grupa funcțională care conferă acidului ascorbic proprietăţi acide este:
A. Endiolică OH OH
B. Inel lactonic H
3 2
4

C. Hidroxil alcoolic din poziția 5 5


O
O

D. Hidroxil alcoolic din poziţia 6 HO - CH

6 CH2OH
E. Hidroxil enolic din poziţia 3

182. CS Procesul chimic care poate avea loc în timpul păstrării incorecte a acidului ascorbic
este:
A. Reducere
B. Oxidare
C. Hidroliză
D. Polimerizare
E. Substituţie

183. CS Substanța inițială de sinteză a acidului ascorbic este:


A. Fructoză
B. Zaharoză
C. L-glucoză
D. D-glucoză
E. Lactoză
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 31 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

184. CS Grupa funcțională din molecula acidului ascorbic care conferă proprietăţi
reducătoare este:

A. Hidroxil alcoolic primar CH2OH

OH OH
B. Hidroxil alcoolic secundar HO - CH
H
O
O
OH OH

HO - CH
C. Endiolică CH2OH

OH

D. Hidroxil enolic

E. Inel lactonic O
O

185. CS Substanța medicamentoasă este:


A. Acid ascorbic OH

OH

B. Lactat de calciu H

C. Bomizoval C

D. Glucoză CHOH
O

E. Lactoză 2
CH OH

186. CM Substanțele medicamentoase ce posedă


proprietăţi reducătoare pronunţate sunt:
A. Acid ascorbic
B. Formaldehidă
C. Gluconat de calciu
D. Lactat de calciu
E. Clorură de calciu

187.CM Acidul ascorbic se dozează prin metodele:


A. Alcalimetrică
B. Acidimetrică
C. Iodometrică
D. Complexonometrică
E. Argintometrică

188.CM Acidul ascorbic se dozează prin metodele:


A. Alcalimetrică
B. Acidimetrică
C. Iodometrică
D. Iodatometrică
E. Argintometrică
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 32 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

189. CM Substanţele medicamentoase optic active sunt:


A. Etanol
B. Glucoză
C. Acid ascorbic
D. Clorhidrat de difenhidramină (dimedrol)
E. Lactat de calciu

190. CM În molecula acidului ascorbic sunt prezente grupele funcționale:


A. Hidroxilică enolică H
OH OH
B. Hidroxilică alcoolică 3 2
4 1 O
C. Carboxilică 5
O
HO - CH
D. Esterică
6 CH2OH
E. Endiolică

191. CM În molecula acidului ascorbic sunt prezente grupele funcționale:


A. Endiolică OH OH H
B. Hidroxilică alcoolică 3 2
4 1 O
C. Eterică 5
O
HO - CH
D. Uretanică
E. Oxigen molecular CH OH
6 2

192. CM Acidul ascorbic se dozează prin metodele:


A. Acidimetrică
B. Iodometrică
C. Alcalimetrică
D. Iodatometrică
E. Argintometrică
193. CM Acidul ascorbic se identifică prin reacțiile chimice cu:
A. Reactivul Fehling
B. Acidul picric
C. Sulfatul de fer (II)
D. 2,6-diclorfenolindofenol
E. Soluția amoniacală de nitrat de argint

11. Aminoacizi alifatici


194. CS Metionina se dozează prin metoda:
A. Iodometrică
B. Argintometrică
C. Complexonometrică
D. Acidimetrică
E. Neutralizare în mediu anhidru
195. CS Substanța medicamentoasă ce are formula de structură este:
A. Glucoză
B. Acid glutamic
C. Metenamină (hexametilentetramină)
D. Acetilcisteină
E. Metionină
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 33 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

196. CS Gruparea aminică alifatică primară conferă aminoacizilor proprietăți chimice:


A. Bazice
B. Amfotere
C. Acide
D. Hidrofobe
E. Neutre

197. CS Gruparea carboxilică conferă aminoacizilor proprietăți chimice:


A. Bazice
B. Acide
C. Amfotere
D. Hidrofobe
E. Neutre

198. CS Grupa funcțională din molecula aminoacizilor care este pusă în evidență prin
reacția cu ninhidrina este:
A. Carboxilică
B. Ceto (carbonilică)
C. Aminică alifatică primară
D. Azot terțiar
E. Aminică aromatică
199. CS Grupa funcțională din molecula aminoacizilor care este pusă în evidență prin
reacția cu sulfat de cupru este:
A. Ceto
B. Carboxilică
C. Aminică alifatică
D. Azot terțiar
E. Aminică aromatică

200. CS Reacția specifică de identificare a acidului glutamic este cu:


A. Sulfat de cupru
B. Ninhidrina în mediu acid
C. Ninhidrina în mediu bazic
D. Rezorcina în mediu acid
E. Rezorcina în mediu bazic
201. CS Indicați efectul terapeutic al acetilcisteinei:
A. Hipnotic
B. Mucolitic
C. Antialergic
D. Antiseptic
E. Antihipertensiv
202. CM Identificarea aminoacizilor alifatici se face prin reacțiile chimice cu:
A. Nitroprusiat de sodiu
B. Sulfat de cupru
C. Nitrat de argint
D. Ninhidrina
E. Clorură de fer (III)
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 34 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

203. CM Derivaţii aminoacizilor alifatici sunt:


A. Metionină
B. Acid ascorbic
C. Acid glutamic
D. Acetilcisteină
E. Gluconat de calciu

204. CM Aminoacizii alifatici se dozează prin metodele:


A. Neutralizare
B. Iodometrică
C. Determinarea azotului total (metode Kjeldahl)
D. Complexonometrică
E. Permanganatometrică

205. CM Indicați clasele de substanţe medicamentoase care pot fi determinate cantitativ


prin metoda Kjeldahl (determinarea conţinutului de azot total):
A. Uretani
B. Aminoacizi
C. Amidele acizilor
D. Aldehide
E. Acizi carboxilici

206.CM Grupele funcționale ce conferă aminoacizilor proprietăți amfotere sunt:


A. Carboxilică
B. Aminică alifatică primară
C. Aminică alifatică secundară
D. Hidroxilică alcoolică
E. Ceto

207.CM Grupele funcționale prezente în acetilcisteină sunt:


A. Tio-
B. Carboxilică
C. Aminică alifatică primară
D. Aminică alifatică secundară
E. Azot terțiar

208.CM Grupele funcționale prezente în metionină sunt:


A. Carboxilică
B. Aminică aromatică primară
C. Aminică aromatică secundară
D. Aminică alifatică primară
E. Aminică alifatică secundară

209.CM Acidul glutamic se dozează prin metodele:


A. Kjeldahl
B. Neutralizare
C. Formolică Sierens
D. Complexonometrică
E. Permanganatometrică
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 35 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

210. CM Acidul glutamic se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Rezorcina
B. Fenol
C. Ninhidrina
D. Sulfat de cupru
E. Hidroxid de sodiu

211. CM Metionina se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Rezorcina
B. Fenol
C. Ninhidrina
D. Sulfat de cupru
E. Hidroxid de sodiu

212. CM Acetilcisteina se identifică prin reacțiile chimice cu:


A.Rezorcina
B. Fenol
C. Ninhidrina
D.Sulfat de cupru
E. Hidroxid de sodiu

213. CM Substanțele medicamentoase care reacționează cu ninhidrina sunt:


A. Metionina
B. Acetilcisteina
C. Acidul glutamic
D. Glucoza
E. Acidul ascorbic

214. CM Acetilcisteina se dozează prin metodele:


A. Kjeldahl
B. Iodometrică
C. Argintometrică Wolhard
D. Complexonometrică
E. Permanganatometrică

215. CM Metionina se dozează prin metodele:


A. Kjeldahl
B. Iodometrică
C. Argintometrică Fajans
D. Complexonometrică
E. Permanganatometrică
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 36 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

12. Terpenoide
216. CS Formula de structură corespunde substanţei medicamentoase:
A. Validol CH 3

B. Camfor
C. Sulfocamfocaină OH

D. Bromcamfor
E. Mentol HC 3
CH 3

217. CS Mentolul se dozează prin metoda:


A. Iodometrică
B. Complexonometrică
C. Nitritometrică
D. De acetilare
E. Argintometrică

218. CS Substanța medicamentoasă din grupul terpenelor biciclice este:


A. Camfor
B. Mentol
C. Validol
D. Acetilcisteină
E. Metionină

219. CS Grupa funcțională prezentă în mentol este:


A. Hidroxilică fenolică CH 3

B. Hidroxilică alcoolică
C. Hidroxilică enolică OH

D. Ceto (carbonilică) CH
E. Etilică H3 C CH 3

220.CM Reacţia de obţinere a oximei poate fi utilizată pentru identificarea substanțelor


medicamentoase:
A. Camfor
B. Sulfocamfocaina
C. Mentol
D. Metionină
E. Acetilcisteină

221.CM Mentolul se obţine din:


A. Ulei de mentă
B. Metoda cu bor
C. Timol
D. m-crezol
E. Fenol
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 37 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

222. CM Substanţe medicamentoase optic active sunt:


A. Glucoza
B. Nitroglicerina
C. Camfora
D. Acidul ascorbic
E. Mentolul

223. CM Substanțele medicamentoase ce intră în componența validolului sunt:


A. Camfor
B. Mentol
C. Esterul mentilic al acidului izovaleric
D. Esterul malonic al acidului valerianic
E. Acid sulfocamforic

224. CM Substanțele medicamentoase ce intră în componența sulfocamfocainei sunt:


A. Camfor
B. Acid sulfocamforic
C. Procaină (Novocaină)
D. Bromcamfor
E. Mentol

225. CM Substanțele medicamentoase din grupul terpenelor biciclice sunt:


A. Camfor
B. Mentol
C. Validol
D. Bromcamfor
E. Acid sulfocamforic

226. CM Substanțele medicamentoase din grupul terpenelor monociclice sunt:


A. Camfor
B. Mentol
C. Validol
D. Bromcamfor
E. Acid sulfocamforic

227. CM Grupele funcționale prezente în bromcamfor sunt:


A. Hidroxilică fenolică CH3
B. Brom legat covalent O
C. Brom legat ionic 3 3
CH CH

D. Ceto
E. Metilică Br

228. CM Mentolul se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Vanilina în acid sulfuric concentrat
B. Vanilina în acid clorhidric concentrat
C. Vanilina în acid azotic concentrat
D. p-dimetilaminobenzaldehida în acid sulfuric concentrate
E. p-dimetilaminobenzaldehida în acid azotic concentrat
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 38 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

229. CM Camforul se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Furfurol
B. Clorură de fer (III)
C. Nitrat de argint
D. Benzaldehidă
E. Metanol
230. CM Efectele terapeutice ale camforului sunt:
A. Antipruriginos
B. Antiinflamator
C. Stimulează circulația sanguină
D. Sedativ
E. Antialergic
13. Derivați de fenol, chinoni și p-aminofenol
231. CS Reacţia specifică de identificare a rezorcinei este:
A. Formarea sărurilor de diazoniu
B. Formarea coloranţilor aurinici
C. Formarea fluoresceinei
D. Nitrozarea Liberman
E. Halogenarea
232. CS Grupa funcţională, care fiind introdusă în inelul benzenic, duce la scăderea
toxicităţii acestuia este:
A. – NH2
B. – CH3
C. – COOH
D. – NO2
E. – SH
233. CS Produsul reacţiei de încălzire a rezorcinei cu anhidrida ftalică în prezenţa acidului
sulfuric concentrat este:
A. Fenolftaleina
B. Oxolina
C. Fluoresceina
D. Xantina
E. Purina
234. CS Fragmentul de structură care se află la baza compuşilor aromatici este:
A. Ciclul piridinic
B. Hidroxilul fenolic
C. Inelul benzenic
D. Rest de izopren
E. Inelul de ß-ionon
235. CS Fenolii au următoarele proprietăţi acido-bazice:
A. Puternic alcaline
B. Slab alcaline
C. Puternic acide
D. Slab acide
E. Amfotere
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 39 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

236. CS În rezultatul interacţiunii fenolilor cu bazele alcaline se obţin:


A. Benzoaţi
B. Alcoolaţi
C. Fenolaţi
D. Acizi carboxilici
E. Amine aromatice

237. CS Formarea azocoloranţilor parcurge conform unui mecanism de:


A. Oxidarea
B. Substituţie
C. De diazotare şi cuplare cu fenol
D. Reducere
E. Formarea de compuşi complecşi
238. CS Fenolul şi rezorcina posedă acţiune:
A. Antiseptică
B. Antiinflamatoare
C. Anticanceroasă
D. Anestezică locală
E. Antihemoragică

239. CS Din punct de vedere chimic rezorcina este:


A. Fenol monoatomic
B. Fenol treiiatomic
C. Fenol biatomic
D. o-chinonă
E. p- chinonă

240. CS Rezorcina se dozează prin metoda:


A. De neutralizare
B. Iodometrică
C. Argintometrică
D. Complexonometrică
E. Bromatometrică

241. CS Formula de structură aparţine substanţei medicamentoase:


A. Dobezilat de calciu SO -
3
B. Rezorcină CH
C. Etamsilat
+
OH 2 5
HN 2
D. Vicasol HO
2 5
C H

E. Fenol

242. CS Produsul iniţial de sinteză al paracetamolului este:


A. o-nitrofenolul
B. Fenolul
C. p-aminofenolul
D. p-chinona
E. Anilina
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 40 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

243. CS Reacţia paracetamolului cu solutie clorura de fier (III) se datorează prezenţei în


moleculă a:
A. Hidroxilului alcoolic
B. Grupei carboxilice
C. Hidroxilului fenolic
D. Hidroxilului enolic
E. Grupei esterice

244. CS Formula de structură corespunde substanţei medicamentoase:


A. Menadoin (Vicasol) NH - C - CH 3
B. Citrat de clomifen
O
C. Mentol
D. Etamsilat
OH
E. Paracetamol
245. CS Etamsilatul se dozează prin metoda:
A. Nitritometrică
B. Spectrofotometrică
C. Complexonometrică
D. Iodometrică
E. Neutralizare în mediu anhidru
246. CS Denumirea chimică a dobezilatului de calciu este:
A. 2,5- dihidroxibenzen sulfonat de calciu SO 3
B.2,3- dihidroxibenzen sulfonat de calciu
OH

2+
C. 2,5- dihidroxibenzen sulfonat de dietilamoniu
Ca
. H 2O

D. 1,3 – dihidroxibenzen HO
2
E. 2,3- dihidroxibenzen sulfonat de dietilamoniu
247. CS Indicatorul utilizat în metoda cerimetrică este:
A. Metiloranj
B. Amidon
C. orto-fenantrolină
D. Fenolftaleina
E. Tropeolina 00
248. CS Factorul de echivalență la dozarea vicasolului prin metoda cerimetrică este:
A. 1/2 O
CH
O
3

B.1
CH3
SO3Na + NaOH + Na2SO3 + H2O

C. 1/6 O
O
D. 1/4 O OH

E. 1/3 CH3
Zn ; HCl
CH3

OH

OH
O
CH3

CH3
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 41 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

249. CS Oxolina poate fi identificată prin reacția cu:


A.Clorura de fer
B.Tiosulfat de sodiu
C. Nitrit de sodiu
D. Apa de brom
E. Reactivul
Marquis

250. CS Acțiunea
farmacologică a oxolinei
este:
A. Antiseptic
B. Antiviral
C. Antibiotic
D. Antiacneic
E. Antiartimic

251. CS Acțiunea
farmacologică a
rezorcinei este:
A. Antiseptică
B. Antiartimică
C. Antiinflamatoare
D. Antipiretică
E. Antiemetică

252. CS Indicatorul utilizat


în cerimetrie este:
A. Fenolftaleina
B. o-fenantrolina
C. Metiloranj
D. Amidon
E. Difenilamina

253. CS Indicatorul utilizat


în bromatometria
directă este:
A. Fenolftaleina
B. o-fenantrolina
C. Metiloranj
D. Amidon
E. Difenilamina
254. CS Cerimetria se
bazează pe următorul
tip de reacție:
A. Oxido-reducere
B. Substituție
C. Neutralizare
D. Complexare
E. Hidroliză

255. CS Alcalimetria directă


Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 42 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

256. CS Metoda complexonometrică se bazează pe următorul tip de reacție:


A. Oxidoreducere
B. Neutralizare
C. Substituție
D. Complexare
E. Hidroliză

257. CS Formula de structură corespunde substanței medicamentoase:


A. Dobezilat de calciu 3
SO
B. Rezorcină OH
2+
C. Etamsilat Ca
. H2 O
D. Fenol
E. Rezorcină HO
2

258. CS Formula de structură corespunde substanței


medicamentoase:
A. Rezorcină O
B. Oxolină O
C. Fenol
. 2 H2O
D. Etamsilat
O
E. Vicasol
O

259. CS Formula de structură corespunde substanței medicamentoase:


A.Rezorcină O
B.Oxolină CH
3
C. Fenol SO N a .3 H O 3
2

D. Etamsilat
E. Vicasol O

260. CS Formula de structură corespunde substanței medicamentoase:


A. Paracetamol
O
B. Oxolină
C. Fenol HO NH - C - CH3
D. Etamsilat
E. Vicasol

261. CM Derivaţii compuşilor aromatici sunt:


A. Fenol
B. Ciclopentanperhidrofenantrenă
C.
A. Naftacenă
Reacția cu clorură de fier (III)
D.
B. p-aminofenol
Reacția cu xanthidrol
E.
C. Terpenoide
Reacția cu cloroform în prezenţa hidroxidului de potasiu
D. Nitrozoreacția
262. CM Indicați Liberman
reacţiile comune de identificare ale fenolilor:

E. Reacția cu acid sulfuric concentrat


Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 43 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

263. CM Tipurile de reacţii chimice caracteristice compuşilor aromatici sunt:


A. De substituţie
B. De oxido-reducere
C. Acido-bazice
D. De condensare
E. Polimerizare

264. CM Grupele funcţionale care, fiind introduse în molecula compuşilor aromatici,


contribuie la mărirea toxicităţii sunt:
A. Halogen
B. Hidroxil
C. Nitro
D. Amină
E. Carboxilică

265. CM Substituienţii de gradul I sunt:


A. – NH2
B. – OH
C. – C=O
D. – CH3
E. – NO2

266. CM Substituienţii de gradul II sunt:


A. – OH
B. – C=NН
C. – COOH
D. – НC=O
E. – NH2

267. CM Poziţiile din inelul aromatic, în care substituienţii de gradul I orientează radicalul
nou venit sunt:
A. meta
B. orto
C. para
D. meta şi para
E. orto şi para

268. CM Proprietăţile acido-bazice a compuşilor pot fi reprezentate


schematic prin următoarele reacţii:
A. OH K2CrO4 D.
O O NO2
NH2

B. NH2 NH2
. E. OH ONa
+ HCl HCl + NaOH
+ H2O

O O
C. C C
OH + NaOH ONa + H 2O
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 44 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

269. CM Fenolii pot fi obţinuţi din:


A. Chinolină
B. Benzen
C. Anilină
D. Ciclohexan
E. Piridină

270. CM Fenolii au proprietatea de a forma:


A. Eteri
B. Fenolaţi
C. Compuşi complecși
D. Esteri
E. Produse de policondensare

271. CM Reacţii de substituţie electrofile pentru fenoli sunt:


A. Halogenarea
B. Nitrarea
C. Nitrozarea
D. Combinarea cu sărurile de diazoniu în mediu bazic
E. Combinarea cu sărurile de diazoniu în mediu acid

272. CM Coloraţia fenolilor cu clorura de fer (III) depinde de:


A. Numărul grupelor hidroxilice fenolice
B. Prezenţa legăturilor duble
C. Poziţia grupelor hidroxilice fenolice
D. Prezenţa altor grupe funcţionale
E. Concentraţia soluţiei de clorură de fer (III)

273. CM În procesul de oxidare a fenolilor (proba iodofenolică) se obţin următorii compuşi:


A. p-chinone
B. Săruri de oxoniu
C. Chinonimine
D. Indofenoli
E. p-aminofenoli

274. CM Indofenolii se formează la:


A. Reducerea fenolilor cu hidrogen atomar
B. Oxidarea fenolilor cu apă de brom şi amoniac
C. Oxidarea cu permanganat de potasiu şi acid sulfuric
D. Substituţie cu halogeni în mediu acid
E. Nitrozarea cu nitrit de sodiu în mediu acid

