Sunteți pe pagina 1din 19

Subiecte organica

1. Oxidarea monozaharidelor 2.Obtinere nitroetan (mecanism) 3. Hidrocarburin alcooli monoterpenici a.c.iclici 4- Reactia dintre N,Ndimetil anilina si clorura de benziliden 5. Conform atin absolutaconform,Clp 6. Structura ureei 7. O metoda de obtinere pt acrilonitril 8. Metode obtinere acizi dicarboxilici alifatici silaromatici iar celalalt nr a fost unul care a picat vineri cu piridina, compusi azoici etc.. l.Piridina (obtinere, proprietafi) 2. obtinerea aeizilor monocarboxilici cu catena saturata 3. Reactii ale grupei carboxil din Aa 4. Compusi azoici - obtinere, struct, proprietati 5. reaetia fenilmetiltioeter cu h2o2 in prezenta de nush ce, acid acetic parca 6" configuratia alfa D glucopiranoza 7. acid,itatea acizilor halogenati 8" o met de obtinere chinolina\

l.Obtinere aeizi halogenati 2. Tiofen ( o,bfinere, proprietati) 3. comportamentul monozaharideror in mediu acid si bazic 4. Reactiile comp,diazoici cu consernyarea grupei diazo 5. Acidul lactic + acid sulfuric concentrat'la temp 6. O nnetodade obtinere a a,nhidridei acetice 7. Structura R,S a acidului alfa- amino propanoic 8" Obtinerea mentolu,lui din tim,ol

l.proprietati chimice acizi dicarhoxilici 2.furan(obtinererp roprietati) 3.oxid area moRo zahnridelo r -[.sintezapeptide pe suport sblid 5"o rnetodade obtinere etantiol 6.reactia glucoza cu metanol in mediu de HCI T.configuratiile R si S pt 2-butanol S.reactiachinolinei cu permanganat do potasiu tr.r de eondensaremonozaharide cu connpusi cu azot i. sfructarrasi reactivitate la rlcrivaLti functionaii ai acizilnr carbozitici 3.sintezapolipeptide porniud,de la uu nminoacid cu grupa amino protejata

4.furfural (obt sh prop) S.configuratieR S 2-ctorbutan 6.caracter amfoter amin oactzi 7.obtinere izochinolina f.izomerie linalool in geraniol si nerol

1. reactii pentru grupa amino de la aminoacizi 2. metode de obtinere pt acizi monocarboxilici nesaturati 3. reactia glucozei cu fenilhidrazina 4. configuratii R S pentru glicerinaldehida 5. o reactie de obtinere a 2 sulfanilamino tiazol 6. diazometanul - structura si proprietati 7. pirol (cred) - obtinere si proprietati 8. mecanism de reactie la transformarea hidrazobenzenului in benzidina

l" obtinere acizi carboxilici saturati 2. obtinere amine 3. proprietati chimice aci-i sulfonici si sulfoxizi 4. oxidarea si reactia monozaharidelor cu compusi organici cu azot 5. saruri de piriliu. obtinere si prorpietati 6. 25 35 2 bromo 3 butanol 7. degradarea Curtius a azidelor 8. mentolul 9. o metoda de obtinere pentru difenilsulfura 10"reacta acetonoximei cu Br l;grupa ti:ofenului 2.structu ra( conformatia )maltozei 3.config R si S la etil metil sulfoxid 4.reactivitate si structura Ia derivatii acizilor carbox S.structura proteinelorl 6-reactia piridinei cu H2O2 T.cianamidasi guanidina S.reactii ale diazoderivatilor cu pastrarea grupei diazo 9.mecanismla clorura acida *metanol l0....imi scapa yo am dat organik si mia picat sub mare din terpene si anume monoterpenoidemonociclice.siam obs ca au pikt si steroli ca sub mare.uita-te si tu pe mesajelede pe grup din urma si o sa vezi cateva din bilete.:)

:,' ,':'

3. structura mon azaharidelbr. 4. reactia de acilare si de oxidare a aminelor. ' s.caroteni. 6. reactia dintre crorura de propionil si etil amina 7. reactia benzendiazoniu cu arsenit de sodiu 8- oxidarea izonitrililor cu oxid de mercur. 9. reprezentati S 2-Bro2-CI butan 10. mecanismursurfocloru"u"ii alcanilor

