Sunteți pe pagina 1din 78

REPERE ANATOMICE.

SPATII ENDOCRANIENE
neurocraniu
CRANIU

calota craniana
baza craniului

viscerocraniu - masiv facial


cranio-faciala -baza craniului
JONCTIUNI

cranio-spinala - gaura occipitala

- Dura convexitatii
- Dura bazei craniului
- Coasa creierului
- Tentorium - cortul cerebelului
- Sinusuri durale
- Sinusul longitudinal superior
- Sinusul longitudinal inferior
DURA MATER
- Sinusurile laterale
- Sinusul drept
- Sinusul occipital
- Raspantia Herofile
- Sinusurile pietroase
- Sinusurile sfenoidale
- Sinusul cavernos

SPATII ENDOCRANIENE
Spatiul supratentorial

Orificiul PACCHIONI

Spatiul subtentorial

- emisferele cerebrale
- ventriculul I - II - III
- hipofiza
- epifiza
- seaua turca
- chiasma optica
- originea nervilor cranieni I - II
- in cortul cerebelului
- emisfere cerebeloase
- trunchi cerebral
- vermis
- unghi pontocerebelos
- originea nervilor cranieni III - XII
- apeductul Sylvius
- ventricul IV
- cisterna Magna

1. SISTEM VENTRICULAR- circulatia LCR


LCR - secretie - plexuri coroidiene
corn frontal
corp ventricular
Ventriculi I-II raspantie ventriculara
corn occipital
corn sfenoidal
2 orificii Monro plexuri coroide

Ventricul III
Apeduct Sylvius
planseu pontobulbar
Ventricul IV plafon vermis
orificiul Magendie

Cisterna Magna

S
U
P
R
A
T
E
N
T
O
R
I
A
L
S
U
B
T
E
N
T
O
R
I
A
L

2. SISTEM VENTRICULAR - CIRCULATIA LCR


Cisterna Magna
Cisternele arahnoidiene bazale
Spatii subarahnoidiene medulare
Spatii subarahnoidiene convexitale

LCR - resorbtie - Granulatii arahnoidiene parasagitale (Pacchioni)


Sinusuri venoase durale

Sistem cav superior

HIPERTENSIUNEA INTRACRANIANA (HIC)


Presiunea intracraniana PIC (ICP)
Valori normale - < 10 mmHg
- 100-150 mm H2O
minora < 20 mmHg
Cresterea PIC =HIC moderata 20-40 mmHg
severa > 40 mmHg
Craniu = structura inextensibila
dehiscenta suturilor
Exceptie - copil mic PIC
sugar

marirea diametrului craniului


Radiologic: impresiuni digitale

ETILOGIA HIC
1. Procese expansive IC (PEIC) - tumori, abcese, hematoame, etc.
2. Traumatismele cerebrale - contuzie, dilacerare, leziuni axonale difuze
3. Procese infectioase - meningoencefalite
- arahnoidite
- ependimite
4. Tulburari circulatorii - HTA
- hemoragie meningee
- tromboflebita corticala
5. Malformatii congenitale - Hidrocefalia sugarului - meningoencefalocele
- Boala CHIARI-WALKE-DANDY- craniostenoze
6. Encefalopatii diverse:
- toxice (endogene, exogene)
- dismetabolice - porfirii
- alergice
- colagenoze

FIZIOPATOLOGIE - HIC -ICresterea volumului PEIC

efect de masa

Efectele compensatorii
- complianta cerebrala -

PIC

volumului LCR
volumului sanguin
volumului lichidului extracelular

FIZIOPATOLOGIE - HIC -IICresterea continutului de apa a creierului


EDEM CEREBRAL
VASOGENIC
lichid extracelular
in substanta alba

CITOTOXIC
lichid
intracelular

INTERSTITIAL
lichid extracelular
in urma presiunii
in sistemul ventricular

Difuz (traume, infectii, HTA)


Edem cerebral
Perilezional - focal - (PEIC)

FIZIOPATOLOGIE - HIC -IIICresterea volumului sanguin cerebral


Valori normale 100-150 ml
Mecanismele autoreglarii circulatiei cerebrale
MENTINEREA FLUXULUI SANGUIN CEREBRAL NORMAL
20 ml / 100 gr/ min in substanta alba
100 ml / 100 gr / min in susbtanta cenusie

Flux sanguin cerebral = Presiunea de perfuzie cerebrala


Rezistenta vasculara a creierului
Vasodilatatia

PIC

Vasoconstrictia

PIC

Staza venoasa

PIC

FIZIOPATOLOGIE HIC -IVSecretie LCR


plex coroid

Volum LCR
constant
Volum LCR

500
ml/zi
- 100-150 ml

Resorbtie granulatii
Pachioni

Interna
ventriculara

HIDROCEFALIE
Externa
subarahnoidiana
HIDROCEFALIE

RESTRICTIVA
dereglare raport secretie /resorbtie

OBSTRUCTIVA
PIC

FIZIOPATOLOGIA HIC -VPresiune venoasa


centrala
Vasodilatatia
cerebrala
PCO2

< 50 mmHg

HIC

Volum
sanguin
cerebral

PIC

Ph
extracelular
Tensiunea
arteriala
sistemica

PO2

Edem
cerebral

Presiunea
perfuziei
cerebrale

reducerea
severa
PPC

dereglare
autoreglare

Flux
sanguin

Obstructia
circulatiei
LCR
Volum
PEIC
compresie
cerebrala
Leziuni
cerebrale

HIPOXIA

dereglari
bariera
hemato
encefalica

COMPLICATIILE HIC
- metabolice

- scaderea perfuziei cerebrale


- hipoxie
- acidoza metabolica

- mecanice
HERNIA CEREBRALA (angajare)

Sub coasa
centrala

Tentoriala
gaura Pacchioni
- de lob temporal
- de diencefal

- alterarea constientei

de lob frontal

coma

- hemipareza controlaterala
- midriaza ipsilaterala
- ptoza palpebrala ipsilaterala
- alterarea miscarilor oculare

- fara semne
clinice specifice

occipitala
gaura occipitala
de amigdala
cerebeloasa

- alterarea constientei
- redoarea cefei
- tulburari
respiratorii
STOP
- tulburari de ritm
cardiac

CLINICA HIC

C EF A LE E

V A R S A TU R I

E D E M P A P IL A R

90 %
- m atina la
- initial
lo calizat a
- apo i dif uza
- nu cedeaza la
antalgice
- cont inua
- accentua ta la
tuse
- sca de dupa
varsat ura

5 0%
- t ardiv in
ev olutia H IC
- spontana
- ex plo ziva
- matinal
- frecv ent in
P E IC
subtentoriale
- urm ata de
a meliorarea
cefaleei

