Sunteți pe pagina 1din 209

Gheorghe Barbul

M e m o r i a l A n to n e s c u

AL TREILEA OM
AL AXEI
Ediie pregtit pentru tipar de V.F. Dobrinescu
Traducere i note de
Sanda-Maria Ardeleanu i Mihail-Constantin Ardeleanu

IN S T IT U T U L E U R O P E A N
IA I
1992

CUPRINS

G h . B a r b u l,
C u v n t n a in te ............................................... p. VII
A v ertism en t al ed ito ru lu i f r a n c e z ............................................ p. IX
V .F . D o b rin e s c u , S tu d iu i n t r o d u c t i v .......................................p. XI

Partea I-a
C a p ito lu l I
- C IN E L E R O U .........................................p. 1
C a p ito l u l
- L A C A N O S S A ......................... ... .................. p. 15
C a p ito lu lu i
- H O T R R E A C E A M A R E ................. p. 31
C a p ito lu l IV
- P R E L I M I N A R I I L E .................................p. 48
C a p ito lu l V
- A R M E L E A U C U V N T U L ................. p. 60
C a p ito lu l Vi
- M A R E A A V E N T U R ............................. p. 74
C a p ito lu l VII
- D E L A S T A L IN G R A D L A R O M A . p. 86
N o t e ......................................................................................... .............p. 114

Partea a I-a
C a p ito lu l VIII
- N E G O C IE R I S E C R E T E ....................... p. 119
C a p ito lu l IX
- N T O A R C E R E A L A B E R L IN . . . . p. 140
C a p ito lu l X
- U L T IM A B T L I E ............................... p. 159
C a p ito lu l XI
- C A D E C O R T IN A D E F I E R ................p . 179
N o t e .....................................................................................................p. 184
A d d e n d a .............................................................................................. p . 186

C u v n t n a in te
C a rtea de fa e ste trad u c erea n lim ba ro m n a lu c r rii s c rise d e m in e
n 1949 i p u b lic at la P aris n Iu n ie 1950. E a c o n s titu ie p rim a n c e rc a re d e a
re la ta e v e n im e n te le p ctre cu te n R o m n ia n d ec u rsu l c e lu i de a l d o ile a rz b o i
m ondial.
A ce ast p rio ritate co m p o rt riscu ri. N u d isp u n e am d e n ic i un d o cu m en t.
S in g u ra m ea su rs a fost m em o ria. C u aju to ru l ei, ni-am str d u it s rec o n stitu i
ev e n im e n te le al c ro r m a rto r am fo st, sau p e ca re le-am a fla t d e la m a rto ri
ocu lari. P en tru a da expunerii m ele o c ro n o lo g ie co re ct , m -am r e f e r it la
c o le c iilc d e ziare din tim pul rz b o iu lu i, a fla te n p o se sia B ib lio te c ii n a io n a le
fran ceze.
C artea de fa este d eci o m rturie. N u o sc rie re isto ric . P e n tru a-i
resp e cta a c est c a ra c te r,n u am adus tex tu lu i sc ris n 1949 n ic i ce a m ai m ic
m o d ificare, n ciu d a p u b lic rii n ultim ul d ec en iu a u n u i n u m r n s e m n a t d e
d o cu m en te p riv ito a re la p erio a d a d escris d e m ine. O m rtu rie treb u ie s -i
p stre ze form a iniial. E a nu p o a te fi rev iz u it , co re c ta t sau co m p lec ta t.
A fi p u tu t, prin ad n o tri, s m re fe r la d o cu m en te le se crete d e ieri,
d ev en ite p u b lic e astzi i s iau p o ziie fa de ele. M i se p are n s c a re in e
c e e a c e e s te c re d ib il n m rtu rii i v a la b il n d o c u m e n te e s te fu n c ia
ce rcetto rilo r. S arcin grea. n tr-a d e v r, cin e a m ai n t ln it d o cu m en t isto ric al
crui c o n in u t s nu fie co n testab il cu aju to ru l a ltu i d o cu m en t isto ric i c in e a
m ai v z u l m rtu rie ca re s co in c id cu a lt m rtu rie? D e aceea, a d e v ra tu l
isto ric, p en tru a n e p erm ite s retrim trec u tu l, a re n e v o ie nu nu m ai de sp irit
critic , ci, n aceeai m su r, de intuiie.
D ac nu am ad u g at nici un cu v n t Ia ce le ce p u se sem p e h rtie a c u m 4 2
d e an i, am su p rim a t n sc h im b d o u cap ito le din m a n u scrisu l care tre b u ia s
c o n stitu e al d o ilea volum al crii. P rim ul era in titu la t E sca l la O d essa .
C o n stitu ia o n c e rc a re de d e sc rie re a tran sfo rm rilo r in te rv e n ite n m e n talita tea
p o p u la ie i tran sn istricn e d u p 20 de ani de reg im co m u n ist. C a p ito l in u til.
R o m n ii p o se d azi o experien, d irect i n d e lu n g a t n ac ea st p riv in . A l
d o ile a ca p ito l su p rim at - el co n stitu ia epilo g u l crii - se ch e m a C rim in al sau
P re c u rso r ? R c d ac tat n una din fazele acu te ale r z b o iu lu i rece, a c c st ca p ito l
p u n ea p ro b le m a re la iilo r n tre lum ea liber i im p eriu l c o m u n ist p e n tru a

VII

aju n g e la co n c lu z ia c, fr o ac iu n e en e rg ic , la n ev o ie m ilita r , p erico lu l


to talitarism u lu i m o sc o v it nu p o ate fi n l tu ra t. C o n sid eraiile m elc d e atu n ci nu
m ai au nici un in te res astzi. Am m ai e lim in a t d e ase m e n e a c te v a pag in i al
c ro r scop e ra l m u rire a c itito ru lu i o c c id e n ta l a s u p ra u n o r stri sp e c ific
ro m n e ti, lm uriri in u tile citito ru lu i rom n.
D up aceste ind icaii de ordin teh n ic, s-m i fie p erm is s fac o co n fid e n
c itito rilo r m rtu riei m elc. M -am a e z a t la m asa de sc ris acu m 4 2 de an i d in
cau za m an ierei de a d escrie ev e n im e n te le la c a re am fo st m a rto r i o am en ii
p en tru c a re m i-a fo st d a t s lucrez n tre 1940 i 1944, d e c tre cei ca re av eau
cu v n tu l n p e rio a d a im e d ia t p o stb e lic , ad ic n v in g to rii. A d v ersarii erau
ca lific ai fie crim in ali, fie nebuni i m ai des am n d o u la o lalt. P n i ziarele
p u b lic ate de ro m n ii din L u m ea L ib e r tratau p e Ion A n to n escu de clu al
n eam u lu i i reg im u l su d re p t o d io a s i s n g ero as d ic ta tu r fascist . i ca
n ar, aa i n strin ta te , ziua de 23 A u g u st era ca lific a t de srb to area
n aio n al a liberrii.
E u ap arin taberei n v in ilo r de la 23 A ugust 1944 i m i-am ad u s m rtu ria
n ac ea st calitate. N u p o t s m pln g de soart. Am sc p a t de te m n i, ia r
ex ilu l nu m i-a fo st m ai greu dect ac ela al n v in g to rilo r d in p rim u l m om ent:
rea liza to rii actu lu i de la 23 A ugust. D in tre cei n c n via, reg e le este sin g u ru l
carc nu a c u n o s c u t n c h iso rile co m u n iste. M uli d in tre sfe tn ic ii si au p ie rit n
p u c rie . D a te f iin d o p iu n ile m e le p o litic e , m rtu ria m e a p o a te p re a
su b iectiv . C u m .ar p u tea fi altfel? M arto ru l nu se p o ate su stra g e nici p ro p riilo r
sale o p in ii, nici p u b lic u lu i cruia i se a d re sea z i nu rm n e in d ife re n t fa de
atm o sfera carc d o m n ete n ju ru l su. U n sin g u r fac to r p o ate fi in v o c at n
fav o a re a m ea: unii m trateaz de d e tra c to r, a lii de a p o lo g e t al lui Io n
A n to n escu . S fi reu it oare s a d o p t o p o ziie d e ec h ilib ru n tre c e le d o u
ex trem e? S ju d e c e cine m citete.
n o rice caz, precum am vzut, nu num ai d o cu m en te le , ci m ai ales
m rtu riile , tre b u ie sc c o n s id e ra te cu c irc u m sp e c iu n e . D e p ild , re la iile
ro m n o -g erm a n c rela tate p e d e-o p a rte de arh iv ele de la B e rlin , p e d e alt p arte
d e cele de la B u c u re ti, ap ar sub o lu m in cu totul d iferit . Ia r n ce p riv ete
m rtu riile, p atru m artori p o t face d esp re acelai e v e n im e n t m rtu rii d e a
d rep tu l c o n tra d ic to rii. S -a n tm p la t i c e lo r p atru e v a n g h e liti, n c iu d a
asiste n ei n g e rilo r de ca re au b en e ficia t. M ie nici un n g e r nu a v en it s-m i
c l u ze asc p an a. S -m i fie deci a c o rd a te c irc u m sta n e a te n u a n te p e n tru
g ree lile fr de v o ie pe carc le voi fi com is.

Gheorghe Barbul

Ncuilly sur Seine, August, 1991

Avertisment al editorului francez *


A c est m em orial este un docum ent de o importan capital, care perm ite, n
sfrit, s sc stabileasc o im agine com plet asupra rzboiului m ondial.
T oate actele o ficia le sau private au fost deja predate la dosarul Istorici de ctre
efii de stat angajai n aceast lupt gigantic - nc neterminat - n scopul de a preciza
ori ju stifica raiunile p o liticii lor. T otui, lipseau orice inform aii privind rolul celu i pe
care Hitler l considera al T reilea Om al A xei, dup el i M ussolin i. Era n aceasta o
lacun care trebuia s fie acoperit, mai ales ntr-o perioad cnd soarta Europei, o dat
mai mult, se putea d ccid e n Balcani.
Pe de alt parte, ni s-a prut c aceste note aproape cotid ien e a le m em orialistului
lui A ntonescu prezentau, pe lng un caracter d e autenticitate riguroas, meritul rar de a
nu fi revzute i retuate pentru a fi pe placul nvingtorilor i de a nu se fi cutat nici un
fel de scu ze pentru crezul politic al dictatorului romn. D e aceea, e le perm it s fie
cunoscut, fr nici o renegare sau denaturare, gndirea intim a lui A n tonescu, fiind n
a cclai timp revelatoare pentru starea dc spirit a nvinilor, n Estul european, acetia
rmnnd convini c au servit o cauz dreapt.
Convorbirile diplom atice raportate dc secretarul M inisterului A facerilor Externe
al lui A n tonescu sn t de un interes istoric excep ion al. n sp ecial relatarea celor
dousprezece ntrevederi H itler - Antonescu constituie o mrturie esenial, care scoate
n eviden rolul de prim mrime c e i l-a asumat conductorul R om niei n cruciada
antibolevic.
C onfidenele lui Hitler ctre principalul su aliat contra U R SS cu privire la
raporturile ce au existat ntre nazism i com unism , consem nate i e le n aceste pagin i,
proiecteaz o lum in foarte sem nificativ asupra m etodelor de lucru ale K rem linului.
O expunere jud icioas a faptelor i mprejurrilor care l-au determ inat pe Hitler
s ajung la ruptura cu Stalin, o viziu n e nou asupra even im entelor care au dezlnuit
conflictul n Pacific confer acestui docum ent o nsem ntate filo z o fic c e nu poate fi
contestat.
A stfel net, cu toate rezervele ce sc impun referitor la p o sib ile le exagerri ale
unui naionalism exacerbat generat dc nfrngcrc, ni s-a prut c trebuie s se acorde
credit unui argument fr nici o ndoial valabil, care explic, dac nu chiar legitim eaz,
poziia adoptat n timpul rzboiului dc rile dunrene. Se poate, ntr-adevr, adm ite c
fiind prinse ntre c c lc dou puteri monstruoase ale R >ich-ului i U R SS-uIui, ele nu au
considerat ca ndestultoare garaniile pc care creteau c le ofer Frana i Marea
Britanic.
Publicnd aceste inform aii, credem c facem o oper util, contribuind astfel a
evita ca occidentalii s nu fie surprini din nou dc even im ente, cel puin n acest
dom eniu.

* (volumul I, aprut la Iiditura La Couronnc, Paris, 1950, pag.7-9)

STUDIU INTRODUCTIV
n R o m n ia - d eclara G rigore F ilip escu n P arlam en t, n d eccm b ric
1934, snt m uli oam eni inteligeni, m ai puin oam eni ca p ab ili i fo arte puini
o am en i dc c a racter. G en e ra lu l A n to n escu p o se d , n cel m ai n a lt g rad ,
inteligena, ca p acitatea i c a r a c te r u l n tr - a d e v r , Ion A n to n escu se im pusese,
pn atunci, ca una d in tre personalitile epocii, atu u rile sale fiin d ca litile
m ilitare dc excepie, cinstea, seriozitatea, patriotism u l i p u terea d e m u n c
neobinuit.
Ion A ntonescu a fcu t p arte din g en eraia M arii U n iri. C a e f al B iro u lu i
( Operaiilor d in M arele C a rtier G e n e ra l2, a av u t contribuii eseniale n o b in e rea
m arilor victorii rom neti din vara an u lu i 19173. E fo rtu rile sale u lterio are s-au
co n cretizat n reo rg an izarea arm atei rom ne dup prelim in ariile de la F o can i i
pacea separat dc la B uftea - B ucureti \ preg tirea p lan u lu i d e ap rare a
B a sara b iei5, infectat d e bolevism , care, n m artie 1918, co n fo rm p rin cip iu lu i
autodeterm inrii p o poarelor, s-a u n it cu V echiul R egat, a p reg tirii i dirijrii
cam paniei din U n g aria din 1 9 1 9 6.
C teva m isiuni: B elgrad 7, C o n s ta n tin o p o l8, P aris ( 1 9 1 9 ) 9, V aro v ia
(1 9 2 0 ) 1Q, l-au introdus i fam iliarizat cu lum ea diplo m atic j i ad u s p reu irea
ctitorului cel m ai de seam al R om niei M ari - Ion. I. C. B rtian u .
Ca ataat m ilitar la Paris (1922 - 1 9 2 3 ) " , L o n d ra i B ru x elles (1923 19 2 6 ) 12 i ca d irec to r al colii S uperioare de R z b o i13 sau se creta r g en eral al
M inisterului A prrii N aionale 14, a adus servicii im p o rtan te R o m n iei, p rin
caracterul integru, seriozitatea, calitile profesio n ale i p atrio tism . A n to n escu a
Ibst adeptul m odernizrii arm atei rii i a aducerii acesteia la sta n d ard ele
internaionale. n acest scop, p reg tirea teoretic a o fie rilo r de sta t m ajo r, cu
ultim ele n outi n m aterie de tactic i strategie m ilita r 15, i crearea u n ei
industrii naionale de arm am ent reprezentau cheia dotrii unei arm ate cap ab ile
s apere opera n fp tu it de naiunea rom n n cursul anului 1918. A in tu it, n c
din anii '20 n ec esitatea dotrii i n zestrrii arm atei, d a r i a unei izo lri
diplom atice care ar fi fcu t ca, la un m om ent dat, R om n ia s se afle sin g u r n
la adversarilor. n atari condiii, singura in stituie cap ab il s ap ere p atrim o n iu l
naional nu putea fi dect arm ata rii, scutul i m nd ria n eam u lu i , cum o
m unca el.
Ion A ntonescu a fcut p arte d in d e le g iiile R o m n iei la o se rie de
conferine internaionale: P aris ( 1 9 2 1 ) ' 6, L o n d ra ( 1 9 2 4 ) 17, G en e v a (1 9 2 4 , i
I >33)18 i l-a n so it pe m arele d iplom at T itu lesc u la unele reu n iu n i d ip lo m atice
im portante din acca p erioad, cum a fost aceea a re p a ra iilo r19. n c d e atu n ci s-a
bucurat dc ap recierea m arilor oam eni politici i diplom ai Ion I. C. B rtian u i
N icolac T itulescu.

D u p rev e n ire a n ar, n funcii im p o rtan te av u te n ca d ru l M in isteru lu i


A p rrii N aio n ale - d irec to r al colii S u p erio are d e R zb o i (1927 - 1929,
1931 - 1933), se creta r g en eral al M in isteru lu i (1928) - s-a p re o c u p a t d e
d o ta re a i n z e stra re a arm atei i d e cre area u nei le g isla ii sp c c ia le d c sta t m a jo r
i a unei in d u strii n aio n ale d c arm am en t.
S u b cf al M arelui S ta t M ajo r (1933 - 1 9 3 4 )20, titu la r al D e p a rta m e n
tului A p rrii N a io n a le n gu v ern ele G o g a - C u z a i M iro n C riste a , g en e ralu l
Io n A n to n e s c u a in tro d u s o n o u m e n ta lita te n c o n d u ita a rm a te i i a
co m p artim e n te lo r sale, a su g e ra t r e fo rm e 21 care a u n se m n a t, fr n d o ia l , o
p ag in im p o rta n t din isto ria acesteia. D in p c ate, o p e ra sa re fo rm ato a re ,
d ato rit u n o r ca u ze interne, nu a p u tu t fi d u s p n la cap t. n anii 1933 1934, Ion A n to n escu , care, prin d eleg a ie , d e in e a e fia M a re lu i S ta t M ajo r, a
c o n so lid a i le g tu rile m ilita re a le rii sa le cu sta te le d in M ica n e le g e re ,
A n tan ta B a lc an ic i F ra n a 22.
D ez ilu z iile n c erca te n d ecem b rie 1934, c n d i-a p re z e n ta t d e m isia d in
po stu l d c e f al M arelui S tat M a jo r23, co n tro v e rsele c u re g e le C a ro l al II-lc a i
C a m arila - n anii u rm tori, D iv iz ia a 3 -a de la P ite ti, co m an d a t d e el, e ra
cea m ai b in e p re g tit te o retic, p rac tic, m oral i m ateria l d in n tre a g a a rm a t 24,
l-au n d rep tat, n c e p n d cu 1936, spre G arda de F ier, n p ro g ra m u l c re ia a
v z u t o rezo lv are a u nora din p ro b lem ele so c iale i p o litic e cu ca re se
co n fru n ta so c ietate a ro m n e asc d e atunci. N u a fost a d e p tu l a sa sin a te lo r i a
ac te lo r d c for ale G rzii i nici la o rien tarea ex tern a a c e s te ia 25. G en eralu l Ion
A n to n escu , a p r to r c o n sec v en t al leg alitii c o n stitu io n a le , nu a a c c e p ta t
as asin a tu l, fie din p artea G rzii dc F ier, fie din p arte a g u v e rn a n ilo r d e atu n ci,
ca m eto d de re z o lv a re a cii v iito are pe ca re u rm a s p e a sc R o m n ia .
A p rto r al le g ilo r sta tu lu i, el nu p u tea adm ite o a c tiv ita te p o litic d c c t iein d
din ca d rele ac tiv e ale arm atei. D up ce, in iial d e m isia i-a fo st re sp in s , la 6
iu n ie 1940 Ion A nto n escu era re p a rtiz a t ca o fie r dc re z e rv la M arele S tat
M ajo r i la d isp o z iia M inisteru lu i A prrii N aio n ale.
R a p tu rile te rito riale su ferite dc R o m n ia n v ara an u lu i 1940, c a u rm are
a ap lic rii p rac tice a anexei secrete a p a c tu lu i so v ie to - g erm an d in 23 a u g u st
1 9 3 9 26, l-au d ez am g it i m ai m ult pe g en e ralu l Ion A n to n e sc u , ca re l-a a c u z a t
p c reg e le C arol al II-le a c a ce d at, fr lupt, pri d in p atrim o n iu l n a io n a l27.
A n to n escu i-a n m n a t su v e ra n u lu i, d u p o d isc u ie fu rtu n o a s , o sc riso arc p rin
ca re i o ferea co n c u rsu l pentru a salv a ce m ai este cu p u tin d e sa lv a t d in
C o ro an , din o rd in e i din g r a n ie 28. O p in ia lui A n to n escu era m p rt it i
d c ali o fieri sup erio ri ai arm atei rom ne. n urm , a fo st trim is n a re st la
m n stire a B istria. D up tratativ e le cu u n gurii d c la T u rn u S cv erin i ce le cu
b u lg a rii, n urm a c ro ra , p rin arb itra ju l fascist de la V icn a i tratatu l d e la
C raio v a, a lte d o u p ro v in cii isto ric e, T ra n silv an ia d c N ord i C a d rilateru l, au
trec u t sub su v e ra n ita tea U n gariei i a B ulg ariei, e ste ch e m a t i n u m it p re e d in te
al C o n siliu lu i de M initri. V enirea sa la c o n d u c erea g u v e rn u lu i a c o in cis cu u na
din ce le m ai grele p erio ad e din isto ria m o d ern a R o m n ilo r. D ac am a n a liz a
n u m a i a c tiv ita te a sa, n se rv ic iu l R o m n ie i d in p e rio a d a 1914 - 1940,
A n to n cscu rm ne, p oale, cu ex c ep ia lui Ion I. C . B rlian u , p e rso n a lita te a cea
m ai frap an t a isto rie i R o m n ilo r din secolul al X X -Ica.

L u crarea M em orial A n toncscu.' A l treilea om al A x ei , p e c a re o


prezentm n co ntinuare citito rilo r, arc ca au to r p e G h eo rg h e B arb u l. C o n cep u t
iniial n do u volum e - prim u l volum a ap ru t n E d itu ra L a C o u ro n n e n
anul 1950 Ia P aris - e d iia dc fa c u p rin d e i v o lu m u l al l- le a in e d it pe ca re
auto ru l, cu g en ero zitate, ni l-a p us la d isp o z iie. T ex tu l tip rit es te id e n tic cu
ccl rcd a cta t dc au to r n anul 1949.
G h. B arbul s-a n scu t, la 2 2 au g u st 1915, n co m u n a V rfu rile , ju d e u l
Arad. T atl su a fost d ire c to r gen eral al B ib lio te cii U n iv ersitii d in C luj i
d ep u tat avercscan. M am a sa, L u creia B arbul, n scu t Io n esc u , a fc u t p a rte ,
cu M aria A ntonescu, V etu ria G oga i V etu ria M a n u il , d in g ru p u l re strh s de
d irecie al C o n siliu lu i d e P atro n aj. D up stu d ii p rim a re efe c tu a te la C lu j, G h.
H rbul a u rm at cursurile liceale la V ien a i P aris. n tre an ii 1933 - 1936, a
frecv en tat cursurile facu ltii dc d rep t din C lu j, d u p ca re, n p e rio a d a 1936 1939, i-a pregtit d o cto ra lu l Ia U n iv ersitate a F ried crich W ilh clm d in B erlin.
P oetul i om ul p o litic O ctavian G oga l-a pus n c o n ta c t cu A m o ld von
S c h ic k c d a n z , S ta b s lc itc r ( v ic e m in is tru ) al lui A lfrc d R o s e n b e rg , e fu l
d ep artam en tu lu i ideologic (W c ltan sch au n g ) al reg im u lu i n aio n al so c ialist.
I )up m o artea lui G o g a i a lui C. Z c lc a C o d rean u , S ch ic k cd a n z, o p in n d c
regele C arol al II-lea treb u ie s fie n d e p rta t, i-a c c ru t d etalii asu p ra u n o r
o am eni p olitici rom ni, dispui s co la b o re z e cu G erm a n ia - R o sen b erg i
S ch ick cdanz, fiind b altic i, erau c o n sid erai d c c tre H itle r d re p t o am en ii cei
mai b ine in form ai asu p ra p ro b le m e lo r E u ro p ei dc E st. G h. B arb u l i-a p ro p u s
d ou p ersonaliti: g en eralu l Ion A n to n escu , p rieten a! lui G o g a i al fam iliei
sale, i, n subsidiar, p e V aier P op, m em bru al P artid u lu i N aio n al L ib eral i
partizan al apropierii R om niei de cel de al IlI-lc a R eich .
R ev en it n ar, n p rim v ara an u lu i 1940, G h. B arb u l e ste n u m it, la 17
au g u st, se c re ta r al lui V aie r P o p , d e s e m n a t d e le g a t al R o m n ie i p e n tru
neg o cierile cu U ngaria n pro b lem a T ra n silv an ie i. n ac e e a i c a lita te , l va
nsoi pe V aier Pop la n cgocierea arb itra ju lu i fa sc ist d e la V ien a. D u p
ntoarcerea n ar, reg ele C arol al II-lea i ce re lui P o p s-i m ijlo ce asc o
ntrevedere cu g eneralul Ion A nto n escu care fugise d e la M n stirc a B istria,
unde i se fix ase dom iciliu fo ra t29. V aie r P op l-a ru g at p e B arb u l s-l n tiin e z e
pe g cn cral.d e so licitarea m onarhului.
D up ab dicarea reg elu i C arol al II-lea i fo rm a rea g u v e rn u lu i Ion
A ntoncscu, G h. B arbul I va n so i pe V aie r P op Ia B erlin u n d e, ac esta d in
..... i, n calitate d c trim is ex tra o rd in ar al R o m n ie i, a p rim it m isiu n ea s
n egocieze cu guvernul R eich-ului co n d iiile ap licrii a rb itra ju lu i dc Ia V iena.
R e n to rs n R o m n ia , la fin ele an u lu i 1940, v a fi n u m it, n u rm a u n u i
c o n cu rs, a ta a t de le g aie i re p a rtiz a t la c a b in c tu l m in istru lu i A fa c e rilo r
N lrinc, a cru i titu lar e ra Ion A n to n c sc u i in te rim a r M ih a i A n to n e s c u . n
aceast c a lita te , cu grad dc e f dc c a b in e t, va fu n c io n a p n la 23 a u g u s t
I 'M4. Im ed iat dup a re sta re a m a realu lu i Ion A n to n e sc u , re p a rtiz a t la D ire c ia
P o litic a M in isteru lu i A fa c c rilo r S tr in e , v a fi n s rc in a t cu re d a c ta re a ,
pentru forum ul pcii, a lu c r rii S itu a ia e v re ilo r n R o m n ia n tim p u l
rfizboiului. F olosind d o c u m e n te ale Jo in t-u lu i, p rec u m i a rtic o le le lui E u g en
l'ild c rm a n , tiprite n C u rie ru l iz ra e lit , lu c ra re a a lc tu it d c B a rb u l,

d e m o n stra c, d in to a te rile a fla te su b in flu e n g e rm a n , R o m n ia a fo st


a c e e a c a rc a o fe rit so a rta c e a m ai b u n e v re ilo r. A n a P a u k e r a d a t lu c ra re a la
tip a r, f r a-i a d u c e v re o c o r e c tu r 30.
n an ul 1947, aflnd c v a fi im p lica t n p ro ce su l le ad e r-u lu i P .N . .,
Iu liu M an iu , G h. B arbul reu e te s p r sea sc ara. D in se p te m b rie 1947 p n
n an u l 1985 a ex e rcita t p ro fe siu n e a de ziarist. D e la m p lin ire a v rste i de 70 de
an i, e ste p e n sio n a r al C asei Ju rn a litilo r F ran cezi. n p rez en t, G h. B a rb u l
triete n F ra n a 31.
C o la b o ra to r ap ro p ia t al m a re alu lu i, G h. B a rb u l a a v u t p o sib ilita te a
c u n o a te rii d ire c tc a a c tiv it ii fo stu lu i c o n d u c to r al sta tu lu i ro m n d in
p erio a d a sep tem b rie 1940 - 23 au g u st 1944.
P rim u l volum , ap ru t n an u l 1950 la E d itu ra p a riz ia n L a C o u ro n n e ,
cu p rin d e , p e ln g p rin cip ale le m o m en te ale a c tiv it ii g u v ern u lu i ro m n n
an ii 1940 - 1942, i unele d ate b io g rafic e a le g e n e ra lu lu i Ion A n to n escu , d in
p e rio a d a a n te rio a r v e n irii s a le la c o n d u c e re a g u v e rn u lu i. I n fo r m a iile
p rez en ta te d e B arbul, re la ta te la num ai civ a ani d e la trecerea n n efiin ,
p rin tr-u n sim u lacru de p ro ce s, a m a re alu lu i, su rp rin d p rin v e rid ic ita te a i
co re ctitu d in ea lor. L u crri u lte rio a re 32, b azate p e c o n s u lta re a u n o r im p o rta n te
fo n d u ri a rh iv istic e, rom neti i strin e, co n firm , n m area lo r m a jo ritate,
ap re cie rile i co n c lu z iile lu i B arbul. D in in fo rm aiile p re z e n te n p rim u l vo lu m
n e rein aten ia acelea legate de n tln irile H itlc r - A n to n c s c u d in p erio a d a
1940 - 1942, la ca re el a p a rtic ip a t c a m em bru n su ita m a re a lu lu i, u n ele
din tre ele n e g sin d u -se , d ec t p arial, n n o tele d e c o n v e rsa ie , n to c m ite d e
in terp retu l fiih reru lu i, P au l S c h m id t33.
R etro sp ec tiv , re la iile ro m n o - g erm a n e din anii ce lu i d e al d o ile a
rzb o i m o n d ial nu se p o t su sin e prin slo g an u l a tt d e r sp n d it al aa - zisu lu i
sta tu t de sa telit al R o m n iei. n n ic i-o faz a rz b o iu lu i, R o m n ia lui A n to n escu
nu a fo st un sa te lit al R e ic h -u lu i 34. D in ex a m in a re a d o cu m en te lo r, in te rn e i
ex tern e, r z b a te co m p le x ita te a re la iilo r p o litice , d ip lo m a tic e , m ilita re i
eco n o m ice d in tre R o m n ia i cel d e al III-lea R eich, n p e rio a d a 7 se p tem b rie
1940 - 23 a u g u st 1944, m u ltip le le p ro b lem e ale rii, p re o c u p a re a c o n d u c
to ru lu i sta tu lu i p en tru atin g erea u n o r o b ie ctiv e lim it ca re s asig u re fiin a
n aio n al, m e n in erea i re a liz a re a unor asp ira ii le g itim e a le p o p o ru lu i ro m n .
C riz a a c u t prin care a tre c u t R o m n ia, d u p d ic tatu l d e la V ien a, a
p u tu t fi d ep it nu m ai atunci c n d reg e le C arol al II-le a i-a c o n fe rit g en e ralu lu i
Ion A n to n escu dep lin e p u teri i a ab d ica t n fav o a re a fiu lu i su , M ih ai. n
situ aia co n c ret , cu im portante co n sec in e pen tru sta tu tu l sta tu lu i ro m n , Ion
A n to n escu a v z u t d rep t u n ica ca le aceea d e a a p lica arb itra ju l fasc ist d e la
V ien a i d e a ev a cu a p a rte a de n o rd -v e st a T ra n silv an ie i. n s , o rie n ta re a
po liticii e x tern e a rii a fo st ferm d e la n cep u t: re fa c e re a in te g ritii te rito ria le
a s ta tu lu i. P e n tru m p lin ire a u n u i a ta re o b ie c tiv , A n to n e s c u tre b u ia s
co lab o rez e loial cu G erm ania - ac e a sta a fo st c o n v in g e re a ferm a v iito ru lu i
m areal. P rin c ip a lele o b ie ctiv e a le p o liticii m elc vor fi re in te g ra re a la p atria
m am a B a sara b iei, a n o rd u lu i B u c o v in e i i a T ra n silv a n ie i - i-a sp u s
A n to n cscu lui H itlc r n tim pul p rim ei lor n tln iri. O b ie c tiv e le p o liticii lui
A n to n escu reies c la r i din in te ro g ato riu l la carc a fo st su p u s P au l S ch m id t, d e

ctre am crica n i, la te rm in area rz b o iu lu i: H itler a a v u t p e n tru m arealu l


A n to n escu cca m ai m are stim , ch ia r m ai m u lt d e c t p en tru M u sso lin i. U n
so ld a t cx c elen t, cu o bu n p reg tire m ilita r , un a d e p t lo ia l i un an tib o le v ic
ferm . A nto n escu p u te a fi c re z u t in te g ral, so c o tea fiihreru l. H itle r a fo st sftu it,
cu o cazia p rim ei lui n tre v ed eri cu A nto n escu , c nu a r treb u i s rid ic e p ro b lem a
T ra n silv an ie i. D ar cn d A nto n escu a sosit la p rim a n tre v e d e re , el a v o rb it d o u
o rc n tre g i d esp re ac ea st chestiu n e: T ra n silv a n ia a fo st in e v ita b il p re z e n t n
to ate co n fe rin ele cu rom nii. H itle r i-a d ec la ra t lu i A n to n escu c a r treb u i
s -i c o n stitu ie un p artid p o litic c a re s-l sp rijin e, d a r m a re a lu l, n to td ea u n a,
a rsp u n s c n u era n ecesar d eo a rece av e a sp rijin u l a rm a te i i al p o p o ru lu i.
A n to n escu era ferm i n c p n a t i n to td e a u n a a v o rb it d e s c h is cu H itle r, n
sp e cia l n p ro b lem ele m ilitare: a fost sin g u ru l v iz ita to r strin c ru ia H itle r i
a c o rd a a te n ie n ac ea st p riv in . A n to n escu a c ritic a i d e c iz iile m ilita re
g erm an e d in a in te i du p S talingrad. C nd s-a pus p ro b le m a re tra g e rii d in
U crain a, n 1943, H itle r i-a ccru t lui M ussolini o p in ia i a fo st sf tu it s se
re tra g c o m p let din R u sia i s-i c o n c e n tre z e fo re le m p o triv a an g lo sax o n ilo r. A nto n escu i-a d ec la ra t c d ac arc in te n ia d e a a p ra U crain a treb u ia
s m en in i C rim cca. H itler i-a rm as loial lui A ntonescu n p o fid a in iiativ elo r
d e p a c e p e ca re M ih ai A nto n escu , v ice-p rim m inistru i m in istru d e ex tern e,
le-a n tre p rin s n p rim v ara lui 1943. H itle r i-a c c ru t m a re alu lu i s-l n l tu re
p e M ih ai A n to n escu , n care g erm an ii nu au av u t n c re d e re , d a r m arealu l a
refu za t n to td e a u n a dco arecc l co n sid era p e vice prim m in istru nu n u m ai ab il ci
i lo ia l... 35.
D ei rela iile p erso n a le H itle r - A nto n escu au fo st, d u p o p in ia a c e lu ia i
S ch m id t, ex c elen te , rap o rtu rile o fic ia le n tre R o m n ia i cel d e al ll-lc a R eich
au fo st afe cta te d e chestiuni precum : rela iile ro m n o - U n g are, c h e stiu n e a
T ra n s ilv a n ie i, p a rtic ip a re a R o m n ie i la r z b o iu l a n tis o v ie lic , p ro b le m a
p etro lu lu i rom nesc, n eg o c ie rile d e p a c e ro m n e ti36. T o a te ac este lu c ru ri le
gsim in serate n lu c ra re a Iui G h. B arb u l, ca re face o b se rv a ii p ertin en te . E l
rep ro d u ce sc h im b a re a p ro d u s n ce rcu rile o ficiale ro m n e ti n p rea jm a i,
m ai ales du p n frn g e re a de la S talin g ra d , cnd m arealu l Ion A n to n escu i-a
d a t s c a m a c nu e s te su fic ie n t p u te re a G e rm a n ic i p e n tru a c o n s trn g e
d ez n o d m n tu l n rs rit, ia r so arta R o m n ie i a r fi p e c e tlu it p en tru o lu n g
p erio a d de tim p d ac A rm atei R oii i-ar fi reu it s p tru n d n E u ro p a d e E st.
P en tru a p rcn tm p in a p crico lu l am en in to r, A n to n escu a h o t rt s c o n tin u e
lu p ta d e p arte a G erm a n iei, dar, n ac elai tim p, a n c e rc a t s c tig e sp rijin din
p artea p u te rilo r o cc id e n tale, mai ales M area B ritan ie. G erm an ia a p ie rd u t
rzb o iu l - a spus m arealu l, ca o co n c lu z ie la v iz ita sa, n tren u l ca re n e d u c e a
p e d rum ul de n to a rcere . A cum , treb u ie s ne co n cen trm e fo rtu rile c a s nu-1
pierd em pe al n o s tr u 37.
G u v ern u l A nto n escu , du p m a rile eecu ri rep u rtate d e statele A x ei p e
fro n tu l de E st n anii 1942 - 1943, nu a m ai p u tu t ig n o ra n c c c sita tc a u n o r
co n tac te cu deleg aii N aiu n ilo r U n ite 38.
P en tru P u terile N aiu n ilo r U n ite an g a ja re a i c o n d u c e re a d e n eg o c ie ri
se crete cu statele A x ei, cu R o m n ia ndeosebi, rezu lta d in tr-u n complex, d e
factori - raporturile inter - aliate i v iziunea asupra lum ii p o stb elice, p strarea

rcgulci jo c u lu i , nelegerile secrcle privind so arta v iitoare a statelo r din


E uropa est-ccntral i de sud, ponderea unor p ersonaliti i, n u cel m ai pu in
im portant, p reocuparea de a slbi tabra fascist, grb in d u -se sfritul rzb o iu lu i
i salvnd v ie ile a mii i m ii de soldai aliai. n e v o lu ia n eg o cierilo r secretc
p u rtate dc R om nia, ca i de celelaltc state aliate R eich -u lu i, cu rep rezen tan ii
N aiu n ilo r U nite, credem c se pot distinge cel p u in do u etape distin cte: n anii
1941 - 4 2 - 1943 a fost v orba dc stabilirea de contacte, u rm at de o so n d are
recip ro c a poziiei prilor, p en tru ca n 1943 - 1944, atunci cnd p e to ate
fro n tu rile iniiativ a a trecut de partea A liailor i v ic to ria lor se p ro fila d in zi n
zi, tratativele s intre ntr-un stadiu concret, cu ex am in area aten t a co n d iiilo r
o ferite i a prom isiunilor aliate pen tru cazul abandonrii taberei a lia te 39.
N u intrm n am nuntele acestor discuii, literatu ra isloric, m ai v ech e
sau mai nou, an alizndu-lc n com plexitatea lor. O ricum , un lucru treb u ie
subliniat: m arealul Ion A ntonescu nu p utea rm ne m u t la so arta v iito are a
B asarabiei, N ordului Bucovinei i prii de n ord-vest a T ran silv an iei, p entru
care in trase n rzboiul nceput n iunie 1941. M ultor istorici le scap acest
elem en t esenial din activitatea m arealului i a guvernului condus d c eh
O r, aliaii, cel puin n ce p rivete so arta p rim elo r dou, cred eau c ele
treb u ie s rm n, nejustificat, sub suveranitatea o cu p an ilo r din v ara anului
1940. S.U .A . i A nglia nu au realizat, atunci, c p erico lu l cel m ai p u tern ic,
p en tru statele din E uropa est-central i dc sud, l rep rezen ta am en in area
so v ietic i instaurarea unor regim uri politice subo rd o n ate M oscovei. A fo st o
grav greeal, cu im portante repercusiuni pentru so arta acestei pri a btrn u lu i
co n tinent. R esponsabilitatea englez i am erican n in stau rarea reg im u rilo r
co m u n iste din E uropa est-cen tral i dc sud nu m ai poate fi azi tg d u it. A fo st
o eroare po litic i diplom atic ale crei consecine rile din aceast zo n le
resim t i astzi. G h. B arbul a fost i el folosit n nego cierile secrete, m ai ales n
celc p urtate n ultim a faz a rzboiului (M adrid sau S tockholm ). n aceste locuri,
el a v en it cu instruciuni din partea A ntonctilor. ob serv aiile sale dc la faa
locului fiind edificatoare, n cazul eurii acestora, asup ra co n secin elo r pen tru
so arta R o m n ie i40.
Ct privete existena unei aa-zisc telegram e v en ite de la S tockholm ,
prin care sovieticii ar fi acceptat condiiile m arealului, sau u n ele din p u n ctele
puse d c el, B arbul o contcsl. n tr-o scrisoare, din anul trecut, G h. B arbul ne
in fo rm e a z c N anu, D u ca sau A lex a n d ru G h ica , sc c rc ta r d c le g a ie la
S to c k h o lm , n u -i a m in tc sc de un a se m e n e a d o c u m c n t. D ar, nu u it s
con clu zioneze: M oscova, cu pragm atism ul ci, prefera s n cg o cicze cu eful
g u v ernului rom n carc deinea puterea i nu cu o p o ziia care treb u ia s o
cuccrcasc. D c altfel, era total indiferent cc p ropunere v oiau so v ieticii s fac
unora sau altora. O rict dc favorabil ar fi putut fi ea n ain te dc arm istiiu , so arta
R om niei nu ar fi fost d iferit dc aceea a C eho-S lovaciei, prim a v ictim a lui
I-Iitlcr, sau de cca a P oloniei, care s-a b tut cu arm ele m p o triv a G e rm a n ie i... 41.
n tre b a re a pc c a re nc-o punem astzi este: c t d e sin ceri au fo st A lia ii n
n cg o c ic rile p u rta te cu R o m n ia este le g at i d e a c e e a d c cc m a re a lu l
A n to n escu nu a g rb it sem narea arm istiiu lu i cu N a iu n ile U n ite. A p o i, c a re au
fo st e le m e n te le ca rc au n g re u n a t a ju n g e re a la o n e le g e re . N oi nu p u te m fi

de acord cu acci isto ric i c a re im p u t n u m a i m a re a lu lu i Io n A n to n c s c u e c c u l


tratativ elo r. A a c c e p ta o a se m e n e a a s e riu n e ar fi o e ro a re d e n e ie rta t i a r
co n trav en i a d e v ru lu i isto ric . Ion A n to n c sc u a n c e p u t i a c o n d u s n e g o c ie rile
secrete, el fiin d p re o c u p a t, n p rim u l rn d , d e re c u n o a te re a d re p tu rilo r i
in te rese lo r R o m n ie i c h ia r i a d v e rsa rilo r s i, sa rc in in g ra t d a r n u im p o s ib il
de re a liz a t c t tim p p u te a m iz a p e d e s p rin d e re a d in a lia n a A x ei. N u a fc u t-o
pn la 23 a u g u s t 1944, d e o a re c e nu a a d m is s fie s a c rific a te in te re s e le
R om niei.
A c iu n ile o p o z iie i n a io n a le nu s-a u rid ic a t la n iv e lu l a te p t rilo r,
n tr-u n m o m e n t e se n ia l p en tru in te re se le n e a m u lu i ro m n e sc . F in a liz a re a
iratativ e lo r a re v e n it fo re lo r d e o p o z iie , d a r n c o n d iii in fe rio a re c e lo r
o b in u te de e m isa rii A n to n c tilo r c a rc au a c tiv a t n c a p ita le le u n o r sta te
n eu tre. L o v itu ra de sta l de la 23 a u g u s t 1944, n u rm a c re ia m a re a lu l a fo st
are stat, a lic h id a t p la n u l b tliei a rm istiiu lu i , ie ire a R o m n ie i d in a lia n a
A xei p ro d u e n d u -se p e alte b az e d c c t c e le c o n v e n ite a n te rio r, e le a fe c tn d
in d e p en d e n a i su v e ra n ita te a R o m n ie i. R e sp in g e m , d e a se m e n e a , o p in ia
p o triv it c reia Ion A n to n escu a fo st lip sit d e in tu iie p o litic i, d e a ici,
C.reelile f c u te d e el. N u a ici st ad e v ru l. R a iu n i d e sta t i o n o a re m ilita r
I au c o n d u s pe m a re a l n ra p o rtu rile cu G e rm a n ia i n p u rta re a rz b o iu lu i. A
av u t n m in te i o ie ire a rii din rz b o i, n c o n d iiile n c a rc tru p e le an g lo am erica n e a r fi aju n s pe te rito riu l R o m n ie i n a in te a A rm a te i R o ii.
L a 30 se p te m b rie 1943, c o lo n e lu l T . T c o d o re s c u , a ta a t m ilita r la
A nkara, c o m u n ic a , n n u m e le lui A n to n c s c u , g e n e ra lu lu i A m o ld , c, n
cazu l in tr rii tru p e lo r an g lo - am e ric a n e n R o m n ia , n a in te a c e lo r so v ie tic e ,
el va p u n e la d isp o z iia c e lo r d in li: 42 v ag o a n e de au r, 2 d e v a lu t n h rtie ,
4 0 0 de g ru , 3 00 d e p o ru m b i 22 de d iv iz ii co m p le t e c h ip a te , cu e x c e p ia
lu n u rilo r g rele A T i a v e h ic u le lo r d e lu p t b lin d a te 42.
n p e rsp e c tiv , a c iu n ile sale p o litic o - m ilita re i d ip lo m a tic e s-au
d o v ed it a fi m u lt m a i re a liste d c c t c e le a le o p o z iie i, c re d u l n p ro m i
siu n ile , fr a c o p e rire , ale M a rilo r A lia i. A d e se o ri, se g n d e a c u m l v a co ta
isto ria e u ro p e a n d c m in e , c n d v a a n a liz a m o d u l cu m a l s a t a rm a te le
so v ie tic e s in tre n a r s o c o m u n iz e z e i s m e a rg m a i d e p a rte . D in
p cate, a c iu n ile sa le , ca re a r fi p u tu t c o n d u c e la u n e le a v a n ta je p e n tru
R o m n ia, s-au lo v it dc m io p ia p o litic a o p o z iie i c a rc , d u p o p in ia n o a s tr ,
ui s-a d o v e d it la n lim e a m p re ju r rilo r n ca rc se a fla a ra a tu n c i.
Ion A n to n c sc u a fo st u n eu ro p e an , c a re a v z u t e x c t c r e s p o n s a b ili
tile sale d ep e au cu m u lt g ra n ie le rii sa le. A in tu it, m a i b in e c a a lii,
sfritu l trag ic a! rz b o iu lu i, p e n tru E u ro p a d c E st, n g e n e ra l, i p e n tru
R o m n ia n sp e cia l. D e c la ra ia sa, fc u t im e d ir td u p a re s ta re , re p re z in t un
ad e v rat te sta m e n t p o litic: Isto ria s m ju d c c e . M ro g lu i D u m n e z e u s
ferea sc ara dc c o n s e c in e le unui act, cu a tt m ai n e c u g e ta t cu c t cu n ic io d a t
nu m -am c ra m p o n a t d c p u te re . D c m ai m u lte o ri, am sp u s re g e lu i, n p atru
och i i n p re z e n a d o m n u lu i M ihai A n to n c sc u , c d a c c rc d e c e s te u n a lt om
ui ar, ca p ab il s o se rv e a sc m ai b in e c a m in e , eu i c e d e z lo c u l, cu o
sin g u r c o n d iie : s p re z in te g a ra n ii i s n u fie un a m b iio s sau un
av e n tu rier .

C a rtea lui G h. B arbul, scris cu m ult la le n t i o b ie ctiv ita te, re p re z in t


im a g in e a a c tiv i t i u n u i om c in s tit, in te g ru , p u s n slu jb a in te re s e lo r
n aio n ale. L u crarea re p re z in t p rim a n c e rc a re a unui au to r de a p re z e n ta
c o o r d o n a te le e s e n ia le a le p o litic ii a n to n c s c ie n e , e x e g e tu lu i lip s in d u -i
d o cu m en te le , d ar av n d a v a n ta ju l p articip rii d irec te.
L a trec erea a p este o ju m ta te de sccol d e la sc rie rea lu c r rii - v o lu m u l
al d o ile a v ed e p en tru p rim a o ar lum ina tip aru lu i - M em o rial A n to n escu i
m e n in e v alo area, ca fiind ab so lu t n ec esar p en tru p rez en ta re a v e rid ic a
a c tiv it ii u n eia din m arile p erso n a lit i ale isto riei ro m n ilo r d in to td ea u n a:
m arealu l Ion A ntonescu.
N u n c h eie m , n a in te d e a m ulum i, n n u m e le E ditu rii In stitu tu lu i
E u ro p e an , D om n u lu i G h. B a rb u l p en tru g estu l de a n e fi ce d at d re p tu l d e a
tip ri, p en tru prim a o ar n lim b a ro m n , lu c ra re a sa.

V. F . Dobrinescu

26 iunie 1992

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Monitorul Oficial, nr. 18, Senatul, 13 decembrie 1934, p. 12.


Arhiva Ministerului Aptrii Naionale, fond 3.042, dosar 686, f. 39.
Ibidem, f. 34.
Ibidem.
Idem, fond 3.831 dosar f. n., 1917, Poziia 982, f. 127.
Idem, fond 3.042, dosar 686, f. 38.
Idem, fond 5.450, dosar 2, 1922, f. 2 (Raport nr. 733, 30 septembrie 1922, Lt. col. Ion Antonescu
ctre Ministerul de Rzboi i Marele Stat Major).
Idem, fond 3.042, dosar 686, f. 38.
Idem, fond3.831, dosar3, 1919, Poziia 2584, f. 13-14.
Idem, fond5.475, dosar4, 1920, Poziia 160, f. 405-406(telegramnr. 9 din lOmartie 1920, Lt. col.
Ion Antonescu ctre Marele Cartier General).
Idem, fond 3.042, dosar 686, f. 42.
Monitorul Oficial nr. 218, 4 ianuarie 1923, Supliment, p. 10.360-10.361 (nalt Decrct nr. 23 din
1 ianuarie 1923).
Arh. M. Ap. N., fond 3.042, dosar 686, f. 47.
Ibidem, f. 50.
Ibidem.
Ibidem, f. 16.
V.Moisuc, Pmmizclc izolrii politico a Romniei, 1919-1940, Bucureti, Ilumanitas, 1991, p. 162163.
Hoover Archives, Palo Alto, S.U.A., N. Petrescu Comnen Papers, Box no. 10; Arh. M. Ap. N. fond
3.042, dosar 686, f. 24.
N icohe TitulOicu. Documente Diplomatice, Bucureti, Kd. politic, 1967, p. 143-144 (t. c. nr.
1.053, de la txxidra, 16 iulie 1924, semnat Titulescu).
Monitortil Oficial, nr. 16, Adunarea Deputailor, 24 decembrie 1934, p. 277 (nalt Decretnr. 3.057,
din 29 noiembrie 1933).
Arh. M. Ap. N., fond 5.416, dosar 1.476, f. 34-35; Idem, dosar 1.665, 1938, f. 128.
Gh. Zaharia, C. Botoran, Politica dc aprare naional a Romniei n contextul european interbelic
1919-1939, Bucureti, Ed. militar, 1981, p. 221-223.
Ion Antonescu, Citii, judecai, cutremurafi-v, Hdiie ngrijit de I. Ardeleanu i Vasile Arimia,
Bucureti, Tinerama, p. 41-47.
Arh. M. Ap. N., fond 3.042, dosar 686, f. 61.

25
26
27
28
29

30

31
32

33

34
35
36
37
38
39
40

41
42

V. F. Dobrinescu, Gh. Nicolescu, Plata i rsplata istoriei, lucrare n -manuscris.


V. F. Dobrinescu, Btlia pentru Basarabia, Iai, Editura Junimea, 1991, p. 55 i urm.
Pe marginea prpastiei 21-23 ianuarie 1941, I, Editura Scripta, 1992, ediie I. Scurtu, p. 51-58.
Ibidem, p. 58.
Carol al Il-lea nota, la 2 septembrie 1940, urmtoarele despre audiena lui Vaier Pop: Dup mas,
am avuln audien pe Vaier Pop, care este extrem de ngrijorat de situaie/..../Trebuie, zice el, ctm ai
repede o schimbare n guvern, va trebui gsit ceva, cineva cu prestigiu i autoritate, cum ar fi, dup
prerea lui, generalul Antonescu... - (Carol al Il-lea, nsemnri zilnice, vol.II, p. 746).
Politica guvernului romn n problema evreilor - scrie cunoscutul istoric german A. Hillgmbcr - sa aflat, n ntreaga perioad a rzboiului, sub influena punctelor de vedere tactice i comerciale. Ea
nu a cunoscut nici obligaii morale fa de cetenii si romni, nu a fost nici, din punct de vedere
doctrinar, antisemit. Ea a urmat marile cursuri ale politicii externe romneti... (llitler, Konig Carol
und Marschall Antonescu. Dic deutsch-rumnischen Bezieehungen 1938-1944, Mainz, ed. a Il-a,
1965, p. 373-374).
Mulumim Domnului Gh. Baibul pentru datele oferite legate de activitatea sa.
Vezi: A. Ilillgmbcr, Op. cit:. Auric Simion, Preliminariipolitico-diplomatice ale insureciei romne
din august 1944, Cluj Napoca, Ed. Dacia, 1979;Lany Watts, n serviciul marealului, III, Miinchen,
1985; I.C. Drgan (ed.), Antonescu, Marealul Romniei i rzboaiele detcntrcgirc, voi.I-1V, Nagard,
1986;Gh.Iiuzatu, Istoric interzis, Cu ricnil Doljan, Craiova, 1990; Wem(ed.), Marealul Antonescu
n Taft istorici, vol.I-II, Iai, 1990; Idem, Romnia cu i fr Antonescu, Iai, Moldova, 1991;Ion
Antonescu. Citii...', Antoncscu-Ilitler. Coresponden intlniriinedite (1940-1944), Ediie pregtit
pentru tipar de Vasile Arimia, Ion Ardeleanu i tefan Lache, voi I-H, Bucureti, Editura Cozia,
1991; Marealul Antonescu. Secretele guvernrii, Ediie pregtit de Ion Ardeleanu i Vasile Arimia,
Bucureti, Editura Romnul, 1992.
Paul Schmidt, Statist auf dtplomalischcr Biihne, 1923-45, Bonn, 1950, Andreas Ilillgruber, I jCs
Entrctienssccretsde llitler, Scpiembre 1939- Decembre 1941, Paris, Fayard, 1969, p. 354-358, 358364, 622-625, 433-441; Idem, Staatsmnncr undDiplomaten bei llitler, vol.I-II, Frankfurt am Main,
1970.
A. Ilillgmbcr, llitler..., p. 354.
N. Dasclu, Politica nazist in sud-estul Europei n ajunul i in timpul celui de al doilea rzboi mondial
ih relatrile interpretului personal al lui llitler fi), n AHAI, 1986/2, p. 680.
A. Ilillgruber, ()p. cit.
Gh. Barbul, Memorial Antonescu..., p. 85.
Auric Simion, Op. cit., p. 263 i urm.
Gh. Buzatu, Din istoria..., p. 231.
Arh. M.A.E., fond 71, dosar SI Stockholm, 1943, vol.l, f. 4-6; Idem, dosar S5 Madrid, 1944, voi.3,
f. 45-46 (t. nr. 954, 12iuniel944, de la Legaia din Spania); Iloover Archives, Palo Alto, S.U.A., D.
Popescu Papers, Box. no.l.
Scrisoare a lui Gh. Barbul ctre V. F. Dobrinescu din 8 iulie 1991.
L. Watts, Antonescu andthe German Alliance, n Romanian Civilisation, I, N o.l, 1992, p. 72.

CAPITOLUL I

C in e le Rou

Istoria va ex a m in a cn d v a cazu l n ostru. E a va fi m ai p u in p rtin ito a re


c a ju d e c to rii n o tri d e az i . C u a c e s te cu v in tp s-a d e s p rit m a re a lu l
A n to n escu de m am a sa n a in te de a ap re a n faa p lu to n u lu i d e e x e c u ic . P e n tru
m am a sa, ele n u c o n stitu ia u nici o co n so lare; n ce-i p riv e te p e co n d a m n a t,
sp e ra n a p e ca re o ex p rim au ap are ca foarte n esig u r, cci, m ai n a in te d e a te
n c re d e n ju d e c a ta Istoriei, a r trebui s tii c e va fi ea m ine. V a rm n e o are o
tiin o b icctiv ? Sau, d im p o triv , va treb u i s se re se m n e z e a fi d o a r un
in stru m e n t d c p ro p ag a n d n serv iciu l u n ei id e o lo g ii triu m fto are? n a c e st
ca z, d ep a rtaja rea n tre eretici i sfin i se v a e fe c tu a co n fo rm p re sc rip iilo r
o rto d o x iei p o litice . S n e grbim s p ro film de u ltim ele lic riri a le lib e rtii,
cci p o ate, n cu rn d , se v o r stin g e i ele.
P en tru noi, eu ro p e n ii din E st, c a rc am tr it n m ijlo cu l ev e n im e n te lo r la
c a p tu l c r o ra n e -a m tr e z it a s e r v ii K re m lin u lu i, lu n g a in c o n tie n a
o c c id e n ta lilo r fa d e a p ro p ie re a A rm a te i R o ii r m n e o e n ig m
n sp im n tto a re. N e rsu n n c n urechi strig tele e n tu z ia ste p rin c a rc sa lu tau
ac u m u la rc a v ic to riilo r ci. P e m su r ce n a in ta spre vest, ei se felicitau ca re
m a i d c carc. D e lira u d e b u c u rie i d e a d m ira ie a fln d d e e lib e ra re a
B u c u retiu lu i, a S o fie i, a B u d ap estei, a V ienei. G lo rie i o n o a re A rm atei
R o ii. Iar astz i, n fiecare d im in ea, c n d se trezesc, ei se n tre a b cu m au
p u tu t s-o lase s p tru n d p n la ca le d c d o u z ile de R in . E i a u sfr it p rin a
n e le g e c H itlcr nu e ra d e c t un d ile ta n t fa de P o litb u ro . D ar, n tre tim p,
m icile n aiu n i carc la c c a la lt ex tre m ita te a E u ro p e i se p rev a lau d e c iv iliz a ia
lor, care triau din id eile i exem p lu l lo r, au fo st ac o p e rite d e m aree.
C u toat atitu d in e a d iferit p e ca rc ac este p o p o are a u a d o p ta t-o n tim p u l
a n ilo r d c criz , clc su fer astzi acceai soart. C e h o slo v a cia , p rim a v ic tim a
lui H itlc r, P o lo n ia, c a re cu arm am entul su an a cro n ic a lu p ta t e ro ic m p o triv a
m ain ii d e rzb o i m o d e m e a c c lu i de al T re ile a R e ic h , Iu g o sla v ia ca rc,
rev o ltn d u -sc m p o triv a destin u lu i su d e m ic p u tere, a sa c rific a t m ai m u lt dc
un m ilio n dc oam eni czu i n lu p ta p en tru lib e rtate sau n tr-u n rz b o i fra tricid
n-au o b in u t nici un av an taj p en tru fid e lita te a lo r fa d c o cc id e n t. A fln d u -se
pc p ic io r d c p erfec t eg a litate , e le co n stitu ie, altu ri d e ex -sa te liii A x ei,
U n g aria, B u lg aria i R o m n ia, b u ch e tu l re p u b lic ilo r p o p u la re . F iin d p u s n
faa ac csto r realiti eti o b lig a t s tragi co n c lu z ia c efo rtu rile rilo r m ici, fie

c e le au lu p ta t n tr-o tab r sau n cealalt, au fo st to ta l in u tile. N u m ai


R o m n ia , la o p o p u la ie de d o u z ec i d e m ilio an e d e lo c u ito ri, a su fe rit p ie rd e ri
m ai m ari d e c t S tatele U n ite sau Im periul B ritan ic. P ie rd e rile sa le se a p ro p ie d e
a p te su te d e m ii d e o am en i, n tim p ce cifrele p rez en ta te d e C o m m o n w ea lth in c lu zn d aici civ ilii ucii n tim p u l b o m b a rd a m en telo r aju n g , d ac p u tem s ne
n c re d em n W in sto n C h u rch ill, la un n u m r de 4 1 2 .2 4 0 . P ie rd e rile am erica n e
a r fi, d u p c ifre le p u b lic ate de W a sh in g to n , de 322.1 8 8 o am en i.
n o ricc caz, in u tilita te a luptei d ev in e ev id e n t p e n tru rile E u ro p e i
r s rite n e co n sid e ra te , n zilele n o astre , c a v ic to rio ase: P o lo n ia , C e h o slo v a cia
i n tr-o m ai m ic m su r - c a u rm are a d ev iaio n ism u u i t i t o i s t - Iu g o slav ia.
A ce asta din u rm se b u cu r m car d e in d e p en d e n , d ac n u d e lib ertate. D at
fiin d c v ic to ria n se a m n p en tru ac este p o p o are sc lav ie, lu p ta p e ca re au d u s-o
i p ie rd e sen su l. R o ad ele v ic to riei sn t to t a lt de am are ca i ce le ale n frn g e rii.
N u este su rp rin z to r faptul c fotii cam arazi d e a rm ai lui W ilh elm al
II-lc a, b u lg a rii i u n g u rii, au fcu t din n ou fro n t com u n cu G erm a n ia ren v iat .
D o rin a lor d c rev a n o egala pe aceea a p u te rii g erm a n ice . In sch im b ,
p rez en a R om niei - sing u ru l ex -in am ic al im p e riilo r c e n tra le - p rin tre sa teliii
A xei p o ate s ap ar m ai pu in ex p licab il. n urm a v ic to rie i A n ta n te i2, e a i-a
m rit co n sid erab il te rito riu l i a c o n stitu it unul din p ilo n ii cei m ai p u te rn ic i ai
se cu rit ii c o le c tiv e n E u ro p a de rs rit. T o tu i, n tim p c e U n g aria i lim ita
p e c t p osibil p a rtic ip a re a sa la rz b o iu l co n tra R u sie i, n tim p c e B u lg a ria , cu
to at ad e ziu n ea sa la p actu l trip a rtit, se m e n in e a n e u tr n tre R eich i U R S S ,
R o m n ia se aru n c a n lu p t cu to a te fo re le i, lu cru n c rnai stra n iu , su b
c o n d u c erea unui vechi an g lo fil, m arealu l A nto n escu . H itle r l n u m e a p e
d ic tato ru l ro m n al treilea om al A xei. C o m u n ica tele d e rz b o i so v ie tic e, n
tim pul b t liilo r d c la S talin g rad i din C au caz, v o rb ea u d e d o i d u m an i:
G erm an ia i R om nia. n urm a arm istiiu lu i italian , A x a a fo st d e v ia t d c la
R o m a sp re B u c u re ti. D efeciu n ea ro m n din a u g u st 1944 a p ro v o c a t o
rstu rn a re to ta l a p la n u rilo r strateg ic e ale celu i de al treilea R e ic h . S o arta
r z b o iu lu i n O c c id e n t d e p in d ea de re u ita d e b a rc rii an g lo - sa x o n e n
N o rm an d ia . m p o triv a R u s ie i, W c h rm ac h t-u l 3 i p s tra a n se le pn il la
arm istiiu! ro m n . A stfel, dei o p u te re m ic, R o m n ia a ju c a t un ro l d c p rim
rang n cel d e al d o ilea c o n flic t m on d ial. D ac se stu d iaz d e ap ro a p e p o z iia sa
g eo g ra fic , se o b se rv c aceast p la c tu rn an t c o n stitu ia o b a z id e a l p e n tru
un D rang nach O s tc n 4 germ an i d ev e n ea to t a tt de in d isp e n sa b il p en tru un
D ran g nach W e s tc n 5 sovietic. D ictonul lui B ism ark : cin c d ein e ca d rila tc ru l
B o cm ici este stpnul E u ro p ei, se tran sfo rm n seco lu l al X X -le a n : c in e
d ein e b az a ro m n easc, dom in E uropa. C t tim p H itle r p o se d a ac ea st b az ,
W ch rm ach t-u l co n tro la B alcan ii i i p stra an sele n faa A rm atei R o ii. C n d
ea a fo st p u s la d isp o ziia U R S S , S talin a d ev en it, cel p u in p e p lan strateg ic ,
stp n u l E uro p ei.
D ac n 1918 rzb o iu l sc d ec id e a pe R in, a r fi fo arte g reu a se c re d e
a s t z i c d e b a rc a re a tru p e lo r a n g lo - sa x o n e p e un p u n c t c x c c n tric al
co n tin en tu lu i la 6 iunie 1944 a r fi p u tu t fi m ai h o t rto arc d e c t n a in ta re a
ru se a sc spre inim a E u ro p ei, c a urm are a arm istiiu lu i ro m n e sc. U n im p o rta n t
ca p ito l al rz b o iu lu i s-a d e sf u ra t la B ucureti. D ac se ap re c ia z c sco p u l

p rin cip al al b e lig e ra n ilo r n -a fo st d e a se o b in e o v ic to rie n o ric e c o n d iii, ci


<Ic a se sta b ili o o rd in e m o n d ia l , a tu n c i e v e n im e n te le c a re s-au d e s f u ra t n
lin ro p a o rie n ta l se d e z v lu ie n to a t im p o rta n a lor.
A n to n e sc u n u -i d a to ra p o re c la sa d e C in e R o u fid e lit ii sa u
d ev o tam e n tu lu i c a re sn t c a ra c te ristic e rase i ca n in e . D a c el tre c e a d re p t u n
cin e, e ra n se n s p e io ra tiv . E l m u c atu n ci c n d te a te p i m a i p u in ,
sp u n eau o fie rii c a re se rv is e r su b o rd in e le sa le . P rim u l s e n tim e n t p e c a re l
in sp ira era te am a . S e v e rita te a , in se n sib ilita te a sa c a re l f c e a u s ig n o re p n
i se m n ific a ia v e rb u lu i a ierta, c o n trib u ia u n m o d e v id e n t la a c e a sta . D a r
treb u ie s m ai a d u g m c el nu e ra u n om a l e p o c ii n o a s tre : n el re n v ia u n
om al sp e c iilo r p rim itiv e c a re n u s-au d o m e stic it d e c t tre p ta t, n d e c u rsu l
tim p u rilo r. C e a lt se n tim e n t d e c t te a m a p u te a s in sp ire p re z e n a a n a c ro n ic
p rin tre noi a u n u i d e s c e n d e n t d irec t al lu p t to rilo r v ic le n i i s lb a tic i d e
o d in io ar?
O
fa o so a s , cu p o m e ii i m a x ila re le p u te rn ic c o n tu ra te : p ta t d e
m ici p u n c te ro ii, c a re d d e a u te n u lu i s u a p ro a p e in c o lo r u n a s p e c t
b o ln v icio s. A tte a rid u ri, n e t faa sa se m n a cu u n teren a c c id e n ta t. O g u r
n c o n ju ra t de c u te a d n c i, b u z e su b iri i d e c o lo ra te , c a re n u d e sc o p e re a u
d e c t ra re o ri d in ii lu n g i i g alb en i. P ru l ro u i sp rn c e n e n fo rm d c a c c e n t
circ u m flex . O ch i a lb a tri, d e u n a lb a stru fo a rte d e sc h is, n tre p le o a p e u o r
in flam ate i n ro ite de o c o n ju n c tiv it c ro n ic , p e c a re le in e a p e ju m ta te
n c h ise , ca i cum a r fi fo st m e re u g a ta s a ip c a sc i n u le d e s c h id e a d e c t
p en tru a atac a. n tre g u l i ev o c a asc e n d e n ii g ig a n i ai c ru s la c e e lo r d in
tim p u rile n o a stre . i to tu i n u se p u te a sp u n e c e ra u rt. D ar i tre b u ia tim p
ca s te o b in u ie ti s -i p riv e ti faa. L a p rim e le n tln iri, i n to rc e a i o ch ii
fr s v re i, av e a i se n z a ia c te afli su b s u p ra v e g h e re a a c e s te i p riv iri re c i;
sim ea i ac e e a i in d is p o z iie ca i cn d te -a i gsi n fa a u n u i om p e c a re l tii
p rez en t a c o lo d a r pe c a re n u l vezi. U nul d in tre m in i trii s i m i-a sp u s o d at:
Lucrez to a t s p l m n a cu el. R m n a e z a t o re n tre g i n faa b iro u lu i su.
D ar n u m a i la ju r n a lu l d e a c tu a lit i d e la c in e m a l v d r e a lm e n te .
A co lo , im a g in e a sa este d e ta a t d c p re z e n a sa i p o t s-l p riv e s c n v o ie .
A c e a st te am el a in sp ira t-o n c d e tn r o fie r, d a r nu n u m a i
su b o rd o n a ilo r s i ci i, m ai m u lt, s u p e rio rilo r. A e x e c u ta u n o rd in al lu i
A n to n escu e ra u or: el e ra n to td e a u n a c la r i c o n c is. A d a u n o rd in lu i
A n to n escu e ra m u lt m ai d e lic a t. n fa a lu i, e fii i p ie rd e a u sig u ra n a ; d u p
cc i ex p lica u situ a ia , ci i cc rcau p re re a , a p o i, o d a t o b in u t i-o n su e a u .
A a n e t o rd in ele p e c a re lo c o ten e n tu l A n to n e sc u tre b u ia s le e x e c u te e ra u
acelea pe c a re i le d d e a el n su i p rin g u ra su p e rio rilo r s i. L a c o a la
m ilitar, el fu sese e f de p ro m o ie ; i ap o i, re m a rc a t p e rn d d e to i e fii si c a
un elem e n t e x c e p io n a l, era n to td e a u n a p rim u l a v a n s a t n g rad . D c sc e n d e n t
;il u n ei fam ilii n e v o ia e , nu av e a n ic i p rie te n i, n ic i p ro te c to ri. D a r p ro te c iile
dc care p u te au b e n e fic ia u nii d in tre c a m a ra z ii si nu a c io n a u n ic io d a t
m p o triv a lui i d a c n u te a liai cu A n to n e sc u , av e ai m a re g rij s n u -i a tra g i
d u m n ia lui. T o a te in iia tiv e le i erau p e rm ise . U n eo ri, el le m p in g e a p n la
n esu p u n ere. D ar nu se g sete nici u rm de a a c e v a n d o sa ru l su . C in e a r fi
fost su p e rio ru l a c e la c a rc s fi av u t c u ra ju l s fac o a s e m e n e a m e n iu n e ?

N u e ra d cc t su b lo c o te n en t atu n ci cnd n u m e le su a d e v e n it ce le b ru . n
an u l 1907, doi ani du p rev o lu ia r u s 6, ranii ro m n i se re v o lta se r co n tra
clase i feu d ale a m arilo r p ro p rie ta ri fun ciari. L a a r , izb u cn eau in c en d ii, se
v rsa sn g e. C o n a ce le ardeau: a re n d a ii i v ec h ilii, a tu n c i cn d sc p a ser de
to p o a re le rsc u lailo r, fugeau la o rae ; a u to ritile a ju n sese r s fie m u lu m ite
cn d ja n d a rm ii asista u la ja fu ri i nu p articip a u ei n ii a l tu ri d e je fu ito ri; se
cre d e a c a rm a ta nu este d estu l d e sig u r p en tru a fi fo lo sit . n m ijlo cu l ac estei
m ri d e z l n u ite , o rae le n c erau calm e. D ar so c ialitii n c erca u s p ro v o ace
tu lb u r ri i s ia c o n d u c erea unei m icri re v o lu io n a re . E ra ca z u l s se
n c g o c ie z c cu ei? S e va reu i a stfe l p a c ific a re a s a te lo r? U n m o m e n t, la
B u c u reti, s-a c re z u t c se va reui. D ar p re rile s-au sc h im b a t, atu n ci cn d s-a
a fla t d e un rap o rt al co m an d an tu lu i g arn izo an ei din G alai n le g tu r cu ce ea
cc se p e tre cu se n a c e st o ra, un d e p artid u l so c ialist n u m ra cei m ai m u li
ad e ren i. U n tn r o fie r, su b lo co ten en tu l A n to n escu , d d u se o rd in o a m e n ilo r
si s trag asu p ra m a n ifesta n ilo r ca re n c erca u s o cu p e c l d irile p u b lic e.
E rau d o u zeci i a p te de m ori. A ce ste fapte se p etre cu se r cu o a s em e n ea
rcp c zic iu n e, n e t com an d an tu l g arn izo an ei nu av u se se tim p nici s in terv in ,
n ici s c c ar in stru ciu n i g u v ern u lu i. D e altfel, su b lo c o te n en tu l A n to n escu
re v e n d ic a to a t re sp o n sa b ilita te a in iia tiv e i sa le. n a fa r d c a c e a s ta , el
p ro c e d a se la v reo sut de arestri. n ora d o m n ea calm u l cel m ai d csv rit.
D u p c te v a z ile , un n ou ra p o rt al a c e lu ia i c o m a n d a n t al g a rn iz o a n e i.
A n to n escu p le ca se din G alai cu u n ita te a sa de a rtile rie i str b tu se n tre g u l
ju d e . El o b in u se acelea i rez u ltate ca i n o ra, d ar, d e d ata ac ea sta , fr s
o m o are pe nim eni. F iin d c n u se se rv ise dc arm a m en tu l su d c c t p en tru a face
zg o m o t. - F o arte d ep a rte dc sate, n p lin cm p, el trg ea num ai cu p u lb e re , fr
p ro iec tile , de p referin seara, cn d sunetul se p ro p ag cel m ai bine. ran ii
au zeau tunul b u b u in d n dep rtare. S o sete arm ata. E a trag e asu p ra sa telo r... .
Z v o n u rile zburau n a in te a lui A ntonescu i, fcnd s ren a sc frica de au to riti,
p u n eau sta v il oricrci agitaii.
D c atu n ci n -a m ai fost n u m it d c c t C ine ro u a tt p en tru c u lo a re a
p ru lu i su, c t i p entru sn g c lc pe carc l fcuse s cu rg . n arm at, isp rv ile
sale dc la G alai au fost ev o cate m ult tim p i i se a p lica d icto n u l: Homo rufus
raro bonus1. D ar m arele pu b lic l p ie rd u din vedere i tim p d e m ai m uli an i el
nu m ai a tra se aten ia nim nui.
n an u l 1916, R o m n ia d e c la r rzb o i P u te rilo r C e n tra le i trim ise n
lu p t d o u a rm a te , c o m a n d a te u n a d e g e n e ra lu l A v e re s c u , c e a la lt d e
g en e ralu l P re za n . A v eresc u sc rie n m e m o riile sa le c la sta tu l m a jo r al lui
P rc za n se a fla un o fie r, A n to n e sc u , c a re p re a s c o n d u c to tu l . P en tru
o fie rii arm a tei lu i P rc za n , a c e a st im p re sie c o n s titu ia o c e rtitu d in e . D e
fic c a rc d a t cn d se in e a o c o n fe rin la sta tu l m a jo r ei l g sea u , n tr-a d e v r
a e z a t ln g g e n e ra l, pc m a io ru l A n to n escu , t cu t, m o ro c n o s, cu u n a e r
a b sen t. n m o d in v a ria b il, g en e ralu l spunea: A n to n e sc u a p rim it o rd in e d c la
m in e. El vi le v a c o m u n ica - A n to n e sc u fc ea apoi e x p u n e re a , c a i cu m a r fi
fo st a d e v ratu l ef, fr s fie c o n tra z is sau n tre ru p t. D ac , la s frit, v reu n
c o m a n d a n t d c m a re u n ita te av e a d e c e ru t o p re c iz a re , el o d d ea. P re za n
n c u v iin a cu ca p u l. n a c e st fel a d u s A n to n e sc u a rm a ta lu i P rc z a n d in

M oldova n M u n te n ia , u rm rin d u -i p e g erm a n i, ap o i n .T ra n s ilv a n ia , m ai


d ep arte n p u sta u n g ar, m ai apoi btnd pe T isa tru p ele lui B e!a K un i in trn d
in B ud apesta. P rczan a fo st av a n sa t m areal i a u re o lat d e g lo rie n aio n al.
A ntoncscu a fost trim is ca ataa t m ilita r m ai n ti la P a ris, ap o i la L o n d ra.
P entru S talu l M ajo r rom n era d e o se b it de p reio s s aib n ca p ita le le
aliate un ofier de ta lia lui A ntoncscu, P en tru cam arazii si, era co n fo rtab il s-l
tie a tl de d ep a rte. D in p c atc, veni i tim pul de a-1 a v a n sa g en e ral. S i se d ea
gradul i s fie lsat la L o n d ra? E l se d e scu rca ad m irab il i, lu cru su rp rin z to r,
i fcuse ch iar i p rieten i. N um ai c e ra m p o triv a tra d iiilo r arm a tei ro m n e d e
a av ea un g eneral pe p o st dc ataat m ilita r. S se am n e av a n sa re a sa? A sta nu
era n ici m car de im aginat. A tunci treb u ia s se n a p o ie z e la B u c u reti?
P ersp ectiva dc a- vedea reap rn d n c ld irea S tatu lu i M a jo r era su ficien t ,
ch iar n acea p e rio a d n care se cre d ea n p ac ea etern , p en tru a se rsp n d i o
atm o sfer dc rzboi rece...
I se trim ise o lu n g scriso are, p lin d e m g u liri i v iclen ie. S e n c e p e a
prin a i se rep e ta c rap o artele sa le erau d c o v alo are n ep re u it , c i
n d e p lin e a m isiunea n p rim a ca p ita l a lum ii cu un su c ce s in c o m p arab il, c era
d e n en lo cu it. D up ac e a st in tro d u cere, i se ex p u n e a d ile m a c a re to rtu ra S tatu l
Major: fie s-l avanseze general i s se grbeasc suprlo area o b lig aie d c a-1
rechem a la B u c u reti, fie - d ac el co n sim e a - s fie m e n in u t n ac elai g rad
pentru a i se p erm ite, n interesul rii, s co n tin u e o p era sa a d m ira b il la
L ondra. N um ai el treb u ia s hotrasc. i el h o tr fr o v ial. R sp u n se c
av ea sp eran a c va reui n no u a m isiu n e ce i v a fi n c re d in a t n R o m n ia,
sp re d ep lin a sa tisfac ie al e filo r si. T re b u ir deci s-l av a n se z e i s i su p o rte
p rez en a la B ucu reti.
T rin ita te a c a re c o n d u c e a pe a c ea v re m e a rm a ta se c o m p u n e a d in
M ajcstate a S a R e g ele, M .S. S tatul M ajor, al crui n u m e o fie rii nu-1 p ro n u n au
d ect cu sfial, aa cum v orbeau em ig ran ii rui d e sp re m arii duci d in fam ilia
R o m an o v , i din M in iste ru l A p rrii N aio n ale , c a re sp u n e a n to td e a u n a
am en la h o t rrile ce lo rlali doi. n a p o ie re a lui A nton escu a a d u g a t o a p atra
co m p o n ent. C o m p o n en t n sensul stric t al term en u lu i. G en e ra lu l. G en e ra lu l,
pu r i sim plu. N ici o g ac nu s-a fo rm at n ju ru l su. i n ici un o fie r nu se
p u tea lu d a c el i p u rta un interes d eo seb it. N icio d at n -a fo st u rm at cu alta
stric tee cea d e-a treia p o ru n c a ca teh ism u lu i bunului m ilitar ro m n , c a fa dc
C in cle R ou: cea du p care trebuie s le fereti s ap ari n faa su p e rio ru lu i tu.
D ar cei m ai m uli o fie ri, dei se su puneau p re sc rip iilo r reg u la m en tu lu i,
ad e se a m p rte au o p in iile m ai puin o rto d o x e a le g en e ralu lu i A n to n cscu . El
nu avea n c p u te re a , d ar avea d eja au to ritate a. n cele d in u rm , reg e le se
d cc isc s fuzio n eze corpul i spiritul arm ; tei, num indu-1 efu l S uitului
M ajor.
n epoca rzb o iu lu i total, pe un d e trece o are lin ia dc d e m a rc a ie n
interiorul sta tu lu i, n tre co m p ctc n a m ilita rilo r i ac ee a a c iv ililo r? P en tru
A n to n cscu, ca nu ex ista . M inistrul de finane, c ru ia i in c u m b sa rcin a d e a
fin an a arm am en tele; m in istru l dc In tern e, ca re e ste r sp u n z to r d e m o ralu l i
co m p o rtarea p o p u la ie i, m in istru l E c o n o m ic i N a io n a le , c a re c o n tro le a z
p ro d u cia i su rsele d e m aterii prim e; m in istru l A fa c e rilo r E x te rn e c a re se

p reo c u p de p relim in ariiic cc p riv csc ultim a ratio re g u m 8. O are n u treb u ie s


c o lab o rez e toi cu e fu l arm atei? P en tru A n to n escu , a c o la b o ra n se am n a se
su b o rd o n a. C u un astfel de e f de sta t m a jo r, m in iste re le nu vor n trz ia s
d ev in secii a le S tatu lu i M ajor, spu n eau , g lu m in d , p arla m en tarii.
D ar ar fi n se m n a t s te n e li grav atrib u in d u -i am b iii p o litice . El se
d ed ica cu a tta ard o are p ro b lem elo r, sa rc in ilo r sale, n e t i-ar fi fo st cu n ep u tin
s citez e m ca r n u m e le e filo r de p artid e. C eea c e se p etre ce a d in c o lo d e
co m p ete n a o am en ilo r n un ifo rm nu-1 in te resa a b so lu t d elo c. Bun cre tin ,
d eo a rece aceasta era n trad iia arm a tei, m o n arh ist p en tru c fcu se ju r m n t d e
cre d in reg e lu i, p a trio t fiin d c sc n c a d ra n p ro b lem ele A p rrii N a io n a le , el
e ra tipul om u lu i d efo rm at p ro fe sio n a l. P o litic ie n ii n s nu se l sar n e la i i se
tem eau de drum ul spre o d ic tatu r m ilitar. A tunci cn d ci nu se n e le g e a u n
nici o p riv in , erau p e p u n ctu l d e a sc pu n e de ac o rd a su p ra n ec esitii d e a-1
n d e p rta p e eful statului m ajor, cn d ac esta, pe n ea te p tate, i d d u d em isia .
C are p u tea s fie cau za acestei h o t rri su rp rin z to are? P ro v erb u l fran cez
spune: il faut ch e rch er la fc m m e 9. E ra, n tr-ad e v r, d in cau za unei fem ei,
E len a L upcscu.
V iaa p articu la r a regelui nu-1 interesa pe g en e ral. P uin i p sa d e
faptul c sa lo an e le fav o ritei erau so c o tite de p o liticien i d re p t an tica m e re ale
p u terii. D ar veni i ziua cnd m in istru l A prrii N aio n ale , d up c e l-a au z it
p ro te s tn d m p o triv a av a n s rii u n o r o fie ri fr m e rite , i p u se p e ta p e t
rec o m an d rile i c rile de vizit ale doam n ei L u p cscu . A tu n ci, c o n flic tu l
izbucni. D up cc a a m en in at cu d em isia , A n to n escu a sfirit p rin a b iru i. D ar
era ac ea sta o v ic to rie decisiv? E lena L u p cscu nu cre d e a n in c o ru p tib ili;
d eg e a b a e ra cl un n c p n a t, cci n d c m n a re a fe m in in v a re u i s-l
m b ln zc asc .
U n supeu intim , o ferit de reg e, n ap artam e n te le sale p riv ate, i reu n i p e
cei doi op o n en i - A ntonescu er p la sa t n d rea p ta E len ei L u p csc u , ia r d e
cealalt parte a m esei, C arol sup rav eg h ea, cu o p riv ire n elin itit, p e in co m o d u l
su slu jito r. A ccsta n u -i n g d u i nici o ab a te re . .tiu, i sp u se v e c in a sa
co n fid enial, ct de m ult v aprcciaz regele. D e cte ori n-a rep etat cl c, n tr-o
zi, A n tonescu va fi p ree d in te le C o n siliu lu i su. L a to ate a c e ste lin g u iri,
g en eralu l rsp u n d e a prin m onosilabe; p riv irea sa i p stra se v erita tea ; rm n ca
g lacial. T o ate acestea au fost p u se p e seam a caractcru lu i su n eso cia b il. A d o u a
zi d im in ea a, m arealul C urii a g sit n co re sp o n d e n a sa o sc ris o a re a lui
A nto n escu ad re sat lui. A cesta l asig u ra , m ai n ti, c nu este nici p refc u t,
nici ip o c rit i c n dccu rsu l ca rierei sale a v u sese de a fac e, ca o al lu m ea, cu
to t felul de fem ei. D ar, adu g a cl, re c e n t av u sese o c a z ia s co n state c
frecv cnuirea an u m jto r fem ei este p ro fitab il p en tru o fie rii a c ro r lip s dc
sc ru p u lc le in e loc de m erite. A sem enea ofieri nu fac c in ste arm atei. O ri,
to cm ai ac e a st calc i fu sese desch is i lui, cu o sc ar n a in te . El co n sid er c
un e f dc sta t m ajor, care s-ar p reta la o asem e n ea situ a ie , ar c o m p ro m ite
d em n ita tea arm atei. n co n secin , el a d re sa m a re alu lu i C u rii, n acelai p lic,
scriso area sa de dem isie, p entru a fi p rezen tat reg e lu i. A n to n escu nu tia
atu n ci c sc n c h e ia d efin itiv ca riera sa m ilita r p ro p riu -z is. D ar el se n d o ia c
situ aia va dura m u lt tim p i se p use pe ateptare. C a sa sa era la m unte; sc o cu p a

dc g rdinrit; crctca psri; co n c cp e a p en tru e le in stala ii m o d el. C e -a r fi p u tu t


el s fac, cl ca rc nu v ed e a un p eisaj d ec t p entru a-i g si p u n cte d e sp rijin
m ilitare i un p o p o r nu-1 interesa d cc t p en tru a-i e v a lu a n u m ru l d e d iv izii? N u
era cl om ul care s ca u te av en tu ra n lu m e a civ ililo r. A v en tu ra veni s -l ca u te la
61 acas, sub n f ia re a p o liticien ilo r. N u trecea s p tm n fr ca u nul sau
nitul din p artid ele o stile clicii reg elu i s nu-i trim it un em isa r. Ce mai vor de
In mine aceti magnai ai sufragiului universal?, sp u n e a el. E ra fo arte sim p lu .
R egele av e a m p o triv a lui pe n aio n a l- r n itii lui M a n iu , p e lib e rali i
leg io n arii lui C o d rean u ; m p reu n , ei re p rez en ta u a p ro a p e n tre a g a o p in ie
p u b lic. M icile p artid e, ca rc rsreau c a c iu p e rc ile d u p p lo a ie , p en tru a
rspunde la un eventual apel al coroanei, nu aveau nici o p riz asu p ra p o p o ru lu i,
n aceste co n d iii, nu-i m ai rm n ca lui C aro l, m ai d ev re m e sau m ai trziu ,
d ect s ca p itu lez e sau s recu rg Ia o d ic ta tu r m ilitar. O ri, to cm ai aceast
ultim carte se p reo c u p au oam enii politici s i-o sustrag . D c ac e e a , ci lu p tau
cu n v e ru n a re s atra g n clanul lor pc reg ele n en co ro n at al arm a tei. E rau cu
att mai pu in n g rijo rai c nu vo r reu i cu c t de cn d cl se re v o lta se m p o triv a
in flu enei fav o rite i, I so co tcau d rep t unul d in tre ai lor. n a c e a st p riv in , se
n elau cu d csv rire. G en e ra lu l i d etesta i pe unii i p e c e ila li. D c ce,
rep eta cl, nu se p lic tisesc s m ai revin. O are n-au p le c a t n to td e a u n a cu
m in ile goale? C asa i fu pu r i sim plu m p re su ra t d c ag e n i ai S ig u ra n e i, ale
cro r trad iii i m etode nu aveau nim ic dc in v id iat dc la G e s ta p o 10 i G .P .U .u .
i sp io n au cele m ai m ici g estu ri, rap o rtn d de u rg en reg e lu i fre cv e n tele
co n v o rb iri pc ca re p retin d eau c le -a r fi su rp rin s; n o tau cu g rij n u m ele
v izitato rilo r. O fierii a c tiv i care au av u t cu ra ju l s su n e la p o a rta sa au fost, fr
cx c c p ic , d em ii d in fu n c iile lor. N u m ai c iv a m ilita ri p e n s io n a i m ai
n d rzn eau s vin s-l vad. A fost fo to g ra fiat fcn d ski cu C o d rea n u , n
c o m p a n ia lu i N ic o la c L u p u , v ic e p r e e d in te al p a r tid u lu i lui M a n iu ,
p lim b n d u -sc p rin m uni cu m em bri in flu en i ai p artid u lu i lib eral. T o tu i, a fost
im posibil s sc p ro b ez e c s-ar fi an g a ja t n p o litic. A tu n ci, se rese m n ar s
in to n eze aria calo m n iei: l-au a c u za t de b ig a m ie . S o ia sa d iv o ra se n strin ta te
i sc p retin d ea c divorul este nul, n rap o rt cu le g ea ro m n . C u to at
p resiu n ea g u v ern u lu i, m ag istraii nu au p u tu t d c c t s c lase ze d o sa ru l. R eg ele
n n eb u nea: d o ta t cu o rar in te lig e n , d a r i cu un c a ra c tc r im p u lsiv , cl era m ai
ales d om in at dc fric, o fric tiran ic, su fo ca n t. S-l rn e ti p e C in c lc R o u i
totui s nu-I striv e ti... l trim ise pc M a realu l C urii p en tru a-i d a asig u r ri c
cl, reg ele, nu avea nici un am estec n afa ccrca cu b ig a m ia . P o arta casei lui
A nto n escu a rm as n c h is n faa em isaru lu i regal. G en e ra lu l, i s-a rsp u n s,
nu v o rb ete cu Iachcii.
D in tre toi oam en ii politici care d oreau cu a v id ita te s se ap ro p ie d e
A ntonescu n-a ex ista t d e c t unul sin g u r pc ca re l-a ad m is i l-a p rim it n
anturajul su, ar tn d u -i o o are care p rieten ie. E ra sc riito ru l O cta v ia n G oga.
A ccsta era i un ta len tat p o v estito r, ca rc tia s in treaz, o rc n tre g i, a te n ia
so ld atului taciturn. G o g a era eful p artid u lu i n aio n al-c rc tin i se m e n in e a, cu
m ult n d cm n are, n eu tru n tre celc d o u fronturi p o litice. C a ro l a fc u t ap el
c tre cl p en tru a sa lv a m o n arh ia. I-a d a t m n lib e r , cu s in g u ra c o n d iie de
a-1 num i p e A nto n escu n fruntea M in isteru lu i A p rrii N aio n ale .

G o g a l c u t p c g en eral. R efuz, fiin d c v ei o rien ta p o litic a n o astr


e x te rn spre G erm ania. D ar treb u ie s se fac o n e le g e re cu H itlc r n a in te
d c a fi stp n la P raga. C eea ce trebuie este c a H itie r s fie m p ie d e c a t s
aju n g stp n la P raga. A sta nu este treaba R om n iei. E ste v o rb a de R o m n ia:
p re z e n a m ea n fru n te a g u v ern u lu i v a fi o asig u ra re p e n tru G erm a n ia, iar
p re z e n a d u m n e av o a str la A p rarea N aio n al va fi o g ara n ie p en tru F ra n a i
A n g lia c tru p ele n o astre nu vor lupta n ic io d at m p o triv a lo r . A rg u m en tu l a
a v u t efect. D up o scurt reflecie, A ntonescu i d d u co n sim m n tu l. P en tru
O ctav ian G oga, o p o litic d e ap ro p ie re de G erm a n ia p re a o b lig a to rie. L a
n c ep u tu l an u lu i 1938 cn d cl a p relu a t p uterea, d ru m u l pe care i p ro p u sese
s-l u rm ez e e ra ccl ca re l co n d u sese la B erlin p e co lo n elu l B eck i p e
S to iad in o v ici. M otivele ca re l d eterm in a u s urm eze ac est drum erau aceleai
ca i ale P o lo n iei i Iugoslaviei.
D u p p rim u l r z b o i m o n d ia l, d c m o c ra ia triu m f to a re a in s ta u ra t
p retu tin d en i p arla m en te alese pc b aza sufrag iu lu i u n iv ersal. In R o m n ia , c a i.
n alte ri, s-au fcut eforturi pentru ad ap tarea in stitu iilo r lib e rale d in O cc id cn t
la stru ctu ra m ed iev al a statu lu i. N u s-a re u it d c c t p e ju m ta te : ele au rm as
ca o co n stru c ie tran sp lan ta t pc an teren virgin i fr n ici o tem elie. D ar, n
acelai tim p, tratatu l dc p ac e dd u se sa tisfa c ie a s p ira iilo r n aio n ale. P en tru
p rim a oar, p o p u laii ca re fuseser m p rite , tim p dc se c o le n tre R u sia,
U n g aria, T u rcia, A u stria, se vedeau reu n ite, n to ta lita te sau n m a re p a rte , n
in terio ru l ac elo rai fron tiere. P atrio tism u l lo r n tin e rise , v ia a lo r p o litic se
ren n o ia. R o m n ia nu-i mai n c p e a d e entuziasm i d e rec u n o tin . i cu m e a
fu sese su sin u t n m od special d e T a r d ic u 12, F ran a e ra n u m it acum so ra m ai
m arc, iar alian a cu F ran a era ca lific a t d re p t trad iio n al . T ra d iio n al ? D a,
cu co n d iia dc a se p u rced e la cre area u nei trad iii, cci n trec u t alian a nu
m erg ea m ai d ep a rte dc n c ep u tu l anului 1916, cn d Io n el B rtian u a fc u t ca
a ra sa s intre n rzboi m p o triv a P u terilo r C en trale.
D up v ic to ria A n ta n te i, R o m n ia a r m a s a ta a t id e ii se c u rit ii
co lec tiv e . n estu l E uro p ei, ac ea st p o litic av e a lu p t to ri n fo ca i ca B en e,
P o litis, T itu le s c u 13, p en tru a-i cita d o ar p e cei m ai im p o rta n i, cci la n c e p u tu l
co lab o rrii in te rn aio n a le , sub eg id a L ig ii N a iu n ilo r 14 p o p o are le E u ro p e i
d an u b ien e i b altic e i im ag in au c, n t rin d se c u rita te a co le c tiv , i as ig u ra u
p ro p ria lor aprare. O are p reo c u p area p entru fro n tiera d c r s rit a c o n tin e n tu lu i
n u se m a n ife s ta s e p rin in te rv e n ia g e n e ra lu lu i W e y g a n d n r z b o iu l
ru so -p o lo n cz i prin efo rtu rile fcute p entru a rid ic a n faa U n iu n ii S o v ietice
un co rd o n san itar? O am enii politici educai n tr-o m e n talita te p arla m e n ta r
p stra r m u lt tim p ac ea st iluzie. n sch im b , m ilita rii nu v ed e au p ro b le m e le d in
a c e e a i p e r s p e c tiv . D is c u rs u rile , sp u n e a u c i, c o n ta c te le d ip lo m a tic e ,
n d e m n a re a o am en ilo r dc sta t nu p o t m od ifica re a lit ile strateg ic e. S e cu ritate a
rm n ca, p e n tru ci, o ch e stiu n c m ilitar. n E u ro p a , b az a ac estei secu rit i,
n u m it co lec tiv , era fr n d o ia l arm ata francez. F ra n a d isp u n e a d c ce l m ai
p u te rn ic in stru m e n t de rzboi din lum e, p c ca re c a p retin d ea c l o fe r cu
g en e ro zita te aliailo r si, ca p rin cip al g ara n t al p cii. rile in te resa te n
m e n in erea situ aiei sta b ilite ia V ersaillcs treb u iau , n cazul unui nou rz b o i,
s -i su b o rd o n e z e a c iu n e a lo r m ilita r d o ctrin ei S tatu lu i M a jo r fra n c e z .

( )('ijcrilor polo n ezi, rom ni i iu g o slav i, un lucru le ap ru im ed iat ca e v id en t.


