Sunteți pe pagina 1din 15

INTRODUCERE

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare are o importanţă majoră, aici
intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente
plasamente.
În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri şi anume:
• Riscul de nerambursare;
• Riscul lipsei de lichiditate;
• Riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;
• Riscul de capital;
• Riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe ( riscul valutar şi riscul de
ţară ).
Oferta de credite este determinată, primordial, de nivelul economisirii, influenţat de nivelul
veniturilor şi preferinţele de consum ale subiecţilor economici.
Cererea de credite este condiţionată de trei mari factori şi anume:
1. Statul;
2. Întreprinderile;
3. Populaţia.
Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a schimbului, când vânzătorul
preda valori de întrebuinţare în schimbul unei promisiuni că va primi cândva o valoare. Acest fapt
constituie o vânzare pe credit. Sub aspect economic creditul constă, deci, în cedarea unor valori de
întrebuinţare prezente în schimbul unor valori de primit în viitor.

CREDITUL

o Caracteristicile creditului bancar


• Subiectele relaţiei de credit - creditorul şi debitorul. După natura participanţilor la procesul de
creditare, aceştia pot fi grupaţi în trei categorii cu amplă cuprindere: întreprinderile, populaţia şi
statul.
• Promisiunea de rambursare, elementul esenţial al relaţiei de credit, presupune riscuri care
necesită, în consecinţă, angajarea unor garanţii.
• Termenul de rambursare, caracteristică esenţială a creditului, are o mare varietate. De la
termene foarte scurte (24 ore) se ajunge la termene de la 30 la 50 de ani şi chiar 100 de ani
(pentru construcţia de locuinţe).
• Dobânda reprezintă caracteristica definitorie a creditului. Clauza dobânzii fixe, cuvenită în
cadrul acordului de credit, este acceptabilă pentru ambele părţi, pentru întregul împrumut şi pe
toată durata creditului.
• Acordarea creditului (Tranzacţia). Creditul poate fi constituit în cadrul unei tranzacţii unice:
acordarea unui împrumut, vânzarea unei obligaţiuni, angajarea unui depozit.

1
• Consemnarea şi transferabilitatea sunt caracteristici necesare ale creditului. Acordurile de
credit sunt consemnate, în marea lor majoritate, prin înscrisuri instrument de credit a căror
formă de prezentare implică aspecte multiple şi diferenţiate, esenţială fiind obligaţia fermă a
debitorului privind rambursarea împrumutului, respectiv dreptul creditorului de a i se plăti suma
angajată.
Transferabilitatea instrumentelor de credit şi deci transferul acordurilor de credit de la un
beneficiar la altul (de la un creditor la altul) este, în primul rând, o expresie a lichidităţii portofoliului
de creanţe, a posibilităţii pentru fiecare creditor de a transforma creanţe în bani, potrivit unei necesităţi
sau unei noi opţiuni.
o Funcţiile creditului bancar
• Redistribuirea fondurilor temporar disponibile: în activitatea de creditare, băncile folosesc nu
numai fondurile lor proprii ci şi un însemnat volum de fonduri atrase de la terţi, cum ar fi:
disponibilităţile existente în conturile clienţilor bancari, diverse plasamente pe termen scurt
efectuate de întreprinderi şi instituţii.
• Funcţia de emisiune presupune o altă latură a creditului bancar prin care se realizează lărgirea
creditului şi anume pe calea creării de mijloace băneşti suplimentare.

Dobânda
Creditul este inseparabil de dobândă. Dobânda este forma de remunerare a creditorului de către
debitor pentru folosirea capitalului de împrumut, este “preţul” capitalului de împrumut, al valorii de
întrebuinţare a acestuia. Dobânda poate fi privită atât ca mărime absolută, ca sumă pe care debitorul
trebuie să o plătească creditorului, cât şi ca mărime relativă, ca rată procentuală.
Din punctul de vedere al băncii, putem deosebi două categorii de dobânzi: dobânda bonificată
şi dobânda percepută.
Dobânda bonificată reprezintă remunerarea disponibilităţilor băneşti ale titularilor de conturi
constituite ca depozite la bancă. Capitalul mobilizat la dispoziţia băncilor este fructificat în procesul
creditării. Nivelul dobânzilor bonificate este dependent de rata inflaţiei, rata dobânzii de refinanţare
(taxa oficială a scontului, în cazul rescontării) şi ratele dobânzilor practicate de celelalte bănci
comerciale.
Dobânda percepută este dobânda pe care o încasează băncile de la clienţii lor în calitate de
debitori, corespunzător creditelor acordate.

2
ACTIVITATEA DE CREDITARE
ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Funcţia de bază a unei bănci în economie este creditarea, funcţie care le conferă băncilor
responsabilităţi majore privind promovarea unei economii bazate pe criteriul rentabilităţii şi eficienţei.
Creditarea reprezintă componenta cea mai importantă a operaţiunilor de plasament ale băncilor,
atât din punct de vedere al volumului de activitate, cât şi al participării la realizarea profitului bancar.
Activitatea de creditare a unei bănci este posibilă dat fiind faptul că aceasta este, în esenţă, o
instituţie de intermediere dintre cei care au fonduri disponibile şi cei care au nevoie de fonduri.
Creditul acordat populaţiei a constituit segmentul cel mai dinamic al creditului neguvernamental.
Creşterea extrem de rapidă a creditelor acordate populaţiei a avut consecinţe pozitive asupra sistemului
bancar românesc. Creşterea a fost facilitată de extinderea cererii populaţiei pentru creditele imobiliare
şi de consum, de diversificarea ofertelor şi creşterea atractivităţii produselor bancare şi nu în ultimul
rând, de aprecierea monedei naţionale.
În general nevoia de creditare a populaţiei apare din lipsa veniturilor proprii destinate
achiziţionării de bunuri de consum, de locuinţe precum şi a altor necesităţi cotidiene.
Creditele pentru persoanele fizice sunt mai puţin rentabile pentru bănci şi doar dinamica
celorlalte pieţe a determinat băncile să se extindă şi în domeniul creditului acordat populaţiei. Aceste
credite de valori mici sunt şi foarte bine diversificate în portofoliul de destinaţii, garanţii şi debitori.
Prin finanţarea consumului şi prin crearea unor instrumente şi tehnici, creditul a devenit o
prezenţă indispensabilă în viaţa populaţiei în orice ţară civilizată (creditul de consum, ipotecar etc).
Creditul are o importanţă deosebită în economie deoarece, prin însăşi natura lui, contribuie la
creşterea vitezei de rotaţie a banilor, la multiplicarea monedei scripturale, la reluarea permanentă a
fondurilor.
Etapele de analiză
Etapele de analiză privind acordarea creditului sunt de complexităţi diferite, în funcţie de
categoria din care face parte debitorul şi de nivelul creditului solicitat.

I. Pentru a analiza capacitatea de rambursare a creditului se parcurg următoarele


etape:
A. La momentul acordării se întocmeşte “Fişa personală de evaluare - SCORING” a
împrumutatului, iar punctajul obţinut trebuie să se încadreze în punctajul obţinut pentru
categoria A de credit. La acordarea creditelor de mică valoare se poate folosi numai bugetul de
venituri şi cheltuieli al familiei.
B. La determinarea cuantumului ratei lunare (credit+dobânda aferentă) se are în vedere ca acesta
să nu depăşească 1/3 din venitul lunar net al împrumutatului conform art. 409 alin. B din Codul
de procedură civilă. În situaţiile în care rata solicitată depăşeşte acest volum, se va solicita un
girant plătitor şi se va completa un angajament de plată de către solicitantul creditului.
C. Pe baza punctajului realizat şi având în vedere veniturile nete pe care solicitantul le realizează
se va stabili după caz disponibilitatea băncii de a proceda la negocierea creditului sau
imposibilitatea ei de a acorda creditul.

