Sunteți pe pagina 1din 7

EXAMEN LA DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC.

ORGANIZAȚII ȘI RELAȚII
INTERNAȚIONALE

Învăţământ la Distanţă

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (2019/2020, sem. II)

21 aprilie 2020

I. Rezolvați următoarele probleme:

1. Care sunt elementele cutumei internaționale și în ce constau acestea?


Elementul material sau obiectiv si elementul subiectiv sau psihologic.
Elementul material este duarata uniformitatea și generalitatea practicii.
Durata practicii nu este prestabilită,atâta timp cat se poate dovedi uniformitatea și aplicarea cu
caracter de generalitate
Uniformitatea sau constanța, deși este un element esențial al cutumei internaționale,constituie
obiect de controversă pentru insăși Curtea internațională de justiție.Aceasta s-a pronunțat
asupra acestei probleme în „cauza dreptului de azil”(Columbia c Peru)în următoarea
manieră„trebuie dovedit că această cutumă este stabilită în așa fel încât a devenit obligatorie
pentru cealaltă parte”și că regula invocată este în conformitate cu o utilizare constantă și
uniformă de către statele în chestiune)pntru ca mai apoi să statueze în cazul Nicaragua
„Curtea nu consideră că pentru ca o regulă să fie stabilă și cutumiară practica corespunzătoare
să fie în mod absolut riguros conformă cu respectiva regulă.În vederea deducerii existenței
unor reguli cutumiare,Curtea consideră că este suficient dacă ,conduita statelor este în general
în acord curespectivvele reguli.
Generalitatea aplicării completează uniformitatea unei practici pentru a o transforma în
cutumă.Cerința generalității ca și cea a duratei,nu trebuie absolutizate ori interpretate ca o
universalitate ,ci ele presupun o doar o „participare largă și reprezentativă”a statelor chiar și
făra trecerea unei perioade considerabile de timp.
Elementul subiectiv al cutumei (acceptarea practicii ca obligatorie)mai poartă denumirea de
Opinio iuris sive necessitatis si rezulta din formularea art.38 al CIJ :practica generală
acceptată ca drept.Are semnificația recunoașterii de către state a caracterului obligatoriu al
normei consacrate printr-o anumită practică
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Există o ierarhie a izvoarelor dreptului internațional public? Dați un
răspuns și detailați.
 Tratatul internațional este considerat a fi cel mai important și dominant ,izvor al dreptului
internațional public,mai ales datorită faptului că exprimă consimțământul expres al statelor cu
privire la normele sale ,precum și din punctul de vedere al frecvenței și stabilității.
 Cutuma internațională este cel mai vechi izvor al dreptului internațional public
reprezentând dovada practicii generale a statelor acceptate ca drept
 Principiile generale de drept recunoscute de națiunile civilizate.Principiul nerecurgerii la
forță sau amenințarea cu forța,principiul soluționării pe cale pașnică a diferendelor
internaționale,principiul neamestecului în treburile interne ,principiul cooperării,principiul
autodeterminării popoarelor,principiul egalității suverane a statelor,principiul „pacta sunt
servanda”,principiul inviolabilității frontierelor,principiul integrității teritoriale,principiul
respecterii drepturilor omului,echitatea.
Sub rezerva dispozițiilor art 59 CIJ hotarârile judecătorești și doctrina celor mai calificați
specialiști ai diferitelor națiuni, ca mijloace auxiliare de determinare a normelor de drept. 
 
 
 
 
 

3. Liga Națiunilor și ONU, asemănări și deosebiri

a. Asemănări: 
 
 
 Ambele au statut de organizație interguvernamentală.
Menținerea păcii internaționale ca scop comun.
Ca și ONU Liga națiunilor avea :Adunarea generală,Consiliul cu membri permanenți,membri
observatori
În ambele Adunarea generală are loc o dată pe an.
Liga putea doar să impună sancțiuni economice(fară inervenție militară)

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Deosebiri: 
 
 
 ONU dispune de trupe armate care pot interveni în cazul unui conflict.
 ONU are o alcătuire mult mai complexă(subcartegorii gen CIJ,ECOSOC,instituții și agenții
specializate,diverse direcții de activitate)
ONU are un numar de membri mai mare de membri permanenți (Liga avea 4 ONU are 5)
In cadrul Ligi Națiunilor principiul de bază era securitatea colectivă,iar în cadrul ONU
Consiliul de securitate este însărcinat cu menținerea păcii și securității fiecărui stat membru.
 
