Sunteți pe pagina 1din 2

c 


    

 
  !"
#$c! !%&&

EXtensible Business Reporting Language (XBRL) is a revolutionary digital language that ³tags´ information for busines s reporting since it
represents a universal standard for global business reporting. In this paper I present some ideas about and reasons why XBRL is fast
becoming a key technology in business, particularly in financial reporting .
? ? ???

?
? 
? 
 ?
 ?

'! 
 
utostrada informaţională (Information ' )c (
Superhighway) se dovedeşte a fi o modalitate foarte entru a evita eventualele discordanţe în abordarea
bună de a face afaceri. Multe companii îşi cresc XBRL apar următoarele precizări:
vizibilitatea pe internet şi afişează informaţii diverse d? XBRL nu este un nou standard de contabilitate şi
despre ei înşişi (inclusiv informaţii financiar-contabile). nu necesită nicio modificare a standardelor de
Pentru a face raportarea financiară on-line mai uşor contabilitate existente.
de utilizat, este dezvoltat standardul XBRL d? Acesta nu este un nou protocol de tranzacţii; este
(EXtensible Business Reporting Language). doar un standard pentru formatarea complexă, date
structurate de afaceri cum ar fi declaraţiile şi registrele
%'  ( generale.
 este rezultatul unei iniţiative internaţionale, d? XBRL nu este un înlocuitor pentru standardele de
susţinută de aproximativ 200 de organizaţii comerciale, schimb electronic de informaţii. Mai degrabă, XBRL
de reglementare şi de guvern. Comunitatea este îmbunătăţeşte standardele existente.
localizată la www.xbrl.org, iar istoria începe în SUA,
prin Charles Hoffman, membru AICPA ( Institutul À'  *
American al Contabililor Publici Autorizaţi), în aprilie +tandardul XBRL creează o legătură între tehnologiile
1998. informaţionale (XML) şi standardele contabilităţii
 utilizează XML (Extensible Markup (GAAP,. Această legatură se exprimă prin prisma
Language), metalimbaj utilizat pentru descrierea faptului că o taxonomie XBRL este o traducere a
datelor, pentru a descrie, la rândul său, informaţii GAAP-urilor în documente XML. Astfel cele 2
financiare mai uşor de înţeles, nu numai pentru oameni, concepte cheie în XBRL sunt: - si
ci şi pentru alte produse software.
  

'
Câteva dintre abordările XBRL sunt redate în cele le ×?î- sunt seturi de norme care acoperă
urmează: datele ce trebuie să fie incluse într-un raport, atributele
d? Corporaţie internaţională condusă de piaţa de cu care fiecare element de date trebuie să se conformeze
raportare a informaţiilor în format standard. şi ce reguli ar trebui să fie folosite pentru a calcula
d? Platformă pentru standarde de raportare fiecare valoare. Jurisdicţiile naţionale au reglementări
corporativă deja adoptate de IASB pentru IFRS. contabile diferite, astfel încât fiecare poate avea propria
d? Realitate de piaţă, cu o largă şi accelerată taxonomie pentru raportarea financiară. Taxonomiile
adoptare a reglementărilor din întreaga lume. larg răspândite includ IFRS, US-GAAP, FINREP, etc.
d? Un instrument care poate îmbunătăţi calitatea şi ×?  sunt rapoartele pe care conţin
eficienţa raportărilor de afaceri. realitatea financiară în sine, în format electronic creat în
d? Modalitate de a consolida analiza informaţiilor conformitate cu normele de XBRL. Ele sunt pregătite
conţinute în rapoartele de afaceri. de emitenţi de raport şi corespund actualelor
documentele financiare, cum ar fi bilanţurile sau limbilor din lume), reducând considerabil efortul şi
declaraţiile de venit. costurile în colectarea şi analizarea datelor.

.'  0'1  
Beneficiile standardului XBRL sunt legate de noile XBRL este setat pentru a deveni modul standard de
cerinţe ale formatului de schimb cerut de mediul de înregistrare, stocare şi transmitere a informaţiilor
reţea al Internetului/ financiare. Acesta este capabil de utilizare în întreaga
h? Putere de exprimare universală lume, indiferent de limba ţării în cauză, pentru o mare
h? Interoperabilitate sintactică varietate de scopuri de afaceri. Acesta va livra economii
h? Interoperabilitate semantică de costuri importante şi de sporirea eficienţei,
  este unul dintre domeniile în care si-a îmbunătăţirea proceselor în companii, guverne şi alte
creat propriile standarde pentru utilizarea XML prin organizaţii.
crearea de documente-tip care să dicteze schema sau Viitorul pentru XBRL nu este lipsit de provocări.
structura logică pentru documente standard. Unele probleme cu care se confruntă implementatori
Prin utilizarea XBRL în companii raportarea XBRL sunt schimbările care vor fi necesare în cazul
informaţiei contabile va fi cu mult imbunatăţită prin consolidării standardelor de contabilitate actuale.
apariţia următoarelor aspecte:
‡ schimb automat şi extracţie fiabilă de informaţii 2'  
financiare între diferite foi de calcul şi aplicaţii software  devine rapid o tehnologie cheie în
care împărtăşesc formatul XML. Utilizatorii vor avea raţionalizarea raportării financiare. Acesta este un
posibilitatea de a extrage diferite tipuri de informaţii sprijin în creşterea transparenţei financiare, precum şi
(bilanţuri, declaraţii de venit, precum şi notele reducerea costurilor de raportare. Absorbţia de XBRL
suplimentare încluse în situaţiile financiare) va creşte pe măsură ce întreprinderile încep să vadă
‡ comparaţii automate şi de încredere între partenerii de beneficiile implementării XBRL. Cu toate acestea, este
afaceri de asemenea important de ştiut că XBRL în sine este
‡ crearea unei singure informaţii cu privire la situaţiile doar o parte a soluţiei la provocările actuale în
financiare care poate fi apoi utlizată de mai multe ori raportarea financiară. Realizarea pe deplin de
‡ raportarea situţiilor financiare în conformitate cu beneficiile reformei de raportare financiară va necesita,
standardele şi hotărârile legislative în vigoare de asemenea, îmbunătăţiri în procesele din jurul
‡ sprijin de la marii proiectanţi de software de raportării, precum şi punerea în aplicare a procedurilor
contabilitate şi furnizorii de documente de audit si standardelor în curs de dezvoltare.
‡ flexibilitate pentru ca utilizatorii să creeze tag-uri
suplimentare pentru a extinde limbajul XBRL astfel 0' 
încât să se potrivească nevoilor lor 
‡ extragerea şi importul direct de date de la situaţiile 1. Bergeron, B., = 
? ? ?Ed. John Wilez and
financiare în analiza situaţiei financiare Sons Ltd, San Francisco, 2008
‡ schimbul de date, de declaraţii între orice bază de 2. Păvăloaia, D., Integrarea tehnologiilor informaţionale în
date şi de aplicare care acceptă formatul XML analiza financiară, Editura Universitatii ÄAl.I.Cuza´,Iaşi,
‡ element de securitate care acţionează în cazul în care 2004
un fişier XBRL a fost modificat 3.http://www.aicpa.org/Professional+Resources/Accountin

XBRL este acceptat pentru uz internaţional (XML g+and+Auditing/BRAAS/XBRL.html#Benefits

foloseşte Unicode, un personaj-sistem de codare care 4. http://www.xbrl.org/WhatIsXBRL/

permite schimbul de informaţii în toate majoritatea