Sunteți pe pagina 1din 18

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

I ADMINISTRAREA AFACERILOR
SPECIALIZAREA: Economia Comerului Turi!mului "i Ser#iciilor
SC MINIFARM S R L
CUPRINS
1. STATUTUL .. pag 1
2. MEORIU DE ACTIVITATE
2.1 Descriere activittii reprezentative, enumerea utilittilor . pag 4
2.2 Masuri de protectie a muncii . pag 4
2.3 Schita punctului de lucru ... pag 5

3. ALEGEREA SISTEMULUI DE CONDUCERE AL SRL
3.1 Organigrama pag 6
3.2 Activitatea de promovare . pag 7

4. CALCULE FINANCIARE
4.1 aloarea amortismentului ....................................................................... pag 8

5. ACTIVITATI SPECIFICE DEPARTAMENTULUI DE
MARETING
!.1 Adoptarea siglei "irmei .. pag 1!
!.2 Adoptarea sloganului "irmei .. pag 1!
!.3 Adoptarea stampilei "irmei . pag 1!
!.4 Adoptarea unui A"is, #oster de prezentare . pag 11

6. ANE"E
$.1 %hitanta pag 12
$.2 &actura .. pag 13
$.3 &isa #ostului . pag 14
1. STATUTUL
S#$%&'a'%% $#(&)$%a*& $+ )a,p+-.&)& *%(%'a'a
CAPITOLUL 1
D&-+(%)&a/ 0#)(a 1+)%.%$a / ,&.%+*/ .+)a'a
A)'.1
Denumirea societatii este Societatea %omerciala Mini&arm S'(.
A)'.2
Societatea %omerciala Mini&arm S'( este persoana )uridica romana, avand "orma
)uridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi des"asoara activitatea in
con"ormitate cu legile romane si cu prezentul Statut.
A)'.3
Sediul societatii se a"la la domiciliul asociatului unic, 'omania, Oras #ucioasa, str. *udor
ladmirescu, nr 1+.Sediul societatii poate "i schim,at pe ,aza hotararii asociatului unic
%ioranu -oana %osmina.-n vederea e.tinderii activitatii, Societatea va putea construi,
cumpara si inchiria alte spatii, deschizand sucursale sau "iliale in tara si strainatate.
A)'.4
Durata de "unctionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inscrierii in
'egistrul %omertului.
CAPITOLUL 2
O2%&$'%3+* .& a$'%3%'a'& a* ,#$%&'a'%%
A)'.5
O,iectivul de activitate al societatii este/ %omert cu ridicata a produselor "armaceutice.
!.1 Activitatea principala/
%od %A01 4$4$.
CAPITOLUL 3
Cap%'a*+* ,#$%a*
A)'.6
%apitalul social su,scris si varsat la 2anca %omerciala 'omana avand
suma de 113 333 lei si chitanta nr 4$!+1 impartit in 33 parti sociale.
A)'.7
%apitalul social poale "i ma)orat pe ,aza deciziei asociatului unic.
CAPITOLUL 4
A.(%,')a)&a ,#$%&'a'%%
A)'.8
Societatea este reprezentata de %ioranu -oana %osmina, unic adiministrator.
A)'.4
Administratorul societatii are urmatoarele atri,utii/
5 'eprezinta societatea in relaltiile cu tertii, semneaza in numele acesteia, anga)eaza
raspunderea intregii societati.
5 Se ingri)este de ,una "unctionare a societatii si de patrimoniul acesteia.
5 -a masuri de recuperare a pagu,elor produse de salariatii si terti, actionand in acest sens
cu respectarea legilor in vigoare.
5 Anga)eaza personal salariat al societatii si sta,ileste salariile acestora cu respectarea
dispozitiilor legale privind salarizarea, asigurari sociale , protectia muncii, etc.
5 Modi"ica statutul.
5 Depune la organele de stat situatiile cerute si raspunde de e.actitatea acestora.
5 Se ingri)este de intocmirea tuturor actelor societatii, de registrele societatii.
CAPITOLUL 5
A$'%3%'a'&a ,#$%&'a'%%
A)'.1!
0.ercitiul economic "inanciar incepe la data constituirii societatii. Anga)area personalului
societatii se "ace in cadrul schemei de organizare pe ,aza de contract individual de
munca, care se inregistreaza la %amera de Munca. 1ivelul salariilor pentru personalul
societatii, pe categorii de cali"icare si "unctii se sta,ileste si se modi"ica de catre
Adminislratorul societatii. Drepturile si o,ligatiile personalului anga)at se sta,ilesc de
Administratorul societatii.
A)'. 11
Amortizarea "ondurilor "i.e se plateste prin aplicarea normelor de amortizare asupra
valorii de achizitie a "ondurilor "i.e si se include, dupa caz, in pretul de cost al prestarilor
de servicii sau in cheltuielile de circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mi)ioacelor
"i.e si alte nevoi ale societatii.
#rin valoarea de achizitie a "ondurilor "i.e se intelege suma cheltuielilor de cumparare si
a altor cheltuieli e"ectuate pentru punerea in "unctiune a "ondurilor "i.e.
A)'. 12
(ucrarile de reparatii capitale se vor e.ecuta pe ,aza deciziei Administratorului societatii.
&ondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul
de cost al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au "ost
e.ecutate sau esalonat pe mai multi ani.
A)'.13
Societatea, prin Administratorul societatii, va tine evidenta conta,ila in lei si va intocmi
anual ,ilantul si contul de ,ene"icii si pierderi, avand in vedere 6 1ormele metodologice
7 ela,orate de Minisierul &inantelor.
A)'. 14
Societatea comerciala Mini&arm S'( se poate modi"ica, dizolva sau lichida prin
decizia asociatului unic.
(ichidarea societatii se "ace in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de
(.3181993. (ichidatorul urmeaza a "i numit de asociatui unic.
A)'. 15
Administratorul societatii se va ocupa de intocmirea "ormalitatilor de constituire , de
pu,licitatea legala de in"iintare, de plata tuturor ta.elor si cheltuielilor ocazionate de
inregistrarea societatii, conta,ilizandu:le in contul acesteia.
A)'. 16
(itigiile societatii cu persoanele "izice sau )uridice romane sunt de competenta instantelor
)udecatoresti romane civile.
(itigiile nascute in raporturile contractuale dinire Societate si persoane )uridice romane
pot "i solutionate si prin ar,itra). -n acest caz asociatul unic poate alege si competenta
comisiei de ar,itra) de pe langa %amera de -ndustrie si %omert a 'omaniei.
(itigiile personalului roman anga)at de societate, ivite in raporturile cu aceasta, se
rezolva in con"ormitate cu legislatia proprie din 'omania.
A)'. 17
#rezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale.
Semnatura %ioranu -oana %osmina
(egalizare 1otariala pe verso.
2. MEMORIU DE ACTIVITATE
2.1 D&,$)%&)& a$'%3%'5'%% )&p)&6&-'a'%3&/ &-+(&)&a +'%*%'5'%*#)
Activitatea principala a Societatii %omerciale Mini&arm S'( este de a e.pune la vanzare
produse "armaceutice.
#entru aceasta activitate este nevoie o incapere cu o supra"ata de +3 m; dotata cu energie
electrica, alimentare cu apa de la retea, incalzire cu centrala proprie, canalizare pentru
evacuarea apei uzate.
Supra"ata de +3 m; este "ormata din urmatoarele incaperi/

a< o"icina : dotata cu mese de o"icin, dulapuri =i ra"turi destinate pstrrii
produselor>
,< receptura8la,orator : dotat cu mese de receptur, dulapuri speciale, dulapuri
pentru pstrarea su,stan?elor "armaceutice, vesel =i cu aparatur de msur necesare
pentru prepararea re?etelor magistrale>
c< depozit : dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii =i a umidit?ii
necesare conservrii produselor, ra"turi metalice sau din alt material u=or lava,il =i
rezistent la "oc, pale?i, dac este cazul, =i dulapuri, "rigider pentru pstrarea
medicamentelor care impun condi?ii de pstrare speciale>
d< grup social @ dotat cu vestiar, spalator si toaleta>
-ncperile "armaciei vor "i ast"el amplasate AncBt s e.iste legturi "unc?ionale intre ele,
iar cele destinate preparrii re?etelor magistrale =i o"icinale, cele destinate preparrii apei
distilate, precum =i ale grupului social vor avea pere?ii acoperi?i cu materiale lava,ile, iar
pardoselile vor "i acoperite cu mozaic, gresie sau linoleum.
2.2 Ma,+)% .& p)#'&$'%& a (+-$%%
Anga)atii isi vor des"asura activitatea in asa "el incat sa nu e.puna la pericole de
accidentare sau im,olnavire pro"esionala persoana proprie sau alti anga)ati, in
con"ormitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la
anga)atorul sau.
-n acest scop anga)atii au urmatoarele o,ligatii/
a< sa:si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si
masurile de aplicare a acestora>
,< sa utilizeze corect echipamentele tehnice si su,stantele periculoase>
c< sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice de"ectiune tehnica
sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau im,olnavire
pro"esionala>
d< sa opresca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
sa in"ormeze de indata conducatorul locului de munca>
2.3 S$7%'a p+-$'+*+% .& *+$)+
3. ALEGEREA SISTEMULUI DE CONDUCERE AL SRL
-n "armacie i=i des"=oar activitatea, pe ,aza autoriza?iei de li,er practic, personalul de
specialitate compus din/
: "armacist specialist>
: "armacist primar>
: "armacisti rezident>
: doctor "armacist>
: asistent de "armacie.
&armacia este condus de "armacistul:=e" care desemneaz =i un inlocuitor al su pe
perioadele a,sen?ei sale din "armacie.
&armaci=tii reziden?i sau studen?ii in "armacie =i asisten?ii de "armacie a"la?i in stagiu de
practic pot des"=ura activitate in "armacie su, indrumarea "armaci=tilor speciali=ti sau
primari.
-n a"ara personalului de specialitate in "armacie isi des"asoara activitatea urmtoarele
categorii de personal/
: conta,il : este reprezentat de unicul administrator>
: programator @ este anga)at sa vina la locul de munca doar de doua ori pe luna cand se
"ac reviziile la calculatoare sau in situatii de urgenta.
3.1 O)ga-%g)a(a
3.2 A$'%3%'a'&a .& p)#(#3a)&
Societatea Mini&arm S'( este o societate in care orice persoana, indi"erent de varsta
poate gasi ceea ce cauta pentru a:si rezolva o pro,lema de sanatate.
#otentialii clienti ar putea "i "ormati din personae "izice/ copii, adulti, ,atrani.
%lientii ii putem atrage prin activitatile noastre de promovare cum ar "i/

:'0%(AM0 -1 C-A'0(0 (O%A(0 @ administratorul va pu,lica anunturi in
ziarele locale cu adresa societatii, promotii>

:#A'*-%-#A'0 (A *A'DE'- S- 0F#OC-*-- in primii ani mai ales , se va
acorda atentie participarii la orice mani"estare legata de o,iectul de
activitate pentru a "ace cunoscuta o"erta>

:#E2(-%-*A*0 -1 S-*0:uri care gazduiesc reclama gratuit>

:'0A(-CA'0A D0 A'*-%O(0 #'OMO*-O1A(0 de genul pi.urilor ,
calendarelor>
D-'0%*O'
Gconta,il<
&armacist:se" #rogramator
&armacist primar
&armacist rezident
Asistent de "armacie
Doctor "armacist
&armacist
specialist

:#'OMOA'0A produselor noi aparute prin preturi promotionale
4. CALCULE FINANCIARE
2unuri imo,ile/
:cladire/ +3 m;
2unuri mo,ile/
:masina/ 1! 333 'O1
AplicBnd metoda statistic de evaluare se o,?ine/
2unuri
%ldire 2. 333'O1 8mp . +3 H143. 333 'O1
Ma=in H1!. 333 'O1
*O*A(/ 1!!. 333 'O1
4.1 Va*#a)&a a(#)'%,(&-'+*+%
*otal ,unuri H 1!!.333 'O1 @ cldiri/ $3I din total H93.333 'O1
:masina/43I din totalH$2.333 'O1
%ldiri /#erioada de amortizare H!3 ani HJ93.3338!3 ani812 luni H1!! 'O1
Masina/#erioada de amortizare H13 ani HJ$2.333813 ani812 luniH!1+ 'O1
*otal Amortisment H$+2 'O1
A(#)'%,(&-'+* )&p)&6%-'a 1! 8 .%- p)ag+* (%-%( .& )&-'a2%*%'a'& 9:
P&-')+ a a'%-g& p)ag+* (%-%( .& )&-'a2%*%'a'& +-%'a'&a ')&2+%& ,a %-$a,&6& *+-a) ;
672<1!8 9 6.72! RON
4.2 D&'&)(%-a)&a p)ag+*+% (%-%( .& )&-'a2%*%'a'&
#ragul minim de renta,ilitate este egal cu cheltuielile totale lunare.
C7&*'+%&*% C#,'+)% =RON>
1. R&,+),& +(a-&
Salarii Gsume ,rute, personal local<
#ersonal Magazin 13.333
Subtotal Resurse Umane 1!.!!!
2. A*'& $#,'+)%/ ,&)3%$%%
#romovare 3!3
Servicii "inanciare Gcosturi garan?ii ,ancare, etc.< 33
%osturi cu asigurri pentru activele corporale achizitionate +33
#roduse curatenie 1!3
Subtotal Alte costuri, servicii 1.23!
T#'a* $#,'+)% 11.23!
Pragul minim de rentabilitate este egal cu 11.230 ron/lunar
5. ACTIVITATI SPECIFICE DEPARTAMENTULUI DE
MARETING
5.1 A.#p'a)&a ,%g*&% 0%)(&% /
5.2 A.#p'a)&a ,*#ga-+*+% 0%)(&%/
O M-1*0 SA1A*OASA -1*':E1 %O'# SA1A*OSK
D'EME( S#'0 SA1A*A*0K
5.3 A.#p'a)&a ,'a(p%*&% 0%)(&%

S% Mini&arm S'(
#ucioasa
'!$9+44
5.4 A.#p'a)&a +-+% A0%,/ P#,'&) .& p)&6&-'a)&/
6. ANE"E
6.1 C7%'a-'a
Unitatea S.C. MEDIFARM S.R.L
Cod de identificare fiscal R055888
Nr. din registrul coer!ului "#0$%85%%$&00'
Sediul (localitatea) str.) nu*r+ ,ucuresti) Sector -) Str .ictoriei)
Nr. /5


C0I1AN2A Nr /&3'
Data 0-.05.&0//A 4riit de la SC MiniFar SRL
cu adresa Str .ictoriei) Nr /5) Sector -) ,ucuresti
sua de 88-)5% R5N adica o4t sute o4t6ecisisa4te R5N si
cinci6ecisitrei 7ani
re4re6ent8nd contra9aloare factura /835#.

:ersoana li9rare; I9an Ra69an Mi<ai &'/0-/8&'35#/

Casier) ,anescu Irina .ioleta


6.2 Fa$'+)a
FACTURA
&urnizor/ S% M0D-&A'M S'( %umparator/ S% M-1-&A'M S'(
1r.ord.reg.com.8an/ L43834!3382339 1r.ord.reg.com8an/ L4382494+82313
%.-.&. / '3!!444 %.-.&. / '!$9+44
Sediul Str ictoriei, 1r 1!, Sector + Sediul/ #ucioasa, Str. *udor
ladmirescu, nr 1+ Ludetul/ 2ucuresti Ludetul/ Dam,ovita
%apital social / 2!3 333 (0- %od -2A1 / 412$94!4+123$
%od -2A1/ 134+49$+4!4+!$ 2anca %omerciala 'omana
2anca %omerciala 'omana

%ota *..A 24 I
1r
crt
Denumirea
produselor sau a
serviciilor
E.M. %antitatea #retul unitar
G"ara *..A<
:lei:
aloarea
:lei:
aloare
*..A
:lei:
3 1 2 3 4 !G3.4< $
1.
2.
3.
4.
S*'0#S-(S
'0E#'O&01
2-O&(E
&A'-1DOS0#*
,uc
,uc
,uc
,uc
23
1!
1!
2!
13,$3
$,+!
13,33
4,3
212,33
131,2!
19!,33
23+,!
!3,44
24,3
4$,4
49,4
*O*A(
+1!,+! 1+1,+4
Semnatura de
primire
*otal de plata / 44+,!3
Persoana livrare: Ivan Razvan Mihai 2910718296541 Data scadenta:
27.05.2011
6.3 F%,a p#,'+*+%
1r. &acturii / 14$!4
Data Gziua, luna, anul< / 3+.3!.2311
Aviz de insotire a mar"ii..............
Gdaca este cazul<
FISA POSTULUI ; asistent "armacie


1. DESCRIEREA POSTULUI

1.1. DENUMIREA POSTULUI; Asistent &armacist #rincipal
1.2. INCADRAREA IERAR?ICA A FUNCTIEI; Asistent Se" &A'MA%-0

1.5.ROLUL =SCOPUL> POSTULUI; Asigura indeplinirea sarcinilor ce revin
&A'MA%-0- in domeniul aprovizionarii, administrarii, conservarii si eli,erarii
medicamentelor de uz uman, para"armaceutice, produse cosmetice si naturiste.

2. ATRI@UTII GENERALE/ SPECIFICE SI PE LINIA
ASIGURARII CALITATII

2.1. ATRI@UTII GENERALE;

este o,ligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea
pe pro"il si sa actioneze pentru aplicarea lor cu strictete in munca speci"ica de
aprovizionare si des"acere a medicamentelor de uz uman, speci"ice drogheriilor>
are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii la nivel
superior, si pe ,aza criteriilor de calitate si e"icienta>
actioneaza impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de raspundere, a negli)entei si a
oricaror "apte care isi pot pune amprenta negativ asupra ,unei des"asurari a
activitatii in ansam,lul sau >
este o,ligat sa:si insuseasca permanent elementele de noutate in domeniul
"armaceutic >
respecta ordinea si disciplina la locul de munca, programul de lucru, si normele de
conduita, si tre,uie sa dea dovada de cinste si corectitudine in raporturile cu
pacientii : clientii >
sa ia masuri de asigurare a secretului si con"identialitatii activitatii la nivelui
societatii, respectiv &armaciei.
sa asigure pastrarea si apararea integritatii patrimoniului "armaciei si contri,uie la
dezvoltarea lui >
sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor in cadrul
"armaciei, sa ia masuri de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar
putea pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a
,unurilor materiale >
sa nu primeasca de la cetateni ,ani sau alte "oloase materiale pentru activitatile
prestate in cadrul atri,utiilor de serviciu >

2.2. ATRI@UTII SPECIFICE;

asigura aprovizionarea, conservarea si eli,erarea produselor medicamentoase care
se eli,ereaza "ara prescriptie medicala, a produselor igienico cosmetice si a
dispozitivelor medicale>
e"ectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz
uman si primirea lor in drogherii, asumandu:si raspunderea pentru integritatea lor>
participa la programe de instruire pro"esionala >
participa la activitatea "armacovigilenta >
se preocupa de promovarea produselor "armaceutice, para"armaceutice, igienico:
cosmetice si largirea s"erei de des"acere a acestora >
sta,ileste programul de "unctionare al "armaciei in raport cu necesitatile
segmentelor de populatie vizate >
participa e"ectiv la realizarea studiilor de piata e"ectuate de &A'MA%-0
respecta cu strictete 1ormele deontologice pro"esionale de care ia cunostinta su,
semnatura >
la cerere transmite propuneri si date tehnice la potentialii clienti ai "irmei, numai cu
acordul conducerii &A'MA%-0-. -nterpreteaza intre,arile pacientilor8clientilor si
atitudinea acestora si poate participa la negocieri numai in ,aza unui mandat clar
sta,ilit.
1ici o propunere nu poate "i transmisa unui client in a"ara termenelor si conditiilor
de vanzare apro,ate de Directorul Deneral al &A'MA%-0-. >
'eprezinta drogheria in cazul oricarui control al autoritatilor competente, neputand
"i su,stituit de catre o alta persoana. -n caz de control, in"ormeaza in timpul cel
mai scurt conducerea pro"esionala a &A'MA%-0-.
*ine legatura permanenta cu conducerea societatii precum si cu %olegiul
&armacistilor pe pro,leme de tehnica "armaceutica>
Depune zilnic incasarile unitatii in contul ,ancar si isi asuma responsa,ilitatea
e"ectiva a acestui demers8act>
%onsemneaza operatiuni legate de conta,ilitatea primara, intocmind zilnic
monetarul si registrul de casa>
Asigura inventarierea lunara a stocului de mar"uri si transmite in"ormatiile necesare
persoanelor competente>
Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentatiei )usti"icative ale "armaciei
din domeniul "inanciar : conta,il>
0.ecuta orice alte activitati si competente con"orme cu legile in vigoare sau
sta,ilite de Directorul Deneral al &A'MA%-0-.3. RELATII CU ALTE POSTURI/ DEPARTAMENTE/
PERSOANE

3.1. RELATII IERAR?ICE;

Este subordonat si raporteaza nemijlocit irectorului FARMACIEI

3.2. RELATII FUNCTIONALE SI DE COLA@ORARE

Interne: cu conducerea &A'MA%-0-. si celelalte compartimente din structura
societatii >

E!terne" # cu alte puncte "armaceutice din zona orasului #ucioasa
: cu "urnizorii Gdepozite de medicamente<
: %olegiul &armacistilor din 2ucuresti
: %lienti, institutii sanitare, organizatii8organisme care au atat pro"il
"armaceutic cat si alte s"ere de activitate .

4. LIMITE DE COMPETENTA G#E*0'0 D0 D0%-C-0<

4.1. IERAR?ICE;

Are putere de decizie asupra modului de organizare a activitatilor speci"ice
"armaciei.
0ste singura persoana autorizata sa depuna incasarile zilnice ale "armaciei in
contul ,ancar special deschis.
*re,uie sa detina apro,area conducerii &A'MA%-0-. pentru orice
activitate8initiativa care asociaza societatea legal sau presupune 8induce o anumita
o,ligatie a societatii din punct de vedere economico:comercial sau pecuniar8"inanciar.
-n cazul aparitiei in "armacie a unui eveniment neprevazut va anunta in timpul cel
mai scurt posi,il conducerea &A'MA%-0- pentru a gasi solutia cea mai e"icienta si
optima pntru rezolvarea situatiei.

4.2. DE REPREAENTARE;

#rin decizia Directorului Deneral &A'MA%-0 poate reprezenta societatea in
raporturile cu alte institutii si organisme, institutii, parteneri de a"aceri, clienti.4.3. DE AVIAARE SI PROPUNERE;

Avizeaza # NU are atributii pe linia avizarii$

%ropune": Strategia si politica de gestionare, promovare si dezvoltare a &armaciei.


5. CONDITII SI CERINTE FATA DE TITULARUL
POSTULUI

5.1. INSTRUIRE;

Studii" : scoala tehnica postliceala
: atestat de asistent principal
: avizul de li,era practica

5.2. E"PERIENTA;

&ec'ime in activitatea de personal/ 13
&arsta" 3!

5.3. SPECIFICE;

sa dispuna de aptitudini organizatorice si de gestionare evidentiate in activitatea
practica>
sa ai,a o tinuta morala si civica ireprosa,ila>
pregatire generala si de specialitate la nivel ridicat>
sa se ,ucure de prestanta pro"esionala in randul salariatilor &A'MA%-0-

5.4. TRASATURI PSI?ICE SI DE PERSONALITATE;

sa dispuna de inteligenta generala la nivel ridicat, sa ai,a o ,una capacitate de
analiza si sinteza care sa ii permita rezolvarea optima si e"icienta a sarcinilor
pro"esionale intelegere corecta a atri,utiilor ce ii revin, sa "aca evaluare si sa ia decizii
rapide, e"iciente, in con"ormitate cu cerintele situatiilor pro,lemaatice cu care se
con"runta>
sa "ie cooperant, deschis dialogului, cu largi disponi,ilitati de intelegere si ascultare
a clientilor >
sa "ie calm, cu un ,un potential energetic si control comportamental>
sa nu "ie dominat de vicii sau trasaturi negative de caracter.

5.5 CAPACITATE DE EFORT;

rezistenta la suprasolicitari "izice si intelectuale prelungite.


5.6. CONDITII DE LUCRU;
%ele sta,ilite in con"ormitate cu legislatia in vigoare atat pe linia asigurarii
protectiei muncii cat si a legislatiei ce reglementeaza activitatea "armaceutica.

S-ar putea să vă placă și