Sunteți pe pagina 1din 31

Dr. HOREA OPREAN Dr. PAUL M.

POPOVICICriminologie
Syllabus

2
Capitolul I
EXPLICAII INTRODUCTIVE

NOIUNEA DE CRIMINOLOGIE
Compus# din dou# cuvinte, unul apar&innd limbii latine:
crimen (crim#, delict, infrac&iune) (i altul apar&innd limbii elene: logos
((tiin&#, studiu), putem defini criminologia ca o (tiin&# preocupat#
de infrac&ionalitate n general (care studiaz# cauzele criminalit#&ii),
precum (i g#sirea metodelor pentru nl#turarea lor. Aceast# abor-
dare deosebe(te criminologia de alte (tiin&e care se ocup# cu ana-
liza fenomenului infrac&ional, fiind singura care l abordeaz# sub
toate aspectele.
Denumirea de criminologie dat# acestei (tiin&e cristalizat# n
secolul al XIX-lea cu toate c# exist# ca (i preocupare din cele
mai vechi timpuri a fost dat# n anul 1879 de antropologul fran-
cez Paul Topinard (18301911); prima lucrare purtnd titlul de
Criminologie, oper# a profesorului italian Rafaele Garofalo, a ap#rut
n anul 1885.

OBIECTUL DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI
A(a cum rezult# din defini&ie, criminologia are un obiect de
studiu complex, care include fenomenul infrac&ional. Ea l anali-
zeaz# din punct de vedere istoric n dinamica lui, infractorul ca
individ social, mediul n care tr#ie(te (i munce(te, ca moralitate,
stare de s#n#tate, anturaj (i tot ceea ce (tiin&a contemporan# are la
dispozi&ie pentru a-l investiga, (i nu n ultimul rnd victima sau
predispozi&ia de a fi sau deveni victim#, profilaxia (i combaterea
fenomenului criminal.

3
LOCUL CRIMINOLOGIEI N SISTEMUL +TIINELOR
F#r# doar (i poate criminologia este o (tiin&# social# cu un
caracter multidisciplinar, cu o larg# trimitere n domeniul juridic.
Ea nu poate fi asimilat# unei discipline strict juridice, dar scopul (i
finalitatea ei converg n domeniul larg al (tiin&elor penale. Este
adev#rat c# analiza criminologic# a fenomenului infrac&ional este
deosebit de important#. Aceasta deoarece societatea poate (ti cum
se situeaz# sub acest aspect (i n ce direc&ie trebuie s# ac&ioneze.
ns#(i legea penal# poate suferi modific#ri datorate analizei
competente a fenomenului infrac&ional. Politica de represiune nu
are un caracter ntmpl#tor. Cre(terea cantitativ# (i calitativ# a
anumitor infrac&iuni poate determina interven&ia statului n aplica-
rea unor sanc&iuni mai ferme, sau pe de alt# parte sc#derea num#-
rului anumitor fapte antisociale poate duce la o modificare a mo-
dului de reprimare, mergnd chiar pn# la dezincriminare.

LEG-TURA DINTRE CRIMINOLOGIE +I DREPTUL PENAL
La prima vedere se pare c# cele mai strnse leg#turi n ra-
port cu alte discipline juridice (i nejuridice sunt ntre criminologie
(i dreptul penal. Acesta deoarece de-a lungul timpului criminolo-
gia nu a existat ca (tiin&# de sine st#t#toare, ci preocup#rile de
criminologie au fost grefate pe (tiin&ele penale. n timp ns#, drep-
tul penal s-a conturat ca o (tiin&# de sine st#t#toare.

CRIMINOLOGIE POLITIC- PENAL-
n mare, n multe privin&e ntre criminologie (i politica pena-
l# exist# o identitate. Explica&ia ar fi simpl# (i anume trebuie s#
avem n vedere ce urm#re(te fiecare dintre ele. Politica penal# nu
este abstract# (i nu poate fi aplicat# dect &innd seama de realit#&i.

4
Realitatea politicii penale const# n analiza (i n sinteza dinamicii
fenomenului infrac&ional cu trimitere direct# la dreptul penal. Poli-
tica penal# presupune a cunoa(te statistic structura cantitativ# (i ca-
litativ# a fenomenului infrac&ional pentru a se putea interveni acolo
unde este necesar. Aici criminologia are un rol important fiindc#
orientarea politicii penale este dat# de informa&iile date (i de crimi-
nologie.

CRIMINOLOGIE CRIMINALISTIC-
Dac# criminologia urm#re(te dinamica unui fenomen in-
frac&ional, iar dreptul penal prin normele sale sanc&ionarea fapte-
lor infrac&ionale, criminalistica este inginerul dreptului penal
prin metodele tehnice, tactica (tiin&ific# de investigare. Prin anali-
za urmelor g#site la locul faptei, identificarea infractorului dup#
amprente, expertize balistice etc., criminalistica este o (tiin&# in-
dispensabil# n realizarea unui proces de justi&ie. Exist# o leg#tur#
strns# ntre aceste (tiin&e ca scop, finalitate (i importan&a lor so-
cial#.

5
Capitolul al II-lea
METODOLOGIA CERCET#RII
CRIMINOLOGICE

METODA OBSERV-RII
Observarea este o metod# clasic#, cea mai simpl# metod#
de cunoa(tere.

EXPERIMENTUL
Experimentul face parte dintre metodele clasice; prin el se
urm#re(te leg#tura dintre anumite fenomene, intercondi&ionarea lor.
Aceast# metod# a fost folosit# de mai mul&i cercet#tori, care, fa&# de
posibilit#&ile de investigare limitate, f#ceau diferite experimente
(compar#rii fizice a indivizilor infractori, cercetarea n penitenciare (i
n spitale). Aceast# metod# a dus la formarea multor (coli de crimi-
nologie, mai ales n secolul XX, cnd s-a amplificat n mod deosebit
cercetarea de laborator.