L. Proprietati chimice ale esterilor. Mecanisme de reacfie. 2. Nitrozoderivatri : obtinere, prop fiz si chimice. 3. Oxime 4. Celuloza si derivatii sai 5. Grupa tiofenului 6. Mecanismul diazotarii anilinei. 7. ,-ii: . R de policond,ensare a anhidridei ftalice cu glicerina. 9. Fromula de perspeotiva a m.anozei. 10. obtinerea cloraminei r plecand de Ia toluen. I -Obtinere hidroxiacizi 2-Rep rezentanti, a,mine 3.Obtinere aminoaeizi 4-Acizi'monocarbox-ilici nesaturati.Otinere si proprietati( fizice+c.himice) 5-Grupa.furanulu,i 6-lvlecanismul reactiei dintre N-metilanilina si HoNo la grupa amino........,..8S8 le-am primit !'nu sunt ale mele! bafta tuturor ' l,ac,iiisulibnie,irob.t"inere 2. oligonaharid e,nereducato are 3,oxazine si tiazine 4.nomenclatura si steneoizomeria steroidelor S.reprezentantiaiacizilormonocarboxilicinesaturati 6.reactia dintre clorura de carbon,il si amoniac 7.o metoda de obtinere pentnu benzentiol 8'mecanismul de obtinere a beta-naftilaminei din amoniaco - - -' beta-naftol si sulfit acid de amoniu 9.conformatia (R)a elitfenilmetil...,rnu mai stiu exact care era compusul L0.reactia dintre hidrura de hidrazina si acetatul de etil l.reaetiile pozitiei alfa de langa grupa carboxil. 2.obtinerea aminelor 3.reactiile clorurilor acide 4.sar,uride piriliu S.celuloza.structura

l)Uree.Ureide. 2)Structura gluc ozei. 3)Steroli.Acizi biliari. 4)T iazoli.lzotiazo li. D eriv ati. S)Proprietati chimice ale aminoacizilor. 6)c onformatia scaun a alfa-D-metitgiucopiran ozei. 7)Mecanismur reactiei de nitro zarei. x,N-oimetilanilinei. 8)oxidarea tzonitr''or cu oxid de mercur. + inca 2 reactii pe care nu reusescsa t* amintesc. -i l.amide-str si propr 2.nitroderivati 3.amidonul-str si propr 4,gr imidazolului S.propr d substitutie_saruri d diazoniu --6.mec d reactiela ch3cooh+s265of, 7.altt aminelor din b_naftot ' 8.str 2rr3s ceva 9.reactia glucozei cu ch3oh l0.hmmm...si mai era cevardar am uitat.sry . l)Izonitrili. Obtinere, proprietati, mecanismede reactie. 2)obtinera sarurilo" o. diazoniu. Mecanismede reactie. 3)o btinerea acizilor monocarboxilici nesaturati. 4)Deriv atii acwilor sulfonici. S)Grupa pirazolului. 6)Mecanismur hidrotizei acide a acetilacetaturui de etil. 7)Reactia benzensulfonatului de potasiu cu cianura de potasiu. 8)Reactia 2-nitropropanorului cu acid azotos.

:*rffi:oda

princare saseobtin"t;;-diil.ouenzen

pornind deta
:D ).

lO)conformatia scauna a-glucopiranozei (aici ,,a,,=alfa l.oligozaharide reducatoare 2.obtinere aminoacizi 3.obtinere si proprietati compusi azoderivati 4.grupa pirazolului S.obtinereesteri 6.reactia nitroetanului, cu acid azotos T.eonfigu ratia S a gtricerinaldehiei S.anhidrida aceticacu hidroxilamina 9.reactia clorurii de metilmagneziu cu acetonitrilui L0.nu.mi mai amintesc l. amide.proprietati.reprezentanti 2. tipuri de chiralitate

:. '.

r: '' '

