run» Hi

GHID 1URISTIC AL JUDETULUI

^,tf<p
LEGENDA
' ' II/CI ' '

^ £. J"
i. aie itiaia normals. Dium national, drum European V, Hi « j R e z e r v a t i i naturale Ruine feudale locuri i s t o r i c e , lupte Vestigii arheologice Ceti)(i-ruine Castele. "Brseric? monuniente 1C, tfejarhitectura Monumente de arhitectura in lemn 1

Cad ml natural

/

•• • in lucrare «* o ''*4, 4f — i <Ti <!?*£/ T 2 f A e r o p o r t u r i j|£; ' S t a t i i de benzina Autoscrvice n«

LIMITE Maramure? este situat in extremitatea nordica larii, intrc 47°20'00" si 48°00'15" latitudine nordica •,! »'2'")2'30" si 25°07'30" longitudine estica. I ,i nord, rtul Tisa si linia de culme a Muntilor Maran i i i r c v , PC o lungime de cca 60 km, formeaza grani^a intre |M«lriul Maramure? si Uniunea Republicilor Sovietice Soi i.i I isle. La est se invecineaza cu jude^ul Suceava incepind ili 1 I.i Ki'-inita cu U.R.S.S., peste Pasu! Prislop, pina spreculm i l c M i i n ^ i l o r Rodnei. In sud, limita spre jude^ul Bistri^aNii'.aiid so continua pe creasta Muntilor Rodnei pina la ' nline.1 Tiblesului si coboara spre Tara Lapusului pina la ••ml vest de localitatea Suciu de Sus, apoi cu jude^ul Cluj |)c era 10 km si cu jude^ul Salaj pina la sud de Oarta de I"1.. Tn VCM teritoriul Maramuresului se invecineaza cu juIctul S.iin Mare printr-o linie foarte sinuoasa. \' f n liiniic-lc sale, jude^ul Maramures insumeaza 6 215 kmp l^.iT'Vo din suprafata t^rii), suprapunindu-se peste forme dc- relicl loarte variate, care aparrin unor unitati morfolor.ii'c (I I'.u i , - . i niirala si estica, cu relieful vulcanic al mun;i1 . u t i i 'I'iljlej si eel cristalin al mun^ilor Rodnei si Maram u i i u l i i i . i-.i-c inchid la mijloc Depresiunea Maramureiilin li-.ii;,nuil cioplitorilor in lemn •—, apartine grupei i ( .iria^ilor Orientali. Partea de sud si sud-vest, ni u |ci.r..i, c u depresiunile Baia Mare si Lapus, alaturi de i n i l i i u i i ( i i s i . , l i i i i mai josi, Codru si Preluca, apartine Poi l i . u l i i i l ' i ansilvaniei.

' [j 1
t3>

|

fli/R J007 ••"J/ Monumente istorice Statui, busturi, placi comemorative Muzee, m u z e e memoriale Muzee in aur liber O Centre de artizanat A r h i t s c t u r a pspuLra specifica (porji, c:se) Mori, pive.

IBAIA Municipiu,resedintS MARE de jtidet Ora^e Comune

prni«.«»5iii s^ FEB_ 2005
Hotel Motelun, un, hanun

'OUUL2W

Popasiiri turistice. (camping) Cabane Chei, defileg
(704)

locuri cu manifestari folclorice traditionaic

1
lacuri de baraf Izvoarc minsralg Pejjteri Monumente ale naturii Pare dendrologic

Stajiuni climaterice Statiuni balneoclimatericf

RELIEFUL
Statiuni pentru practicsrefj sporturilor de larna

lelescaun

| i i ( l ' i , n l M.ii.iiiHire? in limitele actuale cuprinde un rctin i n i . i i i ' r , variat ca morfologie si complex prin alca-

Zona montana reprezinta 43% din teritoriu si cuprim inalpmi mijlocii, In general, exceptind zona inalta a Mui tilor Rodnei, care culmineaza in virful Pietrosul, cu stru tura cutata, alaturi de vaste suprafe^e vulcanice; zona c dealuri, podisuri 51 piemonturi 30%, iar zona joasa — q presiuni, lunci, terase — 27%. Personalitatea reliefului este completata de particulst ritat;ile de clima, de reteaua hidrografica bogata, de vegi tatia etajata pe vertical! si de solurile cu profunzimi n duse dezvoltate pe roci dure. Muntii sint reprezentati prin grupa Carpatflor Beskid^ Maramureseni din care deosebim mai multe subdiviziun Mun^ii Rodnei, care sint delimita^i spre nord de fall Viseu - - Bistrita Aurie, constituie masivul eel mai ina din ramura Carpatilor Orientali (Pietrosul — 2 303 nj Din punct de vedere geologic, ei sint forma^i predominai din sisturi cristaline si au fost puternic fragmentatf e a apele curgatoare care si-au croit vai aproape paralel adincite in vechile suprafete de netezire. Aici intilnim m meroase urme ale glaciatlunii, sub forma de creste alpii caracteristice, caldari, lacuri §i morene glaciare si vai sa batice cu povirnisuri abrupte. Dintre lacurile glaciare m pitoresti se detaseaza lezerul si Taurile Buhaescu, iar d eel al caldarilor glaciare mai importante sint lezerul, d limitat la nord si nord-vest de culmea Pietrosului, Zanoag Mare si Buhaescu-Repede. Al doilea masiv muntos din jude{ il constituie Munj Maramuresului propriu-zisi, forma^i dintr-o culme prii cipala inalta de 1 900—1 950 m, alcatuiti din s.isturi cri taline, gresii, conglomerate, roci strapunse de intruziu mineralizate. Intre valea Vaserului si valea Ti$lei se inc vidualizeaza masivul eruptiv Toroiaga (1 930 m). Munjii Gutii sj Tfibles, de origine vnkanica, sint s tuati intre vaile Iza, Lapu? si Somes si au in general forn unor conuri sau capi^e, cu altitudini variind intre 1 30 si^ 1 800 m (vf. Ignis 1 307 m; vf. Gutii 1 442 m; v Tiblc? 1 839 m). Ca roca predominanta intilnim andezitu Subsolul se remarca prin insemnate zacaminte de sulfu polimetalice. De activitatea vulcanica din aceasta zon sint legate si numeroasele izvoare minerale, cu reale ca' ta^i curative. Intre mun^ii Maramureyului §i Rodnei, pe de o part si muni;iJ Gutii si Titles, pe de aha parte, se intinde Depr siunea colinara a Maramuresului, cea mai vasta depresiu din tara, lunga de circa 75 km 51 lata de 20 km, care es
OHIO JURISTIC AL JUDETULUI

i l ' . i u i i . i i i i lung de Iza si Viseu. Alte depresiuni, mai .1 iiiiindcre, sint Lapusul, Baia Mare, Chioarul si In 1 1 " tea dc vest a jude^ului se afla cea mai joasa forma n In I dm aceasta zona, Cimpia Somesului, brazdata de i l cu ici l - i s i numc. UIM/V Ddtorita asczarii la interferen^a unor zone climatice, nriini $i complexitatii formelor de relief, clima jude^ului \f \n general temperat-continentala de tranzitie, cu difen l i r i i i n t r e partea estica si vestica, generate in primul IK) ilc v.uiuvia formelor de relief. In partea estica, regiu.1 inimiilor Maramuresului si Rodnei se afla sub influilrt m.isclor de aer subpolar, in timp ce in partea de vest lulnmiiu un climat cu caracter continental moderat, cu llticnu- occanice, fapt care explica prezen^a castanului iinr.iibjl (Castanea. satlva), care se afla la limita cea . ,ii nnrdica a arealului european al specie!. n.iu-lc statistice din ultimii 60 de anj demonstreaza ca ni|K'r;mira anuala medie oscileaza in jurul valorilor^ de •t vi 7,4"C, cu evidente scaderi in zona montana, maxima .stiluili dc 39,4°C fiind inregistrata la Seini, in anul 1952, r minima absoluta de —31,6°C la Viseu de Sus, in anul '>!>•». Ccl mai timpuriu inghe^ a fost inregistrat la 8 sep•inhric, iar eel mai tirziu la 3 iunie. VJnturilc dominante de vest si nord-vest fayorizeaza ulcrc.i unor precipitapi relativ abundente, cuprinse intre 00 ^i 1 400 mm anual, valorj care inregistreaza cresteri iisibilc in zona estica montana a judevului. Numarul ziler ( i i precipitatii lichide in medie pe an ajunge la 140, ir .il cclor cu precipitatii solide la 30. Mimiripiul Baia Mare se caracterizeaza printr-o mare i n - v c i U a a precipitatiilor si prin predominant vinturilor lin dirc<'tie nrvrd-estica. (Iclc mai multe precipitatii se inregistreaza vara — 39% * in cclelalte anotimpuri repartipa _precipita^iilor fiind ipro.ipc cgala, respectiv toamna si primavara 22%, iarna 17V.. I'c crcstcle cele mai inalte ale munjilor Maramuresului 1 Rodnei, iarna se prelungeste pina in perioada mai — unic. Zapada este abundenta, grosimea ei depaslnd deseu i 2—3 in.
1ARAMURE?

. Din punct de vedere al com. varietatea reliefului. | uri le predorninante sint cele brune de^padure. Somesul strabate aproape transversal pnutul judetul avind o lunca larga si manoasa.. La sud Lapu^ul. i r c se caracterizeaza printr-o mare varietate si dime clc specii. locuri de odihna .. rilor^pline de traditie Iza se uneste cu Mara inainte d< se varsa in Tisa.. I i i j i i l a'. insumind o lungime de oeste 3100 I Aceasta re^ea se inscrie in doua bazine riidrografice. zacaminte de minereuri cuprifere I . dar in special zocare vor asigura utilizarea in perspectiva a potenpalu! hidroenergetic al Maramuresului. El are un curs sinuos.. reflectind in mare masura caracterul . ' M .i.x e .il factorilor de mediu.a. 1 mcrita cele din apropierea localitaplor Baia i . separate de oumpana apelor 1 tului vulcanic Gutii — Tibles. cas' lu'i sau forme carstice. taie in lung Depresiunea Maramuresului.'. Burloaia). diferen^a mare de nivel intre izvor $i varsare. Dupa ce cinta istoria de milenii si frumuse^ea lot. precum si Programul national de ameliorare a bazinelor hidr MI 1. a dus la formarea unor insemnate zacainiiUe ilo minereuri neferoase. Aici parcurge subteran o distat de cca 3 km. in apropiere de Baia Mare. Baiu^. .i neogena. i . i pe cursul superior al riurilor. coboara din ^Munt-ii Maramuresului prin vai salbatice.a. Nistru. Specialistii considera fenomenul ca fii unic..I • iii .pineste bine reprezentat (intre 1 900 si 2 200 m). iar in i i clc podzolice. i i i lu-lcroase. aduci un^aport substantial de jipa prin afluentfi sai de pe drea] (Tisla. iltiuidinale. i.^Vaser cu Novas. riuri care imbogatesc zestrea de apa a S mesului. si anume in bazinul superior al Viseului . in special activitatea niic.. i l i .u. . M.'iiiui pir/ruic specii ca rugina (Juncus trificlus).. mai i m. Datorita acestui potential n . fa VEGETATIA §1 FAUNA care le da un potential energetic insemnat.imurejul ramine o imparatie de peisaje fermeca. In partea i i (ude^ului. ca dealtfel in toata . $uior).. O menpune I ii 1.*~f'eA mn i importante riuri din bazinul hidrografic Tisei sint Viseul si Iza. .a economica si socia m i l .ara. \ i'jcu de Sus. 1 . in functie de • l i n e .m e i i t . 1 1 in n si citeva mofete -. .icicnstka a regiunii o fonneaza resursele hidroi . zacaminte cu minereuri i ' l i . Cu (Cavnic.... debite rnari si ape limpezi bogate in peste. Ceea ce caracterizeaza reteaua hidrografica este debi ridicat. Exista optime pentru practicarea pescuitului sportiv. ape bogate la viituri. numeli. . irgliiiilere (Sasar. Baita). Li care se adauga valoarea turistica a re^elei hidro\ aile multor riuri ascunzind locuri pitoresti. al carei izvor c pare in cursul superior.de mare atractie. Zn. Pentru pitorescul lor trebuie citate citeva lacuri situa \ Ki'i-iJia..i depresiunilor cu lan^ul vulcanic. lecteaza apele Suciului. datorita latitudinii. Sasarului Firiza s. Aproape paralel cu Viseul curge Iza. b distmete. mi/rind). i-stc evidenta. care izvoraste din Muntfi Tibles. Tisa si Somesul. Nistru. Poiana Botizii s. parusca Baraj-Firiza. .. M . Evolupa geologica.. printre care: Bodi-Fernezi Bodi-Suior. Lacul Albastru si Lacul de acumulo. Etajarea vegetable! pe verticala.ii. Bloajei Cavnicului.cnlogica influen^eaza lumea vegetala si amigrafice prevede si pentru judetul Maramures realizar unor obiective de mare importan|. e climatice... paiusul (F. ' i l i i l Maramuresului este deosebit de bogat in minei . ' • u l i .nineralogice si al utilizarii lor industrial.rcsurse de minereu cuprind zacaminte de minereuri i . in apropierea lacurilor sau izvoarelor cu ape miii fost amenajate puncte turistice.emana{ii de bioxid de carbon • n multiple calitap terapeutice. care se afla pe linia i .a. care formeaza o axa strabate judeful in direqia NV— SE. Ruscova cu Repedea etc. dar mai ales Pb. clopotelul alpin Activitatea glaciara din cuaternar a dus la formar GHID JURISTIC AL JUDEJULUI MAKAMURES 9 u r i glaciare cum sint lezerul sau Buhaescu din • ul Kodnei — obiective turistice. porc'ri).).(peste 100 izvoare minerale)..RETEAUA HIDROGRAFICA Regi mul precipitatiilor determina o retea hidrograi bogata^si densa. sta^iuni balneoclirnaterice sau cabane. Baia Sprie. p tru a reapare la suprafata sub forma unu[ puternic izb cunoscut sub numele de Izvorul Albastru al Izei (mor ment al naturii). creind splendide formatiuni de pestera contactul unei falii intre calcare si sisturile cristaline.

bumbacarit.a. i l i . i m i m i t e specii de animale. A • • I1-" \ > v j ^ 1 . ghiocelul nivalis) si numeroase specii liiiti. singura specie ocrotita.• •(Galanthus " • ' •• ••TMI/U us souffia agassizi). care variaza ca intindere in functie In rtpclc rcpezi §i limpezi supravie$uie§te cea mai valoM n|>c(ic de peste din tara. (Picea excelsa). endemic pentru Maramures rata).it.i altitudine. judetului. crucea pamintului (Heracleum carp > M yl I l l l U l l . alaturi de carpi • iiM (Natrix natrix) si o serie de amfibieni. me '. Retin atentia si citeva va| 14. minimi carpatin (Triturus montandoni).In K cil <"'al.a.i doar bogata in specii. majo: tatea fiind ocrotite prin lege. Etajul subalpin este bogat in specii de plante ierboasi <MKUI (Rupicapra rupicapra) este stapina indistufe. arbusti si. vivipara). In risorul (V. pasunile si livezile 76%"/MI tupreolus). de altitudine. iar in cursul inferior al riurilor sint frecvente specii familia leguminoase. din care endemice. O menpune speciala merita mlastinile. raritafi florii I mill (1'rifolium pratense). avellana). $arpele rilor.a. zona Vaserului dind cele mai nivora roua cerului (Drosera rotundifolia) s. specie endeIntre cele doua etaje mari de vegetatie se interpune p U peuii u Mun^ii Carpa^i.1 (Luscinia megarhynchos) s. M nh.\» rtlrtluri de marmota (Marmota marmota). capriorul pajistile. / . Aici intilnim frecvent ji i i iilinilor inalte din Masivul Rodnei. de asemenea cu caracter endeml l u i u i . Aulacomnium tit •I . aici si in apele Bistritei — lostrita (HuchoSubarboretul si vegeta. expunere s.ia ierboasa a padurilor de fag e: iHHI. vitis-idaea). din care pentru Masivul Rodnei mentionar r ' M i ) c a (Agrostis tenuis). coco§ul de mesteaean bra). ii. ticum). M. scoru§ (Sorbus aucuparia). ocupa 43% din suprafata lui. multe din ele fiind declarate rezervatii n turale.irul (Chondrostoma nasus). compusa din musch' Vdiictatea si diversitatea speciilor din fauna judetului tiumurcs asigura un valoros fond cinegetic si de pesde turba (Sphagnum sp. paduri este sarac in vegetate ierboasa datorita lipsei ( .a (Eriophorum va ii spurtiv.a. Solul acest • 1'iilcvul Maramures amintim cinteza (Fringilla coelebs). vente in judet. cum ar fi acvila rus sibirica) s. iar impreuna < (('.tiu suprafete ocupa livezile de pomi danella carpatica). printre care: ursul (Ursus arctos). ipiiuic. care constituie una din bogapile de seama a miiilcrc si foioase. afinul (Vaccinium myrtillus).i (diitmlus glandarius).a.fsleia. paiusul rosu (Festuca garofi^a rodniana (Polyschemone nivalis). Dintre arbori apare zimbrul (Pinus in a (A</Hila chrysaetos). gorun s. coco?ul de munte (Tetrao urogallus). degetaruful (5(j Inseiiin. icpic/cntate sint $i speciile de animale din paduPadurile.. arbori. risul (Lynx lynx). a cleicrminat si o mare varietate de specii Pleuroclada albescens. Speciile mai frecEtajul fagului este eel mai bine reprezentat in judi ii> ilc rr|)tile sint: sopirla de munte (Lacerta. sporadic. precum 51 cleanul dungat • . Mnium blytii.vara cerbilor". berus). durea de amestec.utM tlivcMsitate a vegetapei. prilumina. lupul (Canis Etajul coniferelor are ca element predominant molid vovcrila (Sciurus vulgaris) ?. I. frasin. principalelor zone de vegetatie le gidum s. printre paltin.| se alatura pastrSvul (Salmo trutta fario). Dealtfel.a. destul de fre i n i i i l (Silurus glanis) etc.a VMS elaphus).. printre care mentionam alunul (Coryljf""\. planta a i i i n i n i t .a. agilis). ienuparul (/> laiii iiDastre pe cale de dispari{ie. mistretul (Sus scropha). vinari^a (Asperula o<J'"ml (1 hymallus thymallus). socul (Sambucus nigra). golomatul (Dactylis tice ca ghintura (Gentiana punctata). floarea de col^ (Leontopodium alpinum). Ele au o vegetatie specifica. ilie trofce capitale de cerb medaliate cu aur la diferite Zona de dealuri si cimpie cuprinde suprafete insemnj (i expozitii interna^ionale. l Illiirc. specie adaptata conditiilor »'• Irlnx). monument al naturii. ulm. bradul (Abies alba) alaturi de paltin (Ac "IP »|5cciilc de pasari existente in padurile care acopseudoplatanus). alaturi de ceilalti roase specii de musch i. la care se adauga o serie de sped • l i n c l c Innnaie din flora spontana.^. OHIO TURISTIC AL JUD£JULUJ KKAMURbJ 11 .). mai rar. mreana (Barbus barbus). bradisorul (Lycopodium inundatum). t f * . care conposica (Nardus stricta). mierla (Turdus merula). vipera (Vipera.(Campanula alpina) s. nu intimplator Maramurejul e sunatum). Predomina fagul (Fagus silvatica). smirdarul (Rhododendron kotschyi iljniiii si subalpina sint prezente si specii din avijneapanul (Pinus montana) $i. ocupind aproape jumatate din suprafata totala a padlmlii (music (L.

3.inta o incontestabila valoare stiinp'fica. neafectate de interventiile omului.vcdere paleobotanic. rcprczinia o deosebita valoare ecologica.eni —.uite obiective de acest gen din Europa. Descoperirile de aici completeaza in(Marmota marmota). conlonizare a caprei negre (Rupicapra rupicapra). Cheile rezervap'i paleontologice (Chiuzbaia).iijiri este tie 800 ha. care. din bazinul bainiarean asupra relap'ilor tradiponale ale populap'ei autohtone 1 1 hii). o aha s i t u i i l jialeobotanic cu un numar impresionant de specie ocrotita.i re cconomico-sociala — sublinia tovarajul OHIO JURISTIC AL JUDEJULUI OCROTIREA NATURII SI PROTECTIA MEDIULUI AMBIANT 649326 13 .Creasta Cocos. arboretele de castan covaloare cultural! sau estetica..ivintl regim de protectie.ircu dc col^ (Leontopodium alpinum) 5. rc/crvap'ile naturale montane se numara ?i cea con$tiinta maramuresenilor apararea si conservarea n i ' itcdci — Ciungii-Balasinii din Muntii Maramuterata a naturii se asociaza in mod fericit cu preocupa " l ' i i . UK! in diatomit urme ale vegetatiei de pe aceste meseste astazi numarul de 180 de exemplare.i>ni). acp'unea de i u n p i n i. priipiistios. endemisme carpatice I n i i l din obiectivele majore ale partidului ?i statului j-odniene. in suprafata totala de 5 002 ha. pejteri I I H . rezervatii floristice. precum §i aproa H I ! tic turisti. bucurincosul de munte (Tetrao urogallus). Suprafa^a ceiurilor. i' . in perspecconstituie patrimoniul natural deosebit de bogat. .mestcacan ajuns la limita critica.crvap'e faunistica. l. • > . plare. In urma cu cip'va ani. lacuri ocrotite. in anul 1977 a fost organizata aici cea la chrysactos). care s-au pastrat in ecosistemele naturale spi n u cstc accla de a asigura.es.iia cronomico-sociala.. din cele mai diverse sp> aim" din Masivul Gutii. Aceasta specie Maramuresul dispune de o vasta re^ea de obiective ' " i i l l r a In bune condip'i potentialul productiv al staturale puse sub protecpa legii. Pe teritoriul judetului se afla una din cele mai v ' i / f r v .ul de mesteacan (Lyrurus tetrix). mierea ursului (Pttlmc ilc/veil i.Civilizapa lemnului" din zona reprezinta nu numai • i n l i p I'e/. de crca Parcul national al Munplor Rodnei. iiv. peisagistice (.' 'ki.Odata cu realizarea acestui vast program pot cita: gu$a porumbelului (Polyschemone nivalis). Fauna ocrotita din rezervape este completata si des i i t recunoa^tere a rezultatelor obp'nute in domeniul specii cum sint: risul (Lynx lynx). care di •.iiiitl Morarenilor din apropierea satului Breb. baumgartenii). Dealtfel. este rezervatia geologica aCreasta Co20 de arbori seculari ocrotiti. rezervapi naturale din {ara. pirli^a (Veronica. incontestabil interes $tiintific si peisagistic. din familia rozatoarelor. numarindu-se printre cele Aici s-a incheiat cu succes. i V u Scsiunc nap'onala de comunicari s. Lacul Albastru de linga Baia tina (Taul lui Dumitru).ul Mia (laeile Tatarului. cocos. ci si un adevarat documi i i l i i l (dastanea saliva]. Dintre aceste n. efectivul actual fiind de circa 60 de ex( i Inn re care multe noi pentru ^ara noastra. din care un numar de i i i . a o ol u) tic. di • suprafata inip'ala de 183 ha a ajuns astazi la 3 300 i n rcprc/.crvatiile floristice. >• lie rcDiumiica si peisagistica aparte. iar citeva I'l-nini stiinta. paralel cu dezvoltarea acfice. niicroclimatul caracteristic fiind decisiv. cu intreaga ambian^a ecologica naturala. mult pe deosebit pentru ocrotirea lostri^ei. folclorului §i artei populare.nii. de pe platoul Izvoare. in anul 1970.ti. Pietrosul Rodnei. n i a iosilifera Chiuzbaia din masivul vulcanic _p. creata in scopul salvarii comanifestate pentru pastrarea tradipilor stramos. -. rezervapi naturale. Peretii sint dantelap. In rezervapa naturala Pietrosul Rodnei sint canto: i df aprecieri elogioase din partea participanplor. obiective ocrotite: rezervapi complexe (Pietrosul Rod: iipli. rezervapi de •• i dc pc rlul Lapu§. acvila de stinca (At " l i i i i naturii. .tiintifice pe i M ()oiiscrvarea naturii pe baze ecologice". dar si peisagistica deosebita. Avind valoarca stiinp'fica — floristico-faunistica ?i bio1 Un motiv de legitima mindrie pentru maramures. crucea pamintului (lieradeum carpati"i H . pe alocuri avind o linie verticala. a fost colonizata §i marmi ( i i n i din pliocen. o serie de specii rare de plante.1. imbunatatirea calitapi mediuIr vi. care se adauga 46 km cursuri de apa cu regim de prot 'mil din cc!e mai apreciate objective peisagistice. 'in catcgoria obiectivelor de interes peisagistic se mai rezervap'i geologice.. care reprezinta o portiune De remarcat marea diversitate de tipuri $i forme HI un vcchi crater vulcanic. din M I (It..

1 inmulvirii si perfecponarii uneltelor de producini -ji a descoperirii cuprului. datind de la mijlocul I i l n i I i. bogat in mi. Spre sfirsitul neoliticului.il. . ' i . apei si solului /• nomen este caracteristic mai cu seama • '•"' Baia Mare. "•mile din bazinul baimarean atesta prezen^a i i inca din paleolitic.i in '. unice in jara. atesta prezen^a continua a omului pe l i i o r i i §i in prima perioada a fierului.e. IKL5 15 .n. incepind din i i'ilcolitica $i pina la statornicirea rela^iilor feudale. constind dintr-un bogat inilc ccramica. Ilba. f\t dc h>s. Sapin^a s. 9/1973 pent 7 tectia mediului inconjurator /^ / J .Ic.i cunoscut de-a lungul intregii sale existence il-economica 51 culturala neintrerupta. piese de aur si bronz. i-poca a pietrei — neoliticul — este de asemerrm'c/entata prin descoperirile de unelte din piatra m i i sco. Caracteristica pentru epoca bronzului l i i m . cores-' >• I iccarei etape de dezvoltare istorica a patriei i i c ca documentele scrise amintesc despre Maran. <\'\\c arheologice au scos la lamina dovezi despre i \ ia^a umana in intregul jude. In aceste condipi de folosire a !<-i. sa fi fost un important centru de culi in ni-riala a acestei epoci. dovedind odata mai mult originalitatea cinord-tracice. societatea cunoajte ' i c modificari.. ca ..n. i dcscoperire de la Sarasau. i .ii la sfirsitul secolului al XH-lea e. unde istoria a semnat cu pregnan^a fapte l . e firesc ca judepil Maramures. pentr. • • . precum si air au contnbuit si in Maramures la al4area m? d? ral si k apantia umii dezechiiibru blologkT mamiesta prin poluarea aerului. (1199).i u l judetului este cultura Suciu de Sus. cupru.a. Giulejti. Rozam i l i e altele._ precum ?i unor centre miniere^Inlr-o' tie mai mica mamfestindu-se prin degradarea ' apei nunlor in care se deverseazS s u b s t f n f e n ^ O sene de masuri locale au fost luate de ore^l partid si de stat in contextul Legii nr.crire de la Lapu§. Sighetu Marma^iei. fapt dovedit de descoperiI i Baia Mare. Impor|U ' I .ise la lumina in localita^ile Craciune^ti.ill. urbanizarea.Nicplae Ceaujescu in Raportu] Xl-lea al partiduluj _ V I ilr din istoria judetului Dezvoltarea Industrie! extractive « c!e minereunlor neferoase. mai pregnant caracteristicile specif ice ale culturii ' Sus. m i stravechi pammt incepe cu multe zeci de ui m urma.

Primele stattilete feudale atesitnii'titclc scrise sint cunoscute inca din seco•inl) dcnumirea de voievodate. r|rut. in cele din unna.\ Fost de lunga durata fsfirsitul sec.n.iij cultura a tuturor romanilor. care. tndeosebi in secolul al XlV-lea. procesul a dobindit caracteristici aproi uniforme in intreaga regiune carpato-dunareana.In cea de a doua perioada a fierului. ii-lc men^iuni scrise despre Maramures dateaza din I0 1 ) si 1231. quam petilt mul• •nccd'imus nobis mvcntlbuf). adica in perioada pe care istoricii si lingvi o numesc continuitatea neintrerupta a elementului da roman si romanesc pe intreg teritoriul locuit odinioara daco-getl si supus apoi procesului de romanizare. XIII). dar ulterior (mdeosebi dupa pa| sirea Daciei). sfatuindu-i ' i ' c X acasa. si Poilvaniei) este intrerupta de feudalii maghiari.m insemnat cucerirea tuturor teritoriiior locuite de .ll si biserica. dacii au continual sa traiasca liberi^ deosebirea dintre acestia si cei din provincia romana I cia era nesemnificativa sub raport etnic si lingvisticj Dacii liberi ramasi in afara provinciei roinane au sufi acelasi proces de romanizare. dovezile arheologice maramure^ cele mai concludente le reprezinta descoperirea de la <j line)ti. si intreg teritoriul Transilvaniei. precum si de descoperirile. in apropierea satului Oufi' pe Dealul Cetafeaua. sa treaca munui si sa intemeieze standal independent Moldova. le-a adresat urmatoarele cuvinte: ' u i Arpad. a dennut o parte a teritorii. Aceaj constatare este dovedita de unitatea de limba. prinnnrlc tcritorii ocupate fiind si cele ale Maramuresu. care desi alectata de rj vaiirile popoarelor migratoare n-a putut fi inlaturaj aceasta constituind totodata si premisele evolunei ul rioare a originii societatii feudale romanesti din mures. I lit ml deschis pe care 1-a avut cu puterea regala maI a determinat pe Bogdan ca in anul 1359. Urmele arheologice cercetate sau semnalate s. din Banat. OHIO JURISTIC AL JUDET. iar apoi tret la GUI ' ii teritorii. In acest sens. a fost locuit de vil daci. Simbioza celor doua eulturi.ULU! i l. din care facea pi si Maramuresul. precum si asimilarea trl tata a elementului dac de catre eel roman a fost semnal si in a$ezarile maramuresene de la Sarasau §i Craciune Descoperirile din aceste iocalitati sint plasate intre se lele IV si X. care ne vorbeste clar atit de influenza romana.d| Imperiul roman a inglobat numai o parte din fostul jr al lui Decebal.n.snie din Bereg si Ung.isclc orinduirii feudale apar si institutiile nd.. s-au integral statul centralizat al lui Burebista si apoi al lui Deceb. Pe restul teritoriului. i obstacol intimpinat a fost eel opus de voiei mm rut la care Arpad trimise soli sa-i cedeze odul i-a primit cu bunavoin^a si.i! maghiar. cind Bogdan..) . r'iiil de cucerire a Transilvaniei de catre feudalii \\ . probabil. '. precum si o muldme de viii Maramures". i Mm documentele. i lul suprem al maramuresenilor. I care. stapinul vostru. al lui Glad si al lui Gelu. ca datori smtem ca ui altor prieteni sa-i dam cele ce-i sint de tren'ntul care ni 1-a cerut nu i-1 vom da insa It timp traim (Terrain autem. cultura si limba latina n sind sa se impuna. dupa care incepe sa fie mai frecvent i . XIV). heologice de pe intinderea fostei Dacia si a Romanic! astazi. Este cert ca acest proces a lost mai rapid in pi vincia romana Dacia.il Urmele dacilor maramureseni le regasim la hotarul < tre era veche $i era noua. limbii $i culturii tohtone. .ilc Maramuresului a fost Menumorut. Materialele ceramice din asejb civila (de mica intindere) de la Oncesti si cea de la 0. insotit.i in ci| de cercetare argumenteaza convingator existenta unci vilizatii daco-romane puternice.i inlaturarea urmasilor fostului >d maramuresean Dragos. prin unirea formauuni"litice existente aici s. incepind din secolul I i.de grosul populariei din peste I . fac incursiuni de jaf.i doua jumatate a sec. Maramuresijl. tradit. ! Cucerirea Daciei de catre romani (105—106 e.i de Sus apartin perioadei clasice a culturii dacice. se impotriveste • i l u i de inlocuire a vechilor forme de organizare a (\'\ romanesti maramuresene cu cele specifice statuil. prin descoperirea in comuna Bogdan (Cuhea) — sat care inainte cle 1365 aparrinea lui n — a unei rejedin^ feudale^ a$ezatS p_e__uri_ nro- .iturile arheologice au confirmat connrmtul unor icntc scrise.e. si de pastrarea unor forme tradinonale de viata. Noi insa nici din !• nici din frica nu cedam din ^ara nici un petec". a carui mtindea asupra partilor Bihariei si Satmaru'nrca pasnica a acestui voievodat (ca si a cei.

il. CHID TURISTIC AL JUDEJULUI alta nl u do paduri maramure^ene au constituit hnbogafire a claselor exploatatoare. pastri du-?i secole de-a rindul autonomia.ulresate bistri^enilor §i bucovinenilor. pina la implii i i l i . Actiunea lui Bogdan si intemeierea statului moldovi are deosebita semnificajie din punctul de vedere al i< riei politice a romanilor maramures.. u r ale taranilor $i ale lucratorilor de la ocnele I i MM! putin de un secol dupa aceea.!• |irc unitatea intregului popor roman $i despre preH-i romanilor din Tramsilvania. slovaci §i italiem.. care lua drumul spre alte .elor mediev.I teritorii maramure?ene.pcctiv 1391 — 1392).oreni.valeat .it in decursul secolelor. Ridicarea la lupta a iobagilor romani I i insilvania. i. cronicarul moldovean Miron . chiorej si-au pastrat autonomia prin recunoa?terea district^ Chioar. De?i actualele teritorii maramure§ene au fost incor rate in regatul feudal maghiar. i |i i i u r i l c economice. in T ara Illltii si in tot Maramure^ul". cit $i printr-o intensa circulate a carpi i ies. se emit regulamente severe si ordine.eni deoarece ea flecta. sociala •?' §i >-»"• cea --na^ionala au determinat adese\ H I H I1C. i l i u m spre Polonia. iar maramure?enii prin adunarile generale ale 1 bililor comitatului.I mure? se leaga inceputurile scrisului_Jn limba i i n .ecca. i l u h i i lor de unitate na^ionala. create numarul breslelor.M. ceea ce a dus la inflorirea oras. in jurul Balgradului. Sigh Marmatiei. comerciale §i culturale dintre ro||| •!'• pe ambii versan^i ai Carpaplor s-au pastrat ^i inilii-.Sranii maramures.1 poposit §i in Maramure?. lANAMURE? 19 . cind izbucne^te I ^(ranesc de la 1514 de sub conducerea lui GheorI '"|. regalitatea a fost nevoita sa o recunoasca §i sa inl reasca posesiunile prin diplome de innobilare.1 realiza ca institute < tala in noile condi^ii $i opozitia $i refuzul recunoast de catre maramure§eni a noilor autoritati. datorita marii majorit a populatiei romane autohtone ?i puternicei nobilimi cale. ud. . se intensifica.. Paralel dezvoltarea for^elor de productle. Moldova $i Tara Romaneasca. intens exploatata a fost sarea deJa_Ocj Sugatag ?i Cos.. care devin life centre comerciale unde se intilneau negustori . Toate acestea au adus inca o dovada I M i pcnnanen^ei §i con§tiintei unitatii de neam a ronlloi din Maramures. unitara §i juridica a populatiei romane§ti din vij vodat. incepind din Bacica sirbilor timis.montoriu. pe linga forma de organizare politico-administ tiva..ti ale maramui n l i ' i .i chiar nobilii romani se ' I n p t e i pentru libertate.ante. ocupapa de baza a maramure§enilor o stituie agricultura. la Bobilna.ele Baia Mare. 'i M. dezvoltarea economica a jude^u.ite din teascurile tipograf iilor moldovene. mai tirziu. noii stapini — s tul feudal maghiar. In afara de nj talele neferoase.eni s. MI de mare amploare indreptate impotriva regalinobilimii.! a fost precedata s.in obligat sa traiasca desparpti. intarindu-$i convinge.i in Maramure? de puternice i i . Inventarul d coperit cu acest pnlej ne intares. Pentru imbogatirea grabnica. Exploatarea solului 5! subsolului maramure$ean §i inflorirea n i l o r au determinat dezvoltarea ora?elor Baia Jictu Marmatiei. si ardelene.iicstat prin Codicele de la leud (datat . Acum iau fiinta oras. continuaL_$L_cpjTsplidat_ in 'li Ir urmatoare prin scrisorile romanes. la care 1 1 parte $i iobagii unguri..te convingerea ca acea localitate a fost centrul voievodal. accent deosebit punindu-se pe create: animalelor. in anii 1437 — 1438. exploatarea miniera 51 indeosebi a aurului extinde. iar pentru coni noii stapiniri.— . comi tul — institute administrativa specifica regalita^ii t.ti germani. Baia Sprie ?i altele. Baia Sprie.. vechile asezari situ| in apropierea unor teritorii bogate cunosc o mare voltare. De exemplu. . ce se ridica deasupra vaii Izei. apasati de povara aceluias. In aceasta perioada.tiui. in Hateg. cu toate ca vicisitudinile • ' i .i. iar mai tirziu imperiul habsburgic vor lua masuri de intensificare a exploatarii celor mu! Astfel. i Mure$ul. Prima unire sub Mihai Voda Vi| i cuprins S.1 ». feudalii maghiari iau masuri exploatare a bogatiilor solului $i subsolului.. voievodul a lasat in Chioar pe |.parti" i coroanei $i. Intr-una din It n l r :. tendinta de a se pastra $. iar comer^ul ia a ploare. sint adi specialis.\\c el spunea: „ Si pina azi ei sint mult mai^nume• • i uiiRurii. t i n din Transilvania. ghiare — n-a putut fi constituit decit in a doua jumat a secolului al XlV-lea).. Dupa organizarea comitatelor (in Maramure?. a imperiului cu ajutorul plute: de pe Tisa. prin texi/. se introduc noi ri tode de extragere a aurului 5! argintului.

printre alte cum sosesc inaintea unei porti pentru a supune cetat Baia Mare.. precum acel vechi si vestit . Cloaca s. . De asemenea. hotaraste ca populatia orasului sa munceasca en . rascoala condusa de Francisc Rakbczi indreptata impotriva habsburgilor (durm cum se cunoas pnn pacea de la Carlovirz — 1699.timpul atacului. Prezen^a unei cete de hai.ului Baia Mare in '16 de proprietari particular!.ilc lucratorii de la ocnele de sare au reus. iiiiica U'agica a lui Pintea nu a insemnat incetarea i I l. fapt ce se resimte in Maramures.ite de for^ele de ordine. de figura lui Pintea Grigore (zis Vii zul). perioada dominata.i masurile severe de paza j i t i i u u prevenirea extinderii ei 51 aici. .) despre ispravile lui Pintea. la insistentele ostatecilor au fost . Totodata. care i§i luasera numele k-gcndar maramure^ean. in anul 1 7 0 in partile Tisei.i doua jumatate a secolului al XVIII-lea §i prima ilc a secolului al XlX-lea. iubit de acesta si teni de asupritori. . iar pentru ca meiiii sa dainuie peste veacuri. sfatul orasului Baia '.u cvidenti. Transilvania.. care iau in arenda mine pentru exploatare.1 a trait jeenerapa sa.!>atra ?*» . numai in jurul oras. ultimul Pintea fund somi jirimele doua decenii ale secolului al XlX-lea. Tn aceasta atmosfera agitata. popuvc!itcs.I amintita de catre primarul ora^ului Baia Mare. . Faima ispravilor sale a depasit cu mult spatiul timpul. care el insusi a luat partatacul portii. in intewvir^ite de acest haiduc in fruntea cetelor sale uiinat pe istoricul Nicolae Densus. conteie Alexandru comitele jude\ului Satu Mare.. loan Lantos. Pericolul care ameninta pe cei bogati i-a determinat ia masuri de aparare impotriva haiducilor. care isi introduc ai ministratia si Hmba pe aceste teritori'). amin. iar germenii capitalismului suit >. ba chiar si minica". orobabil d: partea de rasarit (in directia bastionului macelarilorl. Se ajun la o intelegere ca sa nu fie vatamat orasul. H>e in toate localitatile jude^ului Maramures. condusa de Korea. mai multe locuri ii nimiele: «Piatra Pintii". rascoala se raspindeste cu repeziciune.A iuabus.it sa niua pe arme. . Dupa ce locuitorii a suferit doua atacuri. GHID JURISTIC AL JUDETULUI iuna mina pe arme s/i in. lupta si nazuintele s.printre ei. „. . inclj siv Maramu^esul. i una din deplasarile sale la Taup'i de Jos a vazut ici inarmap..ianu sa-1 nu. semnele crizei teudalis•par tot mai vadit. »Poiana Pintii".s?rg inta la fortificarea zidurilor in fiecare zi. care au •.". fara cinste linga zidul cetatii. cu toata interventia repetata a curutilor ' tateci si a locotenentilor din oras.tilhar" domnul Pintea din Holl mezo (Magoaja) cu vreo 7 sau 8 de ai l u i . Documentul din 14 august 1703 arata. alti ruruti: locotenentii Andrei Bekess. iar trupul lui a i inintat. primu! si eel mai insemn a fost sus amintitul Pintea.l/. In ciuda maln.. Pentru a se aoara irrmotriva misca care luase o amploare deosebita. a devenit un erou al poporului.vorul lui Pintea" etc. Despre ace: masuri si despre amnloarea ce-o luase haiducia vorbc docurnentele vremii. '. A depasit spatiul cutreierat de el si timpul in r. da oispozitii sa se paza in muntl pentru urmarirea 51 pnnderea >r.. Documentele vremii consemneaza in anii uralvi conducatori de haiduci. Ursu Bella cu doua comoanii. leic. se 81 . au avut loc razvraiiri locale. Create numarul proprietarimiculari. rascoala 1. d la un moment dat apare incaierarea. Prin faptele. poana exterioa este zdrobita . In fruntea cetei haiduci Pintea a atacnt orasul Baia Mare.i O scrie de surse documentare din acesuvreme connurijorarea autoritaplor s. balade. se tac nl'i pentru perfec^ionarea mijloacelor de extractie.te cu nespusa mindrie (in doine..iiducii au continuat lupta impotriva asupritorii HI ilecemile urmatoare.On loc de frunte in lupta pentru drepturi si Hbertau'' ocupa in a doua iumatate a secolului al XVII-lea si in< putul secolului al XVIII-lea. se schimba o tateci. . . a Jncercat sa patrunda in oras dar a cazut rapus de gloaj tele dusmanului la 14 august 1703. trece sub austrieci. Promipnd celor raspundeau chemarii sale scutiri de dari si de slujbe iob gesti.Mbcbita rezonan^a a avut in Maramures. izbucneste. cei din oras ofera strainUor hrana si bautura. Unul din cei mai insemnati romani din secolll-lea". in anul 1800.1 din 1784—1785. pe p! nul luptelor sociale. conducatorul haiducilor din Maramures. . . mai u doineniul mineritului.1 a lost impuscat: pentru ca el a varsat mult i u > v a t pe drumurile tarii ^i singele lui s-a variiiuea drumului in fata portii. La rascoa se alatura si Pintea cu haiducii sai.