STUDIUL DOSARELOR PENALE
Studiul dosarelor penale este important pentru c# se poate
analiza fenomenul infrac&ional n forma lui concret#.

METODA CHESTIONARELOR
Prin aceast# metod# se urm#re(te analiza anumitor e(an-
tioane de indivizi ntr-un anumit context. Metoda urm#re(te s#
stabileasc# n ce m#sur# anumi&i factori, fie de munc#, de anturaj,
de pozi&ie social#, influen&eaz# conduita.


6
METODA INTERVIURILOR
Este una dintre cele mai r#spndite metode de a se ob&ine
informa&ii.

METODA CLINIC-
Este metoda prin care se investigheaz# bolile infractorilor (i
influen&a asupra conduitei, investiga&ii care vizeaz# un prognostic
asupra conduitei viitoare fa&# de diagnostic (i terapia aplicat#.

METODA TIPOLOGIC-
Porne(te de la descrierile bioantropologice ale individului
criminal, ncercnd s# stabileasc# tipurile de infractori, raportat la
faptele comise, la modalit#&ile de realizare ale acestora.
Aceast# metod#, stabilind tipurile de criminali pe baza tuturor
datelor viznd persoana (i fapta, permite ncadrarea indivizilor n
anumite tipologii infrac&ionale. Exist# (i posibilitatea ca anumite per-
soane s# se nscrie n mai multe categorii.

METODA PREDICIEI
Vizeaz# activitatea de previziune a fenomenului infrac&ional
n dinamica lui (i n perspectiv#. Evident c# aceste prognostice se
pot realiza prin coroborarea datelor de&inute sau prelucrate de alte
discipline.

7
Capitolul al III-lea
ISTORICUL FENOMENULUI INFRACIONAL


JUSTIIA PRIVAT- NELIMITAT-
Din cele mai vechi timpuri, cnd nu exista no&iunea de in-
frac&iune, ci doar de fapt# mpotriva individului sau colectivit#&ii,
pedeapsa aplicat# mbr#ca forma r#zbun#rii. R#zbunarea nu era
altceva dect un mod de a n&elege repararea nedrept#&ii f#cute.
Neexistnd nici un fel de forme de justi&ie, individul era liber s#
procedeze cum credea de cuviin&# n scopul compens#rii leziunii
suferite.
Iat# cum chiar aceast# form# primitiv# de justi&ie concentra
att funcia deprevenire, ct (i cea de reprimare.

ABANDONUL NOXAL
Aceasta const# n esen&# n predarea individului vinovat
grupului din care f#cea parte victima. n acest fel se evita ca
dintr-un conflict cu caracter privat ntre indivizi s# genereze un
conflict important care s# antreneze ntreaga colectivitate. Acest
abandon noxal presupune o evolu&ie nu att n privin&a modului
de a pedepsi, ct mai ales n maniera diplomatic# de rezolvare a
unei situa&ii care putea deveni grav#.

LEGEA TALIONULUI
Vulgarizat# superior printr-un precept biblic (ochi pentru
ochi (i dinte pentru dinte), legea talionului reprezint# un pro-
gres n administrarea justi&iei private prin aceea c# agresorului nu i
se putea cauza prin pedeaps# o v#t#mare mai grav# dect cea pe
care o pricinuise. Prin urmare, talionul stabile(te o egalitate ntre

8
fapt# (i pedeaps#, ceea ce nu se f#cuse n vremurile mai vechi.
Corectivul adus de talion a creat cadrul interven&iei societ#&ii n
problemele justi&iei n dauna puterii r#zbun#rii individuale pe
care a restrns-o.

NVOIALA PECUNIAR-
nvoiala pecuniar# a constituit un alt corectiv adus r#zbun#rii
private (i a exercitat o influen&# mai mare dect cea a legii talionu-
lui asupra limit#rii r#zbun#rii (i mai cu seam# asupra ponderii in-
terven&iei societ#&ii n pedepsirea vinova&ilor.
nvoiala pecuniar# sau compozi&ia reprezenta r#scump#ra-
rea r#zbun#rii cu bani, adic# prin plata unei taxe. Aceast# form#
de pedepsire denot# deja o nou# concep&ie despre modul n care
poate fi reparat prejudiciul cauzat de un f#ptuitor victimei sale.

9
Capitolul al IV-lea
GNDIREA CRIMINOLOGIC#
N ANTICHITATE

CRE+TINISMUL
Problema cunoa(terii omului s-a pus ntotdeauna prin rapor-
tarela cunoa#terea lui Dumnezeu. Omul fiind crea&ia Acestuia
1
(i de-
pendent de divinitate
2
, este firesc c# n&elegerea fiin&ei dumneze-
ie(ti att ct poate fi ea cuprins# de mintea omeneasc# aduce
cu sine cunoa(terea persoanei umane. Dac# Socrate ndemna me-
reu la autocunoa(tere (gnothi seauton, nosceteipsum), parafrazndu-l,
Agathon, un faimos ascet din secolul al IV-lea d. H. spunea c# cel
cesecunoa#tepesineestemai maredect cel cenviemorii
3
.
n lumina celor ar#tate, cheia de bolt# n explicarea com-
portamentului criminal al omului const# fie n raportarea gre#it& la
Dumnezeu
4
, fie n ndep#rtarea de El care este n esen&# tot o ra-
portare eronat#: Desp&rirea deDumnezeu nseamn& moarte
5
. Altfel
spus, s&vr#irea p&catului creeaz& ruptura #i dedivinitate(i, pe cale de
consecin&#, de oameni. Problema r#ului n&eles nu numai ca p#cat
a preocupat gnditorii cre(tini. S-a remarcat c# ea face parte din
problemele eterne ale omenirii: agresivitate, violen&#, suferin&#,
nedreptate, dezastre naturale etc.


