Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Bucuresti Facultatea de Administratie si Afaceri

Consiliul Concurentei

Consiliul Concurentei este autoritatea administrativa autonoma care are drept scop protejarea si stimularea concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor. Consiliul Concurentei a fost infiintat prin Legea concurentei nr. 21/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2 !. Consiliul Concurentei repre"inta #om$nia %n relatiile cu organi"atiile si institutiile internationale de profil si cooperea"a cu autoritatile de concurenta comunitare si e&tracomunitare. Ca urmare, Consiliul Concurentei a fost desemnat de Guvernul #om$niei sa coordone"e negocierea Capitolului ' ()olitica concurentei( %n procesul de aderare a #om$niei la Uniunea *uropeana.

#O+U+
#olul Consiliului Concurentei %n calitate de autoritate administrativa autonoma are doua dimensiuni, una corectiva privind resta-ilirea si mentinerea un mediu competitiv normal, iar cealalta, dimensiunea preventiva de monitori"are a pietelor si supraveg.erea actorilor pe aceste piete. /n conformitate cu prevederile +egii concurentei, Consiliul Concurentei are drept scop protejarea si stimularea concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal , in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

STRUCTURA
Consiliul Concurentei este format din 7 membri, un presedinte 0a carui functie este asimilata celei de ministru1, 2 vicepresedinti 0 a caror functie este asimilata celei de secretar de stat1 2 consilieri de concurenta 0a caror functie este asimilata celei de su-secretar de stat1.

3em-rii Consiliului Concurentei sunt numiti %n functie de catre )resedintele #om$niei, la propunerea Guvernului. 4urata mandatului mem-rilor Consiliului Concurentei este de 5 ani, acestia put$nd fi reinvestiti de cel mult inca o data 0 un urma modificarii Legii concurentei nr. 21/1996, un vicepresedinte si doi consilieri de concurenta au mandat de 2 ani si jumatate numai la numirea primului plen1. Calitatea de mem-ru al Consiliului Concurentei este incompati-ila cu e&ercitarea oricarei alte activitati profesionale sau de consultanta, cu participarea la conducerea sau administrarea unor entitati pu-lice ori private sau cu detinerea de functii sau demnitati pu-lice, cu e&ceptia activitatii didactice din %nvatam$ntul superior. 3em-rii plenului Consiliului Concurentei nu pot fi desemnati e&perti sau ar-itri, nici de parti si nici de instanta judecatoreasca sau de catre o alta institutie. 3em-rii plenului Consiliului Concurentei nu repre"inta autoritatea care i6a numit si sunt independenti %n luarea deci"iilor. 3em-rii Consiliului Concurentei si inspectorii de concurenta nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice. /nspectorii de concurenta din cadrul Consiliului Concurentei, cu e&ceptia de-utantilor, au fost a-ilitati, prin lege, cu puteri speciale de inspectie pentru investigarea incalcarii prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare. Consiliul Concurentei %si desfasoara activitatea si deli-erea"a %n plen si %n comisii.

Fiecare comisie este formata din 2 consilieri de concurenta %n componenta sta-ilita de presedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare ca" %n parte, si este condusa de catre un vicepresedinte al Consiliului Concurentei. )resedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii si desemnea"a raportorul pentru fiecare investigatie. Consiliul Concurentei e&aminea"a %n plen, o rapoartele de investigatie, cu eventualele o-iectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor de luat7 o autori"area concentrarilor economice7 o sesi"area instantelor judecatoresti %n aplicarea prevederilor +egii concurentei7 o punctele de vedere, recomandarile si avi"ele de formulat %n aplicarea dispo"itiilor +egii concurentei7 o categoriile de %ntelegeri, deci"ii de asociere si practici concertate propuse pentru e&ceptare7 o proiectele de reglementari propuse spre adoptare7 o raportul anual asupra situatiei concurentei7 o anali"a incalcarii prevederilor ( %n formatiunile deli-erative fiecare mem-ru dispune de un vot7 %n ca" de egalitate de voturi, solutia votata de presedinte prevalea"a. 8tructura organi"atorica si de personal, precum si procedurile de functionare ale Consiliului Concurentei sunt sta-ilite prin #egulamentul de organi"are, functionare si procedura al Consiliului Concurentei. Consiliul Concurentei %si %ntocmeste proiectul de -uget propriu, care se prevede distinct %n -ugetul de stat.

A9#/BU9//
Consiliul Concurentei are urmatoarele atri-utii in domeniul concurentei,
o

ia deci"ii pentru ca"urile de incalcare a prevederilor +egii concurentei7 certifica, la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici pe -a"a investigatiilor efectuate si pe -a"a dove"ilor pre"entate, ca nu e&ista temei pentru interventia sa %n conformitate cu prevederile +egii concurentei7 ia deci"ii de acordare a dispenselor de e&ceptari individuale de %ntelegeri, deci"ii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, precum si deci"ii in ca"urile de concentrari economice7 asigura aplicarea efectiva a deci"iilor proprii7 efectuea"a, din proprie initiativa, investigatii utile pentru cunoasterea pietei7 sesi"ea"a Guvernul asupra e&istentei unei situatii de monopol sau a altor ca"uri care cad su- incidenta legii si propune luarea masurilor considerate necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate7 sesi"ea"a instantele judecatoresti asupra ca"urilor %n care acestea sunt competente7 urmareste aplicarea dispo"itiilor legale si a altor acte normative incidente %n domeniul de reglementare al +egii concurentei7 sesi"ea"a Guvernului ca"urile de imi&tiune a organelor administratiei pu-lice centrale si locale %n aplicarea +egii concurentei7

emite avi" conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea acelora care au un asemenea efect7 face recomandari Guvernului si organelor administratiei pu-lice locale pentru adoptarea de masuri care sa facilite"e de"voltarea pietei si a concurentei7 propune Guvernului si organelor administratiei pu-lice locale luarea de masuri disciplinare %mpotriva personalului din su-ordinea acestora, %n ca"ul %n care acesta nu respecta dispo"itiile o-ligatorii ale Consiliului Concurentei7 reali"ea"a studii si %ntocmeste rapoarte privind domeniul sau de activitate si furni"ea"a Guvernului, pu-licului si organi"atiilor internationale speciali"ate informatii privind aceasta activitate7 repre"inta #om$nia si promovea"a sc.im-ul de informatii si de e&perienta %n relatiile cu organi"atiile si institutiile internationale de profil si cooperea"a cu autoritatile de concurenta straine si comunitare7 sta-ileste si apro-a misiunea, strategia generala si programele de activitate ale autoritatii de concurenta.

Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect %n domeniul politicii concurentiale, la cererea,
o o

)resedintelui #om$niei7 comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor7 organelor administratiei pu-lice centrale si locale7 organi"atiilor profesionale, patronale si sindicale, inclu"$nd printre acestea si Camera de Comert si /ndustrie a #om$niei7 organi"atiilor pentru protectia consumatorilor7 instantelor judecatoresti si parc.etelor.

Consiliul Concurentei %ntocmeste anual un raport privind activitatea sa si modul %n care agentii economici si autoritatile pu-lice respecta regulile concurentei, potrivit pre"entei legi. #aportul se adopta %n plenul Consiliului Concurentei si se da pu-licitatii. /n domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurentei indeplineste, poritiv O.U.G nr.11:/2 atri-utii, printre care,
o

' o serie de

o o o

emite avi"e pentru notificarile privind masurile de ajutor de stat, respectiv pentru informarile privind masurile de ajutor de stat care intra in domeniul de aplicare al e&ceptarilor pe categorii de la o-ligatia de notificare7 repre"inta #omania in fata Comisiei *uropene in procedurile comunitare privind ajutorul de stat, ca punct de contact7 este singura autoritate competenta sa transmita Comisiei *uropene notificarile, informarile, respectiv raportarile intocmite potrivit O.U.G nr.11:/2 '7 acorda asistenta de specialitate in domeniul ajutorului de stat autoritatilor, altor furni"ori si -eneficiarilor de ajutor de stat, inclusiv in procesul de ela-orare a actelor normative sau administrative prin care se instituie masuri de natura ajutorului de stat7 informea"a autoritatile, furni"orii de ajutor de stat, -eneficiarii cat si pu-licul cu privire la reglementarile europene in domeniul ajutorului de stat, prin pu-licarea de g.iduri, -uletine lunare, 2

o o o

materiale, sinte"e legislative si de jurisprudenta si alte materiale informative, precum si prin organi"area de mese rotunde, conferinte, si altele asemenea monitori"ea"a ajutoarele de stat, in -a"a raportarilor, informatiilor si datelor transmise de furni"ori, care pot fi autoritati si alti furni"ori de ajutor de stat7 intocmeste si actuali"ea"a inventarul ajutoarelor de stat pe -a"a raportarilor, datelor si informatiilor primite de la furni"ori7 organi"ea"a registrul ajutoarelor de stat si ela-orea"a raportul anual al ajutoarelor de stat acordate in #omania.

CA4#U +*G/8+A9/;
Legea concurentei nr. 21/1996, pu-licata %n 3onitorul Oficial nr. << din ! aprilie 1==', a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2 ! 0pu-licata in 3.Of. <:5/1 .12.2 !1, apro-ata prin +egea nr. 1<2/1:. 5.2 2 0pu-licata in 3.Of. nr. 2'1 din data de 22. 5.2 21. Adoptarea +egii concurentei nr.21/1==', in vigoare de la 1 fe-ruarie 1==:, a repre"entat un pas decisiv in normali"area comportamentelor in economie prin definirea regulilor de comportament si sta-ilirea modalitatilor de aparare. )rin +egea nr. 21/1==' si prin legislatia secundara emisa in aplicarea acesteia, #om$nia si6a indeplinit o-ligatiile preva"ute %n Acordul de Asociere %nc.eiat %ntre #om$nia si Uniunea *uropeana privind politica in domeniul concurentei, asigurandu6se un grad inalt de compati-ilitate referitor la modul de tratare si reglementare a intelegerilor, practicilor concertate, a-u"ului de po"itie dominanta si controlului concentrarilor economice. 8copul +egii concurentei este acela de a proteja, mentine si stimula concurenta %n -eneficiul consumatorilor si pentru crearea conditiilor de anali"a pe -a"a unor principii uniforme a comportamentului agentilor economici. 8e impune preci"area ca legea asigura protectia concurentei, nu a concurentilor 0protejarea concurentei conduce la avantaje pentru consumatori si pentru firmele eficiente, in timp ce protejarea concurentilor conduce la ineficienta alocativa1. +egea concurentei inter"ice practicile anticoncurentiale care inglo-ea"a comportamentele monopoliste, respectiv,

(orice intelegeri e&prese sau tacite intre agentii economici sau asociatii de agenti economici, orice deci"ii luate de asociatiile de agenti economici si orice practici concertate, care au ca o-iect sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia( si (folosirea in mod a-u"iv a unei po"itii dominante detinute de catre unul sau mai multi agenti economici pe piata romaneasca ori pe o parte su-stantiala a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca o-iect sau pot avea ca efect afectarea comertului ori prejudicierea consumatorilor(. (concentrarile economice care, avand ca efect crearea sau consolidarea unei po"itii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia(. !

3odificarile si completarile aduse +egii concurentei prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2 vi"ea"a, in principal,

#enuntarea la o-ligativitatea notificarii intelegerilor, deci"iilor asociatiilor de agenti economici si practicilor concertate care se incadrea"a in categoriile e&ceptate. Astfel de practici sunt considerate legale, fara o-ligatia notificarii sau o-tinerii unei deci"ii din partea Consiliului Concurentei, dar agentii economici care invoca -eneficiul e&ceptarii pe categorii sunt tinuti sa faca dovada indeplinirii conditiilor si criteriilor preva"ute de lege.

A>U9O#U+ 4* 89A9
/ncepand cu 1 ianuarie 2 :, urmare aderarii #omaniei la Uniunea *uropeana, piata romaneasca a devenit o parte componenta a pietei unice europene, iar operatorii economici din #omania au intrat in concurenta directa cu operatorii economici din celelalte state mem-re. Aderarea a adus astfel noi oportunitati de afaceri, dar in acelasi timp a atras si o responsa-ilitate crescuta pentru operatorii economici din #omania, care vor fi o-ligati sa respecte regulile de concurenta aplica-ile in interiorul Uniunii *uropene. Avand in vedere ca si dupa data aderarii #omaniei la Uniunea *uropeana e&ista interesul pu-lic major de continuare a acordarii de ajutoare de stat, conform politicilor economice ale Guvernului, a fost a-rogata Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, intrand in vigoare O.U.G nr.117/ !!" privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat.1. Astfel, rolul Consiliului Concurentei este acela de punct national de contact in raporturile dintre Comisia *uropeana si autoritatile romane, in domeniul ajutorului de stat.

Activitati internationale
? )roiectul de 9@inning 2 2 AAtingerea la data aderarii a unei capacitati administrative si de aplicare a acBuis6ului comunitar in domeniul concurentei si ajutorului de stat corespun"atoare unui 8tat 3em-ruC Consiliul Concurentei va -eneficia in perioada urmatoare de un nou )roiect de 9@inning aferent e&ercitiului de programare ).are 2 2 care are ca scop principal intarirea capacitatii administrative in vederea aplicarii regulilor de concurenta si ajutor de stat la standardele Uniunii *uropene. )re"entul )roiect de 9@inning 2 2 este orientat catre continuarea -unelor re"ultate o-tinute prin proiectele anterioare, cu urmatoarele o-iective, 6 im-unatatirea aplicarii legislatiei in domeniul concurentei si ajutorului de stat7 6 pregatirea profesionala a e&pertilor Consiliului Concurentei si 6 promovarea regulilor de concurenta si ajutor de stat in randul mediilor interesate 0autoritati pu-lice, magistrati, oameni de afaceri, etc.1 8tatele 3em-re care sunt implicate in derularea acestui proiect, prin Autoritatea de Concurenta din /talia si 4epartamentul pentru /ndustrie si Comert din 3area Britanie, sunt repre"entate de 4l. Al-erto Deimler, 4irector al 4eprtamentului #elatii /nternationale, in calitate de +ider de )roiect si 4l. Gra.am Branton, 4irector al 4epartamentului )olitica in domeniul Ajutorului de stat, in calitate de coordinator. Consilierii de pre6aderare acorda asistenta permanenta e&pertilor Consiliului Concurentei, pe cele doua componente ale proiectului, respectiv Concurenta si Ajutor de 8tat. Astfel, 4l. Aurelio +a 9orre gestionea"a pro-lematica antitrust iar 4l. >o.n *meru@a pe cea de Ajutor de 8tat. Consiliul Concurentei este repre"entat de 4l. 3i.ai Berinde, )resedinte si de 4na 4oina /on 9udoran, 4irector al 4irectiei #elatii *&terne si /ntegrare *uropeana, in calitate de +ider de )roiect din partea romana. /mplementarea te.nica cu respectarea procedurilor in vigoare este asigurata de Unitatea de /mplementare a )roiectelor ).are. '

8uportul financiar acordat de Uniunea *uropeana pentru derularea )roiectului este in valoare de 1 milion *uro, fiind sustinut si de o contri-utie nationala in valoare de ! *uro.

Bi-liografie ,

Cristina Batcu , Anali"a prevederilor art. 1161' din +egea Concurentei nr.21/1==' , referitoare la controlul concentrarilor economice e&ercitate de Consiliul Concurentei , #evista de 4rept Comercial , anul E/ , nr.:6< 02 11 , pag.2 1622'
Legea concurentei nr. 21/1996,

pu-licata %n 3onitorul Oficial

@@@.consiliulconcurentei.ro F siteul official al Consiliului Concurentei