Sunteți pe pagina 1din 6

http://suportlegal.

com

suport.legal@outlook.com

NOUL COD CIVIL


Explicatii juridice pentru admiterea in Barou
Cesiunea de creana (art. 1566 art. 1592)
Definitie - este convenia prin care creditorul cedent transmite1 cesionarului o creana detinuta
mpotriva unui ter-debitor2.
Pot fi cesionate orice fel de creante, indiferent de obiectul lor, cu exceptia:
a) transferului creanelor n cadrul unei transmisiuni universale sau cu titlu universal
(cum este de pilda cazul comasarii, absorbtiei si divizarii persoanei juridice);
b) transferului titlurilor de valoare i altor instrumente financiare, cu excepia
dispoziiilor cuprinse in Cesiunea unei creane constatate printr-un titlu nominativ, la
ordin sau la purtator de mai jos;
c) transmisiunilor cu titlu particular realizate pe calea succesiunii testamentare,
printr-un legat cu titlu particular;
d) transferului creantelor declarate netransmisibile prin lege; se includ aici si
creantele cu caracter intuitu personae (in privinta creditorului, precum: intretinerea)
e) transferului creantelor avand ca obiect alta prestatie decat plata unei sume de
bani, daca prin efectul transmisiunii obligatia devine in mod substantia mai oneroasa; per a
contrario, in ceea ce priveste creantele privind sume de bani, acestea pot fi transmise oricat
de oneroasa ar deveni creanta urmare a transmisiunii;
f) situatiei in care partile raportului obligational initial au stabilit caracterul
inalienabil al creantei lor, cu exceptia situatiei cand se invoca un interes legitim; cu toate
acestea, pot exista 3 situatii cand interdictia conventionala de instrainare nu isi produce
efectele:
1) cand debitorul a consimit ulterior la cesiune;
2) cand interdicia nu este expres menionata n nscrisul constatator al
creanei, iar cesionarul nu a cunoscut i nu trebuia sa cunoasca existena
interdiciei la momentul cesiunii;
3) cand cesiunea privete o creana ce are ca obiect o suma de bani
(deci, desi exista interdictie conventionala de instrainare, aceasta nu isi va
produce efectul).
Conditii de valabilitate
- fiind un contract trebuie sa indeplineasca conditiile legale impuse oricarui contract3 ;
- cesiunea de creanta se incheie valabil prin simplul acord de vointa al partilor, fara notificarea
debitorului, fiind un contract consensual, consimtamantul debitorului cedat nefiind necesar,
intrucat nu este parte in contract; prin urmare, cesiunea cu titlu oneros este valida si isi
produce efectele intre parti, fara a fi nevoie de indeplinirea vreunei conditii de forma; cu
1

Obligatiile se mai pot transmit si prin subrogatie si preluare a datoriei.

De exemplu, in urma declararii scadentei anticipata a contractului de credit, Banca creditoare (cedent) va putea cesiona creanta
detinuta impotriva debitorului, rezultata din contractul de credit, unei societati de recuperare a creantelor sau chiar unui apropiat
al debitorului (cesionar), in schimbul unui pret, care va deveni noul creditor al debitorului.
3 Adica: capacitate de a dispune de drepturile care formeaza obiectul contractului, consimtamant neafectat de vreun viciu de
consimtamant, obiect determinat si licit, cauza licita si morala
2

Echipa Suport Legal

http://suportlegal.com

suport.legal@outlook.com

titlu de exceptie, consimamantul debitorului este cerut in cazul in care creanta este legata n
mod esenial de persoana creditorului.
intrucat prin intermediul cesiunii de creanta se pot realiza alte operatiuni juridice (vanzarea
cumpararea, darea in plata, donatia, etc), cesiunea trebuie sa indeplineasca conditiile de
forma si fond specific acestor contracte;
cesiunea de creana poate fi: - cu titlu oneros sau
- cu titlu gratuit.
cesiunea cu titlu gratuit fiind o donatie trebuie sa respecte conditiile de forma pentru
validitatea acesteia, dispoziiile privind cesiunea de creanta completandu-se n mod
corespunzator cu cele din materia contractului de donaie;
forma ad validateam este ceruta si in cazul in care se cesioneaza o creanta garantata cu o
ipoteca imobiliara;
daca cesiunea este cu titlu oneros, dispoziiile prezentului capitol se completeaza n mod
corespunzator:
- cu cele din materia contractului de vanzare-cumparare sau
- cu cele care reglementeaza orice alta operaiune juridica n cadrul
careia parile au convenit sa se execute prestaia constand n
transmiterea unei creane.