, ," ',,

g.Configuratia R a ionului de alilbenzilf'enilmeti lamoniu. 10....." l.amide.obtinere si prop Z.dwaharide red 3.disulfuri si polisulfuri 4.hidroxiacizi S.piridina.prop ch 6.obtinerevit c T.trioleina- hidr ollg:abazica 8.un alcool halogenat sa facem nush ce struct 9.glicocolcu acidlazotos lO.obtinere acid metacrilic din acetona l.Structura si reactivitatea derivatilor functionali ai acizilor carboxilici. 2.Cianamida si guaninida. 3.Reactii ale compusilor diazoici cu protejarea grupei diazo. 4.Structura proteinelor. S.Grupa tiofenului. 6.Reactiaclorurii de acetil eu metanolul.Mecanism. T.configuratiile s si R a etilmetilsulfoxidul ui. S.Acidit ttea acizilor halogenati. 9.Reactia piridinei cu apa oxigenata. l0.tr'ormula maltozei. L.reactiile formei enolice si ceonice ale acetilaeetatului de etil. 2.po'Iiesterisi fosfogliceroli 3.hidrazide aromatice 4,teprezentanti clorurui si anhidride zle actzilor carboxiliei S..piridina 'f;degradaraa curtius T,reactia propenei cu sullitacid de sodiu 8.str de persectiva si.conformatie pt b-glicopiranoza 9.reactia dimetilaminei u apa oxigenata l0.reactia clo,roformiatului de metil cu metilamina. 1. Nitrili. Obtinero. prroprietati 2. Propr spccfrale s,ichimice la nitroderivati 3. Obtinere de hidroxiacizi 4. Sintezapeptidelor pe supor.t solid 5. Reactii de substifutie electrofila la pirol 6. Reprezentati configuratia S a 2-cl-butanol 7. Mecanismul'reactiei de hidroliza acida a aeetatului de etil 8. Structura acidului colic 9. Reactia manozei cu hidrogenul 10. O reactie de obtinere a etilsulfonatului de sodiu pornind de Ia alchene l.Metode de obtinere a anhidridelor 2.Obtinere alfa si gama oxoacizi.Obtinere beta cetoesteri

3,Iteactii in care grupa N=N se consetra 4.Reactii ale compusilor cu centri chirali S.Reactiide substitutie electorfila si nucleofila la piridina 6.Mecanismul epimerizarii glucoza-fruc toza T.Fopnule structurale ale tuian, pinan, caran, bornan S.configuratia R a acidului alfa cloropropionic 9.Obtinere a etantiol(o metoda) l0.Reactia cianamidei cu amoniac I .AMIDE. OBTINERE.PROPIETATI 2.OXIACIZI 3.SULFURI SI POLISULFURI 4.bTZ AHARIDE RED UCAT OARE s.PIRIDINA .PROPIETATI CHIMICE 6.OBTINEREA ACIDULUI METACRILIC DIN ACETONA T.OBTINEREA ACIDULUI ASCORBICflIT C) S.STRUCTURA 2S o3R A 3 BROMO_2_tsUTANOL g.HIDR OLTZATRIOLEINEI IN MEDIU BAZIC IO.REACTIA GLICOCOLULU CU ACIDUL AZOTOS . metode de obtinere acizi monocarboxilici saturati 2. metod.e de obtinere amine 3. proprietati chimice actzisulfonici si sulfoxizi {. oxidarea si reactia monozaharidelor cu .o-p"ri organici cu azot 5. saruri de piriliu.Prop,rietati chimice si caracteristici 6. configuratia 25 35 2 bromo 3 butanol 7. mecanismul degradarii Curtius a azidelor 8. o metoda de obtinerc pentru difenilsulfura 9. reacta aeetonoximei cu Br I0,formula structurala a mentolului f.ilIetode de obt a anhidridelor ac carboxilici 2.Rc compusilor cu centri chirali 3.Rc ale sarurilor de diazoniu in car gr N=N se conseFya 4.obt alfa si gamrnfl"oxoacizilor.obt beta-cetoesterilor S.Rc de SE si SN a piridinei 6.Mecanismul epim erizarii glucozei la fructoza T.Formulelestruct ale tuianuluiocoranuluirpiranului si bornanului 8.Configuratia R a ac alfa-Cl-propanoic 9.O metoda de obt pt etantiol l0.RC cianamidei cu NH3. l.Obtinere actzi carhoxilici nesaturati 2.Reprezentanti amine 3.Amino actzi proprietati chimice 4.Sulfuri (tioeteri) obtinere si propr,ietati S.Monoterpenoide aciclice si monociclice

bilet 34 > l.efectul electronic inductiv > 2.cromatogrfie in strat subtire > 3.obtinere alchene > 4.obtineresi prop chimice chinone > S.oxidareasi esterificarea alcoolilor > 6.structura etenei 2 7.cara,cteristici spectrale n-butanol > S.condensarea compusilor carbonilici cu oxigen > 9.reactieacetonei cu hidrazina > l0,reactia acetoneicu cloroform

