Sunteți pe pagina 1din 18

Pag.

1 Anul
din1,1Numărul 1 PsihoJurnal
August 2009
ISSN 2066-8740 PsihoJurnal APTMS.NET
“PERSPECTIVE ÎN PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR, MUNCII ŞI SERVICIILOR”

„Începeţi tot ce puteţi face sau visaţi că puteţi.


Curajul conţine geniu, putere şi magie.”
Goethe

EDITORIAL

Un nou început
Cu siguranţă că depinde în Numai în acest fel vom găsi informa psihologii
principal de noi, cei ce modalităţi concrete de practicieni din domeniul
activăm în diversele implicare directă a muncii şi al transporturilor şi
domenii ale psihologiei psihologului în în primul rând al membrilor
aplicate să dăm o şansă contracararea factorilor ei asupra principiilor şi
acesteia, să-i asigurăm un nonproductivi şi de risc, în procedurilor concrete de
viitor şi o perspectivă. găsirea de soluţii pentru realizare a unor activitaţi de
optimizarea performanţelor intervenţie cu soluţii în
Demersul meu se
şi a reuşitei profesionale. prevenţie.
adresează în primul rând
psihologilor care lucrează Dar pentru aceasta trebuie Din acest punct de vedere
în domeniul muncii şi al un început. revista noastră va publica
Cuprins: transporturilor. în fiecare număr astfel de
Cum? Întrebare firească ...
informaţii.
EDITORIAL Repet, depinde de fiecare
Eliminând în primul rând
Un nou început 1 dintre noi şi de toti Preocupările
formalismul, caracterul
Istoric 2 împreună sa ne creem un dumneavostră, nevoile,
aproape exclusiv comercial
statut socio-profesional întrebările şi răspunsurile
FLASH şi neprofesional al
bazat pe calitatea, utilitatea solicitate dorim a se
serviciilor psihologice
Testare, examinare, şi eficienţa actului constituii în dezbateri reale
evaluare 3 furnizate de noi.
psihologic. privind dificultăţile cu care
Profesionalism şi Şi de ce nu, căutând să ne confruntăm.
competenţă vs. Acest lucru se va reflecta
depaşim limitele şi Aşteptăm o participare cât
Diletantism 3 şi va determina modificări
carenţele cunoscute de mai larga în realizarea şi
reale în modul de evaluare
EVENIMENTE fiecare, legate de finalitate, permanenţa revistei
şi apreciere a activităţii
Conferinţă. proceduri, utilizarea noastre.
noastre de catre beneficiari
Cunoaştere sau instrumentelor,
şi de către cei cu care Accesul catre ea este liber
intervenţie 4 necunoaşterea locurilor de
deşfăşurăm activităţi şi la îndemina oricui care va
Oportunitatea formării muncă, a nevoilor ce ar
profesionale continue 4
comune. avea ceva de spus pentru
trebui diagnosticate la
bunul mers al psihologiei
RESEARCH Pentru aceasta însă se nivelul societăţilor şi al
aplicate în domeniile
impune o schimbare, o organizaţiilor.
Harta motivatională 7 noastre şi se realizează
nouă orientare atât în
Diagnosticarea, Consilierea, consultanţa prin adresare directă la
mentalitatea psihologului
evaluarea şi profesională, educaţia, membrii comitetului de
diminuarea stresului practician cât şi în
formarea şi instruirea redactare.
în siguranţa circulaţiei 8 conţinutul activităţii
personalului implicat în
Asumarea riscului la desfaşurate. Salutăm apariţia primului
diversele avtivităţi de
conducătorii auto 11 numar al revistei, totodată
Transpunerea în practică a muncă ar trebui să devină
Scala de Evaluare avem rugămintea de a ne
Standard Mixtă pentru acestui deziderat obiectivul prioritar spre care
conducătorii auto 13 presupune o nouă abordare să ne canalizăm eforturile. adresa sugestii şi
Diferenţe psihologice a problematicii subscrise recomandări legate atât de
Dar pentru acest lucru
între ofiţerii aspiranţi acestor domenii, inclusiv aspect şi conţinut cât şi de
avem nevoie în primul rând
şi cei brevetaţi din faptul ca accentul să se ceea ce aţi dorii să
marina comercială 16 de pregătire şi competenţă,
deplaseze de la publicăm.
de instrumente şi proceduri
examinarea psihologică aşa
standardizate pentru a nu
cum se practică ea în Psih. princ. Steluţa Trăscăian
aluneca în amatorism.
prezent către activităţi Preşedinte APTMS
psihologice legate de APTMS işi propune mai
intervenţie şi prevenţie. multe modalităţi de a
Pag. 2 din 2 PsihoJurnal
Scurt istoric al activităţii de psihologie aplicată în
domeniul transporturilor şi al muncii, în ţara
noastră
Activitatea de psihologie Sub conducerea psih. dr. Laboratorului Naval
aplicată în domeniul Mircea Boloş, în anul 1956 Constanţa. La fel, se
transporturilor, respectiv al se introduce obligativitate introduce obligativitatea
muncii, a debutat în ţara examenului psihologic examenului psihologic a
noastră acum aproximativ pentru toate funcţiile care personalului de la metrou.
80 de ani. concurau la siguranţa
Anul 1977 aduce
circulaţiei feroviare, avizul
Astfel, în anul 1934 pe obligativitatea examinării
psihologic fiind conjugat cu
baza “Legii pentru statutul psihologice a celor ce
cel medical. Ca urmare
personalului CF” s-a solicitau permis de
acestui aspect apar noi
conturat cadrul legislativ conducere auto, examinare
laboratoare psihotehnice,
pentru efectuarea primelor efectuată prin intermediul
cum ar fi cele din Galaţi,
testări psihotehnice. unităţilor specializate ale
Deva, Constanţa, apoi cele
Ministerului Transporturilor.
În anul 1936 se creează din Oradea şi Tg. Mureş.
Serviciul Psihotehnic CF în Urmând modelul
Naşterea unui domeniu, Rezultatele pozitive
care se realiză iniţial transporturilor, apar
dezvoltarea unei ştiinţe. înregistrate de psihologii
selecţia pentru acari, laboratoare de psihologie la
feroviari a determinat
ulterior aceasta extinzându- nivelul sistemelor de
Ministerul Transporturilor să
se la impiegaţii de mişcare, energie şi hidroenergie
dispună prin inspectorul de
mecanicii de locomotivă electrică, industrie chimică,
specialitate înfiinţarea în
precum şi la alte funcţii. armată şi poliţie, a regiilor
anul 1963 la Bucureşti a
de transport local etc.
La baza modelului de primului laborator de
organizare şi funcţionare a examinare psihologică Până în anul 1989 aceste
primelor unităţi auto, sub conducerea psih. sisteme funcţionau după
psihotehnice a stat Blaj Doru Costică. norme şi reglementari
laboratorul psihotehnic al specifice domeniului de
În 1965 acest laborator
căilor ferate franceze activitate, numai în cadru
este preluat de Centrala de
condus de I.M. Llalhy. instituţionalizat.
Transporturi auto care
Începând cu anul 1938 înfiinţează încă alte cinci După anul 1990, o serie de
numărul specialiştilor laboratoare auto în Cluj activităţi, respectiv cele din
angrenaţi în această Napoca, Iaşi, Braşov, transporturile rutiere şi
activitate a crescut Timişoara şi Craiova. muncă se externalizează,
considerabil, aceştia determinând apariţia
În această perioadă se
ocupându-se nu numai de primelor laboratoare de
realizează o metodologie
selecţia personalului psihologi private, în baza
unică de examinare şi
feroviar, dar şi participând unor reglementări elaborate
avizare psihologică atât
efectiv la procesul de de Ministerul
pentru funcţiile feroviare cât
învăţământ, formare şi Transporturilor, respectiv
şi pentru cele auto.
rationalizare a condiţiilor de Ministerul Muncii.
muncă specifice acestuia. Începând cu anul 1968,
Apariţia în anul 2004 a Legii
examenul psihologic devine
În anul 1952 apare 213, înfiinţarea Colegiului
obligatoriu pentru
Laboratorul Central Psihologilor din România a
conducătorii auto. Tot în
Bucureşti iar în cadrul generat noi coordonate de
acest an ia fiintă Institutul
Ministerului Transporturilor desfăşurare a activităţii în
de Cercetări Căi Ferate în
se înfiinţează Comisia domeniile sus menţionate,
cadrul caruia apare în anul
Superioară de Psihologie, determinând forme
1970 Laboratorul Factor
cu o secţie de cercetare şi specifice de furnizare a
Uman şi de Ergonomie.
una de examinare serviciilor psihologice, care
psihologică. Din anul 1973 activitatea de include nu numai evaluare
exminare psihologică se psihologică, cât şi
Activitatea de examinare
extinde atât prin înfiinţarea modalităţi de intervenţie şi
psihologică se extinde
de noi centre cât şi prin prevenţie psihologică.
începând cu anul 1954 prin
introducerea obligativităţii
înfiinţarea şi a altor
examenului psihologic la Psih. princ. Steluţa Trăscăian
laboratoare psihotehnice în
funcţiile navale, ceea ce a
Braşov, Cluj Napoca, Iaşi,
determinat apariţia
Timişoara.
Pag. 3 din 3 PsihoJurnal
FLASH
Testare, examinare, evaluare
Testarea psihologică este o include şi testarea. testele psihologice,
tehnica specifică pe care o Examinarea se realizează raportarea rezultatelor la
aplică psihologul pentru a într-un context, este fie context şi sesizarea
culege informaţii despre un selectivă în raport cu diferenţelor. Rămânem tot la
construct, o aptitudine sau o desfăşurarea unei activităţi, nivel constatativ, dar oferim
însuşire psihică. Termenul fie predictibilă în raport cu informaţii valoroase despre
de testare psihologică este manifestarea unui ceea ce trebuie dezvoltat.
deci limitativ şi cu greu comportament, dar include
Astfel, evaluarea este nu
poate fi extins la rangul de doar măsurarea. Poate fi
doar mult mai complexă
serviciu psihologic. extinsă la rangul de serviciu,
decât examinarea şi
dar doar în scop constatativ.
Examinarea psihologică testarea, dar le şi include.
presupune a cerceta, a Evaluarea presupune a
Ce urmează? Minimizarea
studia amănunţit ceva sau aprecia, a estima ceva, a De multe ori evaluarea
diferenţelor, sprijin în
pe cineva, a pune pe cineva vedea dacă corespunde. este confundată cu
dezvoltarea aptitudinilor, în
la o probă de verificare a Noi am modelat puţin testarea sau examinarea,
modelarea atitudinilor, în
aptitudinilor sau a termenul pentru a nu ne ceea ce creează
gestionarea emoţiilor şi în incertitudine în mintea
cunoştinţelor. Pentru întoarce al examinare, iar
adoptarea beneficiarilor.
examinare este nevoie de încărcătura conceptulală a
comportamentelor, adică
un test şi de utilizarea lui, evaluarii psihologice
consilierea contextuală.
adică de o tehnică specifică înglobează acum analiza
– testarea psihologică. contextului, examinarea Psih. princ. Alexandru Găianu
Putem spune astfel că psihologică utilizând tehnici
examinarea psihologică specifice printre care şi

