P. 1
12062115-Fundamentele-Managementului-Organizatiei-Ovidiu-Nicolescu-Ion-Verboncu

12062115-Fundamentele-Managementului-Organizatiei-Ovidiu-Nicolescu-Ion-Verboncu

|Views: 4,102|Likes:
Published by Alexandra David

More info:

Published by: Alexandra David on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • 3. TEXTUL CAPITOLULUI
 • 5.1.3.1. Noţiuni de bază, premise şi criterii de selecţionare şi încadrare
 • 5.1.3.2. Metode şi tehnici de selecţie a personalului
 • 5.1.4.1. Definirea formării şi perfecţionării
 • 5.1.4.2. Modalităţi de formare şi perfecţionare
 • 5.1.4.3. Metode didactice utilizate în formarea şi perfecţionarea
 • 5.1.5.2. Concepte, tendinţe şi caracteristici ale promovării personalului
 • 5.1.6.1. Definirea comunicării
 • 5.1.6.2. Principalele abordări ale comunicării
 • 5.1.6.3. Componentele procesului de comunicare
 • 5.1.6.4. Tipologia comunicaţiilor în organizaţie
 • 5.1.6.5. Deficienţe majore în procesul de comunicare
 • 5.1.6.6. Modalităţi de amplificare a eficacităţii comunicaţiilor
 • 5.2.1.1. Definirea motivării
 • 5.2.1.2. Rolurile motivării personalului
 • 5.2.2.1. Tipologii
 • 5.2.2.2. Abordarea lui Mc.Gregor
 • 5.2.2.3. Teoria lui Maslow
 • 5.2.2.4. Teoria lui Herzberg
 • 5.2.2.5. Teoria aşteptărilor VIE a lui Vroom
 • 5.2.2.6. Abordarea contingency
 • 5.2.3.1. Categorii de variabile implicate
 • 5.2.3.2. Ciclul motivaţional
 • 5.2.3.3. Motivaţiile salariaţilor firmei
 • 5.2.4.2. Motivarea pozitivă şi negativă
 • 5.2.4.3. Motivarea economică şi moral-spirituală
 • 5.2.4.4. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă
 • 5.2.4.5. Motivarea cognitivă şi afectivă
 • 5.2.5.1. Definirea şi sursele puterii în cadrul organizaţiei
 • 5.2.5.2. Condiţionarea motivării de puterea managerilor
 • 5.2.6.1. Cerinţe privind motivarea personalului
 • 5.2.6.2. Tehnici motivaţionale specifice
 • 7. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

ESENŢIAL

Manualul virtual „Fundamentele managementului organizaţiei” prezentat în continuare, nu se substituie manualului editat. Pentru însuşirea cunoştinţelor strict necesare promovării examenului este indispensabilă studierea integrală a manualului publicat: OVIDIU NICOLESCU ION VERBONCU

FUNDAM ENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIEI

CAPITOLUL 5 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI MOTIVAREA 1. CUPRI NS CAPITO L 5 . 1 M a n a g eme n t u l r e s u r s e l or u ma n e 5.1.1. Resursele umane, principala resursă a organizaţiei 5 . 1 . 2 C r e a t i vi t at e a re s u r se i u ma n e î n c ad r u l fi r me i 5.1.3 Se l e c ţi a şi î nc a dr a re a pe r s ona l ului 5.1.3.1 Noţiuni de bază, premise şi criterii de selecţionare şi încadrare....... 5.1.3.2 Metode şi tehnici de selecţie a personalului 5 . 1 . 4 F o r ma r e a ş i p e r fe cţ i on a r e a p er s on a l u l ui 5.1.4.1. Definirea formării şi perfecţionării 5.1.4.2. Modalităţi de formare şi perfecţionare 5.1.4.3. Metode didactice utilizate în formarea şi perfecţionarea personalului 5 . 1 . 5 E v a l u a r ea ş i p r o mo v a r e a p er s o n al u l u i 5.1.5.1 Definirea evaluării şi metode de evaluare 5.1.5.2 Concepte, tendinţe şi caracteristici ale promovării personalului ..... 5 . 1 . 6 . C o mu n i c a ţ ii l e î n c a dr u l o r g a ni z aţ i ei 5.1.6.1 Definirea comunicaţiei 5.1.6.2 Principalele abordări ale comunicaţiei 5.1.6.3 Componentele procesului de comunicare 5.1.6.4 Tipologia comunicaţiilor 5.1.6.5 Deficienţe majore în procesul de comunicare 5.1.6.6 Modalităţi de amplificare a eficacităţii comunicaţiilor 5 . 2 M o t i v are a c o mp l e x ă a p e r s o na lu l u i 5.2.1 Conceptul de motivare 5 . 2 . 1 . 1 D e fi n i r e a mo t i vă r ii 5 . 2 . 1 . 2 R o l u r i le mo t i v ă r ii p e r s o nal u l u i 5.2.2 Principalele teorii motivaţionale 5.2.2.1 Tipologii 5.2.2.2. Abordarea lui McGregor 5.2.2.3. Teoria lui Maslow 5.2.2.4. Teoria aşteptărilor VIE a lui Vroom 5.2.2.5. Abordarea contingency

5.2.3 Mecanismele motivaţionale 5 . 2 . 3 . 1 C a t e g o r ii d e v ar i a bi l e i mp l i c a te 5 . 2 . 3 . 2 C i c lu l mo t i v a ţ io n a l 5.2.3.3 M oti va ţi i le s a lar i aţ i l or fi r me i 5.2.4 Tipurile de motivare 5 . 2 . 4 . 1 D e fi n i r e a t i p ul ui d e mo t i v a r e 5.2.4.2 M oti va r ea poz iti vă ş i ne ga ti vă 5 . 2 . 4 . 3 M o ti v a r ea e c o no mi c ă ş i mo r a l -s p i ri t ua l ă 5.2.4.4 Motivarea intrinsecă şi extrinsecă 5.2.4.5 Moti va r ea c ogni t i vă şi a fe ct i vă 5.2.5 Motivarea şi puterea 5.2.5.1 De fi ni r e a şi s urse l e pute r ii în c a dr ul orga ni z aţ i ei 5.2.5.2 Condi ţ i ona r e a mot i vă r ii de put e re a ma na ge ri l or 5.2.6 Creşterea eficacităţii managerilor în realizarea motivării 5.2.6.1 Ce r inţ e pri vi nd mot i va r e a pe r s ona l ul ui 5 . 2 . 6 . 2 T e h n i c i mo t i v a ţ i o n a l e s p e c ifi c e

2. MOD DE LUCRU

Manual, notiţe 1. Pa r c ur geţ i , c u a t e nţi e , c onţ i nut ul c a pi t ol ul ui , a l a ne xe l or ş i (1) Învăţare a l i n fo r ma ţ ii l o r s u p l i me n t a re p ri mi t e l a c ur s sa u p r i n n ote l e de curs (2) Rezumat şi cuvinte-cheie (3) Consultare bibliografie obligatorie şi suplimentară (4) Întrebări 2. Loc a l i za ţi , în t e xt , c once pt e le pr i nci pa l e ş i c uvi nt el e - c he i e 3 . P a r c u r g e şi b i b l i o gr a fi a s u p l i me n t a r ă 4 . R ă s p u n d e ţ i l a î n tr e b ăr i le r e ca p i tu l a ti v e s u b fo r ma u n o r expune r i ver ba l e , da r şi î n sc ri s 5. Re al i z aţ i test e le de a utoe va l uar e , fă r ă a a pe la l a r ă s punsur i . E v a l u a ţ i răs p u n s u r il e ş i re l l ua ţ i d o c u me n t a r e a pe ba z a (5) Teste de autoevaluare (6) Studii de caz, aplicaţii, referate (7) Seminar Nu Da ma n u a l u l u i ş i a b i bl i o gra fi e i s u p li me n t a re 6. Rezolvaţi st udii l e de c a z ş i e xe r ci ţi ile , e l a bor a te l e ,

a p l i ca ţ ii le şi r e fe r at e le , c o n s e mn â n d u - l e î n c a ie t u l d e l u c ră r i p e n t r u s e mi n a r 7 . C o mp l e t a ţ i c a i e t ul d e s e mn i a r c u e x e r c iţ ii le r e z o l va t e î n c a d r u l s e mi n a r ul u i , cu a p l ic a ţ i ile ş i r e fe r atu l î nt o c mi t d e d u mn e a v o a s t r ă şi c u c o n c l u zi ile d i n d e zb a t e ri s a u d i n r e fe r a te î n to c mi t e d e c e i l al ţ i c o le gi d e g r u p ă

Caiet de seminar Documentaţie pentru examen

I. capitolul 5). Verboncu. asigurând o tratare sistemică a ansamblului problematicii manageriale. este absolut firesc să fie abordate în mod special de sine stătător. şi obiectul special de studiu al unei subramuri de bază a managementului – managementul resurselor umane. alături de informaţii. Unii specialişti42 abordează resursa umană drept capital uman al organizaţiei (prezentarea conţinutului. principalele materii prime ale managementului. î n s chi m b. D i n a n a l i z a d e f i n i ţ i i l o r e l a b o r at e d e d i v e r ş i s p e c i a l i ş t i s e d e s p r i n d e c o n c l uzi a c ã p r i n c i p a l u l e l e me nt de f i nit o r i u a l c r e at i vit ã ţ ii e st e g e ne r a r e a de i de i no i . TEXTUL CAPITOLULUI 5. p r i n c i pa l a r e s u r s ă a o r g a n i za t i e i Rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi se regăseşte şi la nivelul organizaţiei. . în O. nerezumându-se la pro-duse şi tehnologii (prezentarea conţinutului. Managementul resurselor umane 5 . s e c a r a c t e r i ze a zã a t â t p r i n a p a r i ţ i a d e i d e i n o i . Practic. Fundamentele managementului organizaţiei. Verboncu. 5 . în ultimele două decenii. I. fapt recunoscut şi argumentat de numeroşi oameni de ştiinţă din diferite ţări şi de practica managerială a firmelor competitive pe plan naţional (prezentarea conţinutului. Raporturile dintre creativitate şi inovare în cadrul firmei sunt prezentate grafic în figura 1. Nicolescu. se manifestă în toate activităţile ce se desfăşoară în organizaţii. resursele umane fac. în O. Dată fiind importanţa şi specificul lor deosebite. Ca atare. 1 . în O. Consacrarea unui subcapitol special managementului resurselor umane în cadrul managementului de ansamblu al organizaţiei are în vedere şi faptul că oamenii reprezintă. 1 . Fundamentele managementului organizaţiei.1. capitolul 5). Procesul inovaţional are o sferă largă de cuprindere. I. Fundamentele managementului organizaţiei. R e s u r s e l e u m an e . c â t ş i p r i n e f e c t u a r e a d e s c h i m b ã r i î n o r g a n i za ţ i e p e b a za a c e s t o r a . Nicolescu.3. Nicolescu. 2 . I no v a r e a . asupra conceptului de creativitate nu s-a ajuns la cristalizarea unui punct de vedere acceptat de majoritatea specialiştilor. Cr e a t i v it a t e a r es ur s e l o r um a ne î n c adr ul f i rm e i De ce resurse umane reprezintă resursa principală a organizaţiei Raportul creativitateinovare În ciuda literaturii foarte bogate consacrate creativităţii. Verboncu. 1 . capitolul 5).

1. folosite în mod frecvent. 4. 2. informaţii. crt. 3. calitate ce se fundamentează de fapt pe precedentele. Cele mai frecvente simptome ale creativităţii sunt cuprinse în tabelul 1. S i mp t o me a l e c re a ti v it ăţ i i i n d i vi d ua l e Nr.Fig. Acceptare de experienţe noi. manifestată în obişnuinţa de a opera cu concepte şi informaţii indiferent de modelele de rezolvare stereotipe. fenomene. în sensul disponibilităţii şi deprinderii de a privi cu ochi cercetători situaţii. Tabelul 1. . evidente cele care se presupun înţelese de la sine în vederea modificării lor. Simptome Sensibilitatea la probleme. Flexibilitatea în gândire. 5. manifestate prin consecvenţă în realizarea ideilor noi. Raporturile dintre creativitate şi inovare Simptome ale creativităţii Persoanele care posedă într-o măsură apreciabilă capacitatea de a fi creative pot fi recunoscute după modul cum gândesc şi acţionează. Motivaţie puternică pentru succes şi forţă de convingere. Capacitatea de a suporta presiuni şi conflicte din partea celor care „apără” menţinerea stării de lucru precedente în întreprindere. 1.

Inovarea nu este condiţionată însă numai de aptitudinea creativă a personalului. Verboncu. Sintetic acestea sunt prezentate în figura 2. din a cărei examinare reiese complexitatea şi dificultatea sarcinii cu care este confruntată organizaţia. n r . Pentru a exprima dimensiunile procesului inovaţional din organizaţii se poate utiliza un sistem de indicatori (prezentarea conţinutului. ci şi de o serie de alte elemente ce depind într-o măsură apreciabilă de managementul organizaţiei. 2 . Nicolescu. F a c t o ri i ca r e d e t e r mi n ă ca p a c it a t ea de i n o v a re a p e r s o n a l ul ui organizaţ iei . Factorii care influenţează nemijlocit formarea şi dezvoltarea potenţialului inovaţional Formarea şi perfecţionarea personalului Sensibilitatea faţă de blocarea şi frânarea gândirii Sensibilitatea faţă de perturbări în cooperarea echipelor Stilul managerial Structura organizatorică Capacitatea inovatoare a persoanelor şi a colectivelor din cadrul firmei Sistemul de motivaţii Sistemul informaţional Pregătirea în domeniul aptitudinilor creatoare şi al metodelor de gândire Pregătirea în domeniul metodelor manageriale Sistemul decizional Componentele de bază ale sistemului managerial ce reprezintă condiţiicadru pentru dezvoltarea capacităţii inovaţionale a personalului firmei F i g .Relaţia inovaremanagement Accentuăm asupra creativităţii. întrucât reprezintă suportul fundamental al inovării. de unde şi rolul său decisiv pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului inovaţional al personalului încorporat. Fundamentele managementului organizaţiei. I. capitolul 5). cea care interesează cu prioritate întreprinderile. în O.

sarcinilor.1. încadrarea nu trebuie redusă la latura formală. competenţele şi responsabilităţile ce-i revin. Desigur. în O. Delphi. O altă direcţie principală de amplificare a potenţialului de inovare al organizaţiilor o reprezintă utilizarea metodelor de stimulare şi „învăţare” a creativităţii pentru personal din întreprinderi cum ar fi: brainstorming. competenţelor şi responsabilitãţilor circumscrise anumitor posturi. analiza morfologică. luarea în considerare a aspectelor psihosociologice implicate este esenţială. deprinderile. soluţii organizatorice noi sau modernizate implică multiple perfecţionări. capitolul 5).1. Premise şi criterii de selecţie şi încadrare Selecţia şi încadrarea . în scopul creşterii „producţiei finite” de tehnologii.1.Amplificarea inovării Intensificarea inovării în cadrul firmei. Nicolescu. şi familiarizarea cu principalele componente ale culturii organizaţionale specifice respectivei organizaţii. în ultimă instanţă resursa sa hotărâtoare.3. O eficace încadrare a personalului implică facilitarea contactului şi cunoaşterii cu noii şefi şi colegi de muncă.prima având ponderea principală . sinectica. Verboncu.condiţionează întro măsură apreciabilă calitatea resurselor umane ale organizaţiei. Delbecq34 . Pentru accelerarea integrării în noua colectivitate. produse. cât şi specificul procesului inovării şi particularităţile ce se întâlnesc frecvent la persoanele ce posedă la un nivel apreciabil capacitatea de a crea (prezentarea conţinutului. premise şi criterii de selecţionare şi încadrare Relaţia selecţieîncadrare Definiţia selecţiei Selecţia şi încadrarea personalului reprezintă componente majore ale funcţiunii de personal. Prin selecţionarea personalului înţelegem ansamblul proceselor prin care se aleg persoanele ce întrunesc calitãţile. inclusiv întocmirea tuturor formalitãţilor necesare. Intensificarea inovării impune fundamentarea întregii munci manageriale pe baza unui set de reguli (vezi tabelul 3) ce reflectă atât necesitatea realizării obiectivelor organizaţiei. Noţiuni de bază. Selecţia şi încadrarea personalului 5. Fundamentele managementului organizaţiei. matricea descoperirilor. cu sarcinile. cunoştinţele. aptitudinile şi comportamentele necesare realizãrii obiectivelor.3. I. Din examinarea practicii mondiale şi autohtone al managementului resurselor umane rezultă că. selecţionarea şi încadrarea personalului se bazează pe patru elemente. ce reprezintă fie numai premise pentru selecţionarea . ce se desfăşoară cu participarea managementului organizaţiei sau se efectuează nemijlocit de către aceasta. 5. Definiţia încadrării Încadrarea personalului constã în ansamblul proceselor de atribuire efectivã a posturilor prevãzute în structura organizatoricã persoanelor selecţionate. în esenţă.

Nicolescu. I. capitolul 5). În afara acestora. I.vechimea în muncă.Standford . se utilizează cu prioritate testele şi probele practice. interviuri. deprinderilor. se utilizează un ansamblu de metode şi tehnici de selecţie. aptitudinile şi comportamentele persoanelor în cauză. Nicolescu. . (Prezentarea conţinutului. Nicolescu.teste Wechsler. Metodele şi tehnicile se concep şi se folosesc diferenţiat. în principal pe baza calităţilor. a cunoştinţelor posedate în domeniul respectiv. deprinderile sau comportamentele ce se testează. componenţii principali ai personalului de execuţie din majoritatea firmelor. Cu ajutorul acestora se încearcă a se diagnostica potenţialul personalului pentru a vedea dacă este în măsură să realizeze în mod eficient obiectivele . chestionare. competenţele şi responsabilităţile ce-i revin în cadrul organizaţiei. fie ambele. este utilizată încă într-o măsură redusă în firmele româneşti. (Prezentarea conţinutului. Verboncu. Verboncu.1.calităţile.3. în funcţie de natura posturilor pentru care se efectuează selecţia şi de calităţile. în O. cunoştinţele. În selecţionarea personalului de specialitate accentul cade îndeosebi asupra identificării cunoştinţelor necesare. . corespunzător complexităţii cerinţelor faţă de acesta şi implicaţiilor majore pe care munca sa le are asupra stabilirii şi realizării obiectivelor organizaţiei .sarcinile. Fundamentele managementului organizaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei.şi încadrarea personalului. deci a potenţialului personalului. în O. Fundamentele managementului organizaţiei. Metode şi tehnici de selecţie a personalului Abordare diferenţiată Selecţia muncitorilor Selecţia personalului de specialitate Selecţia personalului managerial În condiţiile efectuării selecţiei. Forma organizatorică în cadrul căreia se folosesc tehnicile prezentate mai sus este de regulă concursul. Pentru selecţionarea muncitorilor. Modalitatea cel mai frecvent utilizată în acest scop este susţinerea de probe de examinare. anunţat din timp şi desfăşurat conform prevederilor legii. capitolul 5). dar cu tendinţa de creştere în condiţiile avansării tranziţiei la economia de piaţă. frecvent folosită în întreprinderile din ţările dezvoltate. . întocmirea unui dosar etc. În mod firesc. (Prezentarea conţinutului. fie numai criterii de selecţie. Aceste elemente sunt: . aptitudinilor şi comportamentelor. se mai utilizează şi elaborarea unei lucrări tipice domeniului în care va lucra . în O. .şi bateriile de teste.postul deţinut anterior. capitolul 5). un arsenal sensibil mai bogat de metode şi tehnici de selecţie se întrebuinţează în cazul personalului managerial. I.2.studii atestate de certificate sau diplome. deprinderile. cunoştinţele. 5. Verboncu.un fel de probă practică . cunoştinţelor. aptitudinile. scrise şi orale. Binet . Ultima modalitate.

de regulă. performanţele economice obţinute. metode. o atenţie deosebită se impune perfecţionării managerilor şi specialiştilor. aptitudini şi comportamente necesită o înnoire radicală. condiţionează decisiv calitatea resurselor umane ale acesteia şi implicit. Definiţia perfecţionării În strânsă legătură cu activitatea de formare se desfăşoară activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului. al une i o r g a niza ţ i i de s em nã m ansam bl ul procesel or pri n car e sal ar i aţ i i î ş i î ns uş e sc înt r .precum şi o parte din muncitori. economişti. prin instituţiile de învăţământ superior. Din enunţarea modalităţilor frecvent folosite rezultă că activitatea de formare a personalului în organizaţie se rezumă la personalul de execuţie. d e p r i n d e r i l e ş i c om p o r t a m e n t e l e t rebui t oare exercit ãrii unor ocupaţ i i nec e s ar e r e spe ct ive i fi r m e . Definiţia formării Pr i n f o rma r e a pe r so na l ul ui . Prin perfecţionarea pregătirii personalului desemnãm ansamblul proceselor prin intermediul cãrora salariaţii organizaţiei îşi îmbogãţesc. a p t i t u d i n i l e . Modalităţi de formare şi perfecţionare Modalităţi de formare Modalităţi de perfecţionare Concret. Celelalte cadre calificate necesare firmei .4.un c adr u or gani zat .2. special organizate în cadrul lor. arsenalul de cunoştinţe. firmele private sau publice de pregătire a personalului. în vederea realizãrii la un nivel superior a obiectivelor şi sarcinilor ce le revin. în c a l it a t e de a ct i v it a t e . cu tendinţă de extindere la stakeholderii organizaţiei.5 . Definirea formării şi perfecţionării În condiţiile contemporane ale fundamentării activităţii umane pe principiul educaţiei continue. 1 . tehnicieni etc. 4 . 5. .1.a conturării organizaţiilor care învaţă şi a firmelor bazate pe cunoştinţe. formarea personalului în cadrul organizaţiei se realizează prin licee de specialitate şi şcoli profesionale pendinte de aceasta.ingineri. se pregătesc prin sistemul de învăţământ. care realizează cursuri sau programe proprii. de regulã pe baza frecventãrii unor programe special organizate de organizaţie. În acest context. al transformării informaţiilor într-o resursă de bază a firmei şi mai recent . În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă necesitatea perfecţionării personalului se amplifică substanţial. c u n o ş t i n ţ e l e . deprinderi şi comportamente în domenii în care au deja o calificare de bazã. de regulă muncitori. Perfecţionarea pregătirii personalului firmelor se efectuează. aptitudini.4. ale căror cunoştinţe. prin calificare la locul de muncă (ucenicie) şi cursuri serale de calificare.1. formarea şi perfecţionarea personalului devin prioritare pentru fiecare organizaţie. pe ndi nte de o r g a n i za ţ i a r e s p e c t i vă .1. Formarea şi perfecţionarea salariaţilor. Fo r m a r e a ş i pe r f e cţ i o na re a pe r s o na l ul ui 5. Organizaţiile care ignoră sau .

metode etc. . . în principal. capitolul 5). Nicolescu.clasice.problemele abordate interesează şi şefii ierarhici şi subordonaţii participanţilor. a utilizării metodelor active creşte când se au în vedere mai multe elemente: . metoda incidenţei. deprinderile şi comportamentele care.moderne sau active.participanţii la programe dispun. . Caracteristic lor este concentrarea asupra prezentării de cunoştinţe şi asupra însuşirii acestora. Metode didactice utilizate în formarea şi perfecţionarea personalului Categorii de metode Metode clasice Metode active Calitatea formării şi perfecţionării personalului organizaţiei depinde într-o proporţie apreciabilă de arsenalul pedagogic utilizat. în funcţie de eşalonarea realizării se împart în continue şi discontinue. Investigaţiile efectuate au relevat că eficacitatea procesului de formare şi perfecţionare a personalului.1. În funcţie de conţinutul lor. capitolul 5). simularea managerială. în cadrul organizaţiei. doar componenta cunoştinţe a potenţialului uman. ignorând în bună măsură componentele aptitudini. se are în vedere.Tipuri de programe subapreciază această cerinţă sunt condamnate scăderii performanţelor economice şi chiar falimentului. dezvoltarea capacităţii de a operaţionaliza sarcini.3. abilitatea de a stabili obiective şi a concepe realizarea lor. deprinderile şi aptitudinile dobândite. Fundamentele managementului organizaţiei. Verboncu. deprinderi şi comportamente solicitând cu prioritate capacitatea de analiză. . de libertatea şi competenţa de a utiliza cunoştinţele. Mai frecvent utilizate sunt prelegerile sau expunerile şi seminariile. Programele de formare şi perfecţionare. de calităţile pe care le solicită cu precădere participanţilor la procesul de învăţământ. Metodele didactice moderne sau active se axează asupra formării şi dezvoltării de aptitudini. în O. Un tip de pregătire care cunoaşte o rapidă amplificare în ultimii ani îl constituie programele organizate şi desfăşurate în cadrul organizaţiei („on the spot”) la care pot participa un număr mare de manageri şi specialişti şi care contribuie substanţial la remodelarea culturii firmei. condiţionează decisiv eficacitatea muncii în cadrul societăţilor comerciale şi regiilor de stat. bateriile de teste ş. Nicolescu. 5.4. (Prezentarea conţinutului. Între metodele active semnalăm cazul. I. I. Deci. în O. (Prezentarea conţinutului. Verboncu. indiferent de locul organizării. Metodele didactice clasice.a. Fundamentele managementului organizaţiei. metodele didactice se divid în două categorii principale: .conţinutul programelor este strâns legat de munca participanţilor din firmă în condiţiile actuale ale tranziţiei la economia de piaţă. formarea de stereotipuri dinamice în legătură cu utilizarea unor metode. puterea de sinteză. de fapt.