ui 51 frazil Ion 51 Simion Buteanu). mi agravindu-se in preajma anului revoluponar 1848.ttul independent Moldova. gata de lupta pentru emancipare so s. i rcvolu{ionare a populapei maramuret > .t lupta pentru emanciparea nap'onala. Numai ca miscarea sociala si nationala romane: de pe aceste meleaguri. care. peste 40 liind spinzura^i pe dealul ini|.iioare. Sim neimplinite asteptarile din partea conducatorilor re^ pei maghiare.. • I n '. Peni i i^i Inr mulp au cazut prada singeroaselor trii n .. a trezit con^tiinva naponala a maselor manejti.i. .i nationalita^i.Plamadita in conn.. un mare numar de ^arani .iic.i naponala. aprobat de cei peste 40000 de dele. a gasit masele populare din actualu de^ Maramures.masinia de spalnr I In deceniul al V-lea al secolului al XlX-lea se I in minerit prima masina cu aburi la Baia Mare. Ideea de unitate na^ionala va strabate "i. la 3—15 mai 1848. alaturi de populapa Transilvaniei — majoritate romaneasca — au cunoscut secole de-a rii asuprirea claselor exploatatoare.ii tirziu. tovara^ul Nicolae • ir.ara. i i i . in care trudeau din greu miliij de romani sub povara jugului feudal s. precum si asupriica tionala reflectata prin lipsa de drepturi egale cu celcl. i l e . 'iiseiii.emna urmatoarele: . desfa^urindu-se in aceea^i perioada.enii. nu a avut in vedere tocmai m populare.ua.c la unitatea revolu^iei de la 1848 din TranMoldova 51 Muntenia. maramure^enii i^i indreapta gindurile Munpi Apuseni.iu. revolu^ia de la 1848 a avut un un i i a r in cele trei ^ri romane. de unde cu 500 de ani in . desfiin^area servitu^ilor feudale ilin. pentru care a fost inipata. din Sighet. "° Anul revolup'onar 1848 a aflat masele poporului mi de pe teritoriul Maramures. M. nii ce-i unea pe fiii aceluia$i popor.iei din Bors. insufletindu-i sa participe la lupta pentru liH tate sociala s. ului gata de a se riclic. 1867. 'i ul Bail Mari s. i tlespar^itoare artificial s.1 uiurarea dominapei straine §i realizarea unita^ii adcmei naponale ilustreaza comunitatea de inte. In aceste condipi deosebit de complexe s-au desfasu adevarate batalii intre ^aranii rasculap $i honvezi in Lapusului.i poliili Maramures. s-au rasculat 5! se aflau sub inoluviei din Transilvania. pentru a le p fica. i vicniii.i Uaia Mare.introduc tipuri noi de steampuri si . pina la infaptuirea ei.eanul Bogdan Voda pentru a in. Faptul ca pe stealiHiunarilor din toate aceste provincii erau inscrise ulr. Declansarea revolupei burghezo-democratice de la 1 in Imperiul habsburgic. pentru unire cu .iamele de lupta ale revolu^ionarilor din acest i l l i.t varanimii iobage. . un document oficial din 1863 ni-1 prezinta AKAMURES 23 . adincind mizeria muncitorilor minieri.us. i i c ca a fost inirinta. dupa cum se precizeaza in.i i . Cosaului si Lapujului. de ilc in-iramuresene. Aceste id luri au ridicat la lupta masele populare de pe vaile I: Viseului. revolupa de la 1848 a des\n inliagia. in politica de deznaponalizare a romani politica care va fi continuata cu si mai multa indirjirc Imperiul austro-ungar dupa incheierea dualismului. iar de acolo spre Blaj. aparata cu strajnicie de armatele lusc de Avram lancu ^i tovara^ii sai (prinn. I lei cu perfecp'onarea tehnicii creste profitul aqi de mine. '.uuoriia\ile comitatense tnmit uni. in pofida i I . s facea revendicarile romanilor maramure?eni. Odata cu inglo' Maramuresului si Chioarului la Ungaria — dupa dieta < Pojon (aprilie 1848) — romanii si-au vazut tradate i lurile pentru care s-au ridicat la lupta. i i'rincipatelor Romane din 24 ianuarie 1859 a u tin puternic entuziasm si mari nadejdi in inimile i i ' i i i l o r Maramuresului. unde in fruntea poporului rasculat s-a GRID JURISTIC AL JUDETULUI in Cliioar unde acjiona capitanul raporta. I plccase maramures.a.1 rc/. impotriva lor trimi du-se puternice for^e militare inarmate. Ministerului arile populapei romane din plasa . .i a Cetatii de Piatra au inni ajutorul fra^ilor din Transilvania. i dm 1'ransilvania rezulta $i din faptul ca 1 1 ul punct de rezisteu^a al ei a ramas . cucerirea de libertap demo. unde prograi din 16 puncte. chioreni lapuseni.iluri supreme. sociala s.i al marii nap'onale. .i vremelnic".i politica. i i . din toate parple Transilvaniei. u l icluri comune. .isientei popula.

. In 1893 muni 11 in Sighetu Marmat.m. pentru i Irontului — prin voluntari. sume de bani. Dupa un deceniu de guvernare absolutista instaurata Imperiul habsburgic. alaturi de ac^iunile inin .iei. a intelectualita^ progresiste impotriva nedreptatii sociale ?i na^ionale. ramureseni la eventualele rascoale ce trebuiau sa usurej . organizap de sociali^tii din IIIj| . La 1 mai 1890. Mare are loc o demonstrate muncitoreasca.a.Comi•M I ' l . mai n n. ndata cu infiintarea primelor sindicate.iunile culturale cu adinc substrat politic n: {ional.a dobindirii ' Komaniei semnificind pentru ei crearea unor .ir. Asemenea men^iuni pot fi gasite frec•msa §i documentele maramuresene ale vremii. Printre act. — si pe teritoriul de azi iurcs. i/bucneste la Baia Mare greva generala a tuturor • . ace| i n . . nitr-o scrisoare deschisa publicata de invaptorul I'tip din $omcuta Mare. in 1907 o aha i bazinul minier baimarean.1 u i l o r ..1 revolutionara a muncitorilor din Maramure? i o evidenta evolutie la inceputul secolului al I ' '. Vasile L\ caciu (1852—1922) si George Pop de Basesti (1835^ 1919). Banat. ul sccolului al XlX-lea a insemnat pentru proleu n l din Maramures.•i n n . eminenti luptatori pentru libertate si unitate nati nala a poporului roman. . adi Bogdan Voda (n. . popor roman din Maramure}" (1861). iar in septembrie. in frunte cu cei mai de seama oameni pol tici din Transilvania si Romania.n t r u ajutorarea rani^ilor din razboiul de inde. biblioteci etc. acesta i?i indeamna colegii .intemeierea unei Romanii Mari". Con?tiin^a solidaritatii fra^esti si-a spus cuvintul si timpul razboiului pentru independen^a de stat a Rom. i/bucnind miscari in aproape toate centrele in• In. as cia^ii culturale. Prin acest document se dispune lu] rea unor masuri ^severe pentru oprirea patrunderii in ^ ramures. Intre anii i i IV07 in intregul jude^ se semnaleaza greve ale fei . decretind prj diploma din 20 octombrie 1860 si prin patenta din 26 f] bruarie 1861 un . 5! inceputul organizarii sale poliiul> iuiluenta Interna^ionalei a Il-a.n urmatori miscarea muncitoreasca din Maramures < cutua mai cu seama in timpul primului razboi lili. culminind cu cele doi momente importante: Pronunciamentul de la Blaj d: 1868 si Memorandul din 1892. i n Iransilvania. care a dat in scurta-i existenta peste 200 de d call ce au dus la sate lumina cartii si a constinrfei natij nale.Regim liberal". i .igurc de infaptuire a idealului lor de veacuri — ' patria-mama. in urma infringerii revolupei bd ghezo-democratice din 1848. realizate in aceasta epoca.!..ilc mai importante si culminind cu participarea proi l n i la grevele generale din anul 1918 care au cuni|K-riul austro-ungar in descompunere. un loc de seama ocupa infiintarea . imbracammte s. • la1)! timp cu luptele greviste ale muncitorilor maui si ca un ecou al marii rascoale a taranilor din . De aceea. In aceasta perioada a uRegimului liberal" popoard asuprite din Imperiul habsburgic au conditii de aiirma mai activa pe tarim politic si cultural.).il. Bucovina etc. sperant. concomitent cu aAstn de la Sibiu sau a Preparandiei de invfyatori din Sig (1862). in numele . la a carui redactare^i su {mere si-au adus contributia maramuresenii dr.isi timp preotul loan Georgiu. situatia interna. declanseaza o greva. Impotriva dualismului s-a iscat o puternica miscai protestatara.pe domnul roman al ^arilor unite Alexandra loan Cu preocupat de ideea extinderii grani^elor tinarului sau si national si asupra teritoriului ilustrului sau inaintas. pot sa desfasoa o lupta sustinuta impotriva oprimarii nationale si a e ploatarii sociale $i sa se orienteze catre o larga actiune i luminare a maselor populare prin infiin^area de §coli. iar daca au patruns sa fie confiscate aceste . iii anul 1907 au loc in Maramures mari framini in i iiidurile ^aranimii.. n. nifeste ale lui Cuza" prin care acesta ii indeamna pe m. precum I e^ecurile suferite pe plan extern constring Gurtea d: Viena sa adopte o atitudine constitutional.AsodafMnii pentru cultura. Constituirea dualismului austro-ungar a determinat vie reac^ie din partea maselor populare.. anunta pe presedintele comitetului roman din i a strins si expediat pentru ostasii romani rani^i A tic 101 florini. '.nine de bani pentru solda\ii romani ce lupta i 'i lilicriate. minerilor si seceratorilor: in anul 1906 greva ulor lemnari §i agricoli din Sighet. OHIO JURISTIC AL JUDETULUI — 1878) care a stirnit noi speran^e in inimile i l " i dill Imperiul austro-ungar.ului au tost organizate astfel de ac^iuni. un an I l i i / i n minerii baimareni intra in greva.

. iar ca j ^Hllc centre muncitoresti din Maramure? puternice acsedinte al Marelui Sfat National George Pop de io\ r iste conduse de P.. au hotarit implinirea idealului de veacuri al • 11. n i u M Congresului Partidului Socialist din mai 1921 la Baia Mare.isten^a antifascists europeana. prin alegerea unei condu t i n . in n.) si a tfllic dc sub jugul cotropitorilor horthys.I de hitlerijti.n a miscarii revoluponare romanesti se produce o democratice din Baia Mare. este expresia aderarii poporului romurejul a ramas pina dupa eel de-al doilea razboi mi i i c/. cit ^i printre {arani. tovara?ul Nicolae noiembrie 1918) care au inceput pregatirile pentru | i.). H I n i) intensa activitate". Costiui. imbracaminte. prin munca comunis. n.unure§ene.tilor in anii 1926—1927 prilejuiesc acunitar. ouomice din 1929—1933 s-au desfasurat in prinConsiliul dirigent este ales dr. la scurta vreme. pina la eliberarea intregului teritoriu al patriei lui roman" (din Transilvania $i Ungaria — n.ipi de 1 Mai in perioada 1922—1925. l i i j i i d e Republicii Spaniole incoltite de coalip'a fascisCu toate acestea. Cavnic si de la salinele din Of IIH. Vasile Lucaciu. cu o populape saracaj carei pauperizare se agrava. Francisc Wolf-Boczor.elor \a. a carui patrie fusese cotroMarmajiei. Se organizeaza mitinguri de solidaritate. grevele genei l ' ' i i . Somcuta. Organizap'ile de partid din Baia Evenimentele petrecute in anul 1918. semnat. ales in aceeasi zi.iniure?. au determinat Partidul Nap'J NM'i V' intreprinderi vor organiza si coordona in anii Roman sa organizeze Consiliul National Roman Cerj | Mil unnat fiecare greva. OHIO TURISTIC AL JUDEJULUI IAWAMURE§ 27 .C.i n i t o r in lupta proletariatului din Romania. prin ] n c a Partidului Comunist Roman. in acp'uni antisele exploatate. a apreciat: ^Partidul nostru comunist. in care se inscrie §i lupta clasei muncicentralizate in primavara anului 1918. lor 1-a constituit unificarea diferitelor organizapi sod • i M .unicul for care reprezenta vointa pop< i. printre care se a romanilor si crearea unui cadru national si socials maramuresenii Vida Gheza. din punct de vedere economic.emenea miscarilor din intreaga ^ara. Ma i i international. ai carei membri activau atit printre Realizarea unitap'i statale a Romaniei prin unirea M o r i .. • iiuincitoreasca maramuresana 1-a avut Uniunea Ti• i l u i Comunist. Intre marile miscari greviste din RomL ic pentru apararea integritatii granu. veniti din toate colturile Traj • nuducerea organizap'ilor de partid au loc anual vaniei.R. nieri din bazinul baimarean din 4—17 septembrie 191 !e muncitoare din Maramure? se solidarizeaza cu demonstrable de la 1 mai 1920 din Baia Mare.ti §i hitleri?ti. miscarea trimite reprezentantj la Marea Adunare de la Alba Ii ulmionara au avut aici organizap'i demne care au desParticipanfii la Adunarea de la 1 decembrie 1918. demil rizarea intreprinderilor etc. doua personalitap marcante ale viepi politice parple maramuresene. la care represe cereau incheierea pacii. dra I ' n i n iparea voluntarilor din Romiania. pe linga implinirea unei aspirap'i seculare. Din Marele Sfat al Tarii. dial un judej slab dezvoltat. Baia Sprie. Sighi i poporului cehoslovac. au fost transAccentuarea exploatarii va ridica din nou la lupta : l i t . In anii parte si reprezentanp ai populapei maramuresene. Un rol insemnat in mis. Viseu. mei i-nte etc. sa constituie consiliile naponale rorr itl vechile traditii de lupta revolutionara din Macomitatense (in Baia Mare si Sighet la 12 si. i i. fa<J || tic solidaritate a muncitorilor cu cei inchisi. apoi participareaj greva generala din 1920. sccretarul general al partidului. Sighetu Marmapei. 1918). i l i l i c r e la Internap'onala a Ill-a.r{{ 51 inse inscriu puternicele greve generale ale muncitorilor I llpi'iidL-iitei naponale.tilor de aici. Acpunile comuni^tilor 51 cadrul acelorasi fruntarii a tuturor provinciilor roi i 1 1 lor au diminuat considerabil influenza legionarilor nesti — opera a maselor largi din intreaga Jara — a I n . Refugiatilor cehi li se acorda ajutor de Sugatag $i Costiui din 23 iulie 1920.se$ti. a marcat un moUn important pas pentru lupta revolup'onara a mil] ' I .ulicala. i Sprie. i onstrap'ile de la 1 Mai 1939 din Baia Mare §i Baia .' i . procesele porului nostru — desavirsirea statului national ron ic comunis.r.Anii 1917—1918 sint marcap de miscari muncita i . numar de peste 100000. . respectiv. din principalele exmarile miscari populare. nuincitorilor baimareni au votat pentru infiinii . nomic necesar dezvoltarii forfelor de producp'e. demonstrate sau miscare de (31 oct. libertap democratice. Sighet. • it i I T populape $i autoritap (alimente.

^tiin^ei 51 culturii au antrenat deplasari impornspre zonele agricole spre cele industriale. In moria eroilor a fost inaltat un monument apar^inind sc tonului Vida Gheza.e — res. ucrainieni. deraierea de trenuri militarel prezentarea la incorporari. dezvoltarea invavai i u l n i . iar Maramedie urma50.3% urbana.1 o/o evrei .7 (1980).6Vo ^igani. libere a aces stravechi paminturi romane^ti. ln\ 1941 se declara o greva de doua zile la salinele din §ugatag. {upi pina la zdrobirea completa a Germaniei hitleriste. cinci ora^e: •> 29 . Grupele de partizani. i u i .ului. Aproximativ 1 300 de patrio^i aj fascijti s-au inrolat in diierite unitati ale armatelor mane $i sovietice.7°/0 maghiari. au slabit puterea inamicului.i antiimperialista dj 23 August 1944 a dat un puternic impuls luptei de el rare nationala s. n . i n n n r c a cre^terii continue a numaruLn de locuitori. determina o mtensificare a luptelor maselor populare. Sighevu Marmatiei etc.. bineounoscut astazi in intreaga Incadrindu-se in ofensiva generala impotriva tri hitleriste-horthyste.a structurii popula^iei pe na\ionalita\i — mani. ificarile intervenite in Structura social-economica a )ude^ului Maramure^ nu pot fi privite in afara lor fundamentale intervenite la nivelul mtregii mai in cadrul acestui proces unitar.ici cu o populate de 38 937 locuitori. oprirea unor instajapi inj treprinderi etc. 1 'harea economica a jude^ului. Dupa eliberarea tarii ?i Jncheierea victorioasa a boiului impotriva Germaniei hitleriste.edinta de jude\ en o populate de 115 363 de locuitori.ului Maramures a fost i de condi^iile existente in cadrul difentelor • rice de dezvoltare. OJ 0 ^.eu. Insurectia armata antifascist^ s.ti sau Baia I §i Tirgu Lapus. adui du-§i contributia la eliberarea teritoriilor CehoslovaJ Ungariei 51 Austriei. Moisei—SapintJ ceie din Giulesti — Sat-§ugatag — Deses. 11. 6. u n i1 t a cre^terii popula^iei judel. participind la actii impotriva triipeior horthyste. I Un pimct de vedere administrativ. i de 1 ianuarie 1980 populatia jude^uiui im. iar imprelocalitatile suburbane 44611 locuitori. judetul Maramure1? '>• doua municipii: Baia_Mar. pina in 1980 (514 339 locunon).i de catre horthy^ti 29 de patriot!. 0. In vara anului 1944 acponau pe teritoriul Mararal $ului zece grupe de partizani ce controlau principj puncte strategice ale judet. fara a ajunge insa la media I'apt datorat in special existence*! unui intins fond ilvo-pastoral.Pericolul fascist.iliza 514 339 de locuitori. creir greutati in aprovizionarea frontului. Acestea insa I n i ' uncle pasdcularitaYi pe plan local. automate fasciste au tr la represalii dintre cele mai barbare impotriva populj care sprijina rni§carea de partizani. 1 1.reiese ca popula^ia M\I este majoritara. fara localita^ile me. GHID JURISTIC AL JUDEJULUI asezarile 1. Alte actiuni antifasciste soldate cu incendl depozitelor de munitii. 0. Dupa 30 august 1940 se organizeaza marl mitingul demonstratii la Baia Mare. ou o densitate loc/cm2. Structura pe medii a populapei este 'VJo/o o reprez'mta populapa rurala. in cor Moisei au fost uci$. ea facind un salt urias din '304 locuitori). Astfel.i sociala a maselor populare din noj Transilvaniei. lot mai multi muncitori $i tarani au jinit electiv grupele de partizani.60/0. inceputul istoriei noi. alir. masele popul din Maramure? au participaf intens la procesul^ de adj transformari care au avut loc in patria noastra. si 131-895 CB localitatile suburbane^— 51 Sigheui i. au provocat pierderi ansemnate hitler] lor.. cele din zona comunelor Rona—Vis. Infaptuirile revolutionare de dupa anul 1944 au stituit pentru Maramures. i pe kmp a cunoscut o evolu^ie considerabila de 1930) la 82. devout o trista realitate $i pentru inia in urma Dictatultii de la Viena. navei i u l I'iind un fenomen frecvent intilnit mai cu seama i»n ul centrelor miniere. Fata de aceste actiuni. maramure^enii au luat parte actii eliberarea ^arii noastre de sub dominatia fascista. ca ?i pentru toate judevele Re niei socialiste.

cum M intilnim in alte regain! ale ^arii. Vis. care depaseste 100000 de locuij Majoritatea oraselor au un caracter industrial. Seini) potrinatizarii ini^iale. in care sint ridicate numeroase gospodarii.eului. un ora 'Caracter widustria 1 . in tin Chioarului si piemontul Sapin^a — lapa.-educe totul. 'oicciuri cu profunde semnifica^ii umane. Altele 1 1 ' i ina tentaculara.ii-i.). Co?tiui. Maramure^ul este pastratorul §1 purtaM i u i inestimabil tezaur de arta populara. a arhitecturii popupasind demult lim'ta oricaror granite. obiecte de artizanat.). i [II SI OBICEIURI Cull de tara Icgendar. iar unele.). in care se vcstitele biserici de lemn.pepinierele" zootehnice ale ^arii) s. Boiu Mare. Mara. la intrarea caijuiesc monumentalele porj. Bogdan Voda. monumente de arhiteci. roieni s. din apropierea orasului Baia Mare. 11 da tuturor vicisitudinilor vremurilor apuse. . atrage pd latia din Depresiunea Lapu$. cu excd ora?ului Baia Mare. inimcroase gospodarii durate in lemn. Baia Sprie. Forma asezarilor rurale este influenvata in mod dcd bit de caile de acces.). Asezarile urbane sint in general centre mici. Pe linga van t n .Rezerva^ia de arhitectura populara !• i lilicr de la Sighetu Marmatiei. De aceea. care a reusit valorifice insemnate suprafefe de terenuri slab product! Configurapa ajezarilor rurale. i i liccare gospodaric este o t £ satorie in miniatura. cunoscuta ?i recunoscuta arta cioplitului in lemn.). Cosaului. de la elementele costumului popul i icrgare. dar cu tending] adunare spre centrul civic (Dumbravita. unde se create . tradipi.i maramure§ene..a. V Izci. Tipic zootehnice s:nt as< rile din fara Maramureyului. Astfel. Ajezarile cu caracter predominant pomicol suit g pate in zona piemontului Seini — Baia Mare. stapunea de cercetarj ?i productie pa cola. unele risipite (Preluca Noua. se detas. Asezarile rurale se caracrerizeaza prin fnjiruirea loi majoritate de-a lungul riurilor (Somes. Cavnic (<| loc.eaza stravechea a§ezare voievodala din i i n l lYTaramuresului Bogdan Voda (Cuhea). H si Cavnic). majoritatea localitatl situate pe Hnia de mare trafic au o forma alungita ( GHID JURISTIC AL JUDETULUI r Mara — Dese?ti — Harnice§ti — Sat-$ugaBerbesti — Giulejti). un oras. VIseu de Sus (20818 loc. aflata in plina faza M liiuire. sau Roza•. straveche vatra de civiliza^ie 51 • • I n n i romaneasca.ana.). i i i sinteza a specificului vietii satului autentic marai menponam . pnrt'ilor sau bisericilor de lemn. pe ci. Leordina ?.) ?i un numar de 62 de comune dintre care cinci j urbane. asezarile din regiunile joase — deprei nare — §i indeosebi a celor din lungul ^"ajlor au o stt tura in general adunata. in functie de conditiile cadn natural. Se remarca. in j de dezvoltare (cu noua platforma industriala). * i Id. uneori aproape unite. este diferita. pupne !a numar. Giule^ti. Tirgu Lapus. covoare. unele din ele tinzind spre ag!omerata (Tauni-Magheraus.ti. eatre el gravitind locuitorii aseza] din Depresiunea Maramures. sub raportul functlei econorr sint zootehnico-pomicole. Sighetu Mannatiei este. Marei.. Tjrgu La>u$ (13144 loc. Vi Lapus). $omcuta Mare. biserica de lemn.i unde. Cele situate in zoi piemontane sint predominant rasfirate. fe. sub raportul struct! si formei lor. in aq scop.. instala^ii tehnice dintre cele rcprezentative.! acest domeniu. Sirbi. s-a creat o stariune experimentala zootehnica. iar Viseu de Sus are traditie prin industria de prelucrare a lemnului.}ii $i prin valori cultural-istorice 51 etnograficpc pastrate pina in zilele noastre care atrag prin t i i u l i t . I M i n e geometrice (Ocna Sugatag. u e ?i prin frumusetea lor.^oale". Baia I (16666 loc. Cea mai mare p a asezarilor din juder. Calines.ii cu seama avind innascut acest dar artistic preindeminarea ?i harnicia caracteristica.Borsa (25467 loc. in care domina industria extractiva (Baia Mare. i utilitara. toate intr-un minunat cadru natural. in i/. de asemenea. precum si la contactul vailor cu zonele piert tane (zona Seinl — Baia Mare).a. Iza. monumentalitate §i originalitate. Preluca Ve Codru Butesii).bruna de Maramure?" (aceasta zona fiind socotita -j din . Bude^ti. Lapu?ului s-a pasilfcrata §i autentica arta populara romaneasca. obiectelc realizate in Marainures chiar AMURES 31 . • i u | maramure^ean se evidentiaza datorita stravechii "l'ir. care nv!i in constelapa folclorului national prin vigoarea '•|ni".

| intrarea in zona respcc:liv. ' ** • - nil este r: Mara.om sarbfitori „ tot satiit te-om cinsti „ pornitn cum ii datina nconjurtttK farina ja . Cum ii datina la noi $i cu satu impreuna 1 . precum si evenimente legate de anotimpuri "si gasesc o puternij flectare pe plan spiritual.„ aceasta mtndra zi.Tinjau 'pastreaza in citeva sate de pe yalea Marei. care vor fi purtatej feciori numitj . SpaVi toate relele Si 7ie ada binele.boi"..t. Este un simbol artistic colectiv al pretuirii muncii riiciei. Am venit perechi de boi. fiind exprimate in obice datini.sfatul batrinilor" drept care a infipt plugul in brazda.strajeri".l. Taranul.j^nin ae de-o-mpreuna . La casa sarbatoritului se fac intense pregatiri.Ttu 1° la vara. rtu '.. . panglici multicolore... )r im vlat& buna.. fiind le semnificatia vietii materiale si spirituale a oameri aici. ( 'a gazdoato . familiei sau colectivitatii. declarat de .. . U 1 S sarbatontul este> P> de a fugi. 1 . iar . se adreseaza batoritului 51 mul^imii spunind: .. si portile satenilor sint frumos impodobite cu crengi de mesteacan. este sarbatoritul s In acea zi satul intreg imbraca Kama de sarbatoare. obicei care atesta vechimea agriculturii p.. A Un asemenea o_bj_£ei_de primavara numit .. ji ac e-n lw»e Koade bune. a ^... ' Oamenii acestor meleaguri si-au creat de-a lungujj murilor o bogata via^a spirituala.. OHIO TURISTIC AL JUDEJULUI o» .om indrepta lt opo ne-om uda . La alte 12 gospoc din sat se instru^eaza jugurile si tinjelele cu vcrde flori.. ele se leaga in serie.daca reprezinta obiccte de uz casnic. cergi si covoare alese. ^ ^ Avind in vedere unele caracteristici ale portului populi care diferft in linii mari clc la o zona ctnografica la alj descrierea portului so va face la capitolul trasee turistice. le. jjine-n fara Criu varu. irnbracamintj '"'au $i un pronuntat ca^acter artistic.. estetic1. meleaguri. sa nu c e din alai ar urma n tentativele pe^ « ' iinu l la r u. . Marfi. pentru . „ uvem roade bogate |ft noi ?i-n alte sate gfl traiesti cu voie buna . $i-ai intrat cu plugu-n brazda $i-ai pornit lucrul intiie Sii avem roada-n cimpie Ai o mina-ndamanoasd ?i-om ave roada frumoasa. Dupa ce jugurile si tinjelele sint aduse la gospoc sarbatoritului.Si-ncalZe simintete ^ Sa rodeasca Jioldele . caz « care care se incheie sarbaca sarbatoritul sa nu t b c a t a de gomci" rosteste cuvxntele: Mindru Soare calator yipleaca-te pe ogor .marele pogonif eel care va 'conduce intreaga ceremonie.i ..Buna ziua om de cinste Ce ai mers tot inainte Ce te-ai sculat pina-n zori. Momentele crucijj viata omului. tiles] de la plug este frumos impodobita. obicei a carui origine se pierde in negura vc. stergare. norneste ^P1C r datapluguUn brazda .

Participantii sint imbracati in haine de sarbi toare. Primul care face r.te celor prezenti $i-i invita aca unde for fi servip cu mincare s.".. Petrecerea s.Asa-i rindu-n botejune Nevestele sa se-adune.se umbla cu faclia de cind lui ca focu-i viata §i alunga salbaticiunile. Se pregate§te.ruptul sterpelor". prietenele. Se stabilejte i logodnei.. unde fiecare familie aduce mincare s.... Cele doua familii vizate se viziteaza reciproc. ' d. poezia populara.esc de primavara. care o giaza munca/s.holda de porumb In unele sate de pe cursul superior al Vijeului se obi: OHIO JURISTIC AL JUDEJULUI . practical pe intreg teri riul Maramures. *"•". purtata de una din ai frumoase fete. amasuri$u.. sau .tiu. In seama lui se pune recolta bu sau mai pupn buna. joaca . Ca barbatu-i ca cucu. numit . unde cintecul.cununa griului".Sarbatoritul mul$umes. Izei s. M Tinjaua".. peste care i ' i n n i " s. Femeile se in tree in urari adresate noului 'ii.)Faclia maaa. Se duce-n lume la coasa.i bulbuci. Nici tatal copilului • .". pe valea Izei este cunoscuta vbotejunea" (bote(lilului).i sinziene".]Citeva versuri sint semnificative: . subliniind momentul i il al venirii pe lume al noului nascut. vaile $i deilur: rasuna de haulitul feciorilor s. petrec cum numai ele s.i Marei. nitre cele mai grandioase manifestari populare este . sa petreaca Voia buna sa ji-o faca.cercuri de foe". Mai impletesc 51 cununi^e ce le poarta pe cap / ziua de sinziene. Sarbatoarea aceasta se desfa§oara de oj cei in prima jumatate a lunii mai. apoi ciobanii urea turma la munte. Si se-ntoarce la lasare Pa cind \i coconu mare".i astazi de conditii deosebit de favorab Este momentul cind oile se despart de miei §i are loc suratul laptelui. Dupa ospa^ : ncinge M giocul"..tli vizita este feciorul cu parinui lui.ului este . ferestreli Jla grinda. fiind acoperita sub ultima brazda. 'D/entantul mirelui spune: 35 . jocul icuria se revarsa ca un torent. fetele aduna flori de sinzi Idar s. Dupa ce a arl faclia este adusa acasa $i preluata de mama sau bunica infipta in gradina de legume sau in ... oferind un spectacol nocturn fascina in timp ce striga: . cas. I/ Solstitiul de vara prilejuieste un obicei frumos pe vi I Vis. aprind faclii pe care le invirt deasupra capetelor descri^ . obicei stramos.. Cununa se pastreaza pina toamna.i bautura.Tot in ajunul acestei sarbatori. undeva la margi satului. jr. . dintr-un munte in altul. In ajui I acestei sarbatori (23 iunie)..eului. unde se va in-recerea.1 la intersec^ia uli^elor sa se faca foe. Grija casii-n cap f-o lasd. Ca mamele necajesc Pina pruncii mari ii cresc. Cu acest prilej. seara. Alaiul se deplaseaza prin sat I'emeile ies in intimpinarea lor cu galeata cu apa.i . sau .i voia buna continua pij seara tirziu.ona joasa a Maramure?ului se mai pastreaza obii iinoscut sub numele de .. unde se introduc a?chii uscate de br rasina ?i cil^i.coconilor". i se intinde o grandioasa petrecere populara.. Se r. pe care le pun deasupra ujilor. Alaiul se oprejte apoi la casa gospodarului i icrminat primul recoltatul griului.ic admis.i bautura. **It'm'ionam citeva momente pregatitoare mai semnifi*'C.pa ospa^"..Faclii s. la care in unele sate participa doar femeile.horea femeilor" 'mi. unde v constitui stina. Faclia se pregate?te in ziua sarbatorii dintr-o bita di picata la un capat. urda.. cind fetele seceratoare o cununa din spice de griu.botejunea" este o create lica spontana. Grupurile de tineri fonneaza cercuri lar. vecinele.. Sa se-adune. Un obicei pastoral frecvent. . Cel sarbatorit se bucura tot anul de un respect s.i pri tigiu deosebit in sat.la stina". cind ma griul. Este mariu-1 terminatul secerijului. dupa anumite reguli. care are loc acasa la fata. \ l i c sint obiceiurile legate de momentele esen{iale din ninuiui. Batrinii sustin ca ..'. i $i alte asemenea obiceiuri.c . n c l u le. cu cintec..i . ' i v i i a rudele. indeletnicire strav ce se bucura s.ur nuntaj.pe vazute". faclia maaa.i harnicia ramine o manifestare emo^ionan plina de seiiinifica^ii. Intregul sat asista la acest spectacol. care atesta oieritul. ji §i veselie..cocoane" in semn de purificare.ul balmosul. Probabil ca| origine e«a §i un mijloc de transmitere a unui mesaj vale in alta.

clopo^ei. . m dobit cu multe margele. Coconi so. Tinaru nost' imparat Dimineafa s-o sculat. care se face separat." Ajung la invoiala. naframe cololluri..' i iii prezenta fetelor.. astazi intilnit din ce in ui i. insopt de 2 stegrai. M i l l moment premergator nunp'i este eel numit i c se desfasoara concomitent la casa mirelui si a IV mese sint suprapusi din loc in loc cite trei coi . inU i . impletite din aluat... Virful. I spate se impletesc doua cozi.. Mai mire ?{ mai firtate Multe fete-s sup&rate ('a r&min nemaritate. turii. N-o smulgem sa vestejeasca Ci mai mindru ca sa creasca.irilor. flori. Ceterasii cinta. in forma de suli^a.Nu ftim ce flori cautafi dumneavoastra Poate din acelea din fereastrd. Pin-aid la dumneavoastra Sa caute — sa gdseascd C-o auzit in lume Este-o floare falna. fara nume O floare mindra fi aleasa Care se afla la dumneavoastra in casa Si-am zinit s-o smulgem din rdddcind S-o ducem la-mparat in yrudind. 1 1 . Stetimpul joaca steagul..cotelnica"). In patru zari o sunat.. avind in mina sticle cu {uica. creasca Si la mulfi ani sa tr&iasca . Irumos impodobrfi. Ca nu este fiu in lume sa creased $1 la paring sa nu gre$easca. Un moment solemn este . cind se spune: . In duminica ce precede nunta. uiga: . in care se prind panglil nuiri TI IP»»""— - 1 1 cununie nuntasii se unesc intr-un singur alai si se • i M spre locul unde este pregatita nunta. Cununa se pregateste cu multa migala dintr-un rial tare acoperit cu o jesatura de lina sau bumbac. satraifi 37 GHID TURISTIC AL JUDEJULUI . Sau pa asta so. Aici ii iniiii batrin care arunca griu peste ei ?i spune: .5 m." Tatal miresei raspunde: . verdea^a.. Noi avem flori uscate sub grindd Potroacd ?i romanifd sub Undo. ceea ce inseamna invita la nunta. Se poarta discutii asupra datei nuntii. plimba in acelasi scop. se stabilJ nanasii.1 |i i i. dc el se leaga panglici multicolore. cu tot felul de elemente flo•niorfe. noroc sa avefi file boabe de griu atifta ani fericifi MIUKI.. Cusutul (M|HI (onstituie o adevarata ceremonie ?i este realizat i i K . . pa aiasta o caut&m Ne-o daft./eyi mireasa •pinti-n prag Sa-fl vezi mirele sub steag Cum ii scutura steagu $i-i cinta ceterasu. De asemenea. In jurul gitului se poarta zgarirgele de coral (. verdeaja. Gateala capului miresei cere multa indemmare.corai").i beau.Noroc. v-o dam?" Reprezentantul mirelui spune: .. plimbindu-se prin sat.5ara buna. Mai frumos sa infloreascd.n.i de certa valoare artistica — . maninca s. mirele.. voia buna si veselia ii cuprirj pe top.. Las' ca le-om marita noi Ctnd vor fi pastile joi. . feciorilor. oglinzi.. care cinta si • I M | sc face dintr-o bita de 1. Mirele sau mireasa se . bucatareasa (. Rogu-te de ascultare. ornamentat.. i din alaiul mirelui. gazdd mare. . cei prezenti se as! la masa..Ne-om ruga la dumneavoastra Dragi parinfi si frafi ?i la toil cei adunafi Ca pe fiul dumneavoastra sa-l iertafi. Oaste mare-o adunat $i la drum a apucat. ori o lu&m?" miiliciale si naturale. 1 premergatoare nunp'i se pregateste un obiect i.Da." i plecarea la cununie. Sa se inmulfeasca.steagul". mireasa poarta cunij pe cap.idrafi de nasi sau rudenii in fruntea mesei.

. jocul maftilor este in acelasi u i ' mi obicei interesant. pur1 |ic cap a$a-numitele j. sau sint urari de fericire." i in r. cind fiecaruia i se cinta jocul preferJ se prezinta cadourile. unii colindatori fac pe .steagul" este a jat pe ).giocul miresii".dracii".istreaza elemente noi. Mara.Colinda pacurarului". plina de jale si melancolie.. panglici. ciucuri etc.Dragu-mi unde-am zinit Cu cine m-am intilnit. Dupa acest moment sosesc socacitele (.i chiar de la o localitate la aha inHY. i . cirrtei. Dragu-mi la veselie Cu oameni de omenie.. Apoi petrecerea coni i |iina in jurul prinzului. Mireasa s-o ttrguiesc. peste care .. Asa.ul rascumpara mireasa. spre exemplu: . ?i in casa bucurie. Facefi-mi loc cetera$i GHID TURISTIC AL JUDEJULUI ' H I M miezul nop^ii are loc . i se pune . Cu• i « ic ridicata de pe cap. Unele exprima veselie. In Maramuresul propriu-zis ie re^inut si mpmentul prestarii juramintului de de catre miri..Facefi-mi c&rarea mare C& eu zin din departure. Mie bani de nu mi-H da Dupa masa ptttefi sta Mireasa nw-fi capata . Dupa ce nuntasii se asaza la masa ." Mireasa intre timp dispare. •—I I i o regmne la alta s. Altele sint i li uc din balade si legende. Smt aduse pe I doua femei acoperite pe cap. Nanayul promite o i rasplata pentru eel ce va gasi mireasa. fapt care aminteste de contractul Ie casatorie. iar fata incheie: .$i coconi mart fi sS. S& traiasca mireasa • de la ea e dragostea Sa traia' fi mirele De la el e binele .. dar in general momentele lin i|i. Iar acum intrafi in cast! $i va asezafi la masa " So ma due printre nunta$i.i cununa... obicei care se pastreaza.. care povestesc scene sau inll|il>ui de vmatoare. O parte sint variante ale Miori^ei." Veselia este molipsitoare. M i i u i i de majti. iar strigaturile adresate mirelui. Si-o ramas necocosita .i.itul nuntii m il rupe.-. o baba. ce au rolul 39 . resii si nanasilor nu contenesc... fiind asemanatoare cu doinele.cotelnica"B gaina gatita In fata nanajilor spunind versuri hazlii: a¥aceti-mi loc ceterasi Sa ma due citilinas Cu gaina la n&naf. bucurie.|Hi|Hilare. 1 cabile sint ?i unele datini §i obiceiuri legate de i l e de iarna. Momentul marcheaza iesirea din nndul ||or si intrarea in rmdul nevestelor.nato?i sa dobindifi HoldS.Cu banli de la nanas Mi-oi cump&ra pudaraj. Spre mijlocul noptii urmd . lc-i\u ca fiind una dintre cele mai stravechi ma• Mi i artistice populare..ruda".cu^me de draci". optimism. Dinspre usa se aude vocea unei fete: .. Cosau ^i Vi^eu.in toate cazurile acestea sint scurte istorioare din uncnilor de la munte. practical mai cu seama pe 1 l. la sfirs..imbaltuitul" miresii. Irci pacurarei". doar aici. dar acestea sint o fetitj respectiv...si belsug. se bea. Cu nanasul m-oi iubi Nana$a nimic n-a sti". u in. el insopnd celelalte obiceiuri i Masca imita un cap de animal — capra. In Maramures. oaie — MC elemente ornamentale.horea li". . Se maninca. o reminiscen^a A unei mitologii agro-pastorale..bal{ul". S&raca gaina me' R&u imi pare dupa ie C& mi casa-ntr-o costifti $i-am hranit-o cu pomnifa. S-o mincat malai din sita. dar este prezent §i in " • I -''iielor etnografice. se .ilc descrise sint respectate in intregul Maramure? In u in jude^ele limitrofe. Mesenii se veselesc.gioaj apoi se prezinta cadourile.. Se cmtS . dupa toate !• il'ilitavile. majoritatea colindelor '' I n c. mare fi deasa Noroc fi pace in casa Griu frumos ca la cimpie.. baladele. iar in unele cazuri.