Profesionalism şi competenţă vs. Diletantism


Oare câţi dintre noi, Clientul nu va primi nimic, baremare, etalonare, profesiei de psiholog
psihologii practicieni în rezultatele şi concluziile interpretare, înregistrare conform legii (L.213/2004):
domeniul muncii, ne evaluării, profilele sau precum şi o consiliere cabinete individuale,
gândim în momentul rapoartele psihologice sunt minimală ..., atunci lucrurile cabinete asociate sau
efectuării unei evaluări la doar amintiri. Angajatorul se schimbă! Nu poţi societăţi civile de
cadrul juridic şi la este „fericit”că va primi în percepe asemenea tarife! psihologie. Şi chiar dacă au
implicaţiile pe care le poate sfârşit fişa de aptitudini Înseamnă că munceşti, eşti această formă de exercitare
avea un aviz psihologic? semnată de medicul de competent iar a profesiei, nu au încheiat
Aşa zisa „filieră scurtă”, prin muncă. Aptitudinile, profesionalismul costă! contractele de prestări
care avizul psihologic atitudinile, comportamentul Deocamdată diletanţii fac servicii de psihologie direct
ajunge direct de la psiholog sau performanţa necesară bani eliberând avize cu beneficiarul, ci cu
la medicul de medicina îndeplinirii sarcinilor sunt psihologice „pe bandă policlinicile de medicina
muncii pentru întocmirea doar câteva gânduri triste ... rulantă” fără să facă nicio muncii care, conform legii,
fişei de aptitudini, a Ca să nu mai vorbim evaluare sau aplicând nu au dreptul de a oferta,
„rezolvat” se pare multe despre preţurile şi tarifele aceleaşi probe tuturor, iar presta şi încasa
probleme ... practicate de aceşti profesioniştii aşteaptă o zi contravaloarea acestor
„experţi”: 5 lei, 7 lei, 9 lei ... cu soare şi pe strada lor servicii pentru că nu sunt
Psihologul nu mai trebuie
Adevărul este că doar când se va înceta această autorizaţi de către Colegiul
să dea socoteală pentru
pentru a elibera un aviz, practică care a luat Psihologilor din România.
neefectuarea analizei
preţul chiar este mare! amploare.
muncii, studierii fişei de Dacă cunoaşteţi astfel de
Dacă în schimb dorim să ne
post sau a Am încercat să trag un situaţii, cazuri, vă rugăm să
facem meseria „ca la carte”,
psihoprofesiogramelor, sau semnal de alarmă pentru ne scrieţi şi să încercăm să
aşa cum am fost instruiţi,
pentru alegerea aceloraşi acei psihologi care se luăm cu toţii atitudine şi să
pregătiţi, folosind
tipuri de probe pentru toate regăsesc în rândurile de acţionăm până nu este prea
instrumente valide şi fidele
categoriile profesionale mai sus pentru că şi din târziu prin implicarea tuturor
cu o predictibilitate ridicată,
evaluate („testare” conform punct de vedere juridic, factorilor responsabili la
respectând metodologiile
L.319/2006 şi H.G. avizele eliberate de toate nivelurile.
specifice, timpii alocaţi
355/2007). dumnealor către medicul de
pentru evaluare, corectare, Psih. princ. dr. Cătălin Gherasim
muncă în cele mai multe
Pag. 4 din 4 PsihoJurnal
EVENIMENTE

Conferinţă. Cunoaştere sau intervenţie?


Încă de la începuturile manifestarea unui act ştiinţelor de cele mai multe
dezvoltării ca ştiinţă, psihologic, viitorul putând ori nedrepte şi incorecte,
psihologia a încercat să-şi opera delimitările necesare dar reale.
dovedească un statul clar, înţelegerii exacte şi
Este momentul ca În aceste condiţii,
să-şi identifice un obiect complete a ansamblului de
psihologia românească considerem absolut
propriul de cercetare, legături cauză-efect
să-şi pună problema necesar ca şi psihologia
metode specifice, legităţi, prezente în geneza acelui
aplicabilităţii, eficienţei şi românească să-şi pună
credibilităţii. prin intermediul cărora să act.
problema aplicabilităţii,
poată fi explicate, înţelese
În prezent, situaţia este eficienţei şi credibilităţii.
şi anticipate manifestările
parcă mai complexă. Putem construi extrem de
comportamentale ale
Cunoaşterea ştiinţifică a riguros ştiinţific instrumente
omului.
făcut paşi imenşi în de stabilire a tipologiilor de
Drumul spre devenire ca elaborarea de metodologii personalitate care îşi pierd
ştiiinţă s-a dovedit a fi ştiinţifice, făcând posibilă aproape toată valoarea
anevoios, pe de o parte dezvoltarea de instrumente dacă nu sunt identificate şi
datorită particularităţilor de moderne, cu un uriaş modalităţile de valorificare a
dinamică a obiectului potenţial de cunoaştere şi acestor date, prin indicarea
studiat, a pluralităţii de predicţie. căilor de transformare a
abordare a acestuia de acestora în indicatori de
Rămâne deschisă însă
către diferite alte discipline eficienţă socio-economică.
problema utilităţii, a
şi pe de altă parte datorită
identificării cerinţelor pe Nu putem asista nepăsători
imposibilităţii formularii unor
care societatea la o dezvoltare a psihologiei
legi clare de tipul cauză-
contemporană le are de la doar pe latura ei
efect.
psihologie ca ştiinţă academică, metodologică,
In deceniul 6, în psihologia aplicativă, de intervenţie, şi teoretică, fără a ne interesa
românească a existat o nu doar de constatare a de valoarea efortului
polemică de tip cordial între unei realităţi. Situaţia ştiinţific raportat la efectele
acad. Vasile Pavelcu şi raportului dintre cunoaştere necesare societăţii, nu
prof. Paul Popescu- şi intervenţie în putem urmări doar nivelul
Neveanu. Vasile Pavelcu în epistemologia cunoaşterii la tinerii
a sa celebră „Dramă a contemporană a devenit psihologi fără a ne interesa
psihologiei”, deplângea esenţială în dimensionarea integrarea şi valorificarea
„soarta” psihologiei de a alocaţiilor bugetare şi în socială a muncii acestora.
trebui mereu să-şi justifice definirea statutului
Sperăm utilă o astfel de
constatările în lipsa unor diferitelor ştiinţe. Nimic sau
abordare la conferinţa din
legi clare, deterministe. aproape nimic nu se
septembrie 2009 de la
Prof. Neveanu replica cheltuieşte dacă investiţia
Costineşti.
acestei opinii, prin ipoteza nu este vizibilă în practica
existenţei unei multitudini economică, educaţională, Psih. dr. Adrian Ţanacli
de legi acţionând medicală, managerială etc.,
concomitent în stabilidu-se ierarhizări ale

Oportunitatea formării profesionale continue


Psihologia ocupaţională, ca realizăm ceva deosebit sub Formarea profesională
şi alte domenii, se află pe acest aspect. continuă devine
un trend ascendent, acesta indispensabilă, deschizând
Am ales să transmitem din Am remarcat că avem
fiind un aspect pozitiv, orizonturi noi, dar mai ales
experienţa noastră şi disponibilitatea de a
încurajator şi mulţumitor în aducând un aport
generaţiilor următoare le transmite din experienţa
aceeşi măsură; de aceea substanţial în ceea ce
psihologi. noastră, dar şi aceea de a fi
este foarte necesară priveşte psihologia aplicată,
în pas cu noile generaţii de
menţinerea la aceste cu tot ceea ce presupune
echipamente şi instrumente
nivele, văzând că aceasta. Există capital
de evaluare şi intervenţie
activitatea noastră este uman, bunăvoinţă şi interes
psihologice.
perfectibilă, noi am ales să manifestat pentru
dezvoltarea personală şi
Pag. 5 din 5 PsihoJurnal
EVENIMENTE

implicit profesională. de spus în această privinţă, Fişa postului pentru agentul


pentru că asigurăm de pază; Armamentul,
Trebuie să învăţăm să ne
profesionalism şi clasificarea armelor şi
respectăm pe noi, profesia
seriozitate. Am înfiinţat muniţiilor; Principii de
şi să abordăm o conduită
Centrul de Psihologie funcţionare a celor permise
corespunzătoare; este
Aplicată Braşov, am pemtru uzul civil, efectele
demonstrat rolul
demarat aceste cursuri din utilizării armamentului;
specialistului angrenat în
2007, cu patru serii de Determinarea cerinţelor
psihologia aplicată,
cursanţi, am continuat în psihologice implicate în
devenind important şi
2008, cu trei serii de exercitarea diferitelor forme
plăcut să observi, să
cursanţi, iar în 2009 am ale profesiilor specifice din
apreciezi şi să „pui umărul”
finalizat cursul de Siguranţa Naţională;
la performanţă.
Psihologie Aplicată în Recrutare şi selecţie de
Operăm cu termeni sau Domeniul Siguranţei personal specific; Elemente
sintagme la modă, dar nu Naţionale şi două serii pe de statistică psihologică;
întotdeauna cunoaştem Psihologia Transporturilor, Tehnici şi metode
foarte bine conţinutul respectiv Psihologia Muncii; psihologice utilizate în
acestora, astfel că apare avem de asemenea în evaluare; Criteriile ştiinţifice
necesitatea de a le face proiect alte cursuri şi de utilizare a instrumentelor
înţelese. Aplicaţiile practice workshopuri, care de fapt psihologice; Evaluarea
vin în completarea au mai fost susţinute şi în psihologică - cerinţe şi
comportamentului anii precedenţi, vizând actul criterii, modalităţi de
profesional al psihologului psihologic rutier sau rolul şi finalizare şi utilizare a
practician, îl iniţiază să-şi responsabilităţile informaţiilor, elaborarea
joace rolul corect, de verigă psihologului supervizor, la avizului psihologic;
importantă în depistarea, care au fost participanţi din Logistica desfăşurării
aprecierea, procesarea, toată ţara. evaluării posihologice;
ameliorarea, dezvoltarea şi Elaborarea documentelor
Am beneficiat de
orientarea unor atitudini, de finalizare, proceduri
profesionalismul unor
pentru ca potenţialul uman standardizate, modalităţi de
formatori ca: Psih. pr. Hiera
să fie valorificat în mod recomandare, consultanţă
Daniela, Psih. pr.
corespunzător. psihologică în securizarea
Trăscăianu Steluţa, Psih.
condiţiilor de muncă; Stesul
Ne-am propus să depăşim pr. Ţanacli Adrian, Psih. pr.
ocupaţional, factori, surse,
unele tipare existente în Cracsner Edmond, psih. pr.
consecinţe, modalităţi de
evaluare şi examinare, Pitaru Horea, Psih. pr.
identificare, profilul
pentru că trebuie să Gherasim Cătălin, Psih. pr.
vunerabilităţii la stres,
percepem şi aceste Găianu Alexandru, Psih. pr.
procedee de prevenţie şi
activităţi prin prisma Dima Doru şi Psih. pr.
combatere; managementul
schimbărilor din viaţa Moarcăs Ioana. La finalul
resurselor umane, diagnoza
noastră, fiind nevoie de alte cursurilor s-au oferit
organizaţională.”
abordări şi comportamente. diplome parafate de
Colegiul Psihologilor, Formarea continuă crează
Explozia tehnologică din Asociaţia Psihologilor din certe disponibilităţi pentru
toate domeniile ne obligă şi Muncă, Transporturi şi ameliorarea unor
pe noi la atitudini Servicii şi de Centrul de comportamente specifice şi
compatibile cu acestea, Psihologie Aplicată Braşov, acordă o oarecare
trebuie să oferim conţinând un număr de flexibilitate în ceea ce
atractivitate în ceea ce credite acordate de C.P.R. priveşte criteriile de
priveşte psihologia aplicată, angajare.
să dăm posibilitatea unui Am amintit şi de cursul de
psiholog, prin formare, să perfecţionare în evaluarea Am avut în mod permanent
se împlinească profesional. şi gestionarea potenţialului consideraţie pentru opiniile
uman din sfera Psihologiei şi trebuinţele celor aflaţi în
Am înfiinţat Centrul de Am reuşit să transmitem
Psihologie Aplicată
Aplicate în Domeniul acest procesul de formare
acest mesaj celor mai tineri, Siguranţei Naţionale, având continuă. Participanţii ne-au
Braşov, care a pregătit din chiar şi studenţilor
2007 mai multe serii de următoarea tematică: determinat, prin
interesaţi, care s-au „Domeniile de implicare ale interactivitatea lor, să
cursanţi. dezvoltat şi format recent şi psihologului în activitatea realizăm în plus necesitatea
credem că am reuşit să de apărare şi siguranţă reconsiderării şi prioritizării
gestionăm suficient de bine naţională; Analiza muncii - unor aspecte, generând de
prin iniţiativa noastră. modalităţi de desfăşurare; asemenea deschiderea
Putem afirma că avem ceva Standarde ocupaţionale; spre o perfecţionare a
Pag. 6 din 6 PsihoJurnal
EVENIMENTE

