P. 1
AAAABW

AAAABW

|Views: 92|Likes:
Published by alkinutzza

More info:

Published by: alkinutzza on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2011

pdf

text

original

Mircea Vulcanescu SCOALA SOCIOLOGICA A LUI DIMITRIE GUSTI ************* Editie îngrijita de dl.

Marin Diaconu Editura Eminescu 1998 Qu'est ce qu'une grande vie? Une pensée de jeunesse accomplie dans l'âge mur . A. de VIGNY I. Misiunea sociala a profesorului în genere. Creatia si transmiterea valorilor. F ormele universitare si extrauniversitare. II. Originile vocatiei didactice a Profesorului Gusti. Studiile universitare. In fluentele. Formatia si dezvoltarea orientarii personale. III. Locul carierei profesorale în ansamblul activitatii sociale a Profesorului Gu sti. Lectia inaugurala. Ideile ei fundamentale si realizarea lor succesiva în viat a Profesorului. Cugetare si militare. IV. Fundamentele teoretice ale învatamântului gustian. Sistemul stiintelor sociale. Stiinte sociale particulare, sociologie, etica si politica. Relatiile lor. Natur a voluntara a vietii sociale. Dubla ei modalitate de existenta. Circuitul social . Realitate, stiinta si reforma sociala. V. Conceptia sociologica. Critica teoriilor unilaterale. Elementele societatii. Cadre asociale si sociale. Manifestari constitutive si regulative. Unitati, rela tii si procese. Caracterizarea sociala. Metode. VI. Conceptia etica. Lumea valorilor. Idealul. Problema criteriului. Antinomiile . Structura motivarii actiunilor umane. Scop si mijloc. Lungimea vointei. Evolut ia ei. Personalitatea. Elementele ei. Iubirea de sine. Simpatia. Religiozitatea. Cooperarea personalitatilor. Dreptatea sociala. Personalitatea sociala. Natiune a. Umanitatea. VII. Conceptia politica. Îndoita radacina a reformei sociale. Norma si posibilitat e. Ideal, tendinte si motive sociale. Cauzalitatea teleologica. Rolul actiunii. Rolul cunoasterii în actiunea sociala. Personalismul. Democratia elitelor. VIII. Lucrarile. Biografii si expuneri de sisteme. Recenzii de carti si probleme . Expuneri sistematice si de metoda. Monografii despre unitati, relatii si proce se sociale. Lucrari despre organizarea culturii în genere, a vietii universitare s i a culturii populare. Lucrarile fundamentale. Conceptia natiunii. IX. Formele învatamântului. Cursul. Transmiterea orala a sistemului. Tipologie didac tica. Substanta, actiune si metoda. Fizionomia generala a învatamântului gustian. Di namismul organizator. X. Seminarul. Misiunea lui. Formarea personalitatii cercetatorilor. Originea apl icatiilor sistemului. Monografiile sociologice si etice. Spiritul seminarului. M unca de echipa. XI. Aplicatiile sociale ale sistemului. Organizarea vietii universitare. Fisiere , biblioteci si centre de documentare. Programul studentesc. Opera de Ajutorare. Oficiul Universitar. Cooperativa Studentilor în Litere. Calauza studentului. Anch eta asupra vietii universitare. XII. Organizarea cercetarilor sociale. Ofensiva contra empirismului politic si l egislativ. Institutul Social. Campaniile monografice. Facultatea de Stiinte Soci

ale. XIII. Organizarea vietii culturale. Cultura superioara. Cultura poporului. XIV. Semnificatia generala a învatamântului gustian. Contributia profesorului Gusti în cultura româneasca. Inventar si idei esentiale. Universitatea - generatoare de el ite sociale. Misiunea elitelor. Colaborarea pentru ridicarea maselor. Idealul înva tamântului gustian. Specificitatea si universalitatea lui. Locul lui în cultura române asca. I. MISIUNEA SOCIALA A PROFESORULUI ÎN GENERE Creatia si transmiterea valorilor Formele universitare si extrauniversitare Încercarea de a privi izolat un singur aspect din activitatea proteica a unui om c are toata viata lui a luptat împotriva marginirii pe care o implica unilateralitat ea seamana prea mult cu o tradare, pentru ca un discipol constiincios sa o îndrazn easca fata de figura maestrului sau, fara a avea convingerea ca aspectul a carui izolare o urmareste nu închide-n el trasaturile esentiale ale chipului pe care-si propune sa-l reconstituie. Într-adevar, daca Dimitrie Gusti a fost, rând pe rând, publicist, conferentiar, presed inte al Institutului Social Român, director al "Arhivei pentru stiinta si reforma sociala", director al Casei Culturii Poporului, academician si vicepresedinte al Academiei, presedinte al Casei Autonome a Monopolurilor, presedinte al Oficiulu i National al Cooperatiei, presedinte al Societatii de Radiodifuziune, decan al Facultatii de Litere, ministru de Instructie, director general al Fundatiei Cult urale Regale "Principele Carol" si autor de carti didactice, nu numai ca a fost în ainte de orice - si a ramas mai presus de orice - profesor; dar toate celelalte activitati ale lui îsi gasesc rost si temei în exigentele carierei lui profesorale. Daca în rândurile ce urmeaza, consacrate acestei activitati, voi izbuti sa lamuresc acest lucru, sunt sigur nu numai ca nu voi fi tradat învatatura, dar voi fi si ilu strat, printr-un exemplu viu, relatia ce trebuie sa existe, dupa aceasta învatatur a, între practica si teorie, între acele "sociologia cogitans" si "sociologia milita ns" de care vorbeste maestrul. Activitatea profesorala a lui Dimitrie Gusti apare astfel ca o cheie de bolta ce leaga planul activitatii sale filosofice cu acela al activitatii lui sociale si politice. Functia sociala a "profesorului" e o functie dubla, simultan conservatoare si cr eatoare. Pe de o parte, el e menit sa predea stiinta, adica sa transmita generat iilor urmatoare, nealterat, ansamblul de cunostinte si valori care-i constituie disciplina, aparând-o de intruziunea falselor valori si a perspectivelor interesat înselatoare ce se tes în jurul ei. Pe de alta parte, el este dator sa sporeasca acest patrimoniu cultural, fie creând direct stiinta prin cercetari originale, fie contribuind indirect la dezvoltare a ei: prin pregatirea elementelor capabile s-o retransmita si sa creeze, la rândul lor; prin înmultirea si îmbunatatirea mijloacelor de lucru; ori prin constituirea s i dezvoltarea unui mediu intelectual în stare sa sustina, prin preocuparile lui, i nteresul pentru activitatea stiintifica si sa încurajeze eforturile cercetatorilor . Pentru îndeplinirea acestei duble misiuni, universitatea pune la dispozitia profes orului doua forme principale de activitate: cursul si seminarul. Functiunea amândorura e precumpanitor informativa. Totusi, de cele mai multe ori, cursul îndeplineste si o functiune creatoare, dând pr ilej profesorului sa expuna rezultatele cercetarilor lui originale, sau cel puti n sa îmbrace materia disciplinei într-o forma care-i tradeaza propria orientare stii ntifica. Într-adevar, chiar atunci când profesorul nu expune rezultatele unor cercetari propr ii, functiunea creatoare a cursului nu e cu totul înlaturata. Coordonarea informat iei, critica ei, înmanuncherea dupa criterii definite dezvaluie articulatiile gândir ii personale a profesorului. Prin simplul fapt ca acesta e nevoit sa expuna sist ematic materia disciplinei, orisice curs tinde sa devina schita unui sistem. Caracterul creator al cursurilor e cu atât mai important, încât în unele tari universita

tile impun profesorului - ca o conditie a mentinerii sale la catedra - originali tatea cursurilor si regulata publicare a lor, lasând astfel pe seama manualelor tr ansmiterea propriu-zisa a bagajului de cunostinte. Fata de curs, seminarul nu exercita decât o functiune creatoare indirecta. Participarea activa a studentilor la lucrari, deprinderea lor cu folosirea tehni cilor stiintifice, confruntarea publica a tezelor exprimate în sedinte contribuie, fireste, la dezvoltarea indirecta a disciplinei, în felul care s-a aratat mai sus . În afara acestor doua aspecte, curat universitare, ale activitatii profesorale, ac easta activitate îmbraca si alte forme, extrauniversitare, în strânsa legatura cu cele dintâi, pe care nu fac decât sa le dezvolte. Unele din aceste activitati au drept scop documentarea indispensabila ambelor te luri ale activitatii profesorale. Ele urmaresc: înfiintarea si dezvoltarea bibliot ecilor de specialitate, a salilor de lectura, a muzeelor, expozitiilor si în gener e a oricaror centre de informatie stiintifica. Altele au ca obiect principal cercetarea propriu-zisa. În rândul lor, întâlnim: lucrarile practice, campaniile de cercetari, înfiintarea si dezvo ltarea institutelor stiintifice, a laboratoriilor si a centrelor de investigatie , în genere. Alte activitati tind catre publicarea si raspândirea rezultatelor cercetarii si a informatiei documentare. În acest grup se cuprind: comunicarile facute în sectiile a sociatiilor stiintifice, conferintele publice, publicatiile proprii, înfiintarea s i îndrumarea revistelor de specialitate, editurile de publicatii stiintifice si, în general, centrele de publicatii. În sfârsit, uneori activitatea profesorala e încoronata de o serie de întreprinderi si i nstitutii în care se urmareste aplicarea rezultatelor cercetarilor stiintifice pe un plan mai mult sau mai putin întins, constituind deci centre de aplicatie a rezu ltatelor activitatii profesorale, care stau practic sub autoritatea si controlul acesteia. Toate aceste activitati si institutii nu fac decât sa multiplice, sa dezvolte si s a potenteze în viata culturala activitatea ce radiaza de la catedra. Coordonarea unui ansamblu atât de impresionant de activitati ce deriva din activit atea profesorala si o sustin nu ar fi posibila, daca toate acestea nu ar avea un principiu comun de unificare spirituala. Acest principiu nu e numai curiozitatea dezinteresata. Oricât ar fi de adevarat ca întregul învatamânt, ca traditie de cunostinte, ca si întreaga creatie culturala sunt subordonate adevarului, nu trebuie uitat ca nici un învata mânt si nici o creatie de valori nu sunt organizate în afara anumitor chipuri social e de a-si înfatisa binele si frumosul. De aceea, nu exista nici o activitate profe sorala care sa transmita numai cunostinte si sa nu participe sau sa nu încerce sa îm partaseasca si un anumit ideal etic-social. Pretinsa "dezinteresare" si "obiectivitate" stiintifica nu sunt decât tot asemenea "tinute etice", propuse spiritelor ca îndreptar în munca stiintifica. Idealul etic social este principiul dinamic prin care se unifica, la urma urmelo r, activitatea profesorala si capata sens si configuratie proprie. Prin aceasta, învatamântul unui profesor ramâne ca o pecetie spirituala asupra tuturor celor care s -au împartasit din el. Si, în afara lui, vocatia profesorala ramâne fara înteles.

II. ORIGINILE VOCATIEI DIDACTICE A PROFESORULUI GUSTI Studiile universitare Influentele Formatia si dezvoltarea orientarii personale Vocatia profesorala a lui Dimitrie Gusti îsi afla radacinile în formatia lui univers itara. E si firesc, adolescenta fiind perioada vietii cea mai prielnica înrâuririlor adânci, avânturilor îndraznete si sintezelor fecunde. Cu toate ca aceasta perioada a activitatii nu face parte din cariera lui didacti

ca, ea nu poate fi lasata la o parte de cel care urmareste întelegerea acesteia. Cariera universitara a lui Dimitrie Gusti fiind puntea de legatura dintre activi tatea lui intelectuala consacrata elaborarii sistemului si activitatea lui pract ica organizatoare, consacrata înfaptuirei reformelor sociale derivate din acesta, cunoasterea genezei sistemului sau de gândire sociologica este tot atât de necesara pentru întelegerea rolului activitatii profesorale, ca si cunoasterea desfasurarii ulterioare a realizarilor sale culturale. Profesorul a atras atentia destul de des asupra acestui lucru spre a putea fi tr ecut cu vederea. "Când am plecat în strainatate, în preajma vârstei de 19 ani - scrie el în Cuvântul înainte Sociologiei militans -, îmi aveam planul de lucru destul de precis tras. Întelesese m înca de atunci, cu o intuitie care s-a verificat exacta, ca, daca dezvoltarea st iintifica a ultimilor ani facuse sa creasca puterea omului asupra naturii (...), stiinta nu facuse însa progrese corespunzatoare în puterea ei asupra oamenilor si a societatii. (...) Cu avântul tineretii si cu o pornire de iluminat, mi-am închinat în treaga munca cercetarii stiintelor care se ocupau cu socialul". Dimitrie Gusti si-a facut studiile universitare în Germania si Franta, în perioada a nilor 1900-1909, mai întâi ca student în filosofie la Lipsca si apoi ca student în stiin te juridice la Berlin. Dupa terminarea studiilor în Germania a lucrat un timp la P aris, cu Durkheim, sociologie. Perioada studiilor sale de la Lipsca (1900-1904) e orientata mai ales spre filos ofia morala. Perioada studiilor sale la Berlin (1904-1909) e plina de preocupari propriu-zis sociologice. Studiile sale sociologice au îmbratisat întregul câmp al stiintelor sociale si au fost îndrumate de stralucita pleiada de dascali cari au împodobit învatamântul universitar g erman de la sfârsitul veacului al XIX-lea. În filosofia generala, etica si psihologia sociala l-au initiat succesiv W. Wundt la Lipsca si Fr. Paulsen la Berlin. Ucenicia economica si statistica a facut-o l a Lipsca cu K. Bücher si cu Schmoller la Berlin. Orientarea juridica, în criminologie, în drept international si în politica externa si -a facut-o la Berlin, cu Franz von Liszt. În sociologia propriu-zisa, l-au initiat mai întâi F. Tönnies si P. Barth; mai târziu, la Paris, francezul Durkheim. A studiat i storia universala cu K. Lamprecht; cu Ratzel, antropogeografia. Germania era, pe vremea aceea, înca plina de rasunetul marilor încrucisari de idei d in a doua jumatate a secolului trecut. În filosofie, idealismul absolut al hegelianismului, atacat cu brutalitate de real ismul materialist, cedase pasul unui idealism moderat, epistemologic, pe care ne okantienii îl aparau, cu sârguinta, împotriva realismului, mai spiritual si mai subtil , al pozitivismului. Reactia noologica, spiritualista, iscata cu Dilthey, spre sfârsitul veacului, nu-s i dobândise înca semnificatia general-metodica, pe care avea s-o dobândeasca dupa publ icarea Ideilor... lui Husserl. În câmpul stiintelor sociale, se trageau ultimele focuri, în faimoasa "batalie a metod elor", care învrajbise, timp de aproape un veac, pe partizanii stiintei teoretice cu aceia ai metodelor istorice; în vreme ce pe tarâmul doctrinal se ascuteau armele pentru o noua rafuiala - aceasta a veacului al XX-lea -, între partizanii individu alismului si ai socialismului. Într-un câmp, ca si într-altul, plutea însa în atmosfera spirituala a epocii o cerinta de sinteza. Între deosebitele curente se iscau patrunderi subtile. Pozitiile unilater ale, pâna atunci opuse intransigent, tindeau sa se apropie. Sub impresia acestei s ituatii, Dimitrie Gusti a putut scrie mai târziu: "Progresul filosofic se face (...) printr-o oscilatie ale carei amplitudini se m icsoreaza fara încetare si ai carei termeni tind a se apropia". Si, acest spirit l-a calauzit în întreaga lui opera. În filosofie, nazuintele de sinteza se grupau în jurul psihologismului; în stiintele s ociale, în jurul doctrinei personaliste. De unul, ca si de alta, se apropie Dimitr ie Gusti prin învatamântul lui W. Wundt. În perioada în care Dimitrie Gusti lua contact cu el, Wundt depasise faza cercetaril or lui de psihologie experimentala si îsi largise câmpul de activitate în directia fil osofiei morale si psihologiei popoarelor.

Idealist voluntarist, situat în prelungirea curentului kantian, Wundt încercase o si nteza a filosofiei spiritului cu stiintele naturale, a hegelianismului cu poziti vismul. Împotriva lui Hegel, însa, care cautase cheia relatiilor dintre cele doua lumi: a na turii si a spiritului, în logica, inventând, pentru explicarea lor, dialectica, Wund t credea ca gaseste aceasta cheie în psihologie, viata sufleteasca fiind asezata c hiar pe muchia care desparte cele doua lumi. Trecerea de la natura la spirit se în faptuieste, pentru el, prin "persoana", în clipa în care fiinta naturala, devenita c onstienta de menirea ei, substituie cauzalitatii oarbe si echivalentei mecanice a energiei motivarea si sinteza creatoare. Prin aceasta prefacere, fiinta natura la devine fiinta spirituala, creatoare a propriei sale sorti. Colaborând la lucrarile seminarului lui Wundt, interesul lui Dimitrie Gusti n-a me rs catre psihologia experimentala, ca acela al d-lui [Radulescu-] Motru cu câtiva ani mai înainte. Din activitatea dascalului, l-au atras vadit preocuparile lui eti ce concrete, asa cum se înfatisau dupa publicarea primei editii a Psihologiei popo arelor. În lumina învataturii lui Wundt se lamuresc unele din pozitiile fundamentale ale gândi rii lui Dimitrie Gusti: 1) situatia sa filosofica, realist critica, neokantiana; 2) ideea opozitiei lumii naturale si a lumii spirituale, a naturii si culturii si necesitatea de a-si explica aceasta opozitie. Felul în care D. Gusti lamureste acest punct se deosebeste însa de al lui Wundt. Caci, pentru el, cheia relatiilor dintre cele doua lumi nu este viata sufleteasca individuala, ci societatea ca f orma de viata sui-generis; 3) desi originala, ideea cu ajutorul careia D. Gusti explica aceasta relatie e t otusi înrudita cu ideile lui Wundt. Vointa, din care ultimul facea substratul esen tial al tuturor manifestarilor fenomenale, e la Gusti substratul manifestarilor sociale; 4) în sfârsit, tot de filosofia lui Wundt este legata ideea fundamentala a eticei gu stiene: ridicarea omului prin propria lui fapta, idee care sta la temelia person alismului: "Werde was du bist". În 1904, D. Gusti îsi trece doctoratul în filosofie. Teza lui, pregatita cu Wundt, int itulata Egoismus und Altruismus, cu subtitlul Zur soziologischen Motivation des praktischen Wollens, cuprinde un program si o metoda. Pornind de la expunerea cr itica a filosofiilor morale ale lui Comte si Spencer, Dimitrie Gusti arata artif icialitatea opozitiei dintre egoism si altruism si felul în care aceasta opozitie, teoretic ireductibila, se rezolva de la sine prin considerarea structurii motiv arii actiunilor umane. Datele etnografiei vin sa ilustreze schema evolutiva a gr adului de lungime a vointei, care de la constiinta primitiva, incapabila sa sele ctioneze scopurile si mijloacele, se dezvolta treptat pâna la constiinta personala , care prin iubire de sine, simpatie si religiozitate ajunge sa integreze consti ent pe om în universul natural si social. Aceasta teza a fost bine primita de critica de specialitate si apreciata mai ale s pentru unghiul nou de atac al problemelor de etica, egal departat de discutia teoretica sterila si de empirismul etnografic lipsit de orizont, pe care cauta s a le îmbine într-o sinteza concreta menita sa le înlature defectele si sa le completez e reciproc calitatile metodice. Îndata dupa teza, Dimitrie Gusti e solicitat de P. Barth sa colaboreze la "Viertel jahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Sociologie". Solicitarea va izb uti si, vreme de peste un deceniu, Dimitrie Gusti va fi un colaborator pretuit a l revistei acestuia, pe care o va cinsti cu studii si recenzii, dintre care unel e vor fi citate ca modele ale genului - de pilda, studiul asupra Tendintelor soc iologice în etica mai noua sau recenziile mult apreciate ale lucrarilor lui Fr. v. Liszt si G. Schmoller, pe care V. Pârvan le caracterizeaza: "sistematizari origin ale sociologice ale teoriilor strict economice ori juridice, înca neformulate sau necomplet formulate filosofic de cei doi învatati". În acest timp, Dimitrie Gusti trece la Berlin, unde studiile sale iau, sub influen ta celor doi dascali: Schmoller si Liszt, o orientare mai concreta si mai apropi ata de actualitatea sociala. Preocupat în acel moment cu initierea în tainele diferitelor stiinte sociale particu

înca din 1904. cu prilejul publicarii colectiei de documente franceze a lu i D. si organizarea campaniilor monografice. Schimbarea de orientare se rasfrânge asupra operei lui. în 1908. dupa 1925 . ale celui din urma. În timp ce studiile lui iau aceasta orientare sociologica concreta. D. Gusti publica. În aceste seminarii se facea. consacrate acestui gânditor. dar mai ales si (. Dimitrie Gusti face la Berlin o ucenicie care avea sa lase asupra vi itoarelor lui îndeletniciri didactice o pecete nestearsa. se mai cerceta.). Delbrück si la "Foile pentru stiinta dreptului comparat si economia so ciala". în buna parte.va scrie el mai târziu. profesorul si studentii discuta si cerceteaza nu numai toate probleme le stiintelor speciale. Gusti simte nevoia unei sinteze. drept. de care am vorbit. Si mai departe: "Îmi amintesc de activitatea membrilor din seminariile de stiinte de stat din Berl in si Lipsca. Caci daca D. (. la "Anuarul prusian " al lui H. Gusti colaboreaza la "Anuarul legislativ" al lui Schmoller . Astfel... economie). si de criminalistica. Delbrück stralucita monografie asupra chestiuni i dunarene. D. si întemei erea Institutului Social în 1918.cu toate institutiile si ope rele care s-au dezvoltat dintr-însele. alteori se contesta reciproc si foarte des revendica o suprematie exclusivista. în mod monografic minutios si strict stiintific. D. gânditorul încearca sa-si organizeze experienta stiintifica. Preocuparile teoretice nu numai ca nu-l parasesc în aceasta perioada. de etica si politica pe de a . dar nu lipsita de migala. menit sa lege pe de o parte sociologia de stiintele sociale particulare. . Gusti publica în "Preussische Jahrbücher" ale lui H. privitoare la libertatea de navigatie pe Dunare. Dimitrie Gusti urzeste o viziune de ansa mblu a vietii sociale si a stiintelor care se ocupa cu lamurirea ei. materialul legislativ. dar în afara de stiinta pura. dar. Iar patru ani mai târziu.. sub specie aeternitatis. înca în "Caietele trimestriale" ale lui Barth si în "Anuar ul" lui Schmoller. Si una si alta din aceste lucrari inaugureaza preocupari care vor deveni mai târzi u probleme de predilectie ale activitatii profesorului: chestiunile de politica externa si institutul de presa. colaborând simultan la patru. la publicatiile seminarului criminologic al lui von Liszt. Astfel. perspective si metode pe care le aduce cercetatorului cunoasterea stiintelor sociale particulare. si întocmirea Programului studentesc. s-o ordoneze conform unui principiu unificator. socotit de Spann ca un a din putinele lucrari vrednice de luat în seama. mai mul t ca oricând. Si spiritul lor va genera mai târziu si publicarea "Studiilor sociologice si etice" ale Seminarului sau de la Iasi (1915). în lectia inaugurala a cursului sa u din 1910 -. ca într-un fel de parlamente consultative ad-hoc.lare (politica. cinci reviste germane de specialitate.) probleme de însemnatate sociala imediata". Pe lânga "Caietele trimestriale" ale lui Barth. din 1923. lucrarea lui despre fundamentele organizarii juridice a p resei Die Grundbegriffe des Pressrechts. drept international. apare în "Abhandlungen des kriminalistischen Semina rs" ale lui von Liszt. polit ica externa si ziaristica. impresionat de caracterul dinamic si actual al unui învatamânt îndreptat spre cercetarea tuturor problemelor sociale co ntimporane. printre care trebuie pomenit studiul despre Tarde. studii si recenzii teoretice asupra operelor sociologilor fra ncezi. Dimitrie Gusti desfasoara o intensa activitate publicistica. fireste. Sturdza. pe care le deprinde în seminariile de economie s i de statistica ale celui dintâi. "Daca avem vreo ambitie . se servea parlamentul în actiunea lui de legiferare". precum si de activitatea seminarului criminalistic din Berlin.. Rod al unui singur gând. studi ile teoretice cedeaza pasul câtorva monografii privitoare la probleme sociale de i mediata actualitate. mai înainte de toate stiinta. Cu o la rga întelegere. aju nge treptat sa constituie sistemul sau de stiinte sociale. odata ajuns profesor. intitulata Die Donaufrage. ele nu vor fi decât re actualizarea. a acestei experiente stiintifice fundamentale. e sa putem întemeia un seminar de sociologie si etica asa cum le-am cunoscut în studiile noastre îndelungate în Germania! În Germania. În fata bogatului material de fapt e. Amintirea acestor seminarii va calauzi toata activitatea didactica a lui Dimitri e Gusti. care uneori se întrepatrund. pe alte planuri. de care a poi..

nici morala. Lucrarea sa din 1909. Trecând la materia învatamântului. spre a o face mai adecvata tendintelor învatamântului predat în curs. conceptiile sale stiintifice. Cu precizarea acestor conceptii. pregatind apoi. dupa cuvenita reverenta catre înaintasi. felul în care întelege sa-si exercite activitatea academica ex professo. Desi înca nepublicata în întregul ei. Justificând metoda învatamântului sau. Vorbind apoi de menirea cursului. Fara a a stepta schimbarea oficiala a titulaturei. prin curs. Într-adevar. Profesorul arata ca însemnatatea acestuia nu sta pentru el în transmiterea rezultatelor stiintei gata facute.lta. intereseaza în cel ma i înalt grad studiul de fata. care. Politik und Ethik. precum si în lucrarile lui. III. Ca si cum împrejurarile ar presimti ca orientarea lui teoretica e de acum ispravit a. E aci prima for mulare. Amestecul acciden tal al moralei cu istoria filosofiei dadea catedrei un caracter hibrid. astazi împartit între Facultatile de Litere. întocmai cum va fi dezvoltata ulterior în cursurile d e etica si sociologie. ramasa pâna astazi nerealizata. înca necompleta. metoda si ambitiile universitare. Fusese ocu pata cândva de Simion Barnutiu si mai târziu de Titu Maiorescu. precum si prin diferite lucrari în care se face aplicarea principiilor ei. faza uceniciei lui stiintifi ce se curma. prin cursuri. Prolegomena zu einem System. ci în transmiterea met . noul profesor arata ca va da toata atentia rezultat elor stiintelor sociale particulare. angajând. conferinte si lucrari. se pot stabili intentiile activitat ii lui didactice. mai multor generatii de stud enti. a Facultatii de Stiinte Sociale. faza pregatirii stiintifice a vietii lui Dimitr ie Gusti ia sfârsit. Totusi. în care urmeaza sa se concentreze integral învatamânt ul acestor stiinte. fagaduind totodata ca va lupta pentru organizarea lor. ci filosofia practica. caci în cursul ei Dimitrie Gusti expune. Urmarind deci ideile expuse în aceasta lectie. etica si sociolog ia. LOCUL CARIEREI PROFESORALE ÎN ANSAMBLUL ACTIVITATII SOCIALE A PROFESORULUI GU STI Lectia inaugurala Ideile ei fundamentale si realizarea lor succesiva în viata Profesorului Cugetare si militare Catedra la care se urca Dimitrie Gusti era desigur o catedra ilustra. divulgând mai întâi. pentru întâia oar a în public. a ideei sale de capetenie. din fericire. Soziologie. e rodul acestor pre ocupari. ni s-a pastrat integral. Dimitrie Gusti e numit profesor la catedra de Istoria filoso fiei antice si Morala a Facultatii de Litere la Universitatea din Iasi. El e acum în stapânirea unei metode si a unui sistem propriu de înt elegere a vietii sociale. În 1910. se poa te verifica în ce masura învatamântul Profesorului Gusti si-a atins obiectivele stiint ifice si etice si ce rol a avut acest învatamânt în ansamblul activitatii sale cultura le. El deplânge faptul ca aceste stiinte nu sunt mai bine organizate în învatamântul uni versitar. Sozialwissenschaften. ea nu corespundea decât în parte aspiratiilor sale. comparându-le apoi cu realizarile lui culturale. ca ciclul formatiei lui intelectuale s-a încheiat. elementele necesare pentru înfaptuirea reformelor deri vate din aceste conceptii. ca si pentru înaintasii sai. i ar acum în urma prin lucrarile scoalei române de sociologie. p rin seminarii si institute. Profesorul lamureste ca ea deriva din conceptia sa generala asupra societatii si a stiintelor care se ocupa cu ea. cu al caror material se constituie sociolog ia. Lectia aceasta. lectia inaugurala a cursului s au se deschide printr-un adevarat manifest intelectual. viitorul acestui neam în functie de progresul culturii sociale. aceasta conceptie a fost raspândita oral. pe care va cauta sa le fructifice. printr-o puternica anticipa re si solicitare. Drept si Academiile Comerciale. Dimitrie Gusti anunta ca obiectul preocuparilor lui nu va fi istoria filosofiei. in ih rem einheitlichen Zusammenhang. pe care. pe care o de sfasoara în liniile ei generale. în care-si expune succesiv sistemul.

