P. 1
3. Modalitatile dreptului de proprietate

3. Modalitatile dreptului de proprietate

|Views: 128|Likes:
Published by Carmen

More info:

Published by: Carmen on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

CAPITOLUL II MODALITATILE DREPTULUI DE PROPRIETATE

MODALITATILE DREPTULUI DE PROPRIETATE Prin modalitate juridica avem in vedere nu numai situatia cand mai multe persoane au un drept de proprietate asupra unui bun sau mase de bunuri, dar §i atunci cand exista anumite situatii de ineertitudine vremelniea in care se afla dreptul de proprietate. De aceea, in literatura juridica se distinge intre urmatoarele situatii: prima, cand mai multe persoane au un drept de proprietate asupra bunului §i, a doua, cand exista o situatie juridica vremelniea in care se gaseste dreptul de proprietate. In primul caz, ne vom afla in prezenta proprietatii comune, iar in al doilea caz, in prezenta proprietatii anulabile si proprietatii rezolubile. • Proprietatea anulabila Vom defini proprietatea anulabila ca fiind acea modalitate juridica a dreptului de proprietate care exprima starea de ineertitudine vremelniea in_care se gases.te acest drept, cand el a fosttransferat de la o persoana la alta printr-un act juridic anulabil. Ceea ce este esential este ca actul prin care s-a transmis dreptul de^roplietate~este~lovit de nulitate__relativa. Un act este" anulabil cand a fost incheiat prin vicierea consimtamantului, cu nerespectarea conditiilor referitoare la capacitate, cand absenta consimtamantului este urmarea lipsei discernamantului etc. Nulitatea relativa poate fi invocata numai in cadrul termenului de prescriptie extinctiva si poate fi acoperita prin confirmare expresa ori tacita, de catre eel ce o poate invoca. Deoarece actiunea in anulare este prescriptibila, pana la implinirea termenului de prescriptie extinctiva, eel ce a dobandit dreptul de proprietate se afla intr-o situatie incerta. Desigur, incertitudinea este vremelniea §i ea dureaza pana la expirarea termenului de prescriptie a actiunii in anulare. Faptul de a nu se invoca anulabilitatea in termenul de prescriptie ar echivala cu o confirmare prezumata. Credem ca incertitudinea poate fi stopata chiar inainte de implinirea termenului de prescriptie, atat timp cat are loc o confirmare expresa, menita a acoperi nulitatea relativa. Prin confirmare sau expirarea termenului de prescriptie, actul de proprietate anulabil se consolideaza. 2. Proprietatea rezolubila Proprietatea rezolubila constituie o modalitate juridica_a dreptului de proprietate care exprima situatia de incertitudine vremelnica a acestui drept, atunci cand transmiterea dreptului de proprietate de la o persoana la alta a avut loc sub conditie rezolutorie. Atunci cand conditia se realizeaza, dreptul de proprietate este desfiintat retroactiy.. In cazul in care conditia nu se realizeaza, dreptul de proprietate se consolideaza defmitiv. In raport cu dobanditorul, conditia are valoarea unei conditii .suspensive. Practic, pana la momentul implinirii sau neimplinirii conditiei, dreptul de proprietate apartine in acela§i timp la doi proprietari: dobanditorului, care este proprietar, dar sub conditie rezolutorie, si transmitatorului, care continua sa fie proprietar, dar sub conditie suspensiva. Proprietatea rezolubila poate rezulta din lege sau din gpnventia partilor. Prin_ lege, proprietatea este rezolubila in urmatoarele cazuri: - situatia donatorului a carui donatie este revocata pentru na^terea unui copil (art.836 Cod civil). Daca_donatorului i se va naste un copil, dreptul de proprietate se va revoca, daca nu i se va. naste atunci dreptul_de proprietate_al donatarului se va consolida; - situatia aceluia care a vandut cu___facultatea_ de rascmnparare (art. 1371 si urmatoarele Cod civil).

728 Cod civil se refera doar la partajul succesoral. modalitatea juridica a cophdprietdtii este frecventa. Proprietatea_ comuna 3. Vom defini proprietatea comuna ca fund acea modalitate a dreptului de proprietate care_se caracterizeaza prin aceea ca "dreptul de propnetatep_apartine concomitent la doua sau mai multe persoane.Prin efectul împartelei starea de devalmasie se transformă într-o coproprietate obişnuită. Proprietatea comună pe cote-părŃi există între persoane fizice. oraşelor. Dimpotriva. definitie In vreme ce proprietatea rezolubila si proprietatea anulabila sunt mai rar intalnite. atunci ea încetează prin voinŃa părŃilor. iar titularii dreptului de proprietate pot fi persoane fizice. dobândirea prin confiscare sau prin acte juridice a cotei-parte a unui coproprietar. ca titulari ai dreptului de proprietate privata). pentru satisfacerea creanŃelor sale. pe cand dreptul de proprietate se fractioneaza pe cote parti aritmetice ideale.2. statul §i unitatile administrativ. Când devălmăşia rezultă din_convgntie. caracteristic coproprietăŃii este faptul că în vreme ce dreptul este fracŃionat. autorii Codului civil nu au reglementat in mod special coproprietatea. iar obiectul rămâne nefracŃionat în materialitatea sa. coproprietatea poate să apară în mai multe situaŃii: cota-parte a unui coproprietar a trecut la stat ca urmare a inexistenŃei moştenitorilor sau aceştia au renunŃat expres sau tacit la succesiune. ci cu totul accidental. Proprietatea comună pe cote-părŃi obişnuită sau temporară 4. care exercita in mod egal posesia. prin moartea unuia din soti sau. Dreptul de proprietate aparŃine la cel puŃin doi titulari: el mai este cunoscut şi sub denumirea de coproprietate. ocazie cu care se stabileleste cota parte ideală a devălmaşilor asupra bunului comun. cum ar fi cazul proprietatii comune pe cote-parti fortate). între persoane fizice şi stat. Cu toate acestea. egale sau inegale. cu prilejul iesirii din indiviziune (art. in cazuri deosebite.teritoriale (dar in acest caz.215/2000. partajarea imobilelor aflate în indiviziune în domeniul privat al comunelor. insa doctrina şi jurisprudenta au considerat ca acest text de lege este aplicabil in toate cazurile de coproprietate (pe langa coproprietatea rezultata din succesiune mai exista coproprietatea izvorîta din contract sau chiar din lege. Ceea ce distinge proprietatea comuna pe cote parti este faptul ca obiectul ramane nefractionat in materialitatea sa.3. prin partaj in timpul "casatoriei. Proprietatea comuna in devalmasie poate rezulta din lege (situatia bunurilor comune dobandite de soti Jn timpul casatoriei) sau dintr-o conventie_a partilor (caz in care ea va dura atat timp cat au convenit partile). municipiilor sau judeŃelor se face pe bază de expertiză însuşită de consiliul local sau cel judeŃean. art.728 Cod civil). sub aspect material bunul mobil sau imobil continuă să subziste. .potivit dispozitiilor art 728 Cod civil. 3. între persoane fizice şi stat sau unităŃile administrativ-teritoriale. între persoane juridice. ca titulari ai dreptului de proprietate privată etc. De altfel. egale sau inegale. in cazul proprietatii comune in devalmasie dreptul de proprietate comuna apartine nefractionat tuturor titularilor devalmasi si au ca obiect bunuri comune nefractionate in materialitatea lor. între persoane fizice şi juridice. statul preia cota-parte din bunul comun etc. DefiniŃie Am văzut că proprietatea comună pe cote-părŃi se caracterizează prin aceea că dreptul de proprietate însuşi este fracŃionat în cote părŃi aritmetice ideale. Proprietatea comuna poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile. NoŃiuni generale. Formele dreptului de proprietate comuna In prezent exista doua forme de proprietate comuna: proprietatea comuna pe cote_-parti si proprietatea comuna in devalmasie. Potrivit Legii nr. Proprietatea comună pe cote părŃi poate fi temporară sau forŃata . cu prilejul executării silite. 4. Privire generala. forma temporară a proprietăŃii comune pe cote părŃi poate înceta oricînd. folosinta si dipozitia. persoane juridice. Deci. Lichidarea starii de devalmasie poate avea loc odata cu desfacerea casatoriei.1.1.

Proprietatea comuna pe cote-parti temporara sau obişnuită poate inceta oricand. pe cale amiabila sau prin intermediul instantelor judecatoreşti. in ce priveste exercitarea dreptului. In doctrina juridica s-a considerat pa un mod de dobindire a proprietatii comune pe cote-parti o constituie transformarea proprietatii comune in/devalmasie in proprietate comuna pe cote-parti.485 §i 486 Cod civil.ci la modul in care. de natura sa juridica. pana in momentul partajului.2 Cod civil). Cele mai frecvente moduri de dobandire sunt succesiunea şi _conventiile. Exercitarea dreptului de proprietate comuna pe cote-parti prezinta unele partiularitati determinate.3. Coproprietatea poate rezulta din faptul producerii unui bun de catre mai multe persoane (de exemplu. sau mai multor persoane. Intr-adevar nimeni nu poate fi obligat sa ramana in indiviziune. se stabileste doar cota-parte determinate a fiecarui sot si componenta masei bunurilor de impartit. pe de o parte. folosinta şi dispozitie. 4. O asemenea dispozitie testamentara este contrara legii. credem ca oricare din coproprietari va putea cere oricand iesirea din indiviziune. 728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat sa ramana in indiviziune. de structura complexa sub care se infatiseaza acest drept. Indiferent ca se infatiseaza ca un drept ce apartine unei singure persoane. Individualizandu-se cotele fiecarui fost sot asupra bunurilor comune.2 Cod civil nu mai opereaza. 4. exista unele moduri specifice de dobandire a dreptului de proprietate comuna pe coteparti. dar care sa nu depaşeasca 5 ani. nu opereaza o asemenea transformare. in fiecare caz. Desigur. in cazul bunurilor indivizibile dar nimic nu impiedica să aiba ca obiect şi bunurile divizibile. daca in acest caz coproprietarii nu au stabilit durata starii de indiviziune. iar in cazul coproprietatii rezultata din conventie. conventia va putea fi reînnoită (art. nu la existenta atributelor pe care acest drept le cuprinde caci ele exista. avem in vedere situatia cand un testator impune printr-un testament de a nu se face partajul decat dupa cinci ani. coproprietatea exista.2. . Modurile de dobandire a dreptului de proprietate comuna pe cote-parti Pe langa modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate prevazute de art. asupra evindentierii particularitatiilor ce reprezinta exercitarea atributelor care alcatuiesc continutul dreptului de proprietate comuna pe cote-parti cu referire la bunul comun. asupra sublinierii acelor trasaturi specifice ale actelor juridice . chiar cand ar exista conditii sau prohibitii contrarii". Suntem de parere ca. textul legii prevede ca "Un coerede poate oricand cere imparteala succesiunii. iar in al doilea rand. caracterul devalma§ al proprietatii pastrandu-se si dupa desfacerea casatoriei. fara sa aiba loc impartirea bunurilor comune. Deosebirile dintre cazul in care dreptul de proprietate apartine unei singure persoane si cazul in care este vorba despre un drept de proprietate comuna se refera.ModuriIe de exercitare a proprietatii comune pe cote-parti a) Consideratii generate. Este adevarat ca art. uzucapiune si ocupatiune. deopotriva. de exemplu. Data fiind aceasta structura complexa. Proprietatea comuna pe cote parti poate fi dobandita prin accesiune. Este posibila incheierea unei conventii prin care sa se mentina coproprietatea o perioada de timp. in principiu. dreptul de proprietate cuprinde in continutul sau atributele de posesie.728 alin. Totusi. pe perioada convenita gasindu-ne practic in prezenta unei coproprietati fortate. in ambele cazuri. de regula. indiviziunea va dura atat timp cat au convenit coproprietarii. in primul rand.728 Cod civil se refera doar la indiviziunile rezultate din succesiune. Credem ca singura posibilitate in care proprietatea comuna in devalmasie se transforma in proprietate comuna pe cote-parti este cea in care. dupa trecerea acestei perioade. prin partaj. cea mai frecventa fiind accesiunea imobiliara artificiala. in alte cazuri art. iar pe de alta parte. edificarea unei constructii de mai multe persoane pe terenul uneia din ele).728 alin. analiza problemelor referitoare la exercitarea dreptului de proprietate comuna pe cote-parti trebuie sa poarte.se exercita aceste atribute. pana in momentul partajului ne vom afla in prezenta unei proprietati comune pe cote-parti. Referindu-se la succesiuni. Daca o asemenea conventie este obligatorie intre coproprietari (in virtutea principiului puterii obligatorii a conventiilor legal intocmite). Potrivit prevederilor art.

facute de titularii acestui drept cat priveşte cota lor parte din dreptul de proprietate. potrivit legii şi regulilor de convietuire sociala".atributele dreptului de proprietate nu pot fi exercitate in mod abuziv. iar in art. Regulile generale referitoare la dreptul de proprietate comuna pe coteparti privesc atat exercitrea atributelor de posesie. a finalităŃii social-economice a acestuia. Exercitiul acestor drepturi devine abuziv nu numai atunci cand sunt nesocotite interesele celorlalti titulari. iar. ceea ce atrage obligaŃia autorului de a repara prejudiciul cauzat . Exercitarea simultana şi concurenta a atributelor ce alcatuiesc.3 din acelasi decret. situaqtie in care ele nu se mai bucura de ocrotirea legii. Prevederile art.satisfacerea intereselor tuturor coproprietarilor. drepturile de folosinta. Dreptul de proprietate comuna asupra unui bun sau universalitati de bunuri indreptateşte pe titulari la realizarea deplina a prerogativelor proprietatii. in acord cu interesele celorlalti titulari ai dreptului de proprietate comuna. Abuzul de drept presupune. Dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi este dreptul a cărui exercitare presupune în cel mai înalt grad o conciliere deplină şi o armonizare desăvârşită a intereselor tuturor proprietarilor. dupa ce se consfmteste ocrotirea prin lege a drepturilor civile. Avand in vedere aceste considerente. dar in acelasi timp îi si obliga la o exercitare in limitele impuse de implinirea interesului lor. potrivit art.l si 3 din Decretul nr. in exercitarea acestui drept. se impun unele precizari de ordin general privitoare la exercitarea dreptului de proprietate.. Numai în acest fel se poate asigura stricta respectare a finalităŃii social-economice a acestui drept . Inainte insa de a trece la analiza concreta a acestor probleme. Intr-adevar. dupa aceea. a oricărui drept subiectiv -. în general. este de la sine inteles ca. exercitarea acestui drept trebuie sa se faca in conformitate cu legea §i regulile de convietuire sociala şi potrivit scopului pentru care a fost recunoscut acest drept.ca de altfel. materiale si culturale. în conformitate cu legea şi regulile de convieŃuire socială. sau cand sunt exercitate cu rea-credinta"5 . dar §i atunci .l din Decretul nr. . deci si a acelor abuzuri care privesc exercitarea atributelor cuprinse in dreptul de proprietate comuna. dar şi cu respectarea drepturilor si intereselor celorlalti titulari ai dreptului. şi în materia exercitării atributelor cuprinse în dreptul de proprietate comuna . cauzarea unui prejudiciu altei persoane sau celorlalŃi coproprietari.cand sunt abatute de la fmalitatea care le justifica existenta. trebuie sa se asigure respectarea regimului juridic corespunzator fiecarei forme de proprietate ce se infaŃiseaza pe cote-parti. pe lângă depăşirea cadrului legal al exercitării dreptului. se prevede ca aceste drepturi pot fi exercitate numai potrivit cu scopul lor economic şi social.31/1954 constituie baza legala a sanctionarii oricarui abuz de drept. drepturile pe care titularii le pot exercita asupra cotei lor parti din dreptul de proprietate pentru ca in final sa se evidentieze şi principalele obligatii cu care se coreleaza drepturile aratate privitoare la bunul comun. . Totodata. continutul dreptului de proprietate comuna trebuie sa se faca nu numai in concordanta cu legea si regulile de convietuire sociala. in cadral capitolului de fata vor fi analizate mai intai. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti fiind o modalitate sub care se infaŃiseaza toate formele de proprietate existente in tara noastra. Este ceea ce sublinea instanta noastra suprema intr-o decizie de speta. in acord cu interesul obstesc. ca . dar cu aplicabilitate generala. Prima si cea mai importanta precizare ce trebuie facuta in legatura cu continutul dreptului de proprietate este aceea ca exercitarea atributelor recunoscute de lege proprietarilor nu poate avea loc decat in vederea realizarii scopului pentru care acest drept a fost reglementat de lege şi in stricta concordanta cu prevederile acesteia. folosinta §i dispozitie asupra bunului comun. cat şi exercitarea dreptului de proprietate asupra cote-parti ideale..…drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute in scopul de a se satisface interesele personale. posesie şi dispozitie ale coproprietarilor asupra bunului comun.31/1954. nedeterminate in materialitatea ei. astfel încit să prejudicieze pe alti proprietari in exercitarea drepturilor lor"55 .

conform cotei lor părŃi din dreptul de proprietate. chiar înainte de partaj. căci. în afara indicaŃiilor de ordin general privind exercitarea dreptului de proprietate comună. Când exercitarea atributelor cuprinse în dreptul de proprietate comnă are loc din spirit de şicană. după ce se arată că. fructele se cuvin coproprietarilor. deşi folosinŃa ca atribut al dreptului de proprietate prezintă o importanŃă deosebită. se face precizarea că această exercitare trebuie să se facă sub condiŃia de a respecta drepturile coproprietarilor . s-a cristalizat regula generală potrivit căreia fiecare coproprietar se poate folosi de bun cu respectarea a două condiŃii: de a nu schimba destinaŃia bunului şi de a nu împiedica exerciŃiul concurent şi simultan al atribului de folosinŃă al celorlalŃi coproprietari. în special. aceasta fiind de esenŃa stării de indiviziune. Cu toate acestea. Cel păgutbit prin exercitarea abuzivă a dreptului de către un coproprietar ori de către o altă persoană. Dacă bunul ce alcătuieşte obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi este folosit în exclusivitate de către un singur coproprietar. în proproŃie cu partea sa indiviză" . ExistenŃa prejudiciului este. de o importanŃă deosebită sunt indicaŃiile date de instanŃa noastră supremă: „prerogativele dreptului de proprietate nu pot fi exercitate de unul dintre coproprietari fără concursul şi comsimŃământul celorlalŃi. ParticularităŃile exercitării atributelor de folosinŃă posesie şi dispoziŃie asupra bunului comun. deoarece caracteristic stării de indiviziune este că dreptul fiecărui coproprietar atinge fiecare parte din bunul respectiv. nici acŃiunea de a se înlătura efectele exercitării dreptului. rămânând ca perceperea de către unul dintre ei a unei porŃiuni de fructe peste partea sa să dea loc la socoteli între ei. în timpul indiviziunii. în sensul că fiecare este proprietar exclusiv numai asupra porŃiunii indivize aferente lui din bun. pur abstractă.Exercitarea abuzivă a atributelor cuprinse în dreptul de proprietate comună poate avea ca scop fie obŃinerea unui folos material. In caz de neînŃelegere între coproprietari cu privire la folosinŃa bunului aflat în indiviziune. ceea ce încalcă. Coproprietarii sunt îndreptăŃiŃi la fructele. dobândind în proprietate fructele şi veniturile pe care le pot obŃine din acel bun. prin intermediul său asigurându-se insuşi procesul de utilizare a însuşirilor bunului pentru satisfacerea nevoilor de ordin patrimonial ale titularilor dreptului de proprietate comună. constă în dreptul coproprietarilor de a utiliza bunul comun în propriul lor interes. O astfel de acŃiune a coproprietarilor se întemeiază pe ideea îmbogăŃirii fără justă cauză59. pentru porŃiunea aferentă fiecăruia. în cazul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi. Atributul folosinŃei. Codul civil nu cuprinde nici o prevedere prin care să reglementeze dreptul de folosinŃă asupra bunului comun. instanŃele nu pot să formeze loturi pe care să le atribuie în folosinŃa exclusivă fiecărui coindivizar. Astfel. care intră în conŃinutul juridic al dreptului de proprietate comună pe cotepărŃi. în lipsa acestuia. asupra întregului bun. • Exercitarea dreptului de folosinŃă. 4. şi a atributului de folosinŃă privind bunul comun. compensări sau preluări. proporŃional cotelor-părŃi din dreptul de proprietate. un element necesar al abuzului de drept. fiecare coproprietar are dreptul să exercite folosinŃa asupra bunului indiviz. ori numai un singur coproprietar îi culege fructele. veniturile şi productele bunului comun. fie pur şi simplu cauzarea de prejudicii celorlalŃi coproprietari. însă fiecare poate să exercite prerogativele dreptului său. prin depăşirea limitelor normale ale acestei exercitări. fără consimŃământul lor. în general. în susmenŃionata decizie. sunt regulile de convieŃuire socială. urmează a se adresa instanŃei judecătoreşti. dovedind caracterul abuziv al exercitării dreptului şi prejudiciul care i s-a cauzat. cel mai adesea. în acest sens. aşadar. Cu privire la exercitarea atributelor ce alcătuiesc conŃinutul juridic al dreptului de proprietate comună. ceilalŃi coproprietari sunt îndreptăŃiŃi de a solicita echivalentul lipsei de folosinŃă sau contraechivalentul fructelor. Această porŃiune este până la împărŃeală. fostul Tribunal Suprem stabileşte principiul după care urmează a se exercita . în proproŃie cu partea indiviză a fiecăruia.4. ca atare. după caz. în literatura de specialitate şi în practica judiciară s-a reuşit să se evidenŃieze principalele particularităŃi ale exercitării atributului de folosinŃă din cuprinsul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi. într-o decizie a instanŃei supreme. nu există interesul şi nu există.

parte dintre ei nu pot pretinde chirie de la ceilalŃi"61. nici o dispoziŃie legală nu prevede şi nici practica judiciară nu se opune ca. s-a arătat că: „.civ. în legătură cu aceasta. civ. un coproprietar nu poate. fără consimŃământul celorlalŃi să aducă bunului comun transformări. ipoteza prevăzută de art. desfiinŃarea lucrărilor noi sau despăgubiri fără a avea nevoie de consimŃământul celorlalŃi sau de o împărŃeală prealabilă a bunului. bunului comun i-au fost produse degradări sau i-a fost schimbată destinaŃia. şi anume. instanŃa de fond este obligată să cerceteze dacă reclamantul proprietar exclusiv asupra construcŃiei.. Rezultă. după cum spune şi tribunalul regional. în practica judiciară. indiferent de cotele respective de coproprietate. constructorul . prin consimŃământul lor unanim. pentru a cere evacuarea din imobil a unui coproprietar. şi. s-a pus problema dacă în ipoteza ridicării unei construcŃii sau a altei lucrări de către un coproprietar pe un teren ce aparŃine în proprietate comună pe cote-părŃi. se găseşte un teren pe care se află un imobil ce alcătuieşte obiectul dreptului de proprietate exclusivă al unui dintre titularii dreptului de proprietate comună asupra terenului. poate în virtutea dreptului său propriu să ceară remedierea degradărilor aduse bunului comun. renovări sau să efectueze orice alt act material susceptibil ai schimba destinaŃia şi aceasta indiferent de întinderea cotei sale părŃi.din moment ce între părŃi nu există raporturi de la proprietar la chiriaş.998-999 C.oricare dintre coproprietari. care nu încetează decât prin partaj. chiar dacă drepturile lor succesorale sunt neegale. imobil ce a fost închiriat celorlalŃi coproprietari. prin consimŃământul lor unanim. De asemenea. ca atare. De asemenea. în prima. într-cât calitatea de proprietar în indiviziune asupra terenului nu implică în mod necesar pe aceea de coproprietar asupra construcŃiei"63. în practica judiciară s-a ridicat problema dacă este posibil ca un coproprietar să pretindă chirie de la celălalt coproprietar al imobilului sau să ceară evacuarea acestuia pe motiv că întinderea cotei sale părŃi este mult mai mare decât a celuilalt. în mod constant. recurentul nu poate fi îndreptăŃit să invoce dispoziŃiile din legea chiriilor şi textele coerspunzătoare din Codul civil. Astfel. Problema exercitării atributului de folosinŃă prin încasarea chiriei s-a pus în practica judiciară şi sub alt aspect. într-un astfel de caz.atributul de folosinŃă asupra bunului comun. aşadar. netăgăduită. Dacă. comoştenitorii. a indicat instanŃelor judecătoreşti că: „în timpul stării de indiviziune. în temeiul art.? Răspunsul la această întrebare a fost negativ. iar în consecinŃă. în legătură cu exercitarea atributului de folosinŃă prin încasarea chiriei asupra unui imobil... daă această dovadă a fost făcută. în proprietatea comună pe cote-părŃi a două sau mai multe persoane. au deopotrivă calitatea de coproprietari. se vor aplica dispoziŃiile art. există cazuri în care. cu ocazia exercitării atributului de folosinŃă sau a oricărui alt atribut ce intră în conŃinutul juridic al dreptului de proprietate comună pe cote părŃi. proprietarul imobilului poate pretinde plata chiriei de la ceilalŃi coproprietari? Răspunsul la o asemenea întrebare nu poate fi decât afirmativ. calitate care nu este incompatibilă cu aceea de coproprietar asupra terenului. instanŃa supremă. pot stabili şi un alt mod de exercitare a folosinŃei. are dreptul să facă dovada că este proprietar exclusiv al construcŃiei închiriate.. coproprietarii să stabilească un alt mod de exercitare a atributului de folosinŃă. că exerciŃiul atributului de folosinŃă asupra bunului comun se poate face în mod simultan şi concurent de către toŃi coproprietarii sau că aceştia. că terenul pe care se găseşte construcŃie este stăpânit de dânsul în indiviziune cu alŃi coproprietari. în acest sens.recurentul.494 C. coproprietarii pot consimŃi ca numai unul dintre ei sau chiar o persoană străină de coproprietate să exercite atributul de folosinŃă asupra bunului comun. Prin urmare. Cu toate acestea.. în rezolvarea acestei probleme. instanŃa supremă a făcut precizarea: „. Astfel. şi ipoteza discutată în literatură sunt diferite. indiferent de împrejurarea.. civ.64. aceea a unui partaj amiabil sau judecătoresc"62. care cere plata unei chirii. că fructele şi veniturile bunului comun se cuvin coproprietarilor în proporŃia cotei lor părŃi. bun comun. să-i recunoască în principiu dreptul la acŃiune pentru plata chiriei. într-adevăr. Singura posibilitate legală pentru precizarea drepturilor concrete ale fiecăruia dintre cei doi coproprietari în indiviziune asupra imobilului este. se arată că: „. în literatura de specialitate65.494 C.

constructorul are asupra terenului. dacă se dovedesc a fi utile. fostul Tribunal Suprem arăta că:în situaŃia în care un bun aparŃine în indiviziune ori devălmăşie mai multor proprietari şi numai unul sau unii dintre ei fac acte de administrare ori conservare asupra lui. dacă sumele cheltuite sunt infime în raport cu valoarea imobilului. Eventualele neînŃelegeri intervenite între coproprietari. privind efectuarea acestor acte. etc."67. prin actele de conservare se urmăreşte menŃinerea unui bun sau a unui drept în starea lui actuală. înscrierea unei ipoteci. actele de conservare au ca scop de a salva patrimoniul sau un drept ori un bun ce intră în compunerea patrimoniului de la un pericol iminent. în acest sens. acte materiale sau juridice ce sunt de natură a duce la conservarea bunului comun.să existe un pericol iminent care ameninŃă pieirea unui bun sau pierderea unui drept. fie păstrarea acestora. Această soluŃie a fost adoptată în ideea de a atenua consecinŃele nefavorabile ale regulii unanimităŃii acordului coproprietarilor în privinŃa efectuării actelor de administrare privind bunul comun. cererea de inventar. aşa cum le arată şi numele. Astfel. în literatura de specialitate. încasarea şi întrebuinŃarea fructelor şi veniturilor. de ele profitând toŃi coproprietarii. aceste acte sunt absolut indispensabile pentru însăşi fiinŃa bunului ori dreptului salvat. pe când în cea de-a doua. constituie act de conservare.actul săvârşit să necesite o cheltuială minimă în raport cu valoarea bunului sau dreptului salvat. din punct de vedere juridic. Aceste acte se realizează prin procedee normale de aplicaŃie curentă şi sunt de importanŃă mijlocie. cum mai sunt denumite în literatura de specialitate şi practica judiciară. C. este necesar a se stabili dacă întruneşte următoarele două condiŃii: . credem că un coproprietar poate să întreprindă. în schimbul unor cheltuieli de importanŃă mai redusă. Coproprietarii neconstructori vor avea dreptul.ridică o construcŃie pe un teren asupra căruia nu are nici un drept. Aşa spre exemplu. acestea profită şi sunt opozabile şi celorlalŃi în condiŃiile gestiunii de interese. transcrierea unui act de vânzare-cumpărare. civ.acŃiunea în evacuare este un act de administrare. Efectuarea acestor acte de către un singur coproprietar se întemeiază. astfel de acte de conservare pot fi făcute de un singur coproprietar. fără consimŃământul celorlalŃi coproprietari. s-a admis că. actele de administrare propriu-zise. Pentru a şti dacă un act este sau nu act de conservare. a unei chirii pentru un bun dat în locaŃiune. Este suficient ca un singur coproprietar să se opună actului de administrare propus de ceilalŃi pentru ca un asemenea act să nu poată fi încheiat. fără a avea nevoie de consimŃământul celorlalŃi. care nu se poate exercita decât cu consimŃământul tuturor coindivizărilor" . Actele de administrare normală şi curentă sau. Prin natura lor. s-a statuat că: „. soluŃia propusă este de natură a armoniza interesele contrare ale coproprietarilor într-un caz în care este în joc fiinŃa materială a bunului comun. Tocmai în aceasta se relefiază în mod deosebit . Cu alte cuvinte. Fără a afecta cu ceva voinŃa coproprietarilor. un drept de proprietate a cărui întindere este stabilită sub forma unei cote-părŃi. prevăzute de art. sunt acte de conservare. spre exemplu. etc. Într-adevăr.. De asemenea.987 şi urm.. credem că nu pot fi rezolvate de instanŃele judecătoreşti. cheltuielile făcute pentru repararea unui imobil. pe principiul gestiunii de afaceri66. efectuarea actelor de administrare propriu-zise cu privire la bunul comun necesită consimŃământul unanim al tuturor coproprietarilor. Tocmai de aceea. Prin astfel de acte însă nu trebuie să se altereze natura şi destinaŃia bunului comun ori să fie stânjenit exerciŃiul concurent şi simultan al folosinŃei celorlalŃi coproprietari şi nici să li se provoace acestora vreun prejudiciu. în calitate de coproprietar. cu obligaŃia însă de a despăgubii pe coproprietarul constructor. . au scopul de a face productiv un patrimoniu sau un bun prin perceperea. Astfel de acte sunt cele privitoare la încasarea. actele prin care se întrerupe o prescripŃie. ca şi în practica judiciară. sau încasarea dobânzilor pentru o anumită sumă dată cu împrumut. Cu toate acestea. care ameninŃă să se prăbuşească. fie să ceară demolarea construcŃiilor sau lucrării făcute fără consimŃământul lor.