^ fata-n fata. sanatale si mull spor in no an ce vine. coarnele insea putere demonica.obicei traditional de primavara. Obicei frecvent este si plugusornl. poate fi urmarit la sfirs. o limba lunga. unde se desfasoara . Astfel. ceea ce in limbaj lo inseamna laur.. de o rara frumuset. aducindu-li-se multumiri din par obstei si urindu-li-se tericire. Suceava ?i Maramure? 'oua duminica din luna august. • ui .- i stimulata creapa populara. In orice) acest soi de . una simbolizind faptele bu alta faptele urite ale satenilor. menindu-se aceste fapte. lii Prislop" — festival folcloric interjude^ean cu partinca jude^elor Bistrita-Nasaud.u ui" — festivalul cintecului §i dansului din . Un grup tineri pregatcsc o lelegu^a de plug impodobita... avind orificii in dreptul gurii ?i ochilor. limba indecenta etc. sau ale bunei cuviinte... prin care se. |. .itul fiecarui ajj Sighetu Marmat'ei.draci" nu mai este intilnit in alle zone tarir.! nici gospodarii harhici care s-au evic tiat prin faptele lor in timpul anului. o imiiap'e ghioasa la nas.. oprindu-se pe la gospodarii care au incalj normele de cunviepiire sociala. din care nuj sesc aceste elemente. cojoc inters pe dosj sint echipati in negru. I'lloijte primul t&ran care a ie§it la arat — prima dea lunii mai. Un spectacol unic. In unele sale situate la altiiudini mai mari se consiit doua grupuri de ieciori care ies pc doua dealuri ale s<| GHID JURISTIC AL JUDEJULUI se aduna fe. sau dimpotriva sint elementele dau culoare. yDracii" imbraca de obicei un. Unii intreaba iar al trecute raspund in fap- mcnp'nerii ordinei in timpul desfasurarii jocului sau speria pe copif. • . In incheiere i se ureaza indreptare iar grupulj retrage izbucnind in ris. In unele sate de pe valea Viseului se mai praciica obicei cu semnificatii de ordin moralizator.Tara LSpu^ului" — luna iunie. Nu sint ornis. ^ Interesant si spectaculos este si ajocul caprei" pracl In toate zonele Maramure$ului. Grupul astfel organj strabate satul. intre timp o parte dintre feel p'n u^a pentru ca gospodarul critical sa nu poata I afara. cu" deosebiri neesenp dintr-o parte in alta.buhai". ia rest urechi de iepure. constituind un del pentru ceilalti. animal care popula odinioara padurile noa s. portului 51 dansului popular illn . Un alt obicei asemanator cu eel precedent este garea peste sat".ilnl Izvoare" — in prima jumatata a lunii iulie.festivalul cintecului.e. dar cit mai caraghios. pe~uTneri. M I . cunoscut in nord-e^ jude^ului sub numele de . coarne de berbec. mi baimSreanS" — festival folcloric jvide^ean — luna III lombrie.i simbolizeaza puterea $i virilitatea. fiecare element al avind o anumita semnificatie. • il"l de datini si obiceiuri laice de iarna de la Sighetu Mm-matiei" — sfirsitul lunii decembrie.Festivalul de tini si obiceiuri laice de iarna". practical in noaplea de Anul Nou. Aceste cusme sint ni$te caciuli uria$e. pe pun doua perechi de desagi. manifestare ce a de de mult granitele judepilui.Tara Chioail" — luna iunie. bour. adevarata desfatare obiceiuri in lur folcloric • nu" . . avind la origine bourul salbatic zimbrul.

Cavnic. Alte unitati industriale puternice sint: Flotatia centr de preparare a minereurilor. Alaturi de acestea a aparut si industtj constructoare de masini. In acelasi timp s-au dezvoltat si ramurile dustriei usoare si locale. I uprafevelor improprii agriculturii pentru a asii H-erea padurilor ?i protec^ia mediului inconjurai i i n a perioada au fost puse in funafiune noi obiecI'.U.i cele i i ' i de unitati ale in dustriei locale maramure^ene I rare: . nicinalul anterior.5%>. Fabrica de n. v t m l tn vedere Prograrnul de masuri pentru conserfi dezvoltarea fondului forestier in perioada ~2010. cit si in peste 25 de state din Europa.ivind reale perspective. exportul acestei unitat.M. i'1'i.I din Baia Mare.a jude^ului.M. precum s. Faimar Baia Mare.).M.ini ^i utilaj mir (I. Africa Asia.a. iar Intreprinderea r lurgica de metale neferoase (I. tun din urma cercetarea s.. " i u n l .Profil economic ? Daca in urma cu trei decenii judetul Maramures a^ o economic cu un pronuntat caracter agrar. ramuri traditionale pentru aceste meleagu au luat un puternic avint. aceasta bogatie insemnata a Maramure§ului. astazi situa s-a schimbat radical.M.M. locul primordial fiind detinut de dustrie. care ^i-au procesul de produc^ie §i ?i-au imbunatatjit con'!• nuinca in subteran.Maratex" din Baia Mare.tvin^ifica 51 proiectarea in nctalurgie s-au dezvoltat. constructoare de masini a dus. la dezvoltare OHIO JURISTIC AL JUDETULUI i Mm sus^mut a exploatarilor miniere de la Herja. in mod firesc.. produc\ia_industriala globala a IH tit in iudei. Baku. in noimai 12 zile s-a extras minereul valent intregului an 1938. ritm i prcvederilor ininale ale planului. cea mai mare unitate de acest fel din exporta produsele ei in 16 tari. Intreprinderea mecanica de mas. precum s. s-au intreprins o serie de acnuni 1 '. lit i-li-1 combinatului sint livrate in peste 30 de ^ari i Mi conjanentele.M. BaiaSprie.M.amintul supe.ibrica MUnitatea" din Sighetu Marmatiei. trei . a fost pus in valoare • n\1 de la Roata—Cavnic s. una de placaj s. Topitoria in — Ulmeni s. <loua de P.4J>/o il.A. metalurgia neferoasa si de prelucri( a lemnului.) asigura circa 4C din productia narionala de metale neferoase. Utilajele produse de Intreprinderea r canica de masini si utilaj minier sint bine apreciate atit tara.i faptul ca padurea ocupa _42.uat s. Ini .Unirea".U. • ml de prelucrare a lemnului din Sighetu Marii cele trei platforme. intr-un rltm mediu anual de 9. Transportul in galerii este cc plet mecanizat. Uzina de utilaj minier si reparafl (U..ire pentru plantarea cu specii corespunzatoare a K I I .S.i prelucrat dupa cele mai noi tehnologii.a. r.) etc.i. ramura noua pentru judetul ramures.eu de Sus.i una de furnire ' i printre cele mai mari unitau de profil din ^ara. ritmul mediu anual fiind de aproape 10% 43 IAMURE? . I.a..U. Au fost create peste 50 de intreprinderi industrij si cooperatiste.A. Fabrica de mobila Vis.40°/0 din exportul total al jude^ului. durata schimbului de lucru '•ri reducindu-se la 6 ore. invai.i reprezenK. 11 mi. dintre care 34 de subordonare republicail iar alte zeci de intreprinderi au fost largite si modernizal Industria miniera. opt fabric! de mobila. »Progresul" din Baia igheteana" din Sighetu Marmauei ?.M.L.R. . i i r intreprinderile cu pondere importanta in eco''•Uilui se numara §i Combinatul de prelucrare a l i n . Fabrica de preCI»IP A laptelul din Tirgu Lapu?.\t.triale ca: Intreprinderea mecanka — Sighetu K-i.M.N. Bor^a. la Baia Mare s-a un n i smut de interes national. Printre unitaple de acest profil pot cita: «Maratex" si MFabrica de confecni Baia Ma Unitatea.. Parplast — Sighetu Marmatiei. In perioada l')77 industria jude^ului a cunoscut o dezvoltare ii. nMogo^a". Dezvoltarea acestor intreprinderi prelucratoare s. unitate reprezentativa pen intregul sector minier din tara. Dotarea tehnica asigura rad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilo| n anul 1979. Centrala minereurilor $i metalurgiei neferoase (C. Exploatarea de prepar^ Sasar.

cit mai ales de pai 1'ine^ele abundente. oua.ului Maramure$| actualul cincinal. l i Complexul avicol ?i abatorul de pasari din Baia K ire rasele de vaci cu inalta productivitate ob^inute uirca . Ca obiecdve prioritare sint formai ' i c.ul Maramures si-a onorat angajamentul de a !iza cincinalul 1971—1975 inainte de termen. cu insus. .3«/. Productja globala mdustriala a 1979 este de 13 ori mai mare fata de 1950.fa^a de anul 1950." — apreciata s.i in V ul. ramuri dinonale.•onaiiuiiiM astfel juste^ea orientarii pentru dezscctoarelor de cre§tere a animalelor 51 a pomiculI'M Mare s-a creat Sta^iunea de cercetare §i proMinicola. situindij printre primele judete din tara care au Indeplinit prSj derile cincinalului.bruna de Maramures. Astfel. Aproape jumatate din suprafat. . • loarea ? -. motiv pentru care i s-a conferit ot •** nul . 12 stafiuni de mecanizare a agriculturii cu 300 tractoare fizice.ii avansate de cres.irii pentru combaterea daunatorilor. a unui tip pro11 un potential genetic de 6 000 litri lapte pe an i i i de vaca fara coarne. Au fost asigurate toate condi^iile pentru ca mmcs. ca pina In J fiecare jude. In scopul modern? productiei §i cre$terii productivitatii muncii.1%) reprezinta teren agricol (305 100 ha).. care aplica K. lurajera pentru sectorul zootehnic este asigurata culturile plantelor de nutret.Steaua Republicii Socialiste Romania" — clasa a Ritmuri noi cunoaste industria judet.a totala a jud< (49. ou un ritm mediu anual de 13. Valoarea productiei globale industrial in anul : depasit 15 miliarde lei... efectuarea lucrari de iriga^ii. insemnat factor de promovare a ^tiin^ei inaintate.ele care au indeplinit mai devremj cina stabilita de conducerea de partid. Odata c\ portantele acumulari cantitative se inregistreaza In vreme si fnsemnate schimbari calitative. OHIO JURISTIC AL JUDEJULUI (...i complexe de tip industrial.. fapt care inscrie judet.•ritoriul jude^ului fiin^eaza un numar de 106 cose agricole de productie. trei intreprinderi agricole cu 13 ferme. lapte. baza tehnico-materiala a acesteia fiind dezvoltata^ 30 de noi canacitati de productje. din mai bine de 2/3 se afla in folosinta unitatilor cooper-aril sau agricole de stat.. sectorul zootehnic si pomicultura.ii mobile. sa obuna o producue anuala mai ma| 10 miliarde lei. Pentru culturile agricole este ! tata o suprafa^a de 65% din intreaga suprafat.i combatere a eroziunii i. id hnportante s-au investit in vederea mecanizarii 51 ••. cu cele mai valoroase exemplare din rasa livii. a tehnologiilor de virf. In aceasta direcii i'ol deosebit re vine Sta^iunii de cercetari zootehnice • in'ieui Marmapei. pentru sporirea productiei de carne. peste 200 combine de recoltare i n .ul mure? printre judet. o dezvoltare ascendenta a cunoscut I agricultura.iri superioare priiducpa de carne. beneficiind de condiui naturale deosebit de vorabile. Din fondurile de investi^ii.ul sa devina un important furnizor de animalc . construit s..U. . De asemenea. . se va trece la experimentare omologarea prototipurilor de utilaje executate la U.iselor s. Judet. la Sighetu Marma^iei se organizeaza tradi^ionala V i\ie-tirg.tere §i ingra^are a animalelor 51 • r. desecari s..uila 51 pentru alte jude\e din ^ara. in val de aproape 12 miliarde lei peste 50% sint destinate ir triei.A 16. Unitaple economice din jude^ ac^ioneaza cu pef renta pentru aplicarea masurilor stabilite in acuune reducere a consumurilor de materiale si materii pj Au fost luate masuri in vederea accelerarii procd de introducere a progresului tehnic. finete si I'.idrul rasei brune de Maramures. Se ac^ioneaza pentru infun^area uoor noi MI intensive ^i superintensive.I Baia Mare. asimilarea de i produse.a am . ir tivitatea din subteran se va extinde perfora r ea gauriloj mina cu instalat.5 miliarde lei m .a.. trei asocia^ii intercooperatiste cu pro•lehnic. Insemnate suprafete smt ocupate de pasuni.

TRANSPORTURILE, TELECOMUNICATIILE, COMERTUL Goncoinitent cu dezvoltarea economic! $i social-fl rala, o sustfnuta evolupe au inregistrat $i transport comer^ul, precum s.i celelalte domenii de activitate ce tribuie la ridicarea gradului de civilizatie. Reteaua de comunicatii a fost asigurata cu mijloaca derne de transport s.i telecomunicaui, prin imbunat substanriala a bazei materiale. Este inca vie in amintirea noastra activitatea c jantierul national de munca patriotica al tineretului Salva Vis.eu, primul jantier de munca patriotica, undd gadieni au inscris o pagina de glorie in istoria judd nostru $i a tarii, prin construirea caii ferate Vis.e| Jos—Salva, peste pasul Setref, care leaga partea de Maramurejului de magistralele de fier ale patriei. Reteaua feroviara de 232 km asigura o densitatj 37 km cale ferata/1 000 km2. In perspectiva va fi di linia ferata de mare trafic Baia Mare—Dej. Lungimea totala a drumurilor publice este de 1 5ll din care oca 650 km dmumuri miode;r>niza>te. Traseul mai cunoscut leaga centrul de jude^: de Tara Marafl $ului prin Pasul Gutii, cu cei 19 km de serpentine, sector fiind socotit unul din cele mai pitores.ti din \a Maramuresul se leaga de judetele limitrofe $i cel regiuni ale ;arii prin 10 cai rutiere. Investi^ii imporj vor asigura, in perspectiva imediata, introducerea in I Mare a transporturilor containerizate a minereuriloa feroase. Transportul de marfuri este asigurat astazi de un nu de peste 3 000 de autocamioane, iar eel interurban de latori de peste 500 de autobuze. In ceea ce prive$te tj portul urban de calatori, acesta este asigurat de ap 200 de autobuze moderne, printre care $i autobuze culate de mare capacitate $i confort sporit, echipaj radiotelefoane. Modernul aeroport din apropierea localitapi Ta gherau? reprezinta poarta aeriana a judetului, care legatura rapida cu Capitala. O importanta cre?tere inregistreaza telecomunical Cele trei centrale telefonice automate servesc peste postiiri telefonice. Baia Mare si Sighetu Mainmatiei aj ooneotate la re^eaua telefonica intenurbana automaita. Jude^ul Maramure? dispune de mai multe relee d« viziune (ex. Mogoja, Varatec), care asigura o
OHIO TURISTIC AL JUDEJULUI

c ,i programelor. Numarul abonamentelor la televi•nipie de 62 000. onpa 51 dezvoltarea fara precedent a comert. In prezent, in jude^ funcponeaza peste 600 comerciale. In structura marfurilor vindute cea mai mare pondere o au cele de lolosin^a iir. i i . i , fiind expresia gradului inalt de civili/ape a luic.cuilor. Pe toate traseele turistice intilnim numei i i i i i . n i ale cooperapei de consum, care asigura caHl'urmatii turistice s.i alte servicii utile. / A I/VMINTUL, CULTURA §1 ARTA i n l h . i t i v e sint rezultatele ob^inute in domcniul ini i i i i i l u i . A fost largita re^eaua jcolilor de toate grai .HI .Teat laboratoare, ateliere, cabinete tehnice, rea>as.i msemnati pe linia legarii inva^ammtului xliii \i;. M.II ul ?colilor generale (cl. I—IV) se ridica la 121, il '..i-olilor generale de 8 ^i 10 ani la 202. In jude; / i M de licee de specialitate, din care 14 indusoli profesionale ^i 4 $coli ajutatoare. Peste idre didactice asigura o pregatire temeinica i 150 000 de elevi cuprins,i in procesul de invaI ic de re^inut dezvoltarea fara precedent a liceei.ilitate, in strinsa corela^ie cu nevoile econo• • locale. Il n i Mare functioneaza Institutul de inva^ammt sucuprinde Facultatea de inva^amint tehnic cu 1 n n no, electromecanica tehnologica, metalurgie nefeructii civile, industriale, agricole ?i Facultatea iil-immt pedagogic cu sec^iile romana-engleza, ro/.a, s,tiin^e naturale s,i agricole. Pina in prel i i . i i m t u l de invatamint superior raimarean a dat fttr 3 500 de absolventi. lir.ioasa activitate se desfa§oara in cele aproximaiitu;ii de cultura §i arta. Printre cele mai prelitupi de cultura din jude{ sint: Teatrul dra'•ul judetean, Muzeul etnografic din Sighetu Biblioteca jude^eana, Complexul astronomic nsamblul de cintece s,i dansuri §.a. |udrt .ipare cotidianul local ,,Pentru socialism" ?i h i i . i l n l ..Banyavideki Faklya". i i i i i n i - > u l isi leaga numele de brigada $tiintifica s.i • l i I cultural — forme atragatoare d« raspindire a
47

cunos.tm{elor stiintlfke, politice, de cultura $i arta caror act de nas,tere a fost semnat aici. Leagan al unor valoroase traditii folclorice §i d^ populara, Maramurejul a obpnut frecvent locuri ta$e pe tara, in intrecerile care antreneaza cele mai forma^ii artistice de amatori. Ampla manifestare educativa, politico-ideologica, tural-artistica, Festivalul national BCintarea Rom constituie prilejul eel mai fecund pentru manifestarea tilaterala a spiritualitatii $i creativitatii maselor pojp contribuind la sporirea aportului geniului creator porului roma'n la patrimoniul cultural national $i sal. La prima editle au participat 2 100 de formapS prinzind un numar de 35 000 de artis.ti amatori rnai rejeni. Cele 29 de premii obtinute la etapa republl confirma valoarea artistica ?i interpretativa .ridicati formaviilor maramure§ene, cucerind un loc frunta^ La edi^ia din 1979 au participat 2 700 de formapi tistice, cuprinzind 46 000 de interpret! ji creatori de t categoriile. Cu aceasta ocazie s-au ob^inut peste 100 premii si men^iuni. De o deosebita popularitate se bucura festivalurile clorice ,,Hora la Prislop", MTinjaua", «Pestivalui datini si obiceiuri lake de iarna", care sint pi date de o serie de manifestari politice $i cultural-ed tive de masa. Activitatea cu filmul se desfas.oara in cele 137 de i ta^i cinematografke. Pe plaiurile maramurejene, in ultimii 30 de ani s-a • fa$urat o ampla mijcare de create plastica, care inmai' cheaza astazi eforturile a zeci de artis,ti plastici, in ril 1 carora il intilnim pe regretatul artist al poporului, sc" torul Vida Gheza. Prezen^i in mijlocul oamenilor cu expozitii §i sfaturi in cadrul diferitelor manifestari, artis.tii plastici marj' reseni i?i fac tot mai sim^ita prezen^a in amplul procc. culturalizare a maselor.

Miiiiicipiul Eaia Mare

Baia Mare, din care djrec^ie a . 1U u-eeasi incintatoare pan succesiune de : protejata in p.artea norica de o r«etvana ^^ •/.naguri vulcamcc ceca ce 1 < Q t^sca'pozHie. .In ' , ,,,|, ,|c castan comesubil 1 u p Magura. po-unte ce formeaw m)> cu Mureaul, Dealul Flonlor, 8 ;ntins spre mai este

, , l l i m r n construitt

d^

llurpolmco-adrnmistrau onei industrials cu cojun •'.';,,.; -,a munkjpiului este de . |? 6 1980), iar impreuna cu 1 , I M 895 de locuitori.

locmton

odarire si

,,e,

• ,'" , l u l estf cunoscut m ,,„„,, dacilor liberi; ei au

l1

baimarean ^ mca a
Uul

49

M.UIII

impotnva regeJui.

*

nndur

' araiata

de

pedep

vifr, sistemul de aparare al orasului construit <lc Icmn si pamint s-a dovedit a fi necorespun.ilc', ca aici se gasea monetaria si camara regala. j V i l u i , azi centrul vechi, a inceput sa primeasca i.il.i inca din acea vreme, fiind secole de-a nnCOtnercial si administraiiv. iclayiile dintre moldoveni si regele Matei CorI hlliumatayesc; drept urmare a impacarii, $tefan eel "iir)ie in dar doua cetap transilvanene, Cetatea i.uea de Balta. Legaturile cultural-spirituale cu i i in i s-au menfinut, in continuare, fara intrerupere. M . I i c a schimbarilor dese de proprietari si a ocui . ' i l u i de catre turci, austrieci sau tatari, perioadele nAre si dezvoltare social-politica si economica a •Mlin .in .ilternat in secolele urmatoare. i . ,i cxtins insa si peste zidurile lui, unde locuiau n . i i ..n.id, care nu aveau destula avere pentru a-si E| drcptul de cetateni ai ora$ului, sau care sa intre ca |im in vreo bresla. Aici stateau minerii care munceau Illlirlr din Valea Rosie, Dcalul" Crucii, Barfa ?.a. • v.ida a dezvoltarii unor mestesuguri, intre secolele V I I , la Baia Mare se constituie o serie de bresle, ' i .ue Bresla croitorilor, atestata documentar in , .1 lost desfiin^ata abia in 1872, cind se formeaza iliHi.i industrials a croitorilor. Bresla macelarilor i n urma neacceptarii de catre magistratul orasului preturi fixate pentru carn,e, hotaraste sistarea taieuiimale. Aceasta este considerata prima forma de |Vii u unor mes.tesugari din Transilvania. In a doua <• a secolului al XVI-lea se constituie breslele olailiacarilor, cizmarilor, iar in secolul al XVII-lea »,Uf i urelarilor, fierarilor, timplarilor s.a. lirsitul secolului al XVII-lea si inceputul secolului S \ 111-lea, in jurul Bail Mari isi face aparitia repute tul n In. Pintea Viteazul. Dintr-un document trimis de capi| | | . eiatji Satmarului la 19 septembrie 1699 judelui r,ulni Baia Mare, rezulta ca Pintea a fost prins si inchis Srfiu Mare. Dupa ce este eliberat, Pintea nu renunta la u-ganizeaza noi atacuri asupra cetatii Baia Mare, ml i.ipus in timpul unui asemenea asalt, fapt consemnat I'liinentar in protocolul de sedinta al magistratului, in la dc 14 august 1703. •Ocuitorii orasului Baia Mare, ca si ai intregului MaraIfe?, au fost mereu prezenti in lupta pentru dreptate
MAKAMURE§

rubric AI JUOETULUI
51

a dus o lupta hotarha impotriva politicii discri. mbrie 1920 muncitorii mineri din Baia Mare si a._da. La 6 iulie 1884 se da in folosmta lima de ^Jerata ce leaga Baia Mare de Satu Mare. multi dintre participant fund concediati.. in crunta exploatare. care vor conduce.ULUI •da aceasta. Astfel. »Coroana de aur'—Nistru. In anul 1863 la Baia Mare ia fiinta prima scoalaj niera. In anul 1789 la Baia Mare functiona o Casa de ajj fratesc. pe ill reprezentan^i dm i'ransiivama.irS. varsat. la Baia Mare $i in alte localitafi se cre. alaturi de populapa din Transilvaniei. la Baia Mare se {me Adunarea generi| a Asociatiei pentru literatura romana $1 cuitura popori roman din Iransilvania (Astra) la care part. gre1.care s-a cil in a doua jumatate a sec. la •. GHID JURISTIC AL JUDET. care.'ifica miscarile de protest. tntre 1904 si 1 ic grevele feroviarilor de aici si ale minerilor de Uosie. febra tifoida faceau multe •. • • si miscari de partizani. Maramures. Epidemiile malarie. »JL>oa ajuta"—iiarfa s. locnl atelierelor s. libertate. care vizau imbv nata^irea situatiei maselor muncitoare.Auru Valea Borcutului. ceea ce reprezenta o forma de organizare a * rilor.iparitia intreprinderi industriale moderne cu o pon I'nsemnata in productia nauonala de metale nefesi rnrp Baiajyfarp a. ca un evemment insemnat in viata turai-artisuca a ora$ului a lost crearea »Colomei uc tura" in anul 1896 de catre simion CorDu. Cit despre drepturile lor in Hirilor nici nu putea fi vorba. largirea drepturilu §i libertatilor democratice. minerii lucrau cite 15—16 ore in lisite si nearmate. Muncitorii mineri au luat pane $i la revolupia 1848 din 'Iransilvania. aparpnmd Societajii anomme irar sau unor particular!. Se intensj procesul de jeluire a bogatiilor subterane. icerile revolu^ionare petrecute dupa 23 August 1944 1 imbat radical infa^area ora^ului. se dezvolte pe caiea capitalists. in 1890 are loc la Baia Mare s. Odata cu dezvoitarea capitalismului create ni muncitorilor mineri cu o pregatire profesionala $i polj corespunzatoare. La inceputul secolului XX se creeaza societati mmie aur pe actiuni cum sint: Societatea mimera . in anii uruiscarile democrat-revolutionare. — no^ In anul 1903. tn acest sens not ic: demonstrative de 1 Mai din anii 1925. In a doua jumatate a secolului al XlX-lea Baia contmua sa. 1926. $i viava spirituals incepe sa se manifesto ca mai mil frecvenva. Davilla 51 Leon 5! Aiexanuru unica.R. tn perioada 1944 au fost organizate multe greve. grevele si demonstra^iile de la Heria (1930).sociala. demonstrani.. Me manifestari antifasciste.i intreprinderilor slab utilate si-au . itorii si comuni$tii baimareni au luat atitudine va odiosului Dictat de la Viena din 30 august . Odata cu Unirea Transilvaniei cu Romania (1918) tod proprietatile apartinind Direcpei Minelor (.hotarasc sa adere la greva generala 51 isi aleg irin care transmit Direcnei generale revendicatile (rearea Partidului Comunist Roman.C. inteiegmd treptat rnemrea lor • nca. rare in ce mai des revolta truditorilor. la 8 mai ' toate ret>resiunile intreprinse de autoritatile bur>'iieresti. s-a desfasurat o greva generala a minerilor i satisfacerea unor revendicari.A ii. egalitate. . aceasta ocazie se editeaza trei numere dm . lianat. Situatfa minerilor se menune in continuare Innta devine din ce in ce mai organizata. vor acjiona pentru obt-inerea de revendicari mice si politice.cipa.. iar in 1889*1 care lace iegatura cu Dejul.foaia „ ASTRA".a. XIX) tree in posesia roman. Prin nauonaliprincipalelor mijloace de productie se creeaza con•ntru trecerea la industrializarea socialista.a a acestui bazin minier. antirazboinice de la ''39 $i multe altele.m'zatii ale P. in atliirsita de suferini. q maturgul Al. iar m 1891.venlLastfeLeel mai important^ • i al mingrjtului neferos ?I al metalurgiei neferoase 53 1 in \. nationaliste a guvernului horthyst.i in alte localiilcu sarbatorirea zilei de 1 Mai. demon stratnle. ' < 6 . In galeriile intucasele insalubre. Adincirea exploatarii capitaliste a generat o serie de mij cari democrat-revoluponare ale minerilor §i ale alter ca gorii de muncitori din bazinul baimarean.

.

Intreprinderea de masini-unelte.. sali pentru repeti^ii.a.Progresul". l.s. POPAS IN CENTRUL NOU Inainte de a vizita Maramuresul cu comorile sale d . propunem un tur d orizont turistice.Bucuresti" .a. . O dezvoltare importanta au cunc Muzeul fudefean. MARAj Intreprinderea mecanica de reparatii auto..U. Mill . precum h. la care se mai adauga sala de •lliilc de 200 de locuri.. Sala de spectacole are o capacitate de H| KOO de locuri.ll Uzina de utilaj minier si reparani (U.Sasar". proiectul (luil s'nilor arhitecfi Nicolae Porumbescu si Maria niiiibescu.presta^ii de serviciu suplimentare. se pot aminti: brica de confectii.ean de turism._. Biblioteca jude^eana.i i MI i se afla hotelul ^arpa^i" (categ.irean. I) ofera turistilor condi^ii ire (150 locuri).R. ^ metalurgiei nef| .i distincta se remarca spapile largi. i i i c de construcpe si decorate locale.I de mai multe ori intreprindere fruntasa pe ramura. iar 80 pe terasa acoperita.1 I nitina arteziana.pectacole. Hinge traversmd podul peste Sasar (riul cu apa . Singura }|li> i n . Dispune de 204 locuri cazare si ofera > i i l u i . Din fa^a cinematografului.ua Mare. i al mare al lucrarilor de arta plastica »Vilva bai1 tp de r. fa^a| (Ir '. utilaj •transport (I..M. Tavanul holului are doua lambriuri 57 •lAMURES .Carpa^i" •me incadrate in complexul arhitectural al cenn. 1980).llucuresti" (cat.M..U.un specitica zonelor etnografice maramuresene. si accesorii (I.aran" —opere ale artistului poporului Vida Uans" si alte lucrari apar^inind lui Iser. in ansamblul ei. >.R. |U >i un restaurant cu iinie de autoservire.ale orasului sCj „_. car " sumeaza cca 16 000 de apartamenre.T. lie inatematica-fizica nr. toate tiind argumente in plus pentru .cstei zone o nota de distinc^ie.). -H. In ultimele dnua decenii ( creat cartiere noi cum sint: . frumusejea magazinelor. Una din marile realizari pe linia ocrotirii sanatati fost realizarea Spitalului judetean cu 1 350 de pa Popoilatia municipiului depajeste 131 000 de I< tori fian. .ne in marmura.. j prinderea mecanica de masini si utilaj minfer (I. leusite opere plastice ale generate! tinere din re. monumentalitatea lambriajului din lemn al ilc '.) .). ^jTraian". 8 licee de specialitai scoli profesionale. reprezinta o sinteza in .arta populara. Alte spa^ii sint destinate pen•lilrnic cercuri de amatori. Astfel..M.A.i. in fa|a caruia se afla statuia . actualul centru civl Blocurile ce-1 incadreaza. unitatea cea mai moderna de I lei dial oras. V i / a v i s e gaseste hotelul-restaurant .ire permanenta a publicului si oaspetilor muniiilm ll.al orasului pentru a cunoaste principalele obiectil ( *.M.M. o fabrica de faianta. ultimii 30 de ani populana a crescut de cca 5 ori. MDecebal".U. o fabrica de mobila Sub aspect edilitar-gospodaresc s-au inreeistrat su< dintre cele mai concludente. bibiio. impreuna cu comunele suburb^n^..S. I) situat pe nl drept al riului Sasar. Restaurantul dispune de 300 in care 220 in salon. La punctul de intilnire dintre vechiul si noul ora? I *v afla Piata Gheorghe Gheprghiu-Pej.M. cinematografia.Bogdan Voda".A.ere se afla sediul Oficiului judet. pri| rue atrasa de doua construc{ii masive si moderne. v Succese remar-cabile s-au obtinut in domeniul in mmtului si culturii.lieata niciodata oatorita gradului de impuriti( de cultttra a sindicatelor si hotelul . i i veche dar bine integrata in ansamulul HI al pie^ii este sediul Centralei minereurilor si ncleroase. . . M lie cultura..11 din ^ara contribuie la ridicarea valorii acestei 11 mi i de cultura..ida de la intrare si holul principal poarta decorani i/. armon^ GH/D TURfSTir AL AI JUDEfULUI »"-" OHIO TURfSTIC ' . mare imitate din acest fel din --t^iuuerea metalurgica de metale neferoase (I.iicla. cu peisajul incintator. aerate. . 1 si cinematograful cu 800 de locuri. Din anul 1961 s-a creat Instituti invafamint superior cu mai multe facultati. In cincinalul actual au fost create noi objective mice in municipiul Baia Mare.RepubhV . In munfi exista peste 30 de scoli generale. o intrej dere integrata de tesaturi tip 7n.

data pina ici funcpona un glmnaziu. Ne indreptam pe str. constructive de aici • au fost durate pe fundai elor din secolele anterioare. vechiul centru — ibertaui — a inceput sa se contureze inca din vV-lea.a.te astazi magazinul ida" a funcuonat intre anii 1547 si 1755 colegiul i\. iar in pariea de est un turn. oi-vil cladirii care adapostes.(1970).din lemn masiv. Foarte reu^ita este sala mare. iar pe partea dreapta ' aten^ia o construcpe mai veche. sint construite la ccolului trecut. precum 51 Centrul de c a creapei populate s. Gel mai important obiectiv turistic din aceasta zon| Palatul politico-administrativ al judepului Maran perla a arhitecturii baimarene.ului. Salonul mare al restaurantului asigura ! • locuri.tea. construcjia. partea stmga apare Banca de investipi.urilor altor c \echi din oras. In acelaji c cladire se afla barul de zi. Vizavi se afla sediul Consiliului popular al mu piului. gazduia 59 . Galeria de la etajul al Ill-lea aminteste de galeria^ chisa de la fosta monetarie a Baii Mari. ar' nlit. de ascmenea. 't azi hotelul (106 locuri cat. Frumuse^ea s. In fata palatului politico-administrativ se afla ansai sculptural »Sfatul batrlnilor" realizat de Vida care sugereaza rolul in. denumita inainte n $tefan" .ul dinspre Pia^a Pacii ne putem opri citeva clipe lostei cladiri a. construita in parte pe < >i supraetajata in anul 1741. Pentru construcpe s-a folosit multa piatraj nul atit de specific Maramurejului. Suferind distrugeri rinduri. din lemn de stejar. care se distinge prin c originala. ocrotit. Militia municipiului.Schola Rivulina".J eel nou. medieval.elepciunii in luarea unor deciz intereseaza obs. foarte rar.i\a veche chiar s. actuala dateaza din secolele XVII—XVIII. cu lumina directa. Cu•JL 20 de construe^! vechi. ell de simbol al oras. Are patru facade. care a primit acest nume in 1919. de masivitat care o degaja. 11. restaurantul s.imint .i la inceputul_secolului nostru era mule se organizau tirgurile. T. Miilnirea strazii Baia Sprie cu strada 1 Mai se l. prin impresia de for^a.ul imita forma unor Ca amplasamcnt construc$ia "face legatura intre vechi s. Intreg ansamblul de din centrul vechi formeaza un complex de arhitecnidievala. Dealtfel. In ansamblul construqiei predominsl mele geometrice. dezvoltindu-se treptat in perioada ur'rima menpune documentara este din 1482. pr s. un magazin de artizanat ^.i originalitatea celor ficii. precum $i tabll cupru cu patina caracteristica acoperis.ului.i de patrulater (150/74 m).iclirea care. Alifanti. grandioasa realizarel prin elementele arhitectonicc delineate personalitateaj s. Prima. * so ingusteaza vizibil. La parter se gaseste Codlea. I) §i cinematograful ".i holul principal la care plafonul sugereaza o geoc care se recunosc diferite cristale. pe stinga. apoi Cluctului. in secolul al XVIII-lea. fara a o insa. datorita unor incendii pustiitoare. creeaza atmosfera tradiponala a ora transilvanene. precum > i i MI! din colijul strazii. originar OHIO TURISTIC AL JUDEJULUI ni spate este cladirea Posts! Centrale.i a mi^carii artistice de •a de a doua construc^ie (azi magazinul Central) irtea sa un exemplar de tisa (Taxus baccata).ii". proiectate de arhitecui M. o replica in viziune modcq| Turnul Stefan". ci. Benedek Panaitescu. dovada ca ne apropiem de uchi al ora§ului unde vom zabovi pu^in. declarat monument istork. iar acoperis. a dus la conferirea premiului Uniunii arh tilor din Romania . Mobilierul simplu dar elegant estj cutat. " I n C M care domina pia^a pe latura sa vestica.i barul. minortfilor. Lkeul »Gheor. nu coj ceva anume. iar terasa acopcrita din imediata apropiere aj Sasar 125 de locuri. Inil arhitectural al vechiului centru pastreaza tradiivultarii urbanistice din secolele anterioare 51 constinul din cele mai importante monumente istorke din l'i.. 17 Octombrie (data ce arnin de eliberarea oras/ului in 1944) spre centrul vechi. \S IN CENTRUL VECHI "in'. Aici se intilnesc o serie de expresii arhaizate. Banca na^ioi in fa^a careia supraviepie$te un exemplar de arbore e. Koelrettteria paniculata. in intregimea sa.

c u m si cladirea fostei resedin^e a aceluiasi ori M i l j . Pietrosul. Pintea Viteazul. de centrul sau. Treime. 30. In cladirea dc la nr. de culturS a sindicatelor. Istoria acestui turn de 500 de ani si inalt de peste $ metri incepe prin deceniul sapte al secolului al XV-le»l . A de la nr. 25.C. 30 Decembrie ajungej la Teatrul dramatic. «T. ' 1 1 >icd-restaurant . 1. 6.istorie nanonala".Ignis".ii sale se mai vad I In . 24.de a inventa un mijloc ure sa se cultive in limba si pentru a stringe cunoi l l .Carpatl". 13 funep'omH $coala populara de arta. 36.. fiind prevazute cu . Andrei Muresanu. 3. 11.:). flancat de 4 turnule^e. a rezistat fiind mai solida. Parcul orasului Mnuurnentul osta?ului romun.' Autogara. 32. Colegu avocau). cu specialitati culinare loM Cladirea de pe latura nordica. Prin construcua sa.. 19. i a suferit nenumarate avarii. Muzeul in — Sectia de arta plastica.i ilc biblioteca".. Piafa Libertapi adaposteste un obelise ridicat in nfl mona ostasilor sovietici. i I'ia^a Ceta^ii se gaseste catedrala Sf. 16. O placa comemorativa fixata pe zidul fl aminteste de popasul pe care 1-a facut aici... it. De aici se disting clar coni limitele vechii ceta^i precum si cartierele noi lui. • Celelalte cladiri care urmeaza (de la nr.R.^ orasului. amenajata pentru parcafH autoturismelor.l In 1769 un traznet a facut sa arda acoperisul turnului jB al bisericii. Liceul . XV) cunoscuta si sub numeJe de »Casa EHsajM dupa numele mamei Jui Matei Corvin. Aici isi face dcbutul literar si I Milfu.. Complexul astrobmlc popular. Ulterior. Palatul Po§telor si TelecomunlMllllcir. de la nr.F.cind s-au incheiat lucrarile de construire (1468). Dupa cunostin^ele de pina cxistau patru por\i de intrare. J dateaza din secolul al XV-lea si sint tot in stil baroc. 34. 14. a carui construc{ie incfl puse' cu un srcol in urma. 1 a unei inimi si se gaseau la o distan^a de circa <00 m. dominate de impunatoarfl silueta a turnului . i t a in jurul anului 1700 — actualmente sediul icrale nr.. Autoservice. Casa de Economil si ConWnmuUuni.23 August". Aici se organ]H diferite expozini.me de aparare. 13. Centrala telefonica automata. M u / c u l judetean.. i i r i i. 15. Turnul e^m o anexa a Catedralci Sf.. De aici.l asemanatoare cu biserica Sf. se creeaza . Bazinul de inot olimpic. 4. prin str. 18 este . 17. 2. se presupune ca apartinea unui reuumit arjfl tar baimarean. statin PECO. Centrala minereurilor §i metalelor nefe:. care adaposteste Teatrul de papH are la etaj o incapere cu tavan da sticla prin care primeB lumina naturala. Magazlnul universal iiMoi'amure^ul" 33.ira orasul aveau forma 1 1 . i':ilatul politico-£(dmiiiistratlv. 28. W. • fltiyirul turnului cu coloane de piatra. 39. avind dealtfel aceIJ'lliinc ca si acesta. nil cladirii descrise anterior. Uniunea artistilor plastic!. iar in 1869. Oliciul Judetean de turlsm. astazi fiind sediuJ £• tecii judefene. I. l i n i l c care inconjurau odinio. Sala MHirlurllor.F. HotelHburunt M Bucure?ti". 38. 27. la nr. .. Galeriile fondului plastic.. 41. 9. La nr. nascut aici in 1807 — noiembn'e. In partea de sud-vcst a Cent^B lui vechi se afla Pia?:a Pacii. iiiblioteca Judeteana.Dacia". in calatoria lor de nunta. i i l m M a imprejurimilor. in septfl 1847. in fa^a caruia se gaseste Piafa Ceta^B cu monumentele sale istorice. Pi^ta .. In coljul de nord-est al pietii se afla Jbirtul . Timp de citeva decenM OHIO JURISTIC AL JUDETULUI au drept .1 J ' . Institutul pedagogic.Mara(iniK'-V". 33. Gara C. A. . 31. Bicazului.i zidurilor urma aproximativ traseul de azi al lor inguste cum sint: Olarilor. il. Morii. iar mai tirziu primaria orasului J Judecatoria municipiului.Liberta{il". MARAMURE? 61 . pina cfnd ^•A nrasului a dinamitat zidurile si a vindut cetaM i i . 14. Spitalul judetean. Stadionul . lasata apoi degradarii.cariera de piatra". 15. Cinematograful . i clc calugarii iezui^i intre anii 1717—1720 (stil i M . 26.. Mihai din Cluj-Napoca. Teatrul dramatic. Agenda TAROM. 20.. 12. Pia^a i dor. §tefan. are o fl de marmura cu inscriptia in traducere: »Vesteste tu pi de marmora maretia respectului fata de marcle no|B actor Lendvay. Turnul Stefan. 18. Notariatul de star. 21!. se afla o alta cladire vechJ incaperile de h parter boltite. 17 Octombrie cu strazile Tineretului lla de etnografle §i arts populara cu rezervatla de qrhitecturS N|iuUirfl In aer liber. §1 agenda de voia] C.. 40.R.Gheorghe ijincai". Imobilul de la nr. era I una din cele mai reusite crea^ii arhitecturale ale timpului. Institutul de invatamlnt superior. Aceasta dadire mareata. pare ca cele patru por^i erau dispuse astfel: prima la ivua dintre str. in aceasta cladire a func•unnaziul baimarean. M najat in stil maramuresean. Turnul macelarilor. Hotel-restaurant . 1.Casa lancu de Hunedfl (sec. se poate admira panorama atragatoare .Sor.Mineral". de la inalIfflur 50 m. 9. cu coiful acopcrit cu tablfi de cupru. in drunj Coltau. el aminteste Bill |n iiiKiriei vechi din Praga. poetul revoluuonar maghiar AJexandru PetB Julia Szendrei.R.ilul rezultat. Strandul. 21. Agentia teatrala.§tefan". cu scopul . Ruinele pori.iprnpierea monumentului. Restaurantul . Pe Jatura de est a Piefii Libertafii.

linga ScoaJ. MAKAMURE? 63 . atit de caracteristic bazinului baimarean. unele Joroase prin raritatea Jor.Siefan" (azi Minerul). Aici se afla o reprezentativa expozitie de mineral'-i adevarata tentafie turistica. A.n. tezaurul • > compune din monede tate intr-un vas de lut. fara trotuai pietruite cu bolovani de riu. i i u c u i l e medievale erau dominate de cladirea hotelu.). I llnciiiia. Ungaria.i ncchibzuitului Gabriel Bathory s. indcna. Muzeul judefean pastreaza si o parte din tezaurul HI. in ora^ele Wroclaw i i idansk (Danzig).a de 211 din anul.i pina astazi.i . de pe malul sting al riului Sasar. cronologiei etc. un numar de. cotite. parte din ele batute iV monetaria orajului. Bicazului 1—3 (azi sediul -Muzeului judefean cu secfiiJe ist< . spre exemp'u.ase provincii ale Confeleze.r/n nr. H i e i din cele mai vechi timpuri s. cu ocazia unor lucrari de canalizare.Ungaria.5 kg. 4. Aurel Pop. are . Inaintam pe strazile vechii cetati care pastreaza o | tectura medievala cu case joase si intrari boltite. de aur antice ?i medievale depn/i Piesele antice le formeaza doi tetfastateri de la Ly. nier maramureasan. In acest caz. u u t adeseori asupra orajului. :. kapnitul. 1.) si un solidus de la imparatul I I norius (395—423 e.iape 47 grame -.f $1 Andrei Mure'sdnu. i dintre ele avind Ja colfurile zidurilor contraforturi in turale.. (pnma piesa. iar ce. il'iiin si lucrari ale plasticienilor baimareni Simion Cor| | I lullosy. domenii din care I l i i m i i i c s u l dispune de importante 51 valoroase dovezi i l .precedent. Zvolen. dc picturi valoroase care apartin §colii romane^ti — irescu. In domeniul traditional al i.Oels si Prusia. prec. ce se giiv I . Se pref«i( tezaurul a fost ingropat in primele luni ale I I d M . transportului. iar 38 altuni emisi ii man.. in uhele cazuri i I ' n i i specificitatea lor. i putut ii determinata de una din primejdiile •in . formata din circa 1 000 esantioane (din cele peste 15 000 existente in Colecp'a n zeului) — din care o parte sint provenite din Cole Centralei minereurilor si metalurgiei neferoase. Bancila.in. face parte BastionuJ monetariei./ugravi maramureseni in secolele XVII—XIX. Un fragment] ziduJ vechi de aparare se poate vedea. istoria tehnicii miniere si stiinj:ele naturii). r pina azi.i tatoare nr.i j patra Ja inceputul strazii V. incorporat in grupul de cladiri de pe str. a doua in apropierea poduJui de Sasar (str. Din acest loc porneau strazi i i M r si dezordonate in toate directiile. Constantinop chiar din Asia Mica isi descarcau carele cu postavuri cu produsele unor vestite ateJiere manufacturiere.•. La <M> i '•<• adauga piese valoroase din domeniul tehnicii i|inI m-. kapnikitul la Cavnic. asa cum rezulta din numarul mic de monede • i". Din pup'nele intarituri ale vechii cetafi. | ^H6). O.i pe dctinatorul colecponar. 23 August). care au r. /• zelytul la Herja ?. Pallady §. conservaValorificarea numeroaselor piese. inguste. i bogata ce urmarea ?i tezaurizarea lor. Deosebit de aspectuoase sint miner' lele de cuarf. netar descoperit in 1965 la Baia Mare (987 de monede c! aur) in greutate de peste 3. Gheza Vida. unde i . semseyitul au fost descoperite mina de la Baia Sprie. calcit.. . Tonitza.a. a treia la intersecfia si Baia Sprie cu strazile Bkazului si Olarilor. iar 15 au fost identificate aici. . • H I N CARTIERELE NOI ALE ORASULUI M orasul de acum un sfert de veac. Interesant este faptul ca din < circa 2 000 minerale cunoscute. ea .i urcarea pe tron I . andoritul. Alecsandri. 1-ar i. Daventer. Sint strazi scurte. cu diametrul de 4 cm.n. Gh. i l " icl Bethlen. $i ca • H I M . i l ' . abia doua. in prinleiberg -.. o . |'H|iu/i(ia permanenta de arta plastica din strada 1 Mai uprinde lucrari de pictura pe lemn $i sticla execuc ilc. 935 de duca^i si i ele ducaji emi^i in Transilvania.e. aproape totul ince| >i\ sfirsea in Centrul vechi (Piata Libertapi). antimoniu. Aproape toate strazile spre vechiul centru.aproape J de specii minerale hidrotermale se gasesc in bazinul n> .este cea mai mare din i ini i ducati dubli de Salzburg. in orasele Campen. i l i / . i»i|u de istorie a tehnicii asigura pastrarea.. N.pr. Cele medievale sint piese mari < la Sigismund Bathory (1581—1602) si Stefan " GHID TURISTIC AL JUDEJULU/ •(. Tirol. extrem ele rare $i care n-au circulat. Parma si Venecia in Savoia. Alex Ziffer. Carinthia. t ' I . ' .a. in s. baritina etc.i mach (328—281 i. Descoperit in curtea casei din strada Mihai Vite. fat.. unde cu secole in urma negus baimareni sau cei din Polonia. toiodata.um ! ' > r mai valoro^i plasticieni contemporani. I I i li-gata de tulburarile care au inso^it caderea cru'.

Tipografia Baia Mare (B-dul Bucuresti nr.»fla S^ala sporturilor BDacia" cu o capacitate de locuri. o moderna artera cu doua benzi de circulate strajl ita de o parte ?i de aha de blocuri cu patru etaje. primul bloc-turn _ cu 10 n|| construit in Baia Mare. care si-a diverinnfilul producmd peste 30 de sortimente.. La parter se alia Galeriile de. 16). .irtierul . iniilnimJ malul sting al Sasarului. complexe comerciale. Exploatarea misar (str. 27).i'uutului de invatammt superior.ti intilnim unitatea . pireul de ronstituind sortimentul eel mai solieitat atit pe' iicrna. observatii cu luneta si teiesco^ asupra Lunii s. Babes se afla cladiin. 101). In aceasta zona a orasului inii I'xploatarea de preparare (flotatia) Sasar (str.e ale blocurilor-turn.Progresului".u si ajungem in eel mai mare cartier al orasului. .Maratex".).i planetelor. Construqia care ne atrage atentia prin prq por^ii ?i masivitate este Spitalul jude^ean cu 1 350 paturi.Maramuresul". Complexul astronomic popular.Decebal".. orasul nou s-i varsat mai ales spre vest. pe strada G. si Romavta. Nis'tru si Ilba. cit si pe cea externa.C.. Vici 1 nr. . proiectii de diapozitive. extinderea •\\r\ 65 AHAMURE? . Colectivul de specialisti si cercetaaici isi aduce o valoroasa contribute la rezolvarea problemelor legate de exploatarea^ si prepararea rilor. camera solara si obser tor astronomic (sir. Dm centrul nou pornim de data aceasta in directiaj tica.M.. primul construit Baia Mare. Co$buc. Nucului nr.. In cadrul Universitatii cultural-^tiintifice se clesfasoal cursul . magis piete.)..T.N. transfor Cimpurile ?i mlastinile de odinioara in cartiere. perfec^ionarea utilajelor miniere. care asigura racordarea l. • •. Pe strada V. In spa. Valea Rosie. •I'prczinta industria textila.Decebal" si cartierul .i telefonia automata interurbana.Decebal" si trecem pe linga "• MI forma de arc de cere.Omul ?i cosmosul". Pe harta orasului au aparut cartierele ..Repub . ale Fondului plastic si restaurantul . Cosbuc nr.M. si Fabrica de faian^ai .Mara" care va "avea i iuri I). 28) este legata subteran de vei n.. construita dupa eel de al doilea razboi ' care prelucreaza minereuri auro-argintifere prin 1 flotatie-cianuratfe §i minereuri complexe de la asar. Gheorghiu-Dej (centrul nou) incercam un tur de orizont prin cartierele noi ale ora?ului Lasam in stinga Institutul de proiectare jude^ean. apoi peste podul de pe i. dezbateri pe teme legate structura Soarelui. cu perspectivele severe ale vardelor si eruptiile indrazne. In apropiere se gaseste unul din cele mai interesa obiective luristice. parte si de aha a bulevardului Bucuresti se des' c. cu o tie 3 000 de linii. idcrea pentru producerea si industrializarea legufnictelor (B-dul Bucuresti nr.Bogdan . afla Magazinul umiversul .^Conceput la parametri socialismului..\direa garii si autogara se impun prin linia moliind doua reusite ansambluri arhitectonice de o 1 1 ^ir originala. Dupa numai 200 m strat printre blocurile cu ioarte multi trandafiri. .Sasar". I.O. Revenim in Pia$a Gh. sc (cat.P.. G. La pat OHIO JURISTIC AL JUDEJULUI MIM sint amenajate Oficiul P.ind popula^ia m'lui oras din anul 1950.T. \P i iC i dreapta.Mia Valea Rosie. care gazduieste importante competi^ii IVi/inul olimpic de inot. acoperit (600 locuri). ml . Agenda i«n\ia T. Uiilcvardul Bucures. curs care se bucura de o ia audien{a. unde s-au construit circa 6000 de '..Bogdan Voda".A.. dind o personalitate cu totul deosebita Mari.M. ...iinente..Maramuresul" cea rwntativa unitate de acest fel din ora$ si TSniversul ipoi Oficiul de oadastnu si orgamizarea teritoriului I'.» Unirii se afla Gentrala telefonica. S-au conturat coordonatele oras.R. popula^ia cartierului depas.. mat din trei sectii: planetariu.Sasar".c.» construi modernul hotel . Institutul de cer< < \\ proiectari pentru minereuri si metalurgie nefe• I. Acesta desfaso o sustinuta activitate pe linia educapei ateist-jtiintiiic maselor. Ne aflam in cartierul Republicii. Galeriile de arta se organizeaza frecvent expozitii de plastica ale artistilor baimareni sau din tara.. 25). dialilme filme documentare. Liceu pedagogic de educatoare si Liceul industrial de transpo^ turi si telecomunicapi si ne inscriem pe bulevardul Buci resti. revenim in cartierul .Traian".ului cu proportiij armoniile caracteristice.. Pentru grupuri de turisti se organizeaza: lectii-proie sub cupola planetariului.R. dar si spre sud.

Aleile parstrajuite de busturile de piatra ale lui Mihai Emi' T. unii fiind stability definitiv in Baia Mare cum sil OHIO JURISTIC AL JUDEJULUI i t . Petre Abrudan. linga gradina de vara . I a poalele Dealului Florilor a inceput sa se contureze I mai de seama obiectiv turistie al ora§ului §i impreju- . Dintre acestia amintim: Tsuga canadensis. Lendvay Marton l)aimarean). sculp tori. Teoa Horsia $i muln al.nd. In anul II Simion Corbul impreuna cu pictorii loan Thorma.iici se faceau execudile celor condarnnau la moarte.' Bildu-Dancus s. salcimul Japonez (Sophora ja). plaI'latanus occidentalis) 5. O parte din acestia continua sa luc si azi. 17—19. dominat de impunatoare a unor arbori monumental!.ti au contribuit la sporirea renumelui accsiu locuri unde creau localnicii Aurel Popp. 18) i dc atract. Arthur Ve si loan Thorma. sint locuri de reconfortare cautate de ircni.a.Mara" se gasesc ' exemplare de pin negru (Pinus nigra). Romulus dea. Stabiliti temporar in MaramuB ace?ti artis. .. nucul american (Juglans nigra). Caragiale. Aici este si sediul Uniunilj tistilor plastici — Filiala Baia Mare.Scoala libera de pictu si . Lidia Agricola. deoarece pinzele realizatej timpul verii la Baia Mare erau expuse iarna la Re Paris. L. documentele ne informeaza ca in evul me. la nr. se gasesc citeva construed! de ieri si de azi ale scoli de pictura din Baia Mare. Mare s-a mentinut indeosebi ca un excelent . intilnim un exemplar din <le lalele (Liriodendron tulipifera). Tr. I tit in aceasta zona se gaseste si Stadionul . Berlin. beneficiind chiar de ateliere. Ariii un coronament bogat. Arthur Verona si altii au inceput lupta impotl artei academice si a institutiilor ce o promovau. Mai tirziu. aici.. in anul 1902. itla Victoriei. Din filele de istorie a acestei scoli aflam ca a fostl ata la sfirsitul secolului al XlX-lea de Simion CorbulJ Hollosy (1857—1917). Miinchen si in alte mari orase europene. Baia Mare a devenit o gazda primitoare si pentru pictori care au cunoscut-o — Aurel Ciupe. mai ales cu intentia de a obtifl libertate de create pentru artistii cu vederi mai Miainj Acceptind orasul propus de $tefan Reti. Ne inscriem pe autostrada care insoteste pe o * i o" « i " iii • nul basar si ne mdreptam spre noul bloc cu 12 etal apropierea Facultatij de invatamint pedagogic. 64) din apropiere.Societatea pictorilor din Baia Mare". situat in partea de nord a i Este un adevarat pare dendrologic. tdparis. Simion Corbul parase>te defin| orasul.mecanizarii si automatizarii unor procesc de procj etc. Specia face i reprezentantii vegetali din urma cu 60 milioane iind din acest punct de vedere o curiozitate flopc de intrarea in pare ne atrage atenda Monuostasului roman. Eugen Pascu. iar mai tirziu Vida Gheza. ascunse de coroaneH gate ale batrinilor arbori. dirvtre care se remarca Nioolae Apostol. VasJ Kazar..a. opera' a sculptorului Andrei idicat in memoria celor cazuu in luptele impoilcrismului.1 (Madura pomifera). trecind pe linga Casa pionierilor (str.ii. |). precum si Liceul de ?tiiJ naturii. arborele de lalele (Liriodendron tulipifera). cu si stiin^e naturale si filologice. cu multe •xotice.ie. Pe strada Victoriei. '1 din marile palose cu care erau decapitati condamnatii Mr fi vazut la Muzeul jude^ean. carora li s-au alaturat noua de piotori. adeptii lui au intemeiat .J C. V. Magnolia sp..>rc se gaseste si gradina zoologica (str. Alexandru 7jj fer. '. losif Klein.atcli« prin activitatea artistilor care au Iticrat aici. In cadrul Grupului scolar minier 31 al Liceului trial minier (str. in aprodc Complexul sportiv si de Secua de etnografie si populara. Trepl miscarea devine cunoscuta. cmplar este declarat monument al naturii. StJ Reti. care mu dezmmt vitalitatea si traditia i Baii Mari. Babe? nr. Alexandru Ciucurencu. mai ales pentru micii vizitatori. Petofi nr.. u-est loc. Andrei Mikola. venim la locul denumit Cimpul tincretului. unde se organi cele mai importante expozitii. se p| tesc generative viitoare pentru acest important sectorj nomic.23 Aui" si ?traadul orasului.. la nr. George Co§buc. Valea Rosie se in Parcul 23 August. Lucian Grigorescu. o inalume de peste 30 m. sau continuind drumul pe str. ca §i ste(Quercus robur) secular din apropiere. eleviij Simion Corbul s-au constituit intr-o scoala. 18. in mijlocul pare.

mare unitate economica. spune legenda. se afla Intreprinderea rnetaiurgica de metale tell (I. in aer II care va cuprinde in principal piese din Maramurc}. importante -. ce duce spre Pia^a de I mente. iar in dreapta Judecatoria Bala Mare. cu peste 150 fl piese jucate si un repertoriu ancorat m via fa. s-a ridicat actuala In.Unitatea". Amplasata impal lltrul Ferneziu.M. de asernenea.| tori In fosta cladire a Teatrului de vara este organ! Expozitfa pavilionara de etnografie si arta populara I ramureseana. aproape la iesirea din oras. un zid solid. precurn ?i mari cantitati de piese de tciuru minerit. Norvegia. ilreapta.) si Intreprinderea mecanica de masini iniiiicr (I. Vom trece apoi pe linga Catedrala romaned^l si Secp'a de tricotaje .i cu cele doua platforme industriale din Baia |i I'crneziu. Trecem pe linga Inspectoratul silvic judetean. rnori de apa. Aici se produc diterite masini $i lnicre ca: celule de flotare. Sccfia de pSpu^i desfasoara. trecem pf linga Filiala arhivelor statului din jude^ul MaramurH Tribunalul judefean si Teatrul dramatic (care mai cuprinj Secpa de papusi ?i Secjia de estrada) si care in anul ifl a sarbatorit un sfert de secol de activitate. agitatoare pentru flou l .). o ramasi^a din fortifica^iile care imprejmufau sul. surf.) care reprezinta industria IMic cle majini.. se afla o aha tinara reprezentanta a inonstructoare de masini — Intreprinderea de masi accesorii. Aici.C.M. si din zonele etnografice limitrofe jude{ului.A.r.. OHIO TURISTIC At JUDEJULUI ca dreapta.M. H i i de funiculare. iar in stinga CooH rativa mestesugareasca . ventilainiiia si alte utilaje purtind marca I. vecinatate. ramura relativ noua in peisajul l Uimiarean. 1 fat. aceasta unitate industrial^ asigura circa i i i u volumul producpei industriale a municipiului 51 |n".a. In jurul sericii de lemn care datea/a din anuJ 1630 (adusa aiu satul Chechis in 1939) vor fi expuse in final circa 151 piesej. iirini. Baia Sprie catrj zona industrial^ a orasului..M. Notaraf tul de Stat.. nomenclalubricate cuprinzind aproape 1 000 de tipodiilc utilaje. se gauiclcrea pcutru mecanizarea iraasportului iuI.Phonix".' ruinele acestei fabrici — care avea un nume simu l'honix" — si din cenusa ei. idere rnetaiurgica baimareana.M. linga piata de alimente ne apare . precum si a distrugerilor proI de razboi. I.lM. din anul 1925 este mutata pe locul cunoscut iiiiiiare a dezinteresului manifestat de proprietari i dc/. trolii.N.voltarea unita^ii. strada Scinteii. Secfia de etnografie si art! populara cu o H vafie interzonala de arhitectura populara. si de peste hotare. cunoscut si sub numele de nT nul cu munitii".case de lemn. ar fi fost r pus de plumbul ucigas haiducul erou Pintea Viteazul i august 1703). Ungaria si Fran^B Din centrul vechi ne indreptam pe str. cu scopul de a fabrica acid sulfuric uMilul de suit recuperat de la uzinele metalurgice llului. La intersecp'e. din producyia najipnala de metale neferoase si Uturia propriu-zisa a intreprinderii incepe in anul kind se construie$te Fabrica de acid sulfuric si proliniiice S. cea mai mare unifcducatoare de cupru din ^ara. concasoare etc..r.J.M. o actil vitate meritorie. Lasam in stinga B'M'iotccA judefeanS.). la 'lioenergetic Porjile de Fier $i chiar peste hotare. laminate si oxizi de i.. SPRE ZONA INDUSTRIALA A ORA§ULUI O artera ce se desprinde din centrul nou rnerg(H direcfia estica. facind o deviere cle circa 200 m. Pe linga acid sulfui i so produce cupru electrolitic. Me continuam drumul spre centrul vechi. paminturi decolorante pentru industria petfoliera.a. veritabila tentape turistica.U. i u h i i t e in toate exploatarile mmiere din ^ara. • i l l . pastrate pina astazi.M.Progresul". in timp ce ataca cetatea Bala Mare in fr tea armatei sale.M.M.U. circular. echilibrat t\ bine ales. cu metereze si 3 peris de forma conica. reprezentind tara ^a festivaluri internH p'onale organizate in Italia. i reagenp pentru uzinele de preparare a minereuri69 . Majini de incarcat. care se reyii i l i i j > a cosunle inalte.B sam in dreapta cladirea cu sediul Uniunii judefene a <H perafiei mestesugaresti (U. denumita . O parte din spectacole s-au bucurat de sufr™ giile publicului spectator din ^zrs.Turnul macelfl lor".rimilor. eliberarea patriei noastre a gasit aceasta intr-o stare precara dm punct de vedere al inzesiclniice.

i Mare este pastrarea cit mai nealterata a facile mediu.. \M .a.i iniiea cu specii de interes peisagistic ?i economic a /'UK 1 de agrement din cartierul de sud al municipiuiMilele de protecp'e de-a lungul iazurilor de decantare i..ara. iiublcma de perspectiva este crearea parcului den. daca urmam soseaua ce se desprincJB dreapta din apropierea statiei de benzina. in spei i M . afecp'uni pulmB nare §. luat masuri ce vor asigura incadrarea zonelor de .ir si a gradinii botanice la Baia Mare.ic lorestiera de pe dealurile din Hmita nordica a pinlui Baia Mare in categoria de paduri de interes ir. In vederea imbunatatirii activitapi de i. care ii permit sa realizeze cxtfl de metal la nivelul atins pe plan mondial. progresul estel cuvintul decisiv spumndu-1 stiinta si tehnica modernl acest domeniu. tntoarcerea se poate face pe drumul de la venire fl printr-un alt drum. la intrarea in localitatea Ta 'Sus. proiectata $i construita in I gime de specialist! romani iji dotata cu utilajc fabric) exclusivitate in . s-au stabilit o serie de masuri menite sa creeze npiime de aplicare riguroasa in practica a politiulnlui 51 statului in acest domeniu. recomanda stafM nea atit pentru recreare $i odihna. sub virful Igni^. I . La intoarcere. una din marile realizari in prepararii minereurilor. cit si pentru schiorii avansap.Tot in aceasta zona. la care se adauga climatul sedativ.. stapunea dispunind de pante variate atit pentru 1 cepatori.Izvoare". Tot aici ne intimpina pe stinga frum« coloane de andezit bazaltoidic de linga cariera LimpB Continuind drumul pe valea Firizei putem face ol cursie pina la lacul de baraj — Firiza. se afla Uzina centrala de prcpararc a (Flotap'a centrala).i mediului inconjurator ^i combaterea efectelor I. 1 $i intram in cartierul FernezJ cea mai \eche intreprindere metalurgica din jude$. Pozip'a sa deosebit de pitoreasca — o alternan^a* poieni iji paduri — imprejurimile salbatice si unice ca pn saj. deosebit de pitoresc. Aici. In continuare drumul modernizat ajunge la S tfunea de odihna Izvoare (32 km de Baia Mare). . De !a zdrobirea manuala a minereului la macinar^ togena sau flotarea colectiv-selectiva. care ajunge I OHIO TURISTIC AL JUDETULUI Mare! in drumul national 18.-!^r principale de circulate. unde se afla PojH turistic Baraj-Firiza. la o altitudine medie I 915 m. fiind unl agreabil de recreare al baimarenilor la sfirsk de I tamina. Lacul are un debarcader $i ambarcapuni. precum s. imediat sub Pasul I unde venim spre Baia Marc strabatind. are loc festivalul folclorlj .). uzina are o static centralM distribute si control al reactivilor 5! aplica tehnolo^H prelucrare avansate. cit §i pentru tratamtm (boli ale sistemului nervos periferic. an peisaj de neuitat. Modernizata continuu.pectiv padure-parc 51 padure de agrement. iiiiiuscut ca o problema importanta pentru muni1. confort I si II). Stapunea dispune de trei j (145 de locuri. cu spapi de cazare. In sezonul alb ea este indicata pentru practicarea schilli lui.l Mai". anual in luna iulie. sitlH pe platoul cu acelasi nume. lasam pe fl Liceul industrial nr.1 i.

str. $incai". tel. tel. tel. Victoriei 99. 2. str. str. 17 Octombrie 32. tel. 1 21 88 Agenfia . Plata Libertatii 6. 1 23 45 Autoservice . 3 15 01 Agenda teatrala. tel. tel. str. str. str. 117 39 Itl mixt. G. Petofi 18. str.Farmacia nr. 1 2016 Complexul astronomic popular.Dacia". tel. Piata Libertatii 1. 11291 Galeria de arta a Fondului plastic. 1 25 72 Bufetul . str. Cri§an 4. tel. 1.buc 1. 13343 . Turbinei 30. tel. 111 24 (lira artistilor plastici. str. 17 octombrk121 62 Agenda de voiaj C.. Plata Libertatii 7. tel. str.static.Crinul". Baia Sprie 61. Baia Sprie. 17 Octombrie 25. 3 12 89 ii ••(!.C. 132 69 Clubul tineretului. 1 25 84 Braseria . str. tel. str. tel. str. str..-Dej 6. tel. Cosbuc 14. Autoservire — Plata Gh. Berariei 40. 11915 Umra stomatologica. str. Co§buc 14. tel. Cosbuc 31. IH universal . tel. Plata Libertatii 8. 110 ( Direcfia judefeana de posta si telecomunicafii. tel. tel. 39. Culturii 1.. str. str. str. tel. (O.sti 5. 14503 immtul . str.. tel. tel. 110 20 Farmacia nr. tel. Plata Gh.Expres". 19093 i i u i n t u l . 12527 iiircmtttl . 1 16 24 Agentia C. Culturii. 1 Mai. Victoriei 57/8. tel. Piata Libertatii 16. Victoriei 138. 1 48 12 .Minerul".). B-dul Bucurl 5. Plata Libertatii 6. Minerilor. B-dul Bucure. 1 26 80 ifti". tel.Tarom". tel. tel. G. tel. str. str. 1 37 48 i m i r u nr. tel. 1 14 19 Agcnpia de turism. tel. Plata Gh. 13368 Agenda C. B-dul Unirii. Gh. tel. 13880 In mixt. Filiala Baia Mare.. tel. tel. B-dul Bucure. tel. tel. Aeroporlul Baia Mare.. •I 1 28 95 n i i i l judetean Baia Mare. 1 43 70 Cinematograful . str. G. nr. str. . 12888 0 de etnografie ?i arta populara. str.E.Minerul".-Dej 9.-Dej. tel. Victoriei 21. Victoriei 57/8. str.sti 7. 1. Gh. 3 07 54 . str. '). str. 11043 Agentia de turism pentru tineret. tel. str. 16112 In meteorologica.Transilvania". tel.) ii noastra nr. 1. Plata Gh. str.. 31180 Biblioteca judefeana. G. 11813J Casa de economii si consemnafiuni (C. Gh.E.Minerul". tel. Agenfia nr. Cosbuc 16. 1... str.C. 3 19 21 Bazinul de inot. G. Automobil Clubul Roman. Autoservire nDacia" — Plata Libertatii 7. 1 60 56 itt de invafamint superior. Plata Libertatii 9.R. tel. H 1 11 48. tel. tel..Adrese utile I zootogica. tel. Plata Gh.T. 17 brie 36.F.-Dej 5. " . Baia Sprie 44. tel. Turbinei 30. Tineretului.J. 1 48 65 Autoservice. 1 191 ConsiliuZ popular municipal. Unirii.. 12025 OHIO JURISTIC AL JUDETULUI I 1245 Tunosport.E. str.C.. 1 35 83 Birtul Jgnis". tel. str. I Tl 122 I1 judefean.Lacto-vegetarian". tel. Cimpul Tineretului. Tautii MagherSus. nr. Carpati 2. str. str.. Dealul Florilor 1.statie. tel. Cosbuc 14. Aleea GSrii. Progresului.. Marx 2. 17 Octombrie 37.-Dej 11. str.Gh.Bucure?ti". tel. Independenta 2..Jfiinis". Victor Babes. tel. 13339 nil dramatic.Maramuresul". 11916 inica (secfta interne). tel. 1 42 65 Cinematograful . 11306 . 3 41 36 m i n i orafului. B-dul Bucuresti. Baia Sprie 1. str. 23 August 2. tel. tel. 1 1623 Anvamblul artistic . G. 37224 I municipiului Baia Mare. 1 35 71 Casa de cultura a sindicatelor. str. tel. tel. tel. 1 Mai 8. 1 25 81 Cofetaria . 3. K.). 11728 •porturilor. str. Gh. 1 34 67 Caniina-restawrant . turlstlc Jude^ul Maramurei . 3 17 58 Autogara.Maramuresur str. 1 50 27 i — static. tel. Cos. B-dul Unirii. 11834 de cultura generala .. Gh. tel. str. tel.Dacia". 11927 . 1. 12288 nirimtul . tel.Maramure?".

vind tar. La circa 1. lurgic.Trasee turistice Lull teiului Vsiea Steianihi ' A^Feresit! t3.telegeri iscate intre nlor mereu fumeginde ale Hi celor doua locali stabilirea limitc Combinatului chimico-meta. ^Patioase. zona in. Din municipiul Baia Mare orasul Baia Sprie se pornesc radiar mai muite 0 Piatra masiva n0 piatj trasee turistice care strabat jude^ul in toate directiile moarfi". putem lace OHIO JURISTIC AL JUDEJULUI 'Sirtii * Piatra • 11/0 Cese^ti Tatau'lui Breii Cocoyului r i Statiunea Uvoare Covata Ml 00 Vf. eel mai mare obil colo alaturi de case moderne. Gutii L . d'upa cc o serie de regiuni pitoresti.avind in vedere dest dustrials cu siluetele cosu. ranit la poarta ceta •XPentru a ne indrepta spre Mare. de Unitatea de industrializare a de ani si o circumferin^1 lemnului si Fabrica de maaproape 9 m.5 km do dp.Baia Sprie si Tautii ?ini si utilaj rainier. vechi. trecem prin Tautfi de Sus vechi centru de mineri cu atrasS de arborii secularl^ mici a^ezari caracteristice. monument al naturii.a fost adusa aci'de ero* clorico-etnografice distincte si gendar al acestor locurlj bine individualizate sau spre tea Viteazul. Sighetu Marmatiei. Din apropierea unei In imediata apropiere a tablei ce indicfi intrarea in duri de stejar. lasind in dreapta In. In partea de nurd Avind in stinga riul Sasar stinga drumului) aten^ia . pornim ca ar fi rnurit Pi spre est. dech oentrala ce apare in dreapta. pe acest loc. strabatem strada alta variants a legen Baia Sprie cu case ce repre. Xegenda spune • conducindu-ne prin zone fol..Une ca aceasta piatr zmta arhitectura orasului a^ezata aci de Pint. ocrotit de acest fel din . -. Bezervatia de castan care se mai pastreaza ici si tibil. Ca obiective industriale ale acestui centru e pe dealul Bodoaiei supra^ tuieijte eel mai batrin cai suficient sa amintim Flotajia comestibil din {arfi. la intrar" Baia Sprie.tru a marca hotaru treprinderea mecanica de ma. teriale de construe^!.

. Pe o lungime de circa 9 km.numai ca despre una dintre cele mai pitoresti asezari de mineri. cind omui nu locuia Jnca planeta noastra. La el H|.caro. Intreprinderea de rvicii. bine conservate in diatomit (o roca moale. biblioteca. sub forma s c tot !ji la Baia de sulfat de cupru. spital s. > • steampuri lucrau 12 on 1 .). el nnteriale de construel' liaza de transport. friabila.rrlor termale ce se af!5 in suhteran. emana gaze si ! miniere (Baia Sprie. de unde zScSmintul de mineredo piine s.(. jurat de o padure de stejar L In partea de sud a in amestec cu conifere. • 1 citeva cSsu^e mici. se tul sudic al Muntflor Gutii. datoritS izvoa. pe \la a minereurilor partea dreapta a soselei.a.stru". cluincarcare a mineroului. ca si ale altor specii mediteraneene cum ar fi magnolia (Magnolia dianae). spre Ciuuzbaia. Este un lac circular incon^ftt dreapta a rtului . apare acrst curios fenomcn ntc-sc do trecut $i ca natural. arborele de lalele (Liriodendron prococcimi) s. liceu. In apropiere. strabatind un peisaj de o rara frumusete.'la circa_730 m • unei vechi mine 77 1 .. Aici. Pe aici se poate face si accesul spre virful Ignis (1307 m). ob. Alii de ceilalti muncitori din zinul baimarean. apare ca un urias Dupa circa 2 km urcam . sulicjil) majorarea salariilor. O deviere pe dreapta ne conduce spre §urdesti (10 km).> >. In rezervatra fosilifera Chiuzbaia au fost citate ca prezente citeva zeci de specii noi pentru stiinta. In anul 1907 mai notam I tul semnificativ ca mincrll aici intra in greva.! '/. nrina 5uior. La km 15 pSrasim drumui i f . loc unde extraircam . frecvent.sorvam . uri nefefoase este adus in il contru minier disvagonete pe sub munte. »-a construit un mose poate ajunge urmjnd dru •drtior. Ceea ce atrage atentia in mod cu totul deosebit sint impresiunile de frunze ale castanului comestibil. 1 •! A'. DupS A atit pvin oricirea sa. din centrul in prima etapS. OHIO TURISTIC AL JUDEJULUI BAiA Si'BIE (km 9)jj situat pe valea Sasaru poalele Muntilor GutiiJ un vechi centru mini| o populatie dc 16 666 cuitori. printre care serica romano-catolicB.gura" unui tunel. face legatura cu Exploatarea mestesugSreasea. mineriil la Baia Sprie participaj greva generala din 20—28 tombrie 1920.viere pe stinga. dateaza din am cind Carol Robert primul privilegiu orasuly anul (1521 j apare primul lament minier pentru c u ^ Baia Mare si Baia Su. numita pe vremuriij Medius.pejilul Migorea minorcului s-a realizat. i ind reglementate relatii^tre 1'isc si mineri. termcn de comLa iesirea din Baia Sprie. pina lc unita^i social-cultula silor. s-au deseoperit."-.borcut" pm5 la o ^mtf si spatii comerciamargine de padure.ale unei vietl noi. monumenta arhitectura. vapori calzi. mica poienlja de pe malul linnnt in anul 1920 p_rin Laoilui Bodi.inn pentru prepa. Ea versantul cMir. in < n ( unor divergente inter• Un alt document in : este eel emis de reg U( dovic al II-lea in an i )1 prin care locuitorii sint scutiti de piatire rei dupa miuele ex| Pe la sflrsitul secoi XVHI-lea rnuncitorii . unde se afla cea mai inalta biserica cle lemn si la Cavnic (20 km) (vezi traseul V E). ul. M-i-olul al XVlI-lea. Intreprinde. Revenim la drumui national (km 9) si ne indreptam spre Baia Sprie. apa i. la circa 3 km. sa aiba asigurate mijl^ai'i protoctie ^?i asistenta u cala. ^^•rntuil vechi se mai dupa cca 1200 m spre est. de unde. lapoalele versantului sudic al virt'ului Ignis. in gropile Chiuzbaii. . deschisa la culoare) urine ale vegetatiei tertiare depuse in urma cu milioane de ani.a. dar mai .urile de descarcare si de cultur&. innritoresti. Libertuta centrul orasului se al'l citeva cludiri. miniera Suior — Cavnic. ales ioni de cupru. j lasam pe stinga o galerie ia nrasului este reA prin cele dou5 ex..a. secolul al XlX-lea constrtj prin contributia fortata a nerilor de aici si Casa U de mincreuri neferoase. ) care.national si ne angajSm pe it deosebit de pi. . din care ltu trasat coordonatecauza capata culoare albaslra. •lii"i .din dreapta. unic pe un drum pietruit. are o reactie acida si contil Consiliului popular tine acid sulfuric. cu blocuri immul spre .drumui industrial modernizat care urea la si atrag numerasi tu. la suprafatS.urirnile orasului Ba. Mult timp s-a vorbit despre satul 'Chiuzbaia. ru pilcuri de paduri prin padurea de pe versanel golase. Astazi nunielc localitatii a traversal tari si continente gasindu-1 inscris in titlul multor lucrari si comunicari stiintifice. Drumui insoteste vaiea Chiuzului pe circa 7 km. Documentcle testa existenta acestei tati. citeva serpentine ajungem in I prin compozitia apei. pe piraiele Izvorul Plopilor si Jidoaia. In Piat? . .

uIj n-staurant care of era un lui Baia Mare. / In apropiere se nfi Wexui turistic pentru «?u«or". ce travcrseaza Masivul Gutii peste pasul cu acelasi nume. f a 98/ _m ajungem 1694. imparatul LeIn fantezia poporului aparc. viu popularc. lupta din care au re'Hilitional maramurcsean.. str. str. tii apropiere se afla .". Piata Libertatii nr PR Consiliul popular ora?enesc. Plata Libert^i n^ ^ Compte* stomatologic. Linga can ton ul nr. 6 ' Militia. Sasar nr 4 Circumscriptia sanitara nr 1 *tr r. zate de haiduci. ADRESE UTILE j . care dispime" de locuri pentru caz Frumusetea locuril.. etaloaza o Jntr<« paleta de culori galben-iB niu. aceluia care ntea este produsul fantezi. Braserla . idar Pintea Viteazul re. str. adicfi in 1701.date despre eventualii haiduci lilculclor. dar si din creatiile haiducilor si a lui Pintea.. Mntfiotf... 79 .Fredericus comes a LovenU... 9 Oficiul P-T. jutor sanitar.altitudine. A/<? Tf 6L ' •)U|>A cc invlngem cea mai Primul document In care •I portiunc a traseului foroste semnalat Pintea sji haiBl clin serpentin^ ametiducii sai dateazfi din anul I ' i ..periculoase" organiUntie ... Danesti PoHclinica. legendelor locale. Piata Libertiitii nr. linie de autoser.R.. ! nr Farmacia.'Pintea Viteazul" reprezcntant al aristocra^iei ). Iarna se pot in. din care reiese c3 un I Ininnl .m... Piata Libertatii ' Cinematograful . Localnicii nu intim.. Aleea Minerilor nr. revenim la druniul national 18. Piata Libprtli. .ij fantastic..Pintea". Avem de strSbatut 19 km de serpentine.il prcdS pe zisul Pintea.Creasta Cocosului". TrecaB apoi pe sub colturi de stini ca sau pe linga margin! d« prapastie. in anul 1699 I'opularitatea eroului le.ramuresului de haiduci asu|flr de 12 camere si saia de pra unui grup de comercianti MurA.itaurantul .cftpitanul Cetatii Satmarului.. lupta virful Igni§ (vezi capitolul liupotriva asupritorilor. Telescaunul. unde se va construi un hotel. Cadrul pitorosc ¥i dotfirile existente fac ca acest loc s3 fie foarte so'icitat de turisti. excelent intretinut. r La sud de lac se malta U muntele Mogosa..' ne Imbie la un pop/is • scurta duratS .\'ivo-J_ j Alte documente evidentiai|" t)i .Mineral".i filmul actiuni .lui Pintea 500 de taleri n. Aleea Minerilor nr. oferS conditii pentru desffisurarea in fiecare an a unui raliu automobilistic.Poteci in MARAMURE§ >are. o currhitatea sociaia a preferiozitate a naturii si spre i i i I via^a de ha i due. ce legaturS cu virTul da o m a j mare accesibilitate pfrtiei. Dar ceea ce alrage eel mai \\ mult pe turi?ti este frumuseGHID TURISTIC AL JUDEJULUI 20 tea padurii de fag.raliul castanilor". ranit^i din rindul haiducilor. Dup8 doi ani. .tr-o scrisoare judelui oras. u. 21 lle. din virful F cflruia (i 246 m) coboara o j' £irtie de schi lunga de 2100 m cu o diferentfi de nivel d™ J500 .raniti care ar fi solicitat ailrla saniute. in jurul careia I afla citeva poieni. in iiulare de tipul baladelor primul rind.Pintea-i Cracesti (Mara) si Hoteni.. I mai multe documente aDin Pasul Gutii (987m) se 4a indubitabil faptul ca pot organiza drumetii plficute jul a trait pe aceste meleaspre rezervatia naturaia i M i i i si neputind suporta in.Fintina ««• izvoare". pe alocuri npSrind i-/l| let si molidul. i ar amatori i Pot fncerci Pescuind. Daca pina nu platS imperiala de o valoai mult unii considerau ca re do 500 taleri. care f a . relatind atahhi specific maramuresean cul intreprins in Muntii Maflunisa de vara.zultat 5 morti si mai multi Rca are fncaizire centraia. La km 26 M . In acest autentic Avind in vedere desele •or s-a turnat s..imperial! .catre populatia din satele •lor sustin c3 . Tgnis nr in Cantina-realaurant. in special pentru sporturile de iarna.. se angajeaza s3 se ofrecventa in aceste cupe personal de prinderea nri. Hanul dis. ca un per. I)|A ban s-a amcnajat un Se ordona sa fie furnizate i pentru parcarea nuto.ardclene se adreseaza prinI m bar.tigniia!i_ (pivnita)Tuy / za sprijinul dat haiducilor de •ili'o. 2 (m ' 24).. Co/etfrte B^n«-.Lacul Albastru" s t r r i(o/n. Dificultatea tehnica a drumului. cfl toamna.! se ofer8 o r3s•nomenesti.-. itfl tat". cu puteri su..burg. poate eel mai lung traseu de acest fel din fara. Pentru a urma traseul spre Sighetu Marmatiei.. schiuri.Pintea Viteazul". toate mobilate in stil greci..1 nu numai din tpponi. opold I promite pentru capul do pu^ine ori. in ultima vreme sau mort.morrntntul" Icgendarului rou Pintea Viteazul. Piata Libertatfi nr.T. in special pirtia de sch ca regiunea sa fie pe snlicitata dc turisti. o cochcta construc. 7en (a 'inT?*™ ^""^ SV * * Un' deoseblt de vara '..

§oprul este format din patru pe care se monteazzT acoperijul de drani^a. Iza ?1 Vis*. carrfnaTrar se ac pera cu un strat de hpitura din pammt ce se varuiey Astaz 1 > C a material de constructie se foloseste frecve chirpiciul (caramida nearsa).me^ter-grinda". . caramida arsa sau prefab) cate. '. numita . care amintesc'de figura d n . masa. "Toar'te mult apreciata."* " Portul lor si oblcelurfle. abundent in rcgiune.. Asezarile din Maramures sint concentrate de-a lun vailor sau soselelon m multe cazuri densitatea acest.. . ei sint m ten desavirsip in construirea caselor d7 lemn. adeyarate. Au o fmuta sobra.ruda" — pe care sint aranjate cergi.le £ bisencJle de lemn rJ tesugite cu mult sim. Valea Izei se mai intilne^te un tip de adapost aseiior cu joprul. n Maramures. intr-o apa ce serve§te drept magazie de c si ca adapost pentru unelte agricole. Casa de regula e format! din 3 mcjj peri (tinda la mijloc. marii'iilptate in . peprinsi din tata Jn fiy. 1 . trasaturrenergTce. Ipii sint ciopliy intr-o mare varietate de forme. loc un fn .. au o fire blinda si smt de'' bitjk ospitahen.camera dinainte" ?i . s. . care reflecta ocupayia de baza. Bogdan Vod 0 vechime documentara aprec. 1 sigur. cu particularity etnografice^fol lor] State. Peretff sint co strum dm birne rotunde^ sau cioplite. In. Aceasta este schi^a portretulul spiritual maramuresemlor.dinp de lup" etc.i i. ambele I construc$ii anexe specitice7~simpTe. Casa a ca temehe un joclu_ de p..ele vechi intilnim diferite ornamente 51 inscriptii.arhitectura tara-: '. Capetele drani^ei se termina ascupt.jdintilnim patul ac op_erit__cu £erga.. >lesna este un adapost format tot din patru stilpi. co. voinici. artistic. in semiiii forma de coada de rindunica.Pasul Gutfi rcprezintS Si Umita zonei etnoerafice ramurefuIHr.. cu acoperisul fix s. In treinferioara a stilpilor se afla balustrada formata din •lura cu motive ornamentale simple. inconjurata de . i'.. car^e te UP vS muzeu „."7.perla" a nordului..i laterali construip din scindura. •i'ca animalelor. Pnvind proporigc atenpa echilibrul perfect. Intrc stilpi se afla arcaclemente proprii caselor din aceasta regiune. toate fiind realizate in gospodarie. Harnici si iuti. multe perne sulada de zestrerTavite. inglobind in ea o mare ' '*• irtistica.perseverenta.ilta construc^ie masiva o formeaza grajdul 51^ jura ce '' l. In toate construciiiulnim elemente de decor care confirma sim.0'' "" atragC ° ane multl tUn ^' d'n tara i si Serpentine mai blfnde ne vor conduce pe Mara. hind foarte^ ndicata (Sat-$ugatag. se ridica sau se coboara in raport cu cantitatea de e care o adaposteste.g.. rozeta solara... formeaza prm imbmare cununa. u un acoperis. obicei pe grinda principals. aceasta .. iar mai nd Pgla si eternitul.Jlcarnera . $1 asa cum aprecia Nicolae Inreao vorba tare foarte accentuata cu apasari inde!un| asu£ra silabelor. este fara egal. iubesc mult cY cul si .tirna|^ sau__«^atra_t\ tlementul caracteristic est^ yatra mare cu co5_§i_cuptor.colejna".sa mmuiasca barda.H c «-!* Columna lui Traian. demna ce expr hotanre. dar cu un pro. o b'irna tie lemn bogat ornamentata pe care se re este speciiica Maramure^ului.i .i sub acelasi acoperij. Ca invelitoare se foloseste drani^a..ie spune. Pentru pnma oara aud acest 5 grai cu si asp-u cu prelungin cmtatoare .. fara exagerare.„ Slt u«.sopreica". mtr-o zona a civilz emn care impresioneaza prm port.itoaie. cu ochi scfntl ton s. un loc cu totul aparte in arhitectura acestei il ocupa bisericile de .lemiu.ocul . sculpta portilor sau crearea altor obiecte din lemn.tra peste care se pun talpi rnj sive_ce. Coama acoperisului din drani^a este 1 'lata.it caractcr practic.Jnt pastrate aid cu sfint v dm generate in generate. Ca materia^ de construcpe dominant si traditional td odaia este desigur lemnul. . Scheletul acopensulul il formeazS cornii (cl priorii). cappdopere ale AMURE? OHIO TURISTIC AL JUDEJULUI 80 81 . ca . scaune si ceea ce-i ific . stergare si alte tesaturi valoroase —.ul esteiniirte dezvoltat. nuniit .te . mobil. Tipul vechi de casa are acoperisul in panta repede J patru ape. culllc l doua_sau trei registre. 'cbuie amintite aici M 5oprul" s. Daca prispa are stJ f*?t t"(Sl * . iar perne.•:'.came-a j toate zilele") si o prispS f n fata. iiiadramentul usilor ?i ferestrelor abunda in motive uentale din care nu lipsejte funia. Sirbi.. al t i.

Jjtcrgarele se produc in fiecare casa §i sint de doua fe.irm in plus. ce le confera un !. se detas. cum nici until dintre toate neamurile incon^B toare.i incizii.fincu$ul" pentru masuratul l»iclui la simbra." In fa$a bisericii sau lateral intilnim lespezi mari de • tra ce servesc drept masa pentru praznice. de tara. Uneori in fata ricii se afla pridvorul..eta.lingura \Cnrareasca".Trilogia culturii" l e dera: . care se agata pe pere^i.. l<irul. virtelnqa.i de la intiiul co mai ales in arhitectura bisericeasca. O menpune speciala merita jporple maramurejen^H varate arcuri de triumf ale liarnjciei si omeniei.a... 51 astazi bine reprezentat. flori.eaza «/.ruda". suspendata dea11. si broderii pentru uzul casnic u imbracaminte. cu motive variate ?i frumos executate. Gospodariile vechi sint imprejmuite cu garduri dc j^ iele impletite.i in primul rind prin inaltime. arabojitl". Poporul romanesc e fara indoiala mat dintru adincul sau spre pitoresc. ./dfoafe").. we remarca. )in categoria mobilierului cu lunctie prioritar utilitara.fl de vizita" a accstui Icgendar col. Obiectele necefC acestei vechi indeletniciri sint mes. o anume . sutit. dar si • male. palelor.geniului popular. care datorita virtejului imprimat de i. masa se caracteri/. cupele. Femeile au preluat cu mai multa pasiune arta tradiituhi. fefele de masa (.i in gospodarie (cergi.caucul" sau . naosul si altarul. ICa tesaturi textile ce impodobesc interiorul sint: }termrele. sugerbe reali/ari ale artel popula se integreaza. •camintei de lina si altele. alta . pe care se pa'streaza zestrea de tesaturi exe. la care deosebim o gama variata de modJ rezultat al creat-iei populare tradi^ionale. furca. I'urca poate sa fie cu talpa sau simpla. . pomul vietii. n i l GHID JURISTIC AL JUDEJULUI I fiind construc{ii simple din lemn. soarele. ceea~ce~reprezinta o culme triei rnes.isnit spre cer de citeva ori maT decit trupul bisericii. de zestre. din care^ remarcam: iu</.terilor hvali a n o n i i n i .i la briu $i folosita la torsul din mers. lingurile. . a porvilor pastreaza elcmentel^H haice cunoscute: funia. eleganta. si cuprind caperi: pronaosul.discrd romaneasca . •tie pe firul vaii. Sa nu uitanul in timpurile indepartate ele constituiau ua cnteriu dH ferenpere sociala. rfychitorul.1 patului.. titul pitorescului se remarca us. 1'ot o piesa de mobilier este s. un ritm ?i un duh atfl degajat. realizind l^aturj.. Kazboiul de tesut se mai nume^te aici . scaunul.. sprijinite pe un soclu de piatra. Sculptura in rclie. Nimeni altul n-a scris mai frumos despre aceste q mente ale arhitecturii populare din Maramurcs dec cian Blaga. Ele sint adjH tite de un acoperiij de dranita. covoare). I|ARAMURE§ 83 .zdrangane" — prisi-liil iiind format dintr-o imbinare ingenioasa a unor buki scurte de lemn.. care in volumul . frunze. parcel sa adaposteasca cine stie ce fapturi telurice si de parte suli^a turnului . . El pune totusM aceasta patima a lui o masura. purit. lada. In multe sate vom intilni inori dc apa si v i l ' o n . .tesugite cu arta: lele. razboM de fesut.it. Totul sc integreaza intr-o cosmica linis.i Iza sint cu . L'are se remarca pregnant valoarea artistica. scaunul. Elementele ornamenI sint realizate prin crestaturi s.rul.. avind dreptul sa le posede doarB mesii.te .. Fusele intrebukate pe vaile Mara s. Cit prives. Personalitatea este conferj turla inalta. leaganul. I'astoritul este una dintre ocupatiile traditionale ale •umuresului. cele mai caracteristice ale lor sint de o pane acc_ coborit peste nava pina aproape de pamint. cutberele. frumuse^ea obiectelor si unellor necesare acestei indeletniciri. fara talpa. Uu alt domeniu in care arta populara gaseste o arie fga de manifestare este acela al industriei casnice texi. . impestritata de bucuria pitores ca haina a unei permanente minuni. Citeodata aceste biserici par" colibe cu t u r n u r i .i . .tiara" i nu este |0i>podarie ^araneasca fara o asemenea unealta a indusHei casnice.^wa" u i r u macerarea semintelor 5! »jugul" pentru boi.ini: unele mai inguste 51 lungi. de forma conica. .. lingurarul j. organic in ansamblul arhitectonic al 1 In general sint construite din birne uriase de stejsj brad...titoare. sau .i apei se folosesc pentru spalatul covoarelor. la care forma §i amanuntele variaza in func^ie de ||iune §i talentul executantului. cearceafurile (verne).or s. de asemenea.prinire ccie mai p^retioase si mai fara de re admirate produse aic geniului nostril popular. . Patnl. lavifa. Dintre uneltele folosite in agricultura se pot men^iona: w«/" in care se pune cutea de ascu^it coasa. par.

In lucrarea . O basmo. pc: popular din 'fara Maram-uresului (pe vaile Mara.arii este azgarda scumpa" MAKAMUREJ 85 . Printre cele mai apreciate creatii ale industriei casn este cerga. dealtfel ca §i <•«/ purtat doar pe vreme rece. Fata de culonTe autetif astazi predomina ros. in sensul ca fetele tinere >rta culori ppatoare.i de Una ^esuta in patru it. '. sint icoanele pe sticla. galbenul 51 negrul. '. Scoar^ele traditionale se disii geau printr-o cromatica calda. 'Hie constituie elementul specific pregnant al costumului "ciesc maramures. localiu.. de la motive geometrice la cele zoonioil florale. unde se mai produce .na piciorului este infasurata in obiele groase de lina i. a suferit cele mai mici lificari in timp este guba mifoasa. de o discretie si un rafinament aparte. mai calde. repre/i-n tat mai ales prin centrul Sacel. Unul din me$te$ugurile arhaice este olaritul.~iar pentru a o face cit mifoasa . care se ircaza doar in aceasta parte a t. la care alterneaza dungile de culoare natural. lucrate cu ornaHe de regula geometrice. cu bete inguste (esute cu scindurica i . iar pe masura ce inainteaza in u tree la culori din ce in ce mai $terse. fara mineci. galben cu negru. de o incontestaMli valoare. in special al . dupa care urmeaza ciucurii. antropomorfe.' confec^ionata din pinza de cinepa pentru zilele de ai si din pinza de bumbac pentru zile de sarbatoare..ti. care :cta categoriile de virsta. Poalele sint Icctionate din acelas.' Datorita unor imprejurari istorice specif ice. ] retar). Iz: Cosau) a fost conservat mai bine.j \ i .horei". albastru.1 material.. Un i-lement de podoaba. cu alte cuvinte covorul. linii (alb cu negru sau sur). ludiferent de anotimp. Ca incal^aminte traditionala este opinca.fiind _Sagin|a. dar numai pentru nunta. sint adevarate r pozipi de arta decorativa. dar bine reprezentate in mu noastre ?i unele biserici de lemn. Din inestimabilul tezaur artistic al bisericilor de k trebuie sa facem o men^iune speciala cu privire la \. roasele icoane pe lemn..ruda". verde.e. fiind confectionat din . mineci trei luri terminate in man$eta sau volane. unele avind o vechime de j300—400 de ani". cu siguran^a.i inile vii. • Printre qbiectele de arta naiva. 'intre podeabelc larg raspindite amintim . aproape disparute din sele maramurejenilor. ce ce le conferea o mai mare valoare artistica si persistent in timp a culorii.• ucie.Arta populara <// Romania" Nicolae lorga a remarcat prezenfa motived" traditionale. totul dovedind fantezie $i talent..ean. roju.ul.. hi ultima perioada au patruns ornamentele florale s.se da la viltoare". verde etc. in culori mai mult deschise — galben. Tnflorata poarta pe cap femeile tinere eugra sau inchisa la culoare cele mai in virsta. in covoarele maraip re$ene spunind printre altele: «Cmd lumea va cunoaWi covorul maramurejean va ramine de-a dreptul uimit (f frumuse^ea lui". foarte apreciata. confectionata din Una mipasa. Cergile autentice sint cele vriste". fiind cononat dintr-o {esatura de margele variat colorate. care cuprind toata suprafa^a intr-o varietate natica. 1 icle doua zadii vargate cu dungi orizontale se prezinta o succesiune cromatica: ro$u cu negru. in toate dqminind elementul ornamental geometric.i o caracteristica generala. .bars. Capetefe "jte'rgarelor s7nT~3ante!ate. cu motive florale Midente. centrul specialization pn»i cerea cergilpr__. ele fiind prinse cu baiere de lina /letita s. impunindu-se prim eleganta 51 sobrietate cu totul exceptionale.n OHIO TURISTIC AL JUDEJULUI •ca. foarte extinsa.zgardanul" .astazi ceramica rqjie nesmalfuita. unele din acestea fund caracteristice doar acesostumul femeiesc este format din mai multe elemente . Poate ca eel mai vechi 'lent al costumului femeiesc care impresioneaza prin ' ietatea sa §i.. Interioarele caselor din Maramures. culorile ob^inii du-se din diverse parti ale unor plante sau arbus.onul". femeile tinere mai imbraca piep• / cu blana inauntru. Pentru ind rea {esaturii . blinda. ca si prinu serie de elemente: jraditionale de o incontestabila valo. Pieptarul nu se incheie niciodata. ' se remarca prin unele caracteristici. intr-o bogata paleta de il>ina{ii.1 o tehnica arhaica simpla.. azi din ce in ce ' pmin purtata. avind o compozitie cu desene grapioase $i o cromati intensa dar armonioasa. Astfel. altele mai late si scurte ce se pun pe . este culoarea zadiilor. nemtrecut~~in~ ornamen: tie. Un alt produs artistic de seama este Joint (scoarta. care se poarta in jurul gitului. aproape fiecare sat ori grup de sate rentiindu-se printr-o anumita combinape de culori.i.. are un ulteu in forma de patrat sau dreptunghi. Ca elemente ornamentale gama c.. mai rar. realizate din mi: noduri (8000—16000).se da la piua". .

precum i . aici. de unde soseaua -•. prima as.re\i. zgardan. dominind cu au. cu multiple func{ii. traversam Cocosului".alaturi de Harnicesti si Sat. lecricn si guba confec^ionate mai ales din tesaturi de lina alb.ili-a Alba si lasam jn. zgardane. Pe pinza de aresul.uguiat. 1 sezonul rece se poarta »cioareci" simpli din lina alba. probabil. turla.de lemn •i:a ce impresioncaza pe — monument istoric.te tavanul.lemn — ne vor inso^i peretii din exterior. In timpul verii se poarta pali de regula din paie. Ca 1 . do sebit de calduroji. fi vizitata biserica. Alte piese ale costumului popular sint laibarul. de care se prim coada lucrata din verdeata. cu multe elemente ornamentale. se poarvara. flori.i| . Por^ile de lemn mestesul este etajat. deata. De o patru picturi pe lemn. dau 'iitfl specifica ?i distincta i?i acoperita cu tabla in anul 'imii.i..ezare pi-" ca din 1360.baltul! tesatura fina. H-i'sj cu case tipic mara.. oglinzi. ajungem in comuna fiuior. Portul copiilpr^ in general. transparenta. pre • M i U ' si alta a drumului a87 MARAMURE5 I I . Se foloseste si . destul de largi. Mai poate fi amin tita straifa cu motive ornamentale abundente.in care captuses. Cununi mireasa este formata din multa verdeajja. fiind comode.clai". in an.si pe scmdura aplicata pe pe. Pere^ii sint construiti din lemn de brad. a fost refacuta il maramuresenilor.ine transformari de-a lungul timpului le suferit. doar talpa i Inestimabilele monumen. < are o croiala simpla cu pu^ine ornamente albe sau galbcn La git se incheie cu un siret sau nasturi diferit color. printre care si eel de protec^c mijlocului la eforturile mari. Cultura mare este slab reprezentata aici datorita HI 28 un frumos drum condi^iilor climatjce mai asr. nnem\oi") care dau un plus de pitoresc regiunii. printr-o mare varie. cind a fost lovita de imduria ^araneasca si mai traznet. Este lipite vaile care strabat sita de pridvor. In dreapta . este acelasi cu al adultiloi cu deosebire ca aci modificarile si innoirile sint mai lenu GHID JURISTIC AL JUDETULUI 86 I'asul Gutii (km 27) 11 scrpcntinele_ de pc ul norclic al Muntilor iriiitr-o masiva padure par livezi de pomi fructiferi.Iormata dm multe siruri de margele de M corai" (corall echivala inainte cu pre{ul unei perechi de boi. |^"" In centrul comunei poate ' nperis 1. se pastreazfi pictura zu^nferind arhitecturii de gravului Radu Munteanu din i n:care vale o nota cu to. cind facea pari'& din Depresiunea Ma. iar in ultimii ani din material plastic. sta(. carna^a confec^ionata din pinza alba. Pieptarul se confectioneaza din piele $i este fastuos far" dat.briie frumos sculptate incing • ii. pe stinga. ciucun din lina.ia de pompare a Dupa ce traversam_ riul in-ntru Exploatarea miMara. construul venit pe aceste meita in 177Q^. Sint relativ scurte. numita cittla rotilata". margele. tom' intr-o combina^ie cromatica constanta si caracteristica il la o zona la alta. 1925. artificiale.8P.' • "I. {inte de metal. Gatein^apuTuT^a~rnireasa" cbnstifuie un obicei foarte interesant.1 lor. Cele mai pu.Gatiile" (izmenele) din pinza. obiecte de yaloare artistica I'auta se indulceste ^i va. Au un mare avantaj.ce are unele trF'irl este..-iparte. ca elemente ilport anexe. ele se caracte. !?ugatag. scenele alternind cu motive decorative florale. ajung pina deasupi gleznelor.este din lemn de stejar. toate de o elegan^a si tinuta deosebite. deose1 lucrate. toritate vasta clepresiune a Maramuresului.> minecarile tricotate din Una policroma. larna se foloseste caciula plata.Creasta se afla cantonul sililea Alba.. panglici.e largeste mult. .•jte alaturi de valea ("ffese^ti ^ (km 41). Palaria de batoare este bogat impodobita cu panglici. Alaturi de acestea. Acoperi. ne conpre Staljiunea Izvoare pre. ele fiind un element de imbracaminte specific marc mureseanului. Parul este impletit in 2 cozi. peste care se fixeaza cun Spre deosebire de alte zone ale tarii. de dimensmni reduse. in prirnul rind.17.. Un element din ce in ce mai rar intilnit este cureat< lata (chimirul) folosita mai cu seama de muncitorii tore tieri.se inal^a zim>n). deschise ca subit de supla.i'ne construite din lemn. de asemenea. practice.. puncfate 3e~"fmuT st'rTrib in capi^e (.te din_domeniile lui Dragos. Unitare. In" ""aproptere—Cte" tata §i impunatoare . ca . Portul barbatesc se remarca. atit f* cit si nevestele obisnuiesc sa-si impleteasca doua coz le lasa libere pe spate.. Doua ilr arhitectura — biserici. Localitatea •i 1 pina in Isatiil Mara \ este atestata documentar in:i8). folosit si in alte regiuni ale tarii sate. sau le prind in jurul capului.mai deosebita se remarca cele •> '. prin ci( elemente caractenstice. saturi comune cu cea din ira traditionala a lemRemetea Chioarului. flori.

'Complexul balnear se alia i spirltuale strlnse ale "Hngli pad urea Craiasca. din care locuri).teri popu printre care Nicoara ij — cojocar renumit prin _ tea locuiui — tare de o mare varietate uiaiica. nivelul de jos este sculptat de jur-imprejur cu un briu. de la cneazul strand cu ba/Ane cu api sS. . atestata docuInlrnre spre frumoasele loca.itaii (iu in care mes. care rata pentru copii si adu!1. precum s. la care participa tot satul. In peregrinSrile sale prin t. In imediata apropiere a s. Dupa cca 2 km miram In GHID JURISTIC AL JUDET. ifl timea unei birne atingind M proape 1 m. conducatorilor locaH masaj). latie cure dateazii pruli»i bil din anul ^1439.cum si pictura in ulei pc pinza.Tmjaua" este un simbol artistic colectiv al pre^uirii muncii si harniciei \&r&nului. care an fost mult apreciate la Expozi^ia de arta medievalS romaneasca. Ea ^H construita din birne lungi Jl 11 m §i late de 1 m. a fost initial pridvor. prezinta un balcottM Pictura este §tearsa. din altar. executata probabil in anul 1900. Franca si Republica Federals a Germaniei (Cardiff. la cca 1 km de la sosafl se poate vizita o biserica vtl che de lemn ce dateazS dm secolul al XVII-lea. s-au electrohidroterapie. •luzia certa a unor le. precum si inele.are al nine lorga descpperS ja localitatii fapt care o recomanda si ca statiune de ot c e _ _ . ne intimpina bisericu d<. Pictura naivS in stil blzantin este deteriorata partial. pe "un pinten de deal. • 1 " TYlS- 89 . cu arbori secular! ?i I din celelalte tlnuturl exemplare viguroase de larice •unsilvaniei.i rfl dusa ca propor^ii. Incepind de aici pin& • cunfluen^a riului Iza. Din Harnicesti. dup5 Stafmnea dispune de un Re pare. cSsStoriile.ULUI localitatea Sat-§_ug.! unde. Viriui turlei este o prisma poligoriala.si helioterapie. strand pentru (km 53). Des. cabine i urma unor sapSturi ar. se aflS satul Ferestl tru bai calde. un drum mollObserva urme de pictura.n Inttlnirea Marel cu Co. Pe pere^ii exterior! jH 88 Din Fere?ti.' '. urcind domol 1 de lemn.nun aspects ale gralulul cantina-restaurant si cofetarie. baruri.aero. cu o turlj mica. marele savant mantul blind de cru1. prin care s-a alungit edificiul. in fiecare an. Londra. 'mbil.Baia Mare si 20 km de Siilul. unde. organizata in Anglia. |nii ureapta riului Mara se olfl serva o frumoasa terasa c^H so remarca prin netezinnB peri'ecta.calda sarata si normals. terapie diversificata (inhalatil •U de argint. un servl": monede din secplele ciu de electroterapie si fizio-XVI. P8. iar tut' 1 1 1 zvelta. fiul lui Dragos. V (reglstru de stare cldihn5. lemn conslruita tot in .declarata rezerva^ie naturals. dernizat de 5 km (DJ 109 F) Nnoarte "rarjntjlnit la Jbi. dar si ca Ocna §ugatag. precum si san&tate. Pans. taiate artistic. Se mai pastreaza o plol tura pe lemn din secolul al XVII-lea si doua din secolul XVIII. iar frumoasele console.a acestea se adaugS clinimures. ulterior inchizindu-M de jur-imprejur. pina la poalele Gu. restaurante.nr pe lemn. s-a ajuns terica de interes republican. cunoscut prin btse.. cu instalatii penllnl. spre drepta (DJ 185 modernizat) putem ajunge la Ocna Sugatag ( i j k m j i .i s51l de •ID.durea cu Cosaul se Intinde este ocrotitS prin lege filnd a a Gtulestl (km 49). In interior se pastreaza obiecte vechi din care re^in atentia trei picturi pe lemn. (Larlx decidua).i. prin contribu^ia locuitorilor de aici. conifer cu apropiere de confluen^a frunze cazatoare. Nu. In partea sudica are un pridvor. '.trei hoteluri (cca 289 de llltntoa. In cele peste stalatii de hidroterapie si tnorminte cercetate. apartinlnd. In localitate se mai afla ((rnmnresean. Intr-o ilor din Maramures. Acoy^ risul este in 2 etaje. Turla cade pe mijlocul naosului daturita adaugirii ulterioare.rnentar^din anul 1315. liniste si n Moldova. Partea din fatfl dinspre vest. La ie$irea din Sat-^ugatu| se alia satul Manasiirea ofl apar^ine de comuna GiuieijtB Aici. rSsplata pentru vitejia din care douS bazine acopeprimit aceste locurl. Ina de piatrS. ""^H . ea prezinta interes dll torita pere^ilor format! dlfl trei birne uriase de stejar. se afla IIIN'i r-are se insimie nevalea la o distanta cle 58 km de Kjiului. I. rite (folosite tot anul). ce cuprinde Statiunea este dotata cu |tr demografice prMnd na.oy|Mj putem vizita $i biserica 1 iciiin. U sa de lemn.baile vechi. • ••. ridicata in 1753. care iese primul la arat. gimnastica medicaia. imbogayind cu COIH1 noi tradi^ia acestei arte. anul 1770. si impachetari cu parafinS. Urmeaza satnl Harnicesti (km 44).o ia spre sud.pentru bai individuale cu ap& 1 >i?ice efectuate Itnga bi.^ dealului spre j Ocna | * studierea minutloasS a ^wgatag^statiune^balneoeiima. Stuttgart). treclnd prin satul Hoteui. cu oazS de verdeata. IH) romaneascS. In exterior. sprijina acoperi§ul. la sfirsitui iunii aprilie se sarbatoreste cei mai harnic om al satului. iar in ultimii ani a cunoscut o amploare deosebitS devenind un festival folcloric de prestigiu. localitatil provine. pantele.

iar cu multi ani inaItd pste realizata dintr-un inte localnicii fSceau baie in ir lemn. Tn urm3 cu sute de ani se num3ra prin. cfnd mercurul termometrului a coborft pfna Ajungem apoi la / la valoarea de — 30.Tosani" confine apa minerals sulfu" impune prin masi.ampo. ' a Maramure^.nudul. lor — care a intrerupt exploDin Ocna Sugata/r "n atarea sarii uneori timp de dritmul asfaltat care n. fostelor mine formJndu-sc nu.jinele_ lui cultural pe care me^terii 91 in. i \ Pictura este de inspiDe aici ne putem intoarce (jl factura populara".. numite .tenii vorbesc . II. unde putem se pastreaza mai aprecia noul local al cSminuiiM«.Aiaturi de valcarea _a trata aici a fost fn anul 1929 turalS. iar acope. triva majestS^ii sale". sat aparte.Cazania lui Varlaam" tipSrita la Tasi in anul 164'i. Budes. $isesti. Oena $ugatag e' In 1492. unde se pot vedea fru.i Budespti).borcutul" de la Breb (situat intre hotarul satului Breb s. Tn interior se apa IncSlzitS cu ajutorul J5Oim/a multe picturi pe lovanilor Jncinsi pe .Creast. Cea rnai struita fn socolul al X scazuta temperature inregis._ P prabusirea tavantilui.de la noi). comuna Budesti. care initial a funcfioboafa cu Valea Caselot nat in salina locaia.icQane.. Numelo vine..II. situata la taminal.Jenini.. datorita obiectelor de tat din 1. Treptat apa a dizolvat dreapta intr3m fn sa_tu sarea si a dus in final la atestat din anu]. mentionam unor picturi_pe lemn (10 februarie)..punct de pornire fn P res intrerup lucrul: . Trei dintre acestea dateaz3 din secolul al XVI-lea. . sarea se extrSgea Marma^iei si doua dp Mare si retur.. hepatobiliare si de nai mici. Motivul rfirenilor. I M M .Josani" H sf cfimasa_ de zale I i-roului. Pe aici b3tinsc am3nunte despre putind sa.•ptatita mfndrie desl l l l p lui Pintea.satul pfrfului cii_brebi* meroase lacuri sfirate. cu acoperisul intacte — ne reintoarcem in tjiiipiu si streasinS joasa.Baia 11. ^Jn vom trece cu vederea Stirde^ti. ' dimensiuni. care pa din vale .face !}i cu ajutorul lor care asigurS ma. iar pic. La circa 3 km. mine.ttiul si localita^ile Cavnic. este mai cem cuno!?tinta cu zona et. in panta repede. mai forma unei piramide Cu seam3 In afee^iuni gastroi' flancata de patru intestinale.orobabil cea mki tectura (vezi traseul V E).oseaua spre Cavnlc. Avind fns8 In vedere fap•a de lemn de pe tul ca abia am inceput sa faisani" (1595). gistral lemnul fn toatp < PSrSsirea rcpetata a mine.5°C. ctteva decenii — a determinat duce spre locurile erouini fnfiltraroa apei de ploaie in gendar Pintea Viteo.borcutul nemultumirilor a fost o nou3 i/ Breb sau spre .j?Jl _DunSre. tele~pe Tfsa pina Fn a?ezariln de_. Petrova ^i Harnice^ti.-P_e.^Pe aeest loc a funcI.neara. folosita atit in cura nvfnd turla patrata.in bill. lucratorii dc la ocnele de sare din Maramu.\'echi saline.nutritie. . care valorifici Romdnici. spre .. tnpreuna cu cele de la H3rhice^ti au fost expuse la mai multf! expozi^ii internationale. vol. g3 peisajul arhitectnrn organizata din lume (Istoria satelor. din care una din moase monumente de arhin i XTV. o minune_a_ natin deau camarasii (proprietarii) Muntii Gutii.. D3nesti..lemn din . pe s. vorba de mamiferul dl La Ocna Sugatagr functio. pe locul Olahalls Hatpatakfalva. Aceasta naturale din zonS li SP este considerate prima greva . farfnd inca de vfcnie rnulte acte de . Mentionam ca la Budesti. care era transportata ciT'plu. Aici atrage neaz3 una din cele mai vechi tia biserica de lemn ai statii meteorologice din tar8 la confluenta pfrfului (1858). joia.. c3ci s-au nascut o < mare vrajm3rie" fmpotriva mate prin prabu =''-'»" proprietarilor si chiar .VSratec. este tionat cindva o statiune bal»t. p. se aftfi .locuri drept re•i.3fil. Frumii' asupra lucratorilor. inc3 din anul 1489.I juIuT'._1360.1 pentru faptele sale Hi-. 559). a.prasnicare'1.rile de construct^.nografica a Maramuresului — prezinta personajele in tara de legenda unde folclorul inul local. Scara ce duce la clo.ghetu Marrnafiei. probabil. are un farmec lele Muntilor Gutfi.i dare de un florin ce pretin.Sare care ne pot purta pa'j lacurile din Impreiurlt n-au taiat. pe versantul nordostic al Masivului Gutii.. Intre^ina Indelungate pe aceascu orice turist. externS clt si interna. Ea este bine si arta populara se pSstreaza ita. cxista .la Baia Mare traverstnd Gu1 «ppne cu caracter folclo. ca si In Snmcuta Mare. sus'" c8 in^ acest satuc <\ fost angajat multi iluga.. nate din Una*. care h priP-.roas8. Dup3 "uncle curse zilnice de la documente. localitate straveche de Tirgul organizat aici sap.de icoane valoroase Sprie. tre cele mai insemnate cenAccesul turistilor tre unde se exploata sarea.. de la un GHID JURISTIC Al JUDETULUI din ele fiind pictate pe ambele fe^e.lea Cos8ului.Industrie casnica.

aproa« drumului se intinde pe de paralela 48° latitudine nil.. simboluri ale elementelor ce compun universul taranului: soarele.o poate admira o pozit de bronz format din 12 sculptura in lemn bratari.surprin^i de pitorescul por|»i|i>iie create de mesteri tului. ambele pe partea stinga a soselei._me§tem afla insirate satele rul popular Gheorghe Bqro•tl ?i Fereijti cu fru. datorat colinelor care o ineonjura. Aici se poate Dupa cca 6 km ajungem • -. Se pSstreazS si ancadrarnentul la o ferestruica.'il'iri locali. Stefan eel Mare.. din n terialul provenit prin del larea celei care se aflal cc-ntrul localitStii. kill national.Susanll fost ridicatS in anul 178B spune cS mesterul Ion fl a Titului. Pomii Ecu 5 km. in .pentru prima data acest ofolclorica si artistica ras ramin. pe valea Cos3ului. unde aproape la fiecare cas& ne intimpina cite o poarta de lemn. in• ii I/a.• locuitori.este situat in Depresiu(lltlncte. care a conrepv si construit-o. Cea din . Acoperisul este neetajat. intr-un decorMeo\sebit de pitoresc. De o parte si nea Maramuresului. arborele vietii. a fost glorificat din antichitatel el apare si pe sigiliul domnitorulul Mircea eel Batrln (1390) si pe monedele lui. in judeV Are Iflfli $i-audurat de se..Josani" a fost ridicata in 1665. in apropiere locuind I'usi'mlui. Asa so ( plica si originea altor 4 mcnte noi intilnite in m De o parte §i alta culmi domoale coboara spre lunca laiVftleni. Utan.Susani" si ^Josani".Bcr-j . punctat de casele nordica. de dimensiuni • reduseT ulterior aproafH bTata spre nord cu o •• scundS. Coborim. funia s. in vadul carora \ scriindu-se pe al doilea loc. dau locuintelor un Mrbogazoasa. ca motiv artistic.Susani" a fost construitfi In anul 1532 din Mrne uriase de stejar. desigur. iar _funia" — o coloanS infinita pe orizontala — simbolizeazfl ideea de ccntinuitate a vie^i!. Turistii care viziteaza l»htnr din anul 1383. unde.i o"suprafata de 11170 ha. Ne vm trage atontia si douSjB pe lemn.drumul recent mo.da este chiar poarta de la Lt.-iproape 2 km de la carui nume este incruatat pe Hi't'io ajungem la_j. reusind Scl ne incinte prin sculptura traditionala. • locala.. flori. se afla mai fructiferi.I-/. fiind eel mai nor^Ili'c Maramure^ului. Cea din . sau la epocii fierului. La VaBrn 53). alaturi de bogatia ' vnare de apa mineflorilor. spre satul Sirbi. iar streasina scurtS. |HAMURE§ .carte de vizita" a regiunii. Parole sfnt Incrustate cu motive vechi stilizate.area JVadu Izel7(km I 38937 de locuitbri.. intrarea in Sighetu MarmaMiriiti pe pitoreasca va. ca dealtfel si turla. Biserica din . Aici a trait si un alt • liiserici de lemn. Opris. Deva|n. pSsSri. Vechimea localitajH atestata prin documenB din anul 1387. 5i alci intilnim douS biserici de lemn. . piacut ii irnumitele port! mara. IJiiiiuna are o bogatS. Ca si la Budesti ^H si aici se pot vizitiH monumente de arhlt<» populara in lemn. imlimca capatind caracte.tiei.. comuna 9 teni din Moldova. Jdiitinuam traseul pe vaOrasul a fost construit in Qjci. unitar. fiecare ell rizindu-se prin ccva • JPrima are formft de ^ ceea ce mi se repctaj alta bisericfi din judflH a doua. Ne dic municipiu din tara. la ie?irea du Izei s-a descoperit un de•MI. SIGHETU MARMATIEI '•Ic'ii se Ifirge^te mult. constructia a 1 continuatS si terminatSj catre I. floarea soarelui. nu respects pi general de dreptunghi (I rita unui pridvor cofl in partea sudicS. una • sani (Bandreni). s-a mutnt satul zavoi. de imporaer permanent sarbatoresc. dupa acfl plan executa biserica de ]• in forma de trefla. tul traditional maramuregean. Vadu Izei si Sarasau — 44 611 (Illiitea fiind atestatS do. alta fl sani (CSieni). La circa 3 km spre nordest^se intinde comuna fEali**r^ ^\ X^ ' \ nesti (km 8). cioplitor de por^i. unita cu Mazona unei fortificayi din ete vnrsa in Tisa la iesipoca bronzului tlrzlu de pe ^ln Sighetu Marma^iei.('•i. sat situat spre sind loc unor intinse zone de culturi agricole. Are i de confluen^a Ma. care. M. PaJURISTIC AL JUDETULU! sunile bogate au facutl cupatia de baza a loj| for s3 se indrepte spifl terea animalelor. datat la sfirsitul e|N) Din Caline?ti putem pocii bronzului si inceputul | | la Ocna $ugatag. ca marime.multe por^i din zona. La reintoarS sa in CSlinesti. tra. al MM . iar impre• Hir-si trage numele de 1 una cu comunele suburbane — Him pe care se intinde.a. cuprinzfnd multe elemente decorative. Mur me^'terul care executa bli ca satului.1 din valea Izei (DJ in Sighetu Marma|iei. printre oraseni amestecindu-se cei imbraca^i in por. cu ape mereu involburate. Soarele. in lungul cfichiar realizatorul ei. Ancadramentul usii este surprinzator de frumos sculptat.popular! locaii 1-au realizat cu multa maiestrie. admirabila .

Intelectualii romani maramure?eni. C3HID JURISTIC AL JUDEJULUI .. Gitra C.dealul SoJovan. p&trunsi de ideea luminarii poporului. cestei zone..Marmatia". Farmacia nr. tinind academicianul 1 Mihalyi. Hotel-restaurant . 5. Monumentul osta^ului roman. iar in 1836 i$i deschide portile Acadeniia dc drept. Astfel. p ]a revolutia din 1848. preeum §i existen^a unor zacaniinte de" sare din apropiere explica dezvoltarea si evolutia oras.. 3. Aici. Librarla . i'ozitiu geogral'ica tuvorabila.F. taurant .. 17. Flliala de turism.Araealul". i . care ?i-a prelungit activitatea pina in secolul al XVII-lea. care a functional pina in anul 1920. Muzeul municipal. in 1867 se BSocietatea de Icctu: manilor maramureseni' a jucat un rol im achizitionarea si r.Gradina Morii-. S. constituie uri ment marcant pentr : culturala a orasului . de-a lungul secolelor.Tisa".. 7.F. ~ restaurant. 24. Orasul Sighetu Marmajiei este cunosqut §i ca un vechi centru cultural. 18. 13. $i Agenda de voiaj C. §i autogara. tenii iau parte la toa' inintarile si luptele litice ale vremii. car{ii si publicatiilor Prima institutie I deschide aici in anul Prin anul 1883 se Reuniunea invatatori mani din Maramures dafia muzeala. asociatii culturale si s-au tiparit car^i in limba romana. secole de-a rindul constituind principala asezare urbana a vechiului comitat Maramures. au fost create si au functional scoli. denumit . au fondat in 1861 . taptui ca se alia ia iatereeepu unor drumuri comerciale. Casa de 4. manesti. Spitalul unificat. in secolul al XVI-lea a luat fiin^a o §coala romaneascfi calvina. 21. Restaurantul 12.. 9. Parcul . 25.Asociatia pentru cultura poporului roman din Maramure^". In anul 1540 s-a creat prima ^coala reformata din ora^. 17. ricii romane. 2. 0 tografiU mllncitoresc. coca ce alestu o mai mare vecliime decit primul document ce dateaza din anul 1334. a volumuT plome maramure?ene" cplele XIV si XV in romanS si maghiara. 15. Secole de-a rindul. tetul municipal P. si consiliul popular municipal. PoUcOinica. ci se intri contribute poporului. Hotel . 11.K. Statia PECO. Monumental osta$ului sovletic... Tipa anul 1900.ului. toricul act al Unirii 1. 20.R.Zimbrul".. arhitectura populara In aer liber.Dragoj vodfi". OHciul P.C. zin allmentar nr. 10. In geni Vcijcimintul si biserica na au contribuit sul la pastrarea tradijii. Liceul . care a concurat la deschiderea prime! Pr dii de invatatori din mures care pregatea tori pentru $colile roi ele nu erau subven^ii stat.. 22. 16. restaurant . 23.R.Cetatu". Rezerv. 19.LuceafSrul". 6. Automobil Clubul Romfln.

rSzboiul de fcsut.tate. de acum citeva sute de |c'i baza materials de o. I'.Coman.hi/1 ni. unelte si podoabe caslru a sanSta^ii si de asis. iar in timpul celui de al doilea rSzboi mondial participa la lup'ta impoti-iva fascismului. ce s-a remarcat ilu 30 de formatii ar.Unitatea".imbogatindu-se cu noi achiili 1 I'ultura a participat zi\ii si colec^ii.Stil").il constituie Muzeul elnqgrai . oase manifestSri fol. Vizitatorul Opierea Complexului de va putea admira unelte vechi Mcrare a lemnului. Se produce <ji un prototip de garnitura de mobila maramureseana. carelor ale. la care se mai ad| Scoa)a generals de muild $coa!a popularS de I Printre numeroasele instil /fle eultura ce fiinteazS in I arointim: Casa municipal! . A urmat o perioadS in care muzeul s-a dezvoltat. Sighetu Marma^iei oH important centru culW aici functioneaza Hceull dustrial . Orice turist care revine dupa un timp in Sighetu Marmatiei constatS schimbSrile radicale pe care le-a suferit orasul dupa Eliberare. fuse si furci de tors. istoria miiji nolle blocuri de lo.-l. la sfir.tul ierbar al regretatului bololcloricS.o colect. Ele oglindesc si sugereaza in lU'&ri stiin^ifice.care s-au remarcat Fr. Peste tot. Muzeul etno. perioadS in. achizitionate tazS si o sesiune de co. Col mai important obiec. pSstorit sau alte t si institu^iile medico. o parte din ele fiind de subordonare republicans. ci.Mara" al Ca. Teatrul popular.prof. Produsele fabf(j aici sint cunoscute in 31 ISri ale lumii.ani. Izei. iar in afl cincinal. Printre cele mai mari este ^ombinatul de preluerare a lemnului.indeletniciri ale maramuresahlliiri' ce dispun de o pu. Iar sec^li: etnogrofie ?i ftiinfele DBO premiul ^Europa".intre cele douS rSzboaie monl. i ternationale cistigind M. interesanta prin simplitatea formelor si fncrestaturilor. Orasul Sighetu Marfli cunoaste o inflorire f£im cedent. dam peste 30 de tan din I continente ale globuB altS unitate insemnatli Intreprinderea de j>|M schimb auto. eel mai pe vaile Marei.. • ! produse sint cunosct^H preciate nu numai ^H parStorii din ^ara. illnlre acestea. mai • consemnate unita^i alejl ra|iei mestesugaresti/^H nea de cercetari Intreprinderea de m^B re a agriculturii s. \n niiblul . scaune curbate. libertate si independen^a patriei. liceul (d tier. trn cartier fiind situat in CosSului si Tisei. m alimentara si a materli de construe^ie.a.a. ultima dispunind dc lunii decembrie se or. Nistor. care realizeazS anual zeci de mil de garnituri cle mobilS. clasa munciloare ia parte activa la lupta organizatS de Partidul Comunist Roman impotriva exploatSrii.iblioteca municipals. care cuprinde Uin alte zone ale \&rii elemente ale culturii materiale si spirituale de o nease| participS la acest festiCu aceasta ocazie se or.toatS stralucirea. fntre cele • douS razboaie niondiale. te intimpina noul: unitS^i industriale.muitS boga^ie. prestigiocsa manifesta.naturii.nice. se va construi o I fabrics de confectii. venit traditional. productMj dustriala a crescut in | 1'atfi de 1945 de pesto de ori. pe lingS alto I tive. Vi'jeului.. blocuri pentru locuit. edificii de eultura s. placi aglomerate si fibro-lemnoase. ceul pedagogic. In prezent. fic.clecembrie 1918. Va apare toto4 ramura noua — constructoare de masii Industria usoarS prezentatS prin Faj tricotaje .tiv turistic din acest centru pgruiul. p men^iune speciala me.de plugSrie. O bunS parte din volumul productiei este solicitat pentru export.tlo Indatul .nului. Una din cele mai tinere unitS^i industriale este Intreprinderea de surubiiri. toate imARAMURES 97 .V. Astfel.a. Alaturi dc industrli preluerare a lemnului. scoli. prin stradaniile A marile unitS^i Indus. Dancus s. \Ci socialS.lenara a Maramuresului de |(e construite. care incepe cu tanist maramuresean Arthur Ul mastilor. Gheorghe Vornicu au L In municipiu activeazS fost puse bazele Muzeului dute de artisti amatori etnografic. ISzi de zestre incrustate. pentru pace.Dragos Vod. muzeul isi desijou (Franca) Colierul de fasoara activitatea cu douS I si Discul de aur. pre. In perspectiva imediata se va extinde asimilarea in produc^e a mobilei artistice (..si conservate cu grijS. ansamblul Case! de diale printr-o bogatS activiI liind eel mai impor. In oras exists o serie de intreprinderi industriale. Cu mai bine de 50 de ^i numeroase cluburi ani in urma. ce insumeaza aproape 20 000 de planse i1 si al portului popular Valoarea cea mai mare a •roase sint si ansamblufolclorice sau iormatiile muzeului este data de Secjia tlce din judetele limitrofe de ctnografie..ie inscmnata de mai aici Festivalul de mifere si mai ales pasSri nai obiceiuri laice de turalizate precum si aprecia. ce se numarS printre marile obiective industriale ale Maramuresului si care isi va extinde GHID JURISTIC AL JUDETULUI c'apacitatea de Pro<jH viitor.

bar de zi.. cofetarie. acesta se ren covoare continuS si astSzi sa printr-un pridvor sprijini creeze frumuseti folosind o coloane cioplite. 'eparte de centru. verde. a oamenilor fiarnici si blinzi ai acestor locuri.Tisa" (. din care ele prin arcuri simple nu lipseste .jin_obeU§c I nduce aminte de locul !'• an fost executa^i de c&Ihftleristi patru partizani fr au actionat in Mun^ii Cnmuresului.categ. de o mare vaprezinta trasaturile I loare plasticS. tSranului maramuresean. braserif. Acest tivelor ca si exemplarele ex. prin bogatia si varietatea mo.colesa" (mamaliga) cu brinza. pricepere si o tede Iemn. doua saloane cu jocuri mecanice si biliard. Muzeul define si o inteIn centrul ora^ului resantS colecfie de masti. dintre care KAMURES doi sint declara^i monumente ale naturii.eului.t'iciu de Iemn — nionu puse in muzeu.Este o construc^ie tipici1 brfi §i prin modalitatea com. Dup3 popasul de la Sighetu Marmatiei ne va fi greu sa dccidem direct! a in cart1 99 . JES^BS. toate mentat prin pereti de | intr-o sincera izbucnire de Intr-o viziune sint^ optimism si bucurie.Marma^ia". care isi pustreaza hitecturft popular^ in a. Iemn veche. linpla^a orasului. dar mai ales pe ora$ Pe dreapta. Cu un rafinat deosebire de alte monun simt artistic tes&toarele de similare.verdele tinaV'. [ Jndreptam spre parcul H M d i n a Morii" de la poalele .pistrite cu migalu 51 fantezie. pridvorul caselor de i . Restaurantul aferent ofera specialitati culinare alese. ce Iemn. precum si J>iseri( .streasini duble. Aici intilnim numeros. anonimS.. albastru inchis. I. restaurant. 6 . pentru cinstirea • innriei ostasilor cazu^i penII libertate. cu hotel. covoare vechi aduse citeva gospodarli de familie... Alaturi de acestea amintim Complexul de alimentatie publica . . cu pictur binSrii culorilor rosu. pinfi astazi nealterata purita.. care impresioneaza _ne?ti. toate tipuril* meinica cunoastere a planconstructie din rnediul ^ telor.galbenul ca arama".. II) cu 31 de locuri. prilej ideal de cunoastere a artei si traditiei maramuresene. ului din Sighetu Marndl Pentru obtinerea culorisituata pe Dealul Dol lor vegctale. care a constituit • unui filra documentar Itulut .rosul care nu putea fi decit infocat". . ridicat in au»i 1974. legate cromatica anume. se afla Hiuinentul ostasului roman. a costumelor si obiceiurilor pasti'ate de milenii. trebuie mulpoarta de Iemn la bil| t2 rabdare. din care nu iipses. la intran valoa Marei.verdele frunza". independent* s.. pastrindu-se ins& nealterate traclitiile mostenite din batrini. mult solicitat do turisu pentru pozi^ia sa pitoreasca si confortul oferit (85 dc locuri cat.'(. Posibilita^i de cazare ne ofera hotelul .! liMi-i seculari. cu confortul si progresul lui.a. . Plopui (Populus nigra) are o circumferin^a a trunchiului de peste 8 m s. secret delimit de un lui.! cadrul secjiei de ftn< covoare vcchi si scoar|e ma.. d scurgerca anilor. AsezatS intr-un loc dc $i acum mai intilnim pe de favorabil.Zimbrui'' (categ. autorui lucrarii . . bar de zi. aici ai> Iza sau Cosau.fiin^eaza o Bezervafie «!• ramuresene.. Pe lingfi aceste unitafi functioneaza cite un rostaurant-autoservire. •ighotu Marma^iei a m\ uruditul loan Mihaly llp^a. j. 1 -XV"..I3: _§' st.Diplome maramu'c ne".. costumul popular traditional. I n intersec^ia strazilor ||u? Voda si Bogdan Voda.ruja macului" s. ce ex. i l iiiu/. citeva constructii.ber in curs de organ tea si prospefimea culorii.). gradina de vara.. I).Rezerva(ia de arhiliN'l prima insasi viata noua a pnpulara in aer liber a m oamenilor din Maramures. crama..ceriul" ceea ce trSdeazS me| (bleu). I) din centrul orasului (101 locuri). talentatului sculptor M M Popovici.te . alaturi de Idyll romani. Solovan. mentale ale arhite( temperate si totodata rezispopulare din Maramure^ul tente la actiunea luminii §i nografic.... ce da Alte obiecte de valoare sint din secolul al XVIII-lea GHID JURISTIC AL JUDETULUI •nure se releva ^actualul I .galbenutul". toate cu mobilier si decora^iuni interioare adecvate. ceva asemanStor sugereaza pfidurea primavara..i virsta de cca 20v am. Dupa vizita fScuta in oras. Peste tot ei au adaugat noul. In pare se afla si hotelul . purtind pecetea sirn^ numar restrins de maramusi gustului artistic rafinnt reseni. hotelul . lucrate in Iemn dupa stilul local. constru•Ub torma de patrulater §i •II' <i romano-catolica (1736).Iemn din Once^ti.i Ili'runitatea patriei. Dar covorul istoric — a fost constru< maramuresean incinta mai mesteri anonimi in anul i cu searnfi prin cromatica so.-jtasijor sovictici. care "' r i l i i t via\a ui luptele •tru eliberarea Maramu•lul de sub ocupa^ia hor•to-liiUerista.Dimu< inaramuresene din sec. Din oras se pot face o serie de excursii. . calde. Ill parcul din centrul oraIII a fost ridicat MonuM I M I .Ardeaiul" (categ.Deservirea". ce rasare l'i i din unda limpede a (I. blinde. Intilnim aici. care a fost •Inla prefecturii. Interiorul ei este com| . I fM^a complexului cooperaNtl .J?!LJ£S1.

str.. str. str. adevarate muzce etnografice. str. Indifcrent directie ne indreptfin nem fascinati de farn cestor meleaguri caraj cheamS. Din localitatea Vadu Izei ne inscriem pe un drum care strabate o serie de asezari. Libertatii nr. Muresan nr. Mihai Viteazu nr. 10 Magazinul alimentar nr. V. 2 Automobil Clubul Roman. str. Bogdan Voda nr. •. Parcul Emmescu Hotel-restaurant .. ••MKL i Baciului ^Rona la lisa Vaiea de voiaj C.s-o luani: sprc Sapinta pcntru a vizila . Libertatii nr. A. PE VALEA IZEI Sighetu Marmafiei — Rozavlea — Bogdan Vod Sacel — Moisei — Borja — Pasul Prislop v_ VitXPoienilB lz«i ^S4? (D J 186 — 153 km) . Bogdan Voda nr. str. 23 Farmacia nr. urmind soseaua spre Baia Mare. 14 Consiliul popular municipal. Parasim Sighetu Marmatiei.Luceajarul". adevaratj juterii de arta populara. str. Republicii nr. 2 Oficiul de posta fi telecomunicafii. 78 Hotel-restaurant .Cimitiml vcsel" — unul dintre cele mai importante obioctivo turistice ale zonei. lancu nr. tate cu multe secole In u o . str. insirate ca o salba GHID JURISTIC AL JUDETULUI de margele de-a lungul sculptate de Iza. 10 Muzeul etnografic. 21 Hotel .Zimbru". Bogdan Voda nr. 1 Rezervafia de arhitectura populara in acr liber. str. 28 II. 14 Farmacia nr.Marmafia".R. Dealul Dn Statia de benzina.. Libertatii nr. str.. sau pe valoa Izoi ADRESE UTILE pentru a admira hi: lemn. Drago? Voda nr. A. str.. inegalabilc ale arhitecturii din de tara. Bogdan VodS nr. 10 Militia municipiului. str. str. 8 Hotel-restaurant .C.. care ne va conduce spre Munlii Rodnci sau Maramurcsului..R. str.. str.Tisa". 1. Traian nr. 16.F. Libertatii nr.. str. str. str.Ardealul". 30 Spitalul unificat. dar mai ales ct serici de lemn. str. str. Bogdan VodA nr. 9 FiliaZa de turism. 1 Comitetul municipal P. 3 Libraria .Doina Maramuresului". Traian nr. I. Lenin nr. Bogdan Voda nr. cu por case traditionale acopcrit sindrila. Bogdan Voda Restaurantul . 1. 1 Cinematograful muncitoresc. pe valea pitoreasca a Viseului.. 16 Cantina-restaurant nr. 17. Dragos Voda nr.

mara printre cele mai mari AlSturi de casele vod localitati de pe yalea Izei. Dup3 unele | urme ale unei asezari dacice. Batrinul i-a explicat ca piticii se trag din neamul romanilor si ca acestia vor stapini in viitor Maramuresul. deasupra soclului de piatrS. lemn. legenda care spune ca aici tfaiau si locuiau oameni uriasi. pe care se afia se numeste dealul CetSteaua. iesirea din Strimtura. saorigine al fra^ilor Pe.Jemn parc3 riul Mara si ne indreptam vita sa o vizitam. unui no. Turla este simpia. proprietatea lui Stanisi Chinezul. din care o parte i-a pus in poaia pentru a-i arata tataiui ei.. sapaturile si se pare ca apartine arheologice au scos la iveaia man3stiri. constituie sursa principals care nu stirbesc din pi)' cul asezSrii. cu o* I^RAMURE? frumoasa plantatie de pini. iar din cftsatoria lor au rezultat maramuresenii de astazi.Balada ntca". Lo« spre Oncesti_ (km 4) unde. Edificll| mari. deosebit gust al frumr ne apare in fata o _bisericS indrazneaia. au opus o dirza reii(a in fata hoardei tacare jefuia Maramuresul. biserica a fost datata de specialist! ea exis. Toate acestea sint completate pe intreaga vale a Izei de o incintatoare succesiune de ||vilatea_ artistica de acunoscut in anii din binemeritata aprepo plan national. ad3postita de I u l Gogosa la est. cu turla simpia. a fost mutata pe < este acoperita cu tabia. La Glod se l un monument de arhi|UrA in lemn. se nu. probatormai de aici. ce se deosebeste ra. un drum nemont ne poate duce la inii-a si apoi la Glod. sebita. a intilnit pe malul riului numerosi oameni minusculi. 1717.. Se mai aflii frumusete arhitecturaia rSmasitele unui turn feudal. ce schimba tonul genenl peisajului depresiunii.truita in anul^i3_64. Acoperisul este in pan.neaz3 stilul Indr3znet. numele localitatii Irmoaza provenind.tistica si arhitecturaia. Regele Carol I scuStnmtura de orice dare. incit.relativ bine. 17. Pentru ca Rozalia nu avea cu cine sa se m8rite s-a rugat providentei ca unui din pitici sa creasca mare. alul We. deosebit de inalta. unde.( jjfla o asezare de la ^ epocii fierului. 11(111 inainte de a ajunge 'Initura.spirit inventiv demonstrl dical ca stil fata de alte con. da. Slatinii. tiga apare Dealul Veil. in 1936. ruga ce i-a fost indeplinita. a carei mentiune.ridicat edificii modern' . puneri. Peretii fnalti de circa 6 m smt baza sa mai Iarg3 sear construiti din birne inguste cu tipul de turia din • de brad. iar ulterior.'Im( tind la hotarul dintre era ve. in hrisoave. probabil.In ansamblu ea se ca serica de lemn "(1795) care a £izeaza_printr-un echilij fost mutata la Rezervatia de proporfiilor. pe plafon i teaza din anul 1326. iar ferestrele sint Codru sau SSlaj. scunda. cu gospodarii mari si frumoase. i n i i i l u r a (km 19).monumental...fost ridicat initial pe ta domoala.. din care sa tiei de pe Dealul Dobaies. iar structii similare din zon3. plantat partial cu pin. Dupa citeva sute de metri De pe un promonto de la intersectie travers3m. Ea a fost construita din birne solide de brad iar la baz3. GHID TURISTIC AL JUDETULUI dovezi peremptorii ale continuitStii poporului roman pe aceste strSvechi melea^uri. ocupa. Foarte aproape cle sosea. cc \ bratSri si celturi. incepe sa se largeasca. de o certa valoan Cresterea animalelor. pe dreapta. Fortic dansuri si ansamfuldoric local au cucerit ill 11 de aur si respectiv [T pe tara cu ocazia conformatiilor artistice Hatori cu piesa . Dupa traditie se spune cS ea a fost adusa 103 . ascutita ca un pumnal. ne intimpina o constructie eleganta. Este biserica de lemn ridicata in anul mcmorabil al ultimei navaiiri a tatarilor. Localieste asezata pe malul al Izei. Dup3 ce cifreazS o mare iscusint trecem peste podul de pe Iza.retele altar. Intcresanta este legenda cunoscuta de batrinii din partea locului. NSnesti (km 9). in timp ce sp31a rufe in Iza. Peretii sint fa apartinind. in 1806. mai ales po ] sudic. |p contintiare _yalea Izei se •tonza. Prezinta un acoperisj in panta repede cu c'oua nivele. zvelta. creativitate de lemn.constructorul anonim. Turla.de venituri ale Pe locul numit . are doua rinduri de birne de stejar. Cunos•a din 1326. Aici a existat o bi. cind prin•) act.•ipreciati rapsozi popuA l i t la Siatioara cit si l s-au gasit izvoare cu minerale. Aceasta.din birne masive de bil local. che si era nou3. __serica de. ncuitorii acestei conume. »-/avlea (km 24).'si Dealul Dumbravii la vest. a fost descoperit uq depozit de bronz. cu turla deosebit de inalta.1 tia de baz3 a locuitorilor. semintie din care la un moment dat a ramas doar unui ce avea o fata pc numo Rozalia. des! • arhitectura popular3 fn aer constructia Ias3 imprpslj liber de la Sighetu Marma. Pictura se p3strj Birsana (km 11). Prima mentiune documentara referitoare la existenta localitfitii dateaza din anul 1373. .

InteresantS. Aceasta a fost si IAMURE? . tot pe I f. ii ' I i a (biserica din vale) N/n din 1699. mcietorul Moldovei. Este vorba de funda| al ornamentului floral tiile unei biserici de piatra. bicarbonatatl multe elemente. probabil din anul .cnasta sa fi apartinut voier"una din cele mai vechi vodului Bogdan.. fSra H restaurata. aco•Ul eta j at. in care predominS soa.u. care in 1359 trece Carpatii cu ceata lui de viteji peste pasul Prislop ^i interne! aza statul feudal moldovenesc.n. este urcare in turn. vizavi :1 este considerat si dc o bisericuta de lemn asejL'i-ntru dc ceramics ce se manutoare cu cea do la Nallrca printr-un pronun^at ncsti. Una dintre "zata.narea jugurilor pentru Biserica de lemn did tari. in centrul comunei Ilinlja romana. i it. j Din soseaua principals se Revenim la traseul prli desprinde pe dreapta un alt pal. El a fost eelJH Botiza a sarbatorit 600 de tii doctor in drept dintra J ani de la prima atestare do.Codicele de firmatS si de alta descoperiJrnd".•oresp'-.tia Poienile Izei. la casa cu nr. famll pitulata pe valea cu acelasi ai cSrei membrii si-au tm nume. la intrare in comunS. politica si culturalS a Mnr( In anul 1373 localitatea muresului.tesutul scoartelor. autorul lucrj mai vechi. exemplar unic in re facuta linga sosea.. fiind amenajl zinta o sculptura redusa sau stabilimentele unor bai rli sint simpli. situata pe versantul nordH Aici se afla o construc^ie Muntilor Tibles si strabll monumentala. Nu este exclus ca am podul bisericii s-a pas. Este renumita in mul maramuresean ales ]M OHIO JURISTIC AL JUDETULUI •IM ml) ii (.^edinta a voievodului Bogdan.Izei. dlntf tori locali dupa modele inge.5 llcvonim la soseaua mo. In anul 1343 Bogdan Voda s-a razvratit impotriva' regelui Ungariei Ludovic I de Anjou. cu tfiietura ondu- — localitate cu rezonante istoricc. Mentionam n i a in Maramures a wi'tului lui Petru Movilfi. este 1'osta re. 93. Ambele •III au fost construite dufcw-la. Pe Valea Sasului. ideal loc •bMTvatie. se pfis• destul de bine. ascunsa parca Intre un aport important in vldj dealurile din jur.sit. aproapo o co. raol/. deasupra portitei teres local. stilpii pre. orn de culture 'i mitropolit al Kievului.nascut la lend in 1844.necolele XIV fi XV". fiind atestatS arcada si un ancadrament re. pinteni de cavaleri.localitate se leaga numele tura pare a fi una din cele loan Mihalyi. Portilc do lemn din aceas.familie nobila. turla simplS. motiv pentru care a trecut in Moldova.. cioA ilintr-o singura bucata Icnin.m. de la intrare cu o istorice. tot al cul uneia mai vechi distrusa mesteri iscusiti in con prin incendiere de catre ta. .de valea leudului. devenind primul domn de sine statator al Moldovei.ma.si sub vechea denumire de Cuhea.trul de comuna. §i la Pol gasindu-se elemente ornamen. Se pastreazfi si citeva trul comunei a fost col picturi pe lemn si urme din its dupa acelasi plan pictura exterioara. incon jurata de un pavaj si o palisada. in ( ta zona prezinta o Jjarticularitatc fa{a de cele prezen. prin aooea teva izvoare de ap3 mil ca ele sint construitc din mai sulfuroasa. Pictura uuta in secolele XV— I In stil bizantin. lanci de fier.cea de la Sieu.ristii Maramuresului cumentarS.Sapfiturile arheologice efectuate pe un promontoriu pe malul sting al Izei.i cea mai veclie carte dreapta. frnll nioase proprii. parere con\\ romanesti: ".ata si strabatem pri. cunoscutS . Au mai fost gasite virfuri de sfige^i. de unde a respins in repetate rinduri tentative regelui Ungariei de a-si instaura suprema^ia asupra Moldovei. DupS cca 7 km ne drum modernizat (DJ 171 A). este socotita cea Rfcche din Maramures. ^Iri intilnim multe icoane iititia.lonti ai Komane..i'l.. conform traI | ir un deal. au scos la iveala temeliile de piatra ale unei locuin^e incendiate. din lemn de |( i n geamuri mici. Drtll| pie a celei de la Rozavlea. construita in i i .site conservate sub un acoperis de sindrila si care pot t sat turistic din MaramuBogdan Voda (km 37) fi vizitate. Re^in atentia si crucile dc lemn din cimitir lu. Ea modernizat nc conduce^ so remarcS printr-un pridvor.aici dintr-o alta localitate din Maramures si ridicata pe lo. se poa(l rele.Diplome maramurefen*' < 1599. situata la 3 km rlc tale. Prin elevate si arhitec. dar mai ales prin usa din Localitatea are semn stejar. carol rrate cu mult gust de mes. No indreptam spre comuna lui Bogdan de Cuhea — tl Botiza (10 km pe abatere). se afl tato pina acurn. descend din voievodul Inga. De m. so pot vizita cele IblM'rici de lemn — mo^^E istorice.ruginoasa. zita o biserica de lemn. dreptam spre localitateaj ce no conduce la $ieu (1 km). centrul civic. I'lnvcun. cu un turn-clopotnila.mentar din 1364. avind dimensiunile do 23/11. ceramica.'ji plan. •bit de elegants.

~l| decor natural pitoresc. pe stinga. Aici se va construi tate de cazare (cat. Aici se rnai un candelabru . desenul remarcindu-se printr-o deosebitS vigoare.. oamenii regelui. Locul este cunoscut sub numele .La manastire". §£]]• lemn in anul 1801 i. Se mai poate vizita bisorica de lemn-monument istoric. cuprinzlnd 121 de sate. romanilor Stefan si loan. I). construita in anul 1722 din birne groase do brad. avindu-iji originea intr-o veche uniune de obsti taranes. fiii lui luga. Biserica voevodala a Bogdanestilor a fost inal^ata intre anii 1330 si 1340 de catre voievozii romani ai Maramuresului. funia alit de c.Ruptul sterpclor". S-au constrU sec^ii care se afla s najul Intreprinderif mureseana" din Sighctu ma^iei (Sectia de Sectia de impletituri iele $i Sectia metalica). fasoara. un fol loana infinita maraml na". ti :j:. din familia Bogdanestilor. pe orizontalS. in care se imbinfi stilul gotic cu eel bizantin. In prima jumatate a veacului al XVIlea Cuhea reprezintS centrul posesiunilor BogdSnestilor de pe vaile Tzei si Viseului. de jur| jur esle sculptat un lemn. di: ceremonial stravechi. ambele incalzite la flacara vie a suflctului omului din Maramures. aceste opere sint studiate si apreciate de sute de artisti din tarS si strainSGHID JURISTIC AL JUDEJULUI tate.'o oil1 . Una din cele mai interesante si frumoaso constructii de acest gen.. Datorita valorii picturii murale. Dragomiresti (km dintii mentiune docur referitoare la aceasta dateaza din anul 138S muna este asezatfi in destul de ingusta a Frumoasa biserica de la Muzeului satul Bucureijti provinc de Salistea de Sus Localitatea este atcstatl cumentar din anul intrare. in luna mai.| tiparituri vechi. _^<a_exterior. Ea stirneste admiratia vizitatorilor atit prin linia arhitecturala unica cit si prin frescele din interior de o mare boga^ie coloristicS.!a s"irbatoa. m: s . reaza idcca de continulli Demn de mention tru aceasta localitate dustria creata in uljB rioada aci. Printr-un act din 1353 regole Ludovic T recunoaste dreptul asupra mosiei Cuhea.i ristica zonei. iafj v> i \ — 3 M o \ \ a: UJ Y~ \ r ' I/ -I ^ *• •9. din lemn. In Preluca Lesped pe Izvorul Baicuiui.ti. ne pinS dealul Osoiu. pe locul uneia mai vechi.prima biserica dc piatra consfruita in aceasta zona daUnd dc la inceputul secolului al XVI-lea.

straveche tradifie. Aici s-a realizat filmul artistic . localitate formelor ceramicei dacifl GHID JURISTIC AL JUDETULUI dintre cele mai ilc.. ferate Salva-Viseu. uitat nici faptul ca ccl mai nordic centru de nic-a rosie nesmfiltuita de ritoriul patriei noasExistenta sa — ca un i al unor forme cultuti-avechi — ii confera o dreptul de a fi conia drept o .. pe partea stinga. in a•ea c3ruia se afl& limita ! ui Maramures cu judeistrita-Nasaud (Dealul tei: 6 km.diferite. In disperare si in ura lor neputincioasa.. comis un act de masacru . {ilor. inca in viata. In autohtoniei $i continuitatll ultimul plan apar Muntii nice a poporului nostru. de ase•a. iiiument al naturii (7 km). 853 m) . horthystii au incendiat sute de gospodarii din comuna. mte de a parasi Sace>'cem pe sub un viaDin acest punct prin spate apare Dealul i — o adevarata pira:iaturala.. apare aproape la In ornamentarea mijloc.lorata si a podului peste i Viseu. cupa in acela$i timp de Acoperisul prezinta doua nimiterea stafetei acestel vele.a = niireasa in dialectal) si dupa 12 km ajunM la Moisei.poate fi considerata drept interesanto ductele indraznctc ale caii din cele maiara ramici din t noastrS. se mai tre care . . au supravietuit. construita prin munca voluntara in ur. ori s-au impotrivit jafului savirsit de ocupanti ?i i-au adus la Moisei.Lidice" al Maramuresului. pe lingS faptul c spinarile unor dealuri. Nu trebuie. A ramas doar o imensa vatr3 de cenu?a i?i multa. io. de dimensielementele decorative. Salva 45 km).tre altele: . pe alul Boresei (alt. s la mai pu^in de 1000 m de seaz3 $i liniile sinuoa sosea.vada materiala pertinent ma cu aproape 30 de ani. apoi au fost secerati de necrutatoarele mitraliere prin ferestrele caselor. se gaseste un tur. ilirectie sudica. in culoare neagra. Turla.Buleni" se trece unica in felul ei. care a mai trait bolnav in urma acestui ?oc puternic pina in anul 1948 si Vasile Petean. din care una se pfistreazS §i azi. comuna a fost reconstruita cu ajutorul statului. tru de olari din Romanj unde Iza este marginita de care. dea. Din Dealul Boresei. ••.sus. apreciaz3 La ie^irea din aceasta lo. i traversarea unei linii de i. in DN 18. e continuam drumul isarit pe DN 17 C. Pe locul unde se afla cea de a doua cas3 a fost ridicat un obelise in memoria acestor eroi. se poate Itn Izvorul Albastru al Izei. Eve109 . grav ranifi. multa jale si durere. i loviturile necrutatoare ale romani si sovietici. cana. uni.RAMURES precum §i alte fapte condamnate de posteritate.. Monumentul de la Moisei evoca un moment dramatic din istoria acestui tinut.telor de ceramica n tura populara de lemn. lul Seciu. silite paraseasca ultimii kiloi. care s birne de brad in anul 1722. prin largirea tinere. datorita adaosuletniciri strSbune ge lui ulterior.. pridvorului. in partea dreapta.l i ' horthyste in retragere. cu o straveche In central comunei se aflfi dacica in confection.Ceramica de calitate ne atrag atentia via. unde gasim specialitati maramuresene.ri de pamint romanesc.Ultima frontiers a mortii". devin luc Biserica . locul numit .slrinsa parca in chi.rezervatie ifica". Esi indeminare meste dificiul a fost construit din nase Cocean. Pe cenusa razboiului.Popasul Izei" smaltuita. dupa ardere. Este singurul c In apropiere de km 47.. prin. sud drumul continua (ealul Stefanitei. dar mai cu seama prin munca eroica a minunatilor s3i locuitori. ulcica si ulc Cunoscutul etnograf largit cu circa 6 m. autoritatile horthyste au adunat un num8r de 31 tarani care au sprijinit pe partizani. ne inlucreaza o ceramica ro. iesind noaptea de sub cadavre — Vasile Ivascu. ceramica rofie de tru eel din . Pe vasul us de bine pictura si numeroase deseneaz3 cu o piatra picturi pe lemn. Doar doi dintre ei.?ic timpina cabana . Tipul de vase de cunoscuta sub numele de apreciate mai mult sint ^Biserica Nistorestilor". AlSturi cred Banateanu in IU de turnul obi?nuit.Arta populara din in nulet mai scund (clopotnita). dupa crima si jaf. Ari i . (categ. civilizatie. Aici i-au inchis in doua case s3rac3cioase. se folose^te o tehnica Aici se pastreaza suficient §i simpla.. nose ins3 si forme apr descinse direct din mode Saccl (km 49). mes peste o punte ce leaga cele care-1 practica cu mul doua maluri ale vaii Iza. Prin masacrul din acea cumplita noapte. dar lustruita.e. '..localitate cu prqulc rezonante istorice.it3.din Fata" se afla Tot inainte de ardere.Virful coastei". doua monumente de arhltec. document inca viu de art Rodnei. Ill).unna anului 1944. Moisei (km 136 pe DN 18) " alta . In acea noapte odioasa si singeroasa de octombrie.cole?a" cu brinza. Transilvaniei". Pen.. deasupra pridvorului. Moiseiul a devenit un .. Ulterior pridvorul ei a fost dul.

.lntr-o vineri dimineafd Pd o negura si ceapd Litananfii ca ne-o prins $i-n cea casd ne-o inchis. Coman din Moisei. fera tiiristilor condifii pas la cabana . Biscov. care dateaza din jurul anului 1400. edilitare si social-culturale din actualul cincinal. ^. T!n interes deosebit prezintS citeva picturi pe lemn. Ill. Zflcamin:"4e begat in elemente predominind cuprul. Printre acestea mentionam deschiderea §i punerea in exploatare a zacamintului de minereuri neferoase .La Grosi".. construirea unei centrale telefonice automate.• numita Cuhnea.KroiiS Moisei" in interpret. Tislei. cioplitura de lemn in cu^it (sec. 28 de lo cazare). 'lati din Moldova. Moiseni. Ea a fost incendiatS de tatari in 1717 si refScuta de localnici in anul urmator din lemn de brad. la ulinea medie de 700 m. darea in folosinta a unui numar de aproape 1000 de apartamente ?.Capra (categ. pregatind ast mai dificilS ce va M care va coincide cu sarea Pasului Prisloj > Moldova. cu . XIV).sea averea lui Bogdan . precum §i BMagura 2". se pastreaza destul de bine si a fost executat5 in culori vegctale de Zaharia Zugrav. orasul are un secilc exploatare si industriaMAkAMURE? liy. PlinS de semnificatie rfimine initiative profesorului Gh. aminte.. XV). Pictura..Urmasii lui Dragos Voda".. ulterior transpus in piatra.. la o distan^a de Hf km de la Baia Mare s.. pe motiv de infidelitate de coroana ?i rSsplateste n^a lui Bale si Drag.. asezare la poalele lilorir«lodnei.mineri sau muncitori -licri. sau de la Borsa pe val. in apropiere de cea de zid.atarea minierfi cu cele mine: Toroioaga. amplificarea capacitfitii de productie la mina . . o dovada in ... la buza padurfi de brad. Pietrosului Rodnei d. i . in cadrul Concursului \» al formatiilor artistic. CHID JURISTIC AL JUDETULUI 5 nului cultural. mai reprezentativa uni"I'onomicS a orasului este . iar restul masti populare." In apropierea locului de tristS aducere _. Cele 12 coloane simbolizcazS lunile anului (12 raze din cultul soarelui)... de fapt doua figuri de maramureseni.-.Dealul Bucatii." irsa a cunoscut in ultiani o mare dezvoltare. Triodul 111 . initial cioplit in lemn.are a luamului.!. pc un mamelon. in marea lor majo.„„„ j:_ »' • sirea din Moisei. zat de Studioul dc i .. pinfl acum necunoscuti. Cind rugatu-i-am mincare Cenderii ne-o impuscare. Cind strigam cd pling pruncufii Mai ruu xlobozeau plumbupii. candelabrul. . care se transforma intr-o fabrica de binale si usi celulare. Borsa si aloua Salistele. (km 143) este si^•A in extremitatea estica a ^K|nlui. n populate de 25467 de "tori.e. format din pionieri entuziasti. Repedei. m la jeie<. cu • leud. Prezinta un acoperis cu douS nivele s.jcLipind i 1 si cucerind medalia > i . printre care Evanghelionul (1701). pe atit de pr In timpul lucrului la < leganutul este agfltat ti. Un interesant obiectiv turistic il constituie biserica de lemn din centrul ora^ului. Cind strigam eliberaie Romania noastra mare $i mai jib ne-o impuscare. Pitoreasca localita..-' . in fata casei unde s-a comis masacrul. luminarea din ceara de albine (sec. pe pinza.o . O imitate este sec^ia de ni si cxplorari geoiind situat intr-o zona liiu-a.' • ' matori. Se distinge printr-un remarcabil efect arhitectonic. IH'KSA. asezata pe o colina. mura unui copac. tacolul: Balada . in anul 1765. y 11. care a creat echipajul . unde lui este mai ferit.coconul" (copiiui/ leganuf atirnat pe umerjjj procedeu pe cit de inj si simplu.i doua pridvoare suprapuse. Dornici de a descoperi identitatea eroilor ei au colindat multe sate din judetele limitrofe.. si subiectul unui film . cSutind.. Bur• si Gura Bail.a.u4ii.. troasa. i. investigind si reusind sS afle numele tuturor eroilor... '. samblului folclorie it | . . Un all 'cului este torsul in iiersului. 'iiusei.-.Gura Baii". amindoua -le. se iritihde o km pe vaile Viseului. un potir de argint si citeva carti vechi de valoare patrimonial. Importante sint ^i perspectivele economice.i H km de Sighetu Marmatiei. baladS ce a con . sau asce. poalele Masivului R. In aceasta zona J.it regal prin care se . poarta . i-ima atestare referitoarc iiorsa dateaza din anul • datfi inscrisa pe un do.". sculptorul Vida Gheza a realizat un ansamblu monumental format din 12 siluete de barbati. printr-o nota de eleganta ^i echilibru.. in locul numit .Alexandru Sahia". Intr-una din baladele populare se spune: a Cost ..sul.arniciei si iscusintei acestor locuri.nimentul reprczinta un inotiv de inspira^ie pentru creatia popularS.

_ * _-\ ciY\ — .< fera sta^iunii calitati ti . n Cu acopensul \u nele turistice ale Maramure. va deosctaita. confera orasului atributele unui puternic centru turistic..rea lea..iuni si explorari «' So pot intreprin ' prin imprejurimi fiind deosebit de n' Regiunea este bog i voare de apa mi. baie. '. valorificate mediDe aici se pot face excursii in imprejurrmi. Casa de cultura.3 paturi.(1725) si o biblie pe pergament tradusa de Samuel Micu Klein in 1795. prezen^a i lui asocial cu altitudine. bucurindu-se de aprecieri elogioase.. (\ascada-. cu locu. de linga cascada tn imprejurimi se . scoli generaie.de^o^ ^asPeriodic. dar sint '"T. si Maramuresului. spre stinga. Din centrul orasului.5 afec^iuni cronicc km). anwl (90 tn).Cercanelul" ai Casei de cultura a i'ost prezent intr-o serie de \&ri europene (Ungaria.. Belgia). se organizeaza i^ate in sUl ^ cxcursii cu autocarul in zo. in sud..ie pentru 1 i plegantc orice drumet s. Biblioteca oraseneasca._— legat printr-o Unie__de_telcat eficiente in tracabin& de Poiana Runcu (3.. Complexul este i.i jefuit mai intii lo. camera are — f^de'area P-mures (cca 14 000 de tatari).ca. Astfel.. In aiara hotepune de un parking. . spre Moldova pe la Lapus sau pe valea Izei.Poteci in mun1..a.marcate ne poarta spre masi& dln vele muntoase din impreju"^ practicarea tcS aces^ rimi. clorurosodiqe l| pozltie chimica ce seori de la un izvor lit in ciuda faptului cfl sint foarte apropiate. cu imprejurimi fermecatoare. O serie de poteci marcate sun nemarcate ne poarta prin vai salbatice. La iesirea din orn indreptam spre Stat de ocUhnS Borsa (km < situata la confluenta \ lui cu piriul Fintina i ' altitudine medic de 8 > cea mai reprez?ntativa za turisticS din judet sajul salbatic. sin. interesanta a ca trecut pe aceste meleaguri la iloasa si P' f A ^S ..a.calitaVile de pe valea Somellcl §ului. cinematograf s. monumcntaia creatie a naturii ce stirneste admirat. cu ape . utice de odihna si renv. din tura si-a desfasurat intreaga u trambulina olimt'antezie.stea caracteristica oraselor de munte. i .. dupa cc traversam podul peste riul Tisla. Pozi^ia geografica la poalele Muntilor Rodnei. anemii. velit cu ** ^ asbo"^\mita perfect sm.ii Bordestinate pentru cei nl sa se leaga un eveniment pela odihna. toresti. b rad. ru lini.n dintre cele mai favorabil' Introgul complex de 1'actn naturali recomanda statium si pentru tratamentul uni boli pulmonare. Anglia. incearca sa se retraga oL.lzvorul Cailor" se va con^ezeMa mofetelor strui o linie de teleschi. to la platoul de sub virful §tiol l(.. puternic si modern centra minier aseGHID TURISTIC AL JUDETULUI zat la poalelo ioaga (1 930 m) si n care dispune de lui club muncitoresc 9! santa biblioteca Aici se afla sediul 1:1 miniere si Sectia dr Id t. a molidului. Grupul ijcolar minier. dooscbire pe vale Apele minerale ca< bicarbonatate. in 1717 are loc ultima incursiune tatarasca de mare amploare in Mara. in care invata circa 4 000 copii. rtu •i ( s-jss -r i»r^s biblioteca s. la parter are un complex de alimentatie publics format ain restaurant cu sec^ie lacto. Printre unitatile socialculturale amintim: Spitalul uml'icat. seU naturale inedite cum este cascada .. a§a Incit aleg ca ale sistemului «V -''"•' j-SJS s&sz~ 113 MARAMURE5 . vi Dupa ce hoardele tataresti au apacitatea totam de pradat s. bar de zi..i")."" ioane cu MO oprHi si invinsi la Cavnic §i Strimtura. in plina im. paralel cu riul amintit. unde na. Ansamblul . In central orasului aproape de confluence Ti?lei cu Viseul se afla hotelul . broi' 11. irt H de schi.1/vorul Cailor". 11—III 72 de locuri). Complexul turistic dis. Revenim in orasul i Ne continuam traseul ) torescul drum national face legfitura intre Mil' res si Moldova peste Prislop (141G m). (vezi capitolul . care ne rezerva frumusport dc iarna.sului sau in nordul Moldovei.S r Hotlul. Aici se va construi un nou pavilion cu 250 locuri.5 km). calci ziene. celelaUc^spaDe numele Iocalita1. putem vizita Biiile Borsa (6 km). iar in continuare pma cailor urinare. . in nord.Iezer" (cat. pe culmi donioale sau creste ce se avinta impetuos spre inal^imi si unde deseori po^i fi intimpinat de caprele negre sau de Vipetele de alarma ale marmotei. t ia arhitectului Auiei inceputul secolului al XV11IS a proiectat c^.e ale tubului di(1. Numeroase poteci .i o sala pentru proiec^ii de filme.

Caminul". 6 tinul .Rodnei. diferite obiecte de etnografie.R. raagazin. In plus..Iezer". pecetare. iar prSzile capturate. apare un lii'iincl in apropierea lacului • ugrement Tepli|a care are • '.^i ihflliate plaiurile fermecatoaI ulc vfiii Viseului.. str. str. Victoriei nr. Muntii Ma. ceramica de Sacel. au fost confirmate si proprietatile radioactive ale acestor ape. 175 octa nr.Hora la r ^".*n rnuntii Mi * UJ w sau Rodnei ost. str. 213 i / n i i popular orasenesc.. Libertatii nr.Mi. Liberta^ii nr. una din cele ma ^ t^oase manifestfiri de a .uprafa^a de circa 5 ha. drum B8E UTILE ce ne poarta spre nordul Moldovei. 3 il P. str. pe stinga. Vom admira aici o eclectic de icoane pe sticla. o altd importanta zona turisticfi a \&rii. Victoriei nr.Taftral *ti»n. str. ^rituale stabilite intrj ««rU folclorului) crntee dansului popuiar din -rori. 18 dc economii fi consemnafiuni. cai de acces: auto 51 C. IT iese din Sighetu Mar•|li'i in direc^ie nord-vesW (pe str. care-si au originea la mari adincimi. In f tuguiat yfrful "'. Liberta^ii nr . 25. iar in .. '"l ae-al doilea razboi (cazemate distruse. 199 / ilnlogia. . str.. "MI i/.. se rem 'f"^11611'' ^ «>„„ Urme ale ce d e a T-. 203 C.R.. str. «tiei trainlce 5i w .. Libertatii nr.R. la Festivalul ^ nterjudefean . la aceasta acjiune au participat si femeile din Borsa. str. in ch-eaptu ( 23 03 m) din . Prima localitate din vasta lunca a riului Tisa este asezarea cu acela?i nume — Tisa (km 72) — unde avem ocazia sa vizitam un adevarat muzeu al pasiona^ilor so^i Pipa?. Dragos Voda nr.padure batrina *» . dn ' m a doua duminicfl august. Astfel.F. tnainte de a intra in sail Tisa. Victoriei nr.a rezida in faptul c£ rill este alimentat pe parcurs t mai multe izvoare subte^ARAMURES Un mare numar de prizonieri au fost eliberati.i de odihna ?i tratament mtua este drumul national (.F. SPlritUaW re f aramure e ""• voni ™ ? «i> mol. Bogdan VodS) . De refinut cS." P arta snerifi " "lasiva de *. OH/D TURISTIC AL JUDEJULUI rane. Potrivit loc de cazan ntem (I416 (I 4 ffi m). fl el dm tar3' car« evoca tra la Ic . traseu ce Mrriti! paralel cu eel de pe Xlra Izei. care au reus^t sfi achizi^ioneze in timp s. cusaturi. M. Libert&tii nr.Ud> MaramureS) Suceava) ** s? inHlnesc aici in f i t . 9 itl . str. Cei care au remit r « scape au . . str..stiut ca apa din riul r p l i t a nu inghea^fi niciodata.*. Victoriei rlo noastra. ^ dc Pasul ~nd- dezvflluie o_ panorama un Peisaj unic.. rvire. Libertatii nr..„«.ICa 20nei' este sir. Droni Propiere d6 ut: t septem7. tfif-nr-i! —*.T. 115 . copaci si bolovani enormi sint praValiti asupra tatarilor de cfitre locuitorii Borsei si cei din localitafile apropiate. vecine (Bistri^.i sa salveze comori inestimabile de artfi populara din zona. str. 112 Miorifa.185 PE VALEA VI§EULUI I Sighetu Marma{iei — Rona de Jos — Vi$eu de Sus (Dn 18 — 59 km. o agreabila mn a ajunge a ft 1'asul Prislop drumul H|_ in serpentine pinfi ll< ii Bistritei Aurii.) •() alt§ posibilitate de a PIIIK<' la Moisei sau la StaiiHiH'. amplasafi pe culmile din jurul strimtorii.T. apa ajungind la suprafa^a cu o temperatura mai ridicata decit cea a lacului.

Bil^iu DanMnga scoala generala din i uila apropiere. j Trci/em pe linga Craciu. iasa. Tsuga canadeni. unde. P. se afla baile de apfi sarata de_la Costiui. o •llr din acestia fiind ocroI pcntru raritatea.. prepararea culm. II dupa ce depasim calea mtd ne indreptam spre RoI de Jos (km 75). construita in totalitate din lemn de stejar. i. • i l i (km 73). H. Caragea.. Baba. A. T. Magnolia specla. Pe locul unde se afla astazi satul. valoa|il lur esteticfi s?i vlrsta. precum rari ale graficienilor: ' '. Are acoperisul in panta repede. A.a. Mihalyi.. cu unele elemente imprumutate de la maramureseni. dar sobra. cu doua nivele §i.liuita de dealuri frumoa[ Este menyonata in hrii«\ i.Diplome maramure$ene" se exploata sare Incfi din secolul al Vl-lea si e posibil chiar din secolul al IIlea. iar extragerea zacamintului de sare . inceplnd de la miculegere a petalelor I'lori sau alte organe | jiluntelor. C. se crede ca in primele secole ale mileniului II ar 11 existat o fortareatfi numita . la care se p«ate ajunge pe o ull\& ce se desprinde din §osea (300 m). Baciuiui Mare" Valea t«nc/*J| la TisA it Suj V. Agricola. uS pridvoare suprapuse.11 I'. 'inarea colec^iilor creste utr-o serie de lucrari. care au un port simplu.Castellum". B. cu elemente proprii zonei. Biitu / \ "S.irc dendrologic in care ••tc-aza o serie de arbori blli'i printre care arborele I lulele (Liriodendron tulimru). au o sculptura mai pu^in spectaculoasS. cu o surprinzatoare armonie a propor^iilor. Fertile de lemn din aceastfi localitate. localitate . t© at ill Jus tc biserica de lemn agezata ^ HCoast3a.i. lasam in stin| comuna Bocicoiu Mare.. Este o veritabilS reu^ita arhitecturala. Irlmescu.dupfi parerea eruditului I. semnalam . Vida GheApostol s. A. la o departare de 3 km. Rona de Sus (km 79) este atestata documentar din 1360. JiquiThorma. veche asezare. Erdos. exprimatS in lucrarea .ar. Popula^ia este formata din ucrainieni. ceea ce este mai curios. Ciupe. Ea prezinta unele trasfituri asemanatoare cu cea de la Borja. platan ^liilnrius occidentalism etc.din anul 1360. La iesirea din localitate. do-. ' |«Mi ales covoarel<^ vopIn culori vegetale. rii^ intreglme de reput'olec'tlonari si mesteri Mliirl. Printre Ifuctiile turistice do aici cs- */•» /... i >oarta semnatura unor jl pictori si sculp tori i .i. in dreapta soselei na^ionale. pin5 la tesutul proI »ls al covoarelor. nucul american (Jumna niyra). spre deosebire de surorile lor de pe valea Marei sau Cosaului. l ca: I. Mii.

eu. ffecvent Vlseu de Jos lasam in dreaprata. lea Izei.de 20 818 locuitori. Dupa anul 1749. La Costiui (450 rn alt.J.a jude^ului. de forma cilindrica. albastru. consemnatfi in docur roversam podul peste la Bocicoel. in vederea ocro. do la sora si sotia lui Zeus. Proprietatilor curative ale apei se adauga cele ale namolului sapropelic. Revenim la drumul national. capabil sa apere niinele si minerii in caz de atac din al'ara. ^Terapia" din Cluj-Napoca. Continuam s3 OHIO JURISTIC AL JUDETULUI este cu desavirsire interzis. su. de unde III portului de pe vaiea rioase daune ihtiofaunei din soara panorama ml] zona s. Secicsc are zadia (fota) cu d b ! ivamure^ printre care Rus.F. flu Fa^a Cremenesii se ail& jJungat (Leuciscus sou. albS cu cusaturi stilizatp Pe$te de prada. Nu departe de bai se afla laricetul de la Costiui declarat rezerva^ie naturala. In apropiere de km 89 se poate poposi linga izvorul . general in portul maniniy uument al naturii. Ittl (to dealurilor Fa^a Plos. ganizat si o sesiune • < iseaua asf altata cc urconfluen\a cu Vaserul. \erde. probabil. matologic romanesc! Cele trei localita^i — Viconduce spre comunele 1973.) s-a umenajat un strand si btii care au cfecto terapeutice multiple."! M iu care un sector al riu. Una Leordina (km 103).. cu unc-lOw peste pe cale de dispa. lo. Inainte de conflusam in stinga IDI "fiascovei cu Vi^eul. Aici este zo. Jill de femei cit s/i de Inunda\iile violente din ultiurt'um spve virful iU este un alt element ma perioada au pricinuit se(664 m). Padurile care se ' i i i ne poarta printr-o zo. Intensificarea exploatarii miner! lor de catre arendasi duce in anul 1550 la izbucnirea unei greve. Hera. probabil. d iti. care se continua anul JL411. fica de comunicari.. lostri^a are corpul tive industriale este Fabrica masa este maiestrit md clt. excelent Unul din cele mai noi obieczadia are dungi verzi. Coo.ce mai insemnate se pot aracteristici legate mai afl "•. traversam Dealul Hera (numcle provine.tuie strazile curate.-. muna Petrova (km Mi La intrarea in c-omuna It specia de planta leorda unde traversam si proiul salbatic).minti Unitatea de exploatare \ colorit. unde portul { • Iri^ei ^i in citeva riuri din perativa ^Me^te^ugarul". cu care ocazie 1 stingu a Viseului. protcctoarea casniciei). iar iiotator.).seu si Iza pina la Bogdan fondatorul invatamint lnsote$te valea Ruscova.i mai cu seama losvaii Viseului strAJl Mun^ii Maramurpsiilni . a cu fidelitate valea ViVIJJEU DE SUS (km 125).adre«|B lostri^ei (Hucho hucho). gassizi) — disparut din alte continuam drumul Jrei nume vine. Dupa co in 1353 tinutul minier al Ccstiuiului devine domeniu regal. ingrijite. s-a sarbStorit iirova. In 1539 se iau masuri pentru repararea castelului care sa poata rezista impotriva unui eventual asalt din partea turcilor.te pentru MaramuBistra (D.ffin opaduri de foioase. dr.re^ — albisoara sau cleanul defileul Viseului. care mai poate fi intil. are o populate oamenii din aceasta s3 aiba ca principal. Este satul Vis. Tot in apele din aceasta pentinc frumoase nr turistului cu peisaje zona intilnim o specie endespre intersectia. specie Printre unita^ile economisean cunoscut.peste interfluviul dintre Vigine al prof. care se f 119 t 'MRAMURE$ . Cartea de letnicire butinSritul. cincl direcfia salinelor se muta de la Costiui la Sighet. Aici se afla un motel §i 20 de casute (70 loc. Tisa. Pescuitul in acest sector Sumanul negru. pe vechea fortareata se construieste un castol bine intarit.). de Mijloc si de rul nasterii distinsului sub Munte (16 km). Gh.T. ca."im va. 185). strabatmd o padure de foioase. castelul a inceput sa se ruineze. cu de mobiia ce se vede la incu motive in culori vil ( lungime ce poate depasi trarea in oras.tritei.' oras situat in partea de est pe suprafe^e mari au f| pitoreasca. Repedea 51 Poienile seu de Jos. _„„ zona desfata pri. 187) modernizat. riuri din \ar5.E.Marmura". la mica de pes. Bistra. g:ill) i m. considerata de unii istorici ca fiind printre primele greve din Europa.Sus — se insira pe partea stiin^a. Voda. Drumul din stin. pina la de ucrainleni.\\& de alcaloizi a Fabricii orizontale in negru si pfl caliu sail galben si r. ginecologice.yi£ita a orafjului o constiPortul popular <li i speciale. Existenta locali ta drumul comunal re duce i in zona.J. cu multe flori si verdeaVa. D. lea Visevilui se in(.s« facea dupa metodele folosite de romani. Tratamentul se recomanda in afectiuni reumatismale ale aparatului locomotor. Vi^eu beneficiaza de ma. Spre deosebire dfl "\ 'A in \ar& doar in apele forestiera (U.

. cistigind trofee. La parter se ai'la Maramurcsului. Apele cristalim\ Hnc oxilimale.Cerbul" (50 locuri de apa minerala. Aici e IT" scoli gencrale. (•(iinpk-x de alimenta^ie Din Viseu de Sus ne putem lira format din restau. I la cabana . 1978).Novicior.. Pe Valea Vifcs — Turcia. Novfit. La iesirea din orasul Viliie sale deosebit de seu de Sus intilnim pe partea iioase. Tot pe aici 'K. insa si pe o poteca varianta care face legatura cu Insoteste valea.gctica recunoscutii..travarie. o biblioteca ora. _nului intilnim multe izvoare •il . zona.ri nationale si inter. mai cabanele forestiere. len^a unui liceu industri. iral. se poatc innopta la Icn prol'il forestier.ci^iva zeci de kilpmatri pina rl cste runoscut prin im. nrs.km).tii internationale.seu de Sus au cucerit medalii dc rr. I) din central orasuputem urea pe cararile ce ne dfcra turi§tilor un popas poarta spre culmile Mun^ilor lubil. ris. Prctutindeni in aceas'ta K domeniul invatamintu.localitatile de pe valea. un adevarat laborator tal! spre Moldova. o mo.impara^ia vesnic verde a co|A casa de cultura. una din cele mai pitounde vom face plinul inainte I si salbatice vai din de a traversa Carpa^ii Orien. :AMURE§ 121 . undo se afla si o pa:. Valea Pestilor. pe Valea [ tji culturii consemnSm Boultii.aproape de Pasul Prislop. cu sectie lacto-vcgeta. Drumul urmareste cursul . la ..niferelor.ir la fcrticipat la o serie de diferite concursuri si cxpozi. [".u-p:itin. Cu auto.rontimm ralatoria spre Moisei 1. cu o fauna cineInBi'uf.Slil". care de cultura Vi.FSina" (40 100).•r oxtinde Fabrica cle mo. sint sagetatc de p&s}tre care ^Zeita de aur" Jravi si lipani. Ansamblul se sint trofode capitale cle tintcce si dansuri al Ca.e itiluie ca obiectiv turis.Izei :ina se face doplasarea (vezi traseul II de la p. Numoroafcsca !ji altele.— Borsa — Pasul Prislop.)c'«i cranial in sine nu se riului Viseu pe o distanta c'..l « i o sec^ie pentru mo. cine.Moisei unde ne intilnim cu Icr.Borcut". Accesul este posibil Intram apoi in comuna lutodrczina sau trenul fo.cerb e.. genate. Valea Vaserului stinga o static cle benzina. ar dc zi ?i o teras3.

V. Rindunelelor nr.Expres". 23 August nr. str. str. str.Cerbul".T. Republicii nr. 1 Staf Jo de benztna. Lenin nr. 33 Hotelul .S. I.Minerul". unde. insc^ti de dealurile SScStura. str. Numele localitatii «i in diploma regala a lui dovic I la 1345 cind i reste in posesia aceslui zatpe fiii lui Silvestru. 25 Spiteful ordsenesc.. Piatra Sfipintei in stinga. In spatele scolii fjcin semnalam biserica __do I si zid^ singura cu pert>(il zid din Maramures. 2 ConsiHul popular ordjenesc. 23 August nr. granitfi naturals in por^iunea aceasta cu U. SarasSu (km 73). Gh. Doja nr. str. nu: margele de diferite" ?i doua inele. 7 Cinemotogroful BCarpafi". 2 Libr&ria noastrH.R. Dupa ce 15s3m in urmS localitatea lapa (km 76) ajungem la Sarasau. 52 Bufetul ... 21 Autogara calStori. declii' "monument istoric. str.. str.. 24. nr.. 23 August nr. pe dealul Cetatuia. str. str. str. Republicii nr. 17 Farmocia nr. SIGHETU MARMATIEI — SAPINTA _ NEGRESTI — SEINI — BAIA MARE (DN 19 $i DN 1C — 106 km) Urmind drumul national 19 si cursul fluviului Tisa in directie vesticS pfirSsim Sighetu Marmatiei trecind peste podul de la confluenta Izei cu Tisa. str. 32 Gora C. ' §i Maris. 6 Circumscrip^ia sanitard nr. iar in dreapta ne tine tovfirfisie Tisa.S. str. 23 August nr. pe Stan frat'-l' Silvestru si pe Nicolnc lui Stan. Labi.Liliacul". I. 12 Ojiciul P. Acni sul prezinta un singur n iar turla este elegant/I . str. V.R. Capul Fetei. autoservire. N.R. Republicii nr. 1 Militia.Pietrosul". 12 IV. 23 August nr. Carpay nr. 74 Cofet&ria .F. Tot aici OHIO JURISTIC AL JUDETULUI a fost deseoperit un de aur din epoca bi al cfirui fnventar cuj 8 spirale plate.. PinS la Cimpulung la Tisa drumul se alfiturS cfiii ferate. str. sfipSturile arheologice atesta vestigiile unei asezSri din perioada formSrii limbii si poporului romSn. Garii nr. str. 8 Restaurantul . Dragos Voda nr. 23 August nr. str.T. 3. str. Lenin nr.ADBESE UTILE /llimentora. 11 Restaurantul .

porti sau pe pridvorul caselor ne atrage aten^ia o mare varietate de cergi si carpete de culori diferite.cuni. Dar parcS pentru compensatie . monumenuminteste de daci. Va pun in pohard bere •?i.. .a. in care predomina rosul purpuriu. unde traiesc laolalta romani §i maghiari. pline de duh si de un farmec aparte. dar $i cea policromfl. caracte zonei. Faima SSpin^ei a originalele opere cle populara. GHID JURISTIC AL JUDETULUI 0 alta componenti tica portului fenreilor Sflpin^a este salul.r / n trineascfl". ne apare ca o expozi^ie uriasu. Fost-am ji gestionar $i-am wmplut pahara mari. Ell adevSrata cronica a satul) 1 se spune ^vesel" dOOJ rece Cpe crucile mestesjin sculptate si colorate do MI n . ca si parI'ltne.perzian3". titul . cu o personalitate aparte. r aloarea artistica este duA de una istoricS.. Astfel." . (IM lina neagr4 in patrii "1 mit . crea^ii ale lui Ion Stan lui smt o t'actufS deosebitfi. sub roata vagonului. Aici s-a dezvoltat o adevfirata Industrie casnica de artizanat care produce aceste tesaturi mult apreciate de turisti. situata la 18 km dc municipiul Sighetu Marmatiei. nind in relief ?i culoar pecte din viata si pre rile oamenilor. Cimpulung la Tito (km 67). spre exemplu: .camasa de Sapinta". in desene_. sint redate.C'imitir vesel". Desi data recentS. vei jeli cite zile vei trot" sau: . rul si sumanul. valoarp. Comuna a fost alestatfi documentar din anul 1329. cea mai nordica localitate din jude^..Aici eu ma odihnesc Pop Ion Pipis ma numesc Sfi vedefi ce am pafit. Supinta era cunoscuii n& nu de mult dour apele minerale din apr care se?"imbuteliazS Dar de ci^iva ani nur a fiicut ocolul tSrii ?l. Intreaga realizare reprezinta de fapt conceptia autorului despre moarte. Mama. iturale^ piclate in cu• i l . < M . apare fusta viu coloratS din material de fabrica ce inlocuieste poalele si zadiile.este foarte scurtu. va zic la revedere . ne atrage aten^ia prin casele ingrijite si trotuarele invadatc de flori.. . Ca copiit m-am jucat ?i uagonul m-a tfliat. aceasta fiintl vazuta printr-o prisma de optimism $i chiar sfidata.. 5n raport cu virsta. ornamontft( regulfi in galben. de modul in sfidau rnoartea cu cren intr-o alta viat... Apropierea de oras a favorizat patrunderea unor elemente noi. Sapinta (km 61). nici o exagerare. unde moartea m-o g&sit: in dealu Mirejulwi. adevfirate . Broderia este rafinatS folosinduse mai ales culorile alb. galben. Intr reaua lata si cflmasa libor o parte din pic-pi Gatiile.Aici eu ma odihnesc ji Stan lonu m3 numesc . impresionind prin cep\ie si originalitate. completeaza rrjul bfirbatesc.Mi-au clntat cucu-n ogor Ca sa mor lingfi fecior CJt am trait pa pamlnt Pre pufin am feciorit Moartea m-a tuat de grabS Ctnd ne-a fost lume mai dragu Moarte rea cu urit nume 125 MARAMURES .a acestei opere de arta populara rezidfl ?i in subtllcle versuri-epltaf. dar mai cu seamfl. r3mine elementul eel mai valoros si mai bine realizat din punct de vedere artistic.zid se afla mai multc forestre mari. defectele. surprinzind scene mornente semnificative curacterizeaza via^a cel«re a disparut. unic in felul El continua sa exercite fluen^a magicil irezls asupra turistilor de pret deni. chiar mil. dintre cele mai solicitat biective turistice ale muresului. Pe garduri. de jiurile lor.... Trebuie sa facem o remarcfi privind portul popular din SSpinta. cioarecii. Dar. Ornamente dezvoltate intilnim pe umar si la manseta largS cu incretituri. tu mS. Wi care se impune in barbatesc este .tablete" care cuprind biografia comprimata a decedatului. de cV inchisS.

Eu viafa o lasai la 44 de ai. locdlitatea este fl»nc'<ta in partea de nordnurd-est de deaturi acoperite c'.Ca tlnar m-ai dus din lume Ca viafa mi-o luai La 24 de ai. in care s-a hotarit crearea oficiala a .>P«lar. Pin-am fost pe lume viu.. Mi-a plucut morar so fiu. linga un izminerala (dupa i i ne domoale no con< r-o padure de fona la_ _hanul _. atelierc do produc^ie alo cooperatiei mcstesugaiT.jurats de culm! do." sau: . Aici li'm'." O parte din versurile-epitaf reflects ocupatiile. Ca via}a o lasai Toamna la 60 de at..Tara Oasul -i". putina vama-am luat. 1 in ora:. Acest centru a gazduit in anuK 1898 Adunarea general^ constituanta. in apropiere de Dealul Soarelui.Tavia de '. losfasurare a Fesfolcloric cu rename oilor". in vi-dtolTSrc. care a rfimi dc ja suprafete de livezi.. si vii. cu o climft mai . atestat' tarea intreprmsa prin Mara. A^ezata in lunca fertila a Somennlui. S-a dim la scoala-a-nvtifa Ca fofer se vrea a fa.ii''i'. eitiva din fostii 2 dlscipoU n continu- sai opera La inccputul seoolului nostru jrudituljavant Nico. irtul osenilor ne amincie imbracnmintea dnciisa cum apare > . cu in| ^ti.i.. sad la cos am ridical si faina-am macinat. sub Culmea Huta. iiceip prin ioralitatiie 'U'. Si sa-tl spun ceva cu dor: Acuma Ion u fecior. strabatind ii caz o aJla zona folclorici i din partea de nord-cst a localitatii.Tara Oasului" PSte o l>iulit'ito_ ..(caliOranui Nou.. (km 57) este Jorga. tai_(DN 1 C km 177)." din v n Dealul Cetatii IRAMURE? ' P>P«l P.. --^S5jar__din ariul 13 Populata de ucrainic nure?. ferine avicole..ti Huta C'jrtezp si du^ 1kro de la Pasuj Huta Ir".'lh "caf3~~p6rful. c poate vizita Muzeul fa •. ipa ce depasim '.. dam la cai de mincat acuma-i timp de arat.Seineanau.'nou in judotul MaKS. de ingrasaro a pnrcinelor pentru 100 000 do capeto anual. Din Pasul ~Huta in intrat pe teritoilui Satu Mare.inemeritata t'aima.fil agrieol. De la Sapinta n in cele de mai jos: mtoarce la Baia M . o noua linic. !ara Oasului" pa tern OHIO TURISTIC AL JUDEJULU1 Sighctu Marmatiei suu X .Aici eu ma odihnesc. so. Fabrica de drnjdie.bine relief..versam si satul Pi.sti': noi dimcnsiuni crcindu-se obiective ca: un_Complox.'><* dealul Comja..W de campare si al cuparile satenilor cum sint Publica. iar jos in apare ca infr-o u. r'ocuinfnt. In ai se mtinde opopina sub padm-e. $i-am venit cu coasa mea sa cosesc iarba cu ca. dbi!e si tradUjiile s-au pasnealterate din strS'ouni alte1 lucuri." I ij\ sa nc recrram la Ui.a . La Varna puupiea de aici.. loan Spanu ma nuncio.. _calrtale__veche. km de Seini.'Uno. care i-a c b. n. de sprcialitate cu pi-'-. ma inv f' ^ie a tatarilor in localitate de pe acest' tr Marainurej (1717) _Ii2inte_de_a_patru Aici so vnr c-onstn. Intreprinderf*a ihdustriala de Stat.Dorite sogor iubit llnga tine am venit. Economia localitatii i.iv 6 n: DJ 131) inr! .eaza na lict-i. Cele mai importanto intrcprinderi de aici sint: . la Viile !>. sc afla ruinele unei cetftti medievale.ul K^gresli. realizata din mii de puieti de 127 .Coih/i lui Traisn.> livoK.. Tn element peisagistic cu profunde semnificatii esto plar.Despartamintului Satmar-Ugocia" al Asociai:iei pentru lit«?ratura romana si cultura poporului roman din Transilvania (ASTRA).7'.. .i spa-. vestita prin vinurile sale medaliate la diferite concursuri inlernationale.^resti.Sim". preo. n . tehnologica la Fabrica de drojdie si altele. a descoperit la Sa Pmta 5aua unei capetenii ta. Esto o localitate mare cu perspective de urbanizare.> cunostinta cu ceraO'is. la 3.

Din drumul national in OHIO TURISTIC AL JUDETULUl directie vestica (DN 1 | putem indrepta spr« Mare (37 km). Lasam in stinga i. un loc preferat de baimSreni pentru chermezele organizate de 1 Mai. in prelunstrftzii Mihai Eminescu. t'lia 172. vinde a fost descoperitfi §i partial cercetata prima a?ezare paleolitica din jude^ul Maramure§. linga o masivS padure de stejar. restauSar. >aua insote§te in poraceasta aproape para: -a ferata Baia Mare — [are. de unde ne apare peisajul ospitalier al municipiului Baia Mare.tuata la citiva km spre it ies.. in al carei centru am citeva blocuri munti ce apartin Intrerii miniere Ilba-Han. Ziua minerului sau 23 August. turnul Stefan.Luceafarului" poeziei romaneijti. Lasam in urma Tau|ii-M5gheraus. Pina la Baia Mare mai avem de parcurs circa 10km.i Cicirlau (km 165) sila poalele dealurilor ilui si Singhilitului. cunoscuta sub numele 129 . iar in dreapta localitatea Bu$ag. iar spJ spre Baia Mare (27 km) pe care-1 urmam si no Partea stinga ne' Baia Mare — Carbunari — Copalnic-Mana^tur — Tirgu Lapu? (DJ 182 — 46 km) •nincl din Baia Mare pe il ce parase§te municipre sud-est. ami ni la 200 m de §osea in il unei livezi — camI . Are o capacitate de cazare de 10 locuri $i restaurant (cat. este cu citeva casute-cam20 de locuri). apartinind l|H'i'atieT"d£ consum.Doi porumbei". In stinga drumul te poarta spre campingul Apa Sarata. De o parte ?i alta a drumului se intind ogoare manoase si pomi fructiferi.irea din satul Ilba.Burile plantate cu vii in |m> suu livezi inlinse. gradina de vara. dintre care so detaseaza Spitalul judetean. sau zona industrials cu co?urile mereu fumeginde.. ce imortalizoaza numc»e ^EMINESCU".uVcoem apoi prin localiSabi?u (km 174) si Ilba 171). omagiu adus ardeleni . II). localitate linga care se afla aeroportul. in urnul cu ciivva dccenii. Revenind la drumul national trecem dealul Dura pe care se intinde statiunea experimentala pomicola. a muscat puternic din Ho coastelor dealului. cu siluetele unor cladiri impunatoare. TARA LAPUSULUI '"olid. ne atrage atentia • l>unct turistic. pomicol insemnat. ne indreptam spre una din zonele folclorice §i etnografice cu o personalitate deosebita. o ra de piatra (andezit). In ra dreapta se desfaijoara lunca bogata a Sornes.

linga sosea se afla un monument de arhitectura~populara cu turla in forma de bulb. Statiunea este recouiclata si in cazul unor inoratii profesionale cu an l i chimici. De aici se desprinde spre nord drumul modernizat de pe valea Cavnicului care trece prin Laschia unde. r. situata la o altitudine lie de 230 m. $urdesti pina la Baia Sprie sau Cavnic. Cele trei vile i o capacitate de cazare de de locuri. Printre brazdele de aratura. recomandate in trata1 afectiunilor reumatissi ale aparatului loco. unicul loc din tara unde o gasim in nuan^a albastruie. Traversam riul Cavnic mergind alaturi de apa spre Cernesti (km 31) insc^i pe dreapta de Dealurile Prelucilor. Zilnic circula trei autobuze de la Baia Mare la statiune ?i retur. specia gasind aici condi^ii favorabile de dezvoltare.(mineralizatie totala 12 g/1) sulfuroase. care strabate o frumoasa padure de stejar ?i ne indreptam spre Tirgu Lapus. Baile Carbunari constituie si un agreabil loc pentru odihnS ^i recreare. Revenim la Cernesti. cu oameni iilnici care au cucerit loin Intrecerea pe tar& HI realizarea sarcinilor imnice.l'ectele terapeutice ale i"i.Iru r-apu^iilui". Din mijlocul comunei porneste un drum pietruit care ne conduce spre satele Trestia. closodice de aici sint cunosnca din secolul trecut. aici apare calcedonia.mcntar dispunc de o cant'mS i?i bufct. Fauresti.ara "Uor din frunza ?i ul coboarS in serusoare printre culmi cu poieni si paduri I livezi intinse de pomi ul se inalja dealuce marginesc pe in riul Lapus care ili'iiza regiunea. Zona este foarte bogata in nuci. Copalnic-Mfinastur (km 25). Ciocotis. Traversam Dealul Pietri? imbrficat de o padure tinara de fag si intrfim in depresiunea 131 . •Una localitate ce o strain este Grosi. statiune de interes ul. JJoseaua coA in continuare printr-o iiiiliiL 1 de padure de foioax:e pe linga comuna •-•avita si ajunge in safirbunari. iar blocul ali1ARAMURE$ . intr-un call natural pitoresc. incon'Mt de paduri si livezi. Revenim la Carbunari sau urmam drumul pietruit prin Berinta. este asezat la confluenta Cavnicului cu Bloaja. localitate cu perspective de urbanizare. edilitare §i soul turale. o varietate rara de cuart. de unde ne i spre stinga 3 km a vizita Baile C5r> i i (17 km de la Baia i. \.

i|lo. Plata Eroilor. localitatea bumbac cardat. nr. Are o populate ale industriei usoaflH de 13144 de locuitori. cu un in Orasul Tirgu Lapus se in.curs superior". iar lateral se alia o camera fltinga si alta in dreapta. aranjata §i impodobita.Tarii Lapu?ului.F. crama. nr. orasul Tirgu Lapu? continue si astazi tradi^ia furnizind ceramics specifics pentru aceasta zona. TlBGU LAPU§ (km 46) produce covoare.spitalul si policlinica. nr. |ra§ul dispune de un hoJ. 36 de cultura. si fara streasina dubla. obijH este situat in partea de sud artizanat. serveste doar llru ocazii mai deosebite sau pentru sarbatori.E. nr. spre deosebire de din Maramuresul propriu-zis.TRA~ (Asociatia pent'rH rii din 1918.duse lactato.. precum si pentru este consemnata o-j infaptuirea unita^ii politice si . 6 Martie.. oljll este atestata inca ~ d m a n u l care. multe S<^^H a judefului. Orizontul il Jncheie ~pe pentru grape s^l Muntii Tiblesului si Satra alte utilaje agricol«^H Pintii. ternic centru politic. Plata Eroilor. Ele sint si mai reduse ca ii.s-a afirmat ca un pusului. in centrul ora. nr. ca dealtfel •e celelalte construe^!! ale gospodariei. precum si o za prinderea forestiera (U.dica poten^ialul induidj gul secolelor ca eel mai pu. cofetarie. str. ra Lapusului este cunoscuta si prin ceramica sa. Pentru valorificarea curs de organizare o superioara a lemnului din de etnografie a Tarii acest bazin. litiul popular orfijenesc.In ora§ isi mai de bane mai tinere. ziu gimnaziul . Caracjtica este si prispa. Tinda este incaperea I mijloc prin care se intra. II).ratura romanilor si sului a fost rid i cat un monu.Tible^|^B stinga. 18 ul P.§ului. liericile de lemn din Tara Lapu^ului. un bar. Damacus^ni. piesa principala in decorapa k Hoara o constituie stergarele care sint aranjate alaturi •)lide. de multe ori invaluit in S. Ansamblul na baza de intretinere auto tece ?i dansuri (Lap\: GHID JURISTIC AL JUDEJULUI pat . inclusiv ceramica neagra. pe ma•rept al riului cu acela?i •. au acoperisul simplu. Fabri<^^H ne si Filatura de I|H natoare. in depresiunea pia^a externa. nr. fiind alcatuita fnbicei din tinda sj doua camere. str. Impre.T.la o serie de con•iri in ElveUa ^i Franta.rol in culturalizarea scrie printre localitatile ur. 26 > de economii ji consemnafuni.M. din care in zilele 133 .Inca din anul 1622 esti potriva oprmiarii sociale si tata o prima scoal nationale..\ionam si Fabrica dl una cu cei ai satelor apart!. Lapus.Tara Lapusului" sint forI din gospodarii rasfirate pe dealuri. dar foarte echilibrate si cu un pronun. iar nationale a poporului roman. in care se si a utilajelor fores industrial! 1 contureaza orasul Tirgu La. detului. In decursul istoriei centru scolar al intreg s-a remarcat prin lupta im.T.larga a Lapusului. Pe '« geografka restrinsa apar toate categoriile de cera1. pe terasele riului Lapus. s-a creat Intre. 29 . Ca vechi centru unde se practica me^te^ugul olaritului. 24.at caracrtistic. impusca^i de autorita^ile staLa Tirgu Lapus tului dualist austro-ungar in tionat un dt'spar|amir lupta pentru infaptuirea uni. str. Tiblesului. anul 1908.. str. pt si in celelalte zone. 22 lul . Documentar. Tineretului. 9 lucia nr. Eroilor. str. Cele mai importante centre bst Tirgu Lapu§. Printre alle noi ^1 cu acelasi mime.) agrement in partea de si a fost construita o moder.poporului roman) crea ment. cu un aport activitatea casa de cinornat insemnat privind produc^ia biblioteca. care se observa in cu seama Cooperativ^B sugareasca~ . gradina de vara.. nr. a. jljat. 29 C i multe cazuri satele din .unitati pu?. a-.Petru Pentru a cinsti memoria Aici mai i'nnteaza taranilor si intelectualilor industrial. alaturi de celelall 1291^ impunindu-se de-a lun. situat entrul orasului.T. care asigura 70 cle •I in camere cu 2 pa•KSE UTILE turi. elementul ornamental geometric traditional fiind IRiai frecvent folosit. nr. industrials ?i agricola a ju. 11 lul unificat.orasului. *sa tradi^ionala era acoperita cu paie. una de toate zilele in care se 1 iar cealalta. Plata Eroilor..apusul" (cat. cu o baza d^H cea^a. Plata Eroilor MMJtograful MArta". Victories.A. econoPe plan cultura mic :?i cultural al Tarii La.R.Lapu?ul"..

de lung. riului Lapus. struit la sfirsitul secot benzina (km 27).. Tirgu Lapu§ .A.aoastre a mai ramas doar primul centru care asiguifl mica pentru o arie larga. acojocul" inchis in fata si .intilnite. »cojocttl" inchis in fa^a. I I-am urmat de la Baia sint neetajate. in care se gasesc influence ale JIMI din Bistri^a-Nasaud (mai cu seama pe valea 9H In partea superioara a vaii Lapusului sesizam uncli | turi comune portului maramuresean.trece peste un pod (j pu? ISsam in stinga Fabrica facem o deviere de y de produse lactate §i Fabrica spre dreapta pentru • de piine.1. sint Draghia si •Idvor in partea de vest. Datorita izolarii. iesirea din Razoare. are briu sculptat •& alte doua. E h'jcmnate sint s. facem o deviere spre simpla. Elementele componente ale costumului ien cama^a. de culoare neagra pentru sarbatori si sur '• toate zilele.i bogaKubsolului de la RazoaMentiune speciala merita wele de mica alba. el are o turla fl OHIO JURISTIC AL JUDEJULUI extrcmitatea sudica a Mara•tra turnulete scunde §i mure^ului. In Miigoaja.zent calcarul. zona in care este preIne din apropierea riu. Este o straveche Mtiilor. Din portul barbatesc se detaseaza citeva element* ar fi palaria de pisla neagra cu boruri largi >i i rnica.M. reu^it la intrare. ceea ce explica Lfipus. sat situat la sudde Rohia. Pe dealul din estul satului. Aici se <. camafa simpla cu ornamente reduse.monumcntul de arhll tobaza $i S.) cioareci albi. de unde a lost frecventele cuptoare de var H in 1758 din cauza i. izmene mai lungi decit la mar. intr-un loc deosebit de pitoresc si linistit.ean se caracterizeaxK sobrietate si echilibru cromatic. si totodata din Din Tirgu Lapu§ se poate urma. brodeflj plicate in alb. surnanul. dimensiuni mai-i. Baba.a. In ansamblul sau portul lapus. Cele doua (funie) pe la mijloc si un TBumente se afla la apro. statia de in Icmn dc la Bazoam. de obicei pe un fond^H chis.. se poate vedea exterior dinspre sud intilnim I monument de arhitectura cuiere de lemn s. valorificarea varului. Una a I lomn. ltimele localitati de pe '•I i ruta. Tirgu Lapuj — Razoare — Coroieni — Baba (DJ 109F — 21 km) La ieijirea din Tirgu Lfi._ ment al naturii. din ce in ce mai rar. .lonathan. de undo se trece in judetul Cluj. care se remarca prin broderiile pe increjul ( piept $i pe mineca ce se termina cu un volan^H bogate ornamente.seaza la mari distance pentru l a fost reconditionat. destul de inguste si lungi. so poate vizita manastirea Rohia. coltjsori. ~" Ca podoaba caracteristica se poarta zgardanul. aici s-au pastrat mai bine mulu ceiuri ?i tradi^ii. monuproportional si cc-hili.caputn. Inainte de a jar. un drum ncmodernizat de cca 7 km pin a la Bohia. iar in dreapta Au. ancadramentul usli •il In prima localitate. de fudulie (.Stoiceni (DC 36 — 7 km) de alta §i au multe trasaturi Nc inscriem pe drumul comune. s-a nascut Pintea Viteazul. iar la Dobricu L8.. guba.de nelcosag").fost construita in secolul a\ kului (3 km pe abatere) XVII-lea. elegant si sobru. care virmeaza comuna loni. asezata intr-o pSdure. lele au in partea inferioara dantela. prezinta uncli i cularitap distincte. la aproximativ 2—3 km. A§a spre exemplu. contru pomicol re! in special pentru me. prezinta in paru-. < un aici ca M zgarda".Dumbrava . Portul lapusean. pe peretele •inbrava. B. in 1932 monu. in directie sudica. fara pridvor. dar gasesc Cheile Babel.ilr.ilta localitate pe traste Valenii Lapusului. Pictura a fost ocupatie a oamenilor din a(Inita de zugravul Petrea ceste locuri. dt I sur si.alt motiv sculptat in partea |mtiv 600 m departare una 135 . zadiile. construite din kc si inainte de a ie^i din stejar. ben51 mangan. ulcioarele -. Incalramintea tradiponala o constituie opinca si I In urma cu un secol femeile mai bogate purtau neagra si una rosie.i « In trecut se produceau aici renumitele pipe rosii. Cele mai cunoscute vadl t. iar pe ta lasam drumul ce la Vima Mica. cu turla •. care se deplaPreluca.uite confectionate sint oalele de gatit.i il o dunga cu alesaturi in variate registre ornameni. o curea ! • 4—5 catarami. rtea stinga intilnim o a de piatra. $oseaua insote§te valea MVIII-!ea din birnr . Din Rohia drumul continua spre Boiereni.

Principalele indeletni701 din birne de ulm.ballagu sa-1 indo rului amenajat se afla un omatu sa-1 mai niri| pare natural format din co. care se observa in zare.de Jos..neritul. ciri ale oamenilor le repreerisjul.. noscut pina la Copali judetele limitrofe. Tirgu Lapu$ — Rogoz — Gro$ii Tible^ului (DJ 109F. linga sosea. tradiarte. pri|K o cruce de lemn sculp. Datorita conditiilor clilocalitatile Libotin (7 km)..zinta cre§terea animalelor §i lc datorita §arpantei din. iar la dreapta de Ob•nice. Satra Pintii (1 041 m).nici grofii sS-1 mai Dupa popasul facut nifere si foioase. gereaza forma unei cetati un. •Cel de al doilea edificiu bronzului mijlociu. Ungureni parte pomicultura nu gase^te um nemodernizat). se coperite doua cimitire. In nord se ridica muntele nastur §i dc aici pi. matice mai aspre din aceasta pseni.se pastreaza autentic.munca la padure dar si minord care este mai malai larga 51 coborita. Pictura este destul raUe datlnd din perioada I bine conservata. Depasim Suciu de Jos. a fost doilea. Aii-i It a fost ridicata in anul 1701 si liaiducii la sfat. Mergem in amonte spre L Uevenim la drumul mo. in toreasca poiana din )n acest cadru pitoresc se orga. dupa cum spun legendele Baia Mare (DJ 182 C.mai fidel reprezentata. si baladele populare. 139).Poduri pe Coasta". Anual. Astfel. gas. si care. ca intreaga constructie . Baia de.dra casa o zugravilu date in cura interna pentru i'runza de-acoperitu / at'ecfiuni hepatobiliare. inprotejeaza masa dinlemn destinata pentru cadrat la stinga de Obcina Obrejii... situat pe locul numit • cu mult rafinament arPC. localitate Jrnizat (DJ 109 F) si ne in137 . con. se gaseste un ce'mare / Cu dranlt izvor cu apa minerals.voarelor de apa mine nizeaza Festivalul cintecului. Pe masura ce main tarn ne it Fi vizitate si alte monu.loc de codru verdc / dernizata si ne indreptfun zare ca se vede / spre Stoiccni. scriem pe drumul moderniunul se aPa la circa zat (DJ 171 A) spre satele de la §os«a. Localitat«( intimpina cu doua m( mente istorice apropiata. este format din morminte de incinekltfel.cap de documentar din 1325. a$u zulta din versurilc: Dumbravi^a (vezi p. o adevarata con. Dupa confluen^a Lapu?uGHID TURISTIC AL JUDETULUI lui cu Suciu intrain in macuseni.me materiale ale civiliza^iei i> imagine profund estetica.superioara a peretilor $i conVj teazul isi avea^ sole reusite. I I'o vaile dinspre nord. t'iind flancata de patru unde Tara Lapusului este eel li'to. DJ 171A — 25 km) De la hotelul .borcut" amenajat.Grosii Tiblesului.timp sa-si continue fruntare artistica la care pe valea Lapusului participa multe forma^i! pre. Revenim la soseaua mo.Lapusul>l trecem podul peste riul Lapus. desigur. Surdesti.. umane Inca din epoca bronl.efectuate aici au atestat urdn lumini si unibre.orinduite cu case mari zidite U. ade. DJ 171.a. In jurul izvo. cina Arundasului si ajungem Irag aten^ia.chia. localitate a|lc in forma de .inga u§a de la intrarecu zului. a fost adusa din porni la lupta. Cea din . Suciu de Sus (10 km) i bijuterie a genului. de lemn din judetul Gospodariile sint chibzuit Ijnures cu turla si tur.Coasta" sedintele sale. Pe partea stin.Cavnicului prin Vail.ii zare / Ca-i Sulr ga. este asi. 'i care se imbina curios testata dar sapaturile arheologice i perfect. Este singura bise. cu din lemn sau piatra. eel de-al I lemn. iim se spune cS.teren fertil aici. intoarcem la Tirgu portului si dansului popular Cei care nu mai djj lapusean. Pintea modernizat). in luna iulie.mul. Lo. creea. un sat mic t n i popula^ia este specializ»M legumicultura (vezi p.apropiem de Muntii fible^unte de arhitectura in lemn luj. stari alergice ploaie sa-1 mai ploalf alimentare s. au fost des| ancadrament placut. •U aici din Suciu de Sus. te tumulare ce apar^in crotu centrul satului se afla si nologic inceputului epocii • . mai fierului. Grosii Tiblesului (20 km). neetajat. mai modest. A fost ridicata in tional. care su.perfect conice. ne inscriem.nicei de-a-ngrSditu tro-intestinalc. situat pe locul numit confine morminMTraian". D. Cel mai de pe valea Suciului: Suciu este al doilea.la Suciu de Sus. de. portul patrat& §i de o concep.lita / Si cu pajislo calitatea este renumita pen. . in direcjia estica (DJ 109 F) pe soseaua din stinga ce urmeaza valea riului amintit si ne indreptam spre Muntii ^iblesului. prin jo.inapoia la Baia Marc stigioase din judet sau din Dealul Pietri§ pe dnn. Costeni.Pintea-aice s-o suitu tru apele minerale recoman. 1311) Traversam apa Suclu' dupa circa 2 km intrSfl Rogoz (km 34).

Zona de pe valea Suciului se invecineaza cu judetul Bis- trita-Nasaud. La aproximativ 1 km. iar virfurile Oului. din bronz sau fier. Traseul trece prin Damacuseni. pe o vatra d>. pe terasa superioara a riului Lapus. de unde coborim spre Baia Sprie s. De aici ne reintmi Tirgu Lapu? sau la I s. ele permitind identifiGHID JURISTIC AL JUDEJULUI carea unui novi gruj) . Tirgu Lapu$ — Baiuf — Cavnic — §urilc-(l| (DJ 109F — DJ 184 — DN 18 — 69 km) Din Tirgu Lapus inchidem traseul in circuit spre Baia Mare trecind pe sub Muntii Tibles. Inainte de ten rea turnului se spargcau vase de ofranda.grupul Lapu?". Hudinului.i arheologie din Cluj-Napoca. se inscrie pe valea Lapusului §i dupa cca 12 km intram in localitatea L3pus. cit si \«< material arheologic dM| rit aici largesc mult sft nostintelor de spncll|| privind inceputul rului in nordul Romrtnl»| largi implicatii pentm I" 1 zinul carpato-dunarean.flancata de dealurile Minghetului. care M I . Plopului §i Cioi-ii. de unde putrn un alt traseu pitoresc E. Atl| servatiile f acute cu i » t sapaturilor. arheologii au descoperit o necropola tumulara ce cuprinde circa 70 de tumuli. I arderea mortului. nu departe de s. Culmile prelungi coboar5 din Muntii Tible§ului. probabil tot cu int rituala.i apoi Baia Mare. fapt I reflects prin influpti|« resimte in portul dialect si in toate sl»i tii spirituale.I ridicatS direct pe sol.oseaua modernizata. prccn obiectele de metal.ezau bolovani mor riu. care a primit donill in literatura de spodldl de .. In jufl deasupra vetrei de incln< se as. In stinga se af!5 Dealul Corbului. strabatind Mun^ii Gutii plna la Cavnic.II. Ritul de inmorrnl practical in cadrul ncorfl era incineratia. "h de la inceputul ep<>< H i lui. De§i cercetarile nu s-au incheiat. iar din anul 1967 ele au lost continuate sub egida Muzeului jude^ean.eni. care se pe loc. Hudie?ului se contureaza din ce in ce mai proeminente. in afara vetrei satului. pe nc vatra se puneau vase ofranda care se spl dupa un ritual. Primele sapaturi arheologice au fost incepute in anul 1890 si reluate in 1961 de Institutul de istorie s. rezultatele par^iale de pina acum sint exceptionale.

caracteristice rezultnt<lacrimarea milcnara a de infiltrate.trara pina astazi. Aici se afla o pictura pe lemn din 1767.Fagade la prima atestare docuil l.ii calcare de virsta . una din gusia a Cavnicului in apro• i. Extrac^ia minereurilor se Bai-o coborit / Ca un codru dupa cele mai intinerit / §i la firta^i le-o r astazi Werne metode. Revenind la intersect' indreptam spre Strimb" iut si BSiut care s-au cli tat mult in ultima vrcnn In Baia sa coborim / ?i pe pomic.triva ultimei invazii a tatarilor (1717) prin aceste par\i ••' / Mini de dimineata-n si marcheaza locul unde una La FSgadau in Strim. cu rile tomniti / §i trage^i. care il adapostesc. Recent. In apropierea necropolei tumulare a fost descoperita o necropola plana. Mai sus <li tul Poiana Botizii gaslii. incadrate tot in Hallstattul timpuriu..din hoardele. s-a descoperit un depozit de bronz format din topoare. aproximaapa minerals.Sabiile le-ascu^i / §i tunuprin forta manuals. trami'i4ia galeriei . c.locuitori. In apropiere de scoaia se poate vizita un monument de arhitectura In lemn care dateazS de la Inceputul secolului al XVH-lea. teva izvoare cu ape mliv cu o compozitie chimicfl riata. de un remarcabil gust artistic.culmile Magura. Mogosa si •ilzat (in curs de refacere) Higea.i. precum ?i alte picturi de valoare. Apropiindu-ne di1 Hica Lapusului se vizibil. intre Cavnic si Budesti Nu cu mult in urma.Alaturea despre luptele purtate impousoni.o sosea ingusta spre centrul inau cu 117 sage^i din lemn orasului.Hall". Constructia este neetajata.. insemnat cen. obiceiurilc.. ' V ^ U V Rotunda si ajun. propierea Mun^ilor Gutii si ''rmind apoi drumul mo. La iesirea din loca valea Rioaia s-a ame| Juciu de apa de 4 kn pescuit si agrement..oaza Mun^ii Gutii si ne cestui centra au participatin •"inluce in Depresiunea Ma. de unde Un obelise din blocuri de ul ar fi declansat. Este singurul edificiu de lemn din aceasta parte a judetului. sabii. care neral se circumscrie in specific Tarii Lapusul' simplu. toate celelalte avind pridvorul in partea de est.'PH. Cavliiidele populare pomenesc nicul a sarbatorit 600 de ani lire un loc numit .ba noroc . frumusetea i lapusean.RAMURE§ . cronologic sincrona cu mormintele tumulare. denumire mentara a mineritului. Nu departe de mina mentele vechi) este situat pe Hiner se afla doua izvoare valea Cavnicului.secolele urmatoare la toate social-politice ' uresului (Budesti — Ocna framintarile desfasurate pe teritoriul Ma>:utag) (vezi traseul 1). De notat si faptul ca lemnul din care a fost construita initial era frasinul. Tot la Lapus. |i Minereul era prelucrat in Trecem pe linga vechea lloampuri si doua instalatii mina .Roata" §i coborim pe | spalare.ap de fier. ulterior cind a fost adaugata s-a completat cu lemn de brad. seceri etc.puneau aproximativ !n centrul movilel. Mai rc^inem ancadramentul usii de la intrare. Pestera. nu va tr observat portul.Are o populate de 6 083 de i la Cavnic. arhitecturu struc$iilor.. care se indrepV-aduna^i / Inarma^i / I 141 . grait: / Feciorii mei cei iuPrin secolul al XlX-lea. / isportul minereului se fa. cit §i social-cultu.. El amintes. unde se afla masa de praznice cioplitS dintr-o bucata masiva de frasin. Pictura executatS in tempera dateaza din 1697. Este atestat in documentele istorice din secolul minier. Spre dreapta drumul tra. Desigur.ule prezinta astfel porun.. In anul 1932. unde geti cu foe / Domnii sa n-aiIt lolosea tractiunea anima. care are pridvorul deschis spre sud. ramuresului.domni sa-i omorim / §i spre i. / Moroseni §i Baiu. atacul asupra Baii a fost ridicat pe valea inuri. cu morminte de incinerate In urna si groapa. fomi.al XlV-lea. iar locuitorii aIpi'^. al Tocila un altul. in aupiatra — ^Piatra Tatarilor"— it 1703. confine numeroase foim. ii valea Strimbu trecem confera o minunata pozi^ie.. .ui_ Pintea". La cca 2 km de In li sectia spre Poiana Boll»l poate vizita Pestera cu i > ce prezinta in plus \m res stiintifico-paleontcl in ea gasindu-se restun i ale ursului de pesterfl I ' spelaeus).ULUI !cum si sculpturi mir pe peretii exteriori.te ilata de Pintea: .tiv in centrul jude^ului. preGHID JURISTIC AL JUDET. iar pe va. mai ales ospitalitatea In torilor vor ramine ni vreme in amintirea t ' care viziteaza acest" mai putin cunoscute. bi^i / Pu§tile vi le gatiti. Inainte de a pleca cu •inicii lui spre oras. $teampurile f unc.pierea soselei. cu acoperisul asimetric mai desfasurat in partea de sud. macinind in de ore circa 7 000 kg miCAVN1C (Capnic in docui'eu. /.

23 August nr. Eliberarii nr. 21 tyetaria . 143 ..Ldmwfa". str. 1943. pe valea Cavnicului se practica spfilarea nisipului pentru extragerea metalelor nohile. La km 12 •Usam in stinga o bisericu^a I lie lemn pitita intre copaci. Spre sfirsitul secolului al XVI-lea minele din Cavnic au fost arendate. im i afla Liceul industrial. parte iji alta a drumului l|«(letean 184 observclrn douS Bllde de steril. Pentru a ajunge la acest •hfire^ monument ne inscri•n pe §oseaua ce duce spre •Copalnic-Mana^tur.tau spre Baia Mare. cu un corona. str. Ele sint asemanatoare acelora descoperite in Tara RomSneascS In gropnita princiara de la Arge?. numita . 23 August nr. acte de impotrivire si de agitatie". 23 August nr. localitaI cu rezonan^a in tara §i iste hotare datorita unei lArmecatoare construc^ii de inn.i arm! 1073 s-a dat in fo|. Pe la mijlocul secolului al XlX-lea. cu ocazia primirii vizitei arhiducelui Reiner. Din filele de istorie ale Cavnicului mai aflam ca in anul 1455 intr-un decret privind orasele Baia Mare s. Inscriptia este concisa: .. Mai tirziu. Golurile dintre biriie s-au umplut cu tencuiala de var. fiind. iji a fascizarii tarii prin dc sabotaj. Nu-i [Vine sa creada ochilor cum b fost posibil ca me^teri populari. str. ce impresioneazS prin nozitatea stilului §i moI livde ornamentale unice. formind un trup puternic in stare sa infrunte furtunile ?i zguduirile solului.-i ta magir. In livada care o inconjura. bogat. s mi nifostat impotriva e>. In anul 1761 aici se creeazS o judecStorie minieralocalft. cea mai inalta constructie de lemn din lume. Turla. citeva morminte trezesc un interes deosebit. OHIO TURISTIC AL JUDEJULUI giunilor romflnesti. str. 23 August nr. 19 slliul popular orafenesc. str. 19 fytalul mixt. minerilor.. 9 ltfia. Instaurarea noii orlnd a dus la transforman i i'unde in toate dm I schimbindu-se radical ill tia materials s i spiritn > i . ti5ne?te ca o sageata spre cer pina la 54 m. I Inr dupa circa I km ^isneste linpetuos turla bisericii de ortii impunatoare. Astazi minereul coin] din Cavnic asigur2~^^^ ei nationale circa o tf din productia de pluml* zinc si o cincime din |i cluctia de cupru.. prin 1810. 23 August nr.Sintem de acord si permitem ca oricare miner sa deschida mine in comuna Cavnic. str..i ' nic — Suior — Baia M care usiireaza munca n u n lor. Boltile §i peretii sint decorati in tempera ca toate bisericile de lemn din Transilvania.Minerul". 23 August nr. ^. parca disproportionate. ce vor fi vaI linif icate ulterior printr-o Hmologie specials. virful Mogosa. Diferite epidemii de ciuma si holera au fScut ravagii prin secolul al XVIII-lea. dupa traditia reMRAMURE? I Alimentara. cu aceeasi compozitie s-au netezit suprafetele neregulate. In loc de lespedea de piatra sau pamintul care le acopera pe cele mai multe. str. pe aceasta se afla sarcofage de piatra de facturS si stil roman. Pe tencuiala de var s-a lipit pinza deasa care poarta pictura partial degradata. corfele funiciiliiM Cavnie-Baia Sprie so d can in mod misterii'-. 14 \rcumscriptla sanitar-umanS. Mai tirziu. 23 August nr. care a emis prima concesiune miniera in 1763. ele sin.. 47 I Dupa ie^irea din oras de .induite •izontal. situatia minerilor devenind foarte grea. I Sjurdesti (km 13). str. a fost zdrobita $i intoarsS din cale de catre locuitorli din Cavnic si Surde?ti. probabil. In partea nordk orasului vegeteaza pest de exemplare de zad larice (Larix decidua) . Linga biserica nim un arbore secular tit..Beraric" dezvoltat orasul nou. Biserica este construitfi (in birne de stejar. nematograful . Minierii de aici ADBESE UTILE au organizal greve. Incepm. 23 August nr. lancu de Hunedoara preciza: . In fata are un pridvor etajat cum este dealtfel ?i acoperisul. primind un privilegiu de 8 ani dupa cum e obiceiul si la alte exploatari mai mari". In partea dc Jos a CM cului. iar vizitatorul KIWI se dezmeticeste. populatia a manifestat „. s3 tfealizeze asemenea capodoporS impresionanta. mai elegants. 19 Casa de economii §i consemnafiuni.Anno 1717 usque hie fuerunt tartaris" (In anul 1717 pina aici au ajuns tatarii). str. 8 rmacia. incheiate temeinic. care toamna i?i leapfida I zele..trala subteran. Turla este flancata de 4 turnulete. Pe |iftsura ce mergem spre abcasta uluitoare construc^ie apare tot mai mareata. 7 staurant.i Baia Sprie. Eliberarii nr. U| de preparare a minercUl si cartierul cu blocun • derne. Ajun§i in Ijpropiere ai impresia ca imaf |lnea este irealS. str. arhitec^i anonimi.. paltinul (Vlcer pm platanus).

. *l | •iimului meu iubit.Leului de la 9isesti" I • 11 jjuin Romanorum . sculplnri jhioarului" constituie o zona etno-folclorica fntinsa. (onstruita in stilul cate.?i casa in care a locuit.tar intitulat BTribunul". VI. dar inainte de marelui patriot. de care se leagS fl^H liltat astazi in parcul mic zuiascS. dedieat versuri dinti Im §i din cuvintele rostite pentru unire a fost imortaliEle sint situate in partea de .tr-un impozant moni: [Satul chiorean este rasfirat in zona piemontana ?i mai Impact in zonele joaje. Din sta^iune se pot A fost unul din initltttilfd \H\. Vasile Lucmi.. Lucaciu" Mb • ucest prilej de catre ma.. in anul 1885. din ini^iativa lui conducator al miscani <• apropiate. precum temnifS sa actioneze cu I implinirii.. precute din secoiulal XVIH-lea.". fARA CHIOARULUI padure de conifere."ilul. prin curajul §i h o i n i .Doina lui V. Uni. se zare$te col. clorurata provine din doua pe tarimul luptei P*NH ii. V. Unione Om. torita activitatii des! La loc de cinste se afli luparea unei idei.i se intrebuinteaza drepturile si libertatilr ' Niinind cu razele sale tre. de unde doar 9 lor §.se$ti insemnat centru jfl cului. L ce are sa spereze rom£.tuirea unitatii na^ionale.organizat o expozi^ie a §cocontinual si dupa iesh <i monument cu sentimentul I " . deziderat national. care se afla in toritatilo statului duali%i . dar $i cu o serie de caracteristici al judefului putem face un figura lui Vasile Lucaciu ii wopiate sau comune zone! Codru cu care se invecineaza. ca ini.pentru copiii din $i$esti In Cluj din 1894. atit in cura interna. Sf.R.Complexul muzeal. unde ua modernizata $i iesim din negate $i devotament ponlA iinr. Ne-a mai nia.\an" ale jude.vietii. iar titudine.Tara la Baia Mare.. pira^iilor sale de acest papi?.F. Baia Mare — Recea — Satulung — §omcuta Mare tribute la lupta pentr caciu din $isesti (2 km). Vasile Lucaciu. — valea ChSoarului — Mesteacan rea Transilvaniei cu ROifl $isesti (km 5).Unirii tuturor romSnimensiuni ceva mai reduse.Pro S.tea sudicS. de la §urdesti. ink Lribun.sli (km 7) cunosFigura ilustrului Iupt5tor sa. in care s-a morandiste. cai de acces: auto.a. Devenit figurS de l^H licriptia grevatS pe fron.morandiste din 1892.km ne despart de Baia Mare. Tratamentul Transilvania. afectiuni hepa. •dire de piatra ci este in. ea a fost dedicata celui Vasile Lucaciu. care printre al.". Lu> Parasind acest magm'fie •i mare ideal al vremuri. partial C. gastrita b marmura.. ca sa vesteasca gehiperacida. Vasile Lui \.. GHID TURISTIC AL JUDEJULUI fcRAMURE? 145 . ceea ce numai inchisoare in procesul iln In initiative lui Vasile Lu.) ramas putin de parcurs pina Pentru a cinsti mi i Alaturi de celelalte .Dincoio de valea Cavni.ecte personale. Tot | si-a adus o valoroasfi <4fi plexul muzeal dr.ului Maramure?.binecunoscut§. pe care acum o apreciate reuniuni corale. dar de di. dupa cum reiese si din se poate vedea o biblioteca realizarea idealului di cireselor". ultim popas in localitatea §i.§i camera de lucru cu obicirca 5 km sa ajungem la •piciu: . ca i i .nia.zata intr-un film documenest a localitafii la 410 m al... presintele si viitorul accepts. Petru din Roma pastreaza ?coala construitfi element local. ?i zidirea sculptorul G. in maladiile cronice aici. unde se afla o si conducatorii miscar. cu a revedea eel mai mare oras Cornel Medrea a imorttllB Ifticularitap distincte. Aceasta ofera un cadru propice pentru este eficient in bolile reumanumit paroh in ?i?e^li ' me este gravata pe tabla organizarea periodica a unor tismale. poate fi regasit In zonele •n u Inauguratfi in anul anul 1905. . face excursii pe Dealul Mindra Vedere.orasul Baia Sprie prin parto-biliare de tipul colecistitetreaga Transilvanie. revenim la §oseaH politica a tuturor rom£. pe o coasta.Leului di« §isesti" s-a fScut auzit InH •nitiilor presente §i viitoa. a unui Apa minerala sulfuroasa. . intr-un decor natu• i' spunea: „. Abrihan a reaIntrind in conflict cu I ral aparte. ItO. la Com. construita in stilul celei rea Transilvaniei cu Hofl I La $isesti se afla si bise. In cadrul Complexului I i ..il carele pe cerul vietii sarcofagul cu osemintele ma•lc> straluce§te ca un soare. (DN 1C — 39 km. De la §ise$ti traversam Mvclim. relui luptator pentru infSpizvoare.. glasul . cdre esie cuirriea USbiserica de lemn de la Flo. la ce trebuie s& se na. 11". s.marelui luptator pentni i I municipiului Satu Mare. inconjurate de copasta nu este o simpla lizat bustul.lii maramure^ene. Baile Dane.muzeal Vasile Lucaciu se Condamnat la 10 mil >l Aici este prezenta funia. ca dupa Msatul re. aproape pina la shi II gastro-intestinale.mint .. da. cit si in tionale ale romSnilor Complexul Vasile Lucaciu cea externa.1line cu livezi..

Delimitarea gospodariilor se face prin garduri imlite din nuiela (astazi folosindu-se din ce in ce mai mult leriale de construcpi noi). literara. ros.ate cu dungi pe verticala. Portul traditional chiorean are elemente specifice care fac atura cu zonele limitrofe.i cu zone etnograiice mai Icpartate (Vilcea. mai ales in a§ezarile a (Preluca Veche. ocazionate de sarbaliile de iarna. muzicala.nunta. in raport cu virsta.^are) impletite din ele. Boiu Mare. veritabile produse artistice ale Jndustriei mice. Se distinge palaria de pat. ri§nite). Fetele irta cama}i frumos brodate. Gustumul barbatesc se compune din gatii largi (cioareci I panura — iarna). Mvind creapa folclorica. §urile-grajduri sint asemanatoare cu cele din Muntii iseni. cama^a din pinza. Bucovina). rde sau gri. caracteristicile . dar s.isele tradiponale sint acoperite cu paie $i au de obicei a mcaperi — tinda §i camera de locuit. . Coas. zadii negre de catifea sau Una imltri. colorate in negru. Trecein prin cartierul De147 . De o deosebita atentie Imcura obiceiurile ?i colindele laice.u. mind din Baia Mare mai importanta artera de ila^ie spre sud-vest (DN v care face legatura cu !o Dej sau Cluj-Napoca. l. aceasta se larca printr-o mare varietate. Camarile (gaba:le) sint de o mare varietate.oale. ceea ce nu intilnim in alte e. )sebit de inalta §i cu borul lat. s. uteriorul caselor este impodobit cu ?terguri. Buteasa.. Citeva dintre obiceiurile ilitionale sint relativ bine conservate plna azi -. lucrate »in ciur". Instalatiile tehnice populare sint de o mare varietate $i llginalitate (mori.i aici mtilnindu-se patule (co. laibar de culoare Igra. o alta zona etnografica importanta a judetului. fete masa.dantul la sura"..ezatoarea si .ca. ceea ce demonstreaza uniIM portului popular romanesc. perdele. pive.rafice sint relativ bine conservate. La feme! costumul difera. cnii $omcutei. cu poale rate in culori vii.b aspectul culturii materiale ?i spirituale. . tipologic gasindu-se iroape toate variantele cunoscute pe teritoriul patriei. Varai). \MURE? traversam de fapt *Tara Chioarului". Prislop. iar cele recente au multe caracteristici din zona u — s. din postav sau panura.

. Pe aproxiItiv 10 km2 inttlnim In lollWIile din Imprejurimi nu Hi putin de 6 coruri. descrise de istoricii antici. 7nna aceasta se mindreste I o bogatS si traditionalS Itlvitnte coralS. Ja circa 500 m. La etaj slnt pregStite spatii confortabile pentru cazare.drum pe care-1 urmam ( monstreaza tendinta spre urLa intrarea in Sal banizare. In aceasta padure este hinca deslasurata si f|| amplasat motelul . Hideaga.putea vedca cilc-v turii. in in curs de amenajiu dreapta Filatura de bumbac. presara. ol este Eecea (km 140) asezata chiar cerbi. daca o luatfl) ta ici si colo de poienite. fie.pot incerca norocul gara ifi gara noua. nea padure ce se aflft | Unitatea (cat.. pare de la Baia Mare) constitute aproximativ un kilorno un punct de atracjie turis. Este asignrat ?1 un loc de parcare pentru autoturisme. o localitate ga (sud) drumul na^iol cu multe construe^!! noi.drum care duce la Mo§( sa padure de stejar. lar peretii Impodobi^i In stilul rustic al interioarelor din Chioar. tn parcul dendrologic al •Mului din apropiere s-a mstruit un edificiu cultural Brezentativ. pe soseaua ce U unde se pot petrece citeva za valea Somesuiui. o sal§ spatioasa cu mese si scaune din lemn masiv de stejar. cu vestigii descoWto de arheologi. o interesanta constructie ce imita un urias trunchi de stejar.cebal. l§omcuta Mare (km 127) este una din cele mai mari asezari rurale din judet cu 149 . res. lesiti din Satulung. iar dupa parcurgerea a circa 2 km pe dreapta ne asteapta un alt loc de odihn§ si popas: Restaurantul-camping . AlSturi. din le 4 so cviden^iazS frectit on ocazia unor confrun- tari corale interjude^ene (corurile din Satulung. sau putem Prima comuna intimita in cale caprioare. lipramuri pe 2/3 din inalea totala. O fill specialitati de ciuperci.La doua riului Somes (Pribile^ti. decorate cu mobilier si scoarte romSnesti..2 000 ha. In luna iulie. cafe-bar. Din materialele (liri. De la locul unde I §trandul de la Lapusel (5 km trat spre motel. plants ocroO altS bogStie a pSdun constituie fauna cinegemai ales cerbii si ciuteAici au fost colonizati si >i lopStari. Spre dreapta (vest] Traversam podul peste rnul ne conduce spr^'i riul Lapus si ajungem la La. iar^pni pusel (km 142). brSzde apele Somesului si •nfiului. Padurea este deosebit de Bta in ciuperci comesti. care •tA experienta unei actillti umane incS din epoca •rmilui. mierlelor tism. TmprSstiate printre stejarii pSdurii se af!5 citeva casu^e (24 tocuri cazare). purcel sau miel.Mare este cea de la ft taurant. padurea in Lunca Lapusuiui. strabate Tara ChiJ care prin arhitectura lor de. Pomuna Satulung s-a siIdl m? un loc fruntas pe taI in Intrecerea socialtstS Ivin 1 infrumusptarpa.! ore placute in mijlocul na. citeva sute de metri). pe un original protap se pot rumeni fripturi de pui. Fabri.Stejarul". Aici a fost identificata aleaua pestritS (Fritillameleagris). veverife" (in dreptul km 144 ncstii Chioai-Lilui. si sisBiati/area localitatilor rurale. m5m5ligS cu brfnzS si JumSri s.sosea.-!>). citeva casu. In fiecaro an se organizeazS In acest loc Festivalul clntecului. o expozitie de vafie naturala pentru j artizanat cu vinzare si spa. La iesirea din lo. cu impunatoare bloeuri turisme.!>• OHIO JURISTIC AL JUDEJULUI •unchiul este drept. s tafia In padure putem Peco iar Ja ie§ire Complexul cintecul neiutrecut al • avicol §i Turnul de parasu. iatulung (km 136).ghetorilor. lasarn in stinga auto. In gradina de varS se pot servi specialita^i culinare ca: ciolan maramuresean. terasa de cu o suprafa^a de vara acoperita.Codru (UJ 193). cu ne amintesc de codiil • bucate din cele mai alese si lari de odinioarS.La aceasta varietatc . Finteusu Mare). tor pasari. vaste poieni cu narcise. dansului 51 portului popular din Chioar. stinga. unde liind o importanta roa primavara putem admira einegetica.logico provenite de aici. ca de faianja-jnenaj. ajungem la o bj tica pentru baimareni.se desprinde pe UreujU calitate se intinde o frumoa. considerate If te-camping. La parter este amen a j at un bar.a. II) dispune Miresu Ivlare si Sulfl de 24 de locuri cazare. ce vaj Fabrica de upnl'ectii.lat cu crap si stiuca.de unde. Lurfl — cu o deviere la stinga de Miresu Mare. pe partea stinga. un loc de Citeva insule c: agrement si recreare intr-o dm aceasti parte a jiulf placuta ambianta rustica. Locaea este a<jezata In partea vest a iude^ului !ntr-o tipic§ de clmpie.retele de stejar pedund tiu de parcare pentru auto. Pescarii am8 turn. Ipfistreaza In colectiile Mu•lui iudetean un frumos i J > lut antropomorf. Ambian^a de aici ne duce cu glndul la sSlile de ospete de la curtea regilor daci. Tulgln. soseaua se desfasoara spre sud-est ca o panglica dreaptS. orItncntat cu incizii pe amir fpte. Somcuta Mare.

este ocupata pe rind de diI i/lsculati impotriva regelui feri^i comandanti din cele I'urol Robert de Anjou. in 1599 Cetatea de fcragomir. Drag s. pornind XV-lea intinderea teritoriilor It carari pu^in bat&torite.ASTRA" din zo.stafeta" este preluatS de un cea din L3schia. Localitatea Buciuml na Chioarului.strfibatuta fn fntregfcn. de re^eni Bale s. Tn 1376. Aici se afla mesterul puiiiiU dispensar.confer8 un farmec fi jar (Quercus robur) de circa Se poate vizita bisci 500 de ani — declarat monu. element do din ramuri sfnt afectate. unde fn.tru unire conduse de Mihai •rietatea fiilor voievodului Viteazul. arborele de Localitatea lalele. Merita rfjj anul 1869 Adunarea genera. ginkgo s.marine lAthofhamnium.fi IM»M are aproape 9 m). | Traversam apoi o regiune loreasca. dar structie barocS intilnli . intimpina . gfnd centru administrativ al Valea Pe?terii.Fundaturi". care nil w biective social-culturale. coiful p3strea7. forme carstice din | Dupa distrugerea Cetatii ca virsta.in acel timp printre cele mai 151 .i alte forme slice caracteristice sau fete tainice sapate In coas|le dealurilor.retinut faptul c3 spro I c3 prin dimension! de colos sebire de alte edificll I (circumferinta trtmchiului lare. ea uinele Cetatii Chioarului ajungind sa cuprinda In 1424 l||czata pe o colina. In afara unor Probabil este localit intreprinderi ale cooperafivei cele mai multe. 123) se remarcS i' In anii socialismului. diiuiinlii tru parcul dendrologic din opuse ca forma sj centrul localitatii. dar f| I me?tesugfire?ti cu mai multe frumoase case noi din sectii.de apa Birsaului. care era •In anul 1378 Castrum Ke.).Albu loan. fizionomia localita^ii s-a ansamblu arhitectonic ii|i»il schimbat mult. De aici drumul continua spre Cluj-Napoca. liceu. Cetatea Chioarului [liuta ca nobilii transilvaneni. incepe cu multe secole in O drumetie de circa i urnicL Este mentionatS in hrisoave fnca din 1-105. §omcuta cunoa§te nicoia interesanta. care trece prin Remetea Chioarului — SacaiS^eni s. K. tisa.pl8cin- I ta crea^a" de Chioar. De aici. cu tot poate oferi mai bun In culinara o zona cum es| cea a Chioarului. Locnl || s-a format poartS nu> districtului Chioar. §omcuta Mare — Remetea Chioarului — Sacala$eni — Baia Mare (DJ 182B — 29 km) I Inscriindu-ne pe o varian.i Drag. circa 100 de sate.alipirea a 37 de localitati din Irul riuletelor.lemn din centrul comnih i ' ment al naturii. ajungem la actualul judet Satu Mare. I Cetatea este mentionata In timpul conflictului dinwntru prima data in anul tre principii Transilvaniei si 11319. o zon3 carstica ce prinde un peisaj convulsiocu doline s. Linga km 106. Revenim la 5omcuta Mare de unde ajungem la Baia Mare pe drumul descris sau urmind alt traseu.. O parte bulbului.renumitele pSiarii („• Jmpletite din pai. dupa documente — intra in proIllrca 4 km de la §omcuta prietatea comitilor maramu•Hiiro ajungem la Berchez. cSmin cultu. fiinfeaza un spital.HA Chioarului.Popasul MescSn". intr-un document care habsburgi. alt exemplar viguros <• Istoria acestei locality i jar din apropiere. bineinteles celelalte obiective intilnite pe acest traseu. unde esnelipsita renumita .. Se cuvine mention at ca in . Valca Chioarului (l<m tflnim zeci de specii de ara^ezata IM bori exotici (ex. pe dreapta. din Dealul Mestea(altitudine 500 m).. Dincolo de satul MesteacSn o poarta maramure^eana reprezinta o invitatie pentru turistul care vine in Maramures. au doua tabere.i loan.I o mai mare dezvoltare ajun.i. O men^iune specials pen. cinematograf si alte o. •nde ne putem abate spre La inceputul secolului al IliiTi'hezoaia.faptul c5 e singura pff| la tinuta aici a stabilit pri.war — cum este numita In • U In directie estica.lota foarte inaltfi. iar piatra (Chioarului).zona de deal este sti cum si unul din veteranii ar. B. CPOU ( borilor din judet — un ste.din \ar£ formats !n cxcln mul regulament de organi. In apropiere se afia un izvor amenajat.i are ca prim obiectiv vizitarea Cetatii Chioarului s.. iar pina spre VSlenii Romcutci n< In anul 1555 apar^ine Cetatii da posibilitatea a3 vi/.frumoasa peslera caicolului al XVIII-lea intra In mar3 printrc cele mai n posesiunea familiei Teleki. pre. •licerit cetfitfle Cehu $i ChiPe fundalul luptelor penB.celor maramure. care confei ' ral. ce se remar..sene.a. din jurul cetatii spore^te prin •nsotite pe alocuri de susu. La inceputul se. CzHID TURISTIC AL JUPEJULUI La iesirea din Valea Chiului se afia o intreprinde bentonita si o innnata rezerva de caolin.provin din specia do tSmintului . ea devine pro.vitate din calcare recifnl» zare si functionare a DespSr.perspective de urbanizare. cu o faun Chioarului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful