Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicatii:

METODE MODERNE DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI

Presupunem în formă simplificată, planificarea unei lucrări de investiŃii pentru


construcŃia unui nou atelier de producŃie în condiŃiile în care proiectul are un caracter determinist
(duratele activităŃilor componente sunt precis calculate funcŃie de anumite cantităŃi de resurse ce
urmează a fi alocate), conform activitatilor programate, prezentate în tabelul 1.
Se cere:
a) planificarea proiectului,
b) programarea desfăşurării în timp,
c) controlul execuŃiei şi actualizarea programului dacă este necesar.
Tabelul 1

Nr. Denumirea activităŃii Simbol RelaŃii de Durata


crt. precedenŃă (săptămâni)
1. DocumentaŃia tehnică DT - 4
2. Comenzi utilaje, masini, materiale CM DT 1
3. Organizare şantier OS DT 2
4. Lucrări preliminare LP OS 3
5. Aprovizionare cu materiale AM CM 4
6. Aprovizionare cu utilaje, masini instalatii AU CM 6
7. Lucrări de construcŃii pr-zise LC LP, AM 12
8. Montaj utilaje, masini, instalatii MI LC, AU 8

(Total = 40 săpt)
Rezolvare:
a) planificarea proiectului:
Programarea desfăşurării în timp a proiectului presupune realizarea unui set de activităŃi ce au în
vedere:
(1) stabilirea ordinii de desfăşurare a activităŃilor în funcŃie de relaŃiile de
precedenŃă dintre acestea;
(2) determinarea termenelor de început şi de sfârşit ale acestora funcŃie de o
anumită dată la care se doreşte începerea proiectului sau funcŃie de o anumită
dată la care se doreşte terminarea acestuia;
(3) analiza utilizării costurilor şi a altor resurse implicate în realizarea proiectului.
b) Stabilirea ordinii de desfăşurare în timp a activităŃilor se poate realiza fie prin
diagramele GANTT fie prin modelarea în reŃea.
O diagramă Gantt este o diagramă cu bare care arată relaŃia dintre activităŃi de-a
lungul timpului. În cadrul diagramei, pe veticală sunt listate activităŃile componente ale
proiectului, iar în orizontală, prin bare, sunt reprezentate duratele acestora la scara timpului în
ordinea de desfăşurare impusă de relaŃiile de precedenŃă.
1
Se observa din diagrama Gantt că activităŃile sunt clasificate în două categorii, şi
anume, activităŃile critice (cu limie dublă) şi activităŃile necritice (cu linie simplă).
ActivităŃile a căror rezervă de timp este nulă se numesc activităŃi critice, iar drumul
complet de activităŃi critice formează drumul critic. Durata drumului critic este durata totală
minimă în care se poate realiza proiectul în condiŃiile date ale duratelor activitătilor.
AtenŃia managementului în derularea proiectului va trebui acordată în principal
activităŃilor critice, deoarece depăşirea termenelor de realizare a acestora va conduce la
depăşirea termenului iniŃial calculat, de finalizare a proiectului.
ObservaŃie: Într-un proiect pot exista mai multe drumuri critice.
Modelarea în reŃea este o metodă mai formală decât diagramele Gantt. Aceasta
presupune reprezentarea grafică printr-o reŃea (de aceea se numeşte modelare în reŃea) a
activiŃăŃilor funcŃie de relaŃiile de precedenŃă impuse acestora, şi calcularea parametrilor de timp
aferenŃi derulării proiectului.
Diagrama Gantt este prezentată în figura 1.

DT DT

CM CM
OS OS
LP
LP
AM AM
AU AU
LC (12)
LC
MI MI (8)

0
5 10 15 20 25 30 35 40
Se poate observa din diagrama Gantt că:
- durata totala a proiectului nu este 40 de saptamani, ci de 29 sapt, de unde rezulta
avantajele utilizarii acestei metode de programare a productiei, in sensul organizarii activitatilor
functie de timp si de relatiile de precedenta dintre acestea
- activităŃile unui proiect, clasificate în două categorii, şi anume, activităŃile critice (cu
limie dublă) şi activităŃile necritice (cu linie simplă).
La baza modelării în reŃea se află teoria grafurilor. Prin graf se înŃelege o funcŃie
formată dintr-o mulŃime de elemente şi o mulŃime de perechi ale elementelor din prima mulŃime.
Reprezentat grafic, un graf are un număr de noduri (mulŃimea de elemente) şi un număr de arce

2
orientate (mulŃimea perechilor de elemenete) care formează o reŃea, pentru care se vor utiliza în
continuarea acestui material denumirile de reŃea de proiect sau graf de proiect.
ReŃeaua care descrie desfăşurarea proiectului în modelarea în reŃea poate fi executată în
două moduri, acestea fiind şi metodele de bază ale modelării în reŃea, şi anume: Critical Path
Method (CPM) sau metoda drumului critic care utilizează reprezentarea activităŃilor prin arce iar
nodurile reprezintă momentele de început şi de sfârşit a fiecărei activităŃi.
Se va prezenta în continuare metoda CPM şi regulile de reprezentare utilizând această metodă, cu
exemplificare pe proiectul ales ca exemplu.
Pentru structura proiectului de construcŃie a unui nou atelier de producŃie, reŃeaua va fi:
3
CM (1) AU (6)
AM (4)

DT (4) MI (8) 6
0 1 4 5
LC (12)

OS (2)
LP (3)

Se defineşte drum într-un graf de proiect o succesiune de activităti. Drum complet într-
un graf de proiect reprezintă o succesiune de activităŃi dintre evenimentul (nodul) iniŃial de
începere a proiectului şi evenimentul (nodul) final de terminare a proiectului.
d) controlul execuŃiei proiectului (şi actualizarea programului dacă este necesar)
Determinarea drumului critic în graful de proiect.
Pentru proiectul de construcŃie a atelierul ui de producŃie, exemplificarea calculelor parametrilor
şi a rezervelor de timp în reŃeaua CPM cu evidenŃierea drumurilor critice este prezentată în
continuare:
5
18;5
3
CM (1) AU (6) T
R =13
RT=0 AM
T
R =0
DT (4) M I (8) 6
0 1 4 5
T
R =0 LC RT=0
0 4 9;9 RT=0 21;1 29
0 4;4 9 21 29
OS (2)
LP (3)
RT=0 RT=0
2
6
6

Legendă: activitate critică


activitate necritică 3