7 5%
- 3 faze - cong estie
- ed em
- sta za
p apila ra
- semn pa tognomo nic
- acuitate vizua la
pa strat a
- minim 10 zile de H IC
- frecventa in P E IC
subtentoriale
- ma i ra r la batrani

+/- Alte semne


HIC:
- redoarea cefe i
- tulburari psihice
nes pecifice
- crize convulsive
- diplopie (pa reza
N.VI)
- bradicardie
- Babinschi
bilateral

Tratamentul HIC
1. Perfuzia cu manitol 20% - 1 gr/kg corp
- I.V. 100 ml in 15 repetat la 6 ore, 24, 48 ore
2. Corticoterapia - pre si post operator
- reduce edemul cerebral PIC
3. Barbiturice - scade metabolismul cerebral PIC
4. Hiperventilatie
- PCO2
PIC
- vasoconstrictie
5. Indepartarea chirurgicala a procesului expansiv
6. Punctia ventriculara - in hidrocefalia obstructiva
- drenaj LCR extern
- drenaj LCR ventriculo-peritoneal

TRAUMATISMELE
SISTEMULUI
CENTRAL SI PERIFERIC
Ale
continutului

1. TRAUMATISMELE
CRANIOCEREBRALE

creier

NERVOS

Emisfere cerebrale
Emisfere cerebeloase

meninge

Trunchi cerebral
dura mater
arahnoida
pia mater

nervi cranieni - I
XII
Ale continatorului
neurocraniu

cortex

substanta alba
nuclei bazali
pedunculi
punte
bulb

calota
baza

scalp
Ale continutului

2. TRAUMATISMELE
VERTEBRO-MEDULARE

maduva spinarii
coada de cal L2
radacini spinale C1

S5
S1

vertebre

3. TRAUMATISMELE
NERVILOR PERIFERICI

Ale continatorului - coloana vertebrala


plexuri
trunchi
ramuri

disc
intervertebral

Unda
traumatica

C ra

n iu

MECANISME DE PRODUCERE A LEZIUNII


CRANIOCEREBRALE

ex
Cort S

ba azal i
l
a
a
ant uc lei b Trunchi
t
s
N
ub

GRAV ITA TEA TR AUMATISMELOR CRA NIO CER EBR ALE DEPIND E D E LOCA LIZAR EA SI IN TIN DEREA LEZIUNILOR CEREBRA LE

EFECTELE TRAUMATISMELOR ASUPRA CON}INUTULUI


NEUROCRANIULUI
P R IMAR E
1 . Le z iu n i c e re b ra le fu n c tio n a le
C O MO TIA C E R E B R ALA

D is fu n c tia S .R .A.A.

P ie rd e re d e c u n o s tin ta
tra n z ito rie
2 . Le z iu n i c e re b ra le o rg a n ic e
C O N TU ZIA
D ILAC E R AR E A
LE ZIU N I AXO N ALE D IFU ZE
- c o rte x
- s u b s ta n ta a lb a
- n u c le i b a z a li
- tru n c h i c e re b ra l
- s is te m h ip o ta la m o -h ip o fiz a r
3 . Le z iu n i a le n e rv ilo r c ra n ie n i
I - a n o s m ie
II - c e c ita te
III, IV, VI - d ip lo p ie
- p to z a p a lp e b ra la
V - a n e s te z ia fe te i
VII - p a ra liz ie fa c ia la p e rife ric a
IX-X-XI - tu lb u ra ri d e fo n a tie s i
d e g lu titie
4 . Le z iu n i a le m e n in g e lo r
- d u ra
- a ra h n o id a
- p ia m a te r
- s in u s u ri d u ra le

S U B S E C VE N TE

S E C U N D AR E

TAR D IVE

C re s te P IC

E D E M C E R E B R AL
- d ifu z
- p e rile z io n a l

HE MATO AME
IN TR AC R AN IE N E
- e x tra d u ra l
- s u b d u ra l
- in tra c e re b ra l

E N C E FALO P ATIE
P O S TTR AU MATIC A
- s c le ro z a a tro fic a a
c re ie ru lu i
- c o m itia lita te

C O LAP S
CEREB RO
VE N TR IC U LAR

s c a d e P IC

ME N IN G ITA
S E R O AS A
AS E P TIC A

S E C HE LE P O S TTR AU MATIC E
- d e fic ite m o to rii
- a fa z ie
- a n o s m ie
- c e c ita te
- n e v ro z a
p o s tra u m a tic a
- lip s a d e o s
- e tc .

CLINICA SI TRATAMENTUL LEZIUNILOR


CEREBRALE PRIMARE TRAUMATICE

Leziuni functionale
COMOTIA CEREBRALA
- pierdere de cunostiinta 2-3
- reversibilitate completa
Tratament:
- tranchilizante

Leziuni organice
CONTUZIA CEREBRALA

DILACERAREA CEREBRALA

LEZIUNI AXONALE DIFUZE

MANIFESTARE CLINICA
SINDROM DE CONTUZIE CEREBRALA

MINORA TCC minora


- pierdere de cuno[tiin]`
3-30
- cefalee
- ame]eli
- v`rs`turi
- amnezie retrograd`
EDEM CEREBRAL
MINOR

TRATAMENT:
- simptomatic
- anticonvulsivante
- vasodilatatoare
- neurotrofic

MEDIE TCC medie


- pierdere de cuno[tiin]` 30-12h
- tulbur`ri de con[tiin]`
- dezorientare timp-spa]iu
- confuzie mintal`
- agita]ie psihomotorie
- somnolen]`
- semne neurologice de focar
- manifest`ri comi]iale
EDEM CEREBRAL MODERAT

TRATAMENT:
- deple]ie cerebral`
(corticoterapie,manitol)
- neurotrofice
- vasodilatatoare
- anticonvulsivante

GRAVA TCC grava


- com` gr. I - V
- semne neurologice
de focar: hemiplegie,
Babinski bilateral,pendularism de globi oculari,
decerebrare, etc.
- tulbur`ri repiratorii, degluti]ie
EDEM CEREBRAL MARE
TRATAMENT:
TRATAMENT

- deple]ie cerebral`
controlat`
- neurotrofice
- anticonvulsivante
- Nursing ATI

EFECTE TRAUMATICE SECUNDARE


1. HEMATOMUL EXTRADURAL
INTRACRANIAN
SUBDURAL

ACUT 1-12 ore


SUBACUT 1-3 zile
CRONIC - rar

ACUT 1-2 ore


SUBACUT 3
CRONIC 14 zile

INTRACEREBRAL

ACUT - 3-4 ore


SUBACUT 3-15 zile

coasacreierului
ventriculi
cerebrali
deplasati
hematom extradural

2. MENINGITA
SEROASA
- aseptic` -

deplasarea
arterei cerebrale
posterioare

3 zile
14 zile
4 luni
3 zile

dura mater
craniu
hematom subdural
ascensionarea
a. sylviene
hematom
intracerebral

CLINICA HEMATOAMELOR INTRACRANIENE


POSTTRAUMATICE
Specific: EVOLUTIE CLINICA IN 2 TIMPI
TIMP I
S in d ro m d e c o n tu z ie c e re b ra la
- m in o ra
- m e d ie
- g ra va

INTERVAL LIB ER

He m a to m e x tra d u ra l
- s u rs a d e s a n g e ra re a rte ria la

1 -1 2 o re 3 z ile

TIMP II
Ag ra va re
- o b n u b ila re a s ta rii d e
c o n s tie n ta c o m a
- s e m n e d e HIC (c e fa le e ,
va rs a tu ri, e d e m p a p ila r,
b ra d ic a rd ie )
- s e m n e n e u ro lo g ic e d e
fo c a r c u e vo lu tie p ro g re s iva :
- h e m ip a re z a
- a fa z ie
- m id ria z a
ip s ila te ra la +b ra d ic a rd ie =P IC
a g ra va re ra p id a

He m a to m s u b d u ra l a c u t
- s u rs a d e s a n g e ra re ve n o a s a

1 -1 2 o re

a g ra va re ra p id a

He m a to m s u b d u ra l s u b a c u t
- s u rs a d e s a n g e ra re ve n o a s a

2 -1 0 z ile

a g ra va re re la tiv le n ta

He m a to m s u b d u ra l c ro n ic
- s u rs a d e s a n g e ra re ve n o a s a

1 4 z ile 3 -4 lu n i

a g ra va re le n ta

He m a to m in tra c e re b ra l a c u t
- s u rs a d e s a n g e ra re ve n o a s a
- s u rs a d e s a n g e ra re a rte ria la
p o a te lip s i
He m a to m in tra c e re b ra l s u b a c u t
- s u rs a d e s a n g e ra re ve n o a s a

3 -4 o re 3 z ile

a g ra va re ra p id a

3 -1 5 z ile

a g ra va re le n ta

Am e lio ra re c lin ic a

TRATAMENTUL HEMATOAMELOR
INTRACRANIENE
1. CHIRURGICAL

Evacuare prin:
Volet osteoplastic:
- hematom extradural
- hematom intracerebral
Craniectomie:
- hematom subdural acut
Trepanatie + drenaj extern:
- hematom subdural cronic

2. CONSERVATOR

Hematom intracerebral
minim fara efect de masa
pe imaginile CT.
Resorb]ie spontana
in 7-21 zile

FRACTURILE CALOTEI CRANIENE


nchise
Leziunile scalpului si durei
Deschise
Tipuri
1. Liniare

Forme anatomopatologice

A.Simple
- orizontalecircumferentiale
- Verticale+/- iradiate la baza
craniului
- Stelate
B. Dehiscente
+/- leziunea durei mater
+/- leziuni de scalp
2.Cominutive A. Simple
B. Denivelate
-Intruzie - la nivelul convexitatii
-Extruzie - la nivelul sinusurilor
durale
3. mpuscate - cu retentia proiectilului
1 orificiu
- transfixiante 2 orificii
4. Prin
- plaga punctiform a scalpului
intepare
- leziunea osoas vizibil radiologic - rar
- +/- leziunea durei
- plag penetrant
craniocerebral

Complicatii

Tratament

- lez. Arterelor
A. - supraveghere
+/-antibioterapie
meningee
hematom extradural
- infectioase n
fracturile deschise
B - antibioterapie
- operatie
- infectioase
- hemoragice
- comitialitate
posttraumatic
- hemoragice
- infectioase
- infectioase
- hemoragice

A observatie
+/-antibioterapie
B eschilectomie
- cura plgii craniocerebrale
- antibioterapie
- eschilectomie
+/-extragerea proiectilului
- antibioterapie
+/- explorare chirurgical
expec-tativ sub control clinic
si CT
- antibioterapie

FRACTURILE BAZEI CRANIULUI - repere anatomice

1. Etaj
anterior

2. Etaj
mijlociu

3. Etaj
posterior

- aripa mica a sfenoidului


- plafon orbit
lob orbitar
- sinusul frontal
risc infectios
- celule etmoidale
nerv olfactiv
- lama cribriform
nerv optic (II)
- gaura optic
- fanta sfenoidal
nerv III, IV - V - R1
- rinofaringe
- aripa mare de sfenoid
- sinus sfenoidal
- baza lobului temporal
- seaua turc
- sinus cavernos
- hipotalamus, hipofiz
- stanca temporalului
- celule mastoidiene
- Nerv facial VII, auditiv VIII, oculomotor
- tegmen timpani
- timpan
extern VI
- conduct auditiv extern
- stanca temporalului
- os occipital
- clivus
- gaura occipital
- gaura rupt posterioar
- gaura hipoglosului

- lob cerebelos
- trunchi cerebral
- nervi IX, X, XI
- sistem arterial vertebro-bazilar

CLINICA SI TRATAMENTUL FRACTURILOR DE BAZA


Baza craniului Semne clinice

Complicatii

Tratament

etaj anterior

- echimoze periorbitare
- rinoragie
- +/- rinolicvoree
- lez.nerv I- anosmie
- lez.nerv II-cecitate
- +/- pneumatocel

A. Fara fistula LCR


- sinusit frontal
- otomastoidit
- etmoidit

1. Profilaxia
antiinfectioas
a. toaleta conductului
auditiv extern, rinofaringelui
b. cloramfenicol
c. cefalosporine

- echimoze
retroauriculare
- otoragie
- otolicvoree
- rinolicvoree - rar-VIA
Tr. Eustache
- +/- pareza facial
periferic N.VII
- +/- hipoacuzie
- diplopie N.VI
nervi
- tulb. de deglutitie IX, X
- tulb. de fonatie
XI
- +/- semne cerebeloase
- +/- vertij

B. Fistul -rino2. Tratamentul fistulei


LCR
faringian LCR
- otic
- punctie lombar
depletiv apox. 10 zile
Fr. deschis baz
- tratamentul
craniu
chirurgical > 10 zile
- sutura durei
- meningoencefalit

etaj mijlociu

etaj posterior

- colaps cerbroventricular

3. Decompresiunea
nervilor cranieni
+
-

TRAUMATISMELE SCALPULUI
FORME ANATOMOPATOLOGICE

TRATAMENT

PLGILE
SCALPULUI
- unice
- multiple
- cu lips de
substant
- +/- leziunea
periostului

- toalet
Profilaxie A.T.
- sutur
Antibioterapie
- pansament

- escoriate
- contuze
- tiate
- mixte
- ntepate
- mpuscate
- epicranian

Hematoame
epicraniene

Complicatiile
leziunilor
scalpului

- subperiostal =
cefalhematom (la sugar)
- supuratia plgii
- empiem epicranian
- ascita
- meningoencefalit
- supuraii endocraniene

+/- explorare
chirurgical
sub control
CT

- resorbtie spontan 10-14


zile
- punctie sau drenaj
evacuarea chirurgical
- drenaj
- drenaj
- craniectomie
- antibioterapie
- operatie - drenaj

PLAGA CRANIOCEREBRALA
plaga
scalpului

fractura
calotei

dilacerarea
cerebrala
subiacenta

Plaga craniocerebrala
cu leziunea durei
penetranta

fara leziunea durei


nepenetranta

CLINIC: plaga scalp + fractura cominutiva +/- scurgere de LCR si masa cerebrala
COMPLICATII: osteita, meningoencefalita, abces cerebral, fongus
cerebral, comitialitate tardiva
TRATAMENT: - cura chirurgicala a plagii craniocerebrale = eschilectomie
- sutura durei + sutura scalpului +/- cranioplastie
- antibioterapie

DIAGNOSTICUL LEZIUNILOR
TRAUMATICE CRANIOCEREBRALE

Diagnosticul clinic
Inspectia: echimoze periorbitare, retroauricu-lare,
otoragie, rinoragie, oto/rino licvoree, plagi ale
scalpului, denivelari osoase, scurgere de substanta
cerebrala prin plaga

Palparea: edem al scalpului, denivelari osoase,


hematom epicranian

Ex.neurologic: semne clinice de comotie sau contuzie


cerebrala, HIC, semne de focar, epilepsie, evolutie in 2
timpi. SCALA GLASGOW.

Diagnosticul paraclinic
Radiologic
- Radiografie simpla: fracturi, aer spontan intraventricular sau
subarahnoidian
- Arteriografie: - deplasarea arterelor cerebrale = hematom
- zone avasculare
intracranian
- P.E.G. : - deplasarea sistemului ventricular = hematom
intracranian
- CT-RMN: - leziuni osoase
- edem cerebral
- hemoragie subarahnoidiana
- leziuni de dilacerare cerebrala
- hematoame intracraniene
- efect de masa
Punctia lombara
- LCR - hemoragic = contuzie cerebral
- clar = +/- comotie cerebrala
E.E.G. - leziuni electrice sechelare
Scintigrafia cerebrala - depistarea fistulelor LCR
Monitorizarea presiunii intracraniene - Tratament depletiv adecvat

FORMULAREA DIAGNOSTICULUI

- leziunea cerebrala primara


- leziunea craniului si scalpului
- leziuni secundare intracraniene
- complicatii

SISTEM VERTEBRO-MEDULO-RADICULAR

Repere anatomice
Vertebre:

Osteo-ligamentare

- cervicale C1-C7 C1 atlas,


C2 - axis - apofiza odontoida
- toracale T1-T12 - articulatii
costotransverse
- lombare L1-L5
- sacru - gauri sacrate

- corp
- pedicul
- lame
- apofize spinoase
- apofize transverse
- articulatii
- disc I.V.
Ligamente: - longitudinal anterior
- longitudinal posterior
- interspinos
- interlamelar (galben)
- periarticulare

Canal vertebral:
- anterior - corp vertebral, disc I.V., ligament comun
posterior
- posterior - lamele vertebrale
- lateral - pediculii vertebrali

Gaura (canalul) de conjugare:


Antero-intern - corp vertebral+ disc I.V.
Posterior - articulatii intervertebrale
Superior si inferior - pediculii veretebrali

SISTEM VERTEBRO-MEDULO-RADICULAR
REPERE ANATOMICE

Medulare

- maduva spinarii - configuratie metamerica - cai


descendente motorii si ascendente senzitive, structuri
vegetative, centrul frenic C4, centrul mictiunii si
defecatiei (con terminal), umflatura cervicala, umflatura
lombara, con terminal L2
C1-L2 (repere osoase)
- Sacul dural C1 -S2 (repere osoase)
- Coada de cal - L2-S5 (repere osoase)

Radiculare

- radacini spinale + ganglioni spinali


- Cervicale C1-C8;
- Toracale T1-T12;
- Lombare L1-L5;
- Sacrale S1-S5
- nervul coccigian

TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULO-RADICULARE

MECANISME
hiperflexie
hiperextensie
rasucire
contuzii directe
arme albe
impuscare

Zone de vulnerabilitate maxima

CAUZE
accident rutier
accidente sportive
caderi de la inaltime
plonjari in apa putin
adanca
agresiune - impuscare
- arma alba
- lovire

C1-C7

T10-L2

L4-S1

TRUMATISMELE VERTEBRO-MEDULO-RADICULARE

Leziuni ale vertebrale - fracturi


sistemului
osteoligamentar

ligamentare - ruptura
intindere
discontinuitatea
canalului vertebral

corp
- tasare - egala
vertebral
- cuneiforma
- cominutive
lame, apofiza spinoasa,
pediculii vertebrali, apofiza
articulara, transversa, odontoida
ligament comun posterior
interspinos
interarticular, etc.

luxatii - anterioara
- posterioara
- laterala
- rotatorie
leziuni complexe - Fracturi - Luxatii

TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULO-RADICULARE

Leziuni meduloradiculare prin


compresiune acuta

- soc spinal - leziune functionala


reversibila
- Contuzie medulara
Dilacerare medulara - completa
- incompleta
- Contuzie, rupturi, intinderi
radiculare
- Leziunile cozii de cal
- Leziunile subsecvente: edemul
medular
compresiune

Leziuni vasculare
ruptur`

ischemie medulara
posttraumatica
hematoame
epidurale

TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULARE
FORME ANATOMO-CLINICE
1. Traumatismele vertebroligamentare fara leziuni
medulo - radiculare

AMIELICE

stabile - fractura corp, lame


vertebrale, apofize transverse,
apofize spinoase
instabile - luxatii, fracturi
articulare
- ruperea ligamentului
comun posterior

complete - sectiunea medulara


- sindr. Brown Sequard
2. Traumatismele vertebroMIELICE
- leziuni medulare
radiculare
anterioare
incomplete - leziuni medulare
posterioare
- leziuni centro-medulare
- leziuni radiculare
Fracturile-luxatiile amielice se pot transforma
in fracturi-luxatii mielice prin:
- degajare necorespunzatoare la locul accidentului
- transport necorespunzator
- manevre agresive in timpul investigatiilor si terapiei

TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULARE
FORME ANATOMO-CLINICE
A. TRAUAMTISMELE VERTEBRALE MIELICE COMPLETE
- Sectiune medulara -

I. Sindromul de compresiune medulara acuta completa


1. Deficit motor - regiunea cervicala
tetraplegie
- regiunea toracala
paraplegie
- regiunea lombara
2. Deficit senzitiv total - cu nivel metameric pentru leziunile
- mamelon T4
- ombilic T10
- plica inghinal` L1

medulare (anestezie dureroasa,


termice, epicritica, profunda)
- pluriradicular pentru leziunile
cozii de cal

3. Tulburari sfincteriene - Retentie de urina si materii


fecale
4. Tulburari trofice - escare sacrate, trohanteriene,
calcanee, etc.

TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULARE
FORME ANATOMO-CLINICE
B. TRAUMATISMELE VERTEBRALE MIELICE INCOMPLETE

I. Sindromul de compresiune medulara acuta partiala


a) Anterioara - parapareza
paraplegie (Torace)
- tetrapareza
tetraplegie (Cervical)
- hipoestezie
anestezie dureroasa cu nivel
metameric
- sensibilitate profunda pastrata
- +/- retentie de urina, tulburari trofice
b) Posterioara - anestezie profunda
- parapareza, tetrapareza
- hipoestezie dureroasa cu nivel metameric
- +/- retentie de urina, tulburari trofice
c) Laterala
- Sindrom Brown Sequard
- +/- retentie de urina, tulburari trofice
II. Sindromul centromedular cervical
- etiologie ischemica
- diplegie brahiala
asociata
- tulburari de sensibilitate dureroasa
suspendata
- sensibilitate profunda pastrata
- +/- retentie de urina

PARTICULARITATILE CLINICE REGIONALE ALE TRAUMATISMELOR


VERTEBO-MEDULARE
TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULARE C1-C7
1.Deficit motor - tetrapareza - tetraplegie C1-C4
- paraplegie + dipareza brahiala C5-C7
- dipareza brahiala - in sindromul centromedular cervical
2. Tulburari de sensibilitate - Tulburari de sensibilitate cu nivel metameric
+
Tulburari de sensibilitate radiculare C4-T1
3. Reten]ie urinara - constanta
4. Tulburari trofice accentuate, greu de controlat
5. Tulburari respiratorii - prin paralizia muschilor respiratorii intecostali
- prin paralizia centrului frenic (C4 + diafragm)
6. Leziunile vertebrale sunt frecvent instabile
7. Mortalitate mare prin insuficienta respiratorie acuta
8. Sindrom centromedular cervical
Forme anatomice
particulare

Fractura de odontoida - amielica


- mielica - paralizia cruciata
Fractura luxatie C2-C3 - fractura spanzuratilor

PARTICULARITA}I CLINICE REGIONALE AL


TRAUMATISMELOR VERTEBRO-MEDULARE
TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULARE TORACO-LOMBARE T1L2
1. Leziunile vertebrale frecvent stabile - prin conformatia anatomica a
cutiei toracice
2. Deficit motor: parapareza
paraplegie
3. Tulburari de sensibilitate - totale sau partiale cu nivel metameric T1-L2
4. Retentie de urina - frecvent
5. Tulburari trofice - frecvente
6. Tulburari vegetative (T2-T8) - bronhoplegie
bronhopneumonie
7. Leziuni pleuropulmonare si abdominale asociate
8. Leziunile T10-L2 amielice nediagnosticate simuleaza abdomen acut
chirurgical
9. Mortalitate moderata prin tulburari vegetative greu de controlat

PARTICULARITATI CLINICE REGIONALE ALE


TRAUMATISMELOR VERTEBRO-MEDULARE
TRAUMATISMELE VERTEBRO-RADICULARE LOMBARE
Leziunile vertebrale instabile
Leziunile neurologice prin interesarea cozii de cal
- Sindrom de coada de cal de tip: superior, mijlociu, inferior
Deficitul motor frecvent partial
Tulburari de sensibilitate pluriradiculare nu metamerice
Retentie de urina inconstanta
Tulburari trofice limitate
Mortalitate scazuta data de leziunile viscerelor abdominale
asociate

DIAGNOSTICUL TRAUMATISMELOR
VERTEBRO-MEDULARE
complete
Mielice
incomplete
1. Clinic:
Leziuni vertebrale
Amielice
- stabile
- instabile

2. Paraclinic:
Examen radilogic
centrat pe:
- nivelul motor
- nivelul metameric
al tulburarilor de sensibilitate

Radiografia simpla + functionala


Tomografia conventionala
Mieloradiculografie
Tomografie computerizata + mieloCT
Rezonanta magnetica nucleara

Laborator - Punctia lombara - LCR

hemoragie
albumine

TRATAMENTUL TRAUMATISMELOR VERTEBROMEDULARE


PRINCIPII GENERALE

1. Orice politraumatizat poate fi purtatorul unei leziuni


vertebro-medulare
2. Leziunile vertebrale amielice instabile se pot transforma in
leziuni mielice
3. Leziunile medulare organice sunt ireversibile
4. Leziunile medulare primare se agraveaza si se extind prin
edem medular perilezional si hipoxie
5. Leziunile radiculare asociate sunt in mare parte recuperabile
6. Leziunile medulare traumatice induc un handicap neuromotor important
7. Nursingul, recuperare neuro-motorie, reintegrare socioprofesionala si familiala - reprezinta cea mai eficienta
componenta a actului terapeutic

TRATAMENTUL TRAUMATISMELOR VERTEBROMEDULARE

Traumatismele vertebro-medulare cervicale


- tratament chirurgical
- reaxarea coloanei prin extensie transscheletala

potcoava Krutchfield
- HALLOW

- decompresiune + osteosinteza intersomatica anterioara


- decompresiune + sinteza metalica posterioara
- imobilizare postoperatorie in MINERVA, Guler Philadelphia 4-6
saptamani
Traumatismele vertebro-medulare toraco-lombare
- tratament chirugical
- reducerea posturala a luxatiilor
- decompresie postero-laterala - costotransversectomie
- deompresiune circumferentiala
- sinteza metalica posterioara
- imobilizare in corset gipsat sau lombostat 4-6 saptamani

TRATAMENTUL TRAUMATISMELOR
VERTEBRO-MEDULARE
Krutchfield

2.Tratamentul chirurgical:
- reaxarea coloanei
- stabilizarea coloanei
- decompresiunea
structurilor nervoase

- extensia
HALLOW
transcheletala
- osteosinteza
- sinteza metalica
- decompresiune anteroposterioara sau
circumferentiala

Fractura
C1-C7

3. Tratamentul ortopedic:

Imobilizarea coloanei

Minerva
Corset toraco-lombar
Lombostat
Guler cervical - Philadelphia

TRATAMENTULUI TRAUMATISMULUI VERTEBROMEDULAR


Perioada post acuta - Centre de recuperare
neuromotorie a handicapatilor
- Recuperare neuromotorie:
- asigurarea independentei handicapatului
- gimnastica medicala
- fizioterapie, electroterapie
- mobilizarea in carucior
- mobilizarea pe verticala in orteze
- independenta igienei personale
- Reeducarea vezicii neurogene
- Reintegrare
- profesionala
- familiala
- sociala
- sexuala
- Psihoterapie

MANAGEMENTUL TRAUMATIZATILOR CRANIOCEREBRAL

TCC simplu
fara pierdere
de cunostinta

plaga a
scalpului

TCC cu pierdere
de cunostinta-coma
politraumatism

dispensar rural - sutura


policlinica: RX,
laborator, ORL, etc
domiciliu

fracturi
craniene

spital chirurgie
generala-neurochirurgie

AGRAVARE IN al II-lea TIMP


plaga craniocoma HIC
cerebrala
deficit motor
midriaza
bradicardie

ambulanta

extrema urgenta
sala de operatii
neurochirurgie

ambulanta

G
L
A
S
G
O
W

TCC pur, contuzie


cerebrala, coma
fracturi
ambulanta

tomografie computerizata
reanimare
urgenta
urgenta amanata

stationar
neurochirurgie

CLASIFICAREA P.E.I.C. DUPA NATURA LOR

A. PEIC tumorale - primare - benigne


- semimaligne
- maligne
- secundare - metastaze
cerebrale
B. PEIC de natura vasculara
C. PEIC de natura infectioasa
D. PEIC de natura parazitara
E. PEIC congenitale

CLINICA P.E.I.C.
Modalitati clinice de debut
1. Debut cu H.I.C. - cefalee, varsaturi, staza papilara
2. Debut cu manifestari comitiale
a) Crize - grand mal - crize tonico-clonice generalizate
- petit mal
b) Crize focale - Jacksoniene
Simple - motorii
- senzitive
- adverse
Complexe - epilepsie temporala - criza uncinata
- halucinatii - vizuale
- olfactive
- gustative
- deja vu
- disconfort epigastric
- depersonalizare

DEBUT
3. Debut cu semne neurologice de localizare
- Hemipareza progresiva - faciobrahiala
- crurala
- Hemihipoestezie
- Tulburari de limbaj - afazie : motorie, senzitiva, mixta
- Semne parietale diverse
- Hemianopsie homonima
- Hemianopsie bitemporala modificari de camp vizual
- Vedere tubulara
- Tulburari endocrine- dismenoree,galactoree,diabet insipid,nanism.
- Tulburari de echilibru + mers, coordonare
- Suferinta din partea nervilor cranieni: tulburari de motilitate a
globilor oculari, hipoacuzie, nevralgie de trigemen, tulburari
de fonatie, deglutitie
4. Debut cu tulburari psihice - difuze sau specifice
5. Debut ictal - rar: hematoame intracerebrale, metastaze cerebrale

CLINICA P.E.I.C. -3

Semne clinice n perioada de stare

1. Semne de H.I.C.
2. Semne neurologice de focar

Sindroame de
localizare

- de lob frontal
Supratentorial

Subtentorial

- de lob parietal
- de lob temporal
- de lob occipital
- S. optochiasmatic
- S. hipotalamohipofizar
S. cerebelos: arhi, paleo
S. de trunchi cerebral
- S. de unghi pontocerebelos
- S. de jonciune cranio-spinal

CLINICA P.E.I.C. - 4

Supratentorial
1. S. de lob frontal

2. S. de lob parietal

- HIC tardiv
- hemipareza heterolaterala
- afazie motorie
- crize Jacksoniene motorii
- crize adversive
- tulburri psihice - MORIA

- manifestri antisociale
- lips de initiativ
- lipsa autocenzurii

- hemihipoestezie
- demen
- HIC tardiv
- crize senzitive Jacksoniene
- astereognozie
- inatenie senzitiv
- hemianopsie homonim
- afazie senzitiv
- dezorientare (stnga, dreapta)
- acalculia
- emisfer dominant
- agrafia
- apraxia
- agnozia

- emisfer nedominant

CLINICA P.E.I.C. - 5

Supratentorial
3. Sindrom de lob temporal
- HIC precoce
- parez facial central
- manifestri comiiale specifice - crize uncinate nespecifice grand mal
- hemianopsia homonim controlateral
- disfazie senzitiv
- tulb. nervi cranieni III - VI (V - infratemporal; III, IV, VI - n
sinusul cavernos)
4. S. de lob occipital
- HIC precoce
- hemianopsie homonim controlateral
- tulburri psihice nespecifice
- semne de vecintate - lob parietal
5. S. optochiasmatic
- tulb. de cmp vizual (hemianopsie bitemporal, cvadranopsie)
- tulb. endocrine hipofizare
- tulb. psihice
- Fund de ochi (F.O.) - atrofie optic primitiv +/- staz
6. S. hipotalamohipofizar
- tulb. endocrine: dismenoree, galactoree, tulb. de crestere, diabet
insipid, etc.)
- HIC +/- tulb. psihice

CLINICA P.E.I.C. - 6
Subtentorial
1. S. de lob cerebelos - vermis
- tulb. de echilibru - ataxie
- tulb. de coordonare - dismetrie, adiadocokinezie
- nistagmus
- HIC - frecvent - precoce
2. S. de unghi pontocerebelos
- semne cerebeloase
- hipoacuzie
- nevralgie de trigemen
- hipoestezie trigemen, reflex corneean modificat
- parez facial periferic
- tulb. de degutitie, fonatie
3. S. de trunchi cerebral
- leziuni nucleare a nervilor periferici bilateral
- Babinschi bilateral
- diplopie
- disfonie
- hipoestezie trigemen - n foi de ceap
4. S. de jonctiune cranio-spinal
- paraparez - tetraplegie
- HIC precoce
- Babinschi bilateral
- tulb. respiratorii

DIAGNOSTICUL P.E.I.C.