' li.. j

bilet 44 l. efectul de ecranare 2. reactii ale gruparii -oh fenolice 3. eteri alchil'aromatici 5. benzaldehida cu oxid de etena 6. feliacefona* naoh+O --> chi3 (nu stiu cum) 7. aleool+acid cromic. mecanism 8. spectru ir si th-rmn butanona

Bilet Nr.27(cel mai naspa dupa parerea mea) 1. spectrometrul rRTF.sehema de principiu.comentari i. 2. Radicali liberi cu viata scu,rJa. 3. Obtinere de eteri. 4. Reactii de aditie Ia >cdubla lego (am scris asa k nu'mi merge semnul egal) 5. Polim ertzarea anio,nica si spectnoscopica. 6. Benzi de abso,rbtie in lRospectrul H-RMN si c-RMN al propanului. 7. Indicati doua metode de obtinere a cetenei. 8. Mecanismul sulfonarii benzenului. 9. Reactia p-benzochinonei cu anhidrida acetica. 10. Reactia cetebei cu aciduk acetic.

1. Cromatografia pe hartie, in strat subtire, prin schimb ionic si prin excluziune sterica. 2. Obtinere alcani. 3. Reprezentanti: derivati halogenati. 4. Alchilareohalogenare, nitrare, sulfonare la fenol.

5. Compusi 1,2- si 1,3-dicarbonilici saturati. 6. Benzi de absorbtie IR, Uv si spectru H-RMN al p-Cl-fenolului. 7. 3 metode de obtinere pt sulfat acid de metil. 8' Reactia clorurii de metil cu NaoH. Mecanism. Stereochimia reactiei. 9. Reacfia acetatdehideicu NaHSO3 10' Reactia acetileneicu aldehida formica in raport echimolecular

l.spectrometria in tIV-vI z. Tranzitii electronice. 2.Proprietatile chimice ale cicloalcanilor. 3.Proprietatile chimice ale eterilor ciclici. 4.Reactii de aditie si polimerizare la diene(fara cicloaditie) S.Deplasareachimica H-RMN. 6.Reactiaindenului cu bezaldehida. T.Obtinerea naftalenului si antracenului. S.ObtinereaDDT-ului. 9.Obtinerea acetaldehidei din acetilena. l"0.Reactia toluenului cu halogeni(mecanism) . organica 2

l.Proprieteti chimice acwi carboxilici cu catena nesaturata 2.Nitroderivati. obtinere * propr fizice si chimice 3.Acizi halogenati. tot 4.Str celobioza S.R.clorurii de benzen diazoniu cu CuCN 6.R. acidului fumaric cu NH3 T.Stabilirea configuratiei absolute S.Hidroliza amidelor in cataliza acida(mecanismul reactiei) g.R,S glicerina 1O.Peptide.Metode de obtinere

1. Amide. Obtinere si proprietati. 2. Piridina. Prop chimice. 3. Obtinerea acidului metacrilic din acetona. 4. Configuratia 2s,3r pt 3 bro mo 2 butanol. 5. Hidroliza trioleinei in mediu bazic. 6. Hidroxiacizi. 7. Reactia dintre glicocol si acidul azotos.

G.Zaharoza structura de conformatie T.Reactia anilinei cu clorura formiatului de benzil S.Reactia acidului maleic cu KM rtO4tHZO 9.Mecanismul de reactie pt obtinerea acetatului de etil l0.Reactia .... (nu mai stiu;... l.Ac dicarboxilici. Reprezentatnti 2.Trigliceride. prop fizice si chimice 3'Amine. R de oxidare, de harogenare si cu HNo2 4.Acizi fenolici 5.M on o zaharicle. Reprezenta nti 6.Structura mal t;ozei 7.R acidului oleic cu ozon 8.R clo,rurii de benzendiazoniu cu N.N-dimetilanilina 9.Conformatiile RrS a acidului lactic 10.R furanului cu anhidrida maleica l'Prop chimice specificeale ac dicarbox'ici 2.Amine. Met de obtinere 3.AmidonuI l.Carstenoide S.Compus,inafurali ai p-irolului 6'clorura de benzendiazoniu cu acidur salicilic 7'Transpozitia Beckmann a cicrohexanonoximei S.Structura SoRa, alfa-alaninei 9'obtinera din nitrobenzen a ro3rs-trierorobenzen I 0'Aciditatea acizilor carhoxilici saturati