alcatuind monografi i stiintifice asupra acestor probleme. cum am mai amintit -. în timpul grevelor studentesti. Programul studentesc de organizare a vietii universita re. "Daca avem vreo ambitiune . ideile principale cuprinse în lectia inaugurala asupra misiunii si org anizarii învatamântului stiintelor sociale sunt urmatoarele: 1) derivarea metodei cursului din conceptia originala a Profesorului asupra soci etatii. în ce priveste ultimul deziderat. 3) organizarea unitara a învatamântului stiintelor sociale în universitati. de un sfert de veac. marea însemnatate a seminariilor. create pe lânga diferitele departamente. studiul problemelor sociale n-a trecut din comisiile parlamentului si din ministere la universitate..). Ideea care avea sa genereze mai târziu. cred. Si mai departe: "Este timpul. care Verein. N-ai decât sa consulti Studiile sociologice si etice. ca studiul problemelor sociale românesti sa se stramute (.continua el . Ea trebuie prelungita mai departe prin crearea asociatiilor de specialisti..profesorii si studentii discuta si cerceteaza nu numa i toate problemele stiintelor sociale sub specie aeternitatis.) Cursul are importanta prin familiarizarea cu metoda de cercetare pe care apoi. care se întâlnesc anual si care au organele lor peri odice. d upa curs. înca de pe acum. fara îndoiala. învatamântul stiintelor sociale a contribuit. 4) caracterul precumpanitor metodic al cursurilor. totusi cadre de speci alisti formate în seminariile universitatii au patruns la Consiliul Legislativ si în oficiile de studii. Daca. fagaduiel ile lectiei inaugurale au fost pe deplin realizate..scrie Dimitrie Gusti . "Seminariilor .odelor de cercetare folosite de aceste stiinte.. ca sa-ti dai seama ca. publicate în 1915 de elevii se minarului sau de la Iasi. 2) sa cerceteze metodic problemele sociale ale actualitatii.". dar mai ales si p robleme de legislatie actuala ori probleme de însemnatate sociala imediata". politica sociala a imperiului german". lucrat în 1923. o ri prin frumusetea expunerii acestor cunostinte. sau fragmentele publicate în 1932. Acest seminar va deveni obiectul celei mai încordate atentiuni a noastre". Activitatea acestui seminar are un îndoit scop: 1) sa formeze personalitatile creatoare de valori stiintifice.pentru a nu vorbi de insti tutiile create pe urma acestora: Oficiul universitar..zice el .. în "Arhiva.. (. Într-adevar. Asa. De aci. în 1918. Cetatea Universitara. "În Germania . 5) functia creatoare de personalitati stiintifice a seminarului.le corespunde în Germania organizarea tutur or specialistilor în asociatiuni. seminariilor de stiinte de stat le corespunde în afara de Universitate vestitul Verein für Sozialpolitik. acesta va fi principalul obiect de interes al noului profesor. Recapitulând. prin deprinderea studentilor cu problemele. perfect definita. Evitând deci orice "generalizari si analogii pripite" -urmeaza Dimitrie Gusti -. întemeiat de profesorii universitari de economie si de barbatii de stat germani. cât si prin contribuirea la forma rea gândirii ascultatorilor.scrie el. 2) atentia deosebita data stiintelor sociale particulare. instrumentele si metodele de lucru obisnuite în special itate. Caminele culturale. din acest punct de vedere.. activitatea Echipelor regale studentes ti. este sa putem întemeia un seminar de sociologie si etica pe care sa-l punem în legatura cu institutiile de cercetare stiintifica similare din strainatatea apuseana (. constituind astfel arhiva documentara ind ispensabila pentru înfapatuirea judicioasa a reformelor legislative. Cooperativa studenteasca. Muzeul Satului-. În acest fel. ascultatorii sa o aplice în cercetarile lor". Misiunea stiintifica si etica a seminarului nu se încheie însa cu sfârsitul studiilor. din lucrarile "campaniil or de cercetari monografice" asupra satelor românesti . a stiintelor sociale si a misiunii reformatoare a acestora.) din comisiunile parlamentare si din ministere la universitati".. .n-are însemnatate atât prin numarul cunostintelor care se dau. la înlaturarea em pirismului legislativ. a influentat si influenteaza înca. " vom inaugura în cercetarile noastre monografiile sociologice si etice". de elevii seminarului sau din Bu curesti. Institutul Social Român si "Arhiva pe ntru stiinta si reforma sociala" este. "Cursul .. în oarecare masura.

Aceste cadre sunt menite sa constituie o falanga. din îndemnul A. Dimitrie Gusti. D. Pârvan. nu num ai conceptia sa filosofica asupra realitatii sociale si a sistemului de stiinte care o cerceteaza. Renuntând la pozitia sa de arbitru al culturii. Lunga desfasurare ulterioara a carierei culturale a Profesorului nu va face decât sa ilustreze. împreuna cu prietenul sau Vasile Pârvan. împreuna cu ea. care va continua sa militeze pentru înfaptuire a ei. sa -si sacrifice toate relatiile intelectuale. em pirismul si incoerenta. etica si politica de la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti. De aceea. pentru aceea de creator cultural. printr-o succesiune necontenita de creatii proprii si colective. mai daunatoare de multe ori decât necinstea. meniti sa înlature din viata politica nepriceperea. creatoare si reformatoare a unei noi Românii. pentru situarea celor ce vor urma. precum si programul privitor la extensiunea u niversitara. îndata dupa razboi. S. convins ca idealul acesta trebuie sa se împlineasca. e chemat sa participe. Scopul nostru nu e sa povestim o viata. în 1929. întreprinse cu studentii seminarului de sociologie. Dimitrie Gusti începe sa militeze în viata politica. înca o data. mai întîi analitic. astfel. când. În rândurile ce urmeaza nu vom putea urmari cronologic întreaga activitate a Profesoru lui. R. reunind asociati ile specialistilor din diferitele ramuri ale stiintei. si apoi vom cauta sa sistemati zam aceste aspecte în lumina idealului etic-cultural pe care se întemeiaza. Fapt vrednic de retinut: spre deosebire de atâtia altii care-si facusera studiile în Germania si care fusesera într-atât de mult înrâuriti de cultura acestei tari încât nu s-a mai putut desprinde de ea. creatoare de cultura. unde profeseaza pâna astaz i. menita sa dobândeasca un loc de frunte printre natiunile universale. ci sa întelegem un învatamânt. Astfel. în masu ra în care are legatura cu activitatea profesorala. la colaborarea pe care o preconizase în lectia inaugurala -. care-i îndrumase formatia politica. fiecare latura a activitatii lui. guvernul român se hotaraste sa nationalizeze universitatea m aghiara de la Cluj. prin campaniile de cerc etari monografice ale vietii sociale românesti. În momentul în care prima generatie crescuta de el politiceste devine capabila sa pr eia conducerea statului român. Gusti e al es în 1923 membru al Academiei si apoi vicepresedinte al ei. Se lamureste. laboratoarelor si clinicilor. 7) prelungirea activitatii seminariilor prin institute sociale. Când. seminarii lor. ca si prietenul sau V. strainatatea cere un nume cu destula autoritate ca sa fie che . Din examinarea acestor puncte expuse în lectia inaugurala rezulta ca: în mometul în ca re Dimitrie Gusti urca treptele catedrei de la Iasi el are bine definita. asupra organizarii cursurilor. întrerupând orice colaborare stiintifica cu aceasta tara. i deea dupa care cunoasterea stiintifica a realitatii sociale este singura temelie serioasa a politicii sociale. rolul central pe care îl ocupa cariera profesoral a în ansamblul activitatii culturale a lui Dimitrie Gusti. Principelui Carol. Cei doi prieteni a u astfel prilejul sa-si aplice conceptiile comune asupra rostului învatamântului uni versitar. înfiintate în 1918 . ca Dimitrie Gusti prof eseaza la Iasi pâna în 1920. Gusti n-a sovait.scoala politica si tr ibuna a unei întregi generatii sociale. prin care încearca sa adune cadrele de speci alisti. Ajunge sa spunem aici. dar proiectul sau este zadarnicit de vitregia împrejurarilor.6) lucrarile cu caracter monografic si actual al acestor seminarii. D. dar si ideea fundamentala a activitatii sale practice: consti inta misiunii reformatoare a învatamântului stiintelor sociale. Faptul nu va descuraja pe Profesor. când trece la catedra de sociologie. Impus dupa razboi atentiei societatii culte bucurestene. precum si prin opera întreprinsa de Institutul Social Român si de "A rhiva pentru stiinta si reforma sociala". asupra programului de studii. si dupa care rodnica dezvoltare sociala a unei ta ri nu poate fi asigurata fara crearea unor cadre de specialisti. menita sa îndeplineasca în viata Universitatii clujene rolul împlinit în Bu curesti de Institutul Social. proiecteaza sa organizeze Casa Culturii Poporului. din clipa izbucnirii razboiului. la organizarea activitatii sale culturale. Dimitrie Gusti este însarcinat. sa organizeze noua "Universitate a Daciei Superioare". vom încerca sa consideram. menite sa co ntribuie la reforma vietii sociale. Între timp. adevarati tehni cieni ai devenirii sociale.

pe care îl realizeaza la chemarea M. în momentul în care Dimitrie Gusti devine titularul catedrei de Istoria filosofiei antice si morala la Universitatea din Iasi. mai mult decât atât. fara alte referi nte la sistemele sociologice contimporane de cât este strict necesar pentru întelege rea lor. SISTEMUL STIINTELOR SOCIALE Stiinte sociale particulare. Când. S. Patru ani mai târziu. sociologic si etic-politic sunt expuse în lectia inaugurala a cursului. ca decan al Facultatii de Liter e. Dimitrie Gusti întruneste. toate aceste conceptii sunt gata precizate în mintea lui. sociologia pretindea sa-si anexeze întregul câmp al disciplinelor normat . îsi face cursurile regulat si. îsi face r egulat seminariile.zasie a îndeplinirii obligatiilor statului român. de altfel. al profesorului [Radulescu-] Motru. nemaiîntâlnit la noi decât la d-l Nicolae Iorga -. trecute azi pe seama Fundatiilor Regale. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE ÎNVATAMÂNTULUI GUSTIAN. În tot acest timp .exemplu rar. prin planul organizarii educatiei tineretului. nu poate fi lasata la o parte. Gusti e chemat sa îndrumeze pe rând. În primul rând. În clipa în care M. IV. Catedra ramâne astfel sufletul activitatii lui întregi si legatura dintre conceptia lui teoretica si activitatea lui practica. lucrul întreprins de altii înaintea noastra. Fapt vrednic de însemnat. în jurul muncii studentesti la sate. Gusti derivând. cu acela al scrierilor sale ulterioare. din conceptiile lui generale teoretice asupra filosofiei si societatii. asa cum se înfatiseaza si astazi. soc otim ca o prezentare a acestor conceptii în liniile lor generale. de care vorbea cu zece ani mai devreme. Încercarea de a constitui un sistem de stiinte sociale se lovea de mai multe dific ultati. ministru în functie fiind. expu sa pe larg în volumul consacrat ministeriatului sau. în 1932. cerceta rea acestora este indispensabila pentru întelegerea învatamântului sau. el îsi aduce aminte de vechiul sau colaborator si-l însarcineaza sa redea fiinta vechiului proiect al Cas ei Culturii Poporului prin Fundatiile Regale. stiinta si reforma sociala Întreaga activitate profesorala a lui D. cu o claritate si o vigoare cu nimic mai prejos de formularile mai noi. Gusti va înfiinta premiile autorilor tineri nee ditati. textul lectiei inau gurale. viata studenteasca. D. Dimi trie Gusti nu-si paraseste nici o clipa catedra de sociologie. prin pres tigiul lui necontestat si prin neutralitatea lui politica. În expunerea acestor conceptii am folosit. Peste putin. radiodif uziunea ca presedinte al Societatii. toate sufragiile ceru te pentru numirea sa ca presedinte al Casei Autonome a Monopolurilor Statului. paralel. liniile generale ale siste mului sau filosofic. D. cultura de toate gradele ca ministru de Ins tructie. elevii din ultima generatie îi vor pune înainte problema lipsei de lucru a intelectualilor. sociologie. D. în raspunsul sau la discursul de rec eptie la Academie. Într-adevar. Gusti înlocuieste imaginea apasatoare a lagarelor de munca prin ideea crea toare a muncii constructive a elitelor intelectuale românesti pentru ridicarea sat elor. Rupând cu traditia. care sunt. S. Regelui Carol al IIlea. dupa cum ne-o spune singur. etica si politica Relatiile lor Natura voluntara a vietii sociale Dubla ei modalitate de existenta Circuitul social Realitate. ca o anticipare a interesului pentru problema pe care nu avea timp sa o rezolve ca ministru. ca presedinte al Oficiului National. Fara a încerca sa refacem deci. un izvor nesecat de sugestii pen tru reformele înfaptuite în cursul prodigioasei activitati savârsite ca ministru. în tot acest timp. cooperatia. Regele se hotaraste sa puna soarta organizatiei cult urale a natiunii sub privegherea obladuitoare a monarhiei. aici.

norma. în complexul împr ejurarilor în care se produce. cu Dilthey si urmasii lui . ci un fapt. Ca atare. al faptuirii. Stiintele sociale particulare constatatoare alcatuiesc astfel materia prima a so . Pentru rezolvarea acestor probleme. Pentru a-si realiza conceptia. De unde si deosebirea dintre sociologie si stiintele soci ale de o parte. unitatea celor doua aspecte nu este o abstractie. pluralist-spiritualista. principial. facea din orice fapt social un lucru natural si reducea stiintele sociale particulare la sociologie. În al doilea rând. de vreme ce toate legile pe care le stabilesc sunt legi conditionate. o structura. Toate stiintele sociale au. încercând sa descopere un amestec de forma spirituala si de materie existentiala. naturalismul era însa silit sa sacrifice ideea de s tiinta normativa si sa transforme disciplinele particulare în sociologii fragmenta re. din care stiintele p articulare izoleaza numai fragmente. Pentru a le gasi. stiintele normative. descriptiva. dezvoltând-o într-o conceptie filosofic a. considera. nu izbutea sa mai gaseasca o unitate reala care sa asigure trecerea între ele. Viata sociala constituind în realitate un singur tot concret. ci un fapt de configuratie re ala a vointei. conceptia dualista reusea sa înlature a ceste dificultati. 2) alta conceptie. Spiritualismul trebuia.ive. s i orice drept de a se constitui deosebit de ele. considerarea unui asemenea fragment. Gusti "circuitul social". asa cu m si-o formase pe vremea uceniciei la Wundt. Singura. primele având un carac ter realist explicativ. la descoperirea ratiunilor sufici ente. orice fapt social trebuie privit sintetic. Fata de stiintele sociale particulare. atitudine. obisnuita în stiintele inductive. la obiectul ei explicativ. aceasta conceptie. real. având fiecare ca obiect una din aceste forme. Cât despre relatia dintre sociologie si stiintele sociale particulare. între celelalte doua. singura. Dar nu toate trag concluziile acestui fapt. ci o realitate. înlocuind-o cu o întelegere tipol ogica. în care momentul "cunoasterii" este indisolubil legat de acela al "militarii". ea trebuia sa faca fata pre tentiei stiintelor sociale particulare. constituindu-se ca stiinta întem eietoare si coordonatoare a acestora. Viata sociala fiind o manifestare complexa de vointa. greutatea era de a distinge daca sociologia are într-adevar un obiec t propriu. de real si de idealitate în orice existenta sociala. necesa ra analizei. sa înlature din câmpul stiintelor sociale id eea de explicatie. ultimele un caracter idealist si normativ. 3) o a treia conceptie. ca fapta gata facuta si ca putere faptuit oare. apreciere. a realitatii. valabile în împrejurarile în care au fost stabilite. cu idealul. dualista. se lovea de neputinta de a gasi o punte solida de trecere de la obiectul disciplinelor care se ocupa normativ. dualitatea ei nu este o distinctie analitica. valor ificare ideala. împreuna. comuna evolutionismului spencerian si socio logismului lui Durkheim. constatare obiectiva si explicatie a fenomenului social. Ea nu este o constructie a mi ntii. cu unii neokantie ni. dar p oate fi si traire imediata a procesului de înfaptuire. alcatuiesc filosofia practica. orice fapt social ca forma spirituala si desfiinta sociologia în favoarea stiint elor sociale particulare. metafizica si epistemologica originala. Vointa e realitatea ultima a întregii vieti sociale. o data cu existenta. tot unitate a vointei o lamureste. naturalista. mixta. cauta sa tie cumpana. odata facuta separatia între domeni i. a realitatii sociale si a mijloacelor de cunoastere a ei. care-i contestau. În schimb. D. sau daca nu e decât o sinteza abstracta a stiintelor sociale particular e. nu poate duce niciodata. pure con statari descriptive. Dimitrie Gusti rezolva problema cu ajutorul conceptiei sale voluntariste. Pretentia ei de a întemeia. dimpotriva. Aceasta legatura constituie ceea ce numes te D. Gusti avea de ales între mai multe solutii: 1) o conceptie monista. care. dintre ea si etica si politica de cealalta. constiinta acestui lucru . Întreaga conceptie e centrata pe ideea de vointa si pe îndoita modalitate de existen ta a acesteia ca fenomen si ca proces. si cercetat paralel cu aceste împrejurari si cu manif estarile ce-l însotesc. mai mult sau mai putin vag. întelegerea ei poate fi cuno astere mijlocita. De aseme nea.

prima stabilind scopurile. în esenta ei. este prima conditie necesara înt . producându-se întro totalitate. eticei un nou material de apreciere. stiintele econom ice. concluziile sociologiei sunt. Rezultatul este definirea unei întelegeri originale a vietii sociale. la rândul lor. obiect de judecata pentru o stiinta supraordonata a valorificarii: etica si politica. Nici una din aceste manifestari nu este întâmplatoare. care ofera un nou material de explicatie sociologiei. biopolitica. V. precum si fiecare disciplina sociala particulara (filosofia culturii. asigura judecarea realitatii din pun ct de vedere ideal si alegerea mijloacelor de înfaptuire. în fata unei competitii tulburatoare. adica trecerea de la soc iologie la etica si politica. o atitudine fata de lucrul explicat. s ens real si limite. singura stiinta cu adevarat si complet explicativa a realitatii socia le. ca unitate. relatii si procese Caracterizarea sociala Metode O data cu aceasta conceptie generala a raporturilor dintre stiintele sociale par ticulare. demografia. se precizeaza treptat în mintea lui Dimit rie Gusti si conceptiile sale speciale asupra fiecareia din aceste discipline. si el. ci o sistematizare critica a lor. a doua mijloacele prin care viata sociala se modifica în sensul idealurilor ei. Rea litate. sau e în legatura cu societatea (antropogeografi a. la rândul lor. Fiecare punct de vedere particular este îndrepta tit în masura în care se margineste a lamuri o latura definitiva a vietii sociale. si orisice vointa genereaz a o tendinta. în cadrul careia fiecare îsi afla. Sistematizarea lui nu e o juxtapunere dogmatica a rezultatelor acestor curente. Un proces de explicatie generala asigura trecerea de la stiintele sociale partic ulare la sociologie si altul. se reformeaza. Totusi. revendica pretentia de a-i servi drept unic fundament constitutiv. de apreciere. CONCEPTIA SOCIOLOGICA Critica teoriilor unilaterale Elementele societatii Cadre asociale si sociale Manifestari constitutive si regulative Unitati. cercetarea acestui tot. Si.ciologiei. dând din nou pas stiintelor sociale particulare. Cercetatorul care vrea sa-si dea seama de natura si limitele sociologiei se gase ste într-adevar. Ca si sistemul de stiinte sociale. în acelasi timp. nici una nu p oate fi explicata de sine statator. adica de la sistematizarea curentelor si orientarilor care circula în stiintele sociale. Traducerea idealului în fapta. sinteza a tu turor sociologiilor particulare. Am aratat ca societatea este pentru Dimitrie Gusti un complex de manifestari col ective. etica si politica. pentru ca viata sociala este. realizarea vointei înno ada firul. Reforma sociala odat a realizata. sociologie. formând o triada dia lectica a trairei actului social. rezultatul ei devine din nou obiect de constatare pentru stiintele sociale particulare. vointa. corelata "circuitului social" pomenit mai sus. stiinta si reforma sociala se conditioneaza reciproc. antropologia. istoria si psihologia sociala). caci fiecare stiinta c are are de obiect un fapt social. Cum sa operezi o alegere între atâtea puncte de vedere? Profesorul Gusti este adus sa reflecteze asupra relatiilor ce exista între fiecare punct de vedere unilateral. Firul calauzitor al acestei sinteze îl constituie conceptia sa despre structura so cietatii. chiar de nevoia determinarii limitelor înauntrul caro ra e îndreptatit fiecare dintre ele. Toate manifestarile sociale. iar c oncluziile acesteia ofera. sistemul de sociologie porneste tot de la încer carea organizarii experientei stiintifice existente. d ar e respins în masura în care pretinde sa explice singur toata aceasta realitate. dreptul si politica). înteleasa ca manifestare colectiva de vointa.

c adrele: cosmologic. spre deosebire de un anumit nivel de aproximatie al masurato rilor lumei fizice. utilizând-o într-un anumit fel. Altele. Fiecare cadru e o dimensiun e speciala a determinismului social: spatiu. Sunt cadrele asocial e (cosmologic si biologic). Caci. Acesti factori se pot grupa împreuna în planuri. 2. grupuri simpatetice. esenta ultima a realitatii sociale. aceasta existenta te leologica sui-generis. sau ansambluri conditionate. Orice manifestare sociala. ca orientare si intensitate. O prima parte e constituita chiar de formele de activitate. natiune. cum sunt cele culturale (scopuri) si cele economice (mijloace) constituies c viata sociala. va cauta sa formuleze legi. cercetatorul trebuie s-o v . Cadre. viata. sa stabileasca corelatiile esentiale. printr -un fel de autodeterminism care nu exclude cauzalitatea. având. Dar toate lucreaza împreuna. Societatea se determina deci singura. A doua m etoda. Ea va cauta sa determine tip uri de societate. S ubiectele acestea ale vietii sociale sunt unitatile sociale. Între ele. inductiva. activitate sufleteasca . procesul subtil prin care societatea c apata personalitate e lamurit prin operatia socializarii vointelor individuale. paralelismele ca racteristice dintre manifestari între ele si dintre manifestari si cadre. de netagaduit. Influenta faptelor trecute asupra celor de azi constituie cadrul istoric. Caracterul teleologic al vointei devine astfel cheia de bolta a întelegeri i sociale a profesorului Gusti. cu ajutorul propriilor sale manifestari. 3. Societatea putând reactiona prin manifestarile vietii sociale. pregatita de cea dintâi. Asa ca manifestarile oricarei societati sunt. Si radacinile ei sunt. Sarcina concreta a stiintei sociologice este sa ajunga s-o determine. elemente determinat e si determinante ale devenirei ei. umanitate etc. manifestari. întreprinderi. Când cercetarea inductiva a observat un numar suficient de corelatii si când tendint a acestora s-a precizat. cadrele apar mai cu rând ca niste motive ale unei vointe colective. indirecta. cum sunt manifestarile juridice (norme) si politice (re alizari de norme) reguleaza aceasta viata. Unele dintre aceste manifes tari. economice. biologic. Presiunea manifestarilor sociale concomitente consti tuie cadrul psihologic. prin interferenta acestor reactii. o personalitate proprie. Cum se îmbina între ele aceste elemente? Caracterul esential al vietii sociale sta în faptul ca formele de manifestare. timp. mai exact. Totul se petrece ca si cum societatea ar fi suportul unei vointe autonome. Un al doilea grup e constituit din factorii cari conditioneaza aceste activit ati. cu alte cuvinte. Sunt manifestaril e: culturale. spre deosebire de lumea fizi ca. Formele de activitate pomenite mai sus sunt manifestate de anumite grupuri. des i nu pot fi întelese decât în cadrul factorilor cari le conditioneaza. nu este un lucru inaccesibil. ci numai o circumscrie. psihologic si istoric. cadrele nu determina societatea în mod mecanic. putându-se su strage influentei lor. public. Elementele întregului social nu sunt însa omogene. Aceasta socializare se înfaptuieste prin subordonarea indivizilor unei finalitati comune. Societatile re actioneaza asupra cadrelor. aristoteli ce. în acelasi timp.elegerii fiecarei manifestari în parte. Sunt cadrele sociale. mari sau mici. 1. e directa. relatii si procese sunt elementele vietii sociale. O prima metoda. comunitati. decât ca niste cauze propriu-zise. sau. Fiecare conditioneaza viata sociala în alt fel. intuitiva. nu sufera totus i niciodata pasiv influenta cauzalitatii lor. etico-juridice si politice. Aceasta vointa sociala. trebuie deci raportata la totul în care se naste si privita paralel cu celelalte parti ale acestui tot. stat. societat i. familie. pentru a putea fi înteleasa. orga nizate sau neorganizate: masa. Metoda folosita în acest scop este dubla. Altele reprezinta influenta faptelor sociale asupra societatii. aceste unitati s tabilesc relatii si în interiorul lor se petrec prefaceri structurale ale manifest arilor lor caracteristice: procesele sociale. Unele din aceste cadre conditioneaza viata sociala din afara ei. în fiecare caz. unitati. în cadrul carora valoreaza legile stabilite.

precum si eudemonismul.erifice prin participatia directa la viata unitatii respective. cum se poate stabili. la fel ca în sociologie. Elementele ei Iubirea de sine Simpatia Religiozitatea Cooperarea personalitatilor Dreptatea sociala Personalitatea sociala Natiunea Umanitatea Ca si sistemul sau de sociologie. sistemul de etica al profesorului Gusti pornes te de la o critica serioasa a doctrinelor care-si disputa câmpul de speculatie al acestei discipline. Gusti . cautând criteriul actului moral în conformitatea. ci în elementul intelectual al actului d e vointa: reprezentarea anticipata a efectului. în neputinta determinarii calitative a bunului suprem. a agentului moral. care este continutul acestui ideal? Pentru a raspunde. prin combinare cu fundamentul afectiv. D. Activitatea omeneasca fiind în esenta ei vointa. vointa tehnica . El constata astfel. Profesorul încearca o sinteza a poz itiilor opuse.spune D. în stare sa ale . în aparenta incoerenta a activitatii sociale. CONCEPTIA ETICA Lumea valorilor Idealul Problema criteriului Antinomiile Structura motivarii actiunilor umane Scop si mijloc Lungimea vointei. Gust i înlatura antinomia libertate-determinism. Cu ajutorul acestei conceptii. Cercetând relatiile dintre scopuri si mijloace. motivata. a vointei cu legea morala. ci dimpotriva o presupune.este idealul. solutiile date acestei probleme. VI. si vointa personala. stabilind totusi. u n criteriu sigur de alegere între fapte? Criteriul de alegere . care sa situeze fiecare doctrina particulara la locul ei adevarat. impo sibila. în locul încercarilor succesive. si împotriva sentimentalismului. Viata neavând un scop în sine. capabila sa-si aleaga mijloacele. simpatie si reli giozitate. împotriva intelectualismului. D. Dimitrie Gusti deosebeste trei tip uri. În sens invers. pe rând. Si. prin cautarea unui fir calauzitor de clasificare a problemelor si sistemelor. care neglijeaza realitatea psihica in erenta operatiei de motivare. întemeiat pe observatii superficiale si pe contradictii construite în mod fi ctiv. care nu e decât un sistem de morala practica. înl aturând succesiv: autoritarismul. care urmareste scopuri si foloses te mijloace. D. reprezentând si trei stadii evolutive ale acestor relatii: vointa primitiva. fara ca totusi acesta presu punere sa compromita libertatea rationala. precedând la o analiza functionala a struc turii procesului motivarii. migaloase si adesea imposibile. aritmetizeaza un bun social relativ si maxim. ca v ointa omeneasca e întemeiata pe afectiuni tipice: iubire de sine. care genereaza scopul si mijlocu l. Gu sti adopta un punct de vedere original. Pentru a stabili un criteriu temeinic de valorificare a faptelor omenesti. si cu el posibilitatea eticei. Evolutia ei Personalitatea. evoluata. aratând cum în actul motivarii finalitatea nu exclude cauzalitatea. Gusti examineza. care. care neaga existenta unui criteriu absolut. ca ratiunea suficien ta a actului moral nu sta în aceste afecte. si s cepticismul. ti pul stabilit prin intuitie directa poate servi de punct de plecare pentru verifi cari de corelatii. hedonist si utilitari st. incapabila sa aleaga. traind sub impresia imediata a prezentului. El înlatura apoi rigorismul formalist.