3
II. Dacă rezultatul analizei capacităţii de rambursare este favorabil, se trece la
negocierea şi acordarea propriu-zisă a creditului. În acest caz, etapele de parcurs sunt următoarele:
• După prezentarea documentaţiei de credit (adeverinţa de salariu a clientului şi a
giranţilor, situaţia patrimonială, rezultatul verificării faptice a garanţiilor mobiliare şi/sau
imobiliare evaluate), ofiţerul de credite întocmeşte un referat în care prezintă obiectivele
urmărite şi rezultatul investigaţiilor şi în care va face precizări cu privire la volumul,
destinaţia, termenul final de rambursare al creditului, nivelul dobânzilor, modalitatea de
acordare, angajare şi rambursare a creditului, rezultatul verificării faptice a garanţiei,
concluziile şi propunerile lui.
• Referatul ofiţerului de credite este prezentat apoi şefului serviciului de credite şi
conducerii unităţii bancare pentru avizare. Dacă decizia este nefavorabilă se va
comunica în scris solicitantului motivul refuzului, iar dacă este favorabilă se procedează
la completarea documentaţiei cu contractul de credit şi cu situaţia garanţiilor
asiguratorii.
• După perfectarea contractului de credit şi semnarea lui de către persoanele autorizate,
ofiţerul de credite va comunica operatorului de la ghişeu valoarea creditului aprobat şi
destinaţia sa.
• Perioada de angajare a creditului este prevăzută în contract. În cazul neangajării
integrale a creditului aprobat în cadrul termenului prevăzut, banca va întrerupe
creditarea şi va recalcula în mod corespunzător numărul şi cuantumul ratelor scadente.

III. Urmărirea şi controlul rambursării creditului se face de către ofiţerul de credit.


Procedura de urmărire în derulare a creditelor acordate persoanelor fizice, în vederea
minimizării riscului se realizează pe cale amiabilă şi/sau prin executare silită.

Gestiunea preventivă a riscului client


Din punct de vedere organizatoric, dosarele de credite sunt tratate de două compartimente
specializate şi relativ independente:
• ghişeul bancar, “serviciul de relaţii cu clienţii – front office”, unde se depune dosarul de
credit, se face analiza cererii de credit şi se ia decizia de acordare sau respingere a dosarului;
• compartimentul de credite al clienţilor individuali, “back office”, unde se primesc
dosarele acceptate.
Băncile acordă persoanelor fizice o gamă variată de credite, mai ales creditele de consum,
pentru finanţarea achiziţionării unor bunuri de folosinţă îndelungată sau pentru locuinţe. Acordarea
acestor tipuri de credite presupune existenţa unor garanţii certe.
Principalele forme ale creditului acordat persoanelor fizice de către băncile comerciale are în
principal, trei mari destinaţii: finanţarea construirii sau achiziţionării unei locuinţe, cumpărarea unor
bunuri de folosinţă îndelungată şi credite pentru nevoi personale nenominalizate.
La aceasta se mai adaugă şi unele forme de creditare a studiilor pentru elevi şi studenţi, precum

4
şi, mai nou, creditarea de trezorerie ce se poate efectua prin intermediul cărţilor de credit şi care este
acordată de bănci clienţilor persoane fizice care se bucură de o bună reputaţie.
Tipurile de credite acordate de bănci sunt în continuă diversificare în concordanţă cu cerinţele
clienţilor.

CAPITOLUL III
RAIFFEISEN BANK
Raiffeisen Bank este o bancă universală de top pe piaţa românească, oferind o gamă completă
de produse şi servicii de calitate superioară persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin
multiple canale de distribuţie: unităţi bancare (peste 500 în toată ţara), reţele de ATM şi EPOS, phone-
banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (myBanking) şi internet banking (Raiffeisen Online).
Raiffeisen Bank Romania a rezultat prin fuziunea, încheiată în iunie 2002, a celor două entităţi
deţinute de Grupul Raiffeisen în Romania: Raiffeisen Bank (România), înfiinţată în 1998 ca subsidiară
a Grupului RZB, şi Banca Agricolă Raiffeisen S.A., înfiinţată în 2001, după preluarea băncii de stat
Banca Agricolă de către grupul austriac.
De asemenea, Raiffeisen Bank este un jucător important pe piaţa cardurilor – a lansat primul
card de credit co-branded şi oferă clienţilor săi toată gama de carduri: de debit şi de credit, pentru
persoane fizice şi juridice, în lei sau în valută, cu utilizare naţională sau internaţională, de tip Visa sau
Mastercard.
Activitatea Raiffeisen Bank a fost recunoscută de prestigioase publicaţii şi gale de-a lungul
anilor, printre care:
• Business Arena Magazine - „Banca Retail a anului" (2009);
• Business Press – „Banca anului” pentru activitatea corporate din 2005 şi 2007, dar şi pentru
cele mai bune investiţii din sistemul bancar (2008), precum şi „Premiul de Excelenţă” pentru
aportul adus în relansarea economiei româneşti prin finanţare (2009);
• Camera de Comerţ şi Industrie a României - “Premiul de Excelenţă în Afaceri” pentru cele
mai diversificate produse şi servicii bancare destinate intreprinderilor mici şi mijlocii din 2007;
• Global Finance – „Cea mai bună bancă din România” (2004 si 2005);
• Piaţa Financiară – „Banca Anului” (2007), „Premiul de Excelenţă” pentru calitatea
portofoliului corporativ al băncii (2008) şi „Banca Corporate a anului” (2009);
• Revista e-Finance – „Cel mai accesat serviciu de mobile banking din România" - serviciul
myBanking (2009);

5
Flexicredit

Ţine-ţi creditul sub control!

Lucrurile se pot întampla în continuare aşa cum iţi doreşti, în ciuda


vremurilor grele.

Ia-ţi un Flexicredit şi beneficiezi oricând doreşti de pauză la plata a 3


rate, succesive sau nu, plus dobânzi începând de la 7%, dacă alegi să primeşti
salariul/ pensia în cont Raiffeisen Bank.
Caracteristici:
• Credit de nevoi personale.
• Valoare maximă: 10.000 de Euro (sau echivalentul în Lei)
• Valută: Lei sau Euro
• Perioadă: între 6 luni şi 10 ani.

Avantaje:
• Preaprobarea creditului pe loc, pe baza informaţiilor declarate.
• Acordarea creditului în 24 de ore fix*.
• Documentaţie simplificată, fără carte de muncă.
• Nu este necesară justificarea modului de utilizare a sumei primite.
• Fără garanţii.
• Poţi beneficia, la cerere, de asigurare de viaţă şi şomaj în condiţii avantajoase.
Documente necesare:
• factură de utilităţi (electricitate, gaze etc).
• Fişă fiscală.
• În anumite situaţii, banca poate solicita documente suplimentare.
• Adeverinţă de salariu

Flexicredit Integral
Eliberează-te de stresul prea multor credite!

Mai multe credite înseamnă prea multe rate lunare, prea multe drumuri la
bancă, prea multe obligaţii financiare, dobânda prea mare... E timpul să te
eliberezi de stresul administrării lor!

6
Adună-ţi toate creditele într-unul singur, mai avantajos, Flexicredit Integral,
creditul de refinanţare garantat cu ipotecă:
• Obţii o rată lunară unică şi o sumă de bani suplimentară.
• Beneficiezi oricând doreşti de amânare la plata a 3 rate, succesive sau nu.
• Iţi diminuezi efortul financiar: la refinanţarea în Euro te bucuri de dobânzi promoţionale până
pe 31 decembrie 2010: Euribor 6 luni + marja de la 5,9%.
• Iţi plătim taxele notariale: fii printre primii 750 de clienţi care depun documentaţia pentru
Flexicredit Integral în perioada 23 august - 7 octombrie 2010 şi câştigi garantat plata taxelor
notariale dacă îl contractezi până pe 5 noiembrie 2010, cu scopul de a refinanţa exclusiv
creditele deţinute la alte bănci.