PARACLINIC
- Radiografie simpl

- osteoliz, hiperostoz
- dehiscenta suturilor HIC
- calcificri intracraniene
- largirea selei turce
- Tomografie computerizat
- prezenta P.E.I.C. - densitti diferite
- Rezonant magnetic
- efect de mas
- edem cerebral
- ramolisment peritumoral
- hidrocefalie
- PET - Tomografia cu emisie de pozitroni
- prezenta P.E.I.C.
- tulburri metabolice functionale peritumorale
- Arteriografia cerebral: - percutan
- clasic
- transfemural
- digital
- deplasarea arterelor cerebrale
- vascularizatia procesului expansiv
- anevrisme
- malformatii arteriovenoase
- zone avasculare n hematoamele: extradural, subdural
- Pneumoencefalografia

TRATAMENTUL P.E.I.C. -1
1. CHIRURGICAL

- Preoperator - corticoterapie - combate edemul cerebral


- Radical - ablatia P.E.I.C. (total, subtotal, bioptic)
- Paleativ - Drenaj ventriculoperitoneal sau ventriculoatrial
- Abord P.E.I.C. - transcranian: gaur de trepan, craniectomie, volet
- transfenoidal - tumori hipofizare
- transoral - tumori de jonctiune craniospinal
- Tehnica operatorie
- chirurgie clasic
- microchirurgia
- chirurgia endoscopic
- chirurgia intravascular (balonizare, embolizare)
- stereotaxia
- microchirurgia asistat pe computer

TRATAMENTUL P.E.I.C. -2
1. RADIOTERAPIA

indicatie Tumori maligne


Tumori benigne recidivante
Tumori inabordabile chirurgical
A. radioterapia
- conventionala Rx, cobalt
- accelerator linear ( LINAC)
- gamma knife
B. brachyterapia - implantarea chirurgicala de Ittrium radioactiv

2. CHIMIOTERAPIA

3. IMUNOTERAPIA

BCNU - CCNU - VINCRISTIN


Metatrexat
Bromcriptin

- anticorpi monoclonali

MALFORMATII ARTERIOVENOASE

- Angioame cerebrale
- Angiocavernoame
- Teleangiectazii capilare (rar, in punte)

Varsta pacientilor
Ruptura
Resangerare
Dimensiuni

20-40 ani
40-60%
15% pe an
1-10 cm 0

MALFORMATII ARTERIOVENOASE
CLINIC

- comitialitate
- ruptura - SAH
- Hematom intracerebral
- Hemoragie intrventriculara
- +/- semne neurologice progresive

DIAGNOSTIC

- CT
nativ
contrast

- SAH
- Hematoame intracerebrale
- Hematoame intraventriculare
- Malformatia
- RMN + angio - RMN
- Serio-angiografie pe 4 vase
- PET - aspecte functionale

TRATAMENT
1. Operatie Cliparea arterelor nutritive + drenaj venos(rezectie)
2. Embolizare
Chirurgie intravasculara
3. Radioterapie - conventionala
- GAMA KNIFE
- LINAC

ANEVRISMELE CEREBRALE
Aproximativ 10 persoane din 100 000 loc./an
Raport M:F 3:2
Forma - saculara
- fusiforma
- multiple 30%
Ruptura - 90%
Localizare:
20-25% - Artera cerebrala medie
35-40% - Artera cerebrala anterioara
- artera comunicanta anterioara
- artera pericaloasa
30% - Artera carotida interna
- artera oftalmica
- artera comunicanta posterioara
- bifurcatia carotidei interne
10% - Sistem vertebro-bazilar
- artera bazilara
- artera cerebrala posterioara
- arterele cerebeloase

MORTALITATEA IN H.S.A. PRIN RUPTURA


ANEVRISMELOR TRATATE CONSERVATOR
Din 100 pacienti cu H.S.A.
15 mor inainte de internare
85
15 mor in primele 24 ore in spital
24 h

70
15 mor intre 24h si 2 saptamani

2 saptamani

55
15 mor intre 2 saptamani si 2 luni

2 luni

40

15 mor intre 2 luni si 2 ani


2 ani . . 25 . . . . . . . . . . . .

Complicatii de HSA prin ruptura anevrismelor


Intracraniene: resangerare, edem cerebral, vasospasm/ischemie,
hidrocefalia, hematomul intracranian, epilepsia
Extracraniene: infarct miocardic, aritmii cardiace, edem pulmonar,
hemoragie digestiva (ulcer de stres)

CLINICA ANEVRISMELOR CEREBRALE RUPTE


ANEVRISM

H.S.A.
+
_

+
_
+
_

Hematomul
intracerebral
- hemiplegie
- HIC

- cefalee, varsaturi
- +/- pierdere de cunostiinta
- leziunile nervilor cranieni II, III,
IV, V, VII
- redoare de ceafa
- P.L., LCR sangvinolent

- Vasospasm
- Edem cerebral

Hemoragie
intraventriculara ISCHEMIE cerebrala
- coma
- hemiplegie
- coma

MANAGEMENTUL ANEVRISMELOR CEREBRALE


HSA
Neurologie
Neurochirurgie
ATI

Internare
CT
Angiografie
pe 4 vase

+/-

2 a. carotide
2 a. vertebrale
Dg. complet
- EKG
- TA
- PIC

OPERATIE

RMN
PET

- Combaterea spasmului
arterial cerebral
- Combaterea edemului
cerebral

MALFORMATII ARTERIOVENOASE
M.A.V.

- Angioame cerebrale
- Angiocavernoame
- Teleangiectazii capilare (rar, in punte)

Varsta pacientilor
Ruptura
Resangerare
Dimensiuni

20-40 ani
40-60%
15% pe an
1-10 cm 0

MALFORMATII ARTERIOVENOASE
CLINIC

- comitialitate
- ruptura - SAH
- Hematom intracerebral
- Hemoragie intrventriculara
- +/- semne neurologice progresive

DIAGNOSTIC

- CT
nativ
contrast

- SAH
- Hematoame intracerebrale
- Hematoame intraventriculare
- Malformatia
- RMN + angio - RMN
- Serio-angiografie pe 4 vase
- PET - aspecte functionale

TRATAMENT
1. Operatie Cliparea arterelor nutritive + drenaj venos(rezectie)
2. Embolizare
Chirurgie intravasculara
3. Radioterapie - conventionala
- GAMA KNIFE
- LINAC

COMPRESIUNILE MEDULORADICULARE 1
C.M.R. - acut - traumatic
- lent - procese expansive
Etiologie
- extradural
Tumoral - primar - intradural (extramedular)
- secundar
Infecioas - acut -nespecific
- cronic - TB
extradural
intradural
Discopatia vertebral

- cervical
- toracal
- lombar

Hematoame - extradural
- malformaii A.V.
- intradural
- traumatice
- intramedular
Leziuni chistice - extradural
- intradural - arahnoidita - chist arahnoidian
- intramedular - syringomielia

COMPRESIUNILE
MEDULORADICULARE TUMORI - 2
ADULI
Extradural - 78%
- metastaze
- mieloame
- neurofibroame
- limfoame
- altele
Intradural - 18%
- meningiom
- neurinom
- altele
Intramedular 4%
- astrocitom
- ependimom
- altele

COPIL
Extradural - 18%
- metastaze
- limfoame

Intradural - 64%
- dermoid
- epidermoid
Intramedular 18%
- astrocitom
- ependimom

COMPRESIUNILE MEDULORADICULARE - 3
CLINICA C.M.R.
Localizare -extramedular- sindrom radicular
+/- sindrom de neuron motor central
- sindrom senzitiv metameric
- intramedular - sindrom de neuron motor central
- sindrom senzitiv metameric

Tabloul clinic
depinde de

nivel C1-L1 - sindrom de neuron motor central


- sindrom de neuron motor periferic +/- radicular
- sindrom senzitiv metameric
L2-S5 - sindrom de coad de cal

rapiditatea compresiunii - acute - paralizie flasc


- lente - paralizie spastic

COMPRESIUNILE
VERTEBROMEDULORADICULARE CLINIC - 4
Parial

- unilateral - Sindrom Brown-Sequard

C.M.R
- bilateral

Complet

- central
- anterioar
- posterioar

COMPRESIUNILE MEDULORADICULARE
CLINICA- 5
1. Sindrom de compresiune medular unilateral
- Sindrom Brown Sequard
- Deficit motor spastic
- Paralizie vasomotorie
Homolateral
- Deficit senzitiv profund
- Deficit senzitiv termoalgic - Heterolateral
- tulburri sfincteriene +/- retenie de urin constipaie

2. Sindrom de compresiune medular bilateral


central
- paraparez
- tetraparez
- anestezie suspendat
termoalgic
- Sensibilitate profund pstrat

anterioar
- paraplegie
- tetraplegie
- anestezie termoalgic
- sensibilitate profund
pstrat

posterioar
- paraparez
- tetraparez
- anestezie profund
- dureri cordonale

COMPRESIUNILE MEDULORADICULARE
CLINICA - 6
3. Sindromul de compresiune medular complet
- paraplegie spastic
- anestezie global cu nivel metameric
- retenie de urin i materii fecale
- tulburri trofice
- albuminorahie crescut > 0,5g
4. Sindrom de coad de cal
- superior
- mijlociu
- inferior

COMPRESIUNILE MEDULORADICULARE
DIAGNOSTIC - 7

Radiologic

- simplu
- tomografie convenional

Radiografie simpl - anteroposterior


- profil

- liza pediculilor vertebrali


- ngustarea spaiului intervertebral
- distana interpedicular > <

- tasare vertebral
- osteoliz vertebral
- dispariia spaiului intervertebral

Tomografia computerizat + mielo CT


RMN - rezoluia pentru - mduv
- discopatie

Mieloradiculografie - amprentare radiculara, stop total sau parial

COMPRESIUNILE MEDULORADICULARE
TRATAMENT
1. CHIRURGICAL
- radical - ablaia tumorilor
- paleativ - laminectomie decompresiv
- stabilizarea operatorie a coloanei
2. RADIOTERAPIE
- convenional Xry - Cobalt
- accelerator liniar
- Gamma Knife
3. CHIMIOTERAPIE

HERNIA DE DISC INTERVERTEBRAL


- CLINICA Localizari frecvente - H.D L4-L5
L5-S1
Forme anatomopatologice

- H.D C4-C5
C5-C6

- protruzia discala - L.C.P. integru


- hernia de disc exteriorizata - L.C.P. rupt

- Lombalgia acuta tranzitorie - posibil repetitiva


- Lombalgia cronica
- Lombosciatalgia tranzitorie - posibil repetitiva
- Lombosciatalgia hiperalgica persistenta
- Lombosciatalgia sechelara cronica
- Sciatica paralizanta
- Sindrom de coada de cal
Exemple:
HD L4-L5: Lombosciatalgie, Hipoestezie radiculara L5, Paralizie
in teritoriul SPE - mers stepat
HD L5-S1: Lombosciatalgie, Hipoestezie S1, Reflex Achilian abolit, Paralizie
in teritoriul SPI - mers talonat
HD C5-C6: Cervicobrahialgie, Hipoestezie C6, Pareza flexorilor mainii

Sindroame clinice

HERNIA DE DISC INTERVERTEBRAL


-FIZIOPATOLOGIEDezorganizare D.I.V.: uzura, degenerare, traumatism
Migrarea posterioara a structurilor discale cu patrunderea in C.V.
Consecinte
Anatomopatologice
Sindrom
vertebral

Intinderea ligament
comun posterior

Clinice
- lombalgie
- blocaj lombar
- scolioza, rectitudine

Compresiunea radacinilor spinale


Compresiunea sacului dural

Sindrom Edem inflamator postraumatic


radicular al radacinilor si structurilor
peridurale

iritative
neurologic
deficitare

- sciatalgia
- paralizia muschilor in teritoriul
radicular afectat
- tulburari sfincteriene
- hipoestezie radiculara cutanata
- tulburari trofice vasomotorii
- abolire de reflexe osteo-tendinoase
- elongatia sciaticului dureroasa

HERNIA DE DISC INTERVERTEBRAL


- DIAGNOSTIC PARACLINIC -

Radiologic - Triada Barr: rectitudine, scolioza,


pensare discala
Mieloradiculografia - amputatie radiculara,
ancosa durala, stop
Mielo CT, RMN - compresiune radiculara,
HDIV in CV
Electromiografia - scade viteza de conducere,
potentiale de denervare

TRATAMENTUL H.D.I.V.
- CONSERVATOR saptamana 1-3 - repaus la pat, antiinflamatorii, decontracturante,

vitamine grup B, vasodilatatoare


- infiltratii paravertebrale
sapatamana 3-5

- fizioterapie - balneoterapie
- acupunctura
- repaus la pat

Nu se trateaza conservator HDIV cu deficit motor, sfincterian +


semne paraclinice de compresiune radiculara

TRATAMENTUL H.D.I.V.
- CHIRURGICAL - Discectomie prin

- laminectomie
- hemilaminectomie
- fenestratie
- endoscopie percutana

- Urgenta - Sindrom radicular deficitar motor si sfincterian (sciatica


paralizanta, Sindrom de coada de cal)
- Dupa 4-6 saptamani - Sciatica persistenta hiperalgica cu semne clinice
si paraclinice de compresiune radiculara
- RECUPERARE - gimnastica medicala
- electroterapie, vitaminoterapie
- fizioterapie postoperatorie
- balneoterapie dupa 4-6 luni