aşa cum s-a arătat. modul de administrare a bunului comun. Coproprietarii exercită. coposesiunea presupune coexistenŃa concurentă şi simlutană a unei pluralităŃi de posesiuni de aceeaşi natură juridică. Ea cuprinde un element obiectiv. Regula unanimităŃii coproprietarilor în privinŃa actelor de administrare asupra bunului comun a fost supusă unor serioase şi îndreptăŃite critici în literaturta de specialitate69.este aplicabilă din punct de vedere logic tuturor drepturilor susceptibile de a fi exercitate concurent. hotărârea acestora putând fi însă atacată la organele judecătoreşti. FaŃă de această situaŃie. ca stare de fapt şi de posesia exercitată asupra unui bun cu un alt titlu decât acela de proprietate. împreună atributul de posesie asupra bunului ori bunurilor comune. Coposesiunea ar fi astfel manifestarea concretă a coproprietăŃii aşa cum posesia exclusivă este manifestarea concretă a proprietăŃii"70. chiar să împuternicească un administrator care să-i reprezinte în actele juridice şi litigiile privitoare la administrarea bunurilor. una dreptului de proprietate. fără a aduce însă atingere drepturilor celorlalŃi coproprietari şi fără a schimba destinaŃia economică a bunului comun. Elementul material (corpus) constă în dreptul de proprietate comună dintr-un ansamblu de acte de uz şi folosinŃă corespunzătoare cotei-părŃi a fiecărui coproprietar. Nu suntem în prezenŃa unei coposesiuni dacă. ca atare. şi coposesiunea presupune două elemente constituive: corpus şi animus. fostul Tribunal Suprem. credem că va trebui să li se recunoască coproprietarilor dreptul de a stabili singuri. Ei pot stabili însă şi un alt mod de exercitare a posesiei. Titularii dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi exercită. Ceea ce deosebeşte posesia. la nevoie. putând. în ceea ce priveşte elementul psihologic (animus) el constă în voinŃa coproprietarilor de a se comporta ca titulari ai dreptului de proprietate în limitele cotei lor părŃi. De asemenea. în alte cazuri. Ca şi posesia. pe baza principiului majorităŃii. asupra aceluiaşi bun se exercită concomitent două posesii ce corespund. Ea se referă totuşi în accepŃiunea obişnuită. este posibil ca un singur coproprietar să posede bunul comun. Există. de regulă. a considerat valabile unele acte de administrare făcute de un singur coproprietar în virtutea gestiunii de afaceri sau. aşadar. unui drept de uzufruct sau de servitute. sau mai exact spus. practica judiciară. posesia asupra bunului comun poate să fie exercitată şi de o terŃă persoană. criticile îndreptăŃite aduse acestei reguli în literatura de specialitate. „Această noŃiune de coposesiune . precum şi rolul creator al practicii judiciare în aplicarea acestei reguli. în temeiul unui mandat tacit. este existenŃa titlului de proprietate. cu intenŃie de coproprietari.s-a arătat în litareatura juridică . iar cealaltă. constă în stăpânirea de fapt a unui bun sub nume de proprietar. socotim necesar ca viitorul Cod civil să prevadă ca. posesia asupra bunului ori bunurilor comune ce alcătuiesc obiectul dreptului lor. în cadrul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi o pluralitate de posesii ce se exercită asupra aceluiaşi bun comun. Astfel. spre exemplu. atunci când este tulburat în posesie de către celălalt coindivizar"71. la situaŃia mai multor posesiuni exercitate concurent şi animus condomini. în mod simultan şi concurent. Tot astfel. „Fiecare din coindivizari are un drept propriu de posesie şi. actele de administrare privind bunul comun trebuie să fie efectuate în baza hotărârii majorităŃii coproprietarilor. Prin urmare. Termenul de coposesie corespunde ideii exercitării simultane şi concurente a posesiei asupra unui bun de către mai mulŃi proprietari. • Exercitarea dreptului de posesie Posesia. . Având în vedere consecinŃele deosebit de grave la care poate da naştere regula unanimităŃii privind efectuarea actelor de administrare asupra bunului comun. de posesie. Posesia sau mai precis coposesia exercitată de coproprietari asupra unui bun comun prezintă unele particularităŃi. are şi calea acŃiunii posesorii. voinŃa proprietarului de a poseda pentru el însuşi. asupra unui bun indiviz. într-o anumită perioadă de timp de la data când a fost luată.de pregnant caracterul cu desăvârşire antieconomic pe care-1 prezintă coproprietatea vremelnică în cadrul legislaŃiei noastre actuale. ca atribut al dreptului de proprietate. prin voinŃa coproprietarilor. în primul rând. care constă în deŃinerea ori stăpânirea bunului şi un element subiectiv. ca atribut al dreptului de proprietate. acte ce se exercită asupra întregului bun.

limitând.. prevede că: „. Bunurile comune în puterea destinaŃiei legale. îşi intervertesc deŃinerea într-o posesie utilă. în al doilea rând. aşa cum prevede art. iar în cea de-a doua. proprietarii coindivizari nu pot uzucapa unul faŃă de altul. Legiuitorul nu numai că nu a considerat bunurile ce alcătuiesc obiectul coproprietăŃii obişnuite sau temporare bunuri comune.590 Cod civ. el posedă bunul cu intenŃie de . atât în literatura de specialitate72.1853 Cod civ. Valabilitatea detenŃiei rezultă. al titularului unui alt drept real. sub nume precar .728 Cod civ.1846 şi urm. în lipsa unui partaj. în realitate. Astfel. s-au formulat două teorii: în prima teză se susŃine că posesia coproprietarului ar fi precară. nu constituie o posesie sub nume de proprietar". un zid comun. a fost folosită şi de către unele instanŃe judecătoreşti în motivarea soluŃiilor date în legătură cu refuzul unor coproprietari de a aduce la împărŃeală anumite bunuri invocînd în acest sens uzucapiunea ~. în rezolvarea acestei probleme. de proprietate" . cum ar fi de exemplu.. adică deŃine materialmente bunul. aşadar. DispoziŃiile ari 1858 Cod civ. Posesia utilă care poate duce la dobândirea unui imobil pe calea prescripŃiei achizitive. la care se referă prevederile art. dimpotrivă. că posesia ar fi echivocă. din titlul şi din recunoaşterea de către detentorul precar a dreptului altei persoane asupra bunului. sunt aplicabile celor ce deŃin bunuri cu titlu precar şi care. fiecare în parte având o cotă parte din dreptul de proprietate ce are ca obiect bunul comun.1853 Cod civ. Sunt semnificative. fie cu acordul şi pe contul proprietarului. sunt bunurile ce alcătuiesc obiectul coproprietăŃii forŃate a despărŃiturilor comune. Stăpânirea pe baza unui drept indiviz a unei porŃiuni din bunul respectiv nu poate constitui posesiune utilă. coproprietarul nu este obligat să restituie bunul. Precaritatea sau detenŃia precară constă în exerciŃiul unei puteri de fapt asupra unui bun. ci numai să-1 aducă la împărŃeală.. ci. pe care legea îl prezumă a fi comun (art.)76. totuşi. În legătură cu natura şi caracterul posesiei exercitate de către un singur coproprietar asupra bunului comun. potrivit căreia posesia exercitată de un singur copropritar ar fi precară. în literatura de specialitate şi în practica judiciară.. au dat un răspuns negativ. în cazurile prevăzute în acest articol. art. sau asupra unui lucru comun în puterea destinaŃoiei legale a aceluia. juste. Nu poate fi considerată deci posesiune utilă. ci cu titlu de proprietate. Această teorie întemeiată pe prevederile art. deoarece atâta vreme cât bunul nu a fost împărŃit.actele ce le exercităm asupra unui lucru al altuia. a avut o atitudine mai puŃin binevoitoare faŃă de această formă de coproprietate.1853 Cod civ. în general.. ceea ce nu este cazul coproprietarilor. fie în virtutea unui titlu legalsau judiciar 4. dacă posesia exercitată în mod exclusiv de un coproprietar asupra bunului comun ar fi precară. el trebuie să aibă o obligaŃie convenŃională sau legală de restituire a bunului. cât şi practica judiciară. s-a ridicat problema dacă o astfel de posesie poate duce la dobândirea dreptului de proprietate pe calea prescripŃiei achizitive. se invocă dispoziŃiile art. Cod civ. cu excepŃia cazului unei intervertiri publice a posesiunii.. cele arătate de fostul Tribunal Suprem: „Este de principiu ca în timpul stării de indiviziune.. ar fi posibilă mtervertirea publică a posesiei între coproprietari. În legătură cu teoria potrivit căreia posesia exercitată de un singur coproprietar ar fi atacată de viciul precarităŃii se impun unele precizări.1853 Cod civ. convenŃia de indiviziune la termenul de 5 ani. dispoziŃiile art. Mai mult chiar. în acest sens. obligaŃie ce reprezintă tocmai esenŃa precarităŃii.1853 Cod civ. acea posesiune exercitată în temeiul unui drept indiviz asupra unui imobil. într-adevăr. cu obligaŃia de a1 restitui adevăratului proprietar sau titular al altui drept real. fiindcă ar fi greu de conceput ca bunul ce alcătuieşte obiectul acestei coproprietăti să fie considerat „lucru comun în puterea destinaŃiei legale". nu se referă la coproprietatea obişnuită sau temporară. în cazul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi. Detentorul precar spre deosebire de posesor are numai corpus. în condiŃiile art. nu se poate presupune o stăpânire materială asupra coeti ideale din acel bun. Deşi indicaŃiile date în această decizie cu privire la exercitarea posesiei de către coproprietari sunt. după caz. în susŃinerea teoriei. nu putem fi de acord cu afirmaŃia potrivit căreia. Coproprietarii nu deŃin bunul comun cu titlu precar.In legătură cu exercitarea posesiei de către un singur coproprietar. presupune stăpânirea materială a unui imobil. ceea ce este de natură să dea naştere pentru detentor la obligaŃia de restituire a bunului. în puterea destinaŃiei lor legale..

. prin prescripŃia achizitivă. hotărârea judecătorească de adjudecare a unui bun. autorii care sau referit la această problemă au ajuns la concluzia că un coproprietar ce posedă în mod exclusiv bunul comun poate invoca faŃă de ceilalŃi numai uzucapiunea de 30 de ani81. posesia coproprietarului trebuie să aibă un caracter exclusiv pentru sine şi contradictoriu faŃă de drepturile celorlalŃi coproprietari. cu excluderea celorlalŃi coproprietari. până la efectuarea împărŃelii. cum ar fi spre exemplu: vânzarea. convenŃiile de împărŃeală. o reparaŃie făcută în nume personal. etc. cât şi în practica judiciară se consideră că posesia este echivocă în cazul în care există îndoială asupra titlului sub care sunt săvîrşite actele de folosinŃă de către posesor. a dat naştere la unele discuŃii cu caracter contradictoriu a fost aceea dacă coproprietarul. prin natura sa. care. credem că trebuie să se Ńină seama de natura actului prin care a fost dobândit dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi. Posesia coproprietarului este însă echivocă.95/1957. în general.se arată în decizia nr. De îndată însă ce un coproprietar arată prin acte neechivoce.. care posedă în mod exclusiv bunul comun. prescripŃia achizitivă de 30 de ani"79. posesia sa este comună cu a celorlalŃi coproprietari. el poate invoca dobândirea în proprietate exclusivă a bunului comun. Cu alte cuvinte actele de posesie exercitate de coproprietari asupra bunului comun au un caracter echivoc. într-adevăr: „. de asemenea. adicăsă fie exercitată sub nume de proprietar. posesia sa devine utilă şi. are un drept de proprietate. În conformitate cu prevederile legii. În cadrul celei de-a două teorii se susŃine că posesia exercitată de un singur coproprietar este echivocă. în legătură cu aceasta. Prin just titlu se înŃelege un act juridic.proprietar ştiind că este titularul dreptului de proprietate asupra unei părŃi din bun neindividualizată însă. posesia sa trebuie să îndeplinească cerinŃele prevăzute de art. continuă. Cu alte cuvinte. poartă asupra fiecărei molecule materiale a bunului comun. Această soluŃie a fost adoptată şi de instanŃele noastre judecătoreşti. Coproprietarul nu deŃine bunul unei alte persoane. pe cale de consecinŃă. netulburată. schimbul. depozit. pentru ca uzucapiunea de 10 până la 20 de ani să ducă la dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun. În soluŃionarea problemei termenuluide prescripŃiei pe care un coproprietar îl poate invoca pentru dobândirea în proprietate exclusivă a bunului comun. atât în literatura juridică. se cere buna-credinŃă şi just titlu"82. comodat. ci şi pentru ceilalŃi. în afara condiŃiei bunei credinŃe şi a unei posesii neviciate. nu pot fi considerate drept just titlu acele acte juridice care nu transferă un drept real: convenŃiile de locaŃiune. publică şi neechivocă. împreună cu alte persoane. Prin urmare. el nu posedă numai pentru sine. donaŃia. ci bunul asupra căruia el. având un caracter echivoc. legatul particular. nu este aptă a fundamenta dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune" . Cu unele excepŃii80. hotărârile judecătoreşti declarative. a fostului Tribunal Suprem -. deoarece există îndoiala dacă posesorul a săvârşit aceste acte în virtutea dreptului său parŃial de proprietate sau în calitate de posesor exclusiv al bunului comun. are scopul de a transmite dreptul de proprietate. cum ar fi o închiriere a bunului comun pe numele său. etc.posesiunea sa este comună cu a celorlalŃi comoştenitori. până la efectuarea împărŃelii. Este ceea ce s-a stabilit şi în practica judecătorească atunci când s-a decis că titularii dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi sunt presupuşi că posedă unii pentru alŃii „motiv pentru care posesie lor. etc. dacă bunul comun a fost dobândit printr-un act translativ de proprietate. dacă bineînŃeles posesia sa întruneşte şi celelalte condiŃii cerute de lege. „Pentru dobândirea proprietăŃii prin prescripŃia achizitivă de 10-20 ani. Problema care.1847 Cod civ. ea are un caracter echivoc şi prin urmare nu-i poate fi utilă pentru a dobândi prin prescripŃie"77.. Pentru ca un coproprietar să poată dobândi bunul comun prin prescripŃia achizitivă.. că înŃelege să posede pentru sine. Astfel. în cazul în care dreptul de proprietate . drept care. Dimpotrivă. s-a arătat că „un moştenitor care stăpâneşte ca proprietar un imobil succesoral în mod exclusiv poate invoca faŃă de comoştenitorul său. coproprietarul care a posedat în mod exclusiv bunul poate opune celorlalŃi prescripŃia achizitivă de 10 până la 20 de ani. se mai cere să se bazeze pe un just titlu. poate invoca faŃă de ceilalŃi coproprietari numai uzucapiunea de 30 de ani sau şi pe aceea de 10 până la 20 de ani.