Caracteristici:
• Valută: Euro, Lei.
• Dobânda: Euribor 6M/ Robor 6M + marja băncii.
• Valoare: în funcţie de venit şi garanţii (minimum 5.000-maximum 150.000 Euro sau
echivalentul în Lei).
• Perioada: între 6 luni şi 25 de ani.
• Garanţie: ipoteca constituită în favoarea băncii asupra unuia sau mai multor imobile aflate în
proprietatea împrumutatului/ codebitorului
• Asigurare: asigurarea imobilului/imobilelor cesionată în favoarea băncii

Documente necesare:
• Act de identitate, original şi copie, pentru tine şi codebitor
• Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
• Factură de utilităţi, ca dovadă a domiciliului
• Adeverinţă de salariu şi/sau documente specifice pentru celelalte tipuri de venit
• Fiţă fiscală
o Documente privind imobilul:
o Actele de proprietate ale imobilului
• Documentele necesare pentru procesul de evaluare (de ex.documentaţie cadastrală)
• Adresa/e cu privire la creditele ce se refinanţează (banca, sold credit, comisioane datorate etc)

Avantaje:
• Obţinerea unei sume de bani suplimentară.(maximum 15.000 Euro sau echivalentul în Lei).
• Confort: plăteşti o singură rată lunară, într-un singur loc.
• Efort financiar îmbunătaţit; poţi beneficia de o rată a dobânzii redusă faţă de cele plătite la
creditele anterioare.
• Acceptarea unei game largi de venituri (salarii, chirii, venituri din activităţi independente, etc).
• Flexibilitate în rambursare: 0% comision de rambursare anticipată.
• Oferta specială de dobândă pentru clienţii ce primesc salariul în cont la Raiffeisen Bank.
7
• Posibilitatea de a opta pentru "3 luni de amânare la plata ratelor" pe care le puteţi alege oricând
pe perioada creditului, dar nu în primele 6 luni de la acordare.

Flexicredit Plus

Fără explicaţii. Fără complicaţii.

Ai nevoie de o sumă de bani? OK! Nu e nevoie să explici pentru ce.


La Raiffeisen Bank deciziile iţi sunt respectate. Special pentru tine am
conceput Flexicredit Plus, creditul de nevoi personale garantat cu ipotecă, cu
dobânzi promoţionale de la 5,9% marja băncii + Euribor 6 luni.
Beneficiază acum de oferta promoţională valabilă în perioada 06
aprilie - 31 decembrie 2010.
Avantaje:
• Acceptarea unei game largi de venituri (salarii, pensii, venituri din chirii, venituri din activităţi
independente, etc.).
• 0% comision de administrare.
• 0% comision pentru plata anticipată
• Oferta specială de dobândă pentru clienţii ce primesc salariul în cont la Raiffeisen Bank.
• Posibilitatea de a opta pentru "3 luni de amânare la plata ratelor" pe care le puteţi alege oricând
pe perioada creditului, dar nu în primele 6 luni de la acordare

Caracteristici:
• Valută: Lei, Euro.
• Valoare: între 5.000 şi 150.000 Euro, sau echivalentul în Lei.
• Perioada: între 6 luni şi 25 de ani.
• Garanţie: ipoteca constituită în favoarea băncii asupra unuia sau mai multor imobile aflate în
proprietatea ta sau a unor terţi.
• Valoarea maximă finanţată: până la 65% din valoarea imobilelor aduse în garanţie.
• Asigurare: asigurarea imobilului/imobilelor, cesionată în favoarea băncii.

Documente necesare:
• Act de identitate, original şi copie, pentru tine şi codebitori.
• Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
• Factură de utilităţi, ca dovadă a domiciliului
• Adeverinţă de salariu şi/sau documente specifice pentru celelalte tipuri de venit.
• Fişă fiscală
• Documente privind imobilul:
o actele de proprietate ale imobilului.

8
o documentele necesare pentru procesul de evaluare (schiţe ale planului cadastral, extras
de carte funciară).

Creditul Casa Ta
Doreşti să-ţi cumperi o casă sau un teren?
Te gândeşti să-ţi renovezi locuinţa sau să-ţi construieşti una nouă?
Creditul imobiliar Casa Ta este soluţia optimă de creditare pentru tine, fără
compromisuri!
Beneficiază şi tu de dobânzile promoţionale de la 4,9% marja băncii +
Euribor 6 luni!
Avantaje:
• Acceptarea unei game largi de venituri (salarii, pensii, venituri din chirii, venituri din activităţi
independente etc.).
• Eliberarea unei scrisori de preaprobare a creditului valabilă 45 de zile.
• Acordarea creditului în ziua semnării contractului de vânzare-cumpărare şi ipoteca.
• 0% comision de administrare.
• 0% comision de rambursare anticipată.
• Oferta specială de dobândă pentru clienţii ce primesc salariul în cont la Raiffeisen Bank.
• Posibilitatea de a opta pentru "3 luni de amânare la plata ratelor" pe care le puteţi alege oricând
pe perioada creditului, dar nu în primele 6 luni de la acordare

