Sunteți pe pagina 1din 4

Obligatiunile

Obligatiunile reprezinta bunuri incorporale si apar ca titluri de valoare


emise de societatile de capital, in baza carora titularul dobandeste anterior un
drept fata de societate, intrucat cel ce le dobandeste practic realizeaza un
imprumut al societatii.
Ca si in cazul actiunilor, obligatiunile pot fi nominative sau la purtator.
Valoarea nominala a obligatiunilor emise de o societate pe actiuni nu poate fi
mai mica de 2,5 RON.
In cazul in care se emit mai multe obligatiuni intr-o singura emisiune, se
impune ca valoarea nominala a acestora sa fie egala si sa confere titularilor lor
aceleasi drepturi.
Obligatiunile pot fi nominative sau la purtator, si pot fi emise fie pe suport
de hartie, fie prin inscriere in cont (obligatiuni dematerializate).
O societate pe actiuni nu poate face emisiune de obligatiuni pentru o suma
mai mare de 3/4 din capitalul varsat si existentconform ultimului bilant.
Obligatiunile pot fi emise si prin subscriptie publica, realizandu-se o oferta
publica. In acest caz se va intocmi un prospect de emisiune, ce trebuie publicat de
administratorul societatii.
Legea stabileste exact care sunt mentiunile obligatorii pe care trebuie sa le
cuprinda prospectul de emisiune (art. 168 din lege), respectiv:
q denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;
q capitalul social si rezervele;
q data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inregistrare
si modificarile ce s-au adus actului constitutiv;
q situatia patrimoniului social dupa ultimul bilant contabil;
q categoriile de actiuni emise de societate;

q suma totala a obligatiunilor care au fost emise anterior si a celor care


urmeaza a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominala a
obligatiunilor, dobanda lor, indicarea daca sunt nominative sau la purtator,
precum si indicarea daca sunt convertibile dintr-o categorie in alta, ori in
actiuni;
q sarcinile ce greveaza imobilele societatii;
q data la care a fost publicata hotararea adunarii generale extraordinare care a
aprobat emiterea obligatiunilor.
Subscrierea obligatiunilor se face pe exemplarele prospectului de emisiune, iar
pentru obligatiunile astfel subscrise, valoarea lor trebuie sa fie de la inceput
integral varsata.
Oferta publica de obligatiuni necesita, inainte de publicarea prospectului de
emisiune, autorizarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in
afara situatiilor in care exista o dispensa de autorizare acordata tot de Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare.
Detinatorii de obligatiuni au posibilitatea sa-si constituie, conform legii,
o adunare generala speciala, care-si va desfasura activitatea pe cheltuiala
societatii emitente. Societatea emitenta nu are dreptul sa intervina in deliberarile
adunarii generale a obligatorilor, interzicandu-se in acest sens participarea efectiva
a administratorilor, cenzorilor si functionarilor societatii.
Reprezentarea detinatorilor de obligatiuni este asigurata de reprezentantul
numit in cadrul adunarii obligatarilor. Acesta reprezinta obligatarii atat in fata
societatii, cat si in justitie, avand totodata dreptul de a asista la adunarile generale
ale societatii comerciale respective. In schimb, nici reprezentantul si nici supleantii
acestuia (numiti in aceleasi conditii), nu pot participa la administrarea societatii.
Adunarea obligatarilor este cea care, practic, asigura supravegherea intereselor
detinatorilor de obligatiuni avand dreptul, de exemplu, conform art. 167 alin. 1 din
Legea nr. 31/1990, republicata, sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv
al societatii sau al conditiilor in care se efectueaza imprumutul, daca astfel s-ar
aduce o atingere drepturilor detinatorilor de obligatiuni. Totodata, adunarea
obligatarilor este in drept sa se pronunte si asupra emiterii de noi obligatiuni.
Hotararile adunarii obligatarilor se adopta cu o majoritate specifica reprezentand cel putin 1/3 din titlurile emise si nerambursate. In situatia in

care se pune problema ca prin hotarare adunarea obligatarilor sa se pronunte cu


privire la emiterea de noi obligatiuni sau sa se opuna la modificarea actului
constitutiv sau a conditiilor imprumutului, cvorumul impus de lege este de
minimum 4/5 din titlurile reprezentate la adunare, iar adunarea se considera
valabil constituita in masura in care participa detinatori reprezentand cel putin 2/3
din titlurile nerambursate.
Odata adoptata o hotarare a adunarii obligatarilor, ea are caracter
obligatoriu si pentru detinatorii de obligatiuni care, fie nu au luat parte la adunare,
fie s-au opus adoptarii acelei hotarari. Chiar daca o asemenea hotarare le este
opozabila, atat detinatorii de obligatiuni neparticipanti la adunare, cat si cei care au
votat impotriva au posibilitatea, in temeiul art. 174 alin. 2 din Legea nr. 31/1990,
republicata, sa atace in justitie acea hotarare.
In baza obligatiunilor ce le detin, obligatorul are posibilitatea de a actiona
societatea emitenta in instanta. Pentru a fi admisibila o astfel de actiune, se
impune ca actiunea sa nu fie contrara unei hotarari adoptate de adunarea generala a
detinatorilor de obligatiuni.
Obligatiunile se ramburseaza, de regula, la scadenta. Daca se urmareste
o rambursare anterioara scadentei, obligatiunile din aceeasi emisiune si cu
aceeasi valoare pot fi rambursate prin tragere la sorti la o suma superioara valorii
lor nominale si in baza unei publicitati, societatea emitenta avand obligatia sa
anunte public tragerea la sorti cu cel putin 15 zile inainte.
Posibilitatea de convertire a obligatiunilor in actiuni este posibila in masura
in care o astfel de solutie este stabilita prin prospectul de emisiune.
VERIFICATI-VA CUNOSTINTELE
1. Definiti obligatiunile .
2. Este posibila convertirea obigatiunilor in actiuni ?
3. Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de:
a) 10 lei;
b) 2,5 lei;
c) 50 lei;

4 . Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata


actiunilor timp de:
a) 6 luni de la data efectuarii mentiunii de transmitere in registrul
actionarilor;
b) 1 an de la data efectuarii mentiunii de transmitere in registrul
actionarilor;
c) 3 ani de la data efectuarii mentiunii de transmitere in registrul
actionarilor.
5. Obligatiunile pot fi emise de catre:
a) societatile cu raspundere limitata;
b) societatile pe actiuni.;
c) regiile autonome;
6.Titularul de obligatiuni are dreptul sa incaseze de la societatea emitenta:
a)

redevente;

b)

dividende;

c)

dobanzi;

d)

bonificatii;

e)

dividende si bonificatii;

S-ar putea să vă placă și