pct. împotriva coposesorului care refuză să aducă la masa partajabilă fructele percepute ceilalŃi coposesori au la îndemână o acŃiune personală ce se prescrie în termen de 3 ani. au obligaŃia de a restitui bunul deŃinut cu titlu precar de către defunct. ci în raporturile dintre comoştenitori. s-a ridicat problema dacă titlul pro herede poate fi considerat ca just titlu pentru dobândirea dreptului de proprietate prin prescripŃia achizitivă de 10 până la 20 de ani. cât şi în practica judiciară. Cumpărătorul dobândeşte însă un drept de proprietate sub condiŃie. în momentul împărŃelii. Odată reziliată condiŃia. înstrăinarea bunului comun este valabilă. se ia în considerare nu titlul lor de dobândire a bunului. să permită unora să dobândească prin uzucapiunea scurtă proprietatea exclusivă a unui bun indiviz. prin prescripŃia achizitivă. fie fără ca el să cunoască această calitate. fostul Tribunal Suprem a arătat: „Copropritarul unui imobil neavând un drept exclusiv de proprietate. în sensul că ele permit succesorului de bună credinŃă să dobândească.1859 Cod civ. acestea îi aparŃin în exclusivitate. ci numai un drept indiviz asupra fiecărei porŃiuni din acel imobil. Actele de dispoziŃie asupra bunului comun nu vor putea fi valabil încheiate decât cu consimŃământul unanim al tuturor coproprietarilor. Cu toate acestea. fie prin aducerea la cunoştiiinŃa cumpărătorului a calităŃii de coproprietar a celui ce înstrăinează. instanŃele noastre de judecată au fost chemate în repetate rânduri să se pronunŃe cu privire la actele de dispoziŃie afectuate de un singur coproprietar asupra bunului comun. înstrăinarea bunului comun poate avea Ioc. Coposesia mai produce şi alte efecte. În literatura de specialitate. Având în vedere dispoziŃiile art. în astfel de cazuri. care prevede că transmisiunea universală către un succesor de bună credinŃă este de natură a interverti precaritatea şi a o preface într-o posesie utilă. în primul caz. dispoziŃiile art. un efect al coposesiei. în afară de cele relative la partea sa indiviză30. împotriva celorlalŃi comoştenitori. în legătură cu aceasta. dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului comun poate avea loc numai prin prescripŃia achizitivă de 30 de ani. în lotul coproprietarului vânzător. dobândind şi calitatea de a fi pârât în cadrul acŃiunii în revendicare introdusă de o terŃă persoană ce pretinde că este proprietarul bunului comun ce se revendică. fiecare coproprietar are dreptul de a-şi apăra coposesia pe calea acŃiunilor posesorii. succesorii universali sau cu titlu universal.comună pe cote-părŃi a fost dobândit printr-un act juridic ce nu poate fi considerat just titlu. ca şi când . ca efect al coposesiei.l fiecare coproprietar având asupra bunului comun numai o cotă-parte din dreptul de proprietate. Această regulă generală stabilită în literatura de specialitete. De altfel. deoarece. luând locul autorului lor. De asemenea.167/195888. ci titlul de dobândire al autorului lor . prin urmare. împotriva unor terŃe persoane. neputând constitui un titlu just care: „.. potrivit Decretului nr. urmează că dânsul nu poate face acte de dispoziŃie. fiecare coproprietar are dreptul la partea din fructele bunului comun corespunzătoare cotei sale părŃi. dreptul do proprietate este considerat ca fiind pur şi simplu de la data încheierii contractului. fără consimŃământul celorlalŃi coproprietari. când cumpărătorul cunoaşte calitatea de coproprietar a vânzătorului. ori testamentară (legat universal sau cu titlu universal) nu poate constitui un just titlu. Moştenitorii succesând nu numai în drepturile dar şi în obligaŃiile defunctului. instanŃele judecătoreşti au considerat titlul pro herede ca un just titlu83. nu poate legitima dobândirea unei proprietăŃi exclusive" '.1858..4 Cod civ. succesiunea ab intestat. Astfel. nefiind obligat a le include în masa partajabilă87. SoluŃia instanŃelor judecătoreşti a fost însă supusă unor îndreptăŃite critici în literatura de specialitate . sunt derogatorii de la dreptul comun.1858. moştenirea. In cazul în care un coposcsor a obŃinut fructele industriale prin munca sa proprie. căci acest titlu le este comun tuturor şi. în toate aceste cazuri. ca şi în practica judiciară. în situaŃia la care ne referim problema se pune nu faŃă de terŃi. • Exercitarea dreptului de dispoziŃie. Într-adevăr. Dreptul de proprietate al cumpărătorului depinde de faptul dacă bunul vândut va cădea. se justifică prin aceea c. nu poate să dispună de părŃile din bun ce nu-i aparŃin. proprietatea unui bun care nu aparŃinea defunctului şi pe care acesta îl deŃinea cu titlu precar. Practic.4 şi art. pct.

Iară consimŃământul lor:. până la efectuarea partajului. dacă aceasta a fost săvîrşită în lipsa sa şi fără să se Ńină seama de opoziŃia existentă la data împărŃelii.eroare care potrivit articolului 954 aliniatul 1 cod civil produce nulitatea vinzarii. are de proprietate generală.. în partea sa finală se dispune că. FaŃă de prevederile art. Principalul efect al opoziŃiei constă în aceea că cel ce o face devine parte la acŃiunea în împărŃeală. nici unul dintre coproprietari nu este proprietar exclusiv asupra bunului sau asupra anumitor bunuri determinate. fiind săvârşită de un neproprietar (art. de către un coproprietar este sancŃionat cu nulitatea.. În ipoteza în care ceilalŃi coproprietari ratifică actul de dispoziŃie efectuat de către un singur coproprietar. întiucîl pe tot timpul cât există raporturi juridice de proprietate comună. Dreptul de opoziŃie al dobânditorului la acŃiunea de partaj. onsacrat de art.785 Cod civ. Astfel: „. Cea de-a doua situaŃie. pe cale de consecinŃă. rămânând ca răfuiala să se facă ulterior între ei. este nulă. în această situaŃie. la lichidarea stării de indiviziune" . opoziŃia trebuie cunoscută de toŃi coproprietarii. În cazul insa in caic bunul \indut de către un coproprietar cade cu ocazia efectuării împărŃelii. s-a considerat că actul de vânzare încheiat. dacă bunul vîndut cade în lotul altui coproprietar. se întâlneşte mai frecvent.785 Cod civ. Dimpotrivă. ca urmare a efectului declarativ al partajului. în legătură cu această problemă. dobântitorul a cumpărat a noii domino. condiŃia nerealizându-se vânzarea se consideră ca şi când nu ar fi existat. vânzarea est. indiferent de cauza ce ar da naştere dreptului de proprietate comună pe cote-părti9'.785 şi 786 Cod civ. vânzarea nu este nulă. acesta este. considerat ca a fost proprietar excluisiv în mod retroactiv şi deci vânzarea rămâne valabilă.totusi in cazul in care partile au stipulat ca proprietatea bunului se va stramuta de indata asupra cumparatorului. În ceea ce priveşte momentul în care poate fi făcută opoziŃia deşi în art. Prin urmare.este in . care prin partaj este atribuit unui alt comoştenitor decât vânzătorul.)"w. în afară de aceasta.. în practica judiciară s-a stabilit că poate constitui opoziŃie orice act al dobânditorului din care să rezulte neîndoielnic voinŃa acestuia de a participa la împărŃeală92. fiecare având doar o cotă parte ideală din dreptul de proprietate. care practic. care nu disting o mume formă prin care să se realizeze dreptul de intervenŃie. care iirăta că: „în cazul în care unul dintre coproprietari..dreptul nu ar fi fost niciodată sub condiŃie. în timpul stării de indiviziune. În literatura de specialitate. vânzarea nu poate fi considerată nulă (art. deşi se referă la succesiuni. dobânditonil a cunoscut calitatea de coproprietar a vânzătorului si. nu numai de coproprietarul vânzător. Pentru a produce însă efecte. el ştia că devine proprietar deplin asupra bunului numai după efectuarea împărŃelii şi cu condiŃia ca bunul vândut să cadă în lotul coproprietarului vînzător.. vinde un bun indiviz. ci supusă condiŃiei rezolutorii ca bunul vândut să nu cadă în Iotul altui coproprietar. este aceea în care coproprietarul care dispune de bunul comun nu aduce la cunoştinŃa dobânditorului calitatea sa de coproprietar.785 Cod civ. sunt deosebit de semnificative indicaŃiile date de fostul Tribunal Suprem. nulă în temeiul declarativ al împărŃelii''1. vânzarea unui imobil. în cazul când bunul vândut cade în lotul coindivizarului vânzător. mijlocul prin care se realizează dreptul de intervenŃie al dobânditorului îl constituie cererea de intervenŃie sau opoziŃie pe care acesta este îndreptăŃit să o facă pe tot timpul ît durează acŃiunea de împărteală. într-adevăr. De aici derivă necesitatea pentru dobândilor de a face cerere de intervenŃie sau opoziŃie la partaj.)"94. Desi in legislatia tarii noasre nu este interzisa vinzarea lucrului altuia.aceasta echivalează cu renunŃarea faŃă de terŃul cumpărător la orice drept asupra bunului. se prevede că ea poate avea loc până ia definitivarea împărŃelii.786 Cod civ. deoarece există eroare asupra unei calităŃi substanŃiale a obiectului contractului de vânzarc-cumpărare. în lotul altui coproprietar decît vânzătorul.. Din punct de vedere al tehnicii juridice. totuşi dobânditorul poate ataca o împărteală..

deşi în realitate nu o arc. Astfel. întrucât cota lor parte nu are un obiect determinat. cota-parte determină întinderea prerogativelor pe care care coproprietar este îndreptăŃit a Ic exercita asupra bunului num. este de presupus că părŃile au comis o eroare substanŃială în privinŃa obiectului convenŃiei. munfirâtoruhii calitatea de coproprietar. este în realitate un proprietar aparent. în ceea ce priveşte actul de transmisiune dintre neproprietari şi terŃa persoana. în legătură cu aceasta fostul Tribunal Suprem făcea următoarele precizări: „Bsle cK principiu că o persoană nu poate transmite un drept pe care nul are. indiferent de buna sau reaua sa credinŃă. răspunde de evicŃiune faŃă de cumpărător. colegiul civil al fostului Tribunal Suprem consacra aceeaşi soluŃie . vânzarea poate fi supusă ratificării. individualizat. iar o asemenea vânzare. este anulabilă"99. ea purtând asupra ilecărei molecule din bunul comun.2 din Decretul nr. Cu alte vinte. atât timp cât nu este lovit de o nulitate absolută. în rcaliate. Drepturile coproprietarilor cu privire hi cota lor parte din dreptul de proprietate Cota-parte reprezintă măsura în care dreptul de proprietate fiecărui coproprietar se întinde asupra bunului comun. vor fi sancŃionate cu nulitatea relativă penru eroare asupra obiectului intractului . Dreptul de dispoziŃie materială asupra bunului comun aparŃine tuturor coproprietarilor şi poate fi exercitat numai cu consimŃământul unanim al tuturor coproprietarilor. Într-o altă decizie de speŃa. Astfel. eroare can-este sancŃionată cu anularea vânzării. el nefiind proprietar exluziv asupra acestuia. chiar dacă transmisiunea unui bun se face între o persoană care nu este proprietara lui şi o terŃă persoană. în cazul în care se pretinde „un drept bine individualizat". Ei nu pot dispune însă de soarta materială a bunului.9 alin . anularea lui. Astfel fiind. cât şi în practica judiciară. . Iară a aduce la o . se consideră că actele de înstrăinare săvârşite de un coproprietar privind bunul comun. ci pentru că vânzătorul.nulitatea relativă a onveŃici de vânzare -. coproprietarii au la îndemână acŃiunea în revendicare101. dacă ceilalŃi coproprietari validează vânzarea în privinŃa cotelor lor părŃi din dreptul de proprietate. În această situaŃie dobânditorul se va putea apăra invocind in favoarea sa efectele uzucapiunii sau exceptia ce rezulta din prevederele art 19091910. În astfel de cazuri. în cazul împărŃelii. se prescrie în termenul prevăzut de art. Pentru salvgardarea intereselor lor. proprietarul aparent nu este decât vânzătorul bunului altuia. nu poate fi cerută decât de persoanele care au participat la încheierea actului său de succesorii lor"' . 5. cumpărătorul este considerat că a fost proprietar exclusiv în mod retroactiv si deci vânzarea rămîne valabila. se arată că: „Acela care se înfăŃişează ca proprietar al bunului. iar dobânditorul nu poate primi un drept decât de la titularul său. deci ca vânzător în nume propriu. dreptul dispoziŃie al fiecărui coproprietar se limitează doar la dispozŃia luridică asupra cotei sale părŃi.3 combinat cu art. Dacă cu acesta ocazie bunul vândut cade în lotul coproprietarului vânzător. adică coproprietarul. în cazul în care ambele părŃi sau cel puŃin cumpărătorul este de bună-credinŃâ. se comportă ca un vânzător aparent şi. însă nu pentru cauză de eroare asupra obiectului contractului. proprietarii devin proprietari exclusivi asupra unei părŃi terminate din bunul comun. Rezultă. ei pot cere anularea actului săvârşit de un singur coproprietar. 167/1958 şi poate fi acoperită prin confirmare dacă coproprietarul vânzător devine proprietar deplin asupra bunului vândut. De asemenea. acest lucru nu iese din patrimoniul adevăratului proprietar. ceilalŃi coproprietari au mai multe posibilităŃi. În sfirşit . precum şi măsura în care. coproprietarii mai pot recurge la acŃiunea de împarteala .afara de orice indoiala ca vinyarea va fi anulata deoarece vinzatorul trebuia sa fie proprietarul bunului in momntul vinzarii. dacă actul încheiat este lovit de o cauză de nulitate absolută. aşadar. că atât în literatura de specialitate. Această nulitate se caracterizează prin următoarele100: poate fi invocată numai de cumpărător. Deoarece cota-parte reprezintă o fracŃiune din dreptul de proprietate asupra bunului comun. coproprietarul neputând transfera cumparatorului proprietateaea bunului. care rămâne liber să dispună de dreptul său. determinând o eroare comună şi invincibilă în sensul că are această calitate.

este foarte greu de imaginat existenŃa facultăŃii de dispoziŃie materială asupra unui drept indiviz al cărui obiect este neindividualizat în materialitatea sa. ca de pildă. străin până atunci de interesele celorlalŃi. în locul acestui coproprietar. Astfel. credem. în mod evident. cât şi prin acte juridice cu titlu gratuit. căci acestora le este indiferent dacă. Prin astfel de acte nu se afectează cu nimic materialitatea bunului comun şi nici integritatea juridică a prerogativelor pe care copropritarii le exercită asupra bunului comun. căreia. Nici împrejurarea că bunul a fost atribuit unuia dintre coproprietari nu justifică concluzia pentru anularea actului de înstrăinarc. adică să cumpere cota-parte. coproprietarul ar dori să-i vândă cota sa parte . determinat sub forma de cotăparte. cu privire la intenŃia sa încunoştiinŃare ce trebuie să cuprindă. pe ideea că exerciŃiul acestui drept nu aduce nici un inconvenient celorlalŃi coproprietari. într-o anumită perioadă de timp de la încunoştiinŃare. oricare dintre coproprietari este în drept să facă acte de dispoziŃie tară a avea nevoie de consimŃământul celorlalŃi coproprietari. EsenŃa viitoarei reglementări a dreptului de preemŃiune credem că trebuie să constea în aceea că fiecare dintre coproprietar. dobânditorul substituindu-se în drepturile transmiŃătorului. iar drepturile celorlalŃi coproprietari rămânând neatinse.cuprinde. cât şi prin acte juridice pentru cauze de moarte. să-şi manifeste dorinŃa într-un anumit fel. Dreptul de preemŃiune al coproprietarilor. posibilitatea de a dispune de cota sa printrun act de înstrăinare (vânzare. cu realitatea.această fundamentare apare contrară. folosinŃei şi dispoziŃiei . atât în literatura de specialitate. Înstrăinarea cotei-părŃi se poate realiza atât prin acte juridice cu titlu oneros. exclusiv din dreptul de proprietate ce are ca obiect bunul comun. donaŃie. suficient fiind să se recunoască celorlalŃi coproprietari un drept de preemŃiune faŃă de orice persoană. De asemenea. coproprietarul poate dispune de cota sa parte prin acte între vii. că noua reglementare ce va fi dată raporturilor juridice de proprietate comună va avea în vedere . printr-o notificare.cu inconvenientele arătate . preocupat de a facilita pe toate căile circulaŃia mărfurilor.odată cu îmbunătăŃirile întregului sistem al exercitării posesiei. Dreptul exclusiv al fiecărui coproprietar asupra cotei sale părŃi. credem că . căci noul coproprietar. În aceste condiŃii actul prin care s-a înstrăinat cota ideală dintr-un imobil este valabil. in concepŃia legiuitorului. în cazul în care unul dintre ei ar dori să-şi înstrăineze cotaparte asupra bunului comun. oricare dintre proprietari poate înstrăina total sau partial dreptu sau de proprietate sub formă de cote-părŃi. ci plata către dobînditor a echivalentului cotei sale părŃi . Aceasta este o regulă generala unanim admisă. În privinŃa cotei sale părŃi.De altfel. precum şi a celorlalte condiŃii ale înstrăinării. în mod obligatoriu. cât şi practica judiciară. atribuirea bunului unui alt coproprietar va avea drept consecinŃă nu anularea actului de înstrăinare. un altul va dobândi cota-parte asupra bunului comun. indicarea preŃului. la un preŃ egal. fiecare coproprietar este îndreptăŃit să greveze cota sa parte cu drepturi reale. În afara posibilităŃii de înstrăinare a cotei-părŃi. Deptul fiecărui coproprietar de a dispune liber şi neingrădit de cota sa parte se justifică şi se întemeiază pe principiul potrivit căruia asupra cotei-părŃi fiecare coproprietar are un drept propriu.şi necesitatea de a asigura interesele tuturor coproprietarilor. Recunoaşterea de către Codul civil în vigoare a dreptului fiecărui copropritar de a dispune liber de cota sa parte şi-a găsit rea. Actul de înstrăinare confirmând calitatea de coproprietar a dobânditorului. trebuie ca. aşadar. etc). poate stânjeni pe ceilalŃi coproprietari în administrarea bunului comun. dobânditorul substituindu-se în locul şi în dreptul celui ce şi-a înstrăinat total sau parŃial cota sa parte. pe ceilalŃi coproprietar. tot în cadrul dreptului de dispoziŃie. De aceea. ce voieşte să înstrăineze cota sa parte să fie obligat a încunoştiinŃa în scris. În concluzie fiecare coproprietar poate face toate actele de dispoziŃie juridică ce sunt compatibile cu natura pur intelectuală a dreptul său de propeietate. FaŃă de modul in care este insă reglementată exercitarea de către coproprietari a atributelor cuprinse în dreptul de proprietate . Aceasta va avea loc nu neapărat pe calea limitării propriu-zise a dreptului fiecărui coproprietar de a dispune de cota sa parte. Coproprietarul care ar dori să-şi exercite dreptul de preemŃiune.

cu efect retroactiv. Prin partaj se pune capăt stării de indiviziune. ce au constituit un deziderat. Prin partajarea folosinŃei materiale a bunului dreptul de proprietate comun nu este afectat.1. precum şi prevederile Legii nr. Astfel: . un comoşlenitor poate cere oricând împărŃeala succesiunii. Partajul poate fi efectuat prin bună învoială sau pe cale judiciară. în prezent. 728. făcând ca dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi să rămână tară obiect. textul este aplicabil oricărei ieşiri din indiviziunc indiferent de modul în care a luat fiinŃă coproprietatea.728 Cod civil. Există mai multe modalităŃi prin care se poate înceta propritatea comună pe cote-părŃi.6970). în urma modificărilor sale prin legea nr.2 Partajul de proprietate. deşi nu sunt cunoscute cazuri legale de partaj de folosinŃă.52) şi Legea nr. cumpărare. bunurile cu privire la înstrăinarea cărora se poate exercita dreptul de preemŃiune.728. Cod civil "Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. privind circulaŃia juridică a terenurilor (art. în consecinŃă. nu şi la cazurile în care un coproprietar dispune de cota sa parte printr-un act cu titlu gratuit. Am arătat că deşi art.54/1998.întregul bun comun este trecut în componenŃa domeniului public.atunci când are loc pieirea totală a bunului comun. nu este interzisă de lege. 169/1997 (art. de succesorii lor sau de creditori. 18/1991 a Fondului Funciar. domeniul de aplicare a dreptului de preemŃiune. care se aplică tuturor împărŃelilor. Un coerede poate cere oricând împărŃeala succesiunii".situaŃia în care un coproprietar dobândeşte un drept exclusiv de proprietate asupra întregului bun comun.legale cuprind reguli generale. în sensul că bunurile stăpânite pe cote-părŃi sunt trecute. ori la înstrăinările ce au loc în conformitate cu dispoziŃiile Codului de procedură civilă. . 6. respectiv. modul de exercitare şi de încetare a dreptului de preemŃiune. nimic nu împiedică să aibă loc o asemenea împărŃeala printr-o convenŃie. aceste dispoziŃii. chiar când ar exista convenŃii sau prohibiŃii contrare. Cea mai obişnuită modalitate de încetare a coproprictăŃii o constituie însă partajul. în doctrina juridica s-a arătat că. şi folosinŃa bunului comun. chiar numai în privinŃa unuia dintre bunurile supuse împărŃelii. În baza acestor consideraŃii teoretice.26/1996. şi următoarele Cod civil. 728 Cod civil se referă la ieşirea din indiziune succesorală.toŃi copropritarii înstrăinează întregul bun comun unei terŃe persoane. partajul poate fi cerut de fiecare coproprietar (sau chiar de mai mulŃi din ei). dreptul exclusiv asupra cotei ideale din masa bunurilor comune devine un drept exclusiv asupra unui anumit bun sau asupra unor bunuri determinate în materialitatea lor. în dreptul nostru a fost reglementat dreptul de preernŃiune prin Legea nr. Înceterea proprietăŃii comune pe cote-părŃi. cu peste 30 de ani în urmă106. Partajul de folosinŃă sau "împărŃeala provizorie" cum a fost numit de unii autori. drepturile care au existat pentru ei la data când s-a născut starea de indiviziune. Codul silvic (Legea nr. Conform prevederilor art. 6. prin succesiunc. în proprietatea exclusivă a fiecăruia dintre coproprietari. JurisprudenŃa a hotărât că posibilitatea unui acord între părŃi. precum şi sancŃiunea actelor juridice încheiate cu nesocotirea acestui drept.603/1943 se referă expres la împărŃeala succesorală. . arc ca obiect doar posesia. . donaŃie. în virtutea efectului declarativ al partajului.trebuie să se întindă numai cu privire la înstrăinarea cotei-părŃi prin intermediul contractului de vânzare-cumpărare. 6. conform cu întinderea cotelor respective cuvenite. deoarece nimeni nu poate ti obligat a rămâne în indiviziune. . De aceea. Deşi art.5-11). Partajul nu presupune un transfer de drepturi între coproprietari. fiecare coproprietar devenind proprietarul exclusiv al bunurilor ce i-au fost atribuite. Potrivit prevederilor art. Prin aceste acte normative au fost stabiliŃi titularii dreptului de preemŃiune. republicată în 1998. art. ci se constată. Prin partaj. hotărârea prin care se pune capăt stării de indiviziune este declarativă de drepturi şi retroactivează.

ea a mai fost denumită şi perpetuă "datorită scopului sau destinaŃiei permanente căreia îi sunt afectate bunurile respective" Această formă de proprietate este extrem de frecventă şi îmbracă diferite forme. Este vorba de acele bunuri care. fiind deci oarecum indiferent pentru copartajanŃi ce porŃiune din masa de bunuri li s-ar atribui" (art. în sensul că fiecare dintre ei să primească întocmai partea de bunuri la care este îndreptăŃit. în principiu. Deşi art. partajul nu va ti supus sistemului publicităŃii imobiliare. nu se va trece imediat la scoaterea bunului în vânzare. atunci când împărŃirea în natură nu este posibilă. atunci se va proceda la scoaterea bunului în vânzare la licitaŃie publică. nu sunt susceptibile de a fi împărŃite sau atribuite unuia dintre oindivizari în deplină proprietate. ReŃinem însă că. nu atât din punct de vedere valoric. astfel că atribuirea oricăruia dintre loturi ar prezenta o valoare utilitară sensibil egală pentru toŃi. Dacă partajarea în natura nu este posibilă atunci se va proceda la atribuirea bunului unuia dintre coproprietari. Nefiind transiativ de proprietate. se va urmări asigurarea deplinei egalităŃi între coproprietari. caz în care ceilalŃi coproprietari vor primi echivalentul în bani. nu este un motiv pentru a fi exclus de la atribuirea bunului. situaŃie în care coproprietarii sunt liberi să sisteze oricând starea de coproprietate.2. 2 Cod civil). Dacă nici unul din coproprietsrii nu este de acord ca partajul să se facă prin atribuire. se impune voinŃei coproprietarilor. Deoarece art. nu pot fi împărtitc. cât mai ales al utilităŃilor.6 si urm. 7. acest text este de aplicare generală. b) Caracterul perpetuu al acestei forme de coproprietate.În cazul în care nu se reuşeşte partajul voluntar. referindu-se la oricare ieşire din indiviziune indiferent de cauza care a generat coproprietatea.741 Cod civil are în vedere împărŃirea succesiunii. instanŃa va trebui să aibă în vedere câteva reguli: astfel. oricând se va putea cere instanŃei să procedeze la efectuarea partajului judiciar. 728 Cod civil este de ordine publică. Doar în procedura publicităŃii prin sistemul de carte funciară este necesara înscrierea şi a actelor declarative. deoarece. c) Caracterul accesoriu al coproprietăŃii forŃate. Coproprietarii pot conveni să suspende ieşirea din indiviziune pe un termen de 5 ani.603/1943). Dacă însă coproprietarul se opune sistării coproprietăŃii prin modalitatea scoaterii bunulu.Legea nr. ele fiind tblosite permanent de mai mulŃi coproprietari. 728 alin. Obiectul coproprietăŃii forŃate îl constituie un bun sau anumite bunuri care. Caracteru . este un procedeu mai rar întâlnit. jurisprudenŃa a atenuat această restricŃie. prin natura lor. Bunurile are alcătuiesc obiectul acestei forme de coproprietate sunt accesoriul altor bunuri principale şi urmează soarta acestora potrivit principiului "accesorium sequitur principale". la vânzare la licitaŃie. coproprietarii nu vor putea niciodată să renunŃe la dreptul de a cere partajul sau să rămână în indiviziune permanent. Caracterele juridice ale proprietăŃii comune pe cote-părŃi forŃate a) În primul rând. această coproprietate are un caracter forŃat. aşa cum vom vedea. ConsideraŃiuni generale Spre deosebire de proprietatea comună pe cote-părŃi temporară. Totuşi. ci se va verifica dacă nu este posibilă sistarea coproprietăŃii prin (ribuirea bunului unuia din coproprietari. cu posibilitatea de a reînoi termenul ( art. În ce priveşte modalitatea concretă de ieşire din indiviziune.. 7. prin natura lor. instanŃa nu poate trece peste voinŃa pârtilor şi să aleagă o asemenea modalitate Vânzarea la licitaŃie este însă o măsură extremă. InstanŃa supremă a decis că se va recurge la acest procedeu "atunci când între loturile în care s-ar împărŃi masa bunurilor există o sensibilă egalitate. în cazul proprietăŃii comune pe Cote-părŃi forŃată starea de indiviziune se menŃine independent de voinŃa părŃilor. Coproprietatca este forŃată deoarece nu depinde de voinŃa coproprietarilor. În ce priveşte efectuarea partajului prin tragere la sorŃi. Proprietatea comună pe cote-părŃi forŃată 7. Faptul că un coproprietar arc o cotă mai mică din bunul comun.1.