Caracteristici:
• Valuta: Lei, Euro.
• Valoare: între 5.000 şi 200.000 de Euro (sau echivalentul în Lei).
• Perioada: între 3 şi 30 de ani.
• Garanţie: ipoteca de rang I instituită asupra imobilului achiziţionat sau asupra unor bunuri
imobile aflate în proprietatea solicitantului sau a unor terţi.
• Valoarea maximă finanţată: până la 75% din valoarea imobilelor aduse în garanţie.
• Asigurare: asigurarea imobilului, cesionată în favoarea băncii*.
*Pentru creditele mai mari de 100.000 de Euro banca poate solicita încheierea unei asigurari de viaţă.

Documente necesare:
• Act de identitate, original şi copie, pentru tine şi codebitor.
• Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
• Adeverinţă de salariu (pentru tine şi codebitor, semnată şi ştampilată de către angajator).
• Fiţă fiscală
• Documente privind imobilul:
• acte de proprietate ale imobilului.
• documente necesare pentru procesul de evaluare (schiţe ale planului cadastral, extras de carte
9
funciară).

• Documente din care rezultă valoarea proiectului de investiţii:


o pre-contract de vânzare-cumpărare, în cazul achiziţionării de locuinţe şi terenuri.
o proiect tehnic al lucrării, deviz general de lucrări, devize pe obiecte, autorizaţie de
construcţie, contract de construire sau antrepriză, grafic de execuţie a lucrărilor, în cazul
creditelor de modernizare şi construcţie.

Prima Ta Casa
Credite imobiliare acordate în cadrul programului guvernamental
Prima Casa.

Te gândeşti să te aşezi la casa ta?


Raiffeisen Bank te susţine!

Dacă nu ai în proprietate o locuinţă, te ajutăm să faci pasul către


prima ta casă, printr-un credit imobiliar garantat de stat şi cu costuri reduse: 0% comisioane bancare,
avans minim şi dobânzi avantajoase.
Beneficiază acum de oferta promoţională valabilă în perioada 06 aprilie - 31 decembrie 2010.

Avantaje:
• 0% comision de acordare.
• 0% comision de rambursare anticipată.
• Avans minim 5% raportat preţul de achiziţie pentru imobile a căror valoare este sub 60.000
EUR sau 3.000 EUR + diferenţa între preţul imobilului şi 60.000 EUR, pentru imobile a căror
valoare depaşeşte 60.000 EUR.
• Dobânda avantajoasă.
• Consiliere specializată prin personal dedicat.
• Acceptarea unei game largi de venituri (salarii, pensii, venituri din chirii, venituri din activităţi
independente, etc.).
• Documentaţie simplificată: fără carte de muncă.

Caracteristici şi criterii de eligibilitate:


• Se pot achiziţiona următoarele tipuri de locuinţe:
• locuinţe finalizate.
• locuinţe care urmează să se construiască.
• locuinţe aflate în faza de construcţie.
• Până la data solicitării creditului, clientul nu a deţinut în proprietate exclusivă sau împreună cu
soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită;
dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului,

10
dată în formă autentică.
• Clientul nu are în derulare un credit ipotecar/imobiliar.
• Vârsta cuprinsă între 21 şi 70 ani (la terminarea creditului).
• Constituirea unui depozit colateral corespunzător a 3 rate de dobândă.
• Valuta: LEI, EUR.
• Valoare: până la 57.000 de EUR (sau echivalentul în LEI).
• Perioada: între 3 şi 30 de ani.
 Ipoteca legală constituită în favoarea statului român asupra imobilului achiziţionat prin
credit.
 Asigurare obligatorie a imobilului având ca beneficiar statul român.
 Asigurare de viaţă opţională la costuri preferenţiale cu partenerul băncii.

Documente necesare:
 Act de identitate, original şi copie, pentru tine şi soţ/soţie (dacă este cazul).
 Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
 Documente care atestă realizarea de venituri de către solicitant şi, dacă este cazul, de către soţie;
 Antecontract de vânzare-cumpărare (între Vânzător şi Cumpărător) în forma autentică;
 Actele de proprietate ale imobilului
 Extras de Carte Funciară de Informare
 Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului şi codebitorului, daăa în formă autentică,
privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate legate de imobile în proprietate sau credite
ipotecare în derulare.

Creditul pentru bunuri de consum

Maxicredite cu minidobânzi!

Acum poţi alege creditul care ţi se potriveşte:


 Creditul Economic
 Creditul Pe Loc

Creditul Economic

Caracteristici:
• Valută: Lei.
• Valoare: între 1 000 şi 20.000 de Lei.
• Perioada: între 18 luni şi 60 de luni
• Rata dobânzii: începand de la 16,5%

11
• Comision de acordare: 6,5%
• Comision lunar de administrare: 0.65%
• DAE: începând de la 35,7%

Avantaje:
• Fără carte de muncă.
• Fără avans, fără girant.
• Rata lunară scăzută.
• Posibilitatea de rambursare anticipată a creditului.

Creditul Pe Loc
Caracteristici:
• Valută: Lei
• Valoare: între 300 şi 10. 000 de Lei.
• Perioada: între 6 luni şi 60 de luni.
• Rata dobânzii: începând de la 18%
• Comision de acordare: 7%
• Comision lunar de administrare: 0.7%
• DAE: începand de la 39%
Avantaje:
• Creditul se acordă pe loc.
• Fără avans, fără girant.
• Posibilitatea de rambursare anticipată a creditului.

Cum poţi beneficia de credit?

Vino cu următoarele documente la magazin:


• Act de identitate, original şi copie, pentru tine şi soţ/ soţie.
• Adeverinţă de salariu (completată, semnată şi ştampilată).
• Fişă fiscală
Completează dosarul de credit împreună cu analistul financiar din magazin.
Vei intra în posesia produsului dorit pe loc.

Creditul Maşina Ta
Ia-ţi un credit auto uşor de întreţinut! Ai un an întreg fără dobândă la
Maşina Ta!

12
Vrem să te bucuri din plin de maşina ta nou-nouţă aşa că iţi dăm o mână de ajutor la început de
drum: un credit simplu de obţinut, iar acum, mult mai uşor de întreţinut.
De aceea, iţi oferim o soluţie rapidă de finanţare şi, în plus, cu avantaje pe termen lung: nicio
dobândă în primul an la Maşina Ta.
Creditul Maşina Ta este un credit pentru cumpărarea de maşini sau moto-scutere noi.

Caracteristici:
• Valută: Lei.
• Valoare: între 2.000 şi 75.000 de EUR (echivalentul în lei).
• Perioada: între 6 luni şi 7 ani.
• Avans: minim 15% din valoarea autoturismului achiziţionat
• Garanţii: gaj pe maşina şi asigurare Full-CASCO cesionată în favoarea băncii.

Avantaje:
Procedura eficientă şi rapidă de acordare a finanţării: în doar 48 de ore eşti mai aproape de
maşina dorită:
• Fără girant.
• Fără carte de muncă
• Aprobare rapidă, în maximum 48 de ore din momentul constituirii dosarului.
• Se ia în calcul bugetul familiei, nefiind impus un venit minim personal.
• Plata automată a ratelor lunare din contul curent, fără să mai fie necesară deplasarea la bancă .
• Suport în obţinerea creditului la sediul dealerului auto
• Posibilitatea de rambursare anticipată a creditului, parţială sau integrală.
Acum puteţi achiziţiona automobilul sau moto-scuter-ul dorit, prin credit Raiffeisen Bank, de la
dealeri din toată ţara.