Organica I semestru bilete l0 si 15 au fost la fel si suna cam asa 1. reactii specifice ale aldehidelor 2. detectorj util tzahin spectrometrie 3. propr.chimice ale cicloalcanilor 4. obfinere aldehide cetonesi , acizi cu nucleu fenolic.mecanisme 5. o metoda de obtinere a dicloroacotonei din eter ciclic 6. reactia hidroxilaminei .o bu*ochinona 7. spectrul h-rmn si ir al p_ailen 8. trans poziha alchilfenil .....mecanism

reprezentanti compusi halogenati,

oxidul de etena obtinere si proprietati, structura eteneirhidroliza bromurii de tertbutil mecanism, . condensarea acetoneiin mediu d'eh2so4, reactia ciclopentenei cu kmno4 in mediu bazico nitrarea halogenilr ea si izomerizarea alcanilor. efectul inductivrproprietat i fizice alcooli

l.Metode de obtinere Ia alcani :I) 2.spectrometria w -vlz, tranzitii ale electronilo r. 3'oxidarerizome riza re, substitutia la alch ene. 4.Reactii ale gr -OH fenolice. S.Reactiafluorenului cu 6.Cromatografia cu schimbatori de ioni. T.Explicati 'S.Structurareactivitatea clorurii de benzil in substitutia nucleofila. etenei. 9.Reactii ale propargilului( radical de la alchine). I 0.Compusi I J-dicarbonilici. I'a alt bilet(unul mai greu) nu le stiu pe toate dar va zic cateva: L.Reactii ale antracenului si obtinere(cred) 2.Cr:omatografia in faza gazoasa.

l.cro,rratografia in faza gazoasa. 2.metode de obtinere ale alehenelor 3.antracen(structur aoproprietati si inca ceva) 4.eteri ciclici. p,roprietati chimice S;rcprzenfanti ai compusilor halogenati 6.amalwaorganica calitativa 7'mecanismul de reaetie la dehidrohalogenarea br:omurii de tertbutil S.reactia propinei cu apa 9.o mefoda de obtinere a etilendiolului l.cromatografie in infrarosu _ 2.fenoli dihidroxiliei. 3"obtinere compusi halogenati saturati. . 4-reactia dintre alchene si clor in mediu alcoolic S.obtinere cieloalcani. 6-alchenecu adic bromhidric in prezenta peroxizilor. T.formula unui cicloalcan. 8. compusi carbonilici. gizomeri de conformatie trans 2 3 dietil cicloalcan.

7. o metoda de obtinere a acidurui saricilic 8. Reactia dintre acetonitril si amoniac 9. Structura alfa pineului sau ceva de genu 10. Forma sin a dimerului nitrozometan l'reactiile formei enolice si ceonice ale acetilacetatului de etil. > 2.poliesteri si fosfogliceroli > 3.hidr azide aromatice > 4'reprezentanti clorurui si anhidride ale acizilor carboxilici > S.piridina > 6.degradarea curtius ) 7.reilctia propenei cu sulfitacid de sodiu > 8.str de persectiva si conformatie pt b-glicopiranoza ) 9.reactia dimetilaminei cu apa oxigenata > l0.reactia cloroformiatului de metil cu mefilamina. ' l.oxoaeizi obtinere(ToT) Z.hidrazoderivatii si azidele acizilor carboxilici TOT ce,stii 3.tioli obtinere si propr chimice 4.monozaharide obtinore 5. pteridine( bteah...ciile face subiect mare din pteridine?!) . 6.reactia unui nitril cu un aleool-nu mai stiu exact ce T.reactia unui ester cu hidroxilamina 8.un aminoxid chiral...de seris configurattas*( proiectie \^ ,formula Iischer.,,Cs stiai..,dama,i,bineamandOua) 9.mecanism izomerizare linalool la neroi l0.reactia Bauch,mann(amine)

l.obt ac carboxilici saturati 2.ne sulfonici o,bt si propr ch,imice 3.propr. ehimice ale nitroderivatiilor 4.reducorea si oxidarea monozaharidelor 5 gr pirolului fara derivati 6 formula & S a acidului 2 cloropropanoic 7.b azicitatea aminelor S.reactia metantiotuiui cu iodul 9'reactia glicinei cll....rllr mai tin minte si nici sub l0 dar era mecanism -- un uvvsu l.Proprietatile chimice ale acizilor carboxilici safurati. 2-Disulfuri si polisulfuri. ohtinere si proprietati. 3.Oxidarea monozaharidelor. 4.Grupa furanului. S.Monoterpenoidebiciclice. 6.Reactia acetilacetatului de etil cu CH3I. 7.2-butena cu clorura de nitrozil. S.Clorura de aeetil clr ...

6'reactia dintre dietileter si pntasulfura de fosfor 7.reactia dintre clorura de benzendiazoniusi xantogenatul de K S.conformatia (2RX3S) a acidului tartric 9.reactia dietilaminei cu H2O2 l0.mecanismul reactiei de nitroz*e a alcanilor cu clorura de nitrozoniu. 1. Metode de obtinere ale acizilor monocarboxilici saturati. 2. Cloruara de carbonil. 3. Reactii ale grupei amino la aminele alifatice. 4. Sinteza peptidelor. 5. Benzopirani si derivati de benztipiriliu. 6. Obtinerea glicocolului din ftalimida potasica si...?(nu mai stiu :D) 7. Reactia hexametilendiizocianatului cu 1,2-etandiolul. 8. fzomerut (R) aI bromoclorofluoromstanului. 9. configuratia laetozei (anomerul beta)-ceva de genul asta, 10. Nlecanismul degradarii Lossen la aci:zihidroxamici. l. proprietati chimice la acizi carbox nesaturati 2. nttrazoderivafi obinere si proprietati 3. stabilirea, configuratiei absolufe 4. peptide. obfinere 5. aeizi halogenati 6. celobiozastructura 7. mecanism hidr olwa acida a amidelor 8. clorura de benzendiazoniu cu cianura cuproasa 9. config s,r ale glicerinaldehidei 10. r acid fu'nnaric ammoniac

1* m,etde obt a oxoacizilor Z.hidrazidele si azidele acizilor carboxilici 3.tioli.obfinere. propr ch 4"obt de monozaharide 5.pteridine 6.mee uom:ertzarii linaloolului la nerol 7.r clorurii de benzendiazoniu cu toruen in prezenta de NaoH 8.con{iiguratia( s) a fenilm etitrizopropil am,inoxidulu i 9.r acetatului de metil cu hidroxilamina l0.r acetonitrilului co CH3OH l. Anhidride. Obtinere, proprietatio mecanismede reactie 2. Obtinere amide 3. Reactiile monozaharidelor cu acizii si bazelor. Mecanisme de reactie 4. Sulfone si sulfoxizi 5. Structura compusilor pentaciclici si caracterul lor aromatic 5. Degradarea hofmann. Mecanism

8. Dizaharide reducatoare. 9. Obtinerea Vit. C (acid ascorbic).

' S ub tr1
1. propr ch acizi nesaturati 2. configuratia absoluta 3. nitrozo derivati.obtinere.proporietati 4. struct R S ale glicerinaldehidei 5. struct celobioza 6. peptide.metodede obtinere 7. a"cfumaric + NH3 8. cl de benzen diazoniu cu CuCN 9" r amidelor cu apa in cataliza acida 10. actziihalogenati 1.O btine r ea acizilor monocarboxilici saturati Z.acizi sulfonici p chimice 3.nitroderivati p.chimice 4. grupa pirolului S.configuratia R,S a acidului 2 cloro propanoic G.oxidareasi reducereamonozaharidelor T.metantiol + iod Sglicina * clorura de benzoil 9.bazici tatea aminelor 10,un mecanism de transpozitie din azobenzensau asa ceva in benzidina...

,t. . ,

tr". Proprietati fizice si chimice ale acizilor dicarboxilici. 2. Prostaglandine 3. Structura proteinelor 4. Proprietati chimice amide (cu mecanisme) 5. Piridil-ceva. .. heterocicluin orice caz 6. Mecanismul degradarii termice al sarii de 2-butiltrimetilamon iu 7. Reactia Anhidridei aceticecu hidroxilamina L Obtinerea cloraminei T din toluen 9. Reactia CH3-SH cu NaCh sau ceva de genul, era vorba de obtinerea unei mercaptide

1. Propr. ch si reprez ptr acizi alcooli. 2. Uree. Obt. Propr. 3, Stnucf grupei nitro. Obtinere nitroderivati. 4. I)izaharide reducatoare.

;fi, ::ir;' "

5, Grupa furanului. 6. Mecanismul hidrotizei bazice a acetatului de etil. 7. 25,35 acid tartric 8. Reactia clorurii de benzendiazoniu cu bromul. 9. Reactia anilinei cu sulfura de carbon 10. Reactia metilaminei cu cloroformiatul de etil.

I Halogenuri ale acizilor carboxilici. proprietati chimice. 2. Substitutia grupei diazo 3. Tioli. Obtinererproprietat i 4 Tiazol si izotiazol 5. Structura lactozei 6.0btinere aminocizi 7. Configurafia R-S glicrinldehida 8. Reactia acrilonitril cu ciclopentadina 9. Obtinere acid tricloracetic 10. Structur grupei nitro

I cianamidarguanidina 2prop ch ac carbox 3 comp naturali ai pirolului 4 obt monozaharide 5 monoterpene rnonociclice 6 rnucanismu rc de benzilare 7 rc ureei cu clorura de acteil 8 o struct s 9. reactia azabenzenuluicu cetena 10. etilfenilmetil aminoxid (structura s)

l.Reactii specifice poz alfa la actzi carboxilici. 2.Ohtinere amine. 3.Saruri de piriliu 4.Celutoza.Structur a S.Reactiaeterului etilic cu pentasulfura de fosfor 6.Reactia clorurii de benzendiazoniu cu xantogenatul de K T.Reactiadietilaminei cu apa oxigenata S.Reactii ale clorurilor acide 9.Structura 3S"2S(parca)a acidului tartric. l0.Mecanisrnul nitrozarii alcanilor cu CINO

,ri, it''' '''',;;

l.Obtinere acizi sulfonici. 2.Repre zentanti acizi m onocarb oxilii i n esatu rati. 3.Tiazine.Oxazine. 4.Monozaharide nereducatoare. S.Nomenclatura si izomerie la steroide. 6.Configuratia R ta etitfenilmetilamino xid. T.Clorura de carbonil*amoniac. S.Obfinereabeta-amino-naftalin a din beta-naftol, amoniac si sulfit acid. g.Reactiaacetatului de etil cu hidrura de hidrazina. Sub.30 l.Reactii ale clorurilor acizilor" 2.Obtinere amine. 3.Reactii ale grupei alfa fata de grupa carboxil 4.Saruri de piriliu. S.Celuloza.structur a. Reactia: 6.etilaminei cu II2O2. 7-clorurii de benzen diazoniu cu xantogenatul cle potasiu. S.etileterului cu P2S5. g.Mecanismul reactiei de nitro zare a alcanilor cu clorura de nitrozil. l0.conformatia- formula- acidului tartric (2R 3s).

1)firee.Ureide. 2)Structura glucozei. 3)Steroli.Acizi biliari. ' 4)Tiazoti.Iz;ntiazali.Derivati. S)Proprietati chimice a,leaminoacizilor. 6)Reactiaclorhidratului unui iminoefer cu alcool etilic in exces. 7)Mecanismul reactiei de nitrozare a N,N-Oimetilanilinei . 8)Oxida rea aonitrililor cu oxid de mercur. 9)Reactiahidrazinei acidului benzoic cu acidul azotos. l0) confb,rmatia scaun a alfa-D-metilglucopi ranozei. l.Comp dicarboxilici. Reprezentanti 2. Amine. oxidare .halogenare. reactii cu acidul azotos 3.Gliceride. prop chimice si f:r:tce 4. Monozahnide. Reprezentanti 5" Acizi fenoli 6. Maltoza.structuri T.Configurartiile R S ale acidului lactic S.Reactia: clorurii de benzendiazoniucu NoNrdimetil anilina 9. Reactia furanului cu anh.maleical.o. 10. Reactiaacidului oleic cu ozonul

;. i. .:

1. Reactii specificeacizi carboxilici 2. Amine. Obtineri 3. compusi naturali ce contin pirol - ceva de genul 4. Caretonoide 5. Amidon 6. Configuratie R, S anilina 7, Azo benzen + Br 2 8. clorura de benzendiazoniu si acidul salicilic

1' propr. chimice specificeacizilor dicarboxitici 2. amine. Obtinere 3. amidonul. structura si proprietati 4. config RrS a alfa alaninei 5. acidit atea acizilor carboxilici nesaturati 6. transpozitia Beckmann- cetoxime 9. carotenoide 10. compusi naturali din grupa piranului

Bilet nr" 2 l.Acizi monocarhoxilici nesaturati : metode de obtinere. 2,Uree : obtinere si proprietati. 3.Acizi halogenati : obtinere si propi etati. 4.Amino actzi: propri etati chimice. S.Piridina : obtinere si proprietati. 6.V{altoza - formula de conformatie. T.Reactia dintre acid oleic si ozon. .S.Reactia dintre clorura de benzoil si metilamina. 9.Bazici tatea amid elor. l0.Reactia dintre clorura de benzendiazoniu si KCN.

biletul nr. 18.

l.obtinere ac monocarboxilici nesaturati 2.ureea obtinere si propietati

:u,, i ,,'.