Punctul de vedere fran ccz nu in ea se am a n nici un m od d e in te re se le a lia ilo r
sfii n E u ropa dc rs rit. T em ele m ilita re pe care P arisu l a c c e p ta s le stu d ie z e
tu com un aveau, in v a riab il, ca subiect, ap rarea R in u lu i. M a re a p u te re m ilita r
a secu ritii co lec tiv e nu-i punea d elo c p ro b lem a soartei u lte rio a re a a rm a te lo r
care, n co n c ep ia sa , treb u iau s a ta c e p c Ia sp ate G e rm a n ia la n c e p u tu l
rzboiului. E a le trata d rep t trupe de sa crificiu , p ara u tate n sp a tele in a m icu lu i.
S ecu ritatea c o lec tiv nu era deci d e c t se cu rita tea F ran ei i a M arii B ritan ii.
U n ia M aginot, p ro d u su l acestei co n cep ii a S tatu lu i M ajo r fra n ce z, c o n s titu ia
d o v ad a m a teria l a ab a n d o n u lu i E uropei de c tre d em o craiile o cc id e n tale.
A ntonescu o b in u ia s sp u n c lu m ea v ech e a su p ra v ie u it r z b o iu lu i
din 1914 - 18 g raie d o a r a do u m ari btlii: V erdun i T a n n e n b e rg 15. C e ea c e
fcuse m arealul P ctain p en tru E u ro p a o cc id en tal, re a liz a se F eld m a rea lu l
von H in d en b u rg p en tru E u ro p a o rien tal . V isul ultim u lu i a r d e a p rim i p ara d a
o tirilo r sa le la B erlin a r fi co n stitu it, p en tru p o p o are le c a re triau n tre R u sia
i Im p eriul lui W ilh elm al II-lea, un d ez astru m ai m a re c h ia r d e c t v ic to ria
pru sacilor.
n secolol al X lX -lea , R usia sm u lsese d eja R o m n ie i B a sara b ia. E a
purta atunci m asca celei ce p ro teja pc cre tin ii o rto d o ci d in Im p eriu l o to m an .
Mai ap o i, s-a e rija t n cam pion al p an slav ism u lu i i p rin a c ea sta nu fcu se
altcev a d e c t s d ev in i m ai p eric u lo as, cci fiind elib erai srb ii, c ro a ii i
ceh ii, ca i-ar fi ex tin s in flu en a m u lt d in c o lo de te rito riile o cu p a te d c ro m n i.
Sc ntm plase, p rin tr-o m inune, ca R u sia i G erm a n ia s se p rb u e asc ap ro a p e
n ac elai tim p, n 1917 i 1918, i c F ra n a i A n g lia p ro fita se r d e aceasta
p entru a co n stitu i n E u ro p a o rie n ta l sta te in d e p en d e n te i re la tiv o m o g e n e.
D ar R u sia i G erm a n ia i-au rev e n it rep e d e i atu n ci R u sia i-a a trib u it o n o u
m isiune. E a i-a p u s su b p ro tec ia sa p e p ro letarii din to a t lu m e a, dei ac e tia
nu-i cereau nim ic. V rn d -n cv rn d , K arl M arx a in tra t n se rv ic iu l im p eriu lu i
arist, tran sfo rm at n R e p u b lic a S o v iete lo r i a rse n alu l e x p a n siu n ii ru se ti s-a
m bogit, cu faim o asa lozinc: p ro letari din to ate rile, u n ii-v ! E u ro p a dc
E st p riv ea cu m ai m u lt n elin ite spre rs ritu l co m u n ist, d e c t sp re G erm an ia.
Cum la L iga N a iu n ilo r nu era vorba d cc t d esp re se cu rita tea F ra n ei i a M arii
B rita n ii, in stitu ia d e Ia G en e v a a fc u t o p rim ire e n tu z ia s t to v a r u lu i
L itv in o v I6. U R S S a d e v e n it unul din su sin to rii p rin c ip a li ai se cu rit ii
c o lc c tiv c . R o m n ia i P o lo n ia , p rim e le s a c rific a te c a u z e i O c c id e n tu lu i,
resp in g eau ca d rep t o ex trav ag an ideea dc a ac o rd a A rm atei R o ii, n caz d e
rzb o i, accep tu l dc lib er trecere prin te rito riile lor. D in p c a te , a c e a sta era,
n ccp n d din anul 1935, m ai m ult dcct o su g estie, era a p ro a p e o p re te n ie a
F ranei i M arii B ritan ii. T itu lcscu , p en tru faptul dc a fi d a t p re a m u lt aten ie
acesto r arg u m en te ale P arisu lu i, a fost co n slrn s, cu to t im en su l su p restig iu ,
s p r sea sc afa cerile externe; i apoi, cn d vru s c a n d id e z e d in n o u p e n tru
C am er, nici n-a n d r z n it m car s ia contact d irec t cu ale g to rii si; i-a fcu t
toat cam p an ia prin g ram ofon.
M voi o p u n e com u n ism u lu i n o rice p u n c t al g lo b u lu i , sp u n e a H itler
n d isc u rsu rile sale. n ac elai tim p, d em o craiile o cc id c n ta le sc strd u iau s
atrag A rm ato R oie spre inim a E u ro p ei. C e era deci m ai n o rm al, p en tru

n aiu n ile am en in ate de co m u n ism , d cc t s-i ca u te se cu rita tea a l tu ri de


R e ic h ? P o lo n ia a fost p rim a c a re a tras, n c d in 1934, c o n c lu z iile c e se
im p uneau; ac e a sta se e x p lic prin faptul c ea e ra sin g u ra a r d in E u ro p a dc
r s rit co n d u s d e m ilitari.
R e ze rv e le lu i A ntonescu fa d e p o litic a g erm a n o fil, p e ca re d o re a s-o
in a u g u re ze p rieten u l su G oga, erau n te m e ia te p e arg u m e n te d e o rd in m ilitar.
D u p p re re a sa, G erm an ia s-ar fi ferit s d ec la n ez e un nou rz b o i, ce
p rez en ta riscu l dc a lu p ta p e d o u fronturi. rile ce se aflau n tre U R S S i al
T re ile a R cich , sp u n ea A n to n escu , av eau d e n d e p lin it o m isiu n e: s m p ie d ic e ,
p rin m p o triv ire a lor, n c h eie re a unui tratat m ilitar n tre F ran a i R u sia. A ceasta
din urm , inut de L o n d ra i de P aris ca atu de u ltim o r n p o litic a lo r
a n tig erm a n , co n stitu ia o am en in are destu l d c se rio a s , p en tru a-1 m p ic d ic a
p c H itlcr s tu lb u re pacca. D ar A nto n escu era de ac o rd cu id e ea c, d ac a lia n a
fran co - ru s v a deveni un fapt m p lin it, R o m n ia s ia p o z iie h o t rt a ltu ri de
G erm a n ia, sin g u ra p u te re eu ro p e an care p u te a, n caz d c rz b o i, s b are ze
d ru m u l A rm atei R oii spre in im a co n tin en tu lu i.
n ciu d a an g lo filici m in istru lu i su al ap rrii n aio n ale, p re siu n ile
co n ju g ate e x e rc ita te asu p ra B u c u re tilo r de o c c id c n tali i U n iu n ea S o v ictic i
cre ar lui G oga, ch ia r de la n c e p u t, m ari d ific u lt i d e o rd in c c o n o m ic i
p o litic. M osco v a a aju n s pn la a acuza p o liia ro m n d c a fi rp it p e un
se c re ta r al le g aiei so v ie tic e, B u tcn k o , i a m en in a s re c u rg la m su ri
c x c cp io n alc co n tra R om niei! B uten k o a rea p ru t la R o m a, unde a d ec la ra t
p rese i c a ales lib e rtate a. A c e st fap t n -a sch im b at situ a ia - K rem lin u l n eg a p u r
i sim plu c B u tcn k o a r fi B utcn k o i co n tin u a d ia lo g u l pe acelai ton rid ic at.
R e g ele C arol fu cu p rin s de sp a im i i ceru lui G o g a d em isia pc loc. O m u l de
sta t sc rz b u n n felul su. P en tru a e x p lica rii p lc c a rc a sa, el in u un ultim
d isc u rs la rad io i l n c h e ie strig n d : Israel, ai n v in s! E ra p e n tru p rim a d a t
c se fcea o alu zie p u b lic Ia influenii pc ca rc E le n a L u p escu i co re lig io n a rii
si o ex e rcita u asu p ra regelui. C arol ab ro g co n stitu ia p rin tr-u n sim p lu d e c re t
i in stau r d ic tatu ra , nu fr a-1 ru g a p c A n to n cscu s nu-1 p r sea sc . D ac
lai m in isteru l, i sp u se el, e an a rh ic . G en e ra lu l rm ase la p o stu l su. N u
p en tru m ult tim p. D up ctcv a luni i relu locul su d e retrag e re la m u n te , iar
ag e n ii S ig u ran ei p o stu rile lor dc ob serv aie.
n tim p u l verii an u lu i 1938, un z ia rist fra n ce z c u n o sc u t m i ccru s i
aran jez o n tre v e d e re cu A ntoncscu. A ccsta, n a in te d e a-1 prim i, d o ri s
citea sc u n ele d in tre a rtic o le le lui. D ar este un trd to r , m i sp u se cl. N u
v reau s intre la m ine. D ac in sist s m vad, v in o cu d n su l la ora cn d m i
fac p lim b area m atin al p e osea. A colo i voi p e rm ite s-m i v o rb ea sc .
Z ia ristu l i vorbi n tr-a d e v r de H itlcr, dc G erm an ia, d c n oua o rd in e. A n to n cscu
a v o rb it d e F ra n a i de e fii si m ilitari i l-a sftu it s se o ste n ea sc m ai m u lt
s fac s ren v ie n p ro p ria sa ar spiritul de la V erd u n , d e c t s fie p re o c u p a t
s ac o p e re d u m a n u l cu flori.
A poi, a v en it i acordul dc la M unchen. V irtu al, H itlc r sc a fla d eja Ia
P rag a. A nto n cscu n e le se c p entru ara sa o rie n ta re a sp re A x d e v e n e a
o b lig a to rie. P arad o x a l, ca n cclaru l celu i de al treilea R cich i C h u rch ill e ra u d e
aco rd asu p ra scm nificaici accstu i m om ent p olitic. P o p o arele d in v alea D u n rii

v o r c d ea unul d u p altul sub in flu en a G erm a n iei i a c e a s ta f r lu p t ,


d ec la r om ul de sta t b ritan ic n C a m e ra C o m u n elo r. C a m p io n ii secu rit ii
c o le c tiv e ca p itu lau la M unchen, n faa n aio n alism u lu i ren v iat. E ra a d e v ratu l
se n s al ev en im en tu lu i.
H itle r re a firm a p rim atu l ideii n aio n ale. El c e re a A n s c h lu s s -u l17 A u striei
d u p p rin cip iu l w ils o n ia n 18. L a V ien a, ca i la B erlin , d o rin a d e u n iu n e era
fie rb in te . P e n tru S u d c i, c h e stiu n e a e ra a c e e a i. C e le p a tru m ilio a n e d e
g erm a n i, pe care tratatu l d e la V ersailles le a trib u ise C e h o slo v a c ie i, v oiau s se
u n easc cu co n a io n a lii lor. E i nu erau sep arai de R e ic h d e c t p rin tr-o fro n tier.
N ici o en c la v ce h nu se gsea n tre g erm a n ii d in B o e m ia i cei d in B av aria.
D in p u n ctu l de v ed e re al d rep tu lu i p o p o a re lo r d e a d isp u n e d e so a rta lor,
fro n tiera trasat Ia M unchen era m ai jusrt d e c t cea h o t rt la c o n fe rin a de
pace. N ici p o p u la ia L o n d rei, nici cea a P arisu lu i nu treb u ie s resim t o ru in e
retro sp e ctiv p en tru p rim irea en tu zia st pe c a rc au fc u t-o Iui C h a m b c rla in i
lui D ala d ie r, la n a p o ie re a lo r din B avaria.
D up eecu l secu ritii co lec tiv e , ap rea o no u sp e ra n . n Ioc s
co n tin u o o lupt sc cu lar, celc patru m ari p u teri ale O cc id en tu lu i p reau
disp u se s co lab o reze.
P ersp ec tiv e le carc se d esch id eau n faa lui H itle r e ra u g ran d io a se.
O cc id en talii v en iser s-i d o v ed easc d o rin a lor de p ace. i a c e a st p ace nu
m ai treb u ia s fie n te m e iat, ca c e a de la V ersailles, p e sl b ic iu n e a g erm an ,
ci pe co o p e rarea n tre eg ali. H itler in e n m in ilc sale v iito ru l E u ro p e i. E l a
c tig a t rzb o iu l fr a d a o lupt sp u n e a A ntonescu.
A cest su cces p o litic era d u b la t i su sin u t d e un su c ce s id eo lo g ic. T o ate
m ic rile p o litic e d e d rea p ta au p u tu t fi tax ate d re p t c o lo a n e a c in c e a ale
p artid u lu i n a io n a l-so c ia list i fa sc ist ita lia n . n re a lita te , d iv o ru l c a rc s-a
p ro d u s n tre apusul i rs ritu l E uropei av e a ca u ze m ult m ai p ro fu n d e d ec t c e le
in v o c ate de ap rto rii id e o lo g iilo r lib erale. E u ro p a p o p o a re lo r tin e re se b iz u ia
p e c iv iliz aia O cc id en tu lu i, tria din id eile i urm a ex em p lu l su . A c e ste ri,
ca rc nu aveau n sp a te le lo r o isto rie in d e p en d e n t d e c t d e c tcv a d ec en ii, se
g rb eau s recu p ereze tim pul pierdut. D ac nu aveau trecu t, ele tn jea u s aib
un v iitor. n ac clai tim ., n aiu n ile cu o v e c h e c iv iliz a ie p arc nu g sea u n im ic
m ai bun de fcu t d e c t s d rm e ceca ce co n stru iser. C d e re a B a stiliei,
b aricad ele din seco lu l al X lX -lea , rev o lu ia din o cto m b rie d e Ia P c tr o g r a d 19
d ev e n ise r d in tr-o dat, p en tru n v m n tu l d em o cratic, c e le m ai fru m o ase
p ag in i ale isto rici. A c a ric a tu riz a pe so ld a tu l ca re a s c u lt o rd in e le p rea
o b lig a to riu p en tru sp irite le elib erate ale lum ii vcchi. A ceast n o u o rien tare
pe carc o adopt O ccid en tu l aprea tin e relo r p o p o are ca un n au frag iu al cu ltu rii
eu ro p e n e. i ele nu erau deloc d isp u se s o urm eze.
U nii slavi se sim eau irezistib il atrai spre M o sco v a. P a n sla v ism u l
ad u c ea b cn eficii U R S S -u lu i aa cum ad u sese b en e ficii a rilo r. D e altfel,
cu v n tu l iu g o slav n su i nu este d ec t o ex p re sie p an slav . P rin a p a rte n e n a la
aceeai ras, p o p o are le dc d iferite n aio n alit i a ju n g ea u s fo rm e ze un to t
unitar. P en tru ca B elg rad u l s poat m en in e ec h ilib ru l n tre B erlin i M o sco v a,
p rin u l reg en t P aul i co lab o rato rii si au treb u it s fac efo rtu ri co n tin u e.
B ulgarii dc ras sc it sla v iz at artau rv n a g rb it a n eo fitu lu i p e n tru m area

fam ilie slav; p ro fu n d a g erm a n o filie a ce rcu rilo r m ilita re m en in ea b a la n a n


ech ilib ru . S u b p re siu n e a g erm an , ce h ii au o p ta t p e n tru M o sco v a. P o lo n e z ii,
C ro aii i S lo v ac ii, d ato rit in flu en ei b ise ricii ca to lice , ez itau n tre n aio n alism
i in te rn aio n a lism . n c o n ju ra i d e ac ea st m as slav , u n g u rii i ro m n ii e ra u
m p in i, prin in stin ct d e co n serv are, sp re id e o lo g iile n aio n aliste . D ar m ai e ra
cev a. E v o lu ia sp iritu a l c a re a ju n sese la m a tu ritate n O cc id en t, cufundndu-1
to to d a t n scep ticism , n-a fost d e c t p arial urm at d e estu l c o n tin e n tu lu i. n
E stu l E u ro p ei m ai rm n ea n c d c fcu t p n i re v o lu ia lui C o p e rn ic i
G a lile o G alilci. n S erb ia, n B u lg a ria , c a i n R o m n ia , ra n ii, c a re
rep rezen tau 80 % d in p o p u la ie , n c nu d esco p e riser sistem u l p la n eta r. P e n tru
ci, acesta rm n ea ac elai cu sistem ul su sin u t d e te o lo g ii ca rc l-au c o n d a m n a t
p e G alilei. B olta alb astr p e ca re ei o vd cnd p riv esc ceru l es te n c , p en tru
ei, lcaul lui D um nezeu. D iv in itate a i p stre az p re z e n a sa m ateria l. F iii
ac e sto r rani n v a g eo g ra fia n m an iera o cc id e n tal; un an d e c o al este de
aju n s c, n cugetul lor, o lum e ca rc i av e a sen su l su , m o ra lita te a i
e x p lic a ia .sa n prezen a m aterial a d iv in itii, s se p rb u e asc . E ste su fic ie n t
s citeti sc ric rilc b ab u zu c ilo r rui p en tru a-i da seam a de stad iu l n c a rc se
afl lu p ta id eo lo g ic n E u ro p a o rien tal. N eg a re a e x iste n e i lui D u m n ezeu
r su n aici ca un a c t dc curaj sau ca un strig t re v o lu io n a r. D ac D u m n ez eu
n u ex ist , cum p o t cu s fiu cp itan n arm at? se n tre a b un p erso n a j al lui
D o sto icv sk i. D up ce ai d e sfiin a i d iv in itatea , treb u ie s sch im b i lum ea.
P en tru O cc id cn t ex iste n a a d o u in te lig e n ia 20 p o a te p re a p o sib il.
A ici, o rg an ism u l so cial este p ro d u su l unei ev o lu ii len te. n rs rit, o n o u
c las iese la su p rafa din viaa p a tria rh a l a sa te lo r, p en tru a se o p u n e ce le i
v ech i, n tr-u n p ro ce s asem n to r celui ca re c o n tra p u n e, n rile c o lo n ia le ,
in d ig en ii eu ro p e n iza i eu ro p e n ilo r nii.
T ra n sp u s p c plan p o litic, ac ea st co n fru n tare co n d u c e la e x c ese, fiin d c
la p o p o are le tinere ale E u ro p ei de r s rit o v ic to rie p o litic nu este so c o tit
co m p let d e c t du p m o artea ad v ersaru lu i. A dev ru l es te c tin e relu l este
n se ta t du p ce v a d efin itiv i i rep u g n ju m t ile d e m su r i m ijlo a c e le
in d irecte. n B ulg aria, zeci dc m ii d c o am eni au fo st u cii b ln d u -se p e n tru sau
co n tra lui M ih ailo v sau S tam b o lisk i. R ev o lu ia lui A n te P a v e lic i21 a fc u t
50 0 .0 0 0 dc m ori. n R usia m orii sau d ep o rtaii se n u m r cu m ilio an e le .
V io len a a sfrit prin a fi in tro d u s i n R o m nia i ea a lu at aici o fo rm
o rib il . C o d rcan u a fost m p u ca t, cu d o isp rez ec e d in leg io n arii s i, n tr-o
p d u re din v ec in tatea B u cu rctiu lu i. P artizan ii si l rz b u n ar a s a sin n d p e
prim u l m in istru A rm nd C lin escu . n faa ca d av ru lu i Iui C lin c scu , C a ro l
o rd o n ex e cu tarea sum ar a u n sp rezece legio n ari i e x p u n e re a c a d a v re lo r lo r
ch iar la locul unde sc p etre cu se aten tatu l. n fiecare d in ce le 71 d c ju d e e , c te 4
le g io n ari au fo st ex e cu tai, fr ju d e c a t , i c a d a v re le lo r ex p u se n p ie e le
pu b lice. D up m o artea Iui G oga, n m p re ju r ri m isterio a se Ia n u m ai d o u luni
d u p d e m isia sa, C in c le R o u d ev e n i re p re z e n ta n tu l rc a c iu n ii c e l m ai
pro em in en t.
R eg ele C arol sim ea c o ap ro p iere fa dc G erm a n ia ar fi n s e m n a t
sfritu l reg im u lu i su. O cu p n d B oem ia i M oravia, n aio n alism u l lui H itle r se
tran sfo rm ase n im p erialism . F iccarc sta t al E uropei rs riten e sc tem ea s nu

ilib a c c c a i s o a rt , d c o a rc c c B e rlin u l c lc a s e n p ic io a r e p r in c ip iu l
a u to d ete rm in rii p o p o are lo r. n tim pul te n siu n ii g e rm a n o - p o lo n e z e d in
prim vara an u lu i 1939, reaua c re d in a celui de al III-le a R e ic h e ra ev id en t .
D esigur, D anzig era un o ra germ an pe ca re H itle r av e a d re p tu l s-l reclam e.
( 'o rid o rul nu era d e c t o m o n stru o z ita te g eo g ra fic , d ar e x ista se n tim e n tu l n et
i rev e n d ic rile g erm a n e nu erau altce v a d e c t un p rete x t. P actu l R ib b en tro p M olotov a d at m su ra ex act a p eric o lu lu i. R o m n ia, c a i c e le la lte ri ale
liu ro p ei de rsrit, se g sea n faa altern ativ ei: a d ev e n i a lia ta G e rm a n ie i, ca
t Jngaria i B ulg aria, sau a fi m p rit n tre U R S S i G erm an ia.
P o ate re g e le m ai spera s pun cu botul pe la b e o p o z iia in te rn . D ar
restul dc p u tere i a u to rita te p e care le m ai av e a urm au s se sc u fu n d e n criz a
Im ernaional. O d at c e P o lo n ia i C e h o slo v a cia fu sese r o c u p a te , ia r a rm a tele
franceze i en g lez e ex p u lza te de pe c o n tin en t, R o m n ia nu m ai av e a aliai.
Prim a care a p ro fitat dc izolarea sa a fost R usia: ca i-a sm u ls B a sara b ia i
nordul B ucovinei. U n g aria i B u lg aria, cu sp rijin u l G erm a n iei, se p reg tea u
Nfl-i u rm eze e x em p lu l. Z ad arn ic s-a strd u it C aro l s-l n d u io e z e p e H itler. El a
num it p rim -m in istru pe g erm an o filu l G igurtu. D in o rd in u l reg e lu i, G ig u rtu a
invitat tru p ele g erm a n e, zise dc in stru c ie , s o cu p e ara, a ce d a t B u lg ariei
terito riile pe care le re v e n d ica i ac ce p tn d arb itraju l de la V ien a a p erm is
l Jngariei s ocupe 4 5 .0 0 0 km ptrai din T ran silv an ia, p e care lo cu iau 1 .3 00.000
rom ni i 800.000 u n guri. P en tru a in tra n g ra iile lui H itle r, re g e le se
co m p ro m isese d efin itiv n faa rii, ca re se rzvrtea.
In ac e a st situ aie ex trem , el se gndi c A n to n escu era u ltim a sa an s
dc salvare. R cccn t, el d isp u sese s fie rid ic at dc a c as i in te rn a t la o m n stire.
A tunci trim ise s l ad u c i l n s rc in cu fo rm a rea g u v ern u lu i.
A ntonescu p rim i. A poi i sm ulse lui C arol un d ec ret c a re fcea s trea c
in m in ilc sale to ate p u te rile d ic tato ria le ale regelui.
D evenit astfel stp n u l legal al rii, prim u l su act fu d c a-1 in v ita p e
( arol s ab d ice im e d ia t, c h ia r n acea no ap te. L a o ra 2, ac tu l n ep a rv en in d u -i
nc, el trim ise p alatu lu i un fel d c ultim atum : n cazu l cn d C aro l nu a r fi
sem n at n a in te dc o ra 4 d im in ea a, g en e ralu l A nto n escu nu ar m ai p u te a s-i
asigure se cu ritatea p erso n a l su veranului.
C arol ch em ase la el pe toi c re d in cio ii si. E l o feri p u te re a lui M ih ai
M anoilcscu, fost p a rtiz a n al lui C o d rcan u i m in istru d e ex tern e n g u v ern u l
(iig u rtu . M an o ilcscu refuz: M ajcstatca v o astr , sp u se c i, a a b d ic a t asear,
cnd a transm is toate p u te rile sale g en eralu lu i .
A tu n ci, re g e le se a d re s unui m ilita r, efu l S ta tu lu i M a jo r, g e n e ra lu l
M ih ai!. A c e sta d e c la r c este g ata i c ab ia a te p ta s-l p e d e p se a s c p e
reb elu l A n to n escu . A r fi u rm a t d e s ig u r r z b o it 1 civ il. M ai n a in te d e a lu a o
d ec iz ie d efin itiv , reg e le vru s se in fo rm e z e a ;upra st rii d e sp irit a tru p e lo r.
Iii ch c m pe co m a n d a n tu l g rz ii, g en e ralu l C o ro am : e ra s in g u ra m a rc u n ita te
ca n to n a t n C a p ita l . A rm a ta ca re a l sa t s fie c o tro p it te rito riu l n o stru fr
a trag e un foc, r sp u n se C o ro am , va re fu z a s tra g a su p ra g e n e ra lu lu i
A n to n escu . C h ia r eu voi re fu z a s dau o rd in n a c e s t se n s . A ju n s la c a p tu l
p u te rilo r, C arol se m n . L a ora 4, d e c re tu l dc ab d ic a re e ra n m in ilc lui
A n to n escu .

C tcv a m in u te m ai trziu , g en eralu l C o ro am se p re z e n ta la A n to n cscu ,


p en tru a-1 felicita . N o i cun o team d e ja in terv en ia sa d ec isiv i i m u lu m eam
c ld u ro s cn d , spre m arca n o astr su rp riz, C o n d u c to ru l 22 re fu z s-l
p rim easc. E l i-a trdat regele. Eu nu-i voi strn g e m n a .
n dim in eaa zilei de 6 sep tem b rie, toat ara a scu lta o em isiu n e sp ecial.
R eg ele M ihai d ep u n e a ju r m n tu l. D up el treb u ia s ia cu v n tu l A n to n cscu . Se
a tep ta ca ac esta s ro stea sc o cu v n tare. El p ro n u n d o ar o fraz, o fra z
sc u rt ca rc rev ela co n v in g erea sa o rg o lio a s dc a fi a le s d c destin p en tru a ju c a
un rol ca p ita l n v ia a p o porului su: D um nezeu s a ju te ara, pc M a jestate a
V o astr i p c m ine.

CAPITOLUL II

La C a n o s s a 23

T rebuie s vorb ii cu F iihrer-ul. A cestea erau cu v in tele prin care


am basadorul G erm anici la B ucureti term ina fiecare co n v o rb ire cu A ntonescu.
T re cu ser d eja d o u luni dc cnd se p ro d u sese in te g rarea n n o u a o rd in e
european. Sub d iferite pretexte, dictatorul rom n am nase, de la o sp tm n la
alta, v izita sa la B erlin. El se tem ea de n tln irea cu H itler. P entru el, ca i pen tru
toi cci a cror m en talitate se form ase sub influena fran cez, G erm an ia era o
enigm . P entru a-i face o idee asupra a ceea ce reprezen ta ea, nu ex istau d ect
do u ci: prim a, de a acorda credit germ anilor i dc a risca s fii n e la t d e
p ro p aganda lor; cea d e a doua, de a susine p rerea rsp n d it n lum ea n treag
d u p carc G erm ania era un bandit internaional care fusese n ch is n 1918, dar
care d up aceea, din lips de supraveghere, evadase. D in p u n ct d e ved ere
p o litic, puin co n ta d ac sc adopta o cale sau alta. G erm an ia v ic to rio as i
p u tern ic dom ina E u ropa i trebuia s te supui spiritului su rzb u n to r. C hiar
m arealul P ctain se n tln ise cu H itler la M ontoire. C inele R ou tia c nu se
m ai poate eschiva m ult tim p. E ra singurul e f dc guvern al E uropei, care nu se
p rezen tase nc n faa noului stpn.
O lin ie d c d em arca ie p sih o lo g ic m p re a p o p o are le lu m ii vcchi n tre
to talitaritii fasciti i d em o craia o cc id e n tal, n in terio ru l fiec ru i stat. O are
stu d ierea sp iritu lu i p a rtid e lo r n ru d ite nazism u lu i din p ro p ria ar co n d u c e la
co n clu zii v alab ile p en tru spiritu l care an im a G erm an ia n a io n a l-so c ia list ? n
R o m n ia , m a n ifest rile G rzii dc F ier, p e ca re, su b p re s iu n e a B e rlin u lu i,
A n to n escu fusese n e v o it s o aso cie ze la g u v ern are, nu erau n c u ra ja to a re .
P artizan ii d em o craiilo r o cc id c n talc re fu za ser s p articip e la un g u v ern a c ru i
p o litic ex tern treb u ia s fie o b lig a to riu g erm a n o fil. O n e le g e re n c h e ia t
n tre A nto n escu , pc de o parte, i efii p a rtid e lo r an g lo file M a n iu i B rtian u ,
pc d c a lt parte, sta b ile a un modus vivendi2*!ntr^ d ic ta to r i o p o z iie . C in clc
R o u sc an g aja ca, o d at p ac ca sta b ilit n E u ro p a , s co n v o a c e co rp u l
elec to ra l, carc va d ec id e fo rm a de g u v c rn m n t a sta tu lu i; n c e i p riv ete,
M an iu i B rtian u sc an g ajau s p rac ticc o p o litic d c n e a g re siu n e fa de
g u v ernul A ntonescu. S ccto ru l n carc o p o z iia v o ia s aib un cu v n t d c sp u s e ra
cel eco n o m ic. L iberalii lui B rtianu au ce ru t lui A ntonescu s n u m casc la
m in isterele E conom ici N aionale i F in an elo r tehn icien i p ro p u i d e d n ii;
M aniu, eful P artidului n aional-rnesc, a ccru t A gricu ltu ra i su b se c re ta ria tu l

de sta t dc la ju stiie . L eg io n arii, p u te rn ic sp rijin ii d e G erm a n ia, s-au in sta la t la


c e le la ltc d ep a rtam en te. eful lo r, H o ria S im a, a d e v e n it v ic ep ree d in te al
co n siliu lu i de m in itri n tr-u n gu v ern a le crui artic u la ii erau n m in ile
p a rtiz a n ilo r si.
A u to rita te a lui H o ria S im a 25, re v e n it d in e x ilu l su n G e rm a n ia , e ra
c o n te sta t de cei ca re ie ea u d in n c h iso rile lui C a ro l. P en tru a fi re c u n o sc u t
d e ci c a ef, tre b u ia s fa c co n c esii sp irite lo r lo r v in d ic a tiv e . C a ra c te ru l
a u to rita r al g e n e ra lu lu i A n to n c sc u n u e ra de n a tu r s u u re z e lu c ru rile .
O b in u it s o rd o n e i s fie a sc u lta t, ca la c a z a rm , el re sp in g e a to a te
n c c rc rilc dc in o v aie ale lui H o ria S im a, c a actc d e in su b o rd o n a re , p re o c u p a t
fiin d s d e a p a rtiz a n ilo r si d o v ez i de o rto d o x ie id e o lo g ic . E x tre m i tii
m ic rii, ale c ro r rn d u ri se n g ro a u n fie c a re z i, d in c a u z a sl b ic iu n ii
v ic e p re e d in te lu i C o n siliu lu i de m in itri, au p ro c la m a t d e s c h is c re v o lu ia
le g io n ar nu p u te a s se re a liz e z e d e c t d u p lic h id a re a lu i A n to n c s c u i a
clicii sale. A p ro a p e im e d ia t iz b u cn i p rim a c riz g ra v n tre g en e ral i G a rd a
d c F ier. P o p u la ia d in B u c u rcti a fl cu stu p e fa c ie d e sp re a s a s in a re a d c c tre
le g io n ari a d o u p erso n a lit i p ro em in en te : N ic o la c lo rg a i V irg il M a d g ea ru .
P rim u l, isto ric dc re p u ta ie in te rn a io n a l , n v rst d e a p ro a p e 80* d e a n i, fu
g sit la m a rg in e a o selei n a io n a le , cu c o rp u l c iu ru it d c g lo a n e le a s a s in ilo r.
C el d c al d o ile a , fo st m in istru dc fin an e, a fo st d e s c o p e rit n tr-o s ta re
sim ila r su b c o p a c ii unei p d u ri d in ap ro p ie re a c a p ita le i. In a c e e a i zi, p o liia
le g io n a r , c a rc fu n c io n a p a ra le l cu c e a a sta tu lu i, a re s t u n n u m r d e
p erso n a lit i p o litic c ale v ec h iu lu i reg im . S o a rta lo r a r fi fo st ac e e a i c a i a lu i
lo rg a , d a c p o liia o fic ia l nu i-a r fi e lib e ra t la o rd in u l lui A n to n c s c u .
G en e ra lu l l c o n s id c r pc H o ria S im a e f de b a n d , a s a sin , n s rc in ju s tiia
cu u rm rire a c rim in a lilo r i a m e n in c va lu a m su ri m p o triv a tu tu ro r
c o m a n d a n ilo r m i c rii c a rc v o r re f u z a s se d e s o lid a riz e z e d c a c te le
c a m a ra z ilo r lor. H o ria S im a, c a re d e z a p ro b a a s a s in a te le , le c a lific d re p t
o d io a se i p ro m ise p u b lic c m ic a re a le g io n a r v a e lim in a d in rn d u rile sa le
p c toi cei c a re s-au c o m p ro m is n a c e a st ac iu n e . A d v e rsa rii si d in m i c a re
ex p lic a u d e s o lid a riz a re a c a o n c c e s ita te p o litic i p ro m ite a u re a b ilita re a
a c c lo ra c a rc , c re d in c io i le g ilo r v en d etei le g io n a re , p e d e p s ise r p e in a m ic ii
G rzii dc F ier.
A b ia te rm in at , ac ea stc i c riz e i urm a lta , to t a tt d e g rav . V reo
trcizec i dc d ein u i p o litic i ac u za i d c a fi p a rtic ip a t la a s a sin a re a lui C o d re a n u
i d c a lte crim e c o m ise sub reg im u l reg e lu i C a ro l, au fo st m a sa c ra i n
n c h iso a re dc le g io n a ri, ca rc d e z g ro p a se r c a d a v re le lui C o d re a n u i ale
p a rtiz a n ilo r si, n g ro p ai m p re u n cu el. F r in te rv e n ia lui H itlc r, c o n flic tu l
a r fi pus c a p t, cu sig u ran , c o a liie i g u v e rn a m e n ta le . R c c o n c ilic rc a c a rc a
u rm a t n -a fost d e c t o am n a re . S ub p re siu n e a B e rlin u lu i, A n to n c s c u a
c o n s im it s m e n in G a rd a dc F ie r n g u v ern u l su* d ei n c rc d e re a sa n
p o sib ilita te a dc c o la b o ra re cu a c e a sta fu sese z d ru n c in a t d e fin itiv . D a r, d in
a c e st m o m e n t, el n -a fc u t a ltc e v a d e c t s p n d e a sc o c a z ia p rie ln ic p e n tru a
d e m ite pe toi m in itrii leg io n ari.

* N. lorga avea 69 dc ani n 1940.

P n a tu n c i, cl a o rg a n iz a t u n it i a le a rm a te i ca e c h ip e d c o c c a p a b ile
s in n ah fo rm a iu n ile p a ra m ilita re ale le g io n a rilo r, n a rm a te i in s tru ite
p en tru lu p te de strad . T im p dc m ai m u lte s p t m n i, pe b u le v a rd e le c a p ita le i
sc n c ru ciau p atru le m ilita re i d e taa m en te a le G rzii d c F ier, c a d oi d u m an i
carc sc su p rav e g h ea z de ap ro a p e i pe c a re num ai term en ii unei co n v cn ii de
arm istiiu i m p ie d ic s d esch id focul.
A ntonescu l co n v o c a pe am b asad o ru l R c ic h -u lu i d e d o u -tre i o ri pe
sp tm n , p e n tru a p ro te sta m p o triv a aju to ru lu i p e c a re an u m ii a g e n i
g erm ani l ddeau G rzii de Fier. D ip lo m atu l se d eclara n im p o sib ilita te d c a
pune cap t a c iu n ilo r su b o rd o n ailo r si, m em bri ai p artid u lu i n aio n al-so cialist.
T reb uie s vorb ii cu F iih rer-u l , sp u n ea cl in v ariab il.
G eneralii francezi i en g lezi pe ca re C in clc R o u i av u s e se ad e se a ca
in terlocutori, n tim p c e era d o ar e fu l sta tu lu i m a jo r al a rm a tei, av eau o
m en talitate carc i era bine cunoscut: ci nu n e le g ea u ap ro a p e n im ic d in
p ro b lem ele E uropei d unrene. E nglezii au luat din to td e au n a su b b en e ficiu d e
in v en tar in fo rm aiile cc li se furnizau asu p ra p o te n ia lu lu i de rzb o i i asu p ra
im p o rtanei m ilita re ale rio arelo r E u ro p e i rsriten e. Ei nu ac o rd au a c e sto r
state d cc t o im p o rta n secundar. P en tru L o n d ra, ac esta era un fel d e sp a iu
vid i d e z o rg a n iz a t. M ai p o lilic o i, d a r to t a tt d c ig n o ra n i, fra n c e z ii
rsp u n d eau n m od co rd ial d o v ez ilo r dc p rie te n ie p e ca rc lc d d eau m icii lo r
aliai. D ar, n m od p rac tic, ei nu fcuser n ic icn d v reun g est p o zitiv p en tru a
dovedi c n e le g ea u p ro b lem ele co m p lex e a le p o p o a re lo r d u n re n e. V iziu n ea
lor stra te g ic i p o litic nu ac o p e re a n tre g sp a iu l e u ro p e a n . n s c h im b
G erm a n ia, prin p o z iia sa g e o g ra fic , p rin in te re se le sa le e c o n o m ic e n
su d -estul co n tin en tu lu i avea o cu n o atcrc p ro fu n d a a fa c e rilo r rilo r d u n ren e.
D ar, n acelai tim p, c a avea o o p tic b in e sta b ilit asu p ra tu tu ro r c h e stiu n ilo r
carc nu erau d ec t p arial n c o n c o rd an cu interesele sta te lo r cc sc v ed e au
silite s se n d rep te spre dnsa. F orm u la v ag a noii o rd in i nu e ra d e c t o
fo rm u l al crci c o n in u i rm n ca n ccunoscut. L c b c n sra u m 26e ra un lu cru m ai
co n cret, d ar care vor fi rap o rtu rile d in tre statele din in terio ru l sp a iu lu i com u n ?
In la cc p u n ct i vor pstra ele indep en d en a? P en tru a re z ista p resiu n ii
B erlinului sc p utea oare gsi un sprijin n all parte? L a M o sc o v a, n ici nu
m erita m car s te g n d eti. L a R om a? M usso lin i ez ita se m u lt n a in te de a
ab an d o n a v cchca ord in e. O are din co n v in g ere sau prin co n strn g c rc a sfrit
prin a sc situ a d efin itiv alturi dc R cich ? P entru a gsi un r sp u n s tu tu ro r
ac esto r n tre b ri, A nto n cscu acccpt fr a ovi in v itaia la R o m a, p c ca re
m in istrul Italici i-o fcu, n n um ele Iui M usso lin i. l av ertiz, n ac elai tim p,
pc am b asad o ru l G erm a n ici, c a r dori s-i co n tin u c d ru m u l d in Ita lia sp re
B erlin. E ra mai u o r s n fru n te m ai n ti pc om ul d c la S trc ssa , p e ccl ca re
trim isese d iv iz iile sale la B ren n cr atunci cn d a avut loc asa sin a re a ca n cc la ru lu i
D o lfu ss27, d cc t s sc afle d eo d a t fa n fa cu inam icu l d c ieri.
n u rm a p rim e i sa le n tre v e d e ri cu D u c c lc , A n to n c s c u nu i-a p u tu t
ase u nde d c c t cu g reu d e z am g irea . D isc u ta se r pe m a rg in e a p ro b le m e lo r,
fr n im ic p o zitiv . M u sso lin i a scu lta, fr a-1 n tre ru p e p c A n to n e s c u ca re
p ro testa m p o triv a A rb itra ju lu i d c la V ien a i se m rg in e a s ia a c t d e
n em u lu m ire a R o m n ie i. S in g u ra ch c sliu n e c a rc p re a s-l in te re se z e cu

a d e v ra t pc D u ce e ra u liv r rile de p etro l i c e re a le . C h ia r i te n ta tiv a d e a


c u n o a te p re re a d ic ta to ru lu i ita lia n a s u p ra p a c tu lu i g e rm a n o - so v ie tic
eu ase . n c cu an n a in te , c o n te le C ian o i sp u n e a e m isa ru lu i re g e lu i C a ro l c
R e ic h -u l a v e a d e ale s n tre Ita lia i S ov iete. L a a c e a d at, Ita lia nu e ra n
r z b o i. A c u m , D u c e le , p rim u l om d e s ta t e u ro p e a n c a re d e n u n a s e
am en in area co m u n ism u lu i m o n g o l , p stra tcere a su p ra ac estu i su b iect.
C nd v iz ita la R om a era c o n sid erat d o a r ca un eec, o n tm p la re , o
sim p l n tm p la re d ezleg lim ba lui M usso lim . D u cele to cm ai in sistase asu p ra
n ec esitii d e a se a r ta m ai m aleabil n rap o rtu rile ro m n o - un g are. S u p leea,
asig u ra el, este una din p rin cip ale le caliti ale o am en ilo r de stat. E u nu sn t
un p o litician p en tru a-m i sc h im b a p re rile , rsp u n se b ru tal A n to n escu . C h ip u l
Iui M usso lin i a d ev e n it d in tr-o d at sever. C red e a el cu m v a c in te rlo cu to ru l
su v o ise s aru n c e o p iatr n g rd in a sa? Eu m i-am p stra t id eile so c ia liste ,
rip o st cl sec. A n to n escu l priv i surprins. D esigur, la a c ea sta ai v ru t s facei
alu zie , ad u g iritat D ucele. R o m n u l m rtu risi c nu a se siza t le g tu ra.
A tu n ci e x p lica i-v , spuse M u ssolini, p e un ton g la cia l. D estu l d e stn je n it,
d ic tato ru l rom n se decise, n ce le din urm , s pu n c rile p e m as. n u ltim u l
tim p, sc v o rb ea m u lt d esp re no u a o rd in e eu ro p e an . F iec are ar m ic c e se
g sea n o rb ita p o litic a A xei se g rb e a s ad ere la ca. D ar, d ac ac ea st o rd in e
treb u ia s fie nou, nu sc tia n s , n m od ex act, cu m urm a s fie fcu t. C a i
Italia, R o m n ia fusese b en e ficia ra vechii o rd in i. C a re erau m o tiv ele p en tru
ca re R om a co n sid erase n ec esar s c o lab o rez e la rstu rn a re a acestci o rd in i? n
1937 ai spus p rieten u lu i m eu G oga, c d ac V icn a n -ar mai ex ista , A lp ii ar
rm n e , zise A ntonescu n concluzie.
D ictato ru l rom n lsase s-i scap e cu v in te g re u d e sp u s. C o n te le C ian o ,
ca re asista la n tre v e d e re , i ascu i urechile: A n to n escu av u im p re sia c
p riv ire a pc ca re acesta i-o aru n c a so cru lu i su e ra p lin d e su b n ele su ri.
F iec are d in tre noi a av u t nev o ie de un tim p mai m ult sau m ai p u in lu n g p en tru
a sc elib era d e co m p lex e le sale, rep lic D ucele calm . U n a p este a lta , n o i am
tr it," c o n tin u el du p p u in tim p, d e la sfritu l p rim u lu i rzb o i m o n d ial,
n tr-o sta re de fric p e rm a n e n t . In stin c tiv sim ea m c v ic to ria nu e s te
d efin itiv . C um v ex p lica i, oare, o astfel de a titu d in e din p arte a n a iu n ilo r
c a re p u te au s se co n sid ere c a ce le m ai p u te rn ice, d a t fiin d c au o b in u t c tig
d c ca u z pc cm p u l de lupt? M u sso lin i i co n tin u an a liz a sa p sih o lo g ic ,
fr a atep ta rsp u n su l. D ucele l asig u r c ficcare v ech i co m b a ta n t a r fi
re v e n it de p c fro n t cu se n tim en tu l, ad e se a su b c o n tie n t, c cel m ai p u te rn ic a
fo st n v in s. In am icii v icto rio i ai G erm an iei aveau un co m p lex de in ferio rita te,
fa de cel n v in s. F iccare ac iu n e p o litic a a lia ilo r p u rta am p re n ta ac estu i
c o m p lex . F o arte rep e d e s-a re n u n a t s se m ai su sin c cel m ai p u te rn ic
c tig a sc, p en tru a se afirm a c b in e le n v in sese r u l. A stfel, a fo st in v e n tat
te o ria c u lp ab ilit ii germ ane. D at fiind c p e p la n m ilita r sc tem eau d e ca, sc
d o re a d e z a rm a re a G erm a n iei pc p lan m o ral. A ltfe l, cum v e x p lic a i c
F ra n a v ic to rio a s , n loc s ia c rm a p en tru a c o n d u c e E u ro p a , c e e a c e ar
n s e m n a s iei n teren d e s c o p e rit, a p re fe ra t s se n g ro a p e , ca o n a iu n e
sa tu ra t , n lin ia M a g in o t? E a a fcu t a c ea sta din te am sau d in tr-u n co m p lex
d e in fe rio rita te , asig u ra M u sso lin i. Ita lia p riv e a sp re A lp i, ia r v o i, c e le la lte

p o p o a re a le E u ro p e i d a n u b ie n e , spre F ra n a , f r s n e le g e i c e a m u re a d e
fric , a d u g D u ce le. P en tru ca e a s nu c a p e te c o n tiin a fo re i sa le,
c o n tin u el, se f c e a zg o m o t n ju ru l G e rm a n ie i, a s e m e n i c in ilo r c a rc la tr
m p re ju ru l u rsu lu i, p en tru a-1 in tim id a . C u raju l - p e n tru c el e ra o c a lita te
g erm a n - a fo st c a lific a t d re p t p ro stie ; m n d ria g e rm a n a fo st lu a t n
d crd c re ; d isc ip lin a , p e n tru c se n d re p ta u sp re a n a rh ie , a fo s t rid ic u liz a t . O
c o n s p ira ie e u ro p e a n a fo st fo rm a t p en tru a-i c o n v in g e p e g erm a n i s
re n u n e la s u p e rio rita te a lo r e v id e n t i s o p te z e p e n tru o m e n ta lita te
d e c a d e n t . D u cc lc se op ri un m o m e n t, ap o i re lu d isc u ia , e x p rim n d u -s e
cam n aceti te rm en i: E u d e te st n e l to ria . F ra n a , n tre 1918 i 1940, s-a
c o m p o rta t c a u n a tle t de circ carc fa c e d e m o n stra ia fo re i sa le rid ic n d
g reu t i im p re sio n a n te c a vo lu m , d a r ca re sn t g o ale. D o v a d a im p o s tu rii
fra n ce ze a fo st f c u t n m ai 1940, a tu n c i c n d W e h rm a c h t-u l a m tu ra t m a re a
a r m a t 28 m ai u o r d e c t arm a ta p o lo n e z , c h ia r i o r b ii au p u tu t v e d e a c
v e c h e a o rd in e se re z e m a pe o ficiu n e. F ra n c e z ii n i i au sfr it p rin a
n e le g e . R a p o a rte le ce n e p a rv in d in F ra n a a ra t c p o p o ru l a n e le s n c e le
d in u rm c to a t p ro p a g a n d a a n tig e rm a n ce i s-a f c u t n tre c e le d o u
r z b o a ie m o n d ia le n u e ra d e c t o m in c iu n g ro so la n . l v e d e p e o c u p a n tu l
g erm a n i i este re c u n o sc to r c nu e ste aa cum l d e s c rise s e r s c riito rii i
z ia ritii si n c c p n d d in anul 1870. F ra n a d e sc o p e r acu m G e rm a n ia , c a i p e
e a n si. E a e ste fe rm ec at de in u ta c o re c t a in a m ic u lu i i e ste d e c e p io n a t
dc sin e. O p a g in a isto rie i a fo st n to a rs i o rice n o s ta lg ic a tim p u rilo r
tre c u te este d e p la sa t , c o n c h ise D u ce le. P e Iuilia, n u se p u te a d cc i c o n ta . E a
u rm a o rb e te G erm a n ia.
A i c tig a t rzb o iu l la M iinchen fr s dai nici o lu p t , re p lic
A n to n escu . D c ce ai ren u n a t la un a sem e n ea su cces? D ac te n tativ a d c a
c o n stitu i E u ropa fr G erm an ia ar fi eu at, este p o sib il s ex c lu d e m d in lu m ea
n o astr F ran a i M area B ritan ie? n a in te dc a rsp u n d e , M u sso lin i p str un
lung m o m en t dc tcere. C o n tele C ian o aru n c g en e ralu lu i o p riv ire co m p lice.
A n to n escu avea im p resia clar c g in e re le D ucelui v o ia s sp u n cev a. F ran a
i M arca B ritan ic sn t p u tred e , tran M u ssolini. D ar sp u n n d ac ca sta , cl era
lip sit dc conv in g ere; era m ai curnd o fraz dc p ro p ag a n d . In acccai zi, p c
p ero n u l grii, la p lc ca rc a trenului lui A n to n escu , C ian o l av ertiza: C red c a r
fi p referab il s nu p u n ei g erm a n ilo r asem en ea n tre b ri , sp u se cl, ad e se a ei
co n sid er critica d re p t un sem n dc o stilita te. i cum n cazu l R o m n iei ci nu au
d o v ad a co n tra r ... . A nto n cscu m rtu risea c C ian o sp u se se a sta n tr-o m a n ier
a tt d c b in e v o ito a re n e t ar fi fost greu s-i p o ri pic.
L a B erlin , tonul sc schim b. N u se discuUi. E x p u n erile erau ascu ltate cu
g rav itate , cu g rav itate a p e care anum ii p ro fe so ri o ad o p t a tu n c i c n d i a sc u lt
p c can d id ai. R sp u n su rile rsu n au ca nite sentine. R c ic h -u l era in failib il.
A n h altcr B a h n h o f - g ara dc p ro to co l din B erlin - c a rc n e-a p rim it d c m ai
m ulte ori du p aceca, cu d ecoruri d iferite , era, n a c ea zi d in to am n a an u lu i
1940, n si ex p re sia srb to rii pe care i-o ddea p o p o ru l g erm a n , d c lu n i de
zile. D rap elele c e lo r T rei M ari ai A x ei altern au n serii lu n g i cu tric o lo ru l
n o stru . O m ulim e dc frum oase unifo rm e m u ltico lo re se alin ia u n tr-o a titu d in e
m ilita r im obil, la stn g a lui von R ib b cn tro p carc, av n d n sp a tele su p c

d cira tu l e f al p ro to co lu lu i D o m b erg i pe scundu l M e issn e r, l atep ta, d re p t


i dem n, pe o asp etele su b alca n ic, la locul u nde u a v ag o n u lu i a c e stu ia
treb u ia s-l d ep u n conform p ro to co lu lu i. O are era ac esta un sem n ru? U a
v ag o n u lu i lui A nto n escu depi cu vreo dou zeci d e m etri lo cu l fix at i g ru p u l
R ib b en tro p - D 5 rn b erg i M eissner, u rm at de to a te u n ifo rm ele d in stn g a sa,
trebui s sc n d re p te n pas a lerg to r spre d rea p ta u n d e d ic tato ru l ro m n ,
c o b o rtd in tren, atep ta sin g u r i d escu m p n it. U n ifo rm e le cafen ii ale p artid u lu i
n a z is t sc a m e s te c a r cu c e le n e g re a le SS i c e le fe ld g ra n a le
W c h rm ac h t-u lu i, d ar m ai ales ita lie n ii, p ro v o cai d e p ro p riile lo r g e stu ri de
m e rid io n ali, aa cum se n tm p l i cu cm ile v erzi ale p artid u lu i to ta lita r
r o m n 29 nu reueau s-i g scasc locul. P rin tre cei fo arte p reo c u p ai d e a-i
ocu p a cu p rio ritate locul, n c ep u r p rez en t rile. D esig u r, vina p en tru ac e a st
m ic d ez o rd in e ap a rin ea ro m n ilo r. K ein O rd n u n g ssin n - ci nu au n ici un
sim al ord in ii - ls s i scape, alturi dc m ine, u nui g erm an n u n ifo rm de
d ip lo m at, p ro b ab il din d irec ia dc p rotocol a m in iste ru lu i d e ex tern e.
P o p u laia B erlin u lu i, dc altfel puin n u m e ro a s, ne fcea sem n e cu
ste g u lc e dc d iferite culori i ne la n sa cu co n v in g ere strig te d c H cil H itler .
A poi, p arcu rseserm foarte rep e d e strzile o rau lu i, sub p riv irile c o m p let
in d ife re n te ale unei m u lim i p ro b ab il o b o sit d c m a re le n u m r d c v iz ite
p rieten eti. U n m em bru al am basadei n o astre n ca p ita la R e ic h -u lu i p re tin d e a
ch iar c a au z it rem arci ncp lcu tc ca: D ie hat m an u ber k le in g ck rie g t, w o llcn
d ic n ic h t m eh r V olkcrbund und w estlich cn E in flu ss? ( tia pc ca re i-am p u s
cu botul pc labe, nu m ai vo r s fac parte din L ig a N a iu n ilo r i s triasc su b
in flu e n a o ccid cn tal?).
D up 25 de ani dc ab sen , reveneam la B e rlin , c a la C an o ssa.
P entru ca R o m n ia s p o at gsi d ru m u l sp re n o i, sp u n ea R ib b e n tro p
lui A ntonescu, la n cep u tu l prim ei lor n tre v ed eri, a tre b u it s o cu p m P arisu l .
E u vin cu sp e ra n a c e x ist i din p arte a d u m n e a v o a str o d o rin d e
co o p c rare , rsp u n se se generalul. A fo st destul p en tru c a R ib b en tro p s p la se z e
i alte m p u n stu ri. D up d n su l, G erm an ia a r fi d o rit n to td e a u n a co la b o ra re a
cu R om nia. L a n c cp u tu l p rim u lu i rzboi m on d ial ea liv ra se arm a m en t arm a tei
ro m n e, c a rc n ce le din urm a fo st fo lo sit m p o triv a R eich -u lu i. K ru p p este
cel carc a d a t pum nalul pe carc B ucurctiul a n c e rc a t s ni-1 n fig n sp a te n
1916, sp u se cl. S p er c b o m b a rd ierele B lcnhcim p c care vi lc-a liv ra t A n g lia
n u ltim ii ani vo r serv i sc o p u rilo r n o astre co m u n c , re m a rc cl ironic. V rei s
ne fa c c i s g o lim cu p a u m ilin e i p n la d ro jd ie , r s p u n s e g e n e ra lu l
A n to n escu , ex a sp e ra t dc in sisten a lui R ibb en tro p . N oi bem ac ea st c u p d e
d o u zcci dc ani rspunse germ anul im p ertu rb ab il. Iat cum a d e b u ta t a lia n a
n o astr cu al T re ile a R cich.
S oarta Rom niei prea s fie la discrcia d ictato ru lu i germ an. M arul
tu m ultuos al, hitlcrism ului avea num eroase asem nri cu m icarea leg io n ar
rom n. H itler nu canaliza un sentim ent naional curat. E l era ex p resia G erm aniei
ex asperate, G erm aniei explozive, G erm aniei n se ta te d e rzbunare. C el d e al
T re ile a R cich sc credca capabil s-i im pun im periul n E uropa. F u h rcr-u l unui
po p or pe carc propriii si aliai l abandonaser adesea ntorend arm ele m p o triv a
lui - aa cum a fost cazul cu Italia n 1915 i cu R o m n ia n 1 9 1 6 - m a i p u te a s

aib ncrcdcrc ntr-un soldat? Sau cuta cl mai curnd s o b in garan ii im punnd
pretutindeni m icri revoluionare sim ilare celei a sale, a cro r ex isten era
condiionat de ex isten a u nei G erm anii n aio n al - so cialiste?
n tre co n frai n tru aceeai id e o lo g ie , A n to n escu nu e ra un in tru s?
R ceala i atitu d in e a d ista n t a C in clu i R ou nu 3-ar n str in a o are d efin itiv
pe Fiihrer? A p ro d u c e o b u n im p re sie a s u p ra lui H itle r n u e ra u n lu c ru u o r,
cci a c e a sta nu d e p in d e a d eo c - a a c a m ara re m a rc a t n m a i m u lte rn d u ri de in te rlo c u to r, ci d e c a n c e la ru l n su i. C o n d iia p re a la b il e ra s nu te la i
an tre n at d e to ren tu l p ro p rie i tale elo c v e n e , a r tn d u -te , n sc h im b , re c e p tiv
la id e ile h itlc ristc . i cum ar fi p u tu t fi a ltfe l cu a c e s t o m , c a re e ra c o n v in s c
n o rice d o m e n iu g sise sau va gsi so lu ia o p tim ; cu a c e s t o m c a re se c re d e a
m ai c o m p e te n t n p ro b le m e m ilita re d e c t g e n e ra lii s i, m a i p ric e p u t n
c h e stiu n ile fin a n c ia re d e c t d o cto ru l S c h a c h t i m ai in sp ira t p e n tru a re z o lv a
p ro b lem ele F ra n e i sau ale o ric re i a lte ri, d e c t p o litic ie n ii rii n ii?
T re b u ia n e a p ra t c a te n siu n e a n erv o a s a F iih re r-u lu i s fie m p rt it d e
in te rlo cu to ru l su , p e n tru c a ac esta s se b u cu re d e stim a lui H itle r. P en tru
o am en ii su b ju g a i d e p u te re a sa de c o n v in g e re , el d e v e n e a ire z istib il. C a n
faa u n e i fo re s u p e rio a r e , le lip se a u g la su l i a rg u m e n te le p e n tru a-1
co n tra zic e; ei se sim ea u stn g aci ca e le v ii n faa p ro fe s o ru lu i. D a r H itle r
putea sau s fie a c c e p ta t su b ie c tiv sau s fie re sp in s. P e n tru c e c a re r e z is ta
fa sc in a ie i sa le , el nu era d e c t u n p e rso n a j a g ita t, m e re u d is p u s s
c o n stru ia sc teorii in te rm in a b ile , ca re tra n sfo rm a u o n tre v e d e re n m o n o lo g ,
d cb itn d p la titu d in i cu ac ru l unui ilu m in at, pe c a le d e a sta b ili n ite a d e v ru ri
etern e. L a o a n a liz o b ie c tiv , el se to p e a c a un o m d e z p a d la so a re . D in
cte m i s-au sp u s, cl e v it o am en ii a su p ra c ro ra p u te re a s a n u a c io n a . P rin tre
cei p e ca re i e v ita cel m ai m u lt se a fla u , la loc de o n o a re , H o rth y , re g e n tu l
U n g ariei, i E l C a u d illo 30.
P rim u l f c e a p a rte d in c a s ta m ilita r a v c c h ii A u s tr o - U n g a r ii,
rem a rc ab il a tt p rin fo rm a lism u l su tra d iio n a l, c t i p rin sp iritu l su
c o n serv ato r. D clo c d isp u s s l u rm ez e p e H itle r n la b irin tu l g n d u rilo r sa le,
reg en tu l p re a d id a c tic i im p e rm ea b il la o ric e id e e n o u , a a cu m l
c a ra c te riz a un m e m b ru al su itei F iih re r-u lu i, n u a v e a p e n tru c a n c e la ru l
G erm a n iei d e c t p riv iri m ira te, su b sp rn c e n e le sa le g ro a se , d e s e n a te a p sa t,
sub fo rm de arc ad . In tu iia sa l a v e rtiz a p c H itle r c nu e x is ta n ic i o
c o re sp o n d e n n tre te n siu n e a s a in te rio a r i in te rlo c u to ru l s u , n c re c c p tiv i
rez iste n t la o rice n c e rc a re d e c o n v in g ere. A tu n c i, cl re p e ta cu s tn g c ie fra z e
e x tra se d in re p e rto riu l su d ip lo m a tic i n tre v e d e re a d e v e n e a u n s c h im b d e
cu rtu o a zii re c ip ro c e . D isc u ia sa u , p en tru a fi m a i a p ro a p e d e re a lita te ,
m o n o lo g u l lui H itle r, f c e a loc u n o r tu ru ri de o riz o n t f r n ic i o s tr lu c ire , n
cel m a i cu ra t stil al c o m u n ic a te lo r o fic ia le . N ici m ic ii o c h i, p u in s p e ria i, ai
lui D a la d ie r 31 n u i-a u p l c u t lui H itle r , m a s ig u r u n in iia t, ia r
C h a m b c rla in 32, cu p riv ire a sa b ln d d e b u n ic , i fcu o im p re sie a tt d e
p ro a st n e t H itle r fu irem ed ia b il c o n v in s de d e c d e re a im p e riu lu i b rita n ic .
D ar ritlnirea la ca re se spune c H itle r ar fi su fe rit n frn g c re a c e a m ai
n eplcuii a fost cea cu F ranco. D e altfel, p entru nim en i d in a n tu ra ju l su nu
m ai era un se cret n iv elu l foarte c o b o rit la ca re l plasa p e d ic tato ru l ib eric, d e la

n tre v ed ere a lor. T renul span io lu lu i, pe ca re H itle r b in e v o ise s l v iz ite ze la


p ro p ria sa fro n tier, sosi cu o n trz iere de 45 d e m in u te, c e c a ce irit n m od
e v id e n t p e n eam . A p o i, sc e p tic ism u l p e c a re l o p u se F ra n c o la to a te
d ec la ra iile en tu zia ste ale acestui H itler n v in g to r, ireten ia tra d iio n a l a
S paniei im p erialiste, pe ca re EI C a u d illo o fo lo sea cu un rafin am en t ap ro a p e
o rien tal, sfrir prin a-1 ad u ce pe H itle r n tr-o a sem e n ea sta re d e fu rie, n e t
ap ro p ia ii si se tem eau s nu fac vreo neb u n ie, cu co n sec in e n ed o rite p en tru
in teresele G erm anici n M editeran. n ce ca te g o rie urm a s in tre A n to n escu ?
B ocnitul cizm elor grzii n faa intrrii p rin cip ale a p alatu lu i B cllcv u c
nc anun sosirea lui von R ibbentrop, v en it p en tru a-1 co n d u ce p e g en e ral la
n tre v ed ere a cu H itler. C onvoiul nostru, com pus din v reo d o u zeci d e m ain i,
p tru n se prin grilajul p alatu lu i. A far ne atep tau circa o sut d e o am en i p en tru
a ne a c la m a , ap o i ne a n g a ja r m p e a u to s tra d a r e c e n t c o n s tru it , A x a
R om a-B crlin. M ainile m ergeau cu vitez redus, p entru a d a co rte g iu lu i nostru
o inut dem n i pentru ca publicul s poat rcc u n o ate p erso n alitile. E ra o
m anier de a-1 face s neleag c asist la un m om ent solem n. M ergeam la
Fiihrer. P ariscr P latz se d eschise dup d efilarea pe sub B ran d e n b u rg cr T or,
plin de o m ulim e care vocifera: H eil H itler! T riasc p actul tripartit! T riasc
R om nia! D culschland H eil und S ic g !
A junserm n faa noii cancelarii. O tob nsoi paii lui A n to n escu pe
cnd urca treptele spre m arca u de la intrarea p rin cip al i bocnitul cizm elor
celor d ou santinele saluta fiecare pereche care era n g h iit de ua larg deschis.
A poi, slile celc m ari. C olonade i santinele pretutindeni. M ozaicuri reprezentnd
scene ale eroism ului germ anic pe pardoseal, pe plafon i pe ziduri. Z g o m o tu l
cizm elor la fiecare cotitur, n fiecare sal nou, ne fcea s tresrim . E ra ca o
procesiune lent n interiorul unui tem plu. L esp e zile lu c ito a re i a lu n e c o a se n e
o b lig au s m ergem n v rfu l p icio arelo r. N c aju tam recip ro c, p e n tru a n u ne
p ie rd e ec h ilib ru l. A p o i S ala G o b e lin u rilo r, sa la d e m a rm u r i n fin e,
an tica m e ra F iihrer-ului. C lc ile au po cn it n c i m ai p u te rn ic i M c issn c r
d esch ise ua. A ntonescu p tru n se p rim ul, u rm at d e S tu rd za ^ i d e R ib b en tro p .
H itle r a tep ta n m ijlocul cam erei. U nul c tc unul trecu rm prin faa lui i e l nc
strn se m na p riv in d u -n c n d e lu n g n ochi, ca p en tru a-i n tip ri n m in te
p entru to td eau n a ch ip u l fiecruia. A poi, se n to a rse sp re A n to n escu , rugndu-1
s se aez e alturi dc dnsul. A m basadorul S ch m id t, in terp retu l lui H itler, lu
loc p e un scaun m ai n sp ate, iar n fa se a ez ar R ib b en tro p i m in istru l
nostru dc externe. R estul d eleg aiei fu in stalat d c DOrnbcrg p e c a n a p e a i pe
scaune, la ce l lalt ca p t al slii. E ra o n c p e re d estu l dc m arc, cu trei ferestre
care dd eau spre o curtc interioar. S tnd cu sp a tele sp re ferestre, noi av eam la
d rea p ta biroul lui H itler, cu fo toliul al cru i sp tar era ta p ia t cu p ie le d e c o ra t
cu o cru ce n c r lig a t 35, ia r la slnga o m as jo a s d in lem n n c h is la c u lo a re , n
ju ru l c re ia se n tre in e a u Cei P atru M ari. l av eam pc H itle r n fa.
C o n sid erat drep t un m a re o ra to r dc p artizan ii si, a c est o m d c ta lie m ijlo cie,
u o r adus d e sp ate, m ai curnd slab, nu atr g e a aten ia p rin nici o p a rtic u la rita te
a ex terio ru lu i. in u ta sa, dc o sim p lita te ca re atin g ea m o d estia, tim id ita te a sa
ap a ren t am in te au m ai d egrab de un p asto r p ro testan t d c c t d e n su flc ito ru l
m aselo r p o p u lare. Im presia co m ic pc carc o d d eau fo to g ra fiilo r sale m u staa

i u v ia dc p r d e p c fru n te era n m o d sim ito r sc h im b a t cn d l v ed eai n


realitate. P rul su e ra m ai d esch is la cu lo are d e c t ap re a n fo to g ra fii, iar
m ustaa, dc un b lond p u in ro cat, se arm o n iza cu tenul alb i tran sp a ren t ca al
unui tubercu lo s i cu o ch ii dc un alb astru cald i n tu n e ca t. P an ta lo n u l su
negru, vesto n u l a cru i cu lo are se situ a n tre m aro n u l d esch is al p a rtid u lu i i
fcldgran-ul 36 W e h rm ach t-u lu i, lip sa o ric re i d ec o raii n ,a fa ra C ru cii d e F ie r
din prim ul rzboi m on d ial, do v ed eau c H itle r e ra lip s it d e o rice c o c h etrie
vestim entar sau m ai cu rn d c av e a co c h etria sim p lit ii.
C nd n c ep e a s vorb easc, prim u l lu c ru c a re a trg ea a te n ia erau m in ile
sale fo arte a lb e , sla b e i destu l de m ici p entru un b rb a t i c a re , p rin g estu ri
ex p resive ca cele ale scu lp tu rilo r lui R o d in , n c e rc a u s d ea o im ag in e in tu itiv
n gndirii sale. C n d se crispau asem e n ea cio cu lu i unei p sri d e p rad c a re i
prinde v ictim a, cn d se n tin d eau cu o b o se ala len e a fe lin e lo r n re p a o s sau
d eschideau p alm ele asem e n ea m in ilo r ca re se p reg tesc s p rin d fru ctu l ce
cade d intr-un copac. O d at cu u raganul v o rb elo r, g e stu rile i d ev e n e a u m ai
brute, mai pu in precise, m ai vio len te p en tru a c u lm in a cu lo v itu ri d e p u m n n
m as, iar tru p u l Ie n so e a cu o n c o rd a re im p etu o as care-1 ad u c ea , p en tru un
m om ent la id e n tifica rea cu ideea, atitu d in e c e co n tra sta cu o b in u ita sa in u t
ap atic, cu um erii c zu i. C n trea om ul ce se a fla n faa lui cu o p riv ire
sfred elitoare. T ra d u ce rile n francez pe c a re in te rp re tu l le fcea la n c e p u t
dup fiec are fra z - fiin d c A ntonescu n u c u n o tea o b o ab d e g erm a n - i
d d eau tim pul s l fixeze. F ia p e c a re sc rv ic iile sale d c in fo rm aii i-o
p rezen taser nu o m isese , d esig u r, c ac esta e ra un v ech i p rieten al g en e ralu lu i
G am elin 37 i c av e a relaii cx c clcn te n A n g lia unde lsase c e le m ai fru m o ase
am in tiri, din tim pul cn d fusese ataa t m ilita r la L o n d ra. O a re nu s-au b u c u ra t
en g lezii la 4 se p tem b rie 1940 cn d ex -reg e le C aro l i-a n c re d in a t p u te re a c a d e
o victorie, sp ern d c ea va n se m n a ren to arce re a p o liticii ro m n e p e lin ia sa
trad iio n al ? D u p to ate datele pe ca re le d ein ea, treb u ia s p re su p u n c
A ntonescu nu e ra a ta a t nici unei ideologii. E ra un m ilita r d e un n aio n alism
co n serv ato r, aa cum sn t dc reg u l o fie rii, n orice ar. H itle r l p riv i se v e r i
declar: rile e u ro p e n e au fost p u se n faa u rm to a re i a lte rn a tiv e : s
n e le ag de bun v oie c rolul dc primus inter pares n sp a iu l n o stru com un
revine R c ic h -u lu i, sau s dev in ageni ai rea ciu n ii an g lo - fra n ce ze i ai
in te rn aio n a litilo r K om in tern -u lu i i s su p o rte so a rta C e h o slo v a cie i i a
P o lo niei. S nt m u lu m it c, n p ofida g re e lilo r co m ise d c re g e le C a ro l, ai
pu tu t s evitai rii d u m n e av o a str aceeai so a rt i s o cu p a i prin a d e ra re a la
p actu l trip artit, un loc onorabil p rin tre noi. G en e ra lu l lu cu v n tu l la ca re
H itler p re a a fi ren u n ai i ex p lic p o litica ro m n e asc n tre c e le d o u rzb o aie.
F aptul c G erm a n ia i R o m n ia s-au g sit att c e m u lt tim p n tab ere p o litic e
o stile nu ne p u te a fi deloc im putat. El a rea m in tit co m en ta riu l p rim u lu i m in istru
rom n ca re a d ec la ra t, n 1916, rzboi P u te rilo r C en trale: D eclarm rzb o i
U ngariei ca d um ani, A u striei cu indiferen , iar G erm a n iei c u reg ret. S p rijin u l
pc care G erm ania l d d ea v ec in ilo r n o tri inam ici, U n g aria i B u lg aria, a fo st
cau za n en eleg e rii n tre cele dou ri. A rb itra ju l m u tilan t d e la V ien a a fo st
d ureros resim it dc p o p o ru l rom n i a r trebui d ate p e v iito r d o v ez i v e rita b ile de
p rieten ie, pentru ca el s poat co lab o ra fr rez erv e cu ju d e c to rii si.

T o n u l ferm al g e n e ra lu lu i p re a s-i p la c lu i H itle r, c a re r sp u n se cu


b u n v o in : U ltim a p a g in n isto ria T ra n silv a n ie i n c nu a fo st sc ris .
S p e r d in to a t in im a , re p lic A n to n e sc u . n a c e s t a n , n o i am p ie rd u t d o u
p ro v in c ii n c a re m a jo rita te a p o p u la ie i e s te d e a c e la i sn g e cu n o i. D ac
G e rm a n ia ju s tific p re te n ia asu p ra S u d e ilo r p e b a z a d re p tu lu i d e lib e r
o p iu n e a p o p o a re lo r, ea nu p o ate n e g a d re p tu l d e a n e re v e n d ic a , p c a c e e a i
b a z , te rito riile lo c u ite de c o n a io n a lii n o tri. P rin c ip a le le o b ie c tiv e a le
p o litic ii m e lc v o r fi re n to a rc e re a la p a tria -m a m a Basarabiei, a n o rd u lu i
B u c o v in e i i a T ra n silv a n ie i. P re fe r s v fac ac e a st d e c la ra ie c h ia r la
n c ep u tu l ra p o rtu rilo r n o a stre . N ic i o fro n tie r a c o n tin e n tu lu i n u este
d e fin itiv , d c p a r H itler. M in istru l d u m n e a v o a str de e x te rn e , r sp u n s e
A n to n e sc u artndu-1 pe von R ib b e n tro p , c a re era n u m ai u re c h i, ra-a sf tu it,
n tim p u l n tre v e d e rii pc ca re am a v u t-o azi d im in e a , s nu v v o rb e sc d c
p ro b le m a T ra n silv a n ie i. A d m it c a c e a st c h e stiu n e p o a te s a ib un c a ra c te r
d e lic a t p e n tru g u v ern u l R c ic h -u lu i, d ar d a c a c e s ta e ste d o rn ic s a c c e p te
p rie te n ia pe c a re i-o o fe r R o m n ia tre b u ie nu n u m a i s a d m it , d a r c h ia r s
d o re a sc i ca efu l g u v ern u lu i ro m n s-i e x p rim e sin c er p re o c u p rile .
S in c e rita te a este o c o n d iie a p rie te n ie i , c o n firm sec H itle r, p lic tis it c a u n
dascl c a re i p ie rd e r b d a re a to t f c m d u -1 s p ric e a p p e elevul re c a lc itra n t.
O b o sit, cl ad u g : V n e le g n e lin ite a , d a r a tu n c i c r d e s te n jo c so a rta
n tre g ii o m e n iri, p ro b le m e le fro n tie re lo r tre b u ie s se situ e z e p e un p la n
se cu n d a r. C h iar h o ta re le R e ic h -u lu i n u s n td e c t p ro v iz o rii; nu am o idee b in e
conturat, asupra fap tu lu i de a su p u n e nete regiuni adm inistraiei germane
sau s Ic las m ai d e g ra b n g rija p o p u la ie i lo c alc . A b ia d u p v ic to rie se v a
lu a o d e c iz ie d e fin itiv .
S e n z a ia d e n e lin ite c a re se stre c u ra se e ra acu m g en e ral . T o i d o re a u
c a n tre v e d e re a s se te rm in e c t m ai ciirn d p o sib il. n fin e , c e i m a ri se
rid ic a r . N oi d efilarm d in n ou n faa lui H itle r, ie in d su b o ch ii g riju lii,
p en tru b u n a o rd in e p ro to c o la r , a lui D d m b e rg . G e n e ra lu l m e rg e a cu c a p u l
p lc c a t, m a i n c o v o ia t c a d e o b ic e i. R ib b e n tro p n u p re a s-i a c o rd e n ic i o
aten ie.
O t ce re g rea a p sa a su p ra a p a rta m e n te lo r d in a rip a sln g a p a la tu lu i
B e lle v u c , o c u p a te d c A n to n escu . E se re tr s e se d u p n a p o ie re a n o a s tr i
r m a se a c o lo sin g u r, fr s ch c m e p e n im e n i p e n tru a lu c ra , re fu z n d s sc
n tre in c u m in itrii ca b in e tu lu i s u , ca re l n so ea u .
G e n e ra lu l m c h e m n a in te de a sc cu lc a i m n tre b : L -a i v z u t p e
S ch ic k e d a n z , ast sc a r . C e i-a sp u s? S ch ic k c d a n z , n a z istu l cel m a i p o n d e ra t
pe c a re l-ai fi p u tu t v e d e a v reo d a t era S ta b s lc ite r 39 la d e p a rta m e n tu l d c
e x te rn e al N S D A P
un fel d e m in istru al a fa c e rilo r e x te rn e al p a rtid u lu i
n a z ist, c a re fcca c o n c u re n m in iste ru lu i d e e x te rn e al lui v o n R ib b e n tro p .
eful su d ire c t era A lfre d R o se n b c rg i fric iu n ile d in tre ce le d o u o fic ii,
c a u z a te dc v e d e rile d ife rite n p ro b le m e le d e p o litic e x te rn , e ra u fo a rte
fre cv e n te. n ce o p riv e te pe R o m n ia , o a m e n ii lu i R o se n b c rg a u sp rijin it
n to td e a u n a , n d e trim e n tu l le g io n a rilo r p ro te ja i d e H im m ler, p e c e ila li
p o litic ie n i p ro -g e rm an i. E ra d estu l de n e lin itit , m rtu ris ii eu. N u -i c e r
s -m i spui im p re siile d u m itale , se im p a cien t g en e ralu l, sp u n e -m i cc zic c a ?

E ra n e lin itit d c fap tu l c H itlc r v -a re a m in tit g re e lile re g e lu i C a ro l; c re d e


c p o a te trag e c o n c lu z ia c a c e a st re m a rc m ai c u p rin d e i u n a v e rtis m e n t n
m aterie dc p o litic in te rn ro m n e a sc . C um g e n e ra lu l se a r ta u im it, i
fcui o e x p u n e re c o m p le t d e sp re ce ca c e afla sem .
S itu aia i av e a so rg in tea n to am n a anu lu i 1938, cn d re g e le C a ro l,
iraversnd E u ro p a p entru a p articip a la fu n eraliile reg e lu i A n g liei, av u o
n trev ed ere cu ca n ce la ru l germ an 4!. S p er c sn i b in e tratai c o n d a m n a ii
po litici i nici o am e n in a re sp ecial nu a p a s asu p ra lo r , a r fi sp u s H itle r
reg elu i, dc o m a n ier ce nu lsa n ic i o n d o ia l asu p ra im p o rta n ei p c ca re
Fuhfer-ul o ac o rd a accstci chestiuni. E ra v o rb a de C o d rea n u , e fu l m ic rii, i
de ali co m an d an i co n d a m n a i, sub d ife rite p rete x te, d e ju s tiia d ic tatu rii
regale. C arol dd u to a te asig u r rile n ec esare p e n tru a-1 c a lm a p e H itler; to tu i,
p este ctc v a z ile p re sa m o n d ia l a fl d e s p re m o a rte a lu i C o d re a n u i a
c a m a ra z ilo r s i d c n c h is o a re , m p u c a i n lr - o p d u r e d in a p r o p ie re a
B u cu retiului. C o m u n icatu l M in isteru lu i de in te rn e p re te x ta o te n tativ de
ev ad are a d ein u ilo r, n tim p ce erau tran sp o rta i de la o n c h is o a re la alta. N u
s-a aco rd at nici o v alo are acestei versiu n i, cci se tia c p rizo n ierii av e au
m a n ile i p ic io arele n c tu a te , dc la p le ca re . V a plti sc u m p g estu l su , a r fi
strig a t H itlcr, su b im periul unuia d in tre d esele sale a c c e se d e m n ic, m
asig u ra S chickedanz.
D u -te la a m b a sa d , m i sp u se A n to n e sc u i c ifre a z p e rso n a l o
teleg ram p en tru M ihai A n to n e s c u 42, av n d urm torul cu p rin s: D ai in stru ciu n i
urgente lui G afen cu 43s fac fr n tin d e re o co m u n ica re lui M o lo to v prin ca re
s l asig u re c ad e ziu n ea R om niei la pactul trip a rtit nu e s te d elo c n d re p ta t
m p o triv a U niunii S o v ietice. Noi dorim s n tre in em cu ea ra p o rtu ri d c b u n
vecintate.
n c e rc a astfe l A nto n escu s r sp u n d o fertei lui M o lo to v c a re p ro p u sese
R o m n iei, c a u rm are a o cu p rii B asarab iei d e c tre A rm ata R o ie, un tra ta t d c
n eag resiu n e? n lrz ic rc a e ra co n sid erab il. P re d ec eso ru l su l sase p ro p u n erea
fr rsp u n s i in v itase tru p ele R eich -u lu i, zise de in stru c ie , s se in stale ze n
R o m n ia. A ceast in v itaie nu p u te a fi retras. P c d c a lt p arte fap tu l c
ad v ersarii g en e ralu lu i i acuzau de jo c d ublu, p en tru a-1 c o m p ro m ite n faa
germ an ilo r, l-ar fi o b lig a t la m ai m u lt p ru d en .
n locul lui R ib b en tro p , a do u a zi veni D d m b erg s-l ia pe A n to n escu
p en tru c e a dc a do u a n tre v ed ere cu H itlcr. Am fost scu tii d c d e fila re a p rin
s lile can celariei R e ic h -u lu i, m ain ile n o a stre fiind, l sate s in tre, u n a c te
una, n tr-o cu rte in te rio ar m ic. D c ac e a st d at, g en e ralu l in tr sin g u r n
biroul F iihrcr-ului. S tu rd z a i ce ilali m in itri legio n ari r m a se r n a n tic a m e ra
m are, n tre b n d u -s e n e lin itii a su p ra se m n ifica ie i in e rii lo r la d istan .
A teptam ca d o cu m en ta ia asu p ra T ra n silv an ie i, special p re g tit p en tru H itlcr,
s-m i fie cerut. D o cu m e n te le p rin cip ale tratau d esp re m p u c a re a a 500 de
rani ro m ni n satele Ip i T rsn ea, d c c tre tru p ele d e o c u p a ie u n g are. E ra
oare o c ifr su fic ie n t p entru a-1 im p re sio n a pc F tihrer? A te p tarea m e a nu a
fo st lung. In terp retu l d csch ise ua i m chem . In trai, p e n tru a d e p u n e p e
m asa ro tund, n tre H itler i A ntonescu, d o sa ru l. L eg io n arii, n em aip u tn d u -se^
stp n i, m asaltar cu n tre b ri. D up p re re a m ea, se n tre in fOrtc n ilc i^

rsp u n sei cu. R ib b en tro p este aco lo ? N u. A p o i ate p ta re a se p re lu n g i i


ju m ta te a d c o r p rev zu t p en tru au d ien se trip l . P re sse-S ch m id t, p e c a re l
n um eau aa pen tru a nu fi c o n fu n d a t cu am b asa d o ru l S ch m id t, in te rp re tu l, se
p lim b a, p lic tisit, p rin n c p ere. D in tim p n tim p , el rep eta aces. d ic to n al
o fie ru lu i prusac: cea m ai m arc p arte a vieii sa le, so ld atu l atea p t z a d arn ic
( d ic l n g ste Z e it scines S ebcns, w arte t d e r S o ld at v erg e b en s ). C red eam c nu
se va m ai term in a n ic io d at, cnd ua se d esch ise larg i D O m berg n e in v it s
intrm n ca m c ra F iihrer-ului.
H itle r p rea fo arte b in e d isp u s. N e in u o sc u rt e x p u n e re asu p ra
p ro b lem ei zilei: rzb o iu l m p o triv a M arii B ritan ii. S u b lo v itu rile p e c a re
su b m a rin ele g erm an e le dd eau ap ro v iz io n rii sa le , c ro ra li se ad u g au
d istru g e rile ca u zate dc m ine i av iaie, ea va fi redus* la n ep u tin a. T re p ta t,
blo cad a va pu n e ca p t n c p n rii sale. n acelai tim p, p u te re a g erm a n nu
n c eta s sp o reasc. D c aceast d at tim pul lu creaz p en tru n o i , asig u ra
H itler. A d erarea la blo cu l no stru a ce lo rlalte state eu ro p e n e care nu au lu at
n c o atitu d in e form al, ca Iu g o slav ia i T u rcia, d ev in e p c zi ce trece to t m ai
sigur. D esig u r, va m ai fi i F rana, ca re va gsi m ai g reu un loc p rin tre noi,
d a r sperm s o con v in g cm , n ccle din urm , c este m ai raio n al s lucrm
p entru viitor, d c c t s nc cram p o n m dc trecut.
n ce p riv ete rap o rtu rile n o astre cu R o m n ia , ca le a co lab o rrii celci
m ai lo ia le e ste acum desch is. A v an tajele e c o n o m ic c carc v o r rez u lta p en tru
a ra v o astr ag rar din sc h im b u rile cu G erm a n ia in d u stria l sn t ev id en te ,
n a in te dc a nc d e s p ri, v rea u s v fac o p ro m is iu n e so le m n . i,
n to rc n d u -sc spre A ntonescu, el spuse, acccn tu n d fiecare cuvnt: n v iito r,
toat p o litic a m ea ex tern p riv in d R o m nia sau in te rese le sale se v a b a z a p e
strn sa p rieten ie prin ca rc d oresc s m leg dc d u m n e av o a str . D c c te o ri
vei av e a vreo d ific u ltate cu unul din vecinii d u m n e av o a str sau re fe rito a re la
p ro b lem ele in terne a le rii d u m n e av o a str, eu v voi sui n to td e a u n a la
d isp o ziie i d ac, la un an u m it m om ent, vei resim i n ev o ia d c a av e a o n o u
c x p lica ie asu p ra sc o p u rilo r politicii noastre, venii s m c u tai . A v io n u l
m eu p ersonal v st la d isp o ziie. S n t co n v in s c o rice c o n flic t d e in te re se sau
n en eleg e re pot gsi o solu ie sa tisfc to a re i c sin c e rita te a cea m ai p e rfe c t
i n c re d e re a rec ip ro c dom ncsc n rap o rtu rile n o astre . D up ac e a st fraz,
cei doi brbai dc stat i strnscr m inile cordial n tr-o atm o sfer srb to reasc,
tu lb u ra t do ar dc p au zele d ato rate traducerii dc c tre in te rp re t. H itle r p re a
sin cer em o io n at. El adug: C ontez pc d u m n e av o a str, co n tai pc m ine.
n tren, n c dc Ia p eriferia B erlin u lu i, n c ep u o a c tiv itate feb ril.
G en e ra lu l, care, cu puin n a in te a sosirii n ca p ita la G erm an iei n c m rtu risea:
A m puin trac, era acum num ai zm b et i bu n d isp o z iie. El i co m p ara,
am u zat, pc R ib b en tro p carc l prim ise cu trei z ile n u rm rece i rig id , cu cel
p e ca re tocm ai l p r sise i carc i dovedi a m ab ilita tea ce a m ai n d a to rito a re ,
ca un O b crk clln cr , rem arca cl, n trc b u in n d unul din c u v in tele g e rm a n e p c
ca rc le cu n o tea. S ub su p rav eg h erea sa pentru p rim a i sub d ictare p e n tru cea
d c a d o u a , am rc d a c ta t, n s a lo n u l v a g o n u lu i, p r o c c s e lc -v e rb a lc a le
n tre v e d e rilo r cu cancelarul. F r a vrea s in sc am a d c av e rtism e n te le
su c ccsiv c ca rc i-au fo st date m ai n li dc C ian o la R o m a, apoi dc R ib b en tro p i

dc ccilali naziti, A ntoncscu a nceput prin a-i adresa lui H itle r o n treb are
stnjcnitoare: D e cc abandonase baza de la M iinchcn? D ar eu snt cel care am
fost pclit la M iinchen, strig H itler. n concepia sa, o rd in ea m o n d ial
m odern trebuia s fie ntem eiat pc m arile spaii intern aio n ale. S tatele U nite
guverneaz do u co n tin en te i nu li se contest dreptul. El s-ar fi artat d ispus
nto td eau na s respecte spaiul n ecesar A ngliei i s ad o p te o atitu d in e de
n eu tralitate n A sia ntre A nglia, Japonia i R usia. N u rv n ea nici la im periul
F ranei i adm itea d repturile legitim e ale Italiei n M editcrana. n o rice m om ent
i-ar fi dat acordul p entru un plan care ar fi m prit lum ea n tre m arile puteri,
dnd fiecreia p artea dreapt ce i se cuvenea. D iscutnd pe aceast baz, el a r fi
fost dispus s sem neze cu toat sinceritatea un tratat d e aciune com u n m p o triv a
acelei m ari puteri care, dup stabilirea lim itelor com petenei fiecreia, s-ar fi
fcut v inovat de v io la rea acordului. D ar care era ntin d erea sp aiu lu i pc care
p uterile O ccidentale v o ia u 1s-l recunoasc G erm anici c a sfer de in flu en ?
A tunci cnd H itler pu n ea aceast ntrebare englezilor, ci rsp u n d eau c cei
536.000 Km p trai ai R cich-ului puteau s-i ajung. F rancezii se m rg in eau s
fac aluzie la tratatul dc la V crsaillcs. D ei, dup p rerea sa, ac o rd u rile b ilaterale
n tre p uterile carc controlau un spaiu nu aveau nici o ju stific a re , H itle r ar fi
propus A ngliei o atitudine com un germ ano - britanic n concertul m arilo r
naiuni. A cordul n aval, sem nat n 1935, carc lim ita flota g erm an la o treim e din
flo ta britanic, nu era dect un prim act dc bunvoin, pe care H itler l fu rn iza
M arii Britanii. El afirm a cu toat sinceritatea c p roblem ele ceh i p o lo n ez
avuseser ca scop, ntr-un anum it sens, s fac p osibil n e le g erea cu A nglia i
F rana. El avea im presia c O ccidcntalii trebuiau s n e le ag c Rinul este lim ita
influenei lor n E uropa. O dat ce ar fi acccptat aceast idee sau ar fi fo st pui n
faa faptului m plinit, acordul s-ar fi pu tu t ncheia. P entru a o feri fran cezilo r o
garanie concret asu p ra securitii, H itler ar fi consim it s m p a rt ch e ltu ielile
sau s trim it n F rana specialiti i tchnicicni germ ani, pen tru a co lab o ra cu
francezii la dezvoltarea sistem ului defensiv al liniei M aginot.
D ar englezii nelegeau mai greu. T im p dc m ai bine dc un secol ci au
crezut c Frana era o putere capabil s Ic am enine p o ziia im perial. n
prezent, ei i n chipuie, spunea H itler, c pericolul nu-1 mai co n stitu ie F rana,
ci G erm ania.V ei fi de acord cu m ine c nu pot s atept un secol i ju m ta te
pentru ca s-i d ea scam a, n sfrit, c adevraii lor dum ani sn t R u sia,
Jap o n ia i Statele U nilc. Se spune chiar c ar fi dezvoltat punctul su dc v edere,
n faa lui C ham bcrlain, cu toat sinceritatea. A avut im presia c englezul a
sfrit prin a nelege. M iinchcn ar fi putut s constituie n cep u tu l unei co laborri
pc bazele propuse dc H itler, jfdic m p rirea lum ii n zo n e d c in flu en ale
m arilor puteri.
C t despre Stalin, acesta veghea. m preun cu B cne, el p reg tea n secret
o m arc lovitur politic, cc consta n a rsturna guvernul stab ilit la P rag a d up
M iinchcn i a declara C eh oslovacia repu b lic sovietic. H itler ab ia av u sese tim p
s ordone ocuparea B ocm ici i a M oravici.
P resa evreiasc a p rofitat dc ocazic pentru a face im p o sib il n eleg erea
ntre G erm ania i O ccident. Factorii responsabili din L o n d ra i Paris, n loc s
n eleag c a-i abandon a lui Stalin cvadrilatcrul B oem ici, dc o im p o rtan

strateg ic c o n sid erab il, a r fi n se m n a t o sin u c id e re p e n tru G erm a n ia, s-au


l sa t a n tre n ai d c p ro p ag an d a ev re im ii in te rn aio n ale. S in g u ru l m ijloc p c ca re
d e m o c ra iile o cc id c n tale l co n sid crau ca un re m e d iu m p o triv a p eric o lu lu i
g erm an , e ra aco rd u l m ilita r cu S talin. R zboiul era in e v ita b il. n c h e ie re a u nui
ac o rd m ilita r n tre A nglia, F ran a i U R SS ar fi n se m n a t, d u p p re re a lui
H itJcr, n c e rc u ire a G erm anici dc c trc co m u n iti, fiin d c o F ran a crei
secu rita tc a r fi fost g ara n tat dc rui a r fi sfrit, n cele d in u rm , prin a d ev en i
o an ex a K rem lin u lu i.
H itle r a n e le s c en g lez ii i francezii nu au v en it la M isnchen d e c t
p entru a ctig a tim p. D ac nu resp in g eau p ro p u n erile d e co lab o rare, o fceau
nu m ai pentru c se sim eau slabi. D ar nici L on d ra, n ici P arisu l nu v o iau s
co o p e reze sin ccr la sta b ilire a noii ordini m ondiale. A ce asta era raiu n ea, g n d ea
H itler, p en tru carc M iinchcn-ul nu p u tu se s d ev in n cep u tu l unei e re a
arm o n iei o cc id c n talc, ci sem nalul de n c ep u t p en tru o c u rs a n arm rilo r.
C an cclaru l g erm an scria isto ria n felul su. El u ita d o a r c av ea n a in te a
sa p e rep rez en ta n tu l unei ri prin ca re A rm ata R o ie a r fi tre b u it s treac,
d ac Stalin a r fi vrut n tr-ad e v r s dev in stp n u l P rag i. E ste a d e v ra t c
nite a v io an e so v ie tic c su rv o laser terito riu l nostru n d ire c ia C e h o slo v a cie i,
m ai n a in te a o cu p rii sale d c c trc W chrm acht. S e tia c H itle r se h o t rse s
an e x ez e B o e m ia i M oravia, fr tirea co lab o rato rilo r si cei m ai in tim i. A
fo st o h o t rrc B litz 44. P o p o ru l g erm an n u e ra r sp u n z to r d e fu ro r
tc u to n ic u s 45 pe ca re o insp irau ac tc le co n d u c to rilo r si. D ac el i d d u se
m n liber lui H itler, accasta nu se d ato ra unui g u st sp ecial p en tru ex tre m ism .
A ccast leg en d a p o p o are lo r b u n e i rele a fcu t d e ja d estu l ru. E ste tim p u l s
fie n g ro p at. P en tru ca un p o p o r s fie dem o crat, treb u ie s i se a s ig u re un
cad ru dc ex iste n n ca rc id eile lib erale s se p o at d ez v o lta . N a iu n ile c a re nu
b e n e fic ia z nici d c s c c u rita tc m o ral, n ic i dc se c u rita te m a te ria l nu p o t c re d e
c lu c ru rile se a ra n je a z dc la sin e, d u p fo rm u la la isse z fa ire , ia isse z
p a s s e r 46. T re b u ie s posezi b o g iile S tatelo r U n ite sau ale Im p eriu lu i B rita n ic
p en tru a ac o rd a hazard u lu i o asem en ea n c re d ere. F ap tu l c un p o p o r, la c a re
z e ce oam eni d in tr-o su t nu au de lucru, iar lu m ea e x te rio a r l re sp in g e cu
o stilita te, i cau t salv area n form ule ex tre m e este reg re ta b il, d ar in e v ita b il.
H itler era e x p re sia d isp e r rii sale. D ac ar fi sfrit p rin a-i m o d era e la n u rile ,
n -ar m ai fi rm as cre d in cio s lui n su i. In p o fid a a p a re n e lo r c o n trare, el nu era
d e c t un p a rv e n it carc se grbea. E ra m ereu n criz d c tim p. D ev iza b rita n ic
w ait and s c c 47, pc ca rc iunkcrul B ism ark o p rac lica sc cu atta art, i se p rea
lui H itler o risip: nicicn d un om dc sta t eu ro p ean nu av u s e se o p artid m ai
fru m o as d cc t can celaru l celui dc al T reilea R eich la M iinchcn. n cin ci an i, cl
rea liza se o op er la ca rc B ism ark se n v e ru n a se tim p d c d o u zeci d c an i. C a
o ricc op er fcut n grab, ca era fragil. D ac H itler a r fi a v u t p u in
ex p e rien , cl a r fi n e le s c p rim a sa d ato rie era d c a o co n so lid a . E l a r fi
n e le s atunci c F rana i A nglia av eau nev o ie dc tim p p en tru a se o b in u i cu o
situ aie nou i c tim pul sc scurgc m ai n c e t la P aris i la L o n d ra d e c t la
B erlin. D ar H itler, cu to t g en iu l su in c o n testab il, rm n ca un p rim itiv . A stfel,
atunci cn d d em o craiile sc d o v ed ir m ai slabe d in p u n c t dc ved ere m ilita r, cl
crezu c le poate tero riza nep ed ep sit. P rim itiv u l d isp re u ie te sl b ic iu n ea .

