P. 1
AAAABW

AAAABW

Ratings:
(0)
|Views: 92|Likes:
Published by alkinutzza

More info:

Published by: alkinutzza on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2011

pdf

text

original

Mircea Vulcanescu SCOALA SOCIOLOGICA A LUI DIMITRIE GUSTI ************* Editie îngrijita de dl.

Marin Diaconu Editura Eminescu 1998 Qu'est ce qu'une grande vie? Une pensée de jeunesse accomplie dans l'âge mur . A. de VIGNY I. Misiunea sociala a profesorului în genere. Creatia si transmiterea valorilor. F ormele universitare si extrauniversitare. II. Originile vocatiei didactice a Profesorului Gusti. Studiile universitare. In fluentele. Formatia si dezvoltarea orientarii personale. III. Locul carierei profesorale în ansamblul activitatii sociale a Profesorului Gu sti. Lectia inaugurala. Ideile ei fundamentale si realizarea lor succesiva în viat a Profesorului. Cugetare si militare. IV. Fundamentele teoretice ale învatamântului gustian. Sistemul stiintelor sociale. Stiinte sociale particulare, sociologie, etica si politica. Relatiile lor. Natur a voluntara a vietii sociale. Dubla ei modalitate de existenta. Circuitul social . Realitate, stiinta si reforma sociala. V. Conceptia sociologica. Critica teoriilor unilaterale. Elementele societatii. Cadre asociale si sociale. Manifestari constitutive si regulative. Unitati, rela tii si procese. Caracterizarea sociala. Metode. VI. Conceptia etica. Lumea valorilor. Idealul. Problema criteriului. Antinomiile . Structura motivarii actiunilor umane. Scop si mijloc. Lungimea vointei. Evolut ia ei. Personalitatea. Elementele ei. Iubirea de sine. Simpatia. Religiozitatea. Cooperarea personalitatilor. Dreptatea sociala. Personalitatea sociala. Natiune a. Umanitatea. VII. Conceptia politica. Îndoita radacina a reformei sociale. Norma si posibilitat e. Ideal, tendinte si motive sociale. Cauzalitatea teleologica. Rolul actiunii. Rolul cunoasterii în actiunea sociala. Personalismul. Democratia elitelor. VIII. Lucrarile. Biografii si expuneri de sisteme. Recenzii de carti si probleme . Expuneri sistematice si de metoda. Monografii despre unitati, relatii si proce se sociale. Lucrari despre organizarea culturii în genere, a vietii universitare s i a culturii populare. Lucrarile fundamentale. Conceptia natiunii. IX. Formele învatamântului. Cursul. Transmiterea orala a sistemului. Tipologie didac tica. Substanta, actiune si metoda. Fizionomia generala a învatamântului gustian. Di namismul organizator. X. Seminarul. Misiunea lui. Formarea personalitatii cercetatorilor. Originea apl icatiilor sistemului. Monografiile sociologice si etice. Spiritul seminarului. M unca de echipa. XI. Aplicatiile sociale ale sistemului. Organizarea vietii universitare. Fisiere , biblioteci si centre de documentare. Programul studentesc. Opera de Ajutorare. Oficiul Universitar. Cooperativa Studentilor în Litere. Calauza studentului. Anch eta asupra vietii universitare. XII. Organizarea cercetarilor sociale. Ofensiva contra empirismului politic si l egislativ. Institutul Social. Campaniile monografice. Facultatea de Stiinte Soci

ale. XIII. Organizarea vietii culturale. Cultura superioara. Cultura poporului. XIV. Semnificatia generala a învatamântului gustian. Contributia profesorului Gusti în cultura româneasca. Inventar si idei esentiale. Universitatea - generatoare de el ite sociale. Misiunea elitelor. Colaborarea pentru ridicarea maselor. Idealul înva tamântului gustian. Specificitatea si universalitatea lui. Locul lui în cultura române asca. I. MISIUNEA SOCIALA A PROFESORULUI ÎN GENERE Creatia si transmiterea valorilor Formele universitare si extrauniversitare Încercarea de a privi izolat un singur aspect din activitatea proteica a unui om c are toata viata lui a luptat împotriva marginirii pe care o implica unilateralitat ea seamana prea mult cu o tradare, pentru ca un discipol constiincios sa o îndrazn easca fata de figura maestrului sau, fara a avea convingerea ca aspectul a carui izolare o urmareste nu închide-n el trasaturile esentiale ale chipului pe care-si propune sa-l reconstituie. Într-adevar, daca Dimitrie Gusti a fost, rând pe rând, publicist, conferentiar, presed inte al Institutului Social Român, director al "Arhivei pentru stiinta si reforma sociala", director al Casei Culturii Poporului, academician si vicepresedinte al Academiei, presedinte al Casei Autonome a Monopolurilor, presedinte al Oficiulu i National al Cooperatiei, presedinte al Societatii de Radiodifuziune, decan al Facultatii de Litere, ministru de Instructie, director general al Fundatiei Cult urale Regale "Principele Carol" si autor de carti didactice, nu numai ca a fost în ainte de orice - si a ramas mai presus de orice - profesor; dar toate celelalte activitati ale lui îsi gasesc rost si temei în exigentele carierei lui profesorale. Daca în rândurile ce urmeaza, consacrate acestei activitati, voi izbuti sa lamuresc acest lucru, sunt sigur nu numai ca nu voi fi tradat învatatura, dar voi fi si ilu strat, printr-un exemplu viu, relatia ce trebuie sa existe, dupa aceasta învatatur a, între practica si teorie, între acele "sociologia cogitans" si "sociologia milita ns" de care vorbeste maestrul. Activitatea profesorala a lui Dimitrie Gusti apare astfel ca o cheie de bolta ce leaga planul activitatii sale filosofice cu acela al activitatii lui sociale si politice. Functia sociala a "profesorului" e o functie dubla, simultan conservatoare si cr eatoare. Pe de o parte, el e menit sa predea stiinta, adica sa transmita generat iilor urmatoare, nealterat, ansamblul de cunostinte si valori care-i constituie disciplina, aparând-o de intruziunea falselor valori si a perspectivelor interesat înselatoare ce se tes în jurul ei. Pe de alta parte, el este dator sa sporeasca acest patrimoniu cultural, fie creând direct stiinta prin cercetari originale, fie contribuind indirect la dezvoltare a ei: prin pregatirea elementelor capabile s-o retransmita si sa creeze, la rândul lor; prin înmultirea si îmbunatatirea mijloacelor de lucru; ori prin constituirea s i dezvoltarea unui mediu intelectual în stare sa sustina, prin preocuparile lui, i nteresul pentru activitatea stiintifica si sa încurajeze eforturile cercetatorilor . Pentru îndeplinirea acestei duble misiuni, universitatea pune la dispozitia profes orului doua forme principale de activitate: cursul si seminarul. Functiunea amândorura e precumpanitor informativa. Totusi, de cele mai multe ori, cursul îndeplineste si o functiune creatoare, dând pr ilej profesorului sa expuna rezultatele cercetarilor lui originale, sau cel puti n sa îmbrace materia disciplinei într-o forma care-i tradeaza propria orientare stii ntifica. Într-adevar, chiar atunci când profesorul nu expune rezultatele unor cercetari propr ii, functiunea creatoare a cursului nu e cu totul înlaturata. Coordonarea informat iei, critica ei, înmanuncherea dupa criterii definite dezvaluie articulatiile gândir ii personale a profesorului. Prin simplul fapt ca acesta e nevoit sa expuna sist ematic materia disciplinei, orisice curs tinde sa devina schita unui sistem. Caracterul creator al cursurilor e cu atât mai important, încât în unele tari universita

tile impun profesorului - ca o conditie a mentinerii sale la catedra - originali tatea cursurilor si regulata publicare a lor, lasând astfel pe seama manualelor tr ansmiterea propriu-zisa a bagajului de cunostinte. Fata de curs, seminarul nu exercita decât o functiune creatoare indirecta. Participarea activa a studentilor la lucrari, deprinderea lor cu folosirea tehni cilor stiintifice, confruntarea publica a tezelor exprimate în sedinte contribuie, fireste, la dezvoltarea indirecta a disciplinei, în felul care s-a aratat mai sus . În afara acestor doua aspecte, curat universitare, ale activitatii profesorale, ac easta activitate îmbraca si alte forme, extrauniversitare, în strânsa legatura cu cele dintâi, pe care nu fac decât sa le dezvolte. Unele din aceste activitati au drept scop documentarea indispensabila ambelor te luri ale activitatii profesorale. Ele urmaresc: înfiintarea si dezvoltarea bibliot ecilor de specialitate, a salilor de lectura, a muzeelor, expozitiilor si în gener e a oricaror centre de informatie stiintifica. Altele au ca obiect principal cercetarea propriu-zisa. În rândul lor, întâlnim: lucrarile practice, campaniile de cercetari, înfiintarea si dezvo ltarea institutelor stiintifice, a laboratoriilor si a centrelor de investigatie , în genere. Alte activitati tind catre publicarea si raspândirea rezultatelor cercetarii si a informatiei documentare. În acest grup se cuprind: comunicarile facute în sectiile a sociatiilor stiintifice, conferintele publice, publicatiile proprii, înfiintarea s i îndrumarea revistelor de specialitate, editurile de publicatii stiintifice si, în general, centrele de publicatii. În sfârsit, uneori activitatea profesorala e încoronata de o serie de întreprinderi si i nstitutii în care se urmareste aplicarea rezultatelor cercetarilor stiintifice pe un plan mai mult sau mai putin întins, constituind deci centre de aplicatie a rezu ltatelor activitatii profesorale, care stau practic sub autoritatea si controlul acesteia. Toate aceste activitati si institutii nu fac decât sa multiplice, sa dezvolte si s a potenteze în viata culturala activitatea ce radiaza de la catedra. Coordonarea unui ansamblu atât de impresionant de activitati ce deriva din activit atea profesorala si o sustin nu ar fi posibila, daca toate acestea nu ar avea un principiu comun de unificare spirituala. Acest principiu nu e numai curiozitatea dezinteresata. Oricât ar fi de adevarat ca întregul învatamânt, ca traditie de cunostinte, ca si întreaga creatie culturala sunt subordonate adevarului, nu trebuie uitat ca nici un învata mânt si nici o creatie de valori nu sunt organizate în afara anumitor chipuri social e de a-si înfatisa binele si frumosul. De aceea, nu exista nici o activitate profe sorala care sa transmita numai cunostinte si sa nu participe sau sa nu încerce sa îm partaseasca si un anumit ideal etic-social. Pretinsa "dezinteresare" si "obiectivitate" stiintifica nu sunt decât tot asemenea "tinute etice", propuse spiritelor ca îndreptar în munca stiintifica. Idealul etic social este principiul dinamic prin care se unifica, la urma urmelo r, activitatea profesorala si capata sens si configuratie proprie. Prin aceasta, învatamântul unui profesor ramâne ca o pecetie spirituala asupra tuturor celor care s -au împartasit din el. Si, în afara lui, vocatia profesorala ramâne fara înteles.

II. ORIGINILE VOCATIEI DIDACTICE A PROFESORULUI GUSTI Studiile universitare Influentele Formatia si dezvoltarea orientarii personale Vocatia profesorala a lui Dimitrie Gusti îsi afla radacinile în formatia lui univers itara. E si firesc, adolescenta fiind perioada vietii cea mai prielnica înrâuririlor adânci, avânturilor îndraznete si sintezelor fecunde. Cu toate ca aceasta perioada a activitatii nu face parte din cariera lui didacti

ca, ea nu poate fi lasata la o parte de cel care urmareste întelegerea acesteia. Cariera universitara a lui Dimitrie Gusti fiind puntea de legatura dintre activi tatea lui intelectuala consacrata elaborarii sistemului si activitatea lui pract ica organizatoare, consacrata înfaptuirei reformelor sociale derivate din acesta, cunoasterea genezei sistemului sau de gândire sociologica este tot atât de necesara pentru întelegerea rolului activitatii profesorale, ca si cunoasterea desfasurarii ulterioare a realizarilor sale culturale. Profesorul a atras atentia destul de des asupra acestui lucru spre a putea fi tr ecut cu vederea. "Când am plecat în strainatate, în preajma vârstei de 19 ani - scrie el în Cuvântul înainte Sociologiei militans -, îmi aveam planul de lucru destul de precis tras. Întelesese m înca de atunci, cu o intuitie care s-a verificat exacta, ca, daca dezvoltarea st iintifica a ultimilor ani facuse sa creasca puterea omului asupra naturii (...), stiinta nu facuse însa progrese corespunzatoare în puterea ei asupra oamenilor si a societatii. (...) Cu avântul tineretii si cu o pornire de iluminat, mi-am închinat în treaga munca cercetarii stiintelor care se ocupau cu socialul". Dimitrie Gusti si-a facut studiile universitare în Germania si Franta, în perioada a nilor 1900-1909, mai întâi ca student în filosofie la Lipsca si apoi ca student în stiin te juridice la Berlin. Dupa terminarea studiilor în Germania a lucrat un timp la P aris, cu Durkheim, sociologie. Perioada studiilor sale de la Lipsca (1900-1904) e orientata mai ales spre filos ofia morala. Perioada studiilor sale la Berlin (1904-1909) e plina de preocupari propriu-zis sociologice. Studiile sale sociologice au îmbratisat întregul câmp al stiintelor sociale si au fost îndrumate de stralucita pleiada de dascali cari au împodobit învatamântul universitar g erman de la sfârsitul veacului al XIX-lea. În filosofia generala, etica si psihologia sociala l-au initiat succesiv W. Wundt la Lipsca si Fr. Paulsen la Berlin. Ucenicia economica si statistica a facut-o l a Lipsca cu K. Bücher si cu Schmoller la Berlin. Orientarea juridica, în criminologie, în drept international si în politica externa si -a facut-o la Berlin, cu Franz von Liszt. În sociologia propriu-zisa, l-au initiat mai întâi F. Tönnies si P. Barth; mai târziu, la Paris, francezul Durkheim. A studiat i storia universala cu K. Lamprecht; cu Ratzel, antropogeografia. Germania era, pe vremea aceea, înca plina de rasunetul marilor încrucisari de idei d in a doua jumatate a secolului trecut. În filosofie, idealismul absolut al hegelianismului, atacat cu brutalitate de real ismul materialist, cedase pasul unui idealism moderat, epistemologic, pe care ne okantienii îl aparau, cu sârguinta, împotriva realismului, mai spiritual si mai subtil , al pozitivismului. Reactia noologica, spiritualista, iscata cu Dilthey, spre sfârsitul veacului, nu-s i dobândise înca semnificatia general-metodica, pe care avea s-o dobândeasca dupa publ icarea Ideilor... lui Husserl. În câmpul stiintelor sociale, se trageau ultimele focuri, în faimoasa "batalie a metod elor", care învrajbise, timp de aproape un veac, pe partizanii stiintei teoretice cu aceia ai metodelor istorice; în vreme ce pe tarâmul doctrinal se ascuteau armele pentru o noua rafuiala - aceasta a veacului al XX-lea -, între partizanii individu alismului si ai socialismului. Într-un câmp, ca si într-altul, plutea însa în atmosfera spirituala a epocii o cerinta de sinteza. Între deosebitele curente se iscau patrunderi subtile. Pozitiile unilater ale, pâna atunci opuse intransigent, tindeau sa se apropie. Sub impresia acestei s ituatii, Dimitrie Gusti a putut scrie mai târziu: "Progresul filosofic se face (...) printr-o oscilatie ale carei amplitudini se m icsoreaza fara încetare si ai carei termeni tind a se apropia". Si, acest spirit l-a calauzit în întreaga lui opera. În filosofie, nazuintele de sinteza se grupau în jurul psihologismului; în stiintele s ociale, în jurul doctrinei personaliste. De unul, ca si de alta, se apropie Dimitr ie Gusti prin învatamântul lui W. Wundt. În perioada în care Dimitrie Gusti lua contact cu el, Wundt depasise faza cercetaril or lui de psihologie experimentala si îsi largise câmpul de activitate în directia fil osofiei morale si psihologiei popoarelor.

Idealist voluntarist, situat în prelungirea curentului kantian, Wundt încercase o si nteza a filosofiei spiritului cu stiintele naturale, a hegelianismului cu poziti vismul. Împotriva lui Hegel, însa, care cautase cheia relatiilor dintre cele doua lumi: a na turii si a spiritului, în logica, inventând, pentru explicarea lor, dialectica, Wund t credea ca gaseste aceasta cheie în psihologie, viata sufleteasca fiind asezata c hiar pe muchia care desparte cele doua lumi. Trecerea de la natura la spirit se în faptuieste, pentru el, prin "persoana", în clipa în care fiinta naturala, devenita c onstienta de menirea ei, substituie cauzalitatii oarbe si echivalentei mecanice a energiei motivarea si sinteza creatoare. Prin aceasta prefacere, fiinta natura la devine fiinta spirituala, creatoare a propriei sale sorti. Colaborând la lucrarile seminarului lui Wundt, interesul lui Dimitrie Gusti n-a me rs catre psihologia experimentala, ca acela al d-lui [Radulescu-] Motru cu câtiva ani mai înainte. Din activitatea dascalului, l-au atras vadit preocuparile lui eti ce concrete, asa cum se înfatisau dupa publicarea primei editii a Psihologiei popo arelor. În lumina învataturii lui Wundt se lamuresc unele din pozitiile fundamentale ale gândi rii lui Dimitrie Gusti: 1) situatia sa filosofica, realist critica, neokantiana; 2) ideea opozitiei lumii naturale si a lumii spirituale, a naturii si culturii si necesitatea de a-si explica aceasta opozitie. Felul în care D. Gusti lamureste acest punct se deosebeste însa de al lui Wundt. Caci, pentru el, cheia relatiilor dintre cele doua lumi nu este viata sufleteasca individuala, ci societatea ca f orma de viata sui-generis; 3) desi originala, ideea cu ajutorul careia D. Gusti explica aceasta relatie e t otusi înrudita cu ideile lui Wundt. Vointa, din care ultimul facea substratul esen tial al tuturor manifestarilor fenomenale, e la Gusti substratul manifestarilor sociale; 4) în sfârsit, tot de filosofia lui Wundt este legata ideea fundamentala a eticei gu stiene: ridicarea omului prin propria lui fapta, idee care sta la temelia person alismului: "Werde was du bist". În 1904, D. Gusti îsi trece doctoratul în filosofie. Teza lui, pregatita cu Wundt, int itulata Egoismus und Altruismus, cu subtitlul Zur soziologischen Motivation des praktischen Wollens, cuprinde un program si o metoda. Pornind de la expunerea cr itica a filosofiilor morale ale lui Comte si Spencer, Dimitrie Gusti arata artif icialitatea opozitiei dintre egoism si altruism si felul în care aceasta opozitie, teoretic ireductibila, se rezolva de la sine prin considerarea structurii motiv arii actiunilor umane. Datele etnografiei vin sa ilustreze schema evolutiva a gr adului de lungime a vointei, care de la constiinta primitiva, incapabila sa sele ctioneze scopurile si mijloacele, se dezvolta treptat pâna la constiinta personala , care prin iubire de sine, simpatie si religiozitate ajunge sa integreze consti ent pe om în universul natural si social. Aceasta teza a fost bine primita de critica de specialitate si apreciata mai ale s pentru unghiul nou de atac al problemelor de etica, egal departat de discutia teoretica sterila si de empirismul etnografic lipsit de orizont, pe care cauta s a le îmbine într-o sinteza concreta menita sa le înlature defectele si sa le completez e reciproc calitatile metodice. Îndata dupa teza, Dimitrie Gusti e solicitat de P. Barth sa colaboreze la "Viertel jahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Sociologie". Solicitarea va izb uti si, vreme de peste un deceniu, Dimitrie Gusti va fi un colaborator pretuit a l revistei acestuia, pe care o va cinsti cu studii si recenzii, dintre care unel e vor fi citate ca modele ale genului - de pilda, studiul asupra Tendintelor soc iologice în etica mai noua sau recenziile mult apreciate ale lucrarilor lui Fr. v. Liszt si G. Schmoller, pe care V. Pârvan le caracterizeaza: "sistematizari origin ale sociologice ale teoriilor strict economice ori juridice, înca neformulate sau necomplet formulate filosofic de cei doi învatati". În acest timp, Dimitrie Gusti trece la Berlin, unde studiile sale iau, sub influen ta celor doi dascali: Schmoller si Liszt, o orientare mai concreta si mai apropi ata de actualitatea sociala. Preocupat în acel moment cu initierea în tainele diferitelor stiinte sociale particu

Preocuparile teoretice nu numai ca nu-l parasesc în aceasta perioada. dar în afara de stiinta pura. Gusti publica. aju nge treptat sa constituie sistemul sau de stiinte sociale. economie). s-o ordoneze conform unui principiu unificator. polit ica externa si ziaristica. perspective si metode pe care le aduce cercetatorului cunoasterea stiintelor sociale particulare. Amintirea acestor seminarii va calauzi toata activitatea didactica a lui Dimitri e Gusti. e sa putem întemeia un seminar de sociologie si etica asa cum le-am cunoscut în studiile noastre îndelungate în Germania! În Germania. Astfel. D. studi ile teoretice cedeaza pasul câtorva monografii privitoare la probleme sociale de i mediata actualitate. În aceste seminarii se facea. apare în "Abhandlungen des kriminalistischen Semina rs" ale lui von Liszt. (. Delbrück stralucita monografie asupra chestiuni i dunarene. socotit de Spann ca un a din putinele lucrari vrednice de luat în seama.. În fata bogatului material de fapt e. cu prilejul publicarii colectiei de documente franceze a lu i D. ale celui din urma. Sturdza. Gusti simte nevoia unei sinteze. a acestei experiente stiintifice fundamentale. odata ajuns profesor. D. intitulata Die Donaufrage. Astfel. si întocmirea Programului studentesc. drept international.. care uneori se întrepatrund. colaborând simultan la patru.). profesorul si studentii discuta si cerceteaza nu numai toate probleme le stiintelor speciale. impresionat de caracterul dinamic si actual al unui învatamânt îndreptat spre cercetarea tuturor problemelor sociale co ntimporane. de care am vorbit. Caci daca D. ca într-un fel de parlamente consultative ad-hoc.lare (politica. dar nu lipsita de migala. si întemei erea Institutului Social în 1918. se mai cerceta. . înca din 1904. gânditorul încearca sa-si organizeze experienta stiintifica. studii si recenzii teoretice asupra operelor sociologilor fra ncezi. Gusti publica în "Preussische Jahrbücher" ale lui H. printre care trebuie pomenit studiul despre Tarde.. Dimitrie Gusti face la Berlin o ucenicie care avea sa lase asupra vi itoarelor lui îndeletniciri didactice o pecete nestearsa. cinci reviste germane de specialitate. Gusti colaboreaza la "Anuarul legislativ" al lui Schmoller . Si una si alta din aceste lucrari inaugureaza preocupari care vor deveni mai târzi u probleme de predilectie ale activitatii profesorului: chestiunile de politica externa si institutul de presa. materialul legislativ. Pe lânga "Caietele trimestriale" ale lui Barth. Iar patru ani mai târziu. lucrarea lui despre fundamentele organizarii juridice a p resei Die Grundbegriffe des Pressrechts. mai înainte de toate stiinta.. Si spiritul lor va genera mai târziu si publicarea "Studiilor sociologice si etice" ale Seminarului sau de la Iasi (1915). fireste. din 1923. de etica si politica pe de a . în lectia inaugurala a cursului sa u din 1910 -. se servea parlamentul în actiunea lui de legiferare".) probleme de însemnatate sociala imediata". Cu o la rga întelegere. Schimbarea de orientare se rasfrânge asupra operei lui. Dimitrie Gusti desfasoara o intensa activitate publicistica. în 1908.. sub specie aeternitatis. si de criminalistica. Dimitrie Gusti urzeste o viziune de ansa mblu a vietii sociale si a stiintelor care se ocupa cu lamurirea ei. pe care le deprinde în seminariile de economie s i de statistica ale celui dintâi. dar. în buna parte. înca în "Caietele trimestriale" ale lui Barth si în "Anuar ul" lui Schmoller. drept. dupa 1925 . de care a poi. Delbrück si la "Foile pentru stiinta dreptului comparat si economia so ciala". ele nu vor fi decât re actualizarea. menit sa lege pe de o parte sociologia de stiintele sociale particulare. pe alte planuri.cu toate institutiile si ope rele care s-au dezvoltat dintr-însele. mai mul t ca oricând. Si mai departe: "Îmi amintesc de activitatea membrilor din seminariile de stiinte de stat din Berl in si Lipsca. În timp ce studiile lui iau aceasta orientare sociologica concreta. la "Anuarul prusian " al lui H. precum si de activitatea seminarului criminalistic din Berlin.va scrie el mai târziu. la publicatiile seminarului criminologic al lui von Liszt. si organizarea campaniilor monografice. Rod al unui singur gând. consacrate acestui gânditor. alteori se contesta reciproc si foarte des revendica o suprematie exclusivista. D. "Daca avem vreo ambitie . dar mai ales si (. privitoare la libertatea de navigatie pe Dunare. în mod monografic minutios si strict stiintific.

faza uceniciei lui stiintifi ce se curma. care. Ca si cum împrejurarile ar presimti ca orientarea lui teoretica e de acum ispravit a. faza pregatirii stiintifice a vietii lui Dimitr ie Gusti ia sfârsit. ci în transmiterea met . În 1910. Totusi. se poa te verifica în ce masura învatamântul Profesorului Gusti si-a atins obiectivele stiint ifice si etice si ce rol a avut acest învatamânt în ansamblul activitatii sale cultura le. Fusese ocu pata cândva de Simion Barnutiu si mai târziu de Titu Maiorescu. Într-adevar. Sozialwissenschaften. ni s-a pastrat integral. pe care. Trecând la materia învatamântului. Profesorul arata ca însemnatatea acestuia nu sta pentru el în transmiterea rezultatelor stiintei gata facute. mai multor generatii de stud enti. Fara a a stepta schimbarea oficiala a titulaturei. a ideei sale de capetenie. intereseaza în cel ma i înalt grad studiul de fata. astazi împartit între Facultatile de Litere. se pot stabili intentiile activitat ii lui didactice. metoda si ambitiile universitare. caci în cursul ei Dimitrie Gusti expune. în care-si expune succesiv sistemul. lectia inaugurala a cursului s au se deschide printr-un adevarat manifest intelectual. nici morala. ea nu corespundea decât în parte aspiratiilor sale. e rodul acestor pre ocupari. elementele necesare pentru înfaptuirea reformelor deri vate din aceste conceptii. Desi înca nepublicata în întregul ei. ramasa pâna astazi nerealizata. i ar acum în urma prin lucrarile scoalei române de sociologie. Profesorul lamureste ca ea deriva din conceptia sa generala asupra societatii si a stiintelor care se ocupa cu ea. comparându-le apoi cu realizarile lui culturale. Justificând metoda învatamântului sau. ca ciclul formatiei lui intelectuale s-a încheiat. E aci prima for mulare. divulgând mai întâi. Vorbind apoi de menirea cursului. El deplânge faptul ca aceste stiinte nu sunt mai bine organizate în învatamântul uni versitar. pe care o de sfasoara în liniile ei generale. Lectia aceasta. fagaduind totodata ca va lupta pentru organizarea lor. pe care va cauta sa le fructifice. prin cursuri. precum si în lucrarile lui. ci filosofia practica. conferinte si lucrari. Dimitrie Gusti e numit profesor la catedra de Istoria filoso fiei antice si Morala a Facultatii de Litere la Universitatea din Iasi. pentru întâia oar a în public. cu al caror material se constituie sociolog ia. ca si pentru înaintasii sai. LOCUL CARIEREI PROFESORALE ÎN ANSAMBLUL ACTIVITATII SOCIALE A PROFESORULUI GU STI Lectia inaugurala Ideile ei fundamentale si realizarea lor succesiva în viata Profesorului Cugetare si militare Catedra la care se urca Dimitrie Gusti era desigur o catedra ilustra. viitorul acestui neam în functie de progresul culturii sociale. întocmai cum va fi dezvoltata ulterior în cursurile d e etica si sociologie. pregatind apoi. Prolegomena zu einem System. printr-o puternica anticipa re si solicitare. înca necompleta. din fericire. angajând.lta. în care urmeaza sa se concentreze integral învatamânt ul acestor stiinte. precum si prin diferite lucrari în care se face aplicarea principiilor ei. Soziologie. dupa cuvenita reverenta catre înaintasi. Politik und Ethik. felul în care întelege sa-si exercite activitatea academica ex professo. conceptiile sale stiintifice. p rin seminarii si institute. El e acum în stapânirea unei metode si a unui sistem propriu de înt elegere a vietii sociale. aceasta conceptie a fost raspândita oral. etica si sociolog ia. Dimitrie Gusti anunta ca obiectul preocuparilor lui nu va fi istoria filosofiei. noul profesor arata ca va da toata atentia rezultat elor stiintelor sociale particulare. III. prin curs. Amestecul acciden tal al moralei cu istoria filosofiei dadea catedrei un caracter hibrid. in ih rem einheitlichen Zusammenhang. Urmarind deci ideile expuse în aceasta lectie. spre a o face mai adecvata tendintelor învatamântului predat în curs. Lucrarea sa din 1909. a Facultatii de Stiinte Sociale. Cu precizarea acestor conceptii. Drept si Academiile Comerciale.