5. a conturãr i i pe rspe c t i vel or de pr om ovar e 3 4 . cât şi pentru decizii cu caracter strategic şi tactic referitoare la viitorul profil al organizaţiei. evaluarea asigură un important suport informaţional.1. Metodele de evaluare generale sunt aplicabile la orice component al organizaţiei. î n v e de r e a r e l e v ã ri i e l e m e nte lo r e s e nţ i ale a l e m o dul ui de r e a l i za r e a o b i e c t i v e l o r ş i s a r c i n i l o r c o n f e r i t e ş i d e e x e r c i t a r e a c o m p e t e n ţ e l o r ş i r e s p o n s abi l it ãţ il or . În funcţie de sfera de aplicabilitate.personalul participant la programele de formare şi perfecţionare obţine satisfacţii în munca curentă. cunoaşte o constantă extindere în organizaţiile moderne. metodele şi tehnicile de evaluare se împart în: generale şi speciale29. asupra realizării lor pe toate planurile. Mai întâi. Definirea evaluării şi metode de evaluare Eval uarea personal ului poat e f i de f i ni t ã c a ans am bl ul pr oc e se l or pr i n i nt erm e di ul c ãror a s e e m i t j u d e c ã ţ i d e v a l oa r e a s u p r a s a l a r i aţ i l or d i n o r g a n i za ţ i e .participanţii sesizează existenţa unor relaţii între folosirea unor elemente asimilate şi realizarea obiectivelor individuale şi ale compartimentului din care fac parte. a ac ordãr i i de r ec om pe nse ş i sancţ i uni . problema numărul unu a managementului organizaţiei este evaluarea cadrelor. care se bazează într-o proporţie apreciabilă pe calitatea resurselor umane. De altfel. Luarea în considerare a acestor elemente de managementul superior al organizaţiei şi de compartimentul personal este de natură să favorizeze sensibil atât derularea în condiţii superioare a formării şi perfecţionării personalului. Din această definire rezultă implicaţiile multiple pe care le are evaluarea asupra funcţionalităţii şi profitabilităţii firmei. O reflectare a rolului crescând pe care îl are evaluarea în organizaţiile moderne modernă o reprezintă numeroasele metode şi tehnici utilizate în acest scop. în general. Implicaţiile evaluării personalului nu trebuie reduse doar la nivelul organizaţiei. î n c a l i t a t e de t i t ul a ri a i a num i to r po s t ur i .1.5. Evaluarea şi promovarea personalului Definiţia evaluării 5. atât pentru decizii de recompensare. 5. perspectivelor şi evoluţiei acestora şi.. . ceea ce constituie un imbold pentru aplicarea noilor cunoştinţe şi metode. promovare. cât şi creşterea competitivităţii firmei. datorită amplorii şi complexităţii implicaţiilor sale. erogologia şi altele. Principalele metode de acest fel sunt: Importanţa evaluării Metode de evaluare . a st abi l ir ii m odal i t ãţ ilor d e pe r f e cţ i onar e a pr e gãti r ii . Deosebit de importante sunt consecinţele evaluării asupra vieţii profesionale a componenţilor firmei asupra satisfacţiei lor în muncă. indiferent de postul deţinut.1. la abordarea anumitor pieţe de desfacere. De raţionalitatea acestor decizii depinde sensibil competitivitatea firmei. Evaluarea. doxalogia. perfecţionare etc. după opinia unor specialişti. c on s i d e r a ţ i s e p a r a ţ i . privind personalul întreprinderii. ceea ce se reflectă şi în constituirea de noi discipline: docimologia.

utilizabile doar pentru anumite categorii de personal din organizaţii. capitolul 5). în O. Erori tipice Respectarea cerinţelor enunţate este de natură să evite apariţia erorilor tipice de evaluare care impietează apreciabil asupra eficienţei folosirii sale. I. 6. asigurându-se premisa pentru valorificarea integrală a rezultatelor evaluării. Evaluarea trebuie să fie unitară. 1. pe lângă cunoaşterea şi folosirea de metode adecvate. Premise metodologice şi organizatorice Tabelul 2. P r e mi s e a l e u n e i e v al uă r i ri g u r oa se Nr. Fundamentele managementului organizaţiei. 3. şi respectarea unor premise metodologice şi organizatorice ce decurg atât din natura evaluării. (Prezentarea conţinutului. Nicolescu. Utilizarea lor necesită o pregătire şi resurse mai ample. Metodele şi tehnicile utilizate trebuie să aibă în vedere specificul fiecărui post întrucât în evaluarea salariaţilor practic nu există decât cazuri particulare. capitolul 5). 4. Pentru a fi edificatoare. însoţit de recomandările necesare. Evaluarea trebuie să se bazeze numai pe informaţii certe. în care persoana respectivă trebuie confruntată cu principalele probleme specifice postului respectiv. Fundamentele managementului organizaţiei. 2. evaluarea este necesar să se efectueze pe perioade suficient de lungi. I. Efectuarea unei evaluări riguroase implică. 5. în O. nesigurese resping sau se au în vedere cu multă circumspecţie. Nicolescu. informaţiile îndoielnice. (Prezentarea conţinutului. de unde necesitatea abordării diferenţiate. Premise crt. în O. Rezultatul evaluării se comunică de evaluatori persoanei în cauză. Verboncu. pentru anumiţi titulari de posturi. de potenţialul organizaţiei şi obiectivele sale. metodele de evaluare speciale. Între metodele din această categorie cele mai frecvent întrebuinţate enumerăm: cazul. Verboncu. prezentate sintetic în tabelul 2. . I. ceea ce explică şi folosirea selectivă. mai ales manageri şi specialişti de înaltă calificare. aprecierea globală şi aprecierea funcţională. verificabile. în sensul că pentru personalul de aceeaşi specialitate sau care exercită posturi identice este necesar să se aibă în vedere aceleaşi criterii. testele de autoevaluare şi centrul de evaluare. utilizate în acelaşi mod. (Prezentarea conţinutului. Criteriile de evaluare ale personalului se diferenţiază în funcţie de natura posturilor deţinute de respectivele persoane. Nicolescu. Alături de metodele de evaluare generală în întreprinderea modernă se folosesc. într-o măsură sporită. cât şi din caracteristicile organizaţiei. capitolul 5). Fundamentele managementului organizaţiei.notaţia. Verboncu.

capitolul 5). c) Promovarea pe baza potenţialului personalului reprezintă tendinţa care se manifestă în managementul personalului din firmele moderne. Fundamentele managementului organizaţiei. sarcini şi competenţe. Verboncu. în O. în O. cu colaboratorii şi managerii aflaţi în „amonte” de postul său. a) Promovarea pe baza vârstei şi a vechimii în muncă. Verboncu. 5 . Posturile obţinute prin promovare încorporează. deprinderile şi aptitudinile. condiţie a unui climat organizaţional şi motivaţional adecvat realizării obiectivelor.5. tendinţe şi caracteristici ale promovării personalului Definiţia promovării O modalitate principală de valorificare a rezultatelor evaluării personalului o reprezintă promovarea sa. b) Promovarea pe baza rezultatelor este tendinţa cu cea mai largă răspândire. Pentru aceasta el trebuie să comunice permanent cu subordonaţii. prin promovare înţelegem ansamblul proceselor prin care se atribuie personalului din cadrul organizaţiei posturi manageriale situate pe un nivel ierarhic superior. concomitent. Nicolescu. motivează. ceea ce se reflectă în rolul sporit pe care-l joacă în ansamblul organizaţiei şi într-o salarizare mai mare. I. I. Criteriile de promovare a personalului principal sunt aceleaşi ca şi la selecţionarea sa: studiile. În funcţie de modul cum sunt utilizate criteriile de promovare în organizaţiile contemporane se manifestă trei tendinţe principale. aduce în actualitate comunicarea dintre manager şi subordonaţi ca element dinamizator al proceselor manageriale şi. C o m u n i c a ţ i i l e î n c a d r u l o r g a n i za ţ i e i Criterii şi tendinţe Importanţa comunicării Etapa de tranziţie spre economia de piaţă.5. 1 .1. Verboncu. (Prezentarea conţinutului. Managerul prevede. Fundamentele managementului organizaţiei. controlează şi evaluează eficace numai dacă dispune de informaţii. coordonează. (Prezentarea conţinutului. (Prezentarea conţinutului. în volumul şi de calitatea dorite. Fundamentele managementului organizaţiei. în O. În esenţã. de regulă. caracterizată prin reconsiderarea rolului managementului ca principal vector al eficienţei economico-sociale. postul deţinut anterior şi calităţile. precum şi gradaţii sau clase mai mari în cadrul aceluiaşi post. I. capitolul 5). realizat şi utilizat în cadrul organizaţiei . 6 . Concepte. Nicolescu. Nicolescu.2. vechimea în muncă. organizează. capitolul 5). cunoştinţele. iar eficacitatea comunicaţiilor depinde de sistemul de comunicaţii conceput. responsabilităţi calitativ superioare.

5. procesul de comunicare. unele cu statut de emiţãtor. modul de structurare a timpului lor de muncă în secvenţe care să permită rezolvarea decizională şi operaţională a problemelor cu care se confruntă domeniul condus. sub f or m a m e saj e l or simbol i c e .activitatea managerială. regulator. complexitatea şi diversitatea apreciabile ale obiectivelor organizaţiei şi subsistemelor sale. de a amplifica legăturile dintre componenţii grupurilor. negociator). Principalele abordări ale comunicării Comunicaţiile şi sistemele de comunicaţii specifice unei organizaţii au constituit obiectul unor ample cercetări.grupurile şi modul de concepere şi funcţionare a acestora în cadrul organizaţiei. în mare pa rte di ferite substanţ iale. purtător de cuvânt) şi decizional (întreprinzător.1. Rolul deosebit al comunicării în asigurarea funcţionalităţii şi eficacităţii activităţilor organizaţiei este generat.volumul. .respectiv grupaje de canale de comunicaţii.6. Schimbarea şi împlementarea noului economic.1.E. între centrele generatoare şi furnizoare de informaţii şi cele beneficiare se stabilesc multiple legături ce facilitează transferul acestora şi. ce prezintă.mutaţiile profunde intervenite în caracteristicile dimensionale şi funcţionale ale firmei româneşti. Axate pe aspecte de natură psihologică şi apelând la modalităţile de exprimare preluate din informatică şi cibernetică. pr i n i nt er me di ul uno r c a na l e s pe ci f ic e . Din acest punct de vedere este unanimă aprecierea conform căreia un manager afectează aproximativ 80% din timpul său pentru a comunica. ce * De ce creşte rolul comunicării Dupã F. repartitor de resurse. derularea proceselor de management şi execuţie. cu consecinţe apreciabile asupra complexităţii şi configuraţiei comunicaţiilor.1. peste 90. . implicit. . principalele abordări ale procesului de comunicare pot fi rezumate la următoarele: a) Schema lui Laswell. Definirea comunicării Numeroasele definiţii date comunicaţiei* relevă faptul că. între douã sau mai multe persoane.care alcătuiesc sistemul de comunicaţii. La nivelul organizaţiei există numeroase reţele de comunicaţii . conceput să răspundă la 5 întrebări: cine?. de a consolida coeziunea acestora. informaţional (observator activ. .6. altele cu statut de r e c e pt o r . Definiţia comunicării Com uni carea este un pr oc e s de tr ansm i te r e a i nf orm aţ i il or . difuzor. tehnic şi tehnologic au devenit o permanenţă în majoritatea firmelor. având în vedere rolul comunicaţiilor de a vehicula. managerial. agent de legătură). regăsite în configuraţii specifice . lider. datorate impactului variabilelor mediului ambiant naţional şi internaţional. de o manieră foarte simplificată (liniară). situaţie ce justifică multiplele tipuri de roluri pe care acesta le îndeplineşte în cadrul: organizaţiei: interpersonal (simbol. la nivelul unei organizaţii. declanşate de tranziţia la economia de piaţă. în principal. de: . Da nce .2. 5.

cunoscând astfel maniera de receptare a mesajului comunicaţiei. în O. este persoana sau grupul de persoane beneficiare a mesajului informaţional. executant sau manager. Canalul este calea de transmitere a informaţiei. cui?.emiţătorul. (Prezentarea conţinutului. .comunicaţii formale şi informale b) direcţie (sens) comunicaţii verticale descendente . Nicolescu.6. Tipologia comunicaţiilor în organizaţie Clasificiare Varietatea comunicaţiilor întâlnite în cadrul organizaţiei este relevantă prin clasificarea în funcţie de mai multe criterii de clasificare precum: a) canalul de comunicare .receptorul. . (Prezentarea conţinutului. Nicolescu.zice?. capitolul 5). I.4. Receptorul. cu ce efecte?. ce îmbracă mai multe ipostaze (verbală şi nonverbală). b) Schema lui Shannon.6.comunicaţii orizontale comunicaţii oblice c) conţinut comunicaţii operatori comunicaţii opţionale. în O. De precizat că procesul de comunicare. în O. capitolul 5). Verboncu. prin ce mijloace?. deşi nu vizează cu prioritate realizarea obiectivelor individuale circumscrise posturilor.1. Verboncu. capitolul 5). c) Schema lui Wiener. mult mai complexă decât precedenta. Nicolescu. Au un rol deosebit asupra.canalul.comunicaţii verticale ascendente. Fundamentele managementului organizaţiei. Componente şi operaţii 5. în viziunea cibernetică. Verboncu. (Prezentarea conţinutului. strâns legată de mesaj. reclamă complexe operaţii de codificare şi decodificare. sunt foarte importante pentru relaţiile dintre salariaţi. Fundamentele managementului organizaţiei. Mesajul reprezintă forma fizică a informaţiei transmise de emiţător spre receptor. Verboncu. procesul de comunicare se derulează prin intermediul următoarelor componente: . este persoana care iniţiază comunicaţia. Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. .mesajul. prin aceea că se introduc şi se utilizează noţiunile de „codificare” şi „decodificare” (Prezentarea conţinutului. I. Emiţătorul. în O. Fundamentele managementului organizaţiei.3. aflat în ipostaza de manager sau executant. Componentele procesului de comunicare Aşa cum a rezultat şi din definiţie. . capitolul 5).1. ce completează precedentele realizări cu feedback-ul (informaţia retur) în posesia căruia emiţătorul intră. 5. . I. I.

ce corespund stilului autoritar de management şi la nivelul cărora comunicaţiile sunt mai dificil de realizat.5 şi 6) Reţeaua sub formă de „cerc” corespunde unui stil participativ de management şi facilitează comunicaţii eficiente. . între membrii grupului existând relaţii de supra sau subordonare. tot astfel se manifestă şi reţelele de comunicaţii. Dacă tipologia comunicaţiilor este atât de diversă. Ele îşi au originea în caracteristicile psihologice ale emiţătorului şi receptorului. Fundamentele managementului organizaţiei. Deficienţe majore în procesul de comunicare Cauze Funcţionarea eficace a sistemului de comunicaţii în organizaţii este adesea influenţată de apariţia şi manifestarea a numeroase bariere. Acestea se regăsesc în ipostaza de: a) reţele descentralizate (în „cerc” sau în „lanţ”). 5. în timp ce reţeaua în „lanţ” diminuează sensibil posibilităţile de comunicare manager . circumscrise factorilor perturbatori deja abordaţi în acest subcapitol.subordonat. în nevoile. Verboncu. La polul opus se află reţelele centralizate. Reţea în Y Fig. în O. (vezi fig. Reţea în lanţ Fig.comunicaţii generale comunicaţii motivaţionale d) mod de transmitere comunicaţii verbale comunicaţii non-verbale (Prezentarea conţinutului acestora. (vezi fig. - Fig. 3. în maniera de comunicare. Reţea în stea 5. 3 şi 4) b) reţele centralizate (în „Y” sau în „stea”).1.5. deci aceştia sunt inegali. I. în care membrii grupului sunt egali. capitolul 5). 6.6.4. Reţea în cerc Fig. Nicolescu.

în moduri diferite. Aşadar.). .6. În opinia majorităţii specialiştilor. precum şi de contextul în care se desfăşoară procesul de comunicare.ignorarea informaţiilor care sunt în dezacord cu ceea ce cunoaştem. atenuarea ori eliminarea disfuncţionalităţilor majore ale sistemului de comunicaţii din organizaţii necesită acţionarea în mai multe direcţii.tendinţa de a auzi numai ceea ce ne-am obişnuit să auzim. de cele cu semnificaţie redusă sau nulă. Modalităţi de amplificare a eficacităţii comunicaţiilor Depăşirea barierelor şi. Aceste bariere declanşează o serie de deficienţe în sistemul de comunicaţii din organizaţie.6. de receptor. distorsiunea.evaluarea subiectivă de către receptor a sursei obiective (emiţătorul) de transmitere a mesajului. de către variatele persoane din cadrul organizaţiei.perceperea diferită a mesajelor în funcţie de presiunile exercitate de mediu asupra receptorului (zgomot. Nicolescu. de mesaj. între care filtrajul. Fundamentele managementului organizaţiei. c) contextuale comunicării . .discernerea insuficientă a mesajelor relevante transmise sau primite. . în O. Verboncu. precum şi în caracteristicile situaţiilor concrete în care se derulează comunicarea. . a aceluiaşi mesaj. d) eterogene .recepţionarea. expresia feţei. . gesturi. supraîncărcarea canalelor de comunicare cu informaţii inutile sunt cele mai importante. . Cercetările întreprinse în ultimii ani consideră ca prioritare următoarele modalităţi: a) motivarea adecvată a comunicării b) asigurarea unei comunicări clare. concise în sensul: c) perfecţionarea managerilor d) perfecţionarea capacităţii de exprimare şi de ascultare e) promovarea cu predilecţie a unor stiluri participative de management f) perfecţionarea structurii organizatorice h) informatizarea managementului (Prezentarea conţinutului acestora.aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru anumite persoane. b) recepţie a mesajelor .1. cauzele care generează asemenea bariere sunt legate de emiţător. poziţia corpului etc.folosirea necorespunzătoare a unor elemente ale procesului de comunicare (tonul folosit. capitolul 5).incapacitatea emiţătorului de a-şi stăpâni emoţiile în transmiterea mesajului informaţional. de canalul de comunicare. I. 5. climatul organizaţional etc). cele mai semnificative tipuri de bariere comunicaţionale se referă la: a) limbaj şi modul de exprimare .Tipuri de bariere aspiraţiile şi motivaţiile acestora. implicit.

bazată pe o viziune clasică asupra organizaţiei şi managementului.2. întrucât o tratăm în contextul managementului resurselor umane. aspiraţiilor şi intereselor personalului din cadrul organizaţiei cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor. Această optică încă mai predomină atât în teoria. adică asupra acelor persoane. nu rareori contradictorii. pe baza corelãrii intereselor acestora în abordarea şi realizarea obiectivelor organizaţiei şi ale subsistemelor sale. conturată în ultimii ani. categorii de personal şi organisme care au interese majore în desfăşurarea şi performanţele firmei. competenţelor şi responsabilitãţilor atribuite în cadrul organizaţiei. comunitatea locală etc. furnizorii. Conceptul de motivare 5. deosebim două accepţiuni majore ale motivării: Motivarea în sens restrâns.2. sindicatul. Din punct de vedere al concepţiei manageriale pe care se fundamentează. bazată pe o viziune modernă asupra organizaţiei şi managementului. se au în vedere sunt: proprietarii. Ca urmare. .1. Cele două optici asupra firmei şi managementului se reflectă şi în definirile sensibil diferite ale motivării. Principalii stakeholderi care. banca.5. Motivarea în sens restrâns constã în corelarea necesitãţilor. salariaţii. care are în vedere numai salariaţii sau personalul firmei. se înregistrează o mare varietate de abordări. Definiţia motivării în sens larg Motivarea în sens larg rezidã în ansamblul de decizii şi acţiuni prin care se determinã stakeholderii organizaţiei sã contribuie direct şi indirect la realizarea de funcţionalitãţi şi performanţe de ansamblu superioare.2. managerii. Motivarea în sens cuprinzător.1. M ot i var e a c om plexă a pe r s onal ul ui 5. administraţia centrală şi/sau locală.1. În continuare ne ocupăm în special de prima accepţiune a motivării. clienţii. cât şi în practica managerială mondială. de regulă. Caracteristica sa esenţială o constituie axarea asupra stakeholderilor. Definirea motivării Accepţiuni ale motivării Definiţia motivării restrânse Motivarea reprezintă o componentă majoră a managementului şi un subiect dintre cele mai frecvent tratate în literatura de specialitate.

I. rolurile şi efectele motivării pot fi rezumate astfel (vezi fig. care. Verboncu. în determinarea de facto a conţinutului şi eficacităţii funcţiei de antrenare. I. în esenţă. I.2.2. capitolul 5). Verboncu. la rândul ei. capitolul 5).5. (Prezentarea conţinutului. Nicolescu. de motivarea exercitată în organizaţie. Principalele roluri ale motivării . Nicolescu. Fig. nr. Verboncu. în O. capitolul 5). capitolul 5).1. organizarea. în O. Ţinând cont de palierul indicat. Nicolescu. coordonarea şi control-evaluarea. a evoluţiei sale. Fundamentele managementului organizaţiei.previziunea. în O. (Prezentarea conţinutului. Rolurile motivării personalului Descrierea rolurilor motivării Indiferent de conţinutul motivării. Fundamentele managementului organizaţiei. rolurile îndeplinite sunt multiple şi intense. Verboncu.): Rolul managerial este cel mai direct şi constă. I. Rolul economic se referă la condiţionarea indirectă. dar substanţială a performanţelor economice ale fiecărei organizaţii de motivarea ce predomină cadrul său. condiţionează decisiv concretizarea celorlalte funcţii manageriale . Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. 7. Rolul organizaţional se referă la impactul major pe care motivarea îl are direct şi prin intermediul celorlalte elemente manageriale asupra modului cum funcţionează organizaţia şi performanţele sale. (Prezentarea conţinutului. Fundamentele managementului organizaţiei. (Prezentarea conţinutului. Rolul individual vizează puternica dependenţă a satisfacţiilor şi insatisfacţiilor fiecărui salariat din organizaţie. 7. în O.

I. I. aceştia au afirmat că motivarea personalului este cel mai important pentru implementarea sistemelor moderne de creştere a calităţii în companiile respective. Profesorul spaniol Juan Pérez Lopez delimitează. Fundamentele managementului organizaţiei. începând cu energizarea iniţială a comportamentelor.1. Teoriile de conţinut pun accentul asupra factorilor specifici ce motivează salariaţii ca indivizi. Teoriile de proces se focalizează asupra dinamicii motivării. 5. capitolul 5). Verboncu. I. Verboncu. Nicolescu. b) psihosociologice (Prezentarea conţinutului. Fundamentele managementului organizaţiei. în O. Nicolescu.cea antropologică. În continuare prezentăm selectiv anumite tipologii care înregistrează o mai frecventă utilizare în lucrările de management. capitolul 5). Profesorii americani Longenecker şi Pringle divid teoriile organizaţionale în două categorii . Fundamentele managementului organizaţiei. Importanţa motivării a fost argumentată şi de rezultatele investigaţiilor cu caracter empiric. (Prezentarea conţinutului. Verboncu.2. în O. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 5).Rolul social reprezintă în fapt efectul sinergetic al precedentelor roluri în planul elementelor psiho-sociologice. Principalele teorii motivaţionale 5. capitolul 5). Nicolescu. Dat fiind însă complexitatea şi diversitatea lor. în funcţie de ipotezele privind natura motivaţiilor personalului.de conţinut şi de proces. Verboncu.2. în O. I. Nicolescu. capitolul 5). Fundamentele managementului organizaţiei. în literatura de specialitate sunt prezentate mai multe tipologii care.2. se suprapun şi se completează. Verboncu.2. (Prezentarea conţinutului. continuând cu selecţia alternativelor şi ajungând la efortul actual. . două .se poate concluziona că există o singură teorie completă . I. în O. trei categorii de teorii: a) mecaniciste (Prezentarea conţinutului.depind de caracteristicele mediului. în O. Tipologii Tipologia lui Lopez Tipologia Longenecker şi Pringle Multitudinea abordărilor motivaţionale impune o sistematizare a acestora. Nicolescu. Deci. din cele trei categorii de motivaţii avute în vedere. Comportamentul uman este conceptualizat ca un sistem deschis sau deschis-adaptiv. Nicolescu. c) antropologice (Prezentarea conţinutului. referindu-se la ceea ce se întâmplă în afara persoanei respective. Fundamentele managementului organizaţiei. o cercetare la care au răspuns 601 manageri de nivel superior din firmele nord-americane a relevat că din 9 factori consideraţi. I. Din examinarea comparativă a acestor trei tipuri de teorii motivaţionale care în acelaşi timp sunt şi organizaţionale . Spre exemplu.extrinseci şi transcendente . (Prezentarea conţinutului. capitolul 5). Verboncu. în O. parţial.

crt. un cunoscut specialist francez în management a completat cele două teorii cu o a treia. pedepse nu sunt singurele mijloace preferă să fie condus.3. cele mai cunoscute.Din numeroasele teorii motivaţionale vom prezenta patru.Gregor27. Postulatele pe care se bazează acestea sunt prezentate în tabelul nr. Omul mediu nu are ambiţie. să depună eforturile necesare realizării obiectivelor organizaţiei. controlat potenţialul intelectual al omului permanent etc. omul mediu se caracterizează prin îmbinarea în proporţii relativ egale a trăsăturilor încorporate de teoriile "X" şi "Y". forţat. doreşte Controlul şi ameninţarea cu să evite asumarea de responsabilităţi. P o s t u l a te l e t e o ri i l or " X" ş i " Y" Nr. ameninţat cu pedepse.3. pentru a determina participarea omului mediu la realizarea obiectivelor firmei. pentru a fi determinat mediu este utilizat doar parţial. 1 Teoria "X" Teoria "Y" Teoriile x şi y 2 3 4 5 În procesul muncii omul (obişnuit) Pentru omul mediu efectuarea de mediu este predispus spre delăsare. ale căror elemente apreciem că prezintă o utilitate deosebită pentru managerii români în perioada actuală şi următoare. exercite sarcini şi responsabilităţi. eforturi fizice şi intelectuale în evitând-o.2.Gregor Potrivit specialistului american Douglas Mc. omul mediu se opune Asumarea de sarcini şi schimbărilor în cadrul organizaţiei în responsabilităţi depinde de care este integrat. omul mediu trebuie să fie În condiţiile firmelor moderne. Prin natura sa. respectiv. Tabelul nr. indiferent la În condiţii normale. Abordarea lui Mc. dar şi le asumă din proprie iniţiativă. . normală ca şi odihna sau distracţia. de recompensele asociate lor. de conţinut.2. "Z". 5. care reprezintă o combinare a acestora. În viziunea lui Octave Gélénier34.2. la baza deciziilor şi comportării managerilor în exercitarea funcţiilor manageriale există două abordări principale. motivaţiile pozitive. muncind cât mai puţin procesul muncii este tot atât de posibil. Abordarea lui Gregor face parte din teoriile psihosociologice şi. omul mediu necesităţile organizaţiei din care face învaţă nu numai să accepte şi să parte. formulate sub forma cunoscutelor teorii "X" şi "Y". ulterior. Ca urmare. De precizat că. Omul mediu este egoist.

Factorii contextuali de igienă sunt trataţi mai mult ca reprezentând condiţii necesare pentru desfăşurarea proceselor de muncă. capitolul 5). din capitolul 1). Modelul lui Herzberg face parte din categoria teoriilor psihosociologice şi de conţinut.2.2. Fundamentele managementului organizaţiei.2. în O. Reamintim că aceste categorii de necesităţi sunt următoarele: • fiziologice elementare • securitate şi siguranţă • contacte umane şi afiliere la grup. după care un plus de motivare se obţine numai prin satisfacerea necesităţii de grad superior. Teoria lui Maslow face parte din categoria teoriilor psihosociologice şi de proces. Maslow susţine că satisfacerea necesităţilor menţionate prezintă o apreciabilă valoare motivaţională numai până la un anumit nivel.3. de natură socială • statut social şi stimă • autorealizare (Prezentarea conţinutului acestora. Fundamentele managementului organizaţiei. . În viziunea sa există două categorii principale de factori motivaţionali: • factori de igienă sau contextuali • factorii motivaţionali (Prezentarea conţinutului acestora. I. capitolul 5).5.4. I. De aici accentul deosebit acordat de acesta "îmbogăţirii" posturilor. potenţialului şi aspiraţiilor fiecăruia. pe care a particularizat-o la organizaţiile economice şi a detaliat-o. Frederick Herzberg14 a creat o nouă teorie deosebit de cunoscută. Singura categorie de necesităţi care practic nu se epuizează este ultima. Verboncu. 5. 2.2. Verboncu. Teoria lui Maslow Conţinutul teoriei În esenţă. corespunzător nevoilor. Nicolescu. dar pentru omul mediu satisfacerea acestei necesităţi are valoare motivaţională numai după ce precedentele patru categorii de necesităţi au fost satisfăcute succesiv la un nivel corespunzător (vezi fig. Teoria lui Herzberg Conţinutul teoriei Pornind de la teoria lui Maslow. această teorie constă în stabilirea unei ierarhii a necesităţilor umane şi în evidenţierea unui dinamism al motivării generat de satisfacerea respectivelor categorii de necesităţi. Herzberg consideră că amplificarea motivării şi implicit a performanţelor în muncă se obţine numai prin acţiunea factorilor motivaţionali. Nicolescu. în O.

organizaţiei şi mediul său exogen. devenind sursa principală de alimentare a eforturilor depuse în procesul muncii. Abordarea contingency Conţinutul teoriei Definitorie pentru teoriile contingency este abordarea corelativă a motivării managementului. 5. în O. aşteptările personalului atunci când este adecvat. Nicolescu. Mai concret. în O. Verboncu. Concluzia principală a acestor abordări o constituie abordarea motivării. Verboncu. De precizat că teoriile contingency . Teoria aşteptărilor VIE a lui Vroom Conţinutul teoriei Fundamentul acestei teorii îl constituie postulatul că aşteptarea pe care o are un salariat vizavi de obţinerea unor anumite elemente sau realizarea anumitor situaţii constituie principala forţă motivaţională. care reprezintă principalul domeniu analizat. indică intensitatea dorinţei unui salariat de a realiza un anumit obiectiv în cadrul organizaţiei+1.ale sistemului managementului. în O. mediului exterior şi . I. Nicolescu. .cum ar fi. acesta îl are. Specific abordării contingency este identificarea unuia sau mai multor seturi de variabile ce reflectă starea şi evoluţiile firmei. I. valorificând marele efect energizant pe care îl au dorinţele.2.2. motivarea este tratată ca o componentă majoră a managementului.5. ce reflectă convingerea sa referitoare la producerea unui anumit eveniment sau obţinerea unei anumite performanţe în cadrul organizaţiei. (Prezentarea conţinutului acestora. Fundamentele managementului organizaţiei. când un obiectiv. Cele trei elemente servesc ca bază pentru a promova comportamente motivaţionale la salariaţi de către manager. . capitolul 5). Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 5). ce exprimă amploarea convingerii unei persoane că realizarea unui prim nivel de performanţă va fi asociat cu obţinerea în planul secundar a unor anumite acţiuni motivaţionale în favoarea sa.I .2. pe baza analizei aprofundate a variabilelor respective şi a relaţiilor dintre ele. relevând modul cum ele influenţează motivarea personalului şi feed-back-ul pe care. teoria lui Vroom consideră că trei sunt elementele motivaţionale de bază în orice proces de management: .uneori . Fundamentele managementului organizaţiei. la rândul său. I. fireşte.V . .nu sunt strict focalizate pe motivare. (Prezentarea conţinutului acestora. (Prezentarea conţinutului acestora.6.5.aşteptarea salariatului. corelat cu organizaţia şi mediul său. în cazul manifestării de către el a unui comportament special.E . capitolul 5). o aşteptare este preferată alteia. cele elaborate de cunoscuţii profesori nordamericani Michael Porter şi Henry Mintzberg27 . Verboncu. Nicolescu.2.valenţa motivaţională. De regulă. de exemplu. particularizat la fiecare organizaţie şi situaţie managerială implicată.instrumentalitatea.

Gama acestor nevoi este foarte largă.3. Nicolescu. I. Categorii de variabile implicate Prezentarea celor 3 categorii de variabile Din prezentarea teoriilor referitoare la motivare a rezultat multitudinea şi marea diversitate a elementelor implicate direct şi indirect în conceperea şi exercitarea motivării. ce au o influenţă marcantă asupra conţinutului şi efectelor proceselor motivaţionale din cadrul său. capitolul 5). Verboncu. Nicolescu. După opinia noastră.3.nevoi economice (Prezentarea conţinutului. Nicolescu.2.nevoi afective (Prezentarea conţinutului. Mecanismele motivaţionale 5.3. Nicolescu. (Prezentarea conţinutului acestora. (Prezentarea conţinutului acestora. nevoile fiecărui salariat se pot delimita în trei categorii: . Fundamentele managementului organizaţiei. în O.5. prin care desemnăm acele elemente din cadrul organizaţiei care reflectă starea şi caracteristicile sale. conţinutul şi rezultatele motivării personalului. Verboncu. Verboncu. în O. în O. Fundamentele managementului organizaţiei. are aspiraţii şi un set de . b) Variabile organizaţionale. . Nicolescu. Fundamentele managementului organizaţiei. I. ce influenţează de o manieră semnificativă abordarea. Variabilele organizaţionale şi contextuale se reflectă în bună măsură în parametrii variabilelor individuale şi îndeosebi în variaţia lor în timp.şi cine poate acţiona asupra lor. 5. Fundamentele managementului organizaţiei. I. capitolul 5).2. indiferent de natura lor. de maniera în care pot fi influenţate şi de efectele motivaţionale pe care le generează. Verboncu. Fundamentele managementului organizaţiei. Ciclul motivaţional Tipuri de necesităţi specifice Reliefarea celor 3 categorii de variabile implicate în orice proces de motivare a personalului în cadrul unei organizaţii nu trebuie să diminueze conştiinţa rolului central pe care salariatul îl are prin exercitarea motivării.2. în O. I. În funcţie de natura lor. indiferent de natura lor .nevoi cognitive (Prezentarea conţinutului. I. La sorgintea reacţiilor motivaţionale ale fiecărui individ se află în primul rând nevoile sau necesităţile ce-i sunt specifice. Fiecare persoană. aşa cum s-a văzut şi din prezentarea teoriilor motivaţionale.20 de factori sau variabile pe care i-am grupat în funcţie de apartenenţa lor şi posibilitatea de influenţare în trei categorii a) Variabile individuale. Fundamentele managementului organizaţiei. în funcţie de necesităţile specifice şi de contextul naţional şi organizaţional în care îşi desfăşoară activitatea.2. I. Verboncu. . capitolul 5). în O. capitolul 5). în O. de modul de manifestare. care reflectă caracteristicile fiecărui salariat. este esenţial că managerii unei firme să ştie care sunt principalele variabile care influenţează conţinutul şi performanţele motivării -. capitolul 5). capitolul 5).apelând la cvasitotalitatea teoriilor motivaţionale . Bazat pe această concepţie am identificat ca fiind esenţiali . Verboncu. Nicolescu. (Prezentarea conţinutului acestora. c) Variabile contextuale. care încorporează acele elemente din mediul exogen organizaţiei.1.

îl reprezintă motivaţiile pe care le folosesc proprietarii şi managerii firmei în relaţiile cu salariaţii lor. eforturile. nu există o reflectare integrală în atitudini. Fundamentele managementului organizaţiei. organizaţionale şi contextuale implicate reprezintã ciclul motivaţional. Ansamblul necesitãţilor. corelate cu performanţele individuale şi organizaţionale şi cu motivaţiile utilizate. p e c a r e p r o p r i e t a r i i ş i m a n a g e r i i l e a d m i n i s t r e a zã s a l a r i a ţ i l o r o r g a n i za ţ i e i s at i sf ãc ându. eforturi şi decizii. Realizarea unei concordanţe cât mai mari între aspiraţii şi aşteptări individuale împreună cu obiectivele.3. 8. Verboncu. pentru a munci în continuare mai mult şi mai bine. aspiraţiilor. Nicolescu. I. se acordă stimulente sub formă de recompense şi sancţiuni. atitudinilor. Configuraţia ciclului motivaţional este reprezentată în figura nr. Ca urmare. 5. a aspiraţiilor şi aşteptărilor. Fundamentele managementului organizaţiei. în O. capitolul 5). influenţa favorizantă şi/sau restrictivă a variabilelor organizaţionale şi contextuale. Verboncu. este esenţială pentru obţinerea de performanţe individuale şi organizaţionale. o motivare puternică a acestora.l e anumi t e ne ce s itãţ i i ndi vi dual e ş i de gr up. eforturile. Motivaţiile salariaţilor firmei În cadrul ciclului motivaţional un element deosebit de important. de nat ur ã e c onom i c ã sau m or al s p i r i t u al ã . capitolul 5). acţiuni şi comportamente personale. organizaţionale şi contextuale. în O. sub aspectul conţinutului concret este diferit de la o persoană la alta datorită specificului necesităţilor individuale şi interacţiunilor dintre variabilele individuale. De regulă. se obţine un efect motivaţional. deciziile. aşteptãrilor. eforturi. de performanţele individuale şi organizaţionale. I. Nicolescu. a c ţ i u n i l e ş i c o m p o r t am e n t e l e l or s ã c o n t r i b u i e l a d e s f ã ş u r a r e a a c t i vi t ã ţ i l or ş i î n d e p l i n i r e a o b i e c t i v e l o r o r ga n i za ţ i e i .i de t e r mi na c a. pe nt r u a. Corelarea recompenselor şi sancţiunilor. comportamente etc. Definiţia motivaţiilor Pri n m oti vaţ i i de semnãm ac e l e e l eme nt e . . sarcinile şi celelalte elemente organizaţionale. Intervin în primul rând limitele personale. for m al e şi inf or m al e . capitolul 5). acţiunilor şi comportamentelor salariaţilor. d e c i zi i l e . Fundamentele managementului organizaţiei. deciziile. care necesită o subliniere aparte. cognitive şi relaţionale ale salariaţilor. pe de o parte. acţiunile şi comportamentul salariatului.2. în principal cu performanţele. eforturilor. Verboncu. pe de altă parte. (Prezentarea conţinutului. În funcţie de rezultatele. deciziilor. (Prezentarea conţinutului.Tipuri de performanţă Definiţia ciclului motivaţional aşteptări de natură motivaţională. structurate şi particularizate sub influenţa variabilelor individuale. Nicolescu. e f o r t u r i l e . pr i n a t i t u d i n i l e . I. în O. (Prezentarea conţinutului. date de parametrii variabilelor individuale proprii fiecărui salariat şi. Aspiraţiile şi aşteptările se reflectă neimplicit în acţiunile. acţiunile şi comportamentele salariaţilor este esenţială. De reţinut că. deşi ciclul motivaţional reprezintă un model cu valabilitate generală. desigur. Când această corelare se realizează la un nivel ridicat se înregistrează o intensă satisfacere a necesităţilor economice.3. dar şi cu atitudinile.

Nu trebuie subestimat însă şi potenţialul motivaţional al motivaţiilor informale. utilizarea cea mai frecventă şi intensă o au motivaţiile de natură formală. mai ales al celor moral-spirituale. . Pentru a uşura perceperea şi utilizarea lor prezentăm în figura nr. structurate pe mai multe categorii. Pentru ca motivarea să fie eficace este necesar ca în cadrul organizaţiei să se apeleze la motivaţii din toate cele cinci categorii. cele care sunt stabilite prin strategia şi politicile organizaţiei şi pentru care se apelează la anumite metode şi tehnici manageriale şi economice.Principalele categorii de motivaţii Gama motivaţiilor utilizabile în firmele moderne este deosebit de cuprinzătoare şi variată. tabloul general al motivaţiilor ce pot fi folosite în organizaţie. La acestea din urmă există o mare sensibilitate la majoritatea salariaţilor. prezentând şi marele avantaj că nu costă nimic organizaţia. 9. Desigur.

Tabloul general al motivaţiilor . 8. 9. nr. nr. Ciclul motivaţional MOTIVAŢII Grad de formalizare Natura Formale Informale Categorii principale de motivaţii Economice Moral-spirituale 1 Formal-economice 2 Formal-moralspirituale Titlu onorific Medalie Avertisment scris Mustrare scrisă 3 Formalcomplexe 4 Informaleconomice Cadou Masă festivă Bacşiş Sperţ 5 Informal-moral spirituale Lauda Acordarea încrederii Mulţumire Ceremonie de sărbătorire Manifestarea dispreţului Critică Invectivă Salariu Primă Participare la profit Gratificaţie Autoturism de serviciu Locuinţă de serviciu Penalizare la salariu Amendă Promovare Suspendare temporală din post Retrogradare din post Destituire din post Fig.Variabile contextual-naţionale organizaţionale individuale Atitudini Nevoi ale salariatului materiale cognitive Aşteptări relaţionale Acţiuni Comportamente Aspiraţii Eforturi Decizii Performaţe individuale Stimulare recompense Motivare pentru: muncă performanţe dezvolt are profesio nală organi -zaţionale sancţiuni Fig.

Definirea tipului de motivare Numeroasele şi variatele motivaţii posibile se pot utiliza în cadrul organizaţiei grupat. negative are la bază criteriul influenţei motivaţiilor asupra naturii şi mărimii satisfacţiilor personalului din participarea la procesele de muncă din cadrul organizaţiei. cu rezultate economice substanţiale în firmele competitive din ţările dezvoltate. uneori. constituindu-se pe principiul contrastului motivaţiilor. aceste elemente reprezintă conţinutul principal al leadershipului. De regulă.În ceea ce priveşte motivaţiile informal-economice.4. în funcţie de anumite criterii. tipurile sau formele de motivare sunt perechi.4.2. . În continuare prezentăm principalele tipuri de motivare folosite în practica managerială internaţională.2. f ol o si t e î n m o d r e pe t a t de m a na g e ri î nt r . atitudinile şi comportamentele salariaţilor. Conturarea acestora are o puternică determinare social-naţională şi organizaţională. Motivarea pozitivă şi negativă Definirea motivării pozitive Delimitarea motivării pozitive şi. Apelarea la cadouri şi mese de protocol sunt modalităţi practicate relativ frecvent în organizaţiile din ţările dezvoltate.2. Definiţie În esenţ ã pri n t i p de f or m ã de m ot i var e de se m nãm ansam bl ul de m ot i vaţi i .4. de l i mi t at e î n f unc ţ i e de a num i t e c ri t e ri i . respectiv. Folosirea eficace a motivaţiilor de către manageri cere calităţi native şi pregătire deosebite.o o pt i c ã s pe ci f ic ã .2. 5. 5. potrivit regulamentelor şi procedurilor prestabilite. constituind tipurile sau formele de motivare. utilizarea acestora se recomandă să fie realizată cu mare atenţie. p e a n u m i t e i p o t e ze p r i v i n d c o n d i ţ i o n a r e a m o t i v aţ i o na l ã a pe r f or m a nţ e l or s a l a r i aţ il o r ş i o r g a ni za ţ i ei . diferenţiat pe categorii de firme. În fapt. În fiecare perioadă şi în fiecare ţară şi. în condiţiile în care nivelul obiectivelor şi sarcinilor de realizat este accesibil majoritãţii salariaţilor. evident subordonate unor obiective bine precizate şi în anumite condiţii. respectând cu stricteţe legile şi morala societăţii din fiecare ţară. pe baza amplificãrii satisfacţiilor sale din participarea la procesul muncii ca urmare a realizãrii sarcinilor atribuite. Tipurile de motivare 5. a moralului şi statutului lor corespunzãtor aşteptãrilor acestora. funcţionalităţii şi performanţelor firmei. cu efecte negative profunde în timp asupra culturii organizaţionale. pentru a pune mai pregnant în evidenţă deosebirile de abordare. pe care se pune atât de mult accent.1. iar motivaţiile utilizate preponderent asigurã creşterea veniturilor salariaţilor. tinde să predomine un tip sau altul de forme de motivare. În schimb bacşişurile sau şperţurile trebuie evitate pentru că distorsionează sistemul de valori. c a r e s e b a z e a zã . c o n ş t i e n t s a u i n c o n ş t i e n t . Motivarea pozitivã are în vedere creşterea eforturilor şi contribuţiei personalului la realizarea obiectivelor organizaţiei.

(Prezentarea conţinutului. în O. Nicolescu. contribuie la instaurarea unui moral ridicat şi la dezvoltarea individuală a salariaţilor. capitolul 5). primele. amenzi pentru săvârşirea de abateri etc. prin numeroasele satisfacţii pe care le generează. Motivarea negativã vizeazã sporirea eforturilor şi contribuţiei personalului firmei la îndeplinirea obiectivelor sale pe baza diminuãrii satisfacţiilor în procesul muncii sau a ameninţãrii cu reducerea lor. imputări financiare în caz de erori şi/sau lipsuri în gestionarea resurselor firmei. lansarea de avertismente. mustrări şi invective.4. Motivarea negativă prin generarea de frecvente insatisfacţii la salariaţii organizaţiei contribuie la un moral scăzut al acestora. dacã sarcinile şi obiectivele de realizat. Fundamentele managementului organizaţiei. I. (Prezentarea conţinutului.3. Motivarea pozitivă. participările la profit. efectuarea de evaluări a contribuţiei cu caracter general sau sub formă de critici. Fundamentele managementului organizaţiei. Principalele motivaţii utilizate sunt: salariile.Definirea motivării negative Din definirea motivării pozitive rezultă două caracteristici definitorii. atitudinile. de regulã deosebit de solicitante. Definirea motivării economice Motivarea economicã utilizeazã mijloacele clasice de natură economică. (Prezentarea conţinutului. în O. Verboncu. exprimarea de mulţumiri şi laude. capitolul 5). Nicolescu. în O. capitolul 5). defavorizant obţinerii de rezultate performante de către organizaţie. I. 5. gratificaţiile. Motivarea economică şi moral-spirituală Aceste două tipuri de motivare sunt partajate în funcţie de natura mijloacelor utilizate pentru motivarea personalului firmei. ce vizeazã în primul rând sistemul lor de valori. organizarea de ceremonii pentru anumite persoane sau evenimente din cadrul organizaţiei etc. I. penalizările la salarii. Nicolescu. Verboncu. la conturarea unui climat organizaţional propice muncii şi performanţelor ridicate în organizaţie. acordarea de titluri onorifice şi medalii.2. . Verboncu. ce vizeazã satisfacerea aspiraţiilor şi aşteptãrilor de ordin economic ale salariaţilor. Definirea motivării moralspirituală Motivarea moral-spiritualã are în vedere satisfacerea aspiraţiilor şi aşteptãrilor de naturã moral-spiritualã. Fundamentele managementului organizaţiei. la inhibarea lor şi la instaurarea unui climat organizaţional tensionat. nu sunt realizate. şi comportamentele salariaţilor. În realizarea motivării moral-spirituale se folosesc motivaţiile din această categorie: acordarea de către manageri a încrederii în salariaţi.

2. în O. constã în determinarea salariatului sã se implice. spre deosebire de precedenta. vizeazã dimensiunea afectivã. capitolul 5). capitolul 5). pentru care se mai utilizeazã şi denumirea de externã sau indirect. . I.4. inova. având drept conţinut satisfacerea aşteptărilor salariatului faţă de reacţiile organizaţiei vizavi de el. pe care nemijlocit le realizează. Fundamentele managementului organizaţiei.5. Motivarea intrinsecă este centrată pe individ. Nicolescu. comportamentul şi rezultatele sale. concentrându-se asupra satisfacerii nevoilor sale de ordin sentimental în cadrul firmei . I. Verboncu. Verboncu. sã depunã efort şi sã obţinã rezultate în organizaţie pentru cã acestea vor genera din partea firmei anumite reacţii formale şi informale. axându-se pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat. Nicolescu. Nicolescu. constã în determinarea salariatului sã se implice. Fundamentele managementului organizaţiei. pe de altă parte. 5.4. de a opera şi “controla” mediul în care îşi desfãşoarã activitatea Definirea motivării afective (Prezentarea conţinutului. (Prezentarea conţinutului. în O.cognitivă şi afectivă. învãţa.2. percepţiile şi simţămintele sale. dimensiunea intelectualã a salariatului. (Prezentarea conţinutului. Motivarea intrinsecã. denumitã uneori şi internã sau directã. de personalitatea sa. Verboncu. economice şi moralspirituale care îi vor produce satisfacţii Motivarea extrinsecă este o relaţie individ-organizaţie. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă Definirea motivării intrinsece La baza delimitării acestor două categorii de motivare se află natura relaţiilor motivaţionale care se produc şi amplasamentul sursei care generează efectul motivaţional. a cunoaşte. capitolul 5). Motivarea cognitivã are în vedere latura. fireşte în raport cu eforturile. şi conţinutul concret al muncii şi comportamentul lui. fiind o relaţie între aşteptările. I.5. sã depunã efort şi sã obţinã rezultate în cadrul organizaţiei întrucât din aceste procese el obţine satisfacţii ce ţin de eul. Fundamentele managementului organizaţiei. Definirea motivării extrinsece Motivarea extrinsecã. Motivarea cognitivă şi afectivă Definirea motivării cognitive În funcţie de componenta personalităţii umane avută în vedere cu prioritate delimităm aceste două categorii de motivare . în O. pe de o parte. Motivarea afectivã.4. strict umanã a salariatului.

în O. J. (Prezentarea conţinutului. alţi cunoscuţi specialişti în abordarea puterii în cadrul companiilor. definesc puterea ca fiind capacitatea unei persoane de a-şi exercita şi impune voinţa. Lee şi Schneck.11 la fel ca şi Hickson. desemnãm capacitatea unui salariat. Nicolescu. Verboncu. . Nicolescu. Salanick. Finkelstein. capitolul 5).43. D. Fundamentele managementului organizaţiei. Aşa cum rezultă şi din examinarea elementelor cuprinse în figura nr. În organizaţiile moderne se înregistrează tendinţa de intensificare a utilizării ambelor categorii de motivaţii. în O. şi Pfeffer.. 5. cu accent pe valorificarea potenţelor psihosociologice neglijate în mare măsură în perioada anterioară. Astfel.(Prezentarea conţinutului. în contextul managementului firmei. I.2.2. A. definesc puterea ca fiind calitatea (capacitatea) unei persoane de a determina realizarea anumitor elemente în modul în care ei doresc să fie îndeplinite. proprietar sau alt stakeholder de a influenţa derularea deciziilor. Robey. există două categorii de surse ale puterii .. Apelarea crescândă la motivarea cognitivă îşi are suport în intelectualizarea din ce în ce mai pronunţată a proceselor de muncă din organizaţii. G.5. Fundamentele managementului organizaţiei. acţiunilor şi comportamentelor altor componenţi ai organizaţiei corespunzãtor concepţiei şi voinţei sale.individuale şi organizaţionale. prin putere. Pentru înţelegerea şi exercitarea puterii în cadrul organizaţiei sunt esenţiale cunoaşterea şi înţelegerea surselor de putere în organizaţie. I. Definiţia puterii În opinia noastrã. Verboncu. Intensificarea motivării afective are la bază reconsiderarea salariatului abordat tot mai frecvent în complexitatea sa. Definirea şi sursele puterii în cadrul organizaţiei Asupra puterii există numeroase definiţii. capitolul 5). imprimându-şi la un nivel superior viziunea şi voinţa proprie asupra opticii şi voinţei celorlalte persoane implicate în procesele respective. Puterea unei persoane este cu atât mai mare cu cât influenţa sa este mai puternică.1. Motivarea şi puterea 5. 10.5. Sursele individuale ale puterii derivă din caracteristicile proprii fiecărui salariat şi din poziţia sa în cadrul organizaţiei.

(Prezentarea conţinutului. structura şi utiliza puterea în conformitate cu misiunea şi obiectivele fundamentale ale organizaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 5). .5. care conferă persoanelor sau grupurilor implicate o capacitate relativ ridicată de a influenţa pe ceilalţi componenţi ai organizaţiei. Verboncu. Nicolescu. Condiţionarea motivării de puterea managerilor Dimensiunile puterii În paragraful anterior am prezentat conţinutul şi sursele puterii şi am punctat unele aspecte privitoare îndeosebi la manageri. Cunoaşterea surselor de putere este esenţială pentru a dimensiona.2. Precizările respective nu sunt suficiente pentru a înţelege şi dezvolta relaţia putere-motivare în cadrul firmelor.2. 10. Sursele puterii salariaţilor în cadrul firmei Sursele organizaţionale ale puterii includ elemente ale sistemului organizaţional şi situaţii manageriale deosebit de importante pentru organizaţie. 5.Potenţa de a recompensa Potenţa de a pedepsi Poziţia formală a salariatului Competenţa formală conferită Individuale Autoritatea cunoştiinţelor sale de expert Sursele puterii Organizaţionale Resursele controlate în organizaţie Charisma personală Capacitatea de a rezolva probleme ce implică riscuri şi Poziţia deţinută în cadrul proceselor de muncă Dorinţa de putere Capacitatea de a armoniza procese Încrederea în sine şi în ideea personală Fig. în O. I. nr.

respectarea unui ansamblu de cerinţe pe care le prezentăm în tabelul următor. corelând-o cu puterea celorlalţi manageri. March. aşa cum demonstrează experienţa şi performanţele a numeroase organizaţii din ţările dezvoltate. Creşterea eficacităţii managerilor în realizarea motivării 5. treptat pentru a Cerinţe motivaţionale . Desigur. în consens cu misiunea organizaţiei. Accentul pus de noi pe relaţia putere-motivare îşi are explicaţia nu numai în puternica condiţionare dintre aceste două elemente de esenţă ale managementului. 3. dezvoltând în cadrul organizaţiei centre de putere raţionale. (Prezentarea conţinutului. experţială. acţionarială.6. cu privire specială la eşalonul superior al managementului. criza de putere din firmele româneşti reprezintă una din explicaţiile principale ale incapacităţii managerilor de a motiva salariaţii spre stabilirea şi realizarea de obiective performante similare celor din organizaţii similare din alte ţări. manifestată în toate dimensiunile sale. în O. ajungând până la personalizarea lor. Cerinţe crt 1 Angajarea şi utilizarea în cadrul organizaţiei de persoane care apreciază rezultatele pe care aceasta le furnizează. 5 Acordarea motivaţiilor. Cerinţe motivaţionale Nr. Concluzionând.6. Tabelul nr. îmbogăţirea posturilor etc. O a doua cauză rezidă în “criza de putere”. la creativitate.2. 5. Fundamentele managementului organizaţiei. mărime şi mod de acordare în funcţie de caracteristicile salariaţilor. puterea fiecărui manager trebuie dimensionată şi cultivată raţional. capitolul 5). 4 Particularizarea motivaţiilor ca fel. 2 Determinarea elementelor pe care oamenii şi le doresc (aşteaptă) şi oferirea lor ca recompense. I. incitând la autodepăşire. Deşi cu tendinţă de diminuare. lărgirea conţinutului funcţiilor. puterea la nivelul managerilor de nivel superior prezintă patru dimensiuni specifice: structurală. ce le “sfidează” posibilităţile.2. mai ales a celor economice. utilizând metode cum ar fi: rotaţia pe posturi. care se manifestă în numeroase regii şi societăţi comerciale de stat. Cerinţe privind motivarea personalului Realizarea de către manageri a unei motivări eficace implică. informală.De un real ajutor pe acest plan este cunoaşterea dimensiunilor puterii managerilor. astfel încât ansamblul sistemului managerial să funcţioneze armonios. motivarea salariaţilor înregistrează parametrii cei mai ridicaţi atunci când managerii respectivi posedă o putere ridicată în organizaţie.1. direcţionat pe îndeplinirea obiectivelor previzionate. 3 Asigurarea salariaţilor în permanenţă cu sarcini interesante. Verboncu. Nicolescu. Potrivit binecunoscutului profesor american J.

pornind de la însăşi selecţia personalului. Y. Încadrarea salariaţilor pe posturile care li se potrivesc. Aplicarea motivaţiilor economice şi moral-spirituale imediat după finalizarea proceselor de muncă programate. Acordarea de recompense economice şi moral-spirituale la diferite perioade.pozitive sau negative .2.55. Fundamentele managementului organizaţiei. subordonată realizării sarcinilor stabilite şi obiectivelor previzionate. Motivaţiile acordate salariaţilor să fie percepute de aceştia ca fiind corespunzătoare. Respectarea acestor reguli este de natură să asigure o comunicare bună. De asemenea. Verboncu. o ascultare activă de către manager a mesajelor transmise de interlocutor. Utilizarea combinată a recompenselor economice şi moral-spirituale. crt 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 Cerinţe economisi resursele şi a asigura perspective motivaţionale şi profesionale salariaţilor pe termen lung. B. capitolul 5). astfel ca acestora să le placă ceea ce fac. Tehnici motivaţionale specifice Dintre numeroasele tehnici şi proceduri motivaţionale descriem succint câteva dintre cele mai simple.faţă de un subordonat după ce Tehnica ascultă şi răspunde Tehnica a recunoaşterii “meritelor” . a sarcinilor. îndeosebi cele de natură organizatorică. Din examinarea cerinţelor încorporate în tabel rezultă sfera lor cuprinzătoare. mai multe reguli. A. pe de o parte. (Prezentarea conţinutului. aşa cum precizează specialiştii francezi Vialat. continuată de un feedback clar şi precis. obţinându-se în acest mod autorecompensarea lor. bazate pe aşteptări rezonabile şi accesibile. Pe parcursul utilizării sale managerii trebuie să respecte. să sporească încrederea şi stima subordonaţilor faţă de manageri. pe măsura necesităţilor. ci integrată în procesele şi relaţiile manageriale. J. Informarea salariaţilor cu privire la recompensele şi sancţiunile prevăzute de rezultatele efectiv obţinute. Conţinutul său principal constă în a reacţiona de o manieră explicită prin aprecieri prompte . Tehnica ascultă şi răspunde. 5.Nr. precum şi de la tratarea proceselor motivaţionale în dinamica lor. foarte explicit. se poate lesne observa că motivarea nu este abordată în sine. Nicolescu.2. În esenţă această tehnică implică. să faciliteze dezvoltarea unor relaţii interpersonale eficace. şi Pellier. Altfel spus. se are în vedere preîntâmpinarea fenomenului de uzură morală a motivaţiilor. astfel încât să se producă o comunicare eficace. Comunicarea salariaţilor.6. Tehnica feedbackului motivaţional verbal sau a recunoaşterii “meritelor”. nivelului realizărilor şi performanţelor previzionate. I. eficace şi larg utilizate. Oferirea salariaţilor în permanenţă a acelor recompense pe care ei şi le doresc şi le aşteaptă în continuare. în firmele de pretutindeni. Minimizarea sancţionării personalului. în O.

Deşi se bazează numai pe motivaţii spiritual-morale. Spre deosebire de lărgirea postului. I. Nicolescu. ţinând cont de multiplele variabile implicate ce reclamă. Important este ca aceste metode să fie folosite având în vedere specificul ciclului motivaţional. antrenând schimbări apreciabile în cadrul organizării firmei. Verboncu. implicând posturi situate pe acelaşi nivel ierarhic. Fundamentele managementului organizaţiei. de mulţumire. pentru a obţine efecte motivaţionale substanţiale. lărgirea posturilor operează pe orizontala sistemului organizatoric. I. care sunt prezentate în alte părţi ale manualului. brainstormingul.acesta a realizat o sarcină. (Prezentarea conţinutului. Verboncu. I. Verboncu. un . Delbecq. capitolul 5). delegarea etc. atunci când consideră ca necorespunzătoare munca. Deci. Fundamentele managementului organizaţiei. amplificând autonomia şi rolul postului respectiv. negativ. Managerul poate manifesta două tipuri de feedback: pozitiv. în O. Extinderea sau lărgirea postului Extinderea postului constă în creşterea varietãţii sarcinilor circumscrise unui post. Nicolescu. Îmbogăţirea postului Definiţia îmbogăţirii postului Î m bo g ã ţ i rea po s t ul ui c o ns t ã î n înc o r po r a r ea î n c o nţi nut ul unui po s t de e xe c ut a t a une i gam e m ai vari at e şi m ai i m port ant e de s ar c i ni . Nicolescu. De reţinut că lărgirea posturilor se referă numai la posturile de execuţie şi are drept conţinut numai sarcini de execuţie cu o complexitate şi dificultate apropiate. (Prezentarea conţinutului. comportamentul şi/sau rezultatele obţinute. tehnica îmbogăţirii postului are la bază redistribuirea de elemente organizatorice procesuale pe verticala sistemului managerial. prin e f e c t u a r e a d e c o m b i n ã r i d e s ar c i n i c e a pa r ţ i n u n o r p o s t u r i c ar e r e al i ze a z ã p r o c e s e d e m unc ã î nr udi t e ş i /s au c o m pl e me nt a r e î n c a dr ul a c e lui a ş i c o m pa r t i me nt sa u do m e ni u de ac t i vi t ate . un obiectiv sau a încheiat o perioadă de activitate. în O. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 5). gama metodelor şi tehnicilor manageriale cu efecte motivaţionale majore este mult mai cuprinzătoare. de critică. Desigur. de gratulare. Cu alte cuvinte. (Prezentarea conţinutului. c ompe t e nţ e ş i r e sponsabil i t ãţ i de e xec uţ i e şi conducere. Dintre acestea menţionăm şedinţa. sinectica. prezenta tehnică motivaţională combină sarcini. în O. folosită adecvat şi cu frecvenţa impusă de derularea activităţilor. D. competenţe şi responsabilităţi de natură managerială cu cele de execuţie. de pedepsire. tehnica feedbackului motivaţional verbal se dovedeşte deosebit de eficace. Definiţia extinderii postului C. atunci când rezultatele sunt apreciate ca bune. capitolul 5).

RE ZUM ATU L C A P I TO LUL UI Î n t r u câ t a ma n u a l u l v i r t ua l c o n sti t u ie o p r eze n t a re r ez uma t i v ă a c u r s u l ui sc ri s . CUVI NTE CHEIE Resursă umană C a p i t a l u ma n Cr e a t i vi t at e Inovare Se l e cţi onare a pe r s ona lul ui F o r ma r e a p e r s o n a l ul u i Perfecţ ionarea personalului P r o g r a me d e fo r ma r e ş i p e r fe c ţ i o nar e Metode de pregătire Metoda cazului S i mu l a r e J o c ma n a g e r i al Eval ua r ea per s ona l ul ui Te hni c a notaţ i ei pe rs ona l ul ui Apr e ci er e gl oba l ă Ce nt r u de eva l ua re a pe r s ona l ul ui P r o mo v a r e a p e r s o n a l ulu i C o mu n i c a r e S c h e ma l u i L a s w e l l S c h e ma l u i S h a n o n S c h e ma c o m u n i c a ţ i o na l ă a l u i We i n e r Reţ e a de comuni c a ţ ii Ba r i e ră comuni c a ţ i ona l ă Motivare restrânsă Motivare în sens larg T e o r i a mo t i v a ţ i o n al ă a l u i J u a n L op e z Te or i a “x” . 4 . ambidextră şi virtuală . în diverse maniere şi combinaţii.apreciabil efort de analiză şi modificare a mecanismelor manageriale ale societăţii comerciale sau regiei autonome. n u ma i e s t e ni c i n e vo i e ş i n i c i po s i b i l s ă fac e m r e z u ma t l a r ez u ma t . cea mai mare parte din elementele pe care le-am prezentat în acest subcapitol. Noile abordări şi tendinţe care se manifestă în managementul modern reengineeringul. incluzând în conţinutul lor.au ca ingredient de bază remodelarea motivării. organizarea holonică. 5.

. Presses Universitaires de France. V e r b o n c u . Aspects humains et organizationels.. Aalteo J. – Cultural Change in a Business Entreprise. Ghoshal. in Kilman. Beckhardt. 1991 2. Aubert. 1991 . Teresa Cavin. N i c o l e s c u . . Ch. B u c u re ş t i . 20 0 2.- Te or i a “ y” Teoria lui Maslow F a c t o r mo t i v a ţ i o n al s tab i l it d e H e rz b e r g Te or i a conti nge nc y C i c l u mo t i v a ţ i o n al Motivare T i p u r i d e mo t i v ar e Mot i var e poz i ti vă M ot i var e ne ga t i vă M o t i v ar e e co n o mi c ă Mot i var e mor a l -spi ri t ua l ă Motivare extrinsecă Mot i var e i nt r i nse c ă Mot i var e cogni t i vă M o t i v ar e a fe c t i vă Putere Sur sea i ndivi dua l ă a put e ri i C e r i n ţ ă mo t i v a ţ i o n a l ă Tehni c a a scul t ă şi r ăs punde T e h n i c a fe ed . E d i t u ra T r i b u n a E c o n o mi c ă . R. Băloiu. R. I . 1 .Release the Entreprenorial Hostages from Jour Hierarchy. N. . 1995. Bartlett. . 5. L. 1992. . F u n d a me n t e l e ma n a g e me n t u l u i o r g a n i za ţ ie i. Editura Eficient.ul u i mo t i v a ţ i o na l v e r ba l Tehni ca exti nderi i postul ui T e h n i c a î mb o g ă ţ ir i i p os t u l u i 6..b a c k . Paris. Helsinki.2.Management. Bucureşti. 3. Bi bl i ogr af i e s uplim e nt ar ă 1. Bi bl i o gr a f i e o bl i ga t o r i e 1 . 1996. 4.Managementul inovaţiei. BIBLIOGRAFIE 6 . Marjasola F. c api t ol ul 1 6.The Execution Management of Transformational Change. S. O . 4. in Strategy & Leadership nr.

Aarvarenta. H. in Harward Business Rewiew.. Bucureşti. David. 2001 .Organization for Innovation. 1993. 16. 24. F. . Junti. in Academy of Management Journal. Harper Collins. Bucureşti. Editura Economică.. nr. 4. 1995. K. Boston. 3. . F. Grant.Paradigmatic Change to New Organizational Cultures Scandinavian Model. Managementul resurselor umane.. . Burzean Management Journal. nr. Galle. University Press.1990 14. V. nr. Champy.B. S. in Organization Sciencies.One More Time: How do You Motivate Employees. Fletcher.Managerial Comunications. 1990. vol. 19. Johnson. . Ghoshal. nr. 25.. Level. in Journal of Management Studies. The Key to Corporate European. Manolescu. Majaro.Motivation. R. D. New York. . 1987. nr. BPI. W. M. 21. Hofstede.Our Balkanized Organizations.Globalizing Your Board. Hommewood.The Real Work of Teams. D. 1996 7. Hofstede.1.8. 1993 15. nr. S. Transnational Management. Herzberg. nr. Denison D. G. Bucureşti.Capability View of the Firm. . Leadership. G. 23. 1. .Strategy Search and Creativity. 1996 18. Gulliford A. nr. What is Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? in the Academy of Management Review. Managing Comporate Culture.A. O. Chesbrough.. 1996 10. 1992. 11. 1996. 1996 20. Illions 1988. 1996. D. Richard Irwin.Strategic Human Resource Management Within a Resource . nr. . Editura Didactică şi Pedagogică. 10. Homewod. in Harvard Business Review. . 1996 8. . Lefter. 1992.The Role of Personality of Assesing Management Potential.Reengineering the Corporation. A. L. S. Johtaniston Opisto STO. . Tecce. nr. 22. Bartlett.6.P.Power in Top Management Teams: Dimentions. Irwin. 1996 13. Kamoche.Managementul structurilor multiculturale. and Organization: Do American Theories Apply Aboroad. 1992.Organization Transformation Theoristes and Practioners. in. vol. Editura Economică. New York. . 15. in Strategy & Leadership.Managementul resurselor umane. Cambridge. . 21.Prospering in Dynamically Competitive Environements: Organizational Capability as Knowledge Integration. in Ch. nr. .. S. Bennigson. 2. Hammer. in Directors & Boards. 2. Measurement and Validation. in Human Systems Management. vol. 17. 1. . Manolescu A. 12. R. in Personnel. 4. 1989 9. Finkelstein. . 3. Jacobson. . J. 5.

Employees Creativity: Personal and Contextual Factors at Work. . 1992 44.A. . 1982 38. 15. Managing Evolutionary and Revolutionary Changes. in California Management Review. G. 1997. metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei. .Evaluation Report. J. 1992.Metode de pregătire a cadrelor de conducere. J. Wiener. Vardi. Nashold. Nicolescu.. Illinois. Lappeerranta. Y. 33. (coord. O. Irwin... 1999 35.. in Academy of Management Journal. 38. Pfeffer. Editura Economică. J. Asachi. 39. nr. S. Bucureşti. 1996 47. Integrated Manufacturing Resources Management. Bucureşti. 2000.Organizational Innovation in Historical Perspective: Change as Duality Management. 37. Ch. 1993. in Organization Science. O. nr.Power in Organizations. .26. C.. Harper & Row.. Grenoble.Designing Organizations. J. 1996 46. Editura Gh. vol. Y. Rusu. in Human Systems Management. Masterbrock. Robey. . Editura Politică. Nicolescu. New York. Homeword. Orogestion. O.. 4. . Dean Jr.The Ambidestrous Organization. Waterman. nr. . Nicolescu. A Human Capital Perspective.). 1990. Bucureşti.ABC-ul managerului. H. Oldham. Y . Nicolescu. 40. 1992 30. Nicolescu. 1996. A.. nr. 32. Reilly. W. R. 2. F. O. Les Editions d'Organisation. Bucureşti.3. . vol. Bucureşti. Bucureşti.Economia şi conducerea întreprinderii industriale. Iaşi. 1983. O.Management comparat. Verboncu I. 4. Pitman Publishing. 2. O. 42. 2000.Misbehaviour in Organizations: a Motivational Frame Work. Bucureşti. 43. Nicolescu. 1981. C. 1990 45. J. . 35.Holonic Organizational Arhitectures.Strategii manageriale de firmă. Mintzberg. .Cadrul organizaţional al întreprinderii. nr. Vialat. Russu. . . .. Marshifield. Stockholm. Paris. Editura Economică. Editura Economică. No. T. M. M. Voicu. Editura Didactică şi Pedagogică.Human Motivation IESE Barcelona.Cultural Issues in International Business Operations: Business Culture and Industry Culture. J. Ake. 1996 27. 31. Perez. in Business Horizons. W. D. . . 1991. 39. 29.Sisteme. H.Le management.L. Editura ştiinţifică şi Enciclopedică. 41. (coord.Management. 34. 1996 28. 1986. . Cummings.In Search of Excellence. Tornroas..). Editura Economică. Tushinam.Le management. Pellier. vol. . Mathenis. 1980. 36. Snell. A. . 1982. in Academy of Management Journal. Peters.

Enumeraţi modalităţile de formare a personalului în cadrul firmei 17. Editura Politică. Prezentaţi metoda aprecierii funcţionale 30. . E.Managementul organizaţiei. ASFD. În ce constă metoda testelor de autoevaluare? 32. Prin ce se deosebeşte activitatea de inovare? 4. Descrieţi jocul managerial 23. Ce tipuri de programe de formare şi perfecţionare a personalului se utilizează? 19. Burduş. Care sunt metodele de selecţie a muncitorilor 12.Psihologie socială şi organizaţională industrială. Care sunt premisele evaluării riguroase a personalului? 34. Definiţi formarea personalului în calitate de activitate a organizaţiei 15. Bucureşti. Prezentaţi centrele de evaluare a personalului 33. Indicaţi factorii care determină capacitatea de inovare a personalului 6. Definiţi selecţionarea personalului 9. 1996 7. 1975 49. 1996 50. De ce resursa umană este tratată în ultima perioadă drept capital uman? 3. În ce constă metoda aprecierii globale? 29. Descrieţi metoda cazului de pregătire a personalului 31. Zlate. Alexandria. Editura Holding Reporter. Care sunt argumentele ce demonstrează rolul primordial al resurselor umane? 2. Ce metode sunt utilizate în selecţia personalului managerial? 14. Care sunt regulile de amplificare a inovării? 7. Prin ce indicatori se exprimă inovarea? 8.. În ce constă metoda cazului managerial? 21. Indicaţi metodele de selecţie a personalului de specialitate 13. Zorlenţan. Gh. Descrieţi conţinutul metodei notaţiei 28.. Prezentaţi conţinutul simulării manageriale 22. Cum se clasifică metodele de evaluare? 27. Definiţi evaluarea personalului 25. *** .48. Care sunt metodele de training clasice? 20. În ce constă perfecţionarea personaului ca activitate a organizaţiei? 16. T. Menţionaţi simptomele creativităţii individuale 5. Enumeraţi erorile tipice de evaluare . În ce constă importanţa evaluării personalului? 26.Trends That Affect Corporate Learning & Performance. . Bucureşti. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. Prezentaţi modalităţile de perfecţionare a personalului în cadrul firmei 18. În ce constă încadrarea personalului? 10. M. Care sunt elementele de care depinde eficacitatea formării şi perfecţionării în firmele româneşti? 24. Căprărescu. Prezentaţi şi caracterizaţi criteriile de selecţie a personalului 11.

Cum definim motivaţiile salariaţilor? 64. Care este esenţa teoriei contingency? 60. Definiţi promovarea personalului 36. Descrieţi teoriile motivaţionale ale lui Perez 54. Care sunt accepţiunile motivării? 50. În ce constau principalele bariere comunicaţionale? 48. Enumeraţi sursele puterii salariaţilor firmei 71. Ce criterii se utilizează în promovarea personalului? 37. Indicaţi conţinutul celor 4 dimensiuni ale puterii salariaţilor 72. Care este conţinutul tehnicii “lărgirii postului”? 76. Enunţaţi şi caracterizaţi rolurile motivării 53. Care sunt argumentele creşterii rolului comunicării? 40. Care sunt categoriile de variabile implicate în motivare? 61. Prezentaţi tipurile de reţele de comunicaţii 47. Prezentaţi conceptul de putere 70. Descrieţi schema lui Weiner 43. Prezentaţi conţinutul teoriilor “x” şi “y” 56. Indicaţi tipurile de necesităţi pe care se bazează reacţiile motivaţionale 62. Definiţi motivarea în sens restrâns 51. Care este conţinutul motivării cognitive şi afective? 69. Enunţaţi tendinţele de promovare a personalului 38. Definiţi motivarea intrinsecă şi extrinsecă 68. Care sunt teoriile motivaţionale ale lui Longnecker şi Pringle? 55. Definiţi ciclul motivaţional 63. Indicaţi conţinutul motivării economice şi moral-spirituale 67.35. În ce constă motivarea în sens larg? 52. În ce constă clasificarea comunicaţiilor în funcţie de natura canalului de comunicare? 45. În ce constă motivarea pozitivă şi negativă? 66. Prezentaţi schema lui Shanon 42. Care este conţinutul conceptului “tip de motivare” 65. Prezentaţi cerinţele privind motivarea personalului 73. Ce categorii de comunicaţii delimităm în funcţie de direcţia realizării lor? 46. Definiţi comunicarea 39. Descrieţi tehnica feed-back-ului motivaţional verbal 75. În ce constă tehnica ascultă şi răspunde? 74. Descrieţi teoria motivaţională a lui Hertzberg 58. Prezentaţi tehnica îmbogăţirii postului . Descrieţi principalele modalităţi de amplificare a comunicaţiilor 49. Enunţaţi conţinutul teoriei aşteptărilor a lui Vroom 59. Descrieţi teoria motivaţională a lui Maslow 57. În ce constă schema lui Laswell? 41. Care sunt elementele procesului de comunicare? 44.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->