Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ

PROGRAMUL DE STUDII: PSIHOLOGIE

TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRAREA DE LICENłĂ

- SESIUNEA FEBRUARIE 2014 -

Disciplina: PSIHOLOGIE JUDICIARĂ

Coordonator ştiinŃific: Prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI

1. ExigenŃele psihologiei judiciare faŃă de actul de justiŃie.

2. Actul infracŃional din perspectivă exploratorie - interpretarea comportamentelor criminogene în câmpul faptei (crima cu mobil sexual).

3. Actul infracŃional din perspectivă exploratorie–infractorii organizaŃi–infractorii neorganizaŃi (criminalul în serie).

4. Personalitatea infractorului – particularităŃi tipologice.

5. Cuplul penal agresor victimă (factori conjuncturali – situaŃie declanşatoare – trecerea la fapt).

6. Psihologia infractorului recidivist.

7. Martorul şi mărturia din perspectiva aflării adevărului în procesul judiciar.

8. ConsideraŃii juridice asupra forŃei probante a mărturiei în procesul judiciar.

9. Eveniment judiciar – Element testimonial (mărturia ca proces psihologic).

10. Perspectiva magistratului asupra forŃei probante a mărturiei.

11. Repere particulare asupra mărturiei şi martorului minor.

12. Psihologia martorului minor.

13. Mărturia între bună şi rea credinŃă.

14. Psihologia mărturiei şi a martorului mincinos.

15. Martorul între vulnerabilitate şi protecŃie.

16. Problematica psihologică a relaŃiei anchetat – anchetator.

17. Interogatoriul judiciar din perspectiva adunării dovezilor.

18. Psihologia confruntării – strategii psiho-tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare.

19. Psihologia comunicării non -verbale - identificare şi interpretare a comportamentului expresiv.

20. Sondarea sentimentului de vinovăŃie - indicii orientativi aparenŃi (mimico – gesticulari) -valorificare şi prudenŃă.

21. Strategii psihotactice de interogare – forŃa probantă a recunoaşterii faptei –

22. Coordonatele psihologice ale recunoaşterii comiterii faptelor – de la refuzul recunoaşterii la mărturisire –

23. Personalitatea anchetatorului (aspecte psihointelectuale şi moral afective).

24. Comportamentul simulat – semnificaŃia şi sensul stimulilor declanşatori ai emoŃiei – contribuŃia ,,lie detector”-ului pe terenul interogatoriului.

25. Comportamentul simulat – aparent şi inaparent din perspectiva simptomaticii

expresive – contribuŃia ,,lie detector”-ului pe terenul interogatoriului. 26. Detectarea ştiinŃifică a conduitelor duplicitare ( simulate, mincinoase ) utilizarea

tehnicii ,,lie detector”- polygrapf –

27. DetecŃia comportamentelor simulate privită din perspectiva legislaŃiei române în vigoare.

28. Tehnica polygrapf – între indicii orientativi şi forŃă probantă

29. Perspectiva aplicativ practică asupra tehnicii polygrapf – valorificarea concluziilor examinării pe terenul urmăririi penale –

30. Argumente pro şi contra utilizării tehnicii polygrapf pe terenul urmăririi penale.

31. Psihologia judecăŃii – imparŃialitate şi echilibru în aprecierea probelor –

32. Psihologia judecăŃii – raŃionamentul juridic şi mecanismele contradicŃiei –

33. Psihologia judecăŃii – convingerea intimă între vulnerabilitate şi certitudine –

34. GaranŃii psihologice şi de personalitate ale intimei convingeri – exigenŃe morale, exigenŃe profesionale, exigenŃe legale – în deliberare şi opinie separată

35. Intima convingere – între trăire psihologică şi realitate juridică

36. Personalitatea magistratului (algoritmul sentinŃei între litera legii şi spiritul legii)

37. Personalitatea magistratului – repere cognitive – afective şi volitive –

38. Avocatul, personalitate în templul justiŃiei – (apărarea între ştiinŃă şi arta valorificării probaŃiunii).

39. Psihologia apărării – strategie şi tactică în duelul judiciar – sugestie, persuasiune, improvizaŃie –

40. Psihologia acuzării – strategie şi tactică în duelul judiciar – raŃionament juridic, implicaŃie –

41. Eroarea judiciară – mecanisme psihologice –

42. Eroarea judiciară din perspectiva intimei convingeri.

43. Mecanisme şi surse de distorsiune psihologică pe terenul erorii judiciare.

44. Psihologia mediului privativ de libertate.

45. Făptuitorul şi ,,adaptarea” penitenciară.

46. Creativitatea ,,criminogenă” în mediul penitenciar (transferul modurilor de operare).

47. Conduite dizarmonice şi personalităŃi disfuncŃionale – valenŃe etiologic – criminogene

48. Problematica psihologică a actului de administraŃie publică – disfuncŃie şi armonizare în relaŃia funcŃionar public – cetăŃean –

Disciplina: PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI MEDICALĂ; PSIHIATRIE

Coordonator ştiinŃific: Prof. univ. dr. FLORIN TUDOSE

1. Epidemiologia principalelor tulburări psihice în mediul universitar, în mediul şcolar, la categorii vulnerabile de vârstă

2. Ciclurile vieŃii şi tulburările psihice

3. Patologia vârstei a treia – factori psihosociali în determinarea evoluŃiei şi prognosticului tulburărilor de memorie

4. Patologia medicamentului

5. Metode de evaluare psihologică a eficacităŃii unor psihotrope

6. RelaŃia terapeut-pacient – probleme actuale

7.

RelaŃia medic-pacient în tulburările somatoforme

8. RelaŃii intrafamiliale şi tulburări psihice

9. Toxicomaniile la nivelul mediilor şcolare

10. Terapii alternative între realitate şi fantasme

11. Sistemul de asistenŃă medicală în faŃa reformei

12. Calitatea vieŃii în mediul spitalicesc

13. Tulburări psihice în perioada peripuerperală – predicŃia acestor tulburări

14. Sănătatea mintală ca valoare a societăŃii contemporane

15. Boală mintală şi mass media

16. Evaluarea unor scale folosite în gerontopsihiatrie (3 teme)

17. SituaŃia psihologică a pacientului cu diferite suferinŃe somatice (5 teme)

18. Comunicarea în psihoterapie

19. Deteriorarea relaŃiilor sociale în schizofrenie

20. Tulburări relaŃionale în psihoza afectivă

Disciplina: PSIHOLOGIA EDUCAłIEI

Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. LAURA GORAN

1. Abandonul copilului. Pricipala cauză a instituŃionalizării

2. IntervenŃii psihopedagogice la elevii cu ADHD de vârstă şcolară mică

3. Politici educaŃionale şi finalităŃi: politici educaŃionale implicate în reforma învăŃământului

4. ÎnvăŃarea şcolară. Analiza psihopedagogică a procesului învăŃării la şcolar

5. Metodologia instruirii şi relaŃia profesor-elev

6. Niveluri şi forme de evaluare a performanŃelor elevilor prin instruire

7. Componentele educaŃiei

8. Dezvoltarea relaŃiei profesor-elev prin empatie reciprocă

9. DeterminanŃii sociali şi pedagogici ai reuşitei şcolare

10. DevianŃa şcolară-un fenomen actual

11. Comunicarea didactică-comunicarea educaŃională

12. Socializarea copilului în familie-factor esenŃial al integrării sociale

13. Pregătirea şcolară şi aptitudinea de şcolaritate

14. ÎnvăŃare şcolară versus insucces şcolar

15. Abandonul şcolar- un fenomen actual

Disciplina: PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ ŞI ANALIZA DATELOR; PSIHOLOGIA MUNCII

Coordonator ştiinŃific: Conf.univ.dr. BOGDAN DANCIU

1. InfluenŃa factorilor de mediu în realizarea sarcinilor complexe

2. Timpii de reacŃie în relaŃie cu stimulii auditivi

3. InfluenŃa stimulilor vizuali asupra timpilor de reacŃie

4. Timpul de reacŃie simplu – diferenŃieri privind stimulii senzoriali

5. Mediul extern şi interocepŃia - proces complex de comunicare şi influenŃare

6. PercepŃia vizuală şi senzaŃiile kinestetice

7. PercepŃia auditivă şi senzaŃiile statice

8. Sarcinile complexe şi percepŃia temporală

9. Coordonarea spaŃio-motorie şi atenŃia distributivă

10.

InfluenŃa iluziilor perceptive asupra mecanismului mnezic

11.

Iluziile perceptive şi relaŃia acestora cu timpul de reacŃie

12.

PercepŃia ca factor de influenŃă asupra procesului atenŃiei

13.

RelaŃia dintre gândire şi capacitatea mnezică

14.

Iluziile perceptive – distorsionanŃi ai procesului gândirii

15.

Procesul mnezic în contextul influenŃei asupra timpului de reacŃie

16.

Rolul limbajului Ńn mecanismul gândirii

17.

Memoria şi dezvoltarea limbajului

18.

Iluziile perceptive - capacitatea de afectare a pragurilor senzoriale

19.

Mecanismele gândirii şi rolul lor în determinarea pragurilor senzoriale

20.

Procesul gândirii ca modalitate de influenŃare a mecanismului recepŃiei

15.

Comunicarea în procesul muncii

16.

Stresul profesional la locul de muncă

17.

Comunicare şi conflict la locul de muncă

18.

Fenomenul burn-out la locul de muncă

19.

Trăsaturi de personalitate şi succes professional

20.

Recrutarea de personal

21.

SelecŃia personalului la locul de muncă

22.

Integrarea personalului la locul de muncă

23.

Orientarea profesională

24.

Pregătirea profesională

25.

Dezvoltarea carierei

26.

AsistenŃa psihologică în procsul muncii

27.

RelaŃia comunicare-motivaŃie în procesul muncii

28.

RelaŃia satisfacŃie-motivaŃie în procesul muncii

29.

RelaŃia comunicare- stres în procesul muncii

30.

RelaŃia comunicare-satisfacŃie în procesul muncii

31.

RelaŃia satisfacŃie-stres în procesul muncii

32.

RelaŃia motivaŃie-stres în procesul muncii

33.

RelaŃia comunicare-motivaŃie în procesul muncii

34.

AmbianŃa muncii şi stresul profesional

Disciplina: INTRODUCERE ÎN CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ

Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. MATEI GEORGESCU

1. Abordarea holistică în consiliere

2. Consilierea în situaŃie de boală

3. Consilierea în situaŃie de diagnostic medical rezervat

4. Consilierea în situaŃie de urgenŃă spirituală

5. Consilierea în situaŃie de deces

6. Consilierea muribundului

7. Reprezentări ale consilierii şi consilierului

8. Consiliere şi tradiŃii spirituale

9. Consiliere şi Weltanschauung

10. SuferinŃă şi adresabilitate în consiliere

Disciplina: PSIHOLOGIE COGNITIVĂ; PSIHOLOGIA FAMILIEI ŞI A CUPLULUI; TEORII ŞI PARADIGME CONTEMPORANE ÎN PSIHOLOGIE

Coordonator ştiinŃific: Lect.univ.dr. ELENA-CLAUDIA RUSU

1. NeuroştiinŃa cognitivă: abordări contemporane în studiul şi înŃelegerea creierului uman.

2. AtenŃia şi implicaŃiile ei în diverse ocupaŃii (profesii).

3. Efecte psiho-sociale ale setului perceptiv.

4. Forme speciale de percepŃie (percepŃia subliminală; percepŃia extrasenzorială; percepŃia fenomenelor luminoase rare).

5. IntervenŃii specifice psihologiei cognitive în optimizarea memoriei umane.

6. Modele şi teorii cognitive privind reprezentarea şi organizarea cunoştinŃelor în memorie.

7. Patologia gândirii şi intervenŃii specifice psihoterapiilor cognitive în tratarea ei.

8. Personalitate şi rezolvarea de probleme.

9. ModalităŃi de optimizare a creativităŃii persoanelor din domeniul „X” (domeniul este la alegere; ex. militar, medical, didactic, artistic etc.)

10. Studiu comparativ asupra înŃelepciunii din perspectiva psihologiei cognitive şi a altor discipline conexe.

11. Problematici specifice cuplurilor din societatea românească actuală.

12. Aspecte psihologice specifice copiilor din familiile monoparentale.

13. „Scenariile de viaŃă” ale partenerilor de cuplu şi implicaŃiile lor în viaŃa acestuia.

14. Jocuri psihologice specifice cuplurilor- abordare din perspectiva analizei tranzacŃionale.

15. Probleme specifice copiilor ai căror părinŃi lucrează în străinătate pe termen lung.

16. Efecte ale practicii religioase ale unuia din parteneri în cuplurile căsătorite.

17. ConsecinŃe psihospirituale ale educaŃiei/ lipsei educaŃiei religioase la copii/adolescenŃi.

18. Abordarea transgeneraŃională a depresiei şi a suferinŃei psihologice.

19. AplicaŃii ale metodei „constelaŃiilor familiale” în dinamicile familiale disfuncŃionale.

20. IntervenŃii asupra traumelor psihice prin psihoterapia sistemică de familie (abordarea transgeneraŃională şi fenomenologică).

21. Studiul comparativ asupra principalelor curente psihologice şi identificarea celor mai recente direcŃii teoretice şi practice din psihologie.

22. Psihologia cuantică şi definirea obiectului de studiu al psihologiei.

23. Abordarea holisitcă a fiinŃei umane şi implicaŃiile ei în psihoterapie.

24. Psihologia energetică şi intervenŃiile ei în dezvoltarea personală şi psihoterapie.

25. Profilul psihologic al persoanelor cu preocupări spirituale şi de dezvoltare personală.

26. Utilizarea unor tehnici privind lucrul corporal în vindecarea traumelor psihologice.

27. Efecte neuropsihologice ale meditaŃiei de tip „mindfulness”.

28. Identificarea şi schimbarea scenariului de viaŃă prin intermediul creaŃiilor artistice.

29. DeterminanŃi transgeneraŃionali în apariŃia problemelor psihologice şi a tulburărilor psihice. IntervenŃii specifice metodei ConstelaŃiilor Familiale în rezolvarea şi tratarea acestora.

30. Tratarea tulburării psihice „X” (ex. depresie, anxietate, dependenŃe etc.) din perspectiva integrativă.

Disciplina: PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII I

Coordonator ştiinŃific: Lect.univ.dr. GRAłIELA SION

1. Dinamica dezvoltarii cognitive in perioada prescolara si a scolaritatii mici.

2. Factori de risc in abandonul noului nascut si a copilului pana la 3 ani

3. Influenta stilului parental asupra succesului si insuccesului şcolar

4. Formarea atasamentului securizant la copii

5. Realitatea virtuala si dezvoltarea abilitatilor sociale la preadolescenti

6. Imaginea de sine si tulburarile comportamentale la adolescent

7. Modele culturale cu privire la parentalitate si influentele asupra dezvoltarii copiilor

8. Dezvoltarea inteligentei emotionale la adolescent

9. Rolul familiei in educarea si dezvoltarea psihologica a copiilor

10. Efectele carentelor educative in procesul de socializare pentru copii aflati in intervalul de varsta 6 – 12 ani

11. Metode calitative de cercetare in domeniul psihologiei copilului si adolescentului

Disciplina: PSIHOLOGIA PERSONALITĂłII; PSIHOLOGIE ORGANIZAłIONAL- MANAGERIALĂ; PSIHOLOGIA RELIGIEI

Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. MIHAELA CORINA łUłU

1. RelaŃia dintre tipul de personalitate şi interesele vocaŃionale.

2. Aptitudinea empatică şi profesia de psiholog.

3. Atitudini şi valori – studiu comparativ pe generaŃii.

4. MotivaŃia de autorealizare şi perfomanŃa profesională.

5. Stresul şi anxietatea: aspecte normale şi patologice.

6. Profiluri psihologice ale managerilor – analiză comparativă pe nivele ierarhice.

7. RelaŃia leadership – personalitate.

8. Stiluri de conducere în context situaŃional.

9. RelaŃia motivaŃie – satisfacŃie – performanŃă.

10. Workaholismul la locul de muncă.

11. Mobbing-ul la locul de muncă.

12. Angajamentul organizaŃional.

13. CredinŃa religioasă – aspecte psihosociale.

Disciplina: PSIHOTERAPIE

Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. ADELA MIHAELA łĂRANU

1. EvoluŃia instituŃională a şcolilor de psihoterapie în România

2. Profilul psihologic al studenŃilor aspiranŃi la profesia de psihoterapeut

3. Psihoterapie individuală şi psihoterapie de grup – studiu comparativ al eficienŃei modalităŃilor de intervenŃie

4. Psihoterapie fără psihoterapeut? Analiza factorilor terapeutici în afara relaŃiei cu psihoterapeutul profesionist.

5. Psihoterapeutul la intrarea în carieră – aşteptări şi provocări.

6.

RelaŃia psihoterapeutică din perspectiva diferitelor orientări psihoterapeutice.

7. RuminaŃii, îngrijorări, obsesii - diferenŃierea funcŃionării cognitive pe diferite populaŃii de studenŃi

8. Formare în psihoterapie – o anchetă cantitativă şi calitativă la nivelul centrului Bucureşti

9. CredinŃe publice despre rolul psihologului şi psihoterapeutului în societatea românească – un studiu-anchetă

10. Literatura psihoterapeutică în România – direcŃii, dezvoltări, limitări.

Disciplina: INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ; PSIHOPATOLOGIE

Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. SIMONA MARICA

1. Reprezentări sociale ale profesiei de psiholog

2. Dinamica status – rolurilor maritale în societatea contemporană.

3. Conformism – nonconformism în grupurile de adolescenŃi

4. Caracteristici ale liderului în funcŃie de natura grupului de muncă

5. Tehnici de manipulare folosite în mass- media.

6. Cauze ale agresivităŃii la şcolar

7. Criza adolescenŃei- explicaŃii psihosociologice

8. Atribuirea în relaŃiile interpersonale

9. Factori psihosociali în atracŃia interpersonal

10. Studii experimentale privind disonanŃa cognitivă.

11. Evaluarea neuropsihologică în demenŃe.

12. Tulburările din spectrul autismului – tablouri clinice.

13. Caracteristici ale gândirii la pacientul depresiv.

14. Reprezentări sociale asupra conceptului de normalitate.

15. PersonalităŃi accentuate şi tulburări de personalitate – analiză comparativă.

16. ConŃinuturi ale ideaŃiei delirante în schizofrenie – studii de caz.

17. Tulburări calitative ale limbajului – studii de caz

18. RelaŃia dintre personalitatea premorbidă a pacientului şi tabloul actual al bolii.

Disciplina: INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIE; PSIHOSOCIOLOGIE ORGANIZATIONAL-MANAGERIALĂ

Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. DAN ROŞCA

1. Combaterea violenŃei intrafamiliale

2. DelincvenŃa juvenilă : cauze, forme şi modalităŃi de prevenire

3. Criza valorilor în societatea româneasca contemporană

4. Familia – instanŃa socializatoare

5. MigraŃia internaŃionala a fortei de munca si impactul asupra familiei

6. Planificarea familiala in Romania

7. Probleme ale familiei studentesti in societatea romaneasca

8. Reforme si inovatii in sistemul de invatamant superior

9. Studiu asupra sistemului de protectie sociala in Romania

10. Violenta domestica

11. Analiza climatului organizaŃional - studiu de caz

12. RezistenŃa la schimbare în organizatiile moderne

13. Influente ale personalitatii leaderului in rezolvarea conflictelor organizationale

14. Stresul în organizatiile militare

15. Stresul organizational - consecinte asupra imaginii de sine si a satisfactiei profesionale

16. Tipuri şi forme de organizare – analiză comparativă

17. Viitorul organizaŃiei de tip birocratic

18. Procesul de luare a deciziei în managementul modern

19. Conflictul organizaŃional: surse, manifestare, soluŃionare

20. MotivaŃie şi performanŃă organizatională

Disciplina: TESTAREA PSIHOLOGICĂ II. PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂłII

Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. ALINA ANDRIEŞ

1. InfluenŃa dimensiunilor temperamentale asupra randamentului profesional.

2. Profilul psihologic al diferitelor profesii.

3. Efectele disfuncŃionale ale instabilităŃii emoŃionale.

4. TendinŃe accentuate de personalitate în diferite profesii.

5. Trăsăturile accentuate şi adaptarea socio-profesională.

6. Evaluarea personalităŃii şi succesul profesional.

7. Examenul psihologic şi evaluarea personalităŃii în funcŃie de solicitările postului.

8. Dimensiuni de personalitate implicate în examenul psihologic pentru orientarea profesională.

9. Profilul psihologic al managerului.

10. Dimensiuni de personalitate ale liderului formal şi informal.

Disciplina: DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE; PSIHOLOGIA CREATIVITĂłII

Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. MONICA AVRAMESCU

1. ParticularităŃile recuperării în cazul deficienŃei mintale

2. Organizarea procesului instructiv-educativ pentru deficienŃii de vedere

3. PosibilităŃi de recuperare în tulburările de comportament la copii

4. Optimizarea copiilor cu hipoacuzie - strategii şi tenhici

5. Etiologie şi diagnoză în logopedie

6. Specificul terapiei tulburărilor de limbaj în funcŃie de categoriile de tulburări

7. PolideficienŃele - posibilităŃi de recuperare

8. Specificul terapiei autismului în România – posibilităŃi şi limite

9. DeficienŃe fizice şi psihice controversate

10. IntervenŃie de optimizare în deficienŃele fizice şi psihomotorii

11. Cauzalitate în tulburările de comportament în România de azi

12. Depistarea şi corectarea deficienŃelor de limbaj

13. Stimularea potenŃialului creator la preşcolar.

14. Stimularea creativităŃii la nivel organizaŃional.

15. Rolul creativităŃii individuale şi de grup asupra succesului profesional în diferite domenii de activitate.

16. Rolul factorilor psihologici asupra nivelului creativităŃii.

17. Factorii socio-educaŃionali şi succesul şcolar.

18. Factorii socio-educaŃionali şi influenŃa acestora asupra succesului profesional.

19. Aspecte ale psihopedagogiei creativităŃii la diferite vârste.

20. RelaŃia supradotare-creativitate şi importanŃa asupra performanŃelor şcolare.

21. ImportanŃa metodelor de stimularea creativităŃii asupra creativităŃii de grup.

22. RelaŃia creativitate individuală - creativitate de grup.

Disciplina: PSIHANALIZĂ

Coordonator:: Lect .univ. dr. RODICA MATEI

1. Fenomene contratransferenŃiale în relaŃia profesor – student

2. Rolul relaŃiei părinte – copil în dinamica relaŃiei de cuplu

3. Pulsiunea de ataşament şi simptomele de tip anxios

4. Agresivitatea la copiii institutionalizaŃi

5. ApariŃia tulburărilor psihosomatice pe fondul conduitelor de tip adictiv

6. Complexul Oedip în visele şi desenele copiilor de vârstă preşcolară

7. Structura jocului şi conflictualitate inconştientă – studiu asupra copiilor preşcolari

8. Scenarii narcisice ale parentalităŃii şi integrarea socială a copiilor mici

9. Reprezentări ale feminităŃii şi influenŃa lor asupra conduitelor specifice înŃărcării

10. Tipuri de ataşament şi performanŃă şcolară la şcolarii mici

Disciplina: FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI

Coordonator ştiinŃific: Prof. univ. dr. NICOLAE RADU

1. Lege şi explicaŃie în psihologie. Specificul legilor în psihologie

2. Metoda şi cunoaşterea ştiinŃifică asupra comportamentului uman

3. Valoarea conceptului de sistem psihic uman. Caracteristici şi structură

4. Legile sensibilităŃii, raporturile dintre excitabilitate, sensibilitate şi motricitate

5. Caracterizarea psihologică a reprezentării. Clasificarea şi rolul reprezentărilor în cunoaşterea ştiinŃifică.

6. Optimizarea funcŃionalităŃii memoriei. RelaŃia dintre memorie şi uitare

7. DiferenŃe individuale în atentie. Modele explicative

8. Optimum motivaŃional. MotivaŃie şi performanŃă

9. Rolul afecŃiunii în viaŃa psihică. Specificul proceselor afective

10. Actul voluntar. Psihologia voinŃei

11. Centralitatea personalităŃii în psihologie: individ, individualitate, persoană, personalitate