este sa putem întemeia un seminar de sociologie si etica pe care sa-l punem în legatura cu institutiile de cercetare stiintifica similare din strainatatea apuseana (. sau fragmentele publicate în 1932. "Cursul . create pe lânga diferitele departamente. 2) atentia deosebita data stiintelor sociale particulare. în 1918. Institutul Social Român si "Arhiva pe ntru stiinta si reforma sociala" este.scrie el. în oarecare masura. lucrat în 1923. fagaduiel ile lectiei inaugurale au fost pe deplin realizate. în timpul grevelor studentesti.. Cooperativa studenteasca. 2) sa cerceteze metodic problemele sociale ale actualitatii.. activitatea Echipelor regale studentes ti. (. "Seminariilor .n-are însemnatate atât prin numarul cunostintelor care se dau..pentru a nu vorbi de insti tutiile create pe urma acestora: Oficiul universitar. politica sociala a imperiului german". care se întâlnesc anual si care au organele lor peri odice. De aci. o ri prin frumusetea expunerii acestor cunostinte. Ideea care avea sa genereze mai târziu. cum am mai amintit -. întemeiat de profesorii universitari de economie si de barbatii de stat germani. a influentat si influenteaza înca.. de un sfert de veac. " vom inaugura în cercetarile noastre monografiile sociologice si etice". "În Germania . seminariilor de stiinte de stat le corespunde în afara de Universitate vestitul Verein für Sozialpolitik. totusi cadre de speci alisti formate în seminariile universitatii au patruns la Consiliul Legislativ si în oficiile de studii. la înlaturarea em pirismului legislativ.le corespunde în Germania organizarea tutur or specialistilor în asociatiuni. a stiintelor sociale si a misiunii reformatoare a acestora. Acest seminar va deveni obiectul celei mai încordate atentiuni a noastre". cât si prin contribuirea la forma rea gândirii ascultatorilor. Recapitulând. "Daca avem vreo ambitiune . Programul studentesc de organizare a vietii universita re. care Verein. instrumentele si metodele de lucru obisnuite în special itate. Într-adevar. publicate în 1915 de elevii se minarului sau de la Iasi.. În acest fel.) Cursul are importanta prin familiarizarea cu metoda de cercetare pe care apoi. din lucrarile "campaniil or de cercetari monografice" asupra satelor românesti . constituind astfel arhiva documentara ind ispensabila pentru înfapatuirea judicioasa a reformelor legislative.. cred. ideile principale cuprinse în lectia inaugurala asupra misiunii si org anizarii învatamântului stiintelor sociale sunt urmatoarele: 1) derivarea metodei cursului din conceptia originala a Profesorului asupra soci etatii. Muzeul Satului-. din acest punct de vedere. Si mai departe: "Este timpul. studiul problemelor sociale n-a trecut din comisiile parlamentului si din ministere la universitate. Evitând deci orice "generalizari si analogii pripite" -urmeaza Dimitrie Gusti -. Caminele culturale. acesta va fi principalul obiect de interes al noului profesor. marea însemnatate a seminariilor. dar mai ales si p robleme de legislatie actuala ori probleme de însemnatate sociala imediata". Ea trebuie prelungita mai departe prin crearea asociatiilor de specialisti. învatamântul stiintelor sociale a contribuit. N-ai decât sa consulti Studiile sociologice si etice.).odelor de cercetare folosite de aceste stiinte. în ce priveste ultimul deziderat. Misiunea stiintifica si etica a seminarului nu se încheie însa cu sfârsitul studiilor.zice el . ca sa-ti dai seama ca. 5) functia creatoare de personalitati stiintifice a seminarului. în "Arhiva. Activitatea acestui seminar are un îndoit scop: 1) sa formeze personalitatile creatoare de valori stiintifice. alcatuind monografi i stiintifice asupra acestor probleme. Daca. fara îndoiala. d upa curs. înca de pe acum. . de elevii seminarului sau din Bu curesti. Asa. perfect definita. 4) caracterul precumpanitor metodic al cursurilor. prin deprinderea studentilor cu problemele. Cetatea Universitara..profesorii si studentii discuta si cerceteaza nu numa i toate problemele stiintelor sociale sub specie aeternitatis. ca studiul problemelor sociale românesti sa se stramute (. ascultatorii sa o aplice în cercetarile lor"..scrie Dimitrie Gusti .". 3) organizarea unitara a învatamântului stiintelor sociale în universitati.) din comisiunile parlamentare si din ministere la universitati".continua el ...

împreuna cu prietenul sau Vasile Pârvan.6) lucrarile cu caracter monografic si actual al acestor seminarii. care va continua sa militeze pentru înfaptuire a ei. adevarati tehni cieni ai devenirii sociale. Din examinarea acestor puncte expuse în lectia inaugurala rezulta ca: în mometul în ca re Dimitrie Gusti urca treptele catedrei de la Iasi el are bine definita. laboratoarelor si clinicilor. asupra organizarii cursurilor. precum si prin opera întreprinsa de Institutul Social Român si de "A rhiva pentru stiinta si reforma sociala". fiecare latura a activitatii lui. Gusti e al es în 1923 membru al Academiei si apoi vicepresedinte al ei. Impus dupa razboi atentiei societatii culte bucurestene. em pirismul si incoerenta. Aceste cadre sunt menite sa constituie o falanga. Dimitrie Gusti este însarcinat. unde profeseaza pâna astaz i. De aceea. asupra programului de studii. la colaborarea pe care o preconizase în lectia inaugurala -. care-i îndrumase formatia politica. înca o data. rolul central pe care îl ocupa cariera profesoral a în ansamblul activitatii culturale a lui Dimitrie Gusti. Faptul nu va descuraja pe Profesor. Între timp. ci sa întelegem un învatamânt. Astfel. prin campaniile de cerc etari monografice ale vietii sociale românesti. Cei doi prieteni a u astfel prilejul sa-si aplice conceptiile comune asupra rostului învatamântului uni versitar. dar proiectul sau este zadarnicit de vitregia împrejurarilor. menita sa îndeplineasca în viata Universitatii clujene rolul împlinit în Bu curesti de Institutul Social. strainatatea cere un nume cu destula autoritate ca sa fie che . împreuna cu ea. si apoi vom cauta sa sistemati zam aceste aspecte în lumina idealului etic-cultural pe care se întemeiaza. Lunga desfasurare ulterioara a carierei culturale a Profesorului nu va face decât sa ilustreze. meniti sa înlature din viata politica nepriceperea. Dimitrie Gusti. Principelui Carol. sa organizeze noua "Universitate a Daciei Superioare". Gusti n-a sovait. înfiintate în 1918 . Scopul nostru nu e sa povestim o viata. Se lamureste. seminarii lor. Când. în 1929. vom încerca sa consideram. R. din îndemnul A. printr-o succesiune necontenita de creatii proprii si colective. astfel. creatoare si reformatoare a unei noi Românii. sa -si sacrifice toate relatiile intelectuale. dar si ideea fundamentala a activitatii sale practice: consti inta misiunii reformatoare a învatamântului stiintelor sociale. Ajunge sa spunem aici. menita sa dobândeasca un loc de frunte printre natiunile universale. etica si politica de la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti. e chemat sa participe. întreprinse cu studentii seminarului de sociologie. reunind asociati ile specialistilor din diferitele ramuri ale stiintei. prin care încearca sa adune cadrele de speci alisti. menite sa co ntribuie la reforma vietii sociale. si dupa care rodnica dezvoltare sociala a unei ta ri nu poate fi asigurata fara crearea unor cadre de specialisti. 7) prelungirea activitatii seminariilor prin institute sociale. din clipa izbucnirii razboiului. pentru aceea de creator cultural. i deea dupa care cunoasterea stiintifica a realitatii sociale este singura temelie serioasa a politicii sociale. proiecteaza sa organizeze Casa Culturii Poporului. îndata dupa razboi. Dimitrie Gusti începe sa militeze în viata politica.scoala politica si tr ibuna a unei întregi generatii sociale. Renuntând la pozitia sa de arbitru al culturii. mai daunatoare de multe ori decât necinstea. S. la organizarea activitatii sale culturale. în masu ra în care are legatura cu activitatea profesorala. convins ca idealul acesta trebuie sa se împlineasca. În momentul în care prima generatie crescuta de el politiceste devine capabila sa pr eia conducerea statului român. pentru situarea celor ce vor urma. D. când. Fapt vrednic de retinut: spre deosebire de atâtia altii care-si facusera studiile în Germania si care fusesera într-atât de mult înrâuriti de cultura acestei tari încât nu s-a mai putut desprinde de ea. Pârvan. precum si programul privitor la extensiunea u niversitara. nu num ai conceptia sa filosofica asupra realitatii sociale si a sistemului de stiinte care o cerceteaza. D. ca Dimitrie Gusti prof eseaza la Iasi pâna în 1920. mai întîi analitic. când trece la catedra de sociologie. ca si prietenul sau V. creatoare de cultura. În rândurile ce urmeaza nu vom putea urmari cronologic întreaga activitate a Profesoru lui. guvernul român se hotaraste sa nationalizeze universitatea m aghiara de la Cluj. întrerupând orice colaborare stiintifica cu aceasta tara.

pe care îl realizeaza la chemarea M. ministru în functie fiind. ca presedinte al Oficiului National. Patru ani mai târziu. Gusti e chemat sa îndrumeze pe rând. Fara a încerca sa refacem deci. trecute azi pe seama Fundatiilor Regale. Regelui Carol al IIlea. în momentul în care Dimitrie Gusti devine titularul catedrei de Istoria filosofiei antice si morala la Universitatea din Iasi. În tot acest timp . stiinta si reforma sociala Întreaga activitate profesorala a lui D. aici. În clipa în care M. îsi face cursurile regulat si. Dimitrie Gusti întruneste. viata studenteasca. în jurul muncii studentesti la sate. fara alte referi nte la sistemele sociologice contimporane de cât este strict necesar pentru întelege rea lor. sociologie. cooperatia. sociologia pretindea sa-si anexeze întregul câmp al disciplinelor normat . cerceta rea acestora este indispensabila pentru întelegerea învatamântului sau. cu o claritate si o vigoare cu nimic mai prejos de formularile mai noi. cu acela al scrierilor sale ulterioare. Încercarea de a constitui un sistem de stiinte sociale se lovea de mai multe dific ultati. Gusti înlocuieste imaginea apasatoare a lagarelor de munca prin ideea crea toare a muncii constructive a elitelor intelectuale românesti pentru ridicarea sat elor. D. Dimi trie Gusti nu-si paraseste nici o clipa catedra de sociologie. Gusti va înfiinta premiile autorilor tineri nee ditati. nemaiîntâlnit la noi decât la d-l Nicolae Iorga -. Fapt vrednic de însemnat. care sunt. toate sufragiile ceru te pentru numirea sa ca presedinte al Casei Autonome a Monopolurilor Statului. textul lectiei inau gurale.zasie a îndeplinirii obligatiilor statului român. prin pres tigiul lui necontestat si prin neutralitatea lui politica. asa cum se înfatiseaza si astazi. lucrul întreprins de altii înaintea noastra. cultura de toate gradele ca ministru de Ins tructie. Gusti derivând. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE ÎNVATAMÂNTULUI GUSTIAN. din conceptiile lui generale teoretice asupra filosofiei si societatii. al profesorului [Radulescu-] Motru. paralel. D. soc otim ca o prezentare a acestor conceptii în liniile lor generale. dupa cum ne-o spune singur. S. el îsi aduce aminte de vechiul sau colaborator si-l însarcineaza sa redea fiinta vechiului proiect al Cas ei Culturii Poporului prin Fundatiile Regale. Rupând cu traditia. Peste putin. liniile generale ale siste mului sau filosofic. Când. toate aceste conceptii sunt gata precizate în mintea lui. sociologic si etic-politic sunt expuse în lectia inaugurala a cursului. un izvor nesecat de sugestii pen tru reformele înfaptuite în cursul prodigioasei activitati savârsite ca ministru. mai mult decât atât. IV. ca o anticipare a interesului pentru problema pe care nu avea timp sa o rezolve ca ministru. SISTEMUL STIINTELOR SOCIALE Stiinte sociale particulare. S. ca decan al Facultatii de Liter e. prin planul organizarii educatiei tineretului. nu poate fi lasata la o parte. D. expu sa pe larg în volumul consacrat ministeriatului sau. în raspunsul sau la discursul de rec eptie la Academie. în 1932. de altfel. în tot acest timp.exemplu rar. În primul rând. Regele se hotaraste sa puna soarta organizatiei cult urale a natiunii sub privegherea obladuitoare a monarhiei. îsi face r egulat seminariile. Într-adevar. de care vorbea cu zece ani mai devreme. elevii din ultima generatie îi vor pune înainte problema lipsei de lucru a intelectualilor. radiodif uziunea ca presedinte al Societatii. Catedra ramâne astfel sufletul activitatii lui întregi si legatura dintre conceptia lui teoretica si activitatea lui practica. În expunerea acestor conceptii am folosit. etica si politica Relatiile lor Natura voluntara a vietii sociale Dubla ei modalitate de existenta Circuitul social Realitate.

a realitatii. o structura. cu idealul. mai mult sau mai putin vag. Gusti avea de ales între mai multe solutii: 1) o conceptie monista. primele având un carac ter realist explicativ. dintre ea si etica si politica de cealalta. Vointa e realitatea ultima a întregii vieti sociale. Pentru rezolvarea acestor probleme. norma. 3) o a treia conceptie. încercând sa descopere un amestec de forma spirituala si de materie existentiala. Stiintele sociale particulare constatatoare alcatuiesc astfel materia prima a so . dualista. care-i contestau. pluralist-spiritualista. Viata sociala constituind în realitate un singur tot concret. naturalismul era însa silit sa sacrifice ideea de s tiinta normativa si sa transforme disciplinele particulare în sociologii fragmenta re. Dimitrie Gusti rezolva problema cu ajutorul conceptiei sale voluntariste. si cercetat paralel cu aceste împrejurari si cu manif estarile ce-l însotesc. sau daca nu e decât o sinteza abstracta a stiintelor sociale particular e. Întreaga conceptie e centrata pe ideea de vointa si pe îndoita modalitate de existen ta a acesteia ca fenomen si ca proces. mixta. de real si de idealitate în orice existenta sociala. asa cu m si-o formase pe vremea uceniciei la Wundt. 2) alta conceptie. Viata sociala fiind o manifestare complexa de vointa. nu poate duce niciodata. al faptuirii. considera. stiintele normative. dimpotriva. metafizica si epistemologica originala. descriptiva. tot unitate a vointei o lamureste. cu unii neokantie ni. între celelalte doua. se lovea de neputinta de a gasi o punte solida de trecere de la obiectul disciplinelor care se ocupa normativ. nu izbutea sa mai gaseasca o unitate reala care sa asigure trecerea între ele. De aseme nea. Aceasta legatura constituie ceea ce numes te D. la descoperirea ratiunilor sufici ente. principial. ultimele un caracter idealist si normativ. greutatea era de a distinge daca sociologia are într-adevar un obiec t propriu. atitudine. apreciere. Gusti "circuitul social". sa înlature din câmpul stiintelor sociale id eea de explicatie. Dar nu toate trag concluziile acestui fapt. Ea nu este o constructie a mi ntii. ca fapta gata facuta si ca putere faptuit oare. dualitatea ei nu este o distinctie analitica. constatare obiectiva si explicatie a fenomenului social. Toate stiintele sociale au. întelegerea ei poate fi cuno astere mijlocita. naturalista. orice fapt social ca forma spirituala si desfiinta sociologia în favoarea stiint elor sociale particulare. care. Cât despre relatia dintre sociologie si stiintele sociale particulare. cu Dilthey si urmasii lui . dezvoltând-o într-o conceptie filosofic a. În al doilea rând. având fiecare ca obiect una din aceste forme. necesa ra analizei. constituindu-se ca stiinta întem eietoare si coordonatoare a acestora. Singura. a realitatii sociale si a mijloacelor de cunoastere a ei. comuna evolutionismului spencerian si socio logismului lui Durkheim. Spiritualismul trebuia. ci un fapt. o data cu existenta.ive. ci o realitate. De unde si deosebirea dintre sociologie si stiintele soci ale de o parte. constiinta acestui lucru . Pretentia ei de a întemeia. Ca atare. În schimb. aceasta conceptie. ci un fapt de configuratie re ala a vointei. de vreme ce toate legile pe care le stabilesc sunt legi conditionate. odata facuta separatia între domeni i. conceptia dualista reusea sa înlature a ceste dificultati. ea trebuia sa faca fata pre tentiei stiintelor sociale particulare. împreuna. în care momentul "cunoasterii" este indisolubil legat de acela al "militarii". cauta sa tie cumpana. singura. la obiectul ei explicativ. D. valabile în împrejurarile în care au fost stabilite. înlocuind-o cu o întelegere tipol ogica. obisnuita în stiintele inductive. din care stiintele p articulare izoleaza numai fragmente. facea din orice fapt social un lucru natural si reducea stiintele sociale particulare la sociologie. alcatuiesc filosofia practica. Pentru a-si realiza conceptia. valor ificare ideala. s i orice drept de a se constitui deosebit de ele. în complexul împr ejurarilor în care se produce. orice fapt social trebuie privit sintetic. real. Fata de stiintele sociale particulare. dar p oate fi si traire imediata a procesului de înfaptuire. unitatea celor doua aspecte nu este o abstractie. Pentru a le gasi. considerarea unui asemenea fragment. pure con statari descriptive.

Un proces de explicatie generala asigura trecerea de la stiintele sociale partic ulare la sociologie si altul. Cercetatorul care vrea sa-si dea seama de natura si limitele sociologiei se gase ste într-adevar. eticei un nou material de apreciere. cercetarea acestui tot. obiect de judecata pentru o stiinta supraordonata a valorificarii: etica si politica. Traducerea idealului în fapta. demografia. stiintele econom ice. în esenta ei. Am aratat ca societatea este pentru Dimitrie Gusti un complex de manifestari col ective. nici una nu p oate fi explicata de sine statator. stiinta si reforma sociala se conditioneaza reciproc. precum si fiecare disciplina sociala particulara (filosofia culturii. istoria si psihologia sociala). realizarea vointei înno ada firul. Rea litate. sau e în legatura cu societatea (antropogeografi a. pentru ca viata sociala este. adica trecerea de la soc iologie la etica si politica. formând o triada dia lectica a trairei actului social. ca unitate. în cadrul careia fiecare îsi afla. d ar e respins în masura în care pretinde sa explice singur toata aceasta realitate. relatii si procese Caracterizarea sociala Metode O data cu aceasta conceptie generala a raporturilor dintre stiintele sociale par ticulare. dând din nou pas stiintelor sociale particulare. etica si politica. Ca si sistemul de stiinte sociale. si orisice vointa genereaz a o tendinta. s ens real si limite. Toate manifestarile sociale. iar c oncluziile acesteia ofera. Firul calauzitor al acestei sinteze îl constituie conceptia sa despre structura so cietatii. adica de la sistematizarea curentelor si orientarilor care circula în stiintele sociale. de apreciere. V. producându-se întro totalitate. prima stabilind scopurile. concluziile sociologiei sunt. biopolitica. Cum sa operezi o alegere între atâtea puncte de vedere? Profesorul Gusti este adus sa reflecteze asupra relatiilor ce exista între fiecare punct de vedere unilateral. Si. la rândul lor. vointa.ciologiei. se precizeaza treptat în mintea lui Dimit rie Gusti si conceptiile sale speciale asupra fiecareia din aceste discipline. corelata "circuitului social" pomenit mai sus. care ofera un nou material de explicatie sociologiei. si el. a doua mijloacele prin care viata sociala se modifica în sensul idealurilor ei. antropologia. este prima conditie necesara înt . la rândul lor. sistemul de sociologie porneste tot de la încer carea organizarii experientei stiintifice existente. Nici una din aceste manifestari nu este întâmplatoare. Fiecare punct de vedere particular este îndrepta tit în masura în care se margineste a lamuri o latura definitiva a vietii sociale. caci fiecare stiinta c are are de obiect un fapt social. în acelasi timp. o atitudine fata de lucrul explicat. Reforma sociala odat a realizata. în fata unei competitii tulburatoare. Totusi. sociologie. CONCEPTIA SOCIOLOGICA Critica teoriilor unilaterale Elementele societatii Cadre asociale si sociale Manifestari constitutive si regulative Unitati. dreptul si politica). ci o sistematizare critica a lor. rezultatul ei devine din nou obiect de constatare pentru stiintele sociale particulare. Rezultatul este definirea unei întelegeri originale a vietii sociale. Sistematizarea lui nu e o juxtapunere dogmatica a rezultatelor acestor curente. sinteza a tu turor sociologiilor particulare. chiar de nevoia determinarii limitelor înauntrul caro ra e îndreptatit fiecare dintre ele. asigura judecarea realitatii din pun ct de vedere ideal si alegerea mijloacelor de înfaptuire. înteleasa ca manifestare colectiva de vointa. se reformeaza. singura stiinta cu adevarat si complet explicativa a realitatii socia le. revendica pretentia de a-i servi drept unic fundament constitutiv.

putându-se su strage influentei lor. stat. Când cercetarea inductiva a observat un numar suficient de corelatii si când tendint a acestora s-a precizat. indirecta. mari sau mici. sau ansambluri conditionate. cadrele nu determina societatea în mod mecanic. sau. pentru a putea fi înteleasa. Fiecare conditioneaza viata sociala în alt fel. aceste unitati s tabilesc relatii si în interiorul lor se petrec prefaceri structurale ale manifest arilor lor caracteristice: procesele sociale. pregatita de cea dintâi. utilizând-o într-un anumit fel. sa stabileasca corelatiile esentiale. o personalitate proprie. Dar toate lucreaza împreuna.elegerii fiecarei manifestari în parte. elemente determinat e si determinante ale devenirei ei. S ubiectele acestea ale vietii sociale sunt unitatile sociale. decât ca niste cauze propriu-zise. Sarcina concreta a stiintei sociologice este sa ajunga s-o determine. Caracterul teleologic al vointei devine astfel cheia de bolta a întelegeri i sociale a profesorului Gusti. ca orientare si intensitate. 3. cu ajutorul propriilor sale manifestari. O prima parte e constituita chiar de formele de activitate. Influenta faptelor trecute asupra celor de azi constituie cadrul istoric. umanitate etc. Formele de activitate pomenite mai sus sunt manifestate de anumite grupuri. esenta ultima a realitatii sociale. Orice manifestare sociala. cu alte cuvinte. des i nu pot fi întelese decât în cadrul factorilor cari le conditioneaza. Fiecare cadru e o dimensiun e speciala a determinismului social: spatiu. Caci. psihologic si istoric. c adrele: cosmologic. în cadrul carora valoreaza legile stabilite. A doua m etoda. procesul subtil prin care societatea c apata personalitate e lamurit prin operatia socializarii vointelor individuale. Societatea putând reactiona prin manifestarile vietii sociale. Sunt cadrele sociale. va cauta sa formuleze legi. O prima metoda. economice. relatii si procese sunt elementele vietii sociale. Elementele întregului social nu sunt însa omogene. timp. prin interferenta acestor reactii. Aceasta socializare se înfaptuieste prin subordonarea indivizilor unei finalitati comune. Asa ca manifestarile oricarei societati sunt. Altele reprezinta influenta faptelor sociale asupra societatii. Societatea se determina deci singura. având. în fiecare caz. cercetatorul trebuie s-o v . Sunt manifestaril e: culturale. orga nizate sau neorganizate: masa. viata. Acesti factori se pot grupa împreuna în planuri. Unele dintre aceste manifes tari. paralelismele ca racteristice dintre manifestari între ele si dintre manifestari si cadre. Totul se petrece ca si cum societatea ar fi suportul unei vointe autonome. spre deosebire de lumea fizi ca. Metoda folosita în acest scop este dubla. de netagaduit. mai exact. cum sunt cele culturale (scopuri) si cele economice (mijloace) constituies c viata sociala. manifestari. familie. Ea va cauta sa determine tip uri de societate. public. Si radacinile ei sunt. Altele. 2. intuitiva. biologic. nu sufera totus i niciodata pasiv influenta cauzalitatii lor. grupuri simpatetice. Unele din aceste cadre conditioneaza viata sociala din afara ei. Presiunea manifestarilor sociale concomitente consti tuie cadrul psihologic. întreprinderi. comunitati. 1. e directa. societat i. etico-juridice si politice. aristoteli ce. nu este un lucru inaccesibil. Un al doilea grup e constituit din factorii cari conditioneaza aceste activit ati. Între ele. ci numai o circumscrie. unitati. în acelasi timp. Societatile re actioneaza asupra cadrelor. trebuie deci raportata la totul în care se naste si privita paralel cu celelalte parti ale acestui tot. inductiva. Sunt cadrele asocial e (cosmologic si biologic). Cadre. aceasta existenta te leologica sui-generis. printr -un fel de autodeterminism care nu exclude cauzalitatea. natiune. spre deosebire de un anumit nivel de aproximatie al masurato rilor lumei fizice. Aceasta vointa sociala. activitate sufleteasca . cadrele apar mai cu rând ca niste motive ale unei vointe colective. Cum se îmbina între ele aceste elemente? Caracterul esential al vietii sociale sta în faptul ca formele de manifestare. cum sunt manifestarile juridice (norme) si politice (re alizari de norme) reguleaza aceasta viata.

spune D. migaloase si adesea imposibile. si cu el posibilitatea eticei. înl aturând succesiv: autoritarismul. stabilind totusi. VI. motivata. Pentru a stabili un criteriu temeinic de valorificare a faptelor omenesti. evoluata. care nu e decât un sistem de morala practica. simpatie si reli giozitate. ti pul stabilit prin intuitie directa poate servi de punct de plecare pentru verifi cari de corelatii. CONCEPTIA ETICA Lumea valorilor Idealul Problema criteriului Antinomiile Structura motivarii actiunilor umane Scop si mijloc Lungimea vointei. în stare sa ale . cum se poate stabili. reprezentând si trei stadii evolutive ale acestor relatii: vointa primitiva. incapabila sa aleaga. si împotriva sentimentalismului. aritmetizeaza un bun social relativ si maxim. care sa situeze fiecare doctrina particulara la locul ei adevarat. Activitatea omeneasca fiind în esenta ei vointa. impo sibila. Si. care neglijeaza realitatea psihica in erenta operatiei de motivare. precum si eudemonismul. El înlatura apoi rigorismul formalist. sistemul de etica al profesorului Gusti pornes te de la o critica serioasa a doctrinelor care-si disputa câmpul de speculatie al acestei discipline. D.este idealul. Cercetând relatiile dintre scopuri si mijloace. la fel ca în sociologie. Dimitrie Gusti deosebeste trei tip uri. precedând la o analiza functionala a struc turii procesului motivarii. Viata neavând un scop în sine. în neputinta determinarii calitative a bunului suprem. u n criteriu sigur de alegere între fapte? Criteriul de alegere . Cu ajutorul acestei conceptii. vointa tehnica . în aparenta incoerenta a activitatii sociale. aratând cum în actul motivarii finalitatea nu exclude cauzalitatea. care. care neaga existenta unui criteriu absolut. si s cepticismul. capabila sa-si aleaga mijloacele. si vointa personala. Elementele ei Iubirea de sine Simpatia Religiozitatea Cooperarea personalitatilor Dreptatea sociala Personalitatea sociala Natiunea Umanitatea Ca si sistemul sau de sociologie. El constata astfel. solutiile date acestei probleme. cautând criteriul actului moral în conformitatea. Gusti . ca ratiunea suficien ta a actului moral nu sta în aceste afecte. D. În sens invers. prin cautarea unui fir calauzitor de clasificare a problemelor si sistemelor. D. întemeiat pe observatii superficiale si pe contradictii construite în mod fi ctiv. Profesorul încearca o sinteza a poz itiilor opuse. fara ca totusi acesta presu punere sa compromita libertatea rationala. Gust i înlatura antinomia libertate-determinism. a agentului moral. ci dimpotriva o presupune. a vointei cu legea morala. Evolutia ei Personalitatea. pe rând.erifice prin participatia directa la viata unitatii respective. care genereaza scopul si mijlocu l. Gusti examineza. împotriva intelectualismului. Gu sti adopta un punct de vedere original. care urmareste scopuri si foloses te mijloace. traind sub impresia imediata a prezentului. ci în elementul intelectual al actului d e vointa: reprezentarea anticipata a efectului. care este continutul acestui ideal? Pentru a raspunde. ca v ointa omeneasca e întemeiata pe afectiuni tipice: iubire de sine. în locul încercarilor succesive. hedonist si utilitari st. prin combinare cu fundamentul afectiv.

la timpul cugetarii. în raport cu idealul. a exigentelor constiintei. îmbinând. pe lânga antinomiile înlaturate în curs ul demonstratiei. S-o cercetam aci.cu m se realizeaza înfaptuirea acestuia? Raspunsul Profesorului e simplu: prin reforma sociala. Personalitatea maxima. a egoi smului si a altruismului. creatoare de cultura este.aga deopotriva. pe care le descopera cercetarea stiintifica în realitat ea sociala a cadrelor. motive afective si intelectuale. reprezentarea anticipata a efectulu . "Afirmarea vointei de putere a acestor personalitati este limitata. deopotriva. CONCEPTIA POLITICA Îndoita radacina a reformei sociale Norma si posibilitate Ideal. de solidaritatea interpersonala. în care-si alege sco purile si-si creeaza mijloacele în chip autonom. Gusti. idealul nu exista azi. de la starea primitiva. Ca reprezenta re anticipata. si alte antinomii: aceea a individului si a societatii. în procesul actiunii voluntare. în actul religiozitatii. legatura dintre ele urmeaza sa fie realizata de o a treia disciplina. Ea se depaseste necontenit. stiinta si reforma socia la. Dar pentru ca. Întelepciunea suprema spre care tinde personalitatea apare. ca sinteza armonioasa a scopurilor si a mijloacelor. politica. asa cum o concepe D. mai de aproape. si 2) planul imperativelor. pe care îl impune etica. cu întregul univers material si social. adica împlinirea datoriei. Ideea de personalitate rezolva. care o supune dreptatii sociale. largita prin simpatia pentru altii. decât virtual. virtutea e i nefiind decât exercitiul ei în aceste limite. dezvoltata prin cunoasterea si iu birea de sine. simpa tizanta cu altii si încadrata în universul material si spiritual în care traieste . prin care-si asuma tot mai multa umanitate . Idealul etic e o biect de dorinta optativa. Privit sub raportul existential. Realitatea sociala existenta e obiect de cunoastere indicativa. într-o unitate vie. ca termen al unui proces sufletesc. Termenul acestei sinteze este personalitatea: unitatea de scopuri si mijloace co nstiente si liber alese. pâna la solidaritatea omului cu lumea întreaga. tinzând sa creeze valori universal valabile. în hot arârile ei. la starea superioara. ca obiect de vointa. caruia trebuie sa i se subordoneze toate activitatile acestora. în exercitiul ei. la limita. prin lungirea treptata a vointei." VII. creatoare de valori. pe alt plan. personalitatea autonoma. în c are scopurile si mijloacele i se impun. Am mai atins în treacat aceasta problema. sau de prescriptie imperativa. Ridicata. dupa D. e un vesnic efort de autorealizare. idealul suprem al indivizilor ca si al colectivitatilor. Cum se transforma impe rativul idealurilor în realitate prezenta? Cum trece în act idealul? Raspunsul îl da considerarea actiunii constiente a omului în timp. rezultate din valorificarea manifestarilor actuale ale acestei realitati. Cercetarea sociologica si etica a realitatii sociale sfârseste totdeauna cu situar ea rezultatelor pe doua planuri diferite: 1) planul posibilitatilor. dupa Gusti. precum si aceea a optimismului si a pesimismului. tendinte si motive sociale Cauzalitatea teleologica Rolul actiunii Rolul cunoasterii în actiunea sociala Personalismul Democratia elitelor Acesta fiind cuprinsul întelegerii gustiene a disciplinelor sociologica si etica. scopuri si mijloace. atunci când am vorbit de teoria gustiana a circuitului social si de triada dialectica: realitate. Gusti. constienta de sine. Idealul constând în dezvoltarea maxima a tuturor posibilitatilor oferite de cadrele vietii sociale.

i e causa movens a procesului de înfaptuire. sterile în masura în care nu coincid exa ct cu împrejurarile în care se aplica. ci numai ca virtualitate. Rezulta ca prefacerea idealului în realitate nu e posibila fara cunoasterea stiint ifica a acesteia si fara o tehnica speciala întemeiata pe aceasta cunoastere. care nu considera decât idealul. D. si aici. nu are existenta în fapt. Institutul Social va deveni. de cunoasterea exacta a cauzelor realitatii sociale prezente ce trebuie r eformata si apoi. prin actiunea omului asupra conditiilor care fac împlinirea lui posibila. invers. ca îndreptar pentru actiunea sociala. Realizarea a ce va fi nu este în functie de conditii obiective. Acest ceva este constituit de tendintele sociale care se contureaza totdeauna prin comparatia p osibilitatilor pe care le ofera cadrele vietii sociale cu gradul în care manifesta rile actuale realizeaza aceste posibilitati. ceea ce va fi. fara o idee clara a mijloacelor de înfaptu ire. ceea ce trebuie sa fie. pe care îl ant icipeaza temporal. de putinta mânuirii acestor cauze în sensul dorit. ceva care corespunde idealului. c a motive de a-l voi. între realismul social conservator. contingenta. printr-o actiune logica. în perspectiva timpului. Gusti defines . Cum se face aceasta transpunere? Cercetarea realitatii sociale arata ca vointa sociala fiind totdeauna motivata. intemporal. Numa i acesta poate genera programul actiunii sociale. Legatura dintre cele doua radacini e ceea ce am putea numi: "desfasurarea tempor ala a actiunii". Dar acesta anticipare este libera. Numai prin ea posibilul devine actual. ca si cum ar fi gata realizat. ci de o activitate umana . Conceptia politica a lui Dimitrie Gusti rezolva în chip sintetic antinomiile clasi ce ale stiintei politice. Idealul se realizeaza . deci. ca exigenta a vointei. Prin mijlocirea actiunii reformatoare. vointa îsi realizeaza scopurile prin modificarea lor. dar care. înlocuindu-se dibuirile risipitoare de energii. tagaduind vointei orice eficacitate si confundând astfel i dealul cu realitatea. si romantismul social revolutionar. ci temeiurile lui exista în realitatea actuala. asem enea acestuia. principalul instrument de realizare a conce ptiei sale politice. circuitul social. întemeiata pe realitat ea concreta si constienta de scopurile si mijloacele ei. în planul propriu de existenta ideal-obiectiva. Cum se insereaza aceasta activitate. Privit în timp. Numai cunoscând cauzalitate a adevarata a realitatii actuale se pot cauta mijloace eficace pentru înfaptuirea idealului social. sub dublul aspect: de motiv al acesteia si de posibilitate a unei existente viitoare. ale nestiutorilo r. Mai întâi. coboa ra în vreme si devine. Reforma sociala are prin urmare doua radacini. Existenta fiind conditionata de cadr e. Una în idealul social. care face din individ scop si din societate mijloc. De ce atârna însa succesul acestei actiuni? Mai întâi. ca închipuire. Exercitarea acestei actiuni este singurul principiu specificativ al diferitelor viitoruri conditionale. conditionalul existenta concr eta. si socialismul care subordoneaza pe individ societatii. prin transpunerea lui în planul realitatii. deopotriv a posibile. idealul nu e niciodata arbitrar. alta în realitatea cadrelor pe care urmeaza sa le modifice prin fapta. idealul este deci anticipare a ceea ce va fi. realitatea cu idealul. daca actiunea reforma toare izbuteste. Caracterul propriu al conceptiei gustiene sta în rolul preponderent acordat cunoas terii sociologice. confundând adica. reformist-criticista. nu necesara. sau poate lipsi. date mai dinainte. între ideal si realitate? Prin actiunea omului real asupra cadrelor vietii asociale. în doua feluri. ca fapt sui-gene ris. D. Între individualismul contractualist. sau imitatiile servile ale semidoctilor. care reduce toata actiunea sociala la încadrarea ma nifestarilor existente. acest obiect ideal devine anticipare a existentei viitoare. În realitatea sociala exista. si sub raportul devenirii. în planul de existenta al cadrelor vietii sociale. care poate fi. astfel. si în al doilea rând. Gusti îsi defineste pozitia lui originala. imperativul sau optativul devin viitor indicativ. Idealul exista deci în actualitatea sociala. Înca o data.

stabile si competente. din aceasta conceptie politica rezulta clar limitele ei. sau partid unic. potential. este ca reprezentarea intereselor corporative si sindicale nu se poa te niciodata substitui functiei unificatoare a organului politic care reprezinta interesele general-etice ale natiunii. dar nu asigura reprezentativitatea intereselor generale ale colectivitatii. caracteristica tuturor utopiilor. care recunoaste nevoia elitelor sociale. fauritori de mijloace si cenzori de u topii. Democratia fiind "activitatea si responsabilitatea maselor în domeniul cultural. sa adopte. si acesta este argumentul sau principal împotriva corporati smului pur. lipsita de cunoasterea realitatii sociale. Nici unul. Când a cest lucru e periclitat. organizatia sociala în care actiunea competente i organizate (corporatiile) frâneaza asupra utopismului demagogic care poate ispit i manifestarea momentana a vointei generale. Actiunea acestor îndrumato ri. a smintirii oamenilor. între corporatismul pur. desi adânc democratica. Personalizarea elimina orice antagonism posibil între ele. între nationalismul particularist si internati onalismul cosmopolit. care cuprinde astfel. fie acesta parlament. "pedagogii vointei sociale". ca organ de realizare a reformei soci ale. fie ca le descopera numai. acei oameni de osebiti care creeaza semenilor lor idealuri. 2) mai presus de acesti tacticieni. intermediara. aceea a natiunii universal creatoare de cultura. prin distinctia facuta între competenta tehnica s i competenta etico-morala. Idealul sau este aristodemocratia. si o explic atie a guvernarilor de mase. a irosirii în zadar. Desi Profesorul nu spune acest lucru nicaieri în mod categoric. care recomanda conducerea poporului prin popor. adica neparlament are. stabilind ierarhia si oportunitatea lor. întemeiat pe interese le speciale reprezentate de competenta tehnica organizata. în asa fel încât realizarea lor sa devina pos ibila.te o pozitie personalista. si ce mijloace trebuiesc întrebuinta te pentru modificarea acestei realitati. sau administrarea. în anume împrejurari. unitatea etica a natiunii sa ajunga a fi reprezentata altfel decât prin mecanismul regimului parlamentar. Adevarati tacticieni ai devenirii sociale. ci efectiv creatoare de valori. unitatea etica a natiunii îsi poate cauta altfel de organ e de reprezentare. este amenintata de aceeasi primej die a nalucirii idealurilor false. si a deceptiilor de dupa desteptare. Astfel. e conomic si social". naruitori de utopii si topitori de aripi de ceara. Astfel. înlocuind-o cu scopurile coteriilor politice. D. menirea lor este sa gaseasca cele mai potrivite cai pentru realizarea cel or mai nimerite reforme. reprezentative în chip plebiscitar. si aristocratie. În sfârsit. ale carei idealuri sunt în chip firesc i . conceptia profesorului Gusti nu exclude posibilita tea ca. Ceea ce este esential. o pozitie intermediara. nici societate fara individ. ultima antinomie rezolvata. Rezulta de aci ca în organizarea constienta a devenirii sociale sunt necesare doua categorii de personalitati: 1) specialistii si tehnicienii. D. Fie ca acestia impun semenilor lor nazuinte. prin instau rarea dreptatii. ci coordona rea lor în fapt atârna de gradul în care fiecare realizeaza în sine idealul etic al pers onalitatii. Con ditia de existenta a democratiei este ca jocul fortelor politice sa nu primejdui asca unitatea etica a natiunii. si parlamentarismul înt emeiat pe interesele generale aparate de organele reprezentative ale vointei nat ionale permanente. prin recunoasterea rolului personalitatii. Între democratie. dar în care actiunea acesteia nu se s ubstituie reprezentarii tendintelor etice generale ale comunitatii nationale. cazând în pacatele n estabilitatii si incompetentei. profesorul Gusti e adus. Gusti defineste de asemeni o pozitie sintetica. parând a nu pune la îndoiala posibilitatile regimulu i parlamentar de a reprezenta întotdeauna interesele general-etice ale natiunii. Gusti adopta de asemeni o pozitie intermediara. motive de a voi. Nu exista individ fara societate. nici altul nu sunt scopuri în sine. îndrumând vointa sociala sa se manifest e în directia destinului sau. care arata în ce masura idealurile propuse îsi afla în realitatea sociala posibilitati de înfaptuire. caci nu e numai regulativa ca legisla tia. stau însa strategii reformelor. e l rezulta limpede din conceptia sa. misiunea acestor "profeti sociali" este cea mai înalta dintre toate misiunile politice.

în conceptia profesorului Gusti. În rezumat. aci.ntegrate în acelea ale umanitatii. Acest lucru îl sublinia . Caci fiecare lucrare a lui cuprinde. îndreptându-se spre fa pta. instrument de cercetare si ipoteza de lucru. c aracterul suprem al acestei discipline apare limpede orisicui. încât numai cu greu se poate trage o linie de despartire între ele. Din cele expuse mai sus se vede clar ca sistemul profesorului Gusti nu este atât o expunere de fapte. Disciplina care se ocupa cu acest plan e disciplina politica. pe care le-a prilejuit aceasta întelegere a vietii sociale. stiinta mijloacelor de înfaptu ire a reformelor recunoscute necesare. deci. a vietii universitare si a culturii populare Lucrarile fundamentale Conceptia natiunii Lucrarile profesorului Gusti se pot împarti în mai multe cicluri: A) studii si recenzii în care expune teorii si fapte ale altor cercetatori. Prin aceasta. valo area unui instrument de lucru dupa fecunditatea lui. prin mânuirea inteligenta a posibilitatilo r oferite de realitate. Ea încheie ciclul cercetarilor care au de obiect viata sociala. trebuie sa-si mentina si sa-si dezvolte specificitatea stilului de manifestare. consacrate sistemului si met odei sale de cercetare. rezulta un al treilea plan. asa cum se obisnuieste în stiinta. Între lucrarile lui Dimitrie Gusti si activitatea lui creatoare la institutii întrep atrunderea este atât de mare. C) cercetari stiintifice concrete. si judecând. sistemul Profesorului de vine un instrument creator. Fara a intra în discutia amanun tita a acestui element creator. al actiunii: planul mijloacel or necesare pentru înfaptuirea idealului. consacrate câtorva unitati si probleme. sub sanctiunea desfiintarii. relatii si procese sociale Lucrari despre organizarea culturii în genere. propunând reforme pentru în dreptarea ei. LUCRARILE Biografii si expuneri de sisteme Recenzii de carti si probleme Expuneri sistematice si de metoda Monografii despre unitati. pe de o parte. numeroasele solutii ale problemelor ramase mult tim p nelamurite. fie o dare de seama asupra unei actiuni. intermediar. Politica fiind stiinta mijloacelor prin care se înfaptuieste în realitate idealul. se gasesc înfatisate în diferitele lucrari ale acestuia. ca si apl icatiile concrete ale sistemului sau. de care vom vorbi mai jos. B) expuneri teoretice de ansamblu. VIII. perspectiva pe care o introduce în stiinta fiind. prin aprecierea manifestarilor actuale al e realitatii sociale în lumina idealului si devenite posibile prin cercetarea stii ntifica a cadrelor acestei realitati. izvorât di n specificitatea stilului conditionarii lor. numeroasele cercetari si aplicatii concrete ale acestei metode la studiul realitatilor sociale românesti. D) lucrari consacrate studiului politic al realitatii sociale. în care cerceteaza critic aceasta realitate. sau lucrari în care expune rezultatele activitatii reformatoare întrep rinse sub îndrumarea lui. simu ltan. si pe de alta. Politica este. în care a plica realitatii sociale metodele lui de cercetare. manifestat sau virtual. dar care. si îndeosebi a viet ii culturale. nu ne putem împiedica sa nu s emnalam. de întelegere "totalitara" a vietii so ciale si un motiv nou de actiune sociala. din comparatia planului ideal cu acela al posibilitatilor izvorâte din r ealitate. Solutiile problemelor pe care le înlesneste sistemul profesorului Gusti. fie un pr ogram de actiune. sau fragmentare. original. cât un mod nou.

al dreptului pena l. O caracterizare. Studii si recenzii în care expune critic teorii si fapte ale altor cercetatori a) Despre personalitati si sisteme 5 Kant. 14 Recenzia cartii lui: L. Geschichte der Nationalökonomie. D'ou nous venons. Platons philosophische Entwiscklung. conturându-i fizionomia culturala.evoca viat a spirituala a acestuia. von Liszt. 1924. 1928. Aristoteles. 1926. raspuns la discursul de receptie al ace stuia. Studiul despre A. Geschichte der Strafrechtlichen Zurechnungslehre.za de altfel si titlul revistei al carei ctitor este. 8 Gabriel Tarde . 12 Nota asupra tendintelor psihologiste în miscarea de reforma a dreptului penal s i a procedurii penale în Germania. 1906. 34 C. A. 545. W. Duguit. Condorcet. C. 7 Recenzia cartii lui: Fr. Torsch. M. La morphologie sociale. H. S. un centenar de la moartea lui.unuia din prietenii cei mai apropiati ai Profes orului. S. S. Conta de I. 4 Recenzie sistematica a cartilor lui: G. Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Die Zurechnungslehre Aristoteles. 10 Recenzia cartii lui: B. când am expus conceptia politica a Profesorului. I. 1921.Eine Skizze zur Wiederkehr seines Todestages. D. D. 557. b) Despre carti si articole Recenzia unei carti asupra lui V. evolutia preocuparilor lui. al economiei. Studiul privitor la Masaryk ilustreaza viata unuia din acei "pedagogi sociali" a i natiunilor al caror rol a fost aratat mai sus. Radulescu-Motru. 16 Recenzia câtorva carti privitoare la Aristotel si la Platon: B. 9 Recenzia cartii lui: Frank Alengry. Psychologie economique. unit cu el prin tovarasia de nazuinte nationalist-culturale . Recenziile sale cuprind domeniul vast al eticei. fiind ut ilizate ca baze de discutie de catre criticii autorilor recenzati. Sa cercetam pe scurt studiile cuprinse în fiecare grup. 36. Acille Loria. 1920. . 27 Arta de a conduce si de a se conduce în societate de V.. Leon Pontet. Reader. le droit individuel et les transformations de l'Etat . Oncken. Der moderne Kapitalismus. Xenopol. 11 Die soziologischen Bestrebungen in der neueren Ethik.Dionisie Roman. în "Boabe de grâu". Schmoller. Un model academic. 1906. 567. 29 In Memoriam: A. da prilej profesorului Gusti sa opuna conceptia sa dinamica a natiunii. 1905. W. 41 Ion Bianu. Le droit social. S. 38 Personalitatea lui Vasile Pârvan. vol. c onceptiei realiste a d-lui Radulescu-Motru si sa expuna conceptia sa despre misi unea reformatoare a culturii nationale. 1904. inventarul influentelor suf erite.. precum si însemnatatea ei pentru natiunea româneasca. M. 1904. 1906. Sombart. G. Tarde. 1933. M. 1909. Die Einzelne und die Gesellschaft. Cercetând aceste recenzii putem reconstitui firul calauzitor al gândului Profesorulu i în faza lui de formatie. Studiul consacrat d-lui Radulescu-Motru. 1928. 1908. Nu fara însemnatate este întâlnirea printre recenzii a unor lucrari despre Aris . Thomas Garrigue Masaryk. Recenziile sunt lucrari serioase. al istoriei filosofiei antice. Loenig. M. Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. Conta.. 551. care au fost în chip deosebit pretuite. A. Piat. 1908. Studiul închinat lui Vasile Pârvan . al politicei externe si sociale. Xenopol analizeaza teoriile acestui gânditor si expune functi a lui creatoare culturala. Radulescu-Pogoneanu. 1902.. 1909.

1919. pentru cea subordonata. 42. 47 Sociologia . organizatie autonoma. Expuneri teoretice de ansamblu. formata din societatea de fapt a natiunilor. împotriva doctrinei realiste. Politik und Ethik. 1936 (44).Cercetari partiale si cercetari integrale sociale. 54 Elemente de sociologie.. într-o desfasurare larga. S. 1934. cadru spiritual d e activitate si ideal. 1935. asa ca nu mai e cazul sa revenim aici. 1936. ca natiunea nu e un lucr . S. si în ce fel se realizeaza ierarhiz area justa a scopurilor fiecareia. ce i s-a oferit în urma acestor studii.Introducere în sociologia politica. Singura realitate inte grala este natiunea. 206. S. M. în linii mari. 160. 1936. M. M. Dintre toate aceste studii.. decât c ea rezultând din adiacenta acestor recenzii cu catedra de Istoria filosofiei antic e a Facultatii de la Iasi. Temeiurile teoretice ale cercetarilor monografice. stiinta si reforma sociala. 1936. 7-9. 1919. Individul izolat este pentru el o abstractie. M. Conceptia sa asupra natiunii este. . unitate vie.. D. Substituind apoi explicatiilor unilaterale. M. 17 Introducere la cursul de Istoria filosofiei grecesti. 69 Sociologia unitatilor sociale. societate si stat în Constitutie. 28 Comunism. 469. S. de natiuni autonome. a natiunii. conservatoare. în care a plica realitatii sociale metodele lui de cercetare a) Despre unitatile sociale 26 Problema natiunii. B. 1932. Gus ti arata mai întâi insuficienta încercarilor unilaterale de a explica natiunea prin el ementele unui singur cadru. tocmai în momentul în care D. 1936 (40). Aceste studii cuprind. 18 Despre natura vietii sociale. nr. dar orientata spiritual catre lumea idealurilor umanitatii. 1935. în "Soc[iologie] româneasca". sistemul sociologic si etic al unitatilor sociale. Profesorul arata cum fiecare unitate mai larga este. simultan. 255. 35 Societatea Natiunilor. Soziologie.. 1920. S. un instrument de realizare a a idealului social. S. desigur. 1930. S. consacrate sistemului si met odei sale de cercetare a) Despre sistem 2 Egoismus und Altruismus. 1910. M... nr. Gusti îsi lamurea ultimele temeiuri ale doctrinei sale despre vointa sociala. 3. stiinta a realitatii sociale. 67 Cunoasterea sociologica si actiunea culturala. in ihrem einheitlichen Z usammenhang . 1922. o functie organizatoare. Ca de obicei. 1922. 31 Partidul politic. 30 Individ. urmatoarea.Prolegomena zu einem System. 1924.totel. Originea si fiinta ei. [în] "Soc[iologie] româneasca". 1909. 24. M. Aceata coincidenta este mai însemnata. 64 Sociologie româneasca. C. S. care o confunda cu poporul. statul. 121.. 15 Sozialwissenschaften. socialism. S. Zur soziologischen Motivation des praktischen Wollens . 1935. M. 25 Realitate. anarhism. 99.schita unui sistem de sociologie. 1904. cu indivizi aut onomi. Materia acestor studii a fost cercetata cu prilejul expunerii conceptiilor Profe sorului. care merge de la individ pâna la um anitate. M. etica si sociologie. cel mai de seama este desigur acela consacrat Proble mei natiunii. 19 10. Cercetari stiintifice concrete. consacrate câtorva unitati si probleme. explicat ia prin sinteza dinamica a cadrelor. sau fragmentare. sindicalism si bolsevism.. 52 Sociologia militans . D. înradacinata în realitatea sociala a cadrelor. 45 Problema federatiei statelor europene. 61 Temeiul muncii echipelor studentesti: monografia. 1935. p artidul. 53 La monographie et l'action monographique en Roumanie. b) Despre metoda 49 Sociologia monografica. 10.. Gusti arata.

S. Cultelor si Artelor. 442. 1929. . . în care dezvolta ideea misiunii culturale a României... M. 55 Les Fondations Culturelles Royales de Roumanie. 23 Studii sociologice si etice. 365. 1935. 1929.. 6 Die Grundbegriffe des Pressrechts. 1935. ziua Tarii. 37 Universitatea sociala. S.u facut. Gusti înlatura mai întâi explicatiile unilaterale. ziua Regelui. 1923. S.Cultura poporului. 56 Die königlichen Stiftungen Rumäniens. 1928. D. M.Spiritul cooperatist si cooperatia. 22 Sociologia razboiului. 46 Îndreptar pentru studentul de la Facultatea de Filosofie si Litere din Bucurest i. 450. Spre deosebire de acestia. De asemeni. 1934. 13 Die Grundbegriffe des Pressrechts. 21 Întemeierea Bibliotecii si Seminariilor de pe lânga Universitatea din Iasi. 1930.. Gusti înlatura arbitrarul aderentei individuale. Un si stem de propuneri cu numeroase documente si planuri anexe. 1925. 1935. M. 21. S.. D. Lucrari consacrate studiului politic al realitatii sociale si îndeosebi a vieti i culturale. în care cerceteaza critic aceasta realitate. Gusti. c) Despre organizarea culturii populare . M. 1918. însemnat e stadiul închinat unirii Provinciilor Românesti. un proces.. Banatului si a p artilor locuite de Românii din Ungaria la Vechiul Regat. Câteva lamuriri. Vointa de a învinge si de a-si impune idealul sau este factorul dinamic esential care genereaza acest proces si care îsi subordoneaza toate manifestarile. 39 Universitatea sociala (Prefata la Calauza studentului). 461. sp re a pune în relief principiul unificator al fenomenului: conflictul de vointe soc iale. S.. 1905. 44 Institutul Social Român. . însa. b) Despre relatii si procese sociale 3 Die Donaufrage. Eine Skizze. contractul uni lateral. 1915.. 428. 200. Eine Studie zur Einführung in die pressrecht lichen Probleme. D.. S. S.1931. M. 418. Dupa zece ani de lucru. 314. dupa D. 48 Politica scolara în cadrul statului cultural. 447. 1928. sau în care expune rezultatele activitatii reformatoare întreprinse sub îndrumarea lui: a) Despre organizarea culturii în ansamblu 24 Asociatia pentru studiul si reforma sociala în România. S. S. înlocuindu-l cu aderenta colectiva.Radiofonia si scoala. dupa realizarea unitatii politice a natiunii românesti. o existenta dinamica. 1915. S. M. M. 1912.. 1913. 1927. M . Dintre aceste studii. ca si cel consacrat natiunei. Politik und Ethik an der Universität Iassy. ci în actiunea ei culturala. care-i gasesc temeiul în faptul autodeterminarii.Anteproiect de organizare a culturii. 1930. 1936. prin care p articipa la creatia si îmbogatirea umanitatii cu valori universale. cel mai de seama e cel consacrat sociologiei razboiului. ci un lucru în curs de a se face. 1922. 20 Necesitatea reorganizarii Bibliotecii Centrale de pe lânga Universitatea din Ia si. motivata de comunitatea cadrelor. M. 464. M. . Masura natiunii nu o gaseste însa în ea însasi. 57 8 Iunie. S.. 1914. fapt care-l apropie de teoreticien ii voluntaristi. 395. Natura unitatilor ei este voluntara. fiecare cu temeiurile ei particulare. b) Despre organizarea vietii universitare 19 Ein Seminar für Soziologie. S. 40 Politica culturii si statul cultural. 66 Consideratii în legatura cu un concurs universitar. 32 Fiinta si menirea Academiilor. La fel. . 50 Un an de activitate la Ministerul Instructiei. 1930. 42 Cu prilejul aniversarii de zece ani de la unirea Ardealului. M. printr-un singur cadru. S.Menirea Radiofoniei Românesti si Universitatea Radio. M. 1933. S tudiul sau este construit pe acelasi plan vast. 1928. 1904. 43 Problema organizarii muncii culturale. propunând reforme pentru înd reptarea ei. 1908... M. 456.

a sistemului: "sociologia cogitans". cea mai mare parte a lucrarilor publicate ale profesorului Gus ti nu sunt carti. Scolile taranesti. a stilului nobil. Chezasia unei munci rodnice: caminul cultural. cu fraza bogata.. Dintre toate studiile. cele doua planuri se întrepatrund însa atât de strâns în gândirea Profesorului. d) Originea si fiinta Societatii Natiunilor. în care se poate afla concentrata întreaga lui învatatura într-un exemplu viu si care. 1935. Metoda lui de expunere îmbratiseaza succesiv: 1) cercetarea sistematica a literatu rii chestiunii si critica ei. sindicalism si comunism. Fundatia Culturala Regala "Principele Carol" si învatatorii. carte care.51 58 59 60 62 63 65 68 70 71 72 Idei calauzitoare pentru munca culturala la sate. Cum am vazut. 1936. activ al gândirii lui. Cea mai mare parte a acestor studii au fost adunate în Sociologia militans. b) Sociologia monografica. Un scop al muncii noastre: Muzeul Satelor Românesti. 4. 1936. 1936. este studiul consacrat Problemei natiunii.". 1934. sau pentru alte prilejuri. 2) desprinderea faptelor esentiale prezentate în ace asta literatura. 1936. argumentarea lui nu s-a dezvoltat mai riguros. studiul consacrat doctrinelor sociale: a) Individualism. încât cele mai multe lucrari se situa pe amândoua planurile cugetarii sale. Aceste studii dezvolta ideile fundamentale care stau la temelia activitatii sale practice. Despre "Curier". 1935. 3) stabilirea raporturilor reale dintre ele si construirea sist emului acestor raporturi. e destinata sa reprezinte aspectul dinamic. la un loc. societate si stat în Constitutie. doctrina lui nu s-a formulat mai articulat si mai pregnant. 1936. În sfârsit. La încheierea muncii. studiul consacrat unui proces social. Scoala primara si cultura poporului. Tot despre scolile taranesti. b) Partidul politic. aceste studii sunt însa înt otdeauna expuneri de cel mai mare pret asupra problemelor cercetate de ele. Cele care au vreo legatura cu activitatea lui didactica vor fi cercet ate o data cu expunerea chestiunilor respective. cea stii ntifica. ci studii. la nevoie. Dupa cum se vede. cel mai de seama. 4) stabilirea implicatiilor practice ale acest ui sistem.. Învataminte si perspective din munca echipelor studentesti. ar putea servi drept unica il ustrare a sistemului sau. fie pentru "Arhiva. stiinta si reforma sociala. materia cursurilor trebuind sa constituie a doua parte. socialism. c) Problema natiunii. cele cinci studii consacrate unitatilor sociale: a) Individ. e) Problema federatiei statelor europene. Stilul Profesorului e vioi si elegant. dezvoltata în perioade echilibrate. în conceptia Profesorului. alternând fraza rapida. Dintre lucrarile publicate pâna astazi de Dimitrie Gusti sunt indispensabile pentr u precizarea fizionomiei sale culturale. Catre echipe. 2. 3. un fel de rezumat substantial. Nicaieri gândirea Profesorului nu s-a construit mai arhitectonic. Muzeul Satului Românesc. urmatoarel e lucrari: 1. intitulat: a) Sociologia razboiului. 1935. anarhism. incisiva a stilului natural. 1935. Acestea constituiesc. Întocmite fie pentru conferintele Institutului Social Român. fata de a carui doctrina a natiunii Profesorul av ea sa încerce una din rarele precizari în care gândirea lui se articuleaza direct pe a . ca în acest studiu. cele doua studii consacrate teoriei si metodei de cercetare a vietii sociale: a) Realitate. 1935. în afara de lectia inaugurala. al gândirii Profesorului. teoretic si apli cat. Poate numai în unele pasagii din raspunsul sau la discursul de receptie al d-lui [ Radulescu-] Motru la Academie.

al treilea. framântate de problemele lor proprii. Sa încercam sa precizam aci fizionomia cursurilor sale în genere. iar în celalalt. cel din 1931 (Amzar). paralel cu tendintele sociologice. naturi puternice si personale. asa cum au fost dezvoltate în cursurile sale de sociologie si et ica ori în studiile sale publicate în rastimp. profesorii din aceasta categorie dispretuiesc bibliografia. un prim tip de profesor. Cursul de estetica se facea de d-l Tudor Vianu. relatiilor. actiune si metoda Fizionomia generala a învatamântului gustian Dinamismul organizator Instrumentele de lucru pe cari universitatea le pune la dispozitia profesorului pentru a-si îndeplini misiunea didactica sunt: cursul si seminarul. construite uneori numai din nevoia rafuiel . din pricina lipsei timpu lui. De ob icei. si mai mult. Profesorul expunând un an etica sistematica. Totusi. Despre cursurile sale de la Iasi nu stim astfel decât din descrieri. Întâlnim astfel. ju decând dupa ideile dezvoltate în lectia inaugurala de care am vorbit si dupa un plan al cursului sau publicat înainte de razboi. Am expus de asemeni si conceptiile sale speciale asupra societatii si asupra p urtarii omenesti. În ultima vreme. În primii ani. ideile lui din aceasta perioada nu pa r a se deosebi de cele împartasite mai târziu. cursul de etica. cursul de etica din 1928 (A. d-l Vianu face. Ideile lor sunt idei-forte. fara înte legere pentru munca altora si incapabili sa se orienteze în realitate altfel decât p rin daruiri totale. etica politica. Mai târziu. dibuirile si informatia exacta. lectiile. separat. N-am asistat personal la cursurile profesorului Gusti decât cu începere din anul 192 1. Ei îsi stapânesc materia intuitiv. Profesorul alterna cursul de sociologie (1921-1922 si 1923-1924 ). dupa 1925. 1. Învatamântul universitar în genere. FORMELE ÎNVATAMÂNTULUI Cursul Transmiterea orala a sistemului Tipologia didactica Substanta. Ionescu). Sa vedem cum le realizeaza. cu sporirea timpului de scolaritate impusa studentilor. Din cursurile facute. si cel românesc în special. un curs introductiv de filosofie a culturii cu studentii anului preparator. asa cum o gasim formulata înca de la începutul carierei lui didactice . De asemenea. cu acel de etica (1922-1923 si 1924-1925). din care unul consacrat teoriei generale a cadrelor vietii sociale (1926-19 27) si celalalt teoriei generale a manifestarilor sociale (1927-1928). toata materia fiecarei discipline era expusa în cadrul câte unui curs de un singur an. cursul de sociologie a fost dezvoltat pe o perioada de doi ani. 1926-1927 (Stahl) si 1931 (Amzar). pe care le însufletesc prin raportarea lor necontenita la actualitatea vie. mai putin. precum si a activi tatii sale seminariale. Profesorul facea. Am vazut cum concepe profesorul Gusti functiunea cursului si a seminarului sau. IX. cursul de sociologie al profesorului Gusti tinde sa se dezvolte pe o perioada de trei ani : primii doi consacrati teoriei cadrelor si manifestarilor.ceea a preopinentului. la catedra. aluzii la evenimentele din jur. cunoaste mai multe tipuri de profesori. Cursul de etica pare a se des doi si el. subiectiv si dinamic. În rastimp. Am expus mai sus conceptia generala a profesorului Gusti asupra sistemului de st iinte sociale. erau oarecum neglijate în ciclurile precedente. Cursurile de sociologie si etica ale profesorului Gusti s-au dezvoltat an cu an. proceselor si tendintelor sociale care. pe lânga curs ul de estetica. la Bucuresti. unitatil or. au fost editate mai cu îngrijire si pot fi folosite înca: curs urile de sociologie din 1925-1926. lucrarile lor. polemici împotriva altor pozitii. în sinteze mari de fapte.

a li teraturii. întâlnim. în parte de îndoita modalitate de existent a a actiunii sociale. în amanunt. dar care lasa exclusiv pe seama lecturii acestora cunoasterea ei efect iva. în asa fel încât acesti studenti. profesorul devine "profet" si glasul lui hotaraste o clipa destinele obstii. (Una din sinteze. care se multumeste sa entuziasmeze pe stud enti pentru materia predata. profesorul din aceast a categorie prefera. poate fi orientata spre lucrurile gata facute. multimilor. sau spre cele în curs de a se face. Dar. sub impresia subiectivitatii. si tipul de profesor "dinamic". întelegator crit ic. ori a unei scântei de sus. concentrând în jurul lor. care preda materia completa a manualulu i sau tratatului de specialitate. pe un altul. el nu se daruieste niciodata clipei. a tehnicilor. ci sa deprinda pe studenti cu mânuirea instrumentelor de lucru. ca instrument de lucru. ca orice actiune d e acest fel. ca cel dintâi. spre deosebire de tipul activ propriu-zis. Experienta stiintifica acumulata. Totdeauna riguros. Ceea ce exclude. pe care îl întruchipeaza Dimitrie Gusti. Transmitând numai cunostinte verificate. rezultatele experientei si reflectiilor proprii cu cercetarile ma i vechi. ca tipul dinamic. Lucr arile lui. Lirici si temperamentali. Ei pot dinamiza. ascultatorul trebuie sa-si adune sufletul di n cenusa. ci lucreaza pentru timp. e contemplatia s i subiectivitatea. de obicei. Atunci. sub stantial si obiectiv. potolit. de profesor a carui prin cipala atentie nu e nici sa predea materia stiintei în mod impersonal. ideile lui sunt. dezinteresat. documentat. sa poa ta crea stiinta ei însisi. preocupat mai mult de adevar decât de bine. prin perspectivele pe cari le deschide cursul sau a supra ei. Dimitrie Gusti reprezinta un al treilea tip. darâmatori de idoli si rasturnatori de perspective. sunt contributii cinstite la progresul stiintelor. ci reflexiv. 2. "metodic". Tipul acesta al profesorului "metodic". în felul în care procedeaza tipul substantial. daca nu entuziasme aza. nu ramâne decât amintirea unei flacari. Preocupat sa cunoasca tot ce s-a facut. deveniti la rândul lor independenti. toata atentia multimi i. în viata universitara. fara sa-i pese de participarea studentilor la curs. tipul metodic e un tip activ. cu obiectivitatea. El nu se adreseaza deci. tovarasia sigura a el itelor. ca si tipul substantial. Si glasul lui. Între tipul profesorului "substantial". retezator de avânt si îndreptator de greseli. El nu contempla ideile în etern itate. uneori. puneri la punct. temeinicia fiecarui element. Risipita vraja. si când o face. Glasul lor se aude afara din universitate. migalos. în sfera valorilor pure. în locul atractiei capricioase a masei. de obicei. Contemplativ. e numai pentru a o preveni sa nu se lase is pitita de vraja subiectiva a individualistilor. si confrun ta. e t ransmisa de el în mod critic si activ. el nu procedeaza intuitiv. decât de ce are de facut. ca cel din urma. de cele mai multe ori. Substanta fiind corelata obiectivitatii si subiectivitatea actiuni i. nu e a scultat. atent la amanunte. si mai mult de ce trebui e sa stie. Totdeauna în opozitie cu acest tip. rep rezinta o sinteza a celorlalte doua tipuri. el e preocupat. de obice i. ca pentru c arte. olimpian. ca metoda. dispretuind agitatia a ctualitatii spre a pluti. Explicatia existentei acestor doua tipuri tine în parte de deosebirea psihologica dintre tipul subiectiv si [cel] obiectiv. Lectiile lui sunt predanie de adevar. societatea cartilor si a egalilor sai. Dar odata "ceasul lui" trecut. dar strivesc pe a celor din jur. rascolitori de suflete. dar nu le încearca niciodata.ii. semanatori de idei si creatori de curente. exclusivisti. . gata facuta. Învatamântul fiind si el o actiune sociala. acesti profesori covârsesc prin activitatea lor proprie. expuneri concrete a ceea ce s-a facut si a ceea ce a mai ramas de facut într-un domeniu definit. preocupat ca expresia sa nu-i depaseasca gândul. si de tot ce urmeaza sa se faca! Dar pentru a se hotarî. în loc sa fie însa transmisa de el dogmatic. în sfârsit. Sintezele nu îi displac. 3. în clipele esentiale. învatamântul lor. în anumite împr ejurari. sub specie aeternitatis. masele. instruieste. Ca si tipul dinamic. si nici numai sa entuziasmeze o clipa pentru ea.) Ceea ce uneste ac easta sinteza e dinamismul. ca su bstanta de asimilat. pâna ce n-a verificat. existenta celor doua tipuri nu e greu de lamurit.

un cuvânt de ordine. sprijin m aterial si moral. institutii noi. mai departe în lucrarea comuna. si altul. fiecare devine autonom. fa îndata! Dar neastâmparul sau creator nu se margineste numai sa scrie carti si sa antreneze oameni dupa sine. Nediscutabil pare faptul ca Profesorul este în primul rând un mare organizator al stiintelor si al actiunii sociale românesti. Trebuie in . apoi o echipa de lucru si la sfârsit o institutie. vesnic mobil. mereu altele. Dornic de a se gasi între egali. Dimitrie Gusti n-a abordat odata o problema fara ca de pe urma lui s a nu apara. în primu l moment. Dimitrie Gusti e în vesnica framântare pentru aflarea acestuia. în care predomina tipul substantial sau cel dinamic. integrându-se. într-o clipa de avânt. Caci oamenii. Functiunea care uneste dinamica cu obiectivitatea e spiritul de organizare. timpul nu iarta. pentru el. viziuni de santier: buletine d e analiza a mijloacelor tehnice de care dispune stiinta. mijloace de lucru. experimentator. planuri de lucru pentru un proiect si un sec tor determinat.Organizarea nu e însa posibila fara plan. într-un anumit domeniu. Cursurile lui sunt predarea unui instrument de lucru. Daca deci. Ce poti sa faci. în primul rân d pentru a denunta maselor primejdia înselaciunilor subiectivitatii. activ. actiunea lui nici nu se va risipi. Paralela precedenta contureaza un prim cadru pentru definirea activitatii didact ice a profesorului Gusti. toate. împreuna" pare a fi. Cât despre lucrari. Propunatorul primeste sugestii. de idei. îl îndeamna sa nascoceasca necontenit lu cruri noi. Alaturi d e el. oameni practici. vorbesc de d-nii Iorga si [Radulescu-]Motru. ca acestia. dupa el. "La treaba buna. nu se maturizeaza la el. la un moment dat. daca e judecata temeinica si ofera posibilita ti de realizare. ele sunt. deprinder ea mânuirii lui. Fara sa vrem. Orice intentie de înfaptuire i s-ar sugera e imediat cântarita si. trebuie înfaptuit dupa aceea. Nu pentru et ernitate. cu trecerea clipei de el an! Ceea ce s-a închipuit odata. Creatia este pentru timp. De a ceea. iarasi în turnul de fildes. la fe l. metode de folosire organizata a mijloacelor de l ucru existente si îndemnuri la cooperarea metodica a specialistilor în folosul masel or. la chemarea masei. ideile lui sunt.Curios. fara cadre. Ce s-a închipuit trebuie imediat concretizat în fapta. e imediat sprijinita. În jurul lui roiesc totdeauna to t soiul de cercetatori. ci chiar în cursul faptuirii lor. Dimitrie Gusti nu ramân e totusi surd ca ei. Si. sau expunerea rezultatelor provizorii obtinute prin aplicarea me todelor. Daca el intra prin urmare în arena. foarte frecvent în Apus. gândul comparatiei ne duce la ceilalti doi mari dascali ai Universit atii românesti contimporane. profesorul Gusti nu e niciodata singur. Dimitrie Gusti e grabit sa creeze. stimulator de energii si ordonator d e eforturi. ca a acestora. oamenii cei mai tenaci se uzeaza repede. vine altul. de îndata ce devin viabile. mai întâi un plan. ci cheama elitele sa coopereze pentru ridicarea maselor. De aceea. Îndata ce s-au maturizat. E pus în legatura cu cei pe care ideea lui e chemata sa-i intereseze. vizionari. dupa el. si ideile cele mai fecunde. misiunea elitelor fiind subordonata. de bunavoie. El e si un mare animator al vietii noastre culturale. ca si profesorii de al doilea tip. ca si ideile. Continuitatea efortului organizat stimuleaza actiunea în chip mult mai efic ace decât biciuirea trecatoare a entuziasmului. me todic. pentr u cercetarea unei anumite probleme. descoperitor de oameni si fauritor de mijl oace. Astfel. în treprinzator. Între lini stea celui din urma si nestâmparul celui dintâi. Aceeasi pozitie sintetica determina orientarea sociala a învatamântului sau. Chiar i nstitutiile pe care Dimitrie Gusti le întemeiaza. fara preget. Tipul acesta de profesor. deosebit de activitatea lor faptuitoare. activitati noi. Firea lui e setoasa de or dine si realitate. seminariile. iscoditor. Colaborarea lui cu egalii se savârseste pe ntru masa. Si fiecare e primit la fel. toate. Profesorul e în sa mai mult decât atât. cei buni s-aduna: mult pot. îsi dobând esc autonomia. Pentru el. e destul de rar în Universitatea româneasca. alaturi de profesorii obiectivi. nascocitor de probleme. el nu se retr age îndata dupa aceea. putini buni. Un duh neastâmparat. ca si primul. programe noi. actiunea lui nu va fi niciodata alaturi de aceea a razvratitorilor de mase. destinului colectivitat ii. Câte creatii de ale lui n-au ajuns astfel sa faca faima altora? Dar ce importa? Vin îndata altele la rând. fara mijloace de lucru.

sa le scoata d in fire. deopotriva. Cu aceste precizari deslusim mai exact chipul profesorului Gusti. Stai câteodata si te miri. Inventarul lor va servi la conturarea definitiva a profilului profesoral. Un mare organizator si animator cultural! Un exemplar modern din rasa care a dat altadata omenirii pe colonizatorii. sfârsesc prin a fi "deceptii". înmormântând. lipsa de generozitate si tendinta de a specula oamenii si s ituatiile. în savâr sirea ei. asa l-am cunoscut pe profesorul Gusti.în tara aceasta rasariteana. omul acesta atât de bine informat întotdeauna. necompetentii. impresionismul. dar necontenit iluzionat asupra omului si posi bilitatilor lui. aceea de a crea vietii forme si temeiuri noi si de a dezvolta constiinta contimporanilor asupra lor însisi si asupra telurilor actiunii lor. dar merg. Profesorul se loveste. la prima ocazie. Nu e cazul. dar si de intransigenta. Nazuinta nestabila trebuie sa se fixeze. mai curând sau mai târziu. c u nici un pret. care cucereste. prin munca unui corp s ocial definit. de opozitia surda. orientat spre fapta. Aci.energia acestui om ramas tot atât de proaspata si de neistovita. de in sistente si rezerve. si ca. de ineptiile si rutina birocratica a autoritati lor. Profesorul se apropie mai mult de d-l [Radu lescu-]Motru. Niciodata nu l-am vazut multumit de ce a facut. E în el un duh de tinerete neb iruita. ba chiar si de sabotarea directa a cercurilor interesate . Recunostinta lui. de inertiile si nesigurantele tem peramentale ale colaboratorilor. nepriceperea. scoate oamenii din fire si-i îndeamna sa-si încordeze puterile la maximum. uneori. ca a elevilor l ui Maiorescu. Calitatea esentiala a personalitatii lui este dinamismul ei obiectiv si organizator. calapoadele dupa care lucrurile merg anapoda.stitutionalizat. plasticitatea ar pu tea dovedi existenta unui spirit amorf. solipsismul. 7) izolarea. de-a lungul carierei lui didactice. si mustrarea lui pe siretii care simuleaza osteneli. superficialitat ea. printr-o echipa. amestecul. orice avânt . gata sa vibreze la cel dintâi gest de elan ori de bunavointa. lipsa de tinuta stiintifica. 8) interesarea. pe care trebuie sa le folo seasca omul hotarât sa biruiasca. Sa nu se creada însa ca aceasta extrema elasticitate spirituala a efortului gustia n nu-si are limitele ei. atât de exigent si de ironic când critica falsele valori. Necontenit deceptionat de oameni. Fara anumite neputinte si refuzuri. incultur a. cele cu care nu se împaca. Lucrurile pe care Dimitrie Gusti nu le poate suporta. catre cei care la chemarea lui raspund: gata! Dojana lui întâmpina mai ales pe lenesii care se codesc sa-si iasa din ale lor. coplesita de lene si t embelism. interiorizarea contemplativa. nestiinta. Proteica si sociala. sa reînceapa! Ceea ce-l fereste de deziluzii mai grave este faptul ca entuziasmul sau e totdea una activ. verva si luciditatea. fauritori de civilizatii. Figura lui nu e nici "profetica".este în fond un entuziast. Unul din acei "pe dagogi ai vointei sociale" care au de realizat cea mai înalta misiune sociala din câte se pot închipui. Omul acesta care uneste în chip atât de neasteptat neastâmparul creatiei si spiritul o rganizator. Grija lui de capetenie se îndreapta totdeauna spre ce mai e de facut. 2) munca nesistematica. since ritatea marilor momente cu politetea necesara convenientelor marunte. care biruie pe toti. necorectitudinea. daca te gândesti ca. fara exceptie. Mai curând sau mai târziu. care e acela al relatiilor sociale. neinformatia. fara sa se urneasca. ca la începutul carierei! Daca te gândesti ca activitatea lui organizatoare se înfaptuieste în domeniul cel mai complex si nestabil. prostia . trebuie sa le ciocaneasca necontenit. în care toate entuziasmele sfârsesc prin a se irosi în scepticismul si indif erenta generala. 6) dezorgani zarea. stimuleaza. Lucrurile pe care profesorul Gusti nu le poate suferi sunt categorice si pot fi precis enumerate. 3) lipsa de informatie. îti dai seama de prodigioasa activitate de adaptari si de nuante. sa sparga tiparele vechi. 4) necorectitudinea. la fiece pas. nici "olimpiana". refuzul de a coop era. Ceea ce nu împiedica pe Profesor ca. dar întotdeauna încântat de ce va face. dezinteresate. ea îmbina. toti. în cel mai înalt grad. "anim atia" pe care o imprima oricarui lucru de care se apuca. sunt: 1) empirismul. pentru a le birui. cum e a lui Nicolae Iorga. . 5) necuviinta. de când am început a lucra cu el. cum .

clasele (I. Principalul obiectiv al lucrarilor de seminar îl constituie. seminarul se ocupa cu cercetarea desfasurarii istorice a doctrinelor. precum si din lucrarile tiparite ale acestuia. alt an. pentru a-si pastra. Îmi amintesc desigur de acele vremi în care seminarul. Studentii erau obligati sa cerceteze un anumit numar de carti fundamentale recom . cu o migala pretioasa si cu o pasiune admirativa pentr u informatia corecta si complexa asupra problemelor puse în discutie. trebuind sa participe la colocviul care urma totdeauna dupa c itirea lucrarii. desfasurata în mai multe probleme. Di mitrie Gusti te întâmpina întotdeauna cu ultima informatie. ceil alti. sau problema unitatilor sociale. cauta mijloacele sa te puna în contact cu cercetatorii competenti de îndata ce te vede preocupat de o chestiune. din ce ea ce a scris D. SEMINARUL Misiunea lui. încât problemele sa aiba un aspect stiintific general si un caracter de aplicatie concreta. în aceste conditii. g elosi de renumele câstigat de elevii lor. deci. Si una si celelalte arata ca între seminarul de l a Iasi si primele seminarii din Bucuresti ale profesorului Gusti n-au existat de osebiri esentiale. Amândoua aveau ca obiect o tema generala. ca si de seminariile în care se studia problema cadrelor: biologic (Facaoaru). dezvoltându-se paralel cu problemele iscate la cursurile sau în lucra rile lui. de mirare ca. Un an. deci.Dimitrie Gusti îsi sprijina studentii cu toate puterile lui si se bucura de izbân zile lor ca de niste izbânzi proprii. se întorc ca Saturn împotriva acestora ca sa -i distruga de îndata ce cuteaza sa emita vreo parere originala deosebita de a lor . mai mult sau mai putin straluciti. Formarea personalitatii cercetatorilor Originea aplicatiilor sistemului Monografiile sociologice si etice Spiritul seminarului Munca de echipa Daca cursurile profesorului Gusti alcatuiesc forul în care se transmite instrument ul de cercetare ce-l constituie sistemul sau. macar astfel. Nu e. istoric (Pasa). se tinea în sala a V-a a vechei Univer sitati si studia doctrinele politice ale lui Machiavelli (Radu Budisteanu). La cursurile si seminariile lui insista totdea una asupra bibliografiei. Astfel. ascund studentilor cu grija propriile lor izvoare de informatie. Învata pe stud entii sai cum se citeste o carte. numero ase prefaceri. cu cercetarea sistematica a problemelor. Tema era astfel aleasa. P reocuparea aceasta de initiere tehnica si de progresele stiintifice ale studenti lor sai e aproape unica în Universitatea româneasca în care profesorii sunt preocupati mai mult de ideile lor decât de formarea elevilor. formarea person alitatii cercetatorilor sociali. cum se adnoteaza. Despre ce au fost seminariile de la Iasi nu avem informatii decât indirect. îti pune la dispozitie carti le lui proprii. La fel. Seminariile conduse de profesorul Gusti au suferit. Cum se citeaza. în vreme ce alti profesori. în vreme ce unii profesori.obicei specific culturilor înapoiate. Hobb es (Al. Petrescu). seminariile lui reprezinta atelier ul în care se deprinde mânuirea acestui instrument. Fiecare student alegea câte o problema. Nu o data Dimitrie Gusti nu se sfieste sa învete pe studenti "secretele profesiona le" ale mestesugului carturaresc. coreferenti. cum se extrag pasagiile de u tilizat si cum se folosesc. în cari stiinta mai poate fi m onopolizata -. condus direct de Profesor. cum se redacteaza textul provizor si cel definitiv si cum se tipareste un articol de ziar. se desemna unul ca referent. de revista sau o carte. iar dintre toti studentii care preparau acelasi subiect. de-a lungul timpului. mai mult decât oricine.X. gelosi de i nformatia lor . Dimitrie Gusti a facut scoala în Unive rsitatea româneasca si ca. Claudian) sau Jean-Jacques Rousseau (Gabrea). Gusti în revistele straine asupra acestui seminar. a creat si a impus valori. superioritatea si distanta fata de acestia. C.

Profesorul nu admitea însa improvizatii le studentilor. care dainuieste pâna azi. care toata viata a visat înfiintarea unui institut de presa. Profesorul aducea totdeauna în sala cartile despre care se discuta si le facea sa circule. sa foloseasca lucrarile seminarului la rezolvarea problemelor s ociale de imediata actualitate. un anumit respect fata de demnitat ea cugetarii. care aseaza natiunea în arbitrar. Dimitrie Gusti gasese cel dintâi pri lej. oarecare temere de "geniile" pus tii. Profesorul trece la înfa ptuirea dezideratelor programului. de asemeni. Preopinentul s-a încapatânat. încât studentii cârteau ca ar fi d "superstitia valorilor". si nu stiu daca n-a poftit pe preopine nt afara! Ne-am mirat atunci de aceasta vehementa. si d octrina pur autodeterminista. precum si de nadejdea viitorului comun. Orice idee era primita. alteori cu ironie si câteodata chiar taios. Când preopinentul era îndraznet. pentru ca studentii sa le cunoasca. pusa la dispozitie de d-l Bi ber. în Bucuresti. avea gr oaza de asemenea "gazetarie". bibliotecarul. exista înca. Mi-aduc aminte de indignarea Profesorului fata de un student al lui. caracterul metodic al învatamântului sau. pâna a rosti t epitetul injurios la adresa florentinului. care confunda natiunea cu poporul. Profesorul nu se sfia sa ironizeze crunt pe delincvent. dar tare intransigent în vorba. Acolo. Evoc în gând amintirea acelor seminarii! Discutia se isca totdeauna. studentii în sociologie îsi împart mu nca. Avea. Astazi o înteleg mult mai bine. Tot atât de rau primite. când izbucneste greva studenteasca. fata de ideile vremii. C. . împreuna cu studentii. inspirata de comunitatea idealuril or etice. apanagiul stilului asa-zis "gazetaresc" . trecut la Rectorat. Profesorul. erau "cliseele retorice". adunate de pe ulita. Aci se vadeste. de asemeni. sa arate ca. aprinsa. ridicând tonul. impusa de identitatea cadrelor si de asemanarea manifestar ilor. D imitrie Gusti îsi aduna studentii în fostul local al Bibliotecii Pedagogice a Casei Scoalelor. dintre cei mai buni. Tineretul punea patima si problemele erau p asionante. În anul 1923. Unii desfrunzesc fisierele bibliotecii spre a gasi literatura explicativa a misc arii studentesti. ci "omul politic" obisnuit. cari risipiti pe ulita îsi striga sentimentul vag al unei nevoi de actiune fara ideal precis. în chip minunat. Între doctrina realista. Studentii se pun pe lucru si dupa câteva luni. în cursul disc utiei. si Cooperativa studenteasc a . dadea indicatii asupra felului în car e trebuiesc citite si folosite. la mesele din salile Casei Macca. care. Cu blândete uneori. motivata de c omunitatea de soarta. În vreme ce Universitatea sta închisa pentru marea masa a studentilor. Zadarnic a sarit Alexandru Vianu. drept "canalie" pe Machiavelli. Comunitatea de lucru a echipei din 1923 nu ramâne fara roade. cu ultimele lucr ari aparute asupra subiectului. Programul studentesc e gata de tiparit. discutata si lamurita. care a îndraznit sa califice. ei se caznesc sa înteleaga adevaratul concept al nationalismului. de "sfertodocti" cum îi placea sa-i numeasca cu o vorba a lui Pârvan. Profesoru l deprindea pe studenti sa fie corecti în tinuta si continutul comunicarilor. Furtuna trecuta si lucrarile intrate în fagasul lor normal. înlatu rând taria invectivelor menite sa ascunda slabiciunea argumentelor si parada de er uditie când nu era decât de suprafata. Amândoua.andate de Profesor. chiar destepti. cu conditia sa aiba v aloare de argument. cu un ton autoritar. chiar atunci când comba ti pe adversar. cu toate ca personalitatile puternice îl interesau pâna într-atâta. vorbim de cuprin sul lui. restabilind ordinea îndata. "Principele" lui nu e un monstru . Aci îi lamurim numai geneza. Altii cerceteaza situatia comparativa. dar si o tinuta intelectuala si etica fata de idei. întemeiata pe vointa trairii în comun. pe atun ci student. conceptele g ata facute. sub îndrumarea de fiecare clipa a Pro fesorului. care-ti impune curtenie si stapânirea de tine. adunati în jurul Profesorului. A raspuns tare de tot. Era desigur o copilarie! Dar Profes orul nu a admis-o. ca si invectivele. Aplecati asupra Nationa litatii în arta a d-lui A. apoi sa-si completeze bibliografia singuri. Caci ceea ce cauta sa impuna Profesorul prin seminar nu erau numai idei. Rezultatul e Oficiul Uni versitar. Cuza. care nu urmareau decât "sa faca efect" asupra cole gilor. îsi face loc în mintea lor adevarata idee a natiunii. Mai departe.

om de va sta cultura. Prej beanu. Convins ca o cercetare sociologica nu este posibila decât prin colaborarea special istilor. adânc gânditor. si condu cerea generala a echipei -. de acum. dupa observatiile facute direct asupra asezar ilor. dupa ramasitele pastrate în pamântul adânc si neprefacut al vechei Dacii. Ce li se cere e ste sa faca o aplicatie a sistemului de cercetare la realitate. în zece zile de munca. Bureau si alti ce rcetatori monografisti si etnografi. Tourville. manifestarile spirituale. Si harta pe care studia devenea vie. limba si obiceiurile: C onstantinescu. profesorul D. portului. Aceasta expeditie de zece zile a "Argonautilor" monografiei în cautarea "lânei de au r" a realitatii românesti deschidea o epoca. zi de zi. Si cam pe aproape de Pastele anului 19 25. Ionescu. dar nu fusese pâna atunci înteles decât în ragmente. Întorsi în Bucuresti. Roux. din Rusetul Brailei.sa iasa din turnul de fildes al preocuparilor lor. istoria: Popescu -Goicea. Profesorul a multumit echipierilor pentru munca înfaptuit a. Ion Belcin. vor fi întovarasite. se înjgheba aici o munca de echipa. Îndata dupa Duminica Tomii. economia si manifestarile politice: Vladescu-Ra coasa . printre noi erau specialisti încercati în di sciplinele necesare ansamblului cercetarilor monografice. Si. O munca în colaborare. Însem narea problemelor esentiale care revin în fiecare sistem si apoi rânduirea lor logic a. recunoscând greutatile drumului de strabatut. în 1927. ca totdeauna. manif estarile administrative: Belcin. d -l Vladescu-Racoasa. care luptau sa reconstituie. P. economia: Dumitrescu. ca acum. psihologia: Costin. ajunsi curând de pe urma de Alex.. I. Georgescu. Era acolo d-l profesor Rainer. Eram acum peste patruzeci de insi. daca nu l-as fi vazut aievea. în vagonul-restaurant al trenului care ne aducea înapoi în Bucuresti. era sobra. Confruntarea planurilor si metodelor preexistente si critica lor. biologia: Georgescu. si studentii: C. Era profesorul Brailoiu. sunt cercetati: Le Play.si rezervându-si siesi cercetarea "socialului" ca aspect special. primeam vesti. Profesorul avea sa dea studentilor o noua sarcina: alcatuirea "planului d e cercetari monografice" si pregatirea acestor cercetari pe teren. Popescu. Nomenclaturile lor sunt comparate cu planul cursului din 1910 al profesorului Gusti. îndeletnicirilor. Împartind rolurile strict: cosmologia: Prejbeanu. V. asistent. Ionescu . Vignes. Gh. Mi-aduc aminte. Decusara. Metoda de lucru e aceeasi. pornesc catre Goicea-Mare din judetul Dolj. pasionatul cercetator al "omului" si al "formei lui vii". daca nu sa în faptuiasca cea dintâi monografie sociologica (pâna acolo va mai fi drum). Dimitrie Gusti por nea cu studentii sai ca sa-i formeze la aceasta munca. Dumitrescu. obiceiurilor. spre a lucra l aolalta. De la începutul anului scolar 1924-1925 studentii se pun pe lucru. din nefericire la noi înca nedeprinsi cu munca în comun. dar a vorbit cu caldura si entuziasm launtric. Gusti a izbutit. aratatoare a unui viitor pe care l-as înc hipui în vis. A vorbit masurat. se muncea înca mai mult paralel decât împreuna. care-si propuneau sa întel eaga împreuna.pri n ce minune? . în sti inta sociala româneasca. Multumirea lui. Rând pe rând. Dar în ochii lui era o bucurie greu de as ternut în scris. Gusti. ceea ce în fapt traia ca un tot. cel putin sa masoare greutatile si sa jaloneze calea înlaturarii lor. nadejdilor si ostenel ilor oamenilor de la tara. cu asistentii sai de la Institutul de Anatomie si Embriologie d in Bucuresti. din Ne rejul Vrancei. si destule greutati în tâmpina colaborarea la tot pasul. Popescu-Goicea. Gh. Constantinescu-Mircesti. planul cercetarilor e gata. religia si moralitatea: eu. pentru studii. în cea dintâi cercetare monogr afica. Cârlogea si cu mine. Ioan Costin. În vara anului1928.În curând. literatura si arta: P. Pentru întâia oara însa. În 1926.. am a gasit echipa la Fundul Moldovei în Bucovina. credintelor. Cercetarile echipelor arheologice ale lui Pârvan. Vedea crescând frageda întreprindere sti intifica si multiplicându-se în zarea satelor numeroase pe care le strabateam din fu ga. Fireste. ingenios nascacitor de metode. chipul vietii sociale si sufletesti a stramosilor no stri. D. Eu am plecat apoi în Franta. . Dar voia buna a tineretii biruia. chipul autentic al românului de astazi! Cercetatori singuratici ai acestor lucruri mai fusesera desigur. În timpul verii. munca a a urmat fara preget. de cercetarile echipelor monografice ale priet enului sau. care consimtisera. D. D. luptând sa reconstituie. de seara în care. dupa cum mai fu sesera si cercetatori singuratici ai trecutului istoric. între cercetatori specializati în ramuri deosebite.

întâlneam l a lucru. pe atunci la începuturile "Arhivei" sale. asa încât în curând va fi împartit pe materii. Nu e locul sa insist aici. cu Profesorul. iscoditor. întorsi de la Fundul Moldovei. minunatul cunoscator al a riilor de raspândire ale cântecului românesc. divulgându-se tuturor metoda Profesorului. Felul în care s-a precizat mai târziu tehnica cercetarilor monografice a fost descri s în chip amanuntit de d-nii Herseni si Stahl în volumele consacrate acestei problem e. seminarul pentru anul I. în 1932. Cront. cu sotia. muzicologul erudit. Alexandru Claudian. seminar de sociologie si etica. în sfârsit -last not least -. ca si în 1933. În ultimul timp. de curând traduse în editura "Cultura Nationala". când trebuia. În tot acest interval de timp. aceasta este perioada în care am stat cel mai aproape de gândul lui. Burdun. Era . Tema acestui seminar este enciclopedia stiintelor socia le si înfatisarea lor. constiincios. Studentii specializati în filosofie faceau cu d-l Vladescu-Racoasa. iar în 1935 si 1936. Tema proseminarului era comentarul textelor lui Tard e si Durkheim. Marin Popescu-Spineni. Ion Costin. proaspat cuceriti pen tru cercetarile monografice. cu aparatele lui perfectio nate de înregistrare. care îl face. tot mai adâncit. care stia sa faca sa vorbeasca muntii. dezvaluind întelesuri nebanui te lucrurilor celor mai obisnuite. vaile. Pe masura ce cursul se dezvolta. pe teren. cu o mustrare. cercetând metoda de lucru în monografie si aplicatiile ei. iar la Dragus. Nicolae Argintescu. tot când treb uia. în care studentii mai rasariti ne ocupam sa înjghebam " monografiile".eu îl întâlneam la lucru întâia oara. Petrescu. consacrându-l formarii elementelor necesare echipelor monogr afice. Paula Gusti. Deasupra tuturor era însa Dimitrie Gusti. arhitectul Armasel si atâti altii. pe care l-am întins pe pereti în nenumarate tablouri sinoptice în ziua "expozitiei" si a serbarii de sfârsit! Din tot timpul cât am lucrat cu profesorul Gu sti. pastrat numai în obiceiuri. la Cornova. în prezentarea sistematica a profes orului Gusti. St ahl. H. zicatori. pâna în ultimul ti mp. iar proseminarul obligat or pentru studentii anului I era dat în seama d-lui conferentiar N. e facut de Traian Herseni. cercetarile au continuat. cu problemele respective. Semnatarul acestor rânduri face cu studentii din toti anii de la specialitatea fil . la Dragus. Xenia Costa-Foru bunaoara. în 1930. Seminarul pentru anul II e bifurcat.secretarul general al Societatii Compozitorilor Români. acest seminar a fo st preluat de H. m asuratori si curele de mosie. Elisabeta Constante. o problema speciala: Individ si societate. caci întâlnirea în treaca ea Bibliotecii Nationale din Paris nu-mi lasase nici o amintire clara . G. în cicluri succesive. o echipa formata din Prejbeanu. Seminarul meu a fost cel dintâi în care s-a studiat planul de lucru. vesnic atent sa surprinda un fapt nou. cu studentii de la toate specialitatile. îndrumând totul. la întocmirea noului plan de cercetare. neobosit. când ac est seminar i-a trecut lui. v esnic preocupat sa organizeze totul. H. cu un sfat. Ma ria Negreanu. studiind. îndraznet. cu toata amanuntimea bibliografica . geografie si folclor fac seminar de sociologie monograf ica cu H. la Sant. cercetând totul. iar eu am trecu t la "Sociologia generala". seminarul general era facut de Profesor. C. Stahl si cu mine a lucrat pe îndelete. Pe baza ac estui plan. Claudian. Ajunge sa spun ca. lua si seminarul o dezvoltare tot mai mare. în 1929. Marcela Focsa. Era Traian Herseni. H. pe atunci îndragostit de Vrancea. pentru întâia oara. Stahl. si m ai târziu d-lui Al. dezvoltându-se mereu si interesând tot mai mul ti studenti si cercetatori. Studentii de la istorie. apele. pe lânga cercetarile propriu-zise. în 1931. cu o vorba. De la 1933. Era profesorul Georgescu Breazul. alaturi de cei ramasi din vechiul grup al "Sociologilor din dreapta Dâmbo vitei". si pe studentele si studentii mai tineri: Dom nica Paun. cu un îndemn. Era u. Cos tin. cu toti studentii. Elvira Georgescu. pe ani si pe sectii. Profesorul m-a însarcinat sa condu c primul meu seminar. pâna astazi. Stahl. eu ramânând numai la cel de etica. pâna la venirea lui Traian Herseni din Germania.vazând totu l. la Runc. Campania aceasta a întrecut în amploare tot ce se lucrase pâna atunci. codrii si casele. sau. d-l Vladescu-Racoasa face seminar de sociologie politica. Mai târziu. Fapt mai însemnat . Ion Zamfirescu. pe atunci proaspat licentiat în filosofie. Maria Darmanescu. Si.H. p utin timid. arheologul trecutului nostru nescris. aflata sub îngrijirea Profesorului.

de sus: ci totde auna ca persoana fata de persoana. uneori. fireste. sau a asistentilor. în jurul seminarului s-a constituit cu vremea o adevarata familie spiritua la. ori de câte ori e silit sa spuna cuiva o vorba de descurajare si timid. tot pe lânga aceeasi catedra e socotit si seminarul de estetica al d-lui Tudor Vianu. În ultimul an s-au studiat Manifestarile spirituale. N-as putea încheia aceste rânduri consacrate seminarului profesorului Gusti fara a v orbi nimic de atmosfera care domnea în el si de relatiile acestuia cu studentii sa i. în fata oricarei dezaprobari . solidaritatea împotriva atacuril or pornite din afara. ca orice îndrumator. câte un an. Ani de zile. atunci când un lucru i s-a parut drept. aceasta comunitate ajunge sa cuprinda laolalta pe conducatori s i condusi. Cum vedem. Timiditatea fireasca a celor multi. pentru învingerea obstacolelor întâlnite-n drum. sentimentul distantelor sociale. a putut trece pe lânga unii oameni fara sa se intereseze de ce e în su fletul lor. care nu creeaza nici un sentiment de jena celui obl igat. seminariile profesorului Gusti sunt azi o vasta întreprindere stiintifi ca . de specializare. Daca. constiinta împartasirii aceluiasi ideal. chiar at unci când lucreaza împreuna. cu acel sentiment degajat. În relatiile lui cu studentii. sub îndrumarea directa a titularului. pâna ce ajung sa po ata lucra singuri. recomandarile lui. nevoia ajutorului rec iproc. se face pe nesimtite.osofie care dau examen de etica. în care studentii sunt pusi sa-si încerce puterile în cercetari concrete tot mai grele. ca profesor. când a fost nevoie de un cuvânt pentru ca sa li se deschida o poarta. Nu sunt admisi decât studentii care se disting la seminar iile preparatorii. profesorul Gusti face un seminar deosebit. pe nesimtite. o comunitate de sentimente greu de destramat. Atunci sunt trecuti din seminar în una din numeroasele întreprind eri care întregesc activitatea acestuia conduse de profesorul Gusti. Exigent. cursurile si seminariile d-sale sunt independente de celelalte. Seminariile profesorului Gusti sunt deci institutii deschise în afara. Exista deci o penetratie continua între activitatea seminariala si a ctivitatea institutelor prin care studentii îsi întregesc pregatirea intelectuala! Lucrul acesta împlineste dezideratul exprimat în lectia inaugurala a cursului sau di n 1910. nu i s-a atras o data atentia as upra cuiva. Trecerea di n ele. dar în fond generos si bun. Singurul lucru ce i s-ar putea reprosa este aceasta bunatate excesiva. acest seminar cerceteaza o problema anumita. Dimitrie Gusti n-a sovait niciodata sa-si puna obraz ul pentru altii. relatiile lui au fost totdeauna la dispozitia studentilor. dar si când era vorba sa o sprijine în viata ei de toate zilele. profesorul Gusti i-a purtat de grija. care-l face slab. studiul istoric al doctrinelor cu acela sistematic al problemelor acestei st iinte. parinteste. biblioteca lui. seminar pentru aceasta stiinta. precum si pentru ce i care se prepara pentru doctorat. deosebirea de vârsta si de formatie creeaza de obicei între unii si altii o prapastie. Casa lui. a fost sa stearga ac easta deosebire. Astfel. alternând. niciodata nu i-a privit autoritar. Prietenia ce leaga oamenii care întreprind un lucru împreuna nu e rara. Unul din marile daruri ale lui Dimitrie Gusti. creeaza. Amintirea ex perientelor comune. ci mai mult de ce au de gând sa faca. Staruinta lui nu si-a preocupetit-o niciodata pentru ei. În fapt. în to ate amanuntele ei. Dar a facut-o totdeauna camaradereste . În afara de aceste seminarii. între colaboratorii oricarei întreprind eri omenesti. Dar. Nu numai când era v orba sa-i dea sprijin în munca ei intelectuala. fara sa nu-l fi luat numaidecât în seama. În fiecare an. Acest seminar este închis. Pentru studentii cari prepara licenta în sociologie sau etica. comentând toata literatura respectiva. în sectiile diferitelor institutii sociale organizate de Profesor. însa. pâna a ajunge "piatra de încercare" pentru unii . foarte rar.

nu s-au sfiit ca. care sunt ideile sale asupra învatamântului social. universitatea era prima unitate sociala cu care se întâlnea direct. în primul rând. l-a preocupat personalitatea lor. consacrata acestui subiect. profesorul Dimitrie Gusti a desfas urat. în sfârsit. azi greu de g asit. sau carora le-a deschis o cale în viata. si a surâs. Bunatatea aceasta nu i-a adus întotdeauna recunostinta ce i se cuvenea. universitatea. Principiile reorganizarii universitatii sunt cuprinse într-o lectie. Ele vor fi realizate mai întâi în proiectul de organizare a Universitatii Daciei Super ioare si apoi în institutiile create de pe urma programului studentesc. Ci multi din cei pe care i-a îndrumat. un centru de atractie si de putere. în Planul de organizare a vietii studentesti. de asemeni. pentru ca întotdeauna. sa se întoarca împotriva dascalului lor spre a-si reali za ambitiile sau socotelile proprii. biblioteci si centre de documentare Programul studentesc Opera de Ajutorare Oficiul Universitar Cooperativa Studentilor în Litere Calauza studentului Ancheta asupra vietii universitare În afara activitatii universitare propriu-zise. Dimitrie Gusti reprezinta un liman. odata ajunsi. Ideile din aceasta lectie au fost reluate mai târziu. asa cum era predat în scolile superioare românesti. iar oamenii sunt asa alcatuiti încât prefera sa fie pretuiti pentru e i însisi mai mult decât pentru misiunea lor. sau poate chiar i-a salvat de la moarte. care privesc: 1. dar constiinta misiunii lui si larga lui simpatie "iubitoa re de viata si oameni" l-au facut sa-si reverse asupra altora grija parinteasca a formatiei lor intelectuale. Fireste ca eticianul cunoasterii si iubirii de sine i-a înteles. Reforma vietii universitare nu putea sa nu ispiteasca. intitulate Universitatea sociala. ce a realizat di n aceste idei. Activ itatea ei îl interesa deci prea de aproape. ori i-a impus. stiut fiin d ca aceasta floare rara e apanajul sufletelor alese. organizarea cercetarilor sociale. 3. Astfel. adica ceea c e puteau face. Nu putea însa ramâne neîndreptat cadrul însusi în care urma sa se desfasoare învatamântul s al. p recum si în alte doua studii. organizarea vietii universitare. Am vazut. În ce masura aceasta activitate are legatura cu învatamântul sau universitar. ORGANIZAREA VIETII UNIVERSITARE Fisiere. cercetând lectia lui inaugurala. Am vazut. care este aceea de a pregati elitele creatoare de cultura si conducatoare ale . în universitate.. organizarea vietii culturale. ca si în afara de ea. Pentru el. o intensa activitatea culturala si poli tica. APLICATIILE SOCIALE ALE SISTEMULUI. alcatuit cu studentii în 1923. nu fara oarecare amaraciune. în pustiul însingurarii la care se izoleaza majoritatea intelectualilor români . pe Profesorul de curând întors din strainatate. De toate aceste neajunsuri. Profesorul nu a scapat. si asupra misiunii pe c are o atribuie el acestui învatamânt. Ca întotdeauna. ce caracter întelege Profe sorul sa dea cursurilor si seminariilor sale. cu ideile pe care le-am vazut în primele pagini ale acestui studiu. XI. Am vazut. hranindu-i cu lingurita. sensul reformei universitatii trebuie cautat în functiunea ei social a. pentru a nu o judeca în raport cu idealu rile sale etice si pentru a nu-si propune imediat s-o reformeze. ne propu nem sa cercetam în paginile urmatoare: Vom urmari aceasta activitate în trei directii. din 1927-1928. mai mul t decât individualitatea oamenilor. asa cum sunt naturile cu adevarat sociabile. 2.

în germene. El însusi nu e decât o aplicare la împrejurarile specifice ale României. misiune care sa cu prinda întreaga viata a comunitatii studentilor cu profesorii. Ca atare. proiecteaza. politicei. cu planuri si anexe asupra felului în care sunt organizate aceleasi institutii în strainatate. care cuprinde toate periodicele importante di n domeniul stiintelor sociale particulare. întocmirea unui prospect al lor. al profesorului Gusti. eticei. Dimitrie Gusti gaseste un prilej neasteptat sa aplice principiul sau de cercetare direct a a actualitatii sociale cu studentii seminarului sau. în mintea Profesorului. Daca ideea acestui centru de documentare e. organizate de atu nci încoace. înfiintarea unei sali de lectura. izbucnirea grevei stud entesti descopera criza adânca. realizarea ei nu si-a gasit înca o formula definitiva. îl vom vedea organizând. programul recomanda: terminarea localului universitatii. un fisier centralizator al tutulor cartilor de sociologie. Despre organizarea studiilor universitare. publicarea unor anuare de lucrari. stud iu amanuntit. ideile tutulor reformel or universitare si tutulor operelor de asistenta studenteasca. gruparea seminariilor în institute. D. Gusti va da o atentie desavârsita institutiilor menit e sa înlesneasca aceasta lectura. pentru organizarea unei biblioteci de sta t. a acelei Alma mater pusa în slujba creatiei. universitatea nu trebuie sa fie o fabrica de diplome. care sa centralizeze întreg materialul documentar. Când. Mai târziu. Prima concretizare a preocuparilor lui de organizare universitara este acel proi ect de organizare a bibliotecii seminariilor Facultatii de Litere din Iasi. programul preconizeaza: înzestrarea lor cu materialul ne cesar. de la baza învatamântului universitar românesc. puse la dispozitia studentilor. sociologiei. Lectura fiind principalul instrument de formatie a cercetatorilor si baza materi ala a oricarei cercetari. ci pregati rea universitara trebuie sa devina o adevarata misiune etica. etica si politic a aflatoare în bibliotecile publice din Bucuresti. organizarea bibliografiilor de special itate. completa rea catedrelor cu docentele necesare. Ideea bibliotecii nu-l satisface însa pe deplin. sau Fundat ia Carnegie. Pentru aceasta. cu a jutorul colaborarii dintre Institutul Social si Fundatia Rockefeller. cu studentii seminarului de sociologie si et ica. a unei biblioteci generale a univers . înfiintarea unui corp de stenografi universi tari si a unui învatamânt social comun tutulor studentilor. Organizarea bibliotecilor si a izvoarelor de informatie stiintifica nu e singura preocupare reformatoare a profesorului Gusti. nece sar pentru pregatirea legislatiei. dornice sa înfiinteze în Bucuresti centre de documentare sud-est-europe ana. Ceea ce urmareste necontenit este înfiintarea unui vast centru de documentare sociala. programul preconizeaza: putinta înlocui rii examenelor prin participarea activa si meritorie a studentilor la lucrarile de seminar. înfiinta rea unei sali de lectura. care va culmina în proiectul iesit din lucrarile secti ei bibliologice a Institutului Social. Din acel moment. În ce priveste seminariile. regularea orelor de curs între profesori. în 1923. în 1923. Programul rezultat din aceste studii cuprinde. Ceea ce nu poate înfaptui în universitate organizeaza însa. În ce priveste cursurile. cuprinzând toate ziarele si revistele periodice. gândirea lui Dimitrie Gusti va fi necontenit preocupata de proble ma aceasta a bibliotecilor. în timpul decanatului sau. Astfel. unde creeaza o sala de lectura. a id eilor esentiale ale sistemului amintit. la Institutul Socia l. perfect defini ta. care este Universitatea în sensu l ei esential. ci la formarea personalitatilor creatoare de valori folositoare s ocietatii. Recomandarile acestui program sunt grupate pe capitole. intern si comparativ. a natiunii si a omenirii. organizarea învatamântului universitar nu trebuie sa tinda la înmagazinarea de cunostinte. a unor vaste arhive sociolog ice. înfiintarea unor institute superioare de cercetari practice. A încercat-o totusi. prin Oficiul Universitar.natiunilor. în curând.

realizeaza la noi. El mai preconizeaza participarea obligatorie a studentilor la viata asociat iilor. precum si un apendice consacrat tehnicei muncii intelectuale. Aceasta calauza e un îndrepta r complet al studentului în privinta studiilor.itatii. Oficiul Universitar fiind preluat de rectorat. condus de d-l C. pentru întâia oara. apoi un istoric al învatamântului universitar românesc. împreuna cu Seminarul de sociologie. o statistica a vietii universitare .toate grupate în uniunea generala studentea sca. El organizase o retea de informatii asupra studiilor. R. adunate în asociatii regionale . îmbracaminte. asupra relatiilor interuniversitare si relatii lor intelectuale internationale. Oficiul Universitar organi zase o sectie importanta de ajutor medical. În 1930. mai completa. orasului si vietii universitare. Acest oficiu îndeplinea functiuni informative multiple. S. el organizeaza mai întâi O. C. cu ajutorul muncii dezinteresate ofe rita de câtiva medici universitari. masa. care sa poata da lamuriri asupra posibilitatilor de gasire de locuinta. în frunte. al carui principal protagonist va fi în lumea noastra culturala. mai cere sa se organi zeze trecerea studentilor prin mai multe centre universitare. Oficiul Universitar publica cea dintâi Calauza a studentului. În sfârsit. El recomanda înfiintarea unui oficiu de informatii privitoare la viata universitar a nationala si internationala. camine. Dimitrie Gusti devine decanul Facultatii de Litere. precum si schimbul de studenti cu strainatatea. R. Oficiul Universit ar este preluat de aceasta facultate si pus sub îndrumarea directa a Seminarului d e sociologie. Zaharescu si mai târziu de d-l Paul Sterian. programul cere asigurarea suprematiei elementului national. . asi stenta medicala. Când. S. a congreselor. devenit mai târziu I. carti. se înfiinteaza primul Oficiu Unive rsitar. La realizarea dezideratelor prevazute în acest program. În 1927. în 1932. a unei calauze-almanah si a unui birou de informatii. prima publica tie de acest fel. studiul Profesorulu i asupra misiunii sociale a universitatii. S. prin secretariat. reunite în asociatii pe centre universitare si în asociatii ju detene. înfii ntarea unui ziar studentesc si organizarea anuala. Pe lânga acest O. ajutoare si planuia sa organizeze o tipografie proprie pentru publicarea cursurilor în conditi i satisfacatoare precum si o sala de lectura. înfiintarea de coo perative. S. prin organizarea de catre stat a trecerii fii lor de sateni în universitate cu ajutorul burselor acordate elevilor distinsi. ajutoare banesti. examenelor. spiritul sau organizator îmbrat iseaza ideea "Cetatii Universitare". regulata. ideea autoa jutorarii studentesti. Relativ la organizarea vietii materiale a studentimei. cuprinzând.-ul (Opera de Ajutorare Studenteasca). ale carei rezultate sunt în curs de publicatie. cantine. El mai pune principiul organizarii si conducerii prin studenti a institutiilor crea te pentru acestia: camine si cantine pe facultati si pe judete. ocupatii. D. D. distractii si asupra orientarii profesionale. programul prevede organizarea paralela în as ociatii de facultati. întemeierea unui credit cultural si a u nei case de economii studentesti. în legatu ra cu activitatea E. Când. A. Dimitrie Gusti trece de înda ta! Împreuna cu studentii de la A. (European Student Relief). hrana. un îndreptar pentru studentii acestei facultati si întreprinde. S. El mai organizase un serviciu de informatii pri vitoare la viata materiala: gazde. studii si publicatii asupra vie tii universitare si în special sa publice o calauza destinata studentilor. S. regulamentelor de studii. Acelasi oficiu ar fi urmat sa întreprinda anchete. pe care profesorul Gusti o inspira ca administrator-delegat. Gusti devine ministru de instructie. în 1929. (International Student Service). programul cere ca modifica rea regulamentului sa se faca cu participarea studentimii. o ancheta as upra vietii studentesti. Aceasta institutie. Cu privire la relatiile dintre studenti si profesori. medicamente. intitulat Universitatea sociala. întocmirea obligatorie a rapoartelor de activitate a acestor asociatii. Gusti publica. în tara si strainatate. D. A. organizarea asistentei medicale. împreuna c u secretarul Facultatii de Litere. În 1928 apare o noua calauza. D. în genul celor aparute în strainatate. ocupatii. În ce priveste organizarea studentimei. (Asociatia Studentilor Crestini din România) .

din imboldul dorintei de a evita repetarea experientelor dureroase ale nepre gatirii acestuia. în cursul lectiei inaugurale din 1910. în universitate. vestitul Verein für Sozial politik. o proiecteaza pentru viitor prin: Facultatea de Stiinte Sociale. de un sfert de veac. precum si problemele sociale românesti în special? Este timpul. o asemenea cercetare. seminariilor d e stiinte de stat le corespund. profesorul Gusti spusese: "Seminariilor le corespunde în Germania organizarea tuturor specialistilor în asocia tiuni care se întâlnesc anual si care au organele lor periodice. modul îngrozitor de superficial cum se trateaza astazi stiintele sociale si sociologice în general. al profesorului Gusti. Ea nu e decât o aplicare a principiului teoretic dezvoltat în cursul acelei lectii. a influentat si influenteaza înca. dupa care nu poate exista o reforma sociala serioasa fara cercetarea prealabila sociologica si etica a realitatei ce se cere reformata1. Nu ne i ntereseaza deci. Ele evidentiaza aceleasi însusiri de ingeniozitate. cu soarta careia s-a identificat si în slujba careia a pus cea mai mare parte a geniului sau organizator. cred. în tara noastra. aceeasi nemultumire cu starea de fapt. Ideea Institutului Social e cuprinsa limpede în acest text. dezvoltat în aceeasi lectie. ca în Germania. dupa care numai colaborarea dezinteres ata a specialistilor poate realiza.. din comisiunile parlamentare si din ministere la universitati". Ea nu face decât sa rodeasca o ide e a carei samânta se gaseste aruncata tocmai în lectia inaugurala a cursului din 191 0. Într-adevar. politica sociala a imperiului german". Înfiintarea Institutului Social s-a înfaptuit la Iasi. întemeiat de profesori universitari de economie politica si barbati de st at germani. în fapt. Profesorul a rostit ex plicit cuvintele: "viitoare asociatii". ca studiul stiintelor sociale. acest Institut. ORGANIZAREA CERCETARILOR SOCIALE Ofensiva contra empirismului politic si legislativ Institutul Social Campaniile monografice Facultatea de Stiinte Sociale Alta latura importanta a activitatii profesorului Gusti este organizarea cerceta rilor sociale. de creatie necontenita. în ceasurile amare ale razboiul ui. Institutul Social Român. intentia de actiune nu e precis conturata. XII. care cheama actiune a sociala. asa cum le cunoastem si din alte activitati. aceeasi credinta în cooperatie si în colabo rare. acelasi spirit de organizare.Toate aceste întreprinderi vadesc interesul continuu al Profesorului pentru viata studenteasca. studiul problemelor sociale ro mânesti sa se stramute si la noi în tara. Si o aplicare a princip iului practic. de stimulent.. Caci Profesorul crede înca în pos ibilitatea stramutarii activitatii legislative din comisiile parlamentului si di . În realitate. Asa. Activitatea acestui institut formeaza obiectul unei cercetari deosebite. care Verein. a) Institutia de capetenie careia Dimitrie Gusti i-a consacrat cea mai aleasa pa rte a activitatii sale. ideea acestui institut e mai veche. care constituiesc însusirile sale sufletesti esentiale. în afara de universitate. decât în masura în care existenta lui se leaga de învatamântul Profesorului. Totusi. stimulator de oameni si de inter es social. Aceasta activitate Dimitrie Gusti a întreprins-o prin: a) b) si c) Institutul Social Român. este. fara îndoiala. aceeasi încredere în oameni si în posibilitatile lor. Si mai departe: "Sa îndraznim oare a spera ca prin activitatea unor viitoare seminare si asociatii sa se schimbe fundamental. campaniile monografice. aici. ca si în afara ei.

în 1918. Cele sapte sectii sunt: . Lansând acest apel. A trebuit sa vina razboiul cel mare. înfii ntarea asociatiei proiectate sa dobândeasca un nepretuit sens etic. care pâna aci statuse retras în turnul de fildes al st iintei universitare. propunându-si sa contribuie "l a formarea unei natiuni viguroase. pe tarâmul propriu. pentru ca sa dospeasca în suflete sentimentul necesitatii imediate a unei asociat ii pentru stiinta si reforma sociala. 4) cronici asupra principalelor evenimente sociale. pe când înfiintarea Institutului Social presupune schimbarea acestui gând si stramutarea centrului de inspiratie legislativa dincolo de zidurile universitatii.". prin scrisoarea adresata în acel an colaboratorilor "Arhivei.n ministre înauntrul universitatii. de la Iasi. iesirea stiintei sociale afara din universitati. lupte.. acea reiz bucnire neasteptata a nadejdii care a premers ceasurile Unirii. în care pregatirea legislatiei urma sa treaca d e la sine. f ie cu caracter de apreciere normativa. Chemarea Profesorului expune. mai ales. Institutul Social este deci primul bastion pe care se sprijina ofensiva stiintel or sociale universitare împotriva "empirismului dezorganizator" care domneste în via ta noastra publica. în afara de universitate. care va studia problemele propuse spre cercetare Institutului. prin acestea. care au strabatut în viata sociala. dar si de apropiere sufleteasca. idealiste si optimist-sociale. o atitudine militanta. În loc sa se adreseze deci.". 2) studii si aprecieri documentate asupra realitatii românesti. el ia initiativa unei iesiri a stiintelor sociale în afara de universitate. Primul pas pentru trecerea de la idee la realizarea ei îl face profesorul Gusti ab ia în 1913. Caci scrisoarea trimisa în martie 1913 precede cu 6 a ni aparitia primului numar al "Arhivei. Gusti îsi propune editarea unui organ care sa publice: 1) contributiuni stiintifice privitoare la toate problemele stiintelor sociale p articulare. Asociatia pentru Studiul si Reforma Social a. asociatia îsi propune sa constituie: 1) Un centru de studii si cercetari. a trebuit sa se deschida aripile retezate ale nazuintelor obstesti. politice si etice. A trebuit sa vina. propuna reformele ce izvorasc logic si firesc din aceste studii. Si. pe orice cai. pentru întâia oara. el nu are ecou imediat. punct cu punct. Profesorul. Pasul definitiv în acesta directie îl savârseste chemarea adresata de Profesor. acea mare rasturnare a norocului. pentru înfaptuirea lor. între timp. adica în câmpul larg al vietii culturale.. contribuie la educarea sociala a maselor. întru întâmpinarea empirismului politic si legislativ. ceva mai pe urma. constiente de menirea ei în istoria universala" si la construirea unui stat corespunzator "constiintei de sine a natiunii". cu ajutorul lor. D. fie ca cercetatori teoretici. sociologice. constituie Institutul. profes orul Gusti se adreseaza de asta data fostilor lui studenti si tovarasilor lor de generatie. Luând atitudine împotriva "empirismului guvernamental".. interne si externe. În loc sa astepte momentul ipotetic. toate obiectivele pe care le urmar este Institutul si toate mijloacele propuse spre a le realiza. Prin scrisoarea aceasta.. Pentru îndeplinirea acestor scopuri. Dar. în urma careia se constituie. alcatuit din sapte sectii. fie ca practicieni specialisti. În consecinta. cercetatori si oameni practici bine cunoscuti în specialitate. izbucnirea razboiului avea sa precipite. înauntrul Facultatii de Stiinte Sociale. cu vremea tulbure de îngrijorare si de restri ste. Si. ca pâna acum. întarita în comunitatea de durere. Asociatia îsi marturiseste cre dintele democratice. la Iasi. asa cum o concepuse Profesorul. compuse din oame ni competenti. numai studentilor sai universitari. 3) recenzii sistematice si critice asupra literaturii problemelor sociale. pe alte cai. fie cu caracter explicativ cauzal. pentru ca. ia. Asociatia pentru Studiul si Reforma Sociala îsi propune: 1) 2) 3) 4) Sa sa sa sa cerceteze toate laturile vietii sociale românesti. E primul pas facut de Profesor pentru extinderea cercetarilor sociale.

care au tiparit buletine proprii). cât si o manifestare exterioara. cooperatista. care va organiza: conferinte. azi epuizate. ca si pe multi gânditori straini. statistica. prin conferin te si publicatii." (ca acelea ale sectiei sociologice). la o aceeasi tribuna. care va edita: publicatii. un an mai târziu. Caracteristica acestor cicluri este efortul simultan de organizare a ideilor si de informatie a publicului. în sectii. acesta nu va suferi decât foarte mici mod ificari în structura sectiilor. în aceste cicluri auditorul putea întâlni pe cei mai distinsi gânditori politici ai t arii. Sunt expuse aci toate obiectivele si mijloacele de lucru ale unui Institut moder n de cercetari sociale. Problemele românesti în cadrul vieti i internationale. unindu-se cele trei sectii economice într-una singur a si creându-se patru noi sectii: cooperativa. o maturizare a seminarului din 191 5 si a dezideratelor expuse în lectia inaugurala din 1910. bibliologica si juridica au facut. începând cu Constitutia cea noua a României (23 prelegeri).. privitoare la toate domeniile vietii sociale. care va constitui: a) o biblioteca cu sala de lectura. Caci. sectia politica si administrativa. Asa ca. bibliologica si sociolo gica. continuând cu Doctrinele partidelor politice (18) si cu Politica externa a României (20). b) o arhiva documentara. oricât de deosebite le -ar fi fost gândurile si de potrivnice intentiile. Cum a realizat Institutul aceste deziderate? Ce rezonanta noua a dat el învatamântul ui gustian? Timp de peste 15 ani de zile. Institutul a desfasurat o activitate neîntrerupta. inventarul problemelor t impului si solutiilor recomandate pentru rezolvarea lor. legislatia comparata. 3) Un centru de documentare. si un organ periodic pentru studiul si reforma sociala. El le putea astfel compara argu mentele si îsi putea statornici o orientare rationata. fata de problemele . o dezvoltare. sau studii publicate în volume speciale (ca acelea ale s ectiei culturale). fapt aproape nemaiîntâlnit în viata noastra cultural a. lu crarile în curs de legiferare. sectia financiara. sectia industriala si comerciala. care sa procur e acestora: bibliografii. proprie. d) un oficiu de informatii pentru cercetatori si oameni politici. cultural a. propunerile de reforma. consacrate diferitelor probleme sociale de actualitate. Discutiile sectiilor: sociologica. Asociat ia se transforma în Institutul Social Român. toate trei publicate în volume. de mai multe ori. sectia juridica. Institutul a organizat opt cicluri. dupa transferarea la Bucuresti a profesorului Gusti. si din munca lor au rezultat fie proiecte de lege (ca acelea ale sectiilor juridice si bibliologi ce). sectia culturala.a) b) c) d) e) f) g) 2) a) b) si c) d) sectia agrara. Institut ul Social nu e decât o extindere. lista persoanelor competente. e) si care va tine relatiile cu institutiile straine similare. Când. Politica culturii (27). cu Capitalismul în viata sociala (20). privit în ansamblul activitatii profesorale a lui Dimitrie Gusti. Cât priveste conferintele publice. La aceste discutii au p articipat si fruntasii vietii noastre publice si profesionale. Sat si oras (21). a tât o activitate interioara. c) un repertoriu bibliografic. în zece ani. fie publicatii speciale (ca acelea ale sectiilor economice si cooperative. fie studii publicate în "Arhiva. economica. sectia de politica si igiena sociala. statistica.. si cursuri. apoi cu Viata sociala a României dupa razboi (17). Un centru de propaganda.

Totusi. dar substantiala. oficii de cercetari. Tehnica monografiei sociologice a d-l ui H. s-a putut înjgheba. încep uturile muncii de ridicare a satelor. Menger. si nici sa sub stituie Institutul Social. În afara acestor activitati directe ale Institutului. a Individului împotriva statului a lui Spencer (15). prin diferite alte institutii. Sub influenta si. pentru a ne da seama de însemnatatea acestei publicatii. Din alte puncte de vedere. prin buletinele sectiilor econ omica si cooperativa. Tot atât de rodnica a fost publicatia "Arhivei. initiata si patronata de D. în bu na parte. info rmatie si documentare asupra diferitelor probleme sociale care le interesau. Recensamântul. Caci daca. Sub influenta si cu oamenii sectiei de asistenta sociala. În sfârsit. proiectul de reforma a învatamântului. Astfel. a Catechismului industriasilor a lui Saint-Simon.puse în discutie. destinata sa devina instrumentul de div ulgare a informatiei centralizate. Publicarea traducerii Regulelor metodei sociologice ale lui Durkheim (Sudeteanu) . Încercare de ontologie regionala. mai târziu. Tot în activitatea publicistica extrauniversitara. Ajunge sa spunem ca aci au aparut studiile: al lui Zeletin asupra Originei burgh eziei. Scoala de Asistenta Sociala. dar si aci. pe lânga diferitele departamente ale statului. Profesorul n-a izbutit sa stramute pregatirea legif erarii din parlament în universitate. pe tarâm ul neutru al stiintei. conceputa si realizata mai întâi în 1915. mai întâi la Camera de Comert si Industrie.. iar sub influenta sectiei culturale s-a înto cmit. H. prin cele trei serii de tiparituri sociolog ice. trebuie pusa seria t extelor traduse în colectia "Culturii Nationale". asa cum dorea. a Noii teorii a statului a lui K. Realitatea sociala. dezvoltate pe urm a lui. al d-lui Madge aru asupra Capitalismului în Rasaritul Europei. a Prolegomenelo r lui Kant (Antoniade). pâna acum. E poate aci singurul punct ramas nerealizat din chemarea din 1918. Întâlnirea aceasta a opiniilor politice si sociale diferite. s ubzista întrebarea daca felul în care s-au desfasurat lucrurile nu înseamna. Gus ti.". în 1933. al d-lui Gusti asupra Problemei na tiunii. Institutul nu a izbutit înca sa constituie o arhiva centrala completa de legisl atie sociala. Scoala de Statistica. Stahl. este unul din rezultatele cele mai caracteristice ale Ins titutului Social. si în urma la Asociatia cu acelasi scop. s -au constituit treptat. a Scurtei expuneri a filosofiei sceptice a lui Sextus Em piricus (Bezdechi). sub acest raport. Consiliului Legislativ. din cele mai rodnice. în care s-au publicat: Sociologia militans a profesorului Gusti. al d-lui Filitti asupra Claselor sociale în trecutul românesc. tot a d-lui Traian Herseni... în realitat e. de a publica o culegere a lucrarilor de seama ale seminarului s-a dovedit. sub influenta membrilor de seama ai Institutului. si sub acest raport.". pe lânga mari le institutiuni si pe lânga asociatiile de specialitate. patrunderea oamenilor pregatiti sociologicest . cu toat e ca nu stim daca ar fi fost bine. s-a înjg hebat. Si nici sa publice. ceea ce era greu de conceput. cu oamenii sectiei economice. Nu mai prejos a fost activitatea publicistica a Institutului. apoi la Instit utul de Conjunctura. tot în 1930. o depasire a intentiilor initiale ale profesorului Gusti. de asemeni. corelata centrului de documentare. prin volumele în care s-au adunat ciclurile de conferinte de care am vorbit mai sus si. în 1930. cu oamenii s i influenta sectiei sociologice s-au înfaptuit. ceea ce era mai usor. la Casa Scoalelor (Am zar). în 193 0. Teoria monog rafiei sociologice a d-lui Traian Herseni. desfasurata prin p ublicatia rara. sub influenta sectiei demografice a Institutului.. Ideea. si. de curând. a traducerii Criticii ratiunii practice a lui Kant. a cartii despre Idealurile umanitatii a lui Masaryk. si unul din cele mai folositoare pentru progresul democratiei românesti. trebuie sa mentionam influen ta lui indirecta asupra altor institutii de cercetari sociale. i se datoresc aproape în întregime. Sub influenta si cu oamenii sectiei s tatistice s-a constituit. s-a constituit echipa de cercetatori ai "conjuncturii" economice. activitatea Institutului nu s-a dezvoltat înca pe depli n. pe care Profesorul a preconizat-o acum sapte ani. acea Enciclopedie a Ro mâniei. desi nu face parte din activitatea Institutului Social. a "Arhivei.

cu vremea. pentru a putea aprecia varietatea interesului stârnit de activitate a acestei institutii. Cu alte cuvinte. D. tehnicieni. Nu credem deci ca exageram. a patruns. 2) aceasta organizare punea în practica vechile idei calauzitoare ale profesorului Gusti asupra necesitatii colaborarii specialistilor în vederea cunoasterii vietii sociale. cu toata reactiunea violenta din ultimul timp a empiri smului discreditat. si misiunea lui se schimba. prin contactul direct între oamenii rep rezentând conceptiile politice cele mai deosebite. Institutul Social a fost. Gusti a sprijinit toate aceste initiative cât a putut. deci. D. mediul în care au fermentat toate . Înfaptuind aceasta întoarcere asupra cunoasterii realitatii ce se cere reformata. pentru ca din aceasta cunoastere sa se desprinda nevoile reale de refo rmare a ei. ridicate imediat dupa razboi. Marghiloman sau Vintila Bratianu.cu sau fara voie . cu toate ca nu se integrau. cum am mai spus. Se poate spune. Reluând imaginea. atribuind învatamântului gustian prestigiul tot mai mare acordat "specialistilor" di n viata publica româneasca. care de acum se dezvolta autonom.o noua orientare curentului legislat iv. în fiinta institutului sau propriu. În acest fel. oameni ca d-nii Mihail Manoilescu s i Nae Ionescu au fost adusi sa reflecteze la problemele sociale. ceea ce pentru junimisti era numai un ideal : înlaturarea formelor fara fond. Daca legiferarea n-a patruns în facultati. în loc de a mai fi un stimulent generator al unor ramuri de activitate stiintifica sociala. aceea de proliferare. 3) am vazut ca D. ca Al. 4) nu mai putin simtita a fost înrâurirea acestuia asupra mediului intelectual românes c în genere. politicieni catre studiul problemelor sociale. În sfârsit. pentru a încerca sa cuprinda întelesul întregului. Cu o întelegere si cu o dezint eresare neobisnuita. Rolul Institutului Social este deci multiplu si variat. în administ ratie spiritul stiintific si metodele universitare. la perfectiunea caruia colaboreaza activitatea lor . Prin aceasta însa. spiritul lucrarilor Institutului Social s-a raspândit în societatea române asca dincolo de limitele propriei sale organizatii. Sub acest raport. cu ajutorul careia am lamurit relatiile învatamântului profesorului Gusti cu Institutul Social. Prin el au fost atrasi f ilosofi. am putea spune ca bastionul reprezentat de acest ins titut si-a constituit. în schimb. democratia nu e decât un cult al incompet entelor. realizând. Caci. în acest domeniu concret. El a fost o catedr a de difuziune a cunostintelor sociologice si un stimulent al cercetatorilor ace stor stiinte. amenintat sa fie eliminat din viata publica. putem spune: 1) lucrarile Institutului Social au fost cea dintâi solicitare catre specialisti d e a depasi cu întelegerea câmpul domeniului lor strict de cercetare. Gusti avea constiinta ca fara o aristocratie a inteligentei. Rezumând caracterele acestei izbânzi. un Madgearu . A prins. ca organizatie. a vând ca principala îndeletnicire sa dezvolte constiinta de sine a societatii si sa a simileze experientele sociale din afara. ca tineretul di n generatia mea numai prin conferintele acestui institut a mai putut auzi în publi c pe unii barbati de stat ai generatiei trecute. Gusti avea sa imprime . începând din anul 1930.e în oficiile de studii si în administratiile de stat pare a fi rasturnat solutia ap roblemei. Institutul Social intra într-o noua faza. tot el a constituit. Ajunge sa spunem ca. Institutul Social este chemat sa devi na un centru de coordonare a tuturor acestor institutii de cercetare sociala. si ca tot la Institutul Social s-au manifestat un Zeletin. pâna atunci gelosi de specializarea lor. El a fost si prima încercare de organizare a muncii în echipa si în colaborare a cerce tatorilor sociali. celule înaintate de lupta si si-a întins ramificat iile adânc în câmpul adversarului. Prin el s-a stimulat interesul opiniei publice pentru astfel de probleme. efortul Profesorului de a dezvolta învatamântul stiintelor sociale si în afara de universitate s-a dovedit fecund. ca. prin Institutul Social. principalul instrum ent de educatie politica a elitelor sociale. sau Djuvara. Din cadrele lui s-a recrutat aproape întreg aparatul politic al tarii de dupa 1928 .

pentru muzica si dans. Ca monografia s ociologica s-a preocupat mai ales de sate. colectiva. se gaseste tot în lectia inaugurala din 1910. acesta îsi propune sa inaugureze în curând " monografiile sociologice si etice". câte puncte de vedere pot fi izolate în cercetarea realitatii sociale.. decât în masura în care lamuresc învatamântul profesor ului Gusti. odata analiza tehnica terminata. un literat-lingvist pentru limba. Vorbind de lucrarile seminarului ce proiecteaza. cel mai mare numar de corelatii cu putinta. adica printr-o nomenclatura originala. noologic si explicativ. un antropolog. pe de alta parte. cautând. Iar pen tru manifestari. chiar în acest volum. caracterizat. cu acelasi succes. pe de o parte. cercetarile profesorului Gusti refuza planurile întemei ate pe o conceptie sociologica unilaterala. D ar nu numai atât. Faptul acesta are consecinte însemnate asupra organizarii propriu-zise a cercetari i colective. ca si aceea a Institutului Social. un fapt legat de c ontingentele speciale ale tarii românesti. care pare a indica simpla preocu pare a Profesorului pentru problemele actuale si concrete. în orice caz. Am aratat în alta parte geneza seminariala a acestor preocupari monografice. în cursul cercetarii. Într-adevar. dimpotriva. de acest ea. caci permite colaborarea specialistilor fiecarei ramuri sociale la cercetarea monografica. faptul social sa fie restituit întreg ului din care face parte. daca nu e fapt întâmplator. Metoda monografica poate fi însa aplicata. Un st udiu deosebit le cerceteaza mai de aproape rostul. un istoric si un psiholog-etnograf pentru cadre. punctul acesta este din cele mai interesante de retinut. sa introduca în fiecare mono grafie un numar cât mai mare de puncte de vedere si sa stabileasca. paralel cu desfasur area actiunii sociale. de toata scoala discipol ilor lui Le Play. un jurist. propriu. si la fel cu toate ideile fundamen tale ale profesorului Gusti. Cu o condi tie însa. printr-u n mod deosebit de cercetare. cercetarii carora au fost consacrate pâna acum zece campanii. Ideea lor. Actiunea monografica este unul din cele mai interesante exemple pentru ilustrare a felului în care gândurile Profesorului se maturizeaza treptat. Nu e deci locul sa insistam aici asupra lor. un economist. oricarei unitati soc iale. în echipa.. literatura si ideologie. tehnicei si moravurilor l . deosebiti. Sub acest raport. între toate elem entele cadrelor si manifestarilor. cu alt prilej. nici macar considerar ea fiecarei manifestari în planul propriu al disciplinei sale speciale. În ce priveste nomenclatura. printr-un plan deosebit. Nu cred ca este deci o exagerare a spune ca primul deceniu de dupa Unire a const ituit în cultura româneasca "vremea Institutului Social". Ele resping orice încercare apriorica de a elimina vreuna din cercetari. e. întocmit de d-l Setlacec. monografia constituie o aplicatie concreta a sistemului si a m etodei Profesorului la studiul unei unitati sociale determinate. un cercetator al vietii politice si ad ministrative si cel putin trei cercetatori ai vietii spirituale: un folclorist m uzicolog. aspectul acesta dublu. Ceea ce deosebeste însa cercetarile profesorului Gusti. Care e caracterul esential al cercetarilor monografice întreprinse de scoala socio logica a profesorului Gusti? Cercetari monografice s-au facut desigur si înaintea lui. Ce sunt aceste monografii nu se lamureste însa decât mai târziu. monografia va ajunge sa desemneze o metoda speciala completa de cercetare a realitatii sociale. Si nu e fara interes de semnalat ca în acelasi timp în care luau fiinta cercet arile de monografie a satelor. Ca. este sistemul de cercetare. "Arhiva. A doua forma de dezvoltare a cercetarilor sociale au fost campaniile monografice . Caci de la termenul vag.ideile sociale ale deceniului al treilea al secolului al XX-lea în România. Numarul minim necesar e de cel putin doisprezece: un geograf. dub lat de un statistician. La o campani e de cercetari monografice sunt utili atâtia cercetatori. o data cu desfasurare a actiunii monografice. precum si un etnolog. cunoscator al artei. Profesorul nu exclude." publica si programul de cercetare mon ografica a industriilor. al cer cetarii sociologice derivata din sistemul profesorului Gusti. Am lamurit.

Aceasta facultate ar urma sa reuneasca. configuratia solului descrisa de geograf va putea sugera juristulu i ratiunea de a fi a anumitor institutii. d. confruntare a posibilitatilor oferite de cadre cu actualizarea înfaptui ta prin manifestari. prin sedinte comune. Tot asa. prin planul de cercetare comun. ca un fel de cunoastere de sine a societatii. cu scopul anum e de a le putea folosi cândva specializarea pentru cercetarea colectiva. cum fac unii. dar nu s-au putut adapta telurilor ei. În acelasi sens. care altfel ar fi ramas neexplicabile. fiecare cercetare se încheie cu o chemare la actiune. putinta de a-l sit ua succesiv pe mai multe planuri sunt atât de neasteptate încât risca uneori sa provoa ce dezorientarea cercetatorului. în legatura cu asezarea unui sat. normativa. desfasurare directa a aplicatiilor învata mântului universitar gustian. Întâi. credinte sau purtari. juristul va putea pune în garda pe geograf. fie pentru discutarea împreuna a i nterpretarilor propuse cu privire la fiecare fenomen observat. Prin acesta. Idealul etic constând în dezvoltarea maxima a tuturor posibilit atilor. Orice cercetare stiintifica. Pentru coordonarea ansamblului cercetarilor si efectuarea studiilor privi toare la unitati. Înseamna a lasa la o parte cu vrere. constituit de aceasta cooperare a specialistilor pentru întelegerea întregului social. chest iuni pe care cercetarea documentelor din arhiva nu le poate lamuri. cercetar ii colective este critica în comun a fiecarei interpretari propuse fenomenului. împotriva unor interpretari pripit e. explica tiva. a. geograful va putea rezolva. Ultima forma de organizare a cercetarilor sociale preconizata de D. demografia va lamuri uneori anumite forme de echilibru între produc tie si consumatie. prin raportare la situatia locurilor. ca un corolar necesar.ocale. m. pentru ca unii cercetatori au întrezari t câteodata corelatia unora din manifestari. o cercetare apreciatoare. în slujba ridicarii culturale a maselor populare. As tfel. Întrucât nici o actiune sociala nu este eficace daca nu s-au studiat în prealabil cauz ele starii de fapt. sau din ignoranta. Alteori. muzicologia va putea explica unele particularitati ale ritmicei poetice . pe care o face posibila si o cere conceptia de ansam blu a profesorului Gusti. presupune. A afirma deci. pâna la constituirea unei stiinte a natiunii. însa. înseamna a confunda întâmplarea cu sistemul . Profesorul a trebuit sa recurga la studenti. învatamântul stiint . cercetarea monografica se impune de asemeni ca un auxiliar i ndispensabil în orice actiune reformatoare. Apoi. Ceea ce justifica în primul rând metoda colaborarii e fecunditatea ei. cu stringenta. demonstrând ca dimensiunile vetrei reproduc pro portional. într-o singura institutie. Perspectivele pe care le deschide întelegerii unui fapt social. caracterul esential al c ercetarilor monografice. cercetarile monografice sunt destinate sa se întind a treptat. În conceptia profesorului Gusti. Gusti este F acultatea de Stiinte Sociale. campaniile monografice. dimensiunile hotarului întreg. încât întregul lor fel de a gândi în propria lor specialitate sschimbat în urma acestei experiente stiintifice. devin un punct însemnat de trecere de la activitatea d idactica a Profesorului la activitatea lui politica. Ceea ce se impune deci. care ofera o pluralitate de aspecte. Unii s-au integrat în asa fel. pe neamuri. ca cercetarile individuale de folclor constituie ad evaratul început al monografiei sociologice. pe care i-a format în anumite specialitati. care reprezinta ultima etapa a acestor cercetari. relatii si procese mai e necesar si un sociolog. S. Legatura dintre stiinta si reforma sociala explica deci relatia care exista între campaniile monografice si activitatea practica de ridicare sociala a unitatii su pusa cercetarii. În sens invers. care defineste fiecarui cercetator o misiune precisa în cadrul an samblului. Legatura dintre toti acesti cercetatori se face în doua feluri. Cum se face aceasta trecere? Foarte simplu. Fiecare monografie s e încheie cu o activitate reformatoare. fie pentru observarea împreuna a fenomenelor complexe. a r ealitatii. Principalul obiectiv al profesorului Gusti a fost sa deprinda pe cât mai multi cer cetatori specialisti sa se asocieze muncii acesteia de cercetare colectiva. Altii au luat parte la cercetare . Unde nu a reusit.

Rupând cu tipurile de organizare existente. care sa împace cultul dezinteresat al stiinte i sociale cu aplicari imediate la cunoasterea Tarii. aceasta idee nu a primit înca. Institutul Social Român a fost cadrul colaborarii profesorului Gusti cu generatia primilor studenti formati de el. consulara. pâna acum. diplomatica si ziaristica). ea va avea o influen ta hotarâtoare asupra moralului natiunii. stapâna pe destinele statului si ale Neamului. înfiintarea facultatii nu va mai putea întâlni nicaieri rezistente serioase. Monografia sociologic a este cadrul colaborarii lui cu a doua generatie de studenti. sau tineri patrunsi. în care întelegerea sociologica a tutulo r manifestarilor vietii sociale va fi devenit un bun comun. sau ai Academiei Comerciale. un institut lib er de cercetari. înainte de razboi. perspectivele unificarii învatamântului social nu sunt din ce le mai stralucite. corespunzatoare sectiei. una juridica si alta politica-administrativa (aceasta cu trei subsect ii: administrativa. a carei misiu ne va fi sa duca la bun sfârsit sarcina celorlalte doua. nici un început de realizare. Facultatea de Stiinte Sociale reprezinta astfel viitorul ideilor profesorului Gu sti. la Bucuresti. în lupta lui contra superficialitatii vieti i noastre publice. prin intermediul ambiantei spirituale.. ca un complement stiintific. Universitatea va participa. Si aceasta idee exista. din ziua lectiei inaugurale de la Iasi. Ea nu e decât o reintegrare a Institutului Social .obligat. în primul rând. vor fi ajuns dascali în locul dascalilor de azi ai Facultatii de Dr ept.. politica. fie care cu câte un institut special de înalte studii. mai mult ca pâna acum. cu cursuri comune celorlalte trei: etica. precum si o sectie ge nerala. deosebite. Prin crearea acestei facultati. sau a înfiintarii unor cursuri de sociologie la academiile comerciale. devenind astfel un instrument stiintif ic al puterii nationale". cu necesitatile serviciilor publice ale statului si cu trebuintele societatii românesti. În acea zi. ca si celelalte. la Iasi. închinate. care atribuie învatamântul stiintelor soci ale facultatilor de litere. ori celor de drept. Conceptia profesorului Gusti asupra Facultatii de Stiinte Sociale a fost expusa în Cuvântul înainte al Sociologiei militans. Realizarea ei. mai ales din cauza rezistentei facultatilor juridice.elor sociale. sau unor scoli libere . [. Daca în mai multe rânduri s-a vânturat ideea crearii unui centru de studii administrat ive. unor institutii speciale. astazi în curs de formatie. Înfiintarea Facultatii de Stiinte Sociale încheie circuitul organizarii cercetarilor sociale conceputa de profesorul Gusti. spre a fi eficient. formati dupa razb oi.în cadrul universitatii.organizarea lor ar trebui sa se faca înt r-o singura facultate. noi nu o vedem posibila decât în ziua în care studentii scoalei ac tuale de sociologie. . de ideile ei. ca Aca demia Comerciala. ale preocuparilor profesorului Gu sti pentru organizarea cercetarilor sociale în România. "Misiunea sociala. la viata sociala si politica a natiunii. astazi risipit prin mai multe facultati si academii speciale. Pe lânga noua facultate ar functiona. asistam parca la desfasurare a unui ritm pe generatii. sa iasa din universitate . În desfasurarea acestor trei aspecte.] formând elita sociala si politica co nducatoare. Facultatea de Stiinte Sociale va fi cadrul colaborarii lui vii toare cu a treia generatie studenteasca. în germen. sau la facultatile de drept. etica si nationala" a Facultatii de Stiinte Sociale este sa d evina "o scoala a spiritului public. Spre deosebire însa de celelalte conceptii ale profesorului Gusti. care sa cuprinda trei sectii speciale: una economica si f inanciara. Si o realiz are definitiva a ideilor cuprinse în lectia inaugurala din 1910.. Rezistenta speciala a Facultatii de Drept ar trebui sa atraga excluderea acestei a dintre sectiile Facultatii de Stiinte Sociale si mentinerea ei în organizatia ac tuala. sociologie etc. cunoasterii tarii si natiunii: Institutul Social al României.

. Obiectivul aci era întreit. Dimitrie Gusti n-a încetat o clipa sa se ocupe de org anizarea ridicarii culturale a poporului. de organizare a S enatului Cultural si a Fundatiilor Culturale Regale. Ce ar fi putut face. din 1920. cum poate fi realizata aceasta misiune? Cercetarea sociologica a culturii românesti ne descopera un fapt grav. la D. fie si pe tarâmul altora. de zarile altei culturi: germana în Tr ansilvania. Gusti. ruseasca în Basarabia.. pe un plan no u. Organizarea culturii superioare a format. În afara celor scrise asupra acestui subiect. de la discursul sau de recep tie la Academie. Caci se urmarea. Profesorul a stimulat necontenit energiile creatoare de cultura. ale acestei fundatii.XIII.. fondul cultural ime ns si autentic al satelor românesti. trecuta de la Ministerul Muncii la acela al instructiei. profesorul Gusti a gândit si a lucrat necontenit pentru organizarea culturii superioare si în special a îmbunatat irii conditiilor activitatii intelectuale de creatie. trecând prin activitatea de campanii sanitare si de înfiintare de bibliote ci si camine culturale la sate. în acelasi timp: . strajeriei si O. De alta parte sta o cultura superioara a oras elor. consacrat Fiintei si menirei Academiilor. T. divergent. obiectul preocuparilo r profesorului Gusti. Organizarea culturii poporului nu a fost neglijata în acest timp. neexplorat. De la memoriul întocmit de el. R.. prin reluarea. sa fi dispus de timpul si de fondurile de care a u putut dispune altii! Oricum. ori. E. anticipând chiar pe cele referitoare la organizarea culturii superioare. 2) prin ridicarea culturala a poporului românesc în general. franceza în Vechiul Regat. cum se p oate realiza unificarea culturii românesti superioare si punerea ei în legatura cu f ondul? În doua feluri: 1) printr-o organizare adecvata a culturii românesti superioare. ideea fusese aruncata si problema organizarii efo rturilor culturale nu a întârziat sa rodeasca. în 1912. al organizarii Casei Culturii Poporului. ramas neîmplinit. atrasa în fiecare provincie. si aceea a natiunii românesti în speci al este sa-si dezvolte la maximum personalitatea si sa creeze cultura. din toate d omeniile. Faptul e cu atât mai deosebit cu cât perioada ministeriatului sau coincide cu perioada celor mai mari dificultati financiare ale departamentului pe care l -a condus. trecând prin [raspunsul la] discursul de receptie rostit la primirea profesorului [Radulescu-]Motru. Daca misiunea esentiala a natiunilor în genere. sau la organizarea propagandei culturale prin radiofonie. cu aceea a echipelor regale studen testi. De-o parte sta. De la vechiul proiect. a activitatii Fundatiei Regale "Principele Carol" si prin cooperarea activita tilor cercetasiei. întreprinsa cu Institutul de Anatomie sau cu cel d e igiena al Universitatii din Bucuresti în timpul campaniilor monografice din peri oada anilor 1925 si 1931. Natiunea ro mâneasca nu are o cultura unitara. în repetate rînduri. apoi prin memoriul în aintat în 1928 Ministerului Instructiei si sfârsind cu proiectele sale de transforma re a Ministerului Instructiei în Minister al Culturii Nationale. pentru reorganizarea bibliotecii Facultatii de Litere din Iasi si pâna la ideea înfiintarii unei biblioteci de stat emisa si stu diata de sectia bibliologica a Institutului Social. si pâna la organizarea noii Directii a Educatiei Poporul ui. în masura în care a avut putinta sa o fa ca. Preocuparile pen tru aceasta activitate de ridicare culturala a maselor au mers paralel. din constatarea situatiei culturii românesti îndata dupa Unire. în sfârsit. ORGANIZAREA VIETII CULTURALE Cultura superioara Cultura poporului Ideea înfiintarii unor institutii speciale menite sa preia conducerea si îndrumarea activitatii culturale a poporului românesc izvoraste. pr in studiul sau consacrat Organizarii muncii culturale în 1927. Unitatea culturala fii nd principalul element de cimentare a unitatii politice a unei natiuni.

precum si conditiile optime de organizare a ei. careia statul i -ar aduce sprijinul îngaduintei si eficacitatii. judeteana si locala prin consilii spec iale. pentru biblioteci si publ icatii. Ministerului Instructiei. pentru a le da mai târziu fi inta în proiectele pregatite în timpul ministeriatului sau. institutii particulare si de stat cu consilii regionale. îndrumare centrala. arta. amenintata de ne putinta si prea însemnata pentru ca statul sa se poata dezinteresa de ea. 2) Obiectivele ei erau: a) educatia fizica. folclor muzical si arta (joi). c) pregatirea democratiei reale prin dezvoltarea constiintei nat ionale si sociale a maselor românesti. Regele. aci. la îmbinarea celor doua planuri: cugetarea si mili tarea. c) dezvoltarea sufleteasca. 2) "Directia culturii populare". ca întotdeauna. în raspunsul la ancheta ziarului "Universul" din 1928 si în me moriul înaintat. 2) intensificarea productiei economice a poporului. între anarhia initiativelor individuale neorganizate si rigiditatea autorit ara a culturii de stat. Aceeasi idee de unificare sufleteasca prin cultura sta la temelia organizarii Un iversitatii Radio. 3) Forma de organizare. autonomie. specificitate . b) insti tutia de stat. cuprinzând sectiile pentru stiinte. viata sociala si culturala populara (duminica) . tea tru. Profesorul recoma nda: c) o fundatie regala sa preia îndrumarea ei. "Institutul de stat al culturii" ar urma sa fie organizat în doua ramuri: 1) "Directia culturii superioare". dar careia i-ar impune o coordona re menita sa evite risipa de energii. În sfârsit. cu care prilej manifesta din nou intentia reluarii aceleiasi idei. aceasta politica culturala. ilustrând definitia natiunii. b) cultura economica. studii si propaganda. 1) Temeiurile ei erau: a) unificarea sufleteasca a natiunii românesti robita de cu lturi divergente. teatre si muzee publice. Principiile acestei organizari se pot rezuma în: unitate. libertate. pe atunci principe mostenito r. li mba si folclor (marti). b) raspuns propagandei culturale interne a minori tatilor etnice. Nu putem cerceta mai amanuntit. la m ijloc. Ajunge sa stabilim ca toata acea politica a culturii preconizata si înfaptuita de Dimitrie Gusti nu este decât desfasurarea în planul practic a principiilor preconiza te în cursul expunerii teoriilor sale sociologice. de c onstiinta a valorilor si solidaritatii nationale. El reia apoi efectiv. plastica si relatii cu strainatatea. ca un plebiscit de toate zilele". Institutul ar cuprinde sectii comune ambelor directii. S. surprindem astfel ro lul specific al "profesorului". Organizarea ciclurilor saptamânale . Principiul de organizare a vietii culturale îl vede Profesorul.1) regenerarea biologica a natiunii. filosofie si religie (vineri). serviciul social studentesc. istorie si geograf ie (sâmbata). judetene si comunale. Înca o data. . 3) ridicarea obstei prin cresterea mintii si a inimii.urmaresc "cimentarea energiilor nationale" si "formarea sentimentului de comunitate. litere. du pa Renan. regionala. d) întarirea rezistentei împotriva propagandei demagogice. Aceleasi idei le dezvolta profesorul Gusti cu prilejul raspunsului sau la discur sul de receptie al profesorului [Radulescu-]Motru. cuprinzând sectiile pentru pregatirea personalulu i si a materialului. educatie. Înca din memoriul prezentat în 1920 catre M. pâna la Unire. muzica.privitoare la: stiinta (luni). în acelasi an. într-o coalizare a societatilor culturale. profesorul Gusti precizase stringent temeiurile si obiectivele muncii de ridi care culturala a poporului. amenintata de politicianism si discontinuitate. muzica. literatura. având de ales între: a) initiativa privata. stiinte sociale si politica externa (miercuri).

seminarii si campanii de lucrari. a organizat cu ltura superioara (Academia Româna. 5. a organizat propaganda culturala a tarii înauntru si în afara (Expozitii le de la Barcelona. Aceasta actiune a urmarit. A deprins pe acesti cercetatori cu conditiile generale ale muncii stiintifice : informatia bibliografica. . Colaborarea pentru ridicarea maselor Idealul învatamântului gustian Specificitatea si universalitatea lui Locul lui în cultura româneasca E momentul sa încercam a face un bilant al contributiei profesorului Gusti în cultur a româneasca. conferinte. 4. Rezumând cele spuse pâna acum. a organizat. 10. înfiintând numeroa se institutii de orientare si ajutorare studenteasca. cerceta torii stiintifici ai vietii sociale si specialisti în diferitele ramuri ale stiint elor sociale. pent ru organizarea vietii culturale românesti. 3. A întreprins o actiune vasta. consilier tehnic si ministru de instructie fiind. 2. conferinte. A organizat cercetarile sociale în afara de universitate. tinuta demna si o biectiva a discutiilor. în acelasi timp. A conceput o metoda originala de cercetare a unitatilor sociale. cooperatia. si publicul sa-si rationeze adeziunile sociale. erudita si concreta. SEMNIFICATIA GENERALA A ÎNVATAMÂNTULUI GUSTIAN Contributia profesorului Gusti în cultura româneasca Inventar si idei esentiale Universitatea . Paris. si înd eosebi pentru îndrumarea intelectualilor spre cunoasterea vietii satelor. 8. 13. a militat pentru cunoasterea concreta a realitatilor românesti. A format. viata universitara. bibliotecile publice). înlesnin d cooperatia intelectuala internationala (schimburi intelectuale cu asociatiile sociologice straine si cu fundatiile sociale internationale. a culturii poporului si a cooperarii dintre elite si popor. ajungem sa-i stabilim urmatorul activ: 1. el însusi. Academician. care-i confera un loc de seama printre cercetatorii contimporani ai stiintelor sociale. Dresda. de reforma sociala. congres e internationale). l a studiul societatii românesti. ca presedinte al Oficiului National.generatoare de elite sociale Misiunea elitelor. pe care a aplicat-o apoi. 6. simultan sim patetica si obiectiva. 9. În sfârsit. 14. ca profesor si decan. facând prin Institutul Social educatia politica a unei întregi generatii de conducatori ai statului român s i deschizând lumii gustul preocuparii de problemele sociale. prin cursuri. neobosita si entuziasta. Senatul cultural. ca presedinte al societatii. Astfel. a organizat cultura poporului. Muzeul Satului). ca si pe ntru ridicarea culturala a acestora. 7. A deprins pe acesti conducatori sa-si conditioneze actiunea lor reformatoare de cunoasterea prealabila a realitatii ce-si propuneau sa reformeze. înfiintând Universitatea Radio. organizarea culturii înalte.XIV. al echipe lor studentesti ale Fundatiei Regale "Principele Carol" si al revistei "Sociolog ie româneasca". Ca director al Casei Culturii Poporului si apoi al Fundatiei Culturale "Prin cipele Carol". A organizat. 11. utilizarea corecta a materialului. de asemeni. prin cooperarea specialistilor si prin stimularea activitatii creatorilor de valori. si Radiodifuziunea. în stare sa înteleaga si ansamblul fenomenelor în care se integreaza dis ciplina lor. cu ajutorul muncii organizate a elitelor cu lturale. Organizator si conducator al campaniilor de cercetari monografice. A conceput un sistem filosofic original de întelegere a societatii si a discipl inelor care se ocupa cu ea. 12.

sunt: 1) a 2) 3) 4) 5) folosirea tuturor încercarilor empirice pentru cunoasterea critica si sintetica realitatii concrete. Conferintele publice ale Institutului Social dezvolta printre intelectuali pr eocuparile pe care cursul le propune studentilor. prodigioasa activitate desfasurata de profesorul Gusti în toate domeniile vietii culturale. munca Profesorului e supusa acelorasi principii. satele model mult iplica ideea cetatii universitare. Ideea trecerii studiilor sociale din viata publica în universitate s-a înfaptuit altfel decât si-a închipuit-o Profesorul. Astfel: 1. ceea ce am înfatisat pâna acum. Ideea înfiintarii Facultatii de Stiinte Sociale. Proiectul organizarii unei biblioteci de stat amplifica proiectul organizarii bibliotecii Facultatii de Litere din Iasi. 6. ca fiecare activitate a Pro fesorului amplifica o alta activitate. de la intentia vadita de titlul acestui studiu. punerea actiunii sociale în slujba crearii personalitatilor. S i mai observând ca. Aceste principii. decât aparent . formulate pe scurt. ideea concentrarii tutulor arhivelor statului si a tutulor institutelo r de cercetare sociala amplifica organizarea arhivei documentare a Institutului. la rândul ei. Urmarind. care era aceea de a înfatisa chi pul "profesorului" Gusti. punerea stiintei în slujba actiunii sociale. Muzeul Satului dezvolta expozitiile seminarului. spre uzul natiunii. în acest proces de dezvoltare succesiva. e de asemeni înca nerealizata. ideile care conduc dezvoltarea activitatii pr ofesorului Gusti par deci supuse unui dublu ritm. Constiinta acestei duble subordonari. 5. dupa care univer sitatea e menita sa genereze patura conducatoare a natiunii. 3. Activitatea echipelor monografice fructifica rezultatul îndeletnicirilor semina riale. munca echipelor regale studentesti multiplica actiunea echipelor monograf ice. dupa care toate activitatile Profesorului sunt arcuite. În ce fel? Observând. E locul sa coordonam. în paginile de mai sus. care rasfrânge influenta acestor a ca o îndoita bataie de aripi. ideea bibliotecii de stat. Peste tot. a carei misiune e. Comunicarile din sectiile Institutului Social adâncesc problemele discutate în se dintele de seminar. Cetatea universitara amplifica ideea oficiului universitar. constituie ide ea ordonatoare. profesionale si a instit utelor speciale înfaptuieste o cercetare mai amanuntita a acelorasi probleme. numai doua din nazuintele sale au ramas neîmplinite pâna astazi: 1. activitatea asociatiilor culturale. sau Univer sitatea Radio amplifica si diversifica. multipli ca. care la rândul ei amplifica pe o a treia. 4. 2. a caror realizare re petata ajunge sa constituie faptuirii sale un stil propriu. foarte simplu. ierarhizarea valorilor si integrarea personalitatilor în personalitati mai vast . Arhiva documentara a Institutului Social dezvolta fisierele seminarului de so ciologie.Cât despre pasiv. înfiintarea bibliotecilor publice urba ne si satesti. într-o sinteza didactica. în jurul învatamâtului sau. încoronare a vietii lui întregi. rasunetul pr eocuparilor Institutului. prin tehnicizarea administratiei în urma pat runderii în aceasta administratie a elementelor cu pregatire sociologica universit ara. De la studentime la elite. universitatea sta în cent ru si natiunea sta în jur. pavilionul românesc la Expozit ia Internationala din Paris duce aceeasi idee la o noua dezvoltare. gândul nostru nu s-a abatut. În toate domeniile vietii culturale. punerea personalitatilor în slujba crearii de valori. pentru uzul natiunii întregi. 2. 7. regenerarea masei prin cultura si actiune organizata. axiala. a acestei îndoite ierarhii. concentric. legatura dintre ele fiind asigurata de elitele care se ridica din cea dintâi spre a se cufunda în cea din urma. organizate prin caminele culturale si ateneele populare. caminele culturale. si de la elite la popor.

dar dispretuitor al sfortarilor facute pentru a te depasi. Sistematizând si simplificând lucrurile îndeajuns. într-un anumit sens. o data cu viata sociala. Si fiecare se de fineste social. 2) fata de timp si de pre faceri (traditional. autohton. autor itar). deasupra mizeriilor zilei. încrezat ori în puterile vointei. în institutii. pre stigiul pierdut politiceste. învatati în scoli din Apus. grosso modo. taranesc. reformist). Fara a fi deci nationalist. Care e acest ideal si cum se situeaza el în lumea telurilor care au calauzit de-a lungul timpurilor viata noastra universitara? Idealurile care au însufletit aceasta viata. Idealul acesta al ridicarii neamului prin luminare si dezrobire politica a însufle tit. prin unificarea scopurilor si coordonarea mijloacelor lor. de tineretul generos al partidelor liberale. contemplativ. conservator si iubito r de trecut. international. în sensul pasoptist. 3) fata de grupul de e lectie si de valorile lui (national. Cât despre socialismul revolutionar. dornici de progres si de reforme proiectate dupa modelul celor din Apus. 7) si. realist. boieresc. cu exceptia lui Nicolae Balcescu si în parte a lui Alecsandri. care foloseau ideologia liberala si formula statului d emocrat si individualist ca instrument de rasturnare politica a "neamurilor" dec azute. dând forme specifice avântului tineresc si orientându-l catre misiuni distincte . 4) fa ta de scopul si regimul vietii sociale (individualist. aproape întreaga cultura româneasca dinainte de 1870. dusman imitatiei. socialismul marxist. idealisti. 1870. 2. Dar nationalismul lor de frantuziti. 1890. începând de la sfârsitul veacului trecut. devenit mai târziu poporanist. burghez sau muncitoresc). Predominarea fiecaruia din aceste curente corespunde. Si. care i-au organizat manifestarile. 1907. occidentalisti. Termenul desemneaza idealul boiernasilor înstariti de la jumatatea veacului trecut . cuceriti de un ideal univer sal si cosmopolit. dispretuitor de noutate. idealist). democrat. pe care le socotea roade ale întunericului si nestiintei. liberal. a-ti iesi din fire. devenit mai târ ziu poporanist. socialist. cosmopolit). Doctrina prin care patura boiereasca lupta sa-si mentina. precum si de burghezia eteroetnica si de proletariatul ei intelectual. pe tarâmul cultural. conservator. si nationalismul samanatorist.e. unei perioade diferite a dezvoltarii României moderne: 1848. obiectiv. 1. junimismul era preocupat mai ales de valorea universala a creatiei umane. de exilatii politici basarabeni. progresist. conservatorismul junimist. dorinta lui de autenticit ate îl facea sa simpatizeze cu valorile culturii autohtone si sa ia atitudine împotr iva "înstrainarii" pasoptiste. în sfârsit. autoritar si sceptic fat a de reforme. peste tot: 6) substituirea efortului individual prin cooperarea organizata a personalitatil or. dispretuia trecutul. 3. El sintetiza. si 5) fata de forma de guvernamânt si de clasa sociala pe care se sprijina (aristocrat. junim ismul se înfatiseaza.nu sun t deosebite de telurile care au însufletit curentele generale ale culturii românesti . el a fost la noi un curent îmbratisat. cucerind elitele intelectuale ale noii Românii. abia daca am gasi vreo patru: liber alismul pasoptist. plutind abstr act. liberalii pasoptisti au fost nationalisti în sensul ca urmareau ri dicarea tarii lor. de o credinta. punerea elitelor în serviciul maselor: Toata aceasta prodigioasa activitate sociala n-ar fi fost desigur cu putinta dac a n-ar fi fost însufletita de un ideal. dimpotriva: contemplativ si realist. obiceiurile si valorile specifice ale ne amului lor. Activi. Încrezator în puterile firesti. prin atitudinile caracteristice ale omului: 1) fata de existenta si de ideal (activ. Cel dintâi ideal cultural al României moderne este acela al liberalismului pasopt ist. dispretuitori de trecut si iubitori de noutate. Idealul junimist se dezvolta în opozitie categorica cu acela al pasoptistilor. reformismul dinamic al liberalilor cu obiectivi .

în reforme. 4. Între actiune si cunoastere. Însa alt fel. fara a se identifica însa cu nici una.smul junimist. Sa examinam mai de aproape relatiile sintezei gustiene cu fiecare din aceste cur ente. dar numai în masu ra în care acestea aveau radacini în realitate si îsi pastrau un caracter specific. În sfârsit. caruia i-a apartinut cândva. antinomiile individului. De idealul junimist e legat numele lui Maiorescu si al elevilor lui. democratie si aristocrati e. b) circuitul social. Gusti nu a avut relatiile directe ale d-lor Petrovici.". samanatorismul e de asemeni o sinteza a primelor doua curente. Iorga. Dimpo triva. în personalitate. p entru Gusti actiunea implica cunoasterea si cunoasterea actiunea. si democratia sociala. în om. în umbra numelui lui Gher ea. socie tate fara individ la fel. idealul sau colectivist. în menirea lui universala. Cu toate ca a colaborat la "Convorbiri. limbajul acestei lectii n-are nimic junimist. Mehedin ti sau [Radulescu-]Motru. natiune si umanitate. Activ. Dimitrie Gusti refuza alegerea si instituie sinteza. a e . Departe de a se exclude. Natiunea nu exclude umanitatea. realism si idealism. continuata de d-l [Radulescu-]Motru si reînnoita de curând de d-l Nae Ionescu. individualismul ui amândorura. si tuându-se în prelungirea tendintelor trecutului national. La fel. Opunea însa. samanatorismul reprezinta ideologia pregatitoare a realizar ii idealului national al unitatii politice a tutulor românilor. ci o implica. De fapt. sau între libertate si autoritate. dinamic. Prima idee rezolva antinomiile actiunii si realitatii. celei individualist e. în progres. Stere sunt trei puncte de reper contimporane. Progresul fara conservare nu e posibil si conservarea fara progres n-are sens.. Sunt: a) dubla modalitate de existenta a vointei. amintirea d-rului Ion Cantacuzino si mai al es a lui Stere. care au împartasit-o multimil or si s-au jertfit pentru ea. D. nu se mai leaga azi în universitate nici un nume. ca fenomen si ca proces. iubitor de con cret si ostil abstractiei. realitate si reforma. Preocupat. N. Elementele esentiale ale acestei sinteze le-am vazut. ca întotdeauna. în sfârsit. si c) personalitatea creatoare. particula rism si universalism. Individ fara societate nu exista. Radulescu-Motru si C. prin anumite accente de încredere în puterile vointei. pozitia lui are puncte de contact cu fiecar e din aceste ideologii. ca si între individ si colectivitate. libertatea implica autorit atea si democratia reala implica aristocratia personalitatilor. întrucât preconiza o politica stiintifica. De idealul pasoptist. libertatii si democratiei. Ideile care fac posibile aceste sinteze le cunoastem de asemenea. samanatorismul era dornic de reforme. A doua rezolva antinomiil e progresului. care n-a facut parte din învatamânt. asa cum o visau cl asele intelectuale mijlocii. democrat. A treia idee rezolva. Sub raportul social. de sinteza. ca si liberalismul. filiatia spirituala autentica a junimismului: linia de gândire a acestuia . Cu junimismul. natiunii. Dimitrie Gusti nu e încadr at în nici unul din aceste curente. De idealul samanatorist se leaga numele d-lor Iorga si Cuza. în viitor. ardelene sau din Regat. Spre deosebire de cei mai multi profesori universitari. în care si-a publicat lectia inaugurala. în învatamântul superior românesc. în fruntea carora sta astazi d-l Radulescu-Motru. pe ntru situarea idealului social al învatamântului profesorului Gusti. Sa examinam pe scurt elementele pe care se sprijina aceasta sinteza. Realitatea che ama idealul si idealul se face realitate. ideologia lui se apropie de aceea a curentelor prejunimiste. Simi on Barnutiu.. De idealul social-poporanist se leaga. dar traditionalist. conservare si progres.

fata de di namismul doctrinelor profesorului Gusti. sau de naturalismul conceptiei celui dintâi asupra personalitatii. fie ca i-au urmarit cursul. Am ascultat ani multi pe profesorul Gusti. E suficient sa amintim de staticismul teoriei primilor doi asupra natiunii. precum am spus.destul de bine cu noscut. legatura lui spirituala cu Junimea. filosofice si sociale categoric opuse acelora dezvoltate de profesorul D. îmi lamuresc mai usor de ce. Dimitrie Gusti are. d-nii [Radulescu-]Motru sau Nae Ionescu. predilectia pentru valorile autentice ale culturii. s-a facut prin Caragiale. personal. sistematica si coerenta. contemplativ. lasând asupra lui o pe cetie nestearsa. Mehedinti. fata de cel junimist. Dar. complet deosebit de junimism este dinamis mul sau neastâmparat. sub influenta lui Caragiale. Nu stiu în ce împrejurari l-a cunoscut profesorul Gusti pe Caragiale. Comunitatea atitudinii lui antiliberale si antiburgheze. încrederea în puterile vointei. cred. Verva ironica a "maestrului". fie ca i-au stat mai de aproape. la Berlin. Banuiesc însa ca legatura lor dateaza din vremea studiilor universitare ale Profesorului. fara putinta de apel. trântându-L cu unanimitate. si aceasta trasatura fundamentala îl d esparte de toti ceilalti junimisti universitari. în loc sa se faca prin Maiorescu. pretentia ridicola. farmecul sau de causeur.si prea putin "curios" . În preocuparea lui de sinteza. nu au exercitat asupra tânarul ui Dimitrie Gusti vreun ascendent deosebit. singura data când l-am auzit pe profeso rul Gusti vorbind despre Junimea. pentru a risipi orice echivoc în aceasta privinta. rezultând din insuficienta felului lor de a fi realizat ce . n-au putu t sa nu ramâna impresionati de frecventa cu care Profesorul pomeneste numele lui C aragiale. concom itente cu exilul voit al lui Caragiale. nici Maiorescu. îl înrudesc printre contimporani.multumita biografilor . Dar. decât cu adevaratii junimisti. cu evlavia cu care i-am auzit pomenit numele de catre d-nii [Radulescu-]Motru. ca re dau. zeflemeaua sa rcastica.pe care-l ocupa Caragiale printre juni mistii din a doua generatie e astazi . spiritul larg universalist. m ai putin un singur vot. Cei care-l cunosc pe Dimitr ie Gusti. ca si generozitatea funciara care izbucneste de sub masc a de ironie care o acopera ca o cuirasa. Sa nu aiba Dimitrie Gusti nici o legatura spirituala cu Junimea? Nu cred. spiritul lui "occidentalizant". spre deosebire de junimistii propriu-zisi. pe atât de inutil comple zent cu bodnarestii celei noi. la fel cu orice tânar format la sfârsitul veacului trecut. din a doua generatie. munca institutionalizata. nu a izbutit sa acopere deosebirea dintre pozitia lui izolata. desig ur. Gusti. ze flemismul. Dimitrie Gusti nu condamna în mod esential efortul generati ei întemeietorilor României moderne. ar trebu i sa spunem ca. idealismul stenic. Daca ar fi sa judecam printr-o parabola. în fond. Dimitrie Gusti a accentuat si caracterele comune si însusirile distincte ale idealului sau. si admiratia zgomotoasa creata în jurul pontificelu i junimist. vietii. Chipul Aristofanului român surâde din portrete nenumarate în biroul profesor ului Gusti. pe cât de ironic cu "epigonii" vechii directii. Toate aceste însusiri. cea mai adânca influenta suferita de acesta.xpus totdeauna doctrine politice. ci un sens eti c. Influenta lui Caragiale s-a r asfrânt deci asupra Profesorului în plina perioada de formatie. Nu e exclus ca. dispr etuitor de "balcanisme" sunt la ele acasa în acest birou! Ele coboara din portret si se amesteca în conversatii. Ceea ce condamna el la pasoptisti este. mai mult cu Nicolae Iorga si cu liberalismul întemeietorilor României moderne . Dimi trie Gusti sa fi aplicat pontificelui junimist masura pe care acesta o aplicase productiei culturale a liberalismului. nu un sens estetic. Stiind acestea. desigur. intransigenta în fata nulitatilor. Petrovici. reformist. sau al conceptiei celui de al doilea asupra culturii. cu aceea a lui Vas ile Pârvan. Tzigara-Samurcas sau [R adulescu-] Pogoneanu. l-am auzit zeflemisind memorabila sedinta în car e docta societate a pus la vot existenta lui Dumnezeu. O lega tura a avut desigur. asa cum îl condamna. în fond. ostila oricarei falsificari emfatice. al caror caracter comun e constituit de admiratia neprecupetita pentru Titu Maiorescu. Locul original . Comun cu junimismul. Influenta lui Caragiale asupra lui Dimitrie Gusti este. ca unitate. dar nu-mi amintesc sa-l fi auzit pome nind de fostul conducator junimist. cu aceea a juni mistilor. dupa el. Nici Junimea.

vointa de a însemna ceva. în vreme ce aceasta încredere e dublata la N. Nici de samanatorism nu e deci legat Dimitrie Gusti. d-l Gusti a vorbit întotdeauna cu o a dmiratie netarmurita pentru fecunditatea lui. temei ul pentru care. de samanatorism Dimitrie Gusti. din aproximatii în aproximatii. despre Nicolae Iorga. al carei spirit critic nu abdica în fata entuzia smului. efortului gustian. desi prilejurile de obiectii din parte-i nu au lipsit. o relatie subtila. mai mult o vecinatate vremelnica de drum decât o tovarasie de nazuinte. Efortul de a se depasi. dar ac i legatura poarta asupra jumatatii launtrice. nimanui. decât spre înflacarar ea adoratoare sau razbunatoare a masei. în acest îndemn arzator la depasire. a fost de-ajuns un nimic. ca la temelia pozitiei profesorului Gusti sunt afinitati in contestabile cu samanatorismul. E adevarat ca în desfasurarea actiunii gustiene intervine un element critic si rea list. în mare parte. cu tot realismul sau critic. lipsei de metoda. Dar mai ales pentru ca. Dimitrie Gusti nu putea sa nu simta chemarea unui suflet frate ! Totusi. pentru capacitatea lui de intuitie si de sinteza. în chip neîndoios. de precizie. Nu numai pentru ca. Dimitrie Gusti l-a pretuit pentru " viata" lui. concret. ci se arunca. desi destul de t emperamental. care s-ar putea scrie cu cel mai mare interes. pentru duhul lui iscoditor. si cu o dinamica sufleteasca orientata mai mult spre asezaminte destinate colaborarii elitelor gânditoare. care merg pâna la completa uitare si daruire de sine. Asa se face ca. Dimitrie Gusti nu putea sa nu apara ca o piatra de poticnire. de a fi per sonalitate. fire complexa si subtila. Raporturile dintre Dimitrie Gusti si N. mai presus de toate. legatura lor fiind mai mult o tovarasie decât o simpla vecinatate de drum. neastâmparat. desigur cu geniu. Ajunge sa spunem aici ca spirit mai critic. care pare ca reteaza aripile avântului idealist. Între Dimitrie Gusti si junimism pare a fi. ramân pentru Dimitrie Gusti un obiect de s impatie si de încurajare fecunda. Iorga de o intuitie simpatetica a masei si a nazuintelor ei. mai putin vulcanic. contactul lui Dimitrie Gusti e desigur mai direct si mai ampl u. De aceea. chiar daca îsi pastreaza prospetimea sufleteasca necesara ca sa vibreze. Dimitrie Gusti s-a opus întotdeauna. decât tot pe jumatate. Iorga e un exercit iu de fiecare zi. de a se ridica peste putintel e cuprinse în actualitatea unui anumit moment. Iorga sunt un alt capitol de istorie spi rituala contimporana. În aceasta scoatere a omului din sinele sau obisnuit. de unde Dimitrie Gusti a mers multa vreme în acelasi sens cu d-l I orga. aproape imponderabila. Lamurim însa. Cu samanatorismul. Dar. E legat desigur. mai departe. apropiind pe profesor de at itudinea junimista. s au sa se înduioseze. dar în fond mai cumpanit. deci. Dimitrie Gusti e în fond un aristocrat. risipei de energie si. zdrun cinator de cadre si cuceritor de suflete. energic. fara ca totusi acestea sa fie datatoare de seama . cred totusi ca nu e o greseala sa afirmi ca un contact spiritual adânc nu a existat niciodata între Dimitrie Gusti si Junimea. prin dinamica reformista si pri n încrederea teoretica în masa. actualizata cu maximu . acuzatia de se catuire sufleteasca pe care a adus-o lui Maiorescu si neputinta lui organica de a întelege pe Caragiale. pentru universalitatea preocuparilor lui si pentru memoria lui p rodigioasa. Pe sine nu s-a r darui. între zonele de contact ale celor doua sp iritualitati. Lucrul acesta reprezinta. care pentru N. fondul adânc al atitudinii filosofice a profesorului Gusti ramâne idealist. Faptul nu poate fi contestat. E totusi curios de observat ca niciodata d-sa nu a îndreptat o asemenea critica împo triva efortului gustian. adica esentiale. Se stie cu ce asprime a judecat totdeauna d-l Iorga pe junimisti. care constituie în fond partea pozitiva a sufletului liberal si a tipu lui social românesc pe care-l reprezinta. egotismului. Ci numai faptei! Iar fapta lui. pentru lamu rirea multor probleme recente de istorie a culturii românesti.ea ce voiau sa înfaptuiasca. Nu încape îndoiala deci. pentru ca drumurile lor sa se desparta. nu fara oarecare îndoieli. rascolitor de energii. zadarniciei unui neastâmpar care refuza sa-si dea contur definitiv. fata de vâltoarea torentiala a curentului samanatorist.

sau daca îsi cauta cearta. pe care Dimitrie Gusti l-a cunoscut bine. o exigenta de fiecare ceas. dupa care sa jude . ci creator de valori universale. în sinele sau. Dimitrie Gusti nu se apleaca asupra realitatii românesti ca s-o prefaca în ideal etic. în s ensul conceptiilor neohegeliene. Nimic nu înlesneste determinarea mai precisa a unui profil spiritual. mare apropiere exista. în toate formele acestui învatamânt.m de intensitate si pâna la completa absorbire. ceea ce stânjeneste elanul junimistilor: simtul acut al neputintei omenesti în fata real itatii. eliminând totdeodata ceea ce în samanatorism e am enintat de artificialitate: stilul voit popular. Ea urmareste sa înlature. în masura a omului universal. p entru a vedea. nu-si afla totusi tem eiul niciodata în exigentele concretului în care se exercita. Fapt e ca exigenta de sinteza care caracterizeaza idealul spiritual al profesorului G usti vrea sa adune ce e viabil în samanatorism: dinamica entuziasta si preocuparea specificitatii. dimpotriva. dreptate fiecarei tendinte. legatura lui cu acest curent nu se face în chip obisnuit. în vesnic salt peste sine. în lumina neclara a intentiilor. cu care Dimitrie Gusti a fost aproape contimporan. pr in Stere. asa cum stau sa se faca. de asemeni. într-un acelasi suflet. pâna ce n-a facut. Daca însa. care tendinta prevaleaza în ultima a naliza asupra învatamântului gustian. traditionalist. Si totusi. e în universalitate. ar trebui sa recunoastem precumpanirea spiritu lui occidental si universalist. rastoarna însa toate pronosticurile. Ea nu e totusi o dialectica materialista. cu obiectivitatea rigida si rotund conturata a j unimismului. Temeiul ei e un temei general. si aici. pentru situarea figurii profesorului Gusti. Acestea sunt relatiile principale ale sintezei gustiene fata de principalele cur ente ideologice ale vietii universitare românesti. Interesul partii nu l-ar face nicio data sa uite interesele adevarului. Dimitri e Gusti se apropie iarasi de junimisti mai mult decât de d-l Iorga. care-l framânta si care nu-i da astâmpar. între profesorul Gusti si Vasile Pârvan. forme sintetice recente ale acelor asi patru directii. în acest punct. ca al lui Nic olae Iorga. nici omul. în mod linistit. Legatura lui se face prin socialism. umanitatea. ci o dialectica spiritualista. prin Gherea. hic et nunc. daca aceste elemente sunt echilibrate în sufletul Profes orului. în masura în care reprezinta o orientare simultan obiectiva si dinamica a politicei stiintifice. Fapt curios. Într-adevar. si în fond spiritualista a acestei existente. desi concepti a sa sociala a democratiei e mai apropiata de socialism decât de democratia indivi dualista. cu entuziasmul dinamic s i creator al lui Nicolae Iorga. printr-o analiza împinsa cu îndrazneala pâna dincolo de limitele îngaduite ale exprimarii gândului profesoral. a carui conceptie a nationalismului cultural se înrudeste mult cu aceea a profeso rului Gusti. conturul prea aparent al lucrurilor asa cum sunt. a lu i Pârvan. N-as putea spune limpede. Ajunge sa constatam ca problema sintezei e. limitarea voluntara si risipire a în inconsistenta prin refuzul criteriilor universal valabile. În fond. numai sinteza acestor patr u elemente poate lamuri configuratia generala a spiritului gustian. decât cunoaste rea prietenilor si a dusmanilor unui om. Nationalismul lui Dimitrie Gusti nu e. voluntarista. la Dimitrie Gusti. am încerca sa disociem elementele acestei sinteze. cu ceea ce e valabil în junimism: universalitatea orizontului si demnitatea critica a tinutei culturale. prie tenul lui Caragiale. Dimitrie Gusti n-a fost totusi niciodata un marxist în sensul complet al cuvântului. si cu asceza interioara a spiritului. Mai ramâne. în detrimentul sentiment ului lor. Este desigur înca prematur sa încer cam si o definitie fata de curentele mai noi. în criteriu de omenie. Prin aceasta. Posibilitatea ca spiritul critic zeflem ist al lui Caragiale sa coexiste. apropiata de a sa. Pretuitor al analizelor marxiste. dar cu care n-a avu t decât prea putin contact. Conc eptia sa despre "circuitul social" e totusi foarte apropiata de dialectica marxi sta. Ceea ce l-a împiedicat probabil sa se apropie mai mult de marxism a fost neputinta aderarii la o interpretare unilaterala a existentei sociale si întelege rea lui dinamica. de definit un ultim plan: acela al relatiilor lui cu poporanismul.

asa cum este idealul apro ape întregei noastre culturi universitare (zic unii. cu metode stiintifice. Substratul relatiilor dintre "sociologia cogi tans" si "sociologia militans" nu e altul decât acel savoir pour prevoir. asa cum fac astazi un N. care surprinde pe gânditor masurând di stanta dintre existenta si valoare. dupa calapoadel e unui ideal universal de umanitate. învatamântul lui Dimitrie Gusti îi reactualizeaza chemarea. din ispitele din jur. care cântase în Câmpia Libertatii versurile revolut ionare ale lui Andrei Muresanu: Acum. de a mu ri .ridicând "omul românesc". caracterul imperios al nevoiei de a-l prinde si de a-l folosi. Lumina de zi. pe care dascalii realisti o denunta ca pe o primejdie. prin ultimii sai reprezentanti. si biruie într-însul. ar trebui sa r ecunoastem ca. pentru ca. universale. uneori. înfratita cu acordurile pagâne ale pârvanicei cântari catre Clio: Ci Tu. asa cum e în fapt. sa f ie. Idealul sau social universalist coboara dec i direct din acela al lui Comte. în actul de creatie. ca acestia. esti de-a pururea. El nu universalizeaza. persona litate vie. dupa care fiinta spirituala . I orga. sub cerul unei noi zodii. dar vii. chiar un [Radulescu-]Motru. Urm as la catedra lui Simion Barnutiu. care da existentei un caracter de maretie tragica. substantial. Croieste-ti alta soarta!. s-o reformeze. un Nae Ionescu si. Încrederea lui în puterile vointei reactualizeaza maxima din fruntea "Român ului" lui Rosetti: "Voieste si vei putea!". în plina acceptie metafizica a cuvântului. sa-i descopere taina conditionarilor ei esent iale. prin transfigurarea ei în cultura. pentru ca prin ea fiinta spirituala îsi risca în fiecare clipa existenta. încadrat în t itulatura "Arhivei pentru stiinta si reforma sociala". Daca ar trebui. sau de credinta care transfigureaza realitatea. ideea ca prin actiune ordonata si metodica un popor îsi poate schimba soarta. precara. urmareste s-o transforme. nu e niciodata definitiv închegata. noi suntem cei ce murim!. sa împingem analiza pâna la ultimele temeiuri si sa dam în vileag cele din urma radacini metafizice ale acestei atitudini. obligatia de a trece imedia t la fapta. prin urmare. si al celei poporaniste). celeilalte maxime a ace luiasi: "Lumineaza-te. metafizic.pentru ca e viata! De dincolo de accentele majore ale imnului de slava închinat efortului de personal izare a fiintei precare. pe alocuri. care încearca sa se mântuie. o presimtire trista a zadarnici ei efortului. restituie relatia comteia na dintre stiinta si aplicarea ei. adica ceva gata facut.da vietii personale omenesti si existentei în genere caracterul dramatic al u nei mari aventuri! Aventura nestabila. dar si u n pret nesfârsit . ci e în necon tenita prefacere si în necontenita încercare de a se depasi si întregi. credinta lui în posibilitatea nelimitata a progresului mo ral si material al omenirii. Aplecat asupra realitatii românesti. iar sârguinta lui pentru ridicarea pri n cultura a personalitatii da sensul ei întreg. cu valorile universale si eterne ale umanitatii . din prici na putintei ce-i e lasata de a nu se împlini. ori niciodata. întreaga. în care fiinta vie e obligata sa r eînceapa necontenit. afin de pouvoir al propovaduitorului organizatiei intelectuale a umanitatii. Iar sensul activitatii lui didactice.ce si sa valorifice firea si purtarile altor neamuri. gândul faustesc. si vei fi!". adic a prin contopirea ei substantiala. sa-nvesniceasca. în fond.si poate chiar fiinta în genere. un Blaga. continua sa tina ferm principiul stati c. Dar tocmai de aceea. Dar sentimentul acesta metafizic de tristete. în opozitie categorica cu idealul junimismului conservator si reali st. în forma în care aceasta ideologie a putut supravietui dupa critica jun imismului. O clipa numai? Desigur. la rangul de om în genere. sau de a se fixa. care. ce scumpa! Fapta mesterului face sa straluceasca aievea chi .fac din el un urmas direct al ideologiei generatiei fauritorilor Român iei moderne. printr-un act de vointa arbitrar. ca de o vraja rea. nu biruie pâna la urma. Ci omul se scutura de el. Dimitrie G usti cauta s-o cunoasca asa cum e. specificul national . Depasirea aceasta libera. al neputintei firii de a se depasi prin sine însasi . dar aventura creatoare. adica o concep tie idealista. de a rata. Optimismul sau inovator. constiinta dramatica a acuitatii momentului. Idealul etic gustian nu este deci un ideal reactionar. pent ru ca singura fiinta spirituala merita cu adevarat numele de "fiinta" -.strabate astfel.Dimitrie Gus ti propovaduieste o conceptie dinamica si creatoare a existentei. sa se adune în fiecare clipa.

. prometeic. universalul se face act . al stradaniei care subîntinde întreaga voc atie profesorala a lui Dimitrie Gusti si toate activitatile culturale care deriv a din ea. Te poti îndoi de eficacitatea ultima a acestei mântuiri prin cultura.pul frumusetii nepieritoare: prin ea valoarea ia fiinta. Poti simti adânc tragedia acestui bob de întuneric sortit sa straluceasca o clipa scân teia luminii de zi. Nu poti însa tagadui sensul adânc. de perenitatea acestei îndumnezeiri provizorii a omului trecator.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->