1
+i a f#cut Dumnezeu pe om dup# chipul S#u, Facerea 1: 27.
2
C# la Tine este izvorul vie&ii (i ntru lumina Ta vom vedea lumin#, Psal-
mul 35: 9.
3
Patericul egiptean.
4
A se vedea Romani 1: 2132.
5
IRINEU al Lyonului, Adversus haereses, 5: 27: 2.

10
S-a spus c# Dumnezeu nu este autorul r#ului, pentru c#
acesta nu face parte din crea&ie, ci reprezint# ceea ce i lipse(te
unei realit#&i ca s# fie ea ns#(i; dar r#ul are (i o realitate persona-
l#, manifestat# prin fiin&a celui r#u. Pe de alt# parte, r#ul este n-
g#duit ntruct el constituie o condi&ie inevitabil#, ntr-un univers
creat, a unui bine mai mare. R#ul fizic (suferin&#, calamit#&i etc.)
&ine de natura imperfect& a universului, iar r#ul moral (i g#se(te loc
pentru c# fiin&a uman# se bucur# de libertate.
Grigorie de Nyssa (c. 335c. 395) considera c# r#ul nu este
o prezen&#, ci o absen&: starea fiin&ei ndep#rtate de creator; sau o
existen&# fie deficitar#, fie contrar# ei. n aceast# lume existena r&u-
lui ar rezida n neparticiparea la progresul continuu al binelui. Divor&ul de
bine apare astfel ca o op&iune spiritual#; desp&rirea deDumnezeu an-
treneaz& pervertirea raporturilor deiubire, decomuniune, mboln&vind fiina
omului. Sanc&iunea p#catului se reflect# n starea sufleteasc& de dez-
gust, decep&ie sau dezorientare a f#ptuitorului: Recunoa#temdup&
urma l&sat& n suflet natura pl&cerii
1
. Tocmai pentru ca, pe m#sura
mp#timirii sale trupe(ti, omul are o judecat# nedreapt#, prin ur-
mare (i neadev#rat#
2
, trebuie s# existe o dreptate adev#rat#, divi-
n#
3
.
Dup# Augustin (354430; Sfntul pentru catolicitate, Fericitul
n ortodoxie) lumea cuprinde att pe cei buni ct (i pe cei p#c#-
to(i, dar iubirea de sine pn# la dispre&ul lui Dumnezeu a f#cut
cetatea p#mnteasc#
4
; exist# ns# (i o cetate cereasc# care, de(i
este separat# moral de cea p#mnteasc#, se ntrep#trunde totu(i cu

1
GRIGORIE de Nyssa, Tractatus in psalmoruminscriptiones IV: 44: 448. Diada
durere pl#cere va fi cercetat# n am#nunt de MAXIM M-RTURISITORUL.
2
Oratiocatehetica magna, VII, 45, 25 B.
3
Oratio, IV, DeBeatudinibus.
4
AUGUSTIN, DecivitateDei, XV: 28.

11
aceasta. Pentru Augustin fericirea este o aspira&ie univer-
sal-uman#, ns# unii ajung la pierzanie pentru c# nu o caut& n direc-
ia binelui (ho&i, sinuciga(i etc.), scopul ultim nu este practicarea
virtu&ii, ci des&vr#irea. n lume exist# un r&u fizic(resimit ca unicr&u
decei ceduco existen& biologic&), dar (i unul spiritual mai grav dect
primul, defapt singurul r&u adev&rat. Dac& virtutea esteordinea n iubire,
p&catul estedezordinea n iubire. Iubirea are o importan&# aparte, ea
fiind cea care d# putere virtu&ii
1
. Pedeapsa nu reprezint# materiali-
zarea du(m#niei purtate, ci un mijlocdendreptarea vinovatului.

1
A se vedea Corinteni, 13: 113.

12
Capitolul al VI-lea
CONSTITUIREA CRIMINOLOGIEI

+COALA CLASIC-
Pentru reprezentan&ii +colii clasice, fapta este cea care inte-
reseaz# (i nu infractorul, ea fiind rupt# de individ.
Cel mai de seam# reprezentant al acestei (coli a fost Cesare
Beccaria (17381794). Lucrarea sa Despreinfraciuni #i pedepsea influ-
en&at relativ repede dreptul penal contemporan. Criticnd vehe-
ment cruzimea (i inegalitatea pedepselor, Beccaria a formulat o se-
rie de m#suri menite s# duc# la combaterea infrac&ionalit#&ii (i la
umanizarea pedepselor. A cerut desfiinarea pedepsei cu moartea (i a
aplic#rii torturilor, producnd astfel o adev#rat# revolu&ie n dreptul
penal. Aceste idei s-au transformat ntr-un adev#rat curent care i
poart# numele.

+COALA CARTOGRAFIC-
A mai fost numit# (i statistic# criminal#, avnd ca reprezen-
tan&i pe Adolphe Quetelet (17961874) (i Andr-Michel Guerry
(18021866). Ideea de baz# este aceea a constan&ei (i regularit#&ii
fenomenelor sociale, incluznd (i criminalitatea: constan&a feno-
menului criminal poate fi reprezentat# printr-o hart# a criminalit#-
&ii, fenomenul fiind acela(i de la an la an.

FIZIOGNOMONIA
Fiziognomonia a fost definit# ca fiind arta deslu(irii carac-
terului (i chiar a destinului dup# detalii ale constitu&iei biologice.
nc# din antichitate au fost unanim acceptate patru reguli de
cercetare fiziognomonic#.

13
G.-B. della Porta (15501615) a prevenit asupra pericolului
etichet#rii dup# un singur semn (DeHumanephysionomia, 1586).
Caspar Lavater (17411800), pastor elve&ian, este conside-
rat un renovator al fiziognomoniei prin DespreFiziognomonic&, pu-
blicat# n 1772, (i dezvoltat# n edi&iile urm#toare. Dup# el aceas-
t# (tiin&# apreciaz# interiorul prin exterior; el a f#cut deosebire
ntre patofiziognomonie ((tiin&a care trateaz# despre semnele pa-
siunilor), fiziognomonia comparat#, studiul fizionomiilor n re-
paus (i a celor organice sau fizionomiilealteratedenclin&ri perverseori
de deprinderi rele.

