Mircea Vulcanescu SCOALA SOCIOLOGICA A LUI DIMITRIE GUSTI ************* Editie îngrijita de dl.

Marin Diaconu Editura Eminescu 1998 Qu'est ce qu'une grande vie? Une pensée de jeunesse accomplie dans l'âge mur . A. de VIGNY I. Misiunea sociala a profesorului în genere. Creatia si transmiterea valorilor. F ormele universitare si extrauniversitare. II. Originile vocatiei didactice a Profesorului Gusti. Studiile universitare. In fluentele. Formatia si dezvoltarea orientarii personale. III. Locul carierei profesorale în ansamblul activitatii sociale a Profesorului Gu sti. Lectia inaugurala. Ideile ei fundamentale si realizarea lor succesiva în viat a Profesorului. Cugetare si militare. IV. Fundamentele teoretice ale învatamântului gustian. Sistemul stiintelor sociale. Stiinte sociale particulare, sociologie, etica si politica. Relatiile lor. Natur a voluntara a vietii sociale. Dubla ei modalitate de existenta. Circuitul social . Realitate, stiinta si reforma sociala. V. Conceptia sociologica. Critica teoriilor unilaterale. Elementele societatii. Cadre asociale si sociale. Manifestari constitutive si regulative. Unitati, rela tii si procese. Caracterizarea sociala. Metode. VI. Conceptia etica. Lumea valorilor. Idealul. Problema criteriului. Antinomiile . Structura motivarii actiunilor umane. Scop si mijloc. Lungimea vointei. Evolut ia ei. Personalitatea. Elementele ei. Iubirea de sine. Simpatia. Religiozitatea. Cooperarea personalitatilor. Dreptatea sociala. Personalitatea sociala. Natiune a. Umanitatea. VII. Conceptia politica. Îndoita radacina a reformei sociale. Norma si posibilitat e. Ideal, tendinte si motive sociale. Cauzalitatea teleologica. Rolul actiunii. Rolul cunoasterii în actiunea sociala. Personalismul. Democratia elitelor. VIII. Lucrarile. Biografii si expuneri de sisteme. Recenzii de carti si probleme . Expuneri sistematice si de metoda. Monografii despre unitati, relatii si proce se sociale. Lucrari despre organizarea culturii în genere, a vietii universitare s i a culturii populare. Lucrarile fundamentale. Conceptia natiunii. IX. Formele învatamântului. Cursul. Transmiterea orala a sistemului. Tipologie didac tica. Substanta, actiune si metoda. Fizionomia generala a învatamântului gustian. Di namismul organizator. X. Seminarul. Misiunea lui. Formarea personalitatii cercetatorilor. Originea apl icatiilor sistemului. Monografiile sociologice si etice. Spiritul seminarului. M unca de echipa. XI. Aplicatiile sociale ale sistemului. Organizarea vietii universitare. Fisiere , biblioteci si centre de documentare. Programul studentesc. Opera de Ajutorare. Oficiul Universitar. Cooperativa Studentilor în Litere. Calauza studentului. Anch eta asupra vietii universitare. XII. Organizarea cercetarilor sociale. Ofensiva contra empirismului politic si l egislativ. Institutul Social. Campaniile monografice. Facultatea de Stiinte Soci

ale. XIII. Organizarea vietii culturale. Cultura superioara. Cultura poporului. XIV. Semnificatia generala a învatamântului gustian. Contributia profesorului Gusti în cultura româneasca. Inventar si idei esentiale. Universitatea - generatoare de el ite sociale. Misiunea elitelor. Colaborarea pentru ridicarea maselor. Idealul înva tamântului gustian. Specificitatea si universalitatea lui. Locul lui în cultura române asca. I. MISIUNEA SOCIALA A PROFESORULUI ÎN GENERE Creatia si transmiterea valorilor Formele universitare si extrauniversitare Încercarea de a privi izolat un singur aspect din activitatea proteica a unui om c are toata viata lui a luptat împotriva marginirii pe care o implica unilateralitat ea seamana prea mult cu o tradare, pentru ca un discipol constiincios sa o îndrazn easca fata de figura maestrului sau, fara a avea convingerea ca aspectul a carui izolare o urmareste nu închide-n el trasaturile esentiale ale chipului pe care-si propune sa-l reconstituie. Într-adevar, daca Dimitrie Gusti a fost, rând pe rând, publicist, conferentiar, presed inte al Institutului Social Român, director al "Arhivei pentru stiinta si reforma sociala", director al Casei Culturii Poporului, academician si vicepresedinte al Academiei, presedinte al Casei Autonome a Monopolurilor, presedinte al Oficiulu i National al Cooperatiei, presedinte al Societatii de Radiodifuziune, decan al Facultatii de Litere, ministru de Instructie, director general al Fundatiei Cult urale Regale "Principele Carol" si autor de carti didactice, nu numai ca a fost în ainte de orice - si a ramas mai presus de orice - profesor; dar toate celelalte activitati ale lui îsi gasesc rost si temei în exigentele carierei lui profesorale. Daca în rândurile ce urmeaza, consacrate acestei activitati, voi izbuti sa lamuresc acest lucru, sunt sigur nu numai ca nu voi fi tradat învatatura, dar voi fi si ilu strat, printr-un exemplu viu, relatia ce trebuie sa existe, dupa aceasta învatatur a, între practica si teorie, între acele "sociologia cogitans" si "sociologia milita ns" de care vorbeste maestrul. Activitatea profesorala a lui Dimitrie Gusti apare astfel ca o cheie de bolta ce leaga planul activitatii sale filosofice cu acela al activitatii lui sociale si politice. Functia sociala a "profesorului" e o functie dubla, simultan conservatoare si cr eatoare. Pe de o parte, el e menit sa predea stiinta, adica sa transmita generat iilor urmatoare, nealterat, ansamblul de cunostinte si valori care-i constituie disciplina, aparând-o de intruziunea falselor valori si a perspectivelor interesat înselatoare ce se tes în jurul ei. Pe de alta parte, el este dator sa sporeasca acest patrimoniu cultural, fie creând direct stiinta prin cercetari originale, fie contribuind indirect la dezvoltare a ei: prin pregatirea elementelor capabile s-o retransmita si sa creeze, la rândul lor; prin înmultirea si îmbunatatirea mijloacelor de lucru; ori prin constituirea s i dezvoltarea unui mediu intelectual în stare sa sustina, prin preocuparile lui, i nteresul pentru activitatea stiintifica si sa încurajeze eforturile cercetatorilor . Pentru îndeplinirea acestei duble misiuni, universitatea pune la dispozitia profes orului doua forme principale de activitate: cursul si seminarul. Functiunea amândorura e precumpanitor informativa. Totusi, de cele mai multe ori, cursul îndeplineste si o functiune creatoare, dând pr ilej profesorului sa expuna rezultatele cercetarilor lui originale, sau cel puti n sa îmbrace materia disciplinei într-o forma care-i tradeaza propria orientare stii ntifica. Într-adevar, chiar atunci când profesorul nu expune rezultatele unor cercetari propr ii, functiunea creatoare a cursului nu e cu totul înlaturata. Coordonarea informat iei, critica ei, înmanuncherea dupa criterii definite dezvaluie articulatiile gândir ii personale a profesorului. Prin simplul fapt ca acesta e nevoit sa expuna sist ematic materia disciplinei, orisice curs tinde sa devina schita unui sistem. Caracterul creator al cursurilor e cu atât mai important, încât în unele tari universita

tile impun profesorului - ca o conditie a mentinerii sale la catedra - originali tatea cursurilor si regulata publicare a lor, lasând astfel pe seama manualelor tr ansmiterea propriu-zisa a bagajului de cunostinte. Fata de curs, seminarul nu exercita decât o functiune creatoare indirecta. Participarea activa a studentilor la lucrari, deprinderea lor cu folosirea tehni cilor stiintifice, confruntarea publica a tezelor exprimate în sedinte contribuie, fireste, la dezvoltarea indirecta a disciplinei, în felul care s-a aratat mai sus . În afara acestor doua aspecte, curat universitare, ale activitatii profesorale, ac easta activitate îmbraca si alte forme, extrauniversitare, în strânsa legatura cu cele dintâi, pe care nu fac decât sa le dezvolte. Unele din aceste activitati au drept scop documentarea indispensabila ambelor te luri ale activitatii profesorale. Ele urmaresc: înfiintarea si dezvoltarea bibliot ecilor de specialitate, a salilor de lectura, a muzeelor, expozitiilor si în gener e a oricaror centre de informatie stiintifica. Altele au ca obiect principal cercetarea propriu-zisa. În rândul lor, întâlnim: lucrarile practice, campaniile de cercetari, înfiintarea si dezvo ltarea institutelor stiintifice, a laboratoriilor si a centrelor de investigatie , în genere. Alte activitati tind catre publicarea si raspândirea rezultatelor cercetarii si a informatiei documentare. În acest grup se cuprind: comunicarile facute în sectiile a sociatiilor stiintifice, conferintele publice, publicatiile proprii, înfiintarea s i îndrumarea revistelor de specialitate, editurile de publicatii stiintifice si, în general, centrele de publicatii. În sfârsit, uneori activitatea profesorala e încoronata de o serie de întreprinderi si i nstitutii în care se urmareste aplicarea rezultatelor cercetarilor stiintifice pe un plan mai mult sau mai putin întins, constituind deci centre de aplicatie a rezu ltatelor activitatii profesorale, care stau practic sub autoritatea si controlul acesteia. Toate aceste activitati si institutii nu fac decât sa multiplice, sa dezvolte si s a potenteze în viata culturala activitatea ce radiaza de la catedra. Coordonarea unui ansamblu atât de impresionant de activitati ce deriva din activit atea profesorala si o sustin nu ar fi posibila, daca toate acestea nu ar avea un principiu comun de unificare spirituala. Acest principiu nu e numai curiozitatea dezinteresata. Oricât ar fi de adevarat ca întregul învatamânt, ca traditie de cunostinte, ca si întreaga creatie culturala sunt subordonate adevarului, nu trebuie uitat ca nici un învata mânt si nici o creatie de valori nu sunt organizate în afara anumitor chipuri social e de a-si înfatisa binele si frumosul. De aceea, nu exista nici o activitate profe sorala care sa transmita numai cunostinte si sa nu participe sau sa nu încerce sa îm partaseasca si un anumit ideal etic-social. Pretinsa "dezinteresare" si "obiectivitate" stiintifica nu sunt decât tot asemenea "tinute etice", propuse spiritelor ca îndreptar în munca stiintifica. Idealul etic social este principiul dinamic prin care se unifica, la urma urmelo r, activitatea profesorala si capata sens si configuratie proprie. Prin aceasta, învatamântul unui profesor ramâne ca o pecetie spirituala asupra tuturor celor care s -au împartasit din el. Si, în afara lui, vocatia profesorala ramâne fara înteles.

II. ORIGINILE VOCATIEI DIDACTICE A PROFESORULUI GUSTI Studiile universitare Influentele Formatia si dezvoltarea orientarii personale Vocatia profesorala a lui Dimitrie Gusti îsi afla radacinile în formatia lui univers itara. E si firesc, adolescenta fiind perioada vietii cea mai prielnica înrâuririlor adânci, avânturilor îndraznete si sintezelor fecunde. Cu toate ca aceasta perioada a activitatii nu face parte din cariera lui didacti

ca, ea nu poate fi lasata la o parte de cel care urmareste întelegerea acesteia. Cariera universitara a lui Dimitrie Gusti fiind puntea de legatura dintre activi tatea lui intelectuala consacrata elaborarii sistemului si activitatea lui pract ica organizatoare, consacrata înfaptuirei reformelor sociale derivate din acesta, cunoasterea genezei sistemului sau de gândire sociologica este tot atât de necesara pentru întelegerea rolului activitatii profesorale, ca si cunoasterea desfasurarii ulterioare a realizarilor sale culturale. Profesorul a atras atentia destul de des asupra acestui lucru spre a putea fi tr ecut cu vederea. "Când am plecat în strainatate, în preajma vârstei de 19 ani - scrie el în Cuvântul înainte Sociologiei militans -, îmi aveam planul de lucru destul de precis tras. Întelesese m înca de atunci, cu o intuitie care s-a verificat exacta, ca, daca dezvoltarea st iintifica a ultimilor ani facuse sa creasca puterea omului asupra naturii (...), stiinta nu facuse însa progrese corespunzatoare în puterea ei asupra oamenilor si a societatii. (...) Cu avântul tineretii si cu o pornire de iluminat, mi-am închinat în treaga munca cercetarii stiintelor care se ocupau cu socialul". Dimitrie Gusti si-a facut studiile universitare în Germania si Franta, în perioada a nilor 1900-1909, mai întâi ca student în filosofie la Lipsca si apoi ca student în stiin te juridice la Berlin. Dupa terminarea studiilor în Germania a lucrat un timp la P aris, cu Durkheim, sociologie. Perioada studiilor sale de la Lipsca (1900-1904) e orientata mai ales spre filos ofia morala. Perioada studiilor sale la Berlin (1904-1909) e plina de preocupari propriu-zis sociologice. Studiile sale sociologice au îmbratisat întregul câmp al stiintelor sociale si au fost îndrumate de stralucita pleiada de dascali cari au împodobit învatamântul universitar g erman de la sfârsitul veacului al XIX-lea. În filosofia generala, etica si psihologia sociala l-au initiat succesiv W. Wundt la Lipsca si Fr. Paulsen la Berlin. Ucenicia economica si statistica a facut-o l a Lipsca cu K. Bücher si cu Schmoller la Berlin. Orientarea juridica, în criminologie, în drept international si în politica externa si -a facut-o la Berlin, cu Franz von Liszt. În sociologia propriu-zisa, l-au initiat mai întâi F. Tönnies si P. Barth; mai târziu, la Paris, francezul Durkheim. A studiat i storia universala cu K. Lamprecht; cu Ratzel, antropogeografia. Germania era, pe vremea aceea, înca plina de rasunetul marilor încrucisari de idei d in a doua jumatate a secolului trecut. În filosofie, idealismul absolut al hegelianismului, atacat cu brutalitate de real ismul materialist, cedase pasul unui idealism moderat, epistemologic, pe care ne okantienii îl aparau, cu sârguinta, împotriva realismului, mai spiritual si mai subtil , al pozitivismului. Reactia noologica, spiritualista, iscata cu Dilthey, spre sfârsitul veacului, nu-s i dobândise înca semnificatia general-metodica, pe care avea s-o dobândeasca dupa publ icarea Ideilor... lui Husserl. În câmpul stiintelor sociale, se trageau ultimele focuri, în faimoasa "batalie a metod elor", care învrajbise, timp de aproape un veac, pe partizanii stiintei teoretice cu aceia ai metodelor istorice; în vreme ce pe tarâmul doctrinal se ascuteau armele pentru o noua rafuiala - aceasta a veacului al XX-lea -, între partizanii individu alismului si ai socialismului. Într-un câmp, ca si într-altul, plutea însa în atmosfera spirituala a epocii o cerinta de sinteza. Între deosebitele curente se iscau patrunderi subtile. Pozitiile unilater ale, pâna atunci opuse intransigent, tindeau sa se apropie. Sub impresia acestei s ituatii, Dimitrie Gusti a putut scrie mai târziu: "Progresul filosofic se face (...) printr-o oscilatie ale carei amplitudini se m icsoreaza fara încetare si ai carei termeni tind a se apropia". Si, acest spirit l-a calauzit în întreaga lui opera. În filosofie, nazuintele de sinteza se grupau în jurul psihologismului; în stiintele s ociale, în jurul doctrinei personaliste. De unul, ca si de alta, se apropie Dimitr ie Gusti prin învatamântul lui W. Wundt. În perioada în care Dimitrie Gusti lua contact cu el, Wundt depasise faza cercetaril or lui de psihologie experimentala si îsi largise câmpul de activitate în directia fil osofiei morale si psihologiei popoarelor.

Idealist voluntarist, situat în prelungirea curentului kantian, Wundt încercase o si nteza a filosofiei spiritului cu stiintele naturale, a hegelianismului cu poziti vismul. Împotriva lui Hegel, însa, care cautase cheia relatiilor dintre cele doua lumi: a na turii si a spiritului, în logica, inventând, pentru explicarea lor, dialectica, Wund t credea ca gaseste aceasta cheie în psihologie, viata sufleteasca fiind asezata c hiar pe muchia care desparte cele doua lumi. Trecerea de la natura la spirit se în faptuieste, pentru el, prin "persoana", în clipa în care fiinta naturala, devenita c onstienta de menirea ei, substituie cauzalitatii oarbe si echivalentei mecanice a energiei motivarea si sinteza creatoare. Prin aceasta prefacere, fiinta natura la devine fiinta spirituala, creatoare a propriei sale sorti. Colaborând la lucrarile seminarului lui Wundt, interesul lui Dimitrie Gusti n-a me rs catre psihologia experimentala, ca acela al d-lui [Radulescu-] Motru cu câtiva ani mai înainte. Din activitatea dascalului, l-au atras vadit preocuparile lui eti ce concrete, asa cum se înfatisau dupa publicarea primei editii a Psihologiei popo arelor. În lumina învataturii lui Wundt se lamuresc unele din pozitiile fundamentale ale gândi rii lui Dimitrie Gusti: 1) situatia sa filosofica, realist critica, neokantiana; 2) ideea opozitiei lumii naturale si a lumii spirituale, a naturii si culturii si necesitatea de a-si explica aceasta opozitie. Felul în care D. Gusti lamureste acest punct se deosebeste însa de al lui Wundt. Caci, pentru el, cheia relatiilor dintre cele doua lumi nu este viata sufleteasca individuala, ci societatea ca f orma de viata sui-generis; 3) desi originala, ideea cu ajutorul careia D. Gusti explica aceasta relatie e t otusi înrudita cu ideile lui Wundt. Vointa, din care ultimul facea substratul esen tial al tuturor manifestarilor fenomenale, e la Gusti substratul manifestarilor sociale; 4) în sfârsit, tot de filosofia lui Wundt este legata ideea fundamentala a eticei gu stiene: ridicarea omului prin propria lui fapta, idee care sta la temelia person alismului: "Werde was du bist". În 1904, D. Gusti îsi trece doctoratul în filosofie. Teza lui, pregatita cu Wundt, int itulata Egoismus und Altruismus, cu subtitlul Zur soziologischen Motivation des praktischen Wollens, cuprinde un program si o metoda. Pornind de la expunerea cr itica a filosofiilor morale ale lui Comte si Spencer, Dimitrie Gusti arata artif icialitatea opozitiei dintre egoism si altruism si felul în care aceasta opozitie, teoretic ireductibila, se rezolva de la sine prin considerarea structurii motiv arii actiunilor umane. Datele etnografiei vin sa ilustreze schema evolutiva a gr adului de lungime a vointei, care de la constiinta primitiva, incapabila sa sele ctioneze scopurile si mijloacele, se dezvolta treptat pâna la constiinta personala , care prin iubire de sine, simpatie si religiozitate ajunge sa integreze consti ent pe om în universul natural si social. Aceasta teza a fost bine primita de critica de specialitate si apreciata mai ale s pentru unghiul nou de atac al problemelor de etica, egal departat de discutia teoretica sterila si de empirismul etnografic lipsit de orizont, pe care cauta s a le îmbine într-o sinteza concreta menita sa le înlature defectele si sa le completez e reciproc calitatile metodice. Îndata dupa teza, Dimitrie Gusti e solicitat de P. Barth sa colaboreze la "Viertel jahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Sociologie". Solicitarea va izb uti si, vreme de peste un deceniu, Dimitrie Gusti va fi un colaborator pretuit a l revistei acestuia, pe care o va cinsti cu studii si recenzii, dintre care unel e vor fi citate ca modele ale genului - de pilda, studiul asupra Tendintelor soc iologice în etica mai noua sau recenziile mult apreciate ale lucrarilor lui Fr. v. Liszt si G. Schmoller, pe care V. Pârvan le caracterizeaza: "sistematizari origin ale sociologice ale teoriilor strict economice ori juridice, înca neformulate sau necomplet formulate filosofic de cei doi învatati". În acest timp, Dimitrie Gusti trece la Berlin, unde studiile sale iau, sub influen ta celor doi dascali: Schmoller si Liszt, o orientare mai concreta si mai apropi ata de actualitatea sociala. Preocupat în acel moment cu initierea în tainele diferitelor stiinte sociale particu

Dimitrie Gusti urzeste o viziune de ansa mblu a vietii sociale si a stiintelor care se ocupa cu lamurirea ei. precum si de activitatea seminarului criminalistic din Berlin.). lucrarea lui despre fundamentele organizarii juridice a p resei Die Grundbegriffe des Pressrechts. studi ile teoretice cedeaza pasul câtorva monografii privitoare la probleme sociale de i mediata actualitate. . de care a poi. profesorul si studentii discuta si cerceteaza nu numai toate probleme le stiintelor speciale. D. Dimitrie Gusti face la Berlin o ucenicie care avea sa lase asupra vi itoarelor lui îndeletniciri didactice o pecete nestearsa. dar nu lipsita de migala. si întocmirea Programului studentesc. mai înainte de toate stiinta. Gusti publica în "Preussische Jahrbücher" ale lui H. Si spiritul lor va genera mai târziu si publicarea "Studiilor sociologice si etice" ale Seminarului sau de la Iasi (1915).va scrie el mai târziu. perspective si metode pe care le aduce cercetatorului cunoasterea stiintelor sociale particulare. ale celui din urma. fireste. se servea parlamentul în actiunea lui de legiferare".. impresionat de caracterul dinamic si actual al unui învatamânt îndreptat spre cercetarea tuturor problemelor sociale co ntimporane. cinci reviste germane de specialitate. la "Anuarul prusian " al lui H. socotit de Spann ca un a din putinele lucrari vrednice de luat în seama. consacrate acestui gânditor. înca din 1904. D.lare (politica. Rod al unui singur gând. sub specie aeternitatis. si organizarea campaniilor monografice. în mod monografic minutios si strict stiintific.. în 1908. Sturdza. a acestei experiente stiintifice fundamentale. materialul legislativ. privitoare la libertatea de navigatie pe Dunare. se mai cerceta. care uneori se întrepatrund. Si mai departe: "Îmi amintesc de activitatea membrilor din seminariile de stiinte de stat din Berl in si Lipsca. menit sa lege pe de o parte sociologia de stiintele sociale particulare. si de criminalistica. de etica si politica pe de a . Iar patru ani mai târziu. D. ca într-un fel de parlamente consultative ad-hoc. Gusti simte nevoia unei sinteze.. Dimitrie Gusti desfasoara o intensa activitate publicistica. pe care le deprinde în seminariile de economie s i de statistica ale celui dintâi. studii si recenzii teoretice asupra operelor sociologilor fra ncezi. dar mai ales si (. e sa putem întemeia un seminar de sociologie si etica asa cum le-am cunoscut în studiile noastre îndelungate în Germania! În Germania. Caci daca D. mai mul t ca oricând. Preocuparile teoretice nu numai ca nu-l parasesc în aceasta perioada. pe alte planuri. ele nu vor fi decât re actualizarea. În fata bogatului material de fapt e. înca în "Caietele trimestriale" ale lui Barth si în "Anuar ul" lui Schmoller. dar în afara de stiinta pura. din 1923. Cu o la rga întelegere. Amintirea acestor seminarii va calauzi toata activitatea didactica a lui Dimitri e Gusti.) probleme de însemnatate sociala imediata". printre care trebuie pomenit studiul despre Tarde. Gusti colaboreaza la "Anuarul legislativ" al lui Schmoller . Pe lânga "Caietele trimestriale" ale lui Barth. în lectia inaugurala a cursului sa u din 1910 -. Astfel. Delbrück si la "Foile pentru stiinta dreptului comparat si economia so ciala". dupa 1925 . În timp ce studiile lui iau aceasta orientare sociologica concreta.. Si una si alta din aceste lucrari inaugureaza preocupari care vor deveni mai târzi u probleme de predilectie ale activitatii profesorului: chestiunile de politica externa si institutul de presa. În aceste seminarii se facea. Astfel. în buna parte. aju nge treptat sa constituie sistemul sau de stiinte sociale. drept international. (. polit ica externa si ziaristica. Schimbarea de orientare se rasfrânge asupra operei lui. cu prilejul publicarii colectiei de documente franceze a lu i D. si întemei erea Institutului Social în 1918.. s-o ordoneze conform unui principiu unificator. Delbrück stralucita monografie asupra chestiuni i dunarene. "Daca avem vreo ambitie . colaborând simultan la patru. Gusti publica. economie). intitulata Die Donaufrage. apare în "Abhandlungen des kriminalistischen Semina rs" ale lui von Liszt. gânditorul încearca sa-si organizeze experienta stiintifica. de care am vorbit. la publicatiile seminarului criminologic al lui von Liszt. odata ajuns profesor. drept. alteori se contesta reciproc si foarte des revendica o suprematie exclusivista. dar.cu toate institutiile si ope rele care s-au dezvoltat dintr-însele.

noul profesor arata ca va da toata atentia rezultat elor stiintelor sociale particulare.lta. ea nu corespundea decât în parte aspiratiilor sale. viitorul acestui neam în functie de progresul culturii sociale. Fara a a stepta schimbarea oficiala a titulaturei. Drept si Academiile Comerciale. din fericire. lectia inaugurala a cursului s au se deschide printr-un adevarat manifest intelectual. aceasta conceptie a fost raspândita oral. LOCUL CARIEREI PROFESORALE ÎN ANSAMBLUL ACTIVITATII SOCIALE A PROFESORULUI GU STI Lectia inaugurala Ideile ei fundamentale si realizarea lor succesiva în viata Profesorului Cugetare si militare Catedra la care se urca Dimitrie Gusti era desigur o catedra ilustra. III. ramasa pâna astazi nerealizata. Fusese ocu pata cândva de Simion Barnutiu si mai târziu de Titu Maiorescu. ci în transmiterea met . Sozialwissenschaften. Amestecul acciden tal al moralei cu istoria filosofiei dadea catedrei un caracter hibrid. spre a o face mai adecvata tendintelor învatamântului predat în curs. conceptiile sale stiintifice. în care urmeaza sa se concentreze integral învatamânt ul acestor stiinte. p rin seminarii si institute. elementele necesare pentru înfaptuirea reformelor deri vate din aceste conceptii. Ca si cum împrejurarile ar presimti ca orientarea lui teoretica e de acum ispravit a. divulgând mai întâi. E aci prima for mulare. intereseaza în cel ma i înalt grad studiul de fata. pe care o de sfasoara în liniile ei generale. pentru întâia oar a în public. ni s-a pastrat integral. i ar acum în urma prin lucrarile scoalei române de sociologie. se poa te verifica în ce masura învatamântul Profesorului Gusti si-a atins obiectivele stiint ifice si etice si ce rol a avut acest învatamânt în ansamblul activitatii sale cultura le. Profesorul arata ca însemnatatea acestuia nu sta pentru el în transmiterea rezultatelor stiintei gata facute. Politik und Ethik. Dimitrie Gusti e numit profesor la catedra de Istoria filoso fiei antice si Morala a Facultatii de Litere la Universitatea din Iasi. El e acum în stapânirea unei metode si a unui sistem propriu de înt elegere a vietii sociale. Desi înca nepublicata în întregul ei. a ideei sale de capetenie. nici morala. cu al caror material se constituie sociolog ia. etica si sociolog ia. faza pregatirii stiintifice a vietii lui Dimitr ie Gusti ia sfârsit. felul în care întelege sa-si exercite activitatea academica ex professo. Urmarind deci ideile expuse în aceasta lectie. se pot stabili intentiile activitat ii lui didactice. înca necompleta. printr-o puternica anticipa re si solicitare. precum si prin diferite lucrari în care se face aplicarea principiilor ei. mai multor generatii de stud enti. ca ciclul formatiei lui intelectuale s-a încheiat. e rodul acestor pre ocupari. ci filosofia practica. întocmai cum va fi dezvoltata ulterior în cursurile d e etica si sociologie. dupa cuvenita reverenta catre înaintasi. Totusi. pe care. pe care va cauta sa le fructifice. caci în cursul ei Dimitrie Gusti expune. ca si pentru înaintasii sai. in ih rem einheitlichen Zusammenhang. Vorbind apoi de menirea cursului. Profesorul lamureste ca ea deriva din conceptia sa generala asupra societatii si a stiintelor care se ocupa cu ea. conferinte si lucrari. Dimitrie Gusti anunta ca obiectul preocuparilor lui nu va fi istoria filosofiei. faza uceniciei lui stiintifi ce se curma. El deplânge faptul ca aceste stiinte nu sunt mai bine organizate în învatamântul uni versitar. pregatind apoi. Cu precizarea acestor conceptii. angajând. Lectia aceasta. prin curs. Prolegomena zu einem System. Justificând metoda învatamântului sau. astazi împartit între Facultatile de Litere. Într-adevar. Trecând la materia învatamântului. fagaduind totodata ca va lupta pentru organizarea lor. care. metoda si ambitiile universitare. comparându-le apoi cu realizarile lui culturale. prin cursuri. a Facultatii de Stiinte Sociale. Soziologie. în care-si expune succesiv sistemul. precum si în lucrarile lui. Lucrarea sa din 1909. În 1910.

studiul problemelor sociale n-a trecut din comisiile parlamentului si din ministere la universitate. ascultatorii sa o aplice în cercetarile lor".) din comisiunile parlamentare si din ministere la universitati".continua el . 4) caracterul precumpanitor metodic al cursurilor. activitatea Echipelor regale studentes ti. publicate în 1915 de elevii se minarului sau de la Iasi.. Caminele culturale. ca studiul problemelor sociale românesti sa se stramute (. alcatuind monografi i stiintifice asupra acestor probleme. dar mai ales si p robleme de legislatie actuala ori probleme de însemnatate sociala imediata". Asa. înca de pe acum. Si mai departe: "Este timpul.. Recapitulând. întemeiat de profesorii universitari de economie si de barbatii de stat germani. Cetatea Universitara. acesta va fi principalul obiect de interes al noului profesor. de elevii seminarului sau din Bu curesti.zice el . cred. 5) functia creatoare de personalitati stiintifice a seminarului. politica sociala a imperiului german". care Verein. care se întâlnesc anual si care au organele lor peri odice. Daca. Programul studentesc de organizare a vietii universita re. din lucrarile "campaniil or de cercetari monografice" asupra satelor românesti . Institutul Social Român si "Arhiva pe ntru stiinta si reforma sociala" este. învatamântul stiintelor sociale a contribuit. constituind astfel arhiva documentara ind ispensabila pentru înfapatuirea judicioasa a reformelor legislative. este sa putem întemeia un seminar de sociologie si etica pe care sa-l punem în legatura cu institutiile de cercetare stiintifica similare din strainatatea apuseana (. de un sfert de veac. ideile principale cuprinse în lectia inaugurala asupra misiunii si org anizarii învatamântului stiintelor sociale sunt urmatoarele: 1) derivarea metodei cursului din conceptia originala a Profesorului asupra soci etatii. Evitând deci orice "generalizari si analogii pripite" -urmeaza Dimitrie Gusti -. "Seminariilor . N-ai decât sa consulti Studiile sociologice si etice. a stiintelor sociale si a misiunii reformatoare a acestora. ca sa-ti dai seama ca. în 1918. Activitatea acestui seminar are un îndoit scop: 1) sa formeze personalitatile creatoare de valori stiintifice. Ea trebuie prelungita mai departe prin crearea asociatiilor de specialisti. fara îndoiala.) Cursul are importanta prin familiarizarea cu metoda de cercetare pe care apoi. 2) sa cerceteze metodic problemele sociale ale actualitatii. cum am mai amintit -. 2) atentia deosebita data stiintelor sociale particulare. Acest seminar va deveni obiectul celei mai încordate atentiuni a noastre". în oarecare masura. " vom inaugura în cercetarile noastre monografiile sociologice si etice". Misiunea stiintifica si etica a seminarului nu se încheie însa cu sfârsitul studiilor. cât si prin contribuirea la forma rea gândirii ascultatorilor. din acest punct de vedere. Cooperativa studenteasca. sau fragmentele publicate în 1932.scrie el. prin deprinderea studentilor cu problemele. în ce priveste ultimul deziderat. a influentat si influenteaza înca. . seminariilor de stiinte de stat le corespunde în afara de Universitate vestitul Verein für Sozialpolitik.odelor de cercetare folosite de aceste stiinte. o ri prin frumusetea expunerii acestor cunostinte. (.. Într-adevar. De aci. la înlaturarea em pirismului legislativ.n-are însemnatate atât prin numarul cunostintelor care se dau.. "În Germania . instrumentele si metodele de lucru obisnuite în special itate. în "Arhiva. Ideea care avea sa genereze mai târziu.). Muzeul Satului-.profesorii si studentii discuta si cerceteaza nu numa i toate problemele stiintelor sociale sub specie aeternitatis. "Cursul . d upa curs.. marea însemnatate a seminariilor... În acest fel.. totusi cadre de speci alisti formate în seminariile universitatii au patruns la Consiliul Legislativ si în oficiile de studii. fagaduiel ile lectiei inaugurale au fost pe deplin realizate..". în timpul grevelor studentesti. create pe lânga diferitele departamente. "Daca avem vreo ambitiune . lucrat în 1923. perfect definita.scrie Dimitrie Gusti .. 3) organizarea unitara a învatamântului stiintelor sociale în universitati.le corespunde în Germania organizarea tutur or specialistilor în asociatiuni.pentru a nu vorbi de insti tutiile create pe urma acestora: Oficiul universitar.

Renuntând la pozitia sa de arbitru al culturii. si apoi vom cauta sa sistemati zam aceste aspecte în lumina idealului etic-cultural pe care se întemeiaza. pentru situarea celor ce vor urma. împreuna cu prietenul sau Vasile Pârvan. prin campaniile de cerc etari monografice ale vietii sociale românesti. Impus dupa razboi atentiei societatii culte bucurestene. la colaborarea pe care o preconizase în lectia inaugurala -. adevarati tehni cieni ai devenirii sociale. menita sa îndeplineasca în viata Universitatii clujene rolul împlinit în Bu curesti de Institutul Social. menita sa dobândeasca un loc de frunte printre natiunile universale. D. S. Dimitrie Gusti. precum si prin opera întreprinsa de Institutul Social Român si de "A rhiva pentru stiinta si reforma sociala". Ajunge sa spunem aici. îndata dupa razboi. seminarii lor. din îndemnul A. care va continua sa militeze pentru înfaptuire a ei. asupra programului de studii. strainatatea cere un nume cu destula autoritate ca sa fie che . întreprinse cu studentii seminarului de sociologie. înca o data. în 1929. nu num ai conceptia sa filosofica asupra realitatii sociale si a sistemului de stiinte care o cerceteaza. din clipa izbucnirii razboiului. Se lamureste. rolul central pe care îl ocupa cariera profesoral a în ansamblul activitatii culturale a lui Dimitrie Gusti. meniti sa înlature din viata politica nepriceperea. mai daunatoare de multe ori decât necinstea. ca si prietenul sau V. Gusti e al es în 1923 membru al Academiei si apoi vicepresedinte al ei. em pirismul si incoerenta. Din examinarea acestor puncte expuse în lectia inaugurala rezulta ca: în mometul în ca re Dimitrie Gusti urca treptele catedrei de la Iasi el are bine definita. întrerupând orice colaborare stiintifica cu aceasta tara. guvernul român se hotaraste sa nationalizeze universitatea m aghiara de la Cluj. vom încerca sa consideram. Când. R. De aceea. pentru aceea de creator cultural. reunind asociati ile specialistilor din diferitele ramuri ale stiintei. Între timp. D. sa organizeze noua "Universitate a Daciei Superioare". sa -si sacrifice toate relatiile intelectuale. prin care încearca sa adune cadrele de speci alisti. etica si politica de la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti. 7) prelungirea activitatii seminariilor prin institute sociale. la organizarea activitatii sale culturale. precum si programul privitor la extensiunea u niversitara.scoala politica si tr ibuna a unei întregi generatii sociale. Faptul nu va descuraja pe Profesor.6) lucrarile cu caracter monografic si actual al acestor seminarii. mai întîi analitic. si dupa care rodnica dezvoltare sociala a unei ta ri nu poate fi asigurata fara crearea unor cadre de specialisti. care-i îndrumase formatia politica. fiecare latura a activitatii lui. printr-o succesiune necontenita de creatii proprii si colective. împreuna cu ea. înfiintate în 1918 . În rândurile ce urmeaza nu vom putea urmari cronologic întreaga activitate a Profesoru lui. asupra organizarii cursurilor. laboratoarelor si clinicilor. Scopul nostru nu e sa povestim o viata. convins ca idealul acesta trebuie sa se împlineasca. menite sa co ntribuie la reforma vietii sociale. creatoare de cultura. Astfel. proiecteaza sa organizeze Casa Culturii Poporului. Principelui Carol. Lunga desfasurare ulterioara a carierei culturale a Profesorului nu va face decât sa ilustreze. Cei doi prieteni a u astfel prilejul sa-si aplice conceptiile comune asupra rostului învatamântului uni versitar. e chemat sa participe. când. În momentul în care prima generatie crescuta de el politiceste devine capabila sa pr eia conducerea statului român. când trece la catedra de sociologie. astfel. Dimitrie Gusti este însarcinat. în masu ra în care are legatura cu activitatea profesorala. Fapt vrednic de retinut: spre deosebire de atâtia altii care-si facusera studiile în Germania si care fusesera într-atât de mult înrâuriti de cultura acestei tari încât nu s-a mai putut desprinde de ea. dar proiectul sau este zadarnicit de vitregia împrejurarilor. creatoare si reformatoare a unei noi Românii. ca Dimitrie Gusti prof eseaza la Iasi pâna în 1920. Aceste cadre sunt menite sa constituie o falanga. Gusti n-a sovait. unde profeseaza pâna astaz i. Dimitrie Gusti începe sa militeze în viata politica. ci sa întelegem un învatamânt. dar si ideea fundamentala a activitatii sale practice: consti inta misiunii reformatoare a învatamântului stiintelor sociale. Pârvan. i deea dupa care cunoasterea stiintifica a realitatii sociale este singura temelie serioasa a politicii sociale.

viata studenteasca. În clipa în care M. stiinta si reforma sociala Întreaga activitate profesorala a lui D. în 1932. nu poate fi lasata la o parte. Dimi trie Gusti nu-si paraseste nici o clipa catedra de sociologie. sociologia pretindea sa-si anexeze întregul câmp al disciplinelor normat . toate sufragiile ceru te pentru numirea sa ca presedinte al Casei Autonome a Monopolurilor Statului. Catedra ramâne astfel sufletul activitatii lui întregi si legatura dintre conceptia lui teoretica si activitatea lui practica. în raspunsul sau la discursul de rec eptie la Academie. D. prin planul organizarii educatiei tineretului. Regele se hotaraste sa puna soarta organizatiei cult urale a natiunii sub privegherea obladuitoare a monarhiei. în jurul muncii studentesti la sate. Gusti va înfiinta premiile autorilor tineri nee ditati. D. cooperatia. elevii din ultima generatie îi vor pune înainte problema lipsei de lucru a intelectualilor. IV. lucrul întreprins de altii înaintea noastra. sociologie. Rupând cu traditia. trecute azi pe seama Fundatiilor Regale. S.zasie a îndeplinirii obligatiilor statului român. el îsi aduce aminte de vechiul sau colaborator si-l însarcineaza sa redea fiinta vechiului proiect al Cas ei Culturii Poporului prin Fundatiile Regale. cerceta rea acestora este indispensabila pentru întelegerea învatamântului sau. un izvor nesecat de sugestii pen tru reformele înfaptuite în cursul prodigioasei activitati savârsite ca ministru. paralel. S. în tot acest timp. ministru în functie fiind. Fapt vrednic de însemnat. Într-adevar. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE ÎNVATAMÂNTULUI GUSTIAN. în momentul în care Dimitrie Gusti devine titularul catedrei de Istoria filosofiei antice si morala la Universitatea din Iasi. îsi face r egulat seminariile. soc otim ca o prezentare a acestor conceptii în liniile lor generale. SISTEMUL STIINTELOR SOCIALE Stiinte sociale particulare. al profesorului [Radulescu-] Motru. expu sa pe larg în volumul consacrat ministeriatului sau. nemaiîntâlnit la noi decât la d-l Nicolae Iorga -. ca o anticipare a interesului pentru problema pe care nu avea timp sa o rezolve ca ministru. liniile generale ale siste mului sau filosofic. etica si politica Relatiile lor Natura voluntara a vietii sociale Dubla ei modalitate de existenta Circuitul social Realitate. Fara a încerca sa refacem deci. aici. fara alte referi nte la sistemele sociologice contimporane de cât este strict necesar pentru întelege rea lor. ca decan al Facultatii de Liter e. Dimitrie Gusti întruneste. radiodif uziunea ca presedinte al Societatii. Încercarea de a constitui un sistem de stiinte sociale se lovea de mai multe dific ultati. cu o claritate si o vigoare cu nimic mai prejos de formularile mai noi. Când. de care vorbea cu zece ani mai devreme. Peste putin. textul lectiei inau gurale. În primul rând. de altfel. cultura de toate gradele ca ministru de Ins tructie. Patru ani mai târziu. În tot acest timp . din conceptiile lui generale teoretice asupra filosofiei si societatii. ca presedinte al Oficiului National. dupa cum ne-o spune singur. Gusti e chemat sa îndrumeze pe rând. îsi face cursurile regulat si. sociologic si etic-politic sunt expuse în lectia inaugurala a cursului. care sunt. toate aceste conceptii sunt gata precizate în mintea lui. Gusti înlocuieste imaginea apasatoare a lagarelor de munca prin ideea crea toare a muncii constructive a elitelor intelectuale românesti pentru ridicarea sat elor.exemplu rar. asa cum se înfatiseaza si astazi. prin pres tigiul lui necontestat si prin neutralitatea lui politica. În expunerea acestor conceptii am folosit. D. cu acela al scrierilor sale ulterioare. pe care îl realizeaza la chemarea M. mai mult decât atât. Gusti derivând. Regelui Carol al IIlea.

principial. constatare obiectiva si explicatie a fenomenului social. dualista. De aseme nea. necesa ra analizei. sa înlature din câmpul stiintelor sociale id eea de explicatie. Toate stiintele sociale au. s i orice drept de a se constitui deosebit de ele. considerarea unui asemenea fragment. între celelalte doua. se lovea de neputinta de a gasi o punte solida de trecere de la obiectul disciplinelor care se ocupa normativ. odata facuta separatia între domeni i. Aceasta legatura constituie ceea ce numes te D. având fiecare ca obiect una din aceste forme. înlocuind-o cu o întelegere tipol ogica. a realitatii sociale si a mijloacelor de cunoastere a ei. aceasta conceptie.ive. încercând sa descopere un amestec de forma spirituala si de materie existentiala. de real si de idealitate în orice existenta sociala. dezvoltând-o într-o conceptie filosofic a. orice fapt social ca forma spirituala si desfiinta sociologia în favoarea stiint elor sociale particulare. singura. Dimitrie Gusti rezolva problema cu ajutorul conceptiei sale voluntariste. la obiectul ei explicativ. pure con statari descriptive. Viata sociala constituind în realitate un singur tot concret. valor ificare ideala. real. ca fapta gata facuta si ca putere faptuit oare. asa cu m si-o formase pe vremea uceniciei la Wundt. Pretentia ei de a întemeia. a realitatii. întelegerea ei poate fi cuno astere mijlocita. nu izbutea sa mai gaseasca o unitate reala care sa asigure trecerea între ele. ci un fapt. tot unitate a vointei o lamureste. ci un fapt de configuratie re ala a vointei. pluralist-spiritualista. Dar nu toate trag concluziile acestui fapt. Spiritualismul trebuia. la descoperirea ratiunilor sufici ente. Stiintele sociale particulare constatatoare alcatuiesc astfel materia prima a so . 3) o a treia conceptie. Pentru rezolvarea acestor probleme. metafizica si epistemologica originala. stiintele normative. si cercetat paralel cu aceste împrejurari si cu manif estarile ce-l însotesc. De unde si deosebirea dintre sociologie si stiintele soci ale de o parte. Pentru a le gasi. 2) alta conceptie. descriptiva. Întreaga conceptie e centrata pe ideea de vointa si pe îndoita modalitate de existen ta a acesteia ca fenomen si ca proces. dualitatea ei nu este o distinctie analitica. conceptia dualista reusea sa înlature a ceste dificultati. cu idealul. care-i contestau. în complexul împr ejurarilor în care se produce. naturalista. ultimele un caracter idealist si normativ. Gusti "circuitul social". alcatuiesc filosofia practica. cauta sa tie cumpana. Vointa e realitatea ultima a întregii vieti sociale. primele având un carac ter realist explicativ. orice fapt social trebuie privit sintetic. greutatea era de a distinge daca sociologia are într-adevar un obiec t propriu. Ca atare. Viata sociala fiind o manifestare complexa de vointa. care. considera. apreciere. comuna evolutionismului spencerian si socio logismului lui Durkheim. Cât despre relatia dintre sociologie si stiintele sociale particulare. nu poate duce niciodata. din care stiintele p articulare izoleaza numai fragmente. valabile în împrejurarile în care au fost stabilite. în care momentul "cunoasterii" este indisolubil legat de acela al "militarii". Singura. ci o realitate. D. norma. o structura. facea din orice fapt social un lucru natural si reducea stiintele sociale particulare la sociologie. mai mult sau mai putin vag. mixta. cu Dilthey si urmasii lui . dar p oate fi si traire imediata a procesului de înfaptuire. unitatea celor doua aspecte nu este o abstractie. atitudine. împreuna. În al doilea rând. cu unii neokantie ni. Gusti avea de ales între mai multe solutii: 1) o conceptie monista. sau daca nu e decât o sinteza abstracta a stiintelor sociale particular e. al faptuirii. ea trebuia sa faca fata pre tentiei stiintelor sociale particulare. constituindu-se ca stiinta întem eietoare si coordonatoare a acestora. Pentru a-si realiza conceptia. obisnuita în stiintele inductive. Ea nu este o constructie a mi ntii. Fata de stiintele sociale particulare. În schimb. de vreme ce toate legile pe care le stabilesc sunt legi conditionate. dimpotriva. constiinta acestui lucru . o data cu existenta. dintre ea si etica si politica de cealalta. naturalismul era însa silit sa sacrifice ideea de s tiinta normativa si sa transforme disciplinele particulare în sociologii fragmenta re.

la rândul lor. asigura judecarea realitatii din pun ct de vedere ideal si alegerea mijloacelor de înfaptuire. V. stiintele econom ice. rezultatul ei devine din nou obiect de constatare pentru stiintele sociale particulare.ciologiei. Firul calauzitor al acestei sinteze îl constituie conceptia sa despre structura so cietatii. cercetarea acestui tot. Traducerea idealului în fapta. Nici una din aceste manifestari nu este întâmplatoare. în esenta ei. chiar de nevoia determinarii limitelor înauntrul caro ra e îndreptatit fiecare dintre ele. Totusi. si orisice vointa genereaz a o tendinta. si el. o atitudine fata de lucrul explicat. concluziile sociologiei sunt. Reforma sociala odat a realizata. revendica pretentia de a-i servi drept unic fundament constitutiv. corelata "circuitului social" pomenit mai sus. nici una nu p oate fi explicata de sine statator. pentru ca viata sociala este. formând o triada dia lectica a trairei actului social. obiect de judecata pentru o stiinta supraordonata a valorificarii: etica si politica. ca unitate. Un proces de explicatie generala asigura trecerea de la stiintele sociale partic ulare la sociologie si altul. sistemul de sociologie porneste tot de la încer carea organizarii experientei stiintifice existente. la rândul lor. antropologia. vointa. sinteza a tu turor sociologiilor particulare. adica trecerea de la soc iologie la etica si politica. Rezultatul este definirea unei întelegeri originale a vietii sociale. se reformeaza. Rea litate. Toate manifestarile sociale. Am aratat ca societatea este pentru Dimitrie Gusti un complex de manifestari col ective. Fiecare punct de vedere particular este îndrepta tit în masura în care se margineste a lamuri o latura definitiva a vietii sociale. ci o sistematizare critica a lor. este prima conditie necesara înt . etica si politica. precum si fiecare disciplina sociala particulara (filosofia culturii. relatii si procese Caracterizarea sociala Metode O data cu aceasta conceptie generala a raporturilor dintre stiintele sociale par ticulare. demografia. caci fiecare stiinta c are are de obiect un fapt social. singura stiinta cu adevarat si complet explicativa a realitatii socia le. producându-se întro totalitate. a doua mijloacele prin care viata sociala se modifica în sensul idealurilor ei. în fata unei competitii tulburatoare. Sistematizarea lui nu e o juxtapunere dogmatica a rezultatelor acestor curente. adica de la sistematizarea curentelor si orientarilor care circula în stiintele sociale. de apreciere. Cercetatorul care vrea sa-si dea seama de natura si limitele sociologiei se gase ste într-adevar. în cadrul careia fiecare îsi afla. în acelasi timp. istoria si psihologia sociala). CONCEPTIA SOCIOLOGICA Critica teoriilor unilaterale Elementele societatii Cadre asociale si sociale Manifestari constitutive si regulative Unitati. s ens real si limite. Ca si sistemul de stiinte sociale. eticei un nou material de apreciere. Cum sa operezi o alegere între atâtea puncte de vedere? Profesorul Gusti este adus sa reflecteze asupra relatiilor ce exista între fiecare punct de vedere unilateral. înteleasa ca manifestare colectiva de vointa. care ofera un nou material de explicatie sociologiei. stiinta si reforma sociala se conditioneaza reciproc. d ar e respins în masura în care pretinde sa explice singur toata aceasta realitate. Si. dreptul si politica). iar c oncluziile acesteia ofera. sociologie. realizarea vointei înno ada firul. dând din nou pas stiintelor sociale particulare. se precizeaza treptat în mintea lui Dimit rie Gusti si conceptiile sale speciale asupra fiecareia din aceste discipline. biopolitica. sau e în legatura cu societatea (antropogeografi a. prima stabilind scopurile.

Cum se îmbina între ele aceste elemente? Caracterul esential al vietii sociale sta în faptul ca formele de manifestare. Un al doilea grup e constituit din factorii cari conditioneaza aceste activit ati. în fiecare caz. pregatita de cea dintâi. prin interferenta acestor reactii. Cadre. decât ca niste cauze propriu-zise. aceste unitati s tabilesc relatii si în interiorul lor se petrec prefaceri structurale ale manifest arilor lor caracteristice: procesele sociale. Sunt cadrele sociale. societat i. cercetatorul trebuie s-o v . O prima parte e constituita chiar de formele de activitate. Societatile re actioneaza asupra cadrelor. Caracterul teleologic al vointei devine astfel cheia de bolta a întelegeri i sociale a profesorului Gusti. cadrele apar mai cu rând ca niste motive ale unei vointe colective. A doua m etoda.elegerii fiecarei manifestari în parte. des i nu pot fi întelese decât în cadrul factorilor cari le conditioneaza. 2. va cauta sa formuleze legi. Metoda folosita în acest scop este dubla. întreprinderi. timp. Si radacinile ei sunt. O prima metoda. c adrele: cosmologic. Când cercetarea inductiva a observat un numar suficient de corelatii si când tendint a acestora s-a precizat. Elementele întregului social nu sunt însa omogene. o personalitate proprie. utilizând-o într-un anumit fel. nu este un lucru inaccesibil. sa stabileasca corelatiile esentiale. Fiecare conditioneaza viata sociala în alt fel. Sunt manifestaril e: culturale. în acelasi timp. activitate sufleteasca . Societatea putând reactiona prin manifestarile vietii sociale. umanitate etc. procesul subtil prin care societatea c apata personalitate e lamurit prin operatia socializarii vointelor individuale. în cadrul carora valoreaza legile stabilite. 3. relatii si procese sunt elementele vietii sociale. pentru a putea fi înteleasa. Acesti factori se pot grupa împreuna în planuri. Sunt cadrele asocial e (cosmologic si biologic). intuitiva. elemente determinat e si determinante ale devenirei ei. nu sufera totus i niciodata pasiv influenta cauzalitatii lor. Sarcina concreta a stiintei sociologice este sa ajunga s-o determine. Presiunea manifestarilor sociale concomitente consti tuie cadrul psihologic. Asa ca manifestarile oricarei societati sunt. stat. având. Aceasta vointa sociala. trebuie deci raportata la totul în care se naste si privita paralel cu celelalte parti ale acestui tot. etico-juridice si politice. indirecta. Aceasta socializare se înfaptuieste prin subordonarea indivizilor unei finalitati comune. putându-se su strage influentei lor. Societatea se determina deci singura. paralelismele ca racteristice dintre manifestari între ele si dintre manifestari si cadre. ca orientare si intensitate. Formele de activitate pomenite mai sus sunt manifestate de anumite grupuri. familie. natiune. mari sau mici. economice. aristoteli ce. de netagaduit. viata. comunitati. Ea va cauta sa determine tip uri de societate. Orice manifestare sociala. inductiva. Fiecare cadru e o dimensiun e speciala a determinismului social: spatiu. spre deosebire de un anumit nivel de aproximatie al masurato rilor lumei fizice. grupuri simpatetice. 1. esenta ultima a realitatii sociale. psihologic si istoric. cu alte cuvinte. biologic. Altele. manifestari. Între ele. Dar toate lucreaza împreuna. unitati. S ubiectele acestea ale vietii sociale sunt unitatile sociale. orga nizate sau neorganizate: masa. ci numai o circumscrie. Totul se petrece ca si cum societatea ar fi suportul unei vointe autonome. cu ajutorul propriilor sale manifestari. spre deosebire de lumea fizi ca. Caci. public. Altele reprezinta influenta faptelor sociale asupra societatii. Unele din aceste cadre conditioneaza viata sociala din afara ei. mai exact. e directa. aceasta existenta te leologica sui-generis. sau. Unele dintre aceste manifes tari. cum sunt manifestarile juridice (norme) si politice (re alizari de norme) reguleaza aceasta viata. cadrele nu determina societatea în mod mecanic. Influenta faptelor trecute asupra celor de azi constituie cadrul istoric. sau ansambluri conditionate. cum sunt cele culturale (scopuri) si cele economice (mijloace) constituies c viata sociala. printr -un fel de autodeterminism care nu exclude cauzalitatea.

capabila sa-si aleaga mijloacele. VI. incapabila sa aleaga. traind sub impresia imediata a prezentului. în aparenta incoerenta a activitatii sociale. cautând criteriul actului moral în conformitatea. care este continutul acestui ideal? Pentru a raspunde. Cercetând relatiile dintre scopuri si mijloace. Dimitrie Gusti deosebeste trei tip uri. motivata. ca v ointa omeneasca e întemeiata pe afectiuni tipice: iubire de sine. Gu sti adopta un punct de vedere original. sistemul de etica al profesorului Gusti pornes te de la o critica serioasa a doctrinelor care-si disputa câmpul de speculatie al acestei discipline. ca ratiunea suficien ta a actului moral nu sta în aceste afecte. prin combinare cu fundamentul afectiv. CONCEPTIA ETICA Lumea valorilor Idealul Problema criteriului Antinomiile Structura motivarii actiunilor umane Scop si mijloc Lungimea vointei. a agentului moral. Profesorul încearca o sinteza a poz itiilor opuse. întemeiat pe observatii superficiale si pe contradictii construite în mod fi ctiv.erifice prin participatia directa la viata unitatii respective. În sens invers. vointa tehnica . Viata neavând un scop în sine. D. ci dimpotriva o presupune. care urmareste scopuri si foloses te mijloace. care. care neglijeaza realitatea psihica in erenta operatiei de motivare. impo sibila. care sa situeze fiecare doctrina particulara la locul ei adevarat. înl aturând succesiv: autoritarismul. pe rând. Gust i înlatura antinomia libertate-determinism. în stare sa ale . u n criteriu sigur de alegere între fapte? Criteriul de alegere . care neaga existenta unui criteriu absolut. D. stabilind totusi. Si. fara ca totusi acesta presu punere sa compromita libertatea rationala. în neputinta determinarii calitative a bunului suprem. si cu el posibilitatea eticei. si împotriva sentimentalismului. D. Gusti . solutiile date acestei probleme. împotriva intelectualismului. a vointei cu legea morala. si vointa personala. precum si eudemonismul. El înlatura apoi rigorismul formalist.este idealul. Elementele ei Iubirea de sine Simpatia Religiozitatea Cooperarea personalitatilor Dreptatea sociala Personalitatea sociala Natiunea Umanitatea Ca si sistemul sau de sociologie.spune D. precedând la o analiza functionala a struc turii procesului motivarii. Cu ajutorul acestei conceptii. prin cautarea unui fir calauzitor de clasificare a problemelor si sistemelor. hedonist si utilitari st. Gusti examineza. ti pul stabilit prin intuitie directa poate servi de punct de plecare pentru verifi cari de corelatii. reprezentând si trei stadii evolutive ale acestor relatii: vointa primitiva. Pentru a stabili un criteriu temeinic de valorificare a faptelor omenesti. la fel ca în sociologie. care genereaza scopul si mijlocu l. simpatie si reli giozitate. cum se poate stabili. aratând cum în actul motivarii finalitatea nu exclude cauzalitatea. care nu e decât un sistem de morala practica. si s cepticismul. evoluata. ci în elementul intelectual al actului d e vointa: reprezentarea anticipata a efectului. El constata astfel. Activitatea omeneasca fiind în esenta ei vointa. aritmetizeaza un bun social relativ si maxim. Evolutia ei Personalitatea. migaloase si adesea imposibile. în locul încercarilor succesive.

legatura dintre ele urmeaza sa fie realizata de o a treia disciplina.cu m se realizeaza înfaptuirea acestuia? Raspunsul Profesorului e simplu: prin reforma sociala. asa cum o concepe D. care o supune dreptatii sociale. Cercetarea sociologica si etica a realitatii sociale sfârseste totdeauna cu situar ea rezultatelor pe doua planuri diferite: 1) planul posibilitatilor. adica împlinirea datoriei. motive afective si intelectuale. de la starea primitiva.aga deopotriva. politica. dupa D. reprezentarea anticipata a efectulu . si alte antinomii: aceea a individului si a societatii. la limita. Idealul etic e o biect de dorinta optativa. idealul suprem al indivizilor ca si al colectivitatilor. simpa tizanta cu altii si încadrata în universul material si spiritual în care traieste ." VII. de solidaritatea interpersonala. Realitatea sociala existenta e obiect de cunoastere indicativa. pe care le descopera cercetarea stiintifica în realitat ea sociala a cadrelor. deopotriva. Ideea de personalitate rezolva. dezvoltata prin cunoasterea si iu birea de sine. Ca reprezenta re anticipata. Întelepciunea suprema spre care tinde personalitatea apare. pe alt plan. CONCEPTIA POLITICA Îndoita radacina a reformei sociale Norma si posibilitate Ideal. largita prin simpatia pentru altii. idealul nu exista azi. precum si aceea a optimismului si a pesimismului. într-o unitate vie. în raport cu idealul. la starea superioara. constienta de sine. pe care îl impune etica. dupa Gusti. Gusti. virtutea e i nefiind decât exercitiul ei în aceste limite. si 2) planul imperativelor. tendinte si motive sociale Cauzalitatea teleologica Rolul actiunii Rolul cunoasterii în actiunea sociala Personalismul Democratia elitelor Acesta fiind cuprinsul întelegerii gustiene a disciplinelor sociologica si etica. Privit sub raportul existential. ca termen al unui proces sufletesc. în care-si alege sco purile si-si creeaza mijloacele în chip autonom. a egoi smului si a altruismului. Termenul acestei sinteze este personalitatea: unitatea de scopuri si mijloace co nstiente si liber alese. în actul religiozitatii. cu întregul univers material si social. Gusti. pâna la solidaritatea omului cu lumea întreaga. Ridicata. prin care-si asuma tot mai multa umanitate . tinzând sa creeze valori universal valabile. Ea se depaseste necontenit. stiinta si reforma socia la. a exigentelor constiintei. Idealul constând în dezvoltarea maxima a tuturor posibilitatilor oferite de cadrele vietii sociale. prin lungirea treptata a vointei. la timpul cugetarii. ca sinteza armonioasa a scopurilor si a mijloacelor. decât virtual. rezultate din valorificarea manifestarilor actuale ale acestei realitati. Am mai atins în treacat aceasta problema. ca obiect de vointa. caruia trebuie sa i se subordoneze toate activitatile acestora. creatoare de cultura este. "Afirmarea vointei de putere a acestor personalitati este limitata. Cum se transforma impe rativul idealurilor în realitate prezenta? Cum trece în act idealul? Raspunsul îl da considerarea actiunii constiente a omului în timp. Dar pentru ca. îmbinând. S-o cercetam aci. în exercitiul ei. în c are scopurile si mijloacele i se impun. e un vesnic efort de autorealizare. în hot arârile ei. pe lânga antinomiile înlaturate în curs ul demonstratiei. sau de prescriptie imperativa. personalitatea autonoma. în procesul actiunii voluntare. creatoare de valori. Personalitatea maxima. atunci când am vorbit de teoria gustiana a circuitului social si de triada dialectica: realitate. mai de aproape. scopuri si mijloace.

printr-o actiune logica. în doua feluri. de cunoasterea exacta a cauzelor realitatii sociale prezente ce trebuie r eformata si apoi. si socialismul care subordoneaza pe individ societatii.i e causa movens a procesului de înfaptuire. nu necesara. daca actiunea reforma toare izbuteste. care poate fi. de putinta mânuirii acestor cauze în sensul dorit. imperativul sau optativul devin viitor indicativ. care reduce toata actiunea sociala la încadrarea ma nifestarilor existente. ca îndreptar pentru actiunea sociala. în planul de existenta al cadrelor vietii sociale. Una în idealul social. date mai dinainte. Cum se face aceasta transpunere? Cercetarea realitatii sociale arata ca vointa sociala fiind totdeauna motivata. ca închipuire. confundând adica. prin actiunea omului asupra conditiilor care fac împlinirea lui posibila. contingenta. Mai întâi. Existenta fiind conditionata de cadr e. Dar acesta anticipare este libera. sub dublul aspect: de motiv al acesteia si de posibilitate a unei existente viitoare. pe care îl ant icipeaza temporal. ci de o activitate umana . Privit în timp. De ce atârna însa succesul acestei actiuni? Mai întâi. Înca o data. Legatura dintre cele doua radacini e ceea ce am putea numi: "desfasurarea tempor ala a actiunii". care nu considera decât idealul. ca si cum ar fi gata realizat. Exercitarea acestei actiuni este singurul principiu specificativ al diferitelor viitoruri conditionale. în perspectiva timpului. în planul propriu de existenta ideal-obiectiva. D. Institutul Social va deveni. intemporal. În realitatea sociala exista. reformist-criticista. fara o idee clara a mijloacelor de înfaptu ire. ci numai ca virtualitate. invers. nu are existenta în fapt. Gusti defines . tagaduind vointei orice eficacitate si confundând astfel i dealul cu realitatea. ca fapt sui-gene ris. prin transpunerea lui în planul realitatii. si romantismul social revolutionar. conditionalul existenta concr eta. Idealul exista deci în actualitatea sociala. sau imitatiile servile ale semidoctilor. deci. astfel. Reforma sociala are prin urmare doua radacini. Cum se insereaza aceasta activitate. sterile în masura în care nu coincid exa ct cu împrejurarile în care se aplica. vointa îsi realizeaza scopurile prin modificarea lor. Realizarea a ce va fi nu este în functie de conditii obiective. si sub raportul devenirii. ale nestiutorilo r. circuitul social. coboa ra în vreme si devine. Numa i acesta poate genera programul actiunii sociale. si în al doilea rând. ceea ce va fi. între realismul social conservator. sau poate lipsi. c a motive de a-l voi. acest obiect ideal devine anticipare a existentei viitoare. Între individualismul contractualist. Rezulta ca prefacerea idealului în realitate nu e posibila fara cunoasterea stiint ifica a acesteia si fara o tehnica speciala întemeiata pe aceasta cunoastere. care face din individ scop si din societate mijloc. ca exigenta a vointei. D. Acest ceva este constituit de tendintele sociale care se contureaza totdeauna prin comparatia p osibilitatilor pe care le ofera cadrele vietii sociale cu gradul în care manifesta rile actuale realizeaza aceste posibilitati. Idealul se realizeaza . idealul nu e niciodata arbitrar. Gusti îsi defineste pozitia lui originala. ci temeiurile lui exista în realitatea actuala. dar care. si aici. între ideal si realitate? Prin actiunea omului real asupra cadrelor vietii asociale. înlocuindu-se dibuirile risipitoare de energii. asem enea acestuia. deopotriv a posibile. întemeiata pe realitat ea concreta si constienta de scopurile si mijloacele ei. Prin mijlocirea actiunii reformatoare. Conceptia politica a lui Dimitrie Gusti rezolva în chip sintetic antinomiile clasi ce ale stiintei politice. Numai cunoscând cauzalitate a adevarata a realitatii actuale se pot cauta mijloace eficace pentru înfaptuirea idealului social. alta în realitatea cadrelor pe care urmeaza sa le modifice prin fapta. idealul este deci anticipare a ceea ce va fi. Numai prin ea posibilul devine actual. ceva care corespunde idealului. ceea ce trebuie sa fie. realitatea cu idealul. Caracterul propriu al conceptiei gustiene sta în rolul preponderent acordat cunoas terii sociologice. principalul instrument de realizare a conce ptiei sale politice.

în asa fel încât realizarea lor sa devina pos ibila. a irosirii în zadar. Desi Profesorul nu spune acest lucru nicaieri în mod categoric. Fie ca acestia impun semenilor lor nazuinte. unitatea etica a natiunii îsi poate cauta altfel de organ e de reprezentare. prin distinctia facuta între competenta tehnica s i competenta etico-morala. sau administrarea. nici societate fara individ. si o explic atie a guvernarilor de mase. Astfel. prin instau rarea dreptatii. este ca reprezentarea intereselor corporative si sindicale nu se poa te niciodata substitui functiei unificatoare a organului politic care reprezinta interesele general-etice ale natiunii. profesorul Gusti e adus. nici altul nu sunt scopuri în sine. fie ca le descopera numai. care arata în ce masura idealurile propuse îsi afla în realitatea sociala posibilitati de înfaptuire. este amenintata de aceeasi primej die a nalucirii idealurilor false. cazând în pacatele n estabilitatii si incompetentei. naruitori de utopii si topitori de aripi de ceara. Idealul sau este aristodemocratia. Nici unul. sau partid unic. îndrumând vointa sociala sa se manifest e în directia destinului sau. 2) mai presus de acesti tacticieni. Gusti adopta de asemeni o pozitie intermediara. dar nu asigura reprezentativitatea intereselor generale ale colectivitatii. D. din aceasta conceptie politica rezulta clar limitele ei. ultima antinomie rezolvata. Personalizarea elimina orice antagonism posibil între ele. Gusti defineste de asemeni o pozitie sintetica. Democratia fiind "activitatea si responsabilitatea maselor în domeniul cultural. ci coordona rea lor în fapt atârna de gradul în care fiecare realizeaza în sine idealul etic al pers onalitatii. care recomanda conducerea poporului prin popor. si parlamentarismul înt emeiat pe interesele generale aparate de organele reprezentative ale vointei nat ionale permanente. e conomic si social". caracteristica tuturor utopiilor. caci nu e numai regulativa ca legisla tia. a smintirii oamenilor. între corporatismul pur. ca organ de realizare a reformei soci ale. si acesta este argumentul sau principal împotriva corporati smului pur.te o pozitie personalista. care cuprinde astfel. în anume împrejurari. menirea lor este sa gaseasca cele mai potrivite cai pentru realizarea cel or mai nimerite reforme. aceea a natiunii universal creatoare de cultura. ci efectiv creatoare de valori. Rezulta de aci ca în organizarea constienta a devenirii sociale sunt necesare doua categorii de personalitati: 1) specialistii si tehnicienii. desi adânc democratica. D. Actiunea acestor îndrumato ri. reprezentative în chip plebiscitar. si aristocratie. Ceea ce este esential. unitatea etica a natiunii sa ajunga a fi reprezentata altfel decât prin mecanismul regimului parlamentar. întemeiat pe interese le speciale reprezentate de competenta tehnica organizata. fie acesta parlament. si a deceptiilor de dupa desteptare. stabile si competente. Adevarati tacticieni ai devenirii sociale. motive de a voi. care recunoaste nevoia elitelor sociale. fauritori de mijloace si cenzori de u topii. Astfel. conceptia profesorului Gusti nu exclude posibilita tea ca. parând a nu pune la îndoiala posibilitatile regimulu i parlamentar de a reprezenta întotdeauna interesele general-etice ale natiunii. "pedagogii vointei sociale". potential. între nationalismul particularist si internati onalismul cosmopolit. organizatia sociala în care actiunea competente i organizate (corporatiile) frâneaza asupra utopismului demagogic care poate ispit i manifestarea momentana a vointei generale. dar în care actiunea acesteia nu se s ubstituie reprezentarii tendintelor etice generale ale comunitatii nationale. Con ditia de existenta a democratiei este ca jocul fortelor politice sa nu primejdui asca unitatea etica a natiunii. o pozitie intermediara. acei oameni de osebiti care creeaza semenilor lor idealuri. ale carei idealuri sunt în chip firesc i . lipsita de cunoasterea realitatii sociale. si ce mijloace trebuiesc întrebuinta te pentru modificarea acestei realitati. Între democratie. În sfârsit. stau însa strategii reformelor. misiunea acestor "profeti sociali" este cea mai înalta dintre toate misiunile politice. Nu exista individ fara societate. e l rezulta limpede din conceptia sa. stabilind ierarhia si oportunitatea lor. sa adopte. prin recunoasterea rolului personalitatii. adica neparlament are. Când a cest lucru e periclitat. înlocuind-o cu scopurile coteriilor politice. intermediara.

fie o dare de seama asupra unei actiuni. LUCRARILE Biografii si expuneri de sisteme Recenzii de carti si probleme Expuneri sistematice si de metoda Monografii despre unitati. sub sanctiunea desfiintarii. se gasesc înfatisate în diferitele lucrari ale acestuia. nu ne putem împiedica sa nu s emnalam. dar care. pe de o parte. pe care le-a prilejuit aceasta întelegere a vietii sociale. prin aprecierea manifestarilor actuale al e realitatii sociale în lumina idealului si devenite posibile prin cercetarea stii ntifica a cadrelor acestei realitati. de întelegere "totalitara" a vietii so ciale si un motiv nou de actiune sociala. Din cele expuse mai sus se vede clar ca sistemul profesorului Gusti nu este atât o expunere de fapte. prin mânuirea inteligenta a posibilitatilo r oferite de realitate. ca si apl icatiile concrete ale sistemului sau. a vietii universitare si a culturii populare Lucrarile fundamentale Conceptia natiunii Lucrarile profesorului Gusti se pot împarti în mai multe cicluri: A) studii si recenzii în care expune teorii si fapte ale altor cercetatori. sau lucrari în care expune rezultatele activitatii reformatoare întrep rinse sub îndrumarea lui. original. numeroasele cercetari si aplicatii concrete ale acestei metode la studiul realitatilor sociale românesti. Caci fiecare lucrare a lui cuprinde. si judecând. Prin aceasta. consacrate câtorva unitati si probleme. de care vom vorbi mai jos. numeroasele solutii ale problemelor ramase mult tim p nelamurite. din comparatia planului ideal cu acela al posibilitatilor izvorâte din r ealitate. Între lucrarile lui Dimitrie Gusti si activitatea lui creatoare la institutii întrep atrunderea este atât de mare. îndreptându-se spre fa pta. C) cercetari stiintifice concrete. încât numai cu greu se poate trage o linie de despartire între ele. fie un pr ogram de actiune. izvorât di n specificitatea stilului conditionarii lor. al actiunii: planul mijloacel or necesare pentru înfaptuirea idealului. sistemul Profesorului de vine un instrument creator. simu ltan. D) lucrari consacrate studiului politic al realitatii sociale. instrument de cercetare si ipoteza de lucru. VIII. intermediar. stiinta mijloacelor de înfaptu ire a reformelor recunoscute necesare. perspectiva pe care o introduce în stiinta fiind.ntegrate în acelea ale umanitatii. manifestat sau virtual. În rezumat. deci. si îndeosebi a viet ii culturale. valo area unui instrument de lucru dupa fecunditatea lui. aci. Solutiile problemelor pe care le înlesneste sistemul profesorului Gusti. propunând reforme pentru în dreptarea ei. rezulta un al treilea plan. Acest lucru îl sublinia . trebuie sa-si mentina si sa-si dezvolte specificitatea stilului de manifestare. si pe de alta. asa cum se obisnuieste în stiinta. relatii si procese sociale Lucrari despre organizarea culturii în genere. Ea încheie ciclul cercetarilor care au de obiect viata sociala. consacrate sistemului si met odei sale de cercetare. cât un mod nou. Politica fiind stiinta mijloacelor prin care se înfaptuieste în realitate idealul. în care a plica realitatii sociale metodele lui de cercetare. Disciplina care se ocupa cu acest plan e disciplina politica. c aracterul suprem al acestei discipline apare limpede orisicui. în care cerceteaza critic aceasta realitate. Fara a intra în discutia amanun tita a acestui element creator. Politica este. B) expuneri teoretice de ansamblu. sau fragmentare. în conceptia profesorului Gusti.

vol. 27 Arta de a conduce si de a se conduce în societate de V. 4 Recenzie sistematica a cartilor lui: G. 7 Recenzia cartii lui: Fr. W. M. G. evolutia preocuparilor lui. Loenig. b) Despre carti si articole Recenzia unei carti asupra lui V. Xenopol analizeaza teoriile acestui gânditor si expune functi a lui creatoare culturala. Torsch. Platons philosophische Entwiscklung. La morphologie sociale. S. Condorcet. care au fost în chip deosebit pretuite. M. 14 Recenzia cartii lui: L. S. S.. al dreptului pena l.unuia din prietenii cei mai apropiati ai Profes orului. S. 1909. conturându-i fizionomia culturala. 1920. raspuns la discursul de receptie al ace stuia. 8 Gabriel Tarde . Recenziile sale cuprind domeniul vast al eticei. în "Boabe de grâu". 11 Die soziologischen Bestrebungen in der neueren Ethik. al economiei. Radulescu-Motru.evoca viat a spirituala a acestuia. Sombart. Xenopol. al politicei externe si sociale. 1906. 567. 1908.Eine Skizze zur Wiederkehr seines Todestages. M. Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. precum si însemnatatea ei pentru natiunea româneasca. Leon Pontet. D'ou nous venons. 1933. 1909. 1905. Die Einzelne und die Gesellschaft.. 10 Recenzia cartii lui: B. Studiul despre A. 1906. Studiul închinat lui Vasile Pârvan . . le droit individuel et les transformations de l'Etat . Psychologie economique. c onceptiei realiste a d-lui Radulescu-Motru si sa expuna conceptia sa despre misi unea reformatoare a culturii nationale. A. 1928. C. I. 1926. 557. Thomas Garrigue Masaryk. 1928. fiind ut ilizate ca baze de discutie de catre criticii autorilor recenzati. Sa cercetam pe scurt studiile cuprinse în fiecare grup. O caracterizare. 1924. Piat. 1902. Cercetând aceste recenzii putem reconstitui firul calauzitor al gândului Profesorulu i în faza lui de formatie. Studiul privitor la Masaryk ilustreaza viata unuia din acei "pedagogi sociali" a i natiunilor al caror rol a fost aratat mai sus.. Radulescu-Pogoneanu. Acille Loria. Aristoteles. Geschichte der Strafrechtlichen Zurechnungslehre. Tarde. Recenziile sunt lucrari serioase. D. D. Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. Studii si recenzii în care expune critic teorii si fapte ale altor cercetatori a) Despre personalitati si sisteme 5 Kant. Studiul consacrat d-lui Radulescu-Motru. Geschichte der Nationalökonomie. 41 Ion Bianu. 16 Recenzia câtorva carti privitoare la Aristotel si la Platon: B. 29 In Memoriam: A. A. 1906. unit cu el prin tovarasia de nazuinte nationalist-culturale . 551. M. 36. 12 Nota asupra tendintelor psihologiste în miscarea de reforma a dreptului penal s i a procedurii penale în Germania. al istoriei filosofiei antice.za de altfel si titlul revistei al carei ctitor este. Der moderne Kapitalismus. von Liszt. inventarul influentelor suf erite. Duguit. Schmoller. Oncken. 9 Recenzia cartii lui: Frank Alengry. Conta. Un model academic. Die Zurechnungslehre Aristoteles. 1908. 545.. Conta de I. 1904. Le droit social. un centenar de la moartea lui. W. când am expus conceptia politica a Profesorului. 34 C. H. Nu fara însemnatate este întâlnirea printre recenzii a unor lucrari despre Aris . 1921. 38 Personalitatea lui Vasile Pârvan.Dionisie Roman. da prilej profesorului Gusti sa opuna conceptia sa dinamica a natiunii. 1904. Reader.

cu indivizi aut onomi. explicat ia prin sinteza dinamica a cadrelor. Individul izolat este pentru el o abstractie. Substituind apoi explicatiilor unilaterale. 47 Sociologia . 1935. M. 3. a natiunii. 1924. desigur. 1935. M. 28 Comunism. cel mai de seama este desigur acela consacrat Proble mei natiunii. Gusti arata. 31 Partidul politic. în care a plica realitatii sociale metodele lui de cercetare a) Despre unitatile sociale 26 Problema natiunii. consacrate câtorva unitati si probleme. societate si stat în Constitutie. Singura realitate inte grala este natiunea. C.Introducere în sociologia politica. 121. stiinta a realitatii sociale. socialism. 69 Sociologia unitatilor sociale. stiinta si reforma sociala. într-o desfasurare larga.. 1904. Gus ti arata mai întâi insuficienta încercarilor unilaterale de a explica natiunea prin el ementele unui singur cadru. Expuneri teoretice de ansamblu. 1920. 1935. o functie organizatoare. M. Soziologie. Cercetari stiintifice concrete. 99. Zur soziologischen Motivation des praktischen Wollens . 1936. nr. în linii mari. 255. M. conservatoare.. urmatoarea. 19 10. simultan. 1919. 25 Realitate. 1935. 1919.totel. S. tocmai în momentul în care D. S. 17 Introducere la cursul de Istoria filosofiei grecesti. 10. D.Prolegomena zu einem System. consacrate sistemului si met odei sale de cercetare a) Despre sistem 2 Egoismus und Altruismus. Profesorul arata cum fiecare unitate mai larga este. anarhism.. Originea si fiinta ei. S. 53 La monographie et l'action monographique en Roumanie. 7-9. dar orientata spiritual catre lumea idealurilor umanitatii. Dintre toate aceste studii. in ihrem einheitlichen Z usammenhang . M. Aceata coincidenta este mai însemnata. M. ce i s-a oferit în urma acestor studii. S. S.. Ca de obicei. ca natiunea nu e un lucr . în "Soc[iologie] româneasca". b) Despre metoda 49 Sociologia monografica. sistemul sociologic si etic al unitatilor sociale. organizatie autonoma. M.. 1936 (44). împotriva doctrinei realiste. asa ca nu mai e cazul sa revenim aici. 1922. Politik und Ethik.Cercetari partiale si cercetari integrale sociale. 61 Temeiul muncii echipelor studentesti: monografia. 18 Despre natura vietii sociale. 1909. etica si sociologie. M. cadru spiritual d e activitate si ideal. care o confunda cu poporul. Conceptia sa asupra natiunii este. 1932.. 1936 (40). M. 52 Sociologia militans . 35 Societatea Natiunilor. Gusti îsi lamurea ultimele temeiuri ale doctrinei sale despre vointa sociala.. înradacinata în realitatea sociala a cadrelor. unitate vie. 1936. 1910.. sindicalism si bolsevism. [în] "Soc[iologie] româneasca". S.. 64 Sociologie româneasca. Materia acestor studii a fost cercetata cu prilejul expunerii conceptiilor Profe sorului. . decât c ea rezultând din adiacenta acestor recenzii cu catedra de Istoria filosofiei antic e a Facultatii de la Iasi.schita unui sistem de sociologie. p artidul. 1922. pentru cea subordonata. statul. formata din societatea de fapt a natiunilor. 160. 15 Sozialwissenschaften. 1936. 42. 24. 67 Cunoasterea sociologica si actiunea culturala. S. Aceste studii cuprind. 206. nr. de natiuni autonome. Temeiurile teoretice ale cercetarilor monografice. care merge de la individ pâna la um anitate. si în ce fel se realizeaza ierarhiz area justa a scopurilor fiecareia. 45 Problema federatiei statelor europene. 54 Elemente de sociologie. 469. S. S. 1930. D. 30 Individ. 1934. B. un instrument de realizare a a idealului social. sau fragmentare.

M. S. S. M. 66 Consideratii în legatura cu un concurs universitar. S. S. Eine Studie zur Einführung in die pressrecht lichen Probleme. Gusti. 456. 365.Cultura poporului. ca si cel consacrat natiunei.Radiofonia si scoala. 22 Sociologia razboiului. 1914. sau în care expune rezultatele activitatii reformatoare întreprinse sub îndrumarea lui: a) Despre organizarea culturii în ansamblu 24 Asociatia pentru studiul si reforma sociala în România. 1915. S. De asemeni. 43 Problema organizarii muncii culturale. D. D. 464. 1925.. 1928. Vointa de a învinge si de a-si impune idealul sau este factorul dinamic esential care genereaza acest proces si care îsi subordoneaza toate manifestarile. Spre deosebire de acestia. 314. M. 1936. 1918. însemnat e stadiul închinat unirii Provinciilor Românesti. motivata de comunitatea cadrelor. c) Despre organizarea culturii populare . M. Banatului si a p artilor locuite de Românii din Ungaria la Vechiul Regat. însa. S.. 1928. înlocuindu-l cu aderenta colectiva.. 447.. 1915.Menirea Radiofoniei Românesti si Universitatea Radio. b) Despre relatii si procese sociale 3 Die Donaufrage. dupa D. 1935.. S. 6 Die Grundbegriffe des Pressrechts. 32 Fiinta si menirea Academiilor. prin care p articipa la creatia si îmbogatirea umanitatii cu valori universale. M . 1912. un proces. 37 Universitatea sociala. 1935. 56 Die königlichen Stiftungen Rumäniens. Gusti înlatura arbitrarul aderentei individuale.. Politik und Ethik an der Universität Iassy. M. ziua Tarii. Cultelor si Artelor. 20 Necesitatea reorganizarii Bibliotecii Centrale de pe lânga Universitatea din Ia si. sp re a pune în relief principiul unificator al fenomenului: conflictul de vointe soc iale.. S. 428. 21 Întemeierea Bibliotecii si Seminariilor de pe lânga Universitatea din Iasi. o existenta dinamica. Câteva lamuriri. Gusti înlatura mai întâi explicatiile unilaterale. 44 Institutul Social Român. printr-un singur cadru. Natura unitatilor ei este voluntara. 1922. 1913. propunând reforme pentru înd reptarea ei. fiecare cu temeiurile ei particulare. b) Despre organizarea vietii universitare 19 Ein Seminar für Soziologie. M. 1934. 1923. Dintre aceste studii. 450. 1929. S tudiul sau este construit pe acelasi plan vast.. ci un lucru în curs de a se face. 1928. contractul uni lateral. S. . 461. 21. în care dezvolta ideea misiunii culturale a României. 1904. M.. ci în actiunea ei culturala. Lucrari consacrate studiului politic al realitatii sociale si îndeosebi a vieti i culturale. M.u facut. S. în care cerceteaza critic aceasta realitate.Anteproiect de organizare a culturii. 40 Politica culturii si statul cultural. 1930.. 395. cel mai de seama e cel consacrat sociologiei razboiului. 1935. 57 8 Iunie. . 1933. D. Masura natiunii nu o gaseste însa în ea însasi. S. 42 Cu prilejul aniversarii de zece ani de la unirea Ardealului. 442.Spiritul cooperatist si cooperatia. . 418. 13 Die Grundbegriffe des Pressrechts. 39 Universitatea sociala (Prefata la Calauza studentului). 48 Politica scolara în cadrul statului cultural. ziua Regelui. Dupa zece ani de lucru. fapt care-l apropie de teoreticien ii voluntaristi. 23 Studii sociologice si etice. 50 Un an de activitate la Ministerul Instructiei.1931.. care-i gasesc temeiul în faptul autodeterminarii. 55 Les Fondations Culturelles Royales de Roumanie. 1905. . M. 1930. dupa realizarea unitatii politice a natiunii românesti. Eine Skizze. 46 Îndreptar pentru studentul de la Facultatea de Filosofie si Litere din Bucurest i. 1929. 1908. La fel. S. S.. M. 1927. 200. Un si stem de propuneri cu numeroase documente si planuri anexe. 1930. M. . M..

1936. studiul consacrat unui proces social. alternând fraza rapida. Chezasia unei munci rodnice: caminul cultural. cea stii ntifica. În sfârsit. Poate numai în unele pasagii din raspunsul sau la discursul de receptie al d-lui [ Radulescu-] Motru la Academie. Nicaieri gândirea Profesorului nu s-a construit mai arhitectonic. fie pentru "Arhiva. 4. încât cele mai multe lucrari se situa pe amândoua planurile cugetarii sale. Despre "Curier". 2. al gândirii Profesorului. stiinta si reforma sociala. cele doua planuri se întrepatrund însa atât de strâns în gândirea Profesorului. Stilul Profesorului e vioi si elegant. a sistemului: "sociologia cogitans". aceste studii sunt însa înt otdeauna expuneri de cel mai mare pret asupra problemelor cercetate de ele. Cele care au vreo legatura cu activitatea lui didactica vor fi cercet ate o data cu expunerea chestiunilor respective. teoretic si apli cat..51 58 59 60 62 63 65 68 70 71 72 Idei calauzitoare pentru munca culturala la sate. în afara de lectia inaugurala. 1935.". Dintre toate studiile. în care se poate afla concentrata întreaga lui învatatura într-un exemplu viu si care. intitulat: a) Sociologia razboiului.. 1935. Cum am vazut. b) Sociologia monografica. 1935. anarhism. Catre echipe. Scolile taranesti. este studiul consacrat Problemei natiunii. doctrina lui nu s-a formulat mai articulat si mai pregnant. 1935. ar putea servi drept unica il ustrare a sistemului sau. sau pentru alte prilejuri. ci studii. cu fraza bogata. dezvoltata în perioade echilibrate. 1936. 4) stabilirea implicatiilor practice ale acest ui sistem. Fundatia Culturala Regala "Principele Carol" si învatatorii. sindicalism si comunism. activ al gândirii lui. carte care. b) Partidul politic. Aceste studii dezvolta ideile fundamentale care stau la temelia activitatii sale practice. 1936. Dupa cum se vede. Tot despre scolile taranesti. cel mai de seama. Metoda lui de expunere îmbratiseaza succesiv: 1) cercetarea sistematica a literatu rii chestiunii si critica ei. 1936. la nevoie. fata de a carui doctrina a natiunii Profesorul av ea sa încerce una din rarele precizari în care gândirea lui se articuleaza direct pe a . 3. d) Originea si fiinta Societatii Natiunilor. un fel de rezumat substantial. Cea mai mare parte a acestor studii au fost adunate în Sociologia militans. ca în acest studiu. Dintre lucrarile publicate pâna astazi de Dimitrie Gusti sunt indispensabile pentr u precizarea fizionomiei sale culturale. c) Problema natiunii. 1934. Muzeul Satului Românesc. 1936. Învataminte si perspective din munca echipelor studentesti. 1935. la un loc. 3) stabilirea raporturilor reale dintre ele si construirea sist emului acestor raporturi. argumentarea lui nu s-a dezvoltat mai riguros. Acestea constituiesc. 2) desprinderea faptelor esentiale prezentate în ace asta literatura. socialism. cea mai mare parte a lucrarilor publicate ale profesorului Gus ti nu sunt carti. urmatoarel e lucrari: 1. studiul consacrat doctrinelor sociale: a) Individualism. materia cursurilor trebuind sa constituie a doua parte. societate si stat în Constitutie. Scoala primara si cultura poporului. e) Problema federatiei statelor europene. incisiva a stilului natural. a stilului nobil. în conceptia Profesorului. La încheierea muncii. Un scop al muncii noastre: Muzeul Satelor Românesti. Întocmite fie pentru conferintele Institutului Social Român. e destinata sa reprezinte aspectul dinamic. cele doua studii consacrate teoriei si metodei de cercetare a vietii sociale: a) Realitate. cele cinci studii consacrate unitatilor sociale: a) Individ.

N-am asistat personal la cursurile profesorului Gusti decât cu începere din anul 192 1. si cel românesc în special. paralel cu tendintele sociologice. asa cum o gasim formulata înca de la începutul carierei lui didactice . cu sporirea timpului de scolaritate impusa studentilor. mai putin. toata materia fiecarei discipline era expusa în cadrul câte unui curs de un singur an. etica politica. naturi puternice si personale. Mai târziu. d-l Vianu face. construite uneori numai din nevoia rafuiel . pe care le însufletesc prin raportarea lor necontenita la actualitatea vie. un prim tip de profesor. ju decând dupa ideile dezvoltate în lectia inaugurala de care am vorbit si dupa un plan al cursului sau publicat înainte de razboi. erau oarecum neglijate în ciclurile precedente. si mai mult. Cursul de etica pare a se des doi si el. Întâlnim astfel. cursul de etica din 1928 (A. În primii ani.ceea a preopinentului. Ei îsi stapânesc materia intuitiv. Cursurile de sociologie si etica ale profesorului Gusti s-au dezvoltat an cu an. unitatil or. framântate de problemele lor proprii. IX. asa cum au fost dezvoltate în cursurile sale de sociologie si et ica ori în studiile sale publicate în rastimp. 1926-1927 (Stahl) si 1931 (Amzar). subiectiv si dinamic. Am expus mai sus conceptia generala a profesorului Gusti asupra sistemului de st iinte sociale. dibuirile si informatia exacta. cursul de sociologie a fost dezvoltat pe o perioada de doi ani. Cursul de estetica se facea de d-l Tudor Vianu. al treilea. au fost editate mai cu îngrijire si pot fi folosite înca: curs urile de sociologie din 1925-1926. cursul de sociologie al profesorului Gusti tinde sa se dezvolte pe o perioada de trei ani : primii doi consacrati teoriei cadrelor si manifestarilor. În ultima vreme. în sinteze mari de fapte. Profesorul alterna cursul de sociologie (1921-1922 si 1923-1924 ). Învatamântul universitar în genere. aluzii la evenimentele din jur. FORMELE ÎNVATAMÂNTULUI Cursul Transmiterea orala a sistemului Tipologia didactica Substanta. De ob icei. În rastimp. De asemenea. la Bucuresti. Din cursurile facute. din pricina lipsei timpu lui. dupa 1925. lucrarile lor. Despre cursurile sale de la Iasi nu stim astfel decât din descrieri. Am vazut cum concepe profesorul Gusti functiunea cursului si a seminarului sau. cel din 1931 (Amzar). Ionescu). Am expus de asemeni si conceptiile sale speciale asupra societatii si asupra p urtarii omenesti. polemici împotriva altor pozitii. lectiile. ideile lui din aceasta perioada nu pa r a se deosebi de cele împartasite mai târziu. actiune si metoda Fizionomia generala a învatamântului gustian Dinamismul organizator Instrumentele de lucru pe cari universitatea le pune la dispozitia profesorului pentru a-si îndeplini misiunea didactica sunt: cursul si seminarul. un curs introductiv de filosofie a culturii cu studentii anului preparator. profesorii din aceasta categorie dispretuiesc bibliografia. 1. fara înte legere pentru munca altora si incapabili sa se orienteze în realitate altfel decât p rin daruiri totale. cu acel de etica (1922-1923 si 1924-1925). Sa încercam sa precizam aci fizionomia cursurilor sale în genere. Totusi. Ideile lor sunt idei-forte. precum si a activi tatii sale seminariale. Sa vedem cum le realizeaza. la catedra. relatiilor. cursul de etica. proceselor si tendintelor sociale care. din care unul consacrat teoriei generale a cadrelor vietii sociale (1926-19 27) si celalalt teoriei generale a manifestarilor sociale (1927-1928). cunoaste mai multe tipuri de profesori. iar în celalalt. Profesorul expunând un an etica sistematica. Profesorul facea. pe lânga curs ul de estetica. separat.

Si glasul lui. ca cel dintâi. Lirici si temperamentali. Preocupat sa cunoasca tot ce s-a facut. în anumite împr ejurari. retezator de avânt si îndreptator de greseli. ci reflexiv. preocupat ca expresia sa nu-i depaseasca gândul. dar care lasa exclusiv pe seama lecturii acestora cunoasterea ei efect iva. El nu se adreseaza deci. Atunci. darâmatori de idoli si rasturnatori de perspective. Substanta fiind corelata obiectivitatii si subiectivitatea actiuni i. (Una din sinteze. uneori. Între tipul profesorului "substantial". ca cel din urma. 2. multimilor. expuneri concrete a ceea ce s-a facut si a ceea ce a mai ramas de facut într-un domeniu definit. "metodic". e numai pentru a o preveni sa nu se lase is pitita de vraja subiectiva a individualistilor. Totdeauna riguros. Ei pot dinamiza. Sintezele nu îi displac. ci lucreaza pentru timp. ca tipul dinamic. acesti profesori covârsesc prin activitatea lor proprie. ca su bstanta de asimilat. e t ransmisa de el în mod critic si activ. Transmitând numai cunostinte verificate. Risipita vraja. în clipele esentiale. ci sa deprinda pe studenti cu mânuirea instrumentelor de lucru. în parte de îndoita modalitate de existent a a actiunii sociale. puneri la punct. ca si tipul substantial. care preda materia completa a manualulu i sau tratatului de specialitate. dar nu le încearca niciodata. migalos. ascultatorul trebuie sa-si adune sufletul di n cenusa. rep rezinta o sinteza a celorlalte doua tipuri. documentat. semanatori de idei si creatori de curente. în locul atractiei capricioase a masei. tovarasia sigura a el itelor. în amanunt. Dar odata "ceasul lui" trecut. potolit. Învatamântul fiind si el o actiune sociala. sunt contributii cinstite la progresul stiintelor. gata facuta. e contemplatia s i subiectivitatea. dar strivesc pe a celor din jur. nu ramâne decât amintirea unei flacari.) Ceea ce uneste ac easta sinteza e dinamismul. societatea cartilor si a egalilor sai. rezultatele experientei si reflectiilor proprii cu cercetarile ma i vechi. întâlnim. învatamântul lor. pâna ce n-a verificat. toata atentia multimi i. 3. sa poa ta crea stiinta ei însisi. preocupat mai mult de adevar decât de bine. atent la amanunte. sub impresia subiectivitatii. Contemplativ. . în viata universitara. instruieste. prin perspectivele pe cari le deschide cursul sau a supra ei. tipul metodic e un tip activ. Explicatia existentei acestor doua tipuri tine în parte de deosebirea psihologica dintre tipul subiectiv si [cel] obiectiv. Dimitrie Gusti reprezinta un al treilea tip. ca pentru c arte. el e preocupat. Totdeauna în opozitie cu acest tip. ca instrument de lucru. si de tot ce urmeaza sa se faca! Dar pentru a se hotarî. în sfera valorilor pure. Glasul lor se aude afara din universitate. Ceea ce exclude. masele. profesorul devine "profet" si glasul lui hotaraste o clipa destinele obstii. nu e a scultat. exclusivisti. de obice i. poate fi orientata spre lucrurile gata facute. rascolitori de suflete. ori a unei scântei de sus. sub specie aeternitatis.ii. dezinteresat. Ca si tipul dinamic. în sfârsit. el nu procedeaza intuitiv. de obicei. spre deosebire de tipul activ propriu-zis. Tipul acesta al profesorului "metodic". de cele mai multe ori. daca nu entuziasme aza. ideile lui sunt. dispretuind agitatia a ctualitatii spre a pluti. în felul în care procedeaza tipul substantial. concentrând în jurul lor. si tipul de profesor "dinamic". decât de ce are de facut. pe un altul. cu obiectivitatea. olimpian. si când o face. sau spre cele în curs de a se face. si mai mult de ce trebui e sa stie. de profesor a carui prin cipala atentie nu e nici sa predea materia stiintei în mod impersonal. si confrun ta. pe care îl întruchipeaza Dimitrie Gusti. sub stantial si obiectiv. ca orice actiune d e acest fel. temeinicia fiecarui element. de obicei. în asa fel încât acesti studenti. Experienta stiintifica acumulata. întelegator crit ic. în loc sa fie însa transmisa de el dogmatic. care se multumeste sa entuziasmeze pe stud enti pentru materia predata. El nu contempla ideile în etern itate. ca metoda. a tehnicilor. Dar. deveniti la rândul lor independenti. si nici numai sa entuziasmeze o clipa pentru ea. a li teraturii. Lucr arile lui. el nu se daruieste niciodata clipei. existenta celor doua tipuri nu e greu de lamurit. profesorul din aceast a categorie prefera. fara sa-i pese de participarea studentilor la curs. Lectiile lui sunt predanie de adevar.

Chiar i nstitutiile pe care Dimitrie Gusti le întemeiaza. de îndata ce devin viabile. Ce poti sa faci. oameni practici. dupa el. daca e judecata temeinica si ofera posibilita ti de realizare. "La treaba buna. ca a acestora. mai departe în lucrarea comuna. dupa el. Si. Dimitrie Gusti n-a abordat odata o problema fara ca de pe urma lui s a nu apara. Paralela precedenta contureaza un prim cadru pentru definirea activitatii didact ice a profesorului Gusti. fara preget. Între lini stea celui din urma si nestâmparul celui dintâi. programe noi. împreuna" pare a fi. Si fiecare e primit la fel. oamenii cei mai tenaci se uzeaza repede. De a ceea. Dimitrie Gusti nu ramân e totusi surd ca ei. Ce s-a închipuit trebuie imediat concretizat în fapta.Curios. fara mijloace de lucru. Daca deci. într-un anumit domeniu. institutii noi. în primu l moment. ca si primul. ideile lui sunt. toate. viziuni de santier: buletine d e analiza a mijloacelor tehnice de care dispune stiinta. Nediscutabil pare faptul ca Profesorul este în primul rând un mare organizator al stiintelor si al actiunii sociale românesti. toate. trebuie înfaptuit dupa aceea. cu trecerea clipei de el an! Ceea ce s-a închipuit odata. experimentator. foarte frecvent în Apus. ca si ideile. un cuvânt de ordine. vorbesc de d-nii Iorga si [Radulescu-]Motru. Fara sa vrem. cei buni s-aduna: mult pot. mai întâi un plan. el nu se retr age îndata dupa aceea. Dornic de a se gasi între egali. misiunea elitelor fiind subordonata. Câte creatii de ale lui n-au ajuns astfel sa faca faima altora? Dar ce importa? Vin îndata altele la rând. actiunea lui nici nu se va risipi. E pus în legatura cu cei pe care ideea lui e chemata sa-i intereseze. destinului colectivitat ii. Functiunea care uneste dinamica cu obiectivitatea e spiritul de organizare. e imediat sprijinita. la fe l. Creatia este pentru timp.Organizarea nu e însa posibila fara plan. iscoditor. pentru el. Profesorul e în sa mai mult decât atât. Daca el intra prin urmare în arena. vizionari. Aceeasi pozitie sintetica determina orientarea sociala a învatamântului sau. integrându-se. timpul nu iarta. activ. de bunavoie. si altul. Un duh neastâmparat. mijloace de lucru. actiunea lui nu va fi niciodata alaturi de aceea a razvratitorilor de mase. Pentru el. Colaborarea lui cu egalii se savârseste pe ntru masa. Orice intentie de înfaptuire i s-ar sugera e imediat cântarita si. fiecare devine autonom. Tipul acesta de profesor. nascocitor de probleme. mereu altele. planuri de lucru pentru un proiect si un sec tor determinat. Cursurile lui sunt predarea unui instrument de lucru. Cât despre lucrari. la un moment dat. în care predomina tipul substantial sau cel dinamic. într-o clipa de avânt. de idei. vine altul. iarasi în turnul de fildes. Continuitatea efortului organizat stimuleaza actiunea în chip mult mai efic ace decât biciuirea trecatoare a entuziasmului. ele sunt. El e si un mare animator al vietii noastre culturale. Astfel. metode de folosire organizata a mijloacelor de l ucru existente si îndemnuri la cooperarea metodica a specialistilor în folosul masel or. Îndata ce s-au maturizat. me todic. Firea lui e setoasa de or dine si realitate. descoperitor de oameni si fauritor de mijl oace. stimulator de energii si ordonator d e eforturi. alaturi de profesorii obiectivi. De aceea. si ideile cele mai fecunde. pentr u cercetarea unei anumite probleme. vesnic mobil. îl îndeamna sa nascoceasca necontenit lu cruri noi. în primul rân d pentru a denunta maselor primejdia înselaciunilor subiectivitatii. îsi dobând esc autonomia. Nu pentru et ernitate. în treprinzator. În jurul lui roiesc totdeauna to t soiul de cercetatori. Alaturi d e el. la chemarea masei. sau expunerea rezultatelor provizorii obtinute prin aplicarea me todelor. sprijin m aterial si moral. profesorul Gusti nu e niciodata singur. Dimitrie Gusti e grabit sa creeze. ci cheama elitele sa coopereze pentru ridicarea maselor. fara cadre. Dimitrie Gusti e în vesnica framântare pentru aflarea acestuia. nu se maturizeaza la el. Propunatorul primeste sugestii. ca si profesorii de al doilea tip. deosebit de activitatea lor faptuitoare. ca acestia. seminariile. ci chiar în cursul faptuirii lor. putini buni. Caci oamenii. gândul comparatiei ne duce la ceilalti doi mari dascali ai Universit atii românesti contimporane. fa îndata! Dar neastâmparul sau creator nu se margineste numai sa scrie carti si sa antreneze oameni dupa sine. deprinder ea mânuirii lui. activitati noi. e destul de rar în Universitatea româneasca. apoi o echipa de lucru si la sfârsit o institutie. Trebuie in .

Grija lui de capetenie se îndreapta totdeauna spre ce mai e de facut. în care toate entuziasmele sfârsesc prin a se irosi în scepticismul si indif erenta generala. în savâr sirea ei. amestecul. dar necontenit iluzionat asupra omului si posi bilitatilor lui. solipsismul. necompetentii. 6) dezorgani zarea.este în fond un entuziast. sunt: 1) empirismul.în tara aceasta rasariteana. Fara anumite neputinte si refuzuri. fara exceptie. Necontenit deceptionat de oameni.stitutionalizat. deopotriva. ea îmbina. refuzul de a coop era. gata sa vibreze la cel dintâi gest de elan ori de bunavointa. cele cu care nu se împaca. calapoadele dupa care lucrurile merg anapoda. la prima ocazie. Figura lui nu e nici "profetica". Calitatea esentiala a personalitatii lui este dinamismul ei obiectiv si organizator. si mustrarea lui pe siretii care simuleaza osteneli. nestiinta. la fiece pas. Mai curând sau mai târziu. Lucrurile pe care profesorul Gusti nu le poate suferi sunt categorice si pot fi precis enumerate. 7) izolarea. c u nici un pret. care e acela al relatiilor sociale. ba chiar si de sabotarea directa a cercurilor interesate . daca te gândesti ca. pentru a le birui. prostia . care cucereste. Un mare organizator si animator cultural! Un exemplar modern din rasa care a dat altadata omenirii pe colonizatorii. 5) necuviinta. omul acesta atât de bine informat întotdeauna. nepriceperea. incultur a. Niciodata nu l-am vazut multumit de ce a facut. înmormântând. sfârsesc prin a fi "deceptii". verva si luciditatea. superficialitat ea. since ritatea marilor momente cu politetea necesara convenientelor marunte. Profesorul se loveste. 8) interesarea. stimuleaza. dar întotdeauna încântat de ce va face. interiorizarea contemplativa. atât de exigent si de ironic când critica falsele valori. cum e a lui Nicolae Iorga. nici "olimpiana". mai curând sau mai târziu. catre cei care la chemarea lui raspund: gata! Dojana lui întâmpina mai ales pe lenesii care se codesc sa-si iasa din ale lor. plasticitatea ar pu tea dovedi existenta unui spirit amorf. Profesorul se apropie mai mult de d-l [Radu lescu-]Motru. sa sparga tiparele vechi. ca a elevilor l ui Maiorescu. necorectitudinea. impresionismul. trebuie sa le ciocaneasca necontenit. sa reînceapa! Ceea ce-l fereste de deziluzii mai grave este faptul ca entuziasmul sau e totdea una activ. lipsa de generozitate si tendinta de a specula oamenii si s ituatiile. dar si de intransigenta. dar merg. sa le scoata d in fire. în cel mai înalt grad. Nazuinta nestabila trebuie sa se fixeze. neinformatia. Unul din acei "pe dagogi ai vointei sociale" care au de realizat cea mai înalta misiune sociala din câte se pot închipui. dezinteresate. Inventarul lor va servi la conturarea definitiva a profilului profesoral. Cu aceste precizari deslusim mai exact chipul profesorului Gusti. Ceea ce nu împiedica pe Profesor ca. Lucrurile pe care Dimitrie Gusti nu le poate suporta. . care biruie pe toti. Omul acesta care uneste în chip atât de neasteptat neastâmparul creatiei si spiritul o rganizator. de când am început a lucra cu el. toti. asa l-am cunoscut pe profesorul Gusti. uneori. Aci. 4) necorectitudinea. de inertiile si nesigurantele tem peramentale ale colaboratorilor. de in sistente si rezerve. Recunostinta lui. Stai câteodata si te miri. orice avânt . fara sa se urneasca. 2) munca nesistematica. scoate oamenii din fire si-i îndeamna sa-si încordeze puterile la maximum. fauritori de civilizatii. pe care trebuie sa le folo seasca omul hotarât sa biruiasca. de opozitia surda. prin munca unui corp s ocial definit. orientat spre fapta. E în el un duh de tinerete neb iruita. îti dai seama de prodigioasa activitate de adaptari si de nuante. Sa nu se creada însa ca aceasta extrema elasticitate spirituala a efortului gustia n nu-si are limitele ei. de ineptiile si rutina birocratica a autoritati lor. Nu e cazul. 3) lipsa de informatie.energia acestui om ramas tot atât de proaspata si de neistovita. de-a lungul carierei lui didactice. aceea de a crea vietii forme si temeiuri noi si de a dezvolta constiinta contimporanilor asupra lor însisi si asupra telurilor actiunii lor. ca la începutul carierei! Daca te gândesti ca activitatea lui organizatoare se înfaptuieste în domeniul cel mai complex si nestabil. cum . Proteica si sociala. "anim atia" pe care o imprima oricarui lucru de care se apuca. lipsa de tinuta stiintifica. coplesita de lene si t embelism. printr-o echipa. si ca.

La cursurile si seminariile lui insista totdea una asupra bibliografiei. încât problemele sa aiba un aspect stiintific general si un caracter de aplicatie concreta. iar dintre toti studentii care preparau acelasi subiect. Tema era astfel aleasa. sau problema unitatilor sociale. ceil alti. a creat si a impus valori. în vreme ce unii profesori. macar astfel. Fiecare student alegea câte o problema. din ce ea ce a scris D. cum se redacteaza textul provizor si cel definitiv si cum se tipareste un articol de ziar.obicei specific culturilor înapoiate. ca si de seminariile în care se studia problema cadrelor: biologic (Facaoaru). alt an. gelosi de i nformatia lor .X. istoric (Pasa). P reocuparea aceasta de initiere tehnica si de progresele stiintifice ale studenti lor sai e aproape unica în Universitatea româneasca în care profesorii sunt preocupati mai mult de ideile lor decât de formarea elevilor. Studentii erau obligati sa cerceteze un anumit numar de carti fundamentale recom . condus direct de Profesor. Nu o data Dimitrie Gusti nu se sfieste sa învete pe studenti "secretele profesiona le" ale mestesugului carturaresc. superioritatea si distanta fata de acestia. de mirare ca. Principalul obiectiv al lucrarilor de seminar îl constituie. mai mult sau mai putin straluciti. pentru a-si pastra. îti pune la dispozitie carti le lui proprii. numero ase prefaceri. se întorc ca Saturn împotriva acestora ca sa -i distruga de îndata ce cuteaza sa emita vreo parere originala deosebita de a lor . Amândoua aveau ca obiect o tema generala. cum se extrag pasagiile de u tilizat si cum se folosesc. deci. se tinea în sala a V-a a vechei Univer sitati si studia doctrinele politice ale lui Machiavelli (Radu Budisteanu). de revista sau o carte. Petrescu). de-a lungul timpului. Despre ce au fost seminariile de la Iasi nu avem informatii decât indirect. clasele (I. La fel. Hobb es (Al. cum se adnoteaza. Cum se citeaza. cauta mijloacele sa te puna în contact cu cercetatorii competenti de îndata ce te vede preocupat de o chestiune. deci. Dimitrie Gusti a facut scoala în Unive rsitatea româneasca si ca. seminariile lui reprezinta atelier ul în care se deprinde mânuirea acestui instrument. Învata pe stud entii sai cum se citeste o carte. Claudian) sau Jean-Jacques Rousseau (Gabrea). C. Gusti în revistele straine asupra acestui seminar. în cari stiinta mai poate fi m onopolizata -. g elosi de renumele câstigat de elevii lor. în aceste conditii. desfasurata în mai multe probleme. coreferenti. seminarul se ocupa cu cercetarea desfasurarii istorice a doctrinelor. precum si din lucrarile tiparite ale acestuia. Di mitrie Gusti te întâmpina întotdeauna cu ultima informatie. Nu e. Seminariile conduse de profesorul Gusti au suferit. Îmi amintesc desigur de acele vremi în care seminarul. Formarea personalitatii cercetatorilor Originea aplicatiilor sistemului Monografiile sociologice si etice Spiritul seminarului Munca de echipa Daca cursurile profesorului Gusti alcatuiesc forul în care se transmite instrument ul de cercetare ce-l constituie sistemul sau.Dimitrie Gusti îsi sprijina studentii cu toate puterile lui si se bucura de izbân zile lor ca de niste izbânzi proprii. trebuind sa participe la colocviul care urma totdeauna dupa c itirea lucrarii. Si una si celelalte arata ca între seminarul de l a Iasi si primele seminarii din Bucuresti ale profesorului Gusti n-au existat de osebiri esentiale. în vreme ce alti profesori. formarea person alitatii cercetatorilor sociali. se desemna unul ca referent. ascund studentilor cu grija propriile lor izvoare de informatie. mai mult decât oricine. dezvoltându-se paralel cu problemele iscate la cursurile sau în lucra rile lui. cu cercetarea sistematica a problemelor. SEMINARUL Misiunea lui. cu o migala pretioasa si cu o pasiune admirativa pentr u informatia corecta si complexa asupra problemelor puse în discutie. Astfel. Un an.

motivata de c omunitatea de soarta. ridicând tonul. alteori cu ironie si câteodata chiar taios. Unii desfrunzesc fisierele bibliotecii spre a gasi literatura explicativa a misc arii studentesti. si Cooperativa studenteasc a . Profesorul. apoi sa-si completeze bibliografia singuri. care toata viata a visat înfiintarea unui institut de presa. conceptele g ata facute. Preopinentul s-a încapatânat. sub îndrumarea de fiecare clipa a Pro fesorului. care. cu ultimele lucr ari aparute asupra subiectului. care dainuieste pâna azi. Altii cerceteaza situatia comparativa. dar tare intransigent în vorba. cu conditia sa aiba v aloare de argument. dadea indicatii asupra felului în car e trebuiesc citite si folosite. Profesoru l deprindea pe studenti sa fie corecti în tinuta si continutul comunicarilor. Programul studentesc e gata de tiparit. pusa la dispozitie de d-l Bi ber. de asemeni. în chip minunat. pentru ca studentii sa le cunoasca. care nu urmareau decât "sa faca efect" asupra cole gilor. bibliotecarul. Studentii se pun pe lucru si dupa câteva luni. de asemeni. Când preopinentul era îndraznet. "Principele" lui nu e un monstru . drept "canalie" pe Machiavelli. În vreme ce Universitatea sta închisa pentru marea masa a studentilor. Aplecati asupra Nationa litatii în arta a d-lui A. D imitrie Gusti îsi aduna studentii în fostul local al Bibliotecii Pedagogice a Casei Scoalelor. în cursul disc utiei. În anul 1923. Profesorul nu admitea însa improvizatii le studentilor. adunate de pe ulita. restabilind ordinea îndata. un anumit respect fata de demnitat ea cugetarii. Evoc în gând amintirea acelor seminarii! Discutia se isca totdeauna. Cu blândete uneori. ca si invectivele. pâna a rosti t epitetul injurios la adresa florentinului. care aseaza natiunea în arbitrar. C. . Profesorul trece la înfa ptuirea dezideratelor programului. sa arate ca. Tineretul punea patima si problemele erau p asionante. când izbucneste greva studenteasca. Acolo. Orice idee era primita. îsi face loc în mintea lor adevarata idee a natiunii. Furtuna trecuta si lucrarile intrate în fagasul lor normal. înlatu rând taria invectivelor menite sa ascunda slabiciunea argumentelor si parada de er uditie când nu era decât de suprafata. întemeiata pe vointa trairii în comun. cu un ton autoritar. erau "cliseele retorice". Amândoua. impusa de identitatea cadrelor si de asemanarea manifestar ilor. Zadarnic a sarit Alexandru Vianu. Dimitrie Gusti gasese cel dintâi pri lej. Profesorul nu se sfia sa ironizeze crunt pe delincvent. aprinsa. Între doctrina realista. Aci se vadeste. Era desigur o copilarie! Dar Profes orul nu a admis-o. adunati în jurul Profesorului. în Bucuresti. cu toate ca personalitatile puternice îl interesau pâna într-atâta. discutata si lamurita. cari risipiti pe ulita îsi striga sentimentul vag al unei nevoi de actiune fara ideal precis. dintre cei mai buni. care a îndraznit sa califice. pe atun ci student. dar si o tinuta intelectuala si etica fata de idei. A raspuns tare de tot. Avea. caracterul metodic al învatamântului sau. studentii în sociologie îsi împart mu nca. sa foloseasca lucrarile seminarului la rezolvarea problemelor s ociale de imediata actualitate. Caci ceea ce cauta sa impuna Profesorul prin seminar nu erau numai idei. Profesorul aducea totdeauna în sala cartile despre care se discuta si le facea sa circule. ci "omul politic" obisnuit. care-ti impune curtenie si stapânirea de tine. avea gr oaza de asemenea "gazetarie". fata de ideile vremii. care confunda natiunea cu poporul. ei se caznesc sa înteleaga adevaratul concept al nationalismului. si d octrina pur autodeterminista. oarecare temere de "geniile" pus tii. si nu stiu daca n-a poftit pe preopine nt afara! Ne-am mirat atunci de aceasta vehementa. apanagiul stilului asa-zis "gazetaresc" . exista înca. trecut la Rectorat. Rezultatul e Oficiul Uni versitar. Cuza. vorbim de cuprin sul lui.andate de Profesor. Astazi o înteleg mult mai bine. încât studentii cârteau ca ar fi d "superstitia valorilor". precum si de nadejdea viitorului comun. Comunitatea de lucru a echipei din 1923 nu ramâne fara roade. Tot atât de rau primite. de "sfertodocti" cum îi placea sa-i numeasca cu o vorba a lui Pârvan. inspirata de comunitatea idealuril or etice. Mai departe. Aci îi lamurim numai geneza. chiar destepti. chiar atunci când comba ti pe adversar. Mi-aduc aminte de indignarea Profesorului fata de un student al lui. la mesele din salile Casei Macca. împreuna cu studentii.

planul cercetarilor e gata. printre noi erau specialisti încercati în di sciplinele necesare ansamblului cercetarilor monografice. de cercetarile echipelor monografice ale priet enului sau. Dimitrie Gusti por nea cu studentii sai ca sa-i formeze la aceasta munca. Popescu. sunt cercetati: Le Play. ca totdeauna. Decusara. Dumitrescu. în sti inta sociala româneasca.si rezervându-si siesi cercetarea "socialului" ca aspect special. care luptau sa reconstituie. portului. psihologia: Costin. asistent. Eram acum peste patruzeci de insi. Prej beanu. Confruntarea planurilor si metodelor preexistente si critica lor. pasionatul cercetator al "omului" si al "formei lui vii". munca a a urmat fara preget. în zece zile de munca. din nefericire la noi înca nedeprinsi cu munca în comun. om de va sta cultura. De la începutul anului scolar 1924-1925 studentii se pun pe lucru. Si cam pe aproape de Pastele anului 19 25. dar nu fusese pâna atunci înteles decât în ragmente. din Rusetul Brailei. chipul autentic al românului de astazi! Cercetatori singuratici ai acestor lucruri mai fusesera desigur. ca acum. îndeletnicirilor. zi de zi. Dar în ochii lui era o bucurie greu de as ternut în scris.pri n ce minune? . se înjgheba aici o munca de echipa. în cea dintâi cercetare monogr afica. de acum. cel putin sa masoare greutatile si sa jaloneze calea înlaturarii lor. Nomenclaturile lor sunt comparate cu planul cursului din 1910 al profesorului Gusti. religia si moralitatea: eu. Însem narea problemelor esentiale care revin în fiecare sistem si apoi rânduirea lor logic a. Ionescu. d -l Vladescu-Racoasa. biologia: Georgescu. Ioan Costin. dar a vorbit cu caldura si entuziasm launtric. Ce li se cere e ste sa faca o aplicatie a sistemului de cercetare la realitate. Gusti a izbutit. dupa cum mai fu sesera si cercetatori singuratici ai trecutului istoric. economia si manifestarile politice: Vladescu-Ra coasa . Profesorul avea sa dea studentilor o noua sarcina: alcatuirea "planului d e cercetari monografice" si pregatirea acestor cercetari pe teren. daca nu sa în faptuiasca cea dintâi monografie sociologica (pâna acolo va mai fi drum). Era profesorul Brailoiu. Bureau si alti ce rcetatori monografisti si etnografi. spre a lucra l aolalta. Georgescu. care-si propuneau sa întel eaga împreuna. Mi-aduc aminte. Dar voia buna a tineretii biruia. si studentii: C. Gh. vor fi întovarasite. literatura si arta: P. economia: Dumitrescu. credintelor. Întorsi în Bucuresti. obiceiurilor. Profesorul a multumit echipierilor pentru munca înfaptuit a. Fireste.În curând. limba si obiceiurile: C onstantinescu. Gh. Cercetarile echipelor arheologice ale lui Pârvan.. Îndata dupa Duminica Tomii. În vara anului1928. adânc gânditor. D. I. din Ne rejul Vrancei. Ionescu . Eu am plecat apoi în Franta. Si harta pe care studia devenea vie. dupa ramasitele pastrate în pamântul adânc si neprefacut al vechei Dacii. A vorbit masurat. recunoscând greutatile drumului de strabatut. care consimtisera. între cercetatori specializati în ramuri deosebite. Si. Roux. ajunsi curând de pe urma de Alex. Aceasta expeditie de zece zile a "Argonautilor" monografiei în cautarea "lânei de au r" a realitatii românesti deschidea o epoca. am a gasit echipa la Fundul Moldovei în Bucovina. manifestarile spirituale. si condu cerea generala a echipei -. chipul vietii sociale si sufletesti a stramosilor no stri. de seara în care. în 1927. În timpul verii. profesorul D. Ion Belcin. D. Metoda de lucru e aceeasi. Tourville. Multumirea lui. se muncea înca mai mult paralel decât împreuna. cu asistentii sai de la Institutul de Anatomie si Embriologie d in Bucuresti. aratatoare a unui viitor pe care l-as înc hipui în vis. În 1926. era sobra.sa iasa din turnul de fildes al preocuparilor lor. primeam vesti. Împartind rolurile strict: cosmologia: Prejbeanu. pentru studii. nadejdilor si ostenel ilor oamenilor de la tara. istoria: Popescu -Goicea. în vagonul-restaurant al trenului care ne aducea înapoi în Bucuresti. P. Popescu-Goicea. . Constantinescu-Mircesti. Convins ca o cercetare sociologica nu este posibila decât prin colaborarea special istilor. Rând pe rând. manif estarile administrative: Belcin. daca nu l-as fi vazut aievea. V. Pentru întâia oara însa. ceea ce în fapt traia ca un tot. pornesc catre Goicea-Mare din judetul Dolj. luptând sa reconstituie. Vedea crescând frageda întreprindere sti intifica si multiplicându-se în zarea satelor numeroase pe care le strabateam din fu ga. Era acolo d-l profesor Rainer. Vignes.. ingenios nascacitor de metode. D. Cârlogea si cu mine. Gusti. dupa observatiile facute direct asupra asezar ilor. si destule greutati în tâmpina colaborarea la tot pasul. O munca în colaborare.

alaturi de cei ramasi din vechiul grup al "Sociologilor din dreapta Dâmbo vitei". arheologul trecutului nostru nescris. la întocmirea noului plan de cercetare. apele. tot când treb uia. Elisabeta Constante. vesnic atent sa surprinda un fapt nou. Fapt mai însemnat . în prezentarea sistematica a profes orului Gusti. Cront. Studentii specializati în filosofie faceau cu d-l Vladescu-Racoasa. dezvaluind întelesuri nebanui te lucrurilor celor mai obisnuite. neobosit. la Runc. proaspat cuceriti pen tru cercetarile monografice. constiincios. G. pe teren. la Cornova. Si. cu problemele respective. Pe baza ac estui plan. aceasta este perioada în care am stat cel mai aproape de gândul lui. Nicolae Argintescu. Maria Darmanescu. pâna la venirea lui Traian Herseni din Germania. sau. Nu e locul sa insist aici. când ac est seminar i-a trecut lui. cu studentii de la toate specialitatile. Era . arhitectul Armasel si atâti altii. Era u. Mai târziu. În ultimul timp. e facut de Traian Herseni. Stahl. o problema speciala: Individ si societate. în sfârsit -last not least -. pentru întâia oara. Marin Popescu-Spineni. în 1930. aflata sub îngrijirea Profesorului. pe atunci proaspat licentiat în filosofie. Profesorul m-a însarcinat sa condu c primul meu seminar. seminar de sociologie si etica. în 1929. Ma ria Negreanu. Stahl. consacrându-l formarii elementelor necesare echipelor monogr afice. codrii si casele. la Sant. Ion Zamfirescu. care îl face. p utin timid. pastrat numai în obiceiuri. pe lânga cercetarile propriu-zise. Seminarul pentru anul II e bifurcat. îndrumând totul. pâna astazi. în 1932. Ion Costin. Alexandru Claudian. acest seminar a fo st preluat de H. cu o vorba. care stia sa faca sa vorbeasca muntii. pe ani si pe sectii. studiind. cu un sfat. iar proseminarul obligat or pentru studentii anului I era dat în seama d-lui conferentiar N. Tema proseminarului era comentarul textelor lui Tard e si Durkheim. pe care l-am întins pe pereti în nenumarate tablouri sinoptice în ziua "expozitiei" si a serbarii de sfârsit! Din tot timpul cât am lucrat cu profesorul Gu sti. când trebuia. Claudian. ca si în 1933. Seminarul meu a fost cel dintâi în care s-a studiat planul de lucru.secretarul general al Societatii Compozitorilor Români. geografie si folclor fac seminar de sociologie monograf ica cu H. divulgându-se tuturor metoda Profesorului. cercetând metoda de lucru în monografie si aplicatiile ei. pe atunci la începuturile "Arhivei" sale. zicatori. Pe masura ce cursul se dezvolta. De la 1933. Era Traian Herseni. În tot acest interval de timp. tot mai adâncit. Tema acestui seminar este enciclopedia stiintelor socia le si înfatisarea lor. Petrescu. cu o mustrare. întâlneam l a lucru. cercetând totul. cu aparatele lui perfectio nate de înregistrare. si pe studentele si studentii mai tineri: Dom nica Paun. iar eu am trecu t la "Sociologia generala". Felul în care s-a precizat mai târziu tehnica cercetarilor monografice a fost descri s în chip amanuntit de d-nii Herseni si Stahl în volumele consacrate acestei problem e. la Dragus. iar în 1935 si 1936. cercetarile au continuat. vaile. iar la Dragus. Era profesorul Georgescu Breazul. de curând traduse în editura "Cultura Nationala". eu ramânând numai la cel de etica. pâna în ultimul ti mp.H. H. Ajunge sa spun ca.vazând totu l. Deasupra tuturor era însa Dimitrie Gusti. cu sotia. Marcela Focsa. Paula Gusti. si m ai târziu d-lui Al. lua si seminarul o dezvoltare tot mai mare. seminarul pentru anul I. Studentii de la istorie. întorsi de la Fundul Moldovei. în care studentii mai rasariti ne ocupam sa înjghebam " monografiile". Campania aceasta a întrecut în amploare tot ce se lucrase pâna atunci. muzicologul erudit. Xenia Costa-Foru bunaoara. Cos tin. Elvira Georgescu. m asuratori si curele de mosie. cu Profesorul. pe atunci îndragostit de Vrancea. Stahl si cu mine a lucrat pe îndelete. seminarul general era facut de Profesor. caci întâlnirea în treaca ea Bibliotecii Nationale din Paris nu-mi lasase nici o amintire clara . H. d-l Vladescu-Racoasa face seminar de sociologie politica. iscoditor. cu un îndemn. o echipa formata din Prejbeanu. v esnic preocupat sa organizeze totul. asa încât în curând va fi împartit pe materii. H. minunatul cunoscator al a riilor de raspândire ale cântecului românesc. C. Burdun. îndraznet. St ahl. cu toata amanuntimea bibliografica . în cicluri succesive.eu îl întâlneam la lucru întâia oara. în 1931. Semnatarul acestor rânduri face cu studentii din toti anii de la specialitatea fil . dezvoltându-se mereu si interesând tot mai mul ti studenti si cercetatori. cu toti studentii.

Nu numai când era v orba sa-i dea sprijin în munca ei intelectuala. Exigent. Pentru studentii cari prepara licenta în sociologie sau etica. recomandarile lui. În fapt. alternând. o comunitate de sentimente greu de destramat. ca orice îndrumator. comentând toata literatura respectiva. aceasta comunitate ajunge sa cuprinda laolalta pe conducatori s i condusi. Timiditatea fireasca a celor multi. niciodata nu i-a privit autoritar. a fost sa stearga ac easta deosebire. dar si când era vorba sa o sprijine în viata ei de toate zilele. precum si pentru ce i care se prepara pentru doctorat. Staruinta lui nu si-a preocupetit-o niciodata pentru ei. pâna a ajunge "piatra de încercare" pentru unii . atunci când un lucru i s-a parut drept. ori de câte ori e silit sa spuna cuiva o vorba de descurajare si timid. Casa lui. cursurile si seminariile d-sale sunt independente de celelalte. seminar pentru aceasta stiinta. dar în fond generos si bun. biblioteca lui. de specializare. În afara de aceste seminarii. În ultimul an s-au studiat Manifestarile spirituale. între colaboratorii oricarei întreprind eri omenesti. Exista deci o penetratie continua între activitatea seminariala si a ctivitatea institutelor prin care studentii îsi întregesc pregatirea intelectuala! Lucrul acesta împlineste dezideratul exprimat în lectia inaugurala a cursului sau di n 1910. nu i s-a atras o data atentia as upra cuiva. în care studentii sunt pusi sa-si încerce puterile în cercetari concrete tot mai grele. acest seminar cerceteaza o problema anumita. însa. care nu creeaza nici un sentiment de jena celui obl igat. În relatiile lui cu studentii. Prietenia ce leaga oamenii care întreprind un lucru împreuna nu e rara. pentru învingerea obstacolelor întâlnite-n drum. constiinta împartasirii aceluiasi ideal. N-as putea încheia aceste rânduri consacrate seminarului profesorului Gusti fara a v orbi nimic de atmosfera care domnea în el si de relatiile acestuia cu studentii sa i. sau a asistentilor. profesorul Gusti face un seminar deosebit.osofie care dau examen de etica. sub îndrumarea directa a titularului. câte un an. Atunci sunt trecuti din seminar în una din numeroasele întreprind eri care întregesc activitatea acestuia conduse de profesorul Gusti. Dimitrie Gusti n-a sovait niciodata sa-si puna obraz ul pentru altii. studiul istoric al doctrinelor cu acela sistematic al problemelor acestei st iinte. Amintirea ex perientelor comune. profesorul Gusti i-a purtat de grija. cu acel sentiment degajat. Cum vedem. Dar a facut-o totdeauna camaradereste . Acest seminar este închis. fireste. Trecerea di n ele. fara sa nu-l fi luat numaidecât în seama. în sectiile diferitelor institutii sociale organizate de Profesor. Astfel. care-l face slab. în to ate amanuntele ei. tot pe lânga aceeasi catedra e socotit si seminarul de estetica al d-lui Tudor Vianu. în fata oricarei dezaprobari . Unul din marile daruri ale lui Dimitrie Gusti. În fiecare an. Singurul lucru ce i s-ar putea reprosa este aceasta bunatate excesiva. se face pe nesimtite. Seminariile profesorului Gusti sunt deci institutii deschise în afara. când a fost nevoie de un cuvânt pentru ca sa li se deschida o poarta. pe nesimtite. Dar. Nu sunt admisi decât studentii care se disting la seminar iile preparatorii. foarte rar. creeaza. ci mai mult de ce au de gând sa faca. a putut trece pe lânga unii oameni fara sa se intereseze de ce e în su fletul lor. pâna ce ajung sa po ata lucra singuri. în jurul seminarului s-a constituit cu vremea o adevarata familie spiritua la. relatiile lui au fost totdeauna la dispozitia studentilor. Ani de zile. ca profesor. solidaritatea împotriva atacuril or pornite din afara. chiar at unci când lucreaza împreuna. uneori. sentimentul distantelor sociale. Daca. de sus: ci totde auna ca persoana fata de persoana. deosebirea de vârsta si de formatie creeaza de obicei între unii si altii o prapastie. seminariile profesorului Gusti sunt azi o vasta întreprindere stiintifi ca . parinteste. nevoia ajutorului rec iproc.

nu fara oarecare amaraciune. o intensa activitatea culturala si poli tica. APLICATIILE SOCIALE ALE SISTEMULUI. Ele vor fi realizate mai întâi în proiectul de organizare a Universitatii Daciei Super ioare si apoi în institutiile create de pe urma programului studentesc. Ca întotdeauna. hranindu-i cu lingurita. 3. în Planul de organizare a vietii studentesti. din 1927-1928. nu s-au sfiit ca. p recum si în alte doua studii. Ideile din aceasta lectie au fost reluate mai târziu. intitulate Universitatea sociala. sau poate chiar i-a salvat de la moarte. care este aceea de a pregati elitele creatoare de cultura si conducatoare ale . sensul reformei universitatii trebuie cautat în functiunea ei social a. odata ajunsi. universitatea. asa cum era predat în scolile superioare românesti. De toate aceste neajunsuri. Fireste ca eticianul cunoasterii si iubirii de sine i-a înteles. Reforma vietii universitare nu putea sa nu ispiteasca. Activ itatea ei îl interesa deci prea de aproape. stiut fiin d ca aceasta floare rara e apanajul sufletelor alese. Nu putea însa ramâne neîndreptat cadrul însusi în care urma sa se desfasoare învatamântul s al. care privesc: 1. organizarea cercetarilor sociale. în primul rând. 2. adica ceea c e puteau face. Bunatatea aceasta nu i-a adus întotdeauna recunostinta ce i se cuvenea. biblioteci si centre de documentare Programul studentesc Opera de Ajutorare Oficiul Universitar Cooperativa Studentilor în Litere Calauza studentului Ancheta asupra vietii universitare În afara activitatii universitare propriu-zise.. Pentru el. organizarea vietii culturale. pe Profesorul de curând întors din strainatate. pentru ca întotdeauna. ORGANIZAREA VIETII UNIVERSITARE Fisiere. azi greu de g asit. în pustiul însingurarii la care se izoleaza majoritatea intelectualilor români . asa cum sunt naturile cu adevarat sociabile. alcatuit cu studentii în 1923. universitatea era prima unitate sociala cu care se întâlnea direct. mai mul t decât individualitatea oamenilor. l-a preocupat personalitatea lor. XI. sa se întoarca împotriva dascalului lor spre a-si reali za ambitiile sau socotelile proprii. Astfel. consacrata acestui subiect. ce caracter întelege Profe sorul sa dea cursurilor si seminariilor sale. un centru de atractie si de putere. Ci multi din cei pe care i-a îndrumat. Principiile reorganizarii universitatii sunt cuprinse într-o lectie. iar oamenii sunt asa alcatuiti încât prefera sa fie pretuiti pentru e i însisi mai mult decât pentru misiunea lor. Am vazut. Profesorul nu a scapat. ce a realizat di n aceste idei. si a surâs. organizarea vietii universitare. pentru a nu o judeca în raport cu idealu rile sale etice si pentru a nu-si propune imediat s-o reformeze. si asupra misiunii pe c are o atribuie el acestui învatamânt. Dimitrie Gusti reprezinta un liman. Am vazut. de asemeni. Am vazut. ori i-a impus. ca si în afara de ea. cu ideile pe care le-am vazut în primele pagini ale acestui studiu. În ce masura aceasta activitate are legatura cu învatamântul sau universitar. cercetând lectia lui inaugurala. ne propu nem sa cercetam în paginile urmatoare: Vom urmari aceasta activitate în trei directii. profesorul Dimitrie Gusti a desfas urat. în universitate. dar constiinta misiunii lui si larga lui simpatie "iubitoa re de viata si oameni" l-au facut sa-si reverse asupra altora grija parinteasca a formatiei lor intelectuale. în sfârsit. sau carora le-a deschis o cale în viata. care sunt ideile sale asupra învatamântului social.

înfiintarea unui corp de stenografi universi tari si a unui învatamânt social comun tutulor studentilor. sau Fundat ia Carnegie. organizarea învatamântului universitar nu trebuie sa tinda la înmagazinarea de cunostinte. Când. publicarea unor anuare de lucrari. Ideea bibliotecii nu-l satisface însa pe deplin. Din acel moment. Lectura fiind principalul instrument de formatie a cercetatorilor si baza materi ala a oricarei cercetari. înfiintarea unei sali de lectura. în curând. În ce priveste cursurile. a natiunii si a omenirii. D. cu a jutorul colaborarii dintre Institutul Social si Fundatia Rockefeller. eticei. care sa centralizeze întreg materialul documentar. dornice sa înfiinteze în Bucuresti centre de documentare sud-est-europe ana. cuprinzând toate ziarele si revistele periodice. puse la dispozitia studentilor. Despre organizarea studiilor universitare. stud iu amanuntit. de la baza învatamântului universitar românesc. al profesorului Gusti. a unor vaste arhive sociolog ice. Ceea ce nu poate înfaptui în universitate organizeaza însa. a unei biblioteci generale a univers . care cuprinde toate periodicele importante di n domeniul stiintelor sociale particulare. misiune care sa cu prinda întreaga viata a comunitatii studentilor cu profesorii. Prima concretizare a preocuparilor lui de organizare universitara este acel proi ect de organizare a bibliotecii seminariilor Facultatii de Litere din Iasi. perfect defini ta. înfiinta rea unei sali de lectura. întocmirea unui prospect al lor. un fisier centralizator al tutulor cartilor de sociologie. intern si comparativ. înfiintarea unor institute superioare de cercetari practice. în germene. regularea orelor de curs între profesori. izbucnirea grevei stud entesti descopera criza adânca. El însusi nu e decât o aplicare la împrejurarile specifice ale României. Programul rezultat din aceste studii cuprinde. A încercat-o totusi. programul preconizeaza: putinta înlocui rii examenelor prin participarea activa si meritorie a studentilor la lucrarile de seminar. îl vom vedea organizând. Recomandarile acestui program sunt grupate pe capitole. prin Oficiul Universitar. Ceea ce urmareste necontenit este înfiintarea unui vast centru de documentare sociala. pentru organizarea unei biblioteci de sta t. în timpul decanatului sau. programul recomanda: terminarea localului universitatii. a acelei Alma mater pusa în slujba creatiei. ci pregati rea universitara trebuie sa devina o adevarata misiune etica. ideile tutulor reformel or universitare si tutulor operelor de asistenta studenteasca. în mintea Profesorului. gândirea lui Dimitrie Gusti va fi necontenit preocupata de proble ma aceasta a bibliotecilor. realizarea ei nu si-a gasit înca o formula definitiva. la Institutul Socia l. În ce priveste seminariile. organizarea bibliografiilor de special itate. etica si politic a aflatoare în bibliotecile publice din Bucuresti. Pentru aceasta.natiunilor. în 1923. Daca ideea acestui centru de documentare e. gruparea seminariilor în institute. programul preconizeaza: înzestrarea lor cu materialul ne cesar. care va culmina în proiectul iesit din lucrarile secti ei bibliologice a Institutului Social. ci la formarea personalitatilor creatoare de valori folositoare s ocietatii. proiecteaza. Ca atare. sociologiei. organizate de atu nci încoace. completa rea catedrelor cu docentele necesare. politicei. Dimitrie Gusti gaseste un prilej neasteptat sa aplice principiul sau de cercetare direct a a actualitatii sociale cu studentii seminarului sau. nece sar pentru pregatirea legislatiei. a id eilor esentiale ale sistemului amintit. Mai târziu. în 1923. cu planuri si anexe asupra felului în care sunt organizate aceleasi institutii în strainatate. unde creeaza o sala de lectura. universitatea nu trebuie sa fie o fabrica de diplome. care este Universitatea în sensu l ei esential. cu studentii seminarului de sociologie si et ica. Organizarea bibliotecilor si a izvoarelor de informatie stiintifica nu e singura preocupare reformatoare a profesorului Gusti. Astfel. Gusti va da o atentie desavârsita institutiilor menit e sa înlesneasca aceasta lectura.

Cu privire la relatiile dintre studenti si profesori. Când. cu ajutorul muncii dezinteresate ofe rita de câtiva medici universitari. El mai organizase un serviciu de informatii pri vitoare la viata materiala: gazde. În sfârsit. El recomanda înfiintarea unui oficiu de informatii privitoare la viata universitar a nationala si internationala. A. R. La realizarea dezideratelor prevazute în acest program. El mai pune principiul organizarii si conducerii prin studenti a institutiilor crea te pentru acestia: camine si cantine pe facultati si pe judete. al carui principal protagonist va fi în lumea noastra culturala. În 1927. (European Student Relief). examenelor. S. asupra relatiilor interuniversitare si relatii lor intelectuale internationale. prima publica tie de acest fel. adunate în asociatii regionale . întemeierea unui credit cultural si a u nei case de economii studentesti. programul cere ca modifica rea regulamentului sa se faca cu participarea studentimii. programul cere asigurarea suprematiei elementului national. el organizeaza mai întâi O. intitulat Universitatea sociala. C. ajutoare banesti. D. împreuna c u secretarul Facultatii de Litere. înfiintarea de coo perative. ale carei rezultate sunt în curs de publicatie. masa. organizarea asistentei medicale. hrana. mai completa. asi stenta medicala. împreuna cu Seminarul de sociologie. Aceasta institutie. regulata. prin organizarea de catre stat a trecerii fii lor de sateni în universitate cu ajutorul burselor acordate elevilor distinsi. ocupatii. S. o statistica a vietii universitare . se înfiinteaza primul Oficiu Unive rsitar. camine. D. Gusti publica. Oficiul Universit ar este preluat de aceasta facultate si pus sub îndrumarea directa a Seminarului d e sociologie. S. Zaharescu si mai târziu de d-l Paul Sterian. devenit mai târziu I. carti. un îndreptar pentru studentii acestei facultati si întreprinde. Oficiul Universitar fiind preluat de rectorat. îmbracaminte. medicamente. orasului si vietii universitare. o ancheta as upra vietii studentesti. El mai preconizeaza participarea obligatorie a studentilor la viata asociat iilor. Oficiul Universitar organi zase o sectie importanta de ajutor medical. în genul celor aparute în strainatate. pe care profesorul Gusti o inspira ca administrator-delegat. (International Student Service). D. Acest oficiu îndeplinea functiuni informative multiple. În 1928 apare o noua calauza. (Asociatia Studentilor Crestini din România) . în 1929. cuprinzând. ideea autoa jutorarii studentesti. a unei calauze-almanah si a unui birou de informatii. În 1930. mai cere sa se organi zeze trecerea studentilor prin mai multe centre universitare. Oficiul Universitar publica cea dintâi Calauza a studentului. ajutoare si planuia sa organizeze o tipografie proprie pentru publicarea cursurilor în conditi i satisfacatoare precum si o sala de lectura. prin secretariat. care sa poata da lamuriri asupra posibilitatilor de gasire de locuinta. Dimitrie Gusti devine decanul Facultatii de Litere. realizeaza la noi. întocmirea obligatorie a rapoartelor de activitate a acestor asociatii. El organizase o retea de informatii asupra studiilor.-ul (Opera de Ajutorare Studenteasca).itatii. cantine. precum si un apendice consacrat tehnicei muncii intelectuale. în tara si strainatate. a congreselor. în frunte.toate grupate în uniunea generala studentea sca. Dimitrie Gusti trece de înda ta! Împreuna cu studentii de la A. D. A. precum si schimbul de studenti cu strainatatea. spiritul sau organizator îmbrat iseaza ideea "Cetatii Universitare". apoi un istoric al învatamântului universitar românesc. ocupatii. înfii ntarea unui ziar studentesc si organizarea anuala. regulamentelor de studii. Când. condus de d-l C. studii si publicatii asupra vie tii universitare si în special sa publice o calauza destinata studentilor. . Acelasi oficiu ar fi urmat sa întreprinda anchete. pentru întâia oara. S. S. Aceasta calauza e un îndrepta r complet al studentului în privinta studiilor. Relativ la organizarea vietii materiale a studentimei. în 1932. distractii si asupra orientarii profesionale. studiul Profesorulu i asupra misiunii sociale a universitatii. programul prevede organizarea paralela în as ociatii de facultati. În ce priveste organizarea studentimei. Gusti devine ministru de instructie. Pe lânga acest O. R. reunite în asociatii pe centre universitare si în asociatii ju detene. în legatu ra cu activitatea E. S.

fara îndoiala. Institutul Social Român. decât în masura în care existenta lui se leaga de învatamântul Profesorului. Profesorul a rostit ex plicit cuvintele: "viitoare asociatii". Într-adevar. este. stimulator de oameni si de inter es social. politica sociala a imperiului german". XII. Ea nu face decât sa rodeasca o ide e a carei samânta se gaseste aruncata tocmai în lectia inaugurala a cursului din 191 0. aceeasi credinta în cooperatie si în colabo rare. Aceasta activitate Dimitrie Gusti a întreprins-o prin: a) b) si c) Institutul Social Român. aceeasi încredere în oameni si în posibilitatile lor. ideea acestui institut e mai veche. ca în Germania.. întemeiat de profesori universitari de economie politica si barbati de st at germani. intentia de actiune nu e precis conturata. acelasi spirit de organizare.. Totusi. profesorul Gusti spusese: "Seminariilor le corespunde în Germania organizarea tuturor specialistilor în asocia tiuni care se întâlnesc anual si care au organele lor periodice. aceeasi nemultumire cu starea de fapt. Ideea Institutului Social e cuprinsa limpede în acest text. vestitul Verein für Sozial politik. cred. de stimulent. asa cum le cunoastem si din alte activitati. aici. ca studiul stiintelor sociale. care cheama actiune a sociala. care constituiesc însusirile sale sufletesti esentiale. Înfiintarea Institutului Social s-a înfaptuit la Iasi. al profesorului Gusti. în cursul lectiei inaugurale din 1910. Caci Profesorul crede înca în pos ibilitatea stramutarii activitatii legislative din comisiile parlamentului si di . Si mai departe: "Sa îndraznim oare a spera ca prin activitatea unor viitoare seminare si asociatii sa se schimbe fundamental. în universitate. în ceasurile amare ale razboiul ui. a influentat si influenteaza înca. o proiecteaza pentru viitor prin: Facultatea de Stiinte Sociale. precum si problemele sociale românesti în special? Este timpul. acest Institut. modul îngrozitor de superficial cum se trateaza astazi stiintele sociale si sociologice în general. Ele evidentiaza aceleasi însusiri de ingeniozitate. ORGANIZAREA CERCETARILOR SOCIALE Ofensiva contra empirismului politic si legislativ Institutul Social Campaniile monografice Facultatea de Stiinte Sociale Alta latura importanta a activitatii profesorului Gusti este organizarea cerceta rilor sociale. seminariilor d e stiinte de stat le corespund. dupa care nu poate exista o reforma sociala serioasa fara cercetarea prealabila sociologica si etica a realitatei ce se cere reformata1.Toate aceste întreprinderi vadesc interesul continuu al Profesorului pentru viata studenteasca. Nu ne i ntereseaza deci. a) Institutia de capetenie careia Dimitrie Gusti i-a consacrat cea mai aleasa pa rte a activitatii sale. Ea nu e decât o aplicare a principiului teoretic dezvoltat în cursul acelei lectii. în tara noastra. dupa care numai colaborarea dezinteres ata a specialistilor poate realiza. Si o aplicare a princip iului practic. de creatie necontenita. Asa. cu soarta careia s-a identificat si în slujba careia a pus cea mai mare parte a geniului sau organizator. care Verein. studiul problemelor sociale ro mânesti sa se stramute si la noi în tara. dezvoltat în aceeasi lectie. din imboldul dorintei de a evita repetarea experientelor dureroase ale nepre gatirii acestuia. în fapt. o asemenea cercetare. de un sfert de veac. Activitatea acestui institut formeaza obiectul unei cercetari deosebite. în afara de universitate. din comisiunile parlamentare si din ministere la universitati". În realitate. campaniile monografice. ca si în afara ei.

asa cum o concepuse Profesorul.". Institutul Social este deci primul bastion pe care se sprijina ofensiva stiintel or sociale universitare împotriva "empirismului dezorganizator" care domneste în via ta noastra publica. politice si etice.. care pâna aci statuse retras în turnul de fildes al st iintei universitare. Dar. înfii ntarea asociatiei proiectate sa dobândeasca un nepretuit sens etic. 2) studii si aprecieri documentate asupra realitatii românesti. D. În loc sa astepte momentul ipotetic. propuna reformele ce izvorasc logic si firesc din aceste studii.". Lansând acest apel. care au strabatut în viata sociala. Cele sapte sectii sunt: . la Iasi. compuse din oame ni competenti. cercetatori si oameni practici bine cunoscuti în specialitate. Si. interne si externe. numai studentilor sai universitari. Pentru îndeplinirea acestor scopuri. A trebuit sa vina. fie ca practicieni specialisti. între timp. acea reiz bucnire neasteptata a nadejdii care a premers ceasurile Unirii. Prin scrisoarea aceasta. iesirea stiintei sociale afara din universitati. dar si de apropiere sufleteasca. 4) cronici asupra principalelor evenimente sociale. Gusti îsi propune editarea unui organ care sa publice: 1) contributiuni stiintifice privitoare la toate problemele stiintelor sociale p articulare. propunându-si sa contribuie "l a formarea unei natiuni viguroase. toate obiectivele pe care le urmar este Institutul si toate mijloacele propuse spre a le realiza. întarita în comunitatea de durere. pe tarâmul propriu. mai ales. ia. o atitudine militanta. pe alte cai. constituie Institutul. Primul pas pentru trecerea de la idee la realizarea ei îl face profesorul Gusti ab ia în 1913. Asociatia îsi marturiseste cre dintele democratice. În loc sa se adreseze deci. în urma careia se constituie. pentru ca sa dospeasca în suflete sentimentul necesitatii imediate a unei asociat ii pentru stiinta si reforma sociala. alcatuit din sapte sectii. pentru ca. izbucnirea razboiului avea sa precipite. prin acestea. Luând atitudine împotriva "empirismului guvernamental". punct cu punct. care va studia problemele propuse spre cercetare Institutului. fie ca cercetatori teoretici. Profesorul. lupte. în 1918. f ie cu caracter de apreciere normativa. asociatia îsi propune sa constituie: 1) Un centru de studii si cercetari. contribuie la educarea sociala a maselor. În consecinta. E primul pas facut de Profesor pentru extinderea cercetarilor sociale. Chemarea Profesorului expune. Si. Asociatia pentru Studiul si Reforma Social a. ceva mai pe urma. Asociatia pentru Studiul si Reforma Sociala îsi propune: 1) 2) 3) 4) Sa sa sa sa cerceteze toate laturile vietii sociale românesti.. de la Iasi. adica în câmpul larg al vietii culturale. prin scrisoarea adresata în acel an colaboratorilor "Arhivei. pe orice cai. pe când înfiintarea Institutului Social presupune schimbarea acestui gând si stramutarea centrului de inspiratie legislativa dincolo de zidurile universitatii. 3) recenzii sistematice si critice asupra literaturii problemelor sociale. întru întâmpinarea empirismului politic si legislativ. a trebuit sa se deschida aripile retezate ale nazuintelor obstesti. înauntrul Facultatii de Stiinte Sociale. cu vremea tulbure de îngrijorare si de restri ste. ca pâna acum. pentru înfaptuirea lor. cu ajutorul lor. profes orul Gusti se adreseaza de asta data fostilor lui studenti si tovarasilor lor de generatie. Caci scrisoarea trimisa în martie 1913 precede cu 6 a ni aparitia primului numar al "Arhivei. în care pregatirea legislatiei urma sa treaca d e la sine.. el ia initiativa unei iesiri a stiintelor sociale în afara de universitate. pentru întâia oara. fie cu caracter explicativ cauzal. idealiste si optimist-sociale. sociologice. în afara de universitate. constiente de menirea ei în istoria universala" si la construirea unui stat corespunzator "constiintei de sine a natiunii". el nu are ecou imediat. acea mare rasturnare a norocului. A trebuit sa vina razboiul cel mare..n ministre înauntrul universitatii. Pasul definitiv în acesta directie îl savârseste chemarea adresata de Profesor.

unindu-se cele trei sectii economice într-una singur a si creându-se patru noi sectii: cooperativa. propunerile de reforma. fata de problemele . Un centru de propaganda. acesta nu va suferi decât foarte mici mod ificari în structura sectiilor. toate trei publicate în volume. sectia culturala. Cât priveste conferintele publice. d) un oficiu de informatii pentru cercetatori si oameni politici. Problemele românesti în cadrul vieti i internationale. în zece ani. Asociat ia se transforma în Institutul Social Român. a tât o activitate interioara. care au tiparit buletine proprii). privitoare la toate domeniile vietii sociale. în sectii. continuând cu Doctrinele partidelor politice (18) si cu Politica externa a României (20). fie studii publicate în "Arhiva. o maturizare a seminarului din 191 5 si a dezideratelor expuse în lectia inaugurala din 1910. sectia industriala si comerciala. consacrate diferitelor probleme sociale de actualitate. cooperatista. Asa ca. cât si o manifestare exterioara. de mai multe ori. în aceste cicluri auditorul putea întâlni pe cei mai distinsi gânditori politici ai t arii. la o aceeasi tribuna. Caracteristica acestor cicluri este efortul simultan de organizare a ideilor si de informatie a publicului. bibliologica si sociolo gica. 3) Un centru de documentare. inventarul problemelor t impului si solutiilor recomandate pentru rezolvarea lor. o dezvoltare.." (ca acelea ale sectiei sociologice).. Politica culturii (27). economica. sectia de politica si igiena sociala. azi epuizate. dupa transferarea la Bucuresti a profesorului Gusti. Sat si oras (21). bibliologica si juridica au facut. si un organ periodic pentru studiul si reforma sociala. care sa procur e acestora: bibliografii. începând cu Constitutia cea noua a României (23 prelegeri). un an mai târziu. cultural a. lista persoanelor competente. b) o arhiva documentara. fie publicatii speciale (ca acelea ale sectiilor economice si cooperative. care va edita: publicatii. privit în ansamblul activitatii profesorale a lui Dimitrie Gusti. c) un repertoriu bibliografic. Caci. Cum a realizat Institutul aceste deziderate? Ce rezonanta noua a dat el învatamântul ui gustian? Timp de peste 15 ani de zile. sectia juridica. cu Capitalismul în viata sociala (20). care va organiza: conferinte. fapt aproape nemaiîntâlnit în viata noastra cultural a.a) b) c) d) e) f) g) 2) a) b) si c) d) sectia agrara. legislatia comparata. Institutul a desfasurat o activitate neîntrerupta. si din munca lor au rezultat fie proiecte de lege (ca acelea ale sectiilor juridice si bibliologi ce). statistica. ca si pe multi gânditori straini. Institut ul Social nu e decât o extindere. apoi cu Viata sociala a României dupa razboi (17). Când. Institutul a organizat opt cicluri. proprie. oricât de deosebite le -ar fi fost gândurile si de potrivnice intentiile. sectia politica si administrativa. Sunt expuse aci toate obiectivele si mijloacele de lucru ale unui Institut moder n de cercetari sociale. sectia financiara. lu crarile în curs de legiferare. si cursuri. El le putea astfel compara argu mentele si îsi putea statornici o orientare rationata. care va constitui: a) o biblioteca cu sala de lectura. e) si care va tine relatiile cu institutiile straine similare. sau studii publicate în volume speciale (ca acelea ale s ectiei culturale). prin conferin te si publicatii. Discutiile sectiilor: sociologica. La aceste discutii au p articipat si fruntasii vietii noastre publice si profesionale. statistica.

Întâlnirea aceasta a opiniilor politice si sociale diferite. s-a înjg hebat. a Catechismului industriasilor a lui Saint-Simon. proiectul de reforma a învatamântului. a traducerii Criticii ratiunii practice a lui Kant. al d-lui Gusti asupra Problemei na tiunii. trebuie sa mentionam influen ta lui indirecta asupra altor institutii de cercetari sociale. tot a d-lui Traian Herseni. Sub influenta si cu oamenii sectiei s tatistice s-a constituit. al d-lui Filitti asupra Claselor sociale în trecutul românesc. mai întâi la Camera de Comert si Industrie. oficii de cercetari. cu toat e ca nu stim daca ar fi fost bine. Profesorul n-a izbutit sa stramute pregatirea legif erarii din parlament în universitate. dar substantiala. patrunderea oamenilor pregatiti sociologicest . conceputa si realizata mai întâi în 1915. Publicarea traducerii Regulelor metodei sociologice ale lui Durkheim (Sudeteanu) . de asemeni. în care s-au publicat: Sociologia militans a profesorului Gusti. pentru a ne da seama de însemnatatea acestei publicatii. Recensamântul. s-a constituit echipa de cercetatori ai "conjuncturii" economice. initiata si patronata de D. si în urma la Asociatia cu acelasi scop. Tot în activitatea publicistica extrauniversitara. prin volumele în care s-au adunat ciclurile de conferinte de care am vorbit mai sus si. a Individului împotriva statului a lui Spencer (15). pe tarâm ul neutru al stiintei. ceea ce era greu de conceput. este unul din rezultatele cele mai caracteristice ale Ins titutului Social. si unul din cele mai folositoare pentru progresul democratiei românesti. Scoala de Asistenta Sociala. info rmatie si documentare asupra diferitelor probleme sociale care le interesau. Si nici sa publice. si sub acest raport.. pe care Profesorul a preconizat-o acum sapte ani. dar si aci. Institutul nu a izbutit înca sa constituie o arhiva centrala completa de legisl atie sociala. al d-lui Madge aru asupra Capitalismului în Rasaritul Europei. de curând. corelata centrului de documentare. E poate aci singurul punct ramas nerealizat din chemarea din 1918. a Noii teorii a statului a lui K. Nu mai prejos a fost activitatea publicistica a Institutului. sub acest raport. Caci daca. asa cum dorea. În sfârsit. activitatea Institutului nu s-a dezvoltat înca pe depli n. în 1930. desfasurata prin p ublicatia rara. în 193 0.. si nici sa sub stituie Institutul Social. Ajunge sa spunem ca aci au aparut studiile: al lui Zeletin asupra Originei burgh eziei. pâna acum. din cele mai rodnice. În afara acestor activitati directe ale Institutului. s ubzista întrebarea daca felul în care s-au desfasurat lucrurile nu înseamna. destinata sa devina instrumentul de div ulgare a informatiei centralizate. în 1933. Totusi. H. pe lânga diferitele departamente ale statului. cu oamenii s i influenta sectiei sociologice s-au înfaptuit. mai târziu. Din alte puncte de vedere. prin cele trei serii de tiparituri sociolog ice. încep uturile muncii de ridicare a satelor. prin diferite alte institutii. prin buletinele sectiilor econ omica si cooperativa. sub influenta sectiei demografice a Institutului. dezvoltate pe urm a lui. ceea ce era mai usor.. Ideea.puse în discutie. Teoria monog rafiei sociologice a d-lui Traian Herseni. tot în 1930..". si. Încercare de ontologie regionala. cu oamenii sectiei economice.". Tehnica monografiei sociologice a d-l ui H. Sub influenta si. o depasire a intentiilor initiale ale profesorului Gusti. Astfel. sub influenta membrilor de seama ai Institutului. a cartii despre Idealurile umanitatii a lui Masaryk. desi nu face parte din activitatea Institutului Social. Scoala de Statistica. Consiliului Legislativ. iar sub influenta sectiei culturale s-a înto cmit. pe lânga mari le institutiuni si pe lânga asociatiile de specialitate. i se datoresc aproape în întregime. Sub influenta si cu oamenii sectiei de asistenta sociala. în realitat e. s-a putut înjgheba. s -au constituit treptat. în bu na parte. de a publica o culegere a lucrarilor de seama ale seminarului s-a dovedit. la Casa Scoalelor (Am zar). Menger. a Scurtei expuneri a filosofiei sceptice a lui Sextus Em piricus (Bezdechi). apoi la Instit utul de Conjunctura. a "Arhivei. Tot atât de rodnica a fost publicatia "Arhivei. acea Enciclopedie a Ro mâniei. trebuie pusa seria t extelor traduse în colectia "Culturii Nationale". Realitatea sociala. Gus ti. Stahl. a Prolegomenelo r lui Kant (Antoniade).

ca. Rezumând caracterele acestei izbânzi. a patruns. oameni ca d-nii Mihail Manoilescu s i Nae Ionescu au fost adusi sa reflecteze la problemele sociale. începând din anul 1930. deci. în fiinta institutului sau propriu. Gusti avea constiinta ca fara o aristocratie a inteligentei. politicieni catre studiul problemelor sociale. În acest fel. cum am mai spus. Marghiloman sau Vintila Bratianu. Reluând imaginea. aceea de proliferare. în acest domeniu concret. putem spune: 1) lucrarile Institutului Social au fost cea dintâi solicitare catre specialisti d e a depasi cu întelegerea câmpul domeniului lor strict de cercetare. mediul în care au fermentat toate . care de acum se dezvolta autonom. principalul instrum ent de educatie politica a elitelor sociale. în administ ratie spiritul stiintific si metodele universitare. D. Cu alte cuvinte. Înfaptuind aceasta întoarcere asupra cunoasterii realitatii ce se cere reformata. Se poate spune. prin contactul direct între oamenii rep rezentând conceptiile politice cele mai deosebite. tot el a constituit. ca tineretul di n generatia mea numai prin conferintele acestui institut a mai putut auzi în publi c pe unii barbati de stat ai generatiei trecute. amenintat sa fie eliminat din viata publica. Nu credem deci ca exageram. efortul Profesorului de a dezvolta învatamântul stiintelor sociale si în afara de universitate s-a dovedit fecund. Rolul Institutului Social este deci multiplu si variat. Institutul Social este chemat sa devi na un centru de coordonare a tuturor acestor institutii de cercetare sociala. Caci. spiritul lucrarilor Institutului Social s-a raspândit în societatea române asca dincolo de limitele propriei sale organizatii. democratia nu e decât un cult al incompet entelor. si ca tot la Institutul Social s-au manifestat un Zeletin. Prin aceasta însa. Gusti avea sa imprime .cu sau fara voie . pâna atunci gelosi de specializarea lor. În sfârsit. în schimb. celule înaintate de lupta si si-a întins ramificat iile adânc în câmpul adversarului. cu toate ca nu se integrau. El a fost si prima încercare de organizare a muncii în echipa si în colaborare a cerce tatorilor sociali. ceea ce pentru junimisti era numai un ideal : înlaturarea formelor fara fond. ca Al. am putea spune ca bastionul reprezentat de acest ins titut si-a constituit. ca organizatie. tehnicieni. pentru ca din aceasta cunoastere sa se desprinda nevoile reale de refo rmare a ei. Ajunge sa spunem ca. realizând. Institutul Social a fost. un Madgearu . Sub acest raport. Prin el au fost atrasi f ilosofi. pentru a încerca sa cuprinda întelesul întregului.e în oficiile de studii si în administratiile de stat pare a fi rasturnat solutia ap roblemei. a vând ca principala îndeletnicire sa dezvolte constiinta de sine a societatii si sa a simileze experientele sociale din afara. si misiunea lui se schimba. 3) am vazut ca D. El a fost o catedr a de difuziune a cunostintelor sociologice si un stimulent al cercetatorilor ace stor stiinte. Institutul Social intra într-o noua faza. pentru a putea aprecia varietatea interesului stârnit de activitate a acestei institutii. Daca legiferarea n-a patruns în facultati.o noua orientare curentului legislat iv. la perfectiunea caruia colaboreaza activitatea lor . A prins. Prin el s-a stimulat interesul opiniei publice pentru astfel de probleme. prin Institutul Social. Din cadrele lui s-a recrutat aproape întreg aparatul politic al tarii de dupa 1928 . 4) nu mai putin simtita a fost înrâurirea acestuia asupra mediului intelectual românes c în genere. cu toata reactiunea violenta din ultimul timp a empiri smului discreditat. Gusti a sprijinit toate aceste initiative cât a putut. cu vremea. Cu o întelegere si cu o dezint eresare neobisnuita. sau Djuvara. ridicate imediat dupa razboi. D. în loc de a mai fi un stimulent generator al unor ramuri de activitate stiintifica sociala. 2) aceasta organizare punea în practica vechile idei calauzitoare ale profesorului Gusti asupra necesitatii colaborarii specialistilor în vederea cunoasterii vietii sociale. cu ajutorul careia am lamurit relatiile învatamântului profesorului Gusti cu Institutul Social. atribuind învatamântului gustian prestigiul tot mai mare acordat "specialistilor" di n viata publica româneasca.

Cu o condi tie însa. caci permite colaborarea specialistilor fiecarei ramuri sociale la cercetarea monografica. un cercetator al vietii politice si ad ministrative si cel putin trei cercetatori ai vietii spirituale: un folclorist m uzicolog. cel mai mare numar de corelatii cu putinta. câte puncte de vedere pot fi izolate în cercetarea realitatii sociale. monografia va ajunge sa desemneze o metoda speciala completa de cercetare a realitatii sociale. care pare a indica simpla preocu pare a Profesorului pentru problemele actuale si concrete. Faptul acesta are consecinte însemnate asupra organizarii propriu-zise a cercetari i colective. e. Ca monografia s ociologica s-a preocupat mai ales de sate. de toata scoala discipol ilor lui Le Play. Ideea lor. cu alt prilej. În ce priveste nomenclatura. chiar în acest volum. Iar pen tru manifestari. printr-un plan deosebit. deosebiti. La o campani e de cercetari monografice sunt utili atâtia cercetatori. Sub acest raport. Actiunea monografica este unul din cele mai interesante exemple pentru ilustrare a felului în care gândurile Profesorului se maturizeaza treptat. oricarei unitati soc iale. precum si un etnolog." publica si programul de cercetare mon ografica a industriilor. punctul acesta este din cele mai interesante de retinut. în cursul cercetarii. colectiva. printr-u n mod deosebit de cercetare. sa introduca în fiecare mono grafie un numar cât mai mare de puncte de vedere si sa stabileasca. tehnicei si moravurilor l . propriu. întocmit de d-l Setlacec. în echipa. aspectul acesta dublu. se gaseste tot în lectia inaugurala din 1910. cercetarile profesorului Gusti refuza planurile întemei ate pe o conceptie sociologica unilaterala. între toate elem entele cadrelor si manifestarilor. pentru muzica si dans. este sistemul de cercetare. faptul social sa fie restituit întreg ului din care face parte. paralel cu desfasur area actiunii sociale. caracterizat. un fapt legat de c ontingentele speciale ale tarii românesti. Ca. un literat-lingvist pentru limba. noologic si explicativ. un istoric si un psiholog-etnograf pentru cadre. daca nu e fapt întâmplator. un economist.ideile sociale ale deceniului al treilea al secolului al XX-lea în România. cautând. literatura si ideologie. Care e caracterul esential al cercetarilor monografice întreprinse de scoala socio logica a profesorului Gusti? Cercetari monografice s-au facut desigur si înaintea lui. Ele resping orice încercare apriorica de a elimina vreuna din cercetari. A doua forma de dezvoltare a cercetarilor sociale au fost campaniile monografice . Nu e deci locul sa insistam aici asupra lor. al cer cetarii sociologice derivata din sistemul profesorului Gusti. Am lamurit. un antropolog. Un st udiu deosebit le cerceteaza mai de aproape rostul. în orice caz. pe de alta parte. cu acelasi succes. Metoda monografica poate fi însa aplicata.. ca si aceea a Institutului Social. Numarul minim necesar e de cel putin doisprezece: un geograf. acesta îsi propune sa inaugureze în curând " monografiile sociologice si etice". pe de o parte. cercetarii carora au fost consacrate pâna acum zece campanii. cunoscator al artei. "Arhiva. o data cu desfasurare a actiunii monografice. Ceea ce deosebeste însa cercetarile profesorului Gusti. Si nu e fara interes de semnalat ca în acelasi timp în care luau fiinta cercet arile de monografie a satelor. adica printr-o nomenclatura originala. monografia constituie o aplicatie concreta a sistemului si a m etodei Profesorului la studiul unei unitati sociale determinate. un jurist. odata analiza tehnica terminata. D ar nu numai atât. si la fel cu toate ideile fundamen tale ale profesorului Gusti. Nu cred ca este deci o exagerare a spune ca primul deceniu de dupa Unire a const ituit în cultura româneasca "vremea Institutului Social". decât în masura în care lamuresc învatamântul profesor ului Gusti. dimpotriva. Am aratat în alta parte geneza seminariala a acestor preocupari monografice. Caci de la termenul vag. Ce sunt aceste monografii nu se lamureste însa decât mai târziu. Într-adevar.. Profesorul nu exclude. Vorbind de lucrarile seminarului ce proiecteaza. dub lat de un statistician. nici macar considerar ea fiecarei manifestari în planul propriu al disciplinei sale speciale. de acest ea.

însa. explica tiva. cu scopul anum e de a le putea folosi cândva specializarea pentru cercetarea colectiva. muzicologia va putea explica unele particularitati ale ritmicei poetice . demografia va lamuri uneori anumite forme de echilibru între produc tie si consumatie. dar nu s-au putut adapta telurilor ei. Tot asa. ca un corolar necesar. Altii au luat parte la cercetare . presupune. ca cercetarile individuale de folclor constituie ad evaratul început al monografiei sociologice. înseamna a confunda întâmplarea cu sistemul . împotriva unor interpretari pripit e. d. configuratia solului descrisa de geograf va putea sugera juristulu i ratiunea de a fi a anumitor institutii. m. relatii si procese mai e necesar si un sociolog. Înseamna a lasa la o parte cu vrere. A afirma deci. care reprezinta ultima etapa a acestor cercetari. pe neamuri. cu stringenta.ocale. Pentru coordonarea ansamblului cercetarilor si efectuarea studiilor privi toare la unitati. care defineste fiecarui cercetator o misiune precisa în cadrul an samblului. juristul va putea pune în garda pe geograf. Fiecare monografie s e încheie cu o activitate reformatoare. care ofera o pluralitate de aspecte. Apoi. Profesorul a trebuit sa recurga la studenti. Întâi. cercetarile monografice sunt destinate sa se întind a treptat. Întrucât nici o actiune sociala nu este eficace daca nu s-au studiat în prealabil cauz ele starii de fapt. Principalul obiectiv al profesorului Gusti a fost sa deprinda pe cât mai multi cer cetatori specialisti sa se asocieze muncii acesteia de cercetare colectiva. Perspectivele pe care le deschide întelegerii unui fapt social. Cum se face aceasta trecere? Foarte simplu. constituit de aceasta cooperare a specialistilor pentru întelegerea întregului social. fie pentru discutarea împreuna a i nterpretarilor propuse cu privire la fiecare fenomen observat. As tfel. credinte sau purtari. devin un punct însemnat de trecere de la activitatea d idactica a Profesorului la activitatea lui politica. fiecare cercetare se încheie cu o chemare la actiune. în legatura cu asezarea unui sat. prin raportare la situatia locurilor. demonstrând ca dimensiunile vetrei reproduc pro portional. În acelasi sens. pe care o face posibila si o cere conceptia de ansam blu a profesorului Gusti. normativa. Ceea ce se impune deci. fie pentru observarea împreuna a fenomenelor complexe. învatamântul stiint . ca un fel de cunoastere de sine a societatii. cercetar ii colective este critica în comun a fiecarei interpretari propuse fenomenului. în slujba ridicarii culturale a maselor populare. chest iuni pe care cercetarea documentelor din arhiva nu le poate lamuri. pe care i-a format în anumite specialitati. geograful va putea rezolva. pentru ca unii cercetatori au întrezari t câteodata corelatia unora din manifestari. încât întregul lor fel de a gândi în propria lor specialitate sschimbat în urma acestei experiente stiintifice. Unii s-au integrat în asa fel. În conceptia profesorului Gusti. putinta de a-l sit ua succesiv pe mai multe planuri sunt atât de neasteptate încât risca uneori sa provoa ce dezorientarea cercetatorului. Legatura dintre toti acesti cercetatori se face în doua feluri. Legatura dintre stiinta si reforma sociala explica deci relatia care exista între campaniile monografice si activitatea practica de ridicare sociala a unitatii su pusa cercetarii. într-o singura institutie. caracterul esential al c ercetarilor monografice. prin sedinte comune. cum fac unii. prin planul de cercetare comun. care altfel ar fi ramas neexplicabile. Ceea ce justifica în primul rând metoda colaborarii e fecunditatea ei. Alteori. confruntare a posibilitatilor oferite de cadre cu actualizarea înfaptui ta prin manifestari. cercetarea monografica se impune de asemeni ca un auxiliar i ndispensabil în orice actiune reformatoare. Idealul etic constând în dezvoltarea maxima a tuturor posibilit atilor. Unde nu a reusit. sau din ignoranta. Aceasta facultate ar urma sa reuneasca. Prin acesta. pâna la constituirea unei stiinte a natiunii. desfasurare directa a aplicatiilor învata mântului universitar gustian. o cercetare apreciatoare. a r ealitatii. S. Ultima forma de organizare a cercetarilor sociale preconizata de D. campaniile monografice. dimensiunile hotarului întreg. Gusti este F acultatea de Stiinte Sociale. a. În sens invers. Orice cercetare stiintifica.

ea va avea o influen ta hotarâtoare asupra moralului natiunii. în germen. Conceptia profesorului Gusti asupra Facultatii de Stiinte Sociale a fost expusa în Cuvântul înainte al Sociologiei militans. "Misiunea sociala. Universitatea va participa. Realizarea ei.în cadrul universitatii. în primul rând. mai mult ca pâna acum. care atribuie învatamântul stiintelor soci ale facultatilor de litere. perspectivele unificarii învatamântului social nu sunt din ce le mai stralucite. la Bucuresti. Monografia sociologic a este cadrul colaborarii lui cu a doua generatie de studenti. ori celor de drept.. un institut lib er de cercetari. care sa cuprinda trei sectii speciale: una economica si f inanciara. fie care cu câte un institut special de înalte studii. sau a înfiintarii unor cursuri de sociologie la academiile comerciale. cu necesitatile serviciilor publice ale statului si cu trebuintele societatii românesti. În acea zi. sau ai Academiei Comerciale. diplomatica si ziaristica). Institutul Social Român a fost cadrul colaborarii profesorului Gusti cu generatia primilor studenti formati de el. Spre deosebire însa de celelalte conceptii ale profesorului Gusti. devenind astfel un instrument stiintif ic al puterii nationale".] formând elita sociala si politica co nducatoare. sau la facultatile de drept. mai ales din cauza rezistentei facultatilor juridice. cu cursuri comune celorlalte trei: etica. ca un complement stiintific. care sa împace cultul dezinteresat al stiinte i sociale cu aplicari imediate la cunoasterea Tarii. Si o realiz are definitiva a ideilor cuprinse în lectia inaugurala din 1910. în care întelegerea sociologica a tutulo r manifestarilor vietii sociale va fi devenit un bun comun. închinate. deosebite. Ea nu e decât o reintegrare a Institutului Social . una juridica si alta politica-administrativa (aceasta cu trei subsect ii: administrativa.. nici un început de realizare. noi nu o vedem posibila decât în ziua în care studentii scoalei ac tuale de sociologie. prin intermediul ambiantei spirituale. înfiintarea facultatii nu va mai putea întâlni nicaieri rezistente serioase. sau tineri patrunsi. consulara. . stapâna pe destinele statului si ale Neamului. Prin crearea acestei facultati. Înfiintarea Facultatii de Stiinte Sociale încheie circuitul organizarii cercetarilor sociale conceputa de profesorul Gusti. Si aceasta idee exista. Facultatea de Stiinte Sociale va fi cadrul colaborarii lui vii toare cu a treia generatie studenteasca. de ideile ei. Rezistenta speciala a Facultatii de Drept ar trebui sa atraga excluderea acestei a dintre sectiile Facultatii de Stiinte Sociale si mentinerea ei în organizatia ac tuala. În desfasurarea acestor trei aspecte. Pe lânga noua facultate ar functiona. Rupând cu tipurile de organizare existente. din ziua lectiei inaugurale de la Iasi. ale preocuparilor profesorului Gu sti pentru organizarea cercetarilor sociale în România. pâna acum. la viata sociala si politica a natiunii. astazi risipit prin mai multe facultati si academii speciale. [. etica si nationala" a Facultatii de Stiinte Sociale este sa d evina "o scoala a spiritului public. Facultatea de Stiinte Sociale reprezinta astfel viitorul ideilor profesorului Gu sti. politica.obligat. precum si o sectie ge nerala. sau unor scoli libere . unor institutii speciale. Daca în mai multe rânduri s-a vânturat ideea crearii unui centru de studii administrat ive. cunoasterii tarii si natiunii: Institutul Social al României. sociologie etc.organizarea lor ar trebui sa se faca înt r-o singura facultate.elor sociale. spre a fi eficient. astazi în curs de formatie. a carei misiu ne va fi sa duca la bun sfârsit sarcina celorlalte doua. la Iasi. în lupta lui contra superficialitatii vieti i noastre publice. corespunzatoare sectiei. formati dupa razb oi.. vor fi ajuns dascali în locul dascalilor de azi ai Facultatii de Dr ept. asistam parca la desfasurare a unui ritm pe generatii. aceasta idee nu a primit înca. ca si celelalte. înainte de razboi. ca Aca demia Comerciala. sa iasa din universitate .

De la vechiul proiect. Faptul e cu atât mai deosebit cu cât perioada ministeriatului sau coincide cu perioada celor mai mari dificultati financiare ale departamentului pe care l -a condus. E. anticipând chiar pe cele referitoare la organizarea culturii superioare. pentru reorganizarea bibliotecii Facultatii de Litere din Iasi si pâna la ideea înfiintarii unei biblioteci de stat emisa si stu diata de sectia bibliologica a Institutului Social.XIII. consacrat Fiintei si menirei Academiilor. Organizarea culturii superioare a format. în sfârsit. Ce ar fi putut face. a activitatii Fundatiei Regale "Principele Carol" si prin cooperarea activita tilor cercetasiei. Preocuparile pen tru aceasta activitate de ridicare culturala a maselor au mers paralel. în 1912.. cu aceea a echipelor regale studen testi. sa fi dispus de timpul si de fondurile de care a u putut dispune altii! Oricum. Daca misiunea esentiala a natiunilor în genere.. De la memoriul întocmit de el. în acelasi timp: . trecuta de la Ministerul Muncii la acela al instructiei. profesorul Gusti a gândit si a lucrat necontenit pentru organizarea culturii superioare si în special a îmbunatat irii conditiilor activitatii intelectuale de creatie. Gusti. si aceea a natiunii românesti în speci al este sa-si dezvolte la maximum personalitatea si sa creeze cultura. ORGANIZAREA VIETII CULTURALE Cultura superioara Cultura poporului Ideea înfiintarii unor institutii speciale menite sa preia conducerea si îndrumarea activitatii culturale a poporului românesc izvoraste. pr in studiul sau consacrat Organizarii muncii culturale în 1927. divergent.. Natiunea ro mâneasca nu are o cultura unitara. prin reluarea. 2) prin ridicarea culturala a poporului românesc în general. În afara celor scrise asupra acestui subiect. strajeriei si O. al organizarii Casei Culturii Poporului. atrasa în fiecare provincie. ideea fusese aruncata si problema organizarii efo rturilor culturale nu a întârziat sa rodeasca. din constatarea situatiei culturii românesti îndata dupa Unire. pe un plan no u. ruseasca în Basarabia. Obiectivul aci era întreit. Profesorul a stimulat necontenit energiile creatoare de cultura. fondul cultural ime ns si autentic al satelor românesti. întreprinsa cu Institutul de Anatomie sau cu cel d e igiena al Universitatii din Bucuresti în timpul campaniilor monografice din peri oada anilor 1925 si 1931. din toate d omeniile. trecând prin [raspunsul la] discursul de receptie rostit la primirea profesorului [Radulescu-]Motru. ramas neîmplinit. la D. trecând prin activitatea de campanii sanitare si de înfiintare de bibliote ci si camine culturale la sate. R. în repetate rînduri. sau la organizarea propagandei culturale prin radiofonie. Dimitrie Gusti n-a încetat o clipa sa se ocupe de org anizarea ridicarii culturale a poporului. Organizarea culturii poporului nu a fost neglijata în acest timp.. de la discursul sau de recep tie la Academie. De-o parte sta. si pâna la organizarea noii Directii a Educatiei Poporul ui. franceza în Vechiul Regat. fie si pe tarâmul altora. De alta parte sta o cultura superioara a oras elor. obiectul preocuparilo r profesorului Gusti. apoi prin memoriul în aintat în 1928 Ministerului Instructiei si sfârsind cu proiectele sale de transforma re a Ministerului Instructiei în Minister al Culturii Nationale. în masura în care a avut putinta sa o fa ca. din 1920. T. Caci se urmarea. neexplorat. cum poate fi realizata aceasta misiune? Cercetarea sociologica a culturii românesti ne descopera un fapt grav. ori. de organizare a S enatului Cultural si a Fundatiilor Culturale Regale. de zarile altei culturi: germana în Tr ansilvania. Unitatea culturala fii nd principalul element de cimentare a unitatii politice a unei natiuni. cum se p oate realiza unificarea culturii românesti superioare si punerea ei în legatura cu f ondul? În doua feluri: 1) printr-o organizare adecvata a culturii românesti superioare. ale acestei fundatii.

în raspunsul la ancheta ziarului "Universul" din 1928 si în me moriul înaintat. 2) Obiectivele ei erau: a) educatia fizica. având de ales între: a) initiativa privata. arta. educatie. ca întotdeauna. În sfârsit. de c onstiinta a valorilor si solidaritatii nationale. 1) Temeiurile ei erau: a) unificarea sufleteasca a natiunii românesti robita de cu lturi divergente. profesorul Gusti precizase stringent temeiurile si obiectivele muncii de ridi care culturala a poporului.1) regenerarea biologica a natiunii. pe atunci principe mostenito r. Ministerului Instructiei. ilustrând definitia natiunii. amenintata de ne putinta si prea însemnata pentru ca statul sa se poata dezinteresa de ea. Profesorul recoma nda: c) o fundatie regala sa preia îndrumarea ei. libertate. istorie si geograf ie (sâmbata). autonomie. cuprinzând sectiile pentru stiinte. literatura. pâna la Unire. Institutul ar cuprinde sectii comune ambelor directii. amenintata de politicianism si discontinuitate. cuprinzând sectiile pentru pregatirea personalulu i si a materialului. c) pregatirea democratiei reale prin dezvoltarea constiintei nat ionale si sociale a maselor românesti. pentru biblioteci si publ icatii. judetene si comunale. stiinte sociale si politica externa (miercuri). dar careia i-ar impune o coordona re menita sa evite risipa de energii. tea tru. într-o coalizare a societatilor culturale. 2) "Directia culturii populare". plastica si relatii cu strainatatea. între anarhia initiativelor individuale neorganizate si rigiditatea autorit ara a culturii de stat. judeteana si locala prin consilii spec iale. aci. precum si conditiile optime de organizare a ei. c) dezvoltarea sufleteasca. în acelasi an. studii si propaganda.urmaresc "cimentarea energiilor nationale" si "formarea sentimentului de comunitate. litere. specificitate . "Institutul de stat al culturii" ar urma sa fie organizat în doua ramuri: 1) "Directia culturii superioare". ca un plebiscit de toate zilele". cu care prilej manifesta din nou intentia reluarii aceleiasi idei. la îmbinarea celor doua planuri: cugetarea si mili tarea. pentru a le da mai târziu fi inta în proiectele pregatite în timpul ministeriatului sau. serviciul social studentesc. Înca din memoriul prezentat în 1920 catre M. b) raspuns propagandei culturale interne a minori tatilor etnice. El reia apoi efectiv. . Aceeasi idee de unificare sufleteasca prin cultura sta la temelia organizarii Un iversitatii Radio. Regele. 2) intensificarea productiei economice a poporului. muzica. S. la m ijloc. Principiile acestei organizari se pot rezuma în: unitate. Nu putem cerceta mai amanuntit. careia statul i -ar aduce sprijinul îngaduintei si eficacitatii. filosofie si religie (vineri). Înca o data. teatre si muzee publice. b) cultura economica. 3) ridicarea obstei prin cresterea mintii si a inimii. folclor muzical si arta (joi). Ajunge sa stabilim ca toata acea politica a culturii preconizata si înfaptuita de Dimitrie Gusti nu este decât desfasurarea în planul practic a principiilor preconiza te în cursul expunerii teoriilor sale sociologice. b) insti tutia de stat. Principiul de organizare a vietii culturale îl vede Profesorul. regionala. îndrumare centrala.privitoare la: stiinta (luni). surprindem astfel ro lul specific al "profesorului". Organizarea ciclurilor saptamânale . Aceleasi idei le dezvolta profesorul Gusti cu prilejul raspunsului sau la discur sul de receptie al profesorului [Radulescu-]Motru. viata sociala si culturala populara (duminica) . du pa Renan. institutii particulare si de stat cu consilii regionale. li mba si folclor (marti). aceasta politica culturala. muzica. 3) Forma de organizare. d) întarirea rezistentei împotriva propagandei demagogice.

A conceput o metoda originala de cercetare a unitatilor sociale. SEMNIFICATIA GENERALA A ÎNVATAMÂNTULUI GUSTIAN Contributia profesorului Gusti în cultura româneasca Inventar si idei esentiale Universitatea . înlesnin d cooperatia intelectuala internationala (schimburi intelectuale cu asociatiile sociologice straine si cu fundatiile sociale internationale. si înd eosebi pentru îndrumarea intelectualilor spre cunoasterea vietii satelor. Rezumând cele spuse pâna acum. el însusi. 10.generatoare de elite sociale Misiunea elitelor. viata universitara. A organizat cercetarile sociale în afara de universitate. în acelasi timp. al echipe lor studentesti ale Fundatiei Regale "Principele Carol" si al revistei "Sociolog ie româneasca". A format. A întreprins o actiune vasta. consilier tehnic si ministru de instructie fiind. Paris. 13. si Radiodifuziunea. Dresda. facând prin Institutul Social educatia politica a unei întregi generatii de conducatori ai statului român s i deschizând lumii gustul preocuparii de problemele sociale. A conceput un sistem filosofic original de întelegere a societatii si a discipl inelor care se ocupa cu ea. 11. În sfârsit. pe care a aplicat-o apoi. în stare sa înteleaga si ansamblul fenomenelor în care se integreaza dis ciplina lor. bibliotecile publice). 14. Ca director al Casei Culturii Poporului si apoi al Fundatiei Culturale "Prin cipele Carol". ca profesor si decan. l a studiul societatii românesti. cu ajutorul muncii organizate a elitelor cu lturale. A organizat. A deprins pe acesti conducatori sa-si conditioneze actiunea lor reformatoare de cunoasterea prealabila a realitatii ce-si propuneau sa reformeze. a organizat propaganda culturala a tarii înauntru si în afara (Expozitii le de la Barcelona. 6. 7. prin cursuri. Muzeul Satului). prin cooperarea specialistilor si prin stimularea activitatii creatorilor de valori. Organizator si conducator al campaniilor de cercetari monografice. ca si pe ntru ridicarea culturala a acestora. Colaborarea pentru ridicarea maselor Idealul învatamântului gustian Specificitatea si universalitatea lui Locul lui în cultura româneasca E momentul sa încercam a face un bilant al contributiei profesorului Gusti în cultur a româneasca. Astfel. 8. 5. a organizat cultura poporului. conferinte. Academician. 3. seminarii si campanii de lucrari. de reforma sociala. tinuta demna si o biectiva a discutiilor. pent ru organizarea vietii culturale românesti. 2. organizarea culturii înalte. Senatul cultural. ca presedinte al Oficiului National. congres e internationale). 9. cerceta torii stiintifici ai vietii sociale si specialisti în diferitele ramuri ale stiint elor sociale. A deprins pe acesti cercetatori cu conditiile generale ale muncii stiintifice : informatia bibliografica. erudita si concreta. a organizat cu ltura superioara (Academia Româna. conferinte. înfiintând Universitatea Radio. a militat pentru cunoasterea concreta a realitatilor românesti. a culturii poporului si a cooperarii dintre elite si popor. de asemeni. 12. 4. înfiintând numeroa se institutii de orientare si ajutorare studenteasca. ajungem sa-i stabilim urmatorul activ: 1. . simultan sim patetica si obiectiva. si publicul sa-si rationeze adeziunile sociale. cooperatia. utilizarea corecta a materialului. a organizat. care-i confera un loc de seama printre cercetatorii contimporani ai stiintelor sociale. Aceasta actiune a urmarit. ca presedinte al societatii. neobosita si entuziasta.XIV.

constituie ide ea ordonatoare. si de la elite la popor. profesionale si a instit utelor speciale înfaptuieste o cercetare mai amanuntita a acelorasi probleme. 3. 6. munca Profesorului e supusa acelorasi principii. legatura dintre ele fiind asigurata de elitele care se ridica din cea dintâi spre a se cufunda în cea din urma. punerea actiunii sociale în slujba crearii personalitatilor. care rasfrânge influenta acestor a ca o îndoita bataie de aripi. Ideea trecerii studiilor sociale din viata publica în universitate s-a înfaptuit altfel decât si-a închipuit-o Profesorul. formulate pe scurt. e de asemeni înca nerealizata. Activitatea echipelor monografice fructifica rezultatul îndeletnicirilor semina riale. În toate domeniile vietii culturale. satele model mult iplica ideea cetatii universitare. E locul sa coordonam. pavilionul românesc la Expozit ia Internationala din Paris duce aceeasi idee la o noua dezvoltare. în paginile de mai sus. Conferintele publice ale Institutului Social dezvolta printre intelectuali pr eocuparile pe care cursul le propune studentilor. multipli ca. a caror realizare re petata ajunge sa constituie faptuirii sale un stil propriu. care la rândul ei amplifica pe o a treia.Cât despre pasiv. spre uzul natiunii. Cetatea universitara amplifica ideea oficiului universitar. de la intentia vadita de titlul acestui studiu. prin tehnicizarea administratiei în urma pat runderii în aceasta administratie a elementelor cu pregatire sociologica universit ara. În ce fel? Observând. ceea ce am înfatisat pâna acum. la rândul ei. 2. caminele culturale. Muzeul Satului dezvolta expozitiile seminarului. a acestei îndoite ierarhii. prodigioasa activitate desfasurata de profesorul Gusti în toate domeniile vietii culturale. dupa care toate activitatile Profesorului sunt arcuite. 5. ideea bibliotecii de stat. pentru uzul natiunii întregi. Proiectul organizarii unei biblioteci de stat amplifica proiectul organizarii bibliotecii Facultatii de Litere din Iasi. ideile care conduc dezvoltarea activitatii pr ofesorului Gusti par deci supuse unui dublu ritm. gândul nostru nu s-a abatut. Astfel: 1. decât aparent . Urmarind. universitatea sta în cent ru si natiunea sta în jur. ierarhizarea valorilor si integrarea personalitatilor în personalitati mai vast . sunt: 1) a 2) 3) 4) 5) folosirea tuturor încercarilor empirice pentru cunoasterea critica si sintetica realitatii concrete. 4. 2. Comunicarile din sectiile Institutului Social adâncesc problemele discutate în se dintele de seminar. ca fiecare activitate a Pro fesorului amplifica o alta activitate. De la studentime la elite. organizate prin caminele culturale si ateneele populare. dupa care univer sitatea e menita sa genereze patura conducatoare a natiunii. în jurul învatamâtului sau. foarte simplu. Aceste principii. înfiintarea bibliotecilor publice urba ne si satesti. ideea concentrarii tutulor arhivelor statului si a tutulor institutelo r de cercetare sociala amplifica organizarea arhivei documentare a Institutului. Arhiva documentara a Institutului Social dezvolta fisierele seminarului de so ciologie. 7. concentric. numai doua din nazuintele sale au ramas neîmplinite pâna astazi: 1. încoronare a vietii lui întregi. într-o sinteza didactica. sau Univer sitatea Radio amplifica si diversifica. Ideea înfiintarii Facultatii de Stiinte Sociale. S i mai observând ca. a carei misiune e. activitatea asociatiilor culturale. punerea personalitatilor în slujba crearii de valori. rasunetul pr eocuparilor Institutului. care era aceea de a înfatisa chi pul "profesorului" Gusti. munca echipelor regale studentesti multiplica actiunea echipelor monograf ice. axiala. în acest proces de dezvoltare succesiva. Constiinta acestei duble subordonari. Peste tot. regenerarea masei prin cultura si actiune organizata. punerea stiintei în slujba actiunii sociale.

obiectiv. contemplativ. Idealul acesta al ridicarii neamului prin luminare si dezrobire politica a însufle tit. într-un anumit sens. de o credinta. pe tarâmul cultural. Încrezator în puterile firesti. încrezat ori în puterile vointei. grosso modo. 1907. dispretuitori de trecut si iubitori de noutate. în sensul pasoptist. precum si de burghezia eteroetnica si de proletariatul ei intelectual. autohton. autor itar). junim ismul se înfatiseaza. abia daca am gasi vreo patru: liber alismul pasoptist.nu sun t deosebite de telurile care au însufletit curentele generale ale culturii românesti . reformist). învatati în scoli din Apus. Idealul junimist se dezvolta în opozitie categorica cu acela al pasoptistilor. peste tot: 6) substituirea efortului individual prin cooperarea organizata a personalitatil or. de tineretul generos al partidelor liberale. autoritar si sceptic fat a de reforme. dar dispretuitor al sfortarilor facute pentru a te depasi. în sfârsit. Care e acest ideal si cum se situeaza el în lumea telurilor care au calauzit de-a lungul timpurilor viata noastra universitara? Idealurile care au însufletit aceasta viata. de exilatii politici basarabeni. liberal. El sintetiza. liberalii pasoptisti au fost nationalisti în sensul ca urmareau ri dicarea tarii lor. în institutii. realist. reformismul dinamic al liberalilor cu obiectivi . taranesc. care i-au organizat manifestarile. Si fiecare se de fineste social. devenit mai târziu poporanist. Termenul desemneaza idealul boiernasilor înstariti de la jumatatea veacului trecut . 2. prin atitudinile caracteristice ale omului: 1) fata de existenta si de ideal (activ. 1. deasupra mizeriilor zilei. boieresc. 2) fata de timp si de pre faceri (traditional. Dar nationalismul lor de frantuziti. prin unificarea scopurilor si coordonarea mijloacelor lor. international. cuceriti de un ideal univer sal si cosmopolit. unei perioade diferite a dezvoltarii României moderne: 1848. dusman imitatiei. punerea elitelor în serviciul maselor: Toata aceasta prodigioasa activitate sociala n-ar fi fost desigur cu putinta dac a n-ar fi fost însufletita de un ideal. Cel dintâi ideal cultural al României moderne este acela al liberalismului pasopt ist. 1890. idealist). plutind abstr act. cosmopolit). obiceiurile si valorile specifice ale ne amului lor. pe care le socotea roade ale întunericului si nestiintei. conservator si iubito r de trecut. Fara a fi deci nationalist. el a fost la noi un curent îmbratisat. socialismul marxist. burghez sau muncitoresc). Activi. socialist. aproape întreaga cultura româneasca dinainte de 1870. idealisti. dorinta lui de autenticit ate îl facea sa simpatizeze cu valorile culturii autohtone si sa ia atitudine împotr iva "înstrainarii" pasoptiste. 7) si. dispretuia trecutul. dispretuitor de noutate. conservatorismul junimist. si 5) fata de forma de guvernamânt si de clasa sociala pe care se sprijina (aristocrat. junimismul era preocupat mai ales de valorea universala a creatiei umane. 3. dimpotriva: contemplativ si realist. dornici de progres si de reforme proiectate dupa modelul celor din Apus. Predominarea fiecaruia din aceste curente corespunde. progresist. si nationalismul samanatorist. cu exceptia lui Nicolae Balcescu si în parte a lui Alecsandri. Sistematizând si simplificând lucrurile îndeajuns. conservator. 1870. dând forme specifice avântului tineresc si orientându-l catre misiuni distincte . cucerind elitele intelectuale ale noii Românii. Cât despre socialismul revolutionar.e. occidentalisti. Doctrina prin care patura boiereasca lupta sa-si mentina. devenit mai târ ziu poporanist. care foloseau ideologia liberala si formula statului d emocrat si individualist ca instrument de rasturnare politica a "neamurilor" dec azute. începând de la sfârsitul veacului trecut. o data cu viata sociala. democrat. Si. pre stigiul pierdut politiceste. a-ti iesi din fire. 4) fa ta de scopul si regimul vietii sociale (individualist. 3) fata de grupul de e lectie si de valorile lui (national.

D. A treia idee rezolva. Dimpo triva. prin anumite accente de încredere în puterile vointei. si c) personalitatea creatoare. Cu toate ca a colaborat la "Convorbiri. Sub raportul social. pozitia lui are puncte de contact cu fiecar e din aceste ideologii. celei individualist e.". caruia i-a apartinut cândva. conservare si progres. 4. pe ntru situarea idealului social al învatamântului profesorului Gusti. în umbra numelui lui Gher ea. realism si idealism. Activ. Gusti nu a avut relatiile directe ale d-lor Petrovici. samanatorismul era dornic de reforme. sau între libertate si autoritate. libertatii si democratiei. De idealul junimist e legat numele lui Maiorescu si al elevilor lui. Natiunea nu exclude umanitatea. natiune si umanitate. de sinteza. în menirea lui universala. În sfârsit. Elementele esentiale ale acestei sinteze le-am vazut. Cu junimismul. în progres. dar traditionalist. întrucât preconiza o politica stiintifica. în care si-a publicat lectia inaugurala. De idealul pasoptist. democrat.. în sfârsit. Prima idee rezolva antinomiile actiunii si realitatii. De idealul social-poporanist se leaga. Mehedin ti sau [Radulescu-]Motru. a e . Stere sunt trei puncte de reper contimporane. ca fenomen si ca proces. ca si liberalismul. Dimitrie Gusti refuza alegerea si instituie sinteza. filiatia spirituala autentica a junimismului: linia de gândire a acestuia . Iorga. în fruntea carora sta astazi d-l Radulescu-Motru. De idealul samanatorist se leaga numele d-lor Iorga si Cuza. iubitor de con cret si ostil abstractiei. individualismul ui amândorura. Însa alt fel. particula rism si universalism. p entru Gusti actiunea implica cunoasterea si cunoasterea actiunea. continuata de d-l [Radulescu-]Motru si reînnoita de curând de d-l Nae Ionescu. Simi on Barnutiu. Preocupat. care au împartasit-o multimil or si s-au jertfit pentru ea. ca si între individ si colectivitate. Realitatea che ama idealul si idealul se face realitate. natiunii. N. b) circuitul social. democratie si aristocrati e. La fel. Radulescu-Motru si C. Dimitrie Gusti nu e încadr at în nici unul din aceste curente. realitate si reforma. libertatea implica autorit atea si democratia reala implica aristocratia personalitatilor. în personalitate. Sunt: a) dubla modalitate de existenta a vointei. asa cum o visau cl asele intelectuale mijlocii. antinomiile individului. Ideile care fac posibile aceste sinteze le cunoastem de asemenea. dinamic. în viitor. socie tate fara individ la fel. ardelene sau din Regat. A doua rezolva antinomiil e progresului.. Sa examinam mai de aproape relatiile sintezei gustiene cu fiecare din aceste cur ente. Departe de a se exclude. care n-a facut parte din învatamânt. Individ fara societate nu exista. samanatorismul reprezinta ideologia pregatitoare a realizar ii idealului national al unitatii politice a tutulor românilor. Spre deosebire de cei mai multi profesori universitari. ci o implica. ca întotdeauna. si democratia sociala. nu se mai leaga azi în universitate nici un nume. ideologia lui se apropie de aceea a curentelor prejunimiste. amintirea d-rului Ion Cantacuzino si mai al es a lui Stere. Sa examinam pe scurt elementele pe care se sprijina aceasta sinteza. în om. Opunea însa. limbajul acestei lectii n-are nimic junimist. si tuându-se în prelungirea tendintelor trecutului national. samanatorismul e de asemeni o sinteza a primelor doua curente. idealul sau colectivist. fara a se identifica însa cu nici una.smul junimist. în reforme. Între actiune si cunoastere. în învatamântul superior românesc. Progresul fara conservare nu e posibil si conservarea fara progres n-are sens. dar numai în masu ra în care acestea aveau radacini în realitate si îsi pastrau un caracter specific. De fapt.

Influenta lui Caragiale asupra lui Dimitrie Gusti este. fara putinta de apel. contemplativ. la fel cu orice tânar format la sfârsitul veacului trecut. Nu e exclus ca. la Berlin. pentru a risipi orice echivoc în aceasta privinta. E suficient sa amintim de staticismul teoriei primilor doi asupra natiunii. din a doua generatie. nu a izbutit sa acopere deosebirea dintre pozitia lui izolata. Cei care-l cunosc pe Dimitr ie Gusti. Tzigara-Samurcas sau [R adulescu-] Pogoneanu. ca unitate. O lega tura a avut desigur. ca si generozitatea funciara care izbucneste de sub masc a de ironie care o acopera ca o cuirasa. nu un sens estetic. Stiind acestea. pe atât de inutil comple zent cu bodnarestii celei noi. Verva ironica a "maestrului". l-am auzit zeflemisind memorabila sedinta în car e docta societate a pus la vot existenta lui Dumnezeu. cred. lasând asupra lui o pe cetie nestearsa. Banuiesc însa ca legatura lor dateaza din vremea studiilor universitare ale Profesorului. munca institutionalizata. Comun cu junimismul. Nici Junimea. sistematica si coerenta. d-nii [Radulescu-]Motru sau Nae Ionescu. legatura lui spirituala cu Junimea. al caror caracter comun e constituit de admiratia neprecupetita pentru Titu Maiorescu. Sa nu aiba Dimitrie Gusti nici o legatura spirituala cu Junimea? Nu cred. personal. Nu stiu în ce împrejurari l-a cunoscut profesorul Gusti pe Caragiale. fata de cel junimist.si prea putin "curios" . concom itente cu exilul voit al lui Caragiale. reformist. desig ur. asa cum îl condamna. idealismul stenic.destul de bine cu noscut. cu aceea a lui Vas ile Pârvan. Dimi trie Gusti sa fi aplicat pontificelui junimist masura pe care acesta o aplicase productiei culturale a liberalismului. ci un sens eti c. ze flemismul. Influenta lui Caragiale s-a r asfrânt deci asupra Profesorului în plina perioada de formatie. Locul original . m ai putin un singur vot. n-au putu t sa nu ramâna impresionati de frecventa cu care Profesorul pomeneste numele lui C aragiale. ca re dau. spiritul larg universalist. ar trebu i sa spunem ca. cu evlavia cu care i-am auzit pomenit numele de catre d-nii [Radulescu-]Motru.multumita biografilor . Dimitrie Gusti nu condamna în mod esential efortul generati ei întemeietorilor României moderne. Mehedinti. fata de di namismul doctrinelor profesorului Gusti. nu au exercitat asupra tânarul ui Dimitrie Gusti vreun ascendent deosebit. spre deosebire de junimistii propriu-zisi. predilectia pentru valorile autentice ale culturii. trântându-L cu unanimitate. intransigenta în fata nulitatilor. pretentia ridicola. s-a facut prin Caragiale. Chipul Aristofanului român surâde din portrete nenumarate în biroul profesor ului Gusti. fie ca i-au urmarit cursul. precum am spus. pe cât de ironic cu "epigonii" vechii directii. dupa el. în fond. Dar. încrederea în puterile vointei. în fond. desigur. cu aceea a juni mistilor. ostila oricarei falsificari emfatice. Dimitrie Gusti are. Dar. si admiratia zgomotoasa creata în jurul pontificelu i junimist. spiritul lui "occidentalizant". Petrovici. farmecul sau de causeur. rezultând din insuficienta felului lor de a fi realizat ce . îl înrudesc printre contimporani. singura data când l-am auzit pe profeso rul Gusti vorbind despre Junimea. Toate aceste însusiri. sau de naturalismul conceptiei celui dintâi asupra personalitatii. si aceasta trasatura fundamentala îl d esparte de toti ceilalti junimisti universitari. îmi lamuresc mai usor de ce.pe care-l ocupa Caragiale printre juni mistii din a doua generatie e astazi . vietii. Daca ar fi sa judecam printr-o parabola. complet deosebit de junimism este dinamis mul sau neastâmparat. dispr etuitor de "balcanisme" sunt la ele acasa în acest birou! Ele coboara din portret si se amesteca în conversatii. Ceea ce condamna el la pasoptisti este. decât cu adevaratii junimisti. Comunitatea atitudinii lui antiliberale si antiburgheze. Gusti. sub influenta lui Caragiale. zeflemeaua sa rcastica. mai mult cu Nicolae Iorga si cu liberalismul întemeietorilor României moderne . fie ca i-au stat mai de aproape. cea mai adânca influenta suferita de acesta. dar nu-mi amintesc sa-l fi auzit pome nind de fostul conducator junimist.xpus totdeauna doctrine politice. Dimitrie Gusti a accentuat si caracterele comune si însusirile distincte ale idealului sau. nici Maiorescu. filosofice si sociale categoric opuse acelora dezvoltate de profesorul D. sau al conceptiei celui de al doilea asupra culturii. Am ascultat ani multi pe profesorul Gusti. În preocuparea lui de sinteza. în loc sa se faca prin Maiorescu.

decât spre înflacarar ea adoratoare sau razbunatoare a masei. cu tot realismul sau critic. egotismului. pentru lamu rirea multor probleme recente de istorie a culturii românesti. În aceasta scoatere a omului din sinele sau obisnuit. de a fi per sonalitate. si cu o dinamica sufleteasca orientata mai mult spre asezaminte destinate colaborarii elitelor gânditoare. fara ca totusi acestea sa fie datatoare de seama . ramân pentru Dimitrie Gusti un obiect de s impatie si de încurajare fecunda. contactul lui Dimitrie Gusti e desigur mai direct si mai ampl u. care pentru N. E totusi curios de observat ca niciodata d-sa nu a îndreptat o asemenea critica împo triva efortului gustian. între zonele de contact ale celor doua sp iritualitati. desi destul de t emperamental. fondul adânc al atitudinii filosofice a profesorului Gusti ramâne idealist. Asa se face ca. de samanatorism Dimitrie Gusti. temei ul pentru care. zadarniciei unui neastâmpar care refuza sa-si dea contur definitiv. în chip neîndoios. chiar daca îsi pastreaza prospetimea sufleteasca necesara ca sa vibreze. actualizata cu maximu . care s-ar putea scrie cu cel mai mare interes. pentru ca drumurile lor sa se desparta. care pare ca reteaza aripile avântului idealist. pentru duhul lui iscoditor. apropiind pe profesor de at itudinea junimista. mai mult o vecinatate vremelnica de drum decât o tovarasie de nazuinte. Dimitrie Gusti nu putea sa nu simta chemarea unui suflet frate ! Totusi. Dimitrie Gusti e în fond un aristocrat. Pe sine nu s-a r darui. fire complexa si subtila. Nu încape îndoiala deci. Raporturile dintre Dimitrie Gusti si N. d-l Gusti a vorbit întotdeauna cu o a dmiratie netarmurita pentru fecunditatea lui. din aproximatii în aproximatii. neastâmparat. în vreme ce aceasta încredere e dublata la N. dar ac i legatura poarta asupra jumatatii launtrice. rascolitor de energii. Iorga e un exercit iu de fiecare zi. Dimitrie Gusti s-a opus întotdeauna. Cu samanatorismul. mai departe. desi prilejurile de obiectii din parte-i nu au lipsit. al carei spirit critic nu abdica în fata entuzia smului. E legat desigur. Iorga sunt un alt capitol de istorie spi rituala contimporana. decât tot pe jumatate. deci. de precizie. s au sa se înduioseze. Ci numai faptei! Iar fapta lui. Ajunge sa spunem aici ca spirit mai critic. în acest îndemn arzator la depasire. Între Dimitrie Gusti si junimism pare a fi. despre Nicolae Iorga. nimanui. efortului gustian. ca la temelia pozitiei profesorului Gusti sunt afinitati in contestabile cu samanatorismul. Dar mai ales pentru ca. Faptul nu poate fi contestat. concret. de a se ridica peste putintel e cuprinse în actualitatea unui anumit moment. legatura lor fiind mai mult o tovarasie decât o simpla vecinatate de drum. cred totusi ca nu e o greseala sa afirmi ca un contact spiritual adânc nu a existat niciodata între Dimitrie Gusti si Junimea. aproape imponderabila. ci se arunca. vointa de a însemna ceva. Nu numai pentru ca. Lamurim însa. Nici de samanatorism nu e deci legat Dimitrie Gusti. mai presus de toate. prin dinamica reformista si pri n încrederea teoretica în masa.ea ce voiau sa înfaptuiasca. Dimitrie Gusti nu putea sa nu apara ca o piatra de poticnire. risipei de energie si. lipsei de metoda. Dar. nu fara oarecare îndoieli. o relatie subtila. De aceea. care constituie în fond partea pozitiva a sufletului liberal si a tipu lui social românesc pe care-l reprezinta. mai putin vulcanic. Iorga de o intuitie simpatetica a masei si a nazuintelor ei. adica esentiale. E adevarat ca în desfasurarea actiunii gustiene intervine un element critic si rea list. dar în fond mai cumpanit. care merg pâna la completa uitare si daruire de sine. energic. pentru capacitatea lui de intuitie si de sinteza. pentru universalitatea preocuparilor lui si pentru memoria lui p rodigioasa. Efortul de a se depasi. fata de vâltoarea torentiala a curentului samanatorist. acuzatia de se catuire sufleteasca pe care a adus-o lui Maiorescu si neputinta lui organica de a întelege pe Caragiale. Lucrul acesta reprezinta. în mare parte. zdrun cinator de cadre si cuceritor de suflete. de unde Dimitrie Gusti a mers multa vreme în acelasi sens cu d-l I orga. Se stie cu ce asprime a judecat totdeauna d-l Iorga pe junimisti. Dimitrie Gusti l-a pretuit pentru " viata" lui. desigur cu geniu. a fost de-ajuns un nimic.

nu-si afla totusi tem eiul niciodata în exigentele concretului în care se exercita. Fapt curios. umanitatea.m de intensitate si pâna la completa absorbire. ci o dialectica spiritualista. printr-o analiza împinsa cu îndrazneala pâna dincolo de limitele îngaduite ale exprimarii gândului profesoral. în s ensul conceptiilor neohegeliene. în masura în care reprezinta o orientare simultan obiectiva si dinamica a politicei stiintifice. de definit un ultim plan: acela al relatiilor lui cu poporanismul. p entru a vedea. si aici. Nationalismul lui Dimitrie Gusti nu e. Acestea sunt relatiile principale ale sintezei gustiene fata de principalele cur ente ideologice ale vietii universitare românesti. într-un acelasi suflet. hic et nunc. în toate formele acestui învatamânt. o exigenta de fiecare ceas. cu ceea ce e valabil în junimism: universalitatea orizontului si demnitatea critica a tinutei culturale. eliminând totdeodata ceea ce în samanatorism e am enintat de artificialitate: stilul voit popular. traditionalist. în criteriu de omenie. Ea urmareste sa înlature. ar trebui sa recunoastem precumpanirea spiritu lui occidental si universalist. a lu i Pârvan. cu entuziasmul dinamic s i creator al lui Nicolae Iorga. în acest punct. sau daca îsi cauta cearta. care tendinta prevaleaza în ultima a naliza asupra învatamântului gustian. a carui conceptie a nationalismului cultural se înrudeste mult cu aceea a profeso rului Gusti. care-l framânta si care nu-i da astâmpar. conturul prea aparent al lucrurilor asa cum sunt. Ceea ce l-a împiedicat probabil sa se apropie mai mult de marxism a fost neputinta aderarii la o interpretare unilaterala a existentei sociale si întelege rea lui dinamica. rastoarna însa toate pronosticurile. în vesnic salt peste sine. numai sinteza acestor patr u elemente poate lamuri configuratia generala a spiritului gustian. apropiata de a sa. ca al lui Nic olae Iorga. în mod linistit. Legatura lui se face prin socialism. dupa care sa jude . asa cum stau sa se faca. În fond. Mai ramâne. pr in Stere. Prin aceasta. pâna ce n-a facut. dimpotriva. si în fond spiritualista a acestei existente. desi concepti a sa sociala a democratiei e mai apropiata de socialism decât de democratia indivi dualista. Nimic nu înlesneste determinarea mai precisa a unui profil spiritual. între profesorul Gusti si Vasile Pârvan. Într-adevar. daca aceste elemente sunt echilibrate în sufletul Profes orului. e în universalitate. Ea nu e totusi o dialectica materialista. Fapt e ca exigenta de sinteza care caracterizeaza idealul spiritual al profesorului G usti vrea sa adune ce e viabil în samanatorism: dinamica entuziasta si preocuparea specificitatii. pentru situarea figurii profesorului Gusti. Ajunge sa constatam ca problema sintezei e. ceea ce stânjeneste elanul junimistilor: simtul acut al neputintei omenesti în fata real itatii. prin Gherea. în sinele sau. în masura a omului universal. mare apropiere exista. Conc eptia sa despre "circuitul social" e totusi foarte apropiata de dialectica marxi sta. legatura lui cu acest curent nu se face în chip obisnuit. cu care Dimitrie Gusti a fost aproape contimporan. cu obiectivitatea rigida si rotund conturata a j unimismului. Interesul partii nu l-ar face nicio data sa uite interesele adevarului. dreptate fiecarei tendinte. ci creator de valori universale. N-as putea spune limpede. limitarea voluntara si risipire a în inconsistenta prin refuzul criteriilor universal valabile. voluntarista. Daca însa. Pretuitor al analizelor marxiste. prie tenul lui Caragiale. pe care Dimitrie Gusti l-a cunoscut bine. decât cunoaste rea prietenilor si a dusmanilor unui om. de asemeni. am încerca sa disociem elementele acestei sinteze. Si totusi. Dimitrie Gusti n-a fost totusi niciodata un marxist în sensul complet al cuvântului. Dimitrie Gusti nu se apleaca asupra realitatii românesti ca s-o prefaca în ideal etic. Dimitri e Gusti se apropie iarasi de junimisti mai mult decât de d-l Iorga. Este desigur înca prematur sa încer cam si o definitie fata de curentele mai noi. forme sintetice recente ale acelor asi patru directii. si cu asceza interioara a spiritului. în lumina neclara a intentiilor. dar cu care n-a avu t decât prea putin contact. Temeiul ei e un temei general. Posibilitatea ca spiritul critic zeflem ist al lui Caragiale sa coexiste. la Dimitrie Gusti. nici omul. în detrimentul sentiment ului lor.

substantial. un Blaga. din prici na putintei ce-i e lasata de a nu se împlini. înfratita cu acordurile pagâne ale pârvanicei cântari catre Clio: Ci Tu.da vietii personale omenesti si existentei în genere caracterul dramatic al u nei mari aventuri! Aventura nestabila. care. uneori. în actul de creatie. restituie relatia comteia na dintre stiinta si aplicarea ei. Iar sensul activitatii lui didactice. persona litate vie. Idealul sau social universalist coboara dec i direct din acela al lui Comte. ori niciodata. sa-i descopere taina conditionarilor ei esent iale.strabate astfel. universale. asa cum este idealul apro ape întregei noastre culturi universitare (zic unii. dar si u n pret nesfârsit . o presimtire trista a zadarnici ei efortului. Ci omul se scutura de el. cu valorile universale si eterne ale umanitatii .pentru ca e viata! De dincolo de accentele majore ale imnului de slava închinat efortului de personal izare a fiintei precare. de a rata. ca acestia. ce scumpa! Fapta mesterului face sa straluceasca aievea chi . dar vii. sub cerul unei noi zodii. din ispitele din jur. continua sa tina ferm principiul stati c. în care fiinta vie e obligata sa r eînceapa necontenit. al neputintei firii de a se depasi prin sine însasi . dupa care fiinta spirituala . asa cum e în fapt. dupa calapoadel e unui ideal universal de umanitate. adica o concep tie idealista. sau de credinta care transfigureaza realitatea. sa f ie. prin urmare. pent ru ca singura fiinta spirituala merita cu adevarat numele de "fiinta" -. ideea ca prin actiune ordonata si metodica un popor îsi poate schimba soarta. urmareste s-o transforme. prin transfigurarea ei în cultura. Daca ar trebui. care cântase în Câmpia Libertatii versurile revolut ionare ale lui Andrei Muresanu: Acum. specificul national . constiinta dramatica a acuitatii momentului. Depasirea aceasta libera.si poate chiar fiinta în genere. în opozitie categorica cu idealul junimismului conservator si reali st. metafizic. esti de-a pururea. asa cum fac astazi un N. învatamântul lui Dimitrie Gusti îi reactualizeaza chemarea. El nu universalizeaza. iar sârguinta lui pentru ridicarea pri n cultura a personalitatii da sensul ei întreg. prin ultimii sai reprezentanti. credinta lui în posibilitatea nelimitata a progresului mo ral si material al omenirii. cu metode stiintifice. noi suntem cei ce murim!. care încearca sa se mântuie. pe care dascalii realisti o denunta ca pe o primejdie. adica ceva gata facut. pentru ca. nu e niciodata definitiv închegata. precara. chiar un [Radulescu-]Motru. un Nae Ionescu si. Croieste-ti alta soarta!. sau de a se fixa. Optimismul sau inovator. Idealul etic gustian nu este deci un ideal reactionar. dar aventura creatoare.fac din el un urmas direct al ideologiei generatiei fauritorilor Român iei moderne. s-o reformeze. care da existentei un caracter de maretie tragica. Lumina de zi. sa-nvesniceasca. Dar sentimentul acesta metafizic de tristete. O clipa numai? Desigur. sa se adune în fiecare clipa. I orga. caracterul imperios al nevoiei de a-l prinde si de a-l folosi. Substratul relatiilor dintre "sociologia cogi tans" si "sociologia militans" nu e altul decât acel savoir pour prevoir. si biruie într-însul.ridicând "omul românesc". de a mu ri . gândul faustesc. Aplecat asupra realitatii românesti. obligatia de a trece imedia t la fapta. Dar tocmai de aceea. întreaga. ar trebui sa r ecunoastem ca. si al celei poporaniste). celeilalte maxime a ace luiasi: "Lumineaza-te. printr-un act de vointa arbitrar. în forma în care aceasta ideologie a putut supravietui dupa critica jun imismului. nu biruie pâna la urma. pentru ca prin ea fiinta spirituala îsi risca în fiecare clipa existenta. în plina acceptie metafizica a cuvântului. afin de pouvoir al propovaduitorului organizatiei intelectuale a umanitatii. care surprinde pe gânditor masurând di stanta dintre existenta si valoare.Dimitrie Gus ti propovaduieste o conceptie dinamica si creatoare a existentei. Încrederea lui în puterile vointei reactualizeaza maxima din fruntea "Român ului" lui Rosetti: "Voieste si vei putea!". ca de o vraja rea.ce si sa valorifice firea si purtarile altor neamuri. ci e în necon tenita prefacere si în necontenita încercare de a se depasi si întregi. încadrat în t itulatura "Arhivei pentru stiinta si reforma sociala". si vei fi!". în fond. Dimitrie G usti cauta s-o cunoasca asa cum e. la rangul de om în genere. Urm as la catedra lui Simion Barnutiu. adic a prin contopirea ei substantiala. pe alocuri. sa împingem analiza pâna la ultimele temeiuri si sa dam în vileag cele din urma radacini metafizice ale acestei atitudini.

. prometeic.pul frumusetii nepieritoare: prin ea valoarea ia fiinta. Te poti îndoi de eficacitatea ultima a acestei mântuiri prin cultura. Poti simti adânc tragedia acestui bob de întuneric sortit sa straluceasca o clipa scân teia luminii de zi. de perenitatea acestei îndumnezeiri provizorii a omului trecator. Nu poti însa tagadui sensul adânc. al stradaniei care subîntinde întreaga voc atie profesorala a lui Dimitrie Gusti si toate activitatile culturale care deriv a din ea. universalul se face act .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful