ESENŢIAL

Manualul virtual „Fundamentele managementului organizaţiei” prezentat în continuare, nu se substituie manualului editat. Pentru însuşirea cunoştinţelor strict necesare promovării examenului este indispensabilă studierea integrală a manualului publicat: OVIDIU NICOLESCU ION VERBONCU

FUNDAM ENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIEI

CAPITOLUL 5 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI MOTIVAREA 1. CUPRI NS CAPITO L 5 . 1 M a n a g eme n t u l r e s u r s e l or u ma n e 5.1.1. Resursele umane, principala resursă a organizaţiei 5 . 1 . 2 C r e a t i vi t at e a re s u r se i u ma n e î n c ad r u l fi r me i 5.1.3 Se l e c ţi a şi î nc a dr a re a pe r s ona l ului 5.1.3.1 Noţiuni de bază, premise şi criterii de selecţionare şi încadrare....... 5.1.3.2 Metode şi tehnici de selecţie a personalului 5 . 1 . 4 F o r ma r e a ş i p e r fe cţ i on a r e a p er s on a l u l ui 5.1.4.1. Definirea formării şi perfecţionării 5.1.4.2. Modalităţi de formare şi perfecţionare 5.1.4.3. Metode didactice utilizate în formarea şi perfecţionarea personalului 5 . 1 . 5 E v a l u a r ea ş i p r o mo v a r e a p er s o n al u l u i 5.1.5.1 Definirea evaluării şi metode de evaluare 5.1.5.2 Concepte, tendinţe şi caracteristici ale promovării personalului ..... 5 . 1 . 6 . C o mu n i c a ţ ii l e î n c a dr u l o r g a ni z aţ i ei 5.1.6.1 Definirea comunicaţiei 5.1.6.2 Principalele abordări ale comunicaţiei 5.1.6.3 Componentele procesului de comunicare 5.1.6.4 Tipologia comunicaţiilor 5.1.6.5 Deficienţe majore în procesul de comunicare 5.1.6.6 Modalităţi de amplificare a eficacităţii comunicaţiilor 5 . 2 M o t i v are a c o mp l e x ă a p e r s o na lu l u i 5.2.1 Conceptul de motivare 5 . 2 . 1 . 1 D e fi n i r e a mo t i vă r ii 5 . 2 . 1 . 2 R o l u r i le mo t i v ă r ii p e r s o nal u l u i 5.2.2 Principalele teorii motivaţionale 5.2.2.1 Tipologii 5.2.2.2. Abordarea lui McGregor 5.2.2.3. Teoria lui Maslow 5.2.2.4. Teoria aşteptărilor VIE a lui Vroom 5.2.2.5. Abordarea contingency

5.2.3 Mecanismele motivaţionale 5 . 2 . 3 . 1 C a t e g o r ii d e v ar i a bi l e i mp l i c a te 5 . 2 . 3 . 2 C i c lu l mo t i v a ţ io n a l 5.2.3.3 M oti va ţi i le s a lar i aţ i l or fi r me i 5.2.4 Tipurile de motivare 5 . 2 . 4 . 1 D e fi n i r e a t i p ul ui d e mo t i v a r e 5.2.4.2 M oti va r ea poz iti vă ş i ne ga ti vă 5 . 2 . 4 . 3 M o ti v a r ea e c o no mi c ă ş i mo r a l -s p i ri t ua l ă 5.2.4.4 Motivarea intrinsecă şi extrinsecă 5.2.4.5 Moti va r ea c ogni t i vă şi a fe ct i vă 5.2.5 Motivarea şi puterea 5.2.5.1 De fi ni r e a şi s urse l e pute r ii în c a dr ul orga ni z aţ i ei 5.2.5.2 Condi ţ i ona r e a mot i vă r ii de put e re a ma na ge ri l or 5.2.6 Creşterea eficacităţii managerilor în realizarea motivării 5.2.6.1 Ce r inţ e pri vi nd mot i va r e a pe r s ona l ul ui 5 . 2 . 6 . 2 T e h n i c i mo t i v a ţ i o n a l e s p e c ifi c e

2. MOD DE LUCRU

Manual, notiţe 1. Pa r c ur geţ i , c u a t e nţi e , c onţ i nut ul c a pi t ol ul ui , a l a ne xe l or ş i (1) Învăţare a l i n fo r ma ţ ii l o r s u p l i me n t a re p ri mi t e l a c ur s sa u p r i n n ote l e de curs (2) Rezumat şi cuvinte-cheie (3) Consultare bibliografie obligatorie şi suplimentară (4) Întrebări 2. Loc a l i za ţi , în t e xt , c once pt e le pr i nci pa l e ş i c uvi nt el e - c he i e 3 . P a r c u r g e şi b i b l i o gr a fi a s u p l i me n t a r ă 4 . R ă s p u n d e ţ i l a î n tr e b ăr i le r e ca p i tu l a ti v e s u b fo r ma u n o r expune r i ver ba l e , da r şi î n sc ri s 5. Re al i z aţ i test e le de a utoe va l uar e , fă r ă a a pe la l a r ă s punsur i . E v a l u a ţ i răs p u n s u r il e ş i re l l ua ţ i d o c u me n t a r e a pe ba z a (5) Teste de autoevaluare (6) Studii de caz, aplicaţii, referate (7) Seminar Nu Da ma n u a l u l u i ş i a b i bl i o gra fi e i s u p li me n t a re 6. Rezolvaţi st udii l e de c a z ş i e xe r ci ţi ile , e l a bor a te l e ,

a p l i ca ţ ii le şi r e fe r at e le , c o n s e mn â n d u - l e î n c a ie t u l d e l u c ră r i p e n t r u s e mi n a r 7 . C o mp l e t a ţ i c a i e t ul d e s e mn i a r c u e x e r c iţ ii le r e z o l va t e î n c a d r u l s e mi n a r ul u i , cu a p l ic a ţ i ile ş i r e fe r atu l î nt o c mi t d e d u mn e a v o a s t r ă şi c u c o n c l u zi ile d i n d e zb a t e ri s a u d i n r e fe r a te î n to c mi t e d e c e i l al ţ i c o le gi d e g r u p ă

Caiet de seminar Documentaţie pentru examen

capitolul 5). în O. alături de informaţii. TEXTUL CAPITOLULUI 5. asupra conceptului de creativitate nu s-a ajuns la cristalizarea unui punct de vedere acceptat de majoritatea specialiştilor. 2 . Verboncu. este absolut firesc să fie abordate în mod special de sine stătător. Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. I no v a r e a . şi obiectul special de studiu al unei subramuri de bază a managementului – managementul resurselor umane. î n s chi m b. c â t ş i p r i n e f e c t u a r e a d e s c h i m b ã r i î n o r g a n i za ţ i e p e b a za a c e s t o r a . I. I. R e s u r s e l e u m an e . în ultimele două decenii. principalele materii prime ale managementului. capitolul 5). în O. Unii specialişti42 abordează resursa umană drept capital uman al organizaţiei (prezentarea conţinutului. asigurând o tratare sistemică a ansamblului problematicii manageriale. capitolul 5).1. Fundamentele managementului organizaţiei. Managementul resurselor umane 5 . Raporturile dintre creativitate şi inovare în cadrul firmei sunt prezentate grafic în figura 1. în O. fapt recunoscut şi argumentat de numeroşi oameni de ştiinţă din diferite ţări şi de practica managerială a firmelor competitive pe plan naţional (prezentarea conţinutului. Procesul inovaţional are o sferă largă de cuprindere. Verboncu. nerezumându-se la pro-duse şi tehnologii (prezentarea conţinutului. 1 . 1 . Verboncu. . I. Cr e a t i v it a t e a r es ur s e l o r um a ne î n c adr ul f i rm e i De ce resurse umane reprezintă resursa principală a organizaţiei Raportul creativitateinovare În ciuda literaturii foarte bogate consacrate creativităţii. resursele umane fac. Fundamentele managementului organizaţiei.3. D i n a n a l i z a d e f i n i ţ i i l o r e l a b o r at e d e d i v e r ş i s p e c i a l i ş t i s e d e s p r i n d e c o n c l uzi a c ã p r i n c i p a l u l e l e me nt de f i nit o r i u a l c r e at i vit ã ţ ii e st e g e ne r a r e a de i de i no i . s e c a r a c t e r i ze a zã a t â t p r i n a p a r i ţ i a d e i d e i n o i . 1 . 5 . Nicolescu. Practic. Consacrarea unui subcapitol special managementului resurselor umane în cadrul managementului de ansamblu al organizaţiei are în vedere şi faptul că oamenii reprezintă. Dată fiind importanţa şi specificul lor deosebite. Nicolescu. p r i n c i pa l a r e s u r s ă a o r g a n i za t i e i Rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi se regăseşte şi la nivelul organizaţiei. se manifestă în toate activităţile ce se desfăşoară în organizaţii. Ca atare.

fenomene. Flexibilitatea în gândire. Motivaţie puternică pentru succes şi forţă de convingere. 2. crt. S i mp t o me a l e c re a ti v it ăţ i i i n d i vi d ua l e Nr. 1. 3. Capacitatea de a suporta presiuni şi conflicte din partea celor care „apără” menţinerea stării de lucru precedente în întreprindere. Cele mai frecvente simptome ale creativităţii sunt cuprinse în tabelul 1. Acceptare de experienţe noi. manifestată în obişnuinţa de a opera cu concepte şi informaţii indiferent de modelele de rezolvare stereotipe. Simptome Sensibilitatea la probleme. Tabelul 1. în sensul disponibilităţii şi deprinderii de a privi cu ochi cercetători situaţii. 5. calitate ce se fundamentează de fapt pe precedentele. . 4. manifestate prin consecvenţă în realizarea ideilor noi. evidente cele care se presupun înţelese de la sine în vederea modificării lor. informaţii.Fig. folosite în mod frecvent. 1. Raporturile dintre creativitate şi inovare Simptome ale creativităţii Persoanele care posedă într-o măsură apreciabilă capacitatea de a fi creative pot fi recunoscute după modul cum gândesc şi acţionează.

Verboncu. n r . în O. Sintetic acestea sunt prezentate în figura 2. capitolul 5). din a cărei examinare reiese complexitatea şi dificultatea sarcinii cu care este confruntată organizaţia. cea care interesează cu prioritate întreprinderile. Inovarea nu este condiţionată însă numai de aptitudinea creativă a personalului. 2 . ci şi de o serie de alte elemente ce depind într-o măsură apreciabilă de managementul organizaţiei. întrucât reprezintă suportul fundamental al inovării. Factorii care influenţează nemijlocit formarea şi dezvoltarea potenţialului inovaţional Formarea şi perfecţionarea personalului Sensibilitatea faţă de blocarea şi frânarea gândirii Sensibilitatea faţă de perturbări în cooperarea echipelor Stilul managerial Structura organizatorică Capacitatea inovatoare a persoanelor şi a colectivelor din cadrul firmei Sistemul de motivaţii Sistemul informaţional Pregătirea în domeniul aptitudinilor creatoare şi al metodelor de gândire Pregătirea în domeniul metodelor manageriale Sistemul decizional Componentele de bază ale sistemului managerial ce reprezintă condiţiicadru pentru dezvoltarea capacităţii inovaţionale a personalului firmei F i g .Relaţia inovaremanagement Accentuăm asupra creativităţii. de unde şi rolul său decisiv pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului inovaţional al personalului încorporat. Nicolescu. I. F a c t o ri i ca r e d e t e r mi n ă ca p a c it a t ea de i n o v a re a p e r s o n a l ul ui organizaţ iei . Pentru a exprima dimensiunile procesului inovaţional din organizaţii se poate utiliza un sistem de indicatori (prezentarea conţinutului. Fundamentele managementului organizaţiei.

Din examinarea practicii mondiale şi autohtone al managementului resurselor umane rezultă că. luarea în considerare a aspectelor psihosociologice implicate este esenţială. în esenţă. Fundamentele managementului organizaţiei. în scopul creşterii „producţiei finite” de tehnologii. I. Definiţia încadrării Încadrarea personalului constã în ansamblul proceselor de atribuire efectivã a posturilor prevãzute în structura organizatoricã persoanelor selecţionate. selecţionarea şi încadrarea personalului se bazează pe patru elemente. soluţii organizatorice noi sau modernizate implică multiple perfecţionări. capitolul 5). deprinderile.1. Desigur. cunoştinţele. Verboncu. ce reprezintă fie numai premise pentru selecţionarea .Amplificarea inovării Intensificarea inovării în cadrul firmei. Nicolescu. în O. Noţiuni de bază. cât şi specificul procesului inovării şi particularităţile ce se întâlnesc frecvent la persoanele ce posedă la un nivel apreciabil capacitatea de a crea (prezentarea conţinutului. cu sarcinile.1. O eficace încadrare a personalului implică facilitarea contactului şi cunoaşterii cu noii şefi şi colegi de muncă. analiza morfologică.1. 5. în ultimă instanţă resursa sa hotărâtoare. încadrarea nu trebuie redusă la latura formală. Delbecq34 . şi familiarizarea cu principalele componente ale culturii organizaţionale specifice respectivei organizaţii. Prin selecţionarea personalului înţelegem ansamblul proceselor prin care se aleg persoanele ce întrunesc calitãţile. Premise şi criterii de selecţie şi încadrare Selecţia şi încadrarea . Pentru accelerarea integrării în noua colectivitate. ce se desfăşoară cu participarea managementului organizaţiei sau se efectuează nemijlocit de către aceasta. sarcinilor. produse. Intensificarea inovării impune fundamentarea întregii munci manageriale pe baza unui set de reguli (vezi tabelul 3) ce reflectă atât necesitatea realizării obiectivelor organizaţiei. premise şi criterii de selecţionare şi încadrare Relaţia selecţieîncadrare Definiţia selecţiei Selecţia şi încadrarea personalului reprezintă componente majore ale funcţiunii de personal. O altă direcţie principală de amplificare a potenţialului de inovare al organizaţiilor o reprezintă utilizarea metodelor de stimulare şi „învăţare” a creativităţii pentru personal din întreprinderi cum ar fi: brainstorming. inclusiv întocmirea tuturor formalitãţilor necesare. sinectica. competenţelor şi responsabilitãţilor circumscrise anumitor posturi.prima având ponderea principală . competenţele şi responsabilităţile ce-i revin. matricea descoperirilor. Selecţia şi încadrarea personalului 5.condiţionează întro măsură apreciabilă calitatea resurselor umane ale organizaţiei.3. aptitudinile şi comportamentele necesare realizãrii obiectivelor.3. Delphi.

scrise şi orale. Forma organizatorică în cadrul căreia se folosesc tehnicile prezentate mai sus este de regulă concursul. I. în principal pe baza calităţilor. se utilizează cu prioritate testele şi probele practice.1. Nicolescu. se mai utilizează şi elaborarea unei lucrări tipice domeniului în care va lucra .2. . deprinderile sau comportamentele ce se testează. Fundamentele managementului organizaţiei. dar cu tendinţa de creştere în condiţiile avansării tranziţiei la economia de piaţă.sarcinile. în O. corespunzător complexităţii cerinţelor faţă de acesta şi implicaţiilor majore pe care munca sa le are asupra stabilirii şi realizării obiectivelor organizaţiei . Modalitatea cel mai frecvent utilizată în acest scop este susţinerea de probe de examinare. Fundamentele managementului organizaţiei. Pentru selecţionarea muncitorilor. a cunoştinţelor posedate în domeniul respectiv. frecvent folosită în întreprinderile din ţările dezvoltate. Metode şi tehnici de selecţie a personalului Abordare diferenţiată Selecţia muncitorilor Selecţia personalului de specialitate Selecţia personalului managerial În condiţiile efectuării selecţiei. capitolul 5). (Prezentarea conţinutului. anunţat din timp şi desfăşurat conform prevederilor legii.şi bateriile de teste. Fundamentele managementului organizaţiei. I. este utilizată încă într-o măsură redusă în firmele româneşti. Cu ajutorul acestora se încearcă a se diagnostica potenţialul personalului pentru a vedea dacă este în măsură să realizeze în mod eficient obiectivele . I. cunoştinţele. Verboncu. deprinderile. un arsenal sensibil mai bogat de metode şi tehnici de selecţie se întrebuinţează în cazul personalului managerial. aptitudinile şi comportamentele persoanelor în cauză. capitolul 5). 5. (Prezentarea conţinutului.Standford . Metodele şi tehnicile se concep şi se folosesc diferenţiat. aptitudinilor şi comportamentelor. fie ambele. . întocmirea unui dosar etc. cunoştinţele. Verboncu. cunoştinţelor.studii atestate de certificate sau diplome. (Prezentarea conţinutului.vechimea în muncă. deci a potenţialului personalului. se utilizează un ansamblu de metode şi tehnici de selecţie. În selecţionarea personalului de specialitate accentul cade îndeosebi asupra identificării cunoştinţelor necesare. În afara acestora. capitolul 5). fie numai criterii de selecţie. Nicolescu. componenţii principali ai personalului de execuţie din majoritatea firmelor. Verboncu. Aceste elemente sunt: . chestionare.un fel de probă practică . în O. Nicolescu. aptitudinile. interviuri. . deprinderilor.calităţile. În mod firesc. competenţele şi responsabilităţile ce-i revin în cadrul organizaţiei.postul deţinut anterior. în funcţie de natura posturilor pentru care se efectuează selecţia şi de calităţile.3. în O. Ultima modalitate.şi încadrarea personalului. Binet .teste Wechsler. .

formarea şi perfecţionarea personalului devin prioritare pentru fiecare organizaţie. performanţele economice obţinute. Organizaţiile care ignoră sau .un c adr u or gani zat . prin instituţiile de învăţământ superior. . d e p r i n d e r i l e ş i c om p o r t a m e n t e l e t rebui t oare exercit ãrii unor ocupaţ i i nec e s ar e r e spe ct ive i fi r m e .1. special organizate în cadrul lor. aptitudini. aptitudini şi comportamente necesită o înnoire radicală. În acest context. Fo r m a r e a ş i pe r f e cţ i o na re a pe r s o na l ul ui 5.ingineri. prin calificare la locul de muncă (ucenicie) şi cursuri serale de calificare. Perfecţionarea pregătirii personalului firmelor se efectuează. Celelalte cadre calificate necesare firmei . Definiţia perfecţionării În strânsă legătură cu activitatea de formare se desfăşoară activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului. Definirea formării şi perfecţionării În condiţiile contemporane ale fundamentării activităţii umane pe principiul educaţiei continue. 1 . metode. deprinderi şi comportamente în domenii în care au deja o calificare de bazã. ale căror cunoştinţe. Modalităţi de formare şi perfecţionare Modalităţi de formare Modalităţi de perfecţionare Concret.precum şi o parte din muncitori. tehnicieni etc. al transformării informaţiilor într-o resursă de bază a firmei şi mai recent . În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă necesitatea perfecţionării personalului se amplifică substanţial. Formarea şi perfecţionarea salariaţilor. 5. Definiţia formării Pr i n f o rma r e a pe r so na l ul ui . 4 .4. al une i o r g a niza ţ i i de s em nã m ansam bl ul procesel or pri n car e sal ar i aţ i i î ş i î ns uş e sc înt r . pe ndi nte de o r g a n i za ţ i a r e s p e c t i vă . condiţionează decisiv calitatea resurselor umane ale acesteia şi implicit. Prin perfecţionarea pregătirii personalului desemnãm ansamblul proceselor prin intermediul cãrora salariaţii organizaţiei îşi îmbogãţesc.2. formarea personalului în cadrul organizaţiei se realizează prin licee de specialitate şi şcoli profesionale pendinte de aceasta. care realizează cursuri sau programe proprii. de regulă. o atenţie deosebită se impune perfecţionării managerilor şi specialiştilor. de regulă muncitori.5 .1. c u n o ş t i n ţ e l e . Din enunţarea modalităţilor frecvent folosite rezultă că activitatea de formare a personalului în organizaţie se rezumă la personalul de execuţie.4. arsenalul de cunoştinţe. a p t i t u d i n i l e . se pregătesc prin sistemul de învăţământ.1. firmele private sau publice de pregătire a personalului.a conturării organizaţiilor care învaţă şi a firmelor bazate pe cunoştinţe. de regulã pe baza frecventãrii unor programe special organizate de organizaţie. în c a l it a t e de a ct i v it a t e . în vederea realizãrii la un nivel superior a obiectivelor şi sarcinilor ce le revin. economişti. cu tendinţă de extindere la stakeholderii organizaţiei.

se are în vedere. Fundamentele managementului organizaţiei. dezvoltarea capacităţii de a operaţionaliza sarcini. I. în principal. capitolul 5). formarea de stereotipuri dinamice în legătură cu utilizarea unor metode. metodele didactice se divid în două categorii principale: .1. în O. Mai frecvent utilizate sunt prelegerile sau expunerile şi seminariile. 5. Investigaţiile efectuate au relevat că eficacitatea procesului de formare şi perfecţionare a personalului. ignorând în bună măsură componentele aptitudini.moderne sau active. . Un tip de pregătire care cunoaşte o rapidă amplificare în ultimii ani îl constituie programele organizate şi desfăşurate în cadrul organizaţiei („on the spot”) la care pot participa un număr mare de manageri şi specialişti şi care contribuie substanţial la remodelarea culturii firmei. Între metodele active semnalăm cazul. în O. capitolul 5). (Prezentarea conţinutului. metoda incidenţei. metode etc. I. Fundamentele managementului organizaţiei. Verboncu. (Prezentarea conţinutului.3. deprinderi şi comportamente solicitând cu prioritate capacitatea de analiză. a utilizării metodelor active creşte când se au în vedere mai multe elemente: . . Deci. Caracteristic lor este concentrarea asupra prezentării de cunoştinţe şi asupra însuşirii acestora. Metode didactice utilizate în formarea şi perfecţionarea personalului Categorii de metode Metode clasice Metode active Calitatea formării şi perfecţionării personalului organizaţiei depinde într-o proporţie apreciabilă de arsenalul pedagogic utilizat. bateriile de teste ş. Metodele didactice moderne sau active se axează asupra formării şi dezvoltării de aptitudini. . de calităţile pe care le solicită cu precădere participanţilor la procesul de învăţământ. Nicolescu. Verboncu. simularea managerială. . Metodele didactice clasice.a. abilitatea de a stabili obiective şi a concepe realizarea lor. Programele de formare şi perfecţionare.conţinutul programelor este strâns legat de munca participanţilor din firmă în condiţiile actuale ale tranziţiei la economia de piaţă. condiţionează decisiv eficacitatea muncii în cadrul societăţilor comerciale şi regiilor de stat. deprinderile şi comportamentele care. În funcţie de conţinutul lor. de libertatea şi competenţa de a utiliza cunoştinţele. de fapt.participanţii la programe dispun.Tipuri de programe subapreciază această cerinţă sunt condamnate scăderii performanţelor economice şi chiar falimentului.clasice. în funcţie de eşalonarea realizării se împart în continue şi discontinue. puterea de sinteză. indiferent de locul organizării. Nicolescu. doar componenta cunoştinţe a potenţialului uman.problemele abordate interesează şi şefii ierarhici şi subordonaţii participanţilor. deprinderile şi aptitudinile dobândite. în cadrul organizaţiei.4.

cunoaşte o constantă extindere în organizaţiile moderne.personalul participant la programele de formare şi perfecţionare obţine satisfacţii în munca curentă. cât şi creşterea competitivităţii firmei. indiferent de postul deţinut. a conturãr i i pe rspe c t i vel or de pr om ovar e 3 4 . î n c a l i t a t e de t i t ul a ri a i a num i to r po s t ur i . problema numărul unu a managementului organizaţiei este evaluarea cadrelor. atât pentru decizii de recompensare. Principalele metode de acest fel sunt: Importanţa evaluării Metode de evaluare . Luarea în considerare a acestor elemente de managementul superior al organizaţiei şi de compartimentul personal este de natură să favorizeze sensibil atât derularea în condiţii superioare a formării şi perfecţionării personalului.participanţii sesizează existenţa unor relaţii între folosirea unor elemente asimilate şi realizarea obiectivelor individuale şi ale compartimentului din care fac parte. Din această definire rezultă implicaţiile multiple pe care le are evaluarea asupra funcţionalităţii şi profitabilităţii firmei. Deosebit de importante sunt consecinţele evaluării asupra vieţii profesionale a componenţilor firmei asupra satisfacţiei lor în muncă. De raţionalitatea acestor decizii depinde sensibil competitivitatea firmei. Metodele de evaluare generale sunt aplicabile la orice component al organizaţiei. datorită amplorii şi complexităţii implicaţiilor sale.1. asupra realizării lor pe toate planurile. doxalogia. evaluarea asigură un important suport informaţional. ceea ce constituie un imbold pentru aplicarea noilor cunoştinţe şi metode.5. perspectivelor şi evoluţiei acestora şi. care se bazează într-o proporţie apreciabilă pe calitatea resurselor umane. Implicaţiile evaluării personalului nu trebuie reduse doar la nivelul organizaţiei. la abordarea anumitor pieţe de desfacere. Evaluarea şi promovarea personalului Definiţia evaluării 5. promovare.1. în general. perfecţionare etc. În funcţie de sfera de aplicabilitate. Mai întâi. privind personalul întreprinderii. a ac ordãr i i de r ec om pe nse ş i sancţ i uni . ceea ce se reflectă şi în constituirea de noi discipline: docimologia. a st abi l ir ii m odal i t ãţ ilor d e pe r f e cţ i onar e a pr e gãti r ii . Evaluarea. metodele şi tehnicile de evaluare se împart în: generale şi speciale29. 5. după opinia unor specialişti.. erogologia şi altele. Definirea evaluării şi metode de evaluare Eval uarea personal ului poat e f i de f i ni t ã c a ans am bl ul pr oc e se l or pr i n i nt erm e di ul c ãror a s e e m i t j u d e c ã ţ i d e v a l oa r e a s u p r a s a l a r i aţ i l or d i n o r g a n i za ţ i e . De altfel. O reflectare a rolului crescând pe care îl are evaluarea în organizaţiile moderne modernă o reprezintă numeroasele metode şi tehnici utilizate în acest scop. . î n v e de r e a r e l e v ã ri i e l e m e nte lo r e s e nţ i ale a l e m o dul ui de r e a l i za r e a o b i e c t i v e l o r ş i s a r c i n i l o r c o n f e r i t e ş i d e e x e r c i t a r e a c o m p e t e n ţ e l o r ş i r e s p o n s abi l it ãţ il or .5.1. cât şi pentru decizii cu caracter strategic şi tactic referitoare la viitorul profil al organizaţiei. c on s i d e r a ţ i s e p a r a ţ i .

Criteriile de evaluare ale personalului se diferenţiază în funcţie de natura posturilor deţinute de respectivele persoane. P r e mi s e a l e u n e i e v al uă r i ri g u r oa se Nr. metodele de evaluare speciale. Nicolescu. testele de autoevaluare şi centrul de evaluare. pe lângă cunoaşterea şi folosirea de metode adecvate. 3. Evaluarea trebuie să se bazeze numai pe informaţii certe. într-o măsură sporită. de unde necesitatea abordării diferenţiate.notaţia. pentru anumiţi titulari de posturi. în O. în sensul că pentru personalul de aceeaşi specialitate sau care exercită posturi identice este necesar să se aibă în vedere aceleaşi criterii. aprecierea globală şi aprecierea funcţională. Premise metodologice şi organizatorice Tabelul 2. Nicolescu. Între metodele din această categorie cele mai frecvent întrebuinţate enumerăm: cazul. de potenţialul organizaţiei şi obiectivele sale. Pentru a fi edificatoare. 6. Fundamentele managementului organizaţiei. prezentate sintetic în tabelul 2. capitolul 5). Metodele şi tehnicile utilizate trebuie să aibă în vedere specificul fiecărui post întrucât în evaluarea salariaţilor practic nu există decât cazuri particulare. I. Evaluarea trebuie să fie unitară. ceea ce explică şi folosirea selectivă. capitolul 5). Efectuarea unei evaluări riguroase implică. asigurându-se premisa pentru valorificarea integrală a rezultatelor evaluării. informaţiile îndoielnice. capitolul 5). . Verboncu. I. (Prezentarea conţinutului. Erori tipice Respectarea cerinţelor enunţate este de natură să evite apariţia erorilor tipice de evaluare care impietează apreciabil asupra eficienţei folosirii sale. şi respectarea unor premise metodologice şi organizatorice ce decurg atât din natura evaluării. în O. I. Nicolescu. 1. Fundamentele managementului organizaţiei. 4. în care persoana respectivă trebuie confruntată cu principalele probleme specifice postului respectiv. cât şi din caracteristicile organizaţiei. Utilizarea lor necesită o pregătire şi resurse mai ample. Alături de metodele de evaluare generală în întreprinderea modernă se folosesc. Premise crt. utilizate în acelaşi mod. în O. (Prezentarea conţinutului. (Prezentarea conţinutului. Rezultatul evaluării se comunică de evaluatori persoanei în cauză. evaluarea este necesar să se efectueze pe perioade suficient de lungi. utilizabile doar pentru anumite categorii de personal din organizaţii. Verboncu. mai ales manageri şi specialişti de înaltă calificare. verificabile. 5. nesigurese resping sau se au în vedere cu multă circumspecţie. Verboncu. 2. Fundamentele managementului organizaţiei. însoţit de recomandările necesare.

Concepte. Pentru aceasta el trebuie să comunice permanent cu subordonaţii. b) Promovarea pe baza rezultatelor este tendinţa cu cea mai largă răspândire. Managerul prevede. Fundamentele managementului organizaţiei. controlează şi evaluează eficace numai dacă dispune de informaţii.1. în O. Nicolescu. În esenţã. (Prezentarea conţinutului. capitolul 5). capitolul 5). În funcţie de modul cum sunt utilizate criteriile de promovare în organizaţiile contemporane se manifestă trei tendinţe principale. a) Promovarea pe baza vârstei şi a vechimii în muncă. C o m u n i c a ţ i i l e î n c a d r u l o r g a n i za ţ i e i Criterii şi tendinţe Importanţa comunicării Etapa de tranziţie spre economia de piaţă. organizează. precum şi gradaţii sau clase mai mari în cadrul aceluiaşi post. I. Criteriile de promovare a personalului principal sunt aceleaşi ca şi la selecţionarea sa: studiile. (Prezentarea conţinutului. Verboncu. cu colaboratorii şi managerii aflaţi în „amonte” de postul său. coordonează. tendinţe şi caracteristici ale promovării personalului Definiţia promovării O modalitate principală de valorificare a rezultatelor evaluării personalului o reprezintă promovarea sa. concomitent. cunoştinţele. 1 . condiţie a unui climat organizaţional şi motivaţional adecvat realizării obiectivelor. (Prezentarea conţinutului. prin promovare înţelegem ansamblul proceselor prin care se atribuie personalului din cadrul organizaţiei posturi manageriale situate pe un nivel ierarhic superior. Verboncu. c) Promovarea pe baza potenţialului personalului reprezintă tendinţa care se manifestă în managementul personalului din firmele moderne. Fundamentele managementului organizaţiei. sarcini şi competenţe. în O. motivează. în O. caracterizată prin reconsiderarea rolului managementului ca principal vector al eficienţei economico-sociale. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 5).5. Nicolescu. realizat şi utilizat în cadrul organizaţiei .2. iar eficacitatea comunicaţiilor depinde de sistemul de comunicaţii conceput. ceea ce se reflectă în rolul sporit pe care-l joacă în ansamblul organizaţiei şi într-o salarizare mai mare. în volumul şi de calitatea dorite. 5 . I. aduce în actualitate comunicarea dintre manager şi subordonaţi ca element dinamizator al proceselor manageriale şi. deprinderile şi aptitudinile. de regulă.5. Verboncu. responsabilităţi calitativ superioare. I. vechimea în muncă. Nicolescu. postul deţinut anterior şi calităţile. Posturile obţinute prin promovare încorporează. 6 .

modul de structurare a timpului lor de muncă în secvenţe care să permită rezolvarea decizională şi operaţională a problemelor cu care se confruntă domeniul condus. purtător de cuvânt) şi decizional (întreprinzător. între centrele generatoare şi furnizoare de informaţii şi cele beneficiare se stabilesc multiple legături ce facilitează transferul acestora şi. negociator). de a amplifica legăturile dintre componenţii grupurilor. Definiţia comunicării Com uni carea este un pr oc e s de tr ansm i te r e a i nf orm aţ i il or .5. sub f or m a m e saj e l or simbol i c e . repartitor de resurse.care alcătuiesc sistemul de comunicaţii.1. situaţie ce justifică multiplele tipuri de roluri pe care acesta le îndeplineşte în cadrul: organizaţiei: interpersonal (simbol. cu consecinţe apreciabile asupra complexităţii şi configuraţiei comunicaţiilor. între douã sau mai multe persoane. peste 90. derularea proceselor de management şi execuţie. în principal. în mare pa rte di ferite substanţ iale. Rolul deosebit al comunicării în asigurarea funcţionalităţii şi eficacităţii activităţilor organizaţiei este generat.respectiv grupaje de canale de comunicaţii.grupurile şi modul de concepere şi funcţionare a acestora în cadrul organizaţiei. lider. Definirea comunicării Numeroasele definiţii date comunicaţiei* relevă faptul că.mutaţiile profunde intervenite în caracteristicile dimensionale şi funcţionale ale firmei româneşti. la nivelul unei organizaţii. La nivelul organizaţiei există numeroase reţele de comunicaţii . . agent de legătură). . implicit. informaţional (observator activ. procesul de comunicare. datorate impactului variabilelor mediului ambiant naţional şi internaţional. principalele abordări ale procesului de comunicare pot fi rezumate la următoarele: a) Schema lui Laswell.1.E. având în vedere rolul comunicaţiilor de a vehicula.1. de o manieră foarte simplificată (liniară). 5.2. conceput să răspundă la 5 întrebări: cine?. unele cu statut de emiţãtor. ce * De ce creşte rolul comunicării Dupã F. managerial. Axate pe aspecte de natură psihologică şi apelând la modalităţile de exprimare preluate din informatică şi cibernetică. pr i n i nt er me di ul uno r c a na l e s pe ci f ic e . declanşate de tranziţia la economia de piaţă. difuzor. Din acest punct de vedere este unanimă aprecierea conform căreia un manager afectează aproximativ 80% din timpul său pentru a comunica. regăsite în configuraţii specifice . complexitatea şi diversitatea apreciabile ale obiectivelor organizaţiei şi subsistemelor sale.6. regulator. .6. . Schimbarea şi împlementarea noului economic.volumul. Principalele abordări ale comunicării Comunicaţiile şi sistemele de comunicaţii specifice unei organizaţii au constituit obiectul unor ample cercetări. de: . ce prezintă. Da nce . tehnic şi tehnologic au devenit o permanenţă în majoritatea firmelor. de a consolida coeziunea acestora. altele cu statut de r e c e pt o r .activitatea managerială.

deşi nu vizează cu prioritate realizarea obiectivelor individuale circumscrise posturilor.comunicaţii verticale ascendente. . . Verboncu. cui?. în O.comunicaţii formale şi informale b) direcţie (sens) comunicaţii verticale descendente . Fundamentele managementului organizaţiei. prin ce mijloace?.1. b) Schema lui Shannon. 5. procesul de comunicare se derulează prin intermediul următoarelor componente: . Receptorul. în O. ce îmbracă mai multe ipostaze (verbală şi nonverbală). Canalul este calea de transmitere a informaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei. executant sau manager. strâns legată de mesaj. (Prezentarea conţinutului. capitolul 5). I.mesajul. mult mai complexă decât precedenta.emiţătorul. I. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 5). I. . capitolul 5).1. (Prezentarea conţinutului.6. Fundamentele managementului organizaţiei. prin aceea că se introduc şi se utilizează noţiunile de „codificare” şi „decodificare” (Prezentarea conţinutului. în O. în O. reclamă complexe operaţii de codificare şi decodificare.6. Tipologia comunicaţiilor în organizaţie Clasificiare Varietatea comunicaţiilor întâlnite în cadrul organizaţiei este relevantă prin clasificarea în funcţie de mai multe criterii de clasificare precum: a) canalul de comunicare . cunoscând astfel maniera de receptare a mesajului comunicaţiei. în viziunea cibernetică. Componentele procesului de comunicare Aşa cum a rezultat şi din definiţie. Emiţătorul. Nicolescu. I. Verboncu. este persoana care iniţiază comunicaţia. capitolul 5). este persoana sau grupul de persoane beneficiare a mesajului informaţional. Nicolescu. ce completează precedentele realizări cu feedback-ul (informaţia retur) în posesia căruia emiţătorul intră. Verboncu.3. aflat în ipostaza de manager sau executant.4. Mesajul reprezintă forma fizică a informaţiei transmise de emiţător spre receptor. Nicolescu. Nicolescu. sunt foarte importante pentru relaţiile dintre salariaţi.comunicaţii orizontale comunicaţii oblice c) conţinut comunicaţii operatori comunicaţii opţionale. Componente şi operaţii 5. .canalul. (Prezentarea conţinutului. Verboncu.zice?. . Au un rol deosebit asupra.receptorul. De precizat că procesul de comunicare. c) Schema lui Wiener. cu ce efecte?.

deci aceştia sunt inegali. în nevoile. 5. tot astfel se manifestă şi reţelele de comunicaţii. în care membrii grupului sunt egali. Fundamentele managementului organizaţiei.4. I. capitolul 5). - Fig. Dacă tipologia comunicaţiilor este atât de diversă. Ele îşi au originea în caracteristicile psihologice ale emiţătorului şi receptorului. Reţea în cerc Fig. Reţea în lanţ Fig. Deficienţe majore în procesul de comunicare Cauze Funcţionarea eficace a sistemului de comunicaţii în organizaţii este adesea influenţată de apariţia şi manifestarea a numeroase bariere. circumscrise factorilor perturbatori deja abordaţi în acest subcapitol. La polul opus se află reţelele centralizate. ce corespund stilului autoritar de management şi la nivelul cărora comunicaţiile sunt mai dificil de realizat. în maniera de comunicare.5 şi 6) Reţeaua sub formă de „cerc” corespunde unui stil participativ de management şi facilitează comunicaţii eficiente. Nicolescu.comunicaţii generale comunicaţii motivaţionale d) mod de transmitere comunicaţii verbale comunicaţii non-verbale (Prezentarea conţinutului acestora.6. Verboncu. Reţea în Y Fig. în O. 6. 3 şi 4) b) reţele centralizate (în „Y” sau în „stea”).1. Reţea în stea 5. (vezi fig. . între membrii grupului existând relaţii de supra sau subordonare. Acestea se regăsesc în ipostaza de: a) reţele descentralizate (în „cerc” sau în „lanţ”).subordonat. (vezi fig.5. în timp ce reţeaua în „lanţ” diminuează sensibil posibilităţile de comunicare manager . 3.

a aceluiaşi mesaj.6. poziţia corpului etc.recepţionarea. de către variatele persoane din cadrul organizaţiei. precum şi de contextul în care se desfăşoară procesul de comunicare. . . în O. Fundamentele managementului organizaţiei. de canalul de comunicare.).1. supraîncărcarea canalelor de comunicare cu informaţii inutile sunt cele mai importante. Aşadar.perceperea diferită a mesajelor în funcţie de presiunile exercitate de mediu asupra receptorului (zgomot. între care filtrajul.Tipuri de bariere aspiraţiile şi motivaţiile acestora. de cele cu semnificaţie redusă sau nulă.incapacitatea emiţătorului de a-şi stăpâni emoţiile în transmiterea mesajului informaţional. atenuarea ori eliminarea disfuncţionalităţilor majore ale sistemului de comunicaţii din organizaţii necesită acţionarea în mai multe direcţii. implicit. Nicolescu. I. distorsiunea. precum şi în caracteristicile situaţiilor concrete în care se derulează comunicarea. în moduri diferite. climatul organizaţional etc). Cercetările întreprinse în ultimii ani consideră ca prioritare următoarele modalităţi: a) motivarea adecvată a comunicării b) asigurarea unei comunicări clare. gesturi. concise în sensul: c) perfecţionarea managerilor d) perfecţionarea capacităţii de exprimare şi de ascultare e) promovarea cu predilecţie a unor stiluri participative de management f) perfecţionarea structurii organizatorice h) informatizarea managementului (Prezentarea conţinutului acestora. capitolul 5). de receptor. Aceste bariere declanşează o serie de deficienţe în sistemul de comunicaţii din organizaţie. . expresia feţei.discernerea insuficientă a mesajelor relevante transmise sau primite. . În opinia majorităţii specialiştilor.6. b) recepţie a mesajelor . cele mai semnificative tipuri de bariere comunicaţionale se referă la: a) limbaj şi modul de exprimare . de mesaj.evaluarea subiectivă de către receptor a sursei obiective (emiţătorul) de transmitere a mesajului. 5. d) eterogene . Modalităţi de amplificare a eficacităţii comunicaţiilor Depăşirea barierelor şi.folosirea necorespunzătoare a unor elemente ale procesului de comunicare (tonul folosit. . c) contextuale comunicării .ignorarea informaţiilor care sunt în dezacord cu ceea ce cunoaştem.aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru anumite persoane.tendinţa de a auzi numai ceea ce ne-am obişnuit să auzim. . cauzele care generează asemenea bariere sunt legate de emiţător. Verboncu.

deosebim două accepţiuni majore ale motivării: Motivarea în sens restrâns. pe baza corelãrii intereselor acestora în abordarea şi realizarea obiectivelor organizaţiei şi ale subsistemelor sale. Conceptul de motivare 5. .1. bazată pe o viziune modernă asupra organizaţiei şi managementului. competenţelor şi responsabilitãţilor atribuite în cadrul organizaţiei.1.5. de regulă. Această optică încă mai predomină atât în teoria. Definirea motivării Accepţiuni ale motivării Definiţia motivării restrânse Motivarea reprezintă o componentă majoră a managementului şi un subiect dintre cele mai frecvent tratate în literatura de specialitate. administraţia centrală şi/sau locală. categorii de personal şi organisme care au interese majore în desfăşurarea şi performanţele firmei. salariaţii. aspiraţiilor şi intereselor personalului din cadrul organizaţiei cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor.2. Din punct de vedere al concepţiei manageriale pe care se fundamentează.2. managerii. adică asupra acelor persoane. Principalii stakeholderi care. se au în vedere sunt: proprietarii. nu rareori contradictorii. Caracteristica sa esenţială o constituie axarea asupra stakeholderilor. Motivarea în sens cuprinzător. Motivarea în sens restrâns constã în corelarea necesitãţilor. În continuare ne ocupăm în special de prima accepţiune a motivării. sindicatul. banca. Definiţia motivării în sens larg Motivarea în sens larg rezidã în ansamblul de decizii şi acţiuni prin care se determinã stakeholderii organizaţiei sã contribuie direct şi indirect la realizarea de funcţionalitãţi şi performanţe de ansamblu superioare. bazată pe o viziune clasică asupra organizaţiei şi managementului. comunitatea locală etc. se înregistrează o mare varietate de abordări. conturată în ultimii ani. cât şi în practica managerială mondială. furnizorii. M ot i var e a c om plexă a pe r s onal ul ui 5. Ca urmare. Cele două optici asupra firmei şi managementului se reflectă şi în definirile sensibil diferite ale motivării.1. întrucât o tratăm în contextul managementului resurselor umane. care are în vedere numai salariaţii sau personalul firmei. clienţii.2.

în esenţă. Nicolescu.1. 7. capitolul 5). dar substanţială a performanţelor economice ale fiecărei organizaţii de motivarea ce predomină cadrul său. de motivarea exercitată în organizaţie. Verboncu. Verboncu. (Prezentarea conţinutului. Ţinând cont de palierul indicat. Nicolescu.): Rolul managerial este cel mai direct şi constă. a evoluţiei sale. Nicolescu. Rolurile motivării personalului Descrierea rolurilor motivării Indiferent de conţinutul motivării. în O. Rolul organizaţional se referă la impactul major pe care motivarea îl are direct şi prin intermediul celorlalte elemente manageriale asupra modului cum funcţionează organizaţia şi performanţele sale. I.previziunea.2. în O. Fundamentele managementului organizaţiei. în determinarea de facto a conţinutului şi eficacităţii funcţiei de antrenare. nr. rolurile îndeplinite sunt multiple şi intense. I. rolurile şi efectele motivării pot fi rezumate astfel (vezi fig. capitolul 5). care. Rolul individual vizează puternica dependenţă a satisfacţiilor şi insatisfacţiilor fiecărui salariat din organizaţie. organizarea. Fundamentele managementului organizaţiei. la rândul ei. I. capitolul 5).2. Fundamentele managementului organizaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei. (Prezentarea conţinutului.5. Verboncu. (Prezentarea conţinutului. Verboncu. 7. (Prezentarea conţinutului. capitolul 5). condiţionează decisiv concretizarea celorlalte funcţii manageriale . I. Fig. în O. în O. Rolul economic se referă la condiţionarea indirectă. Principalele roluri ale motivării . Nicolescu. coordonarea şi control-evaluarea.

I. capitolul 5). în literatura de specialitate sunt prezentate mai multe tipologii care. Fundamentele managementului organizaţiei. Din examinarea comparativă a acestor trei tipuri de teorii motivaţionale care în acelaşi timp sunt şi organizaţionale . I. .Rolul social reprezintă în fapt efectul sinergetic al precedentelor roluri în planul elementelor psiho-sociologice. din cele trei categorii de motivaţii avute în vedere. Dat fiind însă complexitatea şi diversitatea lor. două . I.cea antropologică. Verboncu. (Prezentarea conţinutului. capitolul 5). trei categorii de teorii: a) mecaniciste (Prezentarea conţinutului. I.2. 5.de conţinut şi de proces. Comportamentul uman este conceptualizat ca un sistem deschis sau deschis-adaptiv.depind de caracteristicele mediului. capitolul 5). I. parţial. în O. în O. Fundamentele managementului organizaţiei. Profesorii americani Longenecker şi Pringle divid teoriile organizaţionale în două categorii . începând cu energizarea iniţială a comportamentelor. Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. Deci. continuând cu selecţia alternativelor şi ajungând la efortul actual.2. în O. (Prezentarea conţinutului. în funcţie de ipotezele privind natura motivaţiilor personalului. c) antropologice (Prezentarea conţinutului. Nicolescu. În continuare prezentăm selectiv anumite tipologii care înregistrează o mai frecventă utilizare în lucrările de management.extrinseci şi transcendente . Teoriile de conţinut pun accentul asupra factorilor specifici ce motivează salariaţii ca indivizi. b) psihosociologice (Prezentarea conţinutului. Importanţa motivării a fost argumentată şi de rezultatele investigaţiilor cu caracter empiric. Nicolescu. Nicolescu. (Prezentarea conţinutului. se suprapun şi se completează. I.2. Tipologii Tipologia lui Lopez Tipologia Longenecker şi Pringle Multitudinea abordărilor motivaţionale impune o sistematizare a acestora. Verboncu. Verboncu.1. în O. în O. Spre exemplu.2. Fundamentele managementului organizaţiei. Teoriile de proces se focalizează asupra dinamicii motivării. capitolul 5). referindu-se la ceea ce se întâmplă în afara persoanei respective. Verboncu.se poate concluziona că există o singură teorie completă . capitolul 5). Nicolescu. Nicolescu. Verboncu. în O. capitolul 5). Profesorul spaniol Juan Pérez Lopez delimitează. aceştia au afirmat că motivarea personalului este cel mai important pentru implementarea sistemelor moderne de creştere a calităţii în companiile respective. Verboncu. o cercetare la care au răspuns 601 manageri de nivel superior din firmele nord-americane a relevat că din 9 factori consideraţi. Principalele teorii motivaţionale 5. Fundamentele managementului organizaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei.

indiferent la În condiţii normale. P o s t u l a te l e t e o ri i l or " X" ş i " Y" Nr.2. motivaţiile pozitive. Abordarea lui Mc. doreşte Controlul şi ameninţarea cu să evite asumarea de responsabilităţi. să depună eforturile necesare realizării obiectivelor organizaţiei.Gregor27. respectiv. Prin natura sa. pentru a determina participarea omului mediu la realizarea obiectivelor firmei. la baza deciziilor şi comportării managerilor în exercitarea funcţiilor manageriale există două abordări principale. de conţinut. crt. Omul mediu este egoist.Gregor Potrivit specialistului american Douglas Mc. care reprezintă o combinare a acestora.2. Tabelul nr. "Z". ameninţat cu pedepse. pentru a fi determinat mediu este utilizat doar parţial. 5. de recompensele asociate lor. exercite sarcini şi responsabilităţi. pedepse nu sunt singurele mijloace preferă să fie condus. .Din numeroasele teorii motivaţionale vom prezenta patru. omul mediu se opune Asumarea de sarcini şi schimbărilor în cadrul organizaţiei în responsabilităţi depinde de care este integrat. Postulatele pe care se bazează acestea sunt prezentate în tabelul nr. un cunoscut specialist francez în management a completat cele două teorii cu o a treia. dar şi le asumă din proprie iniţiativă. De precizat că. În viziunea lui Octave Gélénier34. cele mai cunoscute. ulterior. ale căror elemente apreciem că prezintă o utilitate deosebită pentru managerii români în perioada actuală şi următoare.3. muncind cât mai puţin procesul muncii este tot atât de posibil. Abordarea lui Gregor face parte din teoriile psihosociologice şi. 1 Teoria "X" Teoria "Y" Teoriile x şi y 2 3 4 5 În procesul muncii omul (obişnuit) Pentru omul mediu efectuarea de mediu este predispus spre delăsare.3. omul mediu se caracterizează prin îmbinarea în proporţii relativ egale a trăsăturilor încorporate de teoriile "X" şi "Y". forţat. Omul mediu nu are ambiţie. eforturi fizice şi intelectuale în evitând-o. omul mediu necesităţile organizaţiei din care face învaţă nu numai să accepte şi să parte. controlat potenţialul intelectual al omului permanent etc.2. omul mediu trebuie să fie În condiţiile firmelor moderne. Ca urmare. normală ca şi odihna sau distracţia. formulate sub forma cunoscutelor teorii "X" şi "Y".

capitolul 5). Fundamentele managementului organizaţiei. dar pentru omul mediu satisfacerea acestei necesităţi are valoare motivaţională numai după ce precedentele patru categorii de necesităţi au fost satisfăcute succesiv la un nivel corespunzător (vezi fig. 2. Singura categorie de necesităţi care practic nu se epuizează este ultima. Reamintim că aceste categorii de necesităţi sunt următoarele: • fiziologice elementare • securitate şi siguranţă • contacte umane şi afiliere la grup. În viziunea sa există două categorii principale de factori motivaţionali: • factori de igienă sau contextuali • factorii motivaţionali (Prezentarea conţinutului acestora. .3. de natură socială • statut social şi stimă • autorealizare (Prezentarea conţinutului acestora. în O. Frederick Herzberg14 a creat o nouă teorie deosebit de cunoscută.5. 5. în O.2. Teoria lui Maslow Conţinutul teoriei În esenţă. Factorii contextuali de igienă sunt trataţi mai mult ca reprezentând condiţii necesare pentru desfăşurarea proceselor de muncă.2. Herzberg consideră că amplificarea motivării şi implicit a performanţelor în muncă se obţine numai prin acţiunea factorilor motivaţionali. Nicolescu.2. potenţialului şi aspiraţiilor fiecăruia. I. I. Fundamentele managementului organizaţiei. pe care a particularizat-o la organizaţiile economice şi a detaliat-o. după care un plus de motivare se obţine numai prin satisfacerea necesităţii de grad superior. din capitolul 1). capitolul 5). corespunzător nevoilor. această teorie constă în stabilirea unei ierarhii a necesităţilor umane şi în evidenţierea unui dinamism al motivării generat de satisfacerea respectivelor categorii de necesităţi. Nicolescu. Verboncu.4. Teoria lui Herzberg Conţinutul teoriei Pornind de la teoria lui Maslow. Teoria lui Maslow face parte din categoria teoriilor psihosociologice şi de proces. Verboncu. Maslow susţine că satisfacerea necesităţilor menţionate prezintă o apreciabilă valoare motivaţională numai până la un anumit nivel.2. De aici accentul deosebit acordat de acesta "îmbogăţirii" posturilor. Modelul lui Herzberg face parte din categoria teoriilor psihosociologice şi de conţinut.

Teoria aşteptărilor VIE a lui Vroom Conţinutul teoriei Fundamentul acestei teorii îl constituie postulatul că aşteptarea pe care o are un salariat vizavi de obţinerea unor anumite elemente sau realizarea anumitor situaţii constituie principala forţă motivaţională. capitolul 5). indică intensitatea dorinţei unui salariat de a realiza un anumit obiectiv în cadrul organizaţiei+1. I. mediului exterior şi . la rândul său. corelat cu organizaţia şi mediul său. I.ale sistemului managementului. relevând modul cum ele influenţează motivarea personalului şi feed-back-ul pe care. Cele trei elemente servesc ca bază pentru a promova comportamente motivaţionale la salariaţi de către manager. devenind sursa principală de alimentare a eforturilor depuse în procesul muncii. în cazul manifestării de către el a unui comportament special.2. particularizat la fiecare organizaţie şi situaţie managerială implicată. Nicolescu.instrumentalitatea. în O. ce reflectă convingerea sa referitoare la producerea unui anumit eveniment sau obţinerea unei anumite performanţe în cadrul organizaţiei. Abordarea contingency Conţinutul teoriei Definitorie pentru teoriile contingency este abordarea corelativă a motivării managementului.valenţa motivaţională. Fundamentele managementului organizaţiei. I. . o aşteptare este preferată alteia. care reprezintă principalul domeniu analizat. cele elaborate de cunoscuţii profesori nordamericani Michael Porter şi Henry Mintzberg27 . organizaţiei şi mediul său exogen. în O. capitolul 5).2. Verboncu. pe baza analizei aprofundate a variabilelor respective şi a relaţiilor dintre ele. de exemplu. (Prezentarea conţinutului acestora. teoria lui Vroom consideră că trei sunt elementele motivaţionale de bază în orice proces de management: . în O. De precizat că teoriile contingency . Fundamentele managementului organizaţiei. .I . Concluzia principală a acestor abordări o constituie abordarea motivării. 5. când un obiectiv. capitolul 5). (Prezentarea conţinutului acestora.2. Specific abordării contingency este identificarea unuia sau mai multor seturi de variabile ce reflectă starea şi evoluţiile firmei. (Prezentarea conţinutului acestora. motivarea este tratată ca o componentă majoră a managementului. Mai concret. acesta îl are. valorificând marele efect energizant pe care îl au dorinţele.E . aşteptările personalului atunci când este adecvat. . De regulă.5.5.nu sunt strict focalizate pe motivare. Verboncu. Fundamentele managementului organizaţiei. Verboncu.V . ce exprimă amploarea convingerii unei persoane că realizarea unui prim nivel de performanţă va fi asociat cu obţinerea în planul secundar a unor anumite acţiuni motivaţionale în favoarea sa. Nicolescu.cum ar fi.uneori . Nicolescu.2.6. fireşte.aşteptarea salariatului.

în O. are aspiraţii şi un set de . Fundamentele managementului organizaţiei. I. I. capitolul 5). în O.nevoi afective (Prezentarea conţinutului. Verboncu. Verboncu.20 de factori sau variabile pe care i-am grupat în funcţie de apartenenţa lor şi posibilitatea de influenţare în trei categorii a) Variabile individuale. în O. Verboncu. b) Variabile organizaţionale. capitolul 5). în O. Categorii de variabile implicate Prezentarea celor 3 categorii de variabile Din prezentarea teoriilor referitoare la motivare a rezultat multitudinea şi marea diversitate a elementelor implicate direct şi indirect în conceperea şi exercitarea motivării. prin care desemnăm acele elemente din cadrul organizaţiei care reflectă starea şi caracteristicile sale.nevoi economice (Prezentarea conţinutului. c) Variabile contextuale. În funcţie de natura lor. Nicolescu. I.5.1. Bazat pe această concepţie am identificat ca fiind esenţiali .2. capitolul 5). După opinia noastră.3.3. Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. La sorgintea reacţiilor motivaţionale ale fiecărui individ se află în primul rând nevoile sau necesităţile ce-i sunt specifice. este esenţial că managerii unei firme să ştie care sunt principalele variabile care influenţează conţinutul şi performanţele motivării -.2.apelând la cvasitotalitatea teoriilor motivaţionale . 5. . Fundamentele managementului organizaţiei. ce influenţează de o manieră semnificativă abordarea. Verboncu. Fiecare persoană. Variabilele organizaţionale şi contextuale se reflectă în bună măsură în parametrii variabilelor individuale şi îndeosebi în variaţia lor în timp. I. Nicolescu. Nicolescu. în O. conţinutul şi rezultatele motivării personalului.nevoi cognitive (Prezentarea conţinutului. de modul de manifestare. capitolul 5). Fundamentele managementului organizaţiei. I. Nicolescu.2. capitolul 5). care încorporează acele elemente din mediul exogen organizaţiei. ce au o influenţă marcantă asupra conţinutului şi efectelor proceselor motivaţionale din cadrul său. indiferent de natura lor . Fundamentele managementului organizaţiei. Mecanismele motivaţionale 5. I. nevoile fiecărui salariat se pot delimita în trei categorii: .şi cine poate acţiona asupra lor. Ciclul motivaţional Tipuri de necesităţi specifice Reliefarea celor 3 categorii de variabile implicate în orice proces de motivare a personalului în cadrul unei organizaţii nu trebuie să diminueze conştiinţa rolului central pe care salariatul îl are prin exercitarea motivării. Verboncu. aşa cum s-a văzut şi din prezentarea teoriilor motivaţionale. indiferent de natura lor.2. Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. Verboncu. capitolul 5). de maniera în care pot fi influenţate şi de efectele motivaţionale pe care le generează. în funcţie de necesităţile specifice şi de contextul naţional şi organizaţional în care îşi desfăşoară activitatea. care reflectă caracteristicile fiecărui salariat.3. (Prezentarea conţinutului acestora. (Prezentarea conţinutului acestora. . Gama acestor nevoi este foarte largă. în O. (Prezentarea conţinutului acestora.

I. Fundamentele managementului organizaţiei. pentru a munci în continuare mai mult şi mai bine. acţiuni şi comportamente personale. 8.3. se acordă stimulente sub formă de recompense şi sancţiuni. acţiunilor şi comportamentelor salariaţilor. (Prezentarea conţinutului. 5. aspiraţiilor. sarcinile şi celelalte elemente organizaţionale. De reţinut că. Aspiraţiile şi aşteptările se reflectă neimplicit în acţiunile. Configuraţia ciclului motivaţional este reprezentată în figura nr. aşteptãrilor.i de t e r mi na c a. în O. În funcţie de rezultatele. e f o r t u r i l e . De regulă. Corelarea recompenselor şi sancţiunilor. a aspiraţiilor şi aşteptărilor. Fundamentele managementului organizaţiei.Tipuri de performanţă Definiţia ciclului motivaţional aşteptări de natură motivaţională. Nicolescu. acţiunile şi comportamentele salariaţilor este esenţială. în principal cu performanţele. Verboncu. deşi ciclul motivaţional reprezintă un model cu valabilitate generală.l e anumi t e ne ce s itãţ i i ndi vi dual e ş i de gr up. eforturi şi decizii. pe de altă parte. eforturi. acţiunile şi comportamentul salariatului. în O. a c ţ i u n i l e ş i c o m p o r t am e n t e l e l or s ã c o n t r i b u i e l a d e s f ã ş u r a r e a a c t i vi t ã ţ i l or ş i î n d e p l i n i r e a o b i e c t i v e l o r o r ga n i za ţ i e i . Definiţia motivaţiilor Pri n m oti vaţ i i de semnãm ac e l e e l eme nt e . pe de o parte. Verboncu. Realizarea unei concordanţe cât mai mari între aspiraţii şi aşteptări individuale împreună cu obiectivele. eforturile. I. eforturile. Intervin în primul rând limitele personale. deciziile. comportamente etc. deciziilor. sub aspectul conţinutului concret este diferit de la o persoană la alta datorită specificului necesităţilor individuale şi interacţiunilor dintre variabilele individuale. influenţa favorizantă şi/sau restrictivă a variabilelor organizaţionale şi contextuale. îl reprezintă motivaţiile pe care le folosesc proprietarii şi managerii firmei în relaţiile cu salariaţii lor. o motivare puternică a acestora. pr i n a t i t u d i n i l e . Fundamentele managementului organizaţiei. deciziile. for m al e şi inf or m al e . care necesită o subliniere aparte. structurate şi particularizate sub influenţa variabilelor individuale.3. Nicolescu. desigur. p e c a r e p r o p r i e t a r i i ş i m a n a g e r i i l e a d m i n i s t r e a zã s a l a r i a ţ i l o r o r g a n i za ţ i e i s at i sf ãc ându. eforturilor. (Prezentarea conţinutului. de performanţele individuale şi organizaţionale. dar şi cu atitudinile. Când această corelare se realizează la un nivel ridicat se înregistrează o intensă satisfacere a necesităţilor economice. capitolul 5). Nicolescu. capitolul 5). . Verboncu. cognitive şi relaţionale ale salariaţilor. în O. Motivaţiile salariaţilor firmei În cadrul ciclului motivaţional un element deosebit de important. de nat ur ã e c onom i c ã sau m or al s p i r i t u al ã . d e c i zi i l e . este esenţială pentru obţinerea de performanţe individuale şi organizaţionale. organizaţionale şi contextuale implicate reprezintã ciclul motivaţional. nu există o reflectare integrală în atitudini. capitolul 5). I. pe nt r u a. organizaţionale şi contextuale. Ca urmare. corelate cu performanţele individuale şi organizaţionale şi cu motivaţiile utilizate. (Prezentarea conţinutului. Ansamblul necesitãţilor. date de parametrii variabilelor individuale proprii fiecărui salariat şi. atitudinilor.2. se obţine un efect motivaţional.

La acestea din urmă există o mare sensibilitate la majoritatea salariaţilor. 9. . structurate pe mai multe categorii. cele care sunt stabilite prin strategia şi politicile organizaţiei şi pentru care se apelează la anumite metode şi tehnici manageriale şi economice. prezentând şi marele avantaj că nu costă nimic organizaţia. mai ales al celor moral-spirituale. Nu trebuie subestimat însă şi potenţialul motivaţional al motivaţiilor informale. Desigur. Pentru ca motivarea să fie eficace este necesar ca în cadrul organizaţiei să se apeleze la motivaţii din toate cele cinci categorii.Principalele categorii de motivaţii Gama motivaţiilor utilizabile în firmele moderne este deosebit de cuprinzătoare şi variată. utilizarea cea mai frecventă şi intensă o au motivaţiile de natură formală. Pentru a uşura perceperea şi utilizarea lor prezentăm în figura nr. tabloul general al motivaţiilor ce pot fi folosite în organizaţie.

8.Variabile contextual-naţionale organizaţionale individuale Atitudini Nevoi ale salariatului materiale cognitive Aşteptări relaţionale Acţiuni Comportamente Aspiraţii Eforturi Decizii Performaţe individuale Stimulare recompense Motivare pentru: muncă performanţe dezvolt are profesio nală organi -zaţionale sancţiuni Fig. Tabloul general al motivaţiilor . Ciclul motivaţional MOTIVAŢII Grad de formalizare Natura Formale Informale Categorii principale de motivaţii Economice Moral-spirituale 1 Formal-economice 2 Formal-moralspirituale Titlu onorific Medalie Avertisment scris Mustrare scrisă 3 Formalcomplexe 4 Informaleconomice Cadou Masă festivă Bacşiş Sperţ 5 Informal-moral spirituale Lauda Acordarea încrederii Mulţumire Ceremonie de sărbătorire Manifestarea dispreţului Critică Invectivă Salariu Primă Participare la profit Gratificaţie Autoturism de serviciu Locuinţă de serviciu Penalizare la salariu Amendă Promovare Suspendare temporală din post Retrogradare din post Destituire din post Fig. nr. nr. 9.

În fapt. c a r e s e b a z e a zã . funcţionalităţii şi performanţelor firmei. Motivarea pozitivã are în vedere creşterea eforturilor şi contribuţiei personalului la realizarea obiectivelor organizaţiei. potrivit regulamentelor şi procedurilor prestabilite. negative are la bază criteriul influenţei motivaţiilor asupra naturii şi mărimii satisfacţiilor personalului din participarea la procesele de muncă din cadrul organizaţiei.2. Motivarea pozitivă şi negativă Definirea motivării pozitive Delimitarea motivării pozitive şi. p e a n u m i t e i p o t e ze p r i v i n d c o n d i ţ i o n a r e a m o t i v aţ i o na l ã a pe r f or m a nţ e l or s a l a r i aţ il o r ş i o r g a ni za ţ i ei . uneori.o o pt i c ã s pe ci f ic ã .4. iar motivaţiile utilizate preponderent asigurã creşterea veniturilor salariaţilor. f ol o si t e î n m o d r e pe t a t de m a na g e ri î nt r . tinde să predomine un tip sau altul de forme de motivare.4. constituindu-se pe principiul contrastului motivaţiilor.1. cu efecte negative profunde în timp asupra culturii organizaţionale. atitudinile şi comportamentele salariaţilor. . Folosirea eficace a motivaţiilor de către manageri cere calităţi native şi pregătire deosebite. în funcţie de anumite criterii. diferenţiat pe categorii de firme. utilizarea acestora se recomandă să fie realizată cu mare atenţie. pe care se pune atât de mult accent. de l i mi t at e î n f unc ţ i e de a num i t e c ri t e ri i .4. Definiţie În esenţ ã pri n t i p de f or m ã de m ot i var e de se m nãm ansam bl ul de m ot i vaţi i . pe baza amplificãrii satisfacţiilor sale din participarea la procesul muncii ca urmare a realizãrii sarcinilor atribuite. Conturarea acestora are o puternică determinare social-naţională şi organizaţională. c o n ş t i e n t s a u i n c o n ş t i e n t . în condiţiile în care nivelul obiectivelor şi sarcinilor de realizat este accesibil majoritãţii salariaţilor. Tipurile de motivare 5. 5.În ceea ce priveşte motivaţiile informal-economice. De regulă. a moralului şi statutului lor corespunzãtor aşteptãrilor acestora. tipurile sau formele de motivare sunt perechi. respectiv. În schimb bacşişurile sau şperţurile trebuie evitate pentru că distorsionează sistemul de valori. constituind tipurile sau formele de motivare. evident subordonate unor obiective bine precizate şi în anumite condiţii. pentru a pune mai pregnant în evidenţă deosebirile de abordare.2. Definirea tipului de motivare Numeroasele şi variatele motivaţii posibile se pot utiliza în cadrul organizaţiei grupat. În continuare prezentăm principalele tipuri de motivare folosite în practica managerială internaţională.2. 5.2. cu rezultate economice substanţiale în firmele competitive din ţările dezvoltate. respectând cu stricteţe legile şi morala societăţii din fiecare ţară. În fiecare perioadă şi în fiecare ţară şi. Apelarea la cadouri şi mese de protocol sunt modalităţi practicate relativ frecvent în organizaţiile din ţările dezvoltate. aceste elemente reprezintă conţinutul principal al leadershipului.

Motivarea pozitivă. (Prezentarea conţinutului. Nicolescu. defavorizant obţinerii de rezultate performante de către organizaţie. primele. acordarea de titluri onorifice şi medalii. . lansarea de avertismente. nu sunt realizate. atitudinile. mustrări şi invective. prin numeroasele satisfacţii pe care le generează. imputări financiare în caz de erori şi/sau lipsuri în gestionarea resurselor firmei. I. capitolul 5). efectuarea de evaluări a contribuţiei cu caracter general sau sub formă de critici. organizarea de ceremonii pentru anumite persoane sau evenimente din cadrul organizaţiei etc. I. Motivarea economică şi moral-spirituală Aceste două tipuri de motivare sunt partajate în funcţie de natura mijloacelor utilizate pentru motivarea personalului firmei. Nicolescu. exprimarea de mulţumiri şi laude.4. Nicolescu. Definirea motivării moralspirituală Motivarea moral-spiritualã are în vedere satisfacerea aspiraţiilor şi aşteptãrilor de naturã moral-spiritualã. capitolul 5). dacã sarcinile şi obiectivele de realizat. Verboncu. Fundamentele managementului organizaţiei. Verboncu. şi comportamentele salariaţilor. Fundamentele managementului organizaţiei.2. la inhibarea lor şi la instaurarea unui climat organizaţional tensionat. de regulã deosebit de solicitante. Definirea motivării economice Motivarea economicã utilizeazã mijloacele clasice de natură economică. gratificaţiile. în O. În realizarea motivării moral-spirituale se folosesc motivaţiile din această categorie: acordarea de către manageri a încrederii în salariaţi. participările la profit. (Prezentarea conţinutului.Definirea motivării negative Din definirea motivării pozitive rezultă două caracteristici definitorii. Motivarea negativã vizeazã sporirea eforturilor şi contribuţiei personalului firmei la îndeplinirea obiectivelor sale pe baza diminuãrii satisfacţiilor în procesul muncii sau a ameninţãrii cu reducerea lor. capitolul 5). contribuie la instaurarea unui moral ridicat şi la dezvoltarea individuală a salariaţilor. Fundamentele managementului organizaţiei. ce vizeazã satisfacerea aspiraţiilor şi aşteptãrilor de ordin economic ale salariaţilor. la conturarea unui climat organizaţional propice muncii şi performanţelor ridicate în organizaţie.3. (Prezentarea conţinutului. I. Principalele motivaţii utilizate sunt: salariile. penalizările la salarii. în O. în O. amenzi pentru săvârşirea de abateri etc. 5. ce vizeazã în primul rând sistemul lor de valori. Verboncu. Motivarea negativă prin generarea de frecvente insatisfacţii la salariaţii organizaţiei contribuie la un moral scăzut al acestora.

4. sã depunã efort şi sã obţinã rezultate în cadrul organizaţiei întrucât din aceste procese el obţine satisfacţii ce ţin de eul. capitolul 5). Fundamentele managementului organizaţiei.cognitivă şi afectivă.4.5. în O. Motivarea cognitivã are în vedere latura. pe de o parte. Motivarea afectivã. fireşte în raport cu eforturile. concentrându-se asupra satisfacerii nevoilor sale de ordin sentimental în cadrul firmei . sã depunã efort şi sã obţinã rezultate în organizaţie pentru cã acestea vor genera din partea firmei anumite reacţii formale şi informale. în O. pe care nemijlocit le realizează. dimensiunea intelectualã a salariatului. capitolul 5). Verboncu.4. pe de altă parte. inova. economice şi moralspirituale care îi vor produce satisfacţii Motivarea extrinsecă este o relaţie individ-organizaţie. de personalitatea sa. Definirea motivării extrinsece Motivarea extrinsecã. Nicolescu.5. a cunoaşte. capitolul 5). . vizeazã dimensiunea afectivã. I. pentru care se mai utilizeazã şi denumirea de externã sau indirect. învãţa. constã în determinarea salariatului sã se implice. Nicolescu. axându-se pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat. percepţiile şi simţămintele sale. în O. fiind o relaţie între aşteptările. 5. (Prezentarea conţinutului. Nicolescu. I. şi conţinutul concret al muncii şi comportamentul lui. Verboncu. Motivarea intrinsecã. Motivarea intrinsecă este centrată pe individ. Fundamentele managementului organizaţiei. având drept conţinut satisfacerea aşteptărilor salariatului faţă de reacţiile organizaţiei vizavi de el.2. Fundamentele managementului organizaţiei.2. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă Definirea motivării intrinsece La baza delimitării acestor două categorii de motivare se află natura relaţiilor motivaţionale care se produc şi amplasamentul sursei care generează efectul motivaţional. constã în determinarea salariatului sã se implice. strict umanã a salariatului. comportamentul şi rezultatele sale. Motivarea cognitivă şi afectivă Definirea motivării cognitive În funcţie de componenta personalităţii umane avută în vedere cu prioritate delimităm aceste două categorii de motivare . denumitã uneori şi internã sau directã. de a opera şi “controla” mediul în care îşi desfãşoarã activitatea Definirea motivării afective (Prezentarea conţinutului. (Prezentarea conţinutului. spre deosebire de precedenta. I. Verboncu.

Intensificarea motivării afective are la bază reconsiderarea salariatului abordat tot mai frecvent în complexitatea sa.. Fundamentele managementului organizaţiei. Motivarea şi puterea 5. G. cu accent pe valorificarea potenţelor psihosociologice neglijate în mare măsură în perioada anterioară. acţiunilor şi comportamentelor altor componenţi ai organizaţiei corespunzãtor concepţiei şi voinţei sale. Fundamentele managementului organizaţiei. I. în contextul managementului firmei. Verboncu. capitolul 5). Puterea unei persoane este cu atât mai mare cu cât influenţa sa este mai puternică. Nicolescu. J. desemnãm capacitatea unui salariat. A. Robey. Definirea şi sursele puterii în cadrul organizaţiei Asupra puterii există numeroase definiţii. .(Prezentarea conţinutului. Astfel. definesc puterea ca fiind calitatea (capacitatea) unei persoane de a determina realizarea anumitor elemente în modul în care ei doresc să fie îndeplinite. (Prezentarea conţinutului. definesc puterea ca fiind capacitatea unei persoane de a-şi exercita şi impune voinţa.2. Finkelstein. în O. Nicolescu.5. Lee şi Schneck.11 la fel ca şi Hickson.. D. Pentru înţelegerea şi exercitarea puterii în cadrul organizaţiei sunt esenţiale cunoaşterea şi înţelegerea surselor de putere în organizaţie. Aşa cum rezultă şi din examinarea elementelor cuprinse în figura nr. capitolul 5). 5.1. şi Pfeffer. 10. Definiţia puterii În opinia noastrã. alţi cunoscuţi specialişti în abordarea puterii în cadrul companiilor. prin putere. Sursele individuale ale puterii derivă din caracteristicile proprii fiecărui salariat şi din poziţia sa în cadrul organizaţiei. În organizaţiile moderne se înregistrează tendinţa de intensificare a utilizării ambelor categorii de motivaţii.individuale şi organizaţionale. imprimându-şi la un nivel superior viziunea şi voinţa proprie asupra opticii şi voinţei celorlalte persoane implicate în procesele respective. Salanick. există două categorii de surse ale puterii .2. Apelarea crescândă la motivarea cognitivă îşi are suport în intelectualizarea din ce în ce mai pronunţată a proceselor de muncă din organizaţii. proprietar sau alt stakeholder de a influenţa derularea deciziilor. în O.5. I.43. Verboncu.

în O.2. Condiţionarea motivării de puterea managerilor Dimensiunile puterii În paragraful anterior am prezentat conţinutul şi sursele puterii şi am punctat unele aspecte privitoare îndeosebi la manageri.5. Cunoaşterea surselor de putere este esenţială pentru a dimensiona. I. Sursele puterii salariaţilor în cadrul firmei Sursele organizaţionale ale puterii includ elemente ale sistemului organizaţional şi situaţii manageriale deosebit de importante pentru organizaţie. Precizările respective nu sunt suficiente pentru a înţelege şi dezvolta relaţia putere-motivare în cadrul firmelor. nr. . Fundamentele managementului organizaţiei.Potenţa de a recompensa Potenţa de a pedepsi Poziţia formală a salariatului Competenţa formală conferită Individuale Autoritatea cunoştiinţelor sale de expert Sursele puterii Organizaţionale Resursele controlate în organizaţie Charisma personală Capacitatea de a rezolva probleme ce implică riscuri şi Poziţia deţinută în cadrul proceselor de muncă Dorinţa de putere Capacitatea de a armoniza procese Încrederea în sine şi în ideea personală Fig. Verboncu. capitolul 5). 5. structura şi utiliza puterea în conformitate cu misiunea şi obiectivele fundamentale ale organizaţiei.2. care conferă persoanelor sau grupurilor implicate o capacitate relativ ridicată de a influenţa pe ceilalţi componenţi ai organizaţiei. (Prezentarea conţinutului. 10. Nicolescu.

Desigur. informală. criza de putere din firmele româneşti reprezintă una din explicaţiile principale ale incapacităţii managerilor de a motiva salariaţii spre stabilirea şi realizarea de obiective performante similare celor din organizaţii similare din alte ţări. manifestată în toate dimensiunile sale. lărgirea conţinutului funcţiilor. direcţionat pe îndeplinirea obiectivelor previzionate. ce le “sfidează” posibilităţile.6. ajungând până la personalizarea lor. treptat pentru a Cerinţe motivaţionale . utilizând metode cum ar fi: rotaţia pe posturi. Creşterea eficacităţii managerilor în realizarea motivării 5. I. care se manifestă în numeroase regii şi societăţi comerciale de stat. incitând la autodepăşire. puterea la nivelul managerilor de nivel superior prezintă patru dimensiuni specifice: structurală. motivarea salariaţilor înregistrează parametrii cei mai ridicaţi atunci când managerii respectivi posedă o putere ridicată în organizaţie.1. Tabelul nr. în O. experţială.2. respectarea unui ansamblu de cerinţe pe care le prezentăm în tabelul următor. cu privire specială la eşalonul superior al managementului. (Prezentarea conţinutului. acţionarială.2. O a doua cauză rezidă în “criza de putere”. March. în consens cu misiunea organizaţiei. Deşi cu tendinţă de diminuare. 3 Asigurarea salariaţilor în permanenţă cu sarcini interesante. 4 Particularizarea motivaţiilor ca fel. capitolul 5). la creativitate.6. corelând-o cu puterea celorlalţi manageri. dezvoltând în cadrul organizaţiei centre de putere raţionale. Cerinţe privind motivarea personalului Realizarea de către manageri a unei motivări eficace implică. mai ales a celor economice. Cerinţe crt 1 Angajarea şi utilizarea în cadrul organizaţiei de persoane care apreciază rezultatele pe care aceasta le furnizează. astfel încât ansamblul sistemului managerial să funcţioneze armonios. 5. Fundamentele managementului organizaţiei. Cerinţe motivaţionale Nr. puterea fiecărui manager trebuie dimensionată şi cultivată raţional. mărime şi mod de acordare în funcţie de caracteristicile salariaţilor. Potrivit binecunoscutului profesor american J. 2 Determinarea elementelor pe care oamenii şi le doresc (aşteaptă) şi oferirea lor ca recompense. Verboncu. 3.De un real ajutor pe acest plan este cunoaşterea dimensiunilor puterii managerilor. aşa cum demonstrează experienţa şi performanţele a numeroase organizaţii din ţările dezvoltate. 5 Acordarea motivaţiilor. îmbogăţirea posturilor etc. Nicolescu. Accentul pus de noi pe relaţia putere-motivare îşi are explicaţia nu numai în puternica condiţionare dintre aceste două elemente de esenţă ale managementului. Concluzionând.

Încadrarea salariaţilor pe posturile care li se potrivesc. (Prezentarea conţinutului. Aplicarea motivaţiilor economice şi moral-spirituale imediat după finalizarea proceselor de muncă programate. Minimizarea sancţionării personalului.2. Respectarea acestor reguli este de natură să asigure o comunicare bună. Y. subordonată realizării sarcinilor stabilite şi obiectivelor previzionate. Nicolescu. precum şi de la tratarea proceselor motivaţionale în dinamica lor. în O. să faciliteze dezvoltarea unor relaţii interpersonale eficace. Utilizarea combinată a recompenselor economice şi moral-spirituale.faţă de un subordonat după ce Tehnica ascultă şi răspunde Tehnica a recunoaşterii “meritelor” . De asemenea. aşa cum precizează specialiştii francezi Vialat. Pe parcursul utilizării sale managerii trebuie să respecte.pozitive sau negative . astfel ca acestora să le placă ceea ce fac. Tehnica feedbackului motivaţional verbal sau a recunoaşterii “meritelor”. pe de o parte. A.55. În esenţă această tehnică implică. să sporească încrederea şi stima subordonaţilor faţă de manageri. pe măsura necesităţilor. se poate lesne observa că motivarea nu este abordată în sine. Conţinutul său principal constă în a reacţiona de o manieră explicită prin aprecieri prompte . Din examinarea cerinţelor încorporate în tabel rezultă sfera lor cuprinzătoare. continuată de un feedback clar şi precis.6. se are în vedere preîntâmpinarea fenomenului de uzură morală a motivaţiilor. pornind de la însăşi selecţia personalului. a sarcinilor. Tehnica ascultă şi răspunde. eficace şi larg utilizate. ci integrată în procesele şi relaţiile manageriale. nivelului realizărilor şi performanţelor previzionate.Nr. J. mai multe reguli. Informarea salariaţilor cu privire la recompensele şi sancţiunile prevăzute de rezultatele efectiv obţinute. Acordarea de recompense economice şi moral-spirituale la diferite perioade.2. astfel încât să se producă o comunicare eficace. în firmele de pretutindeni. bazate pe aşteptări rezonabile şi accesibile. Comunicarea salariaţilor. crt 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 Cerinţe economisi resursele şi a asigura perspective motivaţionale şi profesionale salariaţilor pe termen lung. Oferirea salariaţilor în permanenţă a acelor recompense pe care ei şi le doresc şi le aşteaptă în continuare. Motivaţiile acordate salariaţilor să fie percepute de aceştia ca fiind corespunzătoare. Verboncu. Tehnici motivaţionale specifice Dintre numeroasele tehnici şi proceduri motivaţionale descriem succint câteva dintre cele mai simple. I. B. Fundamentele managementului organizaţiei. îndeosebi cele de natură organizatorică. şi Pellier. capitolul 5). foarte explicit. Altfel spus. o ascultare activă de către manager a mesajelor transmise de interlocutor. 5. obţinându-se în acest mod autorecompensarea lor.

amplificând autonomia şi rolul postului respectiv. antrenând schimbări apreciabile în cadrul organizării firmei. comportamentul şi/sau rezultatele obţinute. atunci când consideră ca necorespunzătoare munca. atunci când rezultatele sunt apreciate ca bune. Verboncu. Fundamentele managementului organizaţiei. Spre deosebire de lărgirea postului. de mulţumire. de gratulare. c ompe t e nţ e ş i r e sponsabil i t ãţ i de e xec uţ i e şi conducere. folosită adecvat şi cu frecvenţa impusă de derularea activităţilor. capitolul 5). I. pentru a obţine efecte motivaţionale substanţiale. un obiectiv sau a încheiat o perioadă de activitate. implicând posturi situate pe acelaşi nivel ierarhic. de critică. I. care sunt prezentate în alte părţi ale manualului. Dintre acestea menţionăm şedinţa. Desigur. Verboncu. ţinând cont de multiplele variabile implicate ce reclamă. D. I. sinectica. în O. Managerul poate manifesta două tipuri de feedback: pozitiv. delegarea etc. Nicolescu. Definiţia extinderii postului C. prin e f e c t u a r e a d e c o m b i n ã r i d e s ar c i n i c e a pa r ţ i n u n o r p o s t u r i c ar e r e al i ze a z ã p r o c e s e d e m unc ã î nr udi t e ş i /s au c o m pl e me nt a r e î n c a dr ul a c e lui a ş i c o m pa r t i me nt sa u do m e ni u de ac t i vi t ate . prezenta tehnică motivaţională combină sarcini. capitolul 5). Fundamentele managementului organizaţiei. Extinderea sau lărgirea postului Extinderea postului constă în creşterea varietãţii sarcinilor circumscrise unui post. în O. negativ. Important este ca aceste metode să fie folosite având în vedere specificul ciclului motivaţional. Nicolescu. Deşi se bazează numai pe motivaţii spiritual-morale. tehnica feedbackului motivaţional verbal se dovedeşte deosebit de eficace. un . gama metodelor şi tehnicilor manageriale cu efecte motivaţionale majore este mult mai cuprinzătoare. (Prezentarea conţinutului. (Prezentarea conţinutului. Verboncu. competenţe şi responsabilităţi de natură managerială cu cele de execuţie.acesta a realizat o sarcină. în O. brainstormingul. Îmbogăţirea postului Definiţia îmbogăţirii postului Î m bo g ã ţ i rea po s t ul ui c o ns t ã î n înc o r po r a r ea î n c o nţi nut ul unui po s t de e xe c ut a t a une i gam e m ai vari at e şi m ai i m port ant e de s ar c i ni . (Prezentarea conţinutului. De reţinut că lărgirea posturilor se referă numai la posturile de execuţie şi are drept conţinut numai sarcini de execuţie cu o complexitate şi dificultate apropiate. de pedepsire. Deci. capitolul 5). Cu alte cuvinte. Delbecq. Fundamentele managementului organizaţiei. lărgirea posturilor operează pe orizontala sistemului organizatoric. tehnica îmbogăţirii postului are la bază redistribuirea de elemente organizatorice procesuale pe verticala sistemului managerial. Nicolescu.

RE ZUM ATU L C A P I TO LUL UI Î n t r u câ t a ma n u a l u l v i r t ua l c o n sti t u ie o p r eze n t a re r ez uma t i v ă a c u r s u l ui sc ri s .au ca ingredient de bază remodelarea motivării. cea mai mare parte din elementele pe care le-am prezentat în acest subcapitol. 5. n u ma i e s t e ni c i n e vo i e ş i n i c i po s i b i l s ă fac e m r e z u ma t l a r ez u ma t . CUVI NTE CHEIE Resursă umană C a p i t a l u ma n Cr e a t i vi t at e Inovare Se l e cţi onare a pe r s ona lul ui F o r ma r e a p e r s o n a l ul u i Perfecţ ionarea personalului P r o g r a me d e fo r ma r e ş i p e r fe c ţ i o nar e Metode de pregătire Metoda cazului S i mu l a r e J o c ma n a g e r i al Eval ua r ea per s ona l ul ui Te hni c a notaţ i ei pe rs ona l ul ui Apr e ci er e gl oba l ă Ce nt r u de eva l ua re a pe r s ona l ul ui P r o mo v a r e a p e r s o n a l ulu i C o mu n i c a r e S c h e ma l u i L a s w e l l S c h e ma l u i S h a n o n S c h e ma c o m u n i c a ţ i o na l ă a l u i We i n e r Reţ e a de comuni c a ţ ii Ba r i e ră comuni c a ţ i ona l ă Motivare restrânsă Motivare în sens larg T e o r i a mo t i v a ţ i o n al ă a l u i J u a n L op e z Te or i a “x” . incluzând în conţinutul lor. ambidextră şi virtuală . organizarea holonică.apreciabil efort de analiză şi modificare a mecanismelor manageriale ale societăţii comerciale sau regiei autonome. Noile abordări şi tendinţe care se manifestă în managementul modern reengineeringul. 4 . în diverse maniere şi combinaţii.

Băloiu.2. Helsinki. Aalteo J. Aubert. R... 1991 . . 20 0 2. R. Bi bl i ogr af i e s uplim e nt ar ă 1.. 1992. V e r b o n c u . B u c u re ş t i . Paris. Presses Universitaires de France. S. . Ch.The Execution Management of Transformational Change. F u n d a me n t e l e ma n a g e me n t u l u i o r g a n i za ţ ie i. Aspects humains et organizationels.b a c k . Ghoshal.Management. 1 . 1991 2.ul u i mo t i v a ţ i o na l v e r ba l Tehni ca exti nderi i postul ui T e h n i c a î mb o g ă ţ ir i i p os t u l u i 6. Marjasola F. 4. 4. in Kilman. c api t ol ul 1 6. I . L. 3. Bi bl i o gr a f i e o bl i ga t o r i e 1 . Editura Eficient. 1995. .Managementul inovaţiei. Beckhardt.- Te or i a “ y” Teoria lui Maslow F a c t o r mo t i v a ţ i o n al s tab i l it d e H e rz b e r g Te or i a conti nge nc y C i c l u mo t i v a ţ i o n al Motivare T i p u r i d e mo t i v ar e Mot i var e poz i ti vă M ot i var e ne ga t i vă M o t i v ar e e co n o mi c ă Mot i var e mor a l -spi ri t ua l ă Motivare extrinsecă Mot i var e i nt r i nse c ă Mot i var e cogni t i vă M o t i v ar e a fe c t i vă Putere Sur sea i ndivi dua l ă a put e ri i C e r i n ţ ă mo t i v a ţ i o n a l ă Tehni c a a scul t ă şi r ăs punde T e h n i c a fe ed . O . Bartlett. BIBLIOGRAFIE 6 . Bucureşti. . N. – Cultural Change in a Business Entreprise.Release the Entreprenorial Hostages from Jour Hierarchy. in Strategy & Leadership nr. Teresa Cavin. E d i t u ra T r i b u n a E c o n o mi c ă . N i c o l e s c u . 1996. 5.

Aarvarenta. Manolescu A. M.6. 2.Motivation. W.Managerial Comunications. . . D. University Press. 3. vol. Tecce. Majaro. Jacobson. in Academy of Management Journal. Boston. 21. in.Paradigmatic Change to New Organizational Cultures Scandinavian Model.One More Time: How do You Motivate Employees. Grant. 1996 13.Prospering in Dynamically Competitive Environements: Organizational Capability as Knowledge Integration. Leadership. Homewod. 2. J. F. 1996 8. . in Personnel. Burzean Management Journal..Managementul resurselor umane. nr. Cambridge. in Directors & Boards.8. 16. Bucureşti. G. . S. .1990 14. 15. . 1990. K. S. 1992. 1. 1993 15. 1996 20. 25. 1989 9. 1992..A. G. D. David. R. Measurement and Validation. Richard Irwin. 1993. Level. Hofstede. New York. . L. Denison D. 2001 . Editura Didactică şi Pedagogică. Champy. . . New York. 10.1. S. Editura Economică. 1995. Kamoche. R. A. . 1996. Bennigson. .Capability View of the Firm. Bucureşti. in Journal of Management Studies. F. nr.Reengineering the Corporation. H. The Key to Corporate European. nr. 11. What is Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? in the Academy of Management Review. Johnson. in Organization Sciencies. 1. nr. and Organization: Do American Theories Apply Aboroad. Ghoshal. nr. Junti.Organization for Innovation.The Real Work of Teams. Fletcher. 24.. Transnational Management. 1996 10. Hofstede. Manolescu. 3.Our Balkanized Organizations. nr. 23.Power in Top Management Teams: Dimentions.Strategic Human Resource Management Within a Resource . in Harward Business Rewiew. Chesbrough. 1996 18. Managementul resurselor umane. 1992.B. 12. in Ch. 4.Globalizing Your Board. S.The Role of Personality of Assesing Management Potential. nr. 5. 22.Strategy Search and Creativity. nr. vol. Illions 1988. Lefter. . Bucureşti. . 4. vol.. Bartlett.Managementul structurilor multiculturale. .. Harper Collins. Editura Economică. Johtaniston Opisto STO. Hommewood. Herzberg. in Strategy & Leadership. 1996. Managing Comporate Culture. 17. 21. O. 1987. V. . in Harvard Business Review.P. 1996 7. Galle. in Human Systems Management. nr. Finkelstein. D. Hammer. BPI. Irwin. Gulliford A.. nr. . nr.Organization Transformation Theoristes and Practioners. . 19.

in Human Systems Management. 1991. 1992 30. . Editura Economică.26. . 29. nr. Perez. S.Cadrul organizaţional al întreprinderii. Tornroas. M. (coord. Y . Asachi.. T. F. .Strategii manageriale de firmă. A. 4. 31. 1996 28. Waterman. O. A Human Capital Perspective.3. Editura Economică. Reilly. Nicolescu. . nr. O. Nicolescu. Wiener. A. Bucureşti. O. Pitman Publishing.. 36. Rusu. 1996 46. in California Management Review.. Nicolescu. Les Editions d'Organisation. . No. 37. J. G. Pellier. 15. nr. Orogestion. M. Robey. vol. . Paris. Bucureşti. 1981. Nashold.. . . Nicolescu. Nicolescu. .Le management.Holonic Organizational Arhitectures. Marshifield. J. Stockholm.. H. 1992 44. Nicolescu.. 1996.Human Motivation IESE Barcelona. Mintzberg. H. Vialat. 2. Integrated Manufacturing Resources Management. 1997. in Organization Science. C.In Search of Excellence.. . C. 1982 38. 41. Lappeerranta. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Economică.Evaluation Report. in Academy of Management Journal. O. J. 1996 27.Management comparat. Verboncu I. Ake. Mathenis. 1983. 33. 1993.Economia şi conducerea întreprinderii industriale.Employees Creativity: Personal and Contextual Factors at Work. Bucureşti. vol.Misbehaviour in Organizations: a Motivational Frame Work. Editura ştiinţifică şi Enciclopedică. nr. 35. Russu.ABC-ul managerului.. . 43. 39. 39.Sisteme. Y. J. 2000. 1996 47. metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei. 1980. Dean Jr. in Business Horizons. W. Bucureşti. Bucureşti. J. . J. Editura Gh. 1990. . vol. Ch. Bucureşti.L.. . Editura Politică. 2.Metode de pregătire a cadrelor de conducere. . Managing Evolutionary and Revolutionary Changes.Le management. Iaşi. O. 38. Cummings. O. 40. Vardi. Bucureşti. .Organizational Innovation in Historical Perspective: Change as Duality Management. Y. Oldham. Harper & Row. Tushinam.Designing Organizations. Homeword.The Ambidestrous Organization.Power in Organizations. 1982. Masterbrock. 1992. 34.A. 42.). Peters. Irwin. 32. (coord. 1999 35. . New York. R. 1990 45. Editura Economică. D. Illinois. 2000. W. nr.). Voicu. Grenoble. Snell..Cultural Issues in International Business Operations: Business Culture and Industry Culture. 1986. . 4.Management. in Academy of Management Journal. Pfeffer.

Definiţi formarea personalului în calitate de activitate a organizaţiei 15. Cum se clasifică metodele de evaluare? 27. Prezentaţi centrele de evaluare a personalului 33. Prezentaţi şi caracterizaţi criteriile de selecţie a personalului 11. Descrieţi metoda cazului de pregătire a personalului 31. În ce constă metoda testelor de autoevaluare? 32. Indicaţi metodele de selecţie a personalului de specialitate 13. M. Zorlenţan. Enumeraţi modalităţile de formare a personalului în cadrul firmei 17. Enumeraţi erorile tipice de evaluare . 1975 49. . Care sunt premisele evaluării riguroase a personalului? 34. Bucureşti. Care sunt argumentele ce demonstrează rolul primordial al resurselor umane? 2. De ce resursa umană este tratată în ultima perioadă drept capital uman? 3. Ce metode sunt utilizate în selecţia personalului managerial? 14. Bucureşti. Ce tipuri de programe de formare şi perfecţionare a personalului se utilizează? 19.. Menţionaţi simptomele creativităţii individuale 5. Prezentaţi modalităţile de perfecţionare a personalului în cadrul firmei 18. T. Prezentaţi conţinutul simulării manageriale 22. Editura Politică. Gh. În ce constă perfecţionarea personaului ca activitate a organizaţiei? 16. Care sunt regulile de amplificare a inovării? 7. Prezentaţi metoda aprecierii funcţionale 30. Alexandria. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1.Trends That Affect Corporate Learning & Performance. Descrieţi jocul managerial 23.. În ce constă metoda cazului managerial? 21. 1996 50. Editura Holding Reporter. În ce constă încadrarea personalului? 10. Prin ce se deosebeşte activitatea de inovare? 4. 1996 7. Zlate.48. E.Psihologie socială şi organizaţională industrială. ASFD. Prin ce indicatori se exprimă inovarea? 8. Care sunt elementele de care depinde eficacitatea formării şi perfecţionării în firmele româneşti? 24. Definiţi evaluarea personalului 25. Care sunt metodele de selecţie a muncitorilor 12. . Indicaţi factorii care determină capacitatea de inovare a personalului 6. Definiţi selecţionarea personalului 9. *** .Managementul organizaţiei. Căprărescu. Burduş. În ce constă metoda aprecierii globale? 29. Descrieţi conţinutul metodei notaţiei 28. În ce constă importanţa evaluării personalului? 26. Care sunt metodele de training clasice? 20.

Prezentaţi conţinutul teoriilor “x” şi “y” 56. Descrieţi schema lui Weiner 43. Definiţi motivarea intrinsecă şi extrinsecă 68. Care este esenţa teoriei contingency? 60. Care este conţinutul conceptului “tip de motivare” 65. Care sunt argumentele creşterii rolului comunicării? 40. Definiţi ciclul motivaţional 63. Care sunt accepţiunile motivării? 50. Prezentaţi conceptul de putere 70. Care este conţinutul tehnicii “lărgirii postului”? 76. Descrieţi tehnica feed-back-ului motivaţional verbal 75. Care este conţinutul motivării cognitive şi afective? 69. Definiţi motivarea în sens restrâns 51. În ce constă motivarea în sens larg? 52. Descrieţi teoria motivaţională a lui Hertzberg 58. Enunţaţi conţinutul teoriei aşteptărilor a lui Vroom 59. Descrieţi principalele modalităţi de amplificare a comunicaţiilor 49. Enunţaţi tendinţele de promovare a personalului 38. Care sunt categoriile de variabile implicate în motivare? 61. Prezentaţi schema lui Shanon 42. Prezentaţi tehnica îmbogăţirii postului . Definiţi promovarea personalului 36. În ce constă schema lui Laswell? 41. Indicaţi tipurile de necesităţi pe care se bazează reacţiile motivaţionale 62. Descrieţi teoria motivaţională a lui Maslow 57. Prezentaţi tipurile de reţele de comunicaţii 47. În ce constă tehnica ascultă şi răspunde? 74. Enunţaţi şi caracterizaţi rolurile motivării 53. Cum definim motivaţiile salariaţilor? 64. Indicaţi conţinutul celor 4 dimensiuni ale puterii salariaţilor 72. În ce constă motivarea pozitivă şi negativă? 66. Care sunt teoriile motivaţionale ale lui Longnecker şi Pringle? 55. În ce constă clasificarea comunicaţiilor în funcţie de natura canalului de comunicare? 45. Descrieţi teoriile motivaţionale ale lui Perez 54. Ce criterii se utilizează în promovarea personalului? 37. Ce categorii de comunicaţii delimităm în funcţie de direcţia realizării lor? 46. În ce constau principalele bariere comunicaţionale? 48. Indicaţi conţinutul motivării economice şi moral-spirituale 67. Definiţi comunicarea 39. Prezentaţi cerinţele privind motivarea personalului 73.35. Care sunt elementele procesului de comunicare? 44. Enumeraţi sursele puterii salariaţilor firmei 71.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful