Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea din Oradea Facultatea de tiin e Economice Specializarea Managementul Organiza iei

Echipa virtual
O nou provocare n domeniul managementul resurselor umane

Coordonator tiin ific: Conf. univ. dr. Mirela Bucurean

Masterand: Podraczki Timea MO, Anul II

Oradea 2011
1

Cuprins

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prezentarea echipelor virtuale.......................................................... ..............................3 Comunicarea i tehnicile dispoibile................................................. ..............................4 Strategii pentru cresterea eficientei echipelor virtuale................................................... 5 Conducerea echipei virtuale............................. ................................ ..............................6 Cultura organiza ional n cadrul echipelor virtuale......................................................7 Studiu de caz la firma SC Rogenics SRL......................................... ..............................8 Concluzie.......................................................................................... ..............................9 Bibliografie................................................................................. ..................................10

1. Prezentarea echipelor virtuale


n contextul economiei de re ea, produs al societ ii bazate pe informa ie i cunoa tere, procesele colaborative de munca i schimb natura, transformnduse prin virtualizare. Astfel, echipele tradi ionale de lucru se transform n echipe virtuale i si desf oar activitatea de la/la distan fa de sediul organiza iilor n cadrul a a numitor echipe virtuale. Efectul evolu iei tehnologice, constrngerile impuse de mediul interna ional de afaceri, lipsa sau insuficien a timpului, resurselor financiare sau a resurselor umane, toate aceste elemente au contribuit l-a ap rarea acestui nou tip de echip . Echipa virtual se bazeaz n mare m sur pe TIC (tehnologia informa iilor i telecomunica iilor), care permite membrilor separa i de geografic i temporar s ia parte la munca n colaborare. Dac simplific m, putem spune c echipele virtuale exist i i desf oar activitatea n deplin concordan cu paradigma timp-spa iu specific societ ii informa ionale. De i membrii echipei virtuale comunica n mod obi nuit utiliznd mijloace electronice de comunicare, ace tia pot avea i ntlniri fa n fa . O echip virtual poate fi definit ca un grup de lucru care poate avea un caracter temporar, cu un ridicat grad al diversit ii culturale, dispersat geografic i care comunic utiliznd mijloace electronice de comunicare. Aspectul temporar se refer la posibilitatea ca membrii s nu mai fi lucrat niciodat mpreun i s nu mai lucreze mpreun din nou ca un grup. Echipele virtuale au un scop comun bine determinat ce const n realizarea unui obiectiv comun. Membrii echipelor se afl n locuri de munc diferite, care pot fi sau n interiorul sau n exteriorul organiza ii sau unui stat i utilizeaz tehnologia informa iei. Noile tehnologii abund n privin a posibilit ilor de ntlniri virtuale, organizarea echipelor de lucru virtuale sau deschiderea unor birouri virtuale. Toate acestea pot fi oportunit i de reducere a costurilor, dac sunt f cute inteligent, f r a afecta calitatea proiectelor. Pentru multe proiecte, reducerea costurilor de deplasare, salvarea costului de oportunitate aferent timpului de deplasare pentru ntlnirile fizice, precum i posibilitatea ca membrii echipei s lucreze de acas , reducnd semnificativ costurile aferente spa iilor de birouri, pot fi solu ii viabile pentru mbun t irea rezultatelor financiare. Nu n ultimul rnd, eliminarea timpului de navet , mai ales in cazul marilor aglomer ri urbane, i a costurilor aferente pentru angaja i, precum i optimizarea echilibrului ntre timpul alocat muncii i vie ii personale, pot fi factori motivan i, att pentru angaja i, ct i pentru companie, pentru adoptarea acestui stil de comunicare i derulare a unor proiecte. Echipele virtuale sunt reconfigurate continuu n func ie de competen ele complexe necesare pentru ndeplinirea obiectivului urm rit. Fie ca au loc ntruniri fa n fa sau folosind alte mijloace de comunicare, se pot folosi strategii cunoscute pentru a dezvolta o ntelegere distribuit i angajare a membrilor echipei n ndeplinirea obiectivului stabilit. Ceea ce poate diferi este strategia privind modul n care echipa va urmari atingerea obiectivelor pe perioadele n care nu au loc ntlniri ale membrilor. Lipsindu-i ntlnirile fa n fa , o echip virtual necesit verific ri mai frecvente i mai explicite privind scopul. Pe de alt parte, tehnologia poate furniza unele avantaje, deoarece ofer multiple modalit i de reamintire a scopului membrilor echipei (obiective, sarcini, distributie), ca parte a structurii zilnice a comunic rii lor. Echipele virtuale ofer flexibilitate, costuri mai mici si mbun t irea utiliz rii resurselor necesare pentru a ndeplini sarcinile mereu n schimbare, ntr-un mediu global, complex i dinamic de afaceri. Echipele virtuale devin din ce n ce mai populari, pe lng faptul c este limitat comunicarea formal i informal , acceptarea shimb rii organiza ionale, lidershipul.
3

Speciali tii domeniului spun, c cea mai bun solu ie este combinarea i modelarea avantajelor echipei virtual i clasice, care conduce la o utilizare eficient a resurselor umane.

Tabelul Nr. 1 Echipa tradi ional Echipa tradi ional Echipe cu num r fix de membri To i membrii echipei sunt atra i din interiorul organiza iei Membrii echipei sunt dedica i 100% echipei Membrii echipei sunt reuni i organizational i geografic Echipele au momente de nceput i de sfrsit fixate Echipele sunt conduse de un singur manager

i echipa virtual

Echipa virtuala Echipe cu num r variabil de membri Membrii echipei pot include persoane din afara organiza iei Majoritatea persoanelor sunt membri n mai multor echipe Membrii echipei sunt distribui i organiza ional i geografic Echipele se constituie i reconstituie n mod continuu Echipele au multiple rela ii de raportare cu diferite p r i ale organiza iei la diferite momente de timp

Avantajele echipelor virtuale Echipele virtuale permit conectarea insulelor de cunoastere n retele de cuno tin e distribuite ale comunit ilor profesionale i sus in cre terea colabor rii interfunc ionale i inter-departamentale. Un avantaj mare este faptul, c membrii echipei pot lucra oriunde i oricnd, dep ind restric iile geo-temporal . Datorit acestuia membrii pot fi recruta i datorit competen ei lor, nu doar datorit zonei n care locuiesc. n timp de criz cel mai mare avantaj este reducerea i uneori chiar eliminarea cheltuielilor pentru c l torii, chirii, parc ri i nchirierea sau cump rarea de cl diri. Dezavantajul echipelor virtuale Dezavantajul cel mai mare a echipelor virtule este lipsa comunic rii personale fa n fa , care poate provoca probleme i nen elegeri. Prin faptul c efortul depus n cadrul proiectului nu este observabil, iar discu iile ntre colegi nu se pot auzi, se creeaz un complex al invizibilit ii asociat unor riscuri precum neglijarea intereselor celorlal i i lipsa anticip rii ac iunilor colegilor de echip , toate acestea ducnd la subminarea ncrederii n cadrul echipei. Pentru o echip virtual , sunt necesare dou s pt mni n plus pentru ca rela iile s fie la acela i nivel cu cele dintr-o echip tradi ional , esen iale fiind comunicarea video i prin voce, cu un impact mult mai bun asupra dezvolt rii ncrederii. De asemenea, s-a constatat c folosirea mai multor canale de comunicare contribuie la evitarea nen elegerilor, cel mai mare du man al ncrederii fiind identificat sub forma t cerii, a c rei cauz este adesea atribuit n mod gre it.

2. Comunicarea i tehnicile dispoibile


Comunicarea ntre membrii echipei este cel mai critic aspect care trebuie avut n vedere, multe persoane asociind tehnologia cu stocarea si interschimbarea datelor. Deoarece se dore te ob inerea de avantaje de pe urma noilor mijloace tehnologice, persoanele

responsabile cu facilitarea comunic rii pot contribui n mod hot rtor la succesul echipelor virtuale prin stabilirea unor norme clare de utilizare a diferite lor mijloace conversa ionale. Pe m sura ce tehnologia este folosit ca principal mijloc de comunicare va ap rea la majoritatea membrilor echipei necesitatea de a petrece mai mult timp dect de obicei pentru a discuta despre calitatea comunic rii lor. Managerul echipei poate furniza un anumit feedback, dar este mai bine dac participan ii dezvolt o regul de furnizare a feedbackului, care s vizeze stilul de comunicare, frecvent i claritatea comunicarii. n cadrul echipelor virtuale pot fi folosite diferite tehnologii de comunicare pentru a sprijini diverse scopuri i participan i. Multe organiza ii folosesc intranetul propriu pentru a realiza comunicarea n interiorul fiecarei echipe virtuale. De asemenea, este important s fie coordonat att comunic area dintre echipe, ct si comunicarea dintre organiza ie i ceilal i participan i, cum ar fi clien ii i furnizorii, fiind important crearea unei strategii de comunicare integrat care s cuprind toate aceste aspecte. n ceea ce priveste tehnologiile intranet folosite n cadrul organiza iilor nu exist nc metodologii standardizate, majoritatea re elelor intranet folosind o serie de aplica ii, incluznd: pagini HTML, care pot include text, grafica si multimedia , utile pentru membrii organiza iei; teleconferin e, pentru a oferi suportul pentru discu ii interactive; po ta electronic . Termenii conferint virtual , grup virtual sau grup online fac apel la mai multe tehnologii, reflectnd activitati n timp real, precum video-conferin ele sau audio conferin ele, n care oamenii se afla n diferite locuri participnd n acelasi timp. Solu iile tehnologice sunt diverse i vor trebui adaptate tipului de proiect i particularit ilor afacerii companiei. Iat cteva solu ii: - Pentru a economisii cheltuielile, telefonul poate fi nlocuit cu re elele de comunicare virtuale, cum ar fi Skype-ul sau Messenger-ul, care au op iuni att pentru folosirea lor gratuit ct i oferte pentru abonamente cu plat . - Comunicarea prin email este extrem de rapid ns datorit faptului c lipse te limbajul trupului, poate rezulta nen elegeri. Aceast op iune poate fi foarte folositor, mai ales cu ajutorul unui program ca de ex. Microsoft Outlook - Forumurile de discu ii i chat-ul sunt alte instrumente care pot mbun t i comunicarea virtual i transparen a proceselor. Oferirea unor liste de discu ii securizate, interne, va preveni riscul comunic rii nesecurizate i va ncuraja transmiterea de cuno tin e i solu ii tehnice ntre membrii echipei. - Videoconferin ele sunt solu ii din ce n ce mai des folosite datorit costurilor reduse i a portabilit ii acestora. Op iunile sunt practic nelimitate, ncepnd de la deja clasicul webcam folosit cu aplica ii de mesagerie instant , pn la sisteme profesionale de teleprezen , cu imagini high definition. - Prin bazele de date partajate se pot stabili pa ii proiectului, sarcinile alocate fiec rei persoane din echip i documenta ia realizat de fiecare n parte. Aplica iile de acest gen permit un control al rezultatelor individuale i portabilitate practic nelimitat .

3. Strategii pentru cresterea eficientei echipelor virtuale


Echipele virtuale produc i distribuie cuno tin e pe baza informa iilor ob inute de la membrii individuali. Strategiile bazate pe cunoa tere nu trebuie s urm reasc colectarea i cultivarea informa iei, ci mai degrab s creeze un mecanism pentru membrii echipei astfel nct ace tia s ajung s -i n eleag i s comunice cu ceilal i membri. Scopul este de a g si modalit i care ajut la transformarea cuno tin elor individuale ale personalului n cuno tin e organiza ionale. Acest obiectiv necesit proiectarea mediului n care toate individualit ile simt nevoia i sunt stimulate s mpart cu ceilalti cuno tin ele lor, fiind foarte important ca aceast activitate s nu fie sim it ca o sarcin ap s toare.
5

Pentru a avea o comunicare eficient ntre membrii echipei virtuale trebuie s fie creat un de mediu comun de cunoa tere pentru grup. Chiar echipele din cadrul aceleia i organiza ii pot avea dificult i n desf urarea comunic rii suficient de profunde pentru a deveni o problem , f r a face apel la un context specific. Contextele pot fi create de cursurile de perfec ionare, de solicit rile privind intr rile unui proiect sau de evenimente speciale. Managerii echipelor virtuale pot contribui la cre terea eficien ei echipelor prin ac iuni care privesc : - recunoa terea echipelor i a importan ei lor; - ncurajarea membrilor s cerceteze probleme importante , inclusiv cele referitoare la modul n care ei lucreaz mpreun ; - sprijinirea cre rii unor a a numite zone comune (oferind sentimentul c exist o infrastructur unde oamenii lucreaz mpreun ); - facilitarea coordon rii tehnologiei, proceselor de lucru i a organiz rii formale; - recunoa terea reflect rii ca ac iune i ca munca justificat (a face ca infrastructura organiza iei s sprijine procesul de cunoa tere); - sprijinirea activit ilor care fac re eaua informal vizibil .

4. Conducerea echipei virtuale


n vederea implementarii echipelor virtuale la nivelul organiza iilor tradi ionale i/sau virtuale trebuie operate o serie de modific ri la nivelurile manageriale, opera ionale i informa ionale. Astfel, procesele privind conducerea i dezvoltarea echipei trebuie s fie proiectate, definite, testate i rafinate, iar managerii echipei trebuie s fie antrena i pentru noile strategii de management. Acest nou tip de management virtual este o provocare pentru liderii din cadrul companiilor, ntruct abilit ile necesare sunt uneori chiar total opuse celor tradi ionale. n timp ce echipele aflate n acela i loc au parte de un lider care ac ioneaz ca un moderator, echipele virtuale au nevoie de un manager care ofer indica ii clar definite i ndep rteaz orice ambiguitate din procesul realiz rii proiectului. O coordonare puternic centralizat p aduce cele mai bune rezultate n echipele mp r ite n diferite p r i geografice. n timp ce n cadrul unei echipe care lucreaz n acela i birou, atribu iile se intersecteaz i nu sunt foarte stricte individual, liderii echipelor virtuale trebuie s determine clar i formal rolul i responsabilitatea fiec ruia, ncepnd cu ei nsi i. De asemenea, membrii echipei trebuie s fie antrena i pentru noile modalit i de lucru i cultura organiza iei trebuie s fie reformat pentru a suporta noi structuri i procese. Trebuie s men ion m c aspectele legate de structura informal a unei organiza ii pot fi cruciale pentru succesul unei activit i. n aceast direc ie, structurile organiza ionale trebuie s fie modificate pentru a reflecta noua dinamic a echipei, iar regulamentele de organizare i func ionare i sistemele de recompensare trebuie s fie actualizate pentru a reflecta noile structuri. Totodata, se poate vorbi despre un real succes al echipelor virtuale doar n condi iile n care este dezvoltat infrastructura informatic a organiza iei, i asigurarea trainingului aferent utiliz rii acestora. ncrederea dobnde te un nou sens n cadrul echipelor virtuale. Cnd membrii echipei se ntlnesc n mod regulat n timpul zilei de lucru, i dau seama instinctiv care sunt oamenii n care pot avea ncredere i cei n care nu. ntr-o echip format din oameni afla i n ora e sau chiar ri diferite, ncrederea se stabile te dup dou sau trei ntlniri fizice, de aceea un lider trebuie s organizeze astfel de ntlniri m car o dat pe an.
6

Controlul Nu exist un raspuns general valabil referitor la ceea ce ar trebui sa se ntmple n cadrul unui grup virtual. Solutia este ca managerul sa foloseasca informatiile pe care le detine referitoare la ceea se ntmpla, pentru a reusi astfel sa creasca capacitatea acestuia de a contribui la atingerea obiectivelor. Controlul semnific faptul c managerul trebuie s fie atent la ceea ce se ntmpl n cadrul echipei i difer de ceea ce el doreste sau se a teapt s se ntmple. Dinamica energiei membrilor echipei este puternic influen at de natura mijloacelor care sunt utilizate, astfel nct este necesar o aten ie deosebit la modul n care au loc interac iunile n cadrul diferitelor mijloace.

5. Cultura organiza ional n cadrul echipelor virtuale


Unul din principalele motive pentru care managerii organizeaz echipele virtuale este de a u ura realizarea schimb rilor n cadrul organiza iei lor. Cultura organizational este cea ce conduce la schimb ri organizatorice reale. Ini ial s-a vorbit despre era informa iei i apoi s-a f cut tranzi ia c tre ceea ce este cunoscut ca era cunoa terii. Cunoa terea este considerat nu numai la fel de important ca munca, capitalul i pamntul, ca factori ai productiei, ci, de fapt este cea mai important resurs pentru noua economie. Succesul organiza iilor va depinde de capacitatea acestora de a crea i folosi cuno tin e, abilitatea acestora de a nv a. Cre terea importan ei cunoa terii are dou implica ii puternice pentru proiectarea mediilor de comunicare menite s sprijine echipele organiza ionale, care pot avea un impact puternic asupra organiza iilor. Distribuirea cuno tin elor prin dialog n era informa iei organiza iile se bazau pe mari cantit i de cuno tin e explicite disponibile prin intermediul unor uria e baze de date. Elemente cuantificabile, formule i proceduri erau i nc sunt disponibile fiec rui membru al acestor organiza ii. Spre deosebire de acestea, organiza iile bazate pe cunoa tere din ziua de ast zi creeaz medii n care cunoa terea este distribuit prin dialog i interac iune. Este nevoie de tehnologii de comunica ie care s suporte aceste interac iuni. Cunoa terea t cit , bazat pe o foarte valoroas experien , la care se adaug date cuantificabile, furnizeaz organiza iilor bazate pe cunoastere un proces complet de management al comunica iilor i de luare a deciziilor. Cunoa terea i schimbarea facilit i sau coordonate Pentru ca o institu ie de afaceri sau una nonprofit s devin o organiza ie bazat pe cuno tin e trebuie creat un nou mediu, care s stimuleze re eaua complex de rela ii i interac iuni interpersonale constituite n parte a unui proces eficient de management al comunica iei i de luare a deciziei. Oamenilor trebuie s li se permit s aleag cu cine trebuie s comunice f r restric ii privind grani ele organizatorice tradi ionale, distan a i timpul. O infrastructur de comunica ii bazat pe Intranet furnizeaz avantajul i flexibilitatea de a forma i reform grupuri i echipe pe m sur ce solicit rile se dezvolt i se modific . ntregul proces trebuie mai degrab facilitat dect controlat, prin furnizarea de modalit i u oare pentru membrii echipei de a fi prezenta i unul altuia.

6. Studiu de caz la firma SC Rogenics SRL


Societatea comercial Rogenics Srl este persoan juridic , avnd forma de organizare: Societate cu r spundere Limitat . Sediul social se afl n Oradea. Capitalul social total la nfiin are a fost divizat n 20 p r i repartizat pentru ambele 10 p r i sociale, reprezentnd o participare de 50-50% din capitalul social. Societatea comercial este condus i administrat de aceea i persoane. Firma ofer servicii i produse n domeniul frumuse ii. Echipa principala este construit din 5 persoane: 2 administratori, 2 asisente manageri, 1 trainer. Echipa virtual a fost creat datorit separariz rii geografice: membrii echipelor locuiesc n 3 ri diferite, dar datorit noilor tehnologii acest aspect poate fi rezolvat f r costuri suplimentare, economisnd astfel foarte mult. Toate cele 5 membrii locuiesc n alt ora i au responsabilit i mari. Drept urmare, ncrederea n cadrul firmei este foarte important, dar u ureaz faptul c membrii se cunosc de la nceput i se ntlnesc ntr-un an de 2-3 ori. Au ncredere unul n cel lat, deoarece tiu bine, c fiecare memebru face un efort cu bun credin pentru ndeplinirea oric rui sarcini. Pentru a men ine ncrederea sunt propuse reguli sociale, interac iuni repetate i experien e mp rt ite. Desigur, ntlnirile fata n fata sunt considerate de nenlocuit att pentru construirea ncrederii ct si pentru recstigarea ei. Adminstratorii firmei pun mare accent pe ntlnirile personale. Pentru ntlnirile de fa n fa nu este nevoie de un proiect care necesit o rezolvare, poate fi o ntlnire doar de nt rire a spiritului de echip , de ex. chef se cr ciun. Echipa se bazeaz n cea mai mare m sur pe TIC, care permite munca comun chiar i la distan a de sute de kilometri. Acest lucru nu afecteaz deloc activitatea i este un mare avantaj c prin TIC pot reduce costurile: se elimineaz timpul i costul navetelor, astfel toat umea poate s - i continue via a n mod normal. Se agreeaz un protocol de comunicare privind timpul de raspuns, confirmarea primirii materialelor i sunt stabilite canalele de comunicare. Se folose te cu preponderen comunicare audio, conferin e-audio i sunt stabilite clar nivelul de formalizare necesar pentru a asigura buna desf urare a unui proiect i conformarea cu cerin ele interne sau externe a firmei. ntotdeauna se ofer explica ii pentru r spunsurile ntrziate pentru a nu crea impresii gre ite asupra t cerii i se comunic pe ct posibil n avans peroadele de disponibilitateinaccesibilitate. n cadrul unui proiect este necesar asigurarea transparen ei, trebuie comunicat progresul i dificult iile, se comunic clar termenele limit i atribu iile fiec ruia. n cadrul comunic rii virtuale este foarte important ca s existe un control permanent, un feedback, pentru evitarea nen elegerilor. Firme SC Rogenics SRL implic ni te reguli pentru comunicarea virtual : n caul n care este vorba de o tem mai important sau o parte mai important a unui proiect, dicu iile se desf oar prin audio-conferin . Cu acest lucru nu doar evit eventualele conflicte ce pot ap rea de exemplu n cazul po tei electronice, dar economis te timp. n cazul n desf ur rii proiectelor, dar i a folosirii po tei electronice se implic un sistem feedback: am primit informa iile, am terminat cu pasul X al proiectului etc. n cea ce prive te tehnicile disponibile, este esen ial s aib fiecare membru un calculator/nootebook cu internet u cu programele speciale folosite pentru comunicare. Cel mai folosit re ea de comunicare a firmei este Skype-ul i mailul. Skype-ul este un mijloc de comunicare prin care se poate trimite mesaj, se poate ine att video-conferin e, ct i audioconferin e. Datorit faptului c este gratuit, firma economise te mult, evitnd folosirea telefoanelor sau ntlnirii fa n fa . Microsoft Outlook-ul este un mare ajutor pentru firm , cu ajutoul c reia folosesc mult mai u or po ta electronic .

Un scop bine definit al firmei este transformarea cuno tin elor individuale n cuno tin e organiza ionale. De i fiecare memebru are rolul i munca lui propriu, mp r irea cuno tin elor este foarte important pentru a avea succes n domeniu. Administratorii firmei sunt conduc torii principali al echipei. Datorit lor, echipa este una bine func ionabil . Dezvolatarea echipei i a membrilor aparte este un scop principal al lor. Sunt conduc tori puternici, ofer indica ii clar definite i ndep rteaz orice ambiguitate din cadrul comunic rii, cea ce este esen ial pentru a func iona cu succes. Sinceritatea e ste foarte important pentru ei. Determin clar rolul i responsabilitatea fiec ruia, sunt deschi i la noi idei, sunt foarte dinamici i pozitivi, lucru care are efect i asupra angaja iilor.

7. Concluzie
Echipele virtuale devin n mod rapid mai degraba regul dect excep ia n cadrul organiza iilor moderne . Este momentul ca echipele virtuale s nu mai fie privite ca un caz special i s se nceap dezvoltarea de strategii pentru ntmpinarea noilor provoc ri pe care ele le creeaza. Echipele virtuale au nevoie de aceleasi lucruri de care are nevoie orice echip : un scop bine definit, o stabilire explicita a rolurilor i responsabilitatilor, op iuni de comunicare care s serveasc diferitelor ei necesit i, oportunit i de nv are i schimbare a direc iei. Rolul managerului unei echipe virtuale este de a ajuta echipa s nve e cum s fie o echip virtual i, mai mult dect orice, s creeze modalit i de a face ca munca desf urat de echipa virtual s devin vizibil pentru fiecare dintre membri. A nvata sa conduci o echipa virtuala nseamna a nvata cum sa utilizezi tehnologia, sa ntelegi mai mult despre echipe si procesul de colaborare. De asemenea, n activitatea de conducere a echipei virtuale trebuie avute n vedere, n primul rnd, aspectele care stimuleaza cresterea eficientei echipei si care vizeaza obiectivele, rolurile, cultura echipei virtuale, comunicarea, feedback-ul, ritmul, dinamica echipei, interconectarea, participarea si controlul. n concluzie, cteva dintre ideile cheie pe care un manager trebuie s le re in pentru a fi sigur c echipa virtual lucreaz eficient sunt urmatoarele: - lucrul n echipa este fundamental social; - cunoa terea este integrat n viat echipelor i trebuie s fie eviden iat explicit; - este important s fie create pentru membrii echipei modalit i de a stabili leg turi reciproce; - cunoa terea depinde de angajamentul membrilor, oamenii beneficiind de cunoa tere prin observare i participare; - angajamentul este inseparabil de mputernicire

Bibliografie Prof.dr. Bogdan GHILIC-MICU, lect.dr. Marian STOICA - Noua paradigma manageriala a echipelor virtuale, Revista Informatica Economica, nr. 4(28)/2003 Prof.dr. Bogdan GHILIC-MICU, lect.dr. Marian STOICA- Echipa virtuala forma de munca colaborativa n economia de retea, Revista Informatica Economica, nr. 3(27)/2003 http://www.bloombiz.ro/cariere/cum-conduci-o-echipa-virtuala_1480481,Oana Bucurenciu - Cum conduci o echipa virtuala, 30 August 2010 / 11:18 http://www.marketwatch.ro/articol/4991/Echipele_virtuale_oportunitate_pe_timp_de_ criza/, Liviu Mihaileanu, Echipele virtuale: oportunitate pe timp de criz , 01 Iulie 2009

10