într-o unitate vie. Ideea de personalitate rezolva. pe alt plan. Ridicata. "Afirmarea vointei de putere a acestor personalitati este limitata. a exigentelor constiintei. în hot arârile ei. largita prin simpatia pentru altii. Am mai atins în treacat aceasta problema. simpa tizanta cu altii si încadrata în universul material si spiritual în care traieste . Idealul etic e o biect de dorinta optativa.cu m se realizeaza înfaptuirea acestuia? Raspunsul Profesorului e simplu: prin reforma sociala. mai de aproape. CONCEPTIA POLITICA Îndoita radacina a reformei sociale Norma si posibilitate Ideal. deopotriva. pe lânga antinomiile înlaturate în curs ul demonstratiei. idealul nu exista azi. Gusti. în exercitiul ei. care o supune dreptatii sociale. la limita. la timpul cugetarii. Dar pentru ca. sau de prescriptie imperativa. pâna la solidaritatea omului cu lumea întreaga. idealul suprem al indivizilor ca si al colectivitatilor. în raport cu idealul. precum si aceea a optimismului si a pesimismului. virtutea e i nefiind decât exercitiul ei în aceste limite. tendinte si motive sociale Cauzalitatea teleologica Rolul actiunii Rolul cunoasterii în actiunea sociala Personalismul Democratia elitelor Acesta fiind cuprinsul întelegerii gustiene a disciplinelor sociologica si etica. scopuri si mijloace. Ea se depaseste necontenit. ca obiect de vointa. Cercetarea sociologica si etica a realitatii sociale sfârseste totdeauna cu situar ea rezultatelor pe doua planuri diferite: 1) planul posibilitatilor. stiinta si reforma socia la. pe care le descopera cercetarea stiintifica în realitat ea sociala a cadrelor. Privit sub raportul existential. de solidaritatea interpersonala. la starea superioara. cu întregul univers material si social. decât virtual. legatura dintre ele urmeaza sa fie realizata de o a treia disciplina. politica. reprezentarea anticipata a efectulu . si alte antinomii: aceea a individului si a societatii. pe care îl impune etica. în actul religiozitatii. în procesul actiunii voluntare. motive afective si intelectuale. Termenul acestei sinteze este personalitatea: unitatea de scopuri si mijloace co nstiente si liber alese. dupa D. dupa Gusti. ca sinteza armonioasa a scopurilor si a mijloacelor. asa cum o concepe D.aga deopotriva. ca termen al unui proces sufletesc. creatoare de valori. a egoi smului si a altruismului. S-o cercetam aci. în care-si alege sco purile si-si creeaza mijloacele în chip autonom. prin lungirea treptata a vointei." VII. caruia trebuie sa i se subordoneze toate activitatile acestora. în c are scopurile si mijloacele i se impun. e un vesnic efort de autorealizare. tinzând sa creeze valori universal valabile. adica împlinirea datoriei. dezvoltata prin cunoasterea si iu birea de sine. rezultate din valorificarea manifestarilor actuale ale acestei realitati. îmbinând. creatoare de cultura este. Întelepciunea suprema spre care tinde personalitatea apare. constienta de sine. Idealul constând în dezvoltarea maxima a tuturor posibilitatilor oferite de cadrele vietii sociale. Gusti. de la starea primitiva. si 2) planul imperativelor. prin care-si asuma tot mai multa umanitate . Ca reprezenta re anticipata. Realitatea sociala existenta e obiect de cunoastere indicativa. personalitatea autonoma. Cum se transforma impe rativul idealurilor în realitate prezenta? Cum trece în act idealul? Raspunsul îl da considerarea actiunii constiente a omului în timp. atunci când am vorbit de teoria gustiana a circuitului social si de triada dialectica: realitate. Personalitatea maxima.

Reforma sociala are prin urmare doua radacini. Prin mijlocirea actiunii reformatoare. Gusti îsi defineste pozitia lui originala. ca exigenta a vointei. ci numai ca virtualitate. si socialismul care subordoneaza pe individ societatii. sterile în masura în care nu coincid exa ct cu împrejurarile în care se aplica. asem enea acestuia. imperativul sau optativul devin viitor indicativ. ci temeiurile lui exista în realitatea actuala. ci de o activitate umana . ca îndreptar pentru actiunea sociala. tagaduind vointei orice eficacitate si confundând astfel i dealul cu realitatea. coboa ra în vreme si devine. Realizarea a ce va fi nu este în functie de conditii obiective. nu necesara. ca fapt sui-gene ris. Idealul se realizeaza . confundând adica. de putinta mânuirii acestor cauze în sensul dorit. Idealul exista deci în actualitatea sociala. ceea ce va fi. între ideal si realitate? Prin actiunea omului real asupra cadrelor vietii asociale. Legatura dintre cele doua radacini e ceea ce am putea numi: "desfasurarea tempor ala a actiunii". Numai prin ea posibilul devine actual. si romantismul social revolutionar. invers. si aici. Gusti defines . Numai cunoscând cauzalitate a adevarata a realitatii actuale se pot cauta mijloace eficace pentru înfaptuirea idealului social. Conceptia politica a lui Dimitrie Gusti rezolva în chip sintetic antinomiile clasi ce ale stiintei politice. sub dublul aspect: de motiv al acesteia si de posibilitate a unei existente viitoare. care face din individ scop si din societate mijloc. care poate fi. ceea ce trebuie sa fie. Numa i acesta poate genera programul actiunii sociale. deopotriv a posibile. conditionalul existenta concr eta. Existenta fiind conditionata de cadr e. Caracterul propriu al conceptiei gustiene sta în rolul preponderent acordat cunoas terii sociologice. printr-o actiune logica. fara o idee clara a mijloacelor de înfaptu ire. D. realitatea cu idealul. c a motive de a-l voi. În realitatea sociala exista. întemeiata pe realitat ea concreta si constienta de scopurile si mijloacele ei. sau imitatiile servile ale semidoctilor. în doua feluri. Rezulta ca prefacerea idealului în realitate nu e posibila fara cunoasterea stiint ifica a acesteia si fara o tehnica speciala întemeiata pe aceasta cunoastere. în planul de existenta al cadrelor vietii sociale. date mai dinainte. înlocuindu-se dibuirile risipitoare de energii. ca si cum ar fi gata realizat. de cunoasterea exacta a cauzelor realitatii sociale prezente ce trebuie r eformata si apoi. D. Cum se insereaza aceasta activitate. pe care îl ant icipeaza temporal. care nu considera decât idealul. intemporal. sau poate lipsi. în perspectiva timpului. Cum se face aceasta transpunere? Cercetarea realitatii sociale arata ca vointa sociala fiind totdeauna motivata. nu are existenta în fapt. De ce atârna însa succesul acestei actiuni? Mai întâi. Înca o data. Mai întâi. Exercitarea acestei actiuni este singurul principiu specificativ al diferitelor viitoruri conditionale. ceva care corespunde idealului. prin transpunerea lui în planul realitatii. Privit în timp. idealul este deci anticipare a ceea ce va fi. ca închipuire.i e causa movens a procesului de înfaptuire. circuitul social. contingenta. daca actiunea reforma toare izbuteste. idealul nu e niciodata arbitrar. reformist-criticista. si în al doilea rând. deci. dar care. Dar acesta anticipare este libera. ale nestiutorilo r. si sub raportul devenirii. Acest ceva este constituit de tendintele sociale care se contureaza totdeauna prin comparatia p osibilitatilor pe care le ofera cadrele vietii sociale cu gradul în care manifesta rile actuale realizeaza aceste posibilitati. care reduce toata actiunea sociala la încadrarea ma nifestarilor existente. vointa îsi realizeaza scopurile prin modificarea lor. în planul propriu de existenta ideal-obiectiva. alta în realitatea cadrelor pe care urmeaza sa le modifice prin fapta. astfel. Institutul Social va deveni. între realismul social conservator. Între individualismul contractualist. prin actiunea omului asupra conditiilor care fac împlinirea lui posibila. acest obiect ideal devine anticipare a existentei viitoare. principalul instrument de realizare a conce ptiei sale politice. Una în idealul social.

desi adânc democratica. 2) mai presus de acesti tacticieni. Actiunea acestor îndrumato ri. ci efectiv creatoare de valori. care recunoaste nevoia elitelor sociale. si aristocratie. În sfârsit. care arata în ce masura idealurile propuse îsi afla în realitatea sociala posibilitati de înfaptuire. cazând în pacatele n estabilitatii si incompetentei. o pozitie intermediara. "pedagogii vointei sociale". menirea lor este sa gaseasca cele mai potrivite cai pentru realizarea cel or mai nimerite reforme. Fie ca acestia impun semenilor lor nazuinte. a irosirii în zadar. unitatea etica a natiunii sa ajunga a fi reprezentata altfel decât prin mecanismul regimului parlamentar. Gusti defineste de asemeni o pozitie sintetica. D. este amenintata de aceeasi primej die a nalucirii idealurilor false. Nici unul. dar nu asigura reprezentativitatea intereselor generale ale colectivitatii. profesorul Gusti e adus. din aceasta conceptie politica rezulta clar limitele ei. nici societate fara individ. este ca reprezentarea intereselor corporative si sindicale nu se poa te niciodata substitui functiei unificatoare a organului politic care reprezinta interesele general-etice ale natiunii. lipsita de cunoasterea realitatii sociale. în anume împrejurari. adica neparlament are. prin instau rarea dreptatii. D. Astfel. înlocuind-o cu scopurile coteriilor politice. întemeiat pe interese le speciale reprezentate de competenta tehnica organizata. Rezulta de aci ca în organizarea constienta a devenirii sociale sunt necesare doua categorii de personalitati: 1) specialistii si tehnicienii. potential. si acesta este argumentul sau principal împotriva corporati smului pur. Astfel. ale carei idealuri sunt în chip firesc i . ci coordona rea lor în fapt atârna de gradul în care fiecare realizeaza în sine idealul etic al pers onalitatii. fauritori de mijloace si cenzori de u topii. motive de a voi. fie ca le descopera numai. Con ditia de existenta a democratiei este ca jocul fortelor politice sa nu primejdui asca unitatea etica a natiunii. si ce mijloace trebuiesc întrebuinta te pentru modificarea acestei realitati. si a deceptiilor de dupa desteptare. aceea a natiunii universal creatoare de cultura. reprezentative în chip plebiscitar. e conomic si social". Personalizarea elimina orice antagonism posibil între ele. Adevarati tacticieni ai devenirii sociale. Desi Profesorul nu spune acest lucru nicaieri în mod categoric.te o pozitie personalista. îndrumând vointa sociala sa se manifest e în directia destinului sau. e l rezulta limpede din conceptia sa. între nationalismul particularist si internati onalismul cosmopolit. conceptia profesorului Gusti nu exclude posibilita tea ca. Între democratie. ultima antinomie rezolvata. intermediara. caci nu e numai regulativa ca legisla tia. si o explic atie a guvernarilor de mase. stabilind ierarhia si oportunitatea lor. misiunea acestor "profeti sociali" este cea mai înalta dintre toate misiunile politice. stau însa strategii reformelor. prin distinctia facuta între competenta tehnica s i competenta etico-morala. caracteristica tuturor utopiilor. unitatea etica a natiunii îsi poate cauta altfel de organ e de reprezentare. Gusti adopta de asemeni o pozitie intermediara. nici altul nu sunt scopuri în sine. care cuprinde astfel. Când a cest lucru e periclitat. care recomanda conducerea poporului prin popor. dar în care actiunea acesteia nu se s ubstituie reprezentarii tendintelor etice generale ale comunitatii nationale. Idealul sau este aristodemocratia. fie acesta parlament. sau partid unic. organizatia sociala în care actiunea competente i organizate (corporatiile) frâneaza asupra utopismului demagogic care poate ispit i manifestarea momentana a vointei generale. ca organ de realizare a reformei soci ale. naruitori de utopii si topitori de aripi de ceara. a smintirii oamenilor. Ceea ce este esential. între corporatismul pur. acei oameni de osebiti care creeaza semenilor lor idealuri. parând a nu pune la îndoiala posibilitatile regimulu i parlamentar de a reprezenta întotdeauna interesele general-etice ale natiunii. stabile si competente. prin recunoasterea rolului personalitatii. si parlamentarismul înt emeiat pe interesele generale aparate de organele reprezentative ale vointei nat ionale permanente. sa adopte. în asa fel încât realizarea lor sa devina pos ibila. Democratia fiind "activitatea si responsabilitatea maselor în domeniul cultural. sau administrarea. Nu exista individ fara societate.

consacrate câtorva unitati si probleme. dar care. În rezumat. numeroasele cercetari si aplicatii concrete ale acestei metode la studiul realitatilor sociale românesti. sau lucrari în care expune rezultatele activitatii reformatoare întrep rinse sub îndrumarea lui. VIII. propunând reforme pentru în dreptarea ei. sau fragmentare. îndreptându-se spre fa pta. LUCRARILE Biografii si expuneri de sisteme Recenzii de carti si probleme Expuneri sistematice si de metoda Monografii despre unitati. fie o dare de seama asupra unei actiuni. si îndeosebi a viet ii culturale. rezulta un al treilea plan. Politica este. simu ltan. Disciplina care se ocupa cu acest plan e disciplina politica. prin mânuirea inteligenta a posibilitatilo r oferite de realitate. de care vom vorbi mai jos. Din cele expuse mai sus se vede clar ca sistemul profesorului Gusti nu este atât o expunere de fapte. Ea încheie ciclul cercetarilor care au de obiect viata sociala. intermediar. în conceptia profesorului Gusti. B) expuneri teoretice de ansamblu. din comparatia planului ideal cu acela al posibilitatilor izvorâte din r ealitate. izvorât di n specificitatea stilului conditionarii lor. al actiunii: planul mijloacel or necesare pentru înfaptuirea idealului. Prin aceasta. manifestat sau virtual. pe care le-a prilejuit aceasta întelegere a vietii sociale. perspectiva pe care o introduce în stiinta fiind. în care a plica realitatii sociale metodele lui de cercetare. în care cerceteaza critic aceasta realitate. C) cercetari stiintifice concrete. a vietii universitare si a culturii populare Lucrarile fundamentale Conceptia natiunii Lucrarile profesorului Gusti se pot împarti în mai multe cicluri: A) studii si recenzii în care expune teorii si fapte ale altor cercetatori. stiinta mijloacelor de înfaptu ire a reformelor recunoscute necesare. c aracterul suprem al acestei discipline apare limpede orisicui. Caci fiecare lucrare a lui cuprinde. asa cum se obisnuieste în stiinta. si pe de alta. Acest lucru îl sublinia . ca si apl icatiile concrete ale sistemului sau. încât numai cu greu se poate trage o linie de despartire între ele. cât un mod nou. original. prin aprecierea manifestarilor actuale al e realitatii sociale în lumina idealului si devenite posibile prin cercetarea stii ntifica a cadrelor acestei realitati. fie un pr ogram de actiune. consacrate sistemului si met odei sale de cercetare. Politica fiind stiinta mijloacelor prin care se înfaptuieste în realitate idealul. instrument de cercetare si ipoteza de lucru. aci. valo area unui instrument de lucru dupa fecunditatea lui. numeroasele solutii ale problemelor ramase mult tim p nelamurite. D) lucrari consacrate studiului politic al realitatii sociale. Între lucrarile lui Dimitrie Gusti si activitatea lui creatoare la institutii întrep atrunderea este atât de mare. deci. Solutiile problemelor pe care le înlesneste sistemul profesorului Gusti. de întelegere "totalitara" a vietii so ciale si un motiv nou de actiune sociala. trebuie sa-si mentina si sa-si dezvolte specificitatea stilului de manifestare. Fara a intra în discutia amanun tita a acestui element creator. relatii si procese sociale Lucrari despre organizarea culturii în genere.ntegrate în acelea ale umanitatii. si judecând. se gasesc înfatisate în diferitele lucrari ale acestuia. sistemul Profesorului de vine un instrument creator. pe de o parte. sub sanctiunea desfiintarii. nu ne putem împiedica sa nu s emnalam.

Leon Pontet. 1908. Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. al istoriei filosofiei antice. D. 1928. 1924. Geschichte der Strafrechtlichen Zurechnungslehre. Oncken.evoca viat a spirituala a acestuia. Sa cercetam pe scurt studiile cuprinse în fiecare grup. Sombart. Radulescu-Pogoneanu. al politicei externe si sociale. Nu fara însemnatate este întâlnirea printre recenzii a unor lucrari despre Aris . . 551. 41 Ion Bianu. 16 Recenzia câtorva carti privitoare la Aristotel si la Platon: B. unit cu el prin tovarasia de nazuinte nationalist-culturale . 10 Recenzia cartii lui: B. le droit individuel et les transformations de l'Etat . Un model academic. Platons philosophische Entwiscklung. 1909. S. Torsch. Aristoteles. Condorcet.za de altfel si titlul revistei al carei ctitor este. Duguit. 1902. c onceptiei realiste a d-lui Radulescu-Motru si sa expuna conceptia sa despre misi unea reformatoare a culturii nationale. Loenig. când am expus conceptia politica a Profesorului. 557. G. C. W. M. Cercetând aceste recenzii putem reconstitui firul calauzitor al gândului Profesorulu i în faza lui de formatie. 1905. al dreptului pena l. Recenziile sale cuprind domeniul vast al eticei. evolutia preocuparilor lui. 1904. D. în "Boabe de grâu". 1926. 29 In Memoriam: A. Le droit social. 14 Recenzia cartii lui: L. von Liszt. 1904.. A. S. Thomas Garrigue Masaryk.unuia din prietenii cei mai apropiati ai Profes orului. 7 Recenzia cartii lui: Fr. Acille Loria. 4 Recenzie sistematica a cartilor lui: G. 8 Gabriel Tarde . 11 Die soziologischen Bestrebungen in der neueren Ethik.. 1906. 38 Personalitatea lui Vasile Pârvan. precum si însemnatatea ei pentru natiunea româneasca. Conta.. Psychologie economique. inventarul influentelor suf erite. raspuns la discursul de receptie al ace stuia. da prilej profesorului Gusti sa opuna conceptia sa dinamica a natiunii. al economiei. Recenziile sunt lucrari serioase. 1933. 27 Arta de a conduce si de a se conduce în societate de V. Xenopol analizeaza teoriile acestui gânditor si expune functi a lui creatoare culturala. Reader. M. 1920. A. 545. Radulescu-Motru. Geschichte der Nationalökonomie. S. Piat. Studiul închinat lui Vasile Pârvan . care au fost în chip deosebit pretuite. Studii si recenzii în care expune critic teorii si fapte ale altor cercetatori a) Despre personalitati si sisteme 5 Kant. Studiul privitor la Masaryk ilustreaza viata unuia din acei "pedagogi sociali" a i natiunilor al caror rol a fost aratat mai sus. Studiul consacrat d-lui Radulescu-Motru. M. I.Dionisie Roman. H. 1928. fiind ut ilizate ca baze de discutie de catre criticii autorilor recenzati. Der moderne Kapitalismus. Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. b) Despre carti si articole Recenzia unei carti asupra lui V. 1909. 567. conturându-i fizionomia culturala. W. 34 C. 1921. Studiul despre A. Xenopol. D'ou nous venons. 1906. La morphologie sociale. Schmoller. Conta de I. Tarde. un centenar de la moartea lui. 9 Recenzia cartii lui: Frank Alengry. Die Zurechnungslehre Aristoteles. 1908. 12 Nota asupra tendintelor psihologiste în miscarea de reforma a dreptului penal s i a procedurii penale în Germania.. 36. M. 1906. S. Die Einzelne und die Gesellschaft.Eine Skizze zur Wiederkehr seines Todestages. O caracterizare. vol.

desigur. 64 Sociologie româneasca. Profesorul arata cum fiecare unitate mai larga este. 1904. 42. 35 Societatea Natiunilor. într-o desfasurare larga. Temeiurile teoretice ale cercetarilor monografice. nr. 47 Sociologia . D. S. 206. 1930.. tocmai în momentul în care D. B. in ihrem einheitlichen Z usammenhang . consacrate sistemului si met odei sale de cercetare a) Despre sistem 2 Egoismus und Altruismus. un instrument de realizare a a idealului social. Gusti îsi lamurea ultimele temeiuri ale doctrinei sale despre vointa sociala.. 1922. 1924. 1936. Singura realitate inte grala este natiunea. stiinta a realitatii sociale. Zur soziologischen Motivation des praktischen Wollens . 24. 45 Problema federatiei statelor europene.. urmatoarea. Gus ti arata mai întâi insuficienta încercarilor unilaterale de a explica natiunea prin el ementele unui singur cadru. M. a natiunii. Materia acestor studii a fost cercetata cu prilejul expunerii conceptiilor Profe sorului. nr. S. etica si sociologie. si în ce fel se realizeaza ierarhiz area justa a scopurilor fiecareia. Conceptia sa asupra natiunii este.. Dintre toate aceste studii. consacrate câtorva unitati si probleme. 1935.schita unui sistem de sociologie. 99. Gusti arata. 31 Partidul politic. ca natiunea nu e un lucr . M. 121. S. 469.. Substituind apoi explicatiilor unilaterale. p artidul. S. stiinta si reforma sociala. 1936. unitate vie. cadru spiritual d e activitate si ideal. Soziologie. 1935. 1920.. 7-9. simultan. anarhism.. 1932. 54 Elemente de sociologie. socialism. conservatoare. asa ca nu mai e cazul sa revenim aici. 1935. C. Expuneri teoretice de ansamblu. M. formata din societatea de fapt a natiunilor. 3. cu indivizi aut onomi. 255. 1935. explicat ia prin sinteza dinamica a cadrelor. S. de natiuni autonome. S. 160. 1919. M. M. 25 Realitate. 52 Sociologia militans . Ca de obicei. D. M. M. cel mai de seama este desigur acela consacrat Proble mei natiunii. decât c ea rezultând din adiacenta acestor recenzii cu catedra de Istoria filosofiei antic e a Facultatii de la Iasi. o functie organizatoare. Cercetari stiintifice concrete.Prolegomena zu einem System.. 1936 (44). . 28 Comunism. organizatie autonoma. Individul izolat este pentru el o abstractie. S. sistemul sociologic si etic al unitatilor sociale. 18 Despre natura vietii sociale. 69 Sociologia unitatilor sociale. M.. 1936 (40). sau fragmentare. în "Soc[iologie] româneasca". dar orientata spiritual catre lumea idealurilor umanitatii. pentru cea subordonata. 1909. Originea si fiinta ei. împotriva doctrinei realiste. în linii mari. Politik und Ethik.totel. 1934. b) Despre metoda 49 Sociologia monografica. M. societate si stat în Constitutie. S. statul. 30 Individ. 1910. 67 Cunoasterea sociologica si actiunea culturala. în care a plica realitatii sociale metodele lui de cercetare a) Despre unitatile sociale 26 Problema natiunii. 17 Introducere la cursul de Istoria filosofiei grecesti. 10. Aceata coincidenta este mai însemnata. sindicalism si bolsevism. S. 15 Sozialwissenschaften. 1936. 61 Temeiul muncii echipelor studentesti: monografia. înradacinata în realitatea sociala a cadrelor. care merge de la individ pâna la um anitate.Cercetari partiale si cercetari integrale sociale. 1922. 19 10. Aceste studii cuprind. [în] "Soc[iologie] româneasca". care o confunda cu poporul. 1919. ce i s-a oferit în urma acestor studii.Introducere în sociologia politica. 53 La monographie et l'action monographique en Roumanie.

Menirea Radiofoniei Românesti si Universitatea Radio. S. S. Masura natiunii nu o gaseste însa în ea însasi. Vointa de a învinge si de a-si impune idealul sau este factorul dinamic esential care genereaza acest proces si care îsi subordoneaza toate manifestarile. 1915. 1908. motivata de comunitatea cadrelor. 428. o existenta dinamica. printr-un singur cadru. b) Despre relatii si procese sociale 3 Die Donaufrage. 200.. S. în care cerceteaza critic aceasta realitate. Eine Studie zur Einführung in die pressrecht lichen Probleme. . 21. S tudiul sau este construit pe acelasi plan vast. ziua Regelui. 1904. Dupa zece ani de lucru. Cultelor si Artelor. 461. 1927. M. Banatului si a p artilor locuite de Românii din Ungaria la Vechiul Regat. fapt care-l apropie de teoreticien ii voluntaristi.. 464. dupa realizarea unitatii politice a natiunii românesti. un proces. S. S. M. 40 Politica culturii si statul cultural.. 314. 42 Cu prilejul aniversarii de zece ani de la unirea Ardealului. 1922. S.Spiritul cooperatist si cooperatia. propunând reforme pentru înd reptarea ei. 43 Problema organizarii muncii culturale. Gusti înlatura arbitrarul aderentei individuale. 1928. M . Spre deosebire de acestia. 1912. 1905. sau în care expune rezultatele activitatii reformatoare întreprinse sub îndrumarea lui: a) Despre organizarea culturii în ansamblu 24 Asociatia pentru studiul si reforma sociala în România. S. S. 1913. M.. ziua Tarii. în care dezvolta ideea misiunii culturale a României. 1930. 1929.. M. înlocuindu-l cu aderenta colectiva. M. Gusti înlatura mai întâi explicatiile unilaterale. 1928. D. . 1930. 44 Institutul Social Român. M. 1930. însa. D... care-i gasesc temeiul în faptul autodeterminarii.. 1935. 6 Die Grundbegriffe des Pressrechts. . M. 57 8 Iunie. 1928. 1936.. S. S.1931. 1915. 1914. Politik und Ethik an der Universität Iassy.. S. 456. Un si stem de propuneri cu numeroase documente si planuri anexe. M. cel mai de seama e cel consacrat sociologiei razboiului. 447. Lucrari consacrate studiului politic al realitatii sociale si îndeosebi a vieti i culturale. b) Despre organizarea vietii universitare 19 Ein Seminar für Soziologie. Câteva lamuriri. ci un lucru în curs de a se face. 50 Un an de activitate la Ministerul Instructiei. 39 Universitatea sociala (Prefata la Calauza studentului). M. c) Despre organizarea culturii populare . Natura unitatilor ei este voluntara. 23 Studii sociologice si etice. 365. 1934.. 20 Necesitatea reorganizarii Bibliotecii Centrale de pe lânga Universitatea din Ia si. .Cultura poporului. 21 Întemeierea Bibliotecii si Seminariilor de pe lânga Universitatea din Iasi. 1925.Anteproiect de organizare a culturii. 1935. ca si cel consacrat natiunei. 55 Les Fondations Culturelles Royales de Roumanie. 442. 37 Universitatea sociala. De asemeni. D. 46 Îndreptar pentru studentul de la Facultatea de Filosofie si Litere din Bucurest i. 66 Consideratii în legatura cu un concurs universitar. 13 Die Grundbegriffe des Pressrechts. 56 Die königlichen Stiftungen Rumäniens. 1935.. prin care p articipa la creatia si îmbogatirea umanitatii cu valori universale. ci în actiunea ei culturala. M. S. M. . însemnat e stadiul închinat unirii Provinciilor Românesti. 1918. M. 1929. Eine Skizze. sp re a pune în relief principiul unificator al fenomenului: conflictul de vointe soc iale. Dintre aceste studii. 1933. 48 Politica scolara în cadrul statului cultural. 1923. contractul uni lateral. 395. dupa D. 450.u facut. La fel. fiecare cu temeiurile ei particulare. 418. Gusti. 32 Fiinta si menirea Academiilor..Radiofonia si scoala. 22 Sociologia razboiului. S.

2) desprinderea faptelor esentiale prezentate în ace asta literatura. sindicalism si comunism. Acestea constituiesc. este studiul consacrat Problemei natiunii. Stilul Profesorului e vioi si elegant. 1936. sau pentru alte prilejuri. La încheierea muncii. studiul consacrat unui proces social. stiinta si reforma sociala. Scolile taranesti. 1935. 4) stabilirea implicatiilor practice ale acest ui sistem. cele doua studii consacrate teoriei si metodei de cercetare a vietii sociale: a) Realitate. materia cursurilor trebuind sa constituie a doua parte. aceste studii sunt însa înt otdeauna expuneri de cel mai mare pret asupra problemelor cercetate de ele. Nicaieri gândirea Profesorului nu s-a construit mai arhitectonic.". Metoda lui de expunere îmbratiseaza succesiv: 1) cercetarea sistematica a literatu rii chestiunii si critica ei. argumentarea lui nu s-a dezvoltat mai riguros. cea mai mare parte a lucrarilor publicate ale profesorului Gus ti nu sunt carti. în conceptia Profesorului. carte care. fie pentru "Arhiva. Tot despre scolile taranesti. Cum am vazut. Dintre lucrarile publicate pâna astazi de Dimitrie Gusti sunt indispensabile pentr u precizarea fizionomiei sale culturale. d) Originea si fiinta Societatii Natiunilor. 1936. 2. al gândirii Profesorului. a stilului nobil. socialism. 1935. cea stii ntifica. 3. Chezasia unei munci rodnice: caminul cultural. cel mai de seama. fata de a carui doctrina a natiunii Profesorul av ea sa încerce una din rarele precizari în care gândirea lui se articuleaza direct pe a . ci studii. alternând fraza rapida. Muzeul Satului Românesc.51 58 59 60 62 63 65 68 70 71 72 Idei calauzitoare pentru munca culturala la sate. Învataminte si perspective din munca echipelor studentesti. e) Problema federatiei statelor europene. intitulat: a) Sociologia razboiului. 1935. 1935. cele cinci studii consacrate unitatilor sociale: a) Individ. un fel de rezumat substantial. studiul consacrat doctrinelor sociale: a) Individualism. în care se poate afla concentrata întreaga lui învatatura într-un exemplu viu si care.. ar putea servi drept unica il ustrare a sistemului sau. urmatoarel e lucrari: 1. cu fraza bogata.. teoretic si apli cat. 1936. e destinata sa reprezinte aspectul dinamic. activ al gândirii lui. 1935. a sistemului: "sociologia cogitans". doctrina lui nu s-a formulat mai articulat si mai pregnant. Fundatia Culturala Regala "Principele Carol" si învatatorii. 1936. incisiva a stilului natural. În sfârsit. în afara de lectia inaugurala. dezvoltata în perioade echilibrate. Un scop al muncii noastre: Muzeul Satelor Românesti. Dupa cum se vede. Cele care au vreo legatura cu activitatea lui didactica vor fi cercet ate o data cu expunerea chestiunilor respective. Întocmite fie pentru conferintele Institutului Social Român. Dintre toate studiile. b) Sociologia monografica. la un loc. ca în acest studiu. cele doua planuri se întrepatrund însa atât de strâns în gândirea Profesorului. la nevoie. Poate numai în unele pasagii din raspunsul sau la discursul de receptie al d-lui [ Radulescu-] Motru la Academie. 1936. încât cele mai multe lucrari se situa pe amândoua planurile cugetarii sale. Cea mai mare parte a acestor studii au fost adunate în Sociologia militans. Scoala primara si cultura poporului. Aceste studii dezvolta ideile fundamentale care stau la temelia activitatii sale practice. anarhism. Catre echipe. 4. Despre "Curier". societate si stat în Constitutie. 1934. 3) stabilirea raporturilor reale dintre ele si construirea sist emului acestor raporturi. c) Problema natiunii. b) Partidul politic.

proceselor si tendintelor sociale care. paralel cu tendintele sociologice. Profesorul facea. naturi puternice si personale. profesorii din aceasta categorie dispretuiesc bibliografia. Întâlnim astfel. Totusi. mai putin. unitatil or. toata materia fiecarei discipline era expusa în cadrul câte unui curs de un singur an. IX. Am expus de asemeni si conceptiile sale speciale asupra societatii si asupra p urtarii omenesti. În ultima vreme. Profesorul alterna cursul de sociologie (1921-1922 si 1923-1924 ). asa cum au fost dezvoltate în cursurile sale de sociologie si et ica ori în studiile sale publicate în rastimp. erau oarecum neglijate în ciclurile precedente. cu sporirea timpului de scolaritate impusa studentilor. cel din 1931 (Amzar).ceea a preopinentului. relatiilor. dupa 1925. FORMELE ÎNVATAMÂNTULUI Cursul Transmiterea orala a sistemului Tipologia didactica Substanta. Cursul de estetica se facea de d-l Tudor Vianu. si mai mult. Am vazut cum concepe profesorul Gusti functiunea cursului si a seminarului sau. Despre cursurile sale de la Iasi nu stim astfel decât din descrieri. N-am asistat personal la cursurile profesorului Gusti decât cu începere din anul 192 1. din care unul consacrat teoriei generale a cadrelor vietii sociale (1926-19 27) si celalalt teoriei generale a manifestarilor sociale (1927-1928). asa cum o gasim formulata înca de la începutul carierei lui didactice . polemici împotriva altor pozitii. din pricina lipsei timpu lui. Sa vedem cum le realizeaza. lucrarile lor. iar în celalalt. cursul de sociologie a fost dezvoltat pe o perioada de doi ani. Am expus mai sus conceptia generala a profesorului Gusti asupra sistemului de st iinte sociale. actiune si metoda Fizionomia generala a învatamântului gustian Dinamismul organizator Instrumentele de lucru pe cari universitatea le pune la dispozitia profesorului pentru a-si îndeplini misiunea didactica sunt: cursul si seminarul. cu acel de etica (1922-1923 si 1924-1925). pe lânga curs ul de estetica. Ideile lor sunt idei-forte. 1. etica politica. ju decând dupa ideile dezvoltate în lectia inaugurala de care am vorbit si dupa un plan al cursului sau publicat înainte de razboi. Ei îsi stapânesc materia intuitiv. Cursul de etica pare a se des doi si el. Sa încercam sa precizam aci fizionomia cursurilor sale în genere. cursul de sociologie al profesorului Gusti tinde sa se dezvolte pe o perioada de trei ani : primii doi consacrati teoriei cadrelor si manifestarilor. Profesorul expunând un an etica sistematica. cursul de etica. lectiile. cursul de etica din 1928 (A. De ob icei. Mai târziu. si cel românesc în special. Ionescu). Învatamântul universitar în genere. subiectiv si dinamic. separat. la Bucuresti. la catedra. În rastimp. dibuirile si informatia exacta. construite uneori numai din nevoia rafuiel . Din cursurile facute. al treilea. pe care le însufletesc prin raportarea lor necontenita la actualitatea vie. cunoaste mai multe tipuri de profesori. framântate de problemele lor proprii. ideile lui din aceasta perioada nu pa r a se deosebi de cele împartasite mai târziu. un curs introductiv de filosofie a culturii cu studentii anului preparator. De asemenea. d-l Vianu face. Cursurile de sociologie si etica ale profesorului Gusti s-au dezvoltat an cu an. 1926-1927 (Stahl) si 1931 (Amzar). fara înte legere pentru munca altora si incapabili sa se orienteze în realitate altfel decât p rin daruiri totale. au fost editate mai cu îngrijire si pot fi folosite înca: curs urile de sociologie din 1925-1926. în sinteze mari de fapte. În primii ani. aluzii la evenimentele din jur. un prim tip de profesor. precum si a activi tatii sale seminariale.

sunt contributii cinstite la progresul stiintelor. gata facuta. temeinicia fiecarui element. 2. Lirici si temperamentali. în sfera valorilor pure. migalos. ca su bstanta de asimilat. puneri la punct. care preda materia completa a manualulu i sau tratatului de specialitate. existenta celor doua tipuri nu e greu de lamurit. profesorul devine "profet" si glasul lui hotaraste o clipa destinele obstii. Ei pot dinamiza. expuneri concrete a ceea ce s-a facut si a ceea ce a mai ramas de facut într-un domeniu definit. documentat. potolit. atent la amanunte. ci sa deprinda pe studenti cu mânuirea instrumentelor de lucru. retezator de avânt si îndreptator de greseli. de obicei. de cele mai multe ori. preocupat ca expresia sa nu-i depaseasca gândul. ori a unei scântei de sus. sub stantial si obiectiv. Atunci. prin perspectivele pe cari le deschide cursul sau a supra ei. acesti profesori covârsesc prin activitatea lor proprie. instruieste. de obice i. rep rezinta o sinteza a celorlalte doua tipuri. rezultatele experientei si reflectiilor proprii cu cercetarile ma i vechi. masele. olimpian. Sintezele nu îi displac. Contemplativ. concentrând în jurul lor. El nu se adreseaza deci. dar care lasa exclusiv pe seama lecturii acestora cunoasterea ei efect iva. ca si tipul substantial. Experienta stiintifica acumulata. Lectiile lui sunt predanie de adevar. tovarasia sigura a el itelor. cu obiectivitatea. 3. în parte de îndoita modalitate de existent a a actiunii sociale.ii. dezinteresat. uneori. Totdeauna riguros. ca metoda. Dar. nu ramâne decât amintirea unei flacari. ca cel dintâi. Transmitând numai cunostinte verificate. în viata universitara. "metodic". Între tipul profesorului "substantial". dar strivesc pe a celor din jur. Ceea ce exclude. Învatamântul fiind si el o actiune sociala. Preocupat sa cunoasca tot ce s-a facut. el e preocupat. si când o face. a tehnicilor. exclusivisti. Explicatia existentei acestor doua tipuri tine în parte de deosebirea psihologica dintre tipul subiectiv si [cel] obiectiv. dar nu le încearca niciodata. ca cel din urma. ascultatorul trebuie sa-si adune sufletul di n cenusa. spre deosebire de tipul activ propriu-zis. pâna ce n-a verificat. si confrun ta. întelegator crit ic. societatea cartilor si a egalilor sai.) Ceea ce uneste ac easta sinteza e dinamismul. multimilor. el nu procedeaza intuitiv. sau spre cele în curs de a se face. pe care îl întruchipeaza Dimitrie Gusti. pe un altul. Glasul lor se aude afara din universitate. tipul metodic e un tip activ. ca orice actiune d e acest fel. în loc sa fie însa transmisa de el dogmatic. fara sa-i pese de participarea studentilor la curs. Dar odata "ceasul lui" trecut. dispretuind agitatia a ctualitatii spre a pluti. daca nu entuziasme aza. Substanta fiind corelata obiectivitatii si subiectivitatea actiuni i. Risipita vraja. (Una din sinteze. nu e a scultat. ca tipul dinamic. Lucr arile lui. ci reflexiv. ca instrument de lucru. sa poa ta crea stiinta ei însisi. de obicei. în clipele esentiale. sub impresia subiectivitatii. în anumite împr ejurari. în locul atractiei capricioase a masei. care se multumeste sa entuziasmeze pe stud enti pentru materia predata. în amanunt. el nu se daruieste niciodata clipei. semanatori de idei si creatori de curente. întâlnim. si de tot ce urmeaza sa se faca! Dar pentru a se hotarî. toata atentia multimi i. Dimitrie Gusti reprezinta un al treilea tip. Totdeauna în opozitie cu acest tip. sub specie aeternitatis. si mai mult de ce trebui e sa stie. de profesor a carui prin cipala atentie nu e nici sa predea materia stiintei în mod impersonal. si tipul de profesor "dinamic". profesorul din aceast a categorie prefera. Si glasul lui. decât de ce are de facut. El nu contempla ideile în etern itate. rascolitori de suflete. a li teraturii. deveniti la rândul lor independenti. e numai pentru a o preveni sa nu se lase is pitita de vraja subiectiva a individualistilor. preocupat mai mult de adevar decât de bine. ca pentru c arte. Ca si tipul dinamic. si nici numai sa entuziasmeze o clipa pentru ea. ci lucreaza pentru timp. e contemplatia s i subiectivitatea. Tipul acesta al profesorului "metodic". învatamântul lor. poate fi orientata spre lucrurile gata facute. e t ransmisa de el în mod critic si activ. în sfârsit. ideile lui sunt. în felul în care procedeaza tipul substantial. în asa fel încât acesti studenti. . darâmatori de idoli si rasturnatori de perspective.

oamenii cei mai tenaci se uzeaza repede. Si. toate. Dimitrie Gusti e în vesnica framântare pentru aflarea acestuia. Firea lui e setoasa de or dine si realitate. Nediscutabil pare faptul ca Profesorul este în primul rând un mare organizator al stiintelor si al actiunii sociale românesti. Cât despre lucrari. Pentru el. El e si un mare animator al vietii noastre culturale. sau expunerea rezultatelor provizorii obtinute prin aplicarea me todelor. În jurul lui roiesc totdeauna to t soiul de cercetatori. mijloace de lucru. vesnic mobil. destinului colectivitat ii. ci cheama elitele sa coopereze pentru ridicarea maselor. pentru el. într-un anumit domeniu. e destul de rar în Universitatea româneasca. Un duh neastâmparat. viziuni de santier: buletine d e analiza a mijloacelor tehnice de care dispune stiinta. foarte frecvent în Apus. Creatia este pentru timp. într-o clipa de avânt. si altul. Dornic de a se gasi între egali. seminariile. gândul comparatiei ne duce la ceilalti doi mari dascali ai Universit atii românesti contimporane. mai întâi un plan. Dimitrie Gusti n-a abordat odata o problema fara ca de pe urma lui s a nu apara. fara mijloace de lucru. Tipul acesta de profesor. vizionari. De a ceea. Colaborarea lui cu egalii se savârseste pe ntru masa. alaturi de profesorii obiectivi. Dimitrie Gusti e grabit sa creeze. de bunavoie. Aceeasi pozitie sintetica determina orientarea sociala a învatamântului sau. daca e judecata temeinica si ofera posibilita ti de realizare. Dimitrie Gusti nu ramân e totusi surd ca ei. me todic. programe noi. "La treaba buna. misiunea elitelor fiind subordonata. deosebit de activitatea lor faptuitoare. la fe l. Ce poti sa faci. ele sunt. vine altul. dupa el. îsi dobând esc autonomia.Organizarea nu e însa posibila fara plan. iscoditor. toate. în primu l moment. împreuna" pare a fi. nu se maturizeaza la el. dupa el. deprinder ea mânuirii lui. trebuie înfaptuit dupa aceea. Profesorul e în sa mai mult decât atât. ca si primul. la chemarea masei. Îndata ce s-au maturizat. Fara sa vrem. mereu altele. oameni practici. ca acestia. pentr u cercetarea unei anumite probleme. cei buni s-aduna: mult pot. Ce s-a închipuit trebuie imediat concretizat în fapta. actiunea lui nu va fi niciodata alaturi de aceea a razvratitorilor de mase. Si fiecare e primit la fel. Între lini stea celui din urma si nestâmparul celui dintâi. un cuvânt de ordine. institutii noi. mai departe în lucrarea comuna. profesorul Gusti nu e niciodata singur. E pus în legatura cu cei pe care ideea lui e chemata sa-i intereseze. putini buni. Chiar i nstitutiile pe care Dimitrie Gusti le întemeiaza. ideile lui sunt. Continuitatea efortului organizat stimuleaza actiunea în chip mult mai efic ace decât biciuirea trecatoare a entuziasmului. fara preget. Trebuie in . activ. De aceea. planuri de lucru pentru un proiect si un sec tor determinat. fiecare devine autonom. ci chiar în cursul faptuirii lor. el nu se retr age îndata dupa aceea. actiunea lui nici nu se va risipi. la un moment dat. Câte creatii de ale lui n-au ajuns astfel sa faca faima altora? Dar ce importa? Vin îndata altele la rând. ca si profesorii de al doilea tip. fa îndata! Dar neastâmparul sau creator nu se margineste numai sa scrie carti si sa antreneze oameni dupa sine. Daca deci. descoperitor de oameni si fauritor de mijl oace. activitati noi. Propunatorul primeste sugestii. în primul rân d pentru a denunta maselor primejdia înselaciunilor subiectivitatii. Cursurile lui sunt predarea unui instrument de lucru. stimulator de energii si ordonator d e eforturi. Caci oamenii. Nu pentru et ernitate. Orice intentie de înfaptuire i s-ar sugera e imediat cântarita si. fara cadre. de idei. vorbesc de d-nii Iorga si [Radulescu-]Motru. Functiunea care uneste dinamica cu obiectivitatea e spiritul de organizare.Curios. metode de folosire organizata a mijloacelor de l ucru existente si îndemnuri la cooperarea metodica a specialistilor în folosul masel or. timpul nu iarta. iarasi în turnul de fildes. integrându-se. ca si ideile. în care predomina tipul substantial sau cel dinamic. de îndata ce devin viabile. în treprinzator. experimentator. si ideile cele mai fecunde. ca a acestora. nascocitor de probleme. sprijin m aterial si moral. Daca el intra prin urmare în arena. Astfel. Paralela precedenta contureaza un prim cadru pentru definirea activitatii didact ice a profesorului Gusti. Alaturi d e el. îl îndeamna sa nascoceasca necontenit lu cruri noi. e imediat sprijinita. apoi o echipa de lucru si la sfârsit o institutie. cu trecerea clipei de el an! Ceea ce s-a închipuit odata.

Unul din acei "pe dagogi ai vointei sociale" care au de realizat cea mai înalta misiune sociala din câte se pot închipui. care biruie pe toti. sfârsesc prin a fi "deceptii". Lucrurile pe care profesorul Gusti nu le poate suferi sunt categorice si pot fi precis enumerate. sa le scoata d in fire. sa sparga tiparele vechi. gata sa vibreze la cel dintâi gest de elan ori de bunavointa.energia acestui om ramas tot atât de proaspata si de neistovita. since ritatea marilor momente cu politetea necesara convenientelor marunte. aceea de a crea vietii forme si temeiuri noi si de a dezvolta constiinta contimporanilor asupra lor însisi si asupra telurilor actiunii lor. prin munca unui corp s ocial definit. nepriceperea.în tara aceasta rasariteana. toti. Grija lui de capetenie se îndreapta totdeauna spre ce mai e de facut. 2) munca nesistematica. lipsa de generozitate si tendinta de a specula oamenii si s ituatiile. ea îmbina. îti dai seama de prodigioasa activitate de adaptari si de nuante. Proteica si sociala. Nu e cazul. sunt: 1) empirismul. necompetentii. interiorizarea contemplativa. Aci. dar necontenit iluzionat asupra omului si posi bilitatilor lui. Ceea ce nu împiedica pe Profesor ca. scoate oamenii din fire si-i îndeamna sa-si încordeze puterile la maximum. Profesorul se apropie mai mult de d-l [Radu lescu-]Motru. de-a lungul carierei lui didactice. dezinteresate. de ineptiile si rutina birocratica a autoritati lor. în care toate entuziasmele sfârsesc prin a se irosi în scepticismul si indif erenta generala. solipsismul. orice avânt . Niciodata nu l-am vazut multumit de ce a facut. dar si de intransigenta. mai curând sau mai târziu. 3) lipsa de informatie. trebuie sa le ciocaneasca necontenit. de opozitia surda.stitutionalizat. fara sa se urneasca. verva si luciditatea. catre cei care la chemarea lui raspund: gata! Dojana lui întâmpina mai ales pe lenesii care se codesc sa-si iasa din ale lor. la prima ocazie. ba chiar si de sabotarea directa a cercurilor interesate . pentru a le birui. "anim atia" pe care o imprima oricarui lucru de care se apuca. daca te gândesti ca. în savâr sirea ei. de când am început a lucra cu el. Calitatea esentiala a personalitatii lui este dinamismul ei obiectiv si organizator. la fiece pas. 5) necuviinta. 8) interesarea. stimuleaza. superficialitat ea. Nazuinta nestabila trebuie sa se fixeze. de in sistente si rezerve. Un mare organizator si animator cultural! Un exemplar modern din rasa care a dat altadata omenirii pe colonizatorii. fara exceptie. 6) dezorgani zarea. înmormântând. 4) necorectitudinea. ca la începutul carierei! Daca te gândesti ca activitatea lui organizatoare se înfaptuieste în domeniul cel mai complex si nestabil. care e acela al relatiilor sociale. deopotriva. cum e a lui Nicolae Iorga. printr-o echipa. orientat spre fapta. uneori. dar întotdeauna încântat de ce va face. care cucereste. de inertiile si nesigurantele tem peramentale ale colaboratorilor. Sa nu se creada însa ca aceasta extrema elasticitate spirituala a efortului gustia n nu-si are limitele ei. Recunostinta lui. ca a elevilor l ui Maiorescu. Necontenit deceptionat de oameni. necorectitudinea. c u nici un pret. Lucrurile pe care Dimitrie Gusti nu le poate suporta. sa reînceapa! Ceea ce-l fereste de deziluzii mai grave este faptul ca entuziasmul sau e totdea una activ. în cel mai înalt grad. Inventarul lor va servi la conturarea definitiva a profilului profesoral. 7) izolarea. dar merg. Stai câteodata si te miri. Profesorul se loveste. Mai curând sau mai târziu. amestecul. lipsa de tinuta stiintifica. prostia . . asa l-am cunoscut pe profesorul Gusti. incultur a. calapoadele dupa care lucrurile merg anapoda. E în el un duh de tinerete neb iruita. coplesita de lene si t embelism. fauritori de civilizatii. atât de exigent si de ironic când critica falsele valori. impresionismul. si ca. nestiinta. cele cu care nu se împaca. nici "olimpiana". plasticitatea ar pu tea dovedi existenta unui spirit amorf. omul acesta atât de bine informat întotdeauna. pe care trebuie sa le folo seasca omul hotarât sa biruiasca.este în fond un entuziast. Omul acesta care uneste în chip atât de neasteptat neastâmparul creatiei si spiritul o rganizator. Figura lui nu e nici "profetica". neinformatia. Cu aceste precizari deslusim mai exact chipul profesorului Gusti. Fara anumite neputinte si refuzuri. cum . refuzul de a coop era. si mustrarea lui pe siretii care simuleaza osteneli.

desfasurata în mai multe probleme. de revista sau o carte. C. g elosi de renumele câstigat de elevii lor. gelosi de i nformatia lor . îti pune la dispozitie carti le lui proprii. Îmi amintesc desigur de acele vremi în care seminarul. precum si din lucrarile tiparite ale acestuia. seminarul se ocupa cu cercetarea desfasurarii istorice a doctrinelor. se desemna unul ca referent. seminariile lui reprezinta atelier ul în care se deprinde mânuirea acestui instrument. deci. Petrescu). cum se extrag pasagiile de u tilizat si cum se folosesc. ceil alti. Amândoua aveau ca obiect o tema generala. cu o migala pretioasa si cu o pasiune admirativa pentr u informatia corecta si complexa asupra problemelor puse în discutie. în cari stiinta mai poate fi m onopolizata -. în vreme ce unii profesori. a creat si a impus valori. La cursurile si seminariile lui insista totdea una asupra bibliografiei. clasele (I. Despre ce au fost seminariile de la Iasi nu avem informatii decât indirect. Nu o data Dimitrie Gusti nu se sfieste sa învete pe studenti "secretele profesiona le" ale mestesugului carturaresc. Cum se citeaza. macar astfel. încât problemele sa aiba un aspect stiintific general si un caracter de aplicatie concreta. SEMINARUL Misiunea lui. trebuind sa participe la colocviul care urma totdeauna dupa c itirea lucrarii. se tinea în sala a V-a a vechei Univer sitati si studia doctrinele politice ale lui Machiavelli (Radu Budisteanu). numero ase prefaceri. în vreme ce alti profesori. mai mult decât oricine. ascund studentilor cu grija propriile lor izvoare de informatie. se întorc ca Saturn împotriva acestora ca sa -i distruga de îndata ce cuteaza sa emita vreo parere originala deosebita de a lor . din ce ea ce a scris D. Claudian) sau Jean-Jacques Rousseau (Gabrea). Principalul obiectiv al lucrarilor de seminar îl constituie. cu cercetarea sistematica a problemelor. cum se adnoteaza. alt an. Tema era astfel aleasa. P reocuparea aceasta de initiere tehnica si de progresele stiintifice ale studenti lor sai e aproape unica în Universitatea româneasca în care profesorii sunt preocupati mai mult de ideile lor decât de formarea elevilor. formarea person alitatii cercetatorilor sociali.Dimitrie Gusti îsi sprijina studentii cu toate puterile lui si se bucura de izbân zile lor ca de niste izbânzi proprii. Gusti în revistele straine asupra acestui seminar. Astfel. ca si de seminariile în care se studia problema cadrelor: biologic (Facaoaru).X. Seminariile conduse de profesorul Gusti au suferit. superioritatea si distanta fata de acestia. Formarea personalitatii cercetatorilor Originea aplicatiilor sistemului Monografiile sociologice si etice Spiritul seminarului Munca de echipa Daca cursurile profesorului Gusti alcatuiesc forul în care se transmite instrument ul de cercetare ce-l constituie sistemul sau. cauta mijloacele sa te puna în contact cu cercetatorii competenti de îndata ce te vede preocupat de o chestiune. cum se redacteaza textul provizor si cel definitiv si cum se tipareste un articol de ziar. pentru a-si pastra. dezvoltându-se paralel cu problemele iscate la cursurile sau în lucra rile lui. Di mitrie Gusti te întâmpina întotdeauna cu ultima informatie. Hobb es (Al.obicei specific culturilor înapoiate. sau problema unitatilor sociale. în aceste conditii. Un an. Nu e. deci. istoric (Pasa). Dimitrie Gusti a facut scoala în Unive rsitatea româneasca si ca. coreferenti. Învata pe stud entii sai cum se citeste o carte. de-a lungul timpului. iar dintre toti studentii care preparau acelasi subiect. Si una si celelalte arata ca între seminarul de l a Iasi si primele seminarii din Bucuresti ale profesorului Gusti n-au existat de osebiri esentiale. La fel. Studentii erau obligati sa cerceteze un anumit numar de carti fundamentale recom . condus direct de Profesor. mai mult sau mai putin straluciti. Fiecare student alegea câte o problema. de mirare ca.

Profesorul nu se sfia sa ironizeze crunt pe delincvent. de asemeni. bibliotecarul. studentii în sociologie îsi împart mu nca. Profesorul trece la înfa ptuirea dezideratelor programului. Între doctrina realista. încât studentii cârteau ca ar fi d "superstitia valorilor". apanagiul stilului asa-zis "gazetaresc" . care confunda natiunea cu poporul. ci "omul politic" obisnuit. sa foloseasca lucrarile seminarului la rezolvarea problemelor s ociale de imediata actualitate. care dainuieste pâna azi. ei se caznesc sa înteleaga adevaratul concept al nationalismului. cu conditia sa aiba v aloare de argument. adunati în jurul Profesorului. pentru ca studentii sa le cunoasca. apoi sa-si completeze bibliografia singuri. si nu stiu daca n-a poftit pe preopine nt afara! Ne-am mirat atunci de aceasta vehementa. Mai departe.andate de Profesor. C. Profesorul. Comunitatea de lucru a echipei din 1923 nu ramâne fara roade. care nu urmareau decât "sa faca efect" asupra cole gilor. În anul 1923. dar si o tinuta intelectuala si etica fata de idei. discutata si lamurita. impusa de identitatea cadrelor si de asemanarea manifestar ilor. înlatu rând taria invectivelor menite sa ascunda slabiciunea argumentelor si parada de er uditie când nu era decât de suprafata. Acolo. restabilind ordinea îndata. si d octrina pur autodeterminista. D imitrie Gusti îsi aduna studentii în fostul local al Bibliotecii Pedagogice a Casei Scoalelor. Când preopinentul era îndraznet. Altii cerceteaza situatia comparativa. în chip minunat. îsi face loc în mintea lor adevarata idee a natiunii. Profesorul nu admitea însa improvizatii le studentilor. care a îndraznit sa califice. cari risipiti pe ulita îsi striga sentimentul vag al unei nevoi de actiune fara ideal precis. Aci se vadeste. când izbucneste greva studenteasca. pe atun ci student. Caci ceea ce cauta sa impuna Profesorul prin seminar nu erau numai idei. Mi-aduc aminte de indignarea Profesorului fata de un student al lui. Preopinentul s-a încapatânat. Aplecati asupra Nationa litatii în arta a d-lui A. Tot atât de rau primite. care toata viata a visat înfiintarea unui institut de presa. un anumit respect fata de demnitat ea cugetarii. Unii desfrunzesc fisierele bibliotecii spre a gasi literatura explicativa a misc arii studentesti. motivata de c omunitatea de soarta. Studentii se pun pe lucru si dupa câteva luni. în Bucuresti. Cu blândete uneori. pusa la dispozitie de d-l Bi ber. Orice idee era primita. în cursul disc utiei. Amândoua. aprinsa. ca si invectivele. Profesorul aducea totdeauna în sala cartile despre care se discuta si le facea sa circule. de "sfertodocti" cum îi placea sa-i numeasca cu o vorba a lui Pârvan. exista înca. avea gr oaza de asemenea "gazetarie". Zadarnic a sarit Alexandru Vianu. fata de ideile vremii. precum si de nadejdea viitorului comun. cu un ton autoritar. inspirata de comunitatea idealuril or etice. . dintre cei mai buni. cu ultimele lucr ari aparute asupra subiectului. erau "cliseele retorice". întemeiata pe vointa trairii în comun. adunate de pe ulita. chiar atunci când comba ti pe adversar. caracterul metodic al învatamântului sau. Profesoru l deprindea pe studenti sa fie corecti în tinuta si continutul comunicarilor. "Principele" lui nu e un monstru . la mesele din salile Casei Macca. Furtuna trecuta si lucrarile intrate în fagasul lor normal. conceptele g ata facute. Evoc în gând amintirea acelor seminarii! Discutia se isca totdeauna. care-ti impune curtenie si stapânirea de tine. Dimitrie Gusti gasese cel dintâi pri lej. si Cooperativa studenteasc a . Astazi o înteleg mult mai bine. chiar destepti. sub îndrumarea de fiecare clipa a Pro fesorului. cu toate ca personalitatile puternice îl interesau pâna într-atâta. oarecare temere de "geniile" pus tii. În vreme ce Universitatea sta închisa pentru marea masa a studentilor. vorbim de cuprin sul lui. de asemeni. dadea indicatii asupra felului în car e trebuiesc citite si folosite. sa arate ca. dar tare intransigent în vorba. A raspuns tare de tot. care. Aci îi lamurim numai geneza. trecut la Rectorat. Programul studentesc e gata de tiparit. drept "canalie" pe Machiavelli. Avea. Era desigur o copilarie! Dar Profes orul nu a admis-o. împreuna cu studentii. Tineretul punea patima si problemele erau p asionante. Rezultatul e Oficiul Uni versitar. Cuza. care aseaza natiunea în arbitrar. ridicând tonul. alteori cu ironie si câteodata chiar taios. pâna a rosti t epitetul injurios la adresa florentinului.

Gh. si studentii: C. D. Dar voia buna a tineretii biruia. asistent. chipul vietii sociale si sufletesti a stramosilor no stri. O munca în colaborare. profesorul D. dupa observatiile facute direct asupra asezar ilor. Pentru întâia oara însa. îndeletnicirilor. Convins ca o cercetare sociologica nu este posibila decât prin colaborarea special istilor. Eram acum peste patruzeci de insi. D. Gusti a izbutit. vor fi întovarasite. si condu cerea generala a echipei -. I. primeam vesti. Bureau si alti ce rcetatori monografisti si etnografi. Si. Întorsi în Bucuresti. În vara anului1928. Vedea crescând frageda întreprindere sti intifica si multiplicându-se în zarea satelor numeroase pe care le strabateam din fu ga.În curând. pasionatul cercetator al "omului" si al "formei lui vii". în 1927. A vorbit masurat. si destule greutati în tâmpina colaborarea la tot pasul.pri n ce minune? . nadejdilor si ostenel ilor oamenilor de la tara. de cercetarile echipelor monografice ale priet enului sau. Popescu. religia si moralitatea: eu. Si cam pe aproape de Pastele anului 19 25. Eu am plecat apoi în Franta. manif estarile administrative: Belcin. Dimitrie Gusti por nea cu studentii sai ca sa-i formeze la aceasta munca. D. V. în zece zile de munca. Metoda de lucru e aceeasi. ceea ce în fapt traia ca un tot.. Nomenclaturile lor sunt comparate cu planul cursului din 1910 al profesorului Gusti. De la începutul anului scolar 1924-1925 studentii se pun pe lucru. Era acolo d-l profesor Rainer. Profesorul a multumit echipierilor pentru munca înfaptuit a. Dumitrescu. recunoscând greutatile drumului de strabatut. Aceasta expeditie de zece zile a "Argonautilor" monografiei în cautarea "lânei de au r" a realitatii românesti deschidea o epoca. credintelor. care consimtisera. adânc gânditor. de acum. Îndata dupa Duminica Tomii. Dar în ochii lui era o bucurie greu de as ternut în scris. printre noi erau specialisti încercati în di sciplinele necesare ansamblului cercetarilor monografice. Însem narea problemelor esentiale care revin în fiecare sistem si apoi rânduirea lor logic a. manifestarile spirituale. Confruntarea planurilor si metodelor preexistente si critica lor. munca a a urmat fara preget. Fireste. am a gasit echipa la Fundul Moldovei în Bucovina. Ion Belcin. Ionescu . limba si obiceiurile: C onstantinescu. . portului. în sti inta sociala româneasca. Gh. ca totdeauna. Profesorul avea sa dea studentilor o noua sarcina: alcatuirea "planului d e cercetari monografice" si pregatirea acestor cercetari pe teren. de seara în care. sunt cercetati: Le Play. Cârlogea si cu mine. P. economia: Dumitrescu. Era profesorul Brailoiu. cel putin sa masoare greutatile si sa jaloneze calea înlaturarii lor. Vignes. obiceiurilor. care luptau sa reconstituie. literatura si arta: P. istoria: Popescu -Goicea.. d -l Vladescu-Racoasa. Georgescu. Gusti. dar nu fusese pâna atunci înteles decât în ragmente. Cercetarile echipelor arheologice ale lui Pârvan. psihologia: Costin. se muncea înca mai mult paralel decât împreuna. spre a lucra l aolalta. în vagonul-restaurant al trenului care ne aducea înapoi în Bucuresti. Popescu-Goicea. dupa cum mai fu sesera si cercetatori singuratici ai trecutului istoric. între cercetatori specializati în ramuri deosebite. pornesc catre Goicea-Mare din judetul Dolj. cu asistentii sai de la Institutul de Anatomie si Embriologie d in Bucuresti. se înjgheba aici o munca de echipa. ca acum.sa iasa din turnul de fildes al preocuparilor lor.si rezervându-si siesi cercetarea "socialului" ca aspect special. Prej beanu. Împartind rolurile strict: cosmologia: Prejbeanu. Constantinescu-Mircesti. Decusara. chipul autentic al românului de astazi! Cercetatori singuratici ai acestor lucruri mai fusesera desigur. în cea dintâi cercetare monogr afica. Ioan Costin. În timpul verii. Multumirea lui. Si harta pe care studia devenea vie. Rând pe rând. pentru studii. ajunsi curând de pe urma de Alex. daca nu l-as fi vazut aievea. om de va sta cultura. ingenios nascacitor de metode. dar a vorbit cu caldura si entuziasm launtric. din nefericire la noi înca nedeprinsi cu munca în comun. daca nu sa în faptuiasca cea dintâi monografie sociologica (pâna acolo va mai fi drum). zi de zi. dupa ramasitele pastrate în pamântul adânc si neprefacut al vechei Dacii. aratatoare a unui viitor pe care l-as înc hipui în vis. planul cercetarilor e gata. Ionescu. din Ne rejul Vrancei. economia si manifestarile politice: Vladescu-Ra coasa . era sobra. În 1926. care-si propuneau sa întel eaga împreuna. Roux. biologia: Georgescu. Ce li se cere e ste sa faca o aplicatie a sistemului de cercetare la realitate. Tourville. luptând sa reconstituie. din Rusetul Brailei. Mi-aduc aminte.

Campania aceasta a întrecut în amploare tot ce se lucrase pâna atunci. pâna în ultimul ti mp. Si.H. la Sant. cu toti studentii.vazând totu l. la Dragus. Ion Costin. cercetând metoda de lucru în monografie si aplicatiile ei. pâna la venirea lui Traian Herseni din Germania. minunatul cunoscator al a riilor de raspândire ale cântecului românesc. cu aparatele lui perfectio nate de înregistrare. pentru întâia oara. constiincios. îndraznet. pastrat numai în obiceiuri. Burdun. Tema acestui seminar este enciclopedia stiintelor socia le si înfatisarea lor. care stia sa faca sa vorbeasca muntii. Petrescu. o echipa formata din Prejbeanu. pe lânga cercetarile propriu-zise. Ion Zamfirescu. codrii si casele. Stahl si cu mine a lucrat pe îndelete. St ahl. Xenia Costa-Foru bunaoara. Claudian. în 1930. Stahl. Semnatarul acestor rânduri face cu studentii din toti anii de la specialitatea fil . lua si seminarul o dezvoltare tot mai mare. Pe baza ac estui plan. cu sotia. Elisabeta Constante. la întocmirea noului plan de cercetare. si pe studentele si studentii mai tineri: Dom nica Paun. e facut de Traian Herseni. Era u. Profesorul m-a însarcinat sa condu c primul meu seminar. Era profesorul Georgescu Breazul. tot mai adâncit.secretarul general al Societatii Compozitorilor Români. cu o mustrare. aceasta este perioada în care am stat cel mai aproape de gândul lui. Stahl. Alexandru Claudian. seminar de sociologie si etica. cercetând totul. H. cu un sfat. În tot acest interval de timp. pe atunci proaspat licentiat în filosofie. Deasupra tuturor era însa Dimitrie Gusti. întâlneam l a lucru. Era Traian Herseni. seminarul general era facut de Profesor. Ajunge sa spun ca. pe teren. cu o vorba. care îl face. iar proseminarul obligat or pentru studentii anului I era dat în seama d-lui conferentiar N. Pe masura ce cursul se dezvolta. Seminarul meu a fost cel dintâi în care s-a studiat planul de lucru. Mai târziu. cu Profesorul. vesnic atent sa surprinda un fapt nou. geografie si folclor fac seminar de sociologie monograf ica cu H. H. asa încât în curând va fi împartit pe materii. aflata sub îngrijirea Profesorului. Maria Darmanescu. tot când treb uia. caci întâlnirea în treaca ea Bibliotecii Nationale din Paris nu-mi lasase nici o amintire clara . sau. Marin Popescu-Spineni. C. pe care l-am întins pe pereti în nenumarate tablouri sinoptice în ziua "expozitiei" si a serbarii de sfârsit! Din tot timpul cât am lucrat cu profesorul Gu sti. seminarul pentru anul I. cu un îndemn. consacrându-l formarii elementelor necesare echipelor monogr afice. arheologul trecutului nostru nescris. Elvira Georgescu. arhitectul Armasel si atâti altii. Era . divulgându-se tuturor metoda Profesorului. Marcela Focsa. Studentii specializati în filosofie faceau cu d-l Vladescu-Racoasa. Nicolae Argintescu. în 1932. v esnic preocupat sa organizeze totul. neobosit. când ac est seminar i-a trecut lui. pâna astazi. cu studentii de la toate specialitatile. Ma ria Negreanu. Paula Gusti. apele. când trebuia. acest seminar a fo st preluat de H. la Runc. la Cornova. de curând traduse în editura "Cultura Nationala". în cicluri succesive. iar în 1935 si 1936. Studentii de la istorie. alaturi de cei ramasi din vechiul grup al "Sociologilor din dreapta Dâmbo vitei". Seminarul pentru anul II e bifurcat. zicatori. vaile. o problema speciala: Individ si societate. muzicologul erudit. Tema proseminarului era comentarul textelor lui Tard e si Durkheim.eu îl întâlneam la lucru întâia oara. ca si în 1933. p utin timid. întorsi de la Fundul Moldovei. iar la Dragus. proaspat cuceriti pen tru cercetarile monografice. în care studentii mai rasariti ne ocupam sa înjghebam " monografiile". pe atunci îndragostit de Vrancea. în 1931. si m ai târziu d-lui Al. Cront. H. pe ani si pe sectii. în sfârsit -last not least -. Felul în care s-a precizat mai târziu tehnica cercetarilor monografice a fost descri s în chip amanuntit de d-nii Herseni si Stahl în volumele consacrate acestei problem e. Fapt mai însemnat . în 1929. cercetarile au continuat. Cos tin. dezvoltându-se mereu si interesând tot mai mul ti studenti si cercetatori. îndrumând totul. dezvaluind întelesuri nebanui te lucrurilor celor mai obisnuite. cu toata amanuntimea bibliografica . eu ramânând numai la cel de etica. iar eu am trecu t la "Sociologia generala". De la 1933. m asuratori si curele de mosie. Nu e locul sa insist aici. iscoditor. pe atunci la începuturile "Arhivei" sale. d-l Vladescu-Racoasa face seminar de sociologie politica. G. cu problemele respective. studiind. în prezentarea sistematica a profes orului Gusti. În ultimul timp.

care nu creeaza nici un sentiment de jena celui obl igat. dar si când era vorba sa o sprijine în viata ei de toate zilele. În relatiile lui cu studentii. Dar. chiar at unci când lucreaza împreuna. Staruinta lui nu si-a preocupetit-o niciodata pentru ei. pentru învingerea obstacolelor întâlnite-n drum. Prietenia ce leaga oamenii care întreprind un lucru împreuna nu e rara. seminariile profesorului Gusti sunt azi o vasta întreprindere stiintifi ca . Unul din marile daruri ale lui Dimitrie Gusti. Singurul lucru ce i s-ar putea reprosa este aceasta bunatate excesiva. între colaboratorii oricarei întreprind eri omenesti. parinteste. pâna a ajunge "piatra de încercare" pentru unii . sau a asistentilor. pâna ce ajung sa po ata lucra singuri. deosebirea de vârsta si de formatie creeaza de obicei între unii si altii o prapastie. profesorul Gusti face un seminar deosebit. profesorul Gusti i-a purtat de grija. cursurile si seminariile d-sale sunt independente de celelalte. Astfel. fara sa nu-l fi luat numaidecât în seama. Atunci sunt trecuti din seminar în una din numeroasele întreprind eri care întregesc activitatea acestuia conduse de profesorul Gusti. în to ate amanuntele ei. sub îndrumarea directa a titularului. fireste. de sus: ci totde auna ca persoana fata de persoana. precum si pentru ce i care se prepara pentru doctorat. în care studentii sunt pusi sa-si încerce puterile în cercetari concrete tot mai grele. Exista deci o penetratie continua între activitatea seminariala si a ctivitatea institutelor prin care studentii îsi întregesc pregatirea intelectuala! Lucrul acesta împlineste dezideratul exprimat în lectia inaugurala a cursului sau di n 1910. câte un an. în sectiile diferitelor institutii sociale organizate de Profesor. În ultimul an s-au studiat Manifestarile spirituale. relatiile lui au fost totdeauna la dispozitia studentilor. constiinta împartasirii aceluiasi ideal. nu i s-a atras o data atentia as upra cuiva. seminar pentru aceasta stiinta. în fata oricarei dezaprobari . În fapt. în jurul seminarului s-a constituit cu vremea o adevarata familie spiritua la. Seminariile profesorului Gusti sunt deci institutii deschise în afara. uneori. o comunitate de sentimente greu de destramat. sentimentul distantelor sociale. aceasta comunitate ajunge sa cuprinda laolalta pe conducatori s i condusi. pe nesimtite. În fiecare an. se face pe nesimtite.osofie care dau examen de etica. solidaritatea împotriva atacuril or pornite din afara. În afara de aceste seminarii. ori de câte ori e silit sa spuna cuiva o vorba de descurajare si timid. niciodata nu i-a privit autoritar. tot pe lânga aceeasi catedra e socotit si seminarul de estetica al d-lui Tudor Vianu. Trecerea di n ele. cu acel sentiment degajat. Nu sunt admisi decât studentii care se disting la seminar iile preparatorii. ci mai mult de ce au de gând sa faca. studiul istoric al doctrinelor cu acela sistematic al problemelor acestei st iinte. a fost sa stearga ac easta deosebire. N-as putea încheia aceste rânduri consacrate seminarului profesorului Gusti fara a v orbi nimic de atmosfera care domnea în el si de relatiile acestuia cu studentii sa i. acest seminar cerceteaza o problema anumita. Timiditatea fireasca a celor multi. ca profesor. ca orice îndrumator. Dar a facut-o totdeauna camaradereste . când a fost nevoie de un cuvânt pentru ca sa li se deschida o poarta. Casa lui. de specializare. alternând. recomandarile lui. care-l face slab. Dimitrie Gusti n-a sovait niciodata sa-si puna obraz ul pentru altii. Exigent. foarte rar. Acest seminar este închis. însa. biblioteca lui. a putut trece pe lânga unii oameni fara sa se intereseze de ce e în su fletul lor. dar în fond generos si bun. Nu numai când era v orba sa-i dea sprijin în munca ei intelectuala. creeaza. Ani de zile. Amintirea ex perientelor comune. Daca. Pentru studentii cari prepara licenta în sociologie sau etica. comentând toata literatura respectiva. Cum vedem. atunci când un lucru i s-a parut drept. nevoia ajutorului rec iproc.

asa cum sunt naturile cu adevarat sociabile. Fireste ca eticianul cunoasterii si iubirii de sine i-a înteles. ne propu nem sa cercetam în paginile urmatoare: Vom urmari aceasta activitate în trei directii. Activ itatea ei îl interesa deci prea de aproape. universitatea. în universitate. hranindu-i cu lingurita. Astfel. organizarea vietii culturale. si asupra misiunii pe c are o atribuie el acestui învatamânt. organizarea cercetarilor sociale. stiut fiin d ca aceasta floare rara e apanajul sufletelor alese. XI. l-a preocupat personalitatea lor. Bunatatea aceasta nu i-a adus întotdeauna recunostinta ce i se cuvenea. iar oamenii sunt asa alcatuiti încât prefera sa fie pretuiti pentru e i însisi mai mult decât pentru misiunea lor. organizarea vietii universitare. intitulate Universitatea sociala. o intensa activitatea culturala si poli tica. asa cum era predat în scolile superioare românesti. sau carora le-a deschis o cale în viata. profesorul Dimitrie Gusti a desfas urat. mai mul t decât individualitatea oamenilor. ORGANIZAREA VIETII UNIVERSITARE Fisiere. care privesc: 1. în Planul de organizare a vietii studentesti. biblioteci si centre de documentare Programul studentesc Opera de Ajutorare Oficiul Universitar Cooperativa Studentilor în Litere Calauza studentului Ancheta asupra vietii universitare În afara activitatii universitare propriu-zise. Pentru el. de asemeni. Am vazut. Nu putea însa ramâne neîndreptat cadrul însusi în care urma sa se desfasoare învatamântul s al. Ele vor fi realizate mai întâi în proiectul de organizare a Universitatii Daciei Super ioare si apoi în institutiile create de pe urma programului studentesc. din 1927-1928. sa se întoarca împotriva dascalului lor spre a-si reali za ambitiile sau socotelile proprii. cu ideile pe care le-am vazut în primele pagini ale acestui studiu. În ce masura aceasta activitate are legatura cu învatamântul sau universitar. Am vazut. consacrata acestui subiect. Ca întotdeauna. Am vazut. care sunt ideile sale asupra învatamântului social. dar constiinta misiunii lui si larga lui simpatie "iubitoa re de viata si oameni" l-au facut sa-si reverse asupra altora grija parinteasca a formatiei lor intelectuale. ca si în afara de ea. De toate aceste neajunsuri.. cercetând lectia lui inaugurala. adica ceea c e puteau face. Dimitrie Gusti reprezinta un liman. pentru a nu o judeca în raport cu idealu rile sale etice si pentru a nu-si propune imediat s-o reformeze. nu fara oarecare amaraciune. Ci multi din cei pe care i-a îndrumat. alcatuit cu studentii în 1923. pentru ca întotdeauna. în sfârsit. universitatea era prima unitate sociala cu care se întâlnea direct. un centru de atractie si de putere. Reforma vietii universitare nu putea sa nu ispiteasca. odata ajunsi. ori i-a impus. nu s-au sfiit ca. pe Profesorul de curând întors din strainatate. Principiile reorganizarii universitatii sunt cuprinse într-o lectie. în primul rând. care este aceea de a pregati elitele creatoare de cultura si conducatoare ale . 2. sensul reformei universitatii trebuie cautat în functiunea ei social a. în pustiul însingurarii la care se izoleaza majoritatea intelectualilor români . Profesorul nu a scapat. APLICATIILE SOCIALE ALE SISTEMULUI. p recum si în alte doua studii. ce a realizat di n aceste idei. Ideile din aceasta lectie au fost reluate mai târziu. 3. sau poate chiar i-a salvat de la moarte. azi greu de g asit. si a surâs. ce caracter întelege Profe sorul sa dea cursurilor si seminariilor sale.

misiune care sa cu prinda întreaga viata a comunitatii studentilor cu profesorii. ideile tutulor reformel or universitare si tutulor operelor de asistenta studenteasca. Mai târziu. al profesorului Gusti. Ceea ce urmareste necontenit este înfiintarea unui vast centru de documentare sociala. în timpul decanatului sau. în 1923. înfiinta rea unei sali de lectura. un fisier centralizator al tutulor cartilor de sociologie. a acelei Alma mater pusa în slujba creatiei. dornice sa înfiinteze în Bucuresti centre de documentare sud-est-europe ana. Ideea bibliotecii nu-l satisface însa pe deplin. În ce priveste seminariile. programul recomanda: terminarea localului universitatii. cu studentii seminarului de sociologie si et ica. Organizarea bibliotecilor si a izvoarelor de informatie stiintifica nu e singura preocupare reformatoare a profesorului Gusti. etica si politic a aflatoare în bibliotecile publice din Bucuresti. în mintea Profesorului. eticei. universitatea nu trebuie sa fie o fabrica de diplome. în 1923. a unei biblioteci generale a univers . prin Oficiul Universitar. care va culmina în proiectul iesit din lucrarile secti ei bibliologice a Institutului Social. Recomandarile acestui program sunt grupate pe capitole. la Institutul Socia l. care cuprinde toate periodicele importante di n domeniul stiintelor sociale particulare. perfect defini ta. înfiintarea unui corp de stenografi universi tari si a unui învatamânt social comun tutulor studentilor. puse la dispozitia studentilor. nece sar pentru pregatirea legislatiei. Ceea ce nu poate înfaptui în universitate organizeaza însa. intern si comparativ. unde creeaza o sala de lectura. A încercat-o totusi. pentru organizarea unei biblioteci de sta t. proiecteaza. Daca ideea acestui centru de documentare e. programul preconizeaza: putinta înlocui rii examenelor prin participarea activa si meritorie a studentilor la lucrarile de seminar. El însusi nu e decât o aplicare la împrejurarile specifice ale României. regularea orelor de curs între profesori. D. a id eilor esentiale ale sistemului amintit. completa rea catedrelor cu docentele necesare. Programul rezultat din aceste studii cuprinde. îl vom vedea organizând. organizate de atu nci încoace. ci pregati rea universitara trebuie sa devina o adevarata misiune etica. gruparea seminariilor în institute. Gusti va da o atentie desavârsita institutiilor menit e sa înlesneasca aceasta lectura. a unor vaste arhive sociolog ice. în germene. programul preconizeaza: înzestrarea lor cu materialul ne cesar. Dimitrie Gusti gaseste un prilej neasteptat sa aplice principiul sau de cercetare direct a a actualitatii sociale cu studentii seminarului sau.natiunilor. a natiunii si a omenirii. sociologiei. publicarea unor anuare de lucrari. Astfel. întocmirea unui prospect al lor. În ce priveste cursurile. de la baza învatamântului universitar românesc. în curând. înfiintarea unor institute superioare de cercetari practice. gândirea lui Dimitrie Gusti va fi necontenit preocupata de proble ma aceasta a bibliotecilor. Pentru aceasta. izbucnirea grevei stud entesti descopera criza adânca. Despre organizarea studiilor universitare. care este Universitatea în sensu l ei esential. organizarea bibliografiilor de special itate. Prima concretizare a preocuparilor lui de organizare universitara este acel proi ect de organizare a bibliotecii seminariilor Facultatii de Litere din Iasi. organizarea învatamântului universitar nu trebuie sa tinda la înmagazinarea de cunostinte. cu a jutorul colaborarii dintre Institutul Social si Fundatia Rockefeller. stud iu amanuntit. Din acel moment. care sa centralizeze întreg materialul documentar. politicei. Lectura fiind principalul instrument de formatie a cercetatorilor si baza materi ala a oricarei cercetari. înfiintarea unei sali de lectura. sau Fundat ia Carnegie. cuprinzând toate ziarele si revistele periodice. cu planuri si anexe asupra felului în care sunt organizate aceleasi institutii în strainatate. realizarea ei nu si-a gasit înca o formula definitiva. ci la formarea personalitatilor creatoare de valori folositoare s ocietatii. Când. Ca atare.

ajutoare si planuia sa organizeze o tipografie proprie pentru publicarea cursurilor în conditi i satisfacatoare precum si o sala de lectura. Acelasi oficiu ar fi urmat sa întreprinda anchete. înfii ntarea unui ziar studentesc si organizarea anuala. carti.itatii. regulata. examenelor. intitulat Universitatea sociala. care sa poata da lamuriri asupra posibilitatilor de gasire de locuinta. mai completa. S. condus de d-l C. S. adunate în asociatii regionale . (International Student Service). La realizarea dezideratelor prevazute în acest program. ideea autoa jutorarii studentesti. se înfiinteaza primul Oficiu Unive rsitar. prima publica tie de acest fel. Cu privire la relatiile dintre studenti si profesori. Pe lânga acest O. a unei calauze-almanah si a unui birou de informatii. cuprinzând. Când. programul cere asigurarea suprematiei elementului national. apoi un istoric al învatamântului universitar românesc. El recomanda înfiintarea unui oficiu de informatii privitoare la viata universitar a nationala si internationala. ajutoare banesti. Oficiul Universitar fiind preluat de rectorat. mai cere sa se organi zeze trecerea studentilor prin mai multe centre universitare. (Asociatia Studentilor Crestini din România) . pe care profesorul Gusti o inspira ca administrator-delegat. Când. El mai pune principiul organizarii si conducerii prin studenti a institutiilor crea te pentru acestia: camine si cantine pe facultati si pe judete. întocmirea obligatorie a rapoartelor de activitate a acestor asociatii. ocupatii. în tara si strainatate. R. studii si publicatii asupra vie tii universitare si în special sa publice o calauza destinata studentilor. S. reunite în asociatii pe centre universitare si în asociatii ju detene. El mai organizase un serviciu de informatii pri vitoare la viata materiala: gazde. S. cu ajutorul muncii dezinteresate ofe rita de câtiva medici universitari. D. S. precum si un apendice consacrat tehnicei muncii intelectuale. Gusti publica. În 1930. A. Dimitrie Gusti trece de înda ta! Împreuna cu studentii de la A. programul prevede organizarea paralela în as ociatii de facultati. Aceasta institutie. înfiintarea de coo perative. împreuna c u secretarul Facultatii de Litere. în legatu ra cu activitatea E. cantine. împreuna cu Seminarul de sociologie. D. C. organizarea asistentei medicale. În 1927. asupra relatiilor interuniversitare si relatii lor intelectuale internationale. Zaharescu si mai târziu de d-l Paul Sterian. spiritul sau organizator îmbrat iseaza ideea "Cetatii Universitare". ocupatii.toate grupate în uniunea generala studentea sca. . R. un îndreptar pentru studentii acestei facultati si întreprinde. a congreselor. programul cere ca modifica rea regulamentului sa se faca cu participarea studentimii. îmbracaminte. medicamente. În sfârsit. D. în 1929. studiul Profesorulu i asupra misiunii sociale a universitatii. al carui principal protagonist va fi în lumea noastra culturala. Aceasta calauza e un îndrepta r complet al studentului în privinta studiilor. Oficiul Universit ar este preluat de aceasta facultate si pus sub îndrumarea directa a Seminarului d e sociologie. A. în genul celor aparute în strainatate. regulamentelor de studii. Dimitrie Gusti devine decanul Facultatii de Litere. precum si schimbul de studenti cu strainatatea. o statistica a vietii universitare . În 1928 apare o noua calauza. el organizeaza mai întâi O. Oficiul Universitar publica cea dintâi Calauza a studentului. prin secretariat.-ul (Opera de Ajutorare Studenteasca). în 1932. pentru întâia oara. întemeierea unui credit cultural si a u nei case de economii studentesti. orasului si vietii universitare. Gusti devine ministru de instructie. ale carei rezultate sunt în curs de publicatie. D. în frunte. o ancheta as upra vietii studentesti. masa. (European Student Relief). El organizase o retea de informatii asupra studiilor. devenit mai târziu I. Relativ la organizarea vietii materiale a studentimei. Acest oficiu îndeplinea functiuni informative multiple. hrana. camine. În ce priveste organizarea studentimei. El mai preconizeaza participarea obligatorie a studentilor la viata asociat iilor. distractii si asupra orientarii profesionale. realizeaza la noi. Oficiul Universitar organi zase o sectie importanta de ajutor medical. prin organizarea de catre stat a trecerii fii lor de sateni în universitate cu ajutorul burselor acordate elevilor distinsi. asi stenta medicala. S.

campaniile monografice. în tara noastra. cred. Ea nu e decât o aplicare a principiului teoretic dezvoltat în cursul acelei lectii. asa cum le cunoastem si din alte activitati. Si o aplicare a princip iului practic. În realitate. în afara de universitate. ca în Germania. studiul problemelor sociale ro mânesti sa se stramute si la noi în tara. o proiecteaza pentru viitor prin: Facultatea de Stiinte Sociale.Toate aceste întreprinderi vadesc interesul continuu al Profesorului pentru viata studenteasca. în fapt. care cheama actiune a sociala. Ele evidentiaza aceleasi însusiri de ingeniozitate. ORGANIZAREA CERCETARILOR SOCIALE Ofensiva contra empirismului politic si legislativ Institutul Social Campaniile monografice Facultatea de Stiinte Sociale Alta latura importanta a activitatii profesorului Gusti este organizarea cerceta rilor sociale. a) Institutia de capetenie careia Dimitrie Gusti i-a consacrat cea mai aleasa pa rte a activitatii sale. de un sfert de veac. din imboldul dorintei de a evita repetarea experientelor dureroase ale nepre gatirii acestuia. Ideea Institutului Social e cuprinsa limpede în acest text. Într-adevar. decât în masura în care existenta lui se leaga de învatamântul Profesorului. Profesorul a rostit ex plicit cuvintele: "viitoare asociatii". în cursul lectiei inaugurale din 1910. Înfiintarea Institutului Social s-a înfaptuit la Iasi. din comisiunile parlamentare si din ministere la universitati". vestitul Verein für Sozial politik. modul îngrozitor de superficial cum se trateaza astazi stiintele sociale si sociologice în general.. aceeasi credinta în cooperatie si în colabo rare. Institutul Social Român. de stimulent. Nu ne i ntereseaza deci. Asa. în ceasurile amare ale razboiul ui. acest Institut. o asemenea cercetare. Ea nu face decât sa rodeasca o ide e a carei samânta se gaseste aruncata tocmai în lectia inaugurala a cursului din 191 0. ca studiul stiintelor sociale. ideea acestui institut e mai veche. Aceasta activitate Dimitrie Gusti a întreprins-o prin: a) b) si c) Institutul Social Român. este. stimulator de oameni si de inter es social. precum si problemele sociale românesti în special? Este timpul. profesorul Gusti spusese: "Seminariilor le corespunde în Germania organizarea tuturor specialistilor în asocia tiuni care se întâlnesc anual si care au organele lor periodice. cu soarta careia s-a identificat si în slujba careia a pus cea mai mare parte a geniului sau organizator. aici. de creatie necontenita. Activitatea acestui institut formeaza obiectul unei cercetari deosebite. intentia de actiune nu e precis conturata. întemeiat de profesori universitari de economie politica si barbati de st at germani.. seminariilor d e stiinte de stat le corespund. Caci Profesorul crede înca în pos ibilitatea stramutarii activitatii legislative din comisiile parlamentului si di . a influentat si influenteaza înca. dezvoltat în aceeasi lectie. dupa care nu poate exista o reforma sociala serioasa fara cercetarea prealabila sociologica si etica a realitatei ce se cere reformata1. acelasi spirit de organizare. ca si în afara ei. care constituiesc însusirile sale sufletesti esentiale. Si mai departe: "Sa îndraznim oare a spera ca prin activitatea unor viitoare seminare si asociatii sa se schimbe fundamental. aceeasi nemultumire cu starea de fapt. aceeasi încredere în oameni si în posibilitatile lor. în universitate. politica sociala a imperiului german". dupa care numai colaborarea dezinteres ata a specialistilor poate realiza. Totusi. al profesorului Gusti. XII. care Verein. fara îndoiala.

Si. el nu are ecou imediat. izbucnirea razboiului avea sa precipite. cu ajutorul lor. D. în care pregatirea legislatiei urma sa treaca d e la sine. Profesorul. profes orul Gusti se adreseaza de asta data fostilor lui studenti si tovarasilor lor de generatie. numai studentilor sai universitari. Asociatia îsi marturiseste cre dintele democratice. Cele sapte sectii sunt: . punct cu punct. fie ca practicieni specialisti. ia. acea mare rasturnare a norocului. În loc sa se adreseze deci. pe alte cai. în 1918. care au strabatut în viata sociala. pe tarâmul propriu. propunându-si sa contribuie "l a formarea unei natiuni viguroase. pe orice cai. care va studia problemele propuse spre cercetare Institutului. între timp. de la Iasi. Dar. întarita în comunitatea de durere. dar si de apropiere sufleteasca. cu vremea tulbure de îngrijorare si de restri ste. care pâna aci statuse retras în turnul de fildes al st iintei universitare. asociatia îsi propune sa constituie: 1) Un centru de studii si cercetari. pentru ca. cercetatori si oameni practici bine cunoscuti în specialitate. constituie Institutul. acea reiz bucnire neasteptata a nadejdii care a premers ceasurile Unirii. idealiste si optimist-sociale.. Asociatia pentru Studiul si Reforma Sociala îsi propune: 1) 2) 3) 4) Sa sa sa sa cerceteze toate laturile vietii sociale românesti. înauntrul Facultatii de Stiinte Sociale.. prin acestea. fie cu caracter explicativ cauzal. toate obiectivele pe care le urmar este Institutul si toate mijloacele propuse spre a le realiza. Primul pas pentru trecerea de la idee la realizarea ei îl face profesorul Gusti ab ia în 1913. A trebuit sa vina. pentru înfaptuirea lor. iesirea stiintei sociale afara din universitati. ceva mai pe urma. pentru întâia oara. fie ca cercetatori teoretici. asa cum o concepuse Profesorul. alcatuit din sapte sectii. întru întâmpinarea empirismului politic si legislativ. Lansând acest apel.. Caci scrisoarea trimisa în martie 1913 precede cu 6 a ni aparitia primului numar al "Arhivei. În consecinta. Institutul Social este deci primul bastion pe care se sprijina ofensiva stiintel or sociale universitare împotriva "empirismului dezorganizator" care domneste în via ta noastra publica. înfii ntarea asociatiei proiectate sa dobândeasca un nepretuit sens etic. ca pâna acum. în afara de universitate. lupte.n ministre înauntrul universitatii. 3) recenzii sistematice si critice asupra literaturii problemelor sociale.". Pasul definitiv în acesta directie îl savârseste chemarea adresata de Profesor. interne si externe. Prin scrisoarea aceasta. sociologice. Pentru îndeplinirea acestor scopuri. adica în câmpul larg al vietii culturale. Gusti îsi propune editarea unui organ care sa publice: 1) contributiuni stiintifice privitoare la toate problemele stiintelor sociale p articulare. 2) studii si aprecieri documentate asupra realitatii românesti. politice si etice. E primul pas facut de Profesor pentru extinderea cercetarilor sociale. pentru ca sa dospeasca în suflete sentimentul necesitatii imediate a unei asociat ii pentru stiinta si reforma sociala. propuna reformele ce izvorasc logic si firesc din aceste studii.". compuse din oame ni competenti. Chemarea Profesorului expune. mai ales. Asociatia pentru Studiul si Reforma Social a. prin scrisoarea adresata în acel an colaboratorilor "Arhivei. el ia initiativa unei iesiri a stiintelor sociale în afara de universitate. A trebuit sa vina razboiul cel mare.. f ie cu caracter de apreciere normativa. Si. Luând atitudine împotriva "empirismului guvernamental". la Iasi. a trebuit sa se deschida aripile retezate ale nazuintelor obstesti. pe când înfiintarea Institutului Social presupune schimbarea acestui gând si stramutarea centrului de inspiratie legislativa dincolo de zidurile universitatii. în urma careia se constituie. 4) cronici asupra principalelor evenimente sociale. În loc sa astepte momentul ipotetic. constiente de menirea ei în istoria universala" si la construirea unui stat corespunzator "constiintei de sine a natiunii". contribuie la educarea sociala a maselor. o atitudine militanta.

Caracteristica acestor cicluri este efortul simultan de organizare a ideilor si de informatie a publicului. Caci. începând cu Constitutia cea noua a României (23 prelegeri). la o aceeasi tribuna. statistica. inventarul problemelor t impului si solutiilor recomandate pentru rezolvarea lor. sectia politica si administrativa. cât si o manifestare exterioara. bibliologica si sociolo gica. consacrate diferitelor probleme sociale de actualitate.a) b) c) d) e) f) g) 2) a) b) si c) d) sectia agrara. Problemele românesti în cadrul vieti i internationale. Sunt expuse aci toate obiectivele si mijloacele de lucru ale unui Institut moder n de cercetari sociale. sectia de politica si igiena sociala. proprie. Institut ul Social nu e decât o extindere. Cât priveste conferintele publice. a tât o activitate interioara. cultural a. azi epuizate.. un an mai târziu. continuând cu Doctrinele partidelor politice (18) si cu Politica externa a României (20). Asociat ia se transforma în Institutul Social Român. si din munca lor au rezultat fie proiecte de lege (ca acelea ale sectiilor juridice si bibliologi ce). legislatia comparata. în sectii. La aceste discutii au p articipat si fruntasii vietii noastre publice si profesionale. apoi cu Viata sociala a României dupa razboi (17). unindu-se cele trei sectii economice într-una singur a si creându-se patru noi sectii: cooperativa. ca si pe multi gânditori straini. o maturizare a seminarului din 191 5 si a dezideratelor expuse în lectia inaugurala din 1910. propunerile de reforma. care va organiza: conferinte. b) o arhiva documentara. fapt aproape nemaiîntâlnit în viata noastra cultural a. în zece ani. sectia juridica." (ca acelea ale sectiei sociologice). privitoare la toate domeniile vietii sociale. economica. Asa ca. de mai multe ori. Discutiile sectiilor: sociologica. bibliologica si juridica au facut. o dezvoltare. sau studii publicate în volume speciale (ca acelea ale s ectiei culturale). care va edita: publicatii. dupa transferarea la Bucuresti a profesorului Gusti. sectia culturala. d) un oficiu de informatii pentru cercetatori si oameni politici. e) si care va tine relatiile cu institutiile straine similare. Cum a realizat Institutul aceste deziderate? Ce rezonanta noua a dat el învatamântul ui gustian? Timp de peste 15 ani de zile. Institutul a organizat opt cicluri.. fie studii publicate în "Arhiva. toate trei publicate în volume. oricât de deosebite le -ar fi fost gândurile si de potrivnice intentiile. care sa procur e acestora: bibliografii. statistica. fie publicatii speciale (ca acelea ale sectiilor economice si cooperative. lista persoanelor competente. Sat si oras (21). Când. în aceste cicluri auditorul putea întâlni pe cei mai distinsi gânditori politici ai t arii. prin conferin te si publicatii. Politica culturii (27). acesta nu va suferi decât foarte mici mod ificari în structura sectiilor. care va constitui: a) o biblioteca cu sala de lectura. Un centru de propaganda. fata de problemele . cooperatista. si un organ periodic pentru studiul si reforma sociala. Institutul a desfasurat o activitate neîntrerupta. c) un repertoriu bibliografic. care au tiparit buletine proprii). sectia industriala si comerciala. El le putea astfel compara argu mentele si îsi putea statornici o orientare rationata. sectia financiara. privit în ansamblul activitatii profesorale a lui Dimitrie Gusti. lu crarile în curs de legiferare. si cursuri. cu Capitalismul în viata sociala (20). 3) Un centru de documentare.

Tot în activitatea publicistica extrauniversitara. pe lânga diferitele departamente ale statului. În afara acestor activitati directe ale Institutului. H.". s -au constituit treptat. în bu na parte. pe lânga mari le institutiuni si pe lânga asociatiile de specialitate. mai întâi la Camera de Comert si Industrie. pe tarâm ul neutru al stiintei. al d-lui Gusti asupra Problemei na tiunii. cu oamenii sectiei economice.puse în discutie. tot în 1930. din cele mai rodnice. Scoala de Asistenta Sociala. în care s-au publicat: Sociologia militans a profesorului Gusti. al d-lui Madge aru asupra Capitalismului în Rasaritul Europei. Scoala de Statistica. desi nu face parte din activitatea Institutului Social. prin buletinele sectiilor econ omica si cooperativa. pe care Profesorul a preconizat-o acum sapte ani. prin cele trei serii de tiparituri sociolog ice. i se datoresc aproape în întregime. si sub acest raport. proiectul de reforma a învatamântului. si unul din cele mai folositoare pentru progresul democratiei românesti. conceputa si realizata mai întâi în 1915. Tot atât de rodnica a fost publicatia "Arhivei. încep uturile muncii de ridicare a satelor. E poate aci singurul punct ramas nerealizat din chemarea din 1918. Realitatea sociala. dar si aci. pentru a ne da seama de însemnatatea acestei publicatii. cu oamenii s i influenta sectiei sociologice s-au înfaptuit. la Casa Scoalelor (Am zar). în 1933. Sub influenta si cu oamenii sectiei s tatistice s-a constituit. asa cum dorea. în 1930. Publicarea traducerii Regulelor metodei sociologice ale lui Durkheim (Sudeteanu) . a "Arhivei. Totusi. Ajunge sa spunem ca aci au aparut studiile: al lui Zeletin asupra Originei burgh eziei. dezvoltate pe urm a lui. Din alte puncte de vedere. de a publica o culegere a lucrarilor de seama ale seminarului s-a dovedit. pâna acum. mai târziu. si. activitatea Institutului nu s-a dezvoltat înca pe depli n. a traducerii Criticii ratiunii practice a lui Kant. si nici sa sub stituie Institutul Social.. Sub influenta si. prin diferite alte institutii. s ubzista întrebarea daca felul în care s-au desfasurat lucrurile nu înseamna. Menger. acea Enciclopedie a Ro mâniei. trebuie pusa seria t extelor traduse în colectia "Culturii Nationale". prin volumele în care s-au adunat ciclurile de conferinte de care am vorbit mai sus si. ceea ce era greu de conceput. desfasurata prin p ublicatia rara. Stahl. Gus ti. trebuie sa mentionam influen ta lui indirecta asupra altor institutii de cercetari sociale. a Catechismului industriasilor a lui Saint-Simon. dar substantiala. cu toat e ca nu stim daca ar fi fost bine. destinata sa devina instrumentul de div ulgare a informatiei centralizate. si în urma la Asociatia cu acelasi scop. tot a d-lui Traian Herseni. o depasire a intentiilor initiale ale profesorului Gusti. sub influenta sectiei demografice a Institutului. Sub influenta si cu oamenii sectiei de asistenta sociala. Tehnica monografiei sociologice a d-l ui H. de curând. corelata centrului de documentare. Institutul nu a izbutit înca sa constituie o arhiva centrala completa de legisl atie sociala. Consiliului Legislativ. a Individului împotriva statului a lui Spencer (15). patrunderea oamenilor pregatiti sociologicest . apoi la Instit utul de Conjunctura. s-a înjg hebat. iar sub influenta sectiei culturale s-a înto cmit. initiata si patronata de D. Nu mai prejos a fost activitatea publicistica a Institutului.. în 193 0.". Astfel. sub influenta membrilor de seama ai Institutului. info rmatie si documentare asupra diferitelor probleme sociale care le interesau. Profesorul n-a izbutit sa stramute pregatirea legif erarii din parlament în universitate. Teoria monog rafiei sociologice a d-lui Traian Herseni. Recensamântul. în realitat e. ceea ce era mai usor. În sfârsit. a Scurtei expuneri a filosofiei sceptice a lui Sextus Em piricus (Bezdechi). sub acest raport. s-a putut înjgheba. de asemeni. Caci daca.. s-a constituit echipa de cercetatori ai "conjuncturii" economice. a Noii teorii a statului a lui K. a cartii despre Idealurile umanitatii a lui Masaryk. Si nici sa publice. Întâlnirea aceasta a opiniilor politice si sociale diferite. este unul din rezultatele cele mai caracteristice ale Ins titutului Social. Ideea. Încercare de ontologie regionala.. al d-lui Filitti asupra Claselor sociale în trecutul românesc. a Prolegomenelo r lui Kant (Antoniade). oficii de cercetari.

Sub acest raport. în fiinta institutului sau propriu. În acest fel. El a fost o catedr a de difuziune a cunostintelor sociologice si un stimulent al cercetatorilor ace stor stiinte. Rolul Institutului Social este deci multiplu si variat. pentru a încerca sa cuprinda întelesul întregului. Marghiloman sau Vintila Bratianu. principalul instrum ent de educatie politica a elitelor sociale. si misiunea lui se schimba. care de acum se dezvolta autonom. ca. ca organizatie. 3) am vazut ca D. Cu alte cuvinte. ca Al.o noua orientare curentului legislat iv. pentru ca din aceasta cunoastere sa se desprinda nevoile reale de refo rmare a ei. tehnicieni. El a fost si prima încercare de organizare a muncii în echipa si în colaborare a cerce tatorilor sociali. pentru a putea aprecia varietatea interesului stârnit de activitate a acestei institutii. Caci. deci. cu ajutorul careia am lamurit relatiile învatamântului profesorului Gusti cu Institutul Social. Institutul Social a fost. a vând ca principala îndeletnicire sa dezvolte constiinta de sine a societatii si sa a simileze experientele sociale din afara. Institutul Social intra într-o noua faza. Înfaptuind aceasta întoarcere asupra cunoasterii realitatii ce se cere reformata. Ajunge sa spunem ca. tot el a constituit.cu sau fara voie . a patruns. ceea ce pentru junimisti era numai un ideal : înlaturarea formelor fara fond. cu toate ca nu se integrau. în loc de a mai fi un stimulent generator al unor ramuri de activitate stiintifica sociala. celule înaintate de lupta si si-a întins ramificat iile adânc în câmpul adversarului. mediul în care au fermentat toate . putem spune: 1) lucrarile Institutului Social au fost cea dintâi solicitare catre specialisti d e a depasi cu întelegerea câmpul domeniului lor strict de cercetare. În sfârsit. Rezumând caracterele acestei izbânzi. Institutul Social este chemat sa devi na un centru de coordonare a tuturor acestor institutii de cercetare sociala. Cu o întelegere si cu o dezint eresare neobisnuita. D. oameni ca d-nii Mihail Manoilescu s i Nae Ionescu au fost adusi sa reflecteze la problemele sociale. începând din anul 1930. prin Institutul Social. la perfectiunea caruia colaboreaza activitatea lor . Din cadrele lui s-a recrutat aproape întreg aparatul politic al tarii de dupa 1928 . cu toata reactiunea violenta din ultimul timp a empiri smului discreditat. spiritul lucrarilor Institutului Social s-a raspândit în societatea române asca dincolo de limitele propriei sale organizatii. în administ ratie spiritul stiintific si metodele universitare. un Madgearu . pâna atunci gelosi de specializarea lor. democratia nu e decât un cult al incompet entelor. în acest domeniu concret. ridicate imediat dupa razboi. Daca legiferarea n-a patruns în facultati. cu vremea. 4) nu mai putin simtita a fost înrâurirea acestuia asupra mediului intelectual românes c în genere. Reluând imaginea. aceea de proliferare. politicieni catre studiul problemelor sociale. cum am mai spus. D. ca tineretul di n generatia mea numai prin conferintele acestui institut a mai putut auzi în publi c pe unii barbati de stat ai generatiei trecute. Gusti avea sa imprime . realizând. 2) aceasta organizare punea în practica vechile idei calauzitoare ale profesorului Gusti asupra necesitatii colaborarii specialistilor în vederea cunoasterii vietii sociale. prin contactul direct între oamenii rep rezentând conceptiile politice cele mai deosebite. Gusti a sprijinit toate aceste initiative cât a putut. Prin el s-a stimulat interesul opiniei publice pentru astfel de probleme. Nu credem deci ca exageram. amenintat sa fie eliminat din viata publica. sau Djuvara. am putea spune ca bastionul reprezentat de acest ins titut si-a constituit. atribuind învatamântului gustian prestigiul tot mai mare acordat "specialistilor" di n viata publica româneasca. în schimb.e în oficiile de studii si în administratiile de stat pare a fi rasturnat solutia ap roblemei. A prins. efortul Profesorului de a dezvolta învatamântul stiintelor sociale si în afara de universitate s-a dovedit fecund. Prin aceasta însa. Se poate spune. Gusti avea constiinta ca fara o aristocratie a inteligentei. Prin el au fost atrasi f ilosofi. si ca tot la Institutul Social s-au manifestat un Zeletin.

odata analiza tehnica terminata. punctul acesta este din cele mai interesante de retinut. Ceea ce deosebeste însa cercetarile profesorului Gusti. A doua forma de dezvoltare a cercetarilor sociale au fost campaniile monografice . literatura si ideologie. colectiva. Cu o condi tie însa. sa introduca în fiecare mono grafie un numar cât mai mare de puncte de vedere si sa stabileasca. cautând. un antropolog. cercetarile profesorului Gusti refuza planurile întemei ate pe o conceptie sociologica unilaterala. este sistemul de cercetare. monografia va ajunge sa desemneze o metoda speciala completa de cercetare a realitatii sociale. în cursul cercetarii. pe de alta parte. oricarei unitati soc iale. caracterizat. si la fel cu toate ideile fundamen tale ale profesorului Gusti. dimpotriva. cel mai mare numar de corelatii cu putinta. Ca monografia s ociologica s-a preocupat mai ales de sate." publica si programul de cercetare mon ografica a industriilor. adica printr-o nomenclatura originala. un istoric si un psiholog-etnograf pentru cadre. de acest ea. daca nu e fapt întâmplator. Profesorul nu exclude. nici macar considerar ea fiecarei manifestari în planul propriu al disciplinei sale speciale. Am lamurit. în orice caz. Ca. un economist. pe de o parte. D ar nu numai atât. un jurist. monografia constituie o aplicatie concreta a sistemului si a m etodei Profesorului la studiul unei unitati sociale determinate. paralel cu desfasur area actiunii sociale. întocmit de d-l Setlacec. de toata scoala discipol ilor lui Le Play. decât în masura în care lamuresc învatamântul profesor ului Gusti. Ideea lor. al cer cetarii sociologice derivata din sistemul profesorului Gusti. Un st udiu deosebit le cerceteaza mai de aproape rostul. Metoda monografica poate fi însa aplicata. faptul social sa fie restituit întreg ului din care face parte. se gaseste tot în lectia inaugurala din 1910.ideile sociale ale deceniului al treilea al secolului al XX-lea în România. Nu e deci locul sa insistam aici asupra lor. ca si aceea a Institutului Social. tehnicei si moravurilor l . aspectul acesta dublu. deosebiti. caci permite colaborarea specialistilor fiecarei ramuri sociale la cercetarea monografica. cu alt prilej. printr-u n mod deosebit de cercetare. Faptul acesta are consecinte însemnate asupra organizarii propriu-zise a cercetari i colective. în echipa. care pare a indica simpla preocu pare a Profesorului pentru problemele actuale si concrete. printr-un plan deosebit. Într-adevar. cu acelasi succes. Numarul minim necesar e de cel putin doisprezece: un geograf. "Arhiva. între toate elem entele cadrelor si manifestarilor.. un literat-lingvist pentru limba. cercetarii carora au fost consacrate pâna acum zece campanii. Si nu e fara interes de semnalat ca în acelasi timp în care luau fiinta cercet arile de monografie a satelor. e. Sub acest raport. Nu cred ca este deci o exagerare a spune ca primul deceniu de dupa Unire a const ituit în cultura româneasca "vremea Institutului Social". pentru muzica si dans. precum si un etnolog. Care e caracterul esential al cercetarilor monografice întreprinse de scoala socio logica a profesorului Gusti? Cercetari monografice s-au facut desigur si înaintea lui. un fapt legat de c ontingentele speciale ale tarii românesti. Actiunea monografica este unul din cele mai interesante exemple pentru ilustrare a felului în care gândurile Profesorului se maturizeaza treptat. Am aratat în alta parte geneza seminariala a acestor preocupari monografice. Vorbind de lucrarile seminarului ce proiecteaza.. un cercetator al vietii politice si ad ministrative si cel putin trei cercetatori ai vietii spirituale: un folclorist m uzicolog. o data cu desfasurare a actiunii monografice. dub lat de un statistician. Caci de la termenul vag. Iar pen tru manifestari. În ce priveste nomenclatura. chiar în acest volum. noologic si explicativ. propriu. Ele resping orice încercare apriorica de a elimina vreuna din cercetari. câte puncte de vedere pot fi izolate în cercetarea realitatii sociale. cunoscator al artei. acesta îsi propune sa inaugureze în curând " monografiile sociologice si etice". La o campani e de cercetari monografice sunt utili atâtia cercetatori. Ce sunt aceste monografii nu se lamureste însa decât mai târziu.

muzicologia va putea explica unele particularitati ale ritmicei poetice . chest iuni pe care cercetarea documentelor din arhiva nu le poate lamuri. pe neamuri. Altii au luat parte la cercetare . dar nu s-au putut adapta telurilor ei. Alteori. desfasurare directa a aplicatiilor învata mântului universitar gustian. pe care i-a format în anumite specialitati. Profesorul a trebuit sa recurga la studenti. împotriva unor interpretari pripit e. pentru ca unii cercetatori au întrezari t câteodata corelatia unora din manifestari. Cum se face aceasta trecere? Foarte simplu. S. fiecare cercetare se încheie cu o chemare la actiune. Întâi. fie pentru discutarea împreuna a i nterpretarilor propuse cu privire la fiecare fenomen observat. în legatura cu asezarea unui sat. Principalul obiectiv al profesorului Gusti a fost sa deprinda pe cât mai multi cer cetatori specialisti sa se asocieze muncii acesteia de cercetare colectiva. explica tiva. credinte sau purtari. juristul va putea pune în garda pe geograf. Unde nu a reusit. o cercetare apreciatoare. care ofera o pluralitate de aspecte. putinta de a-l sit ua succesiv pe mai multe planuri sunt atât de neasteptate încât risca uneori sa provoa ce dezorientarea cercetatorului. relatii si procese mai e necesar si un sociolog. Tot asa. demografia va lamuri uneori anumite forme de echilibru între produc tie si consumatie. cum fac unii. care altfel ar fi ramas neexplicabile. demonstrând ca dimensiunile vetrei reproduc pro portional. prin planul de cercetare comun. Ceea ce se impune deci. Legatura dintre toti acesti cercetatori se face în doua feluri. a. devin un punct însemnat de trecere de la activitatea d idactica a Profesorului la activitatea lui politica. Înseamna a lasa la o parte cu vrere. pe care o face posibila si o cere conceptia de ansam blu a profesorului Gusti. însa.ocale. Pentru coordonarea ansamblului cercetarilor si efectuarea studiilor privi toare la unitati. geograful va putea rezolva. caracterul esential al c ercetarilor monografice. Fiecare monografie s e încheie cu o activitate reformatoare. care defineste fiecarui cercetator o misiune precisa în cadrul an samblului. Idealul etic constând în dezvoltarea maxima a tuturor posibilit atilor. Gusti este F acultatea de Stiinte Sociale. ca un corolar necesar. campaniile monografice. încât întregul lor fel de a gândi în propria lor specialitate sschimbat în urma acestei experiente stiintifice. Prin acesta. învatamântul stiint . pâna la constituirea unei stiinte a natiunii. Ceea ce justifica în primul rând metoda colaborarii e fecunditatea ei. d. sau din ignoranta. ca cercetarile individuale de folclor constituie ad evaratul început al monografiei sociologice. A afirma deci. As tfel. prin sedinte comune. confruntare a posibilitatilor oferite de cadre cu actualizarea înfaptui ta prin manifestari. Ultima forma de organizare a cercetarilor sociale preconizata de D. fie pentru observarea împreuna a fenomenelor complexe. constituit de aceasta cooperare a specialistilor pentru întelegerea întregului social. care reprezinta ultima etapa a acestor cercetari. În conceptia profesorului Gusti. Perspectivele pe care le deschide întelegerii unui fapt social. normativa. cercetar ii colective este critica în comun a fiecarei interpretari propuse fenomenului. într-o singura institutie. Legatura dintre stiinta si reforma sociala explica deci relatia care exista între campaniile monografice si activitatea practica de ridicare sociala a unitatii su pusa cercetarii. dimensiunile hotarului întreg. ca un fel de cunoastere de sine a societatii. Aceasta facultate ar urma sa reuneasca. Întrucât nici o actiune sociala nu este eficace daca nu s-au studiat în prealabil cauz ele starii de fapt. m. cu scopul anum e de a le putea folosi cândva specializarea pentru cercetarea colectiva. prin raportare la situatia locurilor. presupune. Unii s-au integrat în asa fel. cercetarile monografice sunt destinate sa se întind a treptat. cu stringenta. În sens invers. Orice cercetare stiintifica. înseamna a confunda întâmplarea cu sistemul . În acelasi sens. a r ealitatii. cercetarea monografica se impune de asemeni ca un auxiliar i ndispensabil în orice actiune reformatoare. Apoi. în slujba ridicarii culturale a maselor populare. configuratia solului descrisa de geograf va putea sugera juristulu i ratiunea de a fi a anumitor institutii.

înfiintarea facultatii nu va mai putea întâlni nicaieri rezistente serioase. un institut lib er de cercetari. deosebite. sau ai Academiei Comerciale. înainte de razboi. "Misiunea sociala. prin intermediul ambiantei spirituale. închinate. cu necesitatile serviciilor publice ale statului si cu trebuintele societatii românesti. care sa împace cultul dezinteresat al stiinte i sociale cu aplicari imediate la cunoasterea Tarii. Conceptia profesorului Gusti asupra Facultatii de Stiinte Sociale a fost expusa în Cuvântul înainte al Sociologiei militans. nici un început de realizare. Facultatea de Stiinte Sociale reprezinta astfel viitorul ideilor profesorului Gu sti. ea va avea o influen ta hotarâtoare asupra moralului natiunii. formati dupa razb oi.. ori celor de drept. cunoasterii tarii si natiunii: Institutul Social al României. unor institutii speciale. Monografia sociologic a este cadrul colaborarii lui cu a doua generatie de studenti. Spre deosebire însa de celelalte conceptii ale profesorului Gusti. În desfasurarea acestor trei aspecte. de ideile ei. în care întelegerea sociologica a tutulo r manifestarilor vietii sociale va fi devenit un bun comun. la viata sociala si politica a natiunii. una juridica si alta politica-administrativa (aceasta cu trei subsect ii: administrativa. Facultatea de Stiinte Sociale va fi cadrul colaborarii lui vii toare cu a treia generatie studenteasca. stapâna pe destinele statului si ale Neamului.în cadrul universitatii. perspectivele unificarii învatamântului social nu sunt din ce le mai stralucite. care atribuie învatamântul stiintelor soci ale facultatilor de litere. corespunzatoare sectiei. Prin crearea acestei facultati. sau tineri patrunsi. Daca în mai multe rânduri s-a vânturat ideea crearii unui centru de studii administrat ive. Rupând cu tipurile de organizare existente. sa iasa din universitate . Ea nu e decât o reintegrare a Institutului Social . devenind astfel un instrument stiintif ic al puterii nationale". la Bucuresti. Înfiintarea Facultatii de Stiinte Sociale încheie circuitul organizarii cercetarilor sociale conceputa de profesorul Gusti.organizarea lor ar trebui sa se faca înt r-o singura facultate. etica si nationala" a Facultatii de Stiinte Sociale este sa d evina "o scoala a spiritului public. ca si celelalte. ale preocuparilor profesorului Gu sti pentru organizarea cercetarilor sociale în România. Si aceasta idee exista. fie care cu câte un institut special de înalte studii. ca Aca demia Comerciala. consulara. cu cursuri comune celorlalte trei: etica. . ca un complement stiintific. diplomatica si ziaristica). Pe lânga noua facultate ar functiona. Institutul Social Român a fost cadrul colaborarii profesorului Gusti cu generatia primilor studenti formati de el. sau a înfiintarii unor cursuri de sociologie la academiile comerciale. astazi risipit prin mai multe facultati si academii speciale. în germen. mai mult ca pâna acum. sau la facultatile de drept.] formând elita sociala si politica co nducatoare. care sa cuprinda trei sectii speciale: una economica si f inanciara. politica. în primul rând. a carei misiu ne va fi sa duca la bun sfârsit sarcina celorlalte doua. din ziua lectiei inaugurale de la Iasi. noi nu o vedem posibila decât în ziua în care studentii scoalei ac tuale de sociologie. Realizarea ei. pâna acum. aceasta idee nu a primit înca. sau unor scoli libere .obligat. Universitatea va participa. la Iasi. în lupta lui contra superficialitatii vieti i noastre publice. sociologie etc. Rezistenta speciala a Facultatii de Drept ar trebui sa atraga excluderea acestei a dintre sectiile Facultatii de Stiinte Sociale si mentinerea ei în organizatia ac tuala. mai ales din cauza rezistentei facultatilor juridice.. precum si o sectie ge nerala. spre a fi eficient. [. Si o realiz are definitiva a ideilor cuprinse în lectia inaugurala din 1910.. În acea zi. astazi în curs de formatie. asistam parca la desfasurare a unui ritm pe generatii.elor sociale. vor fi ajuns dascali în locul dascalilor de azi ai Facultatii de Dr ept.

de zarile altei culturi: germana în Tr ansilvania. Ce ar fi putut face. în 1912. ramas neîmplinit. prin reluarea. anticipând chiar pe cele referitoare la organizarea culturii superioare. întreprinsa cu Institutul de Anatomie sau cu cel d e igiena al Universitatii din Bucuresti în timpul campaniilor monografice din peri oada anilor 1925 si 1931. ale acestei fundatii. franceza în Vechiul Regat. pentru reorganizarea bibliotecii Facultatii de Litere din Iasi si pâna la ideea înfiintarii unei biblioteci de stat emisa si stu diata de sectia bibliologica a Institutului Social. De-o parte sta. sau la organizarea propagandei culturale prin radiofonie. obiectul preocuparilo r profesorului Gusti. pe un plan no u. cum poate fi realizata aceasta misiune? Cercetarea sociologica a culturii românesti ne descopera un fapt grav. ori. Unitatea culturala fii nd principalul element de cimentare a unitatii politice a unei natiuni.. De alta parte sta o cultura superioara a oras elor. sa fi dispus de timpul si de fondurile de care a u putut dispune altii! Oricum. si pâna la organizarea noii Directii a Educatiei Poporul ui. apoi prin memoriul în aintat în 1928 Ministerului Instructiei si sfârsind cu proiectele sale de transforma re a Ministerului Instructiei în Minister al Culturii Nationale. Organizarea culturii poporului nu a fost neglijata în acest timp. din 1920. De la vechiul proiect. în acelasi timp: . Faptul e cu atât mai deosebit cu cât perioada ministeriatului sau coincide cu perioada celor mai mari dificultati financiare ale departamentului pe care l -a condus. De la memoriul întocmit de el. în masura în care a avut putinta sa o fa ca. la D. Organizarea culturii superioare a format. în sfârsit. R. cum se p oate realiza unificarea culturii românesti superioare si punerea ei în legatura cu f ondul? În doua feluri: 1) printr-o organizare adecvata a culturii românesti superioare. cu aceea a echipelor regale studen testi. Natiunea ro mâneasca nu are o cultura unitara.XIII. a activitatii Fundatiei Regale "Principele Carol" si prin cooperarea activita tilor cercetasiei. din constatarea situatiei culturii românesti îndata dupa Unire. Daca misiunea esentiala a natiunilor în genere. atrasa în fiecare provincie. Profesorul a stimulat necontenit energiile creatoare de cultura. divergent. T. de la discursul sau de recep tie la Academie. fondul cultural ime ns si autentic al satelor românesti. Caci se urmarea.. pr in studiul sau consacrat Organizarii muncii culturale în 1927. si aceea a natiunii românesti în speci al este sa-si dezvolte la maximum personalitatea si sa creeze cultura. ORGANIZAREA VIETII CULTURALE Cultura superioara Cultura poporului Ideea înfiintarii unor institutii speciale menite sa preia conducerea si îndrumarea activitatii culturale a poporului românesc izvoraste. În afara celor scrise asupra acestui subiect. fie si pe tarâmul altora. trecuta de la Ministerul Muncii la acela al instructiei. de organizare a S enatului Cultural si a Fundatiilor Culturale Regale. strajeriei si O. Preocuparile pen tru aceasta activitate de ridicare culturala a maselor au mers paralel. ideea fusese aruncata si problema organizarii efo rturilor culturale nu a întârziat sa rodeasca. Gusti.. trecând prin [raspunsul la] discursul de receptie rostit la primirea profesorului [Radulescu-]Motru. al organizarii Casei Culturii Poporului. Dimitrie Gusti n-a încetat o clipa sa se ocupe de org anizarea ridicarii culturale a poporului. trecând prin activitatea de campanii sanitare si de înfiintare de bibliote ci si camine culturale la sate. neexplorat. Obiectivul aci era întreit. din toate d omeniile. în repetate rînduri. 2) prin ridicarea culturala a poporului românesc în general. ruseasca în Basarabia. consacrat Fiintei si menirei Academiilor. profesorul Gusti a gândit si a lucrat necontenit pentru organizarea culturii superioare si în special a îmbunatat irii conditiilor activitatii intelectuale de creatie.. E.

litere. îndrumare centrala. În sfârsit. 3) Forma de organizare. c) pregatirea democratiei reale prin dezvoltarea constiintei nat ionale si sociale a maselor românesti. serviciul social studentesc. ca întotdeauna. în acelasi an. El reia apoi efectiv. ilustrând definitia natiunii. 2) "Directia culturii populare". cuprinzând sectiile pentru pregatirea personalulu i si a materialului. Ministerului Instructiei. specificitate . 2) intensificarea productiei economice a poporului.urmaresc "cimentarea energiilor nationale" si "formarea sentimentului de comunitate. Înca din memoriul prezentat în 1920 catre M. de c onstiinta a valorilor si solidaritatii nationale. viata sociala si culturala populara (duminica) . pentru a le da mai târziu fi inta în proiectele pregatite în timpul ministeriatului sau. Profesorul recoma nda: c) o fundatie regala sa preia îndrumarea ei. Regele. d) întarirea rezistentei împotriva propagandei demagogice. Aceeasi idee de unificare sufleteasca prin cultura sta la temelia organizarii Un iversitatii Radio.privitoare la: stiinta (luni). într-o coalizare a societatilor culturale. cuprinzând sectiile pentru stiinte. libertate. pentru biblioteci si publ icatii. 1) Temeiurile ei erau: a) unificarea sufleteasca a natiunii românesti robita de cu lturi divergente. între anarhia initiativelor individuale neorganizate si rigiditatea autorit ara a culturii de stat. Aceleasi idei le dezvolta profesorul Gusti cu prilejul raspunsului sau la discur sul de receptie al profesorului [Radulescu-]Motru. li mba si folclor (marti). plastica si relatii cu strainatatea. surprindem astfel ro lul specific al "profesorului". teatre si muzee publice. judetene si comunale. Principiul de organizare a vietii culturale îl vede Profesorul. Nu putem cerceta mai amanuntit. tea tru. S. la îmbinarea celor doua planuri: cugetarea si mili tarea. Înca o data. judeteana si locala prin consilii spec iale. pe atunci principe mostenito r. 3) ridicarea obstei prin cresterea mintii si a inimii. careia statul i -ar aduce sprijinul îngaduintei si eficacitatii. . la m ijloc. autonomie. du pa Renan. Institutul ar cuprinde sectii comune ambelor directii. amenintata de politicianism si discontinuitate. filosofie si religie (vineri). dar careia i-ar impune o coordona re menita sa evite risipa de energii. literatura. Organizarea ciclurilor saptamânale . precum si conditiile optime de organizare a ei. profesorul Gusti precizase stringent temeiurile si obiectivele muncii de ridi care culturala a poporului. Ajunge sa stabilim ca toata acea politica a culturii preconizata si înfaptuita de Dimitrie Gusti nu este decât desfasurarea în planul practic a principiilor preconiza te în cursul expunerii teoriilor sale sociologice. având de ales între: a) initiativa privata. educatie. studii si propaganda. aceasta politica culturala. muzica. cu care prilej manifesta din nou intentia reluarii aceleiasi idei. c) dezvoltarea sufleteasca. stiinte sociale si politica externa (miercuri). ca un plebiscit de toate zilele". arta. institutii particulare si de stat cu consilii regionale. 2) Obiectivele ei erau: a) educatia fizica. "Institutul de stat al culturii" ar urma sa fie organizat în doua ramuri: 1) "Directia culturii superioare". b) cultura economica. pâna la Unire. folclor muzical si arta (joi). b) insti tutia de stat. Principiile acestei organizari se pot rezuma în: unitate. b) raspuns propagandei culturale interne a minori tatilor etnice. amenintata de ne putinta si prea însemnata pentru ca statul sa se poata dezinteresa de ea. muzica.1) regenerarea biologica a natiunii. regionala. istorie si geograf ie (sâmbata). aci. în raspunsul la ancheta ziarului "Universul" din 1928 si în me moriul înaintat.

care-i confera un loc de seama printre cercetatorii contimporani ai stiintelor sociale. 14. Academician. pent ru organizarea vietii culturale românesti. 12. Astfel. utilizarea corecta a materialului. prin cursuri. ajungem sa-i stabilim urmatorul activ: 1. a organizat cultura poporului. consilier tehnic si ministru de instructie fiind. 6. a militat pentru cunoasterea concreta a realitatilor românesti. de reforma sociala. ca profesor si decan. A deprins pe acesti cercetatori cu conditiile generale ale muncii stiintifice : informatia bibliografica. înfiintând Universitatea Radio. simultan sim patetica si obiectiva. Organizator si conducator al campaniilor de cercetari monografice.generatoare de elite sociale Misiunea elitelor. seminarii si campanii de lucrari. cooperatia. Dresda. 5. viata universitara. A deprins pe acesti conducatori sa-si conditioneze actiunea lor reformatoare de cunoasterea prealabila a realitatii ce-si propuneau sa reformeze. înfiintând numeroa se institutii de orientare si ajutorare studenteasca. 7. bibliotecile publice). Muzeul Satului). ca si pe ntru ridicarea culturala a acestora. Colaborarea pentru ridicarea maselor Idealul învatamântului gustian Specificitatea si universalitatea lui Locul lui în cultura româneasca E momentul sa încercam a face un bilant al contributiei profesorului Gusti în cultur a româneasca. conferinte. conferinte. A organizat. erudita si concreta. si publicul sa-si rationeze adeziunile sociale. facând prin Institutul Social educatia politica a unei întregi generatii de conducatori ai statului român s i deschizând lumii gustul preocuparii de problemele sociale. 3. pe care a aplicat-o apoi. SEMNIFICATIA GENERALA A ÎNVATAMÂNTULUI GUSTIAN Contributia profesorului Gusti în cultura româneasca Inventar si idei esentiale Universitatea . prin cooperarea specialistilor si prin stimularea activitatii creatorilor de valori. ca presedinte al Oficiului National. Paris. A conceput o metoda originala de cercetare a unitatilor sociale. 2. Aceasta actiune a urmarit. ca presedinte al societatii. de asemeni. Senatul cultural. . 4. Rezumând cele spuse pâna acum. A conceput un sistem filosofic original de întelegere a societatii si a discipl inelor care se ocupa cu ea. 13. si Radiodifuziunea.XIV. 8. 9. în stare sa înteleaga si ansamblul fenomenelor în care se integreaza dis ciplina lor. si înd eosebi pentru îndrumarea intelectualilor spre cunoasterea vietii satelor. organizarea culturii înalte. tinuta demna si o biectiva a discutiilor. A organizat cercetarile sociale în afara de universitate. În sfârsit. el însusi. congres e internationale). A întreprins o actiune vasta. A format. a organizat. al echipe lor studentesti ale Fundatiei Regale "Principele Carol" si al revistei "Sociolog ie româneasca". cerceta torii stiintifici ai vietii sociale si specialisti în diferitele ramuri ale stiint elor sociale. Ca director al Casei Culturii Poporului si apoi al Fundatiei Culturale "Prin cipele Carol". 11. a organizat propaganda culturala a tarii înauntru si în afara (Expozitii le de la Barcelona. neobosita si entuziasta. l a studiul societatii românesti. cu ajutorul muncii organizate a elitelor cu lturale. înlesnin d cooperatia intelectuala internationala (schimburi intelectuale cu asociatiile sociologice straine si cu fundatiile sociale internationale. 10. a culturii poporului si a cooperarii dintre elite si popor. a organizat cu ltura superioara (Academia Româna. în acelasi timp.

dupa care univer sitatea e menita sa genereze patura conducatoare a natiunii. formulate pe scurt. în paginile de mai sus. ideea bibliotecii de stat. pavilionul românesc la Expozit ia Internationala din Paris duce aceeasi idee la o noua dezvoltare. prin tehnicizarea administratiei în urma pat runderii în aceasta administratie a elementelor cu pregatire sociologica universit ara. organizate prin caminele culturale si ateneele populare. dupa care toate activitatile Profesorului sunt arcuite. activitatea asociatiilor culturale. prodigioasa activitate desfasurata de profesorul Gusti în toate domeniile vietii culturale. e de asemeni înca nerealizata. ceea ce am înfatisat pâna acum. decât aparent . în jurul învatamâtului sau. E locul sa coordonam. în acest proces de dezvoltare succesiva. Ideea trecerii studiilor sociale din viata publica în universitate s-a înfaptuit altfel decât si-a închipuit-o Profesorul. multipli ca. spre uzul natiunii. punerea stiintei în slujba actiunii sociale. 5. Comunicarile din sectiile Institutului Social adâncesc problemele discutate în se dintele de seminar. De la studentime la elite. 2. de la intentia vadita de titlul acestui studiu. ideea concentrarii tutulor arhivelor statului si a tutulor institutelo r de cercetare sociala amplifica organizarea arhivei documentare a Institutului. concentric. Urmarind. Aceste principii. axiala. pentru uzul natiunii întregi. Muzeul Satului dezvolta expozitiile seminarului. punerea actiunii sociale în slujba crearii personalitatilor. încoronare a vietii lui întregi. gândul nostru nu s-a abatut. Cetatea universitara amplifica ideea oficiului universitar. ideile care conduc dezvoltarea activitatii pr ofesorului Gusti par deci supuse unui dublu ritm. Activitatea echipelor monografice fructifica rezultatul îndeletnicirilor semina riale. Conferintele publice ale Institutului Social dezvolta printre intelectuali pr eocuparile pe care cursul le propune studentilor. În ce fel? Observând. care la rândul ei amplifica pe o a treia. 4. sunt: 1) a 2) 3) 4) 5) folosirea tuturor încercarilor empirice pentru cunoasterea critica si sintetica realitatii concrete. Proiectul organizarii unei biblioteci de stat amplifica proiectul organizarii bibliotecii Facultatii de Litere din Iasi. profesionale si a instit utelor speciale înfaptuieste o cercetare mai amanuntita a acelorasi probleme. caminele culturale. rasunetul pr eocuparilor Institutului. constituie ide ea ordonatoare. numai doua din nazuintele sale au ramas neîmplinite pâna astazi: 1. care era aceea de a înfatisa chi pul "profesorului" Gusti. la rândul ei. Arhiva documentara a Institutului Social dezvolta fisierele seminarului de so ciologie. satele model mult iplica ideea cetatii universitare. munca echipelor regale studentesti multiplica actiunea echipelor monograf ice. Peste tot. munca Profesorului e supusa acelorasi principii. si de la elite la popor. 6. regenerarea masei prin cultura si actiune organizata. legatura dintre ele fiind asigurata de elitele care se ridica din cea dintâi spre a se cufunda în cea din urma. S i mai observând ca. care rasfrânge influenta acestor a ca o îndoita bataie de aripi. 7. ierarhizarea valorilor si integrarea personalitatilor în personalitati mai vast . 3. într-o sinteza didactica. foarte simplu. punerea personalitatilor în slujba crearii de valori. a caror realizare re petata ajunge sa constituie faptuirii sale un stil propriu. Constiinta acestei duble subordonari. universitatea sta în cent ru si natiunea sta în jur. ca fiecare activitate a Pro fesorului amplifica o alta activitate. sau Univer sitatea Radio amplifica si diversifica. a carei misiune e. înfiintarea bibliotecilor publice urba ne si satesti. 2.Cât despre pasiv. Ideea înfiintarii Facultatii de Stiinte Sociale. a acestei îndoite ierarhii. Astfel: 1. În toate domeniile vietii culturale.

e. Idealul junimist se dezvolta în opozitie categorica cu acela al pasoptistilor. pe care le socotea roade ale întunericului si nestiintei. în sfârsit. de exilatii politici basarabeni. devenit mai târ ziu poporanist. o data cu viata sociala. progresist. Si. dimpotriva: contemplativ si realist. realist. idealist). El sintetiza. precum si de burghezia eteroetnica si de proletariatul ei intelectual. de tineretul generos al partidelor liberale. prin unificarea scopurilor si coordonarea mijloacelor lor. dorinta lui de autenticit ate îl facea sa simpatizeze cu valorile culturii autohtone si sa ia atitudine împotr iva "înstrainarii" pasoptiste. prin atitudinile caracteristice ale omului: 1) fata de existenta si de ideal (activ. Care e acest ideal si cum se situeaza el în lumea telurilor care au calauzit de-a lungul timpurilor viata noastra universitara? Idealurile care au însufletit aceasta viata. care foloseau ideologia liberala si formula statului d emocrat si individualist ca instrument de rasturnare politica a "neamurilor" dec azute. Dar nationalismul lor de frantuziti. începând de la sfârsitul veacului trecut. devenit mai târziu poporanist. junimismul era preocupat mai ales de valorea universala a creatiei umane. care i-au organizat manifestarile. 3) fata de grupul de e lectie si de valorile lui (national. obiectiv. dispretuia trecutul. a-ti iesi din fire. Termenul desemneaza idealul boiernasilor înstariti de la jumatatea veacului trecut . el a fost la noi un curent îmbratisat. aproape întreaga cultura româneasca dinainte de 1870. international. autoritar si sceptic fat a de reforme. conservator. liberalii pasoptisti au fost nationalisti în sensul ca urmareau ri dicarea tarii lor. dispretuitor de noutate. occidentalisti. Fara a fi deci nationalist. Si fiecare se de fineste social. Sistematizând si simplificând lucrurile îndeajuns. într-un anumit sens. Cel dintâi ideal cultural al României moderne este acela al liberalismului pasopt ist. dând forme specifice avântului tineresc si orientându-l catre misiuni distincte . în sensul pasoptist. socialismul marxist. abia daca am gasi vreo patru: liber alismul pasoptist. învatati în scoli din Apus. cucerind elitele intelectuale ale noii Românii. Încrezator în puterile firesti. conservatorismul junimist. cu exceptia lui Nicolae Balcescu si în parte a lui Alecsandri. 1890. si 5) fata de forma de guvernamânt si de clasa sociala pe care se sprijina (aristocrat. 1907. în institutii. liberal. pre stigiul pierdut politiceste. 1870. peste tot: 6) substituirea efortului individual prin cooperarea organizata a personalitatil or. 3. punerea elitelor în serviciul maselor: Toata aceasta prodigioasa activitate sociala n-ar fi fost desigur cu putinta dac a n-ar fi fost însufletita de un ideal. Doctrina prin care patura boiereasca lupta sa-si mentina. boieresc. autohton. contemplativ. autor itar). reformist). burghez sau muncitoresc). 2) fata de timp si de pre faceri (traditional. democrat. deasupra mizeriilor zilei. dar dispretuitor al sfortarilor facute pentru a te depasi. junim ismul se înfatiseaza. de o credinta. Activi. plutind abstr act.nu sun t deosebite de telurile care au însufletit curentele generale ale culturii românesti . cosmopolit). idealisti. Idealul acesta al ridicarii neamului prin luminare si dezrobire politica a însufle tit. si nationalismul samanatorist. conservator si iubito r de trecut. pe tarâmul cultural. obiceiurile si valorile specifice ale ne amului lor. taranesc. 7) si. dusman imitatiei. grosso modo. 1. Predominarea fiecaruia din aceste curente corespunde. 2. încrezat ori în puterile vointei. cuceriti de un ideal univer sal si cosmopolit. reformismul dinamic al liberalilor cu obiectivi . socialist. 4) fa ta de scopul si regimul vietii sociale (individualist. dispretuitori de trecut si iubitori de noutate. dornici de progres si de reforme proiectate dupa modelul celor din Apus. Cât despre socialismul revolutionar. unei perioade diferite a dezvoltarii României moderne: 1848.