 
 
 

4. Prezentați evoluția și caracteristicile sistemului ONU de protecție a


drepturilor omului.
  Începutul erei drepturilor are ca și cadru juridic o serie de documente care formează
așa numita „Chartă inernațională a drepturilor omului”documente elaborate și aplicate în
cadrul Onu.
Charta Organizției Națiunilor Unite adoptată în urma conferinței de la San Francisco
Declarația universală a drepturilor omului adoptată la 10 decembrie 1948 de către
Adunarea Generală ONU
Cele două Pacte Internaționale adoptate de adunarea generală a ONUși deschise spre
semnare în decembrie 1966 intrate în vigoare abea după un deceniu.
PIDCP (pactul internațional privind drepturile civile și politice)adoptat 1966
PIDESC(pactul internațional privind drepturile economice și,sociale și culturale )
Alte convenții ONU privind drepturile omului:
Convenția pentru eliminarea oricarei forme de discriminare rasială, Convenția pentru
eliminarea oricarei forme de discriminare față de femei,convenția împotriva torturii,si altor
pedepse sau tratamente crude ,inumane sau degradante,convenția pentru drepturile
copilului,convenția pentru protecția muncitorilor migranți etc

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Care sunt particularitățile protecției drepturilor omului în cadrul OSCE?


 Organizația pentru securitate și coperare în Europa(fosta conferință pentru securitate
și cooperare în Europa)are ca scop asigrarea păcii și securității la nivel european.Asa numita
dimensiune umană este unul dintre principalele domenii de acțiune adică protecția drepturilor
fundaamentale, precum și stabilirea contactelor umane și alte probleme cu caracter
umanitar.acesrt lucru își are originea în actul final de la Helsinki (1975)
 
 
 
 
 
6. Precizați asemănări și deosebiri între: Declarația Universală a Drepturilor Omului,
Pactul International privind drepturile civile și politice și Pactul International privind
drepturile economice, sociale şi culturale

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

II. Rezolvaţi următoarele teste grilă:

1. Care au fost primele tribunale penale internaţionale:


a) Tribunalul de la Nürnberg şi Tokyo
b) Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie
c) Tribunalul Internațional Penal pentru Ruanda

2. Rezoluţiile Adunării Generale a ONU sunt:


a) izvoare ale dreptului internaţional public 
b) soft law
c) izvoare ale dreptului intern
d) mijloace auxiliare de determinare a dreptului internaţional

3. Care sunt caracterele recunoaşterii statelor:


a) obligatorie
b) reciprocă
c) discreţionară
d) unilaterală

4. Care este, din punct de vedere formal, cel mai important izvor al dreptului internaţional
public: 
a) cutuma
b) tratatul
c) ius cogens
d) toate
e) nici unul

5. În ce domeniu apare regula „obiectorului persistent”?


a) al încheierii tratatelor
b) al relaţiilor diplomatice
c) al cutumei internaţionale

6. În caz de conflict între obligaţiile membrilor ONU ce decurg din Cartă şi alte obligaţii ale
acestora, se acordă prioritate:
a) lui ius cogens
b) celor mai importante obligaţii pentru statul respectiv
c) Cartei ONU

7. Ce organizaţie internaţională a elaborat un set de criterii pentru recunoaştere?


a) ONU
b) Consiliul Europei
c) OSCE
d) Comunitatea Europeană

8. Ius cogens înseamnă:


a) dreptul recunoscut de stat
b) cutuma
c) o normă imperativă a dreptului internaţional

9. Când a fost recunoscut pentru prima oară principiul suveranităţii şi egalităţii statelor?
a) la Paris, în 1815
b) prin Tratatul de la Versailles
c) prin Tratatele păcii din Westfalia

10. Sunt modalităţi de dobândire a titlului asupra teritoriului admise de dreptul


internaţional contemporan:
a. cucerirea;
b. cesiunea;
c. ocupaţia;
d. anexarea.

11. Regimul navigației pe Dunăre are la bază principii precum:


a. libertatea de navigaţie pentru navele militare ale tuturor statelor;
b. libertatea de navigaţie pentru orice nave pe timp de pace;
c. libertatea de navigaţie pentru navele comerciale ale tuturor statelor;
d. suveranitatea deplină a statelor riverane asupra porţiunilor de fluviu aflate pe
teritoriul lor;
e. interzicerea accesului navelor militare străine.

12. Canalele internaţionale:


a. sunt ape internaţionale;
b. sunt ape interioare ale statului pe teritoriul căruia se găsesc dar au un regim
juridic deosebit;
c. au un regim juridic stabilit universal;
d. au un regim juridic particular pentru fiecare;
e. sunt guvernate şi de regula cutumiară a dreptului de liberă trecere;
 
13. Marea teritorială:
a. reprezintă o fâşie de mare adiacentă ţărmului cu o lăţime stabilită universal la 12
mile marine;
b. reprezintă o fâşie de mare adiacentă ţărmului cu o lăţime între 3 şi 12 mile
marine;
c. poate avea chiar şi o lăţime de 200 de mile marine;
d. are un regim juridic internaţional;
e. are un regim juridic stabilit de statul riveran în temeiul suveranităţii sale pe
teritoriul dintre frontiere;
f. se măsoară de la liniile de bază.

14. Marea liberă:


a. se caracterizează, în ceea ce privește jurisdicția, prin aplicarea regulii
pavilionului;
b. este supusă suveranităţii statului riveran;
c. din punct de vedere al regimului juridic, se bucură de principiul libertăţii de
navigaţie, pescuit, de a instala cabluri şi conducte submarine;
d. are o lăţime de 12 mile marine măsurate de la liniile  de bază.

15. Fac parte din teritoriul de stat:


a. marea liberă;
b. zona economică exclusivă;
c. platoul continental;
d. apele interioare;
e. marea teritorială.

16. Regimul juridic al spaţiului cosmic este guvernat de următoarele principii:


a. principiul interzicerii abuzului de drept;
b. principiul cooperării;
c. principiul neaproprierii;
d. principiul utilizării spaţiului cosmic în scopuri paşnice şi nu numai;
e. principiul răspunderii absolute.

17. Zona economică exclusivă:


a. este supusă suveranităţii statului riveran;
b. statul riveran nu este suveran ci poate exercita numai anumite drepturi suverane;
c. este același lucru, din punct de vedere terminologic, cu platoul continental.

18. Regimul actual al navigației pe Dunăre este reglementat de:


a. Convenţia de la Viena, 1969;
b. Convenţia de la Montego Bay, 1982;
c. Convenţia de la Belgrad, 1948;
d. Convenţia Dunării, 1921.

19. Frontierele unui stat pot fi stabilite:


a. hotărârea  Curţii Internaţionale de Justiție;
b. tratate internaţionale;
c. legi interne ale statelor implicate.
d. prin anexarea forţată şi impunerea voinţei învingătorului.

20. Fluviile internaţionale sunt guvernate de: 


a. principiul trecerii paşnice
b. principiul libertăţii de navigaţie
c. principiul libertăţii de navigaţie doar pentru navele comerciale
d. principiul egalității de tratament a navelor comerciale

21. Statul riveran are următoarele drepturi în marea teritorială:


a. toate drepturile suverane
b. drepturi de explorare şi exploatare
c. drepturi de trecere
d. drepturi de control

22. Spațiul cosmic este guvernat de:


a. principiul libertăţii de navigaţie
b. principiul suveranităţii
c. principiul neaproprierii

23. Comisia Dunării are rolul: 


a. de a soluționa litigiile între statele riverane
b. coordonarea acțiunilor statelor riverane
c. coordonarea şi consultarea statelor riverane

S-ar putea să vă placă și