3.piridina tot 4.prop chimice aminoacizi S.acizi halogenati 6.r;sare de diazoniu + kgn T.structura maltozei 8.r:clorura de benzoil *amina 9.bazici tztea amidelor l0.oxidarea ac oleic cu ozon

i.:., $, i., "i

l.nitrili-propr. chimice 2.nitroderivati- structura. propr chimice 3.amine-obtinere 4.grupa furanului 5.dizaharide reducatoare. dizaharide nereducatoare. 6.baze azatutepurinice si pirimidinice- structuri T.aciditatea acizilor dicarboxilici S.reactia anilinei cu acid azotos in prezenta HCl(mecanism) 9-o metoda de obtinere a aeidului tricloroacetic l0,configuratia R-S pt acid lactic.

:"

l.Obtinere esteri > 2.stabilirea configuratiei absolute.conventia crp > 3.proprietati chimice nitrozoderivati > 4.obtinere aminoacizi > S.Oxidarea monozaharidelor > 6.acidita,feaacizilor halogentai > T.sfiructura compusilor heteroatomici: furanotiofen, pirol > S.reactia cetenei cu acid acetic > g.strucfura RrS a glicerinaldehidei > 10'reactia dintre dimetilsulfura si apa oxigenata in mediu de acetona

>bilet nr28 l.Obtinere esteri 2.stabilirea configuratiei absolu,fe.conventia clp 3.proprietati chimice nitrozoderivati 4.oo-tinere amin o acizi 5.Oxidarea mon ozaharidelor 6.acidita tea acwilor halogentai T.structura compusilor,heteroatomici: furanrtiofen, pirol S.reactia ceteneicu acid acetic

9.structura R,S a glicerinildehidei l0'reactia dintre dimetilsulfura si apa oxigenata in l.obtinere ac monocarboxilici nesaturati 2.ureeaobtinere si propietati 3.piridina tot 4.prop chimice aminoacizi S.acizihalogenati 6.r:sarede diazoniu * ksa T.structura maltozei 8.r:clorura de benzoil *amina 9.bazicitatea amidelor lO.oxidarea ac oleic cu ozon

mediu de acetona

bilet 16 1 obtinerea aetzilor monocarboxilici nesaturati halogenati :obtinere si proprietati lagtzi 3piridina : obtinere si proprietati 4uree:obtinere si proprietati 5 proprietati chimice ale aminoacizilor 6.... Tbazicitatea amidelor Sreact,clorura de benzoil cu m,etil amina 9reacf dintre clorura de benzen diazon,iusi KCN lOs'fructura maltozei

6.aminoglucide(osone) 7.b azieitntea am i nelo r S.reactia diutre clorura de etil si hidrazina 9.reactia dintre clorura de diazobenzensi fenol l0"configuratiile R,S ale iodurii de aliletitfenilmetil amoniu

bilet nr 29 l .acizidicarboxilici: aromatici si alifatici.obtinere 2.tipuri de chirali,tate 3.acizifenoli:proprrietati si obtinere {.structura proteinelor S.reactiiale sarurilor de diazoniucu pastrareagruparii diazo

nitroderivati structura si proprietati chimice/ haze az;atate purinice

adenina guanina citozina si timina lmod de obtinere a acid tricloroacetic obtinere amine structura r si s a acid lactic grupafuranului anilina cu acid azotosin mediu de hcl doar mecanism/

"4.

dicarboxilici alifatici si aromatici, obtinere si proprietati 1' OSAmrne l:Izi

::: :

3. bazicitateaaminelor 4. structura proteinelor - . tipuri de chiralitate 5 f.reactii cu pastrarea grupei diazo am mai avut doua reactii pe care nu mi le mai aduc aminte una o structura R s a iodurii de aritetirfetitmetila m'niu l.Obtinere esteri 2.stabilirea configuratiei absolute.conventia clp 3.proprietati chimice nitrozoderivati 4.obtinere aminaacai S.()xidarea monozaharidelor 6.acidita tea acrzilor halogentai T.structura compusilor heteroatomici: furanrtiofen. pirol S"reactiacetenei cu acid acetic 9.structura R,S a glicerinaldehidei lO'reactia dintre dimetilsulfura si apa oxigenata in mediu de acetona

'