FRENOLOGIA
ntemeietorul ei este medicul german Franz Josef Gall
(17581828). Potrivit lui acestuia pe creier se afl# zone care co-
respund tuturor func&iunilor, iar dac# acestea sunt reduse sau
atrofiate pe creier va fi alterat# facultatea sau func&ia respectiv#.
n consecin&# creierul imprim# pe craniu toate aceste zone, iar
prin analizarea craniului se pot face determin#ri asupra conduitei
indivizilor.

ALIENI+TII
Paralel cu celelalte cercet#ri la care am f#cut referire, o serie
de medici psihiatri au nceput s# analizeze fenomenul infrac&ional
din punctul de vedere al bolilor psihice ale infractorilor. n esen&#,
ideea lor principal& esteaceea c& deregul& criminalii sunt bolnavi psihici.
Teoriile lor au fost un important punct de plecare n apari&ia (colii
lui Lombroso.
Printre ideile cele mai importante desprinse din gndirea
men&ion#m teza degenerescenei a lui Benedicte-Auguste Morel.

14
Capitolul al VIII-lea
&COALA POZITIVIST# ITALIAN#
(ANTROPOLOGIA CRIMINAL#)

CESARE LOMBROSO (18351909)
Fondatorul antropologiei criminale (i al +colii pozitiviste
italiene, dup# o activitate prodigioas#, materializat# n nenum#rate
lucr#ri, s-a bucurat de un num#r mare de discipoli (i admiratori,
dar (i de adversari care l-au criticat formndu-se chiar (coli gene-
rate de acest r#zboi al ideilor. Cea mai important# lucrare a sa este
Luomo delinquente(Omul delincvent).
Tezele lui Lombroso culmineaz# cu aceea a criminalului
nn#scut, conform c#reia crima se na(te odat# cu criminalul, n
organismul lui se afl# germenul crimei: Criminalul, sena#tecrimi-
nal, afirm# Lombroso.

Al&i membrii importan&i ai pozitivismului italian: Enrico
Ferri, Rafaele Garofalo, Antonio Marro.

15
Capitolul al IX-lea
ANALIZA FENOMENULUI INFRACIONAL
DIN PUNCT DE VEDERE SOCIOLOGIC
(+coli (i curente continuatoare ale clasicismului (i pozitivismului)

+COALA SOCIOLOGIC- FRANCEZ- (+COALA LYONEZ-)
+coala sociologic# francez# a fost nfiin&at# de Alexandre
Lacasagne la Lyon, aceast# (coal# numindu-se +coala lyonez#.
Ideea central# a (colii este aceea c# fenomenul infrac&ional este
produsul mediului social, din acest punct de vedere fiind n opozi-
&ie direct# cu (coala pozitivist# italian#.

+COALA FRANCEZ- DE SOCIOLOGIE
ntemeiat# de mile Durkheim (18581917), a pornit de la
aceea#i premiz& c& fenomenul infracional esteun rezultat al mediului social.
Durkheim a considerat c# n societate se petrec faptenormale(i fap-
teanormale, problema este punctul de vedere din care sunt aborda-
te. Durkheim lanseaz# termenul de anomiesocial& care mai trziu a
(i dat denumirea unei teorii sociologice moderne: teoria anomiei so-
ciale.

+COALA SOCIALIST-
Fundamentul ideologic al acestei (coli apar&ine gnditorilor
Marx (i Engels, care au fost autorii conceptului de materialism is-
toric. Esen&a orient#rii lor a fost cea a preponderen&ei factorilor
economici, care constituie baza oric#rei ornduiri pe care se con-
struie(te suprastructura social#.


16
A TREIA +COAL- ITALIAN- (TERZA SCUOLA)
Contestat# ca (coal# distinct# de c#tre criminologii perioa-
dei, a treia (coal# italian# a mai fost numit# (i (coala critic# sau
(coala pozitivismului critic, ea fiind de fapt o ramifica&ie a (colii
pozitiviste, dar cu o nuan&# pronun&at sociologic#.

CURENTUL TEHNICO-JURIDIC
Ideea fundamental# a acestui curent este legat# de consoli-
darea autonomiei dreptului penal ca (tiin&# juridic# menit# s# re-
glementeze drepturile dintre cet#&eni (i stat. Curentul s-a n#scut
pe baza unei lupte de idei dintre concep&ia sociologic# a poziti-
vismului (i concep&ia juridic#.

+COALA PENAL- UNITAR-
Prin revista nfiin&at# n anul 1927 (i intitulat# +coala pena-
l# unitar#, profesorul Guglilmo Sabatini a pus bazele unei noi
+coli criminologice. Ambi&ia fondatorului ei a fost aceea ca prelu-
nd ideile moderne ale pozitivismului (i ale curentului tehni-
co-juridic s# formuleze o concep&ie unitar# n plan teoretic.

+COALA PENAL- UMANIST-
Pornind de la concep&ia potrivit c#reia ntre drept (i moral#
trebuie s# existe identitate f#r# compromisuri, Vicenzo Lanza,
profesor de drept penal la Universitatea din Catania, pune bazele
unei noi (coli juridice. Considernd c# exist# o separare nejustifi-
cat# a dreptului de moral#, doctrina (colii consider# c# fapta pro-
priu-zis# nainte de a fi o nc#lcare a legii penale n primul rnd es-
te o nc#lcare a normelor morale.


17
Capitolul al X-lea
CURENTE PSIHOLOGICE N EXPLICAREA
FENOMENULUI INFRACIONAL

ASOCIAIONISMUL
R#spndit n Europa ntre secolele XVIIXIX curentul are
ideea de baz# c# via&a psihic# se realizeaz# prin asocierea st#rilor
(i fenomenelor psihice. Gndind astfel, reprezentan&ii curentului
consider# c# psihicul este format din nsumare (i c# porne(te de la
elemente primare, cum ar fi senza&iile, care duc la percep&ii, la re-
prezent#ri, judec#&i, formnd astfel memoria sau inteligen&a.

GESTALTISMUL
Se afirm# direct mpotriva asocia&ionismului, considernd
c# fenomenelepsihicereprezint& structuri, configuraii integrale, acestea fiind
la rndul lor realit&i subordonatentregului. Spre deosebire de proce-
sele psihice realizate prin asociere, procesele psihice din punctul
de vedere al gestaltismului sunt caracterizate prin nesumabilitate.

BEHAVIORISMUL
Provine din cuvntul englez behavior (comportament) (i
este un curent psihologic la nceputul secolului XX, elaborat de J.
Watson (i continuat de F. Tolman (i G. H. Mead.
Behaviorismul a fost considerat o concep&ie psihologic# go-
lit& decon#tiin&, bazat pe ceea ce se poate analiza din punctul de
vedere al reac&iilor exterioare.


18
PSIHANALIZA
Reprezint# de fapt orientarea psihologic# a lui Sigmund
Freud prin, s-a ncercat explicarea complexit#&ii vie&ii psihice, o
adev#rat# doctrin# filozofic# (i o metod# terapeutic#. Vindecarea
anumitor boli psihice se poate realiza pornind tocmai de la exis-
ten&a nivelurilor con(tiin&ei (i posibilitatea de a interveni acolo
unde individul manifest# sl#biciune. Oricum, bolile psihice apar
att ca urmare a unor complexe pornite din copil#rie, ct (i a
permanentelor conflicte de la nivelurile con(tiin&ei.
De altfel, din punctul de vedere al lui Freud, crimelesunt ma-
nifest&riledin viaa incon#tient& n viaa con#tient&. Desigur c# sunt (i in-
stincte, cum ar fi cele sexuale, care prin manifestarea lor evit#
cenzura eului, avnd practic caracterul unor manifest#ri naturale.
Receptnd concep&ia lui Freud, trebuie s# preciz#m c# sunt
excesive reducerea fenomenelor care apar&in sferei con(tiente ca
(i reducerea a ceea ce transcende orizontul con(tiin&ei la orizontul
freudian (C. Mircea).

19
Capitolul al XI-lea
TEORII CRIMINOLOGICE CONTEMPORANE

TEORIA DETERMIN-RII GENETICE A COMPORTAMENTULUI
CRIMINAL
Aceast# teorie a ap#rut la sfr(itul secolului XIX (i nce-
putul celui urm#tor, cnd aten&ia s-a deplasat spre anumite cali-
t#&i, tr#s#turi mo(tenite care predispun anumi&i indivizi la acte
criminale. Conform tezelor sus&inute, comportamentul criminal
este predeterminat de o anomaliegenetic&, care ar putea fi de exem-
plu un extracromozom, ce are posibilitatea de a conduce la retardare
mintal# (i comportament patologic.

TEORIA ANOMALIEI CROMOZOMIALE
Dup# discreditarea teoriei determin#rii genetice a compor-
tamentului criminal, de un deosebit succes s-au bucurat cercet#rile
ce pretindeau existen&a unei corela&ii semnificative ntre anomaliile
cromozomiale(i criminalitate.

TEORIA INTERACIONIST-
Wilson (i Hernstein nu consider# factorii biologici ca fiind
singurii r#spunz#tori n geneza comportamentului criminal. Ei
sus&in ns# c# exist& o leg&tur& important& ntredevian& #i inteligena
submedie. Admi&nd influen&ele exercitate de mediu (social, eco-
nomic, familial), cu tot accentul deplasat pe factorii biologici (i
genetici, teoria lui Wilson (i Hernstein este considerat# interac&io-
nist#.


20
TEORIA CONDIION-RII FUNDAMENTAT- BIOLOGIC
n func&ie de intervalul de timp n care se produce inhibi&ia
cortical#, exist# dou# categorii de indivizi: CIR (corticaly
inhibition rapidly) (i CIS (corticaly inhibition slowly).
Procesul condi&ion#rii ar determina (i con(tientizarea nor-
melor societ#&ii, dar cei care fac parte din tipul CIR vor fi insufici-
ent socializa&i. Dup# cum s-a putut observa, indivizii cu CIR dife-
r# de cei cu CIS n raport cu intensitatea stimul#rii senzoriale.

TEORIA ENDOCRINOLOGIC- A CRIMINALIT-II
Dup# unii autori disfunc&iile glandelor pot determina un
comportament criminal.

TEORIA ST-RII DE PERICOL
Teoria st#rii de pericol este de nuan&# neolombrosian#. Ide-
ea de baz# o constituie teza existen&ei unor indivizi care prezint#
un poten&ial criminogen ereditar ce constituie cauza primordial# a
faptelor ndreptate mpotriva societ#&ii, deci a comportamentului
lor deviant.

TEORIA CRIMINOLOGIEI CLINICE
Ideile novatoare cele mai importante sunt extrase din teoria
personalit#&ii criminale a criminologului francez Jean Pinatel, care
(i-a construit propria teorie pornind de la datele criminologiei ge-
nerale. n concep&ia lui Pinatel criminologia s-ar mp#r&i n dou#
ramuri: una general# (i una clinic#: criminologia clinic# este o (ti-
in&# cu caracter aplicativ, organizat# dup# modelul clinicii medica-
le (i are drept scop formularea unui aviz care cuprinde un diag-
nostic, un pronostic (i un tratament. S-a ar#tat c# din cauza carac-

21
terului social accentuat, criminologia clinic# nu se poate constitui
ntr-un capitol al clinicii medicale.

TEORIA CONSTITUIEI PREDISPOZANT DELINCVENIALE
P#rintele teoriei constitu&iei predispozant delincven&iale a
fost medicul psihiatru german Ernest Kretschmer, care n Structura
corpului #i caracterului (1921) a postulat existena unei corelaii ntrestruc-
tura corpului uman(inclusiv tr#s#turile sale fizice) #i caracterul acestuia.

TEORIA TIPOLOGIEI CONSTITUIONALE INFRACIONALE
O audien&# (i o influen&# mai mare a avut tipologia lui W.
Sheldon. Dup# acesta indivizii se mpart n urm#toarele trei cate-
gorii: endomorf, mezomorf-stomatotonic(i ectomorf-cerebrotonic.

+COALA DE LA CHICAGO
Premisa (colii o constituie existena unei analogii ntreecologia
animal& #i vegetal&. Astfel, indiferent de natura elementului (animal
vegetal; biologic psihologic etc.) odat# ce intr# n leg#turi cu
alte elemente, poate fi surprins# o articula&ie cauzal#. Tot a(a este
abordat# (i rela&ia dintre om (i natur#, mutatis mutandis a specificu-
lui ecologic.

TEORIA ASOCIAIILOR DIFERENIATE
Teoria a fost elaborat# de c#tre Edwin Sutherland, conside-
rat fondatorul criminologiei americane. El a conceput o teorie comple-
x#, care explic# criminalitatea ca un fenomen socio-cultural: com-
portamentul delincvent esteunul nv&at ca oricarealtul n cadrul unui sis-
temdecomunicarecu altepersoaneorganizaten grupuri.

22
TEORIA SUBCULTURILOR DELINCVENTE
O alt# ncercare interpretare sociologic# a delincven&ei, ple-
cnd de la normele (i valorile existente ntr-o cultur#, apar&ine lui
Albert K. Cohen, care identific# anumite grupuri neprivilegiate
(ori frustrate) denumindu-le sugestiv subculturi delincvente, ale
c#ror norme (i axiologii sunt n distonan&# cu cele ale societ#&ii.
Dintr-o reac&ie de contestare a normelor (i valorilor societ#&ii, co-
roborat# cu dorin&a anihil#rii tendin&elor de status marginal s-au
n#scut subculturile delincvente.

TEORIA ANOMIEI SOCIALE
Teoria anomiei sociale apar&ine sociologului american Ro-
bert K. Merton, care consider# devian&a n general (i delincven&a
n particular ca tipuri de reac&ie n raport cu lipsa de concordan&#
dintre scopurile valorizate social (i mijloacele permise pentru a le
realiza. Individul va recurge des la mijloace ilicite (concretizate n
forma ac&iunilor infrac&ionale) pentru c# nu va putea s# (i ating#
idealurile pe care societatea le evalueaz# n modul cel mai nalt cu
putin&#.

TEORIA OPORTUNIT-II DIFERENIALE
Richard A. Cloward (i Lloyd E. Ohlin consider# c# feno-
menul de delincven&# nu areun caracter individual, ci colectiv, fiind o
reaciespecific& la inegalitatea social&. Mecanismul fundamental care
explic# acest fenomen este structura de oportunitate, adic# tota-
litatea mijloacelor legitime (i nelegitime de realizare a scopuri-
lor propuse.


23
TEORIA NFRN-RII
W. Reckless a contata c# varia&iile ratei criminalit#&ii diferi-
telor grupuri sociale din S.U.A. erau determinate de diferenelepri-
vind capacitatea denfrnarea comportamentelor celor care ncalc#
normele juridice.

TEORIA APARTENENEI SOCIALE
Promotorul teoriei apartenen&ei sociale este Travis Hirschi,
adept al concep&iei lui Freud cu privire la natura uman#: tendinele
antisocialesunt actualizatedoar cnd controlul social n variatelesaleforme
sl&be#te.

TEORIILE ECONOMICE
N#scute sub zodia marxismului, teoriile economice includ
n categoria factorilor primordiali ai criminalit#&ii pe cei econo-
mici: exploatare, mizerie, corup&ie, (omaj.

TEORIA ETICHET-RII SOCIALE (REACIEI SOCIALE)
Procesul etichet&rii chiar l sile#tepeindivid s& devin& delincvent (K.
T. Erikson) (i reprezint# modalitatea cea mai sigur# de a produce
delincven&i printr-o stigmatizare, sanc&ionare (i repudiere sever#
(Tannenbaum).

CRIMINOLOGIA CRITIC-
Pentru ntemeietorii noii criminologii actul deviant esterezulta-
tul unei st&ri conflictualedintreindivid #i structurilepolitice#i economicespe-
cificecapitalismului, prin infraciuneindividul manifestndu-#i refuzul fa&
deorganizarea existent&, fiind vorba prin urmare un act politic.


24
TEORIA PSIHOMORAL-
Criminologia european# de factur# psihologic# a fost domi-
nat# o vreme de psihiatrul belgian Etienne de Greef. Potrivit lui
De Greef, structurile afective ale individului sunt condi&ionate de
dou# grupuri fundamentale de instincte: de ap#rare (i de simpatie.
Alter#rile instinctelor n copil#rie genereaz# sentimente de injusti-
&ie, inhibi&ie (i indiferen&# afectiv#. Personalitatea infractorului se
structureaz# n timpul unui proces lent de degradare moral#, care
n final l conduce la comiterea de acte infrac&ionale.

TEORIA PERSONALIT-II CRIMINALE
Considerat# drept cea mai ambi&ioas# (i una din cele mai
complete teorii din cadrul orient#rii psihologice, teoria personali-
t#&ii criminale a fost elaborat# de criminologul francez Jean
Pinatel.

25
Capitolul al XII-lea
CAUZE &I CONDIII ALE CRIMINALIT#II

Analiza este focalizat# asupra: vrstei infractorului, influen-
&ei tr#s#turilor psihice n activitatea infrac&ional#, bolile psihice (i
infrac&ionalitatea, nivelul de instruc&ie (i de educa&ie al infractoru-
lui, familia, (coala, locul de munc#, religia, organizarea timpului
liber, alcoolismul, factorul economic, civiliza&ia.

26
Capitolul al XIII-lea

LUPTA MPOTRIVA CRIMINALIT#II

PROGNOZA CRIMINOLOGIC-
Prognoza criminologic# desemneaz# stabilirea estimativ# cu
anticipa&ie prin intermediul metodelor (tiin&ifice a situa&iei (i di-
namicii fenomenului criminal la un moment dat.
Se pot ntocmi prognoze asupra: dinamicii cauzelor (i con-
di&iilor infrac&ionalit#&ii, anticip#rii unor modusuri operandi, vecin#-
t#&i ale infrac&ionalit#&ii (i altele.

DETERMINAREA CANTITATIV- +I CALITATIV- A
FENOMENULUI INFRACIONAL
Criminalitatea real& cuprinde toate infrac&iunile comise ntr-o
anumit# perioad# (i ntr-un anumit spa&iu f#r# a avea relevan&#
mprejurarea c# au fost sau nu descoperite sau judecate. Aceasta
reprezint# cifra neagr# a criminalit#&ii dar din p#cate existen&a ei
se presupune, neajungnd la cuno(tin&a organelor competente.
Criminalitatea descoperit& se refer# la totalitatea faptelor care
au fost descoperite (i care urmeaz# c#ile prev#zute de lege pentru
instrumentare.
Criminalitatea judecat& se refer# la infrac&iunile comise de f#p-
tuitori fa&# de care s-au pronun&at organele competente, fiind
condamna&i prin hot#rri definitive.

PROFILAXIA +I C-ILE DE REALIZARE
Profilaxia criminalit#&ii desemneaz# totalitatea m#surilor lu-
ate de c#tre stat prin organele sale competente n scopul combate-
rii fenomenului criminal. M#surile care se pot lua sunt foarte di-
verse: sociale, economice, politice, culturale, moral-educative, ju-

27
ridice, administrative, (tiin&ifice, tehnice, medicale (i acestea vor
viza att cauzele, ct (i condi&iile favorizante.


28
BIBLIOGRAFIE


1. Adler, Alfred, Psihologia #colarului greu educabil, trad. L. Gavriliu, Edit. Iri,
Bucure(ti, 1995.
2. Alexandrian, Istoria filosofiei oculte, trad. C. Dimitriu, Edit. Humanitas, Bu-
cure(ti, 1994.
3. Augustin, Fericitul, Confessiones (M&rturisiri), ed. a II-a, trad. N. I. Barbu,
Edit. Institutului Biblic (i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucu-
re(ti, 1994.
4. Banciu, Dan, R#dulescu, Sorin M., Voicu, Marin, Introduceren sociologia
devianei, Edit. +tiin&ific# (i Enciclopedic#, Bucure(ti, 1985.
5. Beccaria, Cesare, Despreinfraciuni #i pedepse, trad. A. Ro(u, Edit. +tiin&ific#,
Bucure(ti, 1965.
6. Bennasar, Bartolom, Inchiziia spaniol&, Edit. Politic#, Bucure(ti, 1983.
7. Biblia sau Sfnta Scriptur&, versiune dup# Septuaginta, trad. B. V. Anania,
Edit. Institutului Biblic (i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucu-
re(ti, 2001.
8. Campanela, Tommaso, Cetatea Soarelui, trad. C. Vilt, Edit. +tiin&ific#, Bucu-
re(ti, 1959.
9. Carrel, Alexis, Omul, fiin& necunoscut&, trad. L. Busuioceanu, Edit. Tedit F.
Z. H., Bucure(ti, f. a.
10. Ceapoiu, Nichifor, Coeziunea genetic&, Edit. Academiei Romne, Bucure(ti,
1993.
11. Coman, pr. Ioan G., Patrologie, Edit. Institutului Biblic (i de Misiune al Bi-
sericii Ortodoxe Romne, Bucure(ti, 1956.
12. Dane(, +tefan, Papadopol, Vasile, Individualizarea judiciar& a pedepselor, Edit.
+tiin&ific# (i Enciclopedic#, Bucure(ti, 1985.
13. Del Vecchio, Giorgio, Lecii defilosofiejuridic&, trad. J. C. Dr#gan, Edit. Eu-
ropa Nova, f. loc., 1992.
14. Drimba, Ovidiu, Istoria culturii #i civilizaiei, vol. 1, 2, Edit. +tiin&ific# (i En-
ciclopedic#, Bucure(ti, 1985, 1987.
15. Durkheim, mile, Regulelemetodei sociologice, trad. C. Sude&eanu, Edit. Cultu-
ra Na&ional#, Bucure(ti, 1924.

29
16. Evdokimov, Paul, Vrstelevieii spirituale, trad. E. Vlad, Edit. Christiana,
Bucure(ti, 1992
17. Ferri, Enrico, Principii dedrept criminal, vol. I, Partea filosofic&. Delinquentul,
trad. P. Ionescu Muscel, Umb. Del Nevo, Tipografia (i Leg#toria de c#r&i
nchisoarea V#c#re(ti & Libr#ria Socec, Bucure(ti, 1929.
18. Fourier, Charles, Opereeconomice, Edit. Academiei R.S.R., Bucure(ti, 1965.
19. Freud, Sigmund, Introduceren psihanaliz&. Prelegeri depsihanaliz&. Psihopatolo-
gia vieii cotidiene, trad. L. Gavriliu, Edit. Didactic# (i Pedagogic#, Bucure(ti,
1980.
20. Gndirea hittit& n texte, stud. introd. C. Daniel, trad. A. Negoi&#, Edit. +tiin-
&ific# (i Enciclopedic#, Bucure(ti, 1986.
21. Hanga, Vladimir, Drept privat roman. Tratat, Edit. Didactic# (i Pedagogic#,
Bucure(ti 1977.
22. L#z#rescu, Mircea, Ogodescu, Doru, ndreptar depsihiatrie, Edit. Helicon,
Timi(oara 1995.
23. L#z#rescu, Mircea, Psihopatologia clinic&, Edit. Helicon, Timi(oara, 1995
24. Legiuirea Caragea, edi&ie critic#, Edit. Academiei R. P. R., Bucure(ti, 1955.
25. Matei, Horia C., Lumea antic&. Micdicionar biografic, Edit. Danubius, Bucu-
re(ti, 1991.
26. Maximilian, Constantin, Un genetician prive#telumea, Edit. Albatros, Bucu-
re(ti, 1986.
27. M#rgineanu, Nicolae, Psihologia persoanei, Edit. +tiin&ific#, Bucure(ti, 1999.
28. Miron, Paul e. a., Comentarii la Monumenta linguaedacoromanorum, Biblia 1688,
pars II, Exodus, Edit. Universit#&ii AI. I. Cuza, Ia(i, 1991.
29. Mitrofan, Nicolae, Zdrenghea, Voicu, Butoi, Tudorel, Psihologiejudiciar&,
Casa de Editur# (i Pres# +ansa S. R. L., Bucure(ti, 1994.
30. Montesquieu, Desprespiritul legilor, vol. I, trad. A. Ro(u, Edit. +tiin&ific#,
Bucure(ti, 1964.
31. Morus, Thomas, Utopia, trad. E. (i +t. Bezdechi, Edit. +tiin&ific#, Bucure(ti,
1958.
32. Negrier-Dormont, Lygia, Criminologie, d. Litec, Paris, 1992.
33. Negulescu P. P., Filosofia Rena#terii, Edit. Eminescu, Bucure(ti, 1986.
34. Niculescu, Lumini&a, Palmelengerilor, Edit. Anastasia, Bucure(ti, 1995.
35. Nistoreanu, Gheorghe, P#un, Costic#, Criminologie, Edit. Didactic# (i Pe-
dagogic#, Bucure(ti, 1995.

30
36. Oancea, Ion, Problemedecriminologie, Edit. All, Bucure(ti, 1994.
37. Oancea-Ursu, Gheorghe, Ereditatea #i mediul n formarea personalit&ii, ed. a
II-a, Edit. All Educational, Bucure(ti, 1988.
38. Olaru, Alexandru, Introduceren psihiatria practic&, Edit. Scrisul Romnesc,
Craiova, 1990.
39. Oprean, Horea, Popovici, Paul, Introduceren criminologie, Vasile Goldi(
University Press, Arad, 2004.
40. Oprean, Horea, Popovici, Paul, Oprean, Lucia, Teorii criminologicecontempo-
rane. Teoria bioantropologic&, n Dreptul #i societatea romneasc&. Studii juridice,
Edit. Helicon, Timi(oara, 2000.
41. Pavel, Constantin C., Problema r&ului la Fericitul Augustin, Edit. Institutului
Biblic (i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure(ti, 1996.
42. Peretz, Ion, Curs dedrept bizantin, partea I, Izvoarele, Atelierele Grafice
Socec, Bucure(ti, 1910.
43. Pop, Traian, Curs decriminologie, Institutul de Arte Grafice Ardealul, Cluj,
1928.
44. Popovici, Paul, Legea Talionului la evrei #i la romani, n Studia Universitatis
Vasile Goldi(, nr. 10 / 2000.
45. R#duc#, pr. Vasile, Antropologia Sfntului GrigoriedeNyssa, Edit. Institutului
Biblic (i de Misiune a Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure(ti, 1996.
46. R#dulescu, Sorin M., Devian&, criminalitate#i patologiesocial&, Edit. Lumina
Lex, Bucure(ti, 1999.
47. R#dulescu, Sorin M., Homo sociologicus. Raionalitate#i iraionalitaten aciunea
uman&, Casa, de Editur# (i Pres# ,,+ansa S. R. L., Bucure(ti, 1994.
48. R#dulescu, Sorin M., Piticariu, Mircea, Devian& comportamental& #i boal& psi-
hic&, Edit. Academiei, R. S. R., Bucure(ti, 1989.
49. Reignault, Lucien, Viaa cotidian& a P&rinilor de#ertului n Egiptul secolului IV,
trad. diac. I. I. Ic# jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1997.
50. Rousseau, Jean-Jacques, Contractul social, trad. H. H. Stahl, Edit. +tiin&ific#,
Bucure(ti 1964.
51. Safta-Romano, Eugeniu, Arhetipuri juridicen Biblie, Edit. Polirom, la(i,
1997.
52. Soloviov, Vladimir, ndrept&irea binelui, trad. Nina Nicolaeva, Edit.
Humanitas, Bucure(ti, 1994
53. Sperantia, Eugeniu, Introduceren filosofia dreptului, Tipografia Cluj, 1946.

31
54. Spinoza, Baruch, Etica, trad. AI. Posescu, Edit. +tiin&ific#, Bucure(ti, 1957.
55. St#noiu, Rodica-Mihaela, Criminologie, ed. a V-a rev#zut# (i ad#ugit#, Edit.
Oscar Print, Bucure(ti, 2002.
56. Tanoviceanu, Ion, Tratat dedrept #i procedur& penal&, Tipografia Curierul Ju-
diciar, 1924.
57. urai, Constantin, Enigmeleunor amprente, Edit. Albatros, Bucure(ti, 1984.
58. Ursa, Victor, Criminologie, Edit. Ciprian & C#t#lina, Cluj-Napoca, 1993.
59. Vintil#, Dorin, Breviar al anomaliilor congenitale, Edit. Continent, Bucure(ti,
1995.
60. Zamfir, C#t#lin, Vl#sceanu, Laz#r (coordonatori), Dicionar desociologie,
Edit. Babel, Bucure(ti, 1993.
61. Zlate, Mielu (coord.), Psihologia vieii cotidiene, Edit. Polirom, Ia(i, 1997.

S-ar putea să vă placă și