275. CM La nitrozarea fenolilor cu nitrit de sodiu în mediu acid (proba Liberman) se obţin
următorii compuşi:
A. Fenolaţi
B. Chinone
C. p-nitrozofenoli
D. p-chinoidoxime
E. Indofenoli
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 45 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

276. CM Procesul de condensare are la bază interacţiunea fenolilor cu:


A. Clorura de fer (III)
B. 4-clorimin-2,6-diclorchinona
C. Cloroform în mediu bazic
D. Halogenii
E. Ninhidrina

277. CM Dozarea fenolilor se petrece cu ajutorul metodelor:


A. Iodclorimetrică
B. Nitritometrică
C. Bromatometrică
D. Argintometrică
E. Fotocolorimetrică

278. CM Dobezilatul de calciu poate fi identificat prin:


A. Spectrul IR
B. Reacţia cu oxalatul de amoniu
C. Spectrul UV-VIS
D. Reacţia cu clorura de bariu
E. Reacţia cu hidroxid de sodiu
279. CM Substanțele medicamentoase care se dozează prin metoda bromatometrică indirectă
sunt:
A. Fenol
B. Oxolina
C. Rezorcina
D. Etamsilat
E. Acid benzoic
280. CM La dozarea rezorcinei prin metoda bromatometrică indirectă cu sfîrșit iodometric
punctul de echivalență se determină:
A. Potențiometric
B. Cu indicator: amidon
C. Fără indicator pînă la decolorarea soluției
D. Cu hîrtie de iod-amidon
E. Cu indicator metiloranj
281. CM Fenolul poate fi diferențiat de rezorcina prin reacțiile cu:
A. Cu clorura de fer (III)
B. Cu apa de brom
C. Formarea fluoresceinei
D. Formarea azocolorantului
E. Cu sulfatul de cupru
282. CM Paracetamol se dozează prin metodele:
A. Nitritometrică
B. Cerimetrică
C. Iodometrică
D. Neutralizarea alcalimetrică
E. Neutralizarea în mediu anhidru
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 46 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

283. CM Paracetamolul are acțiunile terapeutice:


A. Antiseptică
B. Antiinflamatoare
C. Antipiretică
D. Analgezică
E. Antiartimică

284. CM Substanțele medicamentoase care au în structura chimică hidroxil fenolic sunt:


A. Rezorcină
B. Clorhidrat de procaină (Novocaină)
C. Paracetamol
D. Oxolină
E. Fenol

285. CM Interacționează cu clorura de fer (III) următoarele substanțe medicamentoase:


A. Dobesilat de calciu
B. Etamsilat
C. Oxolină
D. Vicasol
E. Rezorcină

286. CM Paracetamolul poarte fi dozat prin metodele:


A. Spectrofotometrică UV-VIS
B. Spectrofotometrică IR
C. Nitritometrică după hidroliză
D. Argintometrică Mohr
E. Bromatometrică indirectă

287. CM Metoda iodclorimetrică se bazează pe următoarele tipuri de reacție:


A. Substituție
B. Oxido-reducere
C. Neutralizare
D. Complexare
E. Hidroliză

288. CM Metoda bromatometrică se bazează pe următoarele tipuri de reacție:


A. Oxido-reducere
B. Neutralizare
C. Substituție
D. Complexare
E. Hidroliză
289. CM Compușii care conțin hidroxil fenolic în structură pot fi identificați cu
ajutorul reactivilor:
A. Clorura de fier (III)
B. Nitrit de sodiu
C. Sulfat de bariu
D. Amidon
E. Diazoreactiv
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 47 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

290. CM Grupa aminică aromatică primară poate fi identificată cu:


A. Soluție de clorură de fier (III)
B. p-dimetilaminobenzaldehidă
C. Sulfat de bariu
D. Apa de brom
E. Nitrat de argint
291. CM Hidroxilul fenolic poate fi identificat cu ajutorul reactivilor:
A. Soluție de clorură de fier (III)
B. Marquis
C. Vanilină
D. Amidon
E. Diazoreactiv

292. CM Reacția de formare a indofenolului este pozitivă pentru substanțele medicamentoase


ce posedă:
A. Hidroxil fenolic
B. Hidroxil alcoolic
C. Grupa aminică alifatică
D. Poziția para liberă
E. Poziția orto liberă

293. CM Substanțele ușor solubile în apă sunt:


A. Rezorcina
B. Etamsilat
C. Dobezilat de calciu
D. Fenol
E. Benzen

294. CM Pentru compușii ce conțin hidroxilul fenolic, azocombinarea are loc în pozițiile:
A. orto
B. orto, para
C. meta
D. para
E. meta, para

295. CM În dependenţă de numărul grupelor hidroxile, fenolii se clasifică în:


A. Monoatomici
B. Biatomici
C. Triatomici
D. Hexaatomici
E. Poliatomici

296. CM Paracetamolul posedă acțiunile terapeutice:


A. Antipiretică
B. Antiinflamatoare
C. Antiseptică
D. Analgezică
E. Antivirală
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 48 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

297. CM Paracetamolul se identifică prin reacțiile chimice cu:


A. Clorură de fier (III)
B. Dicromat de potasiu
C. Apă de brom
D. Nitrit de sodiu
E. Hidroxid de sodiu

14. Derivați de acizi aromatici și p-


aminobenzoic

298. CS Dozarea acidului benzoic se efectuează prin metoda:


A. Acidimetrică
B. Alcalimetrică
C. Bromatometrică
D. Argintometrică
E. Nitritometrică

299. CS În calitate de indicator la dozarea acidului benzoic prin metoda de neutralizare se


utilizează:
A. Metiloranj
B. Roşu de metil
C. Cristalin violet
D. Fenolftaleină
E. Albastru de bromfenol

300. CS Acidul benzoic are acţiune:


A. Antiseptică
B. Anestezică
C. Anticoagulantă
D. Analgezică
E. Antihistaminică

301. CS Produsul iniţial de obţinere a benzocainei (anestezinei) este:


A. Nitrobenzenul
B. Benzaldehida
C. p-aminofenolul
D. p-nitrotoluenul
E. Acidul p-aminobenzoic

302. CS Acidul salicilic se utilizează:


A. Intern, ca antiinflamator
B. Extern, ca antiseptic
C. Extern, ca emolient
D. Intern, ca expectorant
E. Extern, ca antialergic
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 49 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

303. CS Formula de structură corespunde substanţei medicamentoase:


A. Clohidrat de procaină (novocaină) C2 H 5
O
B. Ibuprofen NH - C - CH - N 2 C2 H 5
C. Bupivacaină HC CH
.3 3
D. Menadionă (Vicasol)
HCl
E. Clohidrat de lidocaină

304. CS Formula de structură corespunde substanţei medicamentoase:


A. Clohidrat de articaină (Ultracaină) O
S
B. Clohidratul de lidocaină
OCH 3
C
C. SalicilamidăH C NH - C - CH - N
H
. HCl
D. Bupivacaină
3
CH
3 7
O CH3
E. Menadionă (Vicasol)

305. CS Formula de structură corespunde substanţei


medicamentoase:
A. Salicilamidă NH 2

B. Benzocaină (Anestezină)
Cl

.
C. Bupivacaină H CO
HCl
3
D. Clorhidrat de mеtoclorpramid
CH

H
E. Menadionă (Vicasol)
2 5

306. CS Factorul de care depinde colorația ionului salicilat cu clorura de


fer (III) este:
A. Temperatura
B. pH
C. Cantitatea de reactiv
D. Lumina
E. Solventul

307. CS Substanța medicamentoasă care poate fi identificată prin reacția cu zincuranilacetat


este:
A. Fenilsalicilat
B. Acid salicilic
C. Acid benzoic
D. Benzoat de sodiu
E. Salicilamidă

308. CS Indicatorul utilizat în dozarea salicilamidei prin neutralizare în mediu anhidru cu


solvenți protofili este:
A. Fenolftaleina
B. Timolftaleina
C. Metiloranj
D. Cristalinul violet
E. Negru de eriocrom
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 50 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

309. CS La încălzirea fenilsalicilatului cu acid sulfuric concentrat se degajă miros


caracteristic de:
A. Amoniac
B. Fenol
C. Acid acetic
D. Ester etilacetic
E. Izonitril

310. CS Salicilamida poate fi dozată prin metoda Kjeldahl datorită prezenței grupei
funcționale:
A. Carboxilică
B. Hidroxilică fenolică
C. Carbonilică
D. Aminică
E. Esterică

311. CS Derivații acidului para-aminobenzoic au acțiune:


A. Anestezică locală
B. Anestezică generală
C. Antiinflamatoare
D. Antiseptică
E. Antipiretică

312. CS Formarea bazelor Shiff area loc la interacțiunea aminelor aromatice cu:
A. 2,4-dinitroclorbenzen
B. p-dimetilaminobenzaldehidă
C. Nitrit de sodiu
D. Hidroxilamină
E. Apă de brom

313. CS În calitate de stabilizator în timpul preparării soluției de procaină (novocaină) pentru


injecție se adaugă:
A. Acid clorhidric
B. Hidroxid de sodiu
C. Benzoat de sodiu
D. Acid sulfuric
E. Fenolul

314. CS Heterociclu ce stă la baza structurii clorhidratului de ultracaină este:


A. Piridină S

B. Pirimidină
C. Tiofen
D.Furan
H
. HCl
H 3C NH - C - CH - N
C 3H 7

E. Tiazină O CH 3
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 51 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

315. CS Substanța inițială de sinteză a benzocainei este:


A. Fenol
B. Toluen
C. Benzen
D. Xilidină
E. Acid p-aminobenzoic

316. CS Acțiunea farmacologică a acidului benzoic este:


A. Antiseptică
B. Antivirală
C. Analgezică
D. Antipiretică
E. Antiartimică
317. CS Formula de structură corespunde substanței medicamentoase:
A.Acid benzoic O
B. Salicilamidă C
OH
C. Rezorcină
D. Fenilsalicilat
E. Clorhidrat de procaină (novocaină)

318. CS Formula de structură corespunde substanței medicamentoase:


A. Acid benzoic O
B. Salicilamidă
C
C. Benzoat de sodiu OH
D. Fenilsalicilat OH
E. Acid salicilic

319. CS Formula de structură corespunde substanței medicamentoase:


A. Acid benzoic
B. Salicilamidă O
C. Rezorcină C
6 5
O CH
D. Fenilsalicilat
E. Benzoat de sodiu OH

320. CS Formula de structură corespunde substanței medicamentoase:


A. Acid salicilic O
B. Salicilamidă C NH
C. Acid benzoic 2

D. Fenilsalicilat OH
E. Fenol

321. CS Substanța medicamentoasă care poate fi dozată prin metoda acidimetrică este:
A. Benzoat de sodiu
B. Acid benzoic
C. Rezorcină
D. Fenol
E. Etamsilat
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 52 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

322. CS Acțiunea farmacologică a benzocainei (anestezinei) este:


A. Antiseptică
B. Antivirală
C. Anestezică locală
D. Antipiretică
E. Antispastică

323. CS Formula de structură a substanţei medicamentoase corespunde:


A. Benzocainei (anestezinei) NH2

B. Salicilamidei
C. Etamsilatului
D. Rezorcinei O
E. Clorhidratului de procaină (novocaină) 2 5
C
OC H

324. CS Formula de structură a substanţei medicamentoase corespunde:


A. Salicilamidei
B. Clorhidratului de lidocaină
C. Acidului benzoic H C 3 CH 3

D.Benzocainei (Anestezinei) NH - C
O C2H5

. HCl
E. Clorhidratului de procaină (Novocaină) CH2 - N
CH
2 5

325. CS Formula de structură a substanţei medicamentoase corespunde:


A. Salicilamidei NH 2

B. Clorhidratului de lidocaină
C. Acidului benzoic
D. Benzocainei (Anestezinei)
O
C H
A. Clorhidratului de procaină (Novocaină) C
2 5
O - CH - CH - N .
HCl
2
2
C2 H 5
326. CS Formula de structură a substanţei medicamentoase corespunde:
A. Clorhidratului de articaină S
B. Rezorcinei
C. Fenolului H
D.Clorhidratului de lidocaină H 3C

NH - C - CH - N . HCl
E. Benzocainei (Anestezinei)
C3H 7
O CH 3

327. CM Acidul benzoic poate fi obţinut la oxidarea:


A. Alcoolilor alifatic
B. Alcoolilor aromatic
C. Aldehidelor alifatic
D. Aldehidelor aromatic
E. Toluenului

328. CM Pentru identificarea acidului benzoic se folosesc reacţiile cu:


A. Acid sulfuric concentrat
B. Benzaldehidă
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 53 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

329. CM Pentru identificarea benzoatului de sodiu se utilizează reacţiile chimice cu:


A. Acid sulfuric concentrat
B. Clorură de fier (III)
C. Sulfat de cupru
D. Acid clorhidric
E. Permanganat de potasiu

330. CM Pentru identificarea benzocainei (anestezinei) se utilizează reacţiile:


A. Formarea bazelor Şiff
B. Oxidarea cu soluţia de cloramină
C. Proba iodoformică
D. Cu ninhidrina
E. Formarea bromderivaţilor

331. CM Dozarea clorhidratului de procaină (novocaină) poate fi efectuată prin metodele:


A. Argintometrică
B. Bromatometrică
C. Complexonometrică
D. Nitritometrică
E. Alcalimetrică

332. CM Gruparea hidroxilică fenolică conțin următoarele substanțe medicamentoase:


A. Acid salicilic
B. Acid benzoic
C. Benzoat de sodiu
D. Fenilsalicilat
E. Salicilamida

333. CM Selectați produșii rezultați în urma hidrolizei acide a salicilamidei:


A. Salicilat de sodiu O
B. Acid salicilic C NH
C. Ioni de amoniu 2

D. Bioxid de carbon OH
E. Acid sulfuric

334. CM Salicilamida se dozează prin metodele:


A. Kjeldahl O
B. Neutralizarea în mediu anhidru cu solvenți protofili C
NH
C. Neutralizarea în mediu anhidru cu solvenți protogeni
2