comunicării între formatori mare deschidere către sistem de evaluare privind


şi cursanţi, reuşind din ce în dezvoltare personală şi selecţia de personal.”
ce mai mult să abordăm o profesională; avem
S-au făcut demonstraţii şi în
limbă comună în ceea ce satisfacţia că aceste cursuri
cadrul orelor teoretice, în
priveşte psihologia interesează nu atât prin
special cu privire la
ocupaţională, înţelegîndu- faptul că noul sistem de
administrarea şi
se în mod progresiv învăţămînt universitar o
interpretarea testelor şi
avantajele. impune ca o completare,
chestionarelor de
dar realmente manifestă
Aceste cursuri ne personalitate, dar
atractivitate pentru a şti ce
conştientizează pe toţi în aplicabilitatea practică
vor face cu profesia lor.
privinţa unor jaloane şi a propriu-zisă s-a realizat în
unei tendinţe mereu Am încercat şi reuşit să trei cabinete arondate
ascendente. abordăm o arie curriculară centrului de psihologie,
care să răspundă toate acestea fiind foarte
Este necesar să fim pe
aşteptărilor, am abordat bine dotate şi coordonate
aceeaşi lungime de undă
astfel tematici în psihologia de psihologii centrului,
Cursurile sunt atractive cu echipamentele şi
transporturilor precum: asigurând astfel o
pentru că participanţii instrumentele psihologice
„Profil ocupaţional - profil continuitate a
învaţă concret ce trebuie adaptate la situaţia
psihologic pentru comunicării/colaborării.
să facă în exercitarea prezentă; considerăm că
conducătorul auto;
profesiei lor. această formare trebuie Aceste întâlniri profesionale
Elemente de analiză a
privită ca oportună şi de crează şi un spirit de
muncii, fişa postului şi
psihologi cu o experienţă comunitate profesională cu
profesiograma
îndelungată, tocmai pentru aport într-o mai bună
conducătorului auto;
a percepe lucrurile la nivelul cunoaştere, în creşterea
Evaluarea psihologică,
cerinţelor actuale, fiind responsabilizării actului
caracteristici şi modalităţi
necesară o consiliere şi psihologic, a elaborării
de realizare; Procedee
chiar o educaţie pentru deciziilor pe care le
standardizate de
„nou”, în sprijinul depăşirii presupune acesta.
desfăşurare a evaluării
stereotipiilor create în timp.
psihologice; Inventar de Se remarcă o creştere a
Ca să creăm noi
teste, probe, chestionare; respectului de sine, a
profesionişti, trebuie să ne
Ghid metodologic privind profesiei şi a celorlalţi, se
dezvoltăm în concordanţă
evaluarea la obţinerea creează în general un
cu realităţile actuale,
permisului de conducere comportament pozitiv în
trebuie să exploatăm
auto sau a altor categorii ceea ce priveşte evaluarea,
disponibilităţile tinerei
profesionale din importanţa corectitudinii
generaţii pentru tehnici şi
transporturi; Criterii de acestuia; iar printr-o
echipamente performante şi
prelucrare şi interpretare a comunicare intensă putem
alte invenţii în comunicare,
rezultatelor evaluării; ameliora şi unele disfuncţii
eficacitatea deciziilor, fiind
Consilierea psihologică; semnalate în practică.
dependentă de un
Metodologia utilizării unor
„optimum informaţional” Pledăm pentru
sisteme computerizate de
având în vedere că o continuitatea formării
evaluare”, iar în psihologia
analiză psihologică profesionale, pentru a fi
muncii şi organizaţională
completă trebuie să ţină respectate în egală măsură
tematici precum:
cont de schema energetică, prestaţiile, dar mai ales
Formatorii facilitează „Standarde ocupaţionale:
care conturează aspectul finalizarea prin intervenţii
învăţarea plecând de la Fişa postului; Evaluarea
atitudinal şi caracterial. corespunzătoare, ca datele
abordare teoretică, apoi psihologică, cerinţe şi
prin demonstraţii practice, criterii; Modalităţi de rezultate în urma evaluării
Aceste sisteme constituie o
dar şi prin practică finalizare şi utilizare a să fie valorificate, fie prin
oportunitate în formare, prin
efectivă desfăşurată în informaţiilor; Stresul crearea unui climat
posibilităţi de a transmite o
cabinet. ocupaţional: factori, surse, profesional corespunzător,
cantitate cât mai mare de
consecinţe, modalităţi de fie prin eliminarea unor
informaţii într-un timp
identificare, evaluare, aspecte care pot influenţa
record.
profilul vulnerabilităţii la în mod negativ siguranţa
Rolul psihologului formator stres, procedee de unor activităţi.
constă în alimentarea prevenire şi combatere a Psih. princ. Ioana Moarcăs
interesului pentru stresului; Profilul psihologic Centrul de Psihologie Aplicată
interactivitate în raport cu şi raportul de evaluare - Braşov
cursanţii, oferind un statut prezentarea unor modele
meritat acestora, existând o concrete; Validarea unui
Pag. 7 din 7 PsihoJurnal
RESEARCH

Harta motivaţională
Psih. princ. Alexandru Găianu

Studiile motivaţionale relevă de cele mai de lucru şi este foarte fidelă în momentul programatorilor fiind una abstractă,
multe ori o diagnoză cu privire la cât de măsurării, fiind strâns legată de aceştia lucrând la proiecte la care nu
mult este motivat un angajat în contextul trăsăturile de personalitate ale membrilor vedeau deloc finalitatea, mândria
muncii pe care o desfăşoară. Din grupului, de trările afective şi de performanţei era foarte scăzută.
dorinţa de a scoate în evidenţă aspiraţiile fiecăruia. Proiectele erau foarte importante,
mecanisme prin care angajaţii pot fi complexe şi puteau determina
Sub aspect metodologic, am utilizat
diferit motivaţi în contextul multiplelor satisfacţie, dar din motive de securitate
Inventarul de Motivaţie a Performanţei –
activităţi pe care le desfăşoară într-o a datelor, compania a recurs la o
AMI, elaborat de Heinz Schuler, George
organizaţie, am căutat să conturăm o diviziune exagerată a muncii, asftel că
C. Thornton III şi Andreas Frintrup,
hartă motivaţională pe care managerul programatorii executau instrucţiuni
Chestionarul de Dominanţe
să o utilizeze ca agendă de lucru atunci relativ simple şi fără înţeles, acestea
Motivaţionale, elaborat de Ticu
când deleagă sarcini sau desemnează fiind imbricate la un alt nivel în limbaje
Constantin şi HR Middle Evaluation,
echipe pentru a se ocupa de un anumit de programare pentru sisteme
elaborat de Alexandru Găianu, Petra
proiect. inteligente de control a tracţiunii la
Cristolovean şi Ciprian Taus. În
autovehicule. Una din deciziile pe care
Cercetarea s-a desfăşurat pe trei prelucrarea datelor s-a utilizat cu
le-a luat compania, în urma prezentării
grupuri de programatori, nu din dorinţa precădere analiza factorială ca procedeu
raportului de cercetare, a fost să
de a compara efectul acţiunii unor statistic.
posteze pe holuri şi în interiorul
variabile de intervenţie, ci mai degrabă
Când vorbim de motivaţie o ancorăm încăperilor în care îşi desfăşurau
de a sesiza diferenţe de repere pe harta
într-un context, ea nu poate fi ruptă de activitatea programatorii, tot felul de
motivaţională şi a le explica plecând de
situaţiile în care este implicată persoana. imagini cu sistemele inteligente obţinute
la acţiunile moderatoare ale altor
Putem vorbi de motivaţie atunci când prin munca lor, însoţite de slogane
variabile, precum stilul de conducere,
alegem să trăim mai bine, când ne precum „... şi tu ai contribuit la
cultura organizaţională sau tipul de
alegem un prieten, când dorim să realizarea acestui sistem!”.
activitate. Toate cele trei loturi făceau
ocupăm un anumit post de muncă sau
parte din aceeaşi organizaţie, dar din Studiul este un exemplu de abordare a
când dorim să urmăm o anumită şcoală.
departamente diferite. Nu exista analizei motivaţiei în domeniul
Ceea ce determină acţiunile noastre sunt
interacţiune între departamente, organizaţional şi poate deschide
motivele. Pot fi motive ce ţin de
acestea fiind localizate în cladire la etaje perspective serioase de cercetare în
raportarea cu mediul, exterioare nouă, şi
diferite, programatorii nu se puteau acest domeniu.
motive ce ţin de personalitatea noastră,
vizita, accesul fiind controlat electronic
interioare nouă. Ambele categorii de
pe baza unor coduri de acces, nu se
motive se influenţează reciproc.
conoşteau între ei. O concluzie generală
a fost că harta motivaţională rezultată Cercetarea abordează şi explică aceste
este diferită la grup la grup, de la influenţe la nivelul celor trei grupuri în
organizaţie la organizaţie, de la moment raport cu performanţa în muncă. Harta
la moment. Ea suferă modificări motivaţională rezultată se bazează pe un
însemnate, fiind influenţată permanent anumit număr de factori de personalitate
de factori interni precum tipul de care conturează modalitatea de
activitate (proiectele la care se lucrează implicare a unui angajat într-o activitate
cel mai frecvent), interacţiunea dintre în care va obţine performanţă. Dacă
participanţii la proiect, stilul de managerul încurajează această
conducere, managementul implicare, în coordonatele pe care le
performanţelor şi sistemul de evidenţiază harta, atunci angajatul va fi
recompense, dar şi de factori externi motivat intrinsec şi la o intensitate
precum imaginea organizaţiei în piaţă, ridicată, fiind capabil să obţină
sistemul de salarizare al organizaţiei, performanţe foarte mari.
comparativ cu cel al altor organizaţii,
evoluţia economiei etc. Harta Chiar dacă studiul nu a fost unul
motivaţională este deci valabilă pentru constatativ, ci unul care mediază
perioade scurte de timp, în care nu apar obţinerea de performanţe şi satisfacţie
modificări importante datorate influenţei profesională, concluziile au ajutat top-
factorilor menţionaţi mai sus. O altă managementul să ia măsuri generale de
concluzie generală a fost că harta creştere a motivaţiei şi satisfacţiei în
surprinde particularităţile fiecărui grup muncă. Spre exemplu, activitatea
Pag. 8 din 8 PsihoJurnal
RESEARCH

MODALITĂŢI ŞI PROCEDEE DE DIAGNOSTICARE,


EVALUARE ŞI DIMINUARE A EFECTULUI STRESULUI
PSIHIC ASUPRA PERSOANELOR CU ATRIBUŢII ÎN
SIGURANŢA CIRCULAŢIEI
psih. princ. dr. Cătălin Gherasim

În ziua de azi, când în toate a stresului, modalităţi care deosebit în instruirea


societăţile dezvoltate sau stăpânite temeinic de către conducatorilor auto în
mai puţin dezvoltate, omul persoanele cu atribuţii în condiţile de stres, indiferent
este supus la numeroase şi siguranţa circulaţiei, pot de condiţiile subiective sau
variate solicitări; psihicul preveni apariţia efectelor obiective în care se vor
uman este asaltat, agresat dezorganizatoare asupra desfăşura traficul rutier :
de numeroşi stimuli (agenţi conduitei conducătorilor ceaţă, vânt, gheaţă,
stresori într-un fel sau altul). auto fortificându-i şi caniculă, oboseală,
mărindu-le încrederea în probleme tehnice
Stresul a fost denumit
sine, crescându-le neprevăzute.
“boala secolului douăzeci”
capacitatea de acţiune Profesionalismul este
şi chiar a secolului
pentru stabilirea scopului cuvântul de ordine, iar
douăzeci şi unu, îndrăznesc
final : un transport rutier învăţarea, educaţia
eu să spun, şi se crede că
sigur. permanentă şi
el a provocat mai multă
antrenamentul psihologic
durere decât orice altceva Stresul psihic - acest
modern al conducătorilor
cunoscut de medicina fenomen extraordinar de
auto, sunt condiţii fără de
modernă. actual este prezent în toate
care nici nu se mai poate
activităţile noastre, iar în
Pentru persoanele cu vorbi de un trafic rutier
cele mai dure, cum sunt şi
atribuţii în siguranţa sigur.
activităţile desfăşurate de
circulaţiei (conducătorii
conducătorii auto şi Am încercat să surprind cu
auto, persoanele
celelalte persoane cu precădere aspecte legate
desemnate privind
atribuţii în siguranţa de dimensiunile stresului în
coordonarea activităţii din
circulaţiei, este parcă mai activităţile desfăşurate de
transporturi) am încercat să
mult prezent. persoanele cu atribuţii în
arăt câteva din achiziţiile
siguranţa circulaţiei,
utile ale psihologiei Indiferent de achiziţiile de
mijloace pentru detectarea,
stresului, aspecte legate de autovehicule din ce în ce
evaluarea stresului
geneza, conceptul noţiunii mai sofisticate, tot omul
psihologic, precum şi
de stres şi de stres psihic este cel care le foloseşte şi
anumite forme, metode,
precum şi factorii tot omul rămâne punctul
mijloace pentru
determinanţi ai acestuia în forte, dar şi cel mai
managementul stresului
condiţiile transportului vulnerabil, de care depinde
pentru aceştia.
rutier. Am încercat să în ultima instanţă siguranţa
surprind principalele în traficul rutier. De aceea, Cercetarea de faţă
modalităţi şi procedee de pentru orice conducător reprezintă o analiză în
diagnosticare a stresului auto se pune problema să termeni corelaţionali a unor
psihic; modalităţi de se pregătească mai mult, fenomene declanşate în
contracarare şi diminuare a mai bine şi să-şi menţină un contextul unor parametrii ai
efectului stresului asupra potenţial moral şi volitiv, să- stresului psihic pentru
persoanelor cu atribuţii în şi valorifice acei factori persoanele cu atribuţii în
siguranţa circulaţiei. În psihosociali de grup care siguranţa circulaţiei.
urma unui studiu de caz prin efectele lor stimulează
Obiective specifice:
efectuat am căutat să manifestarea la un nivel
prezint modalităţile de optimal al gradului de - Evidenţierea şi
management şi gestionare instruire. Se pune accent determinarea rolului şi
Pag. 9 din 9 PsihoJurnal
RESEARCH

importanţei cunoaşterii agenţilor pentru a furniza o modalitate de a - la chestionarul nr. 2 – stresul actual
stresori asupra formării şi dezvoltării măsura contribuţia avută de multiplele : 16% au stres minor şi 84% au
personalităţii la persoanele cu componente ale stresului la evoluţia stres moderat;
atribuţii în siguranţa circulaţiei. stării de sănătate, pentru o consiliere - la chestionarul nr. 3 : din punct de
psihologică reală, în vederea rezolvării vedere al stresului fiziologic 5% au
- Demonstrarea şi conştientizarea
neajunsurilor create de aceste stări. stres normal, 53% au stres minor, şi
consecinţelor psihologice aduse de
42% au stres moderat; la stresul
stresul fiziologic, psihoemoţional şi În paralel am folosit şi chestionarul SWS
psihoemoţional 16% au stres minor,
social pentru persoanele cu atribuţii – chestionarul stilurilor de lucru (Survey
76% au stres moderat, 4% au stres
în siguranţa circulaţiei. of Work Styles)-Jackson şi
accentuat iar 4% au stres major; iar
Mavrogiannis, 1987, pentru a determina
Pentru realizarea cercetării s-au utilizat, indicatorii stresului social arată că
dimensiunile aferente tiparului
ca metode de investigare, observaţia, 40% au stres minor, 56% au stres
comportamental de tip A cu cele 6
ancheta pe bază de chestionar şi testul. moderat şi 4% au stres accentuat.
subscale : Nerăbdarea (Impatience),
Ca instrumente de prelucrare a datelor
Furia (Anger), Implicarea în muncă Din rezultatele obţinute am întocmit un
obţinute s-au utilizat o serie de
(Work Involvement), Lipsa de timp (Time profil sintetic mediu al vulnerabilităţii la
proceduri statistice incluse în programul
Urgency), Insatisfacţia legată de serviciu stres, obţinând o medie de 268 pentru
computerizat SPSS. Instrumentele
(Job Dissatisfaction) şi Competitivitatea chestionarul nr.1 (stres moderat), 61,58
folosite în cercetare au fost următoarele:
tip A bazat pe suma celor 6 subscale şi pentru chestionarul nr.2 (stres moderat),
observaţia, chestionarul şi testul.
un (Competitiveness). iar la chestionarul nr.3 o medie de 21,41
Protocolul a fost compus din pentru stresul fiziologic (stres minor),
Obiectivul principal al studiului l-a
următoarele probe: 30,24 pentru stresul psiho-emoţional
constituit găsirea şi aplicarea unor
(stres moderat) şi 28,05 pentru stresul
1. profilul sintetic al vulnerabilităţii la instrumente profesionale care să ne
socio-comportamental (stres moderat),
stres adaptat de D.Usaci şi ajute la depistarea stresului pentru
C.Gherasim, după Holmes. participanţii în trafic în vederea Autocontrolul, stăpânirea de sine,
constatării, evaluării şi consilierii comportamentul raţional, disciplina
2. inventarul de expresie a furiei ca psihologice a conducătorilor auto în interioară(autodisciplina) diplomaţia,
stare şi trăsătură, STAXI ( State- vederea reducerii tendinţelor de discreţia sunt la un nivel bun şi foarte
Trait Anger Expression Inventory) accidente şi educării acestora pentru a bun, cu o medie cuprinsă între 3,40 şi
după Spielberger, 1988. devenii « şoferi siguri ». 5,00. Aceste tendinţe pozitive trebuiesc
3. chestionarul stilurilor de lucru SWS înţelese şi asumate printr-o educaţie
S-a urmărit să se demonstreze care sunt
după Jackson şi Mavrogiannis. conştientă şi continuuă, printr-o
efectele stresului profesional asupra
pregătire de specialitate dar şi consiliere
Am încercat să determinăm profilul dezvoltării proceselor cognitive şi a
psihologică de calitate. Rolul
vulnerabilităţii la stres pentru un număr personalităţii, având în vedere faptul că
psihologului este de a cunoaşte toate
de 150 de subiecţi evaluaţi în cadrul aceste persoane lucrează într-un cadru
datele despre aceste persoane
laboratorului nostru: 124 de conducători aparte, pentru îndeplinirea activităţilor de
implicate în siguranţa circulaţiei. Rolul
auto profesionişti –bărbaţi cu vârste conducere posibilitatea greşelii duce la
discuţiilor individuale, al consilierii
cuprinse între 23 şi 46 ani - şi 26 un deznodământ tragic. Orice greşeală
psihologice în cazurile deosebite este
persoane desemnate pentru poate fi fatală, atât pentru conducători
foarte mare, ducând la o scădere a
coordonarea activităţilor de transport cu auto profesionişti cât şi pentru ceilalţi
nivelului de stres declarat şi resimţit.
vârste cuprinse între 28 şi 58 ani. conducători auto din trafic sau pietoni.
Pentru acest scop am folosit profilul Rezultatele obţinute sunt următoarele:
Pentru profilul vulnerabilităţii la stres,
sintetic al vulnerabilităţii la stres pentru trăsăturile de personalitate
pentru persoanele cu atribuţii din
(adaptat de D.Usaci şi C Gherasim regăsite la persoanele cu atribuţii în
siguranţa circulaţiei, media rezultatelor
după Holmes 1998). siguranţa circulaţiei putem spune că
arată la chestionarul 1 existenţa unui
există anumite probleme, unele destul
Am căutat să determin furia ca stare şi stres moderat, la chestionarul 2 stres
de intense, care corelează cu stresul
ca trăsătură. Pentru acest scop am minor, iar la chestionarul 3 stresul
actual, stresul psihoemoţional şi stresul
folosit inventarul de expresie a furiei ca fiziologic este minor, stresul
social. Tendinţele creatoare de dificultăţi
stare şi trăsătură STAXI, State-Trait psihoemoţional este moderat iar stresul
relaţionale : tendinţe spre agresivitate,
Anger Expression Inventory, social este moderat.
impulsivitate, irascibilitate, caractere
Spielberger, 1988. Profilul sintetic al vulnerabilităţii la stres, egocentrice, opozante sunt la un nivel
Am evaluat pentru aceşti conducători în procente, este următorul: moderat cu o medie de 3,00. Se
auto profesionişti şi persoane remarcă o anxietate crescută cu un scor
- la chestionarul nr. 1-stresul de 4,20; depresia uşoară având un scor
desemnate componentele stresului şi a evenimentelor de viaţă: 6% au stres
furiei cu scopul de a facilita evaluările mediu de 3,10; depresia moderată doar
minor, 68% au stres moderat, 23% 2,20. Vulnerabilitatea este ridicată cu un
detaliate ale stresului psihic şi furiei au stres accentuat, iar 3% au stres
asupra personalităţii normale, dar şi scor de 4,20 ceea ce ne prezintă un
major; tablou critic pentru aceste persoane.
Pag. 10 din 10 PsihoJurnal
RESEARCH

Impulsul spre acţiune este ridicat cu un Autocontrolul, stăpânirea de sine, persoanelor cu atribuţii în siguranţa
scor de 4,30 dar toleranţa la frustare comportamentul raţional, disciplina circulaţiei. Astfel putem spune că stresul
este moderată cu un scor de 3,10. interioară (autodisciplina), diplomaţia, psihic, furia, mânia, agresivitatea,
Dificultăţile de relaţionare, de adaptare discreţia sunt la un nivel peste medie, cu irascibilitatea nu sunt trăsături de
şi negativismul sunt la un nivel moderat o medie cuprinsă între 3,00 şi 4,15. personalitate, ci se manifestă numai în
scăzut cu medii cuprinse între 2,00 şi Aceste tendinţe pozitive trebuiesc situaţii specifice, în care aceştia se simt
3,10. Tendinţa spre exagerarea accentuate şi acest lucru nu se poate provocaţi şi ameninţaţi. Sunt genul de
reacţiilor este ridicată cu o medie 4,20 face decât printr-o pregătire de oameni care spun ceva negîndit şi care
ceea ce corelează cu stresul specialitate dar şi consiliere psihologică regretă după aceea, au mustrări de
psihoemoţional dar şi cu prudenţa care de calitate. conştiinţă şi tind să-şi ceară scuze chiar
este la un nivel ridicat 4,20. prea mult, dintr-un exces de
Orientarea actuală spre studiul
Ingeniozitatea, creativitatea, autoculpabilizare pentru ieşirea avută.
comportamentului concret cu ajutorul
originalitatea, flexibilitatea mentală, Aceste persoane trebuie să încerce să
modelelor de acţiune permite înţelegerea
intuiţia sunt prezente la un nivel mediu se controleze în momentele în care
în ansamblu şi organizarea în întregime
cu medii de 3,00 şi 3,20. Gândirea devin agitate şi simt că nu se mai pot
a comportamentului conducătorului auto
practică are un potenţial foarte bun cu o stăpâni, pentru a nu spune lucruri pe
aflat la volan. Orientarea vizuală
medie de 4,40 la fel ca şi tendinţele de care le vor regreta ulterior. Este
reprezintă pentru omul aflat la volan
dominare. Necesitatea de compensare recomandat să procedeze în acest mod
mijlocul de a percepe obiectele în
a unor lacune, pasivitatea, curajul, în toate situaţiile în care se simt
mişcare, de a prevedea obstacolele şi de
vivacitatea, capacitatea de adaptare se nervoase, până când vor învăţa să se
a observa, în acelaşi timp,
menţin la un scor moderat între 3,10 şi controleze eficient.
comportamentul celorlalţi. Decizia,
3,40.
comportamentul în faţa riscului, Conducătorii auto vor trebui să se
Frica, teama şi nesiguranţa sunt la nişte nervozitatea, agresivitatea sunt de antreneze mai mult şi să ajungă să
scoruri moderate, cu medii cuprinse asemenea, componente ale cunoască tehnici eficiente pentru
între 3,00 şi 3,15. Voinţa de a reuşi, comportamentului concret în circulaţie managementul stresului şi furiei, pe
tenacitatea, încrederea în sine, care este prin definiţe stresantă, prin a care le-ar putea aplica chiar în trafic.
dinamismul, operativitatea, căror cercetare se obţine posibilitatea Rolul psihologului nu mai este doar unul
responsabilitatea, altruismul, spiritul de elucidării unui concept atât de abstract de simplu examinator, se transformă
sacrificiu, abnegaţia, devotamentul şi cum este « predispoziţia la accidente ». într-un evaluator complex al
fidelitatea, reprezintă indicatori psihici ai Condiţia este ca evaluarea aptitudinilor, capacităţilor cognitive dar
planului mental dar şi planului afectiv, comportamentului individual la volan să şi al însuşirilor psihice ale şoferilor,
cu scoruri ridicate dar încă cu potenţial. se facă în funcţie de accidentele la care determinând vulnerabilitatea la stres şi
Se remarcă deci capacitatea acesta poate conduce. reacţia furioasă, fiind în măsură să
persoanelor evaluate, pentru acorde consiliere specifică acelora care
În urma acestui studiu de caz, au reieşit
dezvoltarea unor abilităţi tehnice dar şi nu reuşesc să facă faţă stresului, furiei
aspecte importante privind stresul psihic
psihologice mai bune. şi nemulţumirilor din traficul rutier.
şi agresivitatea în comportamentul
Pag. 11 din 11 PsihoJurnal
RESEARCH

Asumarea riscului la conducătorii auto -


măsurarea şi predicţia riscului de a produce
accidente. Colaborarea psiholog - instructor -
conducător auto - predictor al succesului
Psih. Izabela Ramona Todiriţă

Odată cu deschiderea porţilor U.E. Asumarea riscului este în mare măsură • deficienţe în sfera atenţiei:
pentru România s-a intensificat şi un proces de luare a deciziilor. Subiectul concentrare redusă, fixitate,
traficul rutier, a crescut numărul apreciază beneficiile şi costurile unei instabilitate;
maşinilor ceea ce a condus la creşterea decizii, după care o aplică. Din literatura • operativitate redusă a funcţiilor
numărului de accidente soldate cu de specialitate ştim că asumarea riscului decizionale: lentoare, unilateralitate,
pagube materiale şi victime omeneşti, este mai frecventă la persoanele cu un slabă anticipare, deficit de
nu doar la nivel local, ci şi in străinătate, nivel mai ridicat al nevrotismului, al informaţie
devenind o problemă de interes major. ostilităţii, al căutării impulsive a • slabă rezistenţă afectivă în situaţii
senzaţiilor, al anxietăţii şi/sau un nivel critice: emotivitate excesivă,
Accidentele rutiere reprezintă a treia
mai scăzut al agreabilităţii şi al anxietate, frică;
cauză majoră a mortalităţii ridicate în
conştiinciozităţii (după Cristian, 2008). • impulsivitate şi agresivitate: slab
ţara noastra. Pe primele două locuri
sunt bolile cardiovasculare şi cancerul. Acestea fiind studiate sau cel putin echilibru psihomotor, evaluarea
Atât cauzele medicale, cât şi cele constatate, sarcina care cade în eronată a pericolului, a regulilor, a
comportamentale (accidentul) pot fi responsabilitatea noastră este de a celorlalţi participanţi la trafic;
influenţate prin programe de prevenţie. conferi CONTINUITATE şi UTILITATE • reactivitate motorie scăzută: timp
Bineînţeles, participarea activă şi procesului de evaluare a persoanelor ce de reacţie mare, discrepanţă între
motivaţia subiecţilor joacă un rol major intenţionează să obţină un permis de momentul apariţiei stimulilor şi cel
în reuşita acestora. Aşadar, prevenţia şi conducere sau să se angajeze ca şi al efectuării manevrei;
intervenţia depind atât de subiect, dar conducători auto. Ştim cu toţii că adesea • slab autocontrol: dezorganizare
mai ales de factorul manipulator al activitatea psihologului este contestată generală a comportamentului în
condiţiilor cauzelor. prin aceea ca nu duce decât cel mult la situaţii critice;
un final materializat în "constatare". • nivel scăzut al capacităţii de
În acest sens, una dintre intervenţii şi anticipare a evenimentelor din
mai ales prevenţii a accidentelor rutiere Însă, constatarea nu este suficientă. spaţiul rutier;
este reprezentată de tot ceea ce Chiar dacă avem o descriere completă a • simţ de răspundere scăzut: slabă
înseamnă testare şi evaluare persoanei pe care o investigăm aceasta conştientizare a complexităţii şi
psihologică realizată atât la obtinerea nu foloseşte nimănui decât în cazul în implicaţiilor sociale ale
permisului, cât şi la angajare sau care este utilizată pentru a face comportamentului la volan;
evaluări periodice. În cadrul acestor intervenţie şi a determina modificări • ambiţia: centrarea unilaterală pe
procese este de preferat să ne axăm pe comportamentale şi cognitive în direcţia propria persoană, exacerbarea
elemente predictive valide. optimizării activităţilor întreprinse de tendinţelor de autoevidenţiere şi
participantul la trafic manifest. autoafirmare;
Deocamdată, comunitatea psihologilor
din transporturi duce lipsă, nu neapărat După anamneza şi dezanxietizarea • indisciplina: ignorarea condiţiilor de
de instrumente validate, dar mai ales de persoanei ce se prezintă la evaluarea circulaţie, nerespectarea regulilor;
protocoale de intervenţie standardizate psihologică este necesar să avem în • supraestimarea propriului nivel de
atât de necesare şi utile pentru vedere anumite reguli pentru alegerea competenţă;
continuarea evaluării psihologice prin bateriei de teste ce va fi aplicată. • vitezo-mania;
consilierea, consultanţa sau educarea Această baterie de teste trebuie să fie • nervozitatea: rezistenţă scazută la
viitorului conducător auto sau a viitorului construită ca mijloc pentru obţinerea de acţiunea factorilor perturbatori,
angajat în funcţia de conducător auto. informaţii utile în procesul ulterior: frustrarea;
Odată constatată o deficienţă sau un consilierea - atât a subiectului cât şi a • oboseala şi stresul;
neajuns, acestea pot fi, într-o anumită instructorului cu care acesta va colabora.
măsură, compensate. Necesitatea cea De reţinut este faptul că în producerea
Aşadar, în evaluarea efectivă vom avea unui accident nu acţionează un singur
mai mare o avem în acest câmp:
în vedere: factor, ci cel puţin 3-4, asta înseamnă
formarea de protocoale de intervenţie
aplicabile dupa evaluare care să fie ™ Factorii psihologici generatori ca accidentul este de cele mai multe ori
menite a schimba comportamente, ai accidentelor rutiere: multifactorial.
procese de luare a deciziilor.
Pag. 12 din 12 PsihoJurnal
RESEARCH

™ Erori umane în producerea sociale ale conducerii auto: A intra în trafic.


accidentelor rutiere scăderea simţului de răspundere ; A vira la dreapta atunci când trebuie să
- raportarea la reguli: formalism, traversaţi o intersecţie unde dinspre
1. Erori la nivelul verigii de comandă:
respingere. prima la dreapta circulă maşini.
- de percepţie: omisiuni la apariţia A planifica o călătorie cu maşina spre o
Erorile apărute la nivelul uneia dintre
semnalelor, false detecţii şi destinaţie nouă.
verigi atrag ulterior erori în cadrul
identificări, nedecodificarea A conduce în zonele cu limită de viteză
verigilor conexe.
semnificaţiei, post-efecte, fenomene inferioară (ex.: autostrăzi).
de iluzie şi de marcare; Existenţa unui risc de a realiza cel A face o parcare laterală.”
- de memorie: blocaje, lapsusuri, puţin un tip dintre aceste erori
discordanţa între memoria operativă determină investigarea mai profundă a Autorii au aplicat acest chestionar pe
şi cea de lungă durată, trecerea sub acelor dimensiuni ce reprezintă un eşantion de 160 de persoane dintre
pragul funcţional a unor elemente predictori ai comportamentului ce se care 81 au fost implicate în accidente
ca: semnale, reguli de circulaţie, soldează cu o asemenea eroare. cel puţin o singură dată de când
instrucţiuni; Aşadar, trebuie să urmărim iniţial o conduc, iar 79 nu au avut niciun
- interpretare - evaluare - decizie: evaluare globală, dupa care să incident de acest gen.
aprecierea incorectă a semnificaţiei investigăm în profunzime
Validitatea de construct a scalei este
situaţiei, a propriei forţe şi componentele ce ridică semne de
foarte bună, s-a realizat analiza
disponibilităţi, anticipare, strategie şi întrebare.
factoriala şi s-a stabilit consistenţa
tactica de abordare greşită a situaţiei
Una dintre aceste componente ce va fi internă. Alfa Cronbach este 0,98. Scala
sau manevrelor.
prezentată în cadrul acestei lucrări are o bună capacitate discriminatorie
2. Erori la nivelul verigii executive: este asumarea riscului. Acesta are între grupele cu sau fără accidente.
implicaţii atât asupra propriei
- de coordonare: nesincronizarea Cu cât scorul este la EXTREME cu atât
persoane, cât mai ales asupra
mişcărilor, discrepanţe în riscul ca persoana respectivă să fie
celorlalţi.
amplitudinea şi intensitatea implicată într-un accident creşte. Un
mişcărilor: Una dintre scalele construite de scor de 60 indică un comportament
- de ordine: inversiuni sau substituţii Stacey et al. (2007) evaluează nu echilibrat şi o evaluare aproximativ
între diversele mişcări; punctual asumarea riscului în acurată a propriilor posibilităţi, o
- de latenţă: reacţii pretimpurii, comportamentul conducătorului auto, persoană cu scoruri sub 40 sau peste
întârziate; ci operaţionalizarea acesteia prin 80 atrage semnale de alarmă cu
- de comutativitate: perseverări ale modalitatea în care conducatorul auto privire la auto-eficacitate şi implicit
mişcărilor anterioare, interferenţe, îşi percepe propriul comportament în la asumarea riscului. În primul caz,
conflicte între diversele scheme trafic. Auto-eficacitatea este un factor unde scorurilor sunt mult sub
motorii. mediator şi moderator al relaţiei dintre medie, avem cazul conducătorului
tipul de personalitate şi auto care evită să se angajeze în
3. Erori la nivelul verigii de autocontrol: comportamentul efectiv în trafic. Cu orice fel de comportament în trafic,
- de corelare: discrepanţe între cât aceasta este mai mare cu atât dar care este obligat de diverse
dinamica verigii de comandă şi cea asumarea riscului şi posibilitatea situaţii să preia controlul şi să ia
de execuţie, între aspiraţie - creşterii frecvenţei şi intensităţii decizii în situatii de criză sau de
expectanţă - realizare; comportamentelor inadecvate cresc. stres. Acestea sunt adesea
- de evaluare: efectele acţiunilor anxioase şi iau decizii fie prea târziu
Prezentăm mai jos scala ADSES: fie deciziile greşite. Persoanele din
actuale;
- de autoprogramare: stabilirea a doua categorie sunt
„Cât de sigur sunteţi pe sine atunci când "exhibitoniste", supraapreciază
eronată a parametrilor faceţi următoarele comportamente
comportamentului în raport de propriile resurse de a face faţă
(lucruri)? diverselor situaţii şi se angajează în
obiectiv, starea proprie şi Vă rugăm să acordaţi o notă de la 0 la
particularităţile situaţiei; comportamente riscante în trafic şi
10, unde 0 înseamnă deloc încrezător, nu numai. Această a doua categorie
- de corecţie: alegerea unor variante iar 10 complet încrezător, pentru fiecare
de acţiune neadecvate la manevra este "căutătoarea de senzaţii",
dintre enunţurile de mai jos: astfel că produce accidente, fiind
constientizată ca greşită, adică
răspuns la eroare tot prin eroare. foarte rare cazurile în care vina nu
A conduce în zona în care locuiţi. le aparţine. Pagubele materiale şi
4. Erori la nivelul verigii atitudinal- A conduce în aglomeraţie (la ore de umane sunt mai mari în aceasta a
caracteriale: vârf). doua categorie.
A conduce în zone necunoscute.
- raportarea la sine: subestimare A conduce noaptea. Aplicarea acestui chestionar cu 12
sau supraestimare; A conduce având şi alte persoane itemi oferă o viziune de ansamblu
- raportarea la ceilalţi: depreciere, (pasageri) în maşină. asupra comportamentului persoanei
minimalizare, respingere, A răspunde la semnele de circulaţie. care vine la evaluare şi de
agresivitate; A conduce într-un sens giratoriu. asemenea constituie un instrument
- raportarea la aspectul şi implicaţiile de screening validat stiinţific.
Pag. 13 din 13 PsihoJurnal
RESEARCH

În ceea ce priveşte al doilea numai în măsura în care se vor pentru a stabili o întâlnire între
subpunct al acestei lucrări, adopta unele măsuri de intervenţie aceste 3 elemente (psiholog -
colaborarea se constituie ca şi o dupa aflarea profilelor subiecţilor instructor - cursant). Această
continuitate a procesului de evaluaţi. activitate poate fi considerată de
evaluare. Astfel că se impune instrucţie şi inclusă în programul de
Unele dintre modalităţile prin care se
găsirea unor soluţii prin care instrucţie oferit de şcolile de şoferi;
poate realiza colaborarea este:
această colaborare să se realizeze. acceptarea subiectului la evaluarea
- stipularea acestei condiţii în psihologică numai cu o
Evident că cea mai sigură cale este
contractul de colaborare cu şcolile SOLICITARE din partea şcolii de
cea legală. Obligativitatea legala şi
de soferi; şoferi în care să fie obligatoriu
constientizarea penalităţilor în cazul
- transmiterea informaţiilor cu introduse datele instructorului, astfel
nerespectării prevederilor legale
privire la rezultatele evaluării ca noi să îl putem contacta şi stabili
determină aplicarea regulilor.
psihologice (a raportului) prin ulterior întâlniri, după caz.
Dincolo de aceasta impunere forţată intermediul subiectului către
poate fi cazul unor alte soluţii pentru instructor şi şcoala de soferi cu
a eficientiza procesul de evaluare. menţiunea că în termen de 7 zile
Evaluarea în sine va avea valoare instructorul să contacteze psihologul

Repere în elaborarea unei Scale de Evaluare


Standard Mixată (S.E.S.M.) pentru comportamentul
cursantului auto (dobândire permis)
Coordonator: conf. univ. dr. Loredana Drobot
Psih. princ. Steluţa Trăscăian, Ing. Liliana Alina Gal, Psih. Ioana Kobori, Psih. Yvonne
Tihoi, Psih. Elisabeta Greucean, Psih. Gabriela Rădulescu, Psih. Adela Zdrincu, Psih.
Petru Călin Cotrău

Cu ocazia organizării unui workshop la prezentată de H. Pitariu, în lucrarea comportamentale. În total de la fiecare
Reşiţa la Centrul de Psihologie Aplicată, Managementul resurselor umane. psiholog s-au înregistrat în total 150 de
am considerat interesant să abordăm Măsurarea performanţelor umane, Ed.All dimensiuni comportamentale care au
problematica scalelor de evaluare Bucureşti,1994. fost şi definite.
comportamentale în psihologia muncii şi
Etapele de concepere ale scalei Menţionăm că multe dimensiuni s-au
a transporturilor.
repetat, în final prin discuţiile personale
S.E.S.M. este o scală de ancore
Astfel, participanţii şi formatorii au avute cu instructorii auto am selectat şi
comportamentale, derivate din scalele de
concluzionat că initierea demersurilor formulat definiţiile corespunzătoare
evaluare, fiind experimentată prima dată
pentru a concepe o astfel de scală ar fi pentru un număr de 10 dimensiuni.
în Finlanda pentru evaluarea
binevenită. Participanţii au fost împărţiţi
personalului dintr-o fabrică. La noi în Dimensiunile comportamentale sunt:
pe grupe, acoperind zona de nord-est a
ţară, scala a fost concepută pentru a A. Inteligenţă tehnică = Aptitudinea de a
ţării, fiecare grupă având rolul său în
evalua activitatea operatorilor chimişti analiza ceea ce i se spune, fără a
realizarea fiecărei etape a conceperii
dintr-o întreprindere clujeană. În 2003- acţiona mecanic, uşurinţa de a ieşi din
scalei.
2004 au conceput personal o asemenea situaţiile limită şi înregistrarea unui
Scopul demersului este conceperea scală pentru evaluarea număr mare de puncte la chestionare.
unui instrument de evaluare care să comportamentului directorilor de şcoli. B. Capacitatea de învăţare dirijată =
permită evaluarea obiectivă a Asimilarea de noi cunoştinţe (cod rutier,
Etapa I – Etapa discuţiilor individuale –
comportamentului cursantului auto la maşină), cu achiziţionarea de noi
dintre psihologii şi instructorii auto
volan. operaţii şi deprinderi prin parcurgerea
(psihologii fiind participanţii unui
unui program de învăţare pe care-l
Obiective: elaborarea, validarea scalei workshop de formare) din zonele NV ale
respectă la data şi ora stabilită cu
S.E.S.M. pentru comportamentul ţării. Fiecare psiholog în urma discuţiilor
instructorul, profesorul de legislaţie.
cursantului auto, sensibilizarea şi individuale cu instructorii auto au
C. Memorie = Stocarea şi reactualizarea
abilitarea psihologului practician din formulat şi definit 10 dimensiuni care se
informaţiilor obţinute din cât mai multe
psihologia transporturilor cu efortul de presupun că ar caracteriza un
surse (instructor, profesor legislaţie, alte
concepere, validare, etalonare a comportament eficient la volan al
persoane cu experienţă) şi exercitarea
scalelor. conducătorului auto.
tuturor formelor de memorie senzorială,
Metodologie: S-a respectat metodologia Fiecare din cei 5 psihologi au discutat cu cognitivă, afectivă, memorie după
de concepere a scalelor de evaluare 3 instructori auto obţinând de la fiecare situaţie.
standard mixate, metodologie instructor auto câte 10 dimensiuni
Pag. 14 din 14 PsihoJurnal
RESEARCH

D. Deprinderi motorii = Invăţarea exemplu dimensiunea si tipul de acţiona mecanic, uşurinţa de a ieşi
corectă a mişcărilor, disponibilitate comportament superior, mediu şi inferior. din situaţiile limită şi înregistrarea unui
pentru exerciţii şi capacitatea de a număr mare de puncte la chestionare.
Din analiza răspunsurilor s-a constatat
efectua mişcări fine şi precise, cu A1 (S+) Încă de la primele ore de
că dimensiunea E percepţia spaţială nu
funcţionarea disociată a membrelor conducere, frecvent la volan,
a obţinut o realocare de 80% a
superioare si inferioare. verbalizează dar mai ales pune în
exemplelor comportamentale, exemplele
E. Percepţie spaţială = Reflectarea practică sugestiile şi indicaţiile
comportamentale au fost realocate la
directă, unitară a ansamblului însuşirilor instructorului în intersecţiile
dimensiunea C memorie.
şi structurii obiectelor şi fenomenelor cu aglomerate,corelând diferitele situaţii
care intră în contact şoferul la volan. Concluzionăm percepţia spaţială este din trafic cu unele imagini (situaţii)
F. Capacitatea decizională = Alegerea subsumată memoriei. întâlnite la rezolvarea chestionarelor.
celei mai adecvate alternative de a
Prin urmare din 10 dimensiuni au rămas A2 (M0) Uneori corelează
acţiona în concordanţă cu situaţia comportamentul la volan cu indicaţiile
respectivă. 9 dimensiuni.
date de instructor.
G. Perseverenţa = Stăruinţă, tenacitate, În continuare etapele a-IV-a şi a-V-a
insistenţă în atingerea scopurilor. urmează să se realizeze. A3 (I-) Cel mai adesea în situaţiile
H. Conduita preventivă = Atitudine de dificile, în condiţiile unui trafic
prevenire a evenimentelor rutiere cu Etapa a-IV-a – se acordă note pentru aglomerat,aşteaptă instrucţiunile
consecinţe negative în trafic. fiecare dimensiune comportamentală. instructorului, rar identifică situaţiile
I. Politeţe rutieră = Atitudinea Notele vor fi date tot de instructori (dar din trafic cu unele imagini din
respectuoasă manifestată pe şosea şi alţii). Alţi 20 instructori care au un chestionarele propuse spre rezolvare.
faţă de instructorul auto, a trata cu participant la etapele anterioare vor da B. Capacitatea de învăţare dirijată =
respect, a cinsti, a stima pe ceilalţi note de la 1 la 9 pentru fiecare exemplu Asimilarea de noi cunoştinţe (cod
participanţi la trafic. comportamental. În final se vor elimina rutier,maşină), cu achiziţionarea de
J. Stabilitate emoţională = Capacitatea exemplele comportamentale care au o noi operaţii şi deprinderi prin
de a-şi păstra calmul indiferent de abatere standard mai mare decât 1,5. parcurgerea unui program de invăţare
situaţie, fără a-şi dezorganiza conduita pe care-l respectă la data şi ora
Etapa a-V-a – etapa elaborării formei
la volan. stabilită cu instructorul, profesorul de
finale a fişei presupune ca fiecare
legislaţie.
Etapa a-II-a – este etapa în care se dimensiune comportamentala să aibă
generează exemplele comportamentale trei exemple comportamentale, ce B1 (S+) Prezintă interes, motivaţie în
de tip superior, mediu şi inferior pentru semnifică comprtamentul superior, asimilarea infornaţiilor referitoare la
mediu şi inferior. codul rutier, tehnica maşinii şi nu
fiecare dimensiune comportamentală
necesită multe explicaţii pentru a
obţinută în etapa I. Au participat 2 Concluzii. Propuneri pune în practică ce a asimilat.
psihologi şi câte 10 instructori, selectaţi
de cei 2 psihologi. - Am parcurs 3 etape din 5 etape ale B2 (M0) Asimilează informaţiile
elaborării scalei. necesare (legislaţie, maşină etc.) în
În total s-au înregistrat pentru cele 10 ritmul său propriu şi personal,
dimensiuni de la cei 10 instructori 300 - Dimensiunile comportamentale solicitând informaţii suplimentare
de exemple comportamentale de ordin înregistrate până în etapa a-IV-a atunci când consideră necesar.
superior, mediu şi inferior. În urma sunt: inteligenţă tehnică, capacitatea
analizei personale cu alţi 2 instructori de învăţare dirijată, memorie, B3 (I-) Nu prezintă interes deosebit
am selectat pentru fiecare dimensiune deprinderi motorii, capacitatea pentru asimilarea de informaţii
acele exemple comportamentale pe decizională, perseverenţa, conduita (legislaţie, maşină) şi foarte rar pune
preventivă, politeţe rutieră, stabilitate întrebări instructorului.
care le-am considerat a fi cele mai
potrivite. emoţională C. Memorie = Stocarea şi reactualizarea
informaţiilor obţinute din cât mai multe
Etapa a-III-a – este etapa de retroversie - Avem nevoie de cel puţin 3 psihologi
surse (instructor, profesor legislaţie,
a exemplelor comportamentale. din zona S, SE, N, NE, Centrul ţării
alte persoane cu experienţă) şi
Conform tehnicii de proiectare, (din fiecare zonă, 3 psihologi care să exercitarea tuturor formelor de
exemplele comportamentale au fost discute cu cel puţin 3 instructori memorie senzorială, cognitivă,
cuprinse într-un chestionar fiind listate auto; instructorii să acorde note de afectivă, memorie după situaţie.
într-o ordine aleatorie. Alţi 20 instructori la 1 la 9 pentru fiecare exemplu.
(2 psihologi s-au ocupat de realizarea Avem listele pentru e-mailuri din C1 (S+) Pentru a ajunge la o
acestei etape) au realizat retroversia fiecare zonă a ţării. Doritorii, vor destinaţie poate evoca uşor
primi listele cu exemplele indicatoarele, evită obstacolele ce le
exemplelor comportamentale, de
comportamentale prin e-mail. poate întâlni şi asociază zonele din
redistribuire a exemplelor la dimensiuni
oraş cu anumite repere personale
ipotetice. Conform metodologiei se reţin - Propunem ca validarea pe teren a (ex.zona în care i-a ,,murit" motorul).
acele dimensiuni la care au fost fişei să o realizăm cu ajutorul a cât
realocate peste 80% din exemplele C2 (M0) Uneori poate evoca traseul
mai multor psihologi.
comportamentale generate în faza ce urmează a fi parcurs pentru a
iniţială. Instructorii au primit 2 foi: Foaia Până în această etapă scala arată astfel: ajunge la destinaţie, menţionând
A cu cele 10 dimensiuni şi Foaia B cu unele detalii (o clădire viu colorată,
A. Inteligenţă tehnică = Aptitudinea de a numele unei străzi).
exemplele comportamentale. Sarcina a analiza ceea ce i se spune, fără a
fost de a nota în dreptul fiecărui
Pag. 15 din 15 PsihoJurnal
RESEARCH

C3 (I-) Adesea are nevoie de multe E (I-) Cel mai adesea cursantul nu se conduce
trasee pentru a ajunge la destinaţia angajează în depăşiri, aşteaptă tot
menţionată, repetând frecvent timpul comanda instructorului său şi H. Politeţe rutieră = Atitudinea
aceleaşi greşeli (nu evită gropile, nu dacă se angajează intr-o depăşire respectuoasă manifestată pe şosea şi
recunoaşte unele strazi, nu asociază frecvent revine înapoi pe banda de pe faţă de instructorul auto,a trata cu
zonele cu unele repere personale). care a plecat. respect, a cinsti, a stima pe ceilalţi
participanţi la trafic.
D. Deprinderi motorii = Invăţarea F. Perseverenţa = Stăruinţă, tenacitate,
corectă a mişcărilor, disponibilitate insistenţă în atingerea scopurilor. H1 (S+) Conduita cursantului este
pentru exerciţii şi capacitatea de a deosebită: nu claxonează pe alţi
efectua mişcări fine şi precise, cu F1 (S+) Cursantul manifestă interes participanţi la trafic, nu este agresiv în
funcţionarea disociată a membrelor pentru îmbunătăţirea limbaj, nu blochează alte maşinii din
superioare si inferioare. comportamentului la volan, cere parcare, este atent la schimbarea
singur, din proprie iniţiativă sarcini de luminilor pe timp de noapte.
D1 (S+) În faţa unui pericol la instructor şi anulează orice program
reacţionează adecvat, cu apăsarea pentru a putea participa la orele de H2 (M0) Chiar dacă uneori cursantul
corectă a pedalei de frână (nu legislaţie ori de condus. manifestă agitaţie la volan, având
acceleraţia), manifestând tendinţa de a claxona pe alţi
concordanţă între apăsarea F2 (M0) Chiar dacă anticipează un participanţi la trafic, recunoaşte
ambreajului şi a frânei (la semafor, eventual eşec la examenul auto, necesitatea unui respect pe şosea.
trecere de pietoni), mâna stângă cursantul menţionează permanent
dorinţa sa de a dobândi permisul auto. H3 (I-) Cursantul este agresiv, trivial
rămânând în permanenţă pe volan. şi veşnic nemulţumit de
D2 (M0) Uneori, se constată o F3 (I-) Cursantul este indiferent dacă comportamentul la volan al colegilor
perioadă de latenţă între coordonarea va obţine sau nu permisul auto şi din trafic.
membrelor superioare şi inferioare adesea invocă schimbări de ultim
moment (amânări) ale orelor de I. Stabilitate emoţională = Capacitatea
dar cel mai adesea se redresează de a-şi păstra calmul indiferent de
repede în faţa unui pericol. condus sau de legislaţie.
situaţie, fără a-şi dezorganiza
D3 (I-) Foarte frecvent în faţa unui G. Conduita preventivă = Atitudine de conduita la volan.
pericol se dezorganizează motor, ia prevenire a evenimentelor rutiere cu
consecinţe negative în trafic. I1 (S+) Cursantul nu manifestă
mâinile de pe volan, nu apasă anxietate, teamă, nu plânge atunci
corespunzător pedalele ambreajului şi G1 (S+) Cursantul menţionează când instructorul oferă feedback la
frânei, bruscând cutia de viteze. adesea consecinţele negative ale manifestările sale din trafic.
E. Capacitatea decizională = Alegerea riscului la volan, anticipând posibile
consecinţe ale unui comportament I2 (M0) Uneori cursantul se
celei mai adecvate alternative de a dezorganizează motor dar îşi revine
acţiona în concordanţă cu situaţia negativ al altor conducători imprudenţi,
păstrează distanţa regulamentară, repede fiind ,,stăpân" pe volan, ţinând
respectivă. seama de sugestiile instructorului.
respectă limitele de viteză, nu se
E (S+) De fiecare dată când se angajează în depăşiri nepermise. J3 (I-) Majoritatea orelor de
angajează intr-o depăşire nu se conducere şi de legislaţie sunt prilejuri
răzgândeşte şi nu aşteaptă mereu G2 (M0) Adesea cursantul are
capacitatea de a aprecia, aproxima de descărcari emoţionale, pentru
comanda instructorului pentru acea cursant indiferent de atitudinea.
activitate. pericole posibile din trafic dar mai
manifestă tendinţa de a depăşi viteza
E (M0) Manifestă uneori un în zone aglomerate.
comportament ezitant în angajarea
unei depăşiri dar nici nu opreşte brusc G3 (I-) Cursantul se supraapreciază,
dacă maşina din spate nu este la totul îi este mai mult decât accesibil
limita de siguranţă. (decretul, condusul), riscul la volan
constituie singura raţiune de a
Pag. 16 din 16 PsihoJurnal
RESEARCH

Diferenţe psihologice între ofiţerii aspiranţi şi


ofiţerii brevetaţi din marina comercială
Psih. dr. Nicolae Pricop, psih. Gabriela Parfene

Rezultatele mai puţin satisfăcătoare selecţia psihologică au constituit, de (2004) considera că teoria lui
obţinute de studenţii anului II ai asemenea, tema unor importante studii Holland are aceleaşi valenţe
institutelor de învăţământ superior naval realizate in cadrul Laboratorului de explicative şi în legatură cu
cu prilejul susţinerii examenului psihologie navala (PRICOP, 1988). orientarea cursului carierei,
psihologic pentru dobândirea brevetului susţinând că este "chiar mai
Comparaţia dintre cele două loturi s-a
de ofiţer aspirant, precum şi relatările specifică acestui domeniu decât
efectuat cu ajutorul unui test de
persoanelor care au răspunderea celui al alegerii carierei" şi că "dacă
inteligenţă generală, Testul Bonnardel 53
formării profesionale a acestor tineri la o persoană şi-a ales iniţial o
(PITARIU, 1975), a Testului de interese
bordul navelor, ne-au determinat să profesiune care nu corespunde
profesionale al lui Holland şi a
formulăm ipoteza potrivit căreia pattern-ului său de personalitate, ea
Inventarului de personalitate NEO PI-R
admiterea în învăţământul superior făra va fi nevoită, mai devreme sau mai
(COSTA şi McCRAE, 1992).
susţinerea unui examen de selecţie, târziu, să se orienteze spre acea
poate avea consecinţe nefavorabile atât Testul Bonnardel 53 - este o probă profesiune aflată în acord cu
asupra rezultatelor examenului neverbală colectivă pentru măsurarea trăsăturile de personalitate". Teoria
psihologic, cât şi în pregatirea lor inteligenţei generale, puternic saturată în lui Holland a stârnit interesul major
academică, cu efecte asupra adaptării factorul "g", în construcţia căruia s-a pus al reprezentanţilor Big Five-ului, o
profesionale ulterioare. accentul pe capacitatea de surprindere a serie de cercetări evidenţiind
aspectului dinamic al inteligenţei, datorat existenţa unor corelaţii între
Cercetarea s-a efectuat pe două loturi:
faptului că multe profesiuni sunt congruenţa personală şi mediul
un lot de studenţi din anul al doilea,
condiţionate în practicarea lor de ocupaţional, pe de o parte, şi
candidaţi la promovarea examenului
"exercitarea unui dinamism intelectual succesul profesional sau stabilitatea
pentru funcţiile de ofiţeri aspiranţi (N =
prezent în rezolvarea problemelor în muncă, pe de altă parte, deşi
460 subiecţi) şi un lot de ofiţeri
cotidiene" (PITARIU, 1975). Prin aceste corelaţii erau relativ
ambarcaţi pe navele comerciale, cu
utilizarea sa în examenul psihologic al modeste, aşa cum se va vedea şi
vechimea profesională între 5 şi 20 de
navigatorilor s-au identificat corelaţii din rezultatele investigaţiei noastre.
ani, deţinând funcţii importante în
ridicate şi putemic semnificative cu o
siguranţa navigaţiei (N = 232 subiecţi). Inventarul de Personalitate NEO PI-
serie de probe de aptitudini tehnice (cu
R este o măsurare precisă a cinci
Importanţa investigaţiilor de proba de Transmisie a mişcării a lui
domenii principale ale personalităţii
personalitate în examenul psihologic al Galifret, cu Testul figurilor lui Rybakoff,
şi a faţetelor care definesc fiecare
navigatorilor, adaptarea unor probe cu Testul de intuiţie tehnică a lui
domeniu (COSTA si McCRAE,
psihologice pentru evaluarea Zahimic), înregistrând un indice de
1992). Generalitatea modelului BIG
personalităţii lor (Inventarul de validitate concurentă ridicat şi puternic
FIVE este demonstrată de o
personalitate 16 PF al lui R.B. Cattell, semnificativ cu testul matricelor
multitudine de suporturi, având o
Chestionarul de reactivitate şi dinamică progresive standard al lui Raven,
mare congruenţă cu cele mai
emoţională elaborat de M. Golu, constituind astfel un bun predictor al
eficiente scări de personalitate, are
Chestionarul T.E.Q. privind experienţa nivelului adaptării la cerinţele psihologice
o mare sferă de aplicabilitate, are
subiectivă a timpului, Chestionarul ale posturilor din domeniul siguranţei
nu numai o valoare metodologică ci
Caracterologic al lui G. Berger), studiul navigaţiei maritime (PRICOP, 1988).
şi una practică, fiind utilizat în
calităţilor psihometrice şi etalonarea lor
Testul de interese Holland. În teoria predicţia performanţelor, deci în
pe navigatori au constituit tema unor
sa asupra personalităţii vocaţionale, selecţia profesională (Zlate, 2004).
studii şi comunicări importante pentru
Holland porneşte de la rolul deosebit NEO PI-R operaţionalizează un model
activitatea de selecţie psihologică
pe care îl deţine personalitatea pe conceptual ce reiterează decenii de
(PRICOP, 1988, 1990).
tot traseul vieţii umane şi în toate cercetări şi analize factoriale asupra
Specificul adaptării psihice a marinarilor tipurile de activităţi, considerând că structurii personalităţii. Elementele ce ţin
la condiţiile voiajelor lungi, implicaţiile personalitatea se exprimă cel mai de fidelitatea, de stabilitatea şi de
psihosociale şi efectele asupra calităţii bine prin profesiunea exercitată. validitatea de construct ale scalelor sunt
activităţii acestora au constituit subiectul Există, afirma Holland, şase tipuri de prezentate în detaliu şi in lucrări şi studii
unei investigaţii notabile privind personalităţi vocationale (realist, româneşti (MINULESCU, 2006;
sindromul nevrotic al curselor lungi investigativ, artistic, social, MARTIN, 2006; ROBU, 2006).
(Sintion şi Sintion, 1987). întreprinzator, convenţional) şi şase
Au fost calculaţi următorii indici statistici:
medii ocupaţionale corespunzatoare
Adaptarea unor probe pentru estimarea media aritmetică, abaterea standard,
lor. Teoria personalităţii vocaţionale
nivelului intelectual şi a aptitudinilor coeficientul de variabilitate, mediana,
a fost formulată pentru a explica mai
speciale solicitate pentru posturile din modul şi coeficientul de asimetrie.
ales în alegerea carierei. M. Zlate
siguranţa navigatiei şi valoarea lor în
Pag. 17 din 17 PsihoJurnal
RESEARCH

Analiza valorilor coeficienţilor de =0 ,00), au rareori predispoziţii spre 0,00), sunt mai prudenţi, mai calculaţi
variabilitate calculaţi pentru cele două culpabilizare şi tristeţe (X2 = 10,700; p = (X2 = 20,13; p = 0,00).
loturi evidenţiază reprezentativitatea 0,00), sunt mai puţin perturbaţi de
Analiza corelaţiilor dintre scalele NEO
mediilor înregistrate şi omogenitatea situaţiile sociale jenante (X2 = 8,23; p =
PI-R şi tipurile de interes
celor două loturi pentru domeniul 0,005), tolerează mai uşor frustraţiile şi
cognitiv (estimat cu testul Bonnardel rezistă mai uşor la tentaţii, sunt mai puţin Au fost calculate câte 882 de corelaţii
53), cât şi pentru rezultatele obţinute cu impulsivi (X2 = 11,36; p = 0,001), se simt pentru fiecare lot, reţinându-le îndeosebi
inventarul NEO PI-R. capabili să se controleze mai bine in pe acelea între scalele NEO PI-R şi
siţuatiile dificile (X2 = 63,97; p = 0,00). tipurile de interese.
Domeniul intereselor investigat cu
inventarul lui Holland, evidenţiază o Extraversiunea La ofiţerii brevetaţi s-au înregistrat două
dispersie mai mare a rezultatelor la corelaţii semnificative între scala
La scala extraversiune în ansamblu nu s-
ambele loturi, cu valori mai ridicate în nevrotismului şi tipul realist (r = -0,262;
au înregistrat diferenţe semnificative (X2
lotul ofiţerilor brevetaţi. p = 0,001) şi între aceeaşi scală şi
= 0,322), deşi faţetele prezintă diferenţe
interesul social (r = -0,254; p = 0,001),
Analiza coeficienţilor de asimetrie relevă importante. Ofiţerii aspiranţi sunt
acestea semnificând dificultăţile
valori mai mari pentru domeniul persoane mai călduroase, cei brevetaţi
adaptării persoanelor cu note ridicate
intereselor, îndeosebi la lotul studenţilor apreciază mai mult compania celorlalţi,
ale nevrotismului la cerinţele activităţilor
aspiranţi. sunt mai dominanţi, energici, resimt mai
cu caracter fizic şi social.
mult nevoia imperioasă de animaţie şi
Variabilitatea prea mare, depăşind la
stimulare. Ofiţerii brevetaţi cu cote ridicate la scala
multe din atributele studiate valoarea de
extraversiunii au un interes social înalt (r
35% cât şi coeficienţii ridicaţi de Deschiderea
= 0,386; p = 0,001), şi un interes
asimetrie, prezenţi îndeosebi la
În ansamblu, ofiţerii brevetaţi sunt mai antreprenorial ridicat (r = 0,317; p =
variabilele- interes ne-au determinat să
"deschişi", mai curioşi şi interesaţi de 0,001). De asemenea, deschiderea
folosim o metodă adecvată de
ceea ce se întamplă în universul lor ridicată spre experienţe corelează
efectuare a comparaţiei dintre cele două
intern şi extern (X2 = 3,29; p = 0,005), în puternic semnificativ cu interesul social
loturi, o probă pentru date
timp ce studenţii aspiranţi au o (r = 0,328; p = 0,01), iar agreabilitatea
neparametrice, proba medianei (RADU,
imaginaţie mai vie, mai activă iar ofiţerii este înalt compatibilă cu tipul realist (r =
1993).
brevetaţi prefera mai mult sa se rezume 0,253; p = 0,001) şi cu tipul social (r =
Estimarea diferenţelor dintre subiecţii la realitate (X2 =11,73; p=0,001). 0,303; p = 0,001).
celor două loturi s-a efectuat cu proba Aspirantii apreciaza mai mult arta si
La scala conştiinciozitate ofiţerii
medianei, pentru eliminarea frumusetea (X2 = 12,83; p = 0,000), au o
brevetaţi au înregistrat o singură
distorsiunilor generate de caracterul dorinţă mai ridicată de a încerca activităţi
corelaţie semnificativă, cu valoare mică
neparametric al datelor. diferite (X2 = 23,61; p = 0,00). Ofiţerii
(r = 0,162; p = 0,001), cu interesul
brevetaţi pun mai mult în discuţie valorile
Rezultatele investigaţiei confirmă realist.
sociale, politice, religioase (X2 = 24,60; p
ipoteza unor diferenţe puternic
= 0,000). La ofiţerii aspiranţi nu s-au înregistrat
semnificative între cele două loturi.
corelaţii semnificative ale scalelor
Ofiţerii brevetaţi sunt net superior Agreabilitatea
Nevrotism şi Constiinciozitate cu nici
studenţilor la testul de inteligenţă
Ofiţerii brevetaţi sunt în ansamblu unul dintre tipurile de interese ale lui
generală (X2 = 47,66; P = 0,00).
persoane mai agreabile, mai altruiste, Holland.
Ei au mai dezvoltat interesul realist (X2 = sunt mai capabili să-şi apere propriile
Menţionăm totuşi o corelaţie pozitivă
21,65; p = 0,00), interesul investigativ interese (X2 = 3,86; p = 0,005). Ei au
mai ridicată între scala extraversiunii şi
(X2 = 9,55; p = 0,001), interesul artistic tendinţa de a gândi că ceilalţi sunt oneşti
interesul antreprenorial şi corelaţiile
(X2 = 7,99; p = 0,005), interesul social şi bine intenţionaţi (X2 = 60,34; p =
semnificative dar cu valori mai mici ale
(X2 =10,57; p=0,001) şi interesul 0,000), sunt persoane mai deschise, mai
aceleiaşi scale cu interesele
convenţional (X2 = 7,39; p = 0,005). Nu sincere (X2 = 8,78; p = 0,005).
investigativ, artistic, social şi
s-au înregistrat diferenţe semnificative
Constiinciozitatea conventional.
la interesul antreprenorial.
Ofiţerii brevetaţi sunt mai constiincioşi, Ofiţerii aspiranţi înregistrează trei
La personalitate, apar diferenţe
au o mai mare "voinţă de reuşită" (X2 = corelaţii semnificative şi mai ridicate
semnificative la majoritatea scalelor şi a
54,54; p = 0,00), sunt persoane mai bine între scala deschiderii spre experienţe şi
faţetelor aferente.
pregătite pentru a înfrunta viaţa (X2 = interesul investigativ (r = 0,362; p =
Nevrotismul 21,78; p = 0,00), mai bine organizate şi 0,001), cu interesul artistic (r = 0,485; p
ordonate (X2 = 37,22; p = 0,00), îşi = 0,00) cu interesul social, mai mică
Ofiţerii brevetaţi sunt mai stabili pe plan
îndeplinesc cu mai mare scrupulozitate decat în cazul ofiţerilor brevetaţi (r =
emoţional, mai calmi, mai capabili să
datoriile morale (X2 = 36,89; p = 0,00), au 0,212; p = 0,001). Deschiderea spre
facă faţă situaţiilor stresante (X2 = 57,69;
aspiraţii mai înalte şi muncesc mai mult experienţă corelează semnificativ dar cu
p = 0,00). Faţetele nevrotismului relevă
pentru a-şi atinge scopurile (X2 = 7,95; p o cotă scăzută, cu interesul
faptul că ofiţerii brevetaţi sunt persoane
= 0,005), au capacitatea de a se motiva antreprenorial (r = 0,160; p = 0,01).
mai calme, mai destinse (X2 = 8,88; p =
mai bine pentru a duce la bun sfârşit
0,005), sunt mai amabili (x2 = 24,56; p
ceea ce au de făcut (X2 = 35,52; p =
Pag. 18 din 18 PsihoJurnal
RESEARCH

Agreabilitatea a înregistrat trei corelaţii În personalitate apar diferenţe puternic duce la bun sfârşit ceea ce au de facut,
semnificative dar cu valoare scăzută, cu semnificative la majoritatea scalelor şi a au tendinţa de a reflecta mai mult
interesele realist, investigativ si social. faţetelor aferente ale inventarului NEO înainte de a acţiona.
PI-R. Rezumând, ofiţerii brevetaţi sunt
La ofiţerii aspiranţi nu s-au înregistrat Concluziile desprinse din această
mai echilibraţi emoţional, sunt mai
corelaţii semnificative între scala comparaţie, şi anume, existenţa unor
capabili să facă faţă situaţiilor stresante ,
conştiinciozitate cu nici unul dintre diferenţe puternic semnificative între
sunt mai interesaţi de tot ceea ce se
tipurile de interese al lui Holland. cele două categorii de populaţii,
întâmplă în universul lor interior şi
confirmă ipoteza investigaţiei şi impun
Interpretarea datelor investigatiei prin exterior, manifestând imaginaţie activă,
necesitatea organizării examenului de
studiul indicilor statistici de start, prin deschidere estetică, mai multă atenţie
selecţie psihologică înainte de
estimarea diferentelor dintre cele doua acordată principiilor susţinute, manifestă
admiterea în Învăţământul superior,
loturi si prin analiza corelatiilor dintre preferinţă mai mare pentru varietate,
preîntâmpinând astfel situaţiile de
variabilele investigate confirma ipoteza curiozitate intelectuală şi independenţă
insatisfacţii sau eşec profesional.
unor diferente puternic semnificative judecăţii. Ei sunt persoane mai agreabile
dintre cele doua loturi. şi altruiste, sunt mai dispuşi decât
studenţii să-i ajute pe alţii, sunt mai
Ofiţerii brevetaţi sunt net superior conştiincioşi, se simt mai bine pregătiţi
studentilor în privinţa nivelului capacităţii de a înfrunta viaţa, sunt mai bine
cognitive generale, au dezvoltate mai organizaţi, îşi îndeplinesc riguros
puternic interesele realist, investigativ şi datoriile morale, muncesc mai mult
chiar artistic (nu s-au înregistrat pentru a-şi atinge scopurile, au o mai
diferenţe la interesul antreprenorial). mare capacitate de a se motiva pentru a

COLEGIUL DE REDACŢIE:
Horia Pitariu - coordonator

PsihoJurnal APTMS.NET
Steluţa Trăscăian
Remus Dogaru
Mihaela Craif
PERSPECTIVE ÎN PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR ŞI SERVICIILOR Cătălin Gherasim
Adrian Ţanacli
ISSN 2066-8740 Alexandru Găianu

DESIGN ŞI DTP:

Asociaţia Psihologilor Alexandru Găianu Vizitaţi pagina web a APTMS


www.aptms.net
din Muncă, Transporturi ADRESA:
Str. Dr. Mihai Ciucă nr. 15 www.aptms.ro

şi Servicii
Bucureşti, sector 5

E-MAIL:
psihojurnal@aptms.ro