Conditii de efectivitate
- desi intre cedent si cesionar cesiunea isi produce efectele din momentul incheierii
contractului, fata de terti, pentru opozabilitate, trebuie indeplinite anumite formalitati de
publicitate; opozabilitatea se realizeaza prin:
o acceptarea cesiunii de catre debitor printr-un inscris, a carui singura conditie este sa aiba
data certa (deci, poate fi un inscris sub semnatura privata cu data certa);
o notificarea scrisa a cesiunii, pe suport hartie sau n format electronic, n care:
se arata identitatea cesionarului,
se identifica n mod rezonabil creana cedata,
se solicita debitorului sa plateasca cesionarului,
se indica, in cazul unei cesiuni pariale, ntinderea cesiunii.
 aceeasi notificare este ceruta si in cazul cesiunii unei universalitati de creante
pentru realizarea opozabilitatii fata de debitorul cedat. In ambele cazuri, notificarea
poate fi facuta fie de cesionar, fie de cedent, insa cedentul nu are obligatia legala de a
o intocmi.
 daca notificarea este facuta de cedent, debitorul cedat trebuie sa execute prestatia
direct fata de cesionar, opozabilitatea fiind facuta de la data comunicarii notificarii;
 daca notificarea este facuta de cesionar, debitorul i poate cere acestuia sa i prezinte
dovada scrisa a cesiunii. Pana la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate sa
suspende plata, caci comunicarea cesiunii nu produce efecte daca dovada scrisa a
cesiunii nu este comunicata debitorului.
o inscrierea in AEGRM4 fata de terti, in cazul cesiunii unei universalitati de creante,
prezente si viitoare. Fata de debitorul cedat, inscrierea in AEGRM nu este suficienta,
fiind necesara acceptarea sau notificarea;
4

Arhiva Electronica de Garanii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidena a prioritaii ipotecilor mobiliare i de publicitate,
structurat pe persoane i bunuri, care asigura nregistrarea operaiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaiunilor asimilate
acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum i publicitatea operaiunilor juridice prevazute de lege.

Echipa Suport Legal

http://suportlegal.com
o

suport.legal@outlook.com

cererea de chemare in judecata prin intermediul ei se realizeaza efectiv opozabilitatea


cesiunii, intrucat fiind formulata de cesionar, implica si o comunicare a cesiunii de
creanta;
opozabilitatea fata de tertii asimilati debitorului cedat legiuitorul ii include aici pe
fideiusorii debitorului cedat (fata de acestia opozabilitatea cesiunii se efectueaza doar
prin acceptare sau notificare);
notarea in cartea funciara de pilda notarea cu privire la chiriile viitoare produce efecte
de opozabilitate fata de terti;

Efectele cesiunii intre parti:


a) transferul creantei;
- cesiunea de creanta are ca efect principal transferul dreptului de creanta din patrimoniul
cedentului in cel al cesionarului; astfel, creanta se transmite cu:
- toate drepturile pe care cedentul le are n legatura cu creana cedata,
- toate drepturile de garanie (fideiusiune, ipoteca, gaj, privilegiu) i
- toate celelalte accesorii ale creanei cedate ( adica dobanzi).
- transmiterea integrala a drepturilor, garantiilor si accesoriilor creantei cesionate cunoaste o
exceptie: cedentul nu poate transmite cesionarului posesia bunului luat in gaj, fara
consimtamantul constituitorului; in cazul n care constituitorul se opune, bunul gajat ramane
n custodia cedentului.
- creanta se transmite la valoarea ei nominala (adica la valoarea rezultata din titlul creantei, in
limita ramasa neexecutata efectiv la data producerii cesiunii de creanta), indiferent ca
cesiunea este cu titlu oneros si cesionarul a dobandit-o la un pret inferior sau ca cesiunea
este cu titlu gratuit;
- cedentul are obligatia de a preda cesionarului:
- titlul constatator al creanei aflat n posesia sa i
- orice alte nscrisuri doveditoare ale dreptului transmis.
- este posibila si o transmitere partiala a creantei privitoare la o suma de bani (cesiune
partiala), caz in care cedentul si cesionarul au drepturi proportionale in incasarea creantei
de la debitorul cedat;
- in caz de cesiune pariala a creanei, cesionarul are dreptul:
o la o copie legalizata a nscrisului constatator al creanei i
o la menionarea cesiunii, cu semnatura parilor, pe nscrisul original.
Daca cesionarul dobandete i restul creanei, devin aplicabile dispoziiile de mai sus.
- creana ce are ca obiect o alta prestaie nu poate fi cedata n parte decat daca:
- obligaia este divizibila, iar
- cesiunea nu face ca aceasta sa devina, n mod
substanial, mai oneroasa pentru debitor.
- in cazul cesiunii unei creane viitoare, actul trebuie sa cuprinda elementele care permit
identificarea creanei cedate. Creana se considera transferata din momentul ncheierii
contractului de cesiune.

Echipa Suport Legal

http://suportlegal.com

suport.legal@outlook.com

b) obligatia de garantie;
- cand cesiunea este cu titlu oneros, cedentul are o obligatie de garanie fata de cesionar.
Astfel, cedentul garanteaza:
- existena creanei n raport cu data cesiunii, fara a raspunde i de solvabilitatea
debitorului cedat.
- daca cedentul s-a obligat expres sa garanteze pentru solvabilitatea debitorului
cedat, se prezuma, n lipsa unei stipulaii contrare, ca s-a avut n vedere numai
solvabilitatea de la data cesiunii.
- raspunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se ntinde pana la concurena preului
cesiunii, la care se adauga cheltuielile suportate de cesionar n legatura cu cesiunea;
- daca cedentul cunotea, la data cesiunii, starea de insolvabilitate a debitorului cedat, sunt
aplicabile, n mod corespunzator, dispoziiile legale privind raspunderea vanzatorului de reacredina pentru viciile ascunse ale bunului vandut.
- obligatia de garantie nu exista in cazul cesiunii cu titlu gratuit, cedentul negarantand nici
macar existena creanei la data cesiunii.
- cedentul garanteaza si pentru evictiune; astfel, cedentul raspunde daca cesionarul:
- nu dobandete creana n patrimoniul sau ori
- nu poate sa o faca opozabila terilor.
- in baza obligatiei de garantie, cedentul este obligat sa-l despagubeasca pe cesionar pentru
prejudiciile cauzate;
Efectele cesiunii fata de terti si intre terti
Cesiunea produce efecte ca urmare a principiului fortei obligatorii, fara nicio formalitate,
intre cedent si cesionar. Fata de cesiunea de creanta, toate celelalte persoane, inclusiv debitorul
cedat, au calitatea de terti.
Asadar, din categoria tertilor fac parte toate persoanele, mai putin cedentul si cesionarul si
succesorii lor universali si cu titlu universal5.
a) efectele cesiunii nainte de notificare sau acceptare
1. inainte de acceptare sau de primirea comunicarii, debitorul nu se poate libera decat platind
cedentului; plata astfel facuta are efect liberatoriu pentru debitor. Daca debitorul este actionat in
justitie de cesionar poate refuza plata si poate opune chitantele semnate de cedent anterior
notificarii, chiar daca nu au data certa.
2. cesiunea de creana produce efecte ntre cedent i cesionar, iar cesionarul poate:
pretinde tot ceea ce primete cedentul de la debitor, chiar
daca cesiunea nu a fost facuta opozabila debitorului.
sa faca acte de conservare cu privire la dreptul cedat.
3. dobanzile i orice alte venituri aferente creanei, devenite scadente, dar nencasate nca de
cedent, se cuvin cesionarului, cu ncepere de la data cesiunii, daca nu s-a convenit altfel.
4. debitorul are dreptul sa fie despagubit de cedent i de cesionar pentru orice cheltuieli
suplimentare cauzate de cesiune.
5

Succesorul universal este cel care dobandeste un patrimoniu, precum unicul mostenitor legal sau persoana juridica care
dobandeste un patrimoniu in urma fuziunii.
Succesorul cu titu universal este cel care dobandeste o parte / fractiune dintr-un patrimoniu, precum mostenitorii legali sau
persoana juridica care dobandeste o parte dintr-un patrimoniu prin divizare.

Echipa Suport Legal

http://suportlegal.com

suport.legal@outlook.com

b) efectele cesiunii dupa notificare sau acceptare


1. cand cesiunea se comunica odata cu aciunea intentata mpotriva debitorului, acesta nu poate fi
obligat la cheltuieli de judecata daca platete pana la primul termen, afara de cazul n care, la
momentul comunicarii cesiunii, debitorul se afla deja n ntrziere.
2. debitorul cedat poate opune cesionarului toate mijloacele de aparare pe care le-ar fi putut
invoca impotriva cedentului. Astfel, el poate sa opuna:
- plata facuta cedentului nainte ca cesiunea sa i fi devenit opozabila, indiferent daca
are sau nu cunotina de existena altor cesiuni,
- plata pe care el nsui ori fideiusorul sau a facut-o cu buna-credina unui creditor
aparent, chiar daca au fost ndeplinite formalitaile cerute pentru a face opozabila cesiunea
debitorului i terilor,
- orice alta cauza de stingere a obligaiilor survenita nainte de acel moment.
3. debitorul care a acceptat cesiunea prin inscris cu data certa, nu mai poate opune cesionarului
compensatia pe care o putea opune cedentului; deci, in cazul opozabilitatii prin notificare,
debitorul cedat poate opune cesionarului compensaia pe care o putea invoca n raporturile cu
cedentul.
Cesiuni succesive
Atunci cand cedentul a transmis aceeai creana mai multor cesionari succesivi, debitorul
se libereaza platind n temeiul cesiunii:
- care i-a fost comunicata mai ntai sau
- pe care a acceptat-o mai ntai printr-un nscris cu data certa.
n raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiai creane este preferat cel care i-a
nscris mai ntai cesiunea in AEGRM, indiferent de data cesiunii sau a comunicarii acesteia catre
debitor. Prin urmare, in raporturile dintre cesionarii succesivi, inscrierea in AEGRM a cesiunii
reprezinta o modalitate de publicitate superioara celei a notificarii / acceptarii, astfel ca in caz de
concurs intre cele doua forme de publicitate, inscrierea in AEGRM va avea prioritate fata de
cealalta.
Creditorii cedentului, pana la notificare sau acceptarea cesiunii de catre debitor, sunt
considerati terti fata de cesiunea intervenita intre debitorul lor (adica cedentul) si cesionar. Deci,
cesiunea nu le este opozabila, si pot urmari creanta cedentului fata de debitorul cedat, ca facand
parte din gajul lor general.
Dimpotriva, dupa realizarea publicitatii cesiunii, dreptul respectiv de creanta a iesit din
patrimoniul cedentului si din gajul lor general cesiunea va putea fi revocata pe calea actiunii
pauliene, daca le-au fost fraudate interesele.

Cesiunea unei creane constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator
Noiune i feluri
Titlurile nominative cuprind o mare varietate de inscrisuri comerciale care dau dreptul
detinatorului sau titularului acestora:
- la plata unei sume de bani (precum: cecul, cambia, biletul la ordin);

Echipa Suport Legal

http://suportlegal.com

suport.legal@outlook.com

- la totalitatea drepturilor asupra unor marfuri (de pilda: conosamentul6);


- la drepturi societare (precum: actiuni la societati comerciale);
Codul civil prevede 2 reguli principale:
1. creanele incorporate n titluri nominative, la ordin ori la purtator nu se pot
transmite prin simplul acord de voina al parilor.
2. titluri nominative, la ordin ori la purtator cunosc un regim de transmisiune special
care se reglementeaza prin lege speciala.
Cu toate acestea, Codul civil instituie o serie de reguli generale aplicabile transmisiunii
titlurilor de valoarea. Astfel:
1. in cazul titlurilor nominative, transmisiunea se menioneaza:
- atat pe nscrisul respectiv,
- cat i n registrul inut pentru evidena acestora.
2. in cazul titlurilor la ordin, este necesara pentru realizarea transmisiunii aplicarea girului,
efectuat potrivit dispoziiilor aplicabile n materia cambiilor.
3. in cazul titlurilor la purtator, creanta incorporata se transmite prin remiterea materiala a titlului
(adica, prin traditiune). De exemplu, cecul la purtator se transmite prin simpla traditiune a
acestuia.
Orice stipulaie contrara se considera nescrisa.
Plata creanei din momentul prezentarii titlului, debitorul care a emis titlul la purtator este
inut sa plateasca creana constatata prin acel titlu oricarui deinator care i-l remite, cu excepia
cazului n care i s-a comunicat o hotarare judecatoreasca prin care este obligat sa refuze plata.
Deci debitorul trebuie sa plateasca, neputand sa invoce vreo exceptie legata de fondul
raportului obligational. De la aceasta regula sunt 5 exceptii:
1. cele care privesc nulitatea absoluta a titlului,
2. cele care reies in mod indubilabil din cuprinsul titlului (precum nerespectarea formulelor
legale de girare a titlului),
3. cele care pot fi invocate personal mpotriva deinatorului actual al titlului de valoare,
4. detinatorul care a dobandit titlul in frauda debitorului, nu se va putea prevala de regimul
special al titlului de valoarea, si prin urmare debitorul cedat va putea invoca orice fel de
exceptii, intocmai ca in cazul cesiunii de creanta in general,
5. chiar si in ipoteza in care emitentul titlului dovedeste ca titlul a fost pus in circulatie fara
voia sau impotriva vointei sale, el ramane inut la plata faa de orice deinator de bunacredina. Singura modalitate in care cel care a fost deposedat n mod nelegitim de un titlu la
purtator poate sa evite efectuarea platii de catre debitor catre cel care prezinta titlul consta
in obtinerea unei hotarari judecatoreti (pe cale de ordonanta presedintiala) si comunicarea
ei catre detinatorul titlului.

Conosamentul reprezinta documentul care evidentiaza incarcarea marfurilor pe nava, facand dovada contractului de transport pe
mare, posesorul lui fiind este socotit ca fiind proprietarul marfurilor descrise.
6

Echipa Suport Legal