Documente necesare
• Act de identitate, original şi copie.
• Factură de utilităţi, ca dovadă a domiciliului.
• Adeverinţă de salariu, ultimul talon de pensie şi decizia de pensionare (dacă este cazul).
• Un document care să evidenţieze valoarea angajamentelor tale de plată (de exemplu: extras de
cont; în cazul în care ai mai multe credite: copia contractului de credit sau graficul de
rambursare).
• Factură proformă, aviz sau oferta de la dealer-ul de autoturisme.

Descoperitul de cont (overdraft)


“Doriţi să profitaţi de oportunităţi atunci când acestea apar fără să le mai puneţi pe lista
planurilor de viitor? Vă aşteptaţi la mai mult de la cardul dumneavoastra de salariu?”
13
Raiffeisen Bank vă oferă flexibilitatea financiară de care aveţi nevoie: descoperitul de cont
(overdraft).
Overdraft-ul vă pune la dispoziţie o sumă suplimentară de bani, echivalentul a până la 3
salarii, pe care o puteţi folosi imediat, fără restricţii. Astfel, aveţi posibilitatea de a extrage din
contul dumneavoastră o sumă mai mare decât cea de care dispuneţi la momentul respectiv.
Pot beneficia de aceasta facilitate toate persoanele fizice cu salariul lunar plătit de angajator
într-un cont curent deschis de client în bancă. Overdraftul nu se acordă pentru un scop precis, banca
nesolicitând niciun fel de documente explicative.

Avantajele facilităţii descoperit de cont:


• banca nu percepe taxe sau comisioane pentru neutilizarea descoperitului de cont;
• overdraft-ul nu are o dată fixă de rambursare integrală;
• dobânda se aplică numai pentru suma utilizată;
• în cazul îmbunătăţirii situaţiei financiare, poţi beneficia de majorarea sumei acordate.

Documente necesare (pentru salariaţi):


• Act de identitate, copie şi original (atât pentru solicitant cât şi pentru soţ/soţie solicitant);
• Fişa fiscală pentru anul anterior;
• Adeverinţa de salariu, semnată şi ştampilată de angajator.
Dacă vă hotarâţi pentru un overdraft la Raiffeisen Bank, trebuie să ştiţi că venitul trebuie să fie
de minim 100 EUR, iar suma pe care o puteţi obţine este în limita a 3 salarii. De asemenea, vechimea la
actualul loc de muncă trebuie să fie de minim 3 luni.
În ceea ce priveşte rambursarea banilor, nu există o limită de timp, atât timp cât angajatul
primeşte lunar salariul în cont. În cazul schimbării locului de muncă, descoperitul de cont trebuie
achitat integral, dar se poate negocia cu banca rambursarea în tranşe valorice, dacă suma este mai mare.

Dobânda se retrage din cont de către bancă în ultima zi a lunii şi depinde de existenţa unui
contract negociat între societatea angajatoare şi bancă. Dobânda standard, în lipsa unui astfel de
contract, este de 22% pentru sumele de până la 700 RON, 19,9% pentru sumele cuprinse între 700 şi 1
400 RON şi de 18% pentru sumele mai mari de 1 400 RON.
Dacă la sfârşitul lunii nu există în cont suma necesară pentru retragerea dobânzii, se percepe o
penalizare de 22% pe an, în funcţie de numărul de zile întârziate.

CONCLUZII
Volumul creditelor acordate populaţiei a înregistrat o expansiune semnificativă, şi există
posibilitatea ca această tendinţă să se menţină şi în viitor, atâta timp cât moneda naţională se va aprecia
faţă de principalele devize, iar rata dobânzii pentru creditele în valută va fi mai mică decât cea în lei,
menţinându-se la un nivel superior creditelor de producţie sau de investiţii ale firmelor.

14
Creşterea extrem de rapidă a creditelor acordate populaţiei a avut consecinţe pozitive asupra sistemului
bancar românesc. Creditarea populaţiei s-a realizat în mod predominant prin intermediul băncilor
comerciale. Acest aspect se datorează faptului că băncile comerciale deţin mai multe fonduri decât
celelalte bănci specializate.
În faţa acestor evoluţii, băncile româneşti, au găsit instrumentele necesare unui management
corespunzător al procesului de creditare, fapt reflectat şi prin nivelul redus şi în scădere al creditelor
restante în totalul creditelor restante.

15