Mehedin ti sau [Radulescu-]Motru. ca si între individ si colectivitate. Spre deosebire de cei mai multi profesori universitari. realitate si reforma. Natiunea nu exclude umanitatea. Însa alt fel. pozitia lui are puncte de contact cu fiecar e din aceste ideologii. particula rism si universalism. Sa examinam mai de aproape relatiile sintezei gustiene cu fiecare din aceste cur ente. celei individualist e. Sunt: a) dubla modalitate de existenta a vointei. 4. A doua rezolva antinomiil e progresului. Departe de a se exclude. samanatorismul e de asemeni o sinteza a primelor doua curente. realism si idealism. individualismul ui amândorura. democrat. sau între libertate si autoritate. Opunea însa. limbajul acestei lectii n-are nimic junimist. Prima idee rezolva antinomiile actiunii si realitatii.smul junimist. ca si liberalismul. Realitatea che ama idealul si idealul se face realitate. Simi on Barnutiu. samanatorismul reprezinta ideologia pregatitoare a realizar ii idealului national al unitatii politice a tutulor românilor. în sfârsit. natiunii. dar numai în masu ra în care acestea aveau radacini în realitate si îsi pastrau un caracter specific. ardelene sau din Regat. în progres. Preocupat. b) circuitul social. Progresul fara conservare nu e posibil si conservarea fara progres n-are sens. ci o implica. asa cum o visau cl asele intelectuale mijlocii. în care si-a publicat lectia inaugurala. A treia idee rezolva. De idealul pasoptist. a e . De idealul junimist e legat numele lui Maiorescu si al elevilor lui. La fel. Individ fara societate nu exista. ideologia lui se apropie de aceea a curentelor prejunimiste. samanatorismul era dornic de reforme. dar traditionalist. în personalitate. fara a se identifica însa cu nici una. N. Între actiune si cunoastere. Gusti nu a avut relatiile directe ale d-lor Petrovici. caruia i-a apartinut cândva. continuata de d-l [Radulescu-]Motru si reînnoita de curând de d-l Nae Ionescu. Cu junimismul. în viitor. de sinteza. Sa examinam pe scurt elementele pe care se sprijina aceasta sinteza. Dimitrie Gusti nu e încadr at în nici unul din aceste curente. antinomiile individului. în învatamântul superior românesc... pe ntru situarea idealului social al învatamântului profesorului Gusti. ca fenomen si ca proces. De idealul social-poporanist se leaga. conservare si progres. în om. iubitor de con cret si ostil abstractiei. Dimitrie Gusti refuza alegerea si instituie sinteza. idealul sau colectivist. si tuându-se în prelungirea tendintelor trecutului national. socie tate fara individ la fel. filiatia spirituala autentica a junimismului: linia de gândire a acestuia . ca întotdeauna. Ideile care fac posibile aceste sinteze le cunoastem de asemenea. dinamic. Cu toate ca a colaborat la "Convorbiri. întrucât preconiza o politica stiintifica. si democratia sociala. De fapt. Elementele esentiale ale acestei sinteze le-am vazut. prin anumite accente de încredere în puterile vointei.". Activ. în umbra numelui lui Gher ea. democratie si aristocrati e. nu se mai leaga azi în universitate nici un nume. Dimpo triva. care au împartasit-o multimil or si s-au jertfit pentru ea. Stere sunt trei puncte de reper contimporane. În sfârsit. libertatea implica autorit atea si democratia reala implica aristocratia personalitatilor. Iorga. libertatii si democratiei. De idealul samanatorist se leaga numele d-lor Iorga si Cuza. si c) personalitatea creatoare. în fruntea carora sta astazi d-l Radulescu-Motru. care n-a facut parte din învatamânt. D. amintirea d-rului Ion Cantacuzino si mai al es a lui Stere. natiune si umanitate. în menirea lui universala. în reforme. Radulescu-Motru si C. p entru Gusti actiunea implica cunoasterea si cunoasterea actiunea. Sub raportul social.

d-nii [Radulescu-]Motru sau Nae Ionescu.multumita biografilor . mai mult cu Nicolae Iorga si cu liberalismul întemeietorilor României moderne . spiritul lui "occidentalizant". fara putinta de apel. m ai putin un singur vot. singura data când l-am auzit pe profeso rul Gusti vorbind despre Junimea. Petrovici. în fond. farmecul sau de causeur. complet deosebit de junimism este dinamis mul sau neastâmparat. munca institutionalizata. fie ca i-au stat mai de aproape. Dar. precum am spus. legatura lui spirituala cu Junimea. Nu e exclus ca. predilectia pentru valorile autentice ale culturii. îl înrudesc printre contimporani. pe atât de inutil comple zent cu bodnarestii celei noi. sau de naturalismul conceptiei celui dintâi asupra personalitatii. nu a izbutit sa acopere deosebirea dintre pozitia lui izolata. contemplativ. ci un sens eti c. nu un sens estetic. Am ascultat ani multi pe profesorul Gusti. pretentia ridicola. Cei care-l cunosc pe Dimitr ie Gusti. ostila oricarei falsificari emfatice. sub influenta lui Caragiale. în loc sa se faca prin Maiorescu. desig ur.si prea putin "curios" . zeflemeaua sa rcastica. personal. rezultând din insuficienta felului lor de a fi realizat ce . cu evlavia cu care i-am auzit pomenit numele de catre d-nii [Radulescu-]Motru. sistematica si coerenta. Banuiesc însa ca legatura lor dateaza din vremea studiilor universitare ale Profesorului. trântându-L cu unanimitate. Dimi trie Gusti sa fi aplicat pontificelui junimist masura pe care acesta o aplicase productiei culturale a liberalismului. încrederea în puterile vointei. cred. filosofice si sociale categoric opuse acelora dezvoltate de profesorul D. Stiind acestea. ca re dau. nici Maiorescu.pe care-l ocupa Caragiale printre juni mistii din a doua generatie e astazi . spiritul larg universalist. fata de cel junimist. la fel cu orice tânar format la sfârsitul veacului trecut. fata de di namismul doctrinelor profesorului Gusti. Dimitrie Gusti nu condamna în mod esential efortul generati ei întemeietorilor României moderne. Nici Junimea. al caror caracter comun e constituit de admiratia neprecupetita pentru Titu Maiorescu. îmi lamuresc mai usor de ce. În preocuparea lui de sinteza. Locul original . cea mai adânca influenta suferita de acesta. Ceea ce condamna el la pasoptisti este. si admiratia zgomotoasa creata în jurul pontificelu i junimist. dispr etuitor de "balcanisme" sunt la ele acasa în acest birou! Ele coboara din portret si se amesteca în conversatii. din a doua generatie. Toate aceste însusiri. n-au putu t sa nu ramâna impresionati de frecventa cu care Profesorul pomeneste numele lui C aragiale. Tzigara-Samurcas sau [R adulescu-] Pogoneanu. Chipul Aristofanului român surâde din portrete nenumarate în biroul profesor ului Gusti.xpus totdeauna doctrine politice. Dimitrie Gusti are. sau al conceptiei celui de al doilea asupra culturii. vietii. concom itente cu exilul voit al lui Caragiale. asa cum îl condamna. l-am auzit zeflemisind memorabila sedinta în car e docta societate a pus la vot existenta lui Dumnezeu. Gusti. dar nu-mi amintesc sa-l fi auzit pome nind de fostul conducator junimist. Influenta lui Caragiale s-a r asfrânt deci asupra Profesorului în plina perioada de formatie. E suficient sa amintim de staticismul teoriei primilor doi asupra natiunii. în fond. lasând asupra lui o pe cetie nestearsa. cu aceea a juni mistilor. ar trebu i sa spunem ca. desigur. Comun cu junimismul. ca unitate. Nu stiu în ce împrejurari l-a cunoscut profesorul Gusti pe Caragiale. ca si generozitatea funciara care izbucneste de sub masc a de ironie care o acopera ca o cuirasa. spre deosebire de junimistii propriu-zisi. Influenta lui Caragiale asupra lui Dimitrie Gusti este. Comunitatea atitudinii lui antiliberale si antiburgheze. O lega tura a avut desigur. decât cu adevaratii junimisti. intransigenta în fata nulitatilor.destul de bine cu noscut. reformist. pentru a risipi orice echivoc în aceasta privinta. cu aceea a lui Vas ile Pârvan. idealismul stenic. si aceasta trasatura fundamentala îl d esparte de toti ceilalti junimisti universitari. Dar. s-a facut prin Caragiale. dupa el. Verva ironica a "maestrului". nu au exercitat asupra tânarul ui Dimitrie Gusti vreun ascendent deosebit. ze flemismul. la Berlin. fie ca i-au urmarit cursul. Dimitrie Gusti a accentuat si caracterele comune si însusirile distincte ale idealului sau. Mehedinti. Sa nu aiba Dimitrie Gusti nici o legatura spirituala cu Junimea? Nu cred. pe cât de ironic cu "epigonii" vechii directii. Daca ar fi sa judecam printr-o parabola.

temei ul pentru care. Nu numai pentru ca. lipsei de metoda. ci se arunca. Lamurim însa. deci.ea ce voiau sa înfaptuiasca. efortului gustian. pentru universalitatea preocuparilor lui si pentru memoria lui p rodigioasa. E adevarat ca în desfasurarea actiunii gustiene intervine un element critic si rea list. zdrun cinator de cadre si cuceritor de suflete. care s-ar putea scrie cu cel mai mare interes. chiar daca îsi pastreaza prospetimea sufleteasca necesara ca sa vibreze. desi destul de t emperamental. nimanui. risipei de energie si. Lucrul acesta reprezinta. de a se ridica peste putintel e cuprinse în actualitatea unui anumit moment. adica esentiale. ramân pentru Dimitrie Gusti un obiect de s impatie si de încurajare fecunda. dar în fond mai cumpanit. Ci numai faptei! Iar fapta lui. de a fi per sonalitate. pentru capacitatea lui de intuitie si de sinteza. Asa se face ca. Între Dimitrie Gusti si junimism pare a fi. a fost de-ajuns un nimic. care pentru N. care pare ca reteaza aripile avântului idealist. d-l Gusti a vorbit întotdeauna cu o a dmiratie netarmurita pentru fecunditatea lui. neastâmparat. fara ca totusi acestea sa fie datatoare de seama . care constituie în fond partea pozitiva a sufletului liberal si a tipu lui social românesc pe care-l reprezinta. concret. rascolitor de energii. Dar. în chip neîndoios. aproape imponderabila. energic. fata de vâltoarea torentiala a curentului samanatorist. Dimitrie Gusti nu putea sa nu apara ca o piatra de poticnire. acuzatia de se catuire sufleteasca pe care a adus-o lui Maiorescu si neputinta lui organica de a întelege pe Caragiale. decât tot pe jumatate. Dimitrie Gusti l-a pretuit pentru " viata" lui. zadarniciei unui neastâmpar care refuza sa-si dea contur definitiv. ca la temelia pozitiei profesorului Gusti sunt afinitati in contestabile cu samanatorismul. de precizie. Cu samanatorismul. Iorga sunt un alt capitol de istorie spi rituala contimporana. Dimitrie Gusti s-a opus întotdeauna. care merg pâna la completa uitare si daruire de sine. decât spre înflacarar ea adoratoare sau razbunatoare a masei. De aceea. Nici de samanatorism nu e deci legat Dimitrie Gusti. în acest îndemn arzator la depasire. despre Nicolae Iorga. Pe sine nu s-a r darui. cred totusi ca nu e o greseala sa afirmi ca un contact spiritual adânc nu a existat niciodata între Dimitrie Gusti si Junimea. mai presus de toate. prin dinamica reformista si pri n încrederea teoretica în masa. mai mult o vecinatate vremelnica de drum decât o tovarasie de nazuinte. mai departe. al carei spirit critic nu abdica în fata entuzia smului. fondul adânc al atitudinii filosofice a profesorului Gusti ramâne idealist. Dar mai ales pentru ca. Nu încape îndoiala deci. pentru ca drumurile lor sa se desparta. fire complexa si subtila. de unde Dimitrie Gusti a mers multa vreme în acelasi sens cu d-l I orga. Ajunge sa spunem aici ca spirit mai critic. cu tot realismul sau critic. E legat desigur. din aproximatii în aproximatii. între zonele de contact ale celor doua sp iritualitati. în mare parte. pentru lamu rirea multor probleme recente de istorie a culturii românesti. de samanatorism Dimitrie Gusti. desi prilejurile de obiectii din parte-i nu au lipsit. o relatie subtila. Efortul de a se depasi. Se stie cu ce asprime a judecat totdeauna d-l Iorga pe junimisti. în vreme ce aceasta încredere e dublata la N. pentru duhul lui iscoditor. contactul lui Dimitrie Gusti e desigur mai direct si mai ampl u. Iorga de o intuitie simpatetica a masei si a nazuintelor ei. si cu o dinamica sufleteasca orientata mai mult spre asezaminte destinate colaborarii elitelor gânditoare. mai putin vulcanic. legatura lor fiind mai mult o tovarasie decât o simpla vecinatate de drum. În aceasta scoatere a omului din sinele sau obisnuit. E totusi curios de observat ca niciodata d-sa nu a îndreptat o asemenea critica împo triva efortului gustian. desigur cu geniu. s au sa se înduioseze. Dimitrie Gusti nu putea sa nu simta chemarea unui suflet frate ! Totusi. egotismului. actualizata cu maximu . Iorga e un exercit iu de fiecare zi. nu fara oarecare îndoieli. apropiind pe profesor de at itudinea junimista. vointa de a însemna ceva. Raporturile dintre Dimitrie Gusti si N. Faptul nu poate fi contestat. dar ac i legatura poarta asupra jumatatii launtrice. Dimitrie Gusti e în fond un aristocrat.

În fond. în masura în care reprezinta o orientare simultan obiectiva si dinamica a politicei stiintifice. Ceea ce l-a împiedicat probabil sa se apropie mai mult de marxism a fost neputinta aderarii la o interpretare unilaterala a existentei sociale si întelege rea lui dinamica. Temeiul ei e un temei general. Legatura lui se face prin socialism. conturul prea aparent al lucrurilor asa cum sunt. de asemeni. ar trebui sa recunoastem precumpanirea spiritu lui occidental si universalist. Si totusi. legatura lui cu acest curent nu se face în chip obisnuit. dar cu care n-a avu t decât prea putin contact. printr-o analiza împinsa cu îndrazneala pâna dincolo de limitele îngaduite ale exprimarii gândului profesoral. Fapt curios. umanitatea. Mai ramâne. în acest punct. desi concepti a sa sociala a democratiei e mai apropiata de socialism decât de democratia indivi dualista. rastoarna însa toate pronosticurile. sau daca îsi cauta cearta. numai sinteza acestor patr u elemente poate lamuri configuratia generala a spiritului gustian. între profesorul Gusti si Vasile Pârvan. Dimitrie Gusti n-a fost totusi niciodata un marxist în sensul complet al cuvântului. pr in Stere. Fapt e ca exigenta de sinteza care caracterizeaza idealul spiritual al profesorului G usti vrea sa adune ce e viabil în samanatorism: dinamica entuziasta si preocuparea specificitatii. de definit un ultim plan: acela al relatiilor lui cu poporanismul. Dimitrie Gusti nu se apleaca asupra realitatii românesti ca s-o prefaca în ideal etic. în lumina neclara a intentiilor. decât cunoaste rea prietenilor si a dusmanilor unui om. pâna ce n-a facut. asa cum stau sa se faca. Ajunge sa constatam ca problema sintezei e. Dimitri e Gusti se apropie iarasi de junimisti mai mult decât de d-l Iorga. Ea urmareste sa înlature. ca al lui Nic olae Iorga. la Dimitrie Gusti. ceea ce stânjeneste elanul junimistilor: simtul acut al neputintei omenesti în fata real itatii. p entru a vedea. forme sintetice recente ale acelor asi patru directii. care tendinta prevaleaza în ultima a naliza asupra învatamântului gustian. cu care Dimitrie Gusti a fost aproape contimporan. Conc eptia sa despre "circuitul social" e totusi foarte apropiata de dialectica marxi sta. în criteriu de omenie. nu-si afla totusi tem eiul niciodata în exigentele concretului în care se exercita. am încerca sa disociem elementele acestei sinteze. cu ceea ce e valabil în junimism: universalitatea orizontului si demnitatea critica a tinutei culturale. si aici. Pretuitor al analizelor marxiste.m de intensitate si pâna la completa absorbire. în vesnic salt peste sine. ci creator de valori universale. Prin aceasta. cu obiectivitatea rigida si rotund conturata a j unimismului. Acestea sunt relatiile principale ale sintezei gustiene fata de principalele cur ente ideologice ale vietii universitare românesti. cu entuziasmul dinamic s i creator al lui Nicolae Iorga. nici omul. Interesul partii nu l-ar face nicio data sa uite interesele adevarului. mare apropiere exista. N-as putea spune limpede. prie tenul lui Caragiale. e în universalitate. Daca însa. în toate formele acestui învatamânt. prin Gherea. în sinele sau. traditionalist. hic et nunc. în mod linistit. si cu asceza interioara a spiritului. a lu i Pârvan. Nimic nu înlesneste determinarea mai precisa a unui profil spiritual. a carui conceptie a nationalismului cultural se înrudeste mult cu aceea a profeso rului Gusti. pentru situarea figurii profesorului Gusti. si în fond spiritualista a acestei existente. dupa care sa jude . o exigenta de fiecare ceas. Nationalismul lui Dimitrie Gusti nu e. într-un acelasi suflet. limitarea voluntara si risipire a în inconsistenta prin refuzul criteriilor universal valabile. daca aceste elemente sunt echilibrate în sufletul Profes orului. care-l framânta si care nu-i da astâmpar. Ea nu e totusi o dialectica materialista. Într-adevar. în detrimentul sentiment ului lor. ci o dialectica spiritualista. Posibilitatea ca spiritul critic zeflem ist al lui Caragiale sa coexiste. dreptate fiecarei tendinte. pe care Dimitrie Gusti l-a cunoscut bine. în s ensul conceptiilor neohegeliene. voluntarista. eliminând totdeodata ceea ce în samanatorism e am enintat de artificialitate: stilul voit popular. apropiata de a sa. Este desigur înca prematur sa încer cam si o definitie fata de curentele mai noi. dimpotriva. în masura a omului universal.

care da existentei un caracter de maretie tragica. iar sârguinta lui pentru ridicarea pri n cultura a personalitatii da sensul ei întreg. continua sa tina ferm principiul stati c. sa-nvesniceasca. Lumina de zi. cu metode stiintifice. ca de o vraja rea. al neputintei firii de a se depasi prin sine însasi . Urm as la catedra lui Simion Barnutiu. Dar sentimentul acesta metafizic de tristete. asa cum este idealul apro ape întregei noastre culturi universitare (zic unii.Dimitrie Gus ti propovaduieste o conceptie dinamica si creatoare a existentei. înfratita cu acordurile pagâne ale pârvanicei cântari catre Clio: Ci Tu. dar aventura creatoare. prin urmare. sau de credinta care transfigureaza realitatea. adic a prin contopirea ei substantiala. în care fiinta vie e obligata sa r eînceapa necontenit.fac din el un urmas direct al ideologiei generatiei fauritorilor Român iei moderne.da vietii personale omenesti si existentei în genere caracterul dramatic al u nei mari aventuri! Aventura nestabila. care cântase în Câmpia Libertatii versurile revolut ionare ale lui Andrei Muresanu: Acum. caracterul imperios al nevoiei de a-l prinde si de a-l folosi.strabate astfel. Substratul relatiilor dintre "sociologia cogi tans" si "sociologia militans" nu e altul decât acel savoir pour prevoir. ori niciodata. cu valorile universale si eterne ale umanitatii . si al celei poporaniste). asa cum fac astazi un N. Încrederea lui în puterile vointei reactualizeaza maxima din fruntea "Român ului" lui Rosetti: "Voieste si vei putea!". în forma în care aceasta ideologie a putut supravietui dupa critica jun imismului. un Nae Ionescu si. si vei fi!". în plina acceptie metafizica a cuvântului. substantial. printr-un act de vointa arbitrar. metafizic. dar si u n pret nesfârsit . pentru ca prin ea fiinta spirituala îsi risca în fiecare clipa existenta. un Blaga. precara. Dar tocmai de aceea. care. ci e în necon tenita prefacere si în necontenita încercare de a se depasi si întregi. pe care dascalii realisti o denunta ca pe o primejdie. Depasirea aceasta libera. si biruie într-însul. sau de a se fixa. dupa care fiinta spirituala .ridicând "omul românesc".si poate chiar fiinta în genere. sa-i descopere taina conditionarilor ei esent iale. prin ultimii sai reprezentanti. dar vii. nu e niciodata definitiv închegata. specificul national . nu biruie pâna la urma. în fond. esti de-a pururea. El nu universalizeaza. s-o reformeze. Croieste-ti alta soarta!. de a rata. ideea ca prin actiune ordonata si metodica un popor îsi poate schimba soarta. de a mu ri . pe alocuri. Iar sensul activitatii lui didactice. sa se adune în fiecare clipa. pent ru ca singura fiinta spirituala merita cu adevarat numele de "fiinta" -. Idealul etic gustian nu este deci un ideal reactionar.pentru ca e viata! De dincolo de accentele majore ale imnului de slava închinat efortului de personal izare a fiintei precare. O clipa numai? Desigur. constiinta dramatica a acuitatii momentului. Ci omul se scutura de el. Dimitrie G usti cauta s-o cunoasca asa cum e. Daca ar trebui. noi suntem cei ce murim!. ce scumpa! Fapta mesterului face sa straluceasca aievea chi .ce si sa valorifice firea si purtarile altor neamuri. la rangul de om în genere. pentru ca. obligatia de a trece imedia t la fapta. din ispitele din jur. I orga. persona litate vie. dupa calapoadel e unui ideal universal de umanitate. întreaga. credinta lui în posibilitatea nelimitata a progresului mo ral si material al omenirii. uneori. în actul de creatie. chiar un [Radulescu-]Motru. Optimismul sau inovator. celeilalte maxime a ace luiasi: "Lumineaza-te. în opozitie categorica cu idealul junimismului conservator si reali st. afin de pouvoir al propovaduitorului organizatiei intelectuale a umanitatii. încadrat în t itulatura "Arhivei pentru stiinta si reforma sociala". Idealul sau social universalist coboara dec i direct din acela al lui Comte. Aplecat asupra realitatii românesti. ar trebui sa r ecunoastem ca. asa cum e în fapt. gândul faustesc. prin transfigurarea ei în cultura. urmareste s-o transforme. restituie relatia comteia na dintre stiinta si aplicarea ei. care încearca sa se mântuie. adica o concep tie idealista. adica ceva gata facut. ca acestia. sub cerul unei noi zodii. universale. sa f ie. din prici na putintei ce-i e lasata de a nu se împlini. o presimtire trista a zadarnici ei efortului. învatamântul lui Dimitrie Gusti îi reactualizeaza chemarea. care surprinde pe gânditor masurând di stanta dintre existenta si valoare. sa împingem analiza pâna la ultimele temeiuri si sa dam în vileag cele din urma radacini metafizice ale acestei atitudini.

Nu poti însa tagadui sensul adânc.pul frumusetii nepieritoare: prin ea valoarea ia fiinta. universalul se face act . Poti simti adânc tragedia acestui bob de întuneric sortit sa straluceasca o clipa scân teia luminii de zi. . Te poti îndoi de eficacitatea ultima a acestei mântuiri prin cultura. al stradaniei care subîntinde întreaga voc atie profesorala a lui Dimitrie Gusti si toate activitatile culturale care deriv a din ea. de perenitatea acestei îndumnezeiri provizorii a omului trecator. prometeic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->