Sunteți pe pagina 1din 1

Prezentarea cazului clinic

Pacientul T.C., n vrst de 54 de ani, s-a


internat n Clinica Medical I, Spitalul Clinic
Municipal de Urgen, Tii!"ara, pentru dureri
!i liitare #unci"nal la nivelul c"l"anei l"$are,
cervicale !i dureri a$d"inale n %"na epigastric,
ritate de alientaie. &in antecedentele
pers"nale pat"l"gice, reine c pacientul este
cun"scut din '()* cu irid"ciclit, #i ind a#l at n evidena Clinicii de
+#tal"l"gie, iar n anul
*,,- s-a #"rulat diagn"sticul de disc"patie
l"$ar !i "ste"p"r"%.
.S/ '0
1 ** , leuc"cite 1 ',*,,23, /45 6*7
p"%itiv, #act"r reuat"id 1 ',.* Ul24 8n"ral
9 '4 Ul24:, pr"teina C reactiv 9 - g;, #i $rin"gen
1 3-,g; 8n"ral 3,,-5,, g;:, <4=+
cu iun"#i >are? $anda "n"cl"nal Ig@, Ig5,
IgM a$sente, $anda "n"cl"nal lanuri Aappa
!i lanuri 4a$da a$sent.
&iagn"sticul p"%itiv a #"st sta$ilit n ura
tutur"r investigaiil"r reali%ate, pe $a%a a * criterii
5B5 8CeD E"rF '(-) G sacr"ileita $ilateral,
dureri !i liitare #unci"nal la nivelul c"l"anei l"$are
Tratamentul instituit a presupus Finet"terapie
!i regi alientar cu 3,, g glucide, ',, g
pr"teine, 7, g lipide, 5 g CaCl, precu !i trataent
edicaent"s cu M"valis 7,5 g, ' cpr2%i,
T"lperis"n 5, g, 3 cpr2%i, +epra%"l *, g,
' cpr2%i, Mepr"$aat *,, g, * cpr2%i.
5ctualente, e>ist tendina de utili%are a c"rtic"ster"i%il"r
d"ar n pusee de activitate, n d"%e
"derate !i durat scurt.H
/45-6*7 p"%itiv.