D. Bromatometrică OH
E. Spectrofotometrică UV-VIS

335. CM Metodele de obținere ale acidului benzoic sunt:


A. Oxidarea alcoolilor
B. Oxidarea aldehidelor
C. Reducerea aldehidelor
D. Din toluen la oxidare
E. Acetilarea acidului salicilic
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 54 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

336. CM Grupele funcționale prezente în structura clorhidratului de procaină sunt:


A. Aminică aromatică primară 2
NH

B. Carboxilică
C. Esterică
D. Aminică alifatică primară C
O C2H5

O - CH - CH - N
. HCl

E. Hidroxil fenolic C2H5

337. CM Grupele funcționale prezente în structura clorhidratului de lidocaină sunt:


A. Aminică aromatică liberă
B. Aminică aromatică substituită HC 3
CH3
C. Metilică O C H
D. Esterică NH - C
2
CH -N
2 5
. HCl

E. Carboxilică C2 H5

338. CM Azocolorantul se formează la interacțiunea sărurilor de diazoniu cu:


A. Fenoli
B. Alcooli
C. Amine aromatice
D. Acizi aromatici
E. Esteri

339. CM Substanțele medicamentoase care formează azocolorant în condiții obișnuite sunt:


A. Benzocaină (Anestazină)
B. Clorhidrat de lidocaină
C. Clorhidrat de procaină (Novocaină)
D. Clorhidrat de bupivacaină
E. Acid benzoic

340. CM Substanțele medicamentoase formează azocolorant după hidroliză prealabilă sunt:


A. Clorhidrat de procaină (Novocaină)
B. Clorhidrat de lidocaină
C. Paracetamol
D. Benzocaină (Anestezină)
E. Clorhidrat de bupivacaină

341. CM Benzocaina (anestezina) se dozează prin metodele:


A. Nitritometrică
B. Bromatometrică
C. Neutralizarea indirectă după saponificare
D. Fotolorimetrică
E. Complexonometrică

342. CM Reacția de formare a hidroxamaților de fer sau cupru poate fi utilizată la


identificarea:
A. Clorhidratului de procaină (Novocainei)
B. Clorhidratului de lidocaină
C. Benzocainei (Anestezinei)
D. Clorhidratului de bupivacaină
E. Rezorcinei
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 55 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

343. CM Metodele de determinare cantitativă a clorhidratului de lidocaină sunt:


A. Neutralizare în mediu anhidru cu solvenți protogeni
B. Neutralizare în mediu anhidru cu solvenți protofili
C. Alcalimetrică
D. Argintometrică Mohr
E. Bromatometrică

344. CM Grupele funcționale din structura acidului salicilic sunt:


A. Hidroxil aromatic
B. Ceto O
C.Hidroxil alifatic C
OH
D. Carboxilică
E. Aminică aromatică primară OH

345. CM Substanțele medicamentoase care au în structură grupa carboxilică sunt:


A. Acid benzoic
B. Rezorcină
C. Acid salicilic
D. Salicilamidă
E. Benzoat de sodiu

346. CM Acidul salicilic posedă acțiunile farmacologice:


A. Antipiretică
B. Antifungică
C. Keratoplastică
D. Keratolitică
E. Bronhodilatatoare

347. CM Grupele funcționale din structura chimică a salicilamidei sunt:


A. Aminică alifatică primară O
B. Carboxamidă C NH
C. Carboxilică 2

D. Ceto OH
E. Hidroxil fenolic

348. CM Grupele funcționale din structura chimică a fenilsalicilatului sunt:


A. Aminică alifatică primară O
B. Inelul benzenic C
C 6 H5
C. Carboxilică O

D. Esterică
E. Hidroxil fenolic OH
349. CM Substanțele medicamentoase care pot fi identificate prin reacția de formare a
bromderivaților sunt:
A. Acid benzoic
B. Acid salicilic
C. Benzoat de sodiu
D. Paracetamol
E. Oxolina
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 56 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

350. CM Substanțele medicamentoase care pot fi identificate prin reacția de formare a bazelor
Schiff sunt:
A. Acid benzoic
B. Benzocaină (Anestezină)
C. Clorhidrat de lidocaină
D. Clorhidrat de procaină (Novocaină)
E. Oxolină
351. CM Reactivii care permit identificarea grupei hidroxilice fenolice sunt:
A. Marquis
B. Apă de brom
C. Soluție de clorură de fier (III)
D. Diazoreactiv
E. Sodiu metalic
352. CM Substanțele medicamentoase care pot fi dozate prin metoda alcalimetrică sunt:
A. Benzoat de sodiu
B. Acid benzoic
C. Oxolină
D. Acid salicilic
E. Fenilsalicilat
353. CM Particularitățile clorhidratului de lidocaină sunt:
A. Gust amar
B. Solubilitate bună în apă
C. Reacție pozitivă cu azotatul de argint
D. Grupa aminică aromatică primară în structură
E. Acțiune anestezică

354. CM Particularitățile benzocainei (anestezinei) sunt:


A. Reacția iodoformică pozitivă
B. Solubilitate bună în apă
C. Sare clorhidrat
D. Grupa aminică aromatică primară în structură
E. Acțiune anestezică

355. CM Reactivii ce pot oxida clorhidratul de procaină (novocaină) și benzocaina (anestezina)


sunt:
A. Cloramina
B. Permanganat de potasiu
C. Peroxid de hidrogen
D. Fenol
E. Clorura de fer (III)
356. CM Substanțele medicamentoase cu proprietăți anestezice locale sunt:
A. Benzocaină
B. Clorhidrat de procaină
C. Rezorcină
D. Mesalazină
E. Clorhidrat de articaină
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 57 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

357. CM Clorhidratul de lidocaină poate fi dozat cu ajutorul metodelor:


A. Argintometria Mohr
B. Spectrofotometria IR
C. Bromatometria indirectă
D. Alcalimetria
E. Acidimetria

358. CM Clorhidratul de procaină (novocaină) poate fi dozat cu ajutorul metodelor:


A. Nitritometrică
B. Spectrofotometrică IR
C. Bromatometrică indirectă
D. Iodclorimetrică
E. Acidimetrică

359. CM Substanțele medicamentoase cu proprietăți anestezice locale sunt:


A. Clorhidrat de bupivocaină
B. Clorhidrat de articaină
C. Oxolină
D. Clorhidrat de lidocaină
E. Salicilamidă
15 – Antiinflamatoare nesteroidiene

360. CS Potrivit clasificării chimice a antiinflamatoarelor nesteroidiene, ibuprofenul este


derivat de:
A. Fenol HC
B. p-aminofenol 3 2
CH - CH CH - COOH
HC
C. Oxicam 3
CH
3
D. Acid aril-propionic
E. Acid clorhidric

361. CS Potrivit clasificării chimice a antiinflamatoarelor nesteroidiene, diclofenacul sodic


este derivat de:
A. Acid arilacetic Cl
B. Fenol NH
C. Acid clorhidric O
D. Oxicam Cl
2
CH - C - ONa

E. Acid sulfuric

362. CS Selectați produsul inițial de sinteză a ibuprofenului prin metoda Friedel Craft:
A. Izo-butilbenzen
B. Toluen H3 C
CH - CH CH - COOH
C. Ninhidrină H C 2
3
D. Alcool etilic CH 3

E. Acid salicilic
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 58 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

363. CS Selectați metoda de dozare a ibuprofenului:


A. Permanganatometrică
H3 C
B. Acidimetrică CH - CH CH
H C- COOH 2
C. Alcalimetrică în mediu hidro-alcoolic 3
CH3
D. Complexonometrică
E. Nitritometrică

364. CS Selectați metoda de dozare a indometacinului:


A. Nitritometrică H CO CH -
O
C 3
2
B. Permanganatometrică
CH
OH

N
C. Acidimetrică
3

D.Complexonometrică O
C

Cl
E. Alcalimetrică în mediu hidro-alcoolic

365. CS Selectați metoda de dozare a acidului mefenamic:


O

A. Permanganatometrică
C

OH

B. Bromatometrică
C. Neutralizarea în mediu anhidru cu solvenți protofili
NH

D. Complexonometrică
HC
E. Nitritometrică 3

CH3

366. CS Selectați metoda de dozare a diclofenacului sodic:


A. Neutralizarea în mediu anhidru cu solvenți protogeni
B. Permanganatometrică
Cl

C. Bromatometrică
D. Complexonometrică
NH

E. Nitritometrică Cl
O
CH2 - C - ONa

367. CS Selectați substanța medicamentoasă care poate fi identificată prin reacția de formare
a hidroxamaților de fier sau cupru:
A. Acid acetilsalicilic
B. Benzoat de sodiu
C. Ibuprofen
D. Ketoprofen
E. Mefenaminat de sodiu
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 59 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

370. CS Selectați substanţa medicamentoasă cu următoarea formulă de structură:


A. Ibuprofen O
B. Ketoprofen C OH
C. Acid mefenamic
D. Diclofenac sodic NH

E. Acid acetilsalicilic
H 3C

CH3

371. CS Selectați substanţa medicamentoasă cu următoarea formulă de structură:


A. Ibuprofen
B. Salicilat de sodiu H3 C
CH - CH CH - COOH
C. Mefenaminat de sodiu 3
H C 2

D. Diclofenac sodic CH 3

E. Acid acetilsalicilic

372. CS Selectați substanţa medicamentoasă cu următoarea formulă de structură:


A. Ibuprofen
B. Salicilat de sodiu Cl

C.Acid mefenamic NH
D. Diclofenac sodic Cl
O

E. Acid acetilsalicilic CH 2 - C - ONa

373. CM Indicați produșii chimici obținuți în urma hidrolizei bazice (cu hidroxid de sodiu) a
acidului acetilsalicilic: O
A. Acid acetic C
OH
B. Acetat de sodiu CH 3
C. Salicilat de sodiu O - C O
D. Acid salicilic
E. Benzoat de sodiu

374. CM Indicați grupele funcționale prezente în structura


chimică a acidului acetilsalicilic:
A. Aminică alifatică O
B. Hidroxilică fenolică
C
OH
C. Carboxilică CH
D. Esterică O-C
3

E. Clor legat covalent


O

375. CM Selectați substanțele medicamentoase care pot fi identificate prin reacția cu zinc-
uranil-acetat:
A. Mefenaminat de sodiu
B. Ibuprofen
C. Salicilat de sodiu
D. Diclofenac sodic
E. Fenilbutazonă (Butadion)
376. CM Indicați reactivii ce permit identificarea grupei carboxilice:
A. Sulfat de cupru (II)
B. Clorură de cobalt (II)
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 60 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

377. CM Precizați grupele funcționale din structura diclofenacului sodic:


A. Clor legat covalent Cl
B. Hidroxil fenolic
C. Benzen NH
O
D. Aminică aromatică secundară 2
Cl
CH - C - ONa

E. Aminică aromatică primară

378. CM Selectați particularitățile diclofenacului sodic:


A. Pulbere cristalină albă Cl
B. Solubilitate mare în apă
C. Reacție pozitivă cu nitrat de argint NH

D.Grupa aminică aromatică primară în structură


O
Cl CH - C - ONa
E. Acțiune antiinflamatoare, antireumatică 2

379. CM Selectați particularitățile ibuprofenului:


A. Solubilitate bună în apă
H3 C
B. Reacție pozitivă cu nitrat de argint CH - CH CH -
COOH H C 2
C. Grupa carboxilică în structură 3
CH3
D. Acțiune antiinflamatoare
E. Acțiune antihipertensivă

380. CM Acidul acetilsalicilc posedă următoarele efecte farmacologice:


A. Analgezic
B. Antipiretic
C. Antiseptic
D. Antiinflamator
E. Antiagregant

381. CM
A. Indicaţi acţiunile farmacologice ale acidului acetilsalicilic:
Analgezică
B. Antipiretică
C. Antiinflamatoare
D. Antiagregantă plachetară
E. Antivirală

382. CM Precizați acțiunile farmacologice ale acidului acetilsalicilic:


A. Antipiretică
B. Antiagregantă plachetară
C. Antiinflamatoare
D. Anestezică locală
E. Antiemetică

383. CM Indicaţi acţiunile farmacologice ale ibuprofenului:


A. Analgezică
B. Antipiretică
C. Antiinflamatoare
D. Antihistaminică
E. Antiulceroasă
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 61 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

384. CM Precizați acțiunile farmacologice ale salicilatului de sodiu:


A. Antipiretică
B. Antireumatică
C. Antiaritmică
D. Anestezică locală
E. Antihistaminică
16. Antiinflamatoare steroidiene
385. CS Corticosteroizii sunt derivaţi de:
A. Fenol
B. p-aminofenol
C. Pregnan
D. Oxicam
E. Acid carboxilic
386. CS Indicați grupa funcțională din poziţia 17 a ciclului steroidic al corticosteroizilor:
A. Metilică
B. Hidroxilică fenolică
C. Ciclul β-lactonic pentagonal nesaturat
D. α-cetolică
E. Ceto
387. CS Indicaţi reactivul cu ajutorul căruia pot fi deosebiți derivații corticosteroizilor între
ei:
A. Fenol
B. Acid sulfuric concentrat
C. Clorură de sodiu
D. Ninhidrină
E. Izoniazidă
388. CS Indicați substanța medicamentoasă ce posedă formula de structură:
A. Acetat de hidrocortizon 3
CH OH
B. Ibuprofen HO
17
C - CH - OH 2

C. Dexametazon H C 3 H
O
D. Acid acetilsalicilic 3
F H CH

E. Metilprednizolon O

389. CM Indicaţi reactivii folosiţi pentru identificarea grupei α-cetolice a corticosteroizilor:


A. Soluţia amoniacală de azotat de argint
B. Hidroxid de sodiu
C. Hidroxilamină
D. Fehling
E. Sărurile de tetrazoliu
390. CM Indicaţi reacţiie chimice folosite pentru identificarea grupei esterice a acetatului de
hidrocortizon: CH OH
O

A. Formarea hidroxamaţilor de cupru HO 3

C CH2 - O
B. Formarea oximului CH3 H
-C

C. Formarea hidroxamaţilor de fier H H


O

CH3
D. Formarea oglinzii de argint O
E. Formarea azocolorantului
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 62 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

391. CM Indicaţi reactivii utilizați pentru identificarea grupei ceto din poziţia 3 a acetatului
de hidrocortizon:
O
CH3 OH
A. Acid sulfuric concentrat HO

B. Soluţie amoniacală de nitrat de argint


O-C
CH3 H
C CH2 -

C. Fenilhidrazină O CH3
H H
D. Hidrazină
O
E. Ninhidrină

392. CM Indicaţi metodele fizico-chimice utilizate pentru analiza


derivaților de corticosteroizi:
A. Spectrofotometria UV-VIS
B. Spectrofotometria IR
C. Fotocolorimetria
D. Cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC)
E. Refractometria

393. CM Indicaţi reacţiile chimice de identificare a dexametazonului:


A. Formarea oximei 3
CH OH
B. Descompunere hidrolitică
HO

C - CH - OH 1
7
2

C. Formarea fenilhidrazonei
HC 3
H
O
D. Formarea oglinzii de argint
F
H
CH 3

E. Reacţia cu reactivul Fehling O

394. CM Indicaţi reactivii utilizați pentru identificarea fluorului din


structura dexametazonului după mineralizare: CH OH
HO
A. Clorură de calciu C-
17
H C H
B. CH - OH
Clorură de fier (III)
2

C. Clorură de bariu F
O

H
CH
3

D. Alizarinat de zirconiu
O

E. Hidroxid de sodiu
395. CM Indicaţi reacțiile chimice utilizate pentru identificarea grupei ceto din poziţia 3 a
dexametazonului: HO
CH OH 3

A. Formarea hidroxamaţilor de fier C-


CH - OH
17
2
H3C H
B. Formarea fenilhidrazonei O
C. Formarea oglinzii de argint
F

CH 3

D. Formarea izonicotinilhidrazonei O
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 63 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

397. CM Selectați substanțele medicamentoase derivați de corticosteroizi:


A. Prednizolon
B. Metilprednizolon
C. Ibuprofen
D. Acid acetilsalicilic
E. Ketoprofen
398. CM Indicați grupele funcționale din molecula dexametazonului:
A. Metilică HO CH 3 OH
B. Hidroxilică alcoolică CH 3 C CH2 OH
H
C. Hidroxilică fenolică O
D. Fluor ionic F H CH 3

E. Fluor covalent O

399. CM Indicați grupele funcționale din molecula prednizolonului:


A. Metilică HO CH OH 3
B. Hidroxilică alcoolică CH C CH 2 OH
C. Hidroxilică fenolică O
H 3

D. α-cetolică H H
E. Carboxilică O

400. CM Indicați grupele funcționale din molecula acetatului de hidrocortizon:


A. Esterică CH OH
O

B. Ceto în poziția 3 HO 3

CH C CH - O - C
C. Hidroxilică alcoolică
2
H 3

D. Hidroxilică fenolică H H
O CH 3

E. Carboxilică O

401. CM Selectați reacțiile chimice de identificare ale acetatului de hidrocortizon:


A. Formarea fenilhidrazonei CH OH
O

HO
B. Formarea oximei 3

CH2 - O - C
CH C
C. Formarea hidroxamaților de fier H 3

D. Formarea oglinzii de argint H H


O CH3

E. Formarea hidroxamaților de cupru O

402. CM Indicați grupele funcționale din molecula metilprednizolonului:


A. Metilică HO CH OH 3

B. Hidroxilică alcoolică 3
CH C CH2OH

C. Hidroxilică fenolică
H
O
CH3
D. α-cetolică H H

E. Carboxilică O
CH3

403. CM Indicați acţiunile farmacologice ale corticosteroizilor:


A. Antiseptică
B. Antiinflamatoare
C. Antireumatică
D. Antialergică
E. Analgezică
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 64 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

404. CM Indicați particularitățile structurale care contribuie la mărirea


activității glucocorticoide: 12 13
A. Legătura dublă în poziția 1-2 11
17
B. Gruparea metilică în poziția 6 1 9
C D
10
16
C. Deschiderea ciclului A 2

14
D. Legătura dublă în poziția 3-4 A
8 15
B
3
E. Gruparea metilică în poziția 16 5
7
4

405. CM Indicați particularitățile structurale care contribuie la mărirea


activității glucocorticoide: 12
13
A. Fluorul în poziția 9 11
17
B. Fluorul în poziția 17 10
1 9 C D
C. Gruparea metilică în poziția 6 16
2
14
D. Deschiderea ciclului A A
8 15
B
E. Legătura
3
dublă în poziția 1-2
5
7 4
6

406. CM Indicați particularitățile structurale care contribuie la mărirea


activității glucocorticoide: 12
13
A. Fluorul în poziția 9 11
17
B. Fluorul în poziția 17 1
10 9
C D
16
C. Deschiderea ciclului A 2
8
14 15
D. Legătura dublă în poziția 1-2 A B
3
E. Legătura dublă în poziția 3-4
5
7
4
6

407. CM Indicați particularitățile structurale care contribuie la mărirea considerabilă a


activității glucocorticoide a dexametazonului față de hidrocortizon:
A. Fluorul în poziția 9 HO CH OH HO 3
CH3

OH

B. Legătura dublă în poziția 1-2 CH H


C CH 2 OH CH3
C CH2OH
3

C. Gruparea metilică în poziția 16 CH


O

O
F H 3
D. Fluorul în poziția 10 O
O
E. Gruparea α-cetolică esterificată

408. CM Indicați particularitățile structurale care contribuie la mărirea


activității glucocorticoide a prednizolonului față de hidrocortizon:
A. Fluorul în poziția 9 HO CH OH HO 3

CH3 OH
B. Legătura dublă în poziția 1-2 CH C CH2OH CH 3
C CH2OH
3
Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
09.3.1-13
Pag. 65 / 65
Materiale referitoare la evaluarea cunoştinţelor
(bilete de examinare, probleme de situaţie)

410. CM Indicați efectele farmacologice ale dexametazonului:


A. Antireumatică
B. Antialergică
C. Antiinflamatoare
D. Antiseptică
E. Antiemetică

S-ar putea să vă placă și