fiecare coproprietar se va cornporta ca un proprietar exclusiv. DespărŃiturile comune dintre fonduri vecine.vc care reglementează printre altele.1. nu se pot folosi decât în comun. atunci când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeŃe locative cu altă destinaŃie. sunt obligaŃi să contribuie toŃi. impune anumite obligaŃii in sarcina acestora. cotele de terenuri aferente. sub formă de concesiune.50/1991 dispune că.3. construite din fondurile statului şi din fondurile unităŃilor economice sau bugetare de stat. Art.590 Cod civil prevede că. Astfel. care. art. acoperişul imobilelor care sunt formate din mai multe apartamente care aparŃin unor proprietari diferiŃi. ExistenŃa în sine a coproprietăŃii forŃate. ProporŃional cu întinderea cotei sale. dacă nu există titlu sau semn care ar proba contrariul". iar valoarea cotei se include în preŃ.accesoriu determină ca bunul care alcătuieşte obiectul coproprietăŃii forŃate să nu poată fi niciodată înstrăinat separat.4. se socoteşte comun. De exemplu. indiferent de tronsonul. SituaŃia clădirilor în care se află mai multe locuinŃe şi spaŃii cu altă destinaŃie.606-609 Cod civil). 7.. după caz. a) Zidul comun.. ModalităŃile practice sub care poate să apară proprietatea comună pe cote-părŃi forŃată sau perpetua 7. impune conservarea imobilului. precum şi asupra tuturor dotărilor. Legea instituie o prezumŃie de comunitate.590-601 Cod civil). fără să fie nevoie de acordul calorlalŃi coproprietari. art. Zidul trebuie să se găsească pe linia care desparte cele două proprietăŃi vecine. O asemenea obligaŃie apare cu atât mai mult cu cât se. coproprietarul va trebui să suporte cheltuielile de conservare şi întreŃinere a bunului. la repararea acoperişului.85/1992 reia dispoziŃia cuprinsă în art. Cotele-părŃi se determină proporŃional cu suprafaŃa construită a locuinŃelor. şanŃul comun (art. Bunul indiviz să fie folosit potrivit destinaŃiei sale. şi coproprietatea forŃată în cazul cladirilor cu. în practica judiciară s-a hotărât că "un proprietar nu poate construi fără consimŃâmântui coindivizarilor o poartă prin care să separe în două curtea care formează proprietatea indiviză". 7. precum şi Legea nr. 7. În acelaşi timp. În categoria despărŃiturilor comune vor intra: zidul comun (art. proporŃional.36 din Legea nr. Până la . La rândul său. există două acte normat. gardul comun (art. a caselor de vacanŃă ori a suprafeŃelor cu altă destinaŃie din clădire. faptul că bunul este folosit de mai mulŃi coproprietari. 1 din Legea nr. cu dreptul de proprietate asupra construcŃiilor. proprietarii dobândesc şi o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparŃinând domeniului privat al statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale. atunci va fi înstrăinată şi cota-parte din bunul care formează obiectul coproprietâŃii forŃate. prin natura lor. în mediul urban sau rural.10 din Legea nr.4. proprietarii acestora dobândesc şi o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părŃilor de construcŃie şi instalaŃii. şi între ogrăzi la Ńară. pentru a evita degradarea sa. mai multe apartamente: Legea nr. raport de cotele ce reprezintă dreptul lor de proprietate din imobil. Un coproprietar nu va putea face acte de dispoziŃie cu privire la bunul indiviz. prin exercitarea dreptului de folosinŃă.2.în. coproprietarul este obligat să nu lezeze dreptul de aceeaşi natură al celorlalŃi coproprietari.602-605 Cod civil). scara sau etajul la care este situată proprietatea lor.50 din 7 august 1991 privind autorizarea executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor.50/1991. în ce priveşte persoanele care nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România vor primi. reprezintă coproprieŃate forŃată a tuturor proprietarilor. Drepturile şi obligaŃiile coproprietarilor În principiu. Se prevede că dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent clădirii aşa cum a fost el determinat prin autorizaŃia de construcŃie.36 alin. în momentul în care se înstrăinează bunuj principal. în situaŃia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente.4. pe toată durata existenŃei clădirii.85 din 29 iulie 1992 privind vânzarea de locuinŃe şi spaŃii cu altă destinaŃie. De exemplu. "orice zid care serveşte de despărŃire între clădiri sau între curte şi grădină. În prezent.

instanŃa de judecată a considerat că ea constituie obiectul proprietăŃii comune pe cote-părŃi forŃate. fără acordul celuilalt coproprietar. Rezolvarea problemei depinde de locul exact unde se află bunul situat. este considerat a fi comun.593 Cod civil este aplicabil şi în acest caz şi nu numai zidului comun. Exceptând situaŃiile urgente. coproprietarul poate înălŃa zidul comun. ei sunt prezumaŃi a fi tot comuni (desigur. Art. Credem că art. poteci etc).594 Cod civil). ConvenŃia trebuie să fie opera tuturor coproprietarilor şi nu numai a unei părŃi din ei. deoarece consecinŃele juridice sunt diferite: ori ne vom afla în prezenŃa unei coproprietăŃi forŃate sau a unui drept de servitute.4. pe cheltuiala sa. Potrivit acestui text de lege. nu pot fi făcute deschideri de orice natură în zidul comun (art. proporŃional cu dreptul fiecăruia. să contribuie la repararea şi reclădirea zidului comun. pe cale judiciară.proba contrarie.602 Cod civil instituie o prezumŃie de comunitate.2 Cod civil. Tot astfel. în ce priveşte arborii care se găsesc în gardul comun. Comunitatea poate fi parŃială sau totală. dacă nu există titlu sau "semn contrar". Când bunul s-ar afla însă pe fondul vecin. şi să suporte tot singur cheltuielile de întreŃinere pentru partea de zid înălŃată. în absenŃa acordului coproprietarului. în absenŃa unei reglementări speciale. coproprietarii sunt obligaŃi să suporte cheltuielile necesare întreŃinerii şanŃului. ca şi în cazul zidului comun.3. potrivit căreia. Desigur. În conformitate cu art. atunci când încetarea indiviziunii n-ar putea avea lor pe cale amiabilă. b) ŞanŃul comun. în cazul unei fântâni situate chiar pe linia despărŃitoare a celor două proprietăŃi. c) Gardul comun. DispoziŃia cuprinsă în art.595 Cod civil.606 Cod civil reglementează o altă prezumŃie de comunitate. Art. 7.728 alin. Coproprietatea asupra lucrurilor comune apreciate ca fiind accesorii unor fonduri vecine. care desparte două proprietăŃi. dacă va renunŃa la dreptul său de comunitate. Un coproprietar se poate sustrage de la obligaŃia impusă de art. ceea ce echivalează cu o coproprietate forŃată. după care pot reînnoi convenŃia. el este prezumat a face obiectul coproprietătii forŃate. Fructele unor asemenea arbori revin coproprietarilor în părŃi egale. de şanŃul care desparte două proprietăŃi. este aceea a convenŃiilor de indiviziune. Sunt anumite bunuri care se găsesc chiar pe linia care desparte cele două proprietăŃi şi sunt destinate folosului comun al fondurilor (fântâni. să introducă grinzi sau legături în toată grosimea zidului comun (art. O asemenea renunŃare echivalează cu "o transmitere de proprietate către celălalt coproprietar". dificultatea constă în a stabili dacă bunul respectiv este comun sau proprietate exclusivă a unuia dintre coproprietari.592 Cod civil obligă pe fiecare coproprietar.592 Cod civil. S-a considerat că o asemenea înălŃare a zidului comun poate avea loc şi tară acordul coproprietarului vecin. un coproprietar nu poate executa reparaŃii la zidul comun. Este vorba deci. legea prezumă că zidul despărŃitor este proprietate comună a ambilor vecini. încheiate în condiŃiile art. Fiecare coproprietar are dreptul să ceară.4. nici unul din coproprietari nu poate cere ieşirea din indiviziune. Ca şi în cazul zidului comun. Potrivit dispoziŃiilor art. până la proba contrarie). aşa încât un coproprietar poate renunŃa la comunitatea asupra şanŃului. când se află chiar pe hotar.602 Cod civil.4. Dacă în perioada convenită nu este posibil partajul de proprietate. soluŃie adoptată şi de jurisprudenŃă.728 alin. considerăm însă că părŃile pot conveni asupra unui partaj de folosinŃă. dar ar servi şi proprietarului vecin. De exemplu. Art. O modalitate practică sub care se poate materializa coproprietatea forŃată. dificultatea este mai pregnantă. În perioada convenită."Toate şanŃurile între două proprietăŃi se socotesc comune". fără să-1 anunŃe şi pe celălalt coproprietar.611 Cod civil). orice gard viu sau uscat. Legea permite coproprietarului. 7. inclusiv lemnul care ar rezulta din tăierea arborilor. tăierea arborilor şi împărŃirea lemnului.2 Cod civil se referă la convenŃiile privind partajul de . coproprietarii pot conveni să rămână în indiviziune o perioadă de până la cinci ani. practic. fără să distingă după cum cele două fonduri sunt îngrădite sau neîngrădite. acesta din urmă va dobândi doar un drept de servitute.

în sfârşit. este posibilă încetarea acestei forme de coproprietate. 7. dar nu perpetuă. o altă modalitate practică a coproprietăŃii forŃate. 8. podul poate fi împărŃit prin practicarea Cinei intrări separate. ci însuşi la dreptul de proprietate.18/1991. credem că partajul nu se limitează doar la folosinŃa bunului comun. • Încetarea coproprietăŃii forŃate când menŃinerea ei nu se mai impune cu necesitate.728 Cod civil fiind de ordine publică. Cu toate acestea. tot în cazul podului unui imobil. prin natura sa. o curte). deoarece se află în folosinŃă comună. instalaŃiilor. având în vedere natura bunului indiviz şi destinaŃia lui. Ceea ce este esenŃial pentru a opera această formă de coproprietate este absolut necesar să existe consimŃământul tuturor coproprietarilor. podul unei clădiri nu poate fi partajat.l Cod civil. sunt inadmisibile convenŃiile prin care coproprietarii ar hotărî să rămână permanent în indiviziune sau să nu poată cere niciodată partajul. starea de indiviziune forŃată "poate să înceteze şi atunci când nu se mai impune cu necesitate a fi menŃinută". Încetarea coproprietăŃii forŃate În timp ce proprietatea comună pe cote-părŃi obişnuită sau temporară poate înceta oricând. instanŃa supremă a decis că: "starea de indiviziune forŃată asupra părŃilor comune poate să înceteze dacă există acordul tuturor coproprietarilor. vor exista mai multe moduri de încetare a acesteia. deşi starea de indiviziune forŃată nu se mai impune cu necesitate. fie până la încetarea împrejurării de fapt care a născut coproprietatea forŃată. bineînŃeles fără a leza interesele vreunui coproprietar". • Un alt mod de încetare a coproprietăŃii forŃate există atunci când un coproprietar dobândeşte proprietatea întregii clădiri. astfel. această posibilitate există în fapt. terenului aferent. Acest caz de coproprietate forŃată nu este perpetuu. la cererea oricărui coproprietar.proprietate şi nu ale partajului de folosinŃă. "Dacă totuşi. este suficient ca un singur coproprietar să refuze încetarea coproprietăŃii forŃate . Acest mod de încetare a coproprietăŃii forŃate este tot o creaŃie a jurisprudenŃei. Semnificativ este faptul că o asemenea modalitate de încetare a coproprietăŃii forŃate poate fi cerută de unul din coproprietari şi dispusă de instanŃa judecătorească. . Suntem de părere că această formă de încetare a coproprietăŃii forŃate prin acordul copărtaşilor. în condiŃiile în care instanŃele au decis că indiviziunea forŃată poate înceta pentru motivele arătate. în condiŃiile art.728 alin. Astfel. oricare din coindivizari va putea cere ieşirea din indiviziune. "Dacă însă. nu va fi posibilă decât acolo unde bunul comun. coproprietarii nu ajung să se înŃeleagă cu privire la încetarea coproprietăŃii. poate fi împărŃit (ex. prin excepŃie. Judecătorul este liber să aprecieze însă dacă o asemenea împărŃire se impune. În sfârşit. deoarece este limitat în timp (cel mult cinci ani). Ńinând seama de natura şi destinaŃia funcŃională a podului. în aceste condiŃii. fond etc. instanŃa poate să dispună o atare împărŃire". în cazul coproprietăŃii forŃate coproprietatea va continua să subziste. Coproprietarul care refuză să-şi dea acordul. de la ceilalŃi coproprietari. s-a decis că. deci nu împotriva voinŃei lor. jurisprudenŃa a adoptat soluŃia potrivit căreia.18/1991 privind fondul funciar. Pot exista situaŃii când.5. încetarea coproprietăŃii forŃate nu poate fi impusă coproprietarilor.: un pod. fie pe întreaga perioadă a construcŃiei. instanŃa supremă a hotărât că. nu poate fi considerat că abuzează de dreptul său. chiar şi în timpul coproprietăŃii forŃate. refuzul unui coproprietar de a consimŃi neputând fi considerat ca o exercitare abuzivă a dreptului său". Sau. • Încetarea coproprietăŃii forŃate prin acordul coproprietarilor. dar instanŃa supremă a considerat însă că. După împlinirea termenului. În funcŃie de modalitatea practică sub care se manifestă indiviziunea forŃată. coproprietarul respectiv dobândeşte un drept exclusiv de proprietate asupra tuturor părŃilor comune ale construcŃiei. De exemplu. prin acordul părŃilor. instanŃa este îndreptăŃită să dispună o atare împărŃire. prin natura sa. Aşa după cum am mai arătat. în condiŃiile Legii nr. art. şi aceasta nu va mai opera. Dobândirea dreptului de proprietate poate avea loc prin modurile originare şi derivate de dobândire a dreptului de proprietate. fie până la împlinirea termenului menŃionat în convenŃia de indiviziune sau eliberării titlului de proprietate.4. este cea reglementată de Legea nr.

.în timp ce la proprietatea comună pe cote-părŃi dreptul de proprietate însuşi este fracŃionat în cote-părŃi aritmetice. în principiu. fără însă a cunoaşte partea ce li se cuvine din bun.13 ultimul alineat din Legea nr. determinându-se o dată cu ieşirea din indiviziune". cu comunitatea de bunuri a soŃilor.13 din Legea nr. la împlinirea noului termen. proprietatea în devălmăşie se distinge prin aceea că aparŃine nefracŃionat tuturor titularilor devălmaşi şi are ca obiect bunuri comune nefracŃionate în materialitatea lor. "coproprietarii cunosc de la început întinderea dreptului lor sub forma unei fracŃiuni matematice (1/2. 9.2.1. ei urmează "să procedeze potrivit dreptului comun". fiecare coproprietar este liber să dispună de cota sa parte din dreptul de proprietate.Dacă în cazul proprietăŃii comune pe cote părŃi acŃionează. Pieirea poate avea loc din cauză de forŃă majoră sau din culpa unui coproprietar ori a unui terŃ. • In cazul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor. dispărând însuşi obiectul coproprietăŃii. în cazul proprietăŃii comune sub forma devălmăşiei. ca modalitate a dreptului de proprietate. Până în momentul emiterii titlului de proprietate cu privire la suprafaŃa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor. De altfel asupra deosebirilor dintre cele două forme ale proprietăŃii comune vom reveni într-o secŃiune separată în care ne propunem să prezentăm în mod sintetic comparaŃia dintre acestea. 1/3. Dreptul de proprietate în devălmăşie a soŃilor. 9. 18/1991.728 alin. 1/4 etc). Indiviziunea aceasta este temporară şi durează până la finalizarea procedurii administrative desfăşurată potrivit prevederilor Legii nr. iar dacă convenŃia a fost reînnoită. la proprietatea comună în devălmăşie nici unul din titulari nu are determinată o cotă-parte ideală din dreptul de proprietate. regula unanimităŃii pentru încheierea valabilă a unor acte de administrare. jurispradenŃa a stabilit următoarele : în cazul proprietăŃii comune pe cote-părŃi.2 Cod civil. matematică din dreptul de proprietate. • Împlinirea termenului stipulat în convenŃia de menŃinerea indiviziunii. După emiterea titlului de proprietate. deoarece comunitatea de bunuri are o sferă mult mai largă. 18/1991. Proprietatea comună în devălmăşie poate lua naştere prin efectul legii şi prin convenŃia părŃilor. aceştia s-au aflat în indiviziune forŃată.La coproprietatea pe cote-părŃi. devălmăşii "nu cunosc nici măcar întinderea drepturilor lor. 18/1991 privind fondul funciar. moştenitorilor. Am văzut că. ceea ce înseamnă că sunt liberi să iasă oricând din indiviziune. împrejurare în care. încă pe cinci ani sau pe un termen mai scurt. aceasta realizându-se abia cu prilejul ieşirii din indiviziune. . convenŃie încheiată potrivit prevederilor art. Proprietatea comună în devălmăşie 9. ConsideraŃii generale privind proprietatea comună în devălmăşie Ca formă a proprietăŃii comune. egale sau inegale. conform art. în cazul proprietăŃii comune în devălmăşie a soŃilor. dispare şi indiviziunea forŃată. la proprietatea comună în devălmăşie dreptul de proprietate are un caracter "intuitu personae". în virtutea mandatului reciproc tacit (cu excepŃiile prevăzute de lege). Conturând cele două forme ale proprietăŃii comune. .• Pieirea integrală a bunului principal.În timp ce proprietatea comună pe cote-părŃi ia fiinŃă şi există independent de calitatea coproprietarilor. fiecare coproprietar fiind despăgubit proporŃional cu cota sa parte din bunul comun. în temeiul Legii nr. Ceea ce distinge proprietatea comună în devălmăşie de proprietatea comună pe cote-părŃi sunt următoarele: . asemenea acte vor putea fî încheiate de oricare soŃ. situaŃie în care se naşte un drept la despăgubiri. In cazul acestei forme de proprietate comună. moştenitorii au fost socotiŃi repuşi în drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile care nu s-au găsit în circuitul civil şi care au aparŃinut autorului lor. folosinŃă sau dispoziŃie. atât cota-parte din drept. Nu trebuie să se confunde devălmăşia. titularii nu au determinată nici măcar o cotă-parte ideală. 18/1991. când se individualizează în bunul respectiv cota parte din drept". cât şi cota-parte din bunuri. coproprietatea va înceta la data emiterii titlului de proprietate. ConvenŃia va înceta la împlinirea termenului de cinci ani. potrivit art. . posibilitate care este exclusă în cazul proprietăŃii comune în devălmăşie.

nu pot declara comune bunuri care sunt proprii). cum ar fi aceea a achiziŃionării în comun. exercitând dreptul de administrare. folosinŃă sau dispoziŃie. în raporturile patrimoniale dintre soŃi. în sensul că poate fi răsturnată prin dovada contrarie. în această perioadă. care îşi are temeiul într-un mandat tacit. indiferent de modul de dobândire a bunului (originar-accesiune. este studiat detaliat la disciplina dreptul familiei. cu privire la bunurile comune şi proprii. Potrivit prevederilor art. nu se . Caracterul imperativ al normei care reglementează regimul comunităŃii de bunuri operează şi în cazul regimului juridic al bunurilor proprii ale fiecărui soŃ (în sensul că. b din Codul familiei. dar nimic nu-i împiedică să hotărască asupra modului de administrare.30 din Codul familiei. PrezumŃia de mandat tacit operează pe toată durata căsătoriei şi este relativă. aşa încât vom evidenŃia doar câteva aspecte mai importante şi modul în care s-au reflectat în practica judiciară. ori că există o situaŃie de fapt care face imposibilă prezumarea consimŃământului". ci trebuie dovedit. De asemenea. S-a mai decis că. a unor bunuri. indiferent dacă în actul de dobândire a fost trecut un singur soŃ sau ambii soŃi . într-o atare situaŃie urmează să se aplice regulile care cârmuiesc proprietatea comună pe cote-părŃi. printr-o convenŃie. SoŃii administrează. între soŃi există un drept de reprezentare.3 din Codul familiei instituie o prezumŃie relativă de comunitate: "calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită". de folosinŃă şi de dispoziŃie asupra bunurilor comune mobile este considerat că are şi consimŃământul celuilalt soŃ". unele acte juridice. Legea condiŃionează ca bunul să fie dobândit în timpul căsătoriei. regimul devălmăşiei. în sensul că a achiziŃionat bunul. instanŃa supremă a stabilit însă că: "Lipsa consimŃământului unui soŃ la înstrăinarea de către celălalt soŃ a unui bun comun (mobil) nu constituie însă un motiv suficient pentru anularea actului. hotărâri judecătoreşti şi constitutive de drepturi). între anumite limite. soŃii pot încheia între ei. ceea ce înseamnă că dobânditorul trebuie să aibă neapărat calitatea de soŃ. De asemenea. dacă aceasta a fost înŃelegerea părŃilor". derivat .31 lit. folosesc şi dispun împreună de bunurile comune. succesiune testamentară în condiŃiile art. Dacă soŃii sunt despărŃiŃi în fapt. care operează în cazul soŃilor. de către soŃi cu alte persoane. conform căreia. tot în comun va fi bunul când a fost dobândit prin munca unuia din soŃi sau prin munca ambilor. consimŃământul nu mai poate fi presupus. deşi a cunoscut că soŃul vânzătorului nu şi-a dat consimŃământul pentru încheierea convenŃiei". atunci "când soŃii sunt despărŃiŃi în fapt sau când relaŃiile dintre ei sunt întrerupte în orice alt mod. "oricare dintre soŃi. bunuri comune ale soŃilor. ci regulile proprietăŃii comune pe cote-părŃi. faptul că bunul a fost dobândit doar de unul din soŃi.incluzând nu numai dreptul de proprietate. Obligativitatea regimului comunităŃii de bunuri împiedică pe soŃi. bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soŃi.prin contract.2 din Codul familiei. Prin art. în cazul bunurilor proprii. uzucapiune. tradiŃiune. aşa încât sunt aplicabile regulile de drept comun din materia mandatului. dacă acesta este obŃinut în timpul căsătoriei va deveni comun. cât timp nu se face dovada că dobânditorul a fost de rea-credinŃă.30 din Codul familiei s-a instituit. Art. Referitor la drepturile reale. iar separaŃiunea de bunuri. "oricare dintre soŃi având posibilitatea să facă dovada că nu a dat celuilalt soŃ un atare mandat cu privire la un anumit act sau s-a opus la încheierea lui. Bunurile dobândite de soŃi în timpul separaŃiei lor în fapt vor avea tot calitatea de bun comun.30 din Codul familiei.35 alin. se va reflecta în întinderea cotei sale ce i se cuvine din bunurile comune. sunt.30 alin. dar şi dreptul de creanŃă şi obligaŃiile. existând eventual şi o acŃiune de divorŃ. ca pe cale convenŃională. Bunurilor dobândite de concubini nu li se aplică regulile proprietăŃii comune în devălmăşie. fără ca prin convenŃie să se lezeze drepturile ce le revin asupra bunurilor comune. dobândirea fructelor de către posesorul de bună credinŃă. reglementează o prezumŃie de mandat tacit reciproc. din momentul dobândirii lor. să deroge de la principiul cuprins în art. bunul va deveni comun. art. Sub acest aspect instanŃa supremă a precizat că "Acest regim nu poate fi extins însă la alte situaŃii. dreptul de proprietate în devălmăşie a soŃilor. Dominant este regimul comunităŃii de bunuri. are un caracter subsidiar. În dreptul nostru.

împărŃirea bunurilor comune poate avea loc numai în următoarele cazuri: la cererea oricăruia dintre soŃi.2 Codul familiei se referă doar la înstrăinarea şi grevarea bunurilor imobile comune. a determinat jurisprudenŃa să decidă că şi "împărŃeala să se facă. SoŃul a cămi consimŃământ lipseşte la încheierea actului de înstrăinare va mai putea. fie după desfacerea căsătoriei prin divorŃ. soluŃia justificându-se prin aceea că la moartea unuia din soŃi încetează comunitatea de bunuri. ci va trebui să se facă dovada că dobânditorul a fost de rea credinŃă. să promoveze o acŃiune în revendicare. Este posibil însă ca soŃul al cărui consimŃământ a lipsit la încheierea actului.493. Când ambii soŃi sunt în indiviziune cu alte persoane asupra unui imobil. În cazul revendicării unor bunuri mobile. să confirme actul respectiv.mai poate prezuma că înstrăinarea de către un soŃ a unui bun comun s-a făcut cu acordul celuilalt". pe lângă introducerea unei acŃiuni în anulare. iar nu prin mai multe cote. atunci înseamnă că şutit valabile actele prin care s-au dobândit bunurile imobile doar de către unul din soŃi. deoarece prin asemenea acte se ajunge la o diminuare a comunităŃii de bunuri. (art. dreptul de superficie. împărŃirea bunurilor comune poate avea loc fie prin învoiala soŃilor. servitutile. Desigur. prin unicitate de cote stabilite pentru fiecare soŃ. Faptul că se cere doar partajarea unei părŃi din bunurile comune nu face ca celelalte bunuri care se află la celălalt soŃ să devină bunuri proprii ale acestuia. la cererea creditorilor personali ai oricăruia dintre soŃi. în cazul în care termenul a trecut. de asemenea. prezumŃia menŃionată nu mai acŃionează. în sens că a achiziŃionat bunul. în cazul confiscării averii unuia dintre soŃi.471 Cod civil). Atât timp cât art.468-470 Cod civil) şi cele prin obiectul la care se referă (uzufructul lucrurilor imobile. ca universalitate juridică. În timpul căsătoriei. şi acŃiunea va trebui introdusă de ambii soŃi. In cazul încetării căsătoriei prin divorŃ. ci a bunurilor "în materialitatea lor concretă care. Totuşi absenŃa consimŃământului nu este suficientă pentru anularea convenŃiei de înstrăinare. 494 Cod civil)". la intentarea unei asemenea acŃiuni nefiind necesar acordul celuilalt soŃ. Când nu se ajunge la un partaj voluntar al bunurilor comune. acŃiunea va fi promovată şi numai de un singur soŃ. fie pe cale judiciară. însă şi în cazul celorlalte imobile. Un singur soŃ nu poate greva cu o servitute un teren care constituie bunul comun. dar numai pentru motive temeinice. ocazie cu care stabilesc cotele fiecăruia la dobândirea bunurilor şi procedează la o împărŃire în fapt a bunurilor. acŃiunile în revendicarea imobilelor (art. din diferite cauze. SoŃii pot împărŃi toate sau numai o parte din bunurile comune. corespund întinderii dreptului fiecăruia din soŃi". în ce priveşte actele pentru cauză de moarte. Cota de contribuŃie nu se stabileşte diferenŃiat pentru diferite categorii de bunuri. Prin hotărârea judecătorească. Dar instanŃa de judecată nu se limitează doar la stabilirea cotelor. un soŃ poate dispune de partea sa din bunurile comune şi fără consimŃământul celuilalt soŃ. deoarece este considerat abuz de drept din partea celuilalt soŃ care refuză să participe la partaj. în funcŃie de contribuŃia sa reală la dobândirea bunurilor luate în ansamblu. acordul expres al celuilalt soŃ nu se aplică numai la terenuri şi construcŃii. PrezumŃia de mandat tacit reciproc nu se aplică în cazul actelor cu titlu gratuit între vii. adică nu prin diferenŃierea cotelor în raport cu un anumit bun sau anumite categorii de bunuri". Actul de înstrăinare sau grevare a imobilelor încheiate numai de către un soŃ va fi lovit de nulitate relativă. Unicitatea sub care se prezintă patrimoniul soŃilor. se va sesiza instanŃa de judecată. deşi a cunoscut că soŃul vânzătorului nu ar fi fost de acord să vândă. instanŃa supremă a stabilit că "bunurile comune omise. "adică cele prin destinaŃie (art.35 alin. deoarece este aplicabilă prezumŃia de mandat tacit reciproc. fie odată cu acŃiunea de divorŃ. când obiectul acŃiunii în revendicare îl formează un bun imobil. la lichidarea patrimoniului comunitar pot face obiectul unei împărŃeli suplimentare din moment ce universalitatea de bunuri nu a fost lichidată . instanŃa va stabili cota fiecărui soŃ la dobândirea bunurilor comune. acŃiunea de partaj va putea fi promovată şi de către un singur soŃ.

fie că proprietatea lor este pe cote-părŃi. nefiind stabilite cotele părŃilor. b) În ambele forme ale dreptului de proprietate comună. nu mai pot fi cumva asigurate ca fiind comune.prezintă. Chiar bunurile dobândite de foştii soŃi. foştii soŃi continuând a fi proprietarii bunurilor comune. totuşi. ei nu alcătuiesc. ÎmpărŃeala. Cu alte cuvinte. în parte. titularii dreptului exercită simultan şi concurent atributele ce alcătuiesc conŃinutul juridic al dreptului lor. atunci va avea loc transformarea proprietăŃii comune în devălmăşie în proprietate comună pe cote-părŃi. iar creditorii personali ai oricăruia dintre ele nu vor putea urmări bunurile comune. . o persoană juridică.în întregul său. dreptul indiviz ce va avea ca obiect un bun unic sau o masă de bunuri aparŃinând mai multor proprietari. însă nu-şi mai găsesc aplicare prevederile legale privind regimul juridic al bunurilor comune. drepturi ce vor avea ca obiect unele bunuri dintre cele ce au fost comune sau o parte din bunul comun în cazul în care obiectul dreptului de proprietate 1-a alcătuit un singur bun. fie că este în devălmăşie. în momentul în care ei ar cere stabilirea cotei fiecăruia din bunurile comune. ocazie în care drepturile coproprietarilor şi codevălmaşilor devin singulare şi exclusive. c) Încetarea dreptului de proprietate comună are loc prin împărŃeală. OperaŃia juridică respectivă constituind un partaj suplimentar. unele asemănări. se întind asupra întregului bun sau a tuturor bunurilor ce alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună.603/1943 pentru simplificarea procedurii împărŃelilor judecătoreşti. toate celelalte acte de administrare. atunci proprietatea în devălmăşie. devine un drept diviz şi exclusiv asupra unor bunuri concrete în materialitatea lor sau a unei părŃi din bunul ce a fost comun. Dacă una din părŃi va cere constatarea părŃii ei din bunurile aflate în devălmăşie. Drepturile proprietarilor. rămâne. se va transforma în proprietate comună pe cote-părŃi.Principalele asemănări între cele două forme ale dreptului deproprietate comună a) Atât dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi. în aceleaşi condiŃii în care încetează proprietatea comună pe cote-părŃi. Deşi există mai mulŃi titulari ai dreptului de proprietate. fie dreptul de proprietate comună în devălmăşie. se face după aceleaşi reguli. Exceptând actele de conservare. fără însă a solicita şi partajarea bunurilor. împreună. În timpul devălmăşiei. ca şi cel iniŃial pe care-1 desăvârşeşte". potrivit acordului dintre ei. ExistenŃa mai multor titulari ai dreptului de proprietate este de esenŃa ambelor forme de proprietate comună. înseamnă că una din părŃi nu va putea înstrăina bunul. fie pe cale judiciară. ceea ce înseamnă că administrarea. După desfacerea căsătoriei. "Codevălmăşia soŃilor rămâne în fiinŃă până în momentul împărŃirii bunurilor ce o compun. folosinŃă şi dispoziŃie nu vor putea fi făcute decât cu acordul ambilor foşti soŃi. Principalele deosebiri între dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi şi dreptul de proprietate comună în devălmăşie Dreptul de proprietate comună pe cote-părti şi în devălmăşie . folosinŃa şi dispoziŃia asupra bunurilor nu se mai pot exercita în condiŃiile prevăzute de Codul familiei ci în condiŃiile prevăzute de dreptul comun". fie că face să înceteze dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi. dreptul la acŃiune este imprescriptibil. iar prezumŃia de mandat reciproc tacit nu mai operează. suntem de acord cu practica fostului Tribunal Suprem. Sunt situaŃii când devălmăşia poate să se nască din voinŃa părŃilor. aşa cum s-a arătat.cele două forme sub care se înfăŃişează în dreptul nostru proprietatea comună . 11. cât şi dreptul de proprietate comună în devălmăşie sunt modalităŃi ale dreptului de proprietate ce se caracterizează prin existenŃa mai multor titulari ai dreptului de propiretate. aşa încât prerogativele dreptului de proprietate vor fi exercitate de coproprietari. potrivit căruia proprietatea comună în devălmăşie ar supravieŃui desfacerii căsătoriei. Iată de ce. 10. ci fiecare. subiect unic de drepturi şi obligaŃii. subiect distinct de drepturi şi obligaŃii. Starea de devălmăşie va înceta fie pe cale amiabilă. Indiferent dacă partajul bunurilor comune are loc în timpul căsătoriei sau ulterior desfacerii acesteia. el va urma procedura prevăzută de Legea nr.

în funcŃie de aceste criterii de delimitare a celor două forme de proprietate comună. ei pot cere în orice moment împărŃirea bunului sau a bunurilor comune. aşadar. aşadar.Între cele două forme ale dreptului de proprietate comună există însă şi unele deosebiri determinate de structura sub care se înfăŃişează dreptul de proprietate. b) Sub forma dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi ca modalitate a dreptului de proprietate se pot înfăŃişa toate formele de proprietate existente în Ńara noastră. iar dreptul de proprietate comună. în măsura în care proprietarilor le este asigurată satisfacerea acestor interese. Astfel. toate celelalte deosebiri dintre dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi şi în devălmăşie. unor persoane. determină.728 Cod civ. în repetate rânduri. Prin urmare. Legăturile ce se stabilesc între proprietari în cadrul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi sunt. de sfera de aplicare a acestor modalităŃi ale dreptului de proprietate. de practica noastră judecătorească. dreptul de proprietate nefiind împărŃit pe cote determinate. Mai mult chiar. determinate. în aceeaşi măsură se menŃine starea de coproprietate sau indiviziune. titulari ai dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi pot fi şi persoanele juridice sau persoanele juridice împreună cu persoanele fizice. sub forma dreptului de proprietate comună în devălmăşie se înfăŃişează numai dreptul de proprietate ce aparŃine persoanelor fizice căsătorite. . Dimpotrivă. precum şi de posibilităŃile de împărŃire a bunurilor comune. Structura diferită sub care se înfăŃişează dreptul de proprietate în cadrul fiecărei forme de proprietate comună. fiind întâlnit numai în cazul dreptului de proprietate ce aparŃine persoanelor căsătorite. c) Naşterea şi menŃinerea raporturilor de proprietate comună pe cote-părŃi este determinată de interese patrimoniale. fiindcă în caz contrar. soŃii nu au de la început dreptul asupra unor anumite bunuri din cele comune sau asupra unei anumite cote din aceste bunuri". în conformitate cu prevederile art. care nu este determinată în materialitatea sa"0. de esenŃa acestei forme de proprietate comună este determinarea dreptului fiecărui proprietar sub formă de cotă parte din dreptul de proprietate. statul sau unităŃi administrativ teritoriale în calitatea lor de proprietari privaŃi asupra anumitor bunuri pot avea calitatea de titulari ai dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi alături de persoane fizice. Aceste trăsături distincte ale celor două forme ale dreptului de proprietate comună au fost subliniate. fără excepŃie. cu privire la proprietatea comună pe cote-părŃi s-a arătat că coproprietarul unui bun are numai un drept limitat asupra bunului respectiv. Astfel.. de modul de exercitare a atributelor ce alcătuiesc conŃinutul juridic al acestor drepturi. în cazul dreptului de proprietate comună în devălmăşie. pe cote-părŃi. Tot astfel. în devălmăşie a soŃilor. exprimat printr-o cotă-parte. Izvorul proprietăŃii comune în devălmăşie îl constituie. acelaşi bun sau universalitate de bunuri poate să aparŃină. existenŃa raporturilor personal-nepatrimoniale dintre cei doi soŃi. de destinaŃia bunurilor. Spre deosebire însă de dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi care ca modalitate a dreptului de proprietate se întâlneşte la toate formele de proprietate. a fost caracterizat în următorii termeni: „Bunurile comune ale soŃilor constituind o proprietate în codevălmăşie. Naşterea şi existenŃa raporturilor ce se stabilesc între titularii dreptului de proprietate comună în devălmăşie se bazează şi sunt determinate de relaŃiile de natură personală nepatrimoniale ce există între aceştia. întindere ce se stabileşte sub forma unei cote-părŃi. deşi drepturile lor de proprietate sunt de forme diferite. de interese patrimoniale. Ei nu cunosc însă partea materială din bun sau din bunurile comune ce corespund întinderii dreptului lor de proprietate. rară însă ca bunul în materialitatea sa să fie împărŃit sau să se cunoască partea materială din bunul comun ce corespunde întinderii dreptului de proprietate a fiecărui proprietar. principalele deosebiri dintre acestea se pot rezuma la următoarele: a) Dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi se caracterizează prin aceea că proprietarii cunosc întinderea dreptului de proprietate asupra bunului comun. aşa cum se va vedea. proprietarii nu cunosc nici întinderea dreptului lor de proprietate asupra bunurilor comune şi nici bunurile în materialitatea lor ce aparŃin fiecăruia în parte. Aceastea înseamnă că dreptul de proprietate comună în devălmăşie are o sferă de aplicare mult mai restrânsă.

folosinŃa şi dispoziŃia asupra bunurilor comune. Astfel. el are şi consimŃământul celuilalt soŃ l . prin acte între vii. de asemenea. propus de ceilalŃi. dispoziŃia finală a art. pentru actele de înstrăinare cu titlu gratuit a bunurilor comune se cere consimŃământul expres al celuilalt soŃ. prin urmare. după ce în art. Pentru înstrăinarea sau grevarea cu sarcini reale a cotei sale părŃi nu are nevoie de consimŃământul celorlalŃi proprietari cu care se află în raporturi juridice de proprietate comună. proprietarii administrează. în legătură cu aceasta. Nu este necesar consimŃământul celorlalŃi. codevălmaşii nu cunosc întinderea dreptului lor de proprietate asupra bunurilor comune.35 din Codul familiei constituie o derogare de la regula prezumŃiei de mandat tacit şi reciproc. În privinŃa actelor de administrare şi dispoziŃie privitoare la bunul comun. el poate dispune de dreptul său prin acte cu titlu gratuit sau oneros încheiate cu orice persoană. Cu alte cuvinte. d) întrucât în cadrul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi fiecare proprietar cunoaşte cota sa parte din drept. de la data dobândirii lor. în cel de-al doilea alineat al aceluiaşi articol se dispune că: „Oricare dintre soŃi exercitând singur aceste drepturi este de socotit că are şi consimŃământul celuilalt soŃ". Fiecare proprietar are. de dreptul lor asupra bunurilor comune. Astfel. PrezumŃia de mandat tacit operează însă numai în cazul înstrăinării bunurilor mobile şi în măsura în care cel ce este prezumat că şi-a dat consimŃământul nu contestă acest mandat. . Drept urmare titularii dreptului de proprietate comună în devălmăşie nu pot dispune. în mod expres. întrucât prevede că: „Nici unul din soŃi nu poate înstrăina şi nici nu poate greva un teren sau o construcŃie ce face parte din bunurile comune dacă nu are consimŃământul expres al celuilalt soŃ". Din analiza acestor texte de lege se desprinde concluzia că în raporturile dintre codevălmaşi. Este suficient ca un singur proprietar să se opună actului de adminstrare sau dispoziŃie. Tot astfel. De la această regulă de principiu există o singură abatere. limitată la cei doi soŃi. în privinŃa dreptului de administrare. folosinŃă şi dispoziŃie asupra bunurilor comune. pentru ca un asemenea act să nu poată fi încheiat. e) Între dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi şi în devălmăşie există deosebiri esenŃiale din punctul de vedere al modului de exercitare al atributelor ce alcătuiesc conŃinutul juridic al acestor drepturi cu privire la bunul comun. În cazul dreptului de proprietate comună în devălmăşie.30 din Codul familiei dispune în termeni expreşi că bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soŃi sunt. fiecare proprietar are dreptul de a se folosi de bunul comun. că: „SoŃii administrază şi folosesc împreună bunurile comune şi dispun tot astfel de ele". bunuri comune ale acestora. folosesc şi dispun împreună de bunurile comune ce alcătuiesc obiectul dreptului lor. proporŃional cu cota sa parte din dreptul de proprietate. art. ExistenŃa în timp a raporturilor juridice de proprietate comună în devălmăşie este determinată de existenŃa situaŃiei juridice care a dat naştere acestui drept de proprietate comună şi încetează de îndată ce acesta ia sfârşit. expres prevăzută de lege. obligaŃia de a contribui la suportarea cheltuielilor privind măsurile de consevare a bunului. Astfel. reciproc.Sfera subiecŃilor dreptului de proprietate comună în devălmăşie este. ele nu pot fi făcute decât cu consimŃămîntul unanim al tuturor proprietarilor. deoarece prin înstrăinarea sau grevarea cotei sale părŃi din dreptul de proprietate comună nu se aduce nici o atingere dreptului celorlalŃi proprietari asupra bunului ori bunurilor comune. în cazul dreptului de proprietate comună în devălmăşie. legea prezumă că pentru orice act pe care lar face un soŃ privind administrarea. în cadrul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi. însă numai în măsura în care nu aduce atingere folosinŃei concomitente a celorlalŃi proprietari şi nu schimbă destinaŃia bunului comun. spre deosebire de dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi. operează prezumŃia de mandat tacit.35. Dreptul lor nu este individualizat sub formă de cote părŃi. înstrăinarea de către un codevălmaş a dreptului său asupra bunurilor comune ar contraveni nu numai naturii dreptului de proprietate comună în devălmăşie dar şi destinaŃiei stabilită prin lege acestui drept. alin.l din Codul familiei se prevede.

adică nu prin diferenŃierea cotelor în raport cu un anumit bun sau anumite categorii de bunuri. impune ca la încetarea stării de devălmăşie. ele pot fi urmărite numai de acei creditori ale căror drepturi de creanŃă s-au născut în legătură cu aceste bunuri. respectiv între copărtaşi. g) În sfârşit. care constituie cauza cea mai frecventă a stării de indiviziune. atribuirea bunurilor în natură fiecărui proprietar facându-se în funcŃie de întinderea dreptului său asupra bunurilor comune. al Plenului fostului Tribunal Suprem. cunoscute anterior procesului de partaj.741 Cod civil. întinderea dreptului de proprietate al fiecărui codevălmaş asupra bunurilor comune se va stabili prin învoiala acestora sau pe cale judecătorească. iar nu prin mai multe cote. prin unicitate de cote stabilite pentru fiecare soŃ în funcŃie de contribuŃia sa la dobândirea bunurilor luate în ansamblu. în legătură cu aceasta.. după ce se dă indicaŃia de principiu că. de asemenea. în legătură cu aceste prevederi ale Codului civil. cota-parte a fiecărui proprietar poate fi urmărită de creditorii acestuia. se face după cote prestabilite. În cazul împărŃirii bunurilor comune ce alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună în devălmăşie. prin acesta dispoziŃie legală s-a urmărit să se asigure deplina egalitate între comoştenitori. priveşte cercul persoanelor îndreptăŃite să urmărească bunurile comune ce alcătuiesc obiectul acestor drepturi. Cât priveşte bunul comun. se arată. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie asupra tuturor bunurilor dobîndite în timpul căsătoriei se caracterizează prin aceea că aparŃine nefracŃionat titularilor codevălmaşi. Spre deosebire de dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi. compunerea şi formarea loturilor din bunurile comune trebuie să corespundă întiderii dreptului fiecărui titular al dreptului de proprietate comună. în Decizia de îndrumare nr. În ce priveşte bunurile comune ale soŃilor. ca şi din practica judecătorească este faptul că împărŃirea bunurilor comune. fixarea cotei făcându-se pentru totalitatea bunurilor comune. întinderea dreptului de proprietate al fiecărui codevălmaş asupra bunurilor comune se stabileşte cu prilejul împărŃelii. împărŃeala să se facă. privit în materialitatea sa. deşi menŃionatul articol se referă la împărŃirea succesiunii. Plenul fostului Tribunal Suprem arăta că: „Numai cu ocazia partajului se va stabili cote fiecărui soŃ. împărŃirea bunurilor . în cazul dreptului de proprietate comună pe cotepărŃi.nu se face după cote-părŃi prestabilite. în continuare. Ceea ce se desprinde din lege.obiect al devălmăşiei . în conformitate cu prevederile art. iar nu pentru fiecare bun în parte"..4/1967. . dispoziŃiile sale urmând a se aplica oricărei împărŃiri de bunuri indifernt de cauza care a determinat indiviziunea. Unicitatea sub care se înfăŃişează acesta universalitate juridică. el nu poate fi urmărit de către un creditor al unui singur coproprietar pentru simplul motiv că acesta aparŃine tuturor proprietarilor.f) În cazul împărŃirii bunurilor comune ce alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi. în sensul că prin împărŃire fiecare dintre ei să primească tocmai partea de bunuri la care este îndreptăŃit". împărŃirea are loc în baza cotelor părŃi ce stabilesc întinderea dreptului fiecărui proprietar din dreptul de proprietate. în cazul dreptului de proprietate comună pe cote-părŃi. o ultimă deosebire ce trebuie observată între dreptul de proprietate comună pe cote-părŃi şi în devălmăşie. că: „. Dimpotrivă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->