P rinul B ism ark l-a o b lig a t p c suveranul su s o p rea sc lu p ta d u p n frn g e re a


arm atei au striec e la S adova. P re stig iu l m o n a rh iei v ie n e z e i e ra m ai scu m p
d e c t v ic to ria m ilita r . P en tru a fa c e p o sib il c o la b o ra re a c u O c c id e n tu l,
p roletarul H itle r n -a re u it s fac d o v ad d e m o d e ra ie n u rm a a c o rd u lu i d e la
M Unchen. L ip sa sa d e ex p e rien l m p ie d ic a s n e le a g c M a re a B rita n ie i
F rana nu erau d e d isp re u it d o ar p en tru c trec ea u p rin tr-o criz . H itle r a c o m is
d esig u r n u m e ro a se g re e li c a i crim e.
D ar cea m ai m are, a tt la a d re sa p ro p riu lu i su p o p o r, c t i fa d e
E u ro p a este d e a fi d e m o la t o p era rid ic at n tr-u n tim p rec o rd . D a c M lin ch en
rm n c o p ag in trist a isto rie i, ac ea sta n u e s te p en tru c e e a c e a fo st, ci p en tru
ceea ce a r fi p u tu t n se m n a , fr n eb u n ia h itlerist.
A m in tin d u -i de co lab o rarea sa cu o c c id e n ta lii, A n to n escu o p in c c e i
ce co n d u ccau F ra n a i A n g lia nu luau m suri p o litic e i m ilita re d e c t p e n tru a
ev ita rz b o iu l, i nu p en tru a-1 p rovoca. E firesc, strig H itle r, a c e ti o n o ra b ili
b u rg h ezi nu n c e p n ic io d at rzb o iu l. D ar eu nu sn t un g en e ral ch in e z c a re
ce d ea z un o ra f r lu p t, atunci cnd in am icul a n u n un n u m r m ai m a re d e
tu nuri, m itra lie re i soldai. E l co n sid era c o alian m ilita r cu p ro le ta rii
ac io n e az n to td e a u n a n fav o area ac esto ra. R u ii c e r re sp e c tu l c e l m ai stric t al
tu tu ro r o b lig a iilo r c e le sn t lo r fav o rab ile, d a r nu se s im t d elo c le g ai p rin
an g a ja m en tele c a re v in n favo area a lto r p ri co n tra cta n te . A ad a r, en g lez ii i
fra n c e z ii, ca a d e v rai b u rg h ez i, s-a r fi c o n sid e ra t o b lig a i s -i o n o rez e
se m n tu ra i a r fi p u rta t rzb o i cu G erm a n ia n m o m en tu l ale s d e S talin . D u p
p re re a lui H itle r, se p o t c o m ite n u m ero ase ero ri fr a p ie rd e av a n ta ju l fa d e
d em o crai; c t d e sp re p ro letari, lu c ru rile sta u in v ers: d a c i se la s a leg e re a
m o m e n tu lu i, eti p ierd u t. S in g u ra p o sib ilita te a G erm a n iei d c a e v ita rzb o iu l
p e c e le d o u fro n tu ri e ra s-i n tin d m n a lui S talin .
D up z d ro b irea P o lo n iei, p re fe rin a lui H itle r se n d re p t n c o d a t sp re
O ccid en t. C u to a te av a n ta jele p e c a re U R S S le d e in e a d in n e le g e re a cu
R e ic h -u l, d ictato ru lu i germ an nu i in sp ira n c re d ere. O a re n u atep ta e a prim ele
sem n e d e sl b ic iu n e ale G erm an iei p en tru a se a ru n c a a su p ra s a cu to a t
g re u ta te a m a selo r slave? A stfel, H itle r a c o rd a o im p o rta n se c u n d a r p rim e lo r
e c o u ri a le d o rin e i dc c o la b o ra re m a i a c tiv , c a r e i so se a u d in p a rte a
so v ieticilo r.
D isc u iile a su p ra elib errii Indiei p e ca re g en e ralii ru i le fc u ser in
P o lo n ia , atunci cn d arm a tele g erm a n i ru s fc u ser jo n c iu n e a , c o n in ea u
fr n d o ia l un su b ie c t in te resa n t d e m e d ita ie . D a r H itle r n u se p u te a h o t r s
i la se iui S talin m n lib e r n A sia, p en tru c a s p o a t a s tfe l s a d a u g e c e lo r
d o u su te d e m ilio an e d e sla v i, im en sele m ase um an e ale re z e rv o ru lu i asiatic.
R zboiul d in P o lo n ia d em o n strase c in flu en a F ra n ei i A n g lie i n u se
p u te a a firm a n reg iu n ile E uropei o rie n ta le c a c o lo n u m a i R e ic h -u l i
S o v iete le p u te au s rev en d ice su p rem a ia . n ali te rm e n i, H itle r p ro p u n e a
O cc id en tu lu i s a le a g n tre cl i S talin. D e c e nu d au p u b lic it ii c o n d iiile de
p a c e p e ca re le-am p ro p u s M arii B rita n ii d u p arm istiiu l cu F ra n a? n tre b
H itler. n loc s le co m u n ice o p iniei p u b lic e, C hurch ill le-ar fi ad u s la cu n o tin
M oscovei. A ceasta nu a r fi fo st num ai o trd are fa d e E u ro p a , a firm a H itler,
d a r i un ac t de n eb u n ie. P o t s v sftu iesc p recu m H an ilei: d a c a v e i un

n eb u n la voi, Lrimitci-I n A n g lia, cci aco lo in firm ita te a sa va r m n e


n eo b serv at , sp u se el. A trsci aten ia lui A nto n escu as u p ra fap tu lu i c e ra cu
to tu l a rb itra r din p a rte a lui H itle r s a trib u ie p rin u lu i d an e z c u v in te le
g ro p arului. O cu p -te dc ch estiu n i m ai se rio ase , m sftu i d n su l. M ai trz iu ,
rec itin d p ro cc sclc v erbale, g eneralul rem arc rzn d c n co m u n ica tu l D N B 48
se cx p lic a fuga lui H ess n A nglia ca o co n sec in a d eb ilit ii sale m in tale. O fi
u rm at el sfatul lui H itler sau m ai curnd p e cel al lui S h ak csp care?
A ctul lui C hurchill, care u rm rea s provoace o d ificu ltate n tre M o sco v a
i B erlin , i n l tu ra se lui H itler u ltim ele scrupule. n v m in te le p o litic e p e
care le d o b n d ise n tim pul cam p an iei din F ran a l m p in g ea u s c a d la o
n v o ia l cu S talin.
n tr-a d e v r, co m p o rtarea c o m u n itilo r fran cezi, fr n d o ia l in sp ira t
d c K rem lin, fu rn iz ase cancclaru iu i cea m ai bu n p ro b a lo ialitii ru seti.
S e r v ic iile s a lc ^ a u p u tu t s c o la b o re z e n to a t s in c e r ita te a c u a g e n ii
I n te r n a io n a le i a I lI- a . R e e le le c o m u n is te s-a u p u s la d is p o z iia
W c h rm ac h t-u lu i n tr-o m sur care d o v ed ea c M o sc o v a ren u n a se la o rice
v iito are aciu n e p o litic n O ccident. N u se tie p en tru c t tim p, d a r to tu l
c o n d u c e la id e e a c , p e n tru m o m e n t, S ta lin sc c o n s id e r m a i c u rn d
m o ten ito ru l lui P etru cel M are, d ec t al lui L cnin, sp u se H itler. O s fac to t ce
p o t p entru a-1 n c u ra ja n ac ea st atitudine.
M ussolini adm isese, n final, c a r fi fo st p o sib il, cu aju to ru l R e ic h -u lu i,
s fie co n tra b ala n sa t in flu en a so v ietic n O rientul A p ro p iat. Pe d c a lt p arte ,
cu aju to ru l ja p o n e z ilo r, G erm ania se sim ea n stare s su g ru m e b e s tia d in
K o m in tcrn , d ac aceasta ar fi n c erca t s ren asc. S nu fii deci surprini
co n tinu el, d ac l vei vedea n curnd pc M olotov ad ern d , aa cum to cm ai ai
fcu t-o, la pactul tripartit. C t despre litigiul teritorial care v d e s p a rte 49, cred c
n tr-u n cadru general dc reglem entare, ruii vo r facc d ovada unei n eleg eri cu
lotul diferite p entru situaia fiecreia dintre rile m ici. V or fi d estu le p ie se de
schim b n A sia, n E uropa i n A frica pentru a nu sc gsi m ijlocul d c a li sc da
satisfacie.
O are era a tt d c n ecesar, l n treb ai pe g en e ral, c a s se lan seze n atac u ri
a tt d e v io le n te co n tra co m u n ism u lu i, p en tru a sfiri p rin a sc alia cu R u sia?
P riv ire a recc a lui A nto n escu se fix asu p ra m ea, p lin dc rep ro u ri m ute:
N u-i p oi ale g e n to td ea u n a tovarii d c drum d u p d o rin , sp u se el i, cu
un sem n d isc re t al capului ar t spre c m ile v erzi care, n salo n u l v ecin ,
d iscu tau p ro b lem ele zilei. A poi ad u g , cu un ton sev er: o a titu d in e lo ia l fa
d e a lia t c x c lu d c o rice critic in u til i nu voi p u te a su p o rta, n v iito r, a titu d in i
ec h iv o c e n an tu raju l m eu. i, vorb in d e v id e n t de H itler, el ad u g : este un
om m arc.

CAPITOLUL II!

Hotrrea cea m a re

L a B ucureti, bucuria lui A ntonescu se risipi ca ccaa d im in eii. E valund


rezultatele, el i ddu scam a c vizitele sale la R om a i B erlin erau d eficitare. n
conflictul cu G arda de Fier, poziia sa perso n al se am elio rase sim ito r, d ar
persp ectivele intern aio n ale erau din ce n ce m ai n tu n ecate. N u sc putea
ntrezri viitorul R om niei ntre R cich i U R SS, legate m ai strns d ect le u n ea
trecutul. Aceti doi gigani ptrunseser d eja pc teritoriul su. U n sin g u r an dc
co lab o rare n tre K rem lin i W ilhclm slrassc nc obligase s ced m B asarab ia i
nordul B ucovinci Sovietelor, sudul D obrogci i nordul T ran silv an iei B ulgariei
i, respectiv, U ngariei, aliaii tradiionali ai G erm aniei. Mai m ult dc trei m ilio an e
dc rom ni triau sub ocupaie strin. F r a ju to r din afar, in su ia n o astr latin
risca s fie zd ro b it dc p resiu n ea co n ju g at a g erm a n ilo r i a sla v ilo r. E u nu
p ot s p atro n ez ac ca sta , spunea A ntoncscu. D ac R cich -u l i U R S S sc aliaz
serio s, vom facc o ieire ca i p o lo n e zii . A ju n s la cap tu l rb d rii i co n v o c
p c fid elii si la un co n siliu rcstrn s i Ic p rez en t trei d o cu m cn tc. P rim ul era un
m em o randum sem n at dc M aniu i B rtianu, carc c ritic a lin ia p o litic a d o p tat
d c g u vern. n tim p ce M ihai A ntoncscu l citea, generalul sc p lim b a ag itat. L a
sfrit, el se opri p en tru a preciza: N. L upu (vicepreed in te al p artidului lui
M aniu), carc m i-a adus docum entul n aceast dim inea, n -a uitat s m ro ag e
s iau toate m surile pentru ca legionarii i germ anii s nu afle d esp re el; este
d estin at pentru mai trziu, m i explic cl cu naivitate, pen tru isto ric . P entru
proccsul m eu, i rcplicai eu. Te bucuri de toat n cred erea n o astr , mi
rsp u n se dnsul. Al d o ilea docum ent em ana dc la serv iciile sccrclc ale S tatului
M ajo r ; cl rep ro d u cea ultim a reuniune a echipa m o rii care-i reu n ea pe
extrem itii m icrii legionare. Subicctul la ordinea zilei erau cu v in tclc pro n u n ate
de A ntonescu la ultim ul C onsiliu dc M initri: eu nu pot s triesc n d ezo rd in e ,
spusese generalul. Noi nu l vom o bliga pc A n 'o n cscu s co n tin u e s triasc
su b regim ul nostru, pc carc l calific drept anarhic , h o t rr leg io n arii i
co n d am narea la m oarte a generalului prim i un vot unanim . M ai rm n ca s se
fixeze m om entul i s sc aleag m ijloacclc. T oi cei prezen i, n afa r d e M ihai
A ntonescu, carc p rea s fie la curent cu toate acestea, rm aser ned u m erii.
D iv erg enele care l opuneau pc A ntoncscu colabo rato rilo r si legionari erau de
n o to rietate public, dar sc mai spera c un com prom is ar fi p u tu t cel puin s
n trzic am plificarea crizei spre punctul su culm inant.

Triasc moartea! scandau extremitii revoluiei pe strzile din


Bucureti, dar s guvernezi nseamn mai nti s asiguri i s organizezi viaa.
Fa de extremismul micrilor de dreapta din rile balcanice, lozincile
naional-socialistc sau fasciste preau a fi mic-burgheze. Este suficient sg
amintim c ustaii lui Pavelici depuneau jurmnt efului lor pe crucifixul
aezat ntre un revolver i un pumnal. Ct de lipsit de importan devenea
deviza cu cartea ntr-o mn i puca n cealalt pe care Mussolini o propunea
studenilor italieni, fa de simbolismul vecinului su slav!
Cel de al treilea document era o dare de seam detaliat a unei consftuiri
ntre legionarii dc stnga i Petru Groza, eful simpatizanilor comuniti din
Romnia. Dezbaterile sc purtaser mai ales asupra problemelor de politic
extern, dar i asupra problemelor de ordin intern. In urma unor ndelungi
discuii. Garda de Fier sc angaj s se opun intrrii de noi trupe germane n
ar i accept s procedeze, ntr-un moment potrivit din punct de vedere
economic, la colecdvizarea mijloacelor de producie. n schimb, Petru Groza
se angaj, n numele stngii, s sprijine Garda de Fier mpotriva generalului
Antonescu i s-i aduc sprijinul Moscovei.
Cu cteva zile mai nainte, O .K .W .50 anunase guvernului rotrtn
hotrrca Reicb-ului de a spori numrul trupelor sale n Romnia. n acelai
timp, autoritile din Bucureti erau invitate s trimit la Berlin o comisie
pentru a studia, mpreun cu comandamentul german, posibilitile de tranzit
i de etape pc teritoriul Romniei, a unui mare numr de soldai germani.
Conform notei O.K.W., o parte a acestor uniti trebuia s plece ulterior n
Bulgaria, dar cele mai multe ar fi rmas cantonate n sudul Transilvaniei i n
Cmpia Romn.
Antonescu era convins c o astfel de micare de trupe nu se putea
explica numai printr-o intervenie n Grecia. Desigur, conductorii naziti
luaser alte decizii, cu o btaie mult mai lung. Este posibil ca Hitler s
hotrt s1atace IJRSS, spuse el. Vedei, deci, ct de prost inspirai au fost
legionarii de stnga cu avansurile lor fcute ruilor. n orice caz, trebuie s
facem lumin. l-am comunicat alaltieri lui Fabricius31 dorina mea de a-! ntlni
pe Hitler, ct mai curnd posibil. Astzi am primii rspunsul. Plecm mline la
Berchtesgaden.
Trecuser abia trei sptmni de la ultima ntlnire Hitler - Antonescu i
situaia internaional prea a fi suferit schimbri importante. Fusese oare
abandonat programul grandios de colaborare cu Rusia, pe principiul spaiilor
mari, sau mai degrab, pentru a reui mai bine n negocierile sale, Reich-ul
dorea, prin meninerea unei fore militare considerabile aproape de frontiera
interlocutorului su, s dea mai mult greutate argumentelor sale? n oricare
din cele dou ipoteze. Romnia ar fi fost categoric afectat. Faptul c Hitler
acceptase cu atta bunvoin dorina de a se ntlni, exprimat de Antonescu,
i fcea pc acesta din urm s fie nclinat s adopte ultima ipotez, cci dac,
aa cum pretindeau anumite zvonuri venite din Italia, convorbirile ntre Reich
i URSS ajunseser la un grad avansat, cancelarul german ar fi preferat,
probabil, s evite explicaii inoportune cu un partener care, desigur, nu s-ar fi
ferit s i le cear. Pe de alt parte, presiunea rennoit a ruilor pe Prut, care

slbise dup Arbitrajul dc la Viena, l nelinitea, n mod vdit pe general.


Eecul Conferinei dunrene 52 crea desigur o stare de nervozitate ntre cei doi
riverani, dar i mai grav dect numeroasele incidente de frontier era numrul
crcscnd ai unitilor Armatei Roii care se ngrmdeau pe teritoriul
basarabean.
Pe dc alt parte, dup nota G.K.W., trupele germane nu voiau s
dcpcasc linia Focani - Galai. Era aceasta oare un indiciu c noua delimitare
a zonelor de influen ruso - germane va tia Romnia n dou? Faptul c
Reich-ul lsase fr rspuns ultimele note ae guvernului romn, prin care acesta
invitase guvernul german s se asocieze protestelor mpotriva incursiunilor ruse
n apele teritoriale romne, mrea nelinitea lui Antonescu. care se temea ca nu
cumva Romnia s figureze printre numeroasele piese de schimb ntre Rusia i
Reich, despre care i vorbise Hitler la ultima lor ntlnire31 Generalul, cruia i
plceau metaforele, defini astfel situaia: sau m napoiez de la Berchtesgadcn
deghizat n Hacha54sau cu uniforma lui Manncrheim ss
In timpul celor patru ani n care l-am nsoit pe marealul Antonescu n
vizitele sale la Marele Cartier general ai lui Hitler, chipul stpnului Germaniei
mi-a aprut mereu diferit. N-ar fi exagerat s se afirme c Hitler reflecta fizic
imaginea forei sau nelinitii rii sale.
nfrngcrca material a Germanici, pe care o nsoea descompunerea ci
moral, despre care procesul de la Niirenberg a furnizat o mrturie rsuntoare,
a ters repede amintirea acestui al Treilea Reich care, n timpul primilor doi ani
dc rzboi, aasc mndria unui ntreg popor.
Toi cei care vor s colaboreze cu noi snt binevenii spusese Hitler n
1938 pentru a defini atitudinea nazismului n materie de politic intern. Toi
cci care vor s se in deoparte nu vor fi mpiedicai, dar cei care vor ncerca s
sc opun vor fi zdrobii fr mil. Hitler nu minea. Aceasta era ntr-adevr
atitudinea guvernului german. Impresia de for pe care o ddea aceast
cvasiunanimitate a poporului german, sc repercuta asupra lui Hitler.
Am vzut parade militare n strintate, ne spunea el n marele salon
al reedinei sale de la Berchtesgadcn, care oferea o privelite mrea asupra
munilor i am fost ntotdeauna frapat de diferena care exist ntre modul de a
defila al armatei germane i cel al celorlalte naiuni.
Majoritatea popoarelor Europei nu tiu s mearg n caden militar;
ele dau mai curnd impresia c se supun unei constrngeri, imediat ce se
aliniaz n formaie; greutatea i stngcia lor m-au impresionat de fiecare dat
cnd a trebuit s urmresc o parad militar. Parzile Armatei Roii pe care
le-am vzut n reportaje cinematografice m-au impresionat mai ales prin
primitivismul lor. Cu toate acestea, spuse ei surznd, nu tiu dac nu este
totui preferabil i nu valoreaz mai mult dect demonstraiile celorlalte armate
care i amintcsc dc o revist la teatru. E! se gndea fr ndoial la pasul roman
adoptat tic armata lui Mussolini i sursul su probabil c avea semnificaia
unei scuze n legtur cu ironia pe care i-o permitea la adresa aliatului su.
Eu mi explic aceast diferen prin educarea gesturilor pe care maina
industrial le-a imprimat poporului german. Din punct de vedere militar,
poziia muncitorului n uzin este aceea de drepi. De altfel, ofierii

W c h rm a c h t-u lu i m i-a u c o n firm a t c este m ai u o r s in stru ie ti o fo rm a ie dc


m u n c ito ri d c c t u n a d c ran i. O b se rv a ia m e a a re o im p o rta n c a rc p o a te s
v sc a p e n p rim u l m o m en t. P en tru a-i n e le g e to a t se m n ific a ia a r fi tre b u it
s a sista i la ca m p a n ia m p o triv a F ra n ei. Z g o m o tu l ta n cu rilo r, fu lg e re le
a ru n c to a re lo r dc flcri, bubuitul artileriei a c o p e rit d c siren ele a su rz ito a re ale
S tu k a s - u r ilo r 56 ddeau im presia unei im ense uzin e d e m cin a t o b sta co lu l ca rc
se rid ica n faa o am en ilo r m ei. S pectacol m re al u n ei fo re su p rao m e n eti n
m ar. P en tru a su p o rta aceast trep id aie , aveai n ev o ie d c nervi! N erv ii a c clo ra
c a rc sn t o b in u ii s utilizeze ca in stru m en t dc lu cru cu ren tu l de n a lt ten siu n e.
M n d o ic sc c lin itea v ieii dc la ar p o ate s cre eze asem e n ea o am en i.
P erso n aju l a crui am in tire am p stra t-o ca u rm are a n tre v e d e rilo r d e la
C a n ce laria R eich-ului nu avea d cc t o slab a sem n are cu g az d a n o a str d c la
B erc h te sg ad c n . F iin a c lo co tito are carc te o b lig a la o p ru d en e x tre m dc
team ca nu cu m v a un sin g u r cu v n t s d ccla n cz e o ex p lo zie , d e v e n ise , n
lo c u in a sa d c la 2 .000 dc m etri n lim e, un p erso n a j ap ro a p e sen in . E ra un
a c to r ep u iza t sau o n atu r cu m etam orfoze? E ra o are in fo rm at c A n to n e sc u
v en ea s-i v o rb easc dc lucruri grave i p resan te, cu d o rin a d c a-1 m p in g e s
ia o d ecizic n tr-u n m om ent cnd el do rea n c s Lcm porizczc? G en e ra lu l e ra n
alert, n tim p ce H itler nu p rea deloc disp u s s ad m it ex iste n a u n o r afa ceri
u rgente. D c la n lim e a la carc sc situa, el p re a s d isp re u ia sc to a te g rijile
co tid ie n e. Am o b se rv a t aerul v d it d escu m p n it al lui A n to n cscu , n tim p cc
ca n celaru l fcca tot cc era p osibil p entru a n d e p rta n tre v e d e re a de o rice
n u an o ficial . A veai m ai curnd im presia unei v iz ite n w eek -en d , d u p o
sp tm n d c m unc ag itat, la o g az d carc i d d e a o ste n ea la, p lin d c tact,
s fac pc in v itai s uite g rijile zilelo r de trud. i am inti d eo d a t p rim a
rep rez en ta re a lui B oris G odunov, la op era din B erlin. G o cb b cls p la sase o p era
n ca te g o ria en tartete K unst (art d ecad en t). El o v z u se la O p e ra din
D rcsd a i fusese fo arte im p resio n at. Im ed iat a o rd o n a t s fie p u s n re p e tiie
p entru an sam b lu l dc la O pera din B e rlin . D e a ltfe l, este o c a p o d o p cr, asig u ra
H itler. E x ist cc v a p u te rn ic i en ig m atic n to t cc ea c c fac ru ii . F r a p u te a
s-i cx p lice ca u za, cl sim ise n to td ea u n a un fel d e te n siu n e c a re p u n ea
stp n irc p c cl, ca n a in te a unui m ister, de fiecare d at cn d ascu lta m u z ic a lor.
i p l c e a m ai pu in C e aik o v sk i, fiin d c p ie rd u se c a ractcru l sp e c ific , d a r
M u sso rg sk i, B orodin, K orsakov...
P uin ctc puin, rep erto riu l co n v ersaiei h itlcristc sc epuiza. L ip sa sa d c
ecou n a u d ito riu p ro v o ca m om ente de tccrc m ereu m ai p relu n g ite. C u un su rs
d c rese m n are, F iihrcr-ul sc n to a rse, n cclc din urm , la o b lig a iile sa le d c e f
d c stat. l invit pe g en eralu l A ntoncscu s-l n so c a sc n tr-o ca m c r v ecin .
A m basadorul S chm idt, interp retu l, i urm i n c h isc ua. H itler nu ju c a s e
teatru. A titu d in ea sa se ex p lica prin d o rin a dc a crca n tre cl i v izita to ru l su o
atm o sfer m ai d estins. E ccul accstei n c erc ri nu i sc p u tea im puta.
P rin tre p erso n a jele carc sc g seau n sa lo n , ccl ca rc atrg ea n p rin cip al
aten ia e ra baronul M anfrcd von K illingcr. T recu tu l su p u tea fi co n sid e ra t,
fr ex ag erare, ca n crcat. n tim pul prim u lu i rzb o i m o n d ial cl c o m an d a se un
subm arin carc o p erase n A tlanticul dc sud. D up a rm istiiu s-a aflat la M un ch cn
u n d e, cu concursul v eteran ilo r, a zd ro b it inicarca so c ialist rev o lu io n ar. A

d ev e n it dc asem e n ea , alturi de G ocrin g , unul d in tre ero ii m icrii ren a terii


g erm ane. P artizan al lui H itlcr, el s-ar fi am esteca t, d u p u n ii, n a fa cerea
R oehm , fo lo sit d c c a n ce la r ca un in stru m e n t p en tru a sta b ili n tin d e re a
co m p lo tului. A u to r al M em o riilo r u nui p u c is t 57, c a re c u n o sc u se un o a re c a re
succes n G erm an ia, K illin g er nu av e a - nici prin ren u m e, nici p rin p re z e n nim ic lin ititor. C a re e ra m otivul p en tru c a re l ch e m a se H itlcr?
U a cam erei v ec in e se desch ise brusc i A n to n escu , u rm at d c H itlcr, ni
se altu r n salon. E x p re sia p e ca re am z rit-o p e fru n tea e fu lu i m eu e ra m ai
n tu n e ca t ca d c o b icei i urm ele unei vii n ed u m eriri se re fle c ta u p e fa. M -am
rid icat, in c o n tien t, i ce ila li rom ni au fc u t la fel. H itle r ne p o fti s lum din
nou Ioc. M ai avei n c o or pn la p le ca re , a sp u s e l, in d ie n d u -i lui
A ntonescu fo toliul pe care acesta l o cu p a se m ai n a in te . N e-am aez at tcu i.
H itler, a crui a titu d in e indica aceeai b u n v o in , era m ai p u in d e g a ja t i
prea c face efo rtu ri p en tru a d estinde atm o sfera. T o t el ru p se tcerea.
E ste sig u r c se co lu l X X , n c ep u H itlc r, va n se m n a p en tru E u ro p a o
etap m ai im p o rtan t d c c t cea a R enaterii sau a sfritu lu i Im p eriu lu i ro m an .
M asele sn t n p lin m icare. E ste ca i cn d un flu v iu i-a r c u ta o a lb ie nou.
n ccrcn d m e n in e re a p o p o are lo r n lim ite le tra d iio n a le se risc s se d u b le ze
pu terea exploziei. E ste n ec esar ca m asele s fie ad u se n tr-o m a tc p reg tit
din ain te.
R e v o lu io n aru l m odern nu treb u ie s p stre ze nim ic fan atic n el; rolul
su este m ai d eg rab ;dc p recu rso r, d e c t dc ag itato r. P en tru m in e, L en in ,
T ro k i, B akunin, L uth'er, S a v o n a ro la 58, C a lv in 59 i ceilali d in ac elai a lu a t fac
parte din specia p ro fe ilo r evrei. L u m ea m o d ern treb u ie s-i n lo c u ia sc prjn
n c arn rile p o litice ale unor G o b in e a u 60, L ic b ig 61 sau C h a m b e rla in 62.
i ce vei fac e cu fan aticii, c ci va fi greu s c o n s titu ii o m icare
no v ato are n rn d u rile ac esto ra ? , n tre b A ntonescu. T re b u ie s n e d e s
co to ro sim dc ci, re p lic H itlcr fr ez ita re , i aru n c su rzn d o p riv ire
co m p licc g en e ralu lu i, ca re nu se putu ab in e, la rnd u l su, s nu su rd ,
arln d u -i dinii galb en i. D a, treb u ie s scpm dc ci, re p lic H itlc r fr
o v ial. E x ist n fiecare m icarc m ilitan i fanatici c a re i n c h ip u ie c
d istru g n d totul i-a r n d e p lin i d ato ria lo r rev o lu io n ar. A ce ast sp e cie de
p ro g resiti este m ai p eric u lo as ch iar d c c t rea cio n a rii. N u p e B ru tu s 63 treb u ie
s-l u cizi, atunci c n d vrei s resta b ile ti im periul, ci p e T ro k i , c o n c h ise
H itlcr, p arafrazn d cu v in tclc ccleb rc ale lui M a c h ia v c lli64. P ro n u n a se cin e v a
d in tre cci p rezeni nu m ele lui R oehm ? C an cc laru l s-a p re f c u t a fi au zit,
d eo a rece era g ata s d ea rep lica acestu i p ersonaj in v izib il, ca re i-ar fi re p ro a t
c m erg e p rea d ep a rte p en tru a-i c u ta ex e m p le le , p e ca re le p u te a g si n
p ro p ria cas. C nd arii lu a t p u te re a, G erm a n ia d isp u n e a dc doi p ilo n i p u tcrn ici:
ad m in istra ia i ca d re le arm atei. P u tre ziciu n e a ideo lo g ici nu re u is e n c s le
atin g . i iat c H itlc r n c ep e a s v o rb easc d esp re el n su i i d esp re
ac iu n c a sa. T onul dc co n v ersaie u oar pe ca re l a d o p tase la n c e p u t fu b ru sc
p r sit i o n su fle ire sp e cific p use sl p n ire pe el...
H itle r n e isto risi a fa ccrea R o eh m . D ar, n a fa r de c o n firm a re a v ersiu n ii
pe ca re o cu n o tca m d e ja , nu m ai afla r m n im ic: H itle r, n tre W c h rm a c h t i
S. A . 65 o a le se se pe p rim a i R oehm plti cu cap u l o p u n e re a sa n fa a ac e s te i
aleg eri.

Nu trebuie s demolm, explic Hitler. Revoluia este mai curnd o


chestiune de atmosfer. Revoluionarul, devenit ef al guvernului, trebuie mai
nti s amelioreze condiiile de via i funcionarea instituiilor deja existente.
Fanaticul care i-a atins scopul suprem: puterea i vrea s profite de situaie
pentru a sc rzbuna pe instituiile pe care le-a criticat n timpul perioadei d e
opoziie, este un demolator. Nici o micare politic nu poate pretinde c a creat
cadre capabile s nlocuiasc elementele care i-au fcut ucenicia lor
administrativ n serviciile publice sau care i-au format o disciplin ce poate
rivaliza cu cea care se dezvolt ntr-o armat naional. Nu pot dect s m
felicit c am frnat clanul naional-socialist i c i-am obligat pe partizanii mei
s se ncline n faa competenei funcionarilor i a militarilor de carier.
Aceast colaborare ntre dinamismul ideologic i neutralitatea tehnic a
aparatului de stat este cea mai bun garanie a reuitei.
n ce m privete, interveni Antonescu, eu nu snt dect un soldat. Aa
fiind, pot crede n reorganizare, dar niciodat n revoluie. Iertai-mi
scepticismul n materie ideologic, dar m ndoiesc c un sistem politic poate
s rezolve multiplele probleme ridicate de nevoile de via ale unui popor. El
seamn mai curnd cu un sac prea mic n care vrei s introduci un corp viu.
Cnd l tragi de cap, i rmn picioarele afar, iar atunci cnd l repui pe
picioare, pieptul i capul rmn fr acopermnt. Astfel, pentru mine singurul
lucru indispensabil n viaa unui popor este instrumentul care garanteaz
ordinea, securitatea i linitea.
Accasta este definiia statului poliienesc, l ntrerupse Hitler.
Dac vrei, rspunse Antonescu, dar poliia i armata trebuie s fie
destul de puternice pentru a impune, indiferent de mijloace, ordinea, care este
un minimum indispensabil pentru munca unui popor. Problemele care se ridic
dup ce acest minimum indispensabil este asigurat, pot fi rezolvate prin
eforturile unei echipe de tehnicieni competeni. Eu am gsit ntotdeauna absurd
practica politic prin care se impune unui departament eful unui grup
parlamentar sau un demagog, n loc s se caute persoane competente. Pentru
a-i ngriji dinii, nimeni nu sc gndete s se adreseze unui nespecialist, n
timp ce pentru a avea grij de treburile statului, aportul electoral este suficient.
Remarca dumneavoastr este foarte just, aprob Hitler. Regimul
democratic este cldit pe incompeten. n mod fatal, demagogul devine
profitorul faptului c alegtorul, deci masa ignorant, este cel care hotrte
totul. Acea Herrschaft der Massen nu poate conduce dect la o adevrat
decaden. Prietenul dumneavoastr Goga mi-a definit bine situaia din ar de
acum civa ani. L-am ntrebat despre urmrile politice ale reformei agrare de la
voi; el mi-a rspuns: n locul marelui proprietar funciar noi l avem acum pe
marele proprietar al voturilor. De altfel, snt de acord cu dumneavoastr
referitor la prioritatea asupra oricrei alte chcstiuni a ceea ce numii minimum
indispensabil. Exist indivizi care crcd n revoluia permanent. Aceti oameni
trebuie s fie mpiedicai s fac ru.
Snt extrem dc mulumit c v aud spunnd aceasta, relu Antonescu
Cu un surs de satisfacie. nainte de a pleca din Bucureti, am expus unui
colaborator apropiat motivele ce m-au determinat s v ccr o ntrevedere: el

i-a ex p rim at n d o ia la referito r la reu ita m ea, prin fraza u rm to are: v rei s
ob in ei d rep tate d in p a rte a P ap ei, n tr-o d isp u t cu cleru l ca to lic . S o arta
cre ticilo r este m ai rea d e c t a sch ism a tic ilo r , re p lic H itle r rzn d , d a r fo rm u l
im ed iat ac ea st rezerv: un sta t fr o m icare id e o lo g ic este un sta t fr
suflet.
A far, so arele c a re fcu se s sc lip e asc zp ad a , nu se m ai re fle c ta tie c t
p c cu lm i. P eisa ju l urm a s fie n v lu it n cu rn d n n tu n e ric i n oi m ai av e am de
fcu t n c do u o rc dc zbor. H itler, care fixa d c c te v a m o m e n te p riv e lite a
o fe rit de d esch id e re a la rg trebui s-i am in teasc d e fap tu l c fin alu l des
S ta a tsb e su c h e s 67 sc apro p ia. El nu p u te a s term in e fr a-i d a o n o t d e
so lem nitate: S tatul este m onopolul m itra lie re i , zise cl a p sn d p e fiecare
cu v n t. G n d ii-v la fora co n c en tra t n tr-u n asem e n ea in stru m e n t. A a cum
sc ev a lu e az p u te re a m o to a relo r n cai, to t aa a r treb u i s sc ap rc c ic z e c e a a
arm e lo r n oam eni. M itraliera valo reaz cel puin ct o m ic d in tre a c ctia. C el ce
sl p n e te m ono p o lu l in stru m en telo r m o d ern e de rz b o i, p o se d i p u te re a
ab so lu t. O m ul ca re las s-i scape postul su d c co m an d - i p riv ire a lui l
fix a in sisten t pc g e n e ra l - d o v ed ete c n -a tiu t s-i fo lo sea sc m itraliera.
U n d ic tato r al seco lu lu i XX nu poate fi rstu rn at. D ac el ca d e , n se a m n c s-a
sin u cis . O dat ro stite ac este ultim e fraze, n c ridicarm m e can ic. N u m ai era
n im ic dc spus.
n a p o ia t la B u c u re ti, A n to n c sc u p s tr o t c e re a b s o lu t a s u p ra
cu v in telo r sch im b ate n tim pul sfertu lu i de o r pc ca re l-a p e tre c u t sin g u r cu
H itler. C o n v o rb irea ca re sc d esf u ra se n p rez en a m a rto rilo r, d d e a im p resia
c el o b in u se un su cccs n ce p riv ete co n flictu l su cu G ard a d c F ier, d a r nu
reu eam s ne desp rin d em dc im presia c p ro b lem ele d ez b tu te n n tre v e d e re a
^particular d ep e au cu m ult ce arta in tern din R om n ia.
M ihai A nto n cscu p retin d ea c nu tie nim ic i g en e ralu l, la ru g m in tea
m ea d c a co m p lcta p roccsul verbal pc carc l red actasem cu p riv ire la p a rte a din
n tre v ed ere la carc asistasem , m i rsp u n se indispu s: o s-i d ic te z asta m ai
trziu.
n d osarul p reg tit p en tru vizit, era o p ie s p c ca re 'g en eralu l se b az ase
m ult: trad u cerea n lim ba g erm a n a drii dc se a m asu p ra c o n v o rb irilo r n tre
P etru G roza i c o m an d a n ii legionari, d esp re sp rijin u l so v ie tic p en tru n o u a
o rien tare pc ca rc elem e n te le de stn g a d o reau s o im p rim e G rz ii d c F ier. E a se
m ai g sea n c ac o lo . C a re era m otivul pen tru carc A n to n escu ren u n a se s o
u tilizeze? C u v in tele can ce la ru lu i, m ai a le s ac e le a p e ca re le p ro n u n a se spre
fin alu l n tre v e d e rii, nu preau s lase s m ai Subziste riici un e c h iv o c n ce
p riv ete aleg e re a sa n tre gcnCral i c m ilc verzi. O are i sp u se se el m ai m u lt
lui A ntoncscu atunci cnd se g seau singuri? Nt era n o b ic eiu l g e n e ra lu lu i s
ren u n e la un arg u m en t, ch iar dac a r fi so c o tit c el nu era in d isp en sab il.
D esig u r, sc 'p e tre c u se altcev a i p rea e v id e n t c p en tru a d esco p e ri se cretu l ai
cro r singuri d ep ozitari erau H itler, A ntoncscu i am b asad o ru l S ch m id t, treb u ia
u rm at o alt pist.
n c u rc tu ra n o astr a fo st i m ai m are cn d , d u p c tev a z ile, P etru
G ro za lu loc n an tica m c ra efului g u v ern u lu i. Sc p u te a o are trag e co n c lu z ia
c n e le g erea n tre R u sia i R cich fcu se astfel dc p ro g rese, n e t A n to n escu s

sc v ad o b lig a t s .tratez e cu eful p artizan ilo r M osco v ei n R o m n ia? M o tiv u l


in v o c at dc G ro za n cerci ea sa dc a u d ien sem na p rea m u lt a p retex t. P o liia i
refu za se p aap o rtu l pentru U n g aria. Ei sp e ra s a ib su cccs, cx p u n n d u -i
situ aia g en e ralu lu i. C ei doi brb ai se cuno teau dc m u lt tim p i ap re cie rile lui
G ro za asupra lui A ntonescu fuseser n to td eau n a elo g io ase, n tim p ce g en eralu l
l co n sid era pc acest b u rg h ez co m u n ist ca un fel d e n eb u n , ca rc nu p u tea fi luat
n serio s ntru totul. D ei rela iile lo r p erso n a le fu sese r n to td ea u n a c o rd ia le ,
am fo st s u rp rin s de p ro m p titu d in e a cu c a rc A n to n e s c u a c o n s im it s-l
p rim c asc pe G roza. Ei sc n tre in u r tim p dc o o r i sin g u ru l lucru ca rc s-a
a fla t du p sfritu l n tre v ed erii a fo st c G roza o b in u se p aap o rtu l.
H a c h a sau M a n n erh eim ? , m n tre b m in istru l A g ric u ltu rii, privindu-1 pc G ro z a c a rc , b in e d isp u s, p r se a a n tic a m e ra g e n e ra lu lu i. E x ist
c tc v a a rg u m e n te carc p le d e a z p en tru H ac h a i n ic i u n u l p en tru M a n n erh eim ,
d a r p en tru m o m e n t n c nu sc tie n im ic p o z itiv , r sp u n se i cu. T o c m a i
a tu n c i, ap ru n a n tic a m e r A n to n e sc u . D esp re ce este v o rb a? H a c h a sau
M a n n e rh e im ? , re p e t m in istru l A g ricu ltu rii. A n to n e sc u , r sp u n se sec
g e n e ra lu l, invitndu-1 pc c o la b o ra to ru l su n birou .
D u p au d ien , m inistrul A gricu ltu rii nu-m i m ai fcu im p resia unui om
d isp u s s p u n n tre b ri. D im p o triv , el p re a p rc o c u p a t s p r se a sc
p ree d in ia co n siliu lu i ct m ai repede cu putin. m i im ag in ai m an iera n ca rc
A n to n escu l-a fc u t s n e le ag c a r fi m ai b in e s nu sc am estece n a fa c c rile
carc nu l priveau.
E ra rn d u l m eu s p rez in t h rtiilc M in isteru lu i A fa cc rilo r E x te rn e . n
d o sar, strecu rasem nota p reg tit pentru H itler asu p ra co n v o rb irii G ro z a P tracu . A ntoncscu nu p utea s nu rea cio n e ze la v ed e rea accsteia. El rsfo i
d o sa ru l, c iti u ltim e le teleg ram e, cn d i c z u r o ch ii a su p ra n o te i. C e
dezo rdine! fcu cl. C e ca u t aci nota asta? T rebu ie s o c la se z n a rh iv sau
co n sid erai c o vei m ai folosi? A rde-o! A nto n cscu i p stra sc crctu l cu
strnicie.
N um rul u n it ilo r g erm an e care intrau n R o m n ia e ra din ce n cc m ai
m are. B rcilc sc rid icau n grab la p eriferia o rae lo r, pc str z ile B u c u rctiu lu i
n tln ea i m ai frccv cn t uniform a W c h rm ach t-u lu i, d e c t cca a arm atei ro m n e,
ia r L u ftw a ffe 68 p atru la m ereu pe cerul ca p italei. C u to a t in u ta rig u ro s co re c t
a arm atei g erm an e, nu n trz iar s sc p ro d u c in c id en te. F u r n u m ite, n tr-u n
cu v n t, rzb o iu l sa lu tu rilo r . P ro v o cato rii erau o fie rii ro m n i, d a r ca u za
p ro fu n d era to td eau n a G arda dc F ier. E lem en tele sale rev o lu io n are d u ceau
m ereu o p ro p ag an d co n tra corpului o ficrcsc - p artid u l p o litic al lui A n to n cscu .
E i aju n sese r p n la a cc re, cu m u lt n a in te a re p u b lic ilo r p o p u la re d c a s t z i, o
arm a t a p o p o ru lu i. P entru n c cp u t, d iv e rse le grad e a le ierarh ici le g io n are
treb u iau s fie asim ilate cu grad ele arm atei. N u era g reu d c p rev zu t u rm rile.
G erm a n ii urm au s p re ia co m an d a e fe c tiv a tru p elo r, n tim p cc
leg io n arii, trav estii n o fieri, urm au s jo a c c rolu l d e p o litr u c i69. O fierii se
rzb u n au m p o triv a soldatului germ an. n ac cst sco p , cea m ai m ic n e a te n ie
p u te a s d ev in falal. D ac era cum v a prea ab so rb it s ad m ire v itrin e le
b u le v ard elo r b u cu rc tcn c n ca rc sc g seau n c e ta la te spre v n zarc toate

m rfu rile carc d isp ru se r dc m ult din p atria sa, i so ld atu l germ an n e g lija s
salu te un o fie r ro m n , acesta se posta n faa lui inundndu-1 cu un p o to p dc
n ju r tu ri n ro m n ete, care fccau d cliciu l trecto rilo r. O fieri m ai d u ri au
aju n s p n la a plm u i pe so ldaii W e h rm ac h t-u lu i, ca re nu le d o v ed iser
rcsp cctu l d ato ra t g rad u lu i lor. A ceast ca te g o rie dc co n flict se so ld a n to td ea u n a
cu un sc h im b dc note n tre le g a ia g erm a n i c a b in e tu l lu i A n to n escu .
R e p re ze n ta n ii R e ic h -u lu i am in teau , dc fiecare dat, c p ed e ap sa fizic este
in te rzis n W c h rm ac h t i c era in to lerab il s fie a p lic a t u nui so ld a t g erm an
d e un o fie r strin . C e le do u pri, din g rija dc a nu p ro v o ca te n siu n i in u tile din
c a u za u nor fapte m inore, term inau prin a-i a d re sa scu zc rec ip ro c e i sc
an g ajau s dea, ficcare d c partea sa, in stru ciu n i severe p en tru a e v ita p c v iito r
rep e tarea u n o r astfel dc incidcntc. A nto n escu in terzise ca tc g o ric o fie rilo r si
s-i fac sin g u ri d rep tate. n caz dc co n d u it rea a unui so ld at g erm an , ci
treb u iau s o sem n aleze serv ic iilo r su p e rio a re a le arm a tei ro m n e , ca rc ccreau
co m an d am en tu lu i g erm an p ed ep sirea vin o v atu lu i. n c tc v a z ile , scrv ic iilc
S talu lu i M ajo r erau n e c a te n p ro te ste le o fie rilo r m p o triv a c o m p o rt rii
so ld ailo r g erm an i. La rn d u l su, S lalul M ajor inund co m an d a m en tu l g erm an .
A ccsta, punnd la n d o ia l faptul c tru p ele sa le, pc carc le c o n sid c ra c e le m ai
d isc ip lin ate din lum e, ar fi pu tu t com ite attc a faplc rep ro b ab ile, p ro m ise to tu i
s an ch eteze ab a te rile cclc mai grav e. R om n ii sc d e c la ra r o fen sa i d e p u n ere a
la n d o ia l a cu v n tu lu i lor dc o fieri i d d u r o rd in e arm atei ro m n e s nu m ai
salu te pc su p e rio rii g erm ani. S itu aia dev en i absu rd . O ad e v rat fu rtu n
n lr-u n p ah a r cu ap . G erm a n ii p ro p u se r , p en tru a-i p u n e c a p t, s sc
o rg an iz ez e p etreceri co m u n e, un fel dc ch e rm ez e, la ca rc s p a rtic ip e o fie ri ai
W e h rm ac h t-u lu i i cei ai arm atei rom ne: d istrn d u -sc m p re u n , ci a r uita
p o ate an tag o n ism u l ridicol care i d esp rea. N aiv ii nu tiau c p en tru un
o rien tal, m otivul pc carc l invoc p entru o ac iu n e nu este , d c reg u l, d c c t un
p re te x t. N u m ru l o fie rilo r ro m n i c a rc au p a rtic ip a t la p rim a p c tre c c rc
o rg an iz at dc co m an d am en tu l germ an a fost aa dc red u s n e t, n a fa r de
cazu l unei ep id em ii n arm ata rom n, a r fi fost greu s tc n d o ie ti d c reau a
c re d in a celo r ca rc sc scuzascr.
A vnd d re p t p u n ct dc plccarc n ea te n ia unui soldat g erm a n c a rc n eg lija se
s d u c m na la ca sc h e t la trec crca unui o fie r rom n , situ a ia d e v e n e a ccl
p u in stn jen ilo are. n prim ul rnd A nto n cscu i-a resim it cfc ctc lc.
n tim p cc G ard a dc F ie r i in m u lca g estu rile de p rie te n ie la a d re sa
g erm an ilo r, partid u l su, o fierii, sc n c p n a u to t m ai ta re n tr-o a titu d in e
o stil. n tim pul luptei sale cu regele C arol, generalu l i d o m in a se fr g reu ta te
p c cam arazii si ca rc l-au urm at atunci ca pe un virtual ef. T ra n sfo rm a t n
co n d u c to r real, o rez isten surd n c cp u s : c form eze m p o triv a o rd in elo r
sale. S sc h o t ra sc odat n tre u n ifo rm a arm atei i c m a a v erd e sp u n eau
o fie rii. C nd e ra u n tre b a i d a c sn t m p o triv a g e rm a n ilo r, r sp u n d e a u
ca tc g o ric c nu, d a r ccrcau s fie d esco to ro sii d c G ard a d c F ier. n fin e, erau
d isp u i s co lab o reze cu W ch rm ach tu l, pc p ic io r dc eg a litate .
M ihai A n to n cscu , carc era m ai d isp u s s a scu ltc p re rile e x p rim a te dc
su b altern i dcct eful su, prezen t to at p ro b lem a g en e ralu lu i. D isc u ia n tre
cei doi a d u rat m ai m u lt dc do u orc. C nd a luat sfrit, M ih ai A n to n cscu m

Chem n b iro u l su i atunci am afla t c e se p e tre c u se n d isc u ia co n fid e n ia l


d in tre H itle r i A ntoncscu. M ai n ti, stpnul R e ic h -u lu i p relin sese c a r fi
p rim it d e la H o ria S im a o scrisoare.prin care a c e sta se p ln g c a de im p o sib ilitate a
d c a re a liz a un p rogram dc d rea p ta, din ca u za rez iste n ei g en e ralu lu i. n a fa ra
sp iritu lu i su re a c io n a r, A n to n escu a r fi p ra c tic a t d u p lic ita te a p o litic ,
n em cn in n d o rien tarea p ro -g e rm a n a R om n iei d e c t d in o p o rtu n ism . In
re a lita te , v ech ea sa an g lo filic rm n ca intact i el p n d e a p rim u l m o m e n t
fav o rab il pen tru a d esch id e A ngliei p o rile R om n iei. D re p t p ro b , H o ria S im a
an e x a la sc riso area sa discursul pc care A nto n escu l ro stise la L o n d ra , la
b an ch etu l o rg an iz at dc p rieten ii si englezi, atu n ci c n d a p r sit p o stu l d e
a ta a t m ilitar: M arca B ritan ic treb u ie s n v in g n to td e a u n a , a r fi d e c la ra t
g en eralu l, n tre altele fiin d c civ iliz aia trebuie s n v in g n to td ea u n a b arb aria.
C o n tra n o ilo r barb arii carc sc o rg an izeaz pc m a lu rile S p rcc-ci i la M o sc o v a,
p o p o are le eu ro p e n e, ata a te civ iliz aiei lum ii vech i, nu p o t dori M arii B ritan ii
d e c t o nou victo rie H itle r ar fi fo lo sit la adresa lui H o ria S im a c u v in te le ce lc
m ai sev ere. A r fi fo st p ro n u n at dc m ai m ulte ori cu v n tu l d e tr d to r i el l
a sig u r pc g en e ral c procedeul secu n d u lu i su era to to d at nedem n i id io t,
cci num ai un om cu o in te lig e n redus ar fi p u tu t p re su p u n e c cl H itler, a r fi
ac o rd at vrea im p o rtan unui d isc u rs dc circ u m sta n . D e a ltfe l, g u v ern u l
germ an nu avea nev o ie d e un a ju to r strin p en tru a cu leg e in fo rm aii d e sp re
p erso n a lit ile cu ca rc co lab o reaz. A poi, brusc, H itler l an u n pc A n to n cscu
c singurul lucru carc l interesa n R o m n ia era arm a ta. E a u rm a s jo a c e un rol
d e o se b it dc im p o rta n t n viitorul apro p iat. n c u rn d , zise H itler, noi nu vom
m ai d isc u ta d c c t dc la so ld a t Ia sold at, n faa unei h ri cu ac e cu g m lia
co lorat. D ar, p en tru m o m en t in te n iile n o astre tre b u ie s fie ca m u flate de
secretu l cel m ai de nep tru n s . M anfrcd von K illin g e r treb u ia s v in la
B u c u reti s n lo c u ia sc pe F ab riciu s, ca rc nu p u te a fi p u s la c u re n t cu a c e le
p ro iec te. A ad ar, nu d ato rit uitrii n-a fo st u tiliza t n o ta p riv in d n c e rc a re a dc
a p ro p ie re d in tre G ard a de F ier i co m u n iti, ci ca u rm are a faplirlui c
A n to n escu , du p ce a a u z it reflec iile lui H itle r asu p ra lui H o ria S im a, a
p re fe ra t s nu n tre b u in e z e un p ro cc d cu sim ilar. A stfel, G ard a d e F ier risc a s
fie sa c rific a t n e v o ilo r m ilita re g erm a n e. n tr-o m su r , ca e ra v ic tim a
n c re d crii n d ic tato ru l germ an.
P la n u rile dc m p rire a g lo b u lu i n zone dc in flu e n , pc care H itle r i le
cx p u scsc lui A n to n cscu n tim pul v izitei sa le d in n o ie m b rie, p ro d u sese r
d e sig u r un m are c fc c t asu p ra a n u m ito r co n d u cto ri le g io n ari. Ei c o n sid e ra u
p ro b ab il c R o m n ia , situat la fro n tiera zo n e lo r g erm a n i ru s, n u p u te a s
jo a c e d cc t un rol de ec h ilib ru n tre ce le dou im p erii.
A n to n cscu , care m anifestase n m ai m ulte rn d u ri o stilita tea sa fa d c
m area v cc in de la rs rit a R o m n ie i, trebuia d eci s fie sa crifica t n cazu l
unei co lab o rri m ai strn se n tre R eich i U R S S . A cest raio n am en t, ca rc p rea
ju s t la p rim a vedere, nu p erm itea totui o an g a ja re a n tic ip a t pc un teren ,
asu p ra c ru ia nu ex ista n c nici o d o v ad c C ei doi M ari vor c d ea d c ac o rd .
D ar ch iar d ac planul lui H itler ar fi av u t un v iito r, era cel pu in
im p ru d en t din p arte a unui stat m ic s ia o in iiativ fr o n e le g e re p rea lab il
cu unul d in tre p rin cip alii si parten eri. F iin d c reu ita u nui ase m e n e a act

d ep in d ea num ai de a leg e re a m om entului. E l p u te a s reu e asc la m o m en tu l


oportun i s eu eze lam entabil cu un sfert d e or p rea d ev re m e. D ar cu m s
alegi m o m en tu l p rie ln ic cu do u d ip lo m a ii a tt d e e rm e tic e c a c e le ale
R cich-ului i U .R .S .S .-u lu i ? O d at a b a n d o n ate m arile p ro ic c tc d e m p rire,
grupul co m u n izan t al G rzii dc F ier rm n ca sin g u ra lo r su cceso are.
G en eralul, carc tia c a c est grup o luase pe un drum g reit, l l sa s co n tin u e,
pentru a sc n fu n d a i m ai adnc n g reeal. E l l-a p rim it i l-a rein u t a a de
m u lt tim p pe G roza, m i spuse co n fid e n ia l M ihai A n to n escu , p en tru a-i face
pc le g io n ari s cre ad c i cl n c erca o a p ro p ie re de U R S S .
L a 2 ia n u arie 1941, F ab riciu s se p re z e n ta n fa a g e n e ralu lu i. El ad u c ea
un m esaj de la H itle r prin carc F u h rcr-u l l in v ita pc A n to n cscu la o n ou
n trev ed ere. E a a av u t loc pc d ata dc 7 ianuarie.
D ac ccle d o u v iz ite p reced en te rm seser fr u rm ri, a c e a sta se
d o v ed i a fi decisiv , i nu num ai pentru R om nia. N u m ai era v o rb a d c p ro iec te
mai m u lt sau m ai puin im ag in are, ci d c plan u ri c o n c retc dc p rim im p o rtan .
H itle r era din n ou altu l. N u m ai e ra p erso n a ju l ilu m in a t d in n o ie m b rie,
nici gazda p rev e n ito are i n cp sto arc d c la B erch tcsg ad cn .
A i fi zis c este un om striv it d e g re u ta te a r sp u n d e rii sale. N u m ai
m an ifesta nici un en tu ziasm . E x p resii ca m isiu n e isto ric sau altele dc
acclai gen, a tt de o b in u ite n gura sa, nu fur p ro n u n ate. S itu aia era p rea
se rio a s p en tru a p erm ite un asem enea lux,
n ex p u n erea fap telo r care form au lanul ev e n im e n te lo r, cl n u -i m ai
atrib u ia un rol de p rim n se m n tate . S forile s-au tras n a lt p arte. E l s-a
m rg in it s sc zb a t p en tru a scpa ac iu n ilo r lui S talin , o b se d at d e un co m p lcx
dc in ferio ritate. A cum , v azn d u -se cu sp atele la zid , cl e ra o b lig a t sau s-i
n c e rc e so a rta atac n d , sau s atep te so sire a d e z n o d m n tu lu i pc c a re l
p rev ed ea ca inevitabil d ez astru o s p entru G erm an ia. D up p ro p ria sa ex p re sie,
cl nu fusese dect o m a rio n et n m in ilc K rem linului.
G rcg o r S tra ssc r, fo stu F lo c iito r al lui H itler, este un p erso n a j fr
n d o ia l uitat dc m ult. U nii i m ai am in tcsc c prsise, m ica re a n a z ist n
1932. P resa in te rn aio n a l s-a m u lu m it atu n ci s in te rp re tez e actu l su ca o
d o v ad o b in u it dc n er b d are p ro p rie m ilita n ilo r ca re vd c p artid u l lor
p ierd e p u terea. C nd H itle r a d ev e n it c a n ce la r i d ic tato r al R c ic h -u lu i, S tra sse r
s-a refu g iat n C e h o slo v acia. A colo, urm ele se n c u rc . D up p re re a lui
H itler, cl s-ar fi re fu g ia t n R usia. A lii p retin d c ar.fi fo st v ic tim a rz b u n rii
G cstap o -u lu i. H im m lcr l-ar fi atras n G erm a n ia p ro m in d u -i c H itle r era
d isp u s s trcac cu b u re te le peste trecut i l-ar fi executat.
C onflictu l n tre e f i lo ciito ru l su sc p are c a n c e p u t n p lin lu p t
p en tru p ree d in ia R ep u b licii germ an e, ca re o p u n ea pc H itle r lui H in d cn b u rg .
n urm a scru tin u lu i ca re i elim in ase p e c e ila li ca n d id a i, S tra sse r v en i s fac
p reed in telui p artidului su o pro p u n ere n eatep tat. C o m u n itii num rau atu n ci
5 m ilio an e n G erm an ia, adic m u lt m ai m ult d c c t i treb u ia lui H itler p en tru a
acopcri d iferen a c a rc l sep ara dc H indcnburg. n an u m ite co n d iii, cl p u tea
b en eficia dc sp rijin u l c o m u n itilo r i s d ev in astfe l p re e d in te le R e p u b lic ii
g erm an e. C on d iiile p u se d c co m u n iti erau urm to arele: n u m ire a lui S tra sse r
ca p rim -m in istru , carc va form a un ca b in c t pc b az a actu alu lu i R e ic h s ta g 70, n

c a rc n azitii i co m u n itii v o r b e n e fic ia d c o m a jo rita te destu l d c larg .


M in isterele vo r fi m p rite n tre ce le d o u p artid e, n tr-o p ro p o rie av a n ta jo a s
pentru n az iti, carc urm au s p rim e asc 3/5 din p o rto fo lii, cu c o n d iia ca
d ep a rtam e n tu l In tern elo r i al Ju stiie i s fie d ein u te d c n eu tri sau d c c c le d o u
p artid e m p re u n . n m aterie dc p o litic extern , G erm a n ia i R u sia s -a r an g a ja
s strn g legturile recip ro ce pc b aza sta b ilit la R a p p alo , ad u g n d o strn s
c o la b o ra rc m ilitar. U R SS a r fi fost d isp u s s d ea un a ju to r m ai m are
ren arm rii G erm an ici. P crsp cc tiv c le pc care S talin n c e rc a s lc o fere lui H itle r
erau din ce n ce mai co lo sale . m p re u n , ci a r fi p u tu t d ev e n i, n tim p u l
v ieii, st p n ii lum ii.
n E uropa, nu sc p u te a p rev e d ea nici o p ie d ic serio as. C e le d o u
c o n tin cn tc a le lum ii vechi, E u ro p a i A sia i co n tin en tu l n egru al A fric ii, d u p
ce v o r fi elim in a t p o p o arele m aritim e ca ja p o n e z ii i e n g le z ii, v o r d ev e n i un
spaiu d o m in a t dc R usia i G erm an ia. S tatele U n ite, sin g u rele pc ca rc nu erau
n m su r s lc atin g direct, nu v o r p u tea re z ista la n c sfrit restu lu i lum ii.
O d at c e g erm anii i ruii v o r avea co n tro lu l asu p ra c o a stc lo r a s ia tic c ale
P acificu lu i i ale E uropei i A fricii spre O cean u l A tla n tic , L u m ea N o u ar
deveni un fel dc insul n tr-o m arc ale crei m alu ri a r fi toate st p n ite dc
du m an . A sediai astfel i su b m in ai din in te rio r d c in flu e n a c o n ta g io a s a
c e lo r d o u rev o lu ii eu ro p en e, ci a r sfri prin a cap itu la.
D ac, d im p o triv , H itle r resp in g ea p ro p u n erea co m u n ist, cl re n u n a la
sin g u ra sa ans. K rem linul s-ar v ed ea - nu num ai n in terio ru l G erm a n ici, d a r
i pc plan in tern aio n al - o b lig a i s sc aliez e cu d e m o craiile ca p ita liste . C h iar
d ac H itler ar fi reu it s pun m na pc p u tere, el nu a r reui d cct s rep u n ara
sa n situ aia n ca rc se g sea d eja n tre 1914 i 1918. O rice sp e ra n d c
a p ro p ie re germ an o - en g lez e ra ca lific at de S talin d re p t ilu zo rie. E n g le z ilo r
lc trcb u iscr 15 ani pentru a ac cep ta rev o lu ia p ro le ta ria tu lu i n R u sia ca p c o
re a lita te pc carc treb u iau s co n lczc n viitor. Lc va treb u i cel p u in to t atta
tim p p en tru a sc rese m n a s to le reze n centrul E u ro p e i reg im u l n az ist. H itler
nu ar rezista s atep te att, fiin d c lum ea s-ar c o a liz a m p o triv a lui cu m u lt
n a in te . E v e n im e n te le u lte rio a re au c o n firm a t p re v iz iu n ile lui S ta lin ,
m rtu risi H itler. D up ce a p r sit rn d u rilc p a rtid u lu i n a io n a l-so c ia list,
S tra ssc r c u t ali a lia i p en tru re a liz a re a p ro ie c te lo r sa le. E l i g si n
W chrm acht. G en e ra lu l F ritsc h e ra d e o s e b it d c d isp u s s-i d ea a ju to ru l su.
C e n tru l c a to lic i so c ia l-d e m o c ra ii, ca rc su sin e a u g u v e rn u l, nu re p re z e n ta u
d c c t o m in o ritate in c a p a b il s asig u re s ta b ilita te a p o litic n e c e s a r . L a
stn g a, erau flancai dc vreo su l dc c o m u n iti, iar la d re a p ta d e m ai m u lt dc
d o u su te dc n a io n a l-so c ia liti. D c ac o rd cu o rg a n iz a iile m ilita re d c d re a p ta ,
H u g cn b c rg i a lii, S tra ssc r i F ritsc h h o t rr s p u n c a p t R e p u b lic ii d c la
W c im a r 71. H in d en b u rg a fo st ccl ca rc, n fin a l, a fc u t s e u e z e a c e s t
c o m p lo t, cu p reu l a m e n in rilo r unui rzb o i c iv il, n m o m e n tu l c n d H itle r
d isp u n e a dc o fo r, o rg a n iz a t d u p m od elu l a rm a te i, c a rc e ra m u lt m ai
p u te rn ic i m ai n u m e ro a s d e c t W c h rm ac h t-u l.
D up p re re a lui H itler, H in d en b u rg n -ar fi fo st n ic io d a t c o m p let
norm al. Din tim p n tim p, cl avea totui m o m en te de lu c id ita te , i n lr-u n
asem e n ea m om ent cl a n e le s c nu-1 mai p u tea m p ie d ic a pc om u l ccl mai

p o p u la r din G erm an ia s aib acces la g u v ern are. n faa lo v itu rii d c teatru ca re
sc p ro d u se, F ritsch se n c lin . El v eni s ex p u n lui H itle r m o tiv ele c a rc l-au
d eterm in a t s co m p lo te ze m p o triv a R e p u b lic ii. D up F ritsch , o rice te n tativ
dc ap ro p iere dc d em o craiile o cc id e n tale e ra so rtit cec u lu i. G erm a n ia nu
p u tea s se o rien teze d cc t spre o p o litic d c alian cu estu l, b a z n d u -se n
p rim u l rnd pc v oina dc co lab o rare so v ictic. D ac H itle r se h o t ra s u rm ez e o
asem en ea p olitic, p u tea s conlczc pc d ev o tam en tu l o fie rilo r W e h rm ach t-u lu i.
n caz co n tra r, a r d u ce G erm a n ia spre ru in , i a rm a ta a r re fu z a s-l u rm eze.
H itler, carc dc ab ia se instalase la R c ic h sk a n z le i72, c n d F ritsch veni s-i
fac aceste d ccla ra ii, sc sim ea nc prea slab p entru a lu a m su ri m p o triv a
o fie rilo r S tatu lu i M ajor. P en tru a ev ita o ac iu n e o stil a a rm a tei, sp rijin it de
co m u n iti i rca ciu n i d c to t felul, pe ca rc strin ta te a, dar m ai a le s R u s ia n -ar
fi e z ita t s le fav o rizeze, H itler se vzu o b lig a t s-i co n firm e lui F ritsch c i
m p rt e a o p in iile n n treg im e; sin g u ru l lucru c a re i se p ara e ra a leg e re a
m o m en tu lu i, cci ca n celaru l sc n d o ia d e o p o rtu n ita tea d e a n c e p e im e d ia t
p o litic a ru so fil. P en tru a-1 co n v in g e pe g e n e ra lu l g erm a n d c te m e in ic ia
p u n ctu lu i su dc ved ere, cl n tre b u in m ai m ulte arg u m e n te d in tre c a rc ce le
p rin cip ale erau dc p o litic extern. El susinu c n ch ein d un ac o rd cu U R S S , n
suirea d c in ferio ritate n carc sc gsea R cich -u l Ia n c c p u lu l an u lu i 1933,
G erm a n ia sc va vedea fr n d o ia l - d ato rit lipsei sale d e p re g tire m ilita r red u s la un rol secu n d ar, n tim p cc U RSS p u te a s p retin d , p c b u n d rep ta te,
d rep tu l d c a co n d u cc treb u rile com une. Pc dc alt p arte, M arca B rita n ic i
F ra n a, lund cu n o tin dc p cricolul cc l co n stitu ia p en tru e le c o lab o rarea
g erm an o - rus p u te au s n tre p rin d un rzboi p rev e n tiv c o n tra G erm a n iei i
H itle r sc n d o ia foarte m ult c R usia a r fi risc a t un c o n flic t p en tru a salv a
R cich -u l. A adar, nu treb u ia n tre p rin s nici o o p era iu n e d c an v e rg u r m ai
n a in te ca G erm an ia s fie cap ab il s-i ap ere sin g u r in te rese le sale. P e p lan
in terio r, H itler i cx p lic lui F ritsch c i-ar fi foarte greu s fac - im ed iat d u p
in stala re a sa Ia ca n c e la ria R cich-ului o p o litic p o triv n ic cc lc i pc ca re o
p rec o n iza se n tim pul luptei pen tru p u te re fr s-i p ia rd p rc stg iu l. F ritsch
rec u n o scu tem ein icia arg u m e n telo r lui H itler i ci sc d esp rir fcn d u -i
recip ro c p rom isiuni so lem n e dc loialitate.
M oscova, cu to ate asig u r rile lui F ritsch , sc ar ta n er b d to a re . L a
n c ep u tu l anului 1935, gen eralu l germ an p rim i un m esaj im p o rta n t din p artea
lui T u h a e c v s k i73. D up H itler, conin u tu l acestu i m esaj a r fi fo st u rm to ru l:
K rcm lin -u l co n sid cr c to a te asig u r rile d ate de g en eralu l F ritsch nu av e au alt
sco p d cc t s n e le v ig ilen a sovietic. n a in te dc a fi p rea trz iu , R u sia d d ea
un ultim a v e rtism e n t G erm anici. U ile ca rc m ai erau n c d e sc h ise p en tru
R eich p u teau s se n c h id m in c i, n ac est ca z, G erm a n ia s-a r fi g sit iz o lat
i n c ercu it.
L a ncep u tu l lunii m ai, n c h eie re a p actului franco - Sovietic p re a s
p u n ca p t - cel puin aa gndca i d o rea H itler, politicii ru se ti d c ap ro p ie re
d c G erm ania. S pre m arca sa su rp riz, du p o lun de la sem n area p ac tu lu i
fra n co -ru s, apru o n o u p ro p u n ere so v ictic. A firm a iile ru se sc c o n tra zic ea u
d c la un ca p t la c c l la lt cu in fo rm aiile dc la am b asa d a g erm a n d in P aris.
C o n fo rm m esajelo r so v ie tic e, g uvernul francez a r fi fo st fo arte g r b it s

c o m p lc tc z c 'p a c tu l Stalin - L aval p rin tr-o co n v e n ie m ilita r carc a r fi p erm is


F ran ei, sig u rn d u -i co n cu rsu l A rm atei R o ii, s atac c G erm a n ia im e d ia t
d u p strn g e rc a rcco ltclo r. D ac H itle r nu se ho tra s u rm eze p o litica la c a re l
invita R usia, te rito riu l germ an va fi in v ad at d c tru p e le ca p ita liste, c a re nu
p u teau s tolereze ren a terea R cich -u lu i. P entru a m p ie d ic a rile re a c io n a re
s o bin o in flu en p rea m arc pc co n tin en t, a rm a te le so v ie tic e se v ed eau
o b lig a te s sc altu re ag re so rilo r francezi. D ac H itle r d o rea rea lm en te s
salv ez e p acca, e ra inv itat, n m od insistent, s ias d in izo larea sa i s fac
fro n te o m u n cu U R S S , singura putere eu ropean cap ab il i d isp u s s p ro tejeze
red resa re a germ an.
S erv iciile sccrctc g erm an e i fr n d o ia l , cc lc din F ra n a, asig u ra
ca n cc la ru l, ar fi fcut n acea p erio ad o a d e v rat co lc c ic a in stru c iu n ilo r
K o m in te rn -u lu i ca re u rm rea u crc te rc a te n siu n ii n E u ro p a o c c id c n ta l .
T reb u ie s convingcm poporul franccz c rzb o iu l cu G erm an ia este im in en t ,
g l su ia o c irc u lar in tercep tat n F ra n a, n tim p ce o a lta, g sit la un
co m u n ist germ an, afirm a c trebuie s fie co n v in se c m ile b ru n e c G erm a n ia
nu p u te a s-i rec o n stru iasc im periul su d c c t p c ru in ele dum anului, su
trad iio n al: F rana.
A stfel, S talin ju c a sim ultan d o u p artid e, rem a rc H itler. D ac a fi
ac cc p ta t p ro p u n erile sale, W chrm acht-ul a r fi c o n s titu it av a n g ard a A rm atei
R o ii. D ac a fi refu zat, cl ar fi fcu t to t p o sib ilu l s p ro v o ac e un rzb o i n tre
R cich i F rana, din ca rc spera s tra g m ari folo ase .
P roccsu l T u h acev sk i a fost so c o tit de H itle r d re p t in d iciu l p r sirii
d efin itiv e a p o liticii ruse dc ap ro p ie re dc G erm an ia. F ritsch , carc m p rt e a
a c est p u n ct de vedere, l fcea resp o n sab il, n m od p u b lic , p c F iihrer.
A u e x ista t ctev a m icri n G erm ania, m ai ales n ca d rele a rm a te i i
H itle r sc p reg tea s recu rg la m suri ex trem e, cn d S talin fcu s-i p a rv in
d o cu m cn tc dc un interes ca p ita l. D eodat, cl l ch c m p e g en eralu l F ritsc h la
ca n cc la ria R cich-ului. D o cum cntclc pc care tocm ai Ic p rim ise d e Ia M o sc o v a
erau do saru l se cret al procesu lu i T uhacev sk i. D up c c a lu at cu n o tin d c ele,
generalu l germ an a ce ru t s fie pus p erso n al sub ac u za re p en tru n a lt trd are,
sp re a sc p u te a ap ra p u b lic. F u h rc r-u l nu v o ia s au d d e aa c e v a i
asigurndu-1 c era co n v in s d c n ev in o v ia sa, ca i d e a ltfe l, dc a c e e a a lui
T u h ac ev sk i, l ls pc F ritsch s crcad c el co n sid era a fa cerea c a o te n ta tiv a
lui S talin dc a p ro v o ca un c o n flic t g ra v n tre p a rtid u l n a z ist i n a ltu l
C o m an d am en t germ an.
A tunci cn d H itler, ajuns stpn ab so lu t al R c ic h -u lu i, l d em ise n ce le
din Urm pc F ritsch din fu n ciile sale, Stalin s-a g r b it s-l felicite , asigurndu-1
c el co n sid cra a c est ac t ca o d o v ad dc b u n v o in la ad re sa U R S S .
H itle r a ju n se , n ce le din u rm , la c a p ito lu l C e h o slo v a c ia . D u p
conced ierea lui T uhacevski, republica lui Bcne aju n sese canalul prin carc ruii
n ccrcau s transm it sugestiile lor de colaborare. H acha, prim ul m inistru de la
P raga, spera s poat ju c a rolul dc interm ediar, alturi de B cne, i ev en tu al de
arb itru ntre cclc dou m ari puteri antagoniste. H itler a com is g reeala dc a sc
n credc n acesta din urm , lsnd a se nelege c ten siu n ea ruso - g erm an nu
putea avea dect un unic deznodm nt: nim icirea stalinism ului. D ac poporul ceh

voia s su p ravieuiasc acestci ncercri, el trebuia s se alin ie ze fr ezitare


alturi dc R eich. n urm a acestui m esaj, P raga tcu defini,tiv. H itle r crezu mai
nti c B ene prefera s nu m ai abordeze o afacere care i se p rea p ericu lo as,
dar n cclc din urm cl nelese c preed in tele C eho slo v aciei era n n treg im e
devotat lui Stalin. A tunci cnd am spus n discursul m eu de la M iinchcn: B ene
sau E u, Stalin trebuia s neleag c era v orba de noi doi, ex p lic H itler. D e
altfel, dictatorul rou ar fi fcut, cu aceast ocazie, to t ce era p o sib il p en tru a
dezlnui riboiul. n lipsa unei convcnii m ilitare n tre R u sia i d em o craiile
o ccidentale,. S talin a propus ajutorul sovietic total, n tr-u n d iscu rs in u t n
m om entul reuniunii dc la M iinchcn.
E ra ev id en t c ru ii sc g n d cau c atac u l g erm an co n tra U n iu n ii S o v ietice
era im inent. A ceasta este d e altfel e x p lic a ia pc ca re H itle r o d d e a in iiativ ei
lui S talin , lu at d c co m u n acord cu p ree d in te le B ene, dc a d e c la ra B o c m ia i
M o rav ia rcpu b lici so c ia liste so v ietice. F u h re r-u l se n tre b a d a c nu a r fi fo st
m ai b ine s-l lase p e S talin s se in stale ze la P raga, p en tru a-1 lo v i ap o i. El
fu sese ten tat s-i asum e ac cst risc p entru ca o cc id e n talii s n e le a g , n fin al,
ad e v ratele intenii ale U n iu n ii S ovicticc. C h u rch ill i cc ila li a g ita to ri ca rc nu
v oiau s re c u n o asc d e c t un sin g u r d u m an , G erm an ia, a r fi fo st r sp u n z to ri
dc o cu p area C eh o slo v aciei.
Stalin i relu ro lu l su de M c fisto , n sen su l c n c c rc iar s-l
isp itca sc dc dr. F au st - H itler, n se p tem b rie 1939, d u p z d ro b ire a P o lo n iei.
El i ex p u se din nou lui R ib b en tro p , la M oscova, a c clea i p la n u ri d c c u c e rire a
lum ii dc c trc G erm a n ia i R u sia, pe c a rc le tran sm isese d eja p rin in term ed iu l
lui G re g o r S tra sse r. n c u ra ja t de a c e a st d c s c h id c re , H itle r a r fi re lu a t
arg u m e n tele in te rlo cu to ru lu i su de la M o sco v a, n tim p u l v iz ite i p e care
M olotov o fcu la B erlin n noiem brie 1940. E l ex p u sese co m isaru lu i p o p o ru lu i,
ca i cu ctcv a zile m ai trziu lui A n to n escu , p ro iec tu l su d c m p rire a lum ii
n zo n e dc in fluen. A titu d in ea lui M olotov l c o n tra ria se , d a r p rea p u in i
p s a d e cl, fiindc nu dc la a c cst om - p c ca re l co n sid cra ca m r g i n it- a te p ta
un rsp u n s, ci de la S talin n su i. C n d i-a p a rv e n it a c e s t rsp u n s, H itle r
n e le se c U R SS nu v o ia s co lab o reze sin c er cu G erm a n ia - S talin se g n d ea,
p ro b ab il, c v ic to ria g erm an asu p ra o c c id e n tu lu i nu e ra d e c isiv i cl sp era,
fr n d o ia l , c va p u tea, cu ajutorul p lu to c raiilo r, s m tu re sin g u ru l o b staco l
carc se op u n ea p la n u rilo r sale de heg em o n ie p c contin cn t.
E u nu am d c c t un sin g u r aliat, ex p lic H itler: a c iu n c a . T im p u l este
aliatu l inam icu lu i. C u rsa care se an g a je az n tre ac iu n e i tim p treb u ie s fie
ctig a t dc p rim a, altfel...
D cr ia u s tic h c T a tm c n s c h 74, lu p ta co n tra m ijlo a c e lo r in d ire cte ale
em p irism u lu i b ritan ic, p c de o parte, i m p c lriv a e x p e c ta tiv e i o rie n ta le a
riv alu lu i su ca u ca zian , p e dc alt p arte.
A stzi, n im eni nu m ai tie n c o tro m ergem , m rtu risea H itler. P lan u l
su in iial dc a m p ri lum ea n zone dc in flu en n tre S tate le U n ite , F ra n a,
Italia, G erm an ia i Ja p o n ia fusese resp in s d c A n g lia i F ran a. R u sia re fu z a , la
rn d u l su, s se alieze strn s cu H itler. C a urm are, p ro b lem a c a re se p u n e a , nu
num ai din pu n ct dc ved ere m ilitar, d a r m ai ale s p e p la n u l o rd in ci v iito are, e ra
aa d c vast, n e t H itle r o co n sid cra ca fiin d la lim ita e x tre m a p u te rii

germane. n ipoteza unei nelegeri ntre Germania i Anglia, teritoriu! pc care


l-ar fi avut n supraveghere Rcich-ul avea limite prccise: de la Rin pn la
frontiera sovictic n Europa i eventual, fostele colonii germane. n cazul unei
nelegeri cu Uniunea Sovietic, Rcich-ul i-ar fi asumat, n linii mari, aceeai
sarcin, cu diferena c rezistenii popoarelor slave n interiorul su i-ar fi
cauzat mai multe griji. n acest caz, Germania inteniona s sc bizuie pe rile
ncslavc, Romnia i Ungaria. Hitler se apra dc acuzaia care fusese formulat
adesea mpotriva lui dc a avea scopuri privind Ucraina, n realitate, c asigura
c nu s-a gndit niciodat s stabileasc o influen german n aceast regiune,
dect cu condiia unei nelegeri prealabile cu Marca Britanic, carc ar fi primit
la rndul su, n conlra-partid, dreptul dc control asupra Caucazului. Hitler
considerase totdeauna Rusia prea ntins pentru a fi stpnit de o singur
putere. Dup victoria militar, Rcich-ului i sc va pune problema spaiului
ruscsc i nu sc putea baza dcct pc ajutorul Romniei, eventual pc cel al Italici
i Ungariei.
Oare psihologia maselor, una din preocuprile dictatorilor plebiscitari,
l preocupa pe cancclarul Rcich-ului? n momentul succcsclor sale, cl sc
bucura n Germania dc o popularitate fr limite. Reuita sa pc lng poporul
german s-ar fi datorat, aa cum pretindeau unii, cunotinei aprofundate a
psihologici populare? Cei care l-au vzut pc Hitler de aproape i-au pulul
constata pc propriul su sistem nervos influena stranie pe care putea s o
exercite acest personaj, au multe motive s bnuiasc faptul c cl adopta
atitudini artificiale, conforme unui cod carc ar fi cuprins directive pentru uzul
dictatorilor. Hitler este produsul spccific al votului universal, ai democraiei
constituionale. Aceast afirmaie, orict dc paradoxal ar putea s apar, nu
este totui mai puin adevrat - Hitler a ctigat lupta politic la alegeri
clcctoralc dc o ortodoxie democratic necontestat: Aceast reuit o datora
calitilor sale naturale i cl era contient dc aceasta. Enunnd, n discursurile
sale obscure, consideraii asupra providenei, c! fcca aluzie la accste daruri
spcciac carc l predestinau, dup dnsul, unei cariere politice extraordinare.
Hitler crcdca n glasurile carc i vorbeau aa cum Ioana d'Arc crezuse n ale
sale. Dar imediat cc sc ivea o problem carc nu mai era german, intuiia sa nu
mai era ndestultoare. Contient dc aceast lips, cl sc ncrcdca n Stalin,
pentru a ghici maniera dc a trata poporul rus.
Stalin nseamn, n limba rus, Omul de oel, i zise cl. i prsete
numele pentru o porecl, Dc cc?, sc ntreb Hitler? Pentru cancelarul german,
singura cxplicaic valabil era c Stalin, fiind conductorul unui popor
troglodit, i ddea, ca i triburile dc indieni din Amcrica, o porecl demn dc
admiraie. El conducc Rusia prin teroarea preventiv. Frica trebuie s fie
singurul mijloc dc a stpni hoardele slave, constat Hitler. Trebuie s urmm
exemplul su.
Accste ctcva cuvinte conin poate adevrata cauz a imensei greeli
comisc dc administraia german n teritoriile ruse ocupate de Wchrmacht i
explic orbirea carc Ic fcca s persiste n metode dcfcctuoasc fa de o
populaie carc, cel puin n parte, atepta rzboiul ca singurul mijloc dc a sc
lepda dc dictatura comunist.

D up H itler, S talin a r fi ucis vreo zece m ilio an e de ru i d a r, n ac elai


tim p, ar fi n t rit ara sa, industrial iznd-o. D ato rit m a te riilo r p rim e ale
R u siei, poten ialu l in d u strial al E uropei o c c id e n tale risca s fie d e p it d e
ca p ac ita tea p ro d u ciei sov ictice. T rebuie, su g e ra el, s fie su p rim a i d o u zeci
dc m ilioane dc rui. E ste o m sur p rev e n tiv , n ecesar i su ficien ii, p en tru a
u u ra E u ro p a dc p resiu n e a slav ca rc o sufoc. A stfel, n oi vom a d u c e un
co re ctiv in d isp en sa b il av an taju lu i dem o g rafic pe care a c e a st ras p ro lific
am en in s-l ia asu p ra noastr. C u c o n d iia ca n a c e st n u m r s fie p atru z ec i la
su t fem ei, p erico lu l ru sesc va fi am n at pen tru un seco l. E ste o o p era ie
ch iru rg ic al fr dc care nu este posibil s fie salv at L u m e a V eche.
A cest program m onstruos i p ro v o c lui A n to n escu o o ro are i un
d ez g u st pc carc H itle r sc prefcu c nu lc o b se rv i i n tin se m n a, ad u g n d
cu un ton glum e: contcz pe d u m n e av o a str, ca prim a ju to r la o p era ie... .

CAPITOLUL IV

P re lim in ariile

P c p rag u l c a sc i F iih rer-u lu i d e la M u n c h cn , H itlc r a te p ta sin g u r.


O asp e te le su c o b o r clin m a in a care l adu sese d e la a e ro p o rt i n a in t sp re el.
i strn se r n d e lu n g m inile, ca doi aso ciai c a re se felicit p en tru tre a b a p e
care fiecare a fcut-o. M u lim ea treb u ia s fie m a rto r a acestei scene. E a e ra
ad u n a t n num r m are, sub su p rav e g h erea g rz ilo r SS n u n ifo rm n ea g r.
M a n ife st rile e ra u zg om otoase: drap elu l cu z v a stica i tric o lo ru l ro m n e sc
flu tu rau d e-a lungul strzii n so rite , n aceast fru m o a s zi de iu n ie. T o tu l
fu sese co n cep u t p entru a m arca m om entul. F oto g rafii se g rb e au s im o rtalizeze
strn g e re a d e m n a c e lo r doi b rb ai. A cetia, d u p c e au p o za t un r stim p
p en tru c i, d isp ru r sub p ortal. S pectacolul se term in ase. C irc u lai, c irc u la i ,
sp u n eau g rzile SS p entru a m p r tia p ublicul, d ec ep io n at d e a fi fo st c o n v o c a t
p en tru un e v e n im e n t a tt de scurt. W as sind S ie b itte ? 75, n tre b o fe m e ie p e
un m em bru al su itei noastre. R um iine. A ch so, r sp u n se e a i faa sa lu o
e x p re sie d ecepionat.
D esig u r, pen tru m u lim e a g erm a n , n oii p rie te n i ai R c ic h -u lu i nu
re p re z e n ta u m arc lu cru . m i am in te sc e n tu z ia sm u l pc c a re p o p u la ia d in
M u n ch cn l m a n ifestase la trecerea lui D alad ier i resp e ctu l p e care l a r ta lui
C h a m b erlain , am bii venii s-i pu n se m n tu ra pc aco rd u l d c la M iin ch en . C e
p u te au s n se m n e p en tru un germ an g en eralu l A n to n escu , am iralu l H o rlh y ,
reg e le B u lg ariei, M onseniorul T i s o 76 sau A n te P av elici? C e v a i sp u n e a c
toate ac e ste p erso n a je, rep rez en ta n te ale m ic ilo r ri o c u p a te d e W e h rm ac h t,
nu fceau o p o litic g erm a n o fil d c c t prin c o n strn g ere; i ap o i, nu se n c e rc a
o are s fie n lo c u it c a litate a prin num r? O are nu au fo st crc a te ap ro a p e p este
to t noi state, d o ar pentru a avea prieteni? A ceste v iz ite nu reu eau s risip e asc
n elin itea p o p o ru lu i g erm an , p e c a re p o litica g u v ern u lu i su l d u ce a d in nou
sp re izolare.
F u h re r-u l p resim ea in d isp o ziia care cu p rin d e a m u lim ile. E l n c e p e a s
se zb a t n ca p ca n a n ca re in tra se cu m u lt n a in te c a p o p o ru l su s m a n ifeste
cea m i m ic n elin ite. C a un om n tr-o cas d r p n at, le m n d u -se s n u se
d rm c p e ste e l i p rec ip iln d u -sc d in tr-o p arte n alta p en tru a p ro p ti p ereii
c a re se m ic, H itlcr alerg m ai n ti la M o sco v a, p en tru a face im p o sib il
in terv en ia o cc id e n talilo r n co n flictu l su cu P o lo n ia , ap o i se aru n c asu p ra
F ran ei p e n tru c a U R SS s nu m ai p o at p riv i spre o cc id e n t. A cu m , el era

h o t rit s m earg m p o triv a ru ilor. L ip sa d c p re g tire a m a rin ei sa le l o p ri p e


c o a ste lc C analului M n ccii, n faa n em b ln z itu lu i A lb io n 77. A co lo , el p u tea s
m ed iteze asupra erorii pe carc o com isese, n c h ip u in d u -i c in v e rsa rea ro lu rilo r
la R c th o n d c s78 i-ar fi a d u s o v ic to ric sigur. C h u rc h ill nu s e b a z a d o a r p e fo ra
M arii B ritanii; H itle r o tia i vedea cum se ap ro p ie p rim e jd ia a m e ric a n . L a
n c e p u t, germ an ii sc crezu r an g ajai n cu rsa c a re l o p u n e a p e W ilk ie lu i
R o o scv clt, n c a m p a n ia elec to ra l din v ara lui 1940. C o n g resu l a d o p ta se o
rez o lu ie carc o b lig a p artid u l s nu p erm it ca n a iu n e a s ia p a rte la un rz b o i
strin . R o o scv clt co m ite a fr n d o ia l n u m e ro a se ac te d e p ro v o c a re la ad resa
G erm an ici, carc d o v ed e au d o rin a sa de a in terv en i n co n flict. D ar H itle r m ai
tia i fap tul c p ree d in te le A m cricii nu p u te a s-i a n tre n e z e p o p o ru l n tr-u n
rzb o i dc ag resiu n e. In flu e n a ev reilo r, la a c c a d at cn d A m eric a treb u ia s
d ec id d ac va p a rtic ip a sau nu la rz b o i, e ra co n sid e ra b il , d a r nu su fic ie n t
p en tru ca R o o scv clt s p o al trece R u b ic o n u l79. n cazu l u n ei n frn g e ri a d e m o
c ra ilo r, W ilh clm strassc co n sid cra in te rv en ia am erica n p u in p ro b ab il.
P entru ca H illc r s se trez ea sc a tre b u it ca re p u b lic a n ii s c o la b o re z e cu
d em o craii n C on g resu l am erican , p en tru a face s fie v o ta t le g e a c a re
in stitu ia pentru p rim a d a t n S tatele U n ite se rv ic iu l m ilita r o b lig a to riu , n tim p
d e pace.
n c dc la prim u l sem nal dc alarm - re m ite re a a cin ciz ec i d c d is tru g
to a re am erican e M arii B ritan ii i arm a m en t de in fan terie p e n tru a-1 n lo c u i p e
cel ce fu sese ab a n d o n at pc p la jele d e la D u n k erq u e - R ib b en tro p a re lu a t
n eg o c ie rile p en tru p actu l trip artit, p r site dc lu n i d e zile. S em n a re a ac estu i
d o cu m en t la B erlin, cu m are fast, la 23 sep tem b rie 1940, d e Ja p o n ia , R eich i
Ita lia n d re p ta in teresu l A m cricii d in sp re E u ro p a spre P acific i, n acclai
tim p, U R SS era n c e rc u it . D ou sp tm n i m ai trz iu , R ib b en tro p p u te a s-i
scrie lui S talin, p en tru a-1 co n v o ca p c M o lo to v la B erlin .
M oscova a urm rit p ro b ab il, cu ac clai in te res c a i H itle r, ca m p a n ia
p rez id en ial din SU A . N -a fo st o n tm p la re c S talin a fix a t v iz ita m in istru lu i
su d e ex tern e n c a p ita la G erm aniei la o d a t u lte rio a r c c lc i d c 7 n o ie m b rie,
ziu a aleg e rilo r am erica n e. D ac a r fi triu m fat W ilk ie , M o lo to v a r fi d a t d o v ad
d e su p lee la B erlin. E l sc arta n s in tra n sig en t, p en tru c m a n d atu l lu i
R o o sev elt fusese ren n o it.
E ste u im ito r fap tu l c cei cc co m en ta u rap o rtu rile g e rm a n o - ru se nu au
aco rd at se m n ifica ia m eritat zilei d c 7 n o ie m b rie 1940, atu n ci cn d SU A
serb au rea leg e re a lui F ran k lin R oo sev elt. P u n ctu l dc v ed e re in te rv e n io n ist
triu m fase. n ac elai lim p, n P iaa R o ie dc la M o sco v a, g e n e ra lu l T im o e n k o
ex a lta fo ra in v in c ib il a A rm atei R oii.
G erm an ia sc gsea, n 1940, n tre d o i g ig a n i, n tr-o situ a ie sim ila r
cclci d in E u ro p a de astzi. G rija p rin c ip a l a Iui H itle r e ra s m p ie d ic e p e cei
doi d u m ani v irtu ali s se aso cie ze m p o triv a R c ich -u lu i. S tra ta g em a p e care
F u h rer-u l i p ro p u sese s o folo seasc p en lru a sc p a d c a m en in area c e lo r
d o u ri n c n eu tre treb u ia s co n d u c U R S S la rzb o iu l m p o triv a A n g liei.
P en tru a co n sid era R u sia un ad e v rat aliat, el ap re cia ca in d isp en sa b il un a c t de
ag resiu n e din p arte a ei fa d c Im p eriu l B ritan ic. E ra , In v iz iu n e a sa, sin g u ra
g ara n ie c R cich-ul i U R SS vor rm n e so lid ari p n la ca p t.

D ar S talin, pc carc H illcr l invita s atace In d ia, o fcrin d u -i aju to ru l su


m ilita r lu i M olotov , cerca, cu m o d estie, c a asp ira iile so v ietice s nu fie
co n tra riate n reg iu n ea situ at la nord de B aku i B atu m , n d irecia g e n e ra l a
Iran ului i a G olfu lu i P crsic. A jutorul germ an era resp in s. R u sia i rez erv a
aleg e re a m om entului i a m ijlo acelo r pentru a-i rea liza sp aiu l su v ital.
Pactul dc n eagresiune ruso - germ an din augu st 1 9 3 9 80 era un aco rd n eg a
tiv. El trasa lin ia dc conduit a fiecruia d intre sem natari, grijulii dc a ev ita
rzboiul dintre ci.
n tim pul vizitei lui M olotov la B erlin, H itle r a in d icat d ru m u l ce treb u ia
u rm at pentru a sc aju n g e la o co lab o rare p o zitiv sau la d iv o r. A lte rn a tiv a n
faa c reia can celaru l R eich-ului a p la sa t U RSS la 13 n o iem b rie 1940 era: sau
s intre n rz b o i alturi dc G erm an ia sau s fac fa atac u lu i G erm an ici. n
p rim a ipotez, toate p la n u rile an g lo - saxone ar fi fo st date peste ca p . S talin ar
fi luat locul dc inam ic num rul unu. A tacul p o z iiilo r b rita n ice din A sia a r fi
tran sfo rm at E u ropa n tr-u n cm p dc lupt secu n d ar. H itler, ca n to td e a u n a , era
g rb it s trag c o n c lu z iile . R uii aveau to ate m o tiv ele s te rg iv ersez e, cci
m arul am erican spre in te rv en ia pc co a ste le A ng liei n cep u sc.
C um ar fi p u tu t G erm an ia s atepte fu rtu n a o cc id e n tal s se re v e rse
p este flancul su dc ia A tla n tic , lsnd R usia neu tr? S ub m asca p rie te n ie i,
U n iu n ea S ovietic, n c p n n d u -se a rm ne n afa ra co n flictu lu i, d e v e n e a un
d um an p o ten ial. C u ajutorul p lu to c raie i, ca sc p reg tea s m ture o b staco lu l
g erm an carc i bara drum ul spre E u ro p a , afirm a H itle r lui A n to n escu , la
n c ep u tu l an u lu i. T re b u ia deci s fie lich id at perico lu l so v ie tic , m ai n a in te c a
A m erica s fie g a ta s atace. F uhrcr-ul sc an g aja din nou n tr-o c u rs c o n tra
cro n o m etru . O m ul carc i slrn g ca m na lui H itler la in tra re a n F iih rcr H aus din
M iinchcn, n d im in ea a zilei d e 12 iunie 1941, v en ise d esig u r p e n tru a face
ca u z co m un cu R cich-ul. M otivele carc l m p in g ea u la aciu n c erau d e s ig u r
d iferite dc cc lc carc oblig au W chrm aclU -ul s o cu p c d isp o zitiv u l de a tac la
fru n tariile o rien tale ale unui nou im periu germ an . P en tru a c u ta ju s tific a re a
particip rii sale la rzb o i, dictatorul rom n nu avea n ev o ie s-i aru n c c p riv ire a
asu p ra v astelo r n tin d eri ale m rilo r i occan clo r. V ap o arele u riae ca re v o r
ap rea, n tr-o zi dc gro az, pentru a d ebarca pc p la je so ld ai in am ici, nu-i
tu lb u rau som nul. O rizontul su politic avea lim ite m u lt m ai n g u ste. D ac
d estin u l occid en tu lu i european era legat dc scco lc d c legea sc h im b to a re a
o ce an u lu i, p o p o are le de rani dc pc D unre rm n cau cre d in cio a se p m n tu lu i.
Ei nu sch im b aser nim ic din aceast con ccp ic carc n u m ea p la n e ta trei sfertu ri
aco p erit cu ap: p m nt. F ericire a sau neno ro cirea lo r rm n ca terestr. A p ele
nu aru n caser nicicnd dum ani pc m alurile dc rs rit ale co n tin en tu lu i. A ceast
an tica m e r a E uropei, d en u m it i po art a O rien tu lu i, a v zu t n to td e a u n a
p eric o lu l v enind din A sia, pc calc terestr. O rien tu l ad u c ca d istru g e re a ,
ca la m it ile , foam etea. O ccid cn tu l sc p use n m ica re - p rea trziu d c a ltfe l,
d o ar n m om entul cnd se sim ea cl n su i a m e n in a t - p en tru a rein teg ra E u ro p a
n fro n tierele sale.
R om nia i cunotea bine pe rui, deoarece i prim ise deseori ia ca acas,
u ltim a oar n tim pul prim ului rzboi m ondial. Ei v en iser s o apere. C a aliai,
co m portarea lor lsase o am intire mai rea dect aceea a ocu p an ilo r g erm an i.

C ei d ouzeci de ani de v ecin tate cu poporul so v ie tic c a re u rm ar au fost


d o u zeci de ani de nelin ite. O ccid en tu l s-a d o c u m e n ta t a su p ra reg im u lu i
co m u n ist prin re p o rta je le z ia ritilo r o b lig a i s b ro d ez e pc m a rg in ea in fo r
m a iilo r frag m en tare o b in u te de la a d o u a rnn. V ecin ii U R SS fu r in fo rm ai
p rin p o v estirile m a rto rilo r o cu lari. n p o fid a m ijlo ac elo r m o d e rn izate p e care
R u ii le n tre b u in au pcnLru a d escoperi trec erile clan d e stin e sp re v est - cini
p o liiti dresai pentru a re p e ra p rad a ca re fu g ea, p ro iec to are p u te rn ic e care
m tu rau n fiecare noap te m a lu rile N istru lu i, srm a g h im p a t ca re m rg in ea
fluviul - ci nu reu e au s stv ileasc valul. n m od reg u la t, g r n ic c rii ro m n i
cu leg e au , noapte d u p n o ap te, civ a ev a d ai din R u sia, c a re n u se tem eau
d ec t d e un sin g u r lucru: s nu fie retrim ii n p atria or. Iarn a a n ilo r 1932 1933 fcu s cre a sc , n tr-u n m od n e lin itito r, cu rb a sta tistic . V ersiu n e a pe
ca re cci scpai o rsp n d c au asupra co le c tiv iz rii te re n u rilo r, u ltim a eta p a
rec o n stru cie i so c ialiste a fo st, p entru pop o ru l a g ra r al R o m n ie i, o v iz iu n e dc
co m ar. G erm anii p referau s fabrice lunuri dect s m n n ce unt. G o rin g era
d esig u r tm pit c o m rtu risea. P o p u laia rus treb u ia s ren u n e la to ate p en tru
ec h ip a re a A rm atei R o ii dar, m ai in te lig e n i, co n d u c to rii dc la M o sco v a
pstrau lccrea asu p ra acestu i subiect.
n faa acestei am en in ri, A m onescu era g ata s c o n trib u ie la un nou
T an n en b crg. V crdun, sp u n ea el, era treab a e n g lez ilo r i a am erica n ilo r.
C o n d iia ce trebuia n d e p lin it m ai n a in te dc d esch id e re a u nui fro n t, e ra s se
asig u re o rd in ea pc flan cu l d rep l, n B alcani.
A g itaia p ro v o ca t de englezi n rile pc care H itle r le c o n sid e ra d eja
cu c eriic politic trda v arie tatea m ijlo ac elo r la ca re tiau s rec u rg in su larii
pen tru a-1 co m b ate pc inam ic. C u toat a d e ra re a sa la pactu l trip a rtit i p rez en a
u n it ilo r germ an e pc terito riu l su, d ip lo m aia en g lez se o ste n e a g r b it s
rid ice n R o m nia p rim ul baraj m p o triv a in terv en iei R e ic h -u lu i n G recia,
d ev e n it in ev itab il. P ro fitn d dc ten siu n ea d in tre le g io n ari, p c dc o p arte, i
oam enii lui A ntoncscu, pc de alta, agenii secrei b ritan ici o ste n ea u s sem en e
co nfuzic. Ei erau co n tic n i c A nglia nu era n stare s c o m b at p c fa
in flu en a lui H itler n B alcani. P entru a m p ie d ic a R cich -u l s trag toate
fo lo asele din zo n ele pe carc ic co n tro la, treb u ia s se recu rg la d iv e rsiu n e i
sab o taj. G erm ania era, o spunea ch iar H itler, su p rap o p u la t n tim p d c p ace i
su b p o p u lat n tim p dc rzboi. D ac statele d u n ren e nu v oiau sau nu p u teau s
co n stitu ie un o b sta co l m ilita r n faa W c h rm ac h t-u lu i, ele treb u iau , ca n cazu l
P o lo n iei, s oblige cel puin R c ich -u l, dc lom ul prin co n c e n tra re a sa, s-i
d isp erseze forele. A pro v o ca occupatio b cllic a 81 a R o m n ie i, U n g arie i,
Iug o slav iei sau B ulg ariei dc ctre G erm a n ia rm n ca sin g u ru l sco p raio n al al
aciu n ii britanice n B alcani. n lipsa unor g ru p u ri o rg an iz ate , n sta re s
prov o ace tulb u rri, ac iu n ile individuale rrnncau sin g u ru l m ijloc p en tru a
sem na d isco rd ia n tre fraii dum ani ai g u v ern u lu i ro m n , pe d c o p arte i n tre
Rcich i aliatu l su de d at rcccn i, pc dc alta.
D um inic, n 12 ianuarie, legionarii co n v o c aser m ari ad u n ri n o rae le
cclc m ai im portante ale rii. n d iscu rsu rile or, efii m icrii ex a lta r p rieten ia
g erm an o - ro m n i c ritic a r pc fa clica A n to n cscu . n aceeai zi,

C o n d u c to ru l i rev o c a pe p refec ii le g io n ari i i n lo c u ia cu m ilitari. D in


o rd in u l e filo r lo r, p re fe c ii se b a ric a d a r n p re fe c tu ri. A ctu l g ra v d e
n esu p u n ere treb u ia s fie u rm at dc o represiu n e. E n g le zii c o n sid erar m o m en tu l
fav o rab il p en tru a trece la aciune.
U n grec n um it S arantos, intrat n R om nia cu v reo zece zile m ai n ain te,
a servit drept instrum ent. P o liia a stab ilit ulterior c el a fo st esco rtat de doi
ageni am ericani pn la C onstana, unde a p rezen tat fu n cio n arilo r de la v am
acte dc identitate false. A poi, o spioan englez l-a n so it la B ucureti. S arantos
treb u ia s-l asasineze pe com andantul m isiunii m ilitare g erm an e n R o m n ia,
generalul H anscn. ntm plarea a fcut ca el s-l co n fu n d e cu un colonel, ca re a
czut sub gloane, n locul efului su. B ritanicii ca lcu laser c germ anii - a
cror rbdare fusese p us greu la ncercare n R o m n ia prin d ezo rd in ea care
dom nea aci din cauza opoziiei n tre ccle dou fraciu n i g u v ern am en tale - vor
com ite acte de rep resiu n e exag erate n urm a c ro ra o rice co lab o rare n tre
G erm ania i satelitul su ar fi d evenit im posibil. G arda d e F ier a com is ero a re a
dc a da acestui incident o im portan prea m are. E a aru n ca rsp u n d erea asu p ra
lui A ntonescu. n tim p ce germ anii se strduiau, cu p ru d en , s m in im alizeze
afacerea, legionarii au chem at toi partizanii lor s m an ifesteze p e strzile
capitalei m p o triv a guvernului ai crui m em bri erau.
N oi nu putem n g d u i ca un soldat a liat s fie asasin a t p e str z ile d in
B u c u re ti , era lozinca m a n ifesta ie i, alea s v d it p e n tru a so lid a riz a p e
germ an i cu G arda dc Fier.
C o lo a n e le c a re se fo rm a u n a in ta u a m e n in to a re sp re p re e d in ia
co n siliu lu i dc m in itri, p ro fern d injurii co n tra filo se m iilo r i a fra n c
m a so n ilo r lu i A n to n e s c u . P a tru ta n c u ri a le a rm a te i le b a ra r d ru m u l.
M an ifestan ii nu n d rz n ir s atace. C onform c o n sem n e lo r p rim ite, ei in v a d ar
m in iste re le i c e le lalte ed ificii p u b lice. T im p de trei z ile , le g io n arii c o n s tru ir
b aric ad c , m p rir arm e p artizan ilo r lor i la n sar n ar, p rin p o stu rile dc
ra d io pe carc le co n tro lau , ap e lu ri la rev o lu ia g en eral. R e fre n u l m acab ru
T riasc m oartea, n c h id e a fiecare em isiune. D u p sp u sele lor, im p o rta n te
uniti m ilita re a r fi trec u t dc p arte a lo r i se n d re p ta u sp re ca p ita l , p e n tru a-1
alu n g a pe A ntonescu. O raul era lip sit d e ap i elec tricitate .
P en tru a sem n a p anic, leg ionarii o p riser m u n ca n to ate u z in e le d c
u tilita te public. In tr rile de alim e n te dc la sate fu sese r o p rite, h ran a d ev e n ea
rar. C t d esp re negu sto rii de la ora, ci se tem eau d e ja fu rile o rg a n iz a te d c
b an d e le iresp o n sab ile i sc fereau s rid ic e o b lo a n ele m a g az in elo r lor.
A nto n escu se retrsese n tr-u n fel dc fo rt rea m ilitar. n a fa r d c
p ree d in ia c o n siliu lu i, el in ea ferm n m n to ate c l d irile arm atei, m in iste ru l
a p r rii n a io n a le , c e n tra la te le fo n ic i c z rm ile , u n d e tr u p e le e ra u
co n sem n ate, g ata dc aciunc. T im p d c trei zile, A n to n escu re fu z s d ea
ordinul dc atac. S ateptm ca d ez o rd in ea s sc g en e raliz ez e , z ic e a el.
D ez o rg a n iza re a treb u ie s cu p rin d circ u laia fero v iar. A tu n ci g erm a n ii v o r
veni s m ro ag e s resta b ile sc o rdinea.
G en e ra lu l H ansen i F ab riciu s in te rv en ise r n m ai m ulte rn d u ri p e
ln g C ond u cto r , pentru ca s se h o t ra sc s ac io n c zc . D ar cl c o n sid e ra
d em ersu rile lo r ca insuficiente. El d o rea ca n su i F iih rer-u l s se a m c ste c e n

a c c a st situaie. n sc ara d c 22 ianuarie, le g aia g erm a n te lefo n a p re e d e n ie i


p en tru a an u n a c era p c pun ctu l dc a sta b ili, p rin c e n tra la m isiu n ii m ilita re
g erm a n e, co m u n ica ia cu H itler. D up c tc v a m o m en te, re c u n o sc u i, la c c l la lt
ca p t al firu lu i, v o cca ca n cclaru lu i germ an . F iihrer-ul fc ea, la A n to n escu , un
ap e l stru ito r, rugndu-1 s resta b ile asc o rd in e a c t m ai re p e d e cu p u tin .
D ac g e n e ra lu l av e a n ev o ie, cl p u te a s c e a r sp rijin u l u n it ilo r
W e h rm a c h t-u lu i sta io n a te n R o m n ia . H an sc n p rim ise o rd in u l s se p u n la
d is p o z iia sa. A n to n c sc u a sc u lta , v iz ib il sa tisf c u t, c e e a c e cu i tra d u c e a m .
S p u n c i-i c o rd in e a v a fi re sta b ilit n d o u z c c i i p a tru d c o re . Ich b ittc
S ic d a ru m 82, in sist H itle r; ich b ran c h e k e in c F a n a tik e r 83; ich b ra n c h c lin e
g e su n d e ru m iin isch e A rm d e . D ie Arm<5c ist g esu n d u n d m ird d ic O rd n u n g
R c rs tc lic n 84, trad u se i cu n g erm a n r sp u n su rile g e n e ra lu lu i.
H cil A n to n c sc u ! . H cil H itle r! , r sp u n se i cu , f r a a te p ta o rd in u l
e fu lu i m eu . D c c c sa lu i cu H eii H itle r , m n tre b a c c s ta n c ru n tn d u - i
sp rn c c n e le ? , eti c u m v a g erm a n ? C o m u n ic n d u -i c H itle r l g ra tific a s e la
rn d u l su cu un H c il , cl sc liniti.
D isp o ziiile p en tru lupt erau d e ja p re g tite cu g rij. O ra H fu fix at
p en tru a do u a zi, la c in c i dim ineaa. T ru p e le nu treb u iau s n lln e a sc , p e jo s,
fo rm a iile p ara m ilitare leg io n are, n a rm a te cu rev o lv e re , p u ti i p isto ale
m itralier. E le erau in stru ite p entru lu p ta n teren desch is, i a r fi p u tu t d o v ed i
o an u m e n en d cm n are n lu p tele dc strad . G n d u l c so ld a ii s-ar fi p u tu t
retrag e n faa c iv ililo r i sc p re a lui A n to n cscu de n esu p o rtat. m p rit n m ici
g ru p e , tru p a fu in sta la t n ca m io a n c; m itra lie re d isp u s e n e v a n ta i, p c
c irc u m ferin a sa, tran sfo rm au fiecarc vehicul n tr-u n carcu d efe n siv m obil.
S iren e cu su n e t a sem n to r celu i al u zin elo r, m n u ite dc un su b o fie r de
tran sm isiu n i, p rin tr-u n alfa b et secret fu n cio n n d n co d u l M o rse, treb u iau s
sem n alize ze d ac v reu n u l din ca m io a n cle m ilita re se g sea n situ aie critic .
M itralierele au rp it n acea zi dc 23 ia n u arie, n c c p n d d in z o ri, p n la
o ra d o u dc d im in ea . T an c u rile treb u ir s in te rv in n m ai m u lte re p riz e , i
ch iar artileria a fost n ev o it s trag asu p ra u n o r cld iri p c c a re le g io n a rii se
n c p n a u s lc apere. S ute d c rebeli p ie re au sub d rm tu ri.
n accast lupt inegal, A nto n cscu nu c ru a d c c l v ia a so ld a ilo r. S p re
a m ia z , g e rm a n ii s c o a s e r d in c a z rm i, p e n tru a lc p lim b a p rin o ra ,
im p resio n an tele m aini dc rzboi pc c a rc lc posed au . C o n d u c to ru l nu le
c e ru s ia p a rte la lu p t. El e s tim a c p o a te n frn g c re p e d e re z is te n a
a d v e rsa rilo r si, fr a ju to r strin . S in g u ru l lucru pc ca rc l ccru g en e ralu lu i
H anscn fu accla d c a face un gest d c so lid arita te sim b o lic cu a rm a ta ro m n .
C oloana W e h rm ach t-u lu i trccu prin faa m in iste re lo r, d e u n d e tru p ele
ro m n e n c nu-i g o n ise r pc legionari. A cetia, o b sc rv n d c g erm a n ii nu sc
sin ch iscau dc ci, fur cu p rin i dc o a g ita ie sub it. W c h rm ac h t-u l in te rv en ea
p en tru a-i susine? G rupuri n u m ero ase d c cm verzi urm au c o n v o iu l g erm an ,
c a rc n a in ta n cet. n faa p alatu lu i reg al, a tep ta o m u lim e m u t , p riv in d cu
n elin ite spre stin d ard u l regal. O are g erm an ii voiau s rid ic c n locul su
d rap elu l R e ic h -u lu i, p en tru a sim boliza c R o m n ia nu m ai e ra d c c t o ar
o cu p at? D ar c o lo an a i co n tin u a d ru m u l, n d rc p tn d u -s c f r n d o ia l , sp re
p re e d in ia C o n siliu lu i. V or s-l n l tu re p c A n to n cscu , strig a r c iv a

le g io n ari. T r ia sc p rieten ia germ an o - rom n! Jo s A ntonescu! T r ia sc


H o ria S im a! v o ciferau ei d eja, to t m ai cu ra jo i. G erm a n ii p re au s nu
o b se rv e a g ita ia care d om nea n ju ru l lor. A juni n m area p ia d in faa se d iu lu i
g u v ern u lu i, c o lo an a se ru p se n m ai m u lte tro n so an e de ac ee ai lu n g im e, ca re
v en ir s se alin ie ze , paralel una cu alta, n faa c l d irii. U n co lo n el fcu c iv a
p ai n a in te . C u o vocc putern ic, el ordon: G en e ra lu lu i A n to n escu d e trei
o ri, U ra, U ra, U ra!. L a fereastra sa, C o n d u cto ru l d u se m n a la ca sc h et .
D ac n-ai fi a tt de idioi, vi s-a r rsp u n d e acu m , d e la ac ea st fe re a str
ch iar, cu un sa lu t fascist, strig o voce. E ste to t ce p utu s sp u n . M u lim e a
a d u n a t n e le se c leg ionarii nu m ai erau la pu tere. E a se aru n c asu p ra
leg io n aru lu i cu slbticie. N im eni nu se m ai grb i s-l a p e re ' M ai trz iu ,
m ain a M orgi veni s-i ia cadav ru l.
D in p arte a ro m n ilo r, bilan u l ac esto r zile c ritic e a fo st d e d o u m ii d e
m ori. Cei m ai m uli erau evrei.. C tev a sute de ca d av re au fo st g s ite n
p d u rile v ecin e ca p ita le i, unde leg io n arii i d u se ser p e p rizo n ieri p en tru a-i
o m o r... D ar nici abato rul nu o m ase n ac este zile, d ei nu fu sese a p ro v iz io n a t
cu an im ale. A colo fuseser ag ate n c rlig e fiin e o m e n eti v ii, p en tru a fi
c io p rite cu top o are m ari de m celrie. T im p d e o s p tm n ab ato ru l a rm as
n c h is. A u treb u it d ez in fec tate slile.
D in p artea en g lezilo r, b ila n u l a fost c o m e n ta t d e C h u rch ill n C a m e ra
C o m u n elo r, la 11 februarie. R o m n ia fiind n c e a la lt ta b r , p etro lu l s u este
n slu jb a ta n cu rilo r i av io an e lo r g erm an e , sp u se el i p en tru a c o n tin u a pc
cu n o scu ta trad iie a um orului b ritan ic, el adug: este inutil s m ai c u t m s
o m en ajm .
L a n c ep u tu l lui feb ru arie, p rim e le d iv izii g e rm a n e, p r sin d c a n to n a
m en tele c e n tra le , ncep u r, o m icare de a p ro p ie re d e fro n tie ra so v ie tic .
M o ld o va, p ro v in c ie lim itrof cu U R S S , era ticsit d e tru p e ro m n e ti. A ce lea i
un iti, cu n o u luni m ai n a in te , a tep tase r pe N istru atacu l A rm atei R o ii. n
u rm a a c ce p t rii ultim atu m u lu i lui M olotov de c tre re g e le C a ro l, ele e v a c u a r
B a sara b ia n p atru zile. D e atu n ci, ele nu mai fu seser retrase d in M o ld o v a. C a
u rm are, p ro b lem a reg ruprii ac esto r trupe p entru o fe n siv a p ro iec tat nu se
p u n ea p en tru S tatul no stru M ajor. S in g u ra lo r g rij e ra d e a n t ri e fe c tiv e le i
d e a le red istrib u i n aa fel n e t s perm it g e rm a n ilo r s se in tro d u c n
d isp o zitiv . P rim ele cinci divizii g erm a n e fur n c a rtiru ite n sp ate, p en tru a nu-i
alarm a pc ru i, care preau n c d ep a rte d e a se tem e de ce v a ru. P en tru
m o m ent, H itle r avea nevoie s se ca m u flez e, a tt p en tru a m en in e efe ctu l
su rp riz , c t i p entru a rez o lv a p ro b lem ele B a lc an ilo r, u nde g recii erau n
p lin o fen siv n A lb an ia, ca i p en tru a d o m in a criz a d in A frica de N o rd , u n d e
ita lie n ii, la 9 febru arie, ev acu au B en-G azi.
C o m p lex itate a p ro b lem elo r ce rm n eau d e re z o lv a t d u p v ic to riile
m ilitare n P o lo n ia i n F ra n a l co n v in sese r p e F iih rer c e ra p re fe ra b il s-i
atin g rez u ltatu l pe ci d ip lo m atice , d c c t prin arm e. A d m in istra rea P o lo n iei,
C e h o slo v a cie i, D anem arcii, N o rv eg iei i a unei m ari p ri d in F ra n a ap sa
d e ja p re a g re u a s u p ra s e rv ic iilo r g e rm a n e . P e n tru a nu sp o ri s a rc in ile
R e ich -u lu i, m ai ales n m om entul cn d se p reg tea s p tru n d n im en sele

ntinderi so v icticc, H itlc r voia s o b in su cccsc prin c o n v in g crc. A stfel, el se


feri s bru sch eze c c le d o u ri slav e din B alcan i, B u lg aria i Iu g o slav ia.
N eg o cierile cu S o fia i B elgradul fur co n d u se cu m a re p rudenii. R e ic h -u l,
ra re aco rd ase patru zile lui N ev illc C h a m b e rla in , care n o p t z ile n c h e ia se cu
S talin ac o rd u l din a u g u s t 1939 i c a re refu za se un r g a z d e c tev a o re
co lo n elu lui B eck n a in te dc a d esch id e o stilit ile , ac c e p ta tra ta tiv e p re lu n g ite
cu g u v ern e le c e lo r do u rio are ca re to talizau d o u z cc i d c m ilio an e de
locuitori m ai p u in d cc t P o lo n ia singur.
La 13 n o iem b rie 1940, B u lg aria fu sese in v itata s a d e re la p actu l
trip artit. E ram d eja n februarie 1941, i tru p ele g erm a n e se aflau p re g tite pe
m alu rile D unrii s aju n g pe frontul g rec, prin terito riu l b u lg a r. D ar S o fia i
nm na n c rsp u n su l. R uii i en g lez ii d esfu rau o a c tiv ita te feb ril p en tru a
co n tracara in flu en a germ an . E i d deau d o v ad dc o m a rc n erv o z itate, iar
I litler d c o rb d are n c p n a t. n cele din urm , el av u ctig d e cau z. L a 4
m artie, B ulg aria adera la pactul trip artit, iar u n itile W e h rm ac h tu lu i p u te au s
treac D unrea i s m earg spre sud. M ai rm n ea Iu g o slav ia. S u ccesu l p rea
s-i su rd iar F iihrcr-ului. N cgocieri sccrcte , d u se tim p d c m ai m u lte luni, se
ndreptau spre final. R ib b en lro p lsase s ca d ctev a p ro m isiu n i i B e lg rad u l,
asig u rn d u -sc d c ctig u ri e c o n o m ic e i te rito ria le su b sta n ia le i lim itn d
co lab o rarea cu R cich-ul la o n eu tra lita te b in e v o ito a re , a c o rd a n cele din u rm
G erm anei tranzitul pentru m aterialele de rzboi. T v etk o v ici i C in ca r M a rc o v ici
se m b a rcar n trenul oficial pentru a sc duce la V ien a, unde treb u iau s
sem n eze ad erarea iu g o slav la pactul tripartit.
D intre to a te statele care lu p taser alturi d e A n tan t n rzb o iu l d in
1914-1918, Iu g o slav ia p rea a fi tiu t cel m ai b in e s ab a t a m e n in rile
co n in u tc n ren v ierea fo relo r ce lo r n v in i. R m n n d n eu tr , ea sc p reg tea
s b en e ficie ze , n d etrim en tu l G re ciei, dc alte reg iu n i din p ro v in c iile m o ten ite
n urm a d ez m e m b r rii im periului au striac . i aceasta, d a to rit sp rijin u lu i
v echiului su inam ic, G erm ania.
P entru A ntonescu, exem plul iugoslav era un m o d el. El i ac u za pe
c o n d u c to rii ro m n i c nu au tiu t s co n d u c a fa c c rilc rii cu acccai
ndem nare precum eolegii lor din B elgrad. Puciul m ilitar al lui D uan S im ovici
i al regelui Petru al Il-lea, replica en g lez la sem n tu ra pactului trip artit
rsturnau toat situaia iugoslav i balcanic. C eea ce p rin u l reg e n t Paul,
S toiadinovici i ccilali cldiser tim p de ani dc zile, fcnd un pas n ain te i o
ju m tate dc pas n ap o i, cu o suplee cu adevrat bizan tin , sc surpa dintr-un
singur gest. U ngurii, dum anii ereditari tocm ai n ch ciaser cu B elgradul un
tratat dc venic prietenie. T erenul nelegerii ca Italia p rea s fi fost g sit i
G erm ania, prin scrisoarea lui R ibbcntrop - considerat ca an ex la pactul
trip artit - rspundea afirm ativ la toate cercrilc iugoslave. ara care, n tre cele
dou rzboaie, nu putuse conta dcct pe prietenia unui singur v ecin, R om nia,
vedea pe toi vechii si inam ici rcnunnd la rev en d icrile lor m p o triv a sa i
n tinzndu-i o m n prieteneasc. Pe punctul dc a culege toate av an tajele d ato rate
ndem nrii oam enilor si de stat, Iugoslavia se expuse am en in rii dc a fi
invadat din toate p rile. Cnd vrei s trieti, trebuie s n cep i prin a nu le

sinucide, spunea Antoncscu lui Avakumovici, ambasadorul Belgradului a


Bucureti, ncpnndu-se s conving Iugoslavia, prin intermediul diplo
matului srb, s revin asupra erorii sale. V imaginai poate c ocupaia nu
este dect o moarte aparent i c vei fi renviai n ziua victoriei engleze. Cei
care mor n acest rzboi, mor de-a-binclea, dac, ntmpltor, nu credei ntr-un
nou miracol al renvierii, de ast dat colectiv. Doar statele mari i pot ngdui
greeli. Pentru noi, un astfel de lux arc consecinc fr drept de apel,
Antoncscu propuse, la Berlin, s intermedieze ntre Hitlcr i tnrul
Karaghcorghevici. El trimise instruciuni ambasadorului su n capitala
iugoslav, indicnd s fie multiplicate apelurile la nelepciune, pn n ziua cnd
sinuciderea primului ministru ungar l fcu s neleag c deja era prea trziu.
Contele Paul Tcleky era prima victim a nebuniei srbcti. n cursa vertiginoas
a evenimentelor, numit astzi Istoria accelerat, ultima noutate o terge cu
asemenea brutalitate pe cea precedent net contemporanii abia au avut timp s
o nregistreze i nu s mediteze la semnificaia unui gest: acela al omului de stat
care i suprim viaa, pentru c nu a fost n msur s-i respecte cuvntul.
Ungurii, care conduceau pe vezdrui lor la ultima sa locuin, puteau s
fie mndri. Zcnta, Esseg, Vinkovski, Novi-Sad ocupate de Wehrmacht, trupele
germane aproape de Belgrad, un nou discurs rzboinic al lui Roosevcit, apte
miliarde de dolari credite pentru rile care luptau mpotriva Axei, Iugoslavia
scoas din lupt, Grecia scoas din lupt, parautitii germani cznd asupra
Cretei, Hess cznd n Scoia. Hood, ccl mai marc cuirasat britanic scufundat;
Bismark ajungndu-1 din urm n fundul mrii. Hitlcr i Mussolini ntlnindu-se
la Brenner, iat destule manete senzaionale pentru ziare, capabilc s sufoce
sub zgomotul rotativelor semnificaia gestului unui om dc stat care plteai n
secolul XX, un tribut onoarei.
Antoncscu i Hitler snt aplecai asupra mesei. Aa cum prezisese Hitlcr,
la finele anului precedent, ci deplaseaz bolduri cu gmlii colorate pe marca
hart ntins naintea lor. Brbai nali, n uniform, i nconjoar pe cei doi
efi, mai degrab mici de statur, obscrvndu-i cu o atenie admirativ. Hitlcr
este nc nfierbntat dc expunerea pe carc tocmai a terminat-o. Privirea sa
pndete pe faa dc neptruns a interlocutorului su, efcctul pc carc l-a produs.
Merge, zise Antoncscu, rstum ndcu dosul minii tot dispozitivul plasat
pc hart, dar a fi preferat, aa cum v-am spus n ianuarie, o ofensiv spre
Marca Caspic, transformnd Romnia n tabr a armatelor, iar Marea Neagr
ntr-un lac interior, pentru transport. Dar ceea ce mi spunei despre flota
italian i Ismct Paa....
Era rndul lui Hitlcr s se adreseze membrilor delegaiei romne care, cu
excepia efului Stalului Major carc se afla deja acolo, fuseser chiar atunci
introdui n camer. EI ne sftui s l urmm orbete pc Marealul Antoncscu.
Dup prerea sa, victoria se asemna cu un fruct prgult carc nu atepta dcct s
fie cules. Apoi strngerilc dc mn rituale, pocniturile cizmelor, drapelele
fiuturnd deasupra capctcior noastre, mulimea carc striga iari Hcil und
Sicg, Ribbentrop drept, ca i cum ar fi nghiit bastonul dirijorului fanfarei i
ial-nc n avion, zburnd spre cas. La aerogara din Bucurcti o alt fanfar,

u n ifo rm e, m ereu i m ereu u niform e, un careu dc generali ro m n i prim indu-1 pe


A n to n escu. C o n d u cto ru l n tin d e m na fiecru ia i, fr a se fi artic u la t un
sin g u r cuvrit, toi p a r s fi n eles: dc ast d at, se va n tm p la!
O are ce m ai sp e ra u ru ii? D o u z ile m a i trz iu , z ia re le rep ro d u c
co m u n icatu l ag e n ie i T ass. Z vo n u rile d u p ca re G erm a n ia a r in te n io n a s
d en u n e a c est p ac t (M olotov - R ib b cn tro p ) i s atac e U R S S sn t lip site de
o rice tem ei. A poi, ruii se strd u iau s ju stific e d ep lasa re a rec cn t e fc c lu a t
de tru p ele g erm an e e lib erate din ca m p a n ia b alcan ic i s a sig u re c e le av eau
alte m o b ilu ri, c a rc nu p riv esc rela iile d in tre U R SS i R eich.
n tre tim p , c e n tru l dc g re u ta te vital al rii se d e p la s a sp re r s rit.
A n to n escu fcu o u ltim v iz it pc fro n t. P d u rile c a re m rg in e sc , a p ro a p e
fr n tre ru p e re , m a lu rile P ru tu lu i erau p lin e dc o am en i c a re nu se a r ta u d e c t
la c h c m a re a su p e rio rilo r lor. A tu n ci ci a p re a u din fru n z iu l d e s ce p re a s fi
c re sc u t pc o am en i i m a in i, p e n tru a lua p o z iia d c d rep i. In fa n te ritii, cu
p riv irile p ie rd u te n d e p rta re , p re au s c c rc e tc z c c o lin e le d c pc, m a lu rile d in
fa. S trig a i, ei tre s re a u ca i cum ar fi fost tu lb u ra i d in tr-o m e d ita ie
p ro fu n d . A rtile ri tii se strn g c au n ju ru l tu n u rilo r ca b o a b e le d c stru g u ri pc
un cio rc h in e . E ra u a se m e n e a u n o r v ag a b o n zi ce sc n c lz e s c n ju ru l so b ei.
A ceti rani n u n ifo rm l p riv ea u pc g en e ral cu o ch i p lin i d c u im ire . O a re
este a c e s t b rb a t sc u n d , ca rc a ru n c dc ju r m p re ju r p riv iri se v e re , n tru p a re a
co n d u c to ru lu i r z b o in ic ? P rea c n ic i nu a s c u lt ra p o a rte le d e b ita te d e
o fie rii n p o z iie de d rep i. D ar to at lu m e a sim e a c a c e a st p lim b a re p rin tre
rn d u ri era se m n alu l a n te m e rg to r p le c rii. C u to a t im in e n a a c iu n ii, n u
e x is ta n ic i o n e rv o z ita te . S o ld aii sc p re g te a u p e n tru in e v ita b ilu l c a rc sc v a
n tm p la n tr-o zi n zori i a te p ta u cu re se m n a re a ra n ilo r n faa fu rtu n ii sau
a g rin d in e i ori a c e le i m ai m ari p e d e p se a n a tu rii, se c e ta . R z b o iu l, n
c o n c e p ia lor, n u e ra p ro v o c a t de o a m e n i. A p ro te sta o ri a sc b u c u ra d c
iz b u c n ire a sa era to t a tl dc z a d arn ic ca a in te rv e n i n o rd in e a n a tu ra l a
lu c ru rilo r. F ie c a re g e n e ra ie a tre b u it s m e a rg la rz b o i. i a c e a sta , d u p
p re re a lo r, sc v a ren n o i c t tim p va e x is ta lum ea. A ju d e c a a su p ra a c e stu i
su b ie c t, a-1 cn tri pc p ro i co n tra , era p re o c u p a re a o r e n ilo r v o rb re i.
O am en ii s n to i ai c m p u rilo r, in iiai n m iste re le n a tu rii, a c c e p ta u le g ea
su p e rio a r a a cu m p rim e au su c c e siu n e a z ile lo r i a n o p ilo r. i cu m a r fi
p u tu t s sc p c trc a c a ltfe l, n tr-o lum e un d e nu sc m i c a o p ia tr fr v o ia
D o m n u lu i?

Cellalt mal al fluviului este lot atl dc linitit ca i al nostru. Ar fi


trebuit s vezi informaiile Biroului D oi85, pentru a ti c acolo, camuflat sub
ramuri carc acoper mai multe linii de tranee, o Sume subteran.sc mic,
asemenea unui furnicar, i ateapt. Esle adus n faa lui Antonescu primul
prizonier al rzboiului carc nc nu ncepuse. Este un ran romn, din preajma
Moghilcvului, carc a sosit n liniile noastre not, naintea zorilor. Ei povestete
c numeroi camarazi din regimentele romneti erau hotri, ca i dnsul, s
se predea dc ndat ce vor ncepe ostilitile. Dac sc hotrsc s acioneze mai
nainte, era din cauza zvonurilor dup carc germanii i sovieticii ar fi ajuns la
un nou acord, prin negocieri. El confirm deportarea n mas a romnilor din

B asarabia. D ru m u rile spre N istru sn t p lin e dc c o lo an e n d re p ta te sp re rs rit.


A d u cei to ate ac cstca la cu n o tin a trupei, o rd o n A n to n escu o fie rilo r care
l n c o n ju ra u . M sur tard iv i inutil: so ld a ii erau m ai b in e in fo rm ai d ec t
efii lor.
n ta b ra g erm a n , a tm o sfe ra se sc h im b c o m p le t. H itlc r sp u se se
a d e v ru l. E s te o u z in c a rc lu c re a z cu p re c iz ie . O fie ri i tru p sn t m n d ri
d c rezu ltat. A rtnd fu n cio n area intim a K ricg sm a sc h in ii 86, ei p re au s
n tre b e: O are nu sntem noi prim ii so ld ai din lum e? . O fierii ro m n i ca rc l
n so ea u pe A ntoncscu i m ucau b uzele dc fiecare d a l cn d ca m a ra zii din
W c h rm ac h l n c erca u s p ro v o ace ad m iraia efului lor. S p re m area lor p lcere,
C o n d u c to ru l c u ta cu su ru ri, c ritic a i ccrca sc h im b ri. D ar a c e a sta este
ce v a o b in u it la W chrm achl, i rsp u n d e a dc fiecare d at lui A n lo n escu
g e n e ra lu l S c h o b c r 87 uim it. E ste p o sib il, d a r a ic i c u co m an d , re p lic
A n to n cscu n clu lb u rat.
m i p clre cu se m noap tea cu M ihai A n to n cscu , v ic e p re e d in te le C o n
s iliu lu i, p e n tru a re d a c ta p ro c la m a ii, n o te p e n tru s ta te le n e u tre , e tc .
D is-d c-d im in ca, icii cu cl i l n so ii, ^ tii c e se p o v e s te te d esp re o cu p a rea
D an em arcei de c tre G erm an ia? m n tre b M ihai A n to n cscu . Sc p a rc c
lo c u ito rii C o p c n h ag i co b o rse r d im in ea a d in lo c u in e le lor, fr a o b se rv a ce
sc p etrecu se. U nul d in tre ci, carc lua m icul dejun n tr-o cafen ea , c o n s ta t cu
su rp rin d ere p rez en a unui m arc n u m r dc o fieri g erm an i. C e fac ci aci?,
n tre b clicn tu l pc biatul care l se rv e a de o b ic ci. N u tiu , r sp u n se ac esta,
au so sit la ora d esch id e rii i au co m an d a t m icul dejun . P o ate este o d e leg a ie .
S tr z ile d in B u c u rc ti e r a u n c g o a le i lin i tite . R a d io u l iz b u c n i
d e o d a t , p r in tr - o f e r e a s tr d e s c h is . M a i n ti T a t l n o s tr u , c a d e
o b ic c i, r e c ita t d c o v o c e d e c o p il. A p o i c r a in ic u l n c e p u s c i te a s c
p r o c la m a ia r e g e lu i. D e o d a t o a m e n i a p r u r la to a te f e r e s tr e le , c u p r u l
n d e z o r d in e i, c a i c u m s - a r fi e l ib e r a t d c o e m o ie c a r e i s u f o c a , ei
s tr ig a u : R z b o iu l. R z b o iu l c o n t r a R u s ie i . n c lc v a c lip e s tr a d a fu
p lin d c o m u lim e c a r c a le r g a , c a g o n it d e u n in c e n d iu , n a c e e a i
d ir c c ic , s p r e p a la tu l re g a l; p o s tu r ile d c r a d io f u n c io n a u la m a x im u m ;
o r a u l n tr e g r s u n a n s u n e te le m u z ic ii m ilita r e . A p o i, d e o d a t , o m a re
t c c r c : r u g c iu n e a ; o a m e n ii c z u s e r n g e n u n c h i. A b ia r id ic a i n
p ic io a r e ,

ci r c n c e p c a u s s tr ig e : T r ia s c r z b o iu l s fn t! V ic to r ie

c r u c ia d e i! B a rb a r ii a s ia tic i, a f a r d in E u r o p a ! U n b lr n s e r id ic p e
g r ila ju l p a la tu lu i re g a l. n a in te , s tr ig c l; B o l e v ic ii s n u m a i a ju n g
s s e r b e z e u n a n d c la o c u p a r e a B a s a r a b ie i . E u n u n d r z n e a m s l
p r iv e s c n f a p c M ih a i A n to n c s c u , c a r c e r a r s c o lit d c e m o ie . F a a s a
ir o ia d c la c r im i.
S pre ora unsp rezece, ne duserm la a m b asa d a g erm a n , p e n tru ca
v ic ep ree d in te le C on siliu lu i s poat, d e la n lim e a b alco n u lu i, s salu te
m u lim ea, altu ri de rep rezen tan ii R cich-ului. E ra p rim a d at cnd se m a n ifesta

p entru G erm an ia, f r co n strn g crc i g n d u ri ascu n se. n m o m e n tu l cn d ne


retrg eam , K illin g er m rein u dc bra: E u nu-m i fac ilu zii, sp u se el, cu to at
aceast d ez l n u ire d c en tu zia sm , asu p ra dorin ei se crete a ro m n ilo r . l p riv ii
fr g las. D a, relu el, ei doresc ca noi s-i batem pc ru i i ap o i c a n oi s fim
b tui d c englezi. M ihai A ntonescu p ro test cu indignare: o astfe l d c ca lo m n ie,
n tr-o a sem e n ea zi. A poi, dup ce m aina n o astr se p u se n m ica re , l sn d u -se
pc p ern e, el adu g cu un surs: C el p u in , nu s-a lsat p c lit .

CAPITOLUL V

A rm e le au cuvnu!

L upta pentru eliberarea p m n tu lu i rom nesc s-a term inat. D c la C a rp a i


la M arca N eagr, sntem din nou stpni ai fro n tie re lo r str b u n ilo r n o tri.
L u p ta co n tin u pentru a asig u ra d ez v o lta re a noastr, p en tru sa lv a re a c re d in e i,
a o rd in ii i civ iliz aiei. A rm atele g erm a n o - ro m n e au n a in ta t ad n c d in c o lo
dc N istru . C inci sptm ni trecu ser dc cnd g en e ralu l A n to n escu p le c a se pe
fro n t. n a p o in d u -sc n ca p ita l , el d d u p rese i a c e st c o m u n ica i. B ilan u l
n to c m it asu p ra p ie rd e rilo r d um anului era im presio n an t: o su t cin ciz ec i dc
m ii d c p riz o n ie ri, dou m ii dc tan cu ri d istru se i do u m ii d o u su te d c av io an e
d o b o rte. M ai m ult dc o zecim e din totalul c ifre lo r p rez en ta te d c g erm an i
p en tru n tre g frontul (un m ilion do u sute cin ciz cc i d c m ii d c p rizo n ieri,
p a isp re z e c e m ii dc tancuri, unsp rezece m ii cin cisu te d c av io an e ) fu sese o b in u t
p c frontul ro m n c sc. D ar m ult m ai in teresan te d c c t lim b aju l c ifre lo r erau
c o n s ta t rile cc au p u tu t fi fcute n tim pul acestei p rim e p erio a d e dc lu p l. Sc
co n fru n tau trei popoare. C n trin d c a lit ile i d e fe c te le lor, treb u ia s sc
ad m it c germ an ii erau ccl m ai bine instru ii i cel m ai d isc ip lin ai. D ar cei
m ai cu rajo i i m ai stru ito ri erau d esig u r ruii. C o n tra - atac u rile lo r, m ai
ales, erau im presionante. C h iar d c la n c cp u lu l r z b o iu lu i, e le a r fi p u tu t crea
un av antaj p entru A rm ata R o ie, d ac in stru c ia in fan teriei lo r a r fi fo st m ai
n g rijit. R uii atacau cu pieptul d esco p erit. E ste a d e v ra t c lirul a rtile rie i lor,
carc i p rec cd a, era foarte dens, d ar n faa unei arm ate b in e in stru ite, m eto d a
ofen siv ei ru se e c h iv a la cu o sin u cid ere. C u ib u rile dc m itra lie re fccau rav ag ii
n rn d u rilc a ta c a n ilo r carc, cu to ate p ie rd e rile su ferite , rev en eau d c ficcarc
d al la atac, d ar p n la urm , p rea slb ii, au fost nevoii s-i a b a n d o n ez e
p o ziiile d e plccarc.
M arile su cccsc ale a rm a te lo r germ an o - ro m n e sc o b in eau ap ro a p e
n to td ea u n a n urm a o fen siv e lo r A rm atei R oii pc se g m en tele fro n tu lu i unde
ac ca sta din urm i ep u iza se fo rele, n atacu ri za d arn ic c. P rin c ip a la c a lita te a
ro m n ilo r era te n ac ita tea lo r n d efe n siv . D up A n to n escu , ru ii p rim ise r
ord in u l dc a alaca fr n c cta rc , im ediat cc a d v e rsaru l ad o p ta o tactic dc
atep tare. D up el, tactica cc treb u ia ad o p tat fa d c ac ctia e ra s-i lase s sc
n im icc asc n o fen siv e zadarnice. G erm anii sc artau p rea a d e se a n er b d to ri
i g rb ii s zd ro b e asc rez iste n a ad v e rsaru lu i. G rija lo r p cn lru p stra re a
in iiativ ei i fcea s piard din vedere corecta ap rc c ic re a o p era iu n ilo r. R uii

nu p rseau nici o d at o poziie ce nu se m ai p u ica m e n in e . n a c e s t fel, linia


fro n tu lu i era d isc o n tin u . n tin d e re a frontului nu p erm itea o av a n sa re m ai
n a in te d e a fi lic h id a t pu n ctele d e rez iste n rm ase n sp ate. T a c tic a o fen siv e i
b azat pe co n c en tra re a unui m arc n u m r de m ijlo ace de lu p t p e un fro n t red u s,
p e c a re g e rm a n ii o a d o p ta s e r n P o lo n ia i n F ra n a , d e v e n e a a ic i
im p racticab il. i ac ea sta nu num ai din cau za sp a iu lu i, ci i d ato rit re z e rv e lo r
ru seti care m cin au fr n cetare flan cu rile p u n ctelo r n a in ta te . S n c erci s
m an ev rezi pe un front fr lim ite v aste o p era iu n i de n c e rc u ire , a r fi n se m n a t
s te ex p ui la situaii n c a re nu sc m ai tia cin e este cel ce n c e rc u ia i c in e este
cel n c ercu it. A cest rzb o i am en in s sc asem e n e cu cel d in 1914 - 1918,
sp u n ea A n to n cscu , i atunci n um rul va dev en i factorul p rin cip al . P ro p riile
n o astre p ie rd eri, n aceast p rim p erio a d , erau d estu l d e lim itate, d a c sc
lu au n scam cifrele, fr a intra n d etalii. D ar p ro ce n tu l o fie rilo r czu i era
im p resio n an t. P en tru a n locui lip sa g ra d e lo r in ferio a re , o fie rii sc ved eau
o b lig a i s p reia co m an d a m icilo r uniti. Ei erau n to td e a u n a n p rim a linie i
n fru n tea listei victim elor.
N um ai Iuptnd co n tra A rm atei R o ii, aju n g eai s co n sta i p ro fu n d a
tran sfo rm are pe c a re reg im u l c o m u n ist o o p erase n U R S S. P en tru c e le la lte
state, rzb o iu l rm n ca un m ijloc. C a p itu larea , arm istiiu l i n u ltim in stan ,
p ac ea cu in am icu l puteau s pun ca p t o stilit ilo r, n caz d c n frn g e rc . S tatul
su p rav ieu ia n c crc rii de for, c h ia r d a c ac e a sta sc n to rc e a n d e fa v o a re a sa.
P en tru R usia S o v ietic era altfel. M oscova nu av e a d e a p ra t un stat, ci un
reg im p o litic. Pe co n d u cto rii co m u n iti nu-i in teresa ce s-a r fi n tm p la t cu
n aiu n ea pe ca re o con d u ceau . A a cum refu za ser, n 1917, s sc rec u n o asc
d rep t su ccesori ai reg im u lu i arist i s p l tea sc d ato riile sa le , ci re fu z a u acum
s c o n c e a p c un a lt regim a r fi p u tu t s le u rm ez e, p e n tru a a sig u ra
co n tin u ita te a p o p o ru lu i rus. R usia treb u ia s p ia r sau s tr ia sc , cu reg im u l
su. n co n sec in , so ld atu l A rm atei R oii p rim ise o in stru c ie cu to tu l d iferit
d e c e a a c e lo r la lte n a iu n i, c u p r iv ir e la le g ile r z b o iu lu i. S e m n e le
c o n v e n io n a le ale p red rii erau fo lo site d e ei c a un v ic leu g de rz b o i, m e n it s
n e le v ig ilen a d u m an u lu i. Im ed iat ce so ld aii n o tri sc ap ro p ia u d e un grup
ca re ag ita o p n z alb n c h ip u in d u -i c av e au d c-a face cu so ld a i ca re vo iau
s sc p red ea, ruii reluau lupta. D esig u r, d u p m ai m u lte e x p e rie n e d e ac est
g en , n im en i, pe frontul de rs rit, n-a m ai c z u t n c a p ca n . Sc trg ea asu p ra
in am icu lui pn ce d isp re a orice sem n de via.
P ro p a g a n d a ru se a sc re u is e s c o n v in g tru p a A rm a te i R o ii c
g erm a n ii i aliaii o m o rau pe toi p riz o n ie rii sau r n iii c a re c d e a u n m n ilc
lor. S c p o ate deci im a g in a n v e ru n a re a cu c a re so ld a ii iz o lai c o n tin u a u s
lupte. C h iar cei c a re erau grav r n ii tr g e a u , p n ce in a m ic u l le n fin g e a
b a io n e ta n trup. n a c e ste c o n d iii, lu p ta lu a lin c e n ce m ai m u lt a s p e c tu l
u n u i rz b o i c iv il. F o re le a n g a ja te p re a u s se c o n s id e re re c ip ro c c a fra n c
tiro ri"". A d v ersarii sc e x te rm in a u c a i cum r z b o iu l ar fi a v u t un c a ra c te r
in d iv id u al. Ei se c o n s id e ra u ca d u m a n i, de la om la om .
A ntoncscu fcuse eforturi z a d a rn ic e p en tru a rem e d ia a c e a st situ aie. El
trim isese m esaje lui H itlcr, p ro p u n n d u -i s re n u n e la m a n ife ste le p o litic e pe
care L u ftw a ffc le a ru n c a deasu p ra lin iilo r in a m ic e i d e a le n lo c u i cu altele

ca rc d ez m in ea u p ro p ag an d a co m u n ist asu p ra ab ro g rii le g ilo r r z b o iu lu i i


lm u reau so ld atu l rou asu p ra d re p tu rilo r pc ca re i Ic co n fe rc a u n ifo rm a sa, a tt
ca p rizo n ier, ct i ca rnit. H itler fu de p rere c e ra p rea trziu sp re a se rev en i
la situ aia dc fa p t carc sc stabilise. R zboiul va co n tin u a d ec i n m an iera p c ca re
i-o im p rim aser ruii. G uvernul rom n preg ti un m are n u m r de m a n ife ste i
n c re d in aviaiei n o astre rsp n d ire a lo r p rin tre ru i. R e zu ltate le o b in u te fu r
u im itoare. n locul unei p n ze alb e o are care, so ld a ii A rm atei R o ii n a in ta u
spre lin iile n o a stre ag itn d m an ifestele lan sate n tran e ele lor. E i le n m n au
so ld a ilo r ro m n i, c a i cum ar fi in u t locul unui p aap o rt, ca rc le asig u ra
treccrea spre un la g r dc p rizo n ieri. S -ar zice , g lu m e a A n to n cscu , c pe
a c c s te h rlii este tip rit: b u n re c o m p e n s c e lo r c a rc le a d u c n lin iile
ro m n e ti . D ato rit acestei m etode, num rul p riz o n ie rilo r sc m rea n fiecare
zi. D ar n curnd so ld a ii rui ca re se p redau rap o rtau c p o litru c ii d d u ser
o rd in s fie m p u c a t o rice so ld at asu p ra cru ia sc g seau m a n ifeste lan sate dc
av io an ele in am ice. S im pla p o se sie a unui asem e n ea d o cu m en t e ra c o n s id e ra t
ca d o v ad a unei ten tativ e de dezertare. Sc rsp u n se p rin noi im p rim ate , ca re
sftu iau so ld aii inam icului, s d istru g m a n ifeste le , im ed iat d u p le ctu ra lor,
e x p licn d u -lc c nu era n ecesar, p en tru a sc p red a , s aib asu p ra lor u nul d in
ac este ex em p lare.
P redrile ar fi continuat pe o scar poate tot att dc m arc, dac soldaii
W ehrm acht-ului ar fi urm at exem plul nostru. Cum era greu p entru rui s tie
dac inam icul din fa era germ an sau rom n, ci fur p rim ii, n m ai m ulte
rnduri, atunci cnd se apropiau dc traneele dum anului cu focul u cig to r al
m itralierelor germ ane. R um nski, sc auzea n m om entele dc tccre, m ai ales
n o aptea, strigat din liniile inam ice i dup mai m uli da, un m ic g ru p sc
desprindea, pentru a traversa ntr-o curs rapid accl no man 's land89 care sep ara
p o ziiile adversarilor.
A co n sid cra defeciunile carc surveneau ca un rezu ltat al m o ralu lu i sczu t
al A rm atei R oii, ar nsem na s com itcm o grav eroare. Ele sc p ro d u ccau , n
afara cto rv a cxcepii, aa cum era cazul cu rom nii din U craina, n urm a
p ierd erilo r continue suferite dc d iviziile ruseti, prea ad esea ex p u se pe p o ziii d e
sacrificiu. C om andam entul sovietic nu fcca econom ic nici dc oam eni, nici dc
m ateriale. El pltea, pentru a pstra punctclc strategice secu n d are un p re pe care
nici un alt com andam ent nu l-ar fi acceptat. P uin i im porta d ac erau reg im en te
ntregi sau doar cteva m ine carc n cetineau n a in ta re a d u m an u lu i. Erai ch iar
ispitit s crczi c v ieile om eneii preau de prisos n d ep o zitele so v ieticc. E ra
fo arte firesc ca soldaii astfel sacrificai s sc fi socotit n drep tii s-i n ccrcc
norocul, constituindu-se prizonieri. E ra chiar dc m irare c ex em p lu l lo r n u a fost
u rm at dect dc o m ic parte a efectivelor. N um rul m o rilo r i al celo r grav rnii
care erau descoperii pc teren era, cu regularitate m u lt mai m arc d ec t ccl al
p rizo nierilor. La curirea p oziiilo r arici, se gseau ad esea d ivizii n treg i care
ar fi putut fi reform ate, dup term inarea o p eraiunii. P rizo n ierii nu depeau
n icio dat o treim e din cfcctivc.
R itm u l rap id n ca rc sc fcca n a in ta re a p e rm ite a ad e se a s n e elib erm
p rizo n ierii. C o n stata rea ca re se fcea atu n ci, ju stific a n n tre g im e atitu d in e a
g erm an ilo r. O am en ii ca p tu rai, teferi cu c tev a o rc n a in te , erau g sii d o a r ca

un trup carc ab ia m ai palpita. C u ochii sco i, cu u rec h ile t ia te , cu p ie le a d e pc


fa i p ie p t sm u ls, aceste fiin e m ai resp ira u d o ar p rin tr-u n m iraco l de
v italitate. Inam icul p rsea n retrag erea sa ac e ste tru p u ri m u tilate, p en tru a-i
im p resio n a pc so ld a ii notri. Cu un cu i n fip t n corp u l v ic tim e i e ra fix at un
bilei: S o ld at ro m n , p riv ete chipul tu de m ine, sau A n to n cscu , iat
o p era ta.
N u este e x a g e ra t s se afirm e c, n a in te d e S talin g ra d , ruii nu au fcu t
p rizo n ieri. E i i m asacrau pe toi. L a S talin g ra d , m arele n u m r de so ld a i c zu i
n ca p tiv itate a d e te rm in a t co m an d am en tu l so v ie tic s-i sc h im b e a titu d in e a . Ei
rep rezen tau o m n de lucru util p entru U R S S . D ar, la n c e p u t, ru ii au
p re fe ra t s fo lo seasc m icul n u m r d e soldai p c carc re u ise r s-l ca p tu rez e,
d rep t cobai de p ro p ag a n d . P n i p ro p riile lor tru p e a ju n se se r s se te am s
nu su fere acelai tra ta m e n t din p artea in a m icu lu i. E fectu l de in tim id a re p e care
sp erau s-I p ro d u c asu p ra so ld a ilo r ca rc n a in ta u i c a re i g sea u ca m arazii
d esfig u rai a fo st p ro st calcu lat. N ici o p ro p ag a n d n -a r fi p u tu t strn i o m ai
m arc sete de rz b u n are. R esp o n sa b ilitate a p entru asp ectu l in u m an al rz b o iu lu i
din rs rit incu m b , de la n c cp u t, U R S S -u lu i. E x ce sele co m ise d e o cu p a n t,
d ei n cju slific atc prin ele n sele, dev in - p en tru cei ce i-au v zu t p e ru i la
treab - ex p licab ile. D iscip lin a cea m ai rig u ro a s n -a r fi p u tu t m p ie d ic a
o am en ii rev o ltai s p ro ce d eze la rep resalii i, n prim u l rn d , p o p u la ia c iv il
era ce a carc suferea.
D ac A nto n cscu se tem ea s urm eze exem p lu l g erm a n ilo r, e ra m ai ales
din g rija pcnU'u d isc ip lin . R om nii nu puteau fi m a n ev rai to t aa d e u o r ca
so ld aii arm atei g erm a n e. G erm anii au o c a p ac ita te de sc h im b a re la fa p c care
ce le lalte po p o are nu o p osed. A ceeai oam eni carc se c o m p o rta u c o re c t n
R o m n ia, se tran sfo rm au com plet, de n d a t c e treceau fro n tie re le n o astre n
R u sia sau Iu g o slav ia. E i rea cio n e az la o rd in e ca n ite a u to m a te . A rm ata
ro m n , d ac s-a r fi d at fru liber d o rin ei sale de rz b u n are, a r fi d ev e n it de
n estp n it. A nto n cscu sc tem ea c, d ac o fie rii n-ar fi re u it s o d o m in e,
arm ata ar fi sfrit prin a se d ezm em bra. D ar ch ia r i n erv ii o fie rilo r erau p u i
la o g rea n c crca re .
C on d u cto ru l tocm ai d estitu ise un c p ita n ca rc, c o n tra r o rd in e lo r
sa le , c o n d u s e se ci n s u i re p re s a liile d in E d in c , o m ic lo c a lita te d in
B asarab ia, p o p u lat cu evrei i ucrain ien i. n a in te de a-I trim ite n faa C u rii
M ariale, A n to n cscu vru s-l in te ro g h eze el n su i. M -am d u s s-l c a u t p e
c p ita n u l N ic u lc sc u - a c e s ta era n u m e le in c u lp a tu lu i - n tr-u n b iro u al
se rv ic iilo r m ilitare ale rezid en ei, unde e ra pzit. E ra un b rb a t n a lt, b lo n d , a
c ru i p riv ire alu n cc o as nu inspiram ici o n c re d e re . E l m u rm p n la b iro u l
lui A n to ncscu, cu capul n jo s , cu un m ers o v 'e ln ic . A b ia n faa g en e ralu lu i
i g si o a titu d in e m ai dem n de un m ilitar. i dau zece m in u te p en tru a te
ju stific a , i sp u se sec A ntoncscu. E xpunerea fcut d e c p ita n - cu o v o ce
ez ita n t la n c e p u i, p entru a sfri cu un ton d e d isp e ra re - red a cu fid elitate
atm o sfera care d o m n ea p e front. C pitanul N icu lesc u f c u se re tra g e re a d in
B asarab ia n 1940. D rum ul csca d ro n u lu i su trec ea p rin E d in c . l g s ise
atu n ci, pc strad a p rin cip al din acea lo calitate, p c c p itan u l E n c sc u le g a t de un
stlp d e telegraf, cu h ainele sfia te , p lin d c sc u ip at i d c m u rd rii. L o cu ito rii

ev rei i u crain icn i ai satu lu i sttu ser la coad p en tru a u rin a p c co rp u l


p rizo n ieru lu i. F em e ile um pleau plrii de pai pe ca re le v rsau ap o i p e cap u l
n efe ric itu lu i ofier. A fost astfel m altrata t tim p dc d o u o re, pn la v en ire a
esca d ro n u lu i cpitan u lu i N icuicscu. n tim pul unei sc u rte etap e d c n o ap te,
E n cscu a p o v estit cam a ra zilo r si tot ce i se n tm p la sc , apoi s-a n d e p rta t de
g rup. C am arazii si crezu r c cl voia s rm n sing u r. In rea lita te, el i trase
un g lo n te n cap. D up ruinea pc ca re o su p o rtase, i im a g in a c nu m ai p o ate
tri. S o ld aii refu zar s l n m o rm n tczc, p entru a n u -i atin g e h ain ele, ca re
d u h n eau n c , m n jite dc sn g e i dc m u rdrii. D ai-m i u n ifo rm a lu i , p retin d e
cp itan u l N icu icsc u c ar fi o rd o n at atunci, vreau s o m b ra c fiin d c aa se
cu v in e arm atei noastre, care p r sete glia strb u n fr a n d rzn i s lu p te .
R ev en in d la E dinc n p rim v ara lui 1941, c p ita n u l gsi pc strad trei
ca d av re dc so ld ai, oribil m utilate. N ici un lo cu ito r nu era pe strad . Ei se
a scu n d eau n d r tu l sto ru rilo r trase. A poi, deo d at, o m p u c tu r se au zi dc
undeva. U n so ld a t czu dc pc cal. N icu icscu vzu ro u . N u m ai tiu ce face.
C o p ii, fem ei i btrni fur trccui prin foc i sab ie. C nd esca d ro n u l i
co n tin u n a in ta re a, ls n urm sute dc cadavre.
R efu z rev o lv eru l, d o m n u le g en eral , ap ro a p e c strig c p ita n u l, ca re
trem u ra, precum i C urtea M arial. D ac m co n d a m n a i, refu z s m ap r .
A n to n escu , scund i crispat, sc ap ro p ie dc cl i dup ce l p riv i in t n d e lu n g ,
i zise: i aco rd o ultim ans. D ac vrei rea b ilita rea, d u -te s o ob ii pe
fro n t . C p ita n u l N icu lescu o gsi pc d ep lin , n faa fo rtificaiilo r O d cssci. In
esca d ro n u l su au fost com p u se v ersu rile c n ta 'c ap o i n to a t ca m p a n ia din
R usia:

Generalul poart crucea dc fier cu frunze de stejar a germanilor


Iar cpitanul meu, crucea dc lemn cu casc90
P o p u laia civ il din sp atele fro n tu lu i urm rea lu p ta cu en tu zia sm . A r fi
fo st n ep o triv it ca ca s fie info rm at d esp re o ro rile la care erau ex p u i so ld a ii
n fiecare zi. D esig u r, d escrierea ca re li sc fcea asu p ra ev o lu ie i o p e ra iu n ilo r
co re sp u n d ea to t a tt de p u in rea lit ii ca i p n z clc ce rep rezen tau m arile btlii
m ilita re cu asp ectu l real al unui cm p d e lupt. D up d isp a riia p rim ei eu fo rii cc
urm d ec la ra ie i dc rz b o i, s-a n e le s c nu m ai era v o rb a d c un rz b o i fu lg er,
cu ca re g erm an ii o b in u iser lum ea dc la n c ep u tu l o stilit ilo r. A rm atele
ro m n e nu au intrat n aciu n c d c c t la 3 iulie, d u p cc g erm an ii d in P o lo n ia
aju n sese r la acccai n lim e cu v cch ca lin ie dc d em arca ie g erm an o - ru s dc
pc P ru t. C u c e rire a L cm b crg u lu i, la 30 iu n ie a fost se m n alu l o fen siv e i. V en in d
d in M o ld o v a dc nord, d etaa m en tele g erm ane i ro m n e au trecu t, c o l la co t,
P ru tu l; ele n a in te a z acum spre N istru , an u n a co m u n ic a tu l O K W , p en tru a
ad u g a cu em faz: A rm atele aliate sn t d eci p e ca le d c a ataca p c toat
lu n g im ea fro n tu lu i, de la M arca N eag r la O cean u l n g h e a t d e N o rd . L a 5
iu lie, N istru l fu atins, n nordul B asarabiei. n z iu a dc 7 a ac clcia i luni,
arm atele ro m n e intrau n ca p ita la B ucovinei. O zi m ai trziu , fo sta fro n tie r a
accstci p ro v in cii era deja d ep it n m ai m ulte p u n cte. P en tru e lib erare a
cap italci B asarab iei, C hiin u , treb u ia s sc m ai a tep te n c. E a s-a p ro d u s la
27 iu lie, cn d co m u n ica tc lc g erm a n e an u n au d eja lu p te n faa o ra u lu i

S m o len sk i m enionau p en tru p rim a d at K iev, V itebsk . P atru z ile m ai lrziu ,


S talin sc p ro clam a co m an d a n t suprem al a rm a telo r so v icticc. P ie rd e rile to ta le
ale in a m ic u lu i, du p ap rc cic rile sta te lo r m ajo re germ an i a lia te , se ap ro p iau
dc p atru m ilioane, d ac sc so co tea c num rul m o rilo r era ap ro x im a tiv d u b lu
d cc t cel al p rizo n ierilo r.
T ru p e le n o astre , conform p lan u lu i in iial, treb u iau s n a in te z e , lsn d
n sp ate, n m in ilc ru ilo r, o rae ca O d essa sau N ico lac v , c a rc nu p u te au fi
cu c erite dect d u p un lu n g ased iu . D ar la n c ep u tu l lu n ii au g u st, O K W
co m u n ic S tatului no stru m a jo r c p la n u rile d c lu p t fu se se r m o d ificate.
A ntoncscu treb u ia s se duc la carticru l gen eral al lui H itle r, penLru a d isc u ta
asu p ra n o ilo r o b ic ctiv e ce trebuiau atinse.
A vio n u l lui A nto n escu ateriz pc un m ic ae ro d ro m n ap ro p ie re a unui
ora u crain ian , c a rc se ascu n d ca sub fum ul i ccaa m a tin a l. D rum ul n o stru nc
n d e p rta de el i nc n fu n d a n tr-o c m p ie fr ho tare, t cu t i d ezo lat.
T recu rm prin m ai m u lte sate. S trzile erau g o ale, iar casclc p re au p rsite.
T im p d c o o r de drum nu am n tln it, n a fa ra cto rv a so ld ai g erm a n i, nici o
fiin vie. C m p u rilc nu erau cu ltiv ate. G en eralu l p riv ea , d in c n d n cn d , ccru l
dc un cen u iu greoi, carc ap sa d ea su p ra cm p ic i, ca i cum a r fi c u ta t, cel
p u in acolo, un sem n de via. E ra ex a sp e ra n t! N ici m c a r o p asre. n
p u stieta te, nu erau d c c t m ain ile n o a stre i p rafu l m ic to r rid ic a i d c ele,
a ccasl p u lb e re fin i gras din U crain a care sc d ep u n ea p e fe e le n o astre ca o
m asc, asem en ea cclci pc care c rb u n clc o d ep u n e pe c h ip u rile m in erilo r. S -ar
fi spus c era ce n u a unei lum i m oarte, c a rc n c e rc a s-i n m o rm n lc z e pc
u ltim ii su p rav ieu ito ri. n ce le din urm , o d e n iv e la re a te re n u lu i; au to m o b ile le ,
u rcar clcv a su te d c m etri i, n vrf, sc zri un p u n c t n eg ru . M ica n o astr
ca rav an sc n d re p t n grab spre el. D ru m u l dev en i m ai b u n . A cu m ru lau pc
un asfa lt recen t atern u t. P u n ctu l z rit n vrfu l co lin ci sc p re f c c a n tr-o
p d u re. B ariera v o p sit n cu lo rilc g erm a n e se rid ic ase , p en tru a nc p erm ite
trecerea i p tru n scrm n u n tru l oazei.
H itler, n c o n ju ra t de generali n m are in u t, l p rim i p c A n to n escu n
b ara ca ce n tral. F iihrcr-ul conferi g en e ralu lu i rom n C ru c e a d c F ier, c lasa I i
a II-a. E ra prim u l strin ca rc prim ea ac ca st n a lt d istin cie. N oi luptm
p en tru civ iliz aia e u ro p e an , sp u se cl n m icul d isc u rs o ca zio n al i n u p o t
d cc t s v felicit de a fi ex p rim at ccl d in ti i cel m ai b in e se n su l luptei no astre.
L -ai n u m it rzboi sfn t, cru ciad a co n tra b o le v ism u lu i. E x p e rie n e le b arb ariei
slav e, pc carc so ld a ii notri le fac n ficcarc zi, ju stific n tru to tu l ac iu n e a
n o astr. E uropa n tre a g treb u ie s sc so lid arize ze cu ea, fiin d c noi luptm
astzi aa cum strb u n ii n o tri luptau o d in io a r co n tra lui A ttila i a Islam u lu i.
A a cum figura leg en d ar-a Isto rici v o astre , voiev o d u l tefan c c l M arc - i se
fcu se d esig u r lui H itle r un curs dc isto ric ro m n easc, n a in te d c so sire a lui
A n to n escu - care a p ra p o rile E uropei m p o triv a in v a d ato ru lu i a sia tic , p rim ise
d c la P ap a titlul dc A tle t al lui H ristos, cu v n u m csc astzi c a v a le r a! C ru cii dc
F ier i v n m n cz c e a m ai n a lt d ec o raie g erm an. V ei fi p rim u l strin care
s o p o arte . Iat -v d ec o rat dc p ap a A d o lf H itler, rn ji M ih ai A n to n cscu ,
atu n ci cnd m arealu l, n a p o ia t la B ucu rcti, m i d ic ta d area d c scam asu p ra
d isc u iilo r pc carc le av u sese cu ca n cc la ru l germ an .

D c la postul su dc o b se rv aie, n ce n tru l fro n tu lu i ru sesc , a te n ia


F iih rer-u lu i era o rien tat sp re c e le la lte pu n ctc ale g lo b u lu i. G en eralu l Jo d l fcu
e x p u n e re a asu p ra b tliei ca re fc ca rav ag ii pc to a t n tin d e re a fro n tu lu i
so v ietic, in sist asupra su c ce selo r o b in u te de a rm a tele a lia te , d a r se feri s
fac p ro n o stic u ri. C nd H itlc r lu d in n ou cu v n tu l, lu p ta co n tra R u siei trec u p c
p lan u l al d o ile a. E a d ev e n ea o m a n ev r destin at fo rrii u n ei p o ziii d e p n a te .
F iih rcr-ul co n sid era intolerabil ca d o u m ari p u teri, S tate le U n ite i Ja p o n ia , s
sc m en in la m arg in ile co n flictu lu i. D up el, rz b o iu l treb u ia s d ev in
m o n d ial, n n e le su l stric t al cu v n tu lu i. n c e rc a se s-i e x p lice acest p u n c t de
v ed ere lui M atsu o k a, m inistrul dc ex tern e ja p o n e z , care fcu se o vizitii la
B erlin , n luna m artie. R ep re ze n ta n tu l M ik ad o -u lu i s-a p refc u t a n e le g e , d ar
p rea s sc n d o ia sc dc faptul c p en tru Ja p o n ia p ro b lem a p rin cip al a r fi fo st
cea a P acificu lu i, i nu cea a A siei, aa cum afirm a H itlcr. C a n ce laru l n u av e a
d c loc in te n ia s-l co n trazic, fiin d c ap recia c va p u te a rez o lv a co n flictu l su
cu U R S S fr p articip a re a Ja p o n iei. D ar el insist pc ln g o asp ete le su asu p ra
im p o sib ilitii d c a trata p ro b lem a P acificu lu i pc ca lc a n eg o c ie rilo r cu S uitele
U n ite i M arca B ritanic. C ele do u p uteri an g lo - sax o n e av eau tot in teresu l s
aju n g la un co m p ro m is te m p o rar cu p u te re a n ip o n , sp re a av e a m n ilc lib e re
p c alte cm p u ri dc lupt. D ar d ac Ja p o n ia Ic ac o rd a a c cst rg az, p c ca rc ele l
v o r folosi p en tru a-i n d rep ta m p re u n fo rele m p o triv a G erm a n ici, n -a r fi
im p o sibil ca R cich-ul s nu p o at rezista la nesfrit. A sta ar n se m n a ca, la
sfritu l rz b o iu lu i n tre an g lo - saxoni i g erm an i, p u te re a ja p o n e z s se v ad
izo lat n tre b lo c u l anglo - saxon i R usia. H itlc r co n stat, cu co n ste rn a re , c
M atsuoka d d u se v o rb elo r sale o in terp retare cu totul d eo s e b it d e a sa.
Jap o n ez u l p r si G erm ania co n v in s c G erm a n ia v a p ie rd e rz b o iu l i c
Ja p o n ia nu av e a nici un interes s se lege p rea strn s d e ca. P en tru a n d e p rta
p crico lu l unei alian e an g lo - sax o n e i ru se m p o triv a rii sale, ca u rm are a
n frn g crii G erm a n iei i Italiei, M atsuoka n c erc s-l co in tcrcscz c pc S lalin la
o p o litic co m un asiatic.
L a n c cp u tu l n eg o c ie rilo r dc la M oscova, H itlc r m ai cre d ea n c n
bu n ele inten ii ale g uvernului dc la T okio. EI i n c h ip u ia c M a tsu o k a v o ia
d o ar s-i asig u re spatele p en tru a p u tea ataca n P acific. R ib b cn tro p o rd o n a se
ch iar co n telu i S ch u len b u rg , am b asad o ru l R c ic h -u lu i n U R S S , s su sin
e fo rtu rile ja p o n e z u lu i. A bia d u p sosirea in fo rm aiilo r asu p ra m e sa je lo r p c
c a rc M a tsu o k a le tra n sm ite a g u v ern u lu i su dc la T o k io , a a fla t H itlc r
a d e v ratele sco p u ri pc ca re om ul dc sta t ja p o n e z Ic u rm rea la M o sco v a. E l sc
p u se rep e d e dc aco rd cu S talin asu p ra p erico lu lu i la c a rc sc ex p u n eau c c lc d o u
ri din p arte a an g lo - sa x o n ilo r, n cazul v icto riei ac c sto ra asu p ra R c ic h -u lu i.
In teresu l com un cerea - apreciau M atsu o k a i S talin - ca R u sia i Ja p o n ia s
sta b ile asc , de atunci chiar, b az ele unei co o p crri p c term en lu n g , c a re s le
p erm it s co n stitu ie, la finele rz b o iu lu i, un bloc d estu l dc p u tern ic p en tru a
o p u n e o b a rie r in fluenei an g lo - saxone n lum e. H itlc r afl c ip o te z a unei
v icto rii g erm a n e nici nu fu sese m car av u t n ved ere de m in istru l a fa c e rilo r
ex tern e ja p o n e z , unul d in tre sem n atarii pactu lu i trip artit. D im p o triv , S lalin fu
cel ca rc a p ro p u s accasta ca o ip o tez dc studiu. n a c c st caz, a r fi afirm a t

tp n u i dc la K rem lin, rzboiul n-ar fi fost d e c t o re p e tiie a a n ilo r 1914 1918. T eza lui S talin se n te m e ia pe o p re tin s trd are g erm a n fa d e Ja p o n ia.
D u p d n su l, R eich -u i treb u ia, n c a litate a sa d e p u te re o cc id e n ta l , ca, m ai
cu rn d sau m ai trz iu , s-i co n fu n d e ip tc re se le cu ceie a le an g o - sa x o n ilo r.
C ele d o u puteri asiatice a r fi av u t atu n ci de a facc cu o a lia n re d u ta b il , care
nu p u tea fi n l tu ra t d ec t m piedicndu-1 pe H itle r s c tig e rz b o iu l. V icto ria
g erm an a r fi fost drum ul cel m ai sc u rt spre o n e le g e re g e rm a n o - an g o sax o n , cci R eich -u l n-ar fi fost n m su r s e x p lo a te z e su c ce sele sale
m p o triv a A ngliei i S ta te lo r U nite. F r flot, fr m aterii p rim e i n ep u tn d
co n ta d e c t pe o p tz ec i dc m ilio an e dc lo c u ito ri, treb u ia s te rm in e o b lig a to riu
p rin a se alia cu n v in ii si, m p o triv a R usiei i Ja p o n iei. i lo t S talin fu ac ela
carc sc ar t im p re sio n at dc pu terea G erm an iei. El c o n s id e ra c, p en tru a
re sta b ili e c h ilib ru l fo re lo r, era in d is p e n sa b il in te rv e n ia S ta te lo r U n ite
m p o triv a R c ich -u lu i. R e zisten a A ngliei sin g u r ec h iv a la cu o h em o ra g ie
co n tin u care, fr o tran sfu z ie m asiv dc sn g e y ank eu , nu p u tea sfiri d e c t
prin ca p itu lare. M a lsu o k a treb u ia deci s sc an gajeze, n n u m e le g u v ern u lu i
su, s fac S ta te lo r U nite, n P acific, co n c esii, p o ate d u re ro a se p en tru
m o m e n t, d a r in d is p e n sa b ile . A stfe l, p re e d in te le R o o s c v e lt, e lib e r a t d e
am en in area unui atac ja p o n e z , a r fi p u tu t p ersev era n efo rtu l su d c a aru n c a
po p o ru l am erica n n rzboiul co n tra A xei.
H itler se felicii! c a ascu n s ja p o n e z ilo r p reg tirile g erm a n e n v ed e rea
atacrii U R SS. D ar, n ultim ul m om ent, p entru a-i d esch id e o ch ii lui M atsu o k a,
ddu contelui S ch u lcn b u rg instru ciu n i p en tru a-1 pu n e la c u re n t p e m in istru l
A fa ce rilo r E x te rn e 91, ca rc sc m ai g sea n c la M o sco v a. R e p re ze n ta n tu l
R cich -u lu i treb u ia s insiste asu p ra in u tilit ii ca Ja p o n ia s sc le g e d c o R u sie
ale crei zile erau num rate. R e tro sp ec tiv , H itler nu crc d c a c a m b asa d o ru l
su la M oscova i-ar fi n d e p lin it sa tisf c to r in stru c iu n ile. A ce st d ip lo m at,
m ereu n o p o ziie cu in stru c iu n ile pe carc i le trim itea c c n trala i ca re lu p ta se
p n n ultim ul m o m en t m p o triv a rz b o iu lu i ru so - g erm an , era s u sp e c ta t dc
F iih rcr dc a fi a c io n a t co n tra r in stru c iu n ilo r sale.
M a lsu o k a j S talin se m n ar d c c i, la 13 a p rilie , p a c tu l d c n e u tra lita te
ru so - ja p o n e z , c a rc av e a d re p t o b ie c tiv iz o larea G e rm a n ie i, C h ia r n ziu a
cn d A n to n c sc u so se a la c a rtie ru l g en e ral, H itle r p rim ise o te le g ra m d in
T o k io al crei c o n in u t nu fc ea d e c t s-i sp o re a sc fu ria. R e p re z e n ta n tu l su
n c a p ita la Ja p o n ie i ra p o rta n tre v e d e rile a v u te cu m in is tru l d c e x te rn e
ja p o n e z . D ip lo m atu l g erm an in sistase a s u p ra n e c e s it ii d c a se tra n a litig iu l
ja p o n o - am erica n n P acific, pe c a le a a rm e lo r. O m ul d e sta t ja p o n e z , c v itn d
s sc a n g a je ze n d isc u ii a su p ra a c estu i su b ie c t, n tre b a se d a c nu e x ista
v reu n m ijlo c dc a sc su sp e n d a o stilit ilc n tre R u sia i R c ic h i d c a se
procedai, prin in te rm ed iu l Ja p o n iei, la n e g o c ie ri m e n ite a sta b ili un n o u
modus-vivendi. D u p in fo rm aiile p rim ite dc la M o sc o v a, S ta lin a r fi d is p u s
s fac, pc t rm ec o n o m ic , im p o rta n te c o n c c sii c a rc a r p e rm ite A x ei s
b c n c fic ie z c dc re su rse le so v ie tic e m ai b in e d e c t o c u p n d te rito riile , u n d e
ruii ar d istru g e sau a r retrag e to a te m ijlo a c c le d c p ro d u c ie . P c d c a lt p a rte ,
R o o s e v c lt treb u ia s a ib asig u r ri fo rm a le din p a rte a ja p o n e z ilo r p e n tru a
o rd o n a o c u p a re a Islam ici dc forele am erica n e.

E ra o p ro v o care fr p rcc cd cn l co n tra G erm a n iei, ap re cia H itler. D ac


nu o rd o n a se W chrm ach t-u lu i s-i e v a cu c ze pe am erica n i d in Islan d a, o fcuse
p en tru a p u te a ju c a n ce le m ai bune co n d iii c a rtea ja p o n e z . E -h ei! fcu
M ih ai A n to n cscu , n lre ru p tn d pentru a do u a o ar isto risire a g en e ralu lu i, s
n c ea p prin a ev a cu a pe en g lez i din Insula B ritan ic. E ste m ai ap ro a p e d ect
Islan d a . M ijlo cu l p entru a-i o b lig a p c ja p o n ez i s-i rev iz u iasc p o litic a era
un su cces l R u siei, un succes destul d c strlu cito r, p en tru a co n v in g e Ja p o n ia
c nu p u tea s spere nim ic de la so v ietici. T re b u ia s se fac p ro b a c U R S S nu
era d ec t un colos cu p ic io are de lut. In fo rm ato rii secrei pe c a re i avea
G erm an ia Ia T okio fccau p arte din casta m ilita r ja p o n e z . Ei d o reau s vad
ara lor intrnd n lupt i sabotau prin to a te m ijlo ac ele e fo rtu rile p rin u lu i
K o n oyc n n eg o c ie rile cu S tatele U nite. P entru a-i m p ie d ic a pe ja p o n e z i s
p ro m it totul i s nu sc in d elo c dc cuvnt, S talin lu ase ca gaj co n c es iu n ile
ja p o n e z e din p en in su la S ahalin. P rin tr-o scriso are, se m n al d e m in istru l su dc
ex tern e, Ja p o n ia trebuia s ren u n e la dreptul su dc a e x p lo ata sudul p en in su lei.
N u era o ren u n a re definitiv. D ac T ok io se h o t ra s atac e S tate le U n ite,
S talin a m en in a s o cu p e cu arm ata sudul S ah alin u lu i. D ac, d im p o triv , sfatu l
M oscovei ar fi fo st urm at d c T o k io , ja p o n ezii ar fi p u tu t s co n lin u ic s
ex p lo ateze b o g atele sale z c m in te dc petrol.
U rm rin d sco p u rile p o liticii sale ex tern e, H itler sc d eclara lio trt s-i
sch im be planul dc lupt m p o triv a R usiei. A a cu m i ex p lica se g en e ralu lu i
A n to n cscu Ia 12 iunie, cu zccc zile n a in te a n c ep c rii o stilit ilo r, g erm a n ii
v o iser, ch ia r d c l a n c cp u t, s d esch id o m arc sp rtu r n ce n tru l fro n tu lu i,
p en tru a p erm ite la do u co lo an e s n a in te ze , u n a sp re sud, iar c e alalt spre
nord i s p rin d flancul inam icu lu i n dou g ig a n tic e m a n ev re d c n c ercu ire .
P ro b lem a ja p o n e z l o b lig a s ca u te su cccse de p restig iu : m ai n ti L en in g ra d
i O d cssa d ar, p o ate, va ord o n a arm atei, d ac era n ec esar, s n a in te z e sp re
M o scova. S pera s o bin prin cd erea ca p italei U n iu n ii S o v iclicc d em isia
actu alu lu i g u v ern dc la T okio. A ccstc do u o b ic ctiv c o d at atin se, rzb o iu l
p u tea fi c o n sid c ra t ctigat.
D ar sc h im b rile pc carc H itler i p ro p u n ea s le ad u c ca m p a n iei co n tra
R u siei nu erau num ai de ordin strateg ie . El d o re a s tran sfo rm e sp iritu l
W c h rm ac h t-u lu i. P ln g n d u -se d c a titu d in e a lip sit d e e n e rg ic a o fie rilo r
arm atei, care se sim eau n c lin a i m ai curnd s d ep e asc o rd in ele s a le - n
co n tra d icie cu ved erile lor trad iio n ale - F iihrcr-ul in sista asu p ra n ec esitii dc
a Ii sc plti ru ilo r cu aceeai m oned. O fierii m ei, sp u n e a el, m i v o rb esc de
o n o are, dc legile rz b o iu lu i, ctc., dc fiecare d at cnd este v o rb a de a se trec e la
rep resalii m p o triv a b arb ariilo r co m ise de sta lin iti. Ei nu n e le g c toate
accstc n orm e carc reg lem en tau n trecu t co n d u ita n rzb o i nu sn t ju stific a te
p rin ele n se le , ci prin interesu l a d v e rsarilo r d c a sc m e n aja rec ip ro c . C t
d esp re a tro c it ile com ise dc ru i, H itler m e n io n a fap te id e n tic e a c e lo ra pc
care A nto n cscu le co n statase pe frontul rom n. In stru m en tu l rzb u n rii c a rc se
fu rea n arsen alu l politic al cclu i dc al treilea R eich era SS n . R o lu l lo r n
cam p ania m p o triv a P oloniei i F ranei fusese aproap e in ex isten t. A cu m , arm ata
p o litic a rev o lu iei naional - so c ialiste treb u ia s fie pus pc p icio are. N o ile
co n tin g en te treceau d irec t dc la H itlc r-Ju g e n d 93 la W affcn -S S 4.

A m n c c p u t accst rzboi cu o a rm a t ca rc nu d ife r n tru n im ic, d in


punctul dc vedere al m e n talit ii, de c e a d in 1870. P en tru o fie rii m e i, rz b o iu l
co n tin u s fie un duc! n tre c av aleri, c h ia r d ac ad v ersaru l c a rc li se o p u n e ist
n ich t S alisfactio n fiih ig 95. A ccste a n a cro n ism e treb u ie s d isp a r . R zb o iu l
m odern nu m ai este o n tln ire n tre a rm a tele d e stat, ci o lu p t a p o p o are lo r. E l
este total i va sfri p rin tr-o victorie to tal. n a c e st d o m e n iu , re v o lu ia este to t
aa dc d efin itiv ca i n cel p olitic. B ism ark m ai spu n ea: p o litic a este arta
p o sib ilu lu i. E u spun: p o litica este arta d e a tran sfo rm a im p o sib ilu l n p o sib il ,
spu se el. S -i lsm lui grija d e a n c erca im p o sib ilu l , l n tre ru p se iar M ihai
A n to n cscu, i s rm nem , n ceea ce ne privete, ataa i de c e e a ce este
p o sib il. C e v-a cerut?
P rin aceast n tre b are, sntem read u i n inim a p ro b le m e i ca re p reo c u p a
dc s p t m n i, c e n tre le p o litic e din B u c u re ti. M a n iu , e fu l ile g a l, d a r
n ec o n te stat al o p o ziie i, o pusese cel dinti. E ra v orba d e a ti d a c R o m n ia,
d u p c e cu c erise te rito riile pc ca re ru ii i le sm u lsese r cu un an n a in te , treb u ia
s co n tin u ic s n a in te z e n terito riile so vietice. O p o ziia so c o te a c o asem e n ea
lupt d ep ea lim ita in tereselo r rom neti. N u m i-a ceru t n im ic n o u , rsp u n se
g en eralu l. U n it ile ro m n e ce se g seau an g a ja te n tre N istru i B ug treb u iau
s-i co n tin u e ac iu n e a n nordul B a sara b iei, co b o rn d spre co a sta M rii N egre.
A ciu n ea rom n va lua sfrit la O dessa. R estul i p riv ea p e g erm an i.
S in g u ra n o u p rete n ie a lui H itlc r i p riv ea p c ev rei. El p l n u ise s-i
stab ileasc pe toi israc liii din E u ro p a n tr-o reg iu n e situ a t la n o rd u l M rii dc
A zo v , un fel dc im ens ghctto dc co n c en tra re . A colo treb u iau c i, izo lai de
restu l p o p o are lo r lu m ii vechi, s co n stitu ie un nou S ion i s m u n c e a sc la
n n o b ilarea unui sol d espre carc H itle r asig u ra c e ste m ai bun d c c t c e l al
P alestin ei. F iihrer-ul p retin d ea c ac ea st idee i-a fost su g e ra t dc S talin , n
1940. P en tru a ab a te o parte din ura p e ca re evreii o av eau m p o triv a lui, el
o rd o n ase presei s p u b lic e aceast inform aie. S talin u rm rea , d esig u r, un
o b ie ctiv opus: s c rc cze o rep u b lic so v ie tic ev re iasc , sp re c a rc s-ar fi
re v rsa t ca p ita lu rile am erican e. B gnd accti bani n b u z u n a r, el s-ar fi
p ro cla m at salv ato ru l ev re ilo r din E uropa. C e nou c o n tin g e n t d c ag en i n eo b o sii
ar fi fu rn izai ac ea st lo v itu r de m aestru In tern aio n alei a IH -a ! D ar lui H itlcr,
so lu ia - n ca n s i i se p rea ex c clen l . E l i ceru lui A n lo n escu s-i
d ep o rte ze pc toi ev reii din R o m n ia d in c o lo de N istru , d c u n d e se rv ic iile
germ an e i vor m p in g e m ai d ep arte, spre pm n tu l fg d u in ei. A n to n cscu
ovi i, apoi, n e le g e re a se n c h eie pen tru un n u m r de o su t d o u z ec i dc mii
dc ev rei, ca rc sc m ai gseau nc n B a sara b ia i n n o rd u l B u c o v in ci, n
m om entul intrrii arm atei ro m n e n ac este provincii.
U n it ile ro m n e i n d e p lin ir m isiu n ea de a c u r a terito riu l d in tre
B ug i N istru n tr-u n tim p record. L a cin ci z ile du p v iz ita lui A n to n cscu la
m arele ca rtier g en e ral, litoralul M rii N eg re era atin s la r s rit dc O d ess a i
clev a zile mai trziu ele form au o g h irla n d n ju ru l o ra u lu i, u ltim u l c a p dc
p od pc ca rc ruii l p strau n lre N istru i N ipru. P ortul fu se se tra n sfo rm a t dc
d etaa m en tele dc gen iti ale arm atei so v ietice n tr-o fo rt rea a p ra t d c m ai
m u lte ce n tu ri n t rite . In fo rm a iile cu lcsc la locul re s p e c tiv d o v ed e au c
lu crrile dc n t rire n c ep u se r n p rim v ara lui 1939. A rta n c a rc ex celau ruii

era ac cc a a cam u flaju lu i. F o rtu rile nu sc deoseb eau d elo c d e c e le lalte c a s e de


locuit. E le erau risip ite de-a lungul strz ilo r in te rm in ab ile a le sa telo r ca re
n c o n ju rau O d cssa i nu se lsau id en tificate prin nici un sem n ex terio r: satu l
D aln ic, cu o lungim e dc apte k ilo m etri, d isp u s - n rap o rt cu O d e ssa - ca o
tan g en t la un ccrc, co n stitu ia ce n tru l sistem ului d efen siv al o rau lu i. O v ech e
fab ric d e tancuri din centrul acestei lo caliti, dei p s tra asp ectu l ex te rio r al
unei uzine, co n stitu ia p rin cip ala pies de rezisten.
A saltu rile m p o triv a fortreei O dessa n c e p u r la m ijlo cu l lu n ii au g u st.
D ou sptm ni mai trziu, sistem ul fo rtificaiilo r so v ic tic c i d ez v lu ise to ate
tainele. P entru a rec u n o ate ca se le carc erau tran sfo rm ate n ca ze m a te, so ld a ii
notri aveau o m etod carc nu d d ea gre. n faa fiecrui fort, z ce au m ai
m ulte cadavre. N -ai reu it nc s cuccrii O d essa , rin jeau g erm an ii. D u p
d u m n e a v o a s tr , d o m n ilo r , r sp u n d e a u ro m n ii. C u c c rii m ai n ti
L en in g rad u l . F rontul rusesc av n d , ca ex tre m it i, ce le d ou p o rtu ri d in
L en in g rad i O dessa, unul la M arca B altic, ce l lalt la M arca N eag r, sc rep lia
n an u m ite locuri, d ar nu ce d a d efin itiv n icieri.
La 14 sep tem b rie 1941, germ an ii an u n ar c au d e p it N ip ru l, fr s
o fi fcut. L a 19, ci intrar cfcctiv n K iev i P oltav a. L a 2 2, C rim eea fu tiat
dc U craina. Ei sc strecu rar n lungul litoralului M rii d c A zov, d a r to ate
ac estea nu erau dect su ccese p ariale. M arca sp rtu r n ce n tru l fro n tu lu i n c
nu fusese dcsch is. L a 30 septem brie, czu p rim a zp ad n reg iu n e a M o sco v ei.
N oi eram de ase sptm ni n faa O d essci. A sed iu l ne co sta se m ai m u lt de
p atru zeci dc m ii de m ori i rnii. n cele din urm , la 10 octO m bric, fro n tu l
cen tral sc p use n m icarc. V on B ock n a in ta spre M o sco v a. H itler h o l rsc d eci
cd erea cab in etu lu i K onoye c a o b ic ctiv im e d ia t al ca m p a n iei sale n R u sia.
V iasm a, O rei, T u ia, K aluga, K alin in o cu p a te erau p rim u l b ila n al cto rv a zile
d e o fensiv. L a 16 o cto m b ric, ultim a linie a reziste n ei d e la O d essa ce d a i
tru p ele n o astre o cu p au oraul. n aceeai zi, un c o m u n ic a t o ficial so v ie tic
an u n a c guv ern u l rus a in v itat corpul d ip lo m atic ac red ita t p e ln g cl s
p rseasc ca p itala. M inistrul Jap o n iei prsi M osco v a pe ziu a d c 17. L a d ata
d c 18, p rin u l K onoye i d ep u n e a dem isia n m in ilc iui H iro h ito i m p ra tu l
fo rm a un nou g u v ern germ anofil. P rim ul o b ie ctiv al lui H itle r era atin s. S talin
se p ro cla m , n ziua dc 21, c o m an d a n t al arm atei so v ie tic e, d ar cu to ate
a c e s te a g e rm a n ii n a in ta u m e re u . T a g a n ro g c z u la 2 3, H ark o v la 2 9,
S im fcropol la 2. noiem brie. S in g u ra for care m ai p re a s-l ap e re pe S talin e ra
frigul. Sc n re g istra r dou zcci i cinci d c grade su b zero , la m ijlo cu l lui
n o iem brie.
P en tru a rsp u n d e strig tu lu i de alarm al K re m lin u lu i, R o o se v c lt
d e te rm in v o ta re a n C o n g res al n o u lu i te x t dc le g e a s u p ra n e u tra lit ii
am ericano.
E ra ca o d cc la ra ie dc rzb o i ad re sat A xei. L a rn d u l su, H itle r d d u
alarm a. G en eralu l Iarn i tru p ele sib e rien e , tran sp o rta te n faa M o sc o v ei, sc
o p u n eau n a in t rii lui von B ock. n faa ac estei noi situ aii ja p o n e z ii i v o r
sc h im b a o are p re re a? P entru a gsi r sp u n s la a c c a st n tre b a re , M ih ai
A n to n escu m erse la B erlin , la C o n g resu l an ti-K o m in tcrn . C a p ita la R e ic h -u lu i
o ferea o sp ita lita te a la treisp rezece delegaii venite s a d e re la p act. P erso n alu l

p ro to co lu lu i M in isteru lu i dc E x tern e a treb u it s fie trip la t. n tr-u n o ra a cru i


p o p u la ie atep ta z a d arn ic raia d c crb u n i p en tru iarn, u n tu l fu sese d efin itiv
sa c rific a i tu n u rilo r: ca rn ea se d istrib u ia c te cin cizcci d e g ra m e d c p erso an .
M ai m u lt dc d o u su te de d eleg a i strin i b en e ficia u totu i d c un reg im ca rc a r fi
strn it in v id ia m iliard arilo r am ericani. C a v iar la discreie, strid ii, ca re co n stitu ie
un lux d in co lo dc R in, ccl m ai bun u n t d an e z, am p an ie i v in u ri fra n u ze ti
u m p leau m esele a d v e rsa rilo r In tern aio n alei a IlI-a . R e sta u ra n tu l i h o telu l
A d lo n , re c h iziio n ate pentru a adposti o asp eii strin i, fceau d o v a d a unei
ab u n d e n e dem n e d c o sp u l unui n a b a b o rien tal. A ce ast atm o sfe r d c v eselie
i p rsea n s pc efii d eleg a iilo r atunci cn d sc vizitau, d in tr-o ca m e r n alia.
S in g u ru l lucru p e n tru care se puleau fe lic ita era c au sc p a t d in n au frag iu l
co n tin en tu lu i. C ro aii i slovacii ca rc nu ccru ser, nici n 1914 i n ic i n tre c ele
d o u rz b o aie d cc l o au to n o m ie a d m in istra tiv sc v ed eau tra n sp la n ta i n
rep rez en ta n i ai unui sta t independent. U ngurii i b u lg a rii i d d e au ac re dc
n v in g to ri i se strd u iau s d o v cd casc ce lo rlali in tim ita te a rela iilo r lo r cu
A xa. Cu cx c cp ia D anem arcei, al crei m in istru nu p rea tia ce urm a s fac la
ac ea st co n fe rin , a S p an iei, ca rc era strin dc toate p ro b le m e le E u ro p ei
C e n trale i a F in la n d e i, cc ilali p a rtic ip a n i la co n g res a v e a u d e re z o lv a t
n en eleg eri vechi. E ra g reu de susin u t c R o m nia resim ea m ai m u lt o stilita te
fa d e K om intern d e c l fa de U n g aria i B ulg aria: c U n g aria , la rn d u l su,
nu v ed ea n ro m n i, croai i slo v aci d um ani mai ri d e c t ru ii i c C ro a ia nu
p riv ea cu m ai m ult team spre Italia, d e c t spre M o sco v a; d ar c n d toat
ac ea st lum e sc aeza la m asa co n fe rin ei, p rez id at d c von R ib b e n tro p , c i se
n u m eau aliai. A ceste reu n iu n i, pc care p resa Ie nu m ea C o n g res, nu p rev e d eau
nici o d ez b atere co n tra d icto ric. N u ex istau o o rd in e de zi i nici h o l rri d c luat.
D iferite le pun ctc dc ved ere ale d e le g a ilo r nu interesau p c n im en i. G erm an ii
h o t rscr p en tru toat lum ea. D c la p rim ire a la g ar i p n la p le ca re , totul
treb u ia s sc n d e p lin e a sc plan m ssig . D e abia p rsisem p ero n u l g rii, c
un m ilitar SS ord o n a deja: C o b o ri drap elu l ro m n e sc, rid ic a i d rap elu l
slo v ac . E ra noua o rd in e. n sala dc reu n iu n e , fiecare e f d c d e le g a ie p rim e a
m icro fo n u l pen tru c tc v a m inute. n a c cst tim p, ci avea d rep tu l s ex p u n n
faa d e le g a ilo r la C o n g res p rofundul a taa m en t al rii sa le fa dc A x i de
p actu l an tik o m in tern . n urm a accstci d e c la ra ii, nu i sc ce rca d e c t o se m n tu r
i m ic ro fo n u l tre c e a la v e c in u l s u . P re s a e ra d e ja n p o s e s ia te x tu lu i
d is c u rs u rilo r i c o lp o rto rii nu m ai a te p ta u d c c l s fr itu l tra n s m is iu n ii
ra d io fo n ic e p entru a-1 rspndi pc strzi.
C a m su r d c p re v e d e re , p ro to c o lu l g erm an so c o te a p re fe ra b il ca
m in istru l dc e x tern e al Rcich-ului^ s tie ce spu n eau o ra to rii. E l in v it pe
ficcare d eleg a t s p ro n u n e cele ctcv a c u v in te po carc le av e a d c sp u s n lim ba
sa m atern. A stfel, n afa r de dl. R ib b en tro p , carc u rm rea tex tu l g erm an ,
n im en i nu n e le g e a ce spuneau cc ilali. A rm o n ia era deci asig u ra t .
C u to a te a c e s te p re c a u ii, in e v ita b ilu l s-a p ro d u s. efu l d e le g a ie i
rom n e, M ihai A n to n cscu , era v in o v atu l. C a lim b strin , el nu v o rb ea d ec t
fran ceza. P rea dcci ccl m ai pu in p eric u lo s. E ra o b lig a t s -i in d isc u rs u l n
lim ba rom n. D oar c, p entru a face p lccrc g erm a n ilo r, p c d ru m u l sp re
B erlin cl n v a se pc dc ro st c tcv a fraze, pc carc urm a s le p ro n u n e. D o rea s

v o rb easc n lim ba germ an. B rd o ssy , p ree d in te le co n siliu lu i un g ar, i


rec it de a sem e n ea discursul n germ an . E l p re tin d e a c po p o ru l su, sub
co n d u cerea am iralu lu i H orthv, ar fi alungat, p e co m u n iti din B u d a p esta i
rev e n d ica p en tru U ngaria p rio ritatea luptei co n tra M o sco v ei. U n tra d u c to r
ro m n , care st te a n sp atele Sui A ntoncscu, i trad u se ac ea st u ltim fra z a
p rim ului m inistru ungar.
D efo rm area p e care tocm ai o d d u se Istorici om ul d e stat de ia B u d ap esta
nu p u tea rrnnc fr rspuns. F -m i o fraz n lim b a g erm an , p en tru a-i
rsp u n d e , m i spu se M ihai A nto n escu . F o n etic , am scris p e o c a rte d e v izit:
W ir h ab en d en K am pf gegen den K o m m u n ism u s, dem cin sc h w a ch c r N a c h b a r
O p fcr g cfa llcn w ar im Ja h re 1918 b eg onnen und w erten ihn stets au fric h tig und
o h n e lccrc W o rtc w eiterfiihren 9S. M ihai A n to n escu ad u g ac ea st fra z la
finalul d iscu rsu lu i su. D ei nu n e le g ea nim ic din c e ea cc sp u n e a, v o cea sa
era sigur i o ch ii si se ain tir ironic asu p ra lui B rd o ssy . A ce sta pli.
R ib b en tro p nu putu s-i rep rim e o ex clam aie d e d ezap ro b are; ct d esp re
ceilali d eleg a i, care m oiau, ci se trezir brusc. C ro aii i slo v acii d d eau
a p ro b a to r din cap. B ulgarul P opov i B rdossy sch im b a r p riv iri rev o ltate.
D anezul i p riv ea pe toi, ca p en tru a n eleg e cc se p etre cu se , n tim p ce
O sh im a, am b asad o ru l Ja p o n iei la B erlin, sing u ru l d in tre d eleg ai care nu era
din E u ropa ce n tral , n e le g n d d esp re c c era v orba, n u se je n s rd. T im p d e
o secu n d , aliaii i trdar a d e v ratele lor se n tim en te. A poi, un a lt o ra to r lu
m icrofonul i inu un discu rs n tr-o lim b slav. P lic tise a la i p ac ea se a te m u r
din nou asu p ra C ongresului.
S p u n ei-i M a re a lu lu i97 A nto n escu c una d in ce le d o u co n d iii p e
carc ie con sid cram n ecesare pentru ca rzb o iu l s fie v irtu al c tig a t, este
n d e p lin it , i sp u se H itlcr lui M ihai A ntonescu, n cu rsu l scu rtei n tre v ed eri
p e carc i-o acord.
n m e d iile b ine in fo rm ate se afirm a c a rm a tele g erm an e s-a r g si la
p atruzeci de kilo m etri de ca p ita la rus. V or fi p arc u rs e le ac ea st d istan ? S pre
scar se a fl c o n tra riu l E le se retrsese r uor i strateg ic . Ja p o n e z ii erau
acei carc se pregteau s atace.
D ar, m ai n a in te de d esch id e re a acestui nou fro n t, R o m n ia p rim i, la
d ecem b rie, ultim atum ul en g lez. E a era a v e rtiza t s ev a cu e ze , n te rm en de
cinci zile, tru p ele d e pc teritoriul sov ietic, n caz conLrar A n g lia i va d ec la ra
rzboi. F in la n d a i U n g aria p rim ir note sim ilare.
L a 7 d e c e m b rie , M arca B rita n ic ne d e c la ra rz b o i. n a c c c a i zi,
ja p o n e z ii d ec la n ar atacul d e la P earl H arbour; O K W co m u n ica , a d o u a zi, cu
u u ra re - D in c a u z a c o n d iiilo r a tm o sfe ric e a s p re , o p e ra iu n ile d e m arc
an v erg u r n R usia au fo st susp en d ate .
C u o zi nainte, g erm anii nc mai afirm au co n tra riu l. D ar o d at ce
rzboiul fusese d ec la n at n P acific, cc n ev o ie m ai av e au s c e ar s lu p te p c un
front unde, de pe la 25 n o iem b rie se luptau d o ar cu frigul?
n rsp u n su l su la ultim atum ul en g lez, g u v ern u l ro m n a r ta se cu
clarita te se n su l luptei arm atei rom ne. S pre m arca n em u lu m ire a g erm a n ilo r,
el in sista, n tr-u n d o cu m en t ca re treb u ia s d ev in p u b lic , asu p ra asp ec tu lu i
u nilateral al rz b o iu lu i. El nu era n d re p ta t d c c t m p o triv a R u siei. Z ia ri tilo r

ro m n i pc c a re m a re a lu l A n to n e sc u i c o n v o c n u rm a p rim irii n o te i
n s rc in a tu lu i cu afa ceri am erican, ca re re p rez en ta in te rese le M arii B rita n ii la
B u cu ro ii, el le d eclar: Eu snt aliatu l R e ic h -u lu i co n tra R u siei. D ar sn t
n eu tru n tre A n g lia i G erm ania. S -a n e le s?
T rei z ile m ai trziu, von K illin g er i R en ato B o v a S co p p a, m in istru l
Italici la B ucu reti, ce ru r s fie p rim ii de M ihai A n to n escu n tr ;o au d ien
co m u n . Ei ceru r ca, n c o n fo rm ita te cu artico lu l d oi al p a c tu lu i trip artit,
R o m n ia s d ec la re rzboi S tate lo r U n ite. G erm a n ia i Italia to cm ai o fcu ser.
A ce sta era p reu l p c ca re H itlcr a treb u it s-l p l te a sc Ja p o n ie i p en tru ca
ac ea sta s atace.
n e le g ei c n u din p ro p ria n o astr v o in facem un asem e n ea act ,
sp u n ea D av id escu , se cretar gen eral al M inisterului dc E x te rn e , d o m n u lu i
B cn to n , n srcin atu l cu afaceri am erican Ia B u c u reti, atu n ci cn d i co m u n ic
h o trrca g u v ern u lu i. D ac ne desp rim azi, este n sp e ra n a c vom lu p ta
p n la ca p t n aceeai tab r , ad u g cl. C ei doi rep rez en ta n i ai statelo r,
d ev e n ite dc atunci dum an e, sc m b r ia r , d csp rin d u -sc. E u sn t aliatu l
R eich -u lui m p o triv a R u siei, d ar sn t neutru n tre M arca B rita n ic i G erm an ia.
S n t pentru am erica n i, co n tra ja p o n ez ilo r. S -a n e le s? , sp u se A n to n escu
z ia ritilo r pe care i reu n ise din nou, p entru a le ind ica lin ia p c ca re p resa
treb u ia s o ad o p te.
T oate m arile p u teri sc an g a ja ser n co n flict. M ai n a in te , C in cle
R ou ez ita se d c m ai m ulte ori n faa p ro b le m e lo r pc ca re Ic av e a dc rezo lv at.
L ip sa sa dc ex p e rie n pe planul p o liticii ex tern e, de n d a t ce nu era v o rb a de
rap o rtu rile stratcg ic c d in tre state, l o b lig a se adesea p c ci, c ru ia nu-i p l cc a s
fie s f tu it, s se e lib e re z e d e o p a rte d in re s p o n s a b ilit i, n fa v o a re a
co lab o rato rilo r si civili. M ihai A n to n escu , pc ca re C o n d u c to ru l l a p re cia
d re p t co m p ete n t d co a rccc era p ro fe so r dc d rep t in te rn aio n a l p u b lic , p rim ise
ap ro a p e m ono p o lu l a fa c e rilo r e x tern e ca rc nu sc refereau Ia p ro b lem e de S tat
M ajor. A cum m a re alu l se co n sid era n m su r s reia totul n m in iie sale.
V oi, civ ilii, p en tru a nu v risipi inutil tim pul, m erg ei n b ib lio te c i, citii,
adunai m aterial i elab o rai p ro iecte p en tru p ace, n v iito r. N o i, m ilita rii, am
ju c a t un rol sc cu n d a r n tre ce le dou rzboaie. A cum , e s te rndu) v o stru s
tcei, i sp u se el lui M ihai A ntonescu, p entru a adu g a cu sa tisfac ie : A rm ele
au cuvniul !.

CAPITOLUL Vi

M a re a a v e n tu r

A c z u t p rim a zpad. Un v n t rccc su fl n cc n lru l R u siei . C u ac cstc


c u v in lc sc term in a rep o rtaju l din ziaru l C u v n lu l asu p ra lu p te lo r d c la
S talin g rad . E ra la 30 septem brie 1942.
P rim a z p ad a an u lu i c d ea n aceeai zi ca i p rim a z p ad a an u lu i
p rcced cn t. S c ap ro p ie iarna, co n stata, n g rijo rat, m a realu l.
T re cu ser trei luni dc Ia n c cp u tu l celei dc a d o u o fen siv e . E a fu sese
d u s cu un av n t disp erat. C ata stro fa atm o sfe ric din d e c em b rie 1941 a fo st un
m arc sem n al d estin u lu i. C e ea ce nu au p u tu t s rea lize ze arm a ta p o lo n ez, c e le
p atru arm ate reu n ite ale M arii B ritan ii, F ran ei, O land ei i B elg iei - s sf rm c
m ain a dc rzboi germ an - reu ise frigul. P c n tin d e re a ste p elo r cm p ie i
ru seti, nu m ai existau dcct sc h ele tele arm atei ca re n v in s e s e E u ro p a. H itle r
rc lu a sc c o m a n d a su p re m a W c h rm a c h t-u lu i n d e s c o m p u n e re . S o ld a ii,
p aralizai d c frig, nu m ai puteau in e arm ele n m ini. Ei p riv eau cu un
sen tim en t d e d isp erare n esfirit z p ez ile dc unde a m en in area in a m ic u lu i
p u te a s sc iv c asc n o ricc m om ent. n faa lor era un zid de g h ea i un altu l
n sp a tele lor.
A p ro v iz io n a re a era b lo c at . F r arm e, f r h ra n , ei a te p ta u ca
a n im a le le n tr-u n ab a to r, s fie se cc ra i dc inam ic. F ie c a re p ic c a rc a u n ei
c o lo a n e dc a p ro v iz io n a re spre fro n t c c h iv a la , n cc p riv e te risc u rile , c u o
e x p e d iie spre re g iu n ile arc ticc . C a m io a n e m p o tm o lite n z p a d z c e a u cu
su te le p c trase u l im a g in a r al d ru m u rilo r a s c u n se su b p tu ra alb . S o ld a ii
d o rm e a u , a l tu ri dc lo p c ilc lo r, so m n u l lin itit al d e g e ra ilo r. D ac s-a r fi
fc u t un tab lo u c o m p arativ al m o rilo r pc fro n t i al m o rilo r d e frig , e s te
p ro b ab il c a c c tia d in urm a r fi fo st m ai n u m e ro i. A d e se a , a tu n c i c n d
ca m io a n e le a ju n g e a u p n n p rim a lin ie, n u m ai g sea u d c c t c a d a v rc , a c ro r
c o n s e rv a re p n n p rim v a r o a s ig u ra g h ea a , d a c lu p ii nu lc v o r sfia m ai
n a in te . P en tru fia ra ca rc p a rc u rg e a lin ia dc lu p t i sp a te le fro n tu lu i, p ra d a
e ra b o g at. Im ed iat cc h a ita se n d e p rta , ap re a u c e ila li v n to ri. L upii
fo rm a u , n tru c tv a , u n it ile lo r d c rc c u n o a tc rc a tu n c i cn d u rlau lu g u b ru , c a
p en tru a a n u n a d e sc o p e rire a unui c a d a v ru , ia r lo c u ito rii a c e s to r reg iu n i
ie ea u d in c a sc , cu tore, p en tru a d csco p c ri n a u fra g ia ii n m a re a d e z p ad .
E i i n su e a u a rm e le i restu rile dc h ran . n lip s d e a rm e sau a lim e n te d c la
ca d a v re , ci treb u iau s se m u lu m e a sc cu lupii.

O p tic a pc ca rc O ccid en tu l i-o facc asu p ra rz b o iu lu i d in R u sia e ste cje


un rom antism pueril. Ei i im a g in e az c poporu l so v ie tic a p u rtat, din
co n v in g ere, o lupt ideo lo g ic sau p atrio tic m p o triv a in v ad ato ru lu i. R ealitatea
cru d este cu totul alta. S paiul ru sesc o cu p a t de W e h rm ac h t era , n rea lita te,
un fel d c no man 's Iandn carc g erm anii nu co n tro la u d e c t c ile d c co m u n ica ie
i lo c alitile de o an u m it im p o rtan . R estul rii r m se s e fr stpn.
R zb o iu l trecu se fr a l sa n sp a tele lui vreo o rg an izare. P o p u la ia ru ra l din
a c c s tc sp a ii lib e re tria d u p p ro p riile sale legi. n c u rn d , n tr-o lum e
n eg u v e rn at ja fu l deveni cea mai bun m eto d d c a - i asig u ra v iaa. L a n c ep u t,
arm ele nu lipseau. Im en sele d ep o z ite pe ca rc g erm a n ii le n fiin a se r , cu
m aterialu l c a p tu rat dc la inam ic i carc n u p u tu se r s fie tra n sp o rta te sp re vest
d e c t p arial, rm a ser fr su p rav e g h ere, n tim pul iern ii 1941. C ei in teresai
sc ech ip au cu to ate arm ele pc carc un om le p o ate lua as u p ra sa. B a n d ele c a re se
form au terorizau n prim u l rnd p o p u la ia ru s. E le nu lu p tau cu o cu p a n tu l d ect
atu n ci cnd ac esta in iia co n tra sa ac iu n i rep resiv e. D ac, su b p ro te c ia iernii
1941, p artizan ii atacau ca m io an ele ca rc ap ro v iz io n au fro n tu l, ei nu o fceau
d ec t atunci cnd sc g seau n situaii d isp e ra te . P rad a p c c a re p artizan ii o luau
d e la ac cstc co lo an e era , dc departe, m u lt m ai b o g at d e c t ac c c a p c ca re o
p u te au adu n a din satele ruseti. n tre o cu p a n t i p a rtiz a n i, m arca m as a
p o p u la ie i era neutr. Ei a r fi d at p o ate aju to r g e rm a n ilo r p en tru a restab ili
o rd in ea , dar ac e tia nu apreau d ec t c te un m o m en t i d isp re au d u p ce
alu n g au b an d e le ca rc m p in se se r n d r z n e a la p n la a p u n e n p cric o l
co m u n ica iile W ch rm ac h t-u lu i cu sp atele fro n tu lu i. P a rtiz a n ii ie ea u din p duri
i sc dc-dau la rep resa lii. P rim ele v ictim e erau lo cu ito rii sa te lo r p e c a rc g erm an ii
n c c rc a sc r s-i co n stitu ie n servicii dc ord in e. n tim p u l ie rn ii an u lu i 1941, cu
e x c e p ia regiunii d in tre N istru i B ug, unde d o u d iv iz ii a le ja n d a rm e rie i
ro m n e a s ig u ra u o rd in e a , p a rtiz a n ii c o n tro la u un sp a iu m ai v a s t d e c t
W c h rm ac h t-u l. S in g u ra g rij a g erm a n ilo r p re a s fie a sig u ra re a tran zitu lu i
ap ro v iz io n rii spre front prin reg iu n ile n care a n a rh ia era a to tst p n ito a rc .
U n val m o d est d c lup tto ri ar fi m tu ra t re stu rile a rm a te i n d e s
co m p u n ere. T ru p e le ro ii, d ac a r fi av u t o ct de m ic fo r o fen siv , ch iar
red u s, ar fi p u tu t d istru g e inam icul n c e rc u it dc frig. n a in ta re a sp re E u ro p a ar
fi p u tu t n cep e m ai uor dccl un an m ai trziu . M arca m a in d c rzb o i a lui
H itlcr nu m ai era d c c l o am intire. D ar frigul n g ro z ito r i sta re a d c ep u iz a re n
carc o p u sese rez iste n a sa n faa in v a d ato ru lu i, nu-i p erm itea u A rm atei R oii
s n tre p rin d d ec t atacu ri locale. E a o binu su cccsc in c o n testab ile, d ar sc
d o v ed i prea slab p entru a le putea ex p lo ata . L a V o lh o v , lin ia d efe n siv
g erm an fu rupt pc o lungim e dc p este o su t dc k ilo m etri. R u ii erau n s
in cap ab ili s n a in te z e n vidul ce sc d esch id e a n a in te a lor, n sp a tele fro n tu lu i
g erm an . D c asem en ea, n C rim eca, germ an ii i ro m n ii ca re se in filtra ser p rin
istm ul P erek o p erau d em o ralizai, fr m u n iii, fr hran , p rac tic fr ap rare.
L u p tele pc carc le d d u r ruii nu co n d u ser la rez u ltate d efin itiv e. A liaii
p u tu r s su p rav ie u ia sc i s-i atep te elib erare a. F a n fa , d o u arm ate,
ccle m ai m ari din lum e, agonizau: A rm ata R oie, din c a u z a lo v itu rilo r p rim ite
n lu p t i W c h rm ach t-u l, d ato rit ca ta stro fe i a tm o sferice , ca rc triu m fase
asu p ra fo rei sale.

C u p u in n a in te a C rciu n u lu i, K eitel sosi Ia B u c u re ti. E l i ad u c e a lui


A n to n c s c u o sc ris o a re de la H itlc r. n a c e la i tim p , F u h re r-u l trim ite a
C o n d u cto ru lu i o m ain de o c o n stru c ie special. n rea lita te, K eitel v en ise
p en tru a cere trupe. G erm ania fo rm a un nou W eh rm ach t, n tim p ce Stalin
g o le a u zin ele pentru a nlocui arm a ta de rani pe c a re p rim ele ase lu n i dc
rzb o i o decim ase. R o m n ia treb u ia s-i d ea co n c u rsu l. A n to n cscu voi s
c u n o asc n tre g adevrul. K eitel p retin d ea c H itlc r l c o n s id e ra pc A n to n cscu
al T re ile a om a l A xei. M ussolini i el erau sin g u rii care l n e le g ea u . C t d esp re
situ aie, m arealu l germ an nu ascu n d ea c ea era grav . A n to n cscu se a n g a j s
fu rn iz ez e zccc d iv iz ii noi. D ar ab ia n luna febru arie, cn d l v izit p e H itlc r la
c a rtie ru l su gen eral de iarn, el i p utu da sc a m a d c toat n tin d e re a
d ezastrului. G erm anii i evaluau p ie rd erile Ia peste un m ilion; n u m ru l m o rilo r
d ep e a cin ci su te dc m ii. W ch rm ach t-u l din 1939 - 1941 nu m ai ex ista.
T re b u ia s co n stitu ie o alt arm at, m ai n a in te ca S lalin s aju n g s p u n pe
p icio are A rm ata R oie. T oate uzinele carc lucrau p entru co n su m u l civil fu seser
n c h ise n U R SS. D ar o m arc p arte din m un cito rii in d u strie i g rele so v ie tic e i
u rm ar pc cam arazii lor m o b ilizai, fiindc fu rn itu rile am erican e p erm iteau s
sc red u c p ro d u cia la un nivel care p uica s fie a s ig u ra t d c un c o n tin g c n l m ai
red u s de b rb a i, n c ad rn d fem ei i copii. PenLru G erm a n ia, ac elai p ro ced eu
nu era p o sib il d c c l p arial. E a treb u ia s Continue s p ro d u c m rfu ri civ ilc ,
p rin carc p l tea fu rn itu rile suedeze, elv eien e , sp an io le, p o rtu g h ez e, e tc . C h ia r
aliaii si, U ngaria, R o m n ia i B u lg aria nu liv rau p ro d u sele lor d e c t n
co m p ensaie. E a trebuia s solicite sau s co n slrn g m na dc lucru din te rito riile
o cu p a te dc W ehrm acht, s n lo c u ia sc n uzine pe m u n c ito rii g erm an i ca rc
p lc ca u pc front. P en tru a ctig a c u rsa carc sc an g aja n tre cei doi co m b ata n i,
toate m ijlo ac clc p re au bune.
N oua arm at plec la 2 iulie. n 1941, d ata dc 22 iunie pentru d esch id e re a
o stilit ilo r fusese co n sid erat ca tardiv. O fe n siv a a treb u it atu n ci s fie
am n at dc m ai m ulte ori, din ca u za co m p lic aiilo r n B alcan i. Al d o ile a asa lt
n ccp u n c i mai trziu. N u mai era com an d am en tu l ccl ca rc d cc id c a d em ararea
sa, ci stad iu l dc p reg tire al tru p elo r. Pc o alt p ara lel , R o m m cl n a in ia n
acclai sens. n R u sia, o b ic ctiv clc carc Ircbuiau a tin se erau S lalin g ra d u l i
C au cazul. n A frica, era C analul dc Suez.
La 31 iulie, A frika K orps era num ai la do u su te d c k ilo m etri d e
A lex an d ria. L a 1 iunie, av a n g rzile sale sc ap ro p ia se r la o su t p a tru z e c i de
k ilo m etri. L a 2 iunie, nu mai erau d ec t o ptzeci d c k ilo m etri dc p arc u rs. n
a ceeai zi, la S evaslopol, atacatorii n v in sese r rez iste n a a p r to rilo r n g ro p a i
su b d rm tu ri i ridicau pc fortrea i n p o rt d ra p e le le g erm an e i ro m n e. A
d o u a zi, fu atin s D onul, apoi d ep it i relu at T ag a n ro g .
U nde era no u a arm at a lui S talin? B tlia d e p c D on fcca rav a g ii,
n a in ta re a arm a telo r g erm ane i ro m n e dev en ea a tt d e rap id , n e t se ren u n ,
pentru c tcv a zile, la co m u n ica tc le dc rzboi. C a i n P o lo n ia i Frnii, clc nu
serv iser d c c l la a o rien ta in am icul a fla t n d eru t . S isk i, R o sso ch , B o lu ch a r
au fo st lu ate cu asalt. A poi urm co b o rrca p rec ip ita t sp re su d u l D o n u lu i, sp re
S erafim o v ici. La 18 iulie, tru p ele no astre i fceau in trarea triu m fal n
R o sto v . La n c ep u tu l lui august fu atin s K ubanul. S c n a in ta sp re S talin g ra d i

sc lich id au u h im c lc ca p clc dc pod ruse pc m alul d re p t al D o n u lu i. In nord,


V o ro n cjul rezista m ereu. D c la H ark o v , p n la M aikop i K ra sn o d ar fu seser
p arc u ri p este o m ic de kilo m etri n m ai pu in dc p atru zeci d c zile. U n d e erau
m u n c ito rii n oii arm a te a lui S talin?
n n ep u tin a sa, stpnul dc la K rem lin i am en in a p c efii arm atelo r.
L a noi, lip sete o rd in ea i disciplina.. C o m an d an ii dc a rm a te c a rc v o r p r si,
din p ro p ria lor in iiativ i fr a p rim i un ordin n a c e st sen s, p o ziia , v o r fi
n lo c u ii din post fr condiii i vor trebui s co m p ar n fa a u nui trib u n al d c
rz b o i , scria n tr-u n ordin secret din 28 iu lie 1942. L a L o n d ra , n elin itea
p re a to t att dc m arc. C u toat p reg tirea lor inco m p lct, en g lez ii a m en in au
cu d csch id c rc a unui al doilea front. C h u rch ill alerg la M o sco v a. P en tru a
m p icd ic a R eich -u l s tran sfe re din O c c id c n t n t riri n R u sia, p la je le d c la
D icp p c sc um plur dc ca d av re dc en g lez i, ca n ad ien i i am erica n i. E rau o am en i
sa crifica i p entru a im obiliza W chrm ach t-u l n faa lui A tla n tic W a ll98.
T ru p e le ro m n e o cu p au S la v ia n sk a ia . V n lo rii d c m u n te g erm a n i
rid ic au d rap e lu l R c ic h -u lu i p c E lb n is, cel m ai n a lt p isc al m a siv u lu i c a u c a
z ia n
R om nii c u c crir T cm riuk i, du p ctev a zile, A n ap a . N o v o ro sisk ,
u nde flo ta so v ic tic a M rii N egre sc refu g iase dc la S ev aslo p o l, a fost o cu p a t
la 9 se p tem b rie, dc germ ani. O are arm a ta nou a lui S talin va fi ca p reg tit
n a in te dc potop?
D ar n e lin ite a nu era d o a r m o n o p o lu l L ondrei i M o sc o v ci. F u n k ,
m in istru l eco n o m ici germ an e, sosea la 1 se p tem b rie la B u c u re ti, n fru n te a
unei n u m e ro a se d eleg a ii. D ac nu reuim s ocup m S uczu l n toam na
ac ea sta , putem p ie rd e rz b o iu l , d eclar cl ch iar Sa p rim a c o n fe rin care
reu n e a co m isiilc c c o n o m ic e ale cc lo r d o u ri. C u o lu n n a in te , G o cb b els
p u b lic a s e lin lung artico l d esp re ccl dc al d o ile a fro n t, a firm n d c ac e s ta nu ar
situ a G erm an ia n tr-o situ aie prea d isp e ra t . L a B u cu rcti, d o m n e a m ult
n elin ite din cauza fro n tu lu i carc ex ista deja.
O m ul de pc strad sc b u cu ra dc su c cc selc p c ca rc co m u n ic a te le le
an u n au n fiecare zi. E ra uor s fii m ndru dc realiz rile so ld a ilo r ro m n i, pe
carc g erm anii lc sem nalau cu un rcsp cct a id o m a celui pc ca rc l p u rtau p ro p riilo r
lo r trupe. D ar, p en tru ccl carc ataca, situ aia era lo t a lt dc c ritic cum era i
p en tru ccl atacat.
O arm at g ig a n tic era m p in s n a in te , fr nici o a c o p c rirc n spate.
E ra o co h o rt carc n a in ta , nclsnd du p ci d c c t vid u l sau, p en tru a fi mai
ex a ci, reg iu n i ca rc cdcau n m in ilc p artizan ilo r. S o ld atu l d in p rim a linie
p a rc u rse se to a t d ista n a cu p ic io ru l. E ra iari un r z b o i al in fa n te rie i.
B lin d atele sc c o n c en tra u spre S lalin g rad , dar, pc un fro n t d c m ii d c k ilo m etri
carc p le ca de la m arele co t al D onului, pn la m isivul c a u ca zian , nu erau d ec t
soldai p ed e iri, slab sp rijinii dc av iaie, o b lig a i s-i d e s c h id drum cu
b aio n eta. T ru p e le g erm a n e nu m ai c o n stitu ia u elila. n m ai m u lte o cazii,
ro m n ii lc eg a laser. P o ziii pc carc u n it ile W ch rm ac h l-u lu i nu v o iau s le
atacc fr un sprijin m asiv dc S lukas sau al artilerie i, au fo st c u c e rite d e tru p ele
n o astre; p en tru A ntoncscu aceasta nu era un m otiv d e m n d rie. E l tia c
p ro p riii si soldai nu d ev e n ise r m ai buni. G erm an ii nu m ai erau acciai.
A rm ata din vara anului 1942 nu sc p u te a co m p ara cu cca din v ara p rcc cd cn t.

n tim p c c n C aucaz era atin s cursul su p e rio r al T crck u lu i, d c sch iz n d


drum ul spre M arca C asp ic, ap te d iv iz ii ro m n e i p atru z ec i d c d iv iz ii
g erm an e i cro ia u un drum spre p eriferiile S talin g rad u lu i. N o u a a rm a t a lui
S talin era ac o lo , gata s dea b tlia.
P n n secolul XX nu ex ista u d e c t insp iraia relig io as sau in flu e n a
a trilo r p e n tru a e x p lic a n tr-o m a n ie r s u p ra n a tu ra l a c iu n ile o m u lu i,
altm in teri dc neneles. Sc sp u n e c un n g e r a r fi co n d u s p an a O a m e n ilo r
B isericii, iar M artc sau S aturn a r fi in flu en at so a rta u n u ia sau a ltu ia d in tre
su v eran i. S ecolul nostru aduce, d esig u r, lucruri noi. C o m p lex e le, o e d ip ia n sau
altu l, o b se siile , m isterele intim e revelate dc vise, cx p lica tc n tr-u n m od m u lt
m ai d e ta lia t d c c t o fceau altd a t fem eile b trn e, tind s tran sfo rm e fiina
um an n tr-u n fel dc halucinat. N -a r fi d c m irare s citim n tr-o zi c H itler ar fi
fcu t rzboiul din cau za unui com plex oarecare.
n oricc caz, ca n m itologic, fora co laboratorilo r d ictatorului germ an se
rennoia ntr-un m od surprinztor. D ac Fiihrer-ul lucra lrziu noaptea, uneori
pn la orele trei sau patru dim ineaa, colaboratorii si treb u iau s rm n Ircji
alturi dc el. D ar dac eful sc putea odihni a doua zi, anturajul su era n
picioarc dc la opt dim ineaa. Ei dorm eau ccl m ult trei sau patru orc. n p o fid a
acestui regim extenuant, m em brii O K W erau proaspei, p o ate puin prea ag itai,
dar ddeau ntotdeauna im presia unei v italiti debordante. E ste ad ev rat c
aceast v italitate scdea n anum ite m om ente. A tunci, strlucirea sp ecific pe
carc o aveau n ochi scdca dintr-o dat, ca o flacr al crci carb u ran t se
co n su m ase. C o la b o ra to rii F iih re r-u lu i sc o tea u a tu n c i d in b u z u n a r un tu b
m in u sc u l, luau o p ilu l i ren lca u . F u rn iz o ru l a c c s lu i m ira co l al sc c o lu lu i
X X era 1. G. F arb e n ln d u stric 100. M cdicam cntul fusese b o tezat P erv itin . n tr e
buinarea sa era strict reglem entat. n afara conducto rilo r, doar piloii dc
S tukas i echipajelc tancurilor aveau dreptul la trei p ilu le pe zi. L uat n doze
m asive, m edicam entul avea darul nu num ai dc a-1 m en in e p e ccl d ro g at treaz
tim p dc pn la dou sptm ni, dar i pc accla dc a-i da o m are d o z d e cu raj i
o ptim ism . A stfel, I.G .F arbcn fabrica eroi n seric. N ociv itatea m edicam entului
nu sc p u tea rem arca dcct dup un tim p ndelungat. D up dou sau trei zile dc
som n, individul revenea n sta re a norm al, ca dup o lu n g beie i nu i
am intea dc evenim entele trecutc, dcct ca printr-o cea. P erv itin o m an ia
M arelui C artier G eneral germ an ar trebui s form eze un cap ito l ap arte n isto ria
acestui rzboi. G enerali, diplom ai, cadre SS din statul m ajor al lui H itler preau
s cad lent sub p u terea drogului. C him ia intervenea n treb u rile o m enirii n tr-u n
m od cu totul inedit. Ea nu sc mai m rginea n a da statului ex p lo ziv i; ca acio n a
m ai direct i m ai cficacc asupra m oralului i determ inrii p e rso a n e lo r c a rc p u r
tau rsp u n d erea. N oi vom n v in g e pentru c treb u ie s n v in g e m , a fost,
n c cp n d d in toam na anului 1942 lozinca cca m ai fo lo sit d c al T re ile a R cich .
Ei sc b azau p c logica sp ecial a o am en ilo r care raio n au su b im periul p crv itin ci.
T ra n sfo rm area im posibilului n p o sib il, cerut dc H itler, nu d ev e n ea v ero sim il
d cct d u p ing erarea unei sau a do u p astile din m ira cu lo su l m c d icam cn t. C u
a c cst m oral artific ia l, resp o n sa b ilii germ ani se vedeau n z estra i cu o v o in n
stare s sf rm c to ate o b sta co lele . C nd b unul sim p rczicca o n frn g c re
in e v itab il, p erv itin a fcea s rcnasc iluzia i sp eran a.

Am c l to rit tim p d c do u zile i d o u n o p i, m p re u n cu co la b o ra to rii


cei mai apropiai ai lui H itlcr. E ra un tren germ an, carc a v en it p n la v ech ea
fro n tier ro m n o - p o lo n e z p entru a ne rem o rca p n la C artieru l G en eral
g erm an. A ccstc fiin e, care p ie rd u se r o b in u in a so m n u lu i, d o b n d iser o
a lta, cca a alco o lism u lu i. M arealul A ntoncscu nu sc a r ta d e c t n tim p u l
m eselo r. P entru aceste a p a riii, g erm an ii bei nu m ai b o lb o ro se a u , ei i
reg seau o ap aren norm al cu ajutorul unei pilu le. i rclu a u a titu d in e a
m ilita r c a racteristic i se com p o rtau ca dem ni trim ii ai F iih rcr-u lu i. C n d
m arealul sc retrg e a i ne lsa n co m p an ia d ro g ailo r, sc d e z l n u ia tm b lu l.
M asa sc m p o d o b e a cu w hisky cngl'czesc, sa lu ta t cu strig tele: T riasc
rzb o iu l sub m arin ! S c parc c ac esta furniza b u tu ra re sp e c tiv c e rc u rilo r
co n d u c to are ale R c ich -u lu i. Iar convivii um pleau i g o leau p a h a re le , dc p arc
a r fi luat p arte Ia un co n c u rs dc rezisten . F iin d sing u ru l rom n carc vorb eam
cu re n t germ an a, toi sc aruncau asu p ra m ea pentru a-i d e z v o lta te o riile lor
asu p ra rzb o iu lu i i asu p ra lum ii. C nd, du p o n o ap te alb , p e tre c u t n
to v ria lor, am n c e rc a t s m n d e p rtez , un g en eral d c av iaie i-a scos
p isto lu l. O ricine va p le ca este un trd to r al cauzei co m u n e. l o m o r ca p c un
cin c , a strig at el.
T renul nostru s-a o p rit u ndeva, n nordul frontu lu i ru sesc . U ltim a g ar
m arc pc care o p utusem idcn tifica fusese cca din K onig sb crg . P riv e litea a fo st
p rim a ca rc nc-a a v e rtiz a t d esp re d ezastru l care se ap ro p ia . E ram a b ia la 10
o cto m b rie i cm p u rilc erau d eja ac o p erite de un strat g ro s d c zp ad . C a i
c articru l general din cen tru , i ccl din nord era am p lasat n tr-o m ic p d u re.
S a n tin e le le , n in u t dc ia rn , su p ra v e g h e a u in tra re a , m a rc a t p rin tr-o
n tre ru p e re n g ardul dc srm , n locul unde alee a p rin c ip a l d u cea la ca le a
ferat. E ra n zori. D ac fceai ab stra cie dc p la n to an c , te p u te ai cred e n faa
c l d irilo r cc n tralc a le unui dom eniu prsit. N u sc v ed ea nici un sem n d c via
n in terio r. M arealu l m trim ise s-i ce r Iui D orn b erg in fo rm a ii asu p ra
p ro g ram u lu i.
n v ag o a n e le d c d o rm it ale m e m b rilo r O K W i-am g s it p c c o la b o ra to rii
intim i ai lui H itlc r cu feele crisp ate, cu tenul p m n tiu , p r b u ii pc c a n a p e le le
d in c o m p a rtim e n t. C u fu n d a i n tr-u n fel dc p ro stra ie av e au o ch ii fic i, p reau
s nu v ad i s nu n e le a g nim ic din c e e a c e i n tre b am . D e r F u h r e r sc h la ft
n o ch 101, m i sp u se n ce le din u rm , cu g re u ta te , un SS. K o m m c n S ic
sp ter 102, Cu o o r m ai trziu , am b tu t din nou la ua c o m p artim e n tu lu i
ac ciu iai SS. P ro asp t ras, el m i d esch ise , cu o ch ii strlu cin d d c sc lip ire a a
crei cau z o cun o team deja prea bine. P rea s fi u itat totul d esp re p rim a
n o astr n lln ire m atin al. T rebuii s-i expun iari o b ie ctu l v izitei m ele.
A tu n ci, m co n d u se la D ornberg. eful p rotocol jlu i, un u ria, nu reu ea s sc
n tin d pc banch eta unei sin g u re ca b in e dc vi gon d e d o rm it. P en tru a i sc
p erm ite s sc cu lce, au fost ob lig ai s sc o a t p ere tele c a rc se p a ra d o u
co m p artim e n te . El sc n tin d e a n d iagonal. V izita va n c e p e la o ra zccc, m i
relat cl. F uhrer-ul va v eni atunci s-l p rim c asc pc m areal .
C nd alee a p rin cip al sc um plu dc u n ifo rm e, n fru n te a c ro ra H itlc r se
n d re p ta sp re tren u l n o stru , era d e ja a p ro a p e o ra u n sp rc z c c c . S p u n e i
m arealului s-l atep te pc F u h rcr pe u ltim a treap t , m a v e rtiz D iirn b crg , n

tim p cc d e le g a ia se a lin ia n a in te a v a g o n u lu i. T o tu l e ra n reg u l , cn d H itie r


a ju n se n d rep tu l nostru. H o ffm a n 103 i ag it ap a ratu l n m o m en tu l cnd A nton cscu fcea ultim ul p as pentru a cob o r. K eitel, Jo d l, von R ib b cn tro p i
m ilitarii din d eleg aia n o astr in trar n birou! F iih rer-u lu i. n tre v e d e re a n c ep u
cu o d isc u ie asu p ra situ aiei fro n tu lu i. M arealul A n to n escu v en ea s cear
transferul dc n oi fore g erm an e pc p rin cip ale le cm puri d c lu p t sau m o d ific area
p lan u lu i dc cam panic. D ubla o fensiv spre S talingrad i n C au ca z, cu efe ctiv e le
cc sc g seau n acel m o m en t pc front, i sc prea so rtit eecu lu i. D ac ruii n -a r
fi reu it s o o p reasc, atunci epu izarea crescn d a trupei a r fi sfrit o b lig a to riu
p rin a pu n e o sta v il n a in t rii. A lte rn a tiv a era, d e c i, p en tru A n to n escu ,
u rm to area: sau s fie n lo c u ii o am en ii care de trei luni luptau m ereu n p rim a
lin ie sau s sc p ro fite dc p o sib ilit ile d efen siv e o fe rite d c terenul ca u ca zian
d eja cu c crit i s sc trim it toate fo rele d isp o n ib ile asu p ra S talin g rad u lu i. P c de
a lt p arte, el co n sid era flan cu rile ac estu i ultim fro n t ca fiind p rea sla b e sp re
sud, m ai ales n faa stepei calm ucilor. D ensitatea ro m n ilo r a r fi fost su ficien t
p en tru su p rav e g h erea unei fron tiere, d a r nu pentru a facc fa unui ev e n tu al
atac. N u ex istau d cc t trei divizii d isp u se pc un fro n t d c 125 k ilo m etri fr nici
o ac o p crirc la niv elu l liniei a doua. E le ofereau inam icu lu i o p rad a lt de
v u ln e ra b il n e t ar fi fost co p ilrcsc din p arte a sa s nu p ro fite d c aceasta.
H itie r p rete x t c stepa ca lm u cilo r nu putea co n stitu i b aza dc p lc ca rc p en tru o
o fen siv . L a c c lc lalte arg u m en te a!c lui A ntoncscu el r sp u n se p rin o b ic cii
ev a ziv e i a sig u r c n t ririle g erm a n e voi fi trim ise n C au ca z i v o r a ju n g e n
cu rin d la S talin g ra d pen tru a p reg ti ultim ul asa lt a! o rau lu i.
A poi, lu cuvntui g eneralul Jodl i'd is c u t n d e lu n g d esp re cel d c al
d o ile a front. E l vorbi dc influ en a a lia t asu p ra o rau lu i D icp p c i a ju n se la
co n c lu z ia c an g lo - saxonii erau nc d ep a rte de a p u tea s n tre p rin d o
ac iu n e cap ab il s n elin iteasc serio s S tatul M ajo r g erm an . Ei ab ia reu eau s
fu rn izeze forele ncccsarc ap rto rilo r E g ip tu lu i, am en in ate dc tru p ele lui
R om m cl.
D up o an aliz am n u n it a p ro d u cici dc rzboi am crica n c, Jo d l fcu
co m p araia n tre fora aerian a a lia ilo r i fora a e ria n am crican . G erm a n ia
sp era s-i p stre ze su p e rio ritate a p n la capt. D ar, asu p ra etap ei fin ale, Jo d l
nu in sist. n tim pul n tln irilo r p rcccd cn tc, sp e cia listu l O K W -u lu i trasa se
n to td ea u n a, n linii gen erale, planul m ilita r pc ca rc G erm a n ia i p ro p u sese
s-l u rm eze pen tru a aju n g e la v icto ria final. F icc arc ac iu n e v ita l nu fu sese,
n trecu t, d c c t o etap spre dczn o d m n t. D c ac ea st d at, Jo d l sc m u lu m e a s
afirm e ex isten a unui d ez ec h ilib ru n favoarea fo relo r g erm a n e i s asig u re c
R cich -u l d isp u n e a dc m ijlo acele n cccsarc pentru c a ech ilib ru l s nu sc rup n
d efa v o area sa.
L o g ic, A n to n cscu rem arc fap tu l c d ac G erm a n ia reu e a s m e arg la
eg a lita te cu fo rele crc scn d c ale inam icului, m axim um p e ca rc l p u te a sp era
era un incci nul i nu o b in e rea victoriei. C um se g n d c au s p u n ca p t
rz b o iu lu i? G erm a n ia avea n ved ere o so lu ie p o litic , p ac ea se p arat cu u nul
d in cei doi ad v ersari ai si sau un co m prom is pc to a t lin ia? n a c e st c a z , n
c a litate a sa d c aliat, R o m nia treb u ia s fie p u s la cu re n t cu in te n iile
B e rlin u lu i i cu d e m e rsu rile c c a r fi fo st d e ja n tr e p rin s e , m ai a le s n

e v e n tu a lita te a cnd R cich -u l ar fi a v u t n ved ere un c o m p ro m is cu R u sia. n


co m u n ica te le so v ie tic e , ex p re sia cei doi in am ici re v e n e a ca un lei-m o tiv .
R o m n ia, c a re era vizat ca al d o ilea d u m an , nu p u te a s fie ex c lu s d c la
tratativ e. A nto n cscu sc grbi s ad auge c el nu sftu ia d elo c p en tru o asem e n ea
so lu ie, cci, d ac e ra v orba de un co m p ro m is, acesta tre b u ia c u ta t m ai c u rn d
n p arte a an g lo - sa x o n ilo r, carc puteau av e a in te res d e a fi e lib erai d e fro n tu l
a tla n tic , pentru a sc co n c en tra asu p ra Ja p o n iei.
Jodl tcu, n c u rc at. P o litic a nu in ea de reso rtu l su. H itlc r treb u ia s
rsp u n d . F iihrcr-u! d d u im e d ia t asig u r ri c n u in te n io n a , n ic i p e n tru
m o m en t, nici p entru m ai trziu, o so lu ie p o litic. V iito ru l sc va co n stru i n
zg o m otul arm e lo r i el nu sc gn d ea s-i retrag cu v n tu l. C a i n p e rio a d ele
de p ace, nici pc tim p dc rzboi nim eni nu p utea s fac p ro feii d c lu n g d u rat,
n afa r d o ar dc arlatan i i dc p rezicto rii av en tu rieri. V or fi, d esig u r, cu lm i i
cd eri in eren te o ric re i aciuni um ane, fie c ca a r fi e c o n o m ic sau p o litic,
p u b lic ori p riv at, c iv il sau m ilitar. C e ea ce im porta, n p rim u l rn d , e ra dc
a sc p u tea face fa situ aiilo r su ccesiv e, pc m sur ce lu p ta se d esf u ra i, n
al d o ilea rnd, dc a se p stra n eatin s c re d in a n v icto ria final. Nu p en tru
a sem e n ea d isc u rsu ri ccruse A ntoncscu s-l vad p e H itlcr. C u un g est d e
n erv o z itate, cl n tre ru p se tirada. S nt aici tocm ai p en tru a stu d ia u na d in
situ aiile crc ale d c rz b o i, m ai ales ac cc a a tru p elo r n o astre , p rea d ep rtate dc
b az ele lor i am en in ate s fie d esp rite dc sp a tele fro n tu lu i, sp u se m arealu l.
Ei am inti apoi o fe n siv a lui T im o en k o , n tre Don i V o lg a, c a rc reu ise s
zd ru n c in e parial sistem e le d efen siv e im p ro v iz ate d c g erm an i i rom ni n tre
cclc do u fronturi. D ac aceast o fen siv era com p lo tat p rin lr-u n atac la sud
d c S talin g rad , un d e p o z iiile ro m n e ti, cum se artase d eja, erau in cap ab ile
d c a facc fa, cclc num ai cin cizcci dc d iv izii c a rc sc g seau n o ra riscau s fie
n c ercu ite. Cu o n cp lccrc v izib il, H itlcr reveni asu p ra u nui su b ie c t pc c a rc i
so co tea deja ep u izat. P entru a-1 n d e p rta d efin itiv , cl sc o ase din sacu l su,
n to td ea u n a plin dc arg u m e n te, noi m ijlo ace dc co n v in g crc. A firm c p o se d
in fo rm aii p rccisc du p carc o fen siv a lui T im o e n k o a r fi fo st u ltim a te n tativ
rus n a in te dc p r sirea S talin g rad u lu i. n ctcv a zile, nu sc v a m ai vorbi d c ca.
A tu n ci, o d at cu a tin g erea p rim ului o b ic ctiv al cam p a n iei, sc v a p u tea relu a
d iscu ia. D ar, p entru m om ent, nu trebuiau s sc m ai a tin g d c p lan u l dc
cam p an ie afla t n cx ccu tarc. El i prom ise solem n lui A n to n cscu s l in v ite la o
n o u n tln irc, dc n d a t ce m om entul dc a lua a lte h o t rri va fi sosit. A ccsta
p u te a s aib loc ch iar la S talingrad. M arealul fu d c ac o rd , fr a ren u n a
totui la rezervele sale. D esigur, d ar douzcci i cin ci dc d iv iz ii nu rep rez in t
d ec t zcce la sul din forele an g a ja te n rsrit. D oar n fu n cic d c clc vd cu
rzb o iu l i, d esig u r, am un unghi dc vedere parial, d a r p e n tru m o m en t clc
fo rm eaz to a t arm a ta rom n, sp u se cl. P ericu lo as im p ru d en : H itlc r
p retin se im ed iat c, fcn d un efo rt, R o m n ia a r p u te a p u n e p c p ic io are zccc
noi d iv iz ii. D ar, ascu ltn d rsp u n su l lui A n to n cscu , F iih rcr-u l nu avu nici un
m otiv s sc fclicite p en tru kicca sa. M arealu l i am in ti n u m ru l e x a c t al
u n it ilo r u n gare p u se la d isp o z iia co a liiei i p o z iia B u lg a rie i, ca rc cu
asen tim en tu l B e rlin u lu i, i p stra a rm a ta intact. n tre ac cli doi in am ici
v irtu ali, R o m nia nu p u tea s-i risip e asc to a te resu rsele m ilitare. R eich -u l

s-a fcu i g ara n t al fro n tierelo r v o astre. N u av ei de cc s v tem ei , sp u se


H itlcr. D u m n eav o astr repetai p o p o ru lu i germ an c treb u ie s rm n stp n
al p ro p riu lu i su destin. Fr a v pu n e la n d o ia l g ara n ia, p refer ca R o m n ia
s-i p streze, i ca, stp n irca a su p ra destin u lu i su. i ap o i, fro n tie re le pc
carc ni le-ai g ara n tat nu coresp u n d lim itei sp aiale pc ca rc p o p o ru l ro m n este
n d rep t s o rcv e n d icc , rsp u n se A ntonescu. H iller nu m ai insist. E l tia p rea
bine la cc s-ar fi expus. D in p arte a sa, A ntonescu so c o tin d atm o sfera d estu l de
n c o rd a t , ren u n s m ai d ez v o lte d atele pro b lem ei. Fu rn d u i lui H itlcr s reia
d iscu ia. D ac aliaii ar reui s restab ileasc ech ilib ru l n profitul lor, rzb o iu l
va fi d ccis n final dc elem e n te le noi pc carc G erm an ia le-ar face s in te rv in la
m o m en tul dorit. n 1914, lu p ta a n c e p u t cu un arm a m en t p e n tru a se te rm in a cu
altul. i a c c st rzboi, p retindea H itlcr, va sfri prin in te rv en ia pc c m p u rilc
d c lupt a unor m ijlo acc de lupt p n acum n ccu n o scu tc. T re b u ie s sc p stre ze
n c re d erea n spiritu l inventiv al germ anilor. In dustria R eich -u lu i era p c pu n ctu l
d c a p une pe a n tier o arm carc va rsturna c o m p le t re g u lile artei m ilitare
trad iio n ale. i, din nou, pentru a vorbi de v iitor, H itlc r rev en i cu ctcv a seco le
n urm . El ev o c tim p u rile cnd arm atele nu n tre b u in a u pentru a sc lupta
d cc t fo ra m u scu lar i p relu n g irea acesteia, sp ad a sau lancea. A poi a ju n se la
p ro icctilc. D ar acestea p straser luptei ca ractcru l su o b in u it. E le nu fceau
dccL s slbeasc p u te re a dc rezisten a inam icu lu i, m rin d astfel a n sele
a tac ato ru lu i. P uti, m itraliere, artilerie i b o m b a rd a m en te a e rien e nu erau d cc t
au x ilia re . E le uurau atacul infanteriei. n cu rn d , va so si ziu a cn d a rm a ta dc
u scat va d isp re a, ca i cavalcrii n arm u r. T eh n icia n u l va n lo c u i so ld atu l.
D up c o n cep ia curent, o m n d c oam eni, ntr-un ad p o st, vor fi m ai p u tern ici
d cc t o arm a t n u m e ro a s i b in e ec h ip a t. O m ul nu sc n d re a p t sp re
H crrsch aft d e r M asscn ,0\ ci spre su p rem a ia tiin e i. T im p u l m a jo rit ii
d em o cratice i al puterii m u n cito reti va fi atunci rev o lu t. U n sin g u r p rin cip iu
i va gsi ju stific a re a n faa istorici: p rincipiul co n d u c to r .
D up aceast pro feie, nu m ai era altccv a d c fcu t d cc t s n c aezm la
m as. N c n a p o iarm , n grup m ic, n su fra g eria F iihrer-u lu i. C a i la ca rticru l
su g eneral dc pc frontul cc n tral, i aci cam crclc nu p rez en ta u nici un e le m e n t
dem n d c a fi m enionat. Interiorul am intea dc lo c u in c ic g erm an e ru stic c. T c-ai
fi c re z u t u n d e v a n tr-u n c m in p en tru H itlc rJu g cn d . M a sa era a ra n ja t cu
m u lt sim p lita te. n a c e st loc unde, n afa r dc F u n k m o d e l10S, nu lo c u ia nici o
fem eie, sc lipseau dc faa dc m as i dc alte o b ic ctc ca re a r fi im p lica t o g rij
prea d eo seb it. T otul trda sim p lita tea stilu lu i dc v ia a lui H itlcr. P rin a c c st
fap t, p erso n a ju l nu ap rea d cc t i m ai h alucinant. n m ijlo cu l c u rte n ilo r si,
ptini d c rv n s-i ghiecasc ccle m ai m ici d o rin e , ac est om n c h is n sin e nu
su p o rta nici un am cstcc n spaiul su intim . O rd in ele, ca rc ad esea nu e ra u d c c t
o su rp riz p entru colaboratorii si cei mai ap ro p ia i, erau sin g u ra lor p u n te dc
leg tu r. R ib b cn tro p sc strd u ia s n tre in co n v o rb irea n tim pul m esei,
d cb itn d p la titu d in i i la n sn d u -sc n co n sid eraii pe carc G o eb b c ls - ac ca st
m itra lie r in te le ctu a l , cum l nu m ea m arealul A n to n escu - le elim in a se
d esig u r dc m ult din arsenalul su p ro p ag a n d istic . H itlcr era ccl m ai m o d est
d in tre toi co m ese n ii. E l p rea s fi uitat dc toi i, m e ste en d u -i m ainal
b u catele, p re a s-i rum ege p ro p riile gnduri. C a i cum a r fi re v e n it dc

u n d ev a dc d ep arte, el sc prefcu o d a t sau dc dou ori c ascu lt d isc u iile,


ap o i, d cc cp io n at, nu sc m ai ocu p d c c t de fa rfu ria sa. In cap ab il dc a lu a p arte
la o co n v e rsaie, dc n d a t cc nu sc m ai d iscu ta p o litic , H itle r, d ei p rez id a
m ase, p rea un intrus, o rud srac, cc nu n d r z n e te s ia cu v n tu l. D ev en it
n er b d to r, cl d o rea ca d ejunul s sc te rm in e c t m ai c u rn d p o sib il.
n a fa r dc civ a germ ani alei p en tru a ne n so i n tim p u l p lim b rii p e
ca rc m arealul A nto n escu i ex p rim ase d o rin a s o fac d u p m as, toat
lu m ea l urm pc I-Iitlcr n biroul su. N oua n tre v e d e re treb u ia s n c e a p la ora
trei. D c do u ori, ac clai SS veni s-l ro ag e pe A n to n escu s m ai aib rb d a re i
era d eja n tu n e ric cnd F iihrcr-ul i co n c cd ic pc c o lab o rato rii si p en tru a-1
p rim i iari pe C o n d u cto r -u l R o m n iei. D ac v reo d a t c c a la lt tab r a r
o b in e victo ria , sp u se se H itler n ultim ul su d isc u rs (la 30 se p tem b rie 1942),
m rtu risin d astfel c a c ea st p ersp e ctiv nu trebu ia s fie co n sid e ra t ca
im p o sibil. Ea l p reo c u p a, i c u v in te le lui A nto n cscu a su p ra unei so lu ii
p o liticc au avut rsu n e t n m in tea F iihrcr-ului. P o litica sim p list a m arealu lu i
ce su sin ea c din m o m en t cc rzboiul nu mai putea fi c tig a t treb u ia s sc
n c erce n c h e ie re a pcii, nu era ac e e a a lui H itler. M o d ific ai, p en tru un
m o m en t, a c e a st b le ste m a t hart a d m in istra tiv a lu m ii , sp u se c l, i
n c erca i s v n c h ip u ii un glob p c carc g eo g ra fii i-au d at o ste n ea l s traseze
c c n lrc lc dc p u te re ale lum ii, asem en ea lin iilo r dc for ale u nui cm p m ag n etic.
V ei o b se rv a atunci c e x ist n lum e cinci cen trc d c co n c en lra rc a en erg ici:
unul n S tatele U n ite, altu l, p ro b lem atic , n M arca B rita n ic , al treilea n
ccn tru l E uro p ei, av n d ca nuclcu p rincipal G erm a n ia, apoi p u te re a v irtu a l a
U n iu n ii S o v icticc, i n cele din urm , cea a Ja p o n iei. D in fiec are d in aceste
c e n tre em an raz e-fo r, ca rc sc n tin d n spaiu l n c o n ju r to r. C o n flic te le sc
p ro d u c la intcrscciifc liniilor. A colo sare se n te ia c a rc a p rin d e fo cu l. L ogic,
co n flictu l s-a ivit n spaiul n carc ce n trele dc fo rj sn t c c lc m ai ap ro p ia te
un ele dc altele: E u ro p a. L upta carc sc d u cc acum sc p o art d c c tre R u sia i
M arca B ritanic, p en tru a elim in a cm p u rilc dc for eu ro p e n e, d o m in a te de
G erm an ia, cca m ai m arc p u te re co n tin en tal . D ac ac e a st n c e rc a re a r reu i,
co n tin en tu l no stru i-ar pierd e pc veci fora carc l face n stare s-i afirm e
rolul su dc prim plan, n lum e. T oate p o p o are le din sp aiu l n o stru ar trebui s
sc altu re luptei pc ca rc o ducem noi, n v o in a co m u n d e a sa lv a E u ro p a . Ei
toi sn t tot a a dc in te resa i ca i G erm a n ia. N um ai n aiv ii p o t c re d c c a r fi
d o a r o d isp u t n tre R cich i M arca B rita n ic p en tru h e g e m o n ia p c co n tin c n t.
n re a lita te , Im p eriu l b rita n ic este d eja n v in s. C m p u l su d c fo r a fo st
e lim in a t i inclus n cel al S ta te lo r U n ite. S fo lo sim lim b a ju l lor: C h u rc h ill nu
m ai cslc d c c t Q u islin g -u l lui R o o scv clt. n faa a c e s to r re a lit i o b ie c tiv e este
za d arn ic s d isc u i dc id e o lo g ii, dc l'ilic sau fobie. P u tei s fii c l v c to f ili106,
sp re ex e m p lu , n im e n i nu v m p ie d ic , d a r la cc v -ar serv i a c e a sta ? . V n tre b
cin e p o ate s p retin d acum c v o rb e te n n u m e le E u ro p e i? F ra n a ? E a s-a
d o v e d it tot aa dc sla b ca i P o lo n ia. C um vrei s c d ific a i E u ro p a p c o
p u te re ca rc n -a re z ista t G erm a n iei m ai m u lt dc zece z ile ? F a p t e s te c , n
su sin e re a r z b o iu lu i m odern ex ist un a lt e le m e n t ca rc in te rv in e . M o b iliz a re a
tu tu ro r re su rse lo r ad u c c o c re te re c o n s id e ra b il a p u te rii. n tim p d c 10 ani dc
p ac e nu sc re a liz e a z p ro g re se c o m p a ra b ile ce lo r o b in u te n tr-u n an dc

rz b o i. R a d ia ia un u i cm p dc fo r m re te to tu l n tr-u n ritm a c c c lc ra t.
N ic io d a t G e rm a n ia din 1939 n -a r fi re v e n d ic a t su p re m a ia a s u p ra sp a iu lu i
p e c a rc l c o n tro le a z acum . F o ra n o a s tr n c -a r fi p ru t in su fic ie n t L o g ic ,
v e le it ile cre sc p ro p o rio n a l cu sp o rire a F o re i. D a c n 1939 s-ar fi p u tu t
n c m p ri g lo b u l n tre m a rile p u te ri, a s t z i, sub e fe c tu l a c e stu i p ro c e s d e
c re te re , o ase m e n e a so lu ie nu m ai ap are p o sib il. L e v ia ta n ii107 sn t c o n s trn i
s sc n im ic e a sc . C u m v rei s d elim itai a st z i c o m p e te n a fie c re i p u te ri,
atu n ci cn d a c e a st lim ita re nu a fost p o sib il n a in te d e r z b o i, n tr-u n
m o m e n t cn d fie c a re d in tre ac tu a lii co m b a ta n i nu re p re z e n ta d c c t ju m ta te
d in fo ra p c c a re o re p re z in t a st z i? A i v o rb it azi d im in e a dc m c c i n u l.
A stzi este v o rb a dc un co n cu rs e lim in a to riu , p en tru a n tre b u in a te rm in o lo g ia
v o a s tr sp o rtiv . S n lcm acum n se m ifin a l . S au v om reui s e lim in m
S tate le U n ite i S o v iete le , sau va treb u i s fim noi e lim in a i d c d n ii, p e n tru
a d isp u ta m p re u n m arca fin al a c o m p e tiie i m o n d ia le . R zb o iu l a n c c p u t
cu sco p u ri lim ita te. A st zi, o b ie c tiv e le sale sn t n e m rg in ite .
S p u n eai n c azi d im in ea c sco p u l r z b o iu lu i rii v o a stre v a fi
n e lim ita t. S c u z a i-m , e ste un lim b aj pc ca re nu re u e sc s-l n e le g . n cc este
el o are d ife rit dc ccl al G erm a n iei? A n to n c sc u sc g rb i s-l l m u re a s c p c
F iih rer. P o p o ra l ro m n a p ro b a rz b o iu l m p o triv a R u siei S o v ie tic e . C h ia r
o p o z iia se b u c u ra se dc re a lip irc a B a sara b iei i a n o rd u lu i B u c o v in e i. D ar,
d u p ca, c a m p a n ia d in c o lo dc a c e s te lim ite a r fi p ie rd u t o ric e sen s. D c cc
to le rai a c tiv ita te a lui M a n iu ? , n tre b H itle r. E l sc s tr d u ie te m e re u s
sl b e a sc re z iste n a fro n tu lu i in te rio r - P n ce R o m n ia i va fi re c u c e rit
to a te te rito riile c a re i-au fost sm u lse , r sp u n se A n to n e sc u , eu n u am
a u to rita te a m o ral dc, a p ro c e d a a ltfe l . H itle r, n fa a a m e n in rii u n ei noi
e v o c ri a p ro b le m e i T ra n silv a n ie i, ren u n , n m od n e le p t. A n to n e sc u p u tu
s c o n tin u e. M arca B rita n ic i S ta te le U nite nu au a v u t n ic ic n d n ic i ccl m ai
m ic g est o stil fa dc R o m n ia . P o p o ru l rom n nu sc c o n s id e r d eci n rz b o i
d c c t cu U n iu n ea S o v ietic . M a re alu l d c c la r c era c o n tie n t d e ro lu l
p re p o n d e re n t al G erm an ici pc co n tin e n t, d ar m rtu ris e a n ac elai tim p c nu
era n m su r s m o b iliz e z e a ra sa d o a r p en tru a a p ra n o u a o rd in e p c c a rc
A xa voia s o in stau rez e n E u ro p a . P en tru so id a tu l ro m n , lu p ta a rc u n sen s
c t tim p este d u s co n tra S o v iete lo r. A lia n a cu R e ic h -u l i g sea ju s tific a re a
m a jo r n fap tu l c n u m a i d a to rit p u te rii g erm a n e sc p u te a sp e ra e lim in a re a
p eric o lu lu i ru sesc . C rcd c i-m , d a c ai fi rm a s n to v r ia iui S ta lin ,
sp u se A n to n e s c u , nu ai fi g sit d e c t o p o rtu n iti o ri n eb u n i p en tru a face
p o litic a v o a s tr n R o m n ia . T o tu i , re p lic H itle r, c h ia r d u m n e a v o a str
ai a d e ra t la p a c tu l trip a rtit n tr-o cp o c n ca rc co n flic tu l cu U R S S n c n u e ra
d ec is . C in e v sp u n e c, n acel m o m e n t, nu eram i cu un o p o rtu n is t? ,
n tre b A n to n cscu . P c rv itin a s -i fi p ie rd u t oare c fc c tu l a su p ra siste m u lu i
n e rv o s al lu i H itler? n tre b a re a lui A n to n cscu r m a se f r rsp u n s. D isc u ia
n c et . A tu n ci cnd m em b rii su itei m a re alu lu i fu r in tro d u i n n c p e re
p en tru a a s c u lta d isc u rsu l o b in u it, v ocea F iih rcr-u lu i e ra v o a la t i r g u it ,
c a c e a a u nui d ro g at. W ir w erd en d ic R u ssen sc h la g e n d a ss d ic d c r ... 108 A m
av u t im p re sia c v oia s spun: D as der T cnfc! .hoit 109 dar i rev en i i
term in fraza cu refrenul obinuit: dass die sich nie m eh r erh eb en ".

Cc diferen ntre m asa m odest a lui H itler i ospul pe carc ni-1 oferi a
d o u a zi R ibbcntrop, la castelul su situat n apropierea C artieru lu i G eneral! D ar
luxul carc l nconjura pc m inistrul dc externe plea n ain tea fastului d e p arv en it
p rin ca rc R c ic h sm arsh a ll G o rin g se str d u ia s-i e p a te z e v iz ita to rii, la
K arin-H all, aproape d c B erlin, unde delfinul R c ic h -u lu i111 i sta b ilise reedina.
O b iectele de art sc ngrm deau n vastele sli carc form au ap artam en tele sale
private, ca ntr-o sal dc vnzarc la licitaie. Cel pc care p ro p ag an d a lui G o eb b els
l num ea papa G oring pusese s sc graveze pc tacm u rilc d e au r d c la m as
blazonul fam iliei sale. A cest blazon sc v edea mai peste tot, n accast locuin.
G oring era m ndru dc ascendena sa, care nu era vestit, d ar, d u p p ro p riile sale
spuse, foarte vcchc. C avalerul H erm ann von G oring sem n a n acelai tim p cu
un industria reccnt m b o g it i cu un d escendent dircct al Iui A ugust ccl T are.
La m as, el nu bea dcct bere, d ar aceasta i era servit n tr-o cu p dc aur.
G erm an ia a p ie rd u t rz b o iu l , sp u se A n to n escu , ca o co n c lu z ie Ia
v iz ita sa, n trenul ca rc n e d u cea pc d rum ul dc n to a rcere . A cu m treb u ie s ne
co n cen trm efo rtu rile ca s nu-1 pierdem pc al nostru.

CAPITOLUL VH

De la Stalingrad Ia, R o m a

L a 30 o cto m b ric, co m u n ica tu l dc rz b o i g e rm a n a n u n a c u c e rire a


o rau lu i N alc ik tic ctre Lrupclc alp in e ro m n e. E ra p rim u l re z u lta t c o n c re t al
noii o fen siv e lansat dc H itlcr n C aucaz, d a r to to d a t i u ltim ul su c ce s
n re g istra t n 1942 de arm a tele co a liz ate. A -l atribui ex c lu siv u n itilo r ro m n e ,
aa cum o fcea com unicatul O K W , era inexact. n re a lita te , d o u re g im e n te
d c v n to ri dc m u n te rom ni co n stitu iser cen tru l dc g ra v ita te al atac u lu i. D ar
ele fu sese r putern ic sprijin ite dc artilerie i trupele sp e cia le g erm an e. A
m in im aliza co n trib u ia G erm an iei nu intra n o b ic eiu rile co m an d a m en tu lu i
W eh rrn ach t-ului. D ar H itlc r voia, n urm a rez erv elo r fo rm u late d e A n to n escu
asu p ra sen su lu i p articip rii ro m n e n rzb o i, s a firm e n c o d at, n faa
lum ii le g tu rile solid e ca re ne uneau cu soarta G erm an ici. n a in te a u ltim ei
v izite a m a realu lu i la C artierul G eneral , g erm an ii fo lo sise r tot felu i d c
fo rm u le de ca m u flaj p entru a nu ad u cc la cu n o tin a o p in ie i p u b licc d in R cich
co n trib u ia arm atei ro m n e la lupte. A tunci cnd n tre b u in a u n co m u n ica te le
lor fo rm u la tru p ele aliate era v orba n to td ea u n a dc ro m n i. S tatu l n o stru
m ajo r p ro testase a d e se a cu p riv ire la accst subiect. N ici ta c tic a o p u s nu av ea
un efe ct m ai bun la B u c u rcti, n tr-u n m o m en t cnd c o a rd a e ra n tin s p este
m su r. T im o e n k o a ta c a m ereu n tre V o lg a i D on. C e le 7 2 0 .0 0 0 to n e
scu fu n d ate dc sub m arin e, n o cto m b rie, lsau B u cu retiu l in d iferen t. C n d
R o m m cl i n c cp u retrag e re a sub presiu n ea A rm atei a o p ta en g lez e i cn d ,
d u p ctev a zile, .am ericanii d eb arcar n A frica d c N o rd , R o m n ia era n
srb to are. n a fa ra R u siei i R e ic h -u lu i, o a treia p u te re se ap ro p ia d c E u ro p a.
B u cu ria nu e ra tu lb u ra t d cc t de team a ca g erm a n ii, fa de p erico lu l ca rc se
m a n ifesta n M cd itcran a, s nu-i m ai retrag din tru p ele d c la rs rit, n loc s
n t re a sc a c e st fro n t a tt dc am en in at.
L a S talin g ra d , p lo aia cd ea fr n c e ta re de d o u lu n i, red u cn d m u lt
ac tiv itatea ae rian , singurul d om eniu n care atac ato rii av eau un av an taj fa dc
cei ased iai. R uii aru n cau n ec o n te n it noi trupe n aciu n c. A b ia era d istru s un
co n tin g cn t dc ap rto ri, c un a ltu l, p ro asp t, relu a p o z iiile . P lccai dc p c linia
H ark o v - T ag an ro g i luptnd dc patru luni, g erm an ii i ro m n ii erau d eja
isto v ii. Ei se gseau n a in te a unei m ase de oam en i ca rc sc ren n o ia m ereu ,
av nd n fav o area sa su p e rio ritate a b lin d a te lo r i a rtilerie i i b u c u rn d u -se dc
p u n ctc d e sp rijin fo rtificate p re g tite d in a in te , cu to a t a rta d e ca m u flaj

so v ie tic . F ic c a rc p a s n a in te era un risc n plus. G ru p u rile d c ca sc , o d a t


m p re su ra te , s reau n ae r, n g ro p n d la o la lt a ta c a n i i a p r to ri ca re trg eau
n c d c la e ta je le su p e rio a re . A p o i, b lin d a te le s o v ie tic e c u r a u lo c u l,
tra n sfo rm a t n ru in e. N u m ai e ra p o sib il s te retrag i n no man's landoul din
sp ate. U rm rire a fo re lo r d u m a n e a r fi tra n sfo rm a t n d e ru t re tra g e re a
tru p elo r, care erau n c i m ai d ez av a n ta jate , d a to rit in fe rio rit ii lor, p e un
teren d esco p erit, d c c t n ora. A sem enea unui om c a re n c e a rc s g u re asc
un zid im ens cc am en in s se p rb u easc p este e l, so ld a ii lu p ta u cu fu rie i
d isp e ra re. E p u izai ad v e rsaru l , o rd o n ase S talin. E fo rtu l su p rao m e n esc pe
care co m an d am en tu l l c e ru se tru p elo r n o astre a fcu t clin a c e s t o rd in un fapt
m p lin ii. P rin s n c a p ca n a sp aiu lu i, arm a ta se n c p n a s ev ite in e v itab ilu l.
L u m ea se um plea dc ad m iraie fa dc cro ic ii ap rto ri ai S lalin g ra d u lu i, dar
W a lk y riilc 1,2 i ale se se r d esig u r eroii lor din rn d u rile d ec im a le a le te u to n ilo r
i ran ilo r dc pc D unre. R bdarea, rez iste n a i cu raju l lo r au fo st, cu
ad e v rat, su p rao m en eti.
L a 18 n o iem b rie, A ntoncscu trim ise ultim ul su m esaj d c n elin ite lui
H itlcr. El presim ea ca ta stro fa im inent. R uii d ec la n ar atacu l lo r d in aceast
step a ca lm u c ilo r, pc ca re H itlc r o so c o tca inapt s c o n stitu ie b az a unei
a ciu n i o fen siv e. Ei triu m far rep ed e asu p ra slab elo r n o astre d iv iz ii. P e D on,
p c D o n e, n tr-u n h ao s dc n c d c sc ris, co m a n d a m e n tu l nu m ai re u e a s
sta b ile asc unde e ra u liniile aliate i unde acelea ale in a m ic u lu i. A rm atele
ro m n i germ an se d escurajau. Nu m ai era v orba d e o bre. n tre g u l fro n t se
p u lv e rizase. R uii ar fi pu tu t s n a in te ze atu n ci, fr a se lovi d c o ap rare
o rg an iz at , pn n inim a U crainei i dc ac ea st d at, ei nu m ai erau n
im p o sib ilitate dc a o facc, ca n d e c em b rie 1941, cn d fro n tu l g erm an se
p rb u ise pentru p rim a dat. A rm ata R oie era acum mai p u te rn ic d c c t la
n c ep u tu l rzboiului. T an c u rilc am erica n e, ca re i fceau a p a riia p c c m p u l dc
lupt, le ddeau p o sib ilita tea s strp u n g lin iile inam ice. R u ii nu n e le se r
dc n d a t a m p lo a re a d e z a s tru lu i g e rm a n i se m u lu m ir s u rm re a sc
o b ic ciiv cle lim itate pc care i le p ropuseser dc la n ccp u t. A tacul lui T im o en k o
n a in ta ca o av alan n tre V olga i D on, apoi, d ep in d m a re le c o t a l a c est
ultim fluviu, se n d re p ta h o l rl spre R ostov. P rim ul o b ie ctiv , d c a n c ercu i
arm a tele dc la S lalin g rad , fusese d eja atin s n c n a in te d c 1 d ec em b rie . M ai
m u lt d c treizeci dc d iv izii g erm ane i ro m n e nu m ai pu teau fi a p ro v iz io n a te
d c c t p c c a lc a acru lu i. n m od ev id en t ruii, n a in ln d sp re M arca d c A zov,
v oiau s p u n n ir-o situ aie id en tic arm ata aliat ca rc n a in ta se n C au caz.
D ac T im o e n k o s-ar fi n d re p ta t h o trt spre vest, cl nu a r fi n tln it nici o
re z is te n se rio a s , d a r, la acea d at statul m ajo r rus su fe re a n c d c in flu en a
p restig iu lu i O K W . T o ate o fen siv e le so v ie tic e av e au o b ie c liv c lim itate. E le
p re au s u rm rea sc mai curnd scopul dc a n d e p rta pc ad v e rsari p n n ziu a
in terv en iei an g lo sa x o n ilo r n conflict. n a ltu l c o m a n d a m e n t al A rm atei
R o ii nu se crc d ea n stare s n v in g W c h rm ac h t-u l. C t d e sp re g erm a n i i
aliaii lor, acetia nu m ai aveau a lt p reo c u p are d c c t s -i d e sc h id un drum
spre vest. R etrag e re a se fcea n tr-o d ez o rd in e co m p let, cel m ai a d e se a n
g ru p u ri m ici i nu m ai rareo ri n u n it i n tre g i, fr v reu n p la n i fr
co m u n ica re cu statu l m ajor. D c obicei, so ld atu l nu tia d a c d ru m u l e ra d eja

tiat dc inam ic sau d ac m ai era n c liber. C entrul dc ad u n a re al c e lo r ce


fugeau era H arkov. O am enii notri ajungeau aco lo n g ru p e m ici. Ei trav e rsase r
un sp aiu d c p este cinci su te dc k ilo m etri, prin lin iile ru seti i p rin tre v ie sp arele
d c p artizan i. A ceste rm ie ale arm atei care n c e p u se o fe n siv a la 2 iu lie se
n g h e su ia u n g ar. T re n u rile cu d irecia sp re vest erau lu ate cu asalt d c so ld a ii
carc, tim p dc o lun, rt ciser fr o rdine i fr co m an d a n i. N u m ai d ato rit
h azard u lu i i nu unor m icri prescrise dc un co m an d a m en t, a ju n sese r p n
aici. D iscip lin a, ierarh ia nu m ai contau. Ei hotrr, dc cap u l lor, s se
n a p o iez e n p atrie. P rim ii carc au reu it s-i repun tru p ele su b co n tro l au fost
germ an ii. C u ta len tu l lor dc o rg an izare, ci sc o cu p ar d e re fa c e re a u n it ilo r,
v rsn d u -i p c cci scp ai din d iv iz iile n im icite la ce lc care m ai p stra u in ta ct o
p arte a e fe c tiv e lo r lor. P entru ro m n i, acecai o p era iu n e a r fi fo st im p o sib il.
C e a m ai m are p a rte a sta te lo r m ajore a m arilor uniti c z u se n cap tiv itate.
P ractic, co rp u l nostru e x p e d iio n a r nu mai exista. D eruta era to tal. G erm a n ii
v ru r s resta b ile asc ci n ii o rd in ea n rn d u rilc a liailo r. W e h rm ach t-u l
p rim i o rdin s d esch id focul asu p ra ro m n ilo r i ita lie n ilo r ca re n c e rc a u s ia
cu asa lt tren u rile ce p lecau din H arkov i din alic cen trc ale U crain ei, sp re v est.
D ar a tran sfo rm a o tru p n d ez o rd in e co m p let n un iti co m b ata n te era o
im p o s ib ilita te . n e ln d v ig ile n a g e rm a n ilo r, so ld a ii n o tri, n s tr n s
c o lab o rare cu italien ii, prseau ccn trcle de reg ru p are p en tru a p leca pc jo s,
d ac nu reueau s g sca sc m ijlo ace d c transport. R e acia g erm an fu b ru lal.
C o n sid crn d u -i p c fugari ca d ez erto ri, ei i m p u cau pe toi cei izolai carc
rtccau pc dru m u rile U crainci. P en tru soldaii ro m n i, rz b o iu l e ra p ierd u t.
T reb u iau s sc n a p o iez e n R o m n ia, era sing u ru l m ijlo c d c a nu cd ca
p rizo n ieri n m in ilc ruilor. C ci ca rc veneau dc pc fro n t tiau c n tre A rm ata
R o ie i te rito riu l nostru nu ex ista nici o p ro tc c ic , n a fa ra im en sitii.
A rm atele din S talingrad m ai rezistau nc. A vio an ele carc a tc r'riu pc
aeroportul im provizat din m ijlocul oraului erau singurul m ijloc dc co m u -n icare
cu ara. A cest pod aerian funciona dc mai bine dc o lun i ju m tate. G eneralul
T tran u, com andantul ef a! u n itilor rom ne, adresa prin ficcarc cu rier adio
lui M ihai A ntoncscu. El scria frum oase epistole senti-nncntalc. P reed in tele
C onsiliului i scrise c ar fi m ulum it s l revad. Fr s atep te alt n cu rajare,
g eneralul urc n prim ul avion i ajunse la B ucureti n a d o u a ju m ta te a lunii
ianuarie. M arealul era consternai. El i ordon s revin im ediat. V ei p leca
napoi chiar astzi, la S talingrad, spuse cl fr s-l p riv easc pc T tran u .
A ccsta nccrc s dea cxplicaii: E ste p referabil o fiin v ie n tre m ori, d ect
un m ort ntre cci vii, rspunse A ntoncscu, tindu-i v o rba. Intr-un acccs dc
furie, artnd ua generalului, i strig: A vei dc ales n tre plutonul dc cx ccu ie,
carc i ateapt pc toi dezertorii, i datoria dc a relua co m an d a la S talin g rad . A
doua zi, n zori, T tranu lu loc ntr-un bom bardier germ an care d eco la din
B ucureti pentru Stalingrad. A vionul trebui s aterizeze la O d cssa din cau za unui
atac dc a p o p lcx ic al g en e ralu lu i. El fu in te rn at n tr-u n sp ilal m ilila r din
T ran sn istria. S tarea sa nu sc mai am elior niciodat. O ju m ta te a co rp u lu i i
rm sese p aralizat; ntr-adevr, era un m ort ntre cci vii. C tev a zile m ai trziu,
arm atele din S talingrad, ncercuite dc mai rnull de dou luni, la o d istan de
pcslc cinci su te dc k ilo m etri dc so ld a ii cci m ai a p ro p ia i, c a p itu la u .

C am arad eria n tre W ch rm ach t i arm a tele c c lo rla lte n aiu n i era n g ro p a t
su b ru in ele ofen siv ei euate. D ar m ai in terv en i i un alt fap t, c a re co n trib u i la
sp o rirea tensiu n ii c rc scn d e n tre B erlin i B ucu reti. A ce sta a fo st m esaju l pc
care reg ele M ihai l ad res p oporului su p en tru A nul N ou. M ih ai A n to n cscu ,
cel c ru ia m arealul cu rii i p rez en ta se ac est text, p reo c u p at d e rap o rtu l
d ez astru o s asu p ra situ aiei tru p elo r n a in ta te din C a u ca z, pc ca re nici o ca lc
te re str nu Ic m ai lega d c sp atele frontului, dc asasin a tu l lui D a r la n 113, d e n frn g e rca lui R o m m cl, nu ddu o aten ie sp e cia l cu v in te lo r p e c a re su v e ra n u l
d o rea s le p ro n u n e la 1 ian u arie, la m iezul n o p ii. C u g e n e ro z ita te , re g e le
R o m n iei prop u n ea p ac ea n tre g ii lum i, cu c o n d iia ca in am icii s ren u n e s
co n tin u e un rzboi pc ca rc poporul rom n l d ezaprob a. B e rlin u l a n a liz m ai
a m n u n it d cc t M ihai A nto n cscu cc c o n in ca acest d iscu rs. U rm p ro testu l
v io le n t al lui K illin g cr, c a re invoca toate d o v ez ile dc lo ia litate p e ca rc F iih rcr-u l
le d d u se lui A nto n cscu , n c cp n d cu aju to ru l a c o rd a t m p o triv a le g io n arilo r,
filiala id co lo g ic a nazism u lu i n R o m n ia , pe carc a ab a n d o n a t-o p en tru a
rrn n c cre d in cio s cu v n tu lu i dat lui A nto n cscu la 23 n o ie m b rie 1940 dc a cld i
rap o rtu rile d in tre cclc d o u ri pc n c rc d c rc a carc treb u ia s d o m n e asc n tre
cei doi efi i carc am in tea c R o m n ia n -a r fi p u tu t s e lib e re z e p ro v in ciile din
rsrit, fr sp rijin u l R cich-ului. El term in printr-o fra z m en it s fac o
m arc im p resie, d a r ca rc p roduse efectu l contrar: C red in a ju ra t n tre doi
so ld ai nu poate fi uitat dc n d a t cc a p a r p rim e le d ific u lt i. H itlc r nu este
om u l pc carc s-l poi aru n ca, du p c c ai p ro fitat dc el . A n to n escu sc sim i
o fen sat. El reg reta g re e a la com is de reg e dar, o d at fap tu l m p lin it, cc m ai
p u tea facc? K illin g cr ccru , n n um ele lui H itlcr, ca M a jcstatc a S a s sc
d ez av u e ze n m od p u b lic , ex p licn d c citise n faa m ic ro fo n u lu i un tex t
p reg tit dc m arealul cu rii, care nu a r fi co resp u n s a d e v ra te lo r sale idei.
A n tu raju l su ar fi p ro fitat d c b u n a sa cre d in .
S pu n ci-i lui H itlcr c sc n e a l asu p ra o m u lu i , r sp u n se A n to n cscu .
Eu nu sn t g en eralu l N edici
V inovatul, carc este fr n d o ia l b aro n u l
S trcca, va fi p ed e p sit, d ar cu nu m p o t p reta la m a sca ra d a pc ca rc m i-o
p ro p u n ei . F r s -i d ea seam a dc gafa sa, K illin g cr in sist. n loc s se
sp rijin e p c ca racteru l a u to rita r al lui A nto n cscu i s in sin u ez e c reg e le i
su b m in a a u to rita te a , el ddu in c id en tu lu i asp e c tu l unui c o n flic t H itlc r A n to n cscu . O luase pc un drum g reit i fu resp in s p o litic o s, cu un refu z
categ o ric. B aronul S trcc a fu ch cm at dc urg en la p re e d e n ia C o n siliu lu i i
co p lc it dc rep ro u ri. D c bun crc d in , cl sc d isc u lp , am in tin d c su p u se se
m ai nti icxlu! n c rim in a t cenzurii lui M ihai A ntonescu. D ai d o v a d dc sp irit
sp o rtiv , D om nule V ice p reed in te , insist m arealul cu rii, D u m n ea v o astr
sntei cel carc ai rev zu t d iscursul M ajcstii S ale. M ih ai A n to n escy nu era
d isp u s s ia asu p ra sa rsp u n d erea. D o m n u le, spuse cl, v in tc rzic s m
tratai d re p t sportiv, cu sn t p rofesor u n iv e rsitar... .
n cclc din urm , m arealul A nto n escu ccru regelui s sc d e s p a rt d c
S trcc a. S u v eran u l refu z . C o n d u c to ru l in sist i o rd o n m o b iliz a re a
baro n u lu i, carc era la v rsta cnd p u tea fi c h e m a t n ca d rele a rm a tei, n tr-o
un itate aflat pc front. D ar regele trecu peste toate i l m en in u pc S trcc a n
serv iciu l p alatului. A cest incidcnt puse c a p t d efin itiv n e le g e rii n tre su v eran

i C o n d u cto r . P rim a n en eleg ere se p ro d u sese n tre ci n tim pul verii 1942.
L a fiecare vizit pe care reg ele i re g in a m am o fceau lui A n to n escu ,
d u m in ica , la P r e d e a l115 unde C o n d u cto ru l i p etre ce a w cc k -c n d -u rilc ,
reg ele i m ai ales reg in a E len a in sistaser n za d ar s-l c o n v in g p e d ic ta to r s
p erm it reg elu i s viziteze frontul. F am ilia reg a l c o n sid e ra ca sim p le p re te x te
m o tiv ele p entru care m arealul resp in g e a aceast su g estie. A n to n escu Ic a firm a
c treb u ia s fie inut d ep a rte C oroana, p en tru a nu fi c o m p ro m is, d ac a r fi
e u a t av e n tu ra r z b o in ic a crei resp o n sa b ilitate i-o asu m ase n n tre g im e.
R e g ele co n sid era a c est refu z ca o d o v ad a faptului c A n to n escu v o ia s-i
p stre ze do ar p en tru dnsul laurii victo riei.
In c id e n te lo r care se p ro d u se se r pe fro n t i c e lu i p ro v o c a t d e m e saju l
reg al i se m ai a d u g a i g rav a c riz n rela iile c o m e rc ia le ale B u c u re tiu lu i cu
B e rlin u l. S itu a ia era dc aa n a tu r n e t se rv ic iile a m b a sa d e i g erm a n e d in
B u c u re ti se c o n s id e ra u n d re p t ite s l n u m e a s c r z b o iu l e c o n o m ic
g erm a n o - rom n. G erm an ia era n m a rc n trz ie re cu liv rrile. C o n tu l cre d ito r
al R o m n iei se ridica la treizeci dc m iliard e dc lei, iar B an ca N aio n al refu za
o rice nou c re d it pentru ex p o rtu rile spre R cich. D c d o u luni, nici un bob d c
cc rc a lc nu m ai trecu se fron tiera ro m n spre G erm ania. D e i m ai m u lt tim p
n c , d eleg aia co n d u s dc cclebrul C lo d iu s n egocia la B u c u reti fr a aju n g e
la nici un rezu ltat. T eh n ic vorbind, nu ex ista nici o so lu ie. R o m n ii ccreau ,
n a in te d c a se an g aja n discu ia unui nou ac o rd , p la ta resta n e lo r. G erm a n ii
v oiau s sc n e le a g m ai nti i s livreze pe urm . P en tru a ne fo ra m n a, ci
a m en in au s nu m ai perm it tranzitul m rfu rilo r ro m n e spre E lv e ia i S u ed ia,
su rse d c d ev ize forte p en tru B anca N aional.
P c dc alt parte, H oria S im a, eful m icrii le g io n are, re fu g ia t n
G erm an ia, unde fu sese p n atunci - pentru a face p e p la c lui A n to n escu in te rn at cu ac o liii si n tr-u n lag r dc co n c en tra re , fu rep u s n lib e rta te i
se m n alat dc sc rv iciilc ro m n e dc info rm aii, n Italia. G erm a n ii, c a rc erau
o rg a n iz a to rii ac estei c l to rii, p rin tr-o in d is c rc ic v o it , o a d u s e s e r la
cu n o tin a ag e n ilo r notri. P rin a sta ci voiau ca g u v ern u l d c la B u cu reti s
sim t c m ai d isp u n eau dc nc o rez erv , pentru ca zu l n c a rc nu ar m a n ifesta
un sp irit dc co n c iliere sa tisfcto r. n c o dat, m e to d a se d o v ed i greiii.
A n to n escu l chcm pc K illin g cr p entru a-i co m u n ica fap tu l c i c o n sid c ra
m an ev ra ca un antaj o d io s, carc l ob lig a s p u n la n d o ia l lo ia lita te a lui
H itler. Sc p are c B erlinul sc n e al iari, n ce m p riv ete , sp u se el.
C h iar dac nu a av e a d rep ta te n d ific u lt ile n o astre rec ip ro c e a c tu a le , din
p rin cip iu cu nu a ce d a n ic io d at u n o r asem en ea m eto d e .
A doua zi d im in ea am fost trez it la ora ap te d im in ea a d c un telefo n d c
la am b asa d a g erm an. K illingcr, foarte a g itai, m i ce rc a o n tre v e d e re cu
m arealu l la p rim a or, trebuind s-i co m u n ice un m esaj u rg en t al F iih rer-u lu i.
L a ora zece, l introduceam n biroul C o n d u c to ru lu i . A facerea H o ria S im a
fu e x p lic a t ca o stn g c ic a a n u m ito r sc rv ic ii a le lu i H im m lcr c a re i
p crm iscsc r aceast iniiativ, fr a cc rc p rerea lui H itler. P en tru a e v ita n
v iilo r o rice n en eleg ere, pc accast tem , n tre B u c u reti i B erlin , sc rv ic iilc
sp c cia lc ale G cstap o -u lu i ar fi fost n s rc in a te s co m it un act d e fin itiv . C a
u rm are a interveniei lor, nu s-ar m ai fi au z it v o rb in d u -sc n ic io d at d c eful

m icrii legionare. K illin g er n so e a ac estc cu v in te cu g estu ri e lo c v e n te . M n a


sa d reap t p rea s-l d ec ap itez e pc H oria S im a. Iar, n plu s, H itler, d o rn ic s
p u n ca p t tensiunii care se in filtra se n u ltim a vrem e n rap o rtu rile d in tre ce le
d o u ca p italc, l in v ita p c A ntoncscu la o no u n tre v e d e re la ca rtieru l su
gen eral.
A n to n cscu p rim i, cu co n d iia c a C lo d iu s i eful d e le g a ie i c c o n o m ic e
ro m n e s fie prezeni la ac cste n tre v ed eri. E i a r fi p u tu t a stfe l s g sea sc p e
loc un ara n jam e n t co m ercia l, care s sa tisfac pu n clcle d e v ed e re ro m n i
g erm an .
C t este de greu dc lu crat cu m a re alu l , m i sp u se K illin g e r iein d , i
cn d m g n d csc c p n la urm sc va facc din m ine apul isp ito r p en tru toate
g reu t ile . G erm an ii i d d c au scam a, n c e le din u rm , c fc u ser o p ro ast
aleg e re , sprijinindu-1 pc A ntoncscu? D esig u r c ci reg retau to at p o litic a pc
c a re o u rm aser fa dc R o m nia. A ceast c o lab o rare m odel p c c a re au v ru t-o
p en tru a da o d ez m in ire afirm a iilo r con fo rm c ro ra R cich -u l a r fi in c ap ab il s
re sp e c te d rep tu rile unui a lia t mai m ic, nu le ad u c e a nici o m u lu m ire. P iaa
ro m n e asc era plin de m rfuri in d u stria le g erm an e i ch ia r m ai b in e aso rta t ,
p o ate, d cct n a in te de rzboi. R o m n ia reu ise n ac e a st p erio a d s-i
sp o reasc p o sib ilitile sale industriale, s-i m o d ern izeze e c h ip am en tu l ag rico l
i ch ia r s co n stru iasc m ai m ulte linii ferate d c c t n tre cc!c d o u rzb o aie.
U tila ju l n tre p rin d e rilo r p etro liere fusese ren n o it recent. T o ate ac este rea liz ri
rm n cau un se cret al se rv ic iilo r eco n o m ice ale rii. O pin ia p u b lic , pc care
g erm an ii voiau cu orice p re s o n d e p rtez e d c g erm a n o fo b ia sa c ro n ic , nu se
lsa dc loc im p re sio n at dc lim bajul cifrelo r. M ai a ten t la m a n ifest rile dc
r e v o lt 'p c care von K illin g e r le lsa s a p a r n d isc u rsu rile in u te n faa
c o m p a trio ilo r si i pc c a re p re sa m in o rit ii g e rm a n e d in R o m n ia ic
rep ro d u ce a, ca sc g rb e a s ex tra g dc aici d o v ez ile im ix tiu n ii R c ic h -u lu i n
afa cerile rom ne i s-i m an ifeste n em u lu m ire a. A co lo u nde g erm a n ii sc
strd u iau s foloseasc m n u a dc ca tifea , nu sc m ai v o rb e a d c c t dc cizm a
p ru sac. M isiunile strin e i co re sp o n d en ii de p res sc fc cau eco u l acestei
stri dc lucruri i um pleau lum ea dc inform aii asu p ra o prim rii pc ca re R eich -u l
o ex e rcita asu p ra sa telitu lu i su. D escu rajat, K illin g e r m rtu risi: A m e u a t n
ten tativ a dc a ne facc iubii. A r fi trebuit s ne im punem prin team , ca n alte
p ri .
P en tru ac ea sta , era prea trziu. G erm a n ia m ai d isp u n e a n c d e o p u tere
su ficien t p entru a-1 cum ini pc A nto n cscu , d a r n urm a unei aciu n i b ru tale
co n tra R o m niei ar fi p ierd u t sp eran a dc a-i m en in e so ld a ii p e fro n tu l dc
rs rit. n fond, arm a ta n o astr, luptnd m p o triv a R u siei, nc ap ra sim u lta n
co n tra G erm anici. A n to n cscu ex p lo ata situ aia pn la capt. E u nu p o t s mai
ap ro v iz io n ez tru p ele g erm an e sta io n ate n R o m n ia , i sp u se el lui H itlcr.
D ar ele asigur a p ra re a aerian a reg iu n ii v o astre p e tro lie re i a ca p ita le i
v o astre , rsp u n se F u h rc r-u l. S ntei m ai interesai d cc t noi d c p ro d u c ia
p e tro lie r , rsp u n se, la rndul su, A nto n cscu . D ar tru p ele ro m n e dc pc
fro n tu l dc rsrit snt n n tre g im e n sa rc in a se rv ic iilo r n o astre de a p ro v i
zio n are , rem arc H itlcr. S nt dispus s le retrag , fcu scc A n to n cscu .
H itlc r, n faa acestui a n taj, ced fr s sc apere. V aju n g trei v ag o an e cu

a u r p en tru a acopcri activul ro m n esc n contul sc h im b u rilo r c o m c rc ia lc i a


c o n stitu i un avans asu p ra c h e ltu ie lilo r c e le vei avea cu ce le patrii d iv izii
g erm an e ca rc sc gspsc p e terito riu l v o stru ? , n tre b el. M arealu l sc h im b o
p riv ire cu M ihai A ntonescu, ca rc l n so ea n ac ea st v izit. C o lab o rato ru l su
a p ro b cu cap u l. D c ac o rd , rsp u n se m arealu l. A stfel , rsp u n se H itle r cu
am rc iu n e, cu p ltesc n au r drep tu l dc a ap ra R o m n ia . P o p o ru l ro m n a
p l tii cu sn g e lc su o n o are a dc a co lab o ra cu A xa, rsp u n se A n to n escu .
F iih re r-u ! nu p re a d e lo c m u lu m it dc n to r s tu r a p e c a rc o lu a
c o n v o rb irea . A ccst d ia lo g - carc a d e v e n it v estit n c c rc u rilc in iia ilo r din
B u cu reti - l indispunea n m od evident. P entru a reg si tonul d c n c re d e re ,
fcu s a lu n ec e d isc u ia p c un alt teren, i anum e ac cia al rzb o iu lu i co n tra
R u siei. n p o fid a unor sugestii pc ca rc i le fceau co lab o rato rii si, cl p ro m ise
s c o n s id e re frontul dc rs rit ca p rin cip alu l cin p dc lu p t i s fac toate
efo rtu rile p entru a depi c riz a ca re ap ru se la sfrilu l lunii n o ie m b rie 1942.
N ec az u rile ca rc vor m ai fi n re g istra te tim p dc c lcv a sp lm n i v o r lua sfirit,
n m od cert, la finele lunii m artie. A tunci, W ch rm ach l-u l va d o v ed i c n u -i era
cu n im ic d im in u at c a p ac ita tea sa o fensiv.
tii' ce s-a p etre cu t la O K W ?, m n tre b K illin g cr, n a p o ia t la
B u cu reti. V orbea o are dc aco rd u l cco n o m ic? N u. D orea s-m i p o v e ste a sc o
a n e c d o t c a rc fcu se o co lu l c a p ita le i ro m n e . H itle r i-a r fi re p ro a t lui
A n to n escu in d iscip lin a so ld a ilo r ro m n i, ca u z a n frn g crii dc la S talin g ra d .
M a realu l, n c p n a t ca n to td e a u n a , a r fi resp in s afirm a ia F u h rc r-u lu i,
p r c tin z n d c so ld atu l rom n era tot aa dc d isc ip lin a t ca i ccl g erm an . O s v
d o v ed e sc co n tra riu l , sp u se H itle r, ccrnd s fie c h c m a t un so ld a t g erm an ,
c ru ia i adres cu v in tele u rm toare: l ai n faa la pc M arealu l A n to n escu ,
ccl mai bun a lia t al R eich-ului. Ia un scaun i m utilcaz-1. Im ed iat, so ld a tu l
g erm an sc preg ti s ascu llc o rd in u l. H itler l opri la tim p. D em o n stra ia nu
este co n c lu d c n t , a r fi rspuns A n to n escu . U nul d in tre so ld aii m ei a r a c io n a
la fel. P en tru a dovedi ce ea cc su sin ea , fu intro d u s un so ld a t ro m n . Iat-1 pc
A d o lf H itler, m arele n ostru aliat , i-ar fi spus m a re alu l, ia un scau n i
m u tilcaz-1. S o ld atu l p u se m n a pc sc au n u l ccl m ai a p ro p ia t, ap o i n to rc n d u -sc sp re C o n d u c to r , l n tre b : D o m n u le m are al, e ste o are
m o m en tu l? . V ersiu n ea d u m n eav o astr asu p ra n tre v e d e rii nu e ste cca b u n ,
i rep licai Iui von K illin g cr i i pov estii, p en tru a m rev an a, o an e cd o t
b u cu re tca n . C onform ac esteia , H itler i-ar fi cc ru l lui A n to n escu treizec i dc
noi d iv izii p entru frontul dc rs rit. La p ro testele C o n d u c to ru lu i , ci a r fi
sco s un d o sa r p reg tit dc scrv ic iile sale. D ac m i dai c c le treizeci dc d iv iz ii ,
a r fi co n tin u al H itler, la rn d u l m eu v dau A ra d u l, B rao v u l, S ib iu l i
T im io ara . D ar ac estea s n t n R om nia, p ro test A n to n escu . V crd am m t
noch cin m al " 6. Im becilii m i-au dat hrtiilc pc carc o rdo n asem s Ie p reg tea sc
p en tru reg en tu l H orlhy.
T re c u s e r dc a b ia trc isp rc z c c c luni d c c n d A n to n e s c u , c v a lu n d
situ a ia , c o n s ta ta se su b o rd o n a re a o a m e n ilo r p o litici fa d e m ilita ri, p rin
in te rv e n ia tu tu ro r m a rilo r p u te ri n c o n flic t i d e ja fa c to ru l p o litic n c c rc a
s-i reia p re ro g a tiv e le . T otul p le d a p en tru o re c o n sid e ra re a situ a ie i. T a b lo u l
m ilita r c a re sc p re z e n ta n faa lui A n to n escu nu era n u m a id c c t d e p rim a n t.

S in g u ru l d u m a n , c o n s id c ra l ca a ta re d c p o p o ru l ro m n . R u s ia S o v ic tic ,
p ro d u s e s e n 'tr-a d c v r p ie rd e ri g re le n o a m e n i i n te rito rii c o a liie i
g e rm a n o - ro m n e , d a r nu tiu se s e x p lo a te z e su c ce su l su p n la cap t.
C o n fo rm p ro m is iu n ilo r lui H itlc r, c riz a p re a d e p it . O fe n s iv a g e rm a n
d in m a rtie pc fro n tu l de sud fu n c u n u n a t dc p rin c ip a lu l su su c c c s,
re c u c c rire a H a rk o v u lu i, p r sit fr lu p t, cu o lun n a in te ; c a a s ig u ra o lin ie
c a rc u rm a, dc la T a g a n ro g la H ark o v , a p ro a p e ac e la i teren ca cel al o fen siv e i
d in vara 1942. n p lu s, capul dc pod pc K u b an , n C a u c a z , p re a d estu l d c
so lid . C t tim p C rim e c a , cu p o z iia sa c e n tra l i p o rtu rile sa le , r m n e a n
m in ile c o a liz a ilo r, ap ro v iz io n a re a tru p e lo r d in C au ca z, p c M a re a N eag r,
e ra asig u ra t . D iv iz iile dc vntori dc m u n te ro m n i, p en tru c a rc la C rciu n
e x ista u tem eri c v o r av e a so a rta u n it ilo r n c e rc u ite la S ta lin g ra d , nu erau
d e o c a m d a t ex p u se unui p eric o l im ediat. T eren u l a c c id e n ta t lc u u ra ap rarea,
n tim p ce av iaia i lio ta ruseti nu puteau a m en in a se rio s traficu l n tre
p en in su la K erci i cca de la T am an. M arca d e A zov, cu to a t n v ala arm atei
ru se, carc i atin sese co a ste le n regiunea R ostov, rm n ea n c un lac in te rio r
g erm an.
D ar, dac n ce privete traseul frontului se p u tea n c h e ia un bilan
fav o rab il, punctul critic era ca litate a ap rto rilo r. C ifrele de p ie rd e ri - m o ri,
rn ii, p rizo n ieri, n crccu p crab ili - do ar p entru R o m n ia se a p ro p ia u dc trei
su te d c m ii. M o b ilizarea dc noi co n tin g en te, p entru a se u m p le vidul astfel
crc at, se lovea dc m ari g reu ti. i ch iar d ac , ep u izn d to ate re su rsele n o astre
um an e, puteam sp e ra s nlo cu im num eric p ie rd e rile, din p u n ctu l dc v ed e re al
c a lit ii, noile tru p e erau cu m ult in ferio a re cclo r pe ca rc le n g h iis e o fen siv a
so v ic tic . E ra, n p rim u l rnd, cazul o fie rilo r activi. L a g erm an i, situ aia era
n c i m ai rea. S cd c rca c a litii, constituit d e ja n 1942, se a c cc n tu a n 1943.
W alTcn SS aveau ten d in a dc a m o n o p o liza din m otiv e d c p re stig iu , toate
elem en tele d inam ice. W chrm aclU -ul se tran sfo rm a, treptat, n tr-u n fel dc m iliie
dc rangul doi. C t d e sp ic b aza m aterial, d isc rim in a re a e ra i m ai izb ito are.
D o ar d iv iz iile SS erau dotate cu arm e noi. C e le lalte u n iti treb u iau s se
m u lu m ea sc cu v cchca fierrie, fr n d o ia l g lo rio a s, d ar m ai p u in eficace.
T ig cr 1,7 era n c unul din ccic mai p u tern ice tancuri fab rica tc pc v ech iu l
c o n tin cn t, d ar ta n cu rilc am ericane carc i fceau a p a riia pc fro n t, n n u m r
m ereu crcscn d , erau n m sur s lc in piept.
P entru A rm ata R o ie, situ a ia e ra alta. C a lita te a c o m b a ta n ilo r si se
m b u n t e a m e re u . E a i m ai p stra , fr n d o ia l , o in fe rio rita te e v id e n t
fa dc ad v e rsari, d a r a c e st d ez av a n ta j e ra c o m p c n sa t n u m e ric . N e c u n o sc u ta
c c u a ic i erau re z e rv e le um an e so v ie tic e. F ap tu l c nu e x ista u d c c t in fo rm aii
v ag i cu p riv ire la m a se le pc ca rc ru ii a r fi fost n sta re s lc a ru n c e n lu p t,
fc ca s ap e se n e s ig u ra n a a su p ra so a rtc i fro n ti lui dc r s rit. A tu n c i cn d ru ii
re u e a u s d e p e a sc p ro p o ria dc patru la unu situ a ia d e v e n e a p e ric u lo a s .
L a ase c o n tra un u , lin iile g erm a n e erau str p u n se . P o s ib ilita te a d c a d e p la sa
ra p id tru p e dc la o a rip la a lta, pen tru a lc a ru n c a a su p ra v rfu lu i o fe n siv e i,
e ra d a t dc m arele n u m r dc ca m io a n e p c c a rc S ta te le U n ite lc p u se s e r la
d is p o z iia n a ltu lu i C o m a n d a m e n t s o v ie tic . A s tf e l, A rm a ta R o ie a v e a
a v a n ta ju l in iia tiv e i i-i c o n s trn g c a a d v e r s a r u l s sc m e n in n tr - o

e x p e c ta tiv p ru d e n t . C o n stitu ire a unei rez erv e stra te g ic e p e n tru a c o n tra a ta c a


p c p o riu n ile fro n tu lu i u n d e ru ii i c o n c e n tra u m a sele lor d c o am en i d e v e n e a
u n im p erativ im e d ia t, p en tru a e v ita o n o u str p u n g e re a fro n tu lu i, s im ila r
celei d e la S ta lin g ra d . D ar R e ic h -u l, sin g u ru l c a re e ra n m su r s fu rn iz e z e
e fe c tiv e le , fiin d p rea p re o c u p a t d c n e n o ro c irile su fe rite d e a rm a te le lu i
R o m m el i A rm in n A fric a de N o rd , d e v e n e a d e o z g rc e n ie n e lin itito a re ,
fa d e c e re rile c o n s ta n te a le fro n tu lu i dc rs rit. L o g ic , O K W -u l a r fi tre b u it
s se d e c id p e n tru o lin ie m ai sc u rt , d ec i m a i u o r d e a p ra t. A n to n c s c u i
p ro p u se se lu i H itle r o lin ie carc s n c e a p de la N arev i la cu l P e ip u s la n o rd ,
s trea c , n c e n tru , p rin B e re z in a i re g iu n e a P rip e t i s c o b o a re , a p o i, p e
D o n c p n la K ie v , p en tru a a ju n g e m ai sp re su d , p c B u g , p n la N ic o la e v .
A n to n c s c u sc a n g a ja s fu rn iz ez e re z e rv a stra te g ic p e n tru p o riu n e a fro n tu lu i
ca re ap ra R o m n ia . n c a z co n tra r, a r fi tre b u it s se p l te a sc p re u l u n ei n o i
o fen siv e , d c p la sn d n R u sia e fe c tiv e le n ec esare. D o ar a c e a st u ltim ip o te z
a r fi d a t un sen s m e n in e rii tru p e lo r n C rim e e a i K u b an . H itle r m rtu ris i c ,
penLru an u l 1943, nu era p re v z u t nici un atac d e m a re n tin d e re p c fro n tu l
ru sesc . In iia tiv a n u treb u ia s fie re lu a t d c c t n v a ra a n u lu i 1 9 4 4 , a tu n c i
c n d W c h rm a c h t-u l a r fi av u t la d isp o z iia sa m ijlo a c e m ai p u te rn ic e c h ia r
d c c t n 1941. E l in sist totui s se p stre z e ca p u l d e p o d n K u b an , p e n tru a
a p ra C rim e e a i fro n tu l germ an n tre T ag a n ro g i C h c rso n i m ai ale s p e n tru
a-i m e n in e p e ru i n in c e rtitu d in e a s u p ra in te n iilo r v iito a re a le a rm a te lo r
c o a liz a te . P r sire a a c c sto r p o ziii n a in ta te a r fi e c h iv a la t cu m rtu ris ire a c
A x a s-ar fi re se m n a t s ad o p te o tactic p u r d efe n siv . N a io n a l - s o c ia litii
sn t o am en i p eric u lo i, d o m n u le m areal, spuse H itler, ei sn t n stare s
g sea sc m ijlocul dc iei din situ aiile cele m ai critice , n sta re s n s p im n te
lu m ea. C u to ate noile alu zii la arm ele se crete , A n to n cscu se tem ea c a sp a im a
s nu fie n a fa ra dom en iu lu i m ilitar.
P re g tire a sa trad iio n alist l fc ea scep tic fa d c p ro fe iile ac estu i
strateg im p ro v izat, pc care l co n sid era incapabil s c a lc u le z e c o rc c t tim p u l
n ec esar unei d iv izii pen tru a sc d ep lasa din tr-u n loc n a ltu l. P ro feia lui H itle r
cu p riv ire la rea m p lasarea arm atei terestre d e c tre om u l d c tiin , c a re a r
co n d u c e rzb o iu l din ca v ern a m o d ern , ad p o stu l, i se p re a o ta rd iv i
n e lin itito a re co n v c rtire a S tatu lu i M ajo r germ an la te o riile lui D o u h et, n
m o m en tu l n c a rc su p rem a ia ae rian fusese p ie rd u t de R eich. n fav o area
S tate lo r U nite.
C o n c e p ia p o litic a lu i K la u s c w itz a s u p ra r z b o iu lu i i m o te n ire a
lu i v o n S c h lie ffe n i p re a u lu i A n to n c s c u s in g u re le te o rii s u s c e p tib ile a
fu rn iz a G e rm a n ie i o a titu d in e stra te g ic a c c e p ta b il . P e n tru el, to ta lita ris m u l
n a io n a l - s o c ia list nu e ra o d o c trin p o litic . C a m ilita r, el c o n s id e ra s ta te le
to ta lita re a s e m e n e a u n o r b iro u ri d e re c ru ta re . S e rv ic iu l m ilita r o b lig a to riu ,
c ru ia i sc a d u g a s e , n c o n c e p ia m o d e rn , m o b iliz a re a in d u s tria l i
in te le c tu a l tra n sfo rm a u sta tu l, d u p p re re a m a re a lu lu i, n tr-u n im e n s sta t
m a jo r. n a c e s t sta t, p a rtid u l u n ic a v e a ro iu l d e a p re g ti p o p o ru l p en tru lu p t,
n m o m e n tu l n c a re c o n flic tu l n c e p u se , ro iu l o rg a n ism u lu i p o litic tre b u ia s
n c e te z e , n fa v o a re a c o m a n d a m e n tu lu i m ilita r. U n rz b o i id e o lo g ic i se p re a
u n s a lt n ab isu l a n a rh ie i.

G erm an ia, v u ln e ra b il pc d o u fro n tu ri, nu p u tu se fi p s tra t d e E u ro p a


ca un sc u t al co n tin en tu lu i m p o triv a am en in rii slav e, p rin fap tu l c h o trrea
d in 1918 se luase p c R in. i de ac ea st d a t aliaii - A n to n escu nu avea nici o
n d o ia l n ac ea st p riv in - vor m a n ev ra n ac elai fel. S o v iete le i v o r
n c h e ia rep ed e rolul i vor fi ab an d o n ate unui nou B rest-L ito v sk " 8, aa cum se
n tm p la s e cu R u s ia a rist . T re b u ie s fii m io p p e n tru a c re d e n tr-o
d eb a rcare , sp u n ea el. M arealu l era con v in s c aliaii nu v o r n tre p rin d e o
asem e n ea aciu n e, d e c t n d o u ipoteze: o p ac e se p arat n tre so v ie tic i i
g erm an i sau p r b u ire a d e fin itiv a fro n tu lu i so v ie tic . D ac o ase m e n e a
d eb a rcare s-ar fi p ro d u s, ea trebuia, d u p A n to n escu , s a ib lo c n B alcan i,
p en tru a lovi n acelai tim p U R S S -ul i R c ich -u l. R id icn d un b araj m p o triv a
im p e rialism u lu i ru sesc , sp u n ea el, noi servim n fo n d , in te rese le e n g le z ilo r
i am erican ilo r . O are p ro p ria d o rin l fcea s g n d e asc astfe l? P u n ctu l su
d e v ed ere nu p rim ise d e c t co n firm ri in d irecte. M em b rii g u v ern u lu i grec n
ex il i tran sm iteau a sem e n ea m esaje, p retin zn d c ele e x p rim a u p re rile in tim e
ale o am en ilo r p o litic i d c la L ondra. Ism el Inonii se strd u ia de fiecare d at s-l
co n v in g pc am b asa d o ru l R om niei n T u rc ia d esp re n e c e sita te a d c a se
co n tin u a lupta co n tra S ov ietelo r. A nglo - S axonii, fo rm al n rz b o i cu noi, nu
p o t s ne d ez v lu ie m ai desch is g n d u rilc lor, sp u n e a A n to n escu , d re p t
co m en tariu la toate ac cstc m esaje. E ste im p o sib il c a ei s nu fi n e le s c
n im icin d G erm a n ia, ar rupe singurul b araj cap ab il s o p re a sc a v a la n a slav o co m u n ist asu p ra E uropei. E u rm n deci pe p o z iia m ea d in d e c em b rie 1941,
aliatu l R cich -u lu i co n tra R u siei, n eu tru n tre G erm a n ia i M a rc a B rita n ic i
alia t al S tate lo r U n ite co n tra Ja p o n iei , co n c h id e a el.
C o m c n tn d n fa a lui M ihai A n to n e s c u c o m u n ic a tu l n tre v e d e rii
R o o sev ell - C hurchilI de la C a sab lan c a, von R ib b en tro p l sase s-i scap e,
n v lu it n tr-o fraz o b in u it dc p ro p ag an d , co n v in g erea c R u sia so v ietic
era m ai rea list i m ai sup l, n m aterie dc p o litic e x tern , d e c t aliaii
o cc id e n tali i c ca i-a r fi p stra t lib e rtate a m a n ev relo r p o litic e , rcfu zn d s se
aso cie ze la fo rm u la ca p itu lrii n e c o n d iio n ate . n fo n d , p o a te R ib b en tro p
n c e rc a se d o ar s d em o n strez e in te rlo cu to ru lu i su c ex ista o fisu r n tre aliai.
D ar, Ia o lun du p C a sab lan ca, crai o b lig a t s co n stai c S talin nu se g rb ise
d elo c s adere la h o l rrile pc carc oam enii d c sta t an g lo - sax o n i le lu aser.
M ihai A nto n escu se crezu atunci n d re p t it s c o n c h id c e x ista u n eg o cieri
sc c rc te n tre rui i g erm ani. C u cerirea H ark o v u lu i la 13 m a rtie, co in cid e a
ciu d at cu ev a cu a re a orau lu i V yasm a, d c c tre W e h rm ach t. D ac, asu p ra
ev e n im e n te lo r carc sc p ctrc cc au pc frontul m o sc o v it, nu ex ista u a lte m ijlo ace
de in fo rm are dect co m u n ica te le B erlin u lu i sau K re m lin u lu i, n sch im b , asu p ra
U crain ci ex istau inform aii d irecte, prin p reze ia u n it ilo r ro m n e n p rim a
linie dc lupt. R e zisten a so v ie tic , n v e r u n a i la n c e p u tu l co n tra o fe n siv e i
g erm a n e, sl b ise tre p ta t i, co n tra r o b ic c iu iu i su , A rm a ta R o ie p r si
H ark o vul, fr a m ai da lupte n ora. A cesta a fo st sin g u ru l fap t d c arm e d em n
d e a fi sem n alat m ai n a in te a acalm ici c a re sc in stal p e n tre g fro n tu l.
A ctiv ita tea g en e ralu lu i O shim a, am b asa d o ru l Ja p o n iei la B erlin , ca re
fu sese p rim it dc m ai m ulte ori dc H itle r n u ltim ele sp tm n i i ap ro a p e ziln ic
de von R ib b en tro p , n c e p e a s devin susp ect. n ac elai tim p , d o am n a

K o llo n tai " 9, du p relatrile in fo rm ato rilo r notri, avea n u m e ro a se co n v o rb iri


cu S oto, trim isul M ikado-ului la S tockholm . D ac din a n a liz a situ aiei m ilita re
p e fro n tu l dc rs rit nu rezulta nim ic sp ecial, tabloul p o litic ce n c ep e a s sc
co n tu reze p u tea s aduc noi fapte de o valo are in calcu lab il. G erm a n ia - i
H itler p rea s o tie - nu mai p u tea c tig a rzboiul. F u h re r-u l i m a n ifesta
in ten ia dc a h rui inam icul, p n ce acesta se va resem n a s ren u n e la rzb o i,
carc era prea co stisito r, i s n c h e ie pacea cu R cich -u l, p en tru a p u n e c a p t
unui c o n flict pc ca rc arm ele nu l puteau rezolva. D ac era ad e v rat, aa cum
g n d ca A n to n cscu , c do ar n ec esitatea i reu n ise pe rui i an g lo - sax o n i n
acccai tabr, din m om entul cnd G erm an ia nu m ai p u te a fi c o n sid erat - d e
L o n d ra i W ashington - ca o for n stare s atace, p o litica dc la F o rc ig n
O f f ic e 1:0 i S tate D e p a rtm e n t12' treb u ia s sc schim be, o b lig a to riu . P ro g ram u l
pc carc i-l p ro p u sese H itler, atacnd pc frontul dc rsrit, era d c a-i e lim in a
m ai nti pc ru i, apoi dc a sc n to a rce spre O ccidcnt: cl eu ase. C are erau n o ile
o b icctiv c ale R eich-ului?
S uitele U nite, U R SS i A xa erau cele trei fore ca rc p strau ca p a c ita tc a
p o litic de a h o tr asupra co n flictu lu i. G erm an ia, d a c nu mai p u tea sm u lg e
victo ria n p ro fitu l su, conLribuia la n c lin a re a balanei n tr-o p arte sau n alta.
V irtual n v in s, H itler rm nca arb itru n tre R usia i an g lo - saxoni.
S in g u r, R o m nia nu mai p u tea spera s in flu e n ez e a le g e re a c a n c e
laru lu i n tre U RSS i O ccidcnt. D em o craiile i resp in g e au p c n az iti, p rin
fo rm u la ca p itu lrii fr condiii. O are K rem linul va ren n o i aco rd u l M o lo to v R ib b cn tro p din au g u st 1939?
T re b u ia g sit un m ijloc p entru a-i face pc Cei M ari s-i rec o n sid ere
atitu d in e a lor rigid. D eja, la n c cp u tu l verii 1941, cn d M ihai A n to n cscu
fusese ch c m a t s ia parte la co n d u c erea M inisteru lu i dc E x te rn e , su p lin in d , ca
in terim ar, pc titu laru l d ep a rtam en tu lu i, cl sc preocu p ase dc cre area unui fro n t
al m icilo r state europene. M ai n ti, a dorit s renvie M ica n e le g e re , n lo c u in d
Iu g o slav ia cu C ro aia, iar C e h o slo v a cia prin S lo v ac ia sin g u r. D ar p la n u rile
sale m erg eau m ai departe. El sc gn d ca la S pania, la P o rtu g a lia , la E lv e ia, la
S u ed ia carc, reu n ite sub co n d u cerea S fntului S caun, ar fi p u tu t influenii
p o litica n E uropa. In iiativ a rm ase fr ecou. S inguru l e fe c t a fost d em isia
secretaru lu i g eneral al M inisterului dc E xtern e, hourt s nu sp rijin e, ca
te h n ician , proicctc pc ca rc le so co tea him erice. M ihai A n to n cscu era sp e cia list
n in iiativ e de a c est gen. n tim pul verii 1941 el se p reo c u p ase dc rap o rtu rile
fran co - g erm an e. S itu aia crcat n tre ccle dou m ari p o p o are ale E u ro p ei i se
p rea de n cto lcrat. V ichy i B erlin au fost literalm en te b o m b a rd a te d c m esajele
i o fertele sale dc m ediere, pc carc W ilh c lm s lra s s c 122 p refera s Ic ig n o re n
n tre g im e , n tim p c e m a re a lu l P c ta in le n d e p r ta p o litic o s . F o a rte
im p re sio n at dc interesul pc ca rc ni-1 po art ara d u m n e av o a str, nu voi e v ita s
m folosesc dc cl, atunci cnd sc va prezenii o ca zia , sp u se el am b asa d o ru lu i
R o m n iei la V ichy. E ra un refuz 12\ pc carc tnrul v ic ep ree d in te al c o n siliu lu i
nu-1 n e le se p n n m om entul cn d A lexandru C rclzia n u , secretaru l g en eral al
M in isteru lu i dc E x tern e, i d esch ise b rutal o ch ii, trad u e n d u -i n lim b aju l
o b in u it, form ula diplo m atic pc ca rc o folo sise eful sta tu lu i franccz. A ccstc
in su cccsc in iiale calm ar pentru o lung p erio a d , strd a n ia p o litic a lui

M ihai A ntoncscu. D ar, doi ani mai lrziu, cl ord o n se rv ic iilo r sale s-i p ro cu rc
un g lo b terestru i s-l in staleze pc biro u l su. Pc a c e st g lo b , M ihai A n to n cscu
face p o litica sa m o n d ial , sp u n ea iro n ic von K illin g cr. M in istru l Italici la
B u cu rcti i trim isu l special al lui Ism ct Infinii erau p rin cip alii co n fid c n i ai
v ic ep ree d in te lu i dc C o n siliu rom n. Ju rn alu l co n telu i C ian o c o n in e ap re cie ri
co n tra d icto rii cu p riv ire la rap o artele p e c a re B ov a S co p p a i lc fcea din
B u cu rcti, n urm a n tre v e d e rilo r sale cu M ihai A nto n cscu . n d c c c m b rie 1942,
g in e re le lui M usso lin i sc g n d c a c B erlin u l a r facc b in e s ac o rd c o aten ie
sp o rit ac iu n ilo r su sp e cte ale B u c u rc tiu lu i, n tim p cc la n c ep u tu l an u lu i
1943, C iano i schim ba b rusc p rerea; el ca lific a d rep t c u ra jo a sc in iiativ ele
lui M ihai A nto n cscu i fo lo sea rap o artele cc co n tin u au s-i p a rv in dc la
B ucurcti pentru a-1 co n v in g c pc D ucc c se im p u n ea o n o u o rie n ta re a
p o litic ii ita lie n e , c a rc s u rm re a sc sc o p u ri in d e p e n d e n te d c c c lc a le
R c ic h -u lu i. B o v a S c o p p a , m a rto ru l p rin c ip a l al in te n iilo r a n a lo g e a le
R o m n ie i, a fost ch e m a t la R om a p en tru a ad u ce p rin v iu g rai in fo rm aiile
necesare. T rebuie s m ergei n Italia i s d isc u ta i p erso n a l cu co n tele
C ian o , i sp u se cl lui M ihai A nto n cscu , dc n d a t c c s e n a p o ic la B u cu reti.
C o n c o m iten t cu aceste p rim e n c u ra j ri, m in istru l n o stru d c ex tern e
p rim i d c la B erna te leg ram e ciu d atc. T rim isu l su d ip lo m atic din E lv e ia relata
c p ro iectu l unui fro n t com un, carc fusese p r sit n 1941, a r fi fo st re lu a t, d c
ast d al ia iniiativ a S im u lu i Scaun. N u n iu l A p o sto lic 124 rclu a sc d isc u ia asu p ra ac estu i su b ie ct cu m inistrul R om niei carc, fo arte o p tim ist i d o rn ic d c a
ju c a un rol istoric, ccrca instru ciu n i urg en te pentru d e s f u ra re a v iito are a
n eg o cierilo r. La M adrid, p erso n a lit i sp a n io le a d re sar c u v in tc asem n to a re
m in istru lu i no stru . E ra m ai m ult d c c t n e c e sa r, p en tru a-i d a lui M ihai
A n to n cscu gustul u n o r m ari proiccte. U nul clin c o la b o ra to rii si p le c la
L isab o n a, p u rtn d m esaje pentru p re e d in te le S alazar, un altu l la S to ck h o lm ,
n scopul dc a sc n tln i cu un o b se rv a to r p erso n al al p ree d in te lu i R o o scv clt
carc, mai pu in rig id d c c t rep rezen tan tu l d ip lo m atic al W a sh in g to n u lu i, p rea
d ispus s p ro cc d cze la schim buri dc vederi cu p u rtto rii d c cu v n t ai g u v ern e lo r
a lia te cu A xa. P ersp ec tiv a unui ara n jam e n t ruso - germ an treb u ia s fie fo lo sit
ca arg u m en t p rin cip al, pen tru a-i o b lig a p c anglo - sax o n i s-i sch im b e
atitu d in e a.
P lec area c o n telu i C iano din P ala zz o C higi a r fi fo st o d cc cp ie fr
co rectiv u l num irii sale pc lng S fntul S cau n , p o la rizato r, d u p p re re a Iui
M ihai A ntoncscu, al aciu n ii im aginate dc el. K a lla y 125, p rim u l strin p rim it de
eful d ip lo m aiei noii ech ip c g u v ern a m en ta le italien e, p e d ata d c 4 ap rilie,
n c crca sc, n m ai m u lte rnduri, s frnczc c o la b o ra re a d in tre ara sa i R cich.
A v a n su rile sa le, n c tim id e, fcu te a lia ilo r prin in te rm ed iu l T u rc ie i i
a c tiv ita te a d esf u ra t n acciai sens la S tockholm d c p rieten u l su U llcin
R ev itsk y , nu erau un se cret pentru B ucu reti. U n g aria era ara cc a m ai ataat,
prin trecut, dc p o litic a ro m ncasc. n alte m p re ju r ri, a c c a st v iz it nu a r fi
m b r cat un c a ractcr ex cep io n al. N oii oam eni ai lui M u sso lin i Lrcbuiau s ia
leg tu ra cu vcchii aliai. n m om entul cn d dem o n u l p o litic n c e p c a s sc m ite
iari, su rp riza p u te a s v in dc p este lot. Cu urcch ilc d c sc h isc p e n tru a sesiza
o rice m icare, M ihai A ntonescu era d eru ta t dc d o rin a sa a rz to a re d e a in tra n

noul jo c . A tu n ci cnd B erlinul trim ise o no u in v ita ie m a re alu lu i A n to n cscu ,


rugndu-1 s v in la cartieru l gen eral al F u h re r-u lu i p en tru 12 ap rilie, R o m a l
an u n p e M ihai A nio n escu c va fi, n c u rn d , ch e m a t s p le ce n p elerin aj
spre C e tatea E tern . E l socoti m o m en tu l p o triv it p entru aciu n e. C u cea m ai
fru m o as c a lig ra fie a m ea - d ac tilo g ra fe le erau ex c lu se d e la re d a c ta re a ac estu i
d o cu m cn t se c re t - a treb u it s scriu un lung m e m oran d u m ad re sa t lu i von
R ib b en tro p . M ih ai A nto ncscu en u m era to a te co n tac tele p e care le av u se se sau
p ro p u sese cu neu trii i m ai ales cu S p an ia, P o rtu g a lia i T u rcia. E l im p lo ra
R e ic h -u l s i n c re d in e z e m isiu n e a d c a tra ta cu a n g lo - sa x o n ii. P rin
in te rm ed iu l a c e sto r state, el ar d esch id e d ru m u l spre co m p ro m is. P rim u l ca re
lu c u n o tin d e ac est d o cu m en t fu von K illingcr. E l l e x a m in cu aten ie i se
d ec la r d c aco rd . n c u ra ja t, M ihai A n to n cscu red act un al d o ile a m em o riu . Fu
n c re d in a t lui K illin g cr; cl c o n in ea p ropuneri secrclc. L a m o m en tu l p o triv it,
m arealu l treb u ia s-l d iscu te cu H itler. G erm an ia, p en tru a o b in e n c re d e re a
an g lo - sa x o n ilo r, e ra in v itat s e lib e re z e an u m ite reg iu n i eu ro p e n e, m ai n ti
o m are p arte a F ran ei. E nglezii i am erica n ii a r deb arca p an ic n O c c id e n t i
s-ar in sta la n sudul te rito riu lu i fra n ce z, av n d arip a d re a p t pe fro n tiera
e lv eian . W a sh in g to n i L o n d ra a r av e a o g ara n ie su ficien t p en tru a n u m ai
p u n e p ied ici r z b o iu lu i g erm ano - rus. A cordnd a c e st g aj de b u n v o in ,
G erm a n ia a r fi p u tu t apoi s n eg o cieze d irec t co m p ro m isu l su cu d e m o craiile
o ccid en tale.
n n o rd u l n g h e a t unde i sta b ilise ca rtieru l su g en e ral l-am g s it p e
H itle r tu n n d i fulgcrnd. El strig a c e ste trdat. M arealu l p u tu s ju d e c e cu
p ro p rii si ochi ce n se m n a un ac ce s de furie a lui H itle r. C u v in te le sa le, al
c ro r sens A n to n cscu nu aju n g ea s-l n e le a g d e c t fra g m en tar, d in ca u za
im p o sib ilitii, p en tru S ch m id t de a trad u c e cu o a sem e n ea v itez, zb u rau p rin
cam er, c a n ite o b iectc aru n c ate n capul ro m n u lu i. R o m n ia a r fi co m p ro m is
grav an sele rzb o iu lu i; aa cum fcuse n 1917, S ix t d c B o u rb o n , d u en d u -se
n tab ra d u m an p entru a neg o cia, n tr-u n m o m en t cn d ad v e rsarii G erm a n iei,
e p u iz a i dc e fo rtu rile lor, se g n d e a u la p a c e , to t a a M ih ai A n to n cscu
d esch ise se o ch ii o cc id e n talilo r a su p ra sl b ic iu n ii lui F cstu n g E u ro p a 126.
P en tru a n t ri ac u za iile sale, H itlc r ag ita, n m na d rea p t, o b u cat de h rtie.
D u p afirm a iile lui, e ra o teleg ram a D ep artam en tu lu i dc S tat, se m n at
C o rd ell H uli, descifrai! de se rv iciilc c rip to lo g ic c g erm a n e. D estin atarii erau
m in itrii S tate lo r U n ite din cap ita le le rilo r n eu tre a le E u ro p e i. S p rijin ii
in iiativ a lui M ih ai A ntoncscu, g l su ia textul. A stfel, R o m n ia s-ar fi situ a t n
fru n te a m icrii dc trd are n E uropa. M ihai A n to n cscu o m rtu risea el n su i,
p rin m em o ran d u m u l trim is lui von K illingcr. P en tru a -i m e n in e n c re d c re a
R e ic h -u lu i, m arealu l treb u ia s ren u n e la co lab o rarea sa cu v ic ep ree d in te le
C o n siliu lu i i s-i rechem e de urg en p c e fii m isiu n ilo r d ip lo m atice d in B ern a
i M ad rid, ca re se fcuser in stru m e n te le trd rii lui M ih ai A n io n escu . n ce
p riv ete S pania, S erran o S unner n su i a r fi fu rn iz at s e rv ic iilo r g erm a n e d o v ad a
trd rii ro m n e ti. C um i im ag in a atu n ci M ih ai A n io n escu faptul c a r ex ista
n c p o sib ilit i m ai b u n e de a n eg o c ia cu R e ich -u l? D u p H itler, el d d ea
d o v ad dc d ile ta n tism , c e c a c c , d e a ltf e l, era adev rat. D ar d ile ta n tism u l p u te a

s d ev in pericu lo s: treb u ia s se p u n c a p t a c iu n ilo r sale. In a c e s t rz b o i,


a i refu za t m ereu s lu a i o a titu d in e o stil p u te rilo r o c c id e n ta le , sp u se H itle r
m are alu lu i. Eu cu n o sc in d ic aiile pc care lc-ai d a t p re se i ro m n e; i-ai
in te rzis s atac e S tate le U n ite i M area B rita n ie . D in tr-o d al, ad ju n ctu l
d u m n e av o a str se a m e ste c n co n flictu l o c c id e n tal, a ca re, m ai n a in te , ai
refu za t cu n c p n a rc s luai parte. Ei b in e, acum p retin d so lid a riz a re a to ta l
cu A xa. D ac R o m n ia a c re z u t o p o rtu n s se o cu p e de p o litic a m o n d ia l , s-i
asu m e i riscu l unui rzb o i p e toate fro n tu rile. C o m u n icatu l asu p ra n tre v e d e rii
n o astre pe ca re am d isp u s s-l p reg tea sc va co n in e e le m e n te le p rin c ip a le
p en tru sc h im b area a titu d in ii v oastre.
n tr-a d e v r, co m u n ica tu l asu p ra n tre v e d e rii, d ifu za t d e ag e n ia D N B
su b lin ia, n m ai m u lte rn d u ri, c m arealul i d d u se a sig u r ri fo rm a le lui
H itle r i c cl e x p rim a se d o rin a d c a c o n tin u a lu p ta m p o triv a tu tu ro r
ad v e rsarilo r, in clu siv a anglo - sa x o n ilo r. C e rc u rile p o litic e d in B u c u reti,
care m iro siser in iia tiv e le iu i M ihai A n to n escu - ei l n u m e au , iro n ic , m icu l
D arian - fur frapai dc ac east sch im b a re n a titu d in e a m a re alu lu i, n tr-u n
m o m e n t cn d ci sperau c R o m n ia reu ise s p a rc u rg o p a rte a d ru m u lu i carc
o se p ara o c o cc id e n tali. n ce p n d cu an tu raju l reg e lu i, p n la u ltim u l d e p u ta t al
d e fu n c te i d em o craii ro m n e, toi ex p lica u sc h im b a re a p rin in c a p a c ita te a
C o n d u c to ru lu i dc a rezista sed u ciei lui H itler. D ac re u e a s sc su stra g
in flu e n ei, atunci cnd v iz ite le erau destui dc d istan a te, d e n d a t c e se afla d in
nou n faa c a n c e la ru lu i, el c d ca sub in flu e n a sa. R o m n ia a r fi fo st, d u p
p re re a lor, v ictim a p u te rii dc su g estie a F iih rer-u lu i. D o v ad a e ra fcu t p rin
c o m u n ica tu l n su i. n tim p cc to ate c e le la lte sta te n c e rc a u s -i lim ite ze
r sp u n d e rile n rz b o i, fcn d efo rtu ri s se su stra g pc c t p o sib il c o n strn g erii
g erm an e, A ntoncscu lrg ea cad ru l co lab o rrii. D ac n acel m o m e n t m arealu l
a r fi c e ru t dem isia lui M ih ai A n to n cscu , to a t lum ea a r fi fo st c o n v in s c
tn ru l c o lab o rato r al C o n d u c to ru lu i a re fu z a t s-l u rm eze pc a c e s t drum .
T im p dc o s p tm n n u sc m ai vorbi d c c t d esp re c riz a d c la B u cu reti.
A m b asad a g erm a n e ra c e a c a re r sp n d e a zv o n u rile , p e n tru a influ en ii
h o trrea m arealului. M ihai A ntoncscu nu d ez m in ea p le c a rc a sa ap ro p ia t din
g u v ern . El do rea s-i fac s crc ad pe v iz ita to rii si c p le ca nu p e n tru c a r fi
fo st d em is, ci fiin d c nu m ai voia s c o lab o rez e cu G erm an ia. F iec rci p erso an e
p e ca rc o vedea, i p u n ea ac e a st n tre b are: treb u ie s rm n sau s-m i dau
d em isia? Interlo cu to rii si sc g rb eau s-l co n v in g s nu p r se a sc n av a pe
c a rc m arealu l, d ac a r fi rm as singur, a r fi zd ro b it-o , n m od cc rl. C h iar i
reg e le i M aniu se l sar p c lii de p re f c to ria lui M ihai A n to n cscu i i
Irim iscr m esaje n carc l rugau s rm n la postul su. n re a lita te , m arealu l
nu-i ce ru sc dem isia. El se m rginise la a-i re la ta d isc u ia cu H itle r i i lsase
lib c rtalc a dc a h o tr sin g u r cum va pro ccd a. M ihai A n to n escu , p rc tc x tn d c
este bo ln av, se n c h ise n cas, cu sp e ra n a c rctrg n d u -sc , p u te a s c lig e
tim p, cci qui h ab et tem p u s, h ab e t v ita m ,27.
M n s rc in s iau le g tu ra cu von K illin g cr. T eza p c c a rc treb u ia s o
su sin n faa rep rez en la n u lu i lui H itler av e a d re p t sco p s am n c scad en a.
T re b u ia s-l c o n v in g pc g erm an c p ro v o ca rc a unei criz e a d o u a zi d u p
n a p o ierea m arealului de la H itler a r fi fost o g ree al i a r fi d o v e d it am estecu l

g erm an n treb u rile in tern e a le R om niei. R m ne ca m a re alu l s a lea g


m o m en tu l p en tru a sc d esp ri dc co lab o rato ru l su n e fa st , re p lic a m b a s a
d orul R e ic h -u lu i. D esigur, rspunsul nu era n c u ra jato r, d ar cl d d e a un rg az
su ficicn t p en tru a-1 salva pc M ihai A ntonescu. L a 19 ap rilie, am iralu l H o rth y ,
reg en tu l U n g arie i, l p rsea pc F iihrer. C o m u n icatu l asu p ra n tre v e d e rii,
p u b lic at de D .N .B ., sem na n m od stran iu cu ccl ca re a e m o io n a t B u c u re tiu l
d u p v iz ita m arealu lu i A nto n escu . D c la B u d ap esta n e so seau tiri d e sp re o
ev e n tu al dem isie a cabin etu lu i K llay. A du-m i im e d ia t co m u n ica tu l asu p ra
n trev ed erii lui H itler cu regele B oris, de la 2 ap rilie , m i o rd o n m arealu l. n
faa acestui text, carc sem n a ca o p ic tu r dc ap cu c e le la lte do u , al p ro p riei
sale v iz ite i al vizitei regentului H orthy, A n to n escu n u -i p utu rep rim a m n ia:
M izerab ilu l, a rep e tat, n faa lui H orthy acccai sccn p e care a ju c a t-o , cu o
sp tm n n a in te , n faa m ea. D u-tc s-l vezi pc von K illin g cr i sp u n e-i c am
h o t rt s m enin form aia g u v ern a m en ta l , aa cum este ca astzi. D ac va
o fen sa pc vreunul d in tre co lab o rato rii m ei, du-i la cu n o tin c voi p ro testa la
B erlin , m i sp u se cl.
K illin g cr ascu lt con stern at. A poi izbucni s nu sc m ai am cstccc M ihai
A n to n cscu n p o litica extern; n ic io d at, n viitor, nu v oi m ai lu cra cu cl. N -a rc
d cct sil sc o cu p e dc alte treburi, d ac v rea s rm n n g u v ern , cu o ricc p re.
D ar pen tru m ine, cl nu mai ex ist; c un a g e n t al in a m ic u lu i, ca i S ix t d c
B ourbon, strig trim isul F iihrer-ului, incapabil s-i st p n casc nervii. S per,
d o m n u le a m b a sa d o r , l n tre ru p s e i cu , c d u m n e a v o a s tr c o n s id e ra i
co n v o rb irea n o astr ca o c o n v e rsaie p articu la r , cci altfel a fi o b lig a t s
rap o rtez cu v in tcle d u m n eav o astr m a realu lu i, ca re a r fi o b lig a i, la rn d u l su,
s cear rec h em a re a dc la p o st a E x ce len ci v o astre . K illin g cr rm a se un
m o m en t p erp lex . P c pun ctu l dc a izbucni din nou, el sc rzg n d i i n tre b :
A sta este to t ccca cc aveai s-m i co m u n icai? M rtu risii c d a, iar cl sc
m rgini s ad a u g e: V oi tran sm ite co m u n ica re a g u v ern u lu i m eu.
O dat ev itat criz a Ia B ucu rcti, K llay i p s tr p o stu l n ca p ita la
vecin. S lb iciu n ea g erm an era ev id en t. I se p u tea d eci sp u n e nu Iui H itler,
fr a te tem e dc rep resalii. M ai n a in te dc a ap ro fu n d a ac e a st situ aie, aten ia
m arealu lu i se n d rep t spre un alt fapt capital: dc m ai m u lt d c o lun, o rice
activ itate n c e ta se pc frontul de rsrit. La n c ep u tu l lun ii ap rilie, a tt ru ii, ct
i g erm anii an u n ase r prin pres p reg tirile unei m ari o fen siv e. D o v ad a c
O K W nu sc gn d ca cu ad ev rat la ac ca sta era retrag erea co n tin u dc tru p e d e pc
fro n t. P en tru p rim a dat, dc la n c ep u tu l rzb o iu lu i cu U R S S , H itler, n cu rsu l
u ltim e i v iz ite a lu i A n to n c s c u , n u -i m ai c e ru s e n o i u n it i ro m n e ti.
C o m u n ic a tu l ru s d in 25 a p rilie afirm a : P c fro n t n -a in te rv e n it n ic i o
sch im b are , n tim p cc co m u n icatu l germ an , ca i cum l-ar fi p ara fraz at,
su sin ea c N ici o no u aciu n e nu se m ai p ro d u sese p c fro n tu l d c rsrit . L a
27 ap rilie, Stalin ru p ea relaiile cu guvernul p o lo n ez n ex il i fo rm a la M o sco v a
un co m ite t p o lo n e z dc eliberare. O are ce m ai p u n ea la ca lc , n cu lisc?
L a B ucu rcti, soseau inform aii afirm nd c o fie rii g erm an i i ru i se
n tln ise r la K u ib c v , p entru a d iscu ta co n d iiilc unui arm istiiu . S o lo a r fi
fo st sp iritu s r c c to r 128 al n tln irii. B erlin i M oscova sc lu au la n tre c e re n a
d ezm ini a c c st zv o n , d a r faptul p rea s se confirm c. C h iar cap u l dc pod d e la

K u b an , carc a r fi fost uor de e lim in a t, nu m ai fu sese d e ra n ja t d e A rm ata R o ie


d e o lun. n z ia re le germ an e se p u te au citi fraze u im ito are d e sp re cu ra ju l i
v alo area arm a telo r sov ietice. C o m p arai cu ero ism u l so ld a tu lu i ru s, en g lez ii i
am eric n ii nu erau d e c t n ite lai. M aina de p ro p ag a n d a lui G o e b b e ls nu m ai
aru n c a d cc t rareo ri sg ei co n tra lui S talin. D im p o triv , c a lu c ra n tr-u n ritm
acce le ra t m p o triv a d em o craiilo r o cc id e n tale. O aten ie sp e cia l e ra ac o rd a t
p ro b lem ei celu i de al d o ilea front, d ar i asu p ra ac esto r ch e stiu n i se sch im b a se
p u n c tu l dc ved ere. N u se m ai su sin ea teza du p ca re in v azia s-a r fi sfrm a t de
lin iile d efen siv e g erm ane. Sc v o rbea de un b lu ff al an g lo - sa x o n ilo r. G u v ern u l
g erm an d ein ea d o v ad a c ei nu aveau nici o in te n ie d e a d e sc h id e al d o ilea
fro n t. D eb arcarea en g lez n A frica de N o rd av e a ca sin g u r sco p d c a b lo ca, pe
p lan eco n o m ic, co n tin en tu l european. A firm a iilo r d in B erlin , li se ad u g au , n
m o d ciu d at, m esajele, tot m ai p resa n te ale lui S talin , cern d d esch id e re a celu i
d c al d o ile a front. N u cum v a st p n u l de la K rem lin c u ta un m o tiv p en tru a sc
su p ra i a ru p e le g tu rile carc l uneau cu o cc id e n talii? D u p p re re a lui
A n to n cscu , accast p o sib ilita te p rea foarte probabil. n tr-a d e v r, d a c a lian a
an g lo - sa x o n ilo r cu S o v iete le nu av eau d c c t scopuri p u r d e fe n siv e , lip site d e
o rice sens p o litic, ex ista u pu in e m o tiv e d c a se spera c g erm an ii i ru ii vor
co n tin u a s sc u cid unii pc alii, d o ar p en tru a face jo c u l S ta te lo r U n ite i
M arii B ritanii. S itu aia sem n a p rea m u lt cu cea ca re i u n ise pc H itle r i S lalin
n 1939. R cich -u l av e a iari un front n O cc id en t i ac elai in te res d e a elim in a
p c d um anul din rs rit, n tim p cc R u sia e ra m ai in te resa t d c c t n 1939 s
rm n n afa ra co n flictu lu i i s a tep te d cz n o d m n tu l o s tilit ilo r d in tre
c a p ita liti i fasciti. P rad a a crei m p rire urm a s sa tisfac p o fta im ed iat a
R c ic h -u lu i i a U R S S rm n ea ac eeai p c carc o m p rise r p rin aco rd u l
R ib b en tro p - M olotov : P o lo n ia, F in lan d a , R o m n ia, rile b altic c, ctc.
D ac sc n c h e ie un asem en ea ac o rd , sp u n ea A n to n cscu , n u -m i m ai
rm n c dcct s dau foc p etro lu lu i, s-i trim it pe rege i pc cei c iv a d em o crai
cu av ionul n T u rc ia i s-m i trag un g lo n te n cap.
C c u urare fu atunci cnd S talin, aid o m a lui R o o sc v c lt i C h u rc h ill, n
d iscu rsu l .su dc la 1 m ai ceru cap itu larea fr co n d iii. Sc c re zu r sa lv ai, c a la
n c cp u tu l rzb o iu lu i g erm ano - rus.
H itler rsp u n se p rin tr-o co n tra - o fen siv p ro p ag a n d istic . El d ez g ro p
afaccrca dc la K aty n . n c din 12 ap rilie i vo rb ise lui A n to n cscu d e g ro ap a
co m u n coninnd m ii dc ca d av re p o lo n eze. A tep tase trei s p tm n i n a in te dc
a face p u b lic ch e stiu n ea. O are nu cum v a p en tru a m en aja c o n v o rb irile afla te n
curs? Stalin rep lic im ediat: L upttori ai A rm atei R o ii, p re g tii-v p en tru
lu p te le o fen siv e c a re ne atea p t , sp u n e a cl n tr-o p ro c la m a ie a d re sa t
tru p elo r sale (6 m ai 1943). D ou zile m ai trziu. co m u n ica te le n re g istra u d eja
relu a re a lu p te lo r p c K uban. D ar in fo rm ato rii notri nu sc d c c la ra r n v in i. Ei
p retin d eau c n eg o c ie rile nu eu ase r to tal i c g erm an ii le -a r fi p ro p u s ru ilo r
s-i retrag, n etap e , tru p ele spre fro n tiera ca re se p ara R u sia d c E u ro p a n
1938. A rm ata R oie n -ar urm a m icarea d c retrag e re a W c h rm ac h t-u lu i i ar
rm n c pc linia a c tu a l a fro n tu lu i, cu cx c cp ia unui n u m r fo arte re strn s de
u n iti, care ar urm a m icarea Ia un interval dc o s p lm n , p en tru a asig u ra
o rd in e a n te rito riile ev a cu a tc dc g erm ani. C onform acclo ra i in fo rm ato ri, ru ii

ar fi cc ru t pur i sim plu, retrag erea W ehrm ach t-u lu i pc fro n tu l d c la 22 iunie
1941. M icrile pc carc A rm ata R o ie Ic-ar avea dc fcu t d ep in d eau ex clu siv dc
h o trrca g u v ern u lu i sov ietic, ncp u tn d form a o b iectu l u nui ac o rd ru so germ an. N eg o c iato rii R cich-ului ar fi re p lic a t c, n ac e ste co n d iii, ruii
refu zau g erm a n ilo r sin g u ra g ara n ie rea l c du p retrag e re a tru p elo r lor,
lu p tele nu vo r fi reluate pc o linie nou. T ra ta tiv e le s-ar fi o p rit aci. C ele d o u
d eleg aii s-ar fi d esp rit, cu p ro m isiu n e a dc a sc n lln i d in n ou, d u p c c vor
p rim i alte in stru ciu n i dc la g u v ern e le lor. P n atu n ci, o p e ra iu n ile m ilita re a r
fi su sp en d ate. D ac s-ar acorda cre d it ac csto r in fo rm aii, a ta c u rilc co n tra
cap u lu i dc po d din K uban nu ar n se m n a oare cecul d efin itiv al n eg o cierilo r?
L a 12 m ai, C h u rch ill i R oo scv clt sc n tln ea u la W a sh in g to n . Sc tem eau ei
oare dc ceva? L a 18 mai luptele erau n plin d esfu rare n C au caz. Sc p u tea
spera c s-a sc p a t dc n c h cic rc a unui nou trg n tre G erm a n ia i U R SS? C u
m arc tam -tam S talin d iz o lv a K o m in tern u l. O fcca p en tru a-i p lcea lui
R o o scv clt sau p entru a-1 liniti pc prin cip alu l cam p io n al p actu lu i anti Kom intern, G erm an ia? n regiu n ea V clik ic-In k i sc p ro d u ser c te v a cio cn iri
m ai n v e ru n a te . A p ro ap e c germ anii i acuzau c h ia r pc rui d c a fi p relu a t
in iiativ a luptelor: A cctia sc lin itir pc dat i ac alm ia cca m ai d c s v rit sc
rcin stal pc front. C u toate sum ele nebuneti pc ca re le n g h iea u scrv ic iilc d c
in fo rm aii, nici o d o v ad nu veni s co n firm c sau s in firm e ccva. A g en ii cei
m ai siguri erau funcionarii Iui G oebbels. M inisterul su e ra co m p u s d in foti
ziariti carc, n tim pul perio ad ei presei libere, i ctig au p in c a p u b lic n d
tirile cu p rio ritate. Sub regim ul c e n zu rii, funcionarii dc la R cich s P ro p a g an d a
M in istc riu m i v in d e a u tirile u n u i s ta t str in . I n fo rm a iile lo r a s u p ra
p ro iec telo r m ilita re erau adesea n d o ie ln ic e. O K W -ul rm n ca ap ro a p e erm e tic
n ch is in discreiilor. A desea, A ntoncscu sc g n d ca c toat p o v estea era ara n jat
d o ar p en tru a sc ju stific a fondurile pc carc lc prim eau de la statu l rom n. D ar,
n p o fid a n d o ie lilo r carc apreau, nu sc p u tea ren u n a la ac ca st su rs dc
inform aii.
C o n firm a re a ne sosi, n tr-o m an ier o ficial i n ea te p tat. C o m u n ica tu l
m ilita r sov ietic din 16 iunie spunea: Pc frontul cc n lral, n c c rc rile d c atac ale
u n it ilo r g erm a n e co n tra p o ziiilo r ruse au fost resp in se, n reg iu n e a O rei . N u
sc acuzau ci reciproc dc n c lc area arm istiiu lu i? A cc ast im p resie d ev en i
ce rtitu d in e la n cep u tu l Iui iulie. O ficia l, ruii afirm au (5 iu lie) : L u p te g rele
sn t n curs dc d esfu rare n regiu n ea O rei, K ursk, B iclg o ro d , cu tru p ele
g erm an e, c a rc au reluat ofen siv a . n acceai zi, O K W -u l rep lica: R u ii au
reu it dc pu in tim p, prin intervenia unor fore su p e rio a re n u m eric s fac o
sp rtu r n lin iile germ ane. T ru p e le R cich -u lu i au d cc la n at un c o n tra -a la c i
b rea a fost astu p at . A do u a zi, M o sco v a anuna: O fen siv a g erm a n n
sccto ru l K ursk - O rei sc d ez v o lt n tr-u n ritm din ce n c c m ai rap id , n tim p
cc rep rez en ta n ii n a ltu lu i co m an d a m en t germ an d ec la ra u , n tr-o co n fc rin
ca rc reu n e a p resa str in c fu rtu n a a iz b u cn it d e o d a t , cu o v io le n
ex trao rd in ar, n urm a unor atacuri ruseti dc m arc an v erg u r . n co m u n ica tc le
cclo r doi inam ici din 7 iulie afirm a iile rccip ro cc d ev e n e a u i m ai precisc:
T ru p ele n o astre co n tin u s dea lupte crn c cn c cu m ari fo re in am icc dc
tan cu ri i in fan terie, n d irec ia O rei - K ursk i B iclgoro d . O fe n siv a g erm a n a

fost sp rijin it de un n u m r consid erab il d e a v io an e tran sfe ra te d in a lte zo n e ,


sp u n eau ruii. n reg iu n ea B iclgorod i la sud dc O rei, a ta c u rile d u re pc ca rc
ruii le-au dat dc sptm ni dc zile cu trupe p ro asp ete au fo st i ele resp in se
m ari , p recizau g erm anii. F iecare p retin d ea d ec i, c c e l la lt p re g tise d in a in te
o fen siv a a crei re sp o n sa b ilitate i-o aruncau recipro c unul asu p ra altu ia.
n fine, la 15 iulie, M oscova an u n a c o p rire a fo cu lu i n c e ta se i c ca
relu a rzb o iu l pc co n t propriu. Cu ctva tim p n urm , tru p ele n o astre, la n o rd
i r s rit dc O rei, au lan sat ch iar ele, du p m ai m ulte c o n ira -a ta c u ri, o o fen siv
co n tra tru p elo r g erm a n e , g l su ia co m u n icatu l din acea zi.
L a p u in tim p d u p d u u l rc c c p c c a rc M ihai A n to n c s c u l p rim is e d in
p a rte a lui H itle r, sc p u se d in n o u , c u ra jo s, p c trea b . D e a c e a s t d a t , v o ia s
l c o n v in g pc M u sso lin i dc n c c c s ita tc a u nei a c iu n i p o litic e . B a ro n u l B o v a
S c o p p a , m in istru l Ita lic i la B u c u re ti, p lc c n lu n a iu n ie la R o m a, n tr-o
m is iu n e dc re c u n o a te re . El tre b u ia s -i c o n v in g g u v e rn u l c n u m ai era
n ic i u n m o m e n t dc p ie rd u t. D ip lo m a tu l ita lia n re z u m a n tr-u n m e m o ra n d u m ,
p c ca rc i-1 re m ise lui B a slia n in i p e n tru D u cc , id e ile i o p in iile p c c a rc M ih ai
A n to n c s c u lc e x p u s e se n lu n g ile c o n s f tu iri p c ca re lc a v u s e s e r m p re u n .
D u p un p re a m b u l c o n s a c ra t situ aiei m ilita re , B o v a S c o p p a se f c e a e c o u l
lui M ih ai A n to n c s c u , c a rc l ru g a pc D u cc s c o o rd o n e z c o a c iu n e
d ip lo m a tic p e n tru a sc iei d in a c c a st situ a ie . F iih rcr-u l sc o p u se o ric re i
te n ta tiv e cc a r fi p u tu t da in a m ic u lu i im p re sia c noi eram d o rn ic i s n c h e ie m
p a c c . D ar, n re a lita te - d u p p re re a lui M ih ai A n to n c s c u , a d u g a B o v a
S co p p a, p ru d e n t - dac noi co ntinum cu sl b irea p ro g re siv a sistem u lu i
n o stru m ilita r i p o litic, nu vom reui s obin em d cc t co n d iii m ereu m ai d u re
d e la du m an ii n o tri, pn n ziua cnd p red a re a fr c o n d iii va dev en i o
n cc csitatc creia vom fi obligai s ne su punem m . O so lu ie d c co m p ro m is ar
trebui s fie g sit, cci ea ar fi con fo rm in te rese lo r A n g lie i, p en tru a salv a
E u ro p a din haos, o prind R usia, carc va aju n g e, in ev itab il, n ip o te za n frn g crii
n o astre, pc m alurile M cd itcran ci. N im eni nu i n c h ip u ie c, n caz d c victo ric,
A n g lia i S tatele U n ite vor rm n c s fac d c gard , tim p dc c tcv a g e n e ra ii, n
E u ro p a , co n tra slav ism u lu i . n c a z dc nevoie, F iihrcr-ul treb u ia s sc sa crifice
p c el n sui dac aliaii ar p u n e d rep t co n d iic a unei a s em e n ea d isc u ii s nu sc
trateze cu H itler. A n to n c sc u cre d e a c H itle r ca rc, c o n fo rm p ro p rie i sale
ex p re sii nu tre b u ia s -i sc rie p ro p ria b io g ra fic ci isto ria p o p o ru lu i s u v a
ti s g sca sc form ula p cn iru sa lv area G erm a n ici . n c o n c lu z ic , M ihai
A n to n cscu su sin ea c dac D ucclc voia s c o o rd o n e ze a c iu n c a co m u n , el a r
fi in terp retu l tu tu ro r m ic ilo r p o p o are b e lig eran te, dc la F in la n d a p n la
R o m n ia 130. Cu g en e ro zita te , M ihai A ntoncscu i p ro p u n ea lui M u sso lin i s ia
co n d u c crca m icrii pc carc i im agina c o d c ;la n a se .
B ova S coppa p rez en t o copie a m em o ran d u m u lu i su lui G ale az zo
C ian o . M em o ran d u m u l tu din 15 ianuarie a fost cau za sc h im b rii m ele d c la
m in isterul dc ex tern e , i rspunse ac csta din urm . n p rez en t, vrei s-l faci
i pc B aslianini s-i piard postul i s-i pierzi i p ro p riu l tu p o st d e m in istru
la B u cu reti. C u M u ssolini, nu este nim ic dc fcut, i-ar fi sp u s fostul m in istru
dc ex terne. D ar, co n tra r p rez ice rilo r lui C ian o , B aslian in i l ch e m p c B ova

S co p p a p en tru a-i com unica: D uccc este dc aco rd cu M ih ai A n to n cscu asu p ra


a n u m e ro a se p u n c te din m em orandum ul tu, d ar z ice c este n c p re m a tu r s
sc n c ea p o ac iu n c diplo m atic. V rea s m ai atep te d o u luni. Sc g n d e te s
n eg o cieze atu n ci cn d situ aia m ilitar va fi bun. n o rice caz, v rea s-l v ad pc
M ih ai A n to n c s c u 131.
L a 27 iunie, trenul nostru sp ecial p r sea B u c u rc liu l, cu d estin a ia
Italia. M ih ai A nto n cscu v oia s trag con clu zii la R o m a asu p ra n frn g c rii
n o astre dc la S talingrad. P entru g erm an i, ca re nu av eau nici un d u b iu asu p ra
in te n iilo r v ic ep ree d in te lu i C o n siliu lu i dc m initri, v iz ita sa n Italia era o
sfid are. Ei nu p reg e tar s-i arate nem u lu m irea. n d ru m , treb u ia s trecem
p rin V icna. n ca p ita la O stm ark m , eful unui g u v ern strin treb u ia s fie
p rim it d u p reg u lile pro to co lare, dc S taatsh altcru l vcchii A u strii. P en tru a ev ita
aceast fo rm alitate, scrv iciic cii ferate germ an e au p rim it o rd in s nu lase
trenul nostru s intre n cap ital n a in te a zo rilo r. L a o ra d o u i ju m ta te
d im in ea a aju n serm , n fine, ia O stb a h n h o ff. T re n u l a fo st g ara t p c o linie
sccu n d ar. U n tnr SS de la cab in etu l G au lcitcru lu i se p re z e n t d c n d a t ,
cern d s-i v ad pc M ihai A ntoncscu p en tru a-i e x p lica fap tu l c , d in cau za
n trz ierii n o astre fa dc orar, eful su p referase s se cu lce. E u rsp u n sei c i
al m eu d orm ea. A lles in O rd n u n g 133, zise el. M ai avei i alte d o rin e ? m
n tre b cl? D a, dc a aju n g e c t m ai rep ed e n Italia , i rsp u n sei. D rum
b un, m ai rsp u n se cl, i d in tr-o d a l am av u im p resia c su rsu l nu era d o a r
ironic. n p riv irea sa sc citea o am en in are. P lcc im ed iat d u p c c i n d e p lin ise
m isiu n ea dc a-1 o fen sa pc v ic ep ree d in te le C o n siliu lu i dc m in itri ro m n .
D ar m n a R c ic h -u lu i ne u rm ri i pc te rito riu l ita lia n . n p ro g ra m u l
in iial, sta b ilit dc p ro to c o lu l ita lia n , d e le g a ia ro m n tre b u ia - n u rm a
n tre v e d e rilo r cu B a stia n in i la V e n e ia - s tre a c pe la F lo re n a , p en tru ca
M ih ai A n to n e sc u s p o a t facc o v iz it reg elu i V ic to r-E m a n u e l, c a re sc g sea
la re e d in a sa din a p ro p ie re a a c cstu i ora. T re n u l n o stru sp c cia l tre b u ia s
d e v a n se z e cu c tc v a m in u te ex p resu l c a rc p le c a la o re le n o u se a ra din
V en eia. V izita la reg e fu n lrz ia t cu d o u zile. n tre tim p , M ih ai A n to n cscu
va m e rg e la R o m a p en tru a facc o v iz it P ap ei i Ia R o c c a d c llc C a rm in a te ,
sp re a-1 v ed e a pc D uce. D ru m u l n o stru nu m ai d u c e a d ec i p rin F lo re n a ci prin
P c sc a ra , la R o m a. O p arte d in d e le g a ia n o a str p rim i a p ro b a re a s se d u c la
F lo re n a , cu ex p re su l o b in u it i s-i a te p te p c c e ila li m e m b ri ai p e rso n a lu lu i
n a c c sl o ra. n a in te dc B o lo g n a, u n d e tren u l atin g e a o v ite z d e p este o su t
d c k ilo m e tri p e or, se d e c u p la se r d o u v ag o a n e dc la un tra n s p o rt m ilita r
g erm a n ca rc p rc c c d a cu ze ce m in u te itin e ra riu l in iial fix a t tren u lu i sp c c ia l al
lui M ih ai A n to n cscu . E x p resu l V en e ia - F lo re n a fu v ic tim a a c c id e n tu lu i. A u
e x ista t civ a m o ri i n u m e ro i rn ii. C a rc ar fi fo st o are c o n s c c in c lc d a c
tren u l ro m n e sc , du p cc s-ar fi c io c n it cu v ag o a n e le p r site d c g e rm a n i, a r
fi fo st ap o i ta m p o n a t dc ex p re su l, c a rc l u rm a la c tc v a m in u te , av n d o v ite z
d c p e ste o su t d c k ilo m etri la o r? D ac tren u l ar fi fo st p rin s ca n tr-u n
sa n d v i, v ic tim e le a r fi fo st, fr n d o ia l , m ai n u m e ro a se d c c t s u p ra
v ie u ito rii, m ai a le s n u ltim u l v ag o n , p c ca rc l o c u p a M ih a i A n to n c sc u . N oi
n u afla r m d c c t la R o m a de a v e n tu ra e o le g ilo r n o tri. D in g ru p u l d e ro m n i
nu e ra u d c c t r n ii. D in tre ita lie n ii n s rc in a i s n e n s o e a s c erau d o i m o ri.

D c a ltfe l, em o ia lo r o n tre c e a p c a noastr. Ei v o rb eau n m od d c sc h is de


aten ta t, n tim p cc n o i, conform o rd in elo r lui M ihai A n to n cscu , n c erca m s
m in im alizm a fa cerea , tratnd-o d rep t un ac cid en t n en o ro cii.
Q ui tocca al D ucc, m uorc; cine sc atinge d e D uce, s m oar, era
scris pc vechile ziduri ale V eneiei. Italia tria zile dc n elin ite. D ac se p o t facc
aprecieri obicctivc asu p ra arm atei sau a altor in stituii, una d in tre ele parc s
sfid eze orice critic: poliia. Indiferent d ac p en in su la triete su b o d ictatu r ori
sub un regim dem ocratic, forelor dc ordine li se d acceai im p o rtan . F r
p rcfcct al poliiei, nu s-ar putea nchipui un ora italian. F iec are italian, d ar mai
ales strinii, pentru poliiti snt suspeci. E i trebuie s fie su p rav eg h eai dc
aproape. Nu este dc m irare c Italia a pus la d isp o ziia lum ii cei m ai m ari
crim in aliti. Infractorii sc bucur aici dc o atenie special. n tim pul u ltim elo r
zile ale Iui M ussolini, adevratul ef al rii era, desigur, S co rza, eful poliiei.
C ea dc a treia R om a lui M anzini, cum o num ea M ussolini pe a sa, tria sub
stpnirca lui D ioclctian, ca i prim a. T oate ncercrile d e a-i facc discip lin ai pe
italieni, prin convingcre, fuseser abandonate. Singurul m ijlo c d e a m p icd ica
d ezo rg anizarea vieii publicc consta n accca c S corza p u n ea s sc serie p c toate
zidurile oraului Qui tocca al D ucc, m uorc. A ccste cuvintc fceau o im presie
stran ie pc zid u rile v ec h ilo r case, ap ro a p e de P onte d ci S o s p in i 134. M area dccc p ic a V eneiei, carc-i gonete pc c lto rii n e n la i d c fru m u see a ei, este
ac east irezistib il im p resie dc ireal, p c c a rc o d sp le n d o area sa trecu t.
V en eia este spectrul trecu tu lu i, un ora d ltu it p entru o a lt ep o c , ai cru i
lo c u ito ri ar fi d isp ru t la prim ul c n ta t al coco u lu i. A ce sle p alazzi ca re au
rm as dup d isp a riia su fletu lu i cctii sn t aici o m rtu rie n faa tim p u rilo r, a
su p e rio ritii m ateriei m o arte asu p ra om ului trcctor. P c ac este c a n a lc p u stii,
m icile vaporctti ne p lim b ar toat ziua. A ceast a g ita ie artific ia l fcea o
im p resie ciu d a t n o rau l m ort. C a i cnd a r fi p rim it un o rd in , p o p u la ia
refu za s nc aco rd e m ca r o p riv ire. A farm dc la m em b rii d e le g a ie i n o astre Ia
R om a c orice m a n ifesta ie fusese interzis. S corza tia p rea b in e c d ac a r fi
n c cp u t s m a n ifeste ze , co m p atrio ii si nu ar fi fost n fav o a re a A xei sau a
reg im u lui fascist. U re ch ile n o astre nu ireb u iau s afle a d e v ra te le se n tim e n te
ale p o p o ru lu i italian. Un biat nc am en in cu pum nul pc R ialto , d ar m am a sa
alerg rep ed e, pentru a-1 readuce n cas.
B aslianini, succesorul co n telu i C ian o Ia m inisteru l d e ex tern e, i ad u n a
tot cu raju l pen tru a co n v in g e c era, cu a d e v rat, un m are d e m n ita r i nu num ai
un om dc paie. P rin atitu d in ile sale dc o aro g a n n en d c m n a lic , ci re v e n d ica
rcsp cclu l d ato ra t rep rez en ta n tu lu i unei m ari p u teri. D ar nu m ai ex ista nici un
italian carc s cre ad c ara sa m ai era n c o m arc pu tere. D e sc u ra ja re a lo r era
m o lip sito are. A m av u t n final im presia c venisem s p articip m la fu n eraliile
unui im periu. V en e ia o ferea un cadru cum nu sc p u ic a m ai b u n p en tru a n t ri
aceste sentim en te. S in g u r, M ihai A nto n cscu , carc v en ise p en tru a scrie o
p a g in im p o rta n t n Isto ria ac cstu i r z b o i re fu z a s v a d c re g im u l
m u sso lin ian era n ag o n ie. El m rtu risea c B aslian in i n u -i sp u se se n im ic
n sem n at; c Ia toate p ro p u n erile sale asu p ra necesitii dc a ac io n a , m in istru l
italian i rsp u n sese prin tr-u n p o litico s fo arte in teresan t , d a r refu za se s fac
alte co m entarii. B aslian in i este un teh n ician dc n a lt c las , d a r el rm n c un

fu n cio n ar. S nt co n v in s c M ussolini vede lu c ru rile n m arc. E l este sp eran a


rasei latine, m i sp u se M ihai A nto n cscu , m rtu risin d u -m i p ro p ria sa sp eran .
L o cu in a lui V olpi di M isu rata, cx -m in istru , p rieten u l lu i C ia n o i o m u l cel
m ai b o g a t d in Italia, nc d o vedi c p alate le nu sn t cu lise. R eg ele V en eiei ne
o feri o c in n stilu l ccici dc a do u a R om e, R om a p o n tific al . T o tu l era lux i
fru m u see, d a r co m esc n ii nu resim eau d e c t n elin ite i in d isp o ziie. P lecarm
n acccai n o ap te, cu sp eran a de a gsi lin ite a n o aza d c la V atican . M ihai
A n to n cscu nu m e rse cu m in ilc g o ale la S im u l P rin te . El se o feri s-i
co n v e rtea sc Ia cato licism pc rom ni, a cro r m arc m a jo ritate erau o rto d o ci.
M arele cu n o sc to r al o am en ilo r ca rc era P acelii I a scu lt cu b u n v o in , d ar sc
feri s m a n ifeste en tu ziasm fa dc idcca n to a rc e rii la b ise ric a a p o sto lic a
vreo cin cisp rc zc cc m ilioane de schism atici . M isiu n ea n o astr e ste v cn ic ,
sp u se el in te rlo cu to ru lu i su, noi atep tm d c secole, cu rb d a re , n to a rc e re a
la bunul nostru p sto r a tu tu ro r o ilo r din lum ea ac easta . V o ia cl o are s sp u n
c M ihai A ntoncscu ar face mai b in e s-i tem p erez e rv n a? C u to a te acestea ,
au d ien a dur m ai m ult de o or. Iez u iii ccrcm o n io i c a rc n c ineau c o m p an ie
n an tica m e r nu o m iscr s su b lin iez e c S fnlul P rin te , d c la u ltim a v iz it pc
carc i-o fcusc D u cclc, nu mai rein u se pc n im eni tim p att d e n d e lu n g at.
A sem enea rem arci elo g io ase sc fac Ia fiecare v izit , m i opti un se c rc ta r al
am b asa d ei ro m n e pc ln g S fn tu l S cau n . A cc asta in e , n tru c tv a , d e
pro to co l.
Figura n o b il a Papei Pius al X lI-lca fu singura am in tire lu m in o as pe
carc o aduserm dc la Rom a. Prinul m otenitor U m bcrto, care l prim i pc M ihai
A n to n cscu tim p dc o ju m ta te dc or, reu i s-l d e c e p io n e z e ch ia r p e
v icep reedintele C onsiliului rom n care e ra dispus s vad totul n roz. S avoia
est nostra (S avoia este a noastr), i spuse prinul. C asa arde i b ab a se
piaptn, fu proverbul rom n pc carc l n trebuin M ihai A ntoncscu p en tru a
caracteriza starea d c spirit a fiului cel m arc al lui V icto r E m an u cl.
C m p ia din R om agna era d esig u r m ai puin p rim ito are d c c t c e a a Italici.
C o lin e le a rid e c a rc sc su c ce d au f r c o n tc n irc d d e a u a c c s lu i p e isa j o
m o n o to n ie co p leito are.
Sc p arc c D u cc lc, n s c u t n a c c a st p ro v in c ie , era un fero ce a d v e rsa r
al Italici tu ristic c . G u stu l c o m p a trio ilo r si p en tru fo rm i p en tru p ro p o rii
c a i p en tru b c lc a n to l ex a sp e ra : fiin d c aici v e d e a c a u z a p rin c ip a l a
sl b ic iu n ii su fle tu lu i italian . U nii atrib u iau a le g e re a u n u i loc a a d e a u s te r
p en tru re e d in , a tt fap tu lu i c e ra 'o r ig in a r d in re g iu n e , c t i d e z g u stu lu i
su p en tru b c lla Italia . A m v iz ita t c su a u n d e sc n sc u se D u cc lc. C m p ia
p r fo a s pc c a re u m b la se M u sso lin i, pc cnd era c o p il, e x p lic a n p a rte
re v o lta sa m p o triv a c o m p a trio ilo r si ca rc se n s c u se r n m re ia a lto r
peisaje. A c c a st b c lla Italia , ac c stc o rae un d e p re z e n tu l se a sc u n d e ,
ru in a t, sub m re ia trec u tu lu i nu erau p en tru d e z m o te n itu l din R o m a g n a
d c c t o in su lt a d u s, d c-a lu n g u l sc c o lc lo r unei ri s ra ce . R o m ag n a e s te
p rin tre c c lc la ltc p ro v in cii ale Italici ca un p ro le ta r p rin tre a risto c ra i. M u sso lin i
e ra fiu l su. T o tu i, p rim in d u -n c , D u cclc nu av e a n im ic ca re s se m e n e a
p le b eu . A ra n ja m e n tu l e ra p crfccl. M u sso lin i, c o m p lc t m b r c a t n alb , s t te a
n p ic io a re , sub b o lta rc o ro a s a h olului reed in ei sale. El sc afla aco lo ,

n em ic at i im p u n to r, ca statu ia unui C o r io la n 135, p e c a re un d irc c to r dc m u


zeu n d e m n a tic o p la sa se n aa fel n e t s p rim e asc lu m in a d in fa. C o n sim i
s dea m na cu fiecare d in tre noi, d ar fr s ren u n e la su rsu l su tru fa i
ironic. A poi n to a rse sp a tele tu tu ro r i-i invit p e B a s tia n in i i M ihai A n to n cscu
s l urm eze.
n term eni asem n to ri ce lo r ai m em o ran d u m u lu i lui B o v a S co p p a, d ar
d esig u r m ai m e lo d ram a tic , M ihai A nto n cscu insista c a D u ce le s ia o in iiativ
d estin a t s pun ca p t co n flictu lu i. M u sso lin i l a scu lt cu aten ie. E ste un
b rb at plin dc curaj, c a re a re idei c la re i sp u n e lu cru ri ju ste s-a r fi d e st in u it
cl lui B a stia n in i, atu n ci cnd M ihai A n to n cscu p r sise ca m e ra 136. El d e c la r
o asp etelu i su c era n ecesar s m ai a tep te n c d o u luni p en tru a nu d a
im p resia c Italia a r cc d a am en in rilo r cu ex term in a re a ale an g lo - s a x o n ilo r i
p en tru c nu se p utea neg o cia sub im p resia unei n frn g e ri m ilita re , ca cea din
A frica. P cniru a n c e p e tratativ e, era in d isp en sa b il o situ a ie fav o rab il pe
fro nturi. D up do u luni, M ussolini se d ec la ra disp u s s-l d e te rm in e p e H itle r
s co n v o ace o co n fe rin a sta te lo r n eu tre i b elig eran te, p en tru a d ec id c
d estinul E uropei. D ac H itler refu z , m ai sp u se D u cc lc, o voi face fr
d n su l . M ihai A nto n cscu i ccru atu n ci lui M ussolini s-l a u to riz e z e s trateze
cl, n tim pul ac e sto r luni, ct Italia ar fi rm as n ex p e ctativ . V a u to rizez ,
rsp u n se D ucclc. S p er c d isc u ia n o astr va avea un m arc r su n e t isto ric , fu
fraza cu carc M ussolini sc despri dc o asp ete le su.
M ihai A nto n cscu cretea n proprii si ochi, n tr-u n m od n elin itito r. El
era p le n ip o te n ia ru l E uro p ei, n v e stit dc M usso lin i. N u e ste dc m ira re c l trat
cu o o are care co n d c sc en d cn pe reg ele - m p ra t V icto r-E m an u e l, ca rc fu
ultim ul carc l-a p rim it n a in te dc p lccarca sa din Iuilia. C o lo n ii ro m an i, lsai
pe solul n o stru d u n re an , sn t cei carc ad u c la R o m a o sev v ig u ro as , ne
sp u se el. D ac reuim acum , S talin g rad u l nu va m ai fi d e c t un v is urt.
ed in a m a re lu i c o n siliu fasc ist din 25 iu lie 1943 i a re s ta re a lui
M u sso lin i fur resim ite dc M ihai A nto n cscu aa cum re sim ise m arealu l
n frn g crca dc la S lalin g rad . Italia fcuse d o v ad a sl b ic iu n ii sa le in tern e, d u p
cc d em o n strase p e cm p u l dc lupt starea dc n ep re g tire i lip sa d e en tu zia sm a
so ld ailo r si. La g u erra c b clla m a in c o m m o d a ,37. T o tu i, M ihai A n to n cscu
sp era... Scm i - con sim m n tu l D ucclui c o n stitu ise p rim u l su su cces p o litic.
El l ob in ea de la un M ussolini pe calc dc a d isp re a, d esig u r, d a r al cru i
p restig iu trccut nu n c cta sc s-l im p re sio n ez e p e v ic e p re e d in te le C o n siliu lu i
ro m n. El sc adres su ccc so rilo r si, m ai cx a ct iui G u arig lia, noul m in istru al
afa ccrilo r externe. P rin B ova S coppa, i trim ise un m esaj, p ro p u n n d u -i s
a c io n e ze dc com u n acord p cn iru a sco ate din rz b o i ce le d o u ri. M arca
B rita n ic i S tatele U n ite nu au inicrcs pen tru o rstu rn a re a situ aiei n B alcan i.
D ac am lucra rapid, am p u tea s-i punem pe g erm an i n faa unui fap t
m p lin it , sc c ite a n acest m e s a j,3a. O m ul dc stat ro m n nu sc d e scu raj nici
c h iar atunci cnd G u a rig lia i com u n ic - d ac M ih ai A n to n cscu a r fi tiu t s
c itcasc p rin tre rn d u ri - c T u rcia era mai indicat d ec t Italia p en tru a p led a
cau za B alcan ilo r n faa an g lo - saxo n ilo r. S itu aia d elica t n c a rc sc g sete
ara no astr n accst m om ent nu arc, d esig u r, nev o ie a fi ilu stra t , sp u n ea

m in istru l tic ex tern e al lui B ad o g lio ca rc, mai re a list d e c t co leg u l su d e la


B u cu reti, n u-i fcea nici o iluzie cu p riv ire la starea d c sl b ic iu n e a rii sale.
M ai cu rn d noul guvern al Italici risca s fie pus dc R eich n faa fap tu lu i
m p lin it. T o le ra n a g erm an ilo r n faa n oii situ aii era in e x p lic ab il. E ra e v id en t
c M u sso lin i fu sese rstu rn a t pentru a face p o sib ile n eg o c ie rile cu in am icu l. n
faa acestu i fapt carc srea n ochi vorb ele d espre o n o a re ale reg elu i V icto r
E m an u cl i ale m a realu lu i B adoglio nu cntreau prea g reu . G u arig lia, ca rc nu
p u tea s ignore c Italia risca s fie o cu p a t dc W ch rm ach t n a in te d c sem n area
arm istiiu lu i cu A liaii, nu avea nici un interes s p ro v o a c e rea cia g erm an ,
fc n d u -sc interp retu l dorin ei de p ac e al ce lo rla lte ri. Italia se g sete n tr-o
situ aie fr ieire. E a nu p o ate nici s fac rz b o i, nici s n c h e ie p ace ,
sp u n ea G u a rig lia am basad o ru lu i nosLru la R om a. D ac este aa , strig
m arealul A ntoncscu, citind teleg ram a, R om nia sc afl n tr-o situ a ie mai
av a n ta jo as . E a poate ccl puin s lupte. E a nu arc, deci, nici un in te res s-i
leg e so a rta dc c e a a unui stat m ai slab. In terp retarea - d ac p o ate fi n u m it aa - p c ca rc v ic c p rim -m in istru l o dd u accstor cu v in te e ste m ai cu rn d s u r
p rin zto are. P re ed in tele A ntoncscu m i-a spus c m arealu l i cl i-a r n to a rc e
p riv irile spre Italia i spre ceea cc a r face ca n v iitorul a p ro p ia t, n scopul d c a
c o o rd o n a ac iu n c a R om niei cu cca a Italici , scria B o v a S co p p a m in istru lu i
su, d u p o n o u n tre v ed ere cu M ihai A ntoncscu. D ar ac esta din urm n u se
m u lu m ea d o a r s d en atu reze sp u sele m arealu lu i. El p u n ea n g u ra g en e ralu lu i
G crsten b crg - to t d u p m rturia lui B ova S co p p a - v o rb e pe ca rc ac csta nu le
p ro n u n ase n ic io d at. E u servisem dc in terp ret n tre acesta din urm i m areal.
M ihai A nto n cscu asista la conv o rb ire. G eneralul germ an ex p lic i c R o m n ia
treb u ia s m ai atep te livrarea esc a d rile lo r d c av io an e p ro m ise d c H itler.
R cich -u l sc v ed ea o b lig a t s co n c cn trc ze pc fro n tu l d c rs rit fore aerien e
n se m n a te, p entru a nu pierde su p rem aia aerian. E ste sin g u ru l sc c to r al
fro n tu lu i unde ac ca sta a fost in c o n testab il, p n la te rm in area co n flictu lu i.
D ar, d ac ac ea st suprem aie risc s v scapc, cnd vrei s o b in e i v icto ria?
P o ate n rzb o iu l u rm tor?, i sp u se m arealul, ag asat. G crste n b crg tcu. El
nu avea in stru c iu n i s d isc u te ac este p ro b lem e dc o rd in g e n e ra l. M ihai
A ntoncscu i povesti sccna lui B ova S co p p a du p cum urm eaz: O fieru l
(G crsten b crg ) fcusc o d escricrc d estu l dc p esim ist a situ aiei frontului de
rsrit, mai a le s n sectorul O rei, afirm n d c R uii p o sed au acum o fo arte b u n
av iaie, cu m aterial i piloi cx c clcn i . C o n d u cto ru l i spuse: D ar atu n ci
cn d i cum ne vom bate? G en eralu l G crsten b crg a r fi rsp u n s, fr nici o
ironie: n tim p u l rzbo iului u rm to r 139.
M ihai A ntoncscu rccu rscsc la astfel dc m ijlo ac e p ro b ab il p en tru a
co n v in g c R om a c G erm ania p ie rd u se rzb o iu l i c ca treb u ia s fie p rsit.
Im p resio n at dc in terv en ia lui von K illingcr, carc cc ru se, n aceeai zi ca
R o m n ia s nu n tre ru p livrrile dc ce reale ctre Italia, co n d u s d e B ad o g lio ,
om ul de stat rom n co n ch id ea c a c est d em ers al R c ic h -u lu i sfrisc p rin a
co n v in g c g u v ern u l de la R om a s rm n alturi de cl 14.
L a 8 se p tem b rie, cnd arm istiiu l italian fu dat p u b lic it ii, G u a rig lia ne
p rsi fr s dea, cu toate n u m ero asele sale p ro m isiu n i, nici un sem n lui
M ihai A nto n cscu . P entru a doua o ar n cursul ac elu iai seco l, Italia n d re p ta

arm ele m p o triv a aliatu lu i su. G erm ania. P entru R om n ia, d e fe c iu n e a italian
nu a v e a nici o n se m n ta te m ilitar. D im p o triv , avan taju l p e c a re l d o b n d c au
an g lo - saxonii n M c d itcran a i, ca u rm are, in d ire c t n P e n in su la B alcan ic,
p u te au in flu en a fav o rab il situ aia noastr. Sc p re a c n e e s te n g d u it s
sp erm c so arta nu va d ep in d e d o ar d e rezultatul btliei d in tre rui i g erm an i,
ca re sc ap ro p ia n m od p cricu lo s dc g ran ia n o astr . M a re alu l A n to n escu a
fc u t necro lo g u l reg im u lu i m usso lin ian n faa lui B o v a S co p p a p e ca re l-a
p rim it n p rez en a lui M ihai A n to n escu . n to ate co n tro v e rsele n care m ag h iarii
le av u sese r cu noi, D ucele i su sin u se. C u to a te ac estea , m arealu l so c o tea
n ed em n so arta p c ca re succcsorii si o rez erv ase r lui M u sso lin i. B ova S co p p a
p u se a c cstc ap re cie ri, n efav o rab ile pentru g u v ern u l B ad o g lio , p e se am a tem erii
p c ca rc A ntonescu a r fi av u t-o , c va fi tratat i e l, d a c v a fi c a z u l, n tr-u n m od
asem n to r. A tunci cn d trsc pe strz ile R o m ei bustul lui M u sso lin i ca n ite
ad ev rai p le b ei , sp u se m arealul A n to n escu d u p p le ca re a d ip lo m atu lu i, ci
trsc n noroi d o u zeci dc ani dc isto rie ita lia n i n c d in c c a m ai g lo rio a s.
A cesta era ad ev ratu l sen tim en t al C o n d u cto ru lu i , c a re n u e ra d clo c in sp irat
d c team , aa cum p re a s o p resu p u n B ova S coppa.
R p ire a sp e c ta c u lo a s a D u celu i d in G ra n S a s s o 141 a fo st, p en tru n o i,
un iz v o r dc noi c o m p lic a ii. Im ed iat d u p so sire a n G e rm a n ia , M u sso lin i i-a
te le fo n a t lui B o v a S c o p p a , c c rn d u -i s sc d u c la cl. F o stu l su re p re z e n ta n t
n R o m n ia re fu z i, u rm a t dc to t p e rso n a lu l am b a sa d e i, sc d c c la r s o lid a r
cu g u v ern u l ca rc ca p itu la sc . K illin g e r a p rim it d c la B e rlin o rd in u l d e a-1
rc a d u c c pc c a le a c c a b u n pc co lcg u l su re c a lc itra n t. D isc o rd ia n tre cei d oi
cx -a liai ca u za o o a re c a rc sa tisfa c ie la B u c u re ti. N u d e m u lt, cei d oi m in itri,
von K illin g e r i B o v a S co p p a av e au o b ic c iu l s se p re z in te m p re u n la
C o n d u c to r sau Ia v ic e -p rim m in istru , p en tru a d a m ai m u lt g re u ta te
p re te n iilo r A xei. A a a fo st atu n ci cn d a tre b u it s d ec la r m rz b o i S ta te lo r
U n ite i n n u m e ro a se a lte o ca zii. D u p fic c a rc n lln ire se p s tra o a m in tire
n ep lc u t.
D ar, n cu rn d , d ato rit ag ra v rii co n flictu lu i d in tre ita lie n i, m in istru l
lui V ic to r-E m a n u c l142 deveni un sim bol: acela al indep en d en ei n o a stre p o litico .
El era unitatea dc m su r penLru a ne d o v ed i, n proprii notri o ch i ccl p u in , c
R o m nia nu mai era un satelit. H itlcr i sc risc, cu p ro p ria sa m n , o scriso are
lui A n to n cscu , ccrn d u -i s rccu n o asc g u v ern u l fan to m p c ca rc M u sso lin i
to cm ai l form ase n G erm an ia. A ccast ccrerc nu p u tea fi resp in s. n a fa r dc
p actu l trip artit, n tre R o m nia i R cich nu m ai ex ista nici o le g tu r ju rid ic . A
refu za s rec u n o ti guvern u l italian, ch iar fictiv, n se m n a s d eclari cad u c
p actu l tripartit. A ceasta a r fi n se m n a t o ru p tu r eu G erm an ia, ce ea cc co n stitu ia
o im p o sib ilitate , n circ u m sta n e le ex isten te. Pc dc alt p arte, p en tru raiu n i dc
p re stig iu , nu sc dorea ru p erea rela iilo r cu rep rez en ta n tu l m o n a rh ici ita lie n e la
B u cu rcti.
L a 27 se p tem b rie, secretaru l perso n al al p re e d in te lu i A n to n escu ,
B arb u l, veni s m vad. El m i sp u se c treb u ia s-m i c o m u n ic e d in p arte a
p rim u lu i m inistru c guv ern u l rom n sc v zuse silit n urm a p re siu n ilo r rep etate
ale F iih rer-u lu i, s rccu n o asc g uvernul fascist form at d c M u sso lin i. El in ea s
m ai p recizeze c faptul dc a-I rccunoatc nu n sem n a n icid ccu m n crc cu n o atcrca

trim isu lu i M ajcstii Sale, reg ele Italiei. A stfel, s-ar fi c re a t o situ aie an a lo g
celei din tim pul rzboiului sp a n io l, cnd do u leg aii, u n a a lui F ra n co i
ce alalt a lui N egrin fun cio n aser sim u ltan , tim p dc c lev a luni, n ca p ita la
R o m n iei. D esig u r, guvernul d e la B u cureti nu p u tea s sp u n ct tim p v a
p u tea co n tin u a o situ aie de aceast natur.
i spu sei dom nului B arbul c m arealul m i d e c la ra se n m od e x p licit,
n tim pul au d ien e i pc care o aco rd ase la 10 se p tem b rie , n p rez en a lui M ih ai
A n to n cscu , c nu va rec u n o ate un even tu al guvern M u s s o lin im , p n ce nu va
fi d ec la ra t o stare dc b elig eran n tre Italia i G erm a n ia. Am c o n s ta ta t cu
reg ret c, fr c a aceast stare dc rzboi s se fi p ro d u s, m arealu l se h o trsc
p entru rccu n o atcrc .
D om nul B arbul m i o b iect c o stare dc b e lig eran n tre g u v ern u l
regal italian i g u v ern u l germ an nu p u tea s ex iste din p u n c t d c v ed ere ju rid ic ,
d at fiind c guvern u l germ an nu m ai rec u n o tea ex iste n a unui g u v ern italian ,
n fine, B arbul m i spuse, co n fid e n ia l, c n ce-1 p riv ete p c reg ele M ih ai, c!
era h o t rt s nu p rim easc sc riso rile d e ac rcd ita rc ale unui m in istru rep u b lican
fasc ist i c era dc asem en ea decis s nu sem n eze sc riso rilc d c a c rcd ita rc p en tru
un re p rez en ta n t al R om niei pe lng g uvernul rep u b lican fascist . A stfel
rela tea z B ova S c o p p a 144 p o ziia B u cu rctiu lu i fa de c c le d o u Italii. P en tru
A n to n c s c u p s tra re a p re ro g a tiv e lo r d ip lo m a tic e a m b a s a d o ru lu i fa c iu n ii
reg a liste era o ch estiu n e dc prestig iu , aa cum fu sese p en tru d c V alcra 145
m en in erea, n p o fid a p resiu n ilo r britanice, a rela iilo r d ip lo m atice cu R cich-ul.
A cesta era sem nul e x te rio r al lib ertii noastre.
n to a te c e le la lte ri c o n tro la te d ire c t sa u in d ire c t d c g e rm a n i,
lo c a lu rile a m b a sa d e lo r i c o n s u la te lo r cu rii ita lie n e tre c u sc r n m n ile
fa s c i tilo r146, co n stat Bova S coppa. S in g u r, R o m n ia , a fcu t ex c ep ie .
T o tu i, M usso lin i i H itlcr interv en iser n mai m u lte rn d u ri sp re a p u n e ca p t
situ a ie i u m ilito a re p en tru re p re z e n ta n ii A x ei - a m b a sa d a lui B a d o g lio
d isp u n ea dc m ai m ulte cldiri n B ucu reti, n tim p ce acee a a re p u b lic a n ilo r
fasciti treb u ia s se m u lu m easc cu d o u cam ere dc h o tel - d a r ei n tm p in a r
d e fiecare d at un refuz catcg o ric. K illingcr nu m ai tia cu m s p ro ced eze.
P en tru B erlin, cl era apul ispitor. V eni s-l a v e rtize ze p c M ih ai A n to n cscu
c d ac nu va fi m ulum it, va fi o b lig a t s sc pu n n fru n te a unui co m an d o
germ an i s ocu p e am basada trd to rilo r italieni. n a c c st caz, a fi
o b lig at, n cc m p riv ete, s v arestez, din ero a re , d esig u r - i rep lic
v ic ep ree d in te le C onsiliului. B ova S coppa, ca re a r fi treb u it s fie m p u c a t,
ca ag e n t al d u m a n u lu i, se b u cur la B ucureti de m ai m u lt c o n sid e ra ie d c c t
italien ii ca rc n c-au rm as cre d in cio i , spuse, c o n stern at, m in istru l R c ich -u lu i.
A m p u c a , a ucidc, iat cu v in tclc cc au d e v e n it c c le m ai frc cv e n tc n
v o ca b u la ru l d u m n eav o astr , rep lic M ihai A nto n cscu . D in p artea m ea, eu
nu vreau s am m in ilc p ta te dc sn g e la sfritu l acestu i rzb o i - S ic w erd en
S ic D reckvol! h a b e n 147 strig fu rio s von K illingcr. A poi, r z g n d in d u -sc , m
ru g s nu traduc cele c c spusese.
M a re alu l nu fu nici el m ai puin ca tc g o ric n refu zu l p e ca rc l o p u se , n
d iferite o ca zii, ru g m in ilo r lui K illingcr. Eu am fcut serv icii R o m n iei. R isc
s fiu co m p ro m is d ac m refuzai iar, i sp u n ea el, d u p c c c itise cu g la s tare

o te leg ram sem nau! de H itler, care trata d esp re a fa cerea B o v a S co p p a. D ev e n it


m ai m od est, F iihrer-ul se d eclara sa tisf c u t d ac ila lic n ii rcg aliti afla i n
R o m n ia ar fi fost internai ca p rizo n ieri de rzboi. N u m ai era n ev o ie s fie
m p u ca i. P en tru noi, lib ertatea lui B o v a S coppa es te o c h e stiu n e d e o n o are ,
r sp u n se C o n d u cto ru l . A ccst rsp u n s treb u ie s fie so c o tit c a d efin itiv ? ,
m ai n tre b von K illingcr. n ch cstiu n i dc o n o are , sp u se m a re alu l, privindu-1
in t, voi, aliaii n o tri, ar trebui s v b u cu rai c n o i, ro m n ii, nu avem
d c c t rsp u n su ri d efin itiv e i c a tc g o ric c I4S.
N u m ero a sele p erip eii ale afa cerii ita lie n e, p o v e s tite p e larg a ic i, au
n d e p rta t aten ia n o astr de la ev e n im e n te le anu lu i 1943. A cc stc a au fo st d c o
im p o rta n ex trem to tu i, i au ex e rcita t o in flu e n d e z a stru o a s , m ai ales
asu p ra m oralului tru p elo r noastre. N oua o fen siv so v ie tic treb u ia, la a c ea
d at, s tran sfo rm e n realitate tragic ev e n tu a lita tea ac cstci a m e n in ri, pn
atu n ci au z it ca un com ar: V in ruii !.
U n optim ism n tre in u t cu d isp e ra re ne in te rzise se p n atu n ci c e a mai
m ic n d o ia l referito a re la victo ria g erm an i prin u rm are, la a no astr.
P u tcrn ic a m ain dc rz b o i, ca rc e ra W c h rm ac h t-u l, d ei se rio s v tm a t , nu
n c e ta se s apar ca in v in cib il i treb u ia s p strm n c m u lt tim p ac ca st
ilu z ie , specific eu ro p e an , care se n c p n c a z s crc a d n su p e rio rita te a
calitii asu p ra num rului.
A ccast c re d in nu a n c cp u t s se clalin c d c c t atu n ci cn d m ica rc a
o fen siv a tru p elo r n o astre, so site pc V olga, n faa S ta lin g ra d u lu i, atin se se
a c c a lim it e x tre m c n d o ric c val d c a ta c a to ri, c h ia r d u p sp u se le lui
K lau scw itz , trebuie, n m od fatal, s se sfrm c d c un in e v ita b il reflu x . A tu n ci
se p u se, n m od tragic, p ro b lem a dc a ti p n unde se v o r n tin d e p o sib ilit ile
dc in v ad are ale accstci m aree revrsate. E nigm carc nu co m p o rta p en tru noi o
alt soluie, d cc t accca d e a fi slb atic h o tri la to ate sa c rific iile , p en tru a nc
m en ine ara n a fa ra spaiu lu i in v a d at dc ArmaUi R o ie. A ce asta e ra p en tru noi
o ch c stiu n c vital, d a r esen ial i pentru viitorul E uropei.
A pare, n tr-ad e v r, dc o n cc csitatc e v id en t p en tru E u ro p a , fie ca
fascist, fie d em o cratic , o stil sau sim p atizan t a rii n o astre , d e a p stra,
p en tru a o p ro teja la rsrit, b astio n u l in ta ct pc ca rc treb u ie s-l co n stitu ic
R o m nia.
P c plan p sih o lo g ic, c d crca lui M usso lin i ad u se se o g re a a tin g e re
p re stig iu lu i o a m e n ilo r dc s ta t c a rc p re fe ra s e r c o la b o ra re a cu H itle r n
d efa v o area cclei cu Suilin.
S ingur p rin tre ac ctia, C in clc R ou, h o trt cu t rie s p e rse v e re z e n
ac c a st ero are , inu s-i rea firm e atu n ci crczul i s in d icc cu elarita te
m o tiv ele orien trii sale p olitice.
R eunind pe cci m ai apropiai c o la b o r a to r , att civ ili, c t i m ilita ri, cl le
in u , n esen , ac ea st cuvntarc:
P oporul nostru a fost dc d o u ori elim in a t d in isto ric. P rim a d at,
ab an d o n ai dc R o m a, am h ib ern at o m ic dc ani, m ai n a in te d c a fi trezii la o
v ia n ou dc E vul M ediu crctin. Islam ul, la rndul su , a v e n it i n c-a fcu t
sclav i, seco le n tre g i. Ind ep en d en a n o astr reg sit nu d a te a z d c c t d c-a b ia o
su t de a n i 149 i iat c sntem din nou am en in ai d c o p u te re rsritean .

T re b u ie deci, asulzi, s lum cu n o tin de dram a n c a re n c-am an g a ja t i n


ca rc este p us n jo c n si ex iste n a n o astr... n d o u rn d u ri am p u tu t,
p rin tr-o m inune, s renviem . O ccid en tu l, su rp rin s, nc-a re g sit d c d ou ori,
id cn tici cu noi n in e , pc accstc t rm u ri, carc sc p rea c n e -a r fi n g h iit. D ar
o are, a treia o ar , s-a r m ai p u tea n tm p la un m iracol? D e ac cc a treb u ie cel
p u in , s fim p reg tii, n cazul n ca rc un d estin n e c ru to r n c -a r co n d a m n a
d efin itiv , s luptm croic p n la cap t, n aa fel n e t s nu lsm , n urm a
n o astr, ru in ea c a rc sc leag dc am in tirea lailor...
m rc ru p n d u -i aici d isc u rsu l, C in clc R ou c u t p c feele c c lo r
d im p rcju ru l su cfcctu l p rodus d e c u v in tele lui. C iti p c c lc d c c c p ia i o
o arccarc n em ulum ire. C ci v eniser pen tru d irec tiv e , i nu s a scu lte o p red ic.
A tunci, m arealul relu cu o vocc nbuit:
D eci, nu vrei s m n e le g ei i to ate ac cstca vi se p a r d o a r o re to ric
d eart, in o p o rtu n n g u ra unui so ld at... O s v las s d isc u ta i, n tre voi,
p ro b lem e m ai im p o rtan te. O cu p a i-v , rog u -v , dc buget... d c ex p o rtu ri... i d c
p reu rile a n im alelo r !
A poi, cu un su rs sarcastic: O are cum ai p u te a, a a m b u ib a i i
strlu cito ri dc s n ta te, s fii ac ce sib ili m car p en tru id c ca unei c a ta stro fe
p o sib ile ?... n fond, ce v pas d c im in en a unui ca ta clism m o n d ial?...
G rb in d p aii, iei trntind ua i lsndu-i pc cci d c fa c o n stern ai.
F o arte ad e v rat, rom nii m erg eau spre p r p a stie cu o ch ii n c h ii i cu
b u rta p lin. N im eni nu ddea aten ie p ro fe iilo r su m b re i nici n d e m n u rilo r.
N im ic nu p u te a s o p rea sc b u rg h e z ia av id d c m b o g ire d in c u rsa ci
frcn ctic, i din goan a dup toate p l cc rile. D c m ult tim p , p m n tu l ro d ito r al
R o m n iei nu m ai fu sese a lt dc g en ero s cu fiii si. E u ro p a n fo m e ta t p l tea n
a u r p ro d u sele so lu lu i nostru. La B u c u re ti, sc n g h e su ia u cci m ai m arcan i
o am en i d e afaccri dc pc vechiul co n tin cn t, venii s trateze afaccri im p o rta n te.
C ifrele dc afaccri urcau p este to t v ertig in o s. Se vindea o rice. D ec u rile, cu c a re
aiul d a t erau hrn ii porcii, d ev e n ise r m rfuri ap re cia te. Im ed iat c e sc lsa
scara, o rau l sc n su fle e a i, sub ca m u flaj, n c cp c a p ctrc cc rc a. C ci atu n ci nu
ex istau zbiri p e n tru a im pune o rez erv d ec cn l c e lo r ca rc p retin d eau , cu
in so len , s sc b u cure dc via, n tim p cc pc front, so ld a ii notri i je rtfe a u
v iaa. i atunci sc fredona n su rd in refrenul la m o d , la n sa t d c T ea tru l
cv rciesc din B u cureti:
Z iu a, nc tem em d c cin clc ru,
D ar no ap tea, cin clc d o arm e n palatul su ...
n tot a c e st tim p, o p o z iia sc p re g te a s jo a c c un ro l, d c s v r in d u - i
p o stu ra sa de M n tu ito r i d e n u n n d d e ja pc v in o v a t n fa a v e n d e te i p u b lic e .
C ci care p re c o n iz a se r n to td e a u n a n e le g e re a cu U n iu n e a S o v ic tic r s
p u n d e a u cu a n tic ip a ie tu tu ro r o b ie c iilo r, p rc tin z n d c d o a r p ro p a g a n d a
in te re sa t a d ic ta tu rilo r fascistc i a c o la b o ra io n itilo r a r fi n d e p rta t p n
a tu n ci e v e n tu a lita te a u n ei a lia n e cu U R S S . E i sc fo ra u s d e m o n stre z e c
n tre ru ii co m u n iti i an g lo - sa x o n ii c a p ita liti n e le g e re a e ra p c rfc c t i
cc rcau o p e d e a p s e x e m p la r p en tru b rb a tu l c a rc le g a s e d e s tin u l n o stru d e
cci al G erm a n iei h itlc ristc .

N im eni nu-i im agina atunci c p o p o are le d u n re n e, n c rc d in n d u -i


d e stin e le lor n m in ile A liailo r, vor avea de p l tit a c e s to ra o ex o rb itan t
rsc u m p rare.
n c ep e am s ne n to arcem spre o rizo n tu l am erica n , u n d e se m ai a r ta , n
a c e a v ar a anului 1943, o raz d c sp eran . i to tu i, d e ja W a sh in g to n u l sc
n tre b a , cu nelin ite, pc c c linie sc va face n tln ire a tru p elo r am e ric a n c cu cele
so v ie tic e. A ceasta fu p rim a in fo rm aie p c ca re i-o a d u se lui M ih ai A n to n escu
un trim is al g u v ern u lu i ro m n , du p n tre v e d e re a sa cu un p u rt to r d c c u v n t al
p ree d in te lu i R ooscvclt.
E u ro p a se a fla n p cric o l, dc aci n a in te .
V a p utea ea s fie salv at dc A m erica?

Note la partea -a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

P olitburo Biroul Politic


Antanta - Alian politico - diplomatic i m ilitar la carc Romnia a aderat n august 1916;
Antanta a prom is satisfacerea dezideratului unitii naional - statale (n. tr.).
Armata german n cel de al doilea rzboi mondial (n. tr.).
Drumul spre rsrit (gcrm .t n. tr.).
Drumul spre vest (gemi., n. tr.).
liste vorba de revoluia din 1905 din Rusia, nceput la 9 ianuarie 1905 i nbuit de
regimul arist (n. tr.).
Traducere literal: omul rou rareori este bun; trad. liber: s te fereti de omul cu prul
rou (n. tr.).
. Ultimul argum ent al regilor, deviza pe care Ludovic al XlV-lea a dispus s fie gravat pe
tunurile sale. Sensul general: ultimul argument ai conductorilor de stat este violena (n. tr.).
Trebuie s se vad dac nu este amestecat o femeie (traducere liber); Trebuie cutat
femeia (traducere literal) (n. tr.).
Gestapo - Geheimc Staatspolizei, poliia secret german n timpul celui de al Treilea
Reich (n. tr.).
G.P.U. - poliia secret sovictic, carc a aprut dup reorganizarea CIiKA, introdus la
Revoluia din 1917; i-au urmat apoi NKVD i KGB (n. tr.).
Andrc Tardieu (1876 - 1945) - Om politic francez, de mai m ulte ori prim-m inistru (1929,
1930, 1932), fost colaborator al lui Clemenceau. (n. tr.).
- Ilduard Benc (1884 - 1 9 4 8 ) - om politic cehoslovac, m inistru de externe, apoi preedinte
al republicii (1935 - 1938 i 1945 - 1948);
- N ikolaos Politis (1872 - 1942) - jurist i om politic grec; profesor la Facultatea de Drept
din Paris, apoi ministru de externe al Greciei;
- Nicolac Ti tu Ic seu (1882 - 1 9 4 1 )- marc diplomat romn, ministru al afacerilor externe
(1927 - 1928, 1932 - 1936), delegat la Liga Naiunilor, (n. tr.).
Liga (Societatea Naiunilor) - organism creat printr-un pact, ntre statele sem natare ale
T ratatului de la Vcrsailles (10 ian. 1920 1 iunie 1946) pentru a dezvolta cooperarea
ntre naiuni i a garanta pacea i securitatea. A fost nlocuit de O .N.U. A avut sediul la
Geneva, (n. tr.).
Vcrdun - localitate pe rul Metise. Din februarie pn n noiem brie 1916, armatele
franceze, conduse de Petain, au respins cele mai violente ofensive germane din primul
rzboi m ondial
- Tannenbcrg - ora n fosta Prusie Oriental, unde, n august 1914, germanii au nvins
armatele ruseti (n. tr.).
M. M. L itvinov (1876 - 1951) - diplomat sovietic, m inistru de externe al URSS ntre 1930
i 1939, apoi ambasador n SUA (n. tr.).
Anscliluss - unire, jonciune (n. Ir.).
Thomas Wocxlrow Wilson (1856 - 1924) - preedinte al SUA, a decis participarea rii sale
la primul rzboi mondial. Doctrina sa consta n 14 puncte, ntre carc figura i dreptul
popoarelor la autodeterminare (n . tr.).
Azi, Sankt Petersburg (fost Leningrad) (n. tr.).
Aci arc sensul unei concepii de via (n. tr.).
Conductor fascist croat, carc a dus o politic progennan (n. tr.).
Odat cu nvestirea sa cu puteri depline, Anlonescu a primit titlul de Conductor al
statului (n. tr.).
Canossa - castel n Italia, azi n ruine; aci, n ianuarie 1077, m pratul Germanici, Ilenric

24.
25.
26.

27.

28.
2930.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
4950.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.

al IV-lea, excomunicat, a ccrut iertare papei Grigore ai V ll-lea. De aici expresia a merge
la Canossa, n sensul de a se umili, a face act de peniten (n. Ir.).
Modus V ivendi-m a n ie r dc a tri; tranzacie, compromis datorit creia sc d posibilitatea
prilor n litigiu s se suporte reciproc (n. Ir.).
Iii era-succesorul nr.7 al lui Codreanu. Ceilali ase fuseser ucii (n.a.).
Lcbcnsraum - spaiu vital; noiune folosit dc imperialismul celui de ai Treilea Reich, lipsit
dc multe resurse naturale i materii prime, care justifica transformarea unei sfere dc influen
ntr-un spaiu care s-i serveasc propriile interese politice i cconomice (germ. n. tr.).
Engelbcrl DollTuss (1892 - 1 9 3 4 )- cancelar (prim-m inistru) al Austriei, asasinat la Viena
dc naziti; acesta a fost unul dintre actele de pregtire al Anschluss-ului - unirea Austriei
cu Germania, n anul 1938, ca urmare a invaziei trupelor naziste, la 11 m artie 1938 (n. Ir.).
francez (n. Ir.).
Garda dc l:icr - (n. a.).
HI C a u d illo - Francisco franco ( 1 8 9 2 - 1975), cunoscut sub denumirea El Caudillo, fost
dictator al Spaniei din 1939, nlocuit odat cu rcinstaurarea m onarhiei constituionale a lui
Juan Carlos (n. Ir.).
luJouard Daladicr (1 884 - 1970) - om politic francez, preedinte al consiliului de m initri
ntre 1938 i 1940. A semnat acordul de la M iinchen, care sacrifica Cehoslovacia i, prin
consecin, estul Iiuropei, am biiilor hegem oniste ale Germaniei naziste (n. Ir.).
N cvillc Chamberlain (1869 - 1 9 4 0 )- prim ministru englez din 1937, co-sem nalar al
acordului dc la Miinchcn (septem brie 1938) m preun cu Germania, Frana i Italia (n. Ir.).
Triasc Germania! i Victorie! (n. Ir.).
ministrul de externe al Romniei (n. a.).
Zvastica - nsemnul partidului naional - socialist german (n. Ir.).
Culoarea verzuie a uniform ei W ehrmacht-ului (n. Ir.).
Mauric.c Gamei in (1872 - 1 9 5 8 )- general francez, colaborator al lui Joffre n primul rzboi
m ondial, a comandai forele franco engleze din 1939 pn la nfrngerea Franei n luna
mai 1940 (n. Ir.).
Primus inter pares - primul ntre egali (lai. n. Ir.).
Stabslcilcr- grad naional - socialist corespunznd cu titlul de subsecretar dc stat (n. a.).
National So/.ialistichc Deutsche A rbcits Purici - partidul naional - socialist german (n. Ir.).
eful guvernului german era Hitler (n. tr.).
Ministru interim ar la consiliul dc m initri (n. a.).
Ministrul Romniei la Moscova (n. a.).
B litz - fulger; Blilzkrieg -- rzboi fulger (germ. n. tr.).
l-'uror leu to n icu s- furia teutonic (n. tr.).
Lege a economici liberale, care las la iniiativa particular producia si comerul (n. tr.).
Ateapt i vezi (n. tr.).
Dculschcs Nachriclitcn Mureau - birou! tic tiri (inform aii) german, agenie oficial de
informaii n timpul regimului nazist (germ., n. Ir.).
Basarabia, ocupat dc rui n iunie 1940 (n. a.).
Obcrkornrnando der Wchrmacht - naltul comandament al alinatei germane (germ. n. Ir.).
Ambasadorul Reich-ului la Bucureti (n. a.).
August 1940 (n. a.).
A se vedea cap. II (n. a.).
Umil Ilchn (1872 - 1945) preedinte al C ehoslovaciei, a cedat forei liillcrislc n 1939
(n. tr.).
Cari Gustav, baron Manncrheim (1867 1 9 5 1 )- mareal i om de stat finlandez, a luptat
mpotriva ruilor (1939 - 1940 i 1941 - 1944), apoi contra Germanici (1945); preedinte
al Republicii finlandeze (1944 - 1946) (n. tr.).
Stukas - Sturzkam pffugzcng - avion german dc bombardament n picaj, dotat cu sirene
care amplificau zgomotul puternic fcut n timpul picajului, pentru a nspim nta trupele
inamice (prescurtare germ. n. Ir.).
Putsch (gemi.) rscoal a unui grup politic narmat (n. tr.).
Savonarola (1452 - 1498) - clugr dominican italian, ars pc rug pentru erezie (n. tr.).
Jcan Calvin (1509 1564) - reformator religios francez, ntem eietor al calvinism ului (n. tr.).
Joseph Arthur, conic de Gobincau (1816 - 1 8 8 2 )- scriitor francez, precursor al rasism ului
Justus von Liebig (1803 - 1 8 7 3 )- chimist german, descoperiri n chim ia organic (n. tr.).

62. liste vorba dc savantul Chamberlain, nu dc omul politic (n. a.).


63. M arcu lulius lrutus (85 - 42 a. U r .) - prom otorul unei conspiraii, m preun cu Cassius,
mpotriva lui Caesar i unul din asasinii si (n. Ir.).
64. N iccolo M achiavcli (1469 - 1527) - scriitor politic realist, ntre altele autor al Prin
cipelui; sc citeaz dictonul su; scopul scuz m ijloacele (n. tr.).
65. S.A . - Slurm A bteilung (detaamente de asalt), formaie param ilitar german (n. tr.).
66 . Dominaia m aselor (n. a.).
67 Vizit dc stat (n . a.).
68 . L uftw affc - armata acrului (aviaia) german (n. tr.).
69. Com isar politic n armata roie (n. a.).
70. Reichstag - parlam entul Reich-ului german, cu sediul la Berlin. A fost incendiat n 1933,
fapt pe carc nazitii l-au pus pe seama com unitilor, pentru a ju stifica represaliile n contra
acestora (n. tr.).
71. Weimar - ora n Germania oriental (Turingia): acolo a fost redactat Constituia din
1919, carc a dat Germanici regiunii republican cunoscut sub denumirea de Republica dc la
W eim ar (n. fr.).
72. Rcichkanxlci - cancelaria Reich-ului, preedinia consiliului de m initri german (n. tr.).
73. General sovictic, condamnat apoi la m oarte i executat pentru trdare din ordinul lui Stalin,
n an'.ii 1938 (n. tr.).
74. Omul dc aciune fanatic, (germ. n. tr.).
75. Ce sntei dv.7 (germ. n. a.).
76. Colaboraionist al nazitilor n Cehoslovacia, dup acordurile de la Miinchcn (n. tr.).
77. Albiori - nume dat de antici Marii Britanii, datorit falezelor albe i prin care este denumit,
poetic, Anglia (n. tr.).
78. Retbondes comun n Oise (Frana); arm isliiile din 11 noiem brie 1918 i 22 iunie 1940,
au fost semnate n apropiere (comuna Compicgne)
79. Rubicon - ru cc desprea Galia Cisalpin de Italia, a crui trecere cu armata era interzis
de senat. Cacsar a fcut-o, strignd Alea jacta est (zarurile au fost aruncate) (n. tr.).
80. A a num itul pact M olotov - R ibbentrop, ncheiat la 23 august 1939, a decis m p rire a
sferelor de influen ntre cele dou ri, consfinind dreptul URSS de a ocupa B asarabia
(n. tr.).
81. Ocupare n timp de rzboi (n. tr.).
82. V rog s facei aceasta (n. a.).
83. Hu nu am nevoie dc fanatici (n. a.).
84. Am nevoie de o arm at rom n sntoas. Arm ata este sntoas i va restabili
ordinea (/). a.).
85. Serviciul de informaii al armatei, dup modelul celui francez (n. tr.).
86 . Main dc rzboi (germ., n. tr.)
87. Comandantul corpului expediionar n Romnia (n.a.).
88 . Soldai carc nu fac pane din armata regulat, partizani (n. tr.).
89. ara nimnui. I-'ic ncocupat, ntre liniile trupelor adverse, pe front (n. tr.).
90. Crucile dc pc morminte purtau casca soldatului decedat (n-.a.).
91. japonez (n. tr.).
92. Scl)ul/. Stafiei - ealon de aprare; poliie militarizat nazist, operativ n lagrele dc
concentrare i n trm urilc ocupate de Rcich (germ. n. tr.).
93. Tineretul hillerist - organizaie param ilitar german (germ. n. tr.).
94. Uniti SS, (germ. in tr.).
95. nu este demn dc stim (germ. traducere lilwr n.a.).
96. Noi am nceput lupta contra comunismului n 1918, cnd un vecin slab a devenii victima sa
si vom continua aceast lupt ntotdeauna, sincer i fr vorbe goale (n.a.).
97. Mareal dup cucerirea Odcssei (n.a.).
98. Zidul (dc aprare) al Atlanticului, fortificaii germane pe m alurile Canalului Mnecii (n. tr.).
99. Vulcan stins, nalt de 5633 in. (n. Ir.)..
100. Concern chimic german, mare productor dc medicamente (n. Ir.).
101. Fiihrcr-ul doarme nc. (germ. n. tr.).
102. Venii mai trziu. (germ. n. Ir.).
103. Fotograful personal al lui llitler (n.a.).
104. Dominaia, supremaia maselor (n. tr.).

105. Corpul feminin dc transmisioniste german, care lucrau n cadrul armatei, n centralele
telefonice, telegrafice, radio, etc (n. tr.).
106. Proelveieni (n. tr.).
107. Leviatan - monstru dc care se vorbete n Biblie (Cartea lui Iov) i a crui nume este folosit
pentru a defini ceva colosal, monstruos (n. tr.).
108. Noi i vom bate pe rui astfel net (germ. n.a.).
109. ca s-i ia dracu... (germ. n.a.).
110. ca ci s nu se mai ridice niciodat (n.a.).
111. n sensul de succesoral Iui Hitler (n. tr.).
112. Zeie n mitologia scandinav, ce aveau sarcina de a umple cu butur cupele eroilor czui n
lupt (n. tr.).
113. Franois Darlan (1881 - 1942), amiral france/, colaborator imediat i succesor desemnat al
lui Petain (1940 - 1942), a preluat puterea n Africa dup debarcarea aliat din 1942, dar a
fost asasinat la Alger (n. tr.).
114. eful guvernului srbesc (n.a.).
115. Localitate n Carpai (n.a.).
116. S-i ia dracu (s fie blestemai) ! (germ. n. tr.).
117. Tigrul, tanc greu al Wehrmacht-ului n al doilea rzboi mondial (germ. n. tr.).
118. Denumirea german a oraului Hrest din Rusia Alb, unde la 3 m artie 1918 a fost semnat
tratatul dc pace ntre Germania i Soviete (n. tr.).
119. Alexandra Kollontai, ambasadoarea sovietic n Suedia (n. tr.).
120. Ministrul de externe britanic (n. tr.).
121. Departamentul dc Stat, ministerul de externe ai SUA (n. tr.).
122. Denum ire, dup strada pc care sc afl am plasat, pentru a indica m inisterul de externe
germ an (n. tr.).
123. n limbaj juridic, respingere, refuz categoric (n. tr.).
124. Denumire pentru trimisul diplomatic al Papei (n. tr.).
125. Preedintele Consiliului de minitri ungar (n.a.).
126. Cetii Europa, (germ. n. tr.).
127. Cine ctig timp, triete; (lat. n.a.).
128. creierul, spiritul conductor; (lat. n. tr.).
129. A se vedea Bova Scoppa, Colloque con duc dittatori, p. 102-108 (n. a.).
130. Ibid., p.110 (n.a.).
131. Bova Scoppa, Op. cit., p.!10 (n.a.).
532. Austria (n. tr.).
133. Totul e n ordine; germ. (n. tr.).
134. Puntea suspinelor, celebru pod dc piatr la Veneia (n. tr.).
135. General roman (Caius Marcius Coriolan, sec.V, nainte de IIristos);condamnat la exil, cu
toat comportarea sa strlucit, s-a ntors mpotriva Romei, pc care a cruat-o totui, fiind
implorat dc mama i soia sa (n. tr.).
136. Bova Scoppa, Op. cit. p.l 13 (n.a.).
137. Rzboiul e frumos, dar incomod; (Hal. n. tr.).
138. Bova Scoppa, Op. cit. p.l 17 (n.a.).
139. Bova Scoppa, Op. cit. p. 133 (n.a.).
140. Dup ce Italia nchciase armistiiul, vicepreedintele consiliului de minitri romn i ddu lui
Bova Scoppa o versiune a dialogului cu Ducclc cu lotul diferit de cea pe care o coninea
procesul verbal al ntrevederii. Pentru a gsi un argument contra unei anume propagande
nco-fascistc, fostul ministru al lui Victor Bmmanuel la Bucureti se preface a crcde c
aceast versiune ar corespunde realitii. Dup ea, Mussolini i-ar fi spus (lui Mihai
Antoncscu) c poporul italian nu putea rezista mai n u lt de dou luni - c la finele acestei
perioade, el (Mussolini) putea s nu mai fie la putere, dar c, dac s-ar mai fi aflat, el ar fi
acionat pe lng Hitler pentru a ajunge la o soluie a conflictului, st scris n cartea
diplomatului italian, i Bova Scoppa trage concluzia: Aceasta dovedete, n m od precis, c
dup 1 iulie, Mussolini avea n ferma convingere, n aa msur net i-a mprtit-o d-lui
Antoncscu, c Italia mai poate s reziste nc cel m ult dou luni. Este mai curnd dovada c,
cel puin pentru adevrul istoric, Mihai Antoncscu nu este un martor credibil.
141. Dup lovitura dc stat a m arealului Badoglio, Mussolini a fost arestat i inut nchis pe
muntele Gran Sasso, masiv din munii Alunz/.i, nalt de 2914 m., de unde a fost eliberai de

142.

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

un detaam ent de parautiti germani, comandoul aerian fiirid condus de ofierul SS Otto
Skorzeny. (n. Ir.).
Regele Italiei, adversar al lui M ussolini, fusese alturi de m arealul Badoglio la lovitura de
stat ce dusese la nlturarea lui M ussolini. De aceea, Bova Scoppa se considera
reprezentantul regelui, i nu al lui M ussolini, de care sc detaase (n. tr.).
Este puin probabil ca m arealul Antonescu s. fi fcut accast declaraie, deoarece
M ussolini nu a fost eliberat dect o sptm n dup aceast audien (n.a.).
Bova Scoppa, Op. cit. p.125 (n.a.).
Eamon dc Valera (1882 - 1975), prim ministru al Irlandei (1932 - 1948, 195 1 - 1954, 1957 1959), preedinte (1959 - 1966). (n. tr.).
Bova Scoppa Op. cit. p. 113 (n.a.).
O s avei m inile pline de murdrie - (genn. n.a.).
Bova Scoppa pune acestc cuvinte n gura lui Mihai Antonescu; vicepreedintele consiliului,
cruia i plceau, lc pusese, probabil, pe seama sa (n.a.).
9 mai 1877, n urma rzboiului romno ruso turc (n. tr.).

CAPITOLUL Vili

Negocieri secrete

Idcca fix a lui M ihai A nto n cscu cum c R o m n ia nu treb u ia s trateze


se p arat cu A liaii fu ca u za unor noi co m p licaii cu G erm a n ia. V ecin a n o astr,
B u lg aria, singurul sta l ca rc a ad erat la P actu l T rip a rtit i to tu i nu a d cc la ra t
rzb o i U niunii S o v icticc , i ap re a ca un aso cia t p o triv it n n c g o c ic rilc cu
L o n d ra i W a s h in g to n u l. U n g a ria , cu to a t n c lin a re a sa d is c re t sp re
an g lo -sa x o n i, nu inspira nici o n c rc d cre la B u c u reti. N e n e le g e rile d in tre
cele d o u ri erau prea vechi. D ar m ai era ccva. M arealu l A n to n cscu im p u sese
co lab o rato ru lu i su o co n d iie p en tru o ricc n eg o cieri cu an g lo -sa x o n ii: R o m n ia
nu va ac cc p ta o sc h im b a re d e o rien tare p o litic, d e c t d ac sta te le m a jo re aliate
vo r h o t r o d eb a rcare n B alcani. O r, U n g aria nu se afla pc d ru m u l a rm a te lo r
carc n ain tau spre R o m n ia, prin pen in su l. G ru p a re a srb de la B elg rad ,
p rez id at de gen eralu l N ed ici, pu rta n m od ab u ziv d en u m irea dc g u v ern . N u se
p u te a n cg o c ia cu cl, fiindc to ate m ic rilc sale erau su p ra v e g h e a te dc ap ro a p e
dc cci din SS. D ovada ab so lu t c o n v in g to a re ne-a fost fu rn iz at d c v iz ita la
B u cu reti a m in istru lu i su dc in tern e A ... P retex tu l p en tru c a re g erm an ii l
a u to rizar s m earg n R o m nia a fost ce rerea sa dc d o u z cc i d c m ii d c m etri
dc sto f, p entru a face un ifo rm e m iliiei srb cli carc treb u ia s lu p te m p o triv a
p artizan ilo r, alturi d c u n itile germ an e. C o lo n elu l SS c a rc l n so e a av ea
o rd in s nu-1 p r sca sc nici o clip; ch ia r p en tru n tln irilc cu m in itrii
g u v ern u lu i rom n, cl nu sc p u tea d esco to ro si dc g u v ern a n ta sa. A m fost
n s rc in a t s m ocu p dc colo n clu l SS i dc p rizo n ieru l su , n tim pul ed erii
lor n ca p ita la n o astr. D up un dejun la ca re au fost in v itai, A ... m i-a strec u rat
o h rtie n m n. La ora unu d im in eaa, am b tu t la ua cam erei sale d c la h otel.
E ra sin g u r. S copul real al vizitei sale la B u cureti m i-a fo st ex p u s n g rab .
S rm an u l dc cl p riv ea , n elin itit, spre u. Du ) sp u sele sa le , p o p o ru l srb,
atac at dc bulgari, dc cro a i, dc unguri i dc g erm an i, d e v e n ise un v u lcan d c
ur. S ingurul sta t vccin, carc sc ab in u se dc la c ricc ac t o stil m p o triv a lui, era
R o m n ia. n co n fu z ia carc-1 stp n ca, g u v ern u l d c la B elg rad v o ia s sc ag a e
d c noi. M inistrul su dc in tern e v o rbea dc fed eraie ro m n o -srb i dc u n iu n e
p e r s o n a l '. N edici sc ruga s i se n tin d o m n d c a ju to r n a in te d c a sc n cca.
D ar g erm anii ar ac c e p ta o are realizarea unui asem e n ea p ro ie c t? , n tre b a i cu.
C u co n d iia ca in teresele lor ec o n o m ic e s tic rcsp c cta te , ei v o r a c c c p ta o ricc
so lu ie d c n atu r a pu n e ca p t ag itaiei carc dom n ete n v cc h ilc terito rii ale

Iu g o slav iei. P o p o ru l srb, carc p riv ete cu sp e ra n sp re R o m n ia , ar n c e ta


lu p ta fra tricid d ac, n locul o cu p a ic i g erm a n e, a r in tra n tr-o fed e ra ie cu
R o m n ia , m i rsp u n se el. D ar T ito, l m ai n tre b a i eu? C u aju to ru l v o stru ,
noi vom e x tirp a to ate cu ib u rile co m u n iste , sp u se d n su l. N i sc p ro p u n ea d eci s
lum locul S S -ului n viesparul iugoslav. N u va av e a n ici cci d o u zcci d c m ii
de m etri dc sto f, nici nim ic altccva spuse, n c o n clu zie, m arealu l A n to n cscu .
E u nu vreau s fiu am cstcca t n nici un fel n a fa cerile srb ilo r . C eea ce era
m ai curios este c, n cam acclai tim p, un em isa r un g u r a v en it la B u c u reti cu
o p ro p u n ere surp rin zto are. El afirm a c guvernul d c la B u d ap esta a r fi d isp u s
s in iiez e cu guvern u l rom n n eg o c ie ri p riv in d o u n iu n e p erso n a l n tre cele
d o u state. T o t cam pc atunci, doi vccini pro p u n eau co ro a n a rii lo r reg e lu i
M ihai. A rg u m en tele m en ite s su sin o ferta pc carc n c-o fc ca B u d a p esta nu
erau lip site d c tcm cin icic. m p re u n , cc lc d o u ri a r fi p u tu t s rez iste m ai
b in e p re siu n ilo r g erm an e i perico lu lu i rusesc, n tim p c e c h c stiu n c a sp in o a s a
T ra n silv an ie i i-a r gsi o so lu io n are fericit. P ro v in c ia rv n it d c celc d o u
p o p o are lc-ar ap a rin e, n v iito r, am n d u ro ra. C re d in c io s p u n ctu lu i d c v ed ere
p c carc i-l fix ase ch iar dc la n c c p u t, m arealul A n to n cscu so c o lca c nu
treb u ia s sc p rco c u p c, n tim pul rzb o iu lu i, d e c t d c p ro b lem ele m ilitare.
O d at cc pacca va fi resta b ilit, i n fu n cie dc in te re se le lo r, p o p o are le p u te au
s-i sta b ile a sc o rg a n iz a re a c a rc le -a r fi c o n v e n it. T o a t a te n ia sa era
c o n c cn tra t asu p ra unei sin g u re p roblem e: cum s e v ite o c u p a rea rii d c c tre
A rm ata R o ie. V irtu al, G erm ania era n v in s, d a r p en tru m o m en t ca c o n stitu ia
sin g u ru l b araj cfcctiv n stare s sc o p u n n a in t rii so v ie tic e. N u se p u te a
ren u n a la ac ca st p ro tcc ic m ai n a in te de a o fi n lo c u it cu alta. M ih ai
A n to n cscu ap re c ia c B ulgaria era lo t a tt dc in teresat c a d cb a rcarca s sc fac
n B alcani. D in p u n ct dc vedere g co p o lilic , reg a tu l b u lg a r av ea o situ aie
id e n tic cclci a noastre.
M in istru l R o m n ie i la S o fia p rim i in stru c iu n i d c a c e rc p re e d in te lu i
F ilo f f s p re c iz e z e cc a titu d in e va a d o p ta B u lg aria n ca zu l d e b a rc rii tru p e lo r
e n g le z e i a m c ric a n c n B a lc an i. n fu n c ie dc r sp u n su l p e c a rc p re e d in te le
c o n siliu lu i dc m in itri b u lg a r l-a r fi d a t la a c c a st c h e s tiu n e , re p re z e n ta n tu l
R o m n ie i tre b u ia s p o a rte m ai d e p a rte d isc u ia sa u s o a b a n d o n e z e . F ilo ff
sc a r t re z e rv a t i p re tin se c n -a a v u t n ic io d a t n v e d e re o a s e m e n e a
e v e n tu a lita te . D esig u r, d isc u ia sc o p ri a ic i, d a r e a a fo s t re lu a t la m a re le
c a rtic r g erm a n . L a c tc v a z ile d u p m o a rte a reg e lu i B o ris (31 a u g u s t 1 9 4 3 ),
p re e d in te le d c c o n s iliu b u lg a r, c a rc d e v e n e a , n u rm a d e c e s u lu i su v e ra n u lu i
s u , m e m b ru al re g e n e i i sLIpul p rin c ip a l al R c ic h -u lu i n B u lg a ria , sc d u se
la O .K .W . M a re a lu l A n to n c s c u , urm ndu-1 o s p t m n m ai trz iu , i d d u
sc a m a c F ilo f f n u p ie rd u se o c a z ia dc a-1 in fo rm a p c H itle r d e s p re d e m e rsu l
lui M ihai A n to n c s c u . F iih rcr-u l a firm a c o b in u s e d in p a rte a B u lg a rie i o
n o u c o n firm a re c B u c u rc tiu l to t se m ai str d u ia s c o n s titu ic u n b lo c al
m ic ilo r p u te ri. E ra o m a n e v r e v id e n t p e n tru a sc re tra g e d in c o n flic t.
A cc ca i c h c stiu n e tu lb u ra se d eja, la n c c p u tu l a n u lu i, ra p o rtu rile n tre R c ic h
i R o m n ia . H itle r c o n s id e ra c e ra tim p u l d c a p u n e c a p t a c tiv it ii n e fa s te
a lui M ih a i A n to n c sc u .

O rei, B riansk, B ielg o ro d i H ark o v fu seser re c u c e rite d c ru i, n cu rsu l


lu n ii august; la 3 se p tem b rie . A rm ata R o ie, d ez l n u in d o m a rc o fe n siv pe
toat lu n g im ea d c sud i d c cen tru a fro n tu lu i, n a in ta sp re N ip ru , n tim p ce
an g lo -sa x o n ii d eb a rcau n C alabria. U ltim a n o u ta te p c c a rc o afla r in , n a in te
d c a u rca n av io n p en tru a p le ca la O .K .W ., a fost c e a a c a p itu l rii ita lie n e i a
cv a cu rii o rau lu i S talin o din U crain a. T o a te a c estea nu e ra u d c bun a u g u r
p en tru vizita noastr. D ezastrele sc adunau p c capul lui H itler. H im m lcr to cm ai
fu sese in stala t ca m in istru dc interne al R e ic h -u lu i. C ei d in SS c tig a se r deci
p a rtid a m p o triv a m o d e ra ilo r i a W ch rm ac h t-u lu i. P en tru a e v ita ca ci s p u n
st p n irc p c rap o rtu rile g erm a n o -ro m n c nu ex ista d c c t o sin g u r m etod; d c a
acu za. M arealu l A n to n cscu o folosi cu su cces. El i sp u se lu i H itle r c O .K .W .
a r fi v ino v at dc situ aia d ez astru o as dc pe fro n tu l de rs rit. U n it ile ro m n e
din K uban nu fuseser cv acu atc la tim p. E le erau n p eric o l d e a av e a so a rta
tru p elo r de la S talin g rad . n cu rn d , va c d ca i C rim c ca . D ar A n to n cscu in u s
l a v e rtize ze p c H itle r c cl va retrag e pc p ro p ria sa r sp u n d e re d iv iz iile
ro m n cli din pen in su l. i, n ce le din urm , A n to n cscu a d u se cc a m ai g rav
d in tre acu zaii: pc d a ta dc 12 ap rilie 1943, H itler i p ro m ise se s resta b ile asc ,
p rin p u te re a arm elo r, situ aia dc pe fro n tu l dc rs rit. n re a lita te , g u v ern u l
germ an sc strd u ia n acest m o m en t s n c h e ie o p ac e se p a ra t cu ru ii.
R o m n ia nu fusese in fo rm at de accstc neg o cicri. T o tu i, c a era to t a tt de
in teresat ca i R cich -u l. Fa d c ac ea st lips de lo ia lita te la ad re sa unui aliat,
cc m ai re p rez en ta n tre b a re a p c ca re M ihai A n to n cscu i-o p u se se lui F ilo ff?
V icep reed in tele C o n siliu lu i din B ucurcli, prin dem ersu l fc u t pc ln g co lcg u l
su dc la S ofia, voise d o a r s sc in fo rm ez e d ac B u lg aria va ap ra su d u l
R o m niei de un d u m an carc a r fi v en it d in sp re B alcan i. P rim u l m in istru b u lg a r
a fcu t d o v ad d c rea c re d in inlcrprctndu-1 altfel. C um p u tei s c re d e i,
sin ccr, n ex iste n a u nor n egocieri g e rm a n o -ru se ? n tre b H itler. C red ei
o are c S talin ar lsa s-i scape accast o ca zic u n ic pc ca rc i-o o fe r isto ria de
a d istru g e E u ro p a c e n tra l cu aju to ru l an g lo -sa x o n ilo r? . E ste e v id e n t c
a ceste n egocieri nu au d u s la nim ic, rsp u n se A n to n cscu . H itle r nu n c e rc s
le n eg e ex iste n a. El p refer s treac la un alt p un ct: arm istiiu l italian . A ce asta
era o ran p rea rec en t pentru a fi trecu t sub tcere. E ra n jo c n su i p ac tu l
trip artit, leg tu ra ca rc-i unea, din p u n c t de ved ere fo rm al, p c to i sa teliii A x ei.
D ar nu a s p e c tu l ju rid ic al ca u zci e ra cel cc re in e a a te n ia F iih rer-u lu i.
M u sso lin i, ultim ul d in tre rom ani, fu sese rstu rn a t d a to rit sl b ic iu n ii sale
fa dc m o n arh ic i d c proprii si p artizan i. N u era ac ea sta o a re un se m n al de
a larm p entru A nto n cscu ? Nu treb u ia cl s ia m su ri m p o triv a clicii d e
in trig an i carc se ad u n au n ju ru l reg elu i M ihai i carc m e n in e au un c o n ta c t
p erm a n en t cu M aniu i M ihai A nto n cscu ? C h iar i en g lez ii l a re sta se r p c
M oslcy. Cum p utea fi lsat M aniu s a c io n c ze cnd cl nu fc ca n ic i m c a r un
se cret din ru so filia sa? C um v oia A n to n cscu s ev ite so a rta lui M u sso lin i?
C rcd ei-m , nu v vei asigura sc cu rita tca rcc h iziio n n d to ate a m b u la n e le 2,
sp u se H itler. O am eni c a G randi i M ihai A n to n cscu treb u iau s fie m p ied ic ai
d c a deveni d u n to ri. M arealu l sc n e la considcrndu-1 p c H itle r un naiv.
S en su l dem ersu lu i ad ju n ctu lu i su pc ln g g u v ern u l d e Ia S o fia e ra lim p ed e,
n tre bulgari i ro m n i ex ist vechi n en eleg e ri , sp u se A n to n c sc u , rclu n d

cu v n lu l. PcnLru a pune n lum in ura pc carc nc-o n u treau vccinii n o tri d c la


m iazzi, m arealul i povesti lui H itler o n tm p la rc p o p u la r n ara sa. C onform
ac cstcia , D um nezeu s-ar fi ar ta t unui b u lg a r i l-ar fi n tre b a t c c i-ar dori mai
m ult, p ro m in d u -i s-i n d e p lin e asc dorin a, d ar cu o co n d iic : d in to t c c c a ce
va cc rc, ro m n u l va prim i ndoit. A tunci, scoatc-m i un o ch i , a r fi rsp u n s
b u lg aru l, fr a ovi. H itle r nu sim ea nici o p l c c rc s a scu ltc p o v eti. N oi
am suferit, prin m o artea regelui B oris una din ccle m ai g re le p ie rd e ri. Im b cc ilii
m acuz c l-a fi om o rt cu, sp u se el. A ntoncscu tia c a sa sin a re a reg elu i
B oris d c c trc G estap o era o legend. Ea sc n te m e ia pc o fals in te rp re ta re a
in stru c iu n ilo r pc carc le p rim ise pilo tu l care-1 tran sp o rta pc su v eran d c la
O K W spre ca p ita la sa. E ra sp c cific at n ac cstc in stru c iu n i c p ilo tu l treb u ia s
uree la foarte m arc altitu d in e, pentru a co b o r apoi iari, Ia c tc v a su te de
m etri dc sol. El treb u ia s repete a c ca st m an ev r dc m ai m u lte ori. D c aici, sc
g rb iser s trag co n clu zia c p ilo tu l p rim ise un as e m e n e a co n sem n , p en tru
a-1 elim in a pc rege, care su ferea dc inim . n rea lita te, ac cstc in stru ciu n i
fu sese r d ale pen tru ev e n tu a lita tea unui pericol aerian . n sc ara cn d B o ris
su rv o l P o lo n ia i R om nia, nici un av io n inam ic nu fu sese se m n alat n ac cslc
reg iu n i. C a u rm are, p ilotul n-a cx c cu tat m an ev ra p resc ris. C tcv a z ile m ai
trziu, reg ele B u lg ariei m urea dc pneu m o n ie. E ste a d e v ra t c el co n tra cta se
accast b o al la O K W , dar germ an ii nu erau v inovai. El p r sise S o fia, u nde
era foarte cald , m b r c a t u o r i cnd a ju n se la fro n tiera litu an ian , ac o lo
ap ru se un val de frig, n eo b in u it la acel tim p. C nd a aju n s n ap a rta m e n te le
sa le, avea deja febr. Cu toat in te rv en ia sp e cia litilo r g erm a n i, p e ca rc H itler
i-a trim is n grab , inim a sa b o ln a v nu i-a p erm is s d cp c asc criza.
U nele servicii germ ane snt acuzate c ar co m ite cx ccsc. E ste g reeala
lor, dac sntei fcut vinovat dc toate, spuse A ntoncscu. P riv irea rtcit a lui
H itler sc fix asu p ra lui, dar Fiihrer-ul nu spuse nim ic. F aa i sc lungise aa cum
sc rid eaz pielea fem eilor carc m btrncsc. n fiarea i sc schim basc. Pungi
albastre i sc form aser sub ochi. Mai blrn cu apro ap e zccc ani, A nto n cscu
prea tnr fa dc cl. P rivirea sa fix prea s n u vad p erso an a creia i se
adresa, chiar dac o privea n fa. E ra ca- privirea unui m ort carc st cu ochii
deschii. D in luna aprilie, cnd m arealul l v izitase p en tru u ltim a dat, cl sc
prbuise. B rbia i trem ura, ca accca a btrnilor, d c n d at cc ridica vocca.
in u ta sa ddea im presia unei lupte constante m po triv a unei im ense ob o seli.
L um ea nu trebuie s m ping G erm ania la disperare , rep eta el ca un Icit-m oti v.
E ra deja prad unei disperri reci i lucidc. S ub im presia strii p sih icc a lui
H itler, m ai curnd dcct a vorbelor pc care lc ro stise, m arealul sc h o tr s sc
adreseze d ircct anglo- axonilor. n m intea sa, cl sc g n d ca doar s ad u c la
cu n o tina englezilo r i am ericanilor c situaia pc frontul dc rsrit p u tea s
devin critic dc la un m om ent la altul i c era tim pul s ia m suri, dac voiau
s m p ie d ic c in v ad area E uropei dc rui. W a sh in g to n -u l n -a fo st lu a t pe
n ep regtite. i noi ne ntrebm cu aceeai nelinite carc vor fi co o rd o n atele pc
carc sc va produce ntlnirca trupelor am cricanc i a tru p elo r sovietice? A ccsta
a fost prim ul m esaj pe carc un trim is al guvernului rom n l-a adus lui A n toncscu,
n urm a unei ntrevederi cu un purttor dc cuvnt al lui R ooscvclt. Era vara anului
1943. A m crica n c m ai vedea lim pede.

C n d sta te le ru p le g tu rile d ip lo m a tic e , ele se la s p ra d h a z a rd u lu i.


P c sccna in te rn aio n a l apare atunci un p erso n a j, ca rc ar p u te a fi n u m it
p a rtiz a n u l 3 d ip lo m a tic . T c p o i n d o i e v e n tu a l, n tim p d c p a c e , d c
efic ac ita tea .ap aratu lu i d ip lo m atic. n tim p dc rzboi n s , u tilita te a sa d ev in e
ev id en t. P acificato rii b enevoli carc sc in terpun prin ac iu n c a lo r in d iv id u al
n tre m ontrii uriai risc - n afar dc cazu l b u n v o in ei lo r - d c a fi tratai ca
ag en i su sp e ci. L a ficc are co titu r a rz b o iu lu i, a d v e rsa rii au s-i fac
im p o rtan te co m u n icri. C ontactul d ircc t o fer ccl m ai bun m ijlo c d c a sc u rta
sau u m aniza lupta. C hile p o sed , n tim p de pacc, un re p re z e n ta n t la S ofia,
carc, cu cx c cp ia unui ev e n im e n t ex tra o rd in ar, nu va av e a a ltc e v a de fcu t
d cc t s prezin te efului statului unde este ac red ita t fclicitri cu o ca zia srb to rii
n aio n ale. D ar cnd soarta a m ilioane de oam eni d ep in d e d c c u v in tele sc h im b a tc
n tre rep rez en ta n ii a dou ri, nu m ai este nim eni care s n c e a p co n v o rb irile.
A m atorii dc senzaio n al sc n c re d n se rv ic iilc secrctc. O rg a n iz a iile d e
sp io n a j au , n a p rc c ie rc a m a selo r, o su p e rio rita te in c o n te s ta b il fa de
in c ap a b ilii dc lux, ca rc a r fi dip lo m aii. C ei ca rc au v zu t cu m fu n cio n eaz dc
ap ro a p e an g re n aje le co m p lic ate ale su itelo r tiu c o ptzeci la su t din su b sid iile
a c o rd atc se rv ic iilo r sc crcte snL bani risip ii. S ingu rii ag e n i ca rc o fer o
o are care sa tisfac ie sn t agenii dubli \ ad ev raii ju c to ri la b u rsa n ea g r a
in fo rm aiilo r in te rn aio n ale. D ar nici ci nu p o t fu rn iz a d a te c x a ctc d cc t la
sch im b . D ac lc fu rn izai plan u l d e ta lia t al unei m ain i d c rzb o i p e ca rc o
co n stru icsc arse n ale le v o astfe, ei p o t s v ad u c n sch im b d a te le p ro to tip u lu i
p c carc inam icul i-a pus n lucru. Ca i filatclitii carc sc h im b n tre ci tim b re,
ag en ii dubli v dau co n tra v alo a rea sc c rc tc lo r pc ca rc li lc-ai oferit. n c a d ru l
ac csto r o p era ii, ci ob in b cn cficii co n siste n te. E ste un c o m c r ca o rica re altu l.
D ar n rea lita te serv ic iilc statu lu i h o trsc asu p ra sc crcte lo r p c c a re lc p o t vin d e
d u m an u lu i. S pionul nu e ste d cc t un sim plu in te rm ed ia r. n c re d e re a este
ac o rd at ta len tu lu i su co m crcial i nu n d c m n rii sale.
N cav n d a lt m ijlo c d e a ac io n a , sta te le a fla te n rz b o i sn t o b lig a te s
fac apel la p erso a n e p a rtic u la re . A stfel d c a u x ilia ri sn t in d is p e n s a b ili alu n ei
cn d p u te rile sn t n e v o ite s rc c u rg la m ijlo a c c n tm p l to a re . A d e se a d c
se rio z ita te a lo r d e p in d e un ca p ito l al isto ric i. A a sln d lu c ru rile , n u e x is ta
n ici un m o tiv ca n c g o c ic rilc n tre S ta te le U n ite i R o m n ia s nu n c c a p la
M ad rid . C o m u n ic a iile n tre B u c u re ti i c a p ita la sp a n io l erau an e v o io a se .
R c lc u l din V icn a c a rc tra n sm ite a to a te te le g ra m e le e ra , n a in te d e to a te , un
ce n tru crip to g ra fic g erm a n . T e le g ra m e le pc ca rc nu re u e a s lc d c s c ifre z e
erau m o d ific a lc n aa m o d , n e t b iro u l c ifru lu i d e ia M in iste ru l d c e x te rn e
d in B u c u re ti nu m ai reu e a nici cl s lc d e c o d ific e . O rice a lt c a p ita l n eu tr ,
A n k a ra , B ern a sau S to ck h o lm , leg at p rin fir d irc c t cu c a p ita la n o a s tr , a r fi
fo st m ai indicat.
D ar la M ad rid a ap ru t pc sc en p a rtiz a n u l d ip lo m a tic ; d a to rit lui,
p ro fe so ru l H ay cs, am b asa d o ru l lui R o o sc v c lt la M ad rid i un s c c re ta r a
le g aiei ro m n e n c a p ita la sp a n io l au p u tu t lua le g tu ra. F ie c a re dinLre ei
o b in u se a u to riz a ia g u v ern u lu i su de a sc in fo rm a a su p ra p o sib ilit ii d e a
n e g o c ia u n arm istiiu .

P rim u l m e saj trim is la B u c u rc ti dc e m isa ru l n o stru c o n in e a o s u rp riz


p l cu t . L a C a sa b la n c a , R o o s c v c lt i C h u rc h ill a d o p ta s e r fo rm u la rig id a
c a p itu l rii n e c o n d iio n a te . E ra o p o z iie ca rc p re a s e x c lu d o ric c n e g o c ic ri.
P ro fe so ru l H ay c s ce ru se c o n d iiilc R o m n ie i p e n tru a -i sc h im b a p o litic a
e x tern .
D ar c o m u n ic a rc a m ai c u p rin d e a un fa p t n e lin i tito r. R e p re z e n ta n tu l
S ta te lo r U n ite su sin e a c D ep a rtam e n tu l de S ta t a m e ric a n v a in e M o sc o v a la
c u rc n t cu to a te c o n ta c te le cu in a m ic u l. A n to n cscu sp e ra c a c c s t lu c ru nu
p o ate c o rc sp u n d c rea lit ii. E ra d e n c c o n c c p u l c a W a sh in g to n u l s-i fi p ie rd u t
n tr-a tt in d e p e n d e n a fa dc un p a rte n e r ca rc, n p o fid a d e c la ra iilo r c o n tra re ,
n u p u te a fi c o n s id c ra t ca un a lia t d c n c rc d crc.
D in p c a tc , un e v e n im e n t c a rc a v u loc la S to c k h o lm p re a c n t re te
a firm a iile p ro fe so ru lu i H aycs. P u in d u p p rim a n tre v e d e re a a m b a s a d o ru lu i
cu se c re ta ru l n o stru dc le g aie d c la M a d rid , le g a ia ro m n d in S u e d ia a fo st
v iz ita t p c n e a te p ta te dc ataa tu l d c p re s al am b asa d ei so v ic tic c . A c e sta ceru
s fie p rim it d c m in istru l N anu i i c o m u n ic fap tu l c d a c g u v ern u l ro m n
av e a p ro p u n eri dc fc u t g u v e rn u lu i so v ie tic , n s rc in a tu l cu a fa c c ri al U R S S
la S to ck h o lm e ra d isp u s s-l p rim e a sc pc re p re z e n ta n tu l R o m n ie i, d c o a re c e
a m b a sa d o a re a , d o am n a K o llo n ta y , era grav b o ln a v . N an u r sp u n se c n u
av e a nici o in stru c iu n e n a c c st sen s. A g en tu l so v ie tic i l s atu n ci un n u m r
d c te lefo n , re c o m a n d n d ca le g tu ra s fie fcu lii d in tr-o c a b in p u b lic .
A cc ast m a n ie r p u in o b in u it d e a se in tro d u c e la in a m ic nu n s e m n a o a re
re a c ia M o sc o v ci la lu a re a de c o n ta c t d c la M a d rid , cu in te n ia d c a n d e p rta
S tate le U n ite d e la n e g o c ie ri? L u cru n c m ai c u rio s: ag e n tu l so v ie tic d e la
S to ck h o lm i re la t m in istru lu i R o m n ie i c p re fe ra s tra te z e d ire c t cu d n su l
i nu cu G e o rg c D u ca, c o n silie r al le g a ie i, p en tru c a c c s ta d in u rm av e a
p rieten i la le g a iile A n g liei i S ta te lo r U nite.
A stfel, n tim p cc am b asa d o ru l H ay es l u d a sp iritu l d c c o la b o ra re lo ia l
n tre C ci T re i M ari, ru ii nu i fccau nici un sc ru p u l n a-i a r ta n e n c re d e re a
fa dc aliaii lor. C onform in fo rm aiilo r cc fu sese r p rim ite la B u c u rc ti, la
T eh e ra n S talin s-ar fi d cc la ra t m p o triv a unei d c b a rc ri a n g lo -sa x o n c n
B alcan i. O are p re e d in te le R o o sc v c lt i C h u rch ill c e d a se r ac estei p re te n ii?
C o m u n ica tele pc carc A nto n cscu le prim i de la Ism c t Inonii p re au s c o n firm c
o ase m e n e a ipotez. P r e e d in ^ 1'- ^ p u b lic ii turce in fo rm a se la B u c u re ti c
d u p -im p re siile pc carc :c a d u n a se la C airo , un d e l n tln is c pc p re e d in te le
S ta te lo r U n ite i pc
im ul m in istru b ritan ic, n a p o ia i la T eh e ra n , an g lo sax o nii ar fi lsat B a .c n ii sferei dc in flu en so v ic tic c. Ism c t InOnii p re tin d e a
c i-a r fi e x p rim a t n em u lu m ire a fa dc in te rlo c u to rii si, e x p lic n d u -le
n c c c sila tc a cc ex ista p en tru p o p o are le b alca n icc d e a sc a p ra m p o triv a
am en in rii sov ietice. P re e d in te le R e p u b licii tu rcc sc iz b ise d c o n e n e le g e re
to ta l din p a rte a p ree d in te lu i R o o scv clt. C h u rc h ill, m ai p u in c a te g o ric ,
p re a c im it a titu d in e a co leg u lu i s u 5. n tr-o a se m e n e a situ aie, treb u ia s sc
ren u n e la o rice n cg o cicrc cu S tate le U nite? D ac D ep a rtam e n tu l d c S ta t nu era
d c c t m a n d a ta ru l K re m lin u lu i i sp a iu l su d -e st e u ro p e a n e ra a b a n d o n a t
in flu enei so v icticc, e ra o are raional s sc m e arg d c la B u c u rcti la M o sco v a
prin W a s h in g to n ? 6

O am enii ca rc sc ocu p dc treb u rile p u b lic e, o rict d e d iferii sn t, p o t fi


m p rii n do u m ari categ o rii. U nii sn t m isio n ari, c e ila li sn t ariv iti. P rim ii
co n sid cr c d o m e n iu l n care ac io n e az ei este isto ria, n tim p ce ceila li i
fac d in p o litic o carier. Ei snt, sau D on Q u ijo tte sau S an ch o P a n c h a 7
M arealul v o rb ea n tr-u n a dnd Isto ria d re p t m artor, n tim p c e co lab o rato ru l
su cel m ai ap ro p ia t v ed ea n o p o rtu n ism sin g u ra a titu d in e d em n d e u rm at
p en tru un om p olitic.
Isto ria lc d d rep ta te ce lo r din ca te g o ria m a re alu lu i, ch ia r d ac su ccesu l
le scap. C o n tem p o ran ii ca rc suport d irc c t c o n sec in ele in su c cc su lu i u rm eaz
n eclin tii d irec tiv e le o p o rtu n itilo r,
A ccstc do u fen o m en e sn t tip ice p en tru E uro p a. U n u l i a re o rig in ile n
trad iia m ilitar a vechiului continent, n tim p ce cellalt, to t a tt de ca racteristic
i to t a tt dc vechi, i arc so rg in tea n sp iritu l ju rid ic al lum ii v ech i. S o ld atu l i
av o catu l au fcut istoria E uropei. C e le lalte p ro fe sii nu au a v u t c u v n tu l la a c est
ca p ito l. n R o m n ia, so ld a tu l v o ia s m o ar Ia post. A v o ca tu l era n c u ta re a
unui co m p ro m is. M arealul A ntoncscu so c o tea c Isto ria n u-i v a ie rta n ic io d at
c a d e s c h is E u ro p e i p o a rta c o m u n ism u lu i s ta lin is t. n sc h im b , M ih a i
A n to n cscu se sin c h ise a p rea puin d e d ia lo g u rile e fu lu i su cu cro n ic aru l
v iito ru lu i. N elin ite a crc scn d a o piniei p u b lic e p ro d u ce a m ai m u lt efe ct
asu p ra lui d c c t trsn etele acelui ju d e c to r n d e p rtat. C o lab o rarea n tre d o u
p erso a n e a tt dc d ife rite se ex p lica p rin c u rio a sa tim id ita te p e c a re o av e a
m arealul fa de p ro b lem ele civ ile. E l i d d e a se am a c ara nu era un
reg im en t. M ihai A nto n cscu av e a sa rcin a d c a p led a ca u za reg im u lu i p e ln g
o am enii ca rc nu p u rtau un ifo rm . N e n o ro cirile su ferite n R u s ia d d u r un sens
d ife rit m is iu n ii lu i M ih a i A n to n c sc u . D in a v o c a t al m a re a lu lu i, el se
tran sfo rm a, pc ln g C o n d u cto r , n av o c a t al Iui M an iu i al o p o ziie i. n
ce le din urm , soldatul accep t s lase n g rija c iv ililo r co n d u c erea p o liticii
e x tern e a rii. D ac o p o ziia e ra d o rn ic s trateze cu aliaii, m a re alu l i
ac o rd a toate n le sn irile . A paratul de stat i fu pus la d isp o z iie. L a ce re re a lui
M aniu, A lexandru C rctzian u , fostul sc cretar g eneral al M in isteru lu i de externe,
ca rc d em isio n ase p cn iru a-i m an ifesta dezaco rd u l fa de p o litica d u s de
reg im u l A n to n cscu , fu n u m it m in istru al R o m n ie i la A n k ara. E l n u l
re p re z e n ta pc A nto n cscu d cc t n o ch ii n aiv ilo r, ca g erm a n ii sp re ex em p lu .
P en tru a n g lo -sa x o n i i ru i, cl era trim isu l a d v e rs a rilo r re g im u lu i d c la
B u cu rcti. C c alt d cm o craic a a c o rd a t v reo d a t astfel d e p riv ile g ii o p o ziiei?
D u m a n ii p o litic i ai lu i A n to n c s c u m p re a u cu g u v e rn u l c o n d u c e re a
M in isteru lu i dc ex tern e. Nu era v orba de un lc ip a rtis a n s h ip 8, cci nu se d e s
ch id ea ua unui a lia t, ci unui adversar. n a in te dc d ecesu l reg im u lu i su,
m arealul A nto n cscu i i d csch id ea su cce siu n e i.
A cio n n d astfel, g uvernul nu ren u n a n ntregim e s sc o cu p c d e v iito r.
U n trim is special p lc c spre M adrid. El d u cea rsp u n su l lui A n to n cscu la
n tre b a re a p us dc am basadorul H aycs. R o m n ia ac ce p ta s ru p cu A xa, cu
co n d iia ca an g lo -sa x o n ii s ocu p e, pe ln g ea, p o z iia p c ca re o d e in e a
W c h rm a c h t-u l. M a re a lu l A n to n c s c u c e re a ca T u rc ia s d c c la rc r z b o i
G erm an ici i ca fo rele an g lo -a m cric an c s deb arcc n B alcan i. D c rsp u n su l pc
ca rc l vor da S tatele U nite la p ro p u n erea B u c u rc tiu lu i, d ep in d ea so a rta

n cg o cicrilo r. D ac W ashingtonul nu prim ea rolul d c p ro tc c to r al E u ro p ei


d u n re n e, o ricc d isc u ie ar deveni inutil. n a c c st ca z , in fo rm aiile asu p ra
co n ferin ei de la T eh e ra n i m esajele lui Ism ct Inonii s-ar v ed e a co n firm ate.
Intrarea T urciei n rzboi era considerat ca ind isp en sab il, n cazul unei
d eb arcri aliate n B alcani. O ac iu n c n tre p rin s dc tru p ele an g lo -sa x o n c
n ccp n d din G recia, urend pc valea V ardarului i a S tru m c i9 - ccle dou d ru
m uri istorice a le pen in su lei - n-ar d u ce d ec t la desch id crca unui fro n t se cu n d ar
i m ai puin im portant n cadrul general al rzboiului d c c t aciu n ca arm atei a
o p ta n Italia. D up A ntoncscu, singura d eb arcare ca rc a r fi p u tu t purta, pc bun
d rep tate, nu m ele dc al doilea front, ar fi trebuit s se fac pc co asta ro m n i
bulgar a M rii N egre. A ccasta presupunea p articiparea activ a T u rcici, stpna
strm torilor. P entru a com pleta o asem enea o p eraiu n e, S tatul M ajor rom n
studia p o sib ilita tea pentru ca anglo-saxonii s d eb a rce n A d riatica, n reg iu n ea
F ium c. T ru p ele deb arcate pc litoralul M rii N egre i cclc ca rc ar p une p icio ru l
pe co asta ad riatic s-ar n ch id e spre sud-cstul E uropei ca un fel d c clete, fcnd
jo n c iu n e a lor n cm pia ungar. C o lab o rarea guvern u lu i d c la B udapesta cu
aliaii, ntr-un asem enea caz, era sigur. H o trndu-se p en tru o d eb a rcare n
B alcani, an g lo -sax o n ii a r putea conta pc ajutorul activ a vreo trcizcci d c d iv izii
rom ne, pe arm ata ungar carc, dat fiind co n tin g en tele red u se trim ise n R usia
era a p ro ap e intact i a p artizan ilo r lui T ito i M ihailov ici. G arn izo an a g erm an,
m ai puin n um eroas dcct arm atele naio n ale ale accstci reg iu n i, n -ar fi fo st n
m sur s opun invadatorului o rezisten serioas. n afara cto rv a lu crri dc
fo rtificaii cfc ctu a le pc coasta G rccici, W ehrm acht-ul nu av ea pus la p u n ct un
d isp o zitiv cfic ac c pentru a respinge un eventual atac al in am icu lu i n B alcan i i
dac aliaii ar aju n g e la rm pc co asta rom n i bulgar fo rtificaiile rid ic ate a r
deveni inutile. D in punct dc vedere strict m ilitar, o p eraiu n ea o ferea an se de
succes m ai m ari d cc t indiferent carc alt pu n ct al co n tin en tu lu i. R e zu ltate le carc
sc puteau o b in e ar fi fost dccisivc pentru rzboi. P etro lu l ro m n csc, p rin cip ala
surs d c ca rb u ra n t pentru W chrm acht, a r fi trecut n m in ilc an g lo -sax o n ilo r.
O d at cuccrit cm pia ungar, tot dispo zitiv u l m ilitar al cclu i dc al T reilea
R cich s-ar fi p rb u it n ctcva luni. O sim pl p riv ire aru n cat pc h arta E u ro p ei
ar fi d e aju n s pentru a d em onstra c p rezena arm atei aliate la B u c u rcti i
B udapesta ar facc im posibil rezistena germ an n Italia i pc frontul d c rsrit.
U n it ile W c h rm a c h t-u lu i sta io n a te n F ra n a tre b u ia u s -i p r s e a s c
p o ziiile lor, d ev e n ite cx c cn tric c, p en tru a b ara d ru m u l a n g lo -s a x o n ilo r sp re
in im a G erm a n ici. A tu n ci, tru p ele a lia te din M a rc a B rita n ic a r p u te a tra v e rs a
C an alu l M n ccii fr a sc lovi dc o re z iste n se rio a s p c c o a sta fran cez. D ac
aliaii re sp in g e a u un ase m e n e a p la n , ci o fccau n u m a i din raiu n i p o litic e .
A m av e a a tu n c i d o v a d a c rile d u n re n e au fo st l sate in flu e n e i so v ic tic c .
n a c c s t ca z , m a re a lu l e ra h o t rt s m e arg p n la c a p t altu ri d c g erm a n i.
C u p u in tim p n a in te dc 1 ia n u a rie 1944, so si la B u c u rc ti r sp u n su l
am b asa d o ru lu i H ayes. P re e d in te le R o o sc v c lt, g l su ia c l, p rim ise c o n d iiile
lu i A n to n c s c u , d a r ccrca dc la m a re a l un a n g a ja m e n t sc ris i se m n at. A p o i,
trec n d fr a m ai a tep ta la c x c c u ta rc , l in v ita s trim it d c u rg e n d o i
o fie ri la c a rtic ru l gen eral din A lg er, p en tru a stu d ia m p re u n cu statu l m a jo r
al lui E isc n h o w c r un plan dc a c iu n e co m u n .

E ste cca mai bun veste pc care am p rim it-o de cnd sn t la co n d u ccrca
rii , spuse A ntoncscu, dup cc citisc cu atenie textul. D ar treb u ia cu o rice pre
s tie ce gndcau sovicticii despre deschiderea unui front n P en in su la B alcanic.
R uii luaser iniiativ a unui contact la S tockholm . T re b u ia s se p ro fite de ocazie
p en tru a Ic cunoatc inteniile. M ergei n recuno atere , m i spuse m arealul,
n ain tea plecrii m ele spre capitala suedez. Noi nu avem n im ic d e o ferit
ruilor. Prin accast fraz, carc mi servea drept instru ciu n i, A n to n escu v o ia
s spun c scopul ntrev ed erilo r cu em isarii sovietici era ex clu siv de inform are.
T reb u ia s ascult, s vorbesc ct mai puin posibil. C o n v o rb irea n tre m inistrul
N an u i nsrcinatul dc afaceri sovietic, care a avut loc d up so sirea m ea la
S tockholm , a dem o n strat c diplom atul rus avea in stru ciu n i asem n to are
acelo ra pc carc mi lc dduse A ntonescu. El se art in flex ib il, vorbi d c clau za
predrii fr condiii i tran discuia strignd: N u R u sia treb u ie s bat la ua
R om niei, ci R om nia trebuie s bat la ua no astr i n c repede! P n i
germ anii sc grbcsc s fug dc pc teritoriul nostru!. Pe de alt p arte, agenii
sovietici carc nu aveau o calitatc oficial, dar care ex p rim au , nu mai puin,
punctul dc vedere al ruilor, ne aduser la cunotin c d ac R o m n ia sc h o tra
s ccar arm istiiul, condiiilc pc care le-ar fi pus ruii ar fi fost fo arte generoase.
D ar noi trebuia s faccm prim ul pas. R egele M ihai treb u ia s se d u c n C rim eea
p en tru a-i asum a com anda tru p elo r ro m n e din p enin su l.
S au , m ai b in e , n tre g g u v e rn u l ro m n e ra in v ita t s p r s e a s c
B u cu rctiu l cu av io n u l, pentru a veni s se in staleze u n d ev a n R u sia. n a c est
ca z, arm a tele ro m n e ar p rim i ordinul s trcac la in am ic i s co n stitu ie cu
cclc trei d iv izii i cu p rizo n ierii dc rzboi ca rc se an g a ja ser v o lu n ta r s lu p te
altu ri dc A rm ata R o ie m p o triv a G erm a n ici, arm a ta cu ca re re g e le M ih ai i
g u v ern u l su treb u iau s rein tre n B u curcti ca e lib erato ri. M a n ev ra so v ie tic
era sim p list. E a ar fi tran sfo rm at g uvernul legitim al R o m n iei n tr-u n co m itet,
c a cel al p o lo n e zilo r sau al cch ilo r. A stfel, cl a r fi fost la d isp o z iia ru ilo r.
A ntoncscu h o tr c o p o ziia treb u ie p us la cu re n t cu n eg o c ie rile d e ia
M a d rid i cu in fo rm a iile pc c a re Ic a d u se se m d c la S to c k h o lm . M ih ai
A n to n escu avu o lu n g n tre v ed ere cu M aniu. P unctu l d c v ed e re al g u v ern u lu i
i cc! al e fu lu i o p o z iie i e ra u fo arte a p ro p ia te . O a c iu n e p a ra le l era
in d isp en sa b il , mai ales p entru c A liaii i m a n ifesta ser m ai n a in te d o rin a
d c a in stala la B ucu rcti, n caz dc arm istiiu , un g u v ern d c u n iu n e n aio n al.
A n to n cscu sc g n d c a c oam enii o p o ziiei, care nu n c e ta se r , d e la n c ep u tu l
rz b o iu lu i, s-i m a n ife ste ap ro a p e n m od d esch is o stilita te a fa d e R e ic h , ar
fi m ai sin c er prim ii dc aliai d c c t agenii si. C t d esp re g u v ern u l d c u n iu n e
n aio n al, M ihai A n to n cscu p ro m itea, n n um ele m a re alu lu i, c g u v ern u l va
d em isio n a, ccd n d locui unei ech ip e m in iste ria le a g re a te d c W ash in g to n i
L o n d ra.
n cc p riv ete rem iterea notei ce ru te d c p re e d in te le R o o se v e lt, M aniu
g sea ju stific a t p unctul dc v ed e re al m a realu lu i. A ce sta c o n sid e ra c e ra
p eric u lo s s rem it un astfel dc d o cu m en t n m in ile a liailo r. D ac ei a r fi
ren u n at, din tr-u n m otiv sau altu l, la pro iectu l unei d eb a rcri n B a lc an i, fiin d
n p o se sia unei asem en ea note pu teau , fcnd-o p u b lic , s g e n e re z e un g rav
c o n flic t n tre R o m n ia i R eich. G erm anii n -ar fi e z ita t nici un m o m e n t s-l

in stale ze pc H oria S im a n locul lui A ntoncscu i asta a r fi n se m n a t sfiritu l


o ric re i p o sib ilit i de aciu n e p o litic au to n o m . M arealu l se g rb ise s-i
d ea acordul la cererea pe carc i-o tran sm ise se am b asad o ru l H ay es. T o tu i, el
fcca cu n o scu t c n e le g ea s n c re d in e ze d ec la ra ia sa sc ris, m ai n ti
p ree d in te lu i R e p u b lic ii turce. A cesta a r fi d ein u t-o p n n ziu a cn d ar fi
re m is-o a lia ilo r. N e n c re d e re a c a rc i in sp ira a c e a s t p re c a u ie n u e ra
n eju stificat. E ra m om entul n ca rc rad io u l en g lez n d e m n a p o p o are le d in
n tre ag a E u ro p s sc rid ice m p o triv a G erm an ici, fr s se g n d e asc m car la
riscu rilc m o rtale la care ac estca sc ex puneau. In fiecare zi, B B C i so m a p c
ro m n i s -i n to a rc arm ele c o n c o m ite n t m p o triv a W e h rm a c h t-u lu i i a
g u v ern u lu i legitim . E l i m p in g ea cu sn g e rece n ac c e a i p rp a stie ca i p e
iu g o slavi pe to i cei care nu aveau no ro cu l s fie d esp rii d e R cich p rin m are.
C e rep resalii a r fi a v u t d c su p o rtat R o m n ia d ac L o n d ra a r fi c o n sid e ra t c e ste
n in teresul su s p u b lic c im ediat ac est d o cu m cn t, se m n at dc d ic ta to r ? n ce
haos a r fi c zu t ea ?!
N oua co n d iic a lui A ntonescu a fo st ac ccp tat i c a fr d isc u ic . A poi
m esajele lui H ay es d evenir din c c n c e m ai p resan te. G en e ra lu l E ise n h o w e r
era p c p unctul dc a lua o dccizie cu p riv ire la d eb a rc a re a n E u ro p a. D ac era
sig u r c p o ate c o n ta pe ro m n i, o fen siv a s-ar d esf u ra p rin B alcan i . L ui
A n to n cscu nu-i m ai rm n ea d cc t s se n e le ag cu A n k ara.
C u to a t ad e rarea R om niei la A x i alian a c a re le g a A n k ara d e M area
B ritan ic, re la iile n tre cele do u gu v ern e erau ex cclcn te. T u rc ia sc ar ta, cu
ficcare o cazie, d isp u s s ju stific e atitu d in e a R om n iei p e ln g L o n d ra i
W ash in g to n , n tim p cc d ip lo m aia lui A n to n cscu se strd u ia, Ia rn d u l su , s
co n v in g G erm a n ia c p o ziia a d o p tat dc A n k ara nu ad u c ea d eserv icii A x ei.
A n to n cscu a v e rtiza se ch iar G erm an ia c, oricc s-ar n tm p ia , R o m n ia n u va
d ec la ra rzb o i T urciei.
T urcii nu ezitar nici o sccu n d s d en u n e a v a n su rile am erica n e ca o
m an ev r su spect. D up p re re a lor, A liaii nu se g n d c au d elo c s d eb a rce n
estul M cditcran ci. Ei nu aveau forele necesare n O rien tu l A p ro p iat p en tru o
o p era iu n e dc an v erg u r. i ch iar d ac le-ar fi av u t, nu s-ar fi fo lo sit d c ele
p en tru sim plul m otiv c erau ferm h o tri s nu co m p ro m it re la iile lo r
am icale cu U R S S pen tru a ap ra p o p o are le b alca n ice . Ism ct P aa , c a re se
n tln isc la C a iro , la n c c p u tu l lui d cc cm b rie 1943, cu R o o s c v e lt i C h u rc h ill,
la n a p o ie re a lor dc la T eheran a d u sese d e aco lo im p re sia fo arte clar c n
re a lita te an g lo -sa x o n ii nu aveau a lt o b ic ctiv d c c t s p ro v o ac e R e ic h -u lu i
d ific u lti n p en in su l, n scopul dc a d csch id e p o rile a c esteia aliatu lu i lor
rou. n m om entul ho trrii, ei s-ar prcfacc c d e b a rc o riu n d e, ce rn d n
sch im bul ac cstci acccp tri cx c cu tarca im ed iat a n v o ie lii. A p o i, ru ii nu a r
m ai av e a altce v a dc fcut d cc t s fac to t p o sib ilu l s in tre. In tr-u n cu v n t,
p ree d in te le R e p u b lic ii turce refu za s p rim c a sc a n g a ja m e n tu l lui A n to n cscu .
n c h e in d raio n am en tu l, A nkara corichidca c a c tu a la a lte rn a tiv n faa
c re ia se g sea A nto n cscu nu era aceea dc a co lab o ra sau nu la d cb a rc a rc a a lia t
n B alcani, ci dc a se d ec id e d ac s sc p re te z e sau nu la o m a n ev r d c
d iv e rsiu n e cc avea d rep t scop s atra g fo rele g erm an e n p en in su l p en tru a
p u te a s deb arce mai u o r n O ccid en t. T u rc ia era h o t rt s nu se lase p c lit

d e ireten ia stratcg ic a W a sh in g to n u lu i. R e m iterea n o tei lui A n to n escu c tre


Ism ct Inonii a r ad u c c un grav p reju d iciu p o z iie i ad o p ta t d c ea i a r fu rn iz a noi
a rg u m e n te en g lez ilo r i am erica n ilo r, ca re s-a r strd u i s a n tre n e z e T u rc ia n
rz b o i, fr a -i o feri un aju to r eficacc. n co n c lu z ie, A n to n e sc u fu ru g a t s
ren u n e, p en tru m o m en t cel p u in , la p ro iectu l su i s a d o p te o a titu d in e
sim ila r cclei a A n k arei, ca rc ccrea d re p t c o n d iie a o ricrei c o la b o r ri m ilita re
cu a n g lo -sa x o n ii, p re z e n a e fe ctiv n O rie n tu l A p ro p iat a fo re lo r aliate
ca p ab ilc s-i asu m e rolul p rin cip al al unei ac iu n i d u se m p o triv a R e ic h -u lu i
p rin p e n in su la b alca n ic . Suphi T an riv e r, m in istru l T u rc ie i la B u c u re ti,
c o m p let a c est m esaj cu o n o t p ersonal: d u p el, ar fi d e ja n cu rs n cg o c ie ri
nLrc an g lo -sax o n i i g erm ani. E le erau p c p u n ctu l d e a reu i. D ip lo m a tu l turc
cre d ea ch ia r c tie c d ata n c ct rii o stilit ilo r n o c c id e n t a r fi d o u zcci i unu
ian u arie 1944. S pre m area n o astr su rp riz , o teleg ram T ass an u n , la a c c a
d al, c von R ib b en tro p va fi la L isa b o n a, pe p u n ctu l d c a sem n a p ac ca
se p arat cu an g lo -sa x o n ii. n acca d im in ea , Suphi T a n riv e r trez ise d in som n
lo t corpul d ip lo m atic, pen tru a-1 an u n a m arele ev e n im e n t ca re se p ro d u cc a
co n fo rm p re z ic e rilo r sale. S pre d ez am g irea Iui, scara tire a a fo st d ez m in it .
A n alizn d m ai a te n t rsp u n su l d in A n k ara, i d d eai se a m a c p rin c i
p alu l o b ie ctiv al T u rc ie i era dc a sc m e n in e n a fa ra rz b o iu lu i. E ra fr
n d o ia l o p o litic o p o rtu n ist , d a r nu lip sit dc c la rv iz iu n e . In fo rm a iile
fu rn izate asu p ra g a rn iz o a n e lo r aliate din O rien tu l A p ro p iat c o n firm a u d alele
d ein u te dc guvern u l rom n. P riv ite n ac ca st lum in , c o n c lu z iilc A n k arei
erau logicc. Ip o tez a unor m an ev re dc d iv e rsiu n e d es tin a te s a n tre n e z e T u rc ia
n o stilit i i s-i aru n c c pe rom ni i cv c n lu a l p e u n g u ri m p o triv a g e rm a n ilo r
p re a mai p la u zib il d cc t afirm a ia am b asa d o ru lu i H ay cs, d u p ca rc aliaii
p u teau s hotrasc d csch id c rc a cclu i d e al d o ile a fro n t n B a lc an i. E ra e v id e n t
c, n cazul n carc ev e n im e n te le s-ar fi d esf u ra t co n fo rm p rev e d erilo r
A n k arei, su d -cstu l eu ro p ean a r fi c zu t sub o cu p a ia ru ilo r sau g e rm a n ilo r, n
fu n cie dc p o sib ilita tea cc lo r doi adv ersari dc a p ro fita de situ a ie , n av a n taju l
lor. R o m n ia, U n g aria i B u lg aria i-ar p ie rd e atu n ci to t cc le m ai r m n e a d in
in d ep en d en a lor, sub heg em o n ia g erm an . M ai n a in te d c a n tin d e m in ilc
p en tru a ni sc pu n e ctu clc, este m ai b in e s ne n c crc m u ltim a an s
lu p tn d , sp u se m a re a lu l A n to n cscu . T ez a c o n tra r , su sin u t d e M ih ai
A n to n cscu , p retin d ea c T urcia p rez en ta un ta b lo u n crcal al situ aiei, av n d o
sin g u r grij: s sc m en in n afara rz b o iu lu i. S d o v cd c asc m ai n ti c
in ten iile lo r s n t serio ase, trim in d sold ai n M e d itcran a o rie n ta l , rsp u n d ea
m arealu l A nto n cscu . Ei nc vor sp u n e c nu a r p u te a facc a stfe l d e m ic ri de
tru p e fr a av e a sig u ran a p articip rii n o astre la o ac iu n e a lia t n B a lc an i ,
rcp licau M aniu i M ihai A ntoncscu. P u n ctu l dc vdd ere al v ic ep ree d in te lu i
C o n siliu lu i de m initri i al efului o p o ziie i e ra n situ aia d e a p u te a fi p crfcc t
ap rat. n tr-a d e v r, d ac T u rcia co n d iio n a se in tra re a s n rz b o i d e p re z e n a
u n o r fore aliate p u tcrn icc, p entru a o su sin e n O rien tu l A p ro p ia t, R o m n ia,
ca rc p u se se d rep t c o n d iie a sch im b rii p o litic ii sa le, p a rtic ip a re a T u rc ie i la
O stiliti ad o p ta, ip s o f a c to 10, co n d iia p us m ai n a in te d e T u rci. A stfel, n u c a ,
ci g u v ern u l din A n k ara treb u ia s aib grij ca aliaii s d e p la se z e sp re B alcan i
ce n tru l dc g reu ta te al fo relo r lor din M cditcrar.a. P en tru M ihai A n to n escu era

e v id e n t c oam enii politici turci a r p refera s ev ite o a se m e n e a situ aie, cci cu


un co rp ex p e d iio n ar a liat p u tern ic n M editerana O rie n ta l , Ism c t Inonii n -ar
m ai fi p u tu t s re z iste p resiu n ilo r L ondrei i W a sh in g to n u lu i i s-ar fi v zu t s ilit
s p u n teritoriul i arm ata o to m a n la d isp o z iia an g lo -sa x o n ilo r.
n a c c st m om ent al rzb o iu lu i, in teresele R o m n ie i i ale T u rciei erau
d iam etral o p u se . P entru noi, d esch id e re a unui fro n t a lia t n P en in su la B alcan ic
d ev en ea o ch e stiu n e dc via sau dc m o arte, sin g u ra a n s dc sc p are. C h iar
d ac nu sc n tre v e d e a d c c t o sla b sp eran ca aliaii s sc h o trasc p en tru
a c c st teatru de rz b o i, d ato ria g u v ern u lu i ro m n era dc a n c erca im p o sib ilu l
p en tru a-i face s n c lin e n accst sens, su sin ea M ihai A n to n cscu .
D isc u iile c o n tin u a r n fie c a re zi. M arealu l sfri prin a re c u n o a te
ju s te e a arg u m e n telo r co lab o rato ru lu i su i a efu lu i o p o ziie i. D ar nu sc d d u
b tu t cu totul n a in te d e rem iterea notei. P re tin d e a ca d ip lo m atu l ro m n , c a re
n cg o c ia sc la M a d rid , s vin i s-i fac p erso n a l rap o rtu l la B u c u re ti. n
fine, el ceru un studiu ju rid ic al m o tiv elo r ca re a r ju s tific a ru p tu ra d e G erm an ia.
C um a r p u te a R o m n ia s sc h im b e tabra fr s -i n c a lc e a n g a ja m e n te le d e
o n o are? P ro b a b il am d e c z u t a tt dc ru, sp u n e a cl, n e t m -a m u lu m i cu
so fism e le v o a stre ju rid ic e , p e n tru a m p ln ta a lia tu lu i m eu un c u it n sp ate.
D ar nu voi co lab o ra cu an g lo -sa x o n ii p entru a cu r a te rito riu l n aio n al d c
tru p ele ru seti i g erm an e. N ici un so ld at rom n nu v a trec e fro n tie re le rii
p en tru a m erg e s sc b at m p o triv a to v a r ilo r n o tri d c arm e d e ac u m .
B trn u l so ld a t i dezv lu ia astfe l sc ru p u le le sale dc co n tiin . P re fe rin a sa
p e n tru a rg u m e n te le d e fa v o ra b ile a rm is tiiu lu i cu a lia ii i g s e a a s tfe l
p rin c ip a la ex p lic a ie . i nu-1 tratai pc H itle r n m a n iera B B C . N oi nu av em
nici un rep ro grav de fcu t G erm a n iei , mai sp u se cl. C o n ccdiindu-1, vrei
s-i dai un c e rtific a t dc bun p u rta re , rep lic iro n ic M ih ai A n to n cscu .
M a realu l nu rsp u n se nim ic. El p rsi n c p e re a, izb in d ua. O are cum
p o ate fi pus co d u l ono arci m ilita re n a in te a in te re se lo r rii? m u rm u r M ih ai
A n to n cscu , d u p c c rm aserm singuri.
D eso lid ariz area de G erm an ia lui H itler ap rea o p in iei p u b lic e d e m o
c ra tice ca o d ato rie dc so lid aritate um an. C rim e le co n tra um an itii c o m ise dc
cci din SS cn trcau p en tru lum ea o c c id e n tal m ai g re u d e c t ro lu l p e c a rc l
av e a dc n d e p lin it W e h rm ac h t-u l ca sc u l al E u ro p e i n faa a m e n in rii
co m u n iste. D um anii cci mai n v e ru n a i ai reg im u lu i b o lc v ic , ca W in sto n
C h u rch ill sp re e x e m p lu , n tre tim p i sc h im b a se r c o m p le t p re re a . Ei
d esco p e riser R u sia cca bun, p arten eru l loial i ero ic , c a re p relu a cu ra jo s
g reu tatea luptei. P en tru W inston C h u rch ill, care n tim pul p rim u lu i rzboi
m ondial co lab o rase intim cu L lo y d G co rg c 11 noul c o n flic t p rea p ro b ab il o
rep etare a istorici. C el dc al T re ile a R cich, ca i cci d e al d o ile a n tre 1914 i
1918, lupUi pe do u fronturi. C h u rch ill spera c ie irea din lu p ta g erm an o so v ietic va fi, m u tatis m u u tn d is12, aceeai: G erm an ia va fi n v in s i R u sia va
fi o b lig at, d a to rit d ific u ltilo r interne, s-i m o d ifice stru ctu ra p o litic .
A p reciez c situ aia p o litic s-a sc h im b a t n R u sia i c o d at rz b o iu l
term in at, oam enii carc sn t acum la p u te re nu o v o r m ai p s tra cu acecai
for, sp u n ea C h u rch ill g en e ralu lu i p o lo n ez A n d c rs 13 i aduga: G en eralii d e
astzi i ceilali o fie ri cu grad e m ari, fem eile i copiii lo r nu v o r p erm ite ca

o d at n a p o iai la c m in c lc lor, accti m ilita ri s nu aib un cu v n t d c sp u s. Ei


sn t cci care vor trebui s ia p u te re a, s o cu p c n gu v ern p o stu rile ce lc sn t
d ato ra te i prin fora lu c ru rilo r ci vo r fi o stili reg im u lu i c a rc e x ist acu m n
R usia. C hurchilI spera deci c tulburri m ajore, ca cclc d in 1918, vor rpi
n c o d at R usiei b cn cficiu l v ic to riei. D ac om ul c a rc co n d u c c a d estin e le
M arii B ritan ii - ara pc ca re R u sia o n tln isc n drum ul su d e c te ori n c e rc a se
n d ecu rsul istorici s n a in te z e pn la S trm tori sau p n la G o lfu l P ersic - se
m u lu m ea cu o sp e ra n ipotctic, nu este deloc su rp rin z to r c g u v ern a n ii
am erica n i, n ev in o v ai cu totul n m a terie de p o litic eu ro p e an , nu au p u tu t s
m so are d im e n siu n e a uria a p erico lu lu i pc carc l re p re z e n ta o n a in ta re
so v ietic spre inim a co n tin en tu lu i. P entru oam enii d c stat ai rilo r ca rc treb u iau
s p l tea sc c h e ltu ielile politicii an g lo -sa x o n e, p ro b lem a e ra g rav . n o ch ii
lor, g erm an ism u l, o rg an iz at de n aziti, m o b iliza t dc K a isc r sau d c rcp u b lic,
i p stra acccai fu n cie dc co n tra g re u ta te n faa o rien tu lu i slav . N u m ero a se
p o p o are eu ro p e n e su fereau , desig u r, din cau za reg im u rilo r d c o c u p a ie im puse
dc W ch rm ac h t: e ra o are a c c s ta un a rg u m e n t s u fic ie n t p e n tru a p e rm ite
c o m u n itilo r s ocu p c p o ziiile d ein u te dc al T re ile a R eich?
O cu p a ia E u ro p ei dc c tre G erm an ia p rez en ta a sp e c te d iferite , d c la o
ar la alta. A ccast d iferen era nu num ai to p o g rafic , ci i c ro n o lo g ic.
O cu p aia nu avea p este to t acccai fa. S p re ex e m p lu , nu se p u te a co m p ara
reg im u l D an em arcei, cu cel al P o lo n iei. P en tru fie c a re -a r , co n sem n u l se
deo seb ea i v aria n funcie dc cu rsu l luat dc o p era iu n ile m ilitare. E ste de
aceea foarte firesc ca ocu p an tu l s sc fi ar tat m ai lib eral n F ra n a n a in te a
d eb arcrii aliate n A frica dc N ord i m ai d u r cnd in am icii si an g lo -sa x o n i
erau n m su r s inv ad eze m etropola n s i. C eea cc este su rp rin z to r n
ap re cie rile cc sc fac asu p ra reg im u rilo r d c o cu p a ie este c li se n ea g d rep tu l
dc a ine sub o cu p a ie rile pc carc le-au n v in s pe plan m ilitar i ca re, aa cum
era cazul F ra n ei, refuzau s n c ca p nego cicri pen iru o p ac e se p arat cu
R cich-ul. Din pu n ct dc ved ere ju rid ic , V ichy co n tin u a rz b o iu l cu G erm a n ia,
cci un arm istiiu nu este nim ic m ai m u lt d cc t o su sp e n d are a o s tilit ilo r n tre
fo rele co m b ata n te din do u ri. D eci Frnii rm n ea un d u m an . D c cc
p retin d ea ca s fie tratat n m od d iferit? D in pu n ct dc v ed e re ju rid ic , p artizan ii
nu erau dcct fran ctiro ri. m p u cn d u -i, germ an ii ap lica u c o n v c n iilc in te r
n aio n ale. M unca e ra o b lig a to rie p en tru fiecare cc l ca n al R e ic h -u lu i: n
te rito riile ocu p atc dc W ch rm ach t, g erm a n ii erau n d rep t s ap lic e p o p u la ie i
leg ile n vigoare n ara lor, dup p rin cip iu l d c d re p t in te rn aio n a l: le d ro it su it
lc d rap eau 14. L eg ile rzboiului srit aspre. C in e vrea s nu le n d u re rig o rile
treb u ie s n c ca p prin a nu d cclara rzboi. C nd te h o t r ti la un a s em e n ea
g est, accepi im p licit riscu l dc a vedea teritoriul tu o cu p a i de d u m an . E ste
za d arn ic , i m ai ales in u til, s strigi dup accea c s-a co m is un sacrileg iu .
D ac H itle r g u v ern a ca stpn ab so lu t, nu este m ai p u in a d e v ra t c n
aju to ru l su sc cre ase r d iv erse clan u ri ca re sc luptau n tre clc. N ici unul nu
av e a p reten ia s l n lo c u ia sc pc F iihrcr, d a r fiec are sp e ra s o b in o in flu e n
p rec u m p n ito are asu p ra h o t rrilo r efului. M ilitarii form au o g ru p are ap arte.
G o rin g e ra sing u ru l carc accep ta, dc altfel foarte rar, s su sin p u n ctu l lo r de
v ed e re n faa F iihrer-ului. R ib b en tro p sc b u cu ra dc o o a re c a re in flu e n p e

ln g H itler, dar cl nu rep rez en ta nim ic n p artid . D ete sta t d e G o e b b c ls i


R o sen b erg , sin g u ra sa ans d e a se m enine era s-i m e n in n c re d e re a
stp n u lu i. S lb ic iu n e a com un a a c e sto r oam eni era d e a se fi d e ta a t de
p artid u l n azist. S inguru l care p stra o leg tu r strn s cu ca d rc le i m ai a le s cu
noua g en e raie era H im m lcr. A tunci c n d toi ce ilali d ep in d ea u m ai m u lt sau
m ai p u in d e s c h is de H itle r, H im m le r re p re z e n ta o fo r in d e p e n d e n t .
M e d io crii , cum i num ea G o eb b cls, S utze eful S A , m iliia p artid u lu i n azist,
L ey , eful m u n cito rilo r, aso ciai lui H im m lcr, d ev e n ea u d in c e n c e m ai
p u tern ici. H itler, ca re tim p de vreo ze ce an i se d etaa se d e p artid p en tru a fi la
un iso n cu W eh rm ach t-u l i cu p e rso n a lit ile reg im u lu i su , i sc h im b b ru sc
o rien tarea n tim pul verii anului 1943. H im m ler dev en i a d o u a p erso a n a
G erm an ici. F iin d la co n d u cerea M in isteru lu i d e In tern e, n locul m o d eratu lu i
F ric k , cl era liber s-i p u n n ex e cu tare p la n u rile. n c e p e a p o lo n izarca
E u ro p ei. P o lo n ia fusese terenul de e x p e rien al lu i H im m ler. H itler, num indu-1
n lo cu l lui F rick, ren u n ase d efin itiv la p o litic a de c o la b o ra re cu p o p o are le
o cu p ate. P u tea i s te n tre b i cu n e lin ite ce tran sfo rm ri sc v o r p ro d u ce , su b
in flu e n a lui H im m ler n rap o rtu rile d in tre G erm a n ia i a lia ii si. n ce p riv ete
R o m n ia, com an d an tu l SS i m an ifesta se cu fiec are p rile j o stilita te a sa fa d e
re g im u l m a re a lu lu i A n to n c s c u . P re fe rin a lu i H itle r p e n tru s o ld a t, n
d etrim en tu l G rzii de F ier, fusese co n sid erat dc H im m lcr o m are g ree al . El
so co tca, n 1941, c arm ata ro m n nu m erita schim b u l p en tru a ju s tific a
p r sire a p artid u lu i legionar, n ru d it din p u n ct dc v ed e re id eo lo g ic. n to am n a
an u lu i 1943, n cursul ultim ei sale v iz ite la H itler, A n to n escu i d ec la ra se
r sp ic a t F iihrer-u lu i: A ccep t s n eg o cicz cu d u m n e av o a str, cu R ib b en tro p ,
cu efii arm a tei, d a r nu cu p erso n a lit ile g erm an e ca re au su sin u t G ard a de
F ier m p o triv a m ea. A lu zia la H im m ler era e v id en t i H itle r se g r b ise s d ea
asig u rri m arealului. P rerea n oului su m inistru dc in te rn e asu p ra p o litic ii
ca rc treb u ia urm at fa d c R o m n ia se sch im b ase m ult. C o n trib u ia arm atei
ro m n e l co n v in scsc c aleg e re a lui H itle r fu sese ju st . T o tu i, p en tru a nu
av ea tu lb u rri n in teriorul rii m ele - legionarii a r p u te a s se crc ad n c u ra ja i
d c p rez en a tru p elo r SS - in ca ac e ste uniti s fie fo lo site p c a lte fro n tu ri
d cc t cclc un d e lupt soldaii ro m n i , rep licase m arealu l. C u to a te a sig u r rile
lui H itler, A ntoncscu so co tea p u te re a Iui H im m lcr c a un p eric o l v irtu al p en tru
R o m n ia. P en tru cl, u n itile SS erau form aiuni dc p a rtiz a n i, ca rc se b u cu rau
to t att dc pu in ca i acctia dc d rep tu rile de care b e n e fic ia z so ld a ii unei
arm ate reg u la te. A ntoncscu era de prere c inam icul e ra n d re p t it s m p u te
un p rizo n ier SS. E ste un anim al h itu it care m uc fr s alea g , sp u n e a el,
v o rb in d d esp re G erm an ia lui H im m lcr. D ar, d ac ac e ste tem eri ju stific a u o
atitu d in e v ig ilen t pentru viitor, nu ex ista nim ic n ra p o rtu rile d in trec u t n tre
R o m n ia i R eich care s le g itim ez e p r sirea alian ei. H itle r i resp e cta se
cu v n tu l. E l se an g a ja se s ed ifice rap o rtu rile g erm a n o -ro m n e pc n c re d e re a
rec ip ro c n tre cci doi efi i nu i sc h im b ase p re re a. D ac p en tru H itle r
le alitatea era o cx ccp ic, pen tru A ntoncscu ea era o regul.
P en tru a acoperi E uropa dc ruine, titlul ju rid ic al an g lo -sa x o n ilo r a fo st
g sit n n tre g im e n elib erare a m ic ilo r po p o are d ev e n ite satelii ai cclu i d c al
T re ile a R eich. n a in te dc a deveni sa telit , R o m n ia p ra c tic a sc o p o litic de

fid elitate fa dc sistem u l dc alian e c re a t la V ersailles. S p re sfritu l an u lu i


1933, ea mai resim ea n c cfe ctc le criz ei e c o n o m ic e m o n d ia le . E x ce d en te le
sale n cc rcalc nu g seau am atori pc p ia a m on d ial. C el d e al T re ile a R c ic h , n
c u ta re a dc p ie e p en tru p ro d u sele in d u stria le , p ro p u se a tu n c i g u v ern u lu i d in
B u c u rc ti n c g o c ic rc a u nui a c o rd e c o n o m ic dc c o m p e n s a re . L a in v ita ia
g u v ern u lu i rom n, o d eleg a ie g erm an p le c spre B u c u re ti. L a fro n tiera
n o astr o atep ta un re p rez en ta n t al m in istru lu i ro m n d e e x te rn e , d a r n u p en tru
a-i ura bun -v en it, ci p en tru a o ru g a s se n a p o iez e im e d ia t n G erm a n ia.
A m b asad o ru l F ra n ei la B ucurcti, dl. T h ie rry , p ro te sta se en e rg ic p e ln g
g u v ern u l rom n m p o triv a acestei alu n ecri spre R eich p c c a re o rep rez en ta ,
d u p p rerea cc lo r dc la Q uai d 'O r s a y 15, un aco rd ec o n o m ic se m n at cu p le n i
p o ten iarii lui H itle r 16. n p o fid a in teresu lu i su e v id en t, R o m n ia lib er s-a
v z u t o b lig a t s sc su p u n so m a iilo r p ro tec to rilo r m ic ilo r n aiu n i. R o m n ia,
sa telit al cclui dc al T re ile a R cich, a p u tu t n to td e a u n a s n eg o c ie ze , fr
p ied ici din partea g erm a n ilo r, cu o ric a re a lt p arte n er. E a a p u tu t s trim it
g ra tu itp ro d u s c alim e n tare, care lipseau G erm a n ici, n G re cia i F ra n a, fr ca
K illin g er s sc co n sid cre n d rep t s in terv in . n p o fid a te n siu n ii cre sc n d e
n tre B erlin i A nkara, m rfu rile n oastre se n d re p ta u sp re Ista n b u l, co n fo rm
a c o rd u rilo r lib e r c o n s im ite n tre c c le d o u ri. C h ia r a tu n c i c n d R o m m e l a
d esco p c rit pc un aero d ro m b ritan ic din C irc n aic a 17 p ro d u se p e tro lie re ro m
n eti, R cich -u l s-a m u lu m it s p ro testez e i s cear o an c h et. E ra sa rc in a lui
A ntoncscu s veg h eze pentru ca asem e n ea serv icii in d ire cte s n u m ai fie
fcu tc inam icului. D cm ocraii rom ni, p en tru ca v o cile lo r s nu fie n b u ite
dc p ln g c rilc c e lo rla li, afirm p este to t c ara n o astr a r fi fo st je fu it
sistem atic dc germ an i. L a finele rz b o iu lu i, ac ea sta era a p ro a p e un titlu d e
n o b lee. R e a lita te a e s te to tal d ife rit . D a c R c ic h -u l i R o m n ia a r fi d o u
c a sc d c c o m c r c a rc sc h o t r sc s -i n c h c ie d e fin itiv c o n tu rilc , R o m n ia
e ste ac c c a ca rc a r a v e a d c p l tit b an i G e rm a n ie i , sp u n e a C lo d iu s, sp e c ia listu l
lui R ib b c n tro p p e n tru a fa c e rilc cc o n o m ic c . i e ra a d e v ra t. D c fic c a re d a t
c n d d ato ria g e rm a n d e p e a p o sib ilit ile trez o re riei n o a stre , c le a r in g u l18
era acoperii cu cesiuni de aur i devize fcute dc R cich sb an k >9, n p ro fitu l
B ncii N aio n ale a R o m n iei. C inci v ag o a n e dc a u r g erm a n i o s u t p a tru z e c i
i a p te m ilio a n e d c fran ci e lv e ie n i au in tra t n p a trim o n iu l sta tu lu i r o m n 20.
P c ln g a c e ste a , R c ic h -u l a a c o rd a t sa te litu lu i su un m p ru m u t d c d o u su te
d c m ilio a n e dc R c ic h sm a rk , p e n tru e c h ip a m e n tu l m ilita r i in d u s tria l al
R o m n ie i. El a fo st fo lo sit in te g ral, d a r A n to n c s c u o b in u s e d e la H itle r s n u
fie re stitu it n ic io d a t . n ca zu l unei v ic to rii c o m u n c , a c e a s t su m tre b u ia s
fie re in u t d in d e s p g u b irile de rz b o i p c c a rc R o m n ia a r fi a v u t d re p tu l s
le rc v e n d ic c d c la in a m ic ii s i n . D in p u n c t d e v ed e re p o litic , re la iile cu
R cich -u l durau d eja dc trei ani i ju m ta te . n tim pul accstei p e rio a d e , g erm a n ii
sc co m p o rtase r co re ct. E ste ad e v rat c guv ern u l ro m n se v z u se s ilit s
co m it , n an u m ite m om ente, acte pe ca rc a r fi p re fe ra t s le ev ite. E l a treb u it,
sp re ex em p lu , s d c c la rc rzboi S tate lo r U n ite , n d e c em b rie 1941. A ce ast
o b lig a ie deriv a din ad erarea sa la p actu l trip artit. D ar o rice tra ta t d e alian
lim iteaz su v e ran itatea sem natarilor. O are F ran a e ra un sa telit al M arii B ritan ii,
la 3 septem brie 1939, cn d a trebuit s d ec la re rzb o i G erm an ici?.

S pre d eo seb ire dc predecesorii si, A nto n cscu in tc rz ic e a R e ic h -u lu i


o ricc im ix tiu n e n problem ele politicii interne ale rii. In 1939, R o m n ia
lib er a fost o b lig a t s ce d eze p re siu n ilo r in sisten te ale L o n d rei i P arisu lu i i
s su p rim e partid u l g erm anofil, G ard a dc Fier. M aniu i ali d cm o crato fili nu
au cu n o scu t nici n c h iso are, nici ex ecu iile sum are n p erio a d a h eg em o n iei
g erm an e n E u ro p a, ca Z. C odrcanu i adepii si sub h eg e m o n ia d em o cratic .
i totui, era n tim pul rzb o iu lu i. In foarte d em o cratica M are B rita n ic , sir
R o b e rt M oslcy, p artizan u l lui I-Iitlcr, era in te rn at n tr-u n lag r d e co n c en tra re .
M an iu , sub co n d u c erea cruia S talin i invita pc rom n i s sc u n e a s c 22, sc
p lim b a liber, pentru c la B ucureti ex ista un g uvern satelit su ficicn t dc
p u tern ic i in d e p en d e n t p entru a-i p ro teja pc g erm ano fo b i.
E vreii rom ni n-au purtat n icio d at, asem e n ea c o re lig io n a rilo r lo r din
restu l E uro p ei, steau a galben. N ici unul d in tre ci n -a fo st d e p o rta t n lag rele
d e e x term in a re a le SS. M ai m ult n c , evreii dc o rig in e ro m n , carc lo c u iau n
strin ta te , sc bucu rau dc p ro tcc ia B ucurctiu lu i. E ram p ro fe so r d c d re p t
in te rn aio n a l i i-am n v at pc stu d en ii m ei c un p aap o rt rom n d d rep t Ia
p ro tec ie , sc ria M ihai A ntoncscu legaiei dc la V ich y . El cc rca c a toi ev reii
ro m n i carc d o reau s revin n R o m n ia s p rim easc a c te lc n ccesare p en tru a
face c l to ria. C in ciz cc i i cinci dc m ii dc evrei au v en it s sc sta b ile a sc n
1944 n R o m n ia , cu c o m p lic ita tca serv ic iilo r n o astre d in strin ta te . C ei carc
nu erau rom ni i carc voiau s sc refu g iez e n R o m n ia b en c ficia u d e acclca i
n le sn iri ca i con cctcn ii notri dc o rig in e israeliL. N oi tim c, n R o m n ia,
ev reii sn t n sig u ran , i spunea dl. H irschm ann, rep rez en ta n tu l o rg a n iz a iilo r
sio n iste dc la A nkara, lui C rctzcan u , m inistrul R o m n ie i n T u rcia. D in
P o lo n ia, din Iug o slav ia, din B ulg aria i, mai trziu, din U n g aria , ev reii trcccau
clan d e stin fro n tiera i se p rezentau au to ritilo r ro m n e, tiin d c ele n u-i vor
resp in g e. R o m n ia a d ev en it, pentru evrei, un nou p m n t al fg d u in ei ,
sp u n ea ex a sp e ra t, von K illingcr.
Cine a trdat? striga n 1943 contele C iano? G erm anii nc-au co m u n icat
c sc h o t rse r s atace R usia n d im in eaa zilei dc 21 iu n ie (1 9 4 1 ) 23.
A nto n cscu fusese pus la cu ren t n legtur cu in te n iile lui H itle r n d e c cm b ric
1940. n ceea cc l priv ete, cl nu p u te a s sc pln g , ca g in e re al D u cclu i, c a
fo st in ut Ia o parte. D im potriv, fcu sc tot ce i sttea n p u tin p en tru a-1
m p in g e pe H itler la ag resiune. i nu e ra sin g u ru l. P re d ec eso ru l su nu e ra altu l
d cc t p rim a v ictim a R e ic h -u lu i, R idz S m igly. A n to n c sc u a firm a c H itle r
c o m ise se c c a m ai m a rc g ree al dc o rd in m ilita r, f c n d u -i un in a m ic d in
P o lo n ia , i n u un a lia t co n tra U R S S . L a n c ep u tu l an u lu i 1938, c o lo n e lu l
B cck sc str d u ia s tran sfo rm e un c o n flic t de fro n tie r cu L itu a n ia n ca su s
b e lii , p e n tru a p ro v o c a r z b o iu l n tre R eich i S o v iete . C e le p a tru z e c i d c
d iv iz ii p o lo n e z e treb u iau s lu p te altu ri dc W c h rm ac h t. C u d o i an i n a in te ,
A n to n c sc u - p c c n d nu e ra n c d c c t efu l sta tu lu i m a jo r - sc c o n s u lta s e
n d e lu n g cu R id z S m ig ly . P rin c ip a la p re o c u p a re a e fu lu i arm a tei p o lo n e z e
era o c a m p a n ie d u s n com un m p o triv a R u siei, s p rijin it pe fo ra n s e n d a
ce lu i dc al T re ile a R eich . C ele p atru z ec i dc d iv iz ii ale P o lo n ie i a r fi m o d ific a t,
p o a te , cu rsu l o p e ra iilo r n estu l E u ro p e i. M o tiv ele ca rc fc cau d in B cck i
R id z S m igly p a rtiz a n i ai u nui rz b o i c o n tra U R S S n 1938 erau v a la b ile

p en tru A n to n c sc u n 1944. EI era n ep lcu t im p resio n at d c fiec are d a t cn d


germ an ii vorbeau dc L ebcnsraum 24, n loc s v o rb ea sc d c sp aiu l vital
co m u n. E ra o grav ero are psiho lo g ic. D ar n rea lita te G e rm a n ia era sin g u ra
m arc p u te re d isp u s i cap ab il s lupte m p o triv a in flu en ei sla v o -c o m u n iste
n ac ca st regiune. n cc p n d din 1939, ev e n im e n te le o d o v ed e sc . In 1944, n
p rez en a unei am en in ri sovicticc m ai n elin itito are d e c t v reo d a t, a p rsi
G erm a n ia fr a pu n e nim ic n locul W c h rm ac h t-u lu i c c h iv a la cu o sin u cid ere.
E ste ca i cum ai sri din avion fr p ara u t , sp u n e a m a re alu l A n to n cscu .
D ac afirm a iile am b asad o ru lu i H aycs erau exacte, d ac, n re a lita te , g en e ralu l
E isc n h o w c r p u te a s d ecid d eb arcarea dc trupe n B a lc an i, arm istiiu l cu
aliaii d ev e n ea realizab il.
H itler sc an g a ja se s apere fro n tierele R o m n iei. n to rs tu ra lu at dc
o p era iu n ile m ilita re p rea s a ra te c cl nu m ai era n m su r s sa tisfac m u lt
tim p ac ca st ob lig aie. G rija noastr p entru se cu ritate era sin g u ru l arg u m e n t cc
sc p u tea invoca p entru a iei din alian a cu G erm ania. n a c e s t sen s a red a cta t
M ihai A ntoncscu p ro iec tu l n otei ceru t dc m areal. n linii g en e rale , ac easta
afirm a c R cich-ul nu mai era n m sur s asig u re in te g ritatea te rito ria l a
R o m niei i, n co n sec in , guv ern u l se v ed ea silit s ia m su rile n ec esare p rin
alte m ijlo ac e p entru a asig u ra sa lv g ard area in te rese lo r s a le m ajo re. V ei
ad u g a c popo ru l rom n i p streaz intact ad m iraia sa p en tru ero ism u l cu
care so ldaii germ an i au luptat m p o triv a co m u n ism u lu i. i nu vei o m ite s
artai c noi nu vom lupta n ic io d at co n tra v ech ilo r n o tri c a m a ra zi dc arm e n
afa r de cazul de leg itim ap rare i c sperm c lum ea va re c u n o a te n cu rn d
sensul luptei d us n com un dc R o m n ia i G erm a n ia m p o triv a U R S S ,
ord o n m arealul. i el adug: Cu aceasta, m d ec la r p re g tit s trdez.
S ccrctarul dc leg aie G rig o riu , carc m eninea le g tu ra cu am b asad o ru l
H aycs la M adrid, sosi la B ucurcti. El insist asu p ra u rg en ei ch e stiu n ii. Dl.
M id lcton 25 ar fi v en it dc m ai m ulte ori s l ca u te d in p a rte a am b asa d o ru lu i
S tate lo r U n ite i l-a r fi ru g at s cx p licc la B ucurcti c p ro b le m a era foarte
se rio a s i c ca nu ad m ite a am narc. D ac sc m ai ez ita , d e b a rc a re a n B alcani
p u tea s d ev in im p o sib il. Sub presiu n ea ev e n im en telo r, A n to n cscu sc h o tr.
N o ta ceru t dc p re e d in te le R o o scv clt treb u ia s-i fie rem is lui S alazar. C ei
doi ofieri dc sta t m ajo r carc trebuiau s m earg la m a re le c a rtic r al Iui
E isc n h o w c r fuseser alei. E rau colonclul D av id escu , d ire c to ru l ca b in e tu lu i
m ilita r al Iui m arealu lui i colo n elu l T eo d o rcscu , a ta a t m ilita r al R o m n ie i la
A n k ara. Nu sc m ai a te p ta d cc t acordul W a sh in g to n u lu i p en tru a se p u n e accst
m ecanism n aciunc.
C o n v o rb irile fin la n d czo -ru sc, carc n c cp u sc r n fe b ru a rie 1944, erau
u rm rite cu cca mai m arc aten ie dc sa teliii A ..ci. E le erau co n sid e ra te ca un
m odel dc ncg o cieri cu U R SS. B ulg aria a fost p rim a ca rc a rca cio n a t. U n
n eu tru , B ag rian o v p relu p u te re a . D ar in fo rm a iile c a rc n e p a rv e n e a u
p retin d eau c U llein R e v itsk i, m inistrul U ngariei la S to ck h o lm , ar fi av u t mai
m ulte n trev ed eri cu P aasik iv i, p le n ip o te n ia ru l fin lan d ez p en tru n c g o c ic rilc cu
S o v ietele. A ccsta din urm ar fi fost ru g at dc d ip lo m atu l m a g h ia r s so n d e ze
teren u l pentru o lu are d c co n tac t n tre guvern u l su i U R S S . N e lin ite a c ar
p u tea fi dep ii dc doi vccini sc m an ifest putern ic la cci d o i A n to n cscu .

M arealul se tem ea dc o situ aie m ilitar d ific il, cci d ac B u lg aria nu m ai


asig u ra flancul de sud al R om n iei, ia r U n g aria cele d e nord i d e v est,
ap rarea co n tra R usiei e ra co m p ro m is irem ediabil, n tim p c e M ihai A n to n cscu
se tem ea c a co m is o greeal, ab a n d o n n d n eg o c ie rile d ire c te cu U R S S .
C ei ca re cred c eu a d o ri s m a v n t p e d ru m u l a v e n tu ro s al
c u c e ririlo r m i su b e stim e az total sim ul realist , d eclara S talin la 2 0 feb ru arie,
n c u ra ja t, A n th o n y E den asig u ra , c tcv a zile m ai trz iu , n faa C am erei
C o m u n elo r, c englezii nu se an g a ja ser n nici un m od la T eh eran sau la
M o sco v a, p en tru a lim ita sau ex c lu d e in teresele lor n a n u m ite p ri ale E u ro p ei.
C a dc fiecare d at dup asem en ea d cc la ra ii, M an iu i M ihai A n to n escu
lc p rezen tau m arealului ca dov ezi m enite s-l p u n n n c u rc tu r . S n tem n
faa unei cu ri, co m p u s din trei ju d c c to ri. D oi nc sn t fav o rab ili: C h u rch ill i
R o o sev elt i unul ostil: S talin. A vem to t interesul s nc p rez en t m n faa ei ,
sp u n e a v ic e p re e d in te le C o n s iliu lu i, n tim p c c M a n iu n f i a C h a rta
A tla n tic u lu i26 precum M oise T ab lele le g ii27. C in ele R o u , iz o lat i a ta c a t dc
to at lu m ea, nu e ra m ai puin h o t rt s-i ap e re pun ctu l su d c v ed ere. D in
p u n ct dc v ed e re ju rid ic , o rd in ea in te rn aio n a l p o ate s fie c o n c ep u t ca o
o rd in e co n tra ctu a l . P e p lan m ilita r, c a sc sta b ile te d u p ra z a d e ac iu n e a
fo rei m ilitare. O arm at nu p o ate fi o p rit d cc t d e o a lt arm at. D ac
ren u n m la W c h rm ac h t, trebuie s vin o a lt fo r m ilita r s o n lo c u ia sc . O
fro n tier nu e x ist d cc t atunci cn d p o ate fi apraii. A ltfel, ea nu este d e c t o
ficiu n e ju rid ic . A tunci cnd S talin v o rb ete d e rea lism u l su , n a c e st sens
treb u ie s-l n e le g e m , sp u n ea el.
i ac ca st rea lita te e ra m a teria liz at dc A rm ata R o ie ca rc i relu a se
atac u rile n d irec ia frontierei noastre. F ro n tu l g erm a n , c o p leit d c m asele
um an e, era n p lin criz. T re b u ia o are s fie trim ii cei d oi o fieri dc sta t m a jo r
la A lg er p en tru a lua co n tact cu generalu l E isc n h o w e r fr a m ai a tep ta
rsp u n su l a m b asa d o ru lu i H ayes? D c la M adrid, nu ne m ai v en e a n im ic. Sc
p u te a o are e x p lica ac ca st tcere prin o fen siv a d ip lo m atic d u s de en g lez i i
am erican i la A nkara? W ash in g to n u l i L o n d ra i d esco p e riser to ate b ateriile .
P re s a , o a m e n ii d e sta t, p rin d c c la ra ii p u b lic e , s p rijin e a u d e m e rs u rile
am b asa d o rilo r an g lo -sax o n i n T u rc ia , pentru a d eterm in a ac e a st ar s i
sch im b c p o ziia . T o tu l lsa s se cre a d c g u v ern u l lui Ism ct InOnii va fi p u s n
faa altern ativ ei: cu noi sau m p o triv a noastr. D ac aliaii a r fi re u it s-i
h o t ra sc p c p azn icii strm to rilo r s in tre n ac iu n e d e p a rte a lo r, atu n ci
p la n u rile dc d eb a rcare n B alcan i, d isc u ta tc la M ad rid , sc p u te au m a teria liz a.
P re stig iu l lui von P apcn, cu to ate sim p atiile de ca rc sc b u cu ra n c c rc u rilc
c o n d u c to arc lu rcc ti, era n declin. n frn g e rile W ch rm ac h t-u lu i d im in u ase r
se n sib il in flu e n a sa. n accast lupt d ip lo m atic in eg al, G erm a n ia a p rim it
un a ju to r in d irc ct i nesperat: ccl al U niunii S o v ietice. Z ia fe le so v ie tic e i
d ip lo m aia o ficial s-au ferit s in terv in . Z ia re le P rav d a i Izv cstia ca re
atacaser, cu c tc v a sptm ni n a in te , pe oam enii de sta t turci p en tru atitu d in e a
lo r p ro fa scist, preau s ignore total efo rtu rile d e sf u ra te de W a sh in g to n i
L o n d ra p en tru a tran sfo rm a pc aceiai oam eni n p ro -a lia i. M o sco v a, n g rija
sa d c a in e fo re le arm ate a n g lo -sa x o n e d e p a rte d e B a lc a n i, a d o p ta n
co n tro v e rsa T u rc ic i cu an g lo -sa x o n ii o a titu d in e d e p ru d e n t n eu tra lita te .

S ab o tajul so v ic tic i p erm ise lui von P apen s resta b ile asc ec h ilib ru l, n lr-u n
m o m e n t cnd la b alan a n c lin a dc p artea inam icu lu i. G u v ern u l d c la B u cu reti
u rm rise cu n elin ite fazele intrigii d ip lo m atice de la A n k ara. S o arta sa se ju c a
p c m a lu rile B osforului. S ucceso ru l om u lu i d c la G allip o li m ai p stra o are , n
strfu n d u l su fletu lu i, o sim p atie se cret pcniru cam arazii si d c a rm e din 1916?
D in p a rte a tu rc ilo r am a fla t c Ism ct P aa nu ce d ase. S trm to rile rin n cau
n c h isc flotei an g lo -sax o n c. T u rcii ne iz o lau , n tre rui i g erm a n i. P rin a c e st
fap t, C o n d u cto ru l co n sid cra c n eg o c ie rile de la M ad rid eu ase r . P en tru a
relu a n eg o c ie rile, treb u ia s se p ro d u c un fapt nou. A lia ii e ra u b lo cai n
Italia; sing u ru l teatru de o p eraiu n i n m icarc rm n ea fro n tu l g erm a n o -ru s.
n E u ro p a nu ex ist d e c t dou fore: U R S S i R e ic h -u l. n tre ele eu m i-am
fc u t aleg erea , sp u n e a el. D ac n v iito r v a m ai ex ista u n a, n e v om p u tea
ap ro p ia d c ca, d u p cc i vom fi fcut in v e n taru l p u te rii, al p o ziiei sale
g eo g ra fic e i a! re sp o n sa b ilit ilo r pc c a rc ca va v rea s i lc a su m e pe
co n tin en t .
n ccle din u rm , M a d rid u l ru p se t ce re a. D ar nu p e n tru a r sp u n d e Ia
n tre b a re a lui A n to n c sc u p riv in d n o ta c e ru t de p re e d in te le R o o s e v c lt, pc
ca rc m a re a lu l p ro p u n e a s o d e p u n la p re e d in te le S a la z a r. A m e ric a n ii,
p ro b ab il p en tru a a ru n c a a su p ra g u v e rn u lu i ro m n r sp u n d e re a p riv in d eec u l
n e g o c ie rilo r i p ro p ria lor n e re u it dc la A n k ara, ne a c u za u d c a fi fc u t jo c u l
g e rm a n ilo r p en tru a o b in e in fo rm aii a su p ra in te n iilo r sta tu lu i m a jo r g en e ral
al aliailo r.
E ra ora dou d im in ea a, cnd F iatul T o p o lin o se o p ri n a in te a cld irii
d e la p eriferie , un d e trei b rb ai, m a re alu l A n to n cscu , M an iu i M ihai
A n to n cscu i d d u ser n tln irc. n su i v ic ep ree d in te le c o n d u sc sc sp re un
c a rtie r o bscur al oraului m aina n carc luase loc M aniu. M a realu l A n to n cscu ,
un pieton o b in u it cu m aru rile, v enise p c jo s, strb tn d sin g u r str z ile p u stii.
A cestc p recau ii fu sese r lu a te pcniru a n e la v ig ilen a p ro p rie i n o astre p oliii
care, n eprim ind o rd in e co n tra re , co lab o ra strns cu ag en ii lui H im m ler, ca re
sc in tro d u se ser n ar n ultim ul tim p, cam u flai n o am en i de a fa c c ri. C ci pc
carc W ash in g to n u l i n v in u ia dc a lu cra p en tru g erm an i sc a scu n d c au n
p ro p ria lo r c a p ita l , ca n ite c o n s p ira to ri, p c n iru a n u tre z i b n u ie lile
ca m a ra z ilo r lo r dc arm e. C in clc R ou era sin g u ru l c a rc i m a n ife sta
in d isp o ziia dc a fi p rim it, la insistenii v ic ep ree d in te lu i C o n siliu lu i, s ia
p arte Ia accst jo c dc-a v-ai ascu n sclca cu p ro p ria sa p o liie. S ep tu a g en a ru l
M aniu se sim ea n tin erit.
n cincizcci dc ani d c via p o litic i sc n tm p la sc d c d o u ori s aju n g
la un m inister: i ieise to t a tt dc repede. n restu l tim p u lu i, fcu se o p o ziie:
fa dc toate p u te rile, reg im u rile d em o crate ca i d ic ta tu rile , fa d e g u v ern u l
dc la B u d a p e sta , p n n 1918 ca re p re z e n ta n t al R o m n ie i ire d e n te i
g u v ern u lu i din B ucuroii o d at ce a d ev e n it cc tcan ro m n , fa d c m p ratu l
A u striei i regele R om n iei. E ra , d ac s-ar p u tea sp u n e a stfe l, un o p o z a n t dc
caricr. D ar p restig iu l i au to ritate a sa erau in d iscu ta b ile . L a C a m e ra din
B u d ap esta, carc sem na m ai puin cu o A d u n are le g isla tiv , i m ai cu rn d cu o
fu rtu n o a s reu n iu n e p u b lic unde sc aruncau in v c c tiv c n m a g h iar, n srb , n

cro a t, n g erm a n , n ro m n , n slo v ac; la C a m e ra d in B u c u ro ii, u n d e


d e p u ta ii fo lo sea u de re g u l e d in e le p e n tru a-i re z o lv a d ife re n d e le lo r
p e rso n a le , se in sta u ra p e loc t c e re a atu n ci cn d M a n iu u rc a la trib u n . T o a te
p riv irile se fix au asu p ra silu ete i sale rig id e - a c e la i g u le r sc ro b it, a c e la i
co stu m d e m o d a t - ca rc e v o c a V ie n a lui P r n z Jo sc f; a tt d u m a n ii' c t i
p a rtiz a n ii si sc p reg tea u s l a sc u lte cu d e fe re n . M a n iu p ro n u n a m ai
p u in un d isc u rs p o litic ct o p le d o a rie sau un re c h iz ito riu . E l p le d a p e n tru
C o n s titu ie ca re e ra sfn t i i so m a pe to i c e i c a re , o ric in e a r fi fo st ei,
m a n ife sta se r lip s de re sp e c t fa de ac ea sta . N u a d m ite a n ici o s c u z , n ici
un p re te x t, n ic i o c irc u m sta n ate n u a n t , nici o v in ism u l, n ic i r a iu n e a d c
stat. El sttea n faa A dunrii cu C onstituia ca M oise n faa p oporului ev reu cu
D e c a lo g u l28. N im n u i nu i-a r fi tre c u t p rin m in te s l n tre ru p cu o a p o s tro f
n e c u v iin c io a s . N um ai d u p cc ie ea u a fa r i p e rm ite a u g lu m e in o fe n siv e .
Sc sp u n e a, sp re ex e m p lu , c p o liitii S ig u ra n e i, a tu n c i cn d se n tm p la s
b a t un c e t e a n , nu p ie rd e a u o c a z ia s-i sp u n c a p lic C o n s titu ia ,
ase m e n e a lui M aniu. U n astfel dc om i d e ra n je a z p e d ep u tai: ascu ltn d u -1 , li
sc p arc c au d v o c e a c o n tiin e i lor. D ar p en tru m a se, M an iu e ra u n zeu .
P en tru p rim a oar, el gusta se n z a iile tari ale unei ac iu n i clan d e stin e , d u s n
co m p an ia d ictato ru lu i rii sale. M ihai A ntoncscu p ro v o c a se ac ca st n tln irc n
sp e ra n a c, susin n d u -sc recip ro c, M an iu i el v o r reu i s-l c o n v in g pe
m areal s ab a n d o n eze p unctul su dc vedere rig id . P ro iectu l d eb a rcrii a lia i
lo r n B alcani tocm ai a fost aband o n at , spuse cl, p en tru a d e sch id e d ez b aterile .
A r trebui s-l elim in m , ccl pu in tem porar, i s h o trm cc este d c fc u t n
n oua situ aie. D up cl, p ro b lem ele m ilitare cd cau p c un plan sccu n d ar. C n d
m arealul a n c erca t s-i atrag pe anglo -sax o n i n p en in su la n o astr, a a c io n a t
ca soldat. El p ro p u sese a lia ilo r un plan strateg ic d estin a t s le asig u re v ic to ria
m p o triv a g erm an ilo r, n detrim en tu l R usiei S ovicticc. W ash in g to n u l refu za se
s-l u rm eze, acesta era un fapt. C e p o ziie treb u ia d ec i s ad o p te R o m n ia?
M aniu o p in c trebuia s sc re n u n e n v iito r la d isc u iile m ilita re cu aliaii.
G u v ernul rom n trebuia s se strd u iasc , n v iito a re le n eg o c ie ri, s asig u re
rii uri sta tu t c t m ai favorabil cu p u tin n noua o rd in e p c care n v in g to rii o
vor stabili n E uropa. T re b u ia s sc o b in dc la L o n d ra i W ash in g to n g ara n ii
p rec ise carc s co n stitu ie o b az d irec t dc discu ii cu U R S S . C ci nu m ai ruii
p u teau s ac o rd e R o m n iei co n d iii m ai av a n ta jo ase d e c t acelea p e c a re C ei
T rei M ari lc sta b iliser m p re u n p en tru reg iu n ile elib erate. N e g o c ie rile d ire c te
cu U n iu n ea S ovietic erau deci, indisp en sab ile. E ra e v id e n t c an g lo -sa x o n ii
vor g ara n ta, n m od au to m at, co n c csiilc pc carc U R SS le-ar a c o rd a R o m n iei i
fiecare av antaj pe carc em isarii notri ar fi p u tu t s-l o b in d in p arte a M o sc o v ei
a r fi n se m n a t o rcstrn g erc a d rep tu rilo r a c csteia asu p ra sp aiu lu i nostru.
G aran iile pc carc ni lc puteau aco rd a a n g lo -sa x o n ii, d in p a rte a lo r p u te au fi
so co titc ca lim ita pu terii lo r dc a rcd u cc a sce n d en tu l so v ie tic n su d -cstu l
E u ro p ei. N um ai ncgociind cu U R S S p uteam s d ep las m ac ca st lim it n
fav o area noastr.
Cu c tcv a zile m ai n a in te , P etru G roza v en ise n v iz it la m areal.
D ac g erm an ii ctig rzb o iu l, dv. vei pstra p u terea. D ac an g lo -sa x o n ii
ies n v in g to ri, M aniu va dev en i om ul zilei. D ar d ac , aa cum m tem , R uii

v o r n v in g e , va fi rndul m eu, sp u sese e l 29. E ra o p ro p u n e re d e m p rire a


ro lu rilo r, n ved erea ficcrcia din ac este ipoteze. M iza e ra p rea m are p en tru a
rm n c d iv izai. T re b u ia ca ficcare g ru p are s-o a ju te p e c e a c a re av ea c e le m ai
m ulte anse dc reu it. A ntoncscu o rd o n s-l are ste z e p c G ro z a, d ar p rim i s-l
aju te pc M aniu.
n trev ed erea nocturn avu un rezu ltat concret. O p o ziia prim i p erm isiu n ea
de a trim ite un em isar pentru a neg o cia cu aliaii. C tev a zile m ai trziu, l-am
co n d us la m areal pc p rinul tirbey, om ul ales d e M an iu i accep tat de
A ntoncscu. El plec m ai nti la A nkara, .de unde treb u ia s-i urm eze c lto ria
p n la Cairo.
N u m opun plecrii dv., dcclar C onductorul p rin u lu i. A preciez
totui c singura m anier dc a servi ara este cea pe care o p reco n izez cu. D ar nu
m co nsider infailibil i nu vreau s m onopolizez po litica rii m ele, ad u g el.
E ste dc p riso s s insistm asu p ra situaiei p a ra d o x a le n c a re se p u n ea
g u v ern u l rom n au to rizn d o p o ziia s n eg o cieze arm istiiu l n locul su. E a
este fr p rec ed en t. N ici un g uvern d cm o cratic n-ar fi re n u n a t n aa m su r la
p rero g ativ ele sale. N u este deci su rp rin z to r faptul c an g lo -a m c ric a n ii nu au
re u it s n e le a g situ aia. Ei l tratar pe p rin u l tirb ey c n d c a re p re z e n ta n t al
lui A n to n cscu , cnd p u rtto r de cu v n t al g ru p u lu i de re z iste n i. n rea lita te,
p en tru a n e le g e , ar fi treb u it s se tran sp u n n m e n ta lita te a p o litic a u nui stat
m ic, co n tic n t dc am en in area p erm a n en t ca rc ap as asu p ra ex iste n ei sale.

CAPITOLUL IX

n to a rc e re a ia Berlin

D c la M insk la M arca N eagr, tru p ele ru seli rclu a scr o fen siv a . L a
n cep u tu l lui m artie, o catastro f asem n to a re celei d e la S talin g rad se p ro d u se
p c N ipru: e ra strp u n g erea dc la U m an. O larg sp rtu r d c m ai m u lt d e o su t
d c k ilo m etri lrgim e sc d esch ise n frontul germ an . M asele A rm atei R o ii
n v lir acolo. L a 16 m artie sc g seau la 25 k ilo m etri dc N istru . A tin se r
fluviul pc 17 i av a n g rzile lor l trcc u r n ziua u rm to are. A rm ata ro m n de
rezerv intr n aciu n e i lc aru n c p c m alul rusesc. D ar sc tia b in e c, de
n d a t cc gro su l tru p elo r inam icc vo r fi so sit p c fro n tiera n o a s tr , so ld a ii n o tri
vor trebui s fie retrai pe o linie in te rio ar, cc treb u ia sta b ilit cu g erm an ii
carc sc retrg eau n d ez o rd in e n sudul sp rtu rii fcut d c ru i.
C o m u n ica tele dc rzboi nu mai v oibcau n z ile le u rm to are d esp re
lo c alitile cc trebuiau c u ta te p e hart pentru a lc id c n tific a . P ro p riile n o astre
o rae ddeau lu p te lo r n um ele lor. D c la V olga p n la N istru , ru ii p arc u rse ser
p este o m ic cin ci sute dc kilom etri. D c la N istru p n la B u c u reti nu m ai era dc
fcu t dcct un salt. R efu g iaii din p ro v in ciile dc r s rit v en eau cu d u iu m u l.
R o m nii m ai ales, d ar p rin tre ei se strecu rau u crain ien i, ev rei d in T ra n sn istria,
g erm ani i ch ia r soldai ai A rm atei R o ii. T oi, fr d eo seb ire, co n sid e ra u
ad p o stu rile am en ajate n g rab p entru a-i prim i, c a o etap . D oreau s fug
m ai d ep arte spre vest, spre U ngaria. P an ic a, n n o rd -e stu l rii, c tig a teren
m ai rep ed e d c c t A rm ata Roie. B ucurcti era o sta ie d e tra n z it carc nu p u te a s
p rim easc accstc fiin e g o n ite de fric. D im p o triv , i ca p ita la se g o lea. La
g h ieele p o liie i, n ficcarc zi, erau p rez en ta te m ii d c ce reri d e p aap o arte.
L eg a iile elv eian i turc erau luate cu asalt dc cci c a rc so licitau v ize. S fugi
c t m ai d ep a rte cu p u tin , n U ngaria, n E lv e ia, n S u ed ia, n T u rc ia ,
in d ife re n t unde, pentru a nu se gsi n drum ul A rm atei R oii. P o p u la ia srac
i ca rc nu avea p o sib ilita tea s sc exileze, c u ta un a d p o st d in c o lo d c C a rp a i,
n T ra n silv an ia . A rm ata R o ie este in cap ab il s trcac p este m u n i, p retin d eau
refu g iaii n d o rin a lor dc a pu n e un obsUicol dc n ctrc cu t n tre ci i in am ic.
A poi, deo d at, pcniru a d o vedi c o n en o ro c ire nu v in e n ic io d at
sin g u r, un a lt p erico l, p o ale m ai teribil d cc t cci din rs rit, d a r m ai p rez en t,
sc rid ic n vest. R egentul H orth y , eful sta tu lu i u n g ar, sc g sea n c n
cartierul g en e ral al lui H itler cn d dcuiam cntcle W affcn -S S treceau v ech ea
fro n tie r a u s tro -u n g a r , n d r c p tn d u -s c sp re p r in c ip a le le c c n lr c u rb a n e

m ag h iare. N oul g uvern al lui S tojay, ca re ieea d in ir-o criz de m ai m u lte zile
e ra su sin u t dc N y las K c re n ts (p artid u l n aio n al -so c ia lis t u n g a r) i m ai ales
d c S S -ui g erm an . F ostul prim m in istru K llay gsi azil la le g a ia turc.
A d m in istra ia fu su p u s unei epu rri riguroase. L a rs rit, ru ii p tru n se se r
d eja n R om nia, la vest, germ an ii sc ap ro p ia u de fro n tiera n o a str , prin
cm p ia ungar. Ei nu m ai veneau ca p rieten i. n U n g aria cci d in SS se p u rtau ca
n lr-o ar o cupat.
G erm anii puneau astfel ca p t m a n ev relo r g u v ern u lu i K llay. N u sc tia,
cu c e rtitu d in e , d ac acesta i-ar fi luat an g a ja m en te co n c re te fa< le aliai. D ar
atitu d in e a echiv o c a lui U llcin R cvitzky la S tockholm i c e a a a lto r d ip lo m ai
m ag h iari n cap ita lc lc rilo r n eu tre atr seser dc m u lt tim p a te n ia c e rc u rilo r
po litico rom ne. P entru o p o ziie , o p o rtu n ism u l U ngariei era c ita t ca un m odel.
O am en ii dc stat dc la B udapesta acce n tu a ser, cu ficcarc p rile j, c p articip a re a
arm atei ungare, n rzb o iu l co n tra U R S S , nu era dect sim b o lic . D ac p u b lic,
ci sc m ulu m iser cu asem e n ea d ec la ra ii, n schim b p resa rilo r n eu tre p u b lic a
fr n c eta re a rtic o le in sp irate d c B u d a p esta, c a rc su sin ea u c ch ia r ac ca st
p articip a re red u s nu e ra d ato ra t d ec t p resiu n ii pe carc B e rlin u l o e x e rcita
asu p ra U ngariei. n schim b, te n tativ ele de cap talio b e n e v o lc n tia o y 30 a a lia ilo r
f c u te d c R o m n ia d e v e n ise r dc n o to rie ta te p u b lic . S e rv ic iile n o a s tre
n lo c u isc r p lc ca rc a i c l to ria p rin u lu i tirb ey la C a iro n cci m ai opac
m ister. A bia so sise prin u l, c p resa i rad io u l en g leze rsp n d e au n o u ta tea
an u n n d lum ii n tre g i c R o m n ia n c e rc a s po arte n cg o c ic ri. n c e rc a o ficial
s n cg o c ic zc , cci tirb ey , afirm au ele, c h ia r d ac sc n u m ra p rin tre p rieten ii
d ictato ru lu i, fusese trim is ch iar dc ctre acesta i era a u to riz a t s v o rb ca sc n
n u m ele su. C c alt m o tiv avea o are ac ca st p u b lic ita te d c c t s p ro v o ace
p rem atu r, un c o n flict n tre B erlin i B u c u rcti ?
K illingcr se p rez en ta se im ediat p en tru a cere e x p lica ii i rec h em a re a
u rg en t a lui C rctzc an u dc la A nkara. D c ce nu l rec h cm a i p c von P ap en ?,
n tre b M ihai A ntoncscu. M inistrul R c ic h -u lu i nu v ed e a leg tu ra. A tu n ci,
M ihai A ntoncscu i ream inti c, n urm cu zcce zile, n ep o tu l a m b asa d o ru lu i
G erm an ici fugise la aliai. A stzi, u nchiul lui C rctzcan u i u rm ea z ex em p lu l.
T reb u ie s recu n o atem c m initrii notri d c la A n k ara nu au n oroc cu ru d ele
lor, adu g cl.
n urm a a c c stu i d ia lo g , K illin g c r se p re f c u a c re d e e x p lic a iile
v ic ep ree d in te lu i C o n siliu lu i, ca rc p retin d ea c s p e c u la iile an g lo -sa x o n c
asu p ra unei m isiuni tirbey erau o p ur invenie. P rinul a r fi p le c a t la C airo
n to cm ai ca i n epotul lui von P apen, ca o perso an p articu la r . D ar m arealu l
a fost m ai greu dc m p ca t. Eu i-am spus m ereu c en g lez ii nu u rm resc d cct
s n e cre eze d ific u lti cu germ anii p entru a d eterm in a o c u p a re a n o astr d c ci ,
sp u n ea cl furios i h o t rt s rup o rice co n tac t cu aliaii.
n tru c t K illin g c r se re tr se se fr a p ro fe ra a m e n in ri sc trse se
co n clu zia c germ an ii nu acordau p rea m are aten ie ca zu lu i tirb ey . n urm a
ocu p rii U ngariei faptul c am b asad o ru l R c ic h -u lu i, p ro tc stn d , se p refc u se
c n d e p lin e te o sim p l fo rm alitate, co n stitu ia o n elin ite m ajo r. Se p u tea
trag e co n clu zia c H itle r i rezerva alte m ijlo ace, m ai e fic a c e , p e n tru a ne
p ed ep si ? N oi tiam c rad io em ito ru l pe unde sc u rte al le g aiei g erm an e

sch im b ase lungi m esaje cu B erlinul. A poi, generalu l H an sen , eful m isiu n ii
W e h rm ac h t-u lu i, g eneralul G ersten b crg i von K illin g er se reu n ise r n b iro u l
am b asa d o ru lu i p en tru a se co n sflu i. G en eralu l H ansen p rsi p rim u l reu n iu n e a
i p lec la S tatul m ajor general al arm atei rom ne, un d e ceru s fie p rim it d e
n d a t d e g en e ralu l lcflea, eful M arelui S tat m ajor. E l d ec la r c d in c a u za
n a in t rii ruseti a r fi n ecesar s se d ep lase ze noi uniti sp re fro n tu l n o stru .
T reb u ia, n co n secin , s se d irijeze un m arc n u m r de v ag o a n e i lo c o m o tiv e
spre fro n tierele ungar i b u lg a r , pen tru a p erm ite so ld a ilo r g erm an i s
aju n g fr n trz ic re pe front. V oia el s tran sp o rte a rm ata g erm a n d c o c u p a ie
cu p ro p riile n o astre m ijloace dc tran sp o rt ?
O te leg ram venind d c la fro n tiera ro m n o -iu g o slav a n u n a c o u n itate
g erm an trcc u sc la O rova pe te rito riu l rom n. D c la B e rlin , ni se fcea
cu n o scu t c H oria S im a se gsea d c c tcv a zile n c a p ita la R e ic h -u lu i, u n d e
fu sese p rim it dc H im m lcr. L eg aia R om niei din B ratisla v a co m u n ica fap tu l c
rezerv ele W e h rm ac h t-u lu i a r fi p rim it o rdinul dc a p le ca sp ic rsrit.
S e rv ic iile dc p re s ro m n e d d e a u o n o u d e z m in ire z v o n u rilo r
r sp n d itc dc z iarele an g lo -sa x o n c i n eu tre asu p ra m isiu n ii tirb cy . C o m u n i
catul n-a fcu t d cc t s m reasc n elin itea gen eral. A ceast in sisten n a se
d isc u lp a era co n sid erat ca o d o v ad c guv ern u l se g se a c o n fru n ta t cu m ari
d ificu lti.
N o u tatea in v itaiei la O K W p en tru 26 m artie, p e c a re K illin g e r o
tran sm isese m arealu lu i n cursul scrii d c 2 1 , se rsp n d ise cu v ite za lu m in ii.
P en tru p rim a d at legaia germ an rsp n d c a ea sin g u r zv o n u l d esp re d a la unei
n tre v ed eri care, dc reg u l, nu era adus la cu n o tin a p u b lic u lu i d c c t p rin
co m u n icatu l o ficial d ifu za t dup n tln ire.
P e n tru o p o z iie , nu e x ista nici o n d o ia l . H itlc r v o ia s -i jo a c e
m arealu lui festa pe ca re o ju c a se , cu o sp tm n n a in te , lui H orthy. A ceiai
o am eni ca re, d e la S talin g rad , l acu za scr pe C o n d u cto r d e g erm a n o filie
in co rig ib il, i repro au deodat o a titu d in e rig id fa dc R cich. L ip sa sa de
ta ct p o litic era sin g u ra cau z a situ aiei dc n cre zo lv a t d in a r ca rc, n tim p ce
d u m an u l o invada de la rsrit, era am en in at s fie o c u p a t d c aliatu l su,
v enind d in sp re apus. G erm an ia se d o v ed e a d in tr-o d at p erico lu l ccl m ai
apropiat. D rum ul ru ilo r spre inim a rii era o b sta cu lat d e v reo p atru z ec i dc
d iv izii g crm a n o -ro m n c. n faa tru p e lo r SS carc n a in ta u p rin in te rio ru l
U n g ariei nu cx isla nim ic. N um ai g aran ii p o litice se rio a se a r fi p u tu t s le
m p ied ic e s p tru n d pe te rito riu l n ostru, d a r A nto n escu n m od c o n s ta n t
refu zase s i le dea lui H itlcr. F r n d o ia l , oam enii lui H im m lcr v o r v en i s i
le ia sin guri. A tunci cnd ruii i germ an ii i m p rise r P o lo n ia n 1939,
an tico m u n itii i an tifascitii p o lo n e zi p u tu se r s se refu g iez e n R o m n ia . n
1944, cercu l se strn g ea n ju ru l rii noastre. O cupnd U n g aria , g erm an ii b ara u
drum ul fu g arilo r spre apus. n sud, n B ulgaria, ci co n tro lau traficul p e rso a n elo r
sp re T u rcia. S fugi spre nord sau spre e st era im p o sib il. A co lo e ra fro n tu l i
ruii. D em ocraii rom ni se zbteau n n e b u n ii, ca v natu l m p re su ra t dc hilai.
L ib e rta te a lui M aniu i a p a rtiz a n ilo r si l co sta se p e m a re al m u lte to n e de
p etro l. 1 se rep ro a c i-a risca t p ro p ria lib ertate i c nu m ai p u te a, n v iito r,
s-i p ro te je z e p e ad v e rsarii G erm an ici. E rau sta b ilite n g rab liste co n in n d

n u m ele p e rso a n e lo r pe ca re g erm an ii le vor are sta n urm a in stal rii la B u cu reti
a u nui gu v ern d u p m odelul cclui ca re lu ase puterea la B u d ap esta. A n to n escu
treb u ia s pu n la d isp o z iie ac esto r p erso a n e, c o n sid erate n p e ric o l, av io an e
p entru a le a ju ta s trea c n T urcia. D ac se ad u g au la n u m ru l lo r ev re ii, care
se ved eau deja pe drum ul lag relo r de ex term in a re d in G erm a n ia, to at flo ta
ae rian de care d isp u n e a R o m n ia nu ar fi ajuns pen tru a n d e p lin i sa rc in a c e i
se p retin d ea. n m ijlo cu l z p celii g en erale, B B C -ul la n sa , fleg m atic: este
ap ro a p e sig u r c a fo st sta b ilit un co n tac t cu em isa rii lu i A n to n escu .
D up d e p ire a p rim e lo r m o m en te de p an ic , b unul sim g u v ern d in
nou. C are e ra lim ita ex tre m a e x ig e n e lo r g erm an e ? P rea p u in p ro b ab il ca
H itlcr s n c e rc e s rsto arn e regim ul A n to n escu n tr-u n m o m e n t cn d p arte a de
sud a frontului dc r s rit d ep in d ea n m arc m sur d e a rm a ta ro m n . A lipsi
ara d c reg im u l su leg itim , p entru a in stau ra fo rai o a d m in istra ie ca re s fie n
n tre g im e d ev o tat g erm an ilo r, fusese p o sib il la B u d ap esta, c a re se g sea la o
m ic d e kilo m etri de front. D ar la B ucu reti o asem en ea lo v itu r , fr co n c u rsu l
ap a ratu lu i dc sta t i m ai ales al a rm a tei, co m p o rta ris c u ri in c a lc u la b ile .
M arealul i p stra d ec i, n faa G erm a n iei, o p o ziie su ficien t d e p u te rn ic
pen tru a-i in e p ie p t lui H itlcr. M ai pu in co n v in s, M ihai A n to n escu i o feri
d em isia sa i l sftui s form eze un guvern d e g en erali. L u n d -o astfel n a in te ,
se p u te a sp e ra c g erm an ii ar ac cep ta faptul ca m p lin it. D c ce s-i artm )u>
H itlcr c ne este fric d c el i dc ce s-i dm im p resia c nu av em co n tiin a
cu rat ?, zise m arealul. F erm h o t rt s resp in g to ate c e re rile lui H itlcr,
C o n d u cto ru l nu rm a se surd la su g e stiile lu i M ihai A n to n escu i M aniu. n
caz d c lov itu r dc for germ an , au fo st ex a m in a te d o u so lu ii: p rim a e ra de
a-1 nu m i pc prin u l tirb cy p ree d in te al C o n siliu lu i d e m in itri p rin tr-u n d ec ret
sem n at dc m areal i a doua, de a-i fac ilita regelui fuga din R o m n ia. S u v eran u l
ar fi treb u it s plecc n so it d c p rin cip alii m em bri ai o p o ziie i. N u m irea p rin u lu i
tirb cy p u tea fi fcut, conform ord in ii ju rid ic e n v ig o a re , p rin tr-o sim p l
se m n tu r a m a re alu lu i. El era ccl care c o n d u c ea statu l i nu p ree d in te le
C o n siliu lu i. P n atu n ci, nim eni nu fu sese n u m it n p o stu l d e p rim -m in islru .
N im ic nu sc o p u n ea, din p u n ct de ved ere leg al, ca o ase m e n e a n u m ire s se
fac n viitor. P lec area regelui M ihai treb u ia s fie o rg a n iz a t d e m in istru l de
in tern e, generalu l P ick y V asiliu. A cesta din urm era n p e rm a n e n t c o n flic t cu
le g aia g erm a n . A b stra c ie fcn d dc M ihai A n to n escu , el era m e m b ru l
g u v ern u lu i rom n ccl m ai ru v zu t dc K illin g er. E ra d eci fo arte firesc s se
sim t unul din p rim ii v izai d ac lo v itu ra d e la B u d ap esta s-a r fi re p e ta t la
B u cu reti. P utei s fugii cu avio n u l n o stru dc in sp c cic , i su g e r M ihai
A n to n escu , dar riscai s nu fii b ine p rim it, ca fost m in istru d c in te rn e al unui
g u v ern sa te lit al G erm an iei. D esig u r, d ac ai avea la b o rd p c re g e i lid eru l
o p o ziie i, situ aia s-ar schim ba. G en eralu l Va< iliu se a r t d isp u s s ac io n c z e
d u p sfatul prim ului m inistru. D c n d a t ce sem nele p rem e rg to a re unei lo v itu ri
d c sta t g erm a n e i vo r fi co m u n ica tc - ca e f al ja n d a rm e rie i i al p azei de
fro n tier a r fi fo st prim u l av e rtiza t - ci a r fi fu g it cu o su it a le a s cu grij.
A sem enea Iui K llay, nu voi scp a nici cu d in c u rsa p e c a rc n e-au
n tin s-o an g lo -sa x o n ii , d ec la r M ihai A n to n escu , m ai n a in te d c a urca n
trenul ca rc treb u ia s nc co n d u c la M arele C a rtier gen eral al lui H itlcr. D e ce

m erg ei atunci n gu ra lupului .?, l n tre b un m em bru al g u v ern u lu i. M ihai


A n to n escu fcu un gest de n ep u tin c a re v o ia s spun c nu p u te a s-l lase
sin g u r p e m a real, de team ca ac esta s nu m ai co m it i a lte ero ri . In
rea lita te, el l n so ea pe C o nductor p entru c spera c, n p rez en a sa,
H itler nu va n d r z n i s-l d eclare r sp u n z to r d e p o litic a n clo ial a R o m n iei.
D ac a rh iv e le germ ane czute n p arte n m in ile a lia ilo r p erm it astzi o
rec o n stitu ire a p o liticii R e ic h rului n u ltim a p erio a d a r z b o iu lu i, atm o sfera
ca rc d o m n ea la O K W nu se g sete co n sem n a t n aceste d o cu m en te . i ea este
cca ca re c o n stitu ie faptul istoric esen ial.
R cich-ul fcea fa e v e n im e n te lo r sub do u asp ec te. Im en su l a p a ra t d e
sta t m erg ea ca un p ilo t carc, pn n m om entul cnd a p a ratu l se sfrm p e so l,
ex ecu t m an ev rele de co m and reg le m en tare, fr s sc lase p ra d d estin u lu i
su inev itabil. T oate d isp o z iiile c c ru te d c situ aia c a re sc d eterio ra d e la o zi la
alta erau n d e p lin ite tehnic, n tr-u n sp irit de d isc ip lin rem a rc ab il. M area
m ain fu n cio n a i slu jito rii ci erau resem n ai n a o fac e s m earg p n la
cap t. T oi cei ce n c ea rc s p rez in te astzi p o p o ru l g erm a n , n tim pul acelei
p e rio a d e , c a o m a s re v o lta t , n e s u p u n n d u -s e re g im u lu i su d e c t p rin
co n strn g ere, c o m it un fals istoric. Nu ex ista nici rev o lt, nici cre d in . M asa
co n sid cra c rzb o iu l este pierdut. n c rc d c re a n F iihrcr era d e fin itiv z d ru n c i
nat, d ar n im eni nu sc g n d e a c n situ aia sp c cia l a R e ic h -u lu i a ltcin ev a a r fi
p u tu t s p ro ce d eze m ai bine. P o ate n ic io d at pop o ru l germ an nu a s im it cu m ai
m u lt in te n sitate c H itler era ex p re sia p ro p riu lu i su d estin . In d isc u rsu rile
F u h re r-u lu i, noul Icit-m otiv e ra urm torul: d ac vom fi n v in i, a c e a sta v a fi
sfiritu l naiunii germ an e. P oporul era co n v in s c a c est lu cru e s te ad e v ra t, d ar
era n c i m ai sig u r c n frn g c re a nu p u te a fi ev itat. H itle r d ev e n ea totui
sim b o lu l ex iste n ei, cci c t tim p el m ai co n d u c ea R e ich -u l, un sta t g erm an m ai
ex ista. D up c d erea sa, nu va m ai ex ista G erm ania. A a d u p cu m un b o ln av
in cu rab il, c a rc sc sim te din zi n zi to t m ai ap ro ap e de m o a rte, lu p t p en tru a-i
p relu n g i ag o n ia - ac ea sta d ev en in d sin o n im cu viaa - p o p o ru l g erm an se
su p u n ea F tihrcr-ului su i dorea ca cl s n d e p rtez e, n m su ra p o sib ilu lu i,
d czn o d m n tu l fatal. A devrul este c H itler n c era , la acea d al, m ai p u in
d etestat d ec t cci carc trm b ieaz astzi rez iste n a lor m p o triv a reg im u lu i su.
P en tru p o p o ru l germ an , acetia nu d oreau d cc t s ac c c lc rc z c ca ta stro fa . C h iar
cnd m o a rtea e s te sig u r, ex ist p u in i ini carc se d e c id s-i p u n ca p t
su ferin e lo r lo r p rin sinucidere. D ac germ an ii i-ar rec p ta d rep tu l d e a sc rie
n ir-o zi Isto ria d u p inim a lor, H itle r a r fi p ro b ab il ln g K aiser d ato rit
e ro rilo r s a le , d a r S tra ssc r, W itz lc b e n , P a u lu s, S ta u ffe n b e rg i c e ila li
re z is te n i, o rg a n iz a to ri ai a te n ta tu lu i d in iu lie 1944 a r in tra n g a le ria
trd to rilo r. E i nu ar rep rezen ta nici m car spiritul arm a tei. S o ld aii nu m ai
lu p tau p en tru F iihrcr: ei duceau lupta p en tru G erm an ia. S-l in p e d u m an c t
m ai d e p a rte d c te rito riu l R e ic h -u lu i e ra s in g u ru l lo r o b ie c tiv . A rm a ta
im p e rialist din 1940 sc tran sfo rm ase n tr-o arm a t d c a p rare n aio n al.
P artid u l e ra n v in s. A vorbi n nu m ele su, n se m n a s o iei pe un d rum
g reit, d a r p artizan ii O K W -ului erau in cap ab ili s n e le a g sc h im b a re a ca rc
sc p ro d u sese. P o p o ru l se so lid ariza se cu F iihrcr-ul su, n p e rio a d a su c c e se lo r
sale. H itle r sc d o v ed e a in cap ab il s sc so lid a riz e z e cu cl, la n frn g c re .

R e n u n area la z v a stic In favo area v u ltu ru lu i i la R eich p e n tru G erm a n ia a r fi


fo st u n icul m ijloc de a crea n in terio ru l rii u n ita te a in d isp en sa b il . D ar H itle r
p referase tru p ele SS W c h rm ach t-u lu i, p c p a rtiz a n i, so ld a tu lu i.
El cre ase astfel d o u c lan u ri, p e c a re d o a r n e v o ia d e a fo rm a un c a reu
d e f e n s iv 31 m p o triv a inam icu lu i le m ai m e n in e a m p re u n . In sp a tele fro n tu
lui, n azitii d u ce au un fel dc rzboi civ il m p o triv a acelo ra p e n tru ca re d ev iza:
s aprm Germania era su ficien t p en tru a-i n d e p lin i d ato ria.
In an tica m e ra lui H itler, un d ifu zo r an u n a, la in te rv ale a p ro a p e reg u late:
F ein d lich e F lic g c r in R ie c h tu n g ... 32 C n d , n fine, c ra in ic u l an u n K ein e
fein d liche F lieger iiber das R eichgebiet , cam era se lum in, ca i cum so arele
ar fi strb tu t prin perei. D in ac east fo rt rea se d irija lu p ta co n tra lum ii
n treg i.
S ecolul X X a v zu t a T re ia R e p u b lic , p ero ra H itler, a T re ia R o m
i al T reilea R eich. A T re ia R e p u b lic a c z u t din ca u za sp iritu lu i su m ic
b u rg h ez, a T re ia R o m nu era d c c t un vis al ultim u lu i d in tre R o m an i ,
B cn ito M u ssolini, n tim p ce al T re ile a R eich , d ac se va p rb u i n tr-o zi, este
din ca u z c un m iliard de oam eni s-au c o a liz a t m p o triv a lui. O p tz e c i de
m ilio an e dc germ ani in p ie p t lum ii. U rm aii notri vo r p u te a fi m n d ri d e noi.
Cei doi A nto n escu rm seser sin g u ri n co m p an ia lui H itle r. C n d
marealul se d esp ri dc el, faa sa nu a r ta d c c t o b o seal. C o n d u c to ru l i
Fiihrer-ul i strn se ser mna co rd ia l, ce ea ce n se m n a c H itle r i ren n o ise
ncredcrea sa. T o tu i, conform p ro cesu lu i verbal ca re a fo st re d a c ta t d u p
n tre v ed ere , ac ea sta fusese furtunoas. P e faa lui H itlcr, a g ita ia n erv o a s era
n c v izibil. Cu m u ch ii crisp ai de tensiune, el a rtic u la cu g re u ta te cu v in tele.
C a un d isp erat, ca rc rep et fr n c e ta re o id e e fix, i sfri scu rtu l d isc u rs
d estin a t suitei m arealu lu i cu refre n u l d ev e n it o b in u it: Nu v o m .c a p itu la
niciodat. A poi, d eo d at, ca o fiin trezit b rusc din so m n , el strig : L ieb er
cin K rieg ohne E n d c, als cine E nde o h n e K rieg (m ai b in e un r z b o i fr
sfrit, d c c t un s fr it fr rz b o i). R o m n ii tre s rir s u rp rin i. P riv ire a
slb atic a lui H itlcr i d d ea afar. M ainal, el n tin se m n a sp re fiec are d in tre
ci. C eru l era liber. P u teau s se n to a rc i ac ea sta treb u ia s se fac n a in te ca
R A F 34 s-i n c e a p turneul su n o cturn.
N en o ro cirile su ferite dc G erm ania d esco m p u se se r faa lui H itler, c e e a
ce co n statasem n c din toam na anu lu i 1943. D isp erarea i a lc tu is e un a lt chip.
F u h rcr-u l nu m ai e ra fiin a o v ito are i su b it m b trn it c a re l im p re sio n ase
a tt dc m ult pc A nto n escu la ultim a sa v izit. C u ochii n fu n d a i n cap , cu tenul
p m n tiu , dc o sl b ic iu n e ascctic, faa lu i H itlc r lu a se o n o u ex p re sie.
N u m ero asele sa le rid u ri se arm o n izau acum cu n tre g u l. N u m ai v o cea sa stin s
i len e rm n ca n co n tra st cu im p resia dc co n c en tra re p e c a rc o d d e a n oul
asp ec t al F iihrer-u lu i. E l nu m ai era om ul m b trn it n a in te d e v rem e, ci m ai
cu rn d un om plin d c en e rg ie, n p o fid a vrstei sale. H itle r i rev e n ise n c iu d a
p rb u irii p la n u rilo r sale. E ra din nou n p ic io a re p en tru a fac e fa d ez astru lu i,
d ar nu m ai era can ce la ru l A d o lf H itle r c a rc se luda, n faa lu i A n to n escu spre
sfrilu ! anului 1940 c a subo rd o n at elanul rev o lu io n ar a i p a rtiz a n ilo r si
co m p cten ci teh n icien ilo r. E ra A d o lf H itlcr, ag itato ru l o b sc u r al an u lu i 1921.
C u toi cci d ouzeci d c ani ca rc se sc u rscscr de la ap a riia sa n v ia a p u b lic a

G erm an ici, n adncul acestei fiin e , tn ru l fanatic r m se s e in ta ct. E i n lo c u ia


acum pe om ul de stat, cru ia m p re ju r rile i p u se ser p e fa a c e a st m asc. E l
v o rb ea iari ca eful unei m in o riti n aciune, ca un tero rist. D u m a n u l nu
m ai era d o a r so ld a tu l ca re lu p ta n tab ra in am ic. D u m a n ii sc aflau p e s te tot,
c h iar n sinul p o p u la ie i rii. E v reii, n p rim u l rnd; ei e ra u , p rin ex c e le n ,
partizan ii id e o lo g ic i . P ru d e n a cea m ai elem e n ta r o b lig a s fie su p rim ai.
R zb o iu l nu m ai era o treab p u r m ilitar. C h iar d em o craii I n u m e au id e o lo g ic . A tu n ci, cl d ev e n ea o b lig a to riu un rz b o i c iv il. D eci sin g u ra
p ro b lem ca re sc p u n ea co n d u c to ru lu i unui rzb o i m o d ern era: p e c in e s
ucizi ? R sp u n su l era d at d e raiu n e. T oi in am icii f r d eo seb ire, in d ife re n t
d ac au a rm e sau nu, d ac au in tra t n lu p t sau se m ai in n c d eo p arte.
In am icul p o ten ial trebuia detectat i su p rim a t fr ez ita re . U n d e fe tist m a g h iar
este m ai p eric u lo s p entru R eich d c c t o m ic de so ld ai b ra z ilie n i, as ig u ra H itler.
D o ar R u ii m rtu riseau d esch is c a p u rta rz b o i n se co lu l X X e s te
sinonim cu a u cid e n m as. N oi am o m o rt dou m ii d e fasc iti , sc ria u ei n
co m u n ica te le lor. A vem d ec i d rep tu l s ucidem p e toi a n tifa sc itii, sp u n e
H itler. D ar a l tu ri d e m asacrele s lb a tic e a le h o ard e lo r lu i S talin i d e m celu l
an a rh ic al am e ric a n ilo r care nu i aleg eau v ic tim e le , m celu l g erm an era
sin g u ru l ca rc se co n fo rm a le g ilo r n o u lu i rzboi. G erm a n ii u cid eau , n tr-o
m an ier o rg an izat, do ar pe inam ici.
F ap tul cel m ai m arcan t al acestei n tre v ed eri a fo st, in c o n testab il, tab lo u l
p e ca rc H itle r l sc h i lui S talin. N u *se p u tea n eg a , H itle r p o se d a d aru l
in tu iiei. C a un ju c to r d c ah ca re jo a c o p artid la d istan , g erm an u l
d e s c o p e ris e , str b tn d p rin c o n tra m s u rile a d v e rs a ru lu i, p e r s o n a lita te a
ru su lu i. H itle r so c o tea c sin g u ra reg u l d e la ca re S talin n u se v a ab a te
n ic io d at e ra s nu se lase d e p it dc altcineva. El v o ia s rm n n to td e a u n a
cel m ai re v o lu io n a r d intre rev o lu io n ari. E l nu cere n ic io d at, d a r de fiec are
d at p re tin d e sau p ro testea z . A tunci cn d i se d ce v a , este p en tru c i se
d ato reaz. C n d el este cel care re stitu ie , se ferete s m rtu rise a s c fap tu l c o
face d in o b lig a ie , ci d im p o triv , sc p re fa c e c este g en e ro s. A stfel, el a tiu t
s-i co n v in g pe en g lez i i m ai ales p c am ericani c n u ei sn t cei c a rc a ju t
S o v iete le s se ap ere, ci c S talin a r fi in tra t n rzb o i nu m ai p en tru a-i sc o ate
p c o c c id c n tali d in tr-o situ aie d ific il. R usul, ca re f r a ju to r am erica n a r fi
treb u it s ca p itu lc z c n tim pul verii anului 1942, a re u it s se fac so c o tit d e
aliaii si ca un salv ato r. P en tru a o b in e astfe l de re z u lta te , cl a p u s c a p re
m ilio an e le dc ru i ca re m o r pe front. N u m ai c el i-a co n v in s pc so ld a ii si c
nu sc sa crific p e n tru reg im u l co m u n ist, ci p entru p a tria ru s. C e ea ce e ra cel
m ai d c lu at n seam pen tru H itler era c n ii co n d u c to rii d c la L o n d ra i
W a sh in g to n sc lsaser p clii dc ac cste m an ev re g ro so lan e . A fo st d ca ju n s
p en tru a-i co n v in g e c a S talin s o rd o n e serv ic iilo r K o m in tc rn u lu i s ac io n e z e
clan d estin . i iat c nim eni nu se m ai g n d e te la p o sib ilita te a u n ei p ci
se p arate an g lo -g e rm an e , n sch im b nu este e x c lu s i e x ist tem erea u nui
co m p ro m is g erm a n o -ru s. S u rsa ca re p u n e n circ u laie asem e n ea zv o n u ri este,
d esig u r, so v ietic. A n glo-saxonii treb u ie s p l tea sc p en tru c a Stalin s rm n
altu ri dc ci. C onform in fo rm aiilo r g erm an e, d e c la ra ia , p e ca re S talin o
fcu se la 1 M ai 1943 cc rn d ca p itu larea R e ic h -u lu i f r co n d iii, a r fi fo st

re z u lta tu l n e g o c ie rilo r fo arte sirn se i al co n c e siilo r im p o rta n te ac o rd a te


U R S S -u lu i n E u ro p a . P e d e a lt parte, S talin nu se je n e a z s -i a ra te n p u b lic
an tip atia fa d e a lia ii si. C el de al d o ile a fro n t p e c a re l p re tin d e - i
p re te n iile sale sn t n to td e a u n a n so ite de ac u za ii d e p ro p a g a n d - fa c e p arte
d in m e to d a d e v e n it cla sic p en tru K rem lin . n ia n u arie trc c u t, ag e n ia T ass
d in Istan b u l voi s in flu e n ez e lum ea n a cre d e c R ib b en tro p e ra p e p u n ctu l de
a sem n a la L isa b o n a o p ace de co m p ro m is cu a n g lo -sa x o n ii. C e ea ce este
sim p to m atic este fap tu l c nici un z ia r rus nu re p ro d u se se tire a lan sat de
ag e n ia o fic ia l so v ie tic . K rem lin u l in v e n ta se v estea p en tru a-i p u tea ap o i
acu za p arte n erii. D esig u r, popo ru l ru s nu treb u ia s tie c to v a r u l S talin
risc a s fie p r sit. M ai trziu p o ate, cn d va e x ista in te re su l d e a se d o v ed i
c o m p atrio ilo r trd a re a an g lo -sax o n , z ia re le so v ie tic e v o r fi p lin e d e a rtic o le
se n za io n ale d esp re te n tativ a de p ac e se p a ra t d e la L is a b o n a .'P e n tru a d o v ed i
ru ilo r tem ein icia ac estei acu zaii se vo r rep ro d u ce atu n ci, p e fasc ico lc, e x tra se
d in c o tid ie n e le an g lo -sa x o n e , spre a fu rn iz a p ro b e c z ia re le c a p ita liste
m rtu risiser, n ep o c a resp e ctiv , ru in o a sa lo r trd are. A c e st o m , p ro fitn d
dc p e urm a re v o lu iilo r i a in trig ilo r ca re le urm ar, nu v a n g d u i n ic io d at
altcu iv a s fie m ai rev o lu io n ar sau m ai in trig a n t d e c t el. l- a tras n to td e a u n a
p e sfo ar pe p arte n erii i ad v e rsarii si, n c e p n d cu L en in i T ro k y . El nu v a fi
m ai co re ct cu R o o se v e lt i C h u rch ill. C u aju to ru l G erm a n ici, se fc u se stp n
p e ju m ta te din P o lo n ia, pe S tate le B a ltice i p e C a re lia . (H itle r, ca d in
n tm p la re , uita B a sara b ia i B uco v in a). T o tu i, lsa m ereu im p re sia c n u a
p rim it o p arte n d e stu l to are . M ai voia B u lg aria, Iu g o slav ia i T u rc ia i se
so c o tea foarte g en ero s, ac o rd n d R e ic h -u lu i eg a lita te de d rep tu ri n R o m n ia i
U n g aria. L u m ea p a re s-i aparin. C e ea ce nu e x p lo a te a z d ire c t nu este
co n c esio n at d cc t tem porar. C o n c esiile sn t to td e au n a rev o c ab ile . E l c re d e c
are m ereu drep tu l d c a se p ln g e de c e ila li. H itle r c ita , c a e x e m p lu , p ro te ste le
ru seti m p o triv a m e n in e rii fo re lo r g erm a n e n P o lo n ia. F a p tu l c tru p ele
so v ie tic e a r fi fo st m ult m ai n u m ero ase n p a rte a o c u p a t d e U R SS era un
arg u m en t pe c a re S talin refu za s l ac cep te. U n d e i p la se a z tru p ele sa le, asta
l p riv ete p e el, d a r unde germ an ii i ae a z tru p ele l p riv e a d c asem en ea.
T o tu i, H itler m rtu risea c nu se tem use, n tim pu l verii 1941 d e un atac
so v ietic. D up p re re a sa, S talin nu era om ul care s-i asu m e riscu ri. E x em p lu l
p o lo n ez era tipic. E l nu a o rd o n at u n it ilo r sale s n a in te z e , cu to at in v itaia
g erm an , d cc t n m om entul n ca rc im ix tiu n e a n a fa cerea p o lo n e z d ev e n ise
n ep ericu lo as. C h iar d ac el arc un re v o lv e r ia r a d v e rsaru l nu e ste n a rm a t d e c t
cu un cu it, va a tep ta m om entul c n d ac esta din urm va fi a d o rm it. E ste un
G o liath carc se tem e de D avid. A re cru z im ea an im alu lu i s lb atic i laita tea
om u lu i. P entru a fi n sig u ran , treb u ie s aib to at p u te re a. D ac un se c to r
i scap de sub co n tro l, l co n sid cr n d re p ta t m p o triv a lu i. N u -i va d ez v lu i
niciodat team a, d a r d ac sim te c i-e fric dc cl, va p ro fita fr scru p u le. i
H itler ddu noi am n u n te d esp re cazul T u h ac ev sk i. G en e ra lu l ru s a r fi c tig a t
n c re d e re a lui S talin n P olonia. L a a c e a dat, d ic tato ru l ro u era co n s ilie ru l
p o litic al lui T u h ac ev sk i. P rin tr-u n sabotaj sistem atic, S talin a r fi m p ie d ic a t
victo ria A rm atei R oii asupra trupelor p o lo n eze co n d u se d c g en e ralu l W ey g an d .
E l co n sid cr a tu n ci c era preferab il p en tru U R S S s se ara te sla b p e c m p u rile

d c b taie strin e p en tru a nu tu lb u ra lin ite a in c o n tie n t a en g le z ilo r i


fra n ce zilo r, dispui s m in im alize ze rev o lu ia ru s. T u h ac ev sk i nu n d r z n ise
s p ro te s te z e la M o sc o v a m p o triv a m a n e v re i c o n s ilie ru lu i s u p o litic .
D im p o triv , cl l-a r fi a c o p crit p e S talin. F r n d o ia l , g eneralul ac io n a se
astfel p entru c se tem ea d e un c o n flict n tre cl, fost o fie r arist i un m em b ru
al b iro u lu i p o litic. S talin, sim in d c T u h acev sk i se tem ea dc cl, l fcu
c o n s ilie ru l s u m ilita r. N u m a i c T u h a c e v s k i, n c u ra ja t dc n c re d e r e a
p ro tec to ru lu i su , nu se je n s ex p u n , n faa n a lte lo r p erso n aliti so v ie tic e,
id e ile asu p ra strateg ic i pc carc K rem lin u l treb u ia s lc ad o p te. U nii m e m b ri ai
b iro u lu i p o litic erau de acord cu cl. P unctul d e v ed e re g en eral nu era p o triv n ic
celu i al lui S talin , d ar avea m arele cu su r d c a n tru n i n u m e ro a se ad e ziu n i, m ai
n a in te ca S talin s-i fi ex p rim at p ro p ria sa m a n ier d c a v ed ea lu c ru rile. Se
fo rm ase un grup politic care g n d c a ca S talin. El treb u ia lich id at, ch ia r p en tru
ac cst m otiv. P o ate d ac a r fi p ro p u s o p o litic o p u s celci p c carc d ic tato ru l o
p rcco n iza, S talin s-ar fi m ulu m it s-l blam eze. D ar cum s sc ralieze p ro p riilo r
sale idei, ex p rim ate dc alii, fr a da im p resia c se la s co n d u s d c ei ? P en tru
a face p o litica asupra crcia S talin i T uhacev sk i erau d e aco rd , T u h ac ev sk i
treb u ia o m ort. A ltfel, cl a r fi d o b n d it un rol prea m arc n o ch ii b iro u lu i p o litic.
T oi cci carc lucreaz cu S talin sn t pndii dc acclai risc. C u S talin, este m ai
puin grav s com ii o eroare d c c t s ghiceti i s p rev ii g n d irca sa. C ea m ai
m arc v in este s te ari capabil s co n d u ci, dcci bun p en tru a fi lich id at.
R ib b cn tro p i m ai ales S ch u lcn b u rg , co m ise scr g re e a la d c a-i n c h ip u i c,
d ato rit vrstci sale, S talin va dev en i co n serv ato r p en tru a-i p stra ro ad e le
p o litic ii. N im ic m ai e ro n a t, a s ig u ra H itle r. V rs ta nu f c e a d c c t s -l
n elin iteasc pc S talin. L ui i este fric de tin e ri, d e g u stu l lo r pen tru risc i de
am b iia lor. A ceast fric l d eterm in s jo a c e i m ai n d r z n e d cc t d n ii. D in
n ec csitatc, cl a fcut rzboiul cu Ju k o v , M a lin o v sk i, etc. P acea, o va face cu
B u d io n n i, V oroilov i ce ilali in cap ab ili din v cch ea g ard . H itler e ra co n v in s
c d ac S talin s-ar fi n c h in at, ru g c iu n ea sa a r fi fost: D o am n e, f-m m ai ru
d ec t c e ila li. P en tru a fi om ul su de n c re d crc, treb u ie s fii ru, n n u m e le
su. A tunci cn d i dcm asc p c cci n g d u ito ri, am in tin d u -lc o b lig a ia la
v ig ilen , cl d o v ed e te c nu sc tem e d cc t dc un sin g u r lucru: to leran a. S talin
tie p rea b in e c oam enii nu sn t rec u n o scto ri p en tru se cu rita tea i b unul trai
p c carc lc o fer un guvern. E i lc co n sid cr ca liin d u -le d ato rate. A tunci cn d
tricsc n frm n tri, cci ca rc sn t lovii sn t.m u lu m ii d ac lo v itu rile c e li se
dau nu sn t d e f in itiv e 35, iar cci carc nu sn t lovii sn t recu n o scto ri c se
b u cu r dc un rgaz. A ccsta este sccrctul puterii sale. S talin era p o p u la r n
R u sia, germ an ii o co nstataser. D ac cl aru n c o b u ca t d c p in e unui p o p o r p c
ca rc l-a adus la n fo m e tare, accst p o p o r i este m ult m ai rec u n o scto r d e c t sn t
co n d u c to rilo r lo r n aiu n ile carc tricsc n b elu g . E x p u n erea lui H itle r era
p lin d e exem ple. A stfel, cl afirm c tia c, d u p cu c c rire a oraului K riv o iro g
dc A rm ata R o ie, M alinovski a r fi p rim it ordin s trim it la M o sco v a o
d eleg a ie cu p rin z n d pe p rin cip alii lup tto ri din rez iste n ai ac estu i o ra.
P lcc arca fu sese anunat prin postul dc radio lo cal, la 5 m artie. T re n u l nu a
aju n s n ic io d at n ca p ital, d co a rccc S talin p referase s l n d ru m e sp re S ib eria .
A c o lo , cei c a rc sc c o n s id e ra u n d r e p t ii s b e n e fic ie z e d c titlu r i d c

rec u n o tin sp e cia le, p en tru m eritul dc a se fi sp e c ia liz a t n m e se ria de


sa b o to ri, erau n im p o sib ilitate a dc a face ru. C t d e sp re p o p u la ia d in
K riv o iro g , ea era fericit c s-a v z u t d esco to ro sit d e aceti ce t en i ai unei
categ o rii priv ileg iate.
D ar, lui H itle r cea m ai m arc im p resie i-o p ro d u se se e n e rg ia lui S talin .
D u p p re re a lui, adv ersaru l su ar fi fost d e d o u o ri p e p u n ctu l d e a p ie rd e
rzb o iu l i de dou ori, n toam na 1941 i n to am n a 1942 el a fc u t d o v ad a
unei en erg ii nem b ln zite. H o trrea cu ca re S talin se a ru n c ase n v lto area
b t lie i, asum n d u -i to ate rsp u n d e rile unei situ aii critice , e s te m rtu ria u nui
ca ra c te r ferm , care nu se rec u n o ate n ic io d at n v in s. E l se ap ra se c a o fiar
p rin s n cap can , tiind c nu av e a a lt ieire d cc t s m u te p e o ricin e ar dori
s p ro fite dc situ aia sa disperat. El refu za se s se su p u n d estin u lu i s u i,
zb tn d u -sc cu disperare, sfrisc p rin a sc p a din cu rs. A ceast en e rg ie
treb u ia s serv easc drep t exem p lu . C o m p atrio ii lui H itle r au fo st su rp rin i
cn d au aflat c F iihrer-ul l com para pe B lu tsh u n d 36 cu F re d eric cel M are.
l vom hrui pc dum an p n ce ne va lsa n p ace , sp u se se re g e le P ru siei.
Stal in p rea s fi ad o p tat aceeai deviz. A cum era rn d u l lui H itle r s ia o
atitu d in e sim ilar. S h ruieti inam icul prin to ate m ijlo ac ele, p n ce va
n e le g e c singura ans carc i rm n e este s se re tra g dc pe cm p u l de lupt.
T re b u ia s-l faci s sim t c nu ex ist o v ic to rie d efin itiv ; d im p o triv , c
fiecare succes n seam n p entru el o n m u lire a p eric o lelo r. S g se a sc o rae le
cu c erite tran sfo rm ate n cenu, o p o p u la ie fr hran , ca re s c o n stitu ie o
sa rcin pen tru aprovizio n area sa i ca rc s l atace la cea m ai m ic re la x a re a
su p rav egherii. P n acum , accasta nu fusese p o sib il. L u p ta se d u se se p e terito riu
strin . D c aici nainte, dum anul va gsi d rum ul su p re s ra t de ca p ca n e i
curse. C u siguran c se sim te pe te rito riile ad v e rsaru lu i su ca n tr-o cu rs
in fern al. T alentul literar al lui H itle r se d esf u ra n d escrierea ac estu i rz b o i
fr m il, n carc instinctele de lupl au fost d e z l n u ite la su p e rla tiv . C e ea ce
T ito fcuse n Iugoslavia, el se co n sid era n stare s fac p este to t u n d e
p o p u la ia civ il p utea s fie m o b ilizat p en tru rzb o iu l G erm a n iei. C e b rb at,
ac est Tito! n fiecarc lun erau ucii ec h iv a len tu l a d o u d iv iz ii d e p artizan i i
cro atu l reuea s-i nlocuiasc. E xem plul e ra m re. U n p o p o r co n d a m n a t la
fo am ete i la separaia n aio n al ca re re fu z a s ca p itu lez e. D o ar o m in de
o am en i d u cea rzboiul co n tra unui inam ic d c z e ce o ri m ai p u tern ic. n tre g
terito riu l era transform at n tr-u n vulcan. N u puteai face un p as n S erb ia, fr
risc. Iat un ad ev rat erou naio n al, asig u ra H itler, u nul d in m arii o am en i ai
acestu i rzboi. A lturi dc el, generalu l de G auIIe e ra un ero u d e em isiu n e
rad io fo n ic. R idicolul nu este n ic io d at a lt d c iz b ito r ca atu n ci cn d este
p ro iec tat d c un contrast; i cc co n tra st n tre efi 1 p artizan ilo r iu g o slav i i eful
F ran ei rzboinice care nu este liber d ec t peni ru c a lu at-o la fu g , p en tru c
ea refuz s se confruntc cu dum anul pe alte trm uri d c c t ce le a le u n d elo r
radio! H itler, sarcastic, l con sid era pc generalu l fran cez c a un o a re c e ca re
sfid eaz pisica, deoarece capcana s-a n c h is peste el. S n u -i fie fric d o m n u lu i
de G aulle. Dl. C hurchill nu-1 va m nca ch iar el. l va aru n c a p isic ii atu n ci cn d
va av ea interes s dea garanii de b u n v o in G erm an iei. G en eralu l fra n ce z va
servi dc o static, precum p o lo n e zii, iu g o slav ii i g rec ii ca re i p u se se r

sp e ra n ele n L o n d ra. R cich-ul p u n ea la p u n ct arm e se crete . A tu n ci cn d v a veni


m o m en tu l, an g lo -sa x o n ii vor reg reta fiecare b o m b p c ca rc au aru n c a t-o a s u
p ra lui F cstu n g E uropa 37. H itler l asig u ra pc A n to n escu c L o n d ra i
W ash in g ton tiau mai b in e ca o ricin c c arm ele se crete nu erau o g lum .
D ar sc ria p o rtre te lo r n -ar fi fost co m p let d a c H itlc r i-a r fi u itat p e
co n d u cto rii an g lo -sax o n i. P entru C h u rch ill, el nu g se a a lt c a lific a tiv d c c t
acela de om p ostum . C o n d u cto ru l unui p o p o r m b u ib at, el nu d o rea d c c t s
fac s d u reze o situ aie av a n ta jo as p entru ara sa. n lot tim pul rzb o iu lu i,
britan icii nu fcu ser altcc v a dcct s sc in sp ire din p re c e d e n te le p rim u lu i
rzb o i m o n d ial. A stzi, ci erau cei m ai su rp rin i dc fap tu l c A m eric a lui
R o o sev clt riu m ai era cca a lui W ilso n , iar R usia lui S talin nu a re n ici o
asem n are cu cca a arilor. C h u rch ill i n c h ip u isc c y an k e ii, d u p cc v o r fi
sco s, ca n 1918, ca sta n ele din foc, sc vor retrag e n izolarea lo r, i c g ig a n tu l
cu p ic io a rc lc dc lu t, p rin tr-o c o n tra re v o lu ie , va l sa ro a d e le v ic to rie i
A lb io n u lu i, ca n tim pul lui K crcnski. El n c cp e s -i d ea sc am a c p o z iia
im p eriu lu i b rita n ic n lum e este m ai am en in at dc p ro p riii si aliai d c c t de
G erm an ia. C h u rch ill sc zb tu se la C asab lan c a i la T eh eran p en tru a o b in e
c lem en a p a tro n ilo r si. D ar H itler era con v in s c C hu rch ill nu va scp a de
sin istru l su destin d c a fi g roparul Im periului.
C t d e s p re R o o s c v e lt, a c o sta e ra p e n tru H itle r e x p r e s ia e v re im ii
in tern aio n ale. A a du p cum com u n ism u l i fcu se un in stru m e n t din R u sia,
to t astfel S tatele U n ite nu erau d cc t o m ain de d istru g e re n se rv ic iu l rasei
sem ite. N ici n P acific, nici n A tlan tic, nici n C h in a, nici n A m erica dc S ud,
reg iu n e cc in te resa n p rim ul rnd S uitele U fiite, A m erica nu se lo v ise de
G erm ania. R cich-ul nu-i disputa cu yankeii cauciucul, trestia d c z ah r, pcLrolul
sau ce le lalte m aterii prim e. S ingura p ro b lem dc c o n flic t erau ev re ii. P en tru
a-i ap ra, R o o se v c lt sc aliasc cu co n c u ren ii si. P ro fitn d d c n eg h io b ia
co m p atrio ilo r si reu ise s-i fac s crc ad c R eich -u l re p re z e n ta un p erico l
p entru ci. i iat-i cum sc co n c en tre az m p o triv a E u ro p e i, n loc s sc bat cu
ja p o n ez ii care i d isp u t cu ci d o m in aia n P acific i le a m en in in te rese le n
C h in a. D ar ja p o n e z ii nu sn t an tise m ii, pe cnd germ an ii snt. C in e v a c tig a
ac est rz b o i, d ac noi l p ie rd e m ? , n tre b H itlcr; ev re ii, c o m u n itii,
a n a rh itii sau n ih ilitii ?
D ar n lre v e d e rc a nu trebuia s ia sfrit m ai n a in te ca H itlcr s fi
n c erca t, du p ce a sc h ia t silu ete le a d v e rsarilo r si, s-i ara te m a re alu lu i
p ro p ria sa fa. El tia c A nto n cscu in te rzise se presei s-i atac e p c an g lo saxoni. A sta nu n se m n a oare c d ac acctia s-ar fi g s it n tr-o zi la fro n tiera
R o m n iei arm ata n o astr ar refu za s sc bat conLra l o r ? H itlcr m ai tia c
A ntonescu d ec la ra se n faa p rin ilo r b ise ricii, a re c to rilo r u n iv e rsit ilo r i a
a lto r n a li d em n itari ai rii sale c lupta treb u ia c o n tin u a t fiin d c num ai ruii
ar veni, i nu a lia ii, p entru a elibera R om nia. D ac a rm a tele a n g lo -sa x o n e
s-ar fi ap ro p ia t de frontiera n o astr cl ar m erge la b ise ric p en tru a m u lu m i n
g en u n ch i. D ac H itlcr nu se crcdca n c o b lig a t s ia m su ri c o n tra R o m n iei
era d o ar p entru c cl nu av e a n c d o v ad a , ca n cazu l U n g arie i, c ac ea st
d isp o z iie fav o rab il inam icului s-a r fi sc h im b a t n trdare. D ar cl era in fo rm at
c starea dc sp irit a an u m ito r rep rezen tan i ai B u c u rc tiu lu i n rile n eu tre era

categ o ric an tig crm an . S pera c A nto n escu va lua fr n trz ic rc m su rile
n cccsare p en tru a-i m p ie d ic a p c aceti ag en i s fac ru. D ac nu,. H itle r s-ar
v ed e a o b lig a t s-i v o rb casc pc un ton sim ila r cu cel p c c a re l fo lo sise , cu o
s p tm n n u rm , cu reg en tu l H orth y . G erm a n ii, m a re a lu l a p u tu t s
rcm arcc, n ca zu l U n g arie i, nu se m ulum esc num ai cu v o rbe.
R om nia va co n tin u a lupta c t tim p i va sta n p u tin , rcp lic
A n toncscu. P o p o ru l rom n nu va ac ce p ta n ic io d at s se n ro le z e n tr-o
le g iu n e strin . El tie c d ato ria sa dc a servi sub arm e nu e x ist d e c t fa de
p ro p ria sa ar. D ac n ara m ea, ca n U n g aria , G ard a d e F ie r, carc p en tru noi
nu es te d c c t filia la unei o rg an izaii strin e, a r lua p u te re a, a tu n c i vei av e a, n
locul unei arm ate rom ne luptnd alturi dc a d u m n eav o astr, b an d e dc p artizan i
ca rc v -ar n fru n ta ca n Iugoslavia, in m o m en tele cn d ru ii n c-au trecu t
fro n tierele i c n d este n jo c o rg an iz area ap rrii noastre, c o n s id e r p rem a tu r s
v o rb im de un inam ic ipotctic i carc sc afl fo arte d ep a rte d c te rito riu l n o stru ,
cum ar fi an g lo -sa x o n ii.
D ar avei pe terito riu l vostru o m u lim e d c d um an i p c carc nu p rei d e
loc g rb it s-i lic h id a i , rspunse H itler, la n sn d u -se n tr-u n rec h izito riu
asu p ra liniei p o liticii interne ad o p tate dc A ntoncscu . F iih rer-u l p re tin d e a c
ev reii so coteau R o m n ia d rep t ara lor de refu g iu . D e p retu tin d en i, d in F ran a,
d in C eh o slo v acia, din G erm an ia chiar, ci nu c c r d c c t un lu cru : s fie lsai s
p lccc la B ucurcti. V enind din U ngaria, unde sc afl n fin e un g u v ern h o t rt
s ac io n e z e cu en e rg ie, ev reii trav e rseaz n m as fro n tiera ro m n . A co lo ,
ci sn t m ai b in e p rim ii ch iar d c c t so ld atu l carc vine d c p e fro n t. O a re toat
ac ea st p o litic nu e ste fcut p entru a-1 liniti pc m arele p atro n al ev reim ii
in te rn aio n a le , F ran k lin R o o scv clt? C arc este ex p lica ia n u m e ro a se lo r d e m e r
suri fcu tc dc M ihai A ntoncscu p c ln g le g aia g erm an d in B u cu reti n
sco p u l dc a o b in e o au to rizaie dc n av ig aie p entru v a p o a rele ro m n e ti ce
tran sp o rt evrei spre C o n stan tin o p o l i spre P alestin a ? O are d in d rag o ste
p en tru evrei sau m ai d eg rab din tr-u n calcul p o litic v ic ep ree d in te le C o n siliu lu i
ro m n d esf o ar alta en erg ie n aceast ac iu n e ? T o t ccca c e este an tig erm an
p are s se b u cu re d c p ro tec ia g u v ern u lu i rom n. A stfel, le g aia lui B a d o g lio la
B u cu rcti ocu p to ta litate a cld irilo r m isiunii italiene, n tim p c e rep rez en ta n tu l
lui M u sso lin i nu este nici m car a u to riz a t s p rez in te reg e lu i sc ris o rile sa le dc
ac red ita rc. D e a sem e n ea , ziaritii en g lezi ev ad ai d in G e rm a n ia , p e carc
g u v ern u l rom n refu z s-i pred ea G erm an ici, ca i C h a stc lain i p arau titii
la n sai dc b ritan ici p c terito riu l ro m n esc, n scopul d e a p re g ti, cu p artizan ii
lui M an iu, sa b o taje n reg iu n e a p etro lier sc b u cu r dc un tra ta m e n t de fav o are
din p arte a g u v ern u lu i i p ar ch iar s d irijeze, din n c h iso a re a lo r d e ca tifea ,
ac tiv itatea dc o p o z iie i a sp io n ilo r... i to t aa mai d ep arte. i H itle r co n tin u a
s ad au g e alte ca p cte dc ac u z a re listei sale.
A ntoncscu m rtu risi c, n ac ca st faz a d isc u ie i, i fc u se u rm to ru l
raio n am en t: sau H itle r se d ecisese, din cau za d o saru lu i p e c a rc i-l p re g tise
m p o triv a lui, s rsto a rn e regim ul su i s sta b ile asc la B u c u rc ti un g u v ern
ca la B ud ap esta - i n a c cst caz nu avea nim ic d c p ie rd u t - sau cl nu v o ia d cc t
s-l in tim id e ze i n ac ca st ipotez cca m ai bun so lu ie e ra s-i in p iep t. Eu
nu voi lua nicio d at o m sur fizic m p o triv a ev re ilo r , d e c la r cl. A ccia

ca rc sn t c e t e n i rom ni i vor s p lc c c n a ra lor a u a c e st d rep t, n v irtu te a


o b lig aiei n o astre d e p ro tec ie fa de toi ce t en ii. V re p e t c p o p o ru l ro m n
nu lupt d c c t p en tru R o m nia i p en tru n im eni altcin ev a . D ac el a r o b se rv a c
i-a p ie rd u t in d e p en d e n a, ar d ep u n e arm ele. E u sn t sim b o lu l in d ep en d en ei
sale, d a r sn t d estu l d e o n est p e n tru a refu za acest ro l d ac a av e a m in ilc
leg ate. P o ate noi avem o co n cep ie p erim at asu p ra d re p tu lu i, d ar este sin g u ra
p e care o ad m item . Sau ne prim ii altu ri de voi aa cum sn tem sau a le g e i
ca le a d e a ac io n a fr noi. D ar d ac vei co n tin u a s n e so co tii ca m a ra zi d e
lu p t atu nci nu avem dcct o sin g u r p ro b lem arz to a re d e d iscu tat: fro n tu l
co n tra R u siei, a crui linie ac tu a l laie n do u o p ro v in c ie ro m n easc.
F ro n tierele n o astre, pe care ai p ro m is s le ap rai, sn t strp u n se.
P us n faa altern ativ ei, H itler n c cl s m ai jo a c e ro lu l trag e d ian u lu i .
P reten iile sale fur m odeste. n c eta i de a oferi azil e v re ilo r u n g u ri , ceru el.
tii c cu nu am accep tat m p rire a T ra n silv an ie i. E v reii sn t o rig in a ri din
n o rd u l acestei provincii; eu i co n sid er ceteni ro m n i , rep lic m arealu l.
F iihrcr-ul in sist. E ra necesar ca A ritonescu s d ea o d o v ad de b u n v o in . n
fine, ci se p u se r de acord ca p ro b lem a s fie stabilit cu K illin g cr, la B u cu reti.
D iv iziile n o a stre au ctig a t b tlia m p o triv a lui H itler , sp u se A n to n escu ,
n a p o ia t n c a p ita la sa.
D iscuiile m ilitare carc au urm at ajunser, n urm a ex p u n erii fcu te de
generalul Jodl, la un rezultat satisfctor. M ai n ti, s-a h o trt s fie ev acu ate cu
p rio ritate trupele rom neti care se mai gseau nc n C rim eea. T rista e x p erien
din K uban nu mai trebuia s se m ai repete. A poi, czu r de acord p en tru a
m enine i a ntri capul de pod de pe linia iretului, n scopul de a co n stitu i o
am eninare m potriva pungii centrale a frontului unde ruii p tru n seser n
P o lo n ia (T arnopol). A ceast decizie era favorabil R om niei fiin d c ea p rim ea
un ajutor germ an pentru protejarea populaiei din M oldova. T o tu i, capul d e pod
nu trebuia s fie pstrat dac urm toarea ofensiv pe care germ anii o prev ed eau
la nord de m latinile P ripctului ar fi obligat W ehrm acht-ul s se reg ru p eze mai n
spate. Sc p u ser dc acord ca dup o eventual cdere a L ernbergului, trupele
germ an o -rom ne s se retrag pe linia strategic a iretu lu i. n t rire a acestei
linii form subiectul principal al d iscuiei. Ea trebuia s fie o rg an izat n aa m od
n et oricc p o sib ilitate de rzboi de m icare s fie ex c lu s pe aceast p arte a
frontului. C u oricc risc, A rm ata R oie va fi o prit acolo. O p eraiile de m arc
anverg u r trebuiau s sc desfoare n P olonia, pe N icm cn, pe Bug, ch iar pe
V istula, nu prea avea im portan. C a punct fix, treb u iau s aib C arp aii
M oldovei, cu com plem entul lor, linia iretului. n acelai tim p, trebuia s se
procedeze, la studierea unui sistem de aprare n adncim e, n C m p ia rom n,
p en tru a distruge, cu sprijinul unor puternice rezerve strateg ice, o ev e n tu al
debarcare a u n itilor ruseti pe litoral. G erm anii se angajau s pun la d isp o ziia
lui A ntonescu o for aerian capabil s-i im pun suprem aia. M arealul i
atrase aten ia lui H itler c i prom isese c va fi m en in u t frontul pe N ipru, apoi
c ruii nu vo r depi Bugul. L in ia iretului va avea oare o so art m ai b u n ?
A m v rut s inem N iprul dintr-o raiune econom ic, iar K u b an u l4 i-C rim cca din
m otive strategice i psihologice. D ac pierdem linia iretului, atunci am p ierd u t
rzboiul, declar fr ezitare g en eralu l Jodl.

D up cc i p rcc iza sc p re rile n asu p ra felu lu i d e a p ie rd e rz b o iu l,


g en eralu l g erm an ex p u se m odul n ca re, d u p p re re a lu i, a r fi p u tu t s-l
c tig e. R ed u cn d fro n tu l d e r s rit de la lung im ea sa in iia l d e d o u m ii de
k ilo m etri la o lin ie d c lu p t de m ai p u in de o m ie dc k ilo m etri e ra u o r s fie
o p rii ru ii. C ele d o u su te dc d iv izii g erm a n e i aliate p u te a u , cu to a t
su p e rio ritate a n u m e ric a inam icu lu i, s n d e p lin e a sc a c e a s t sa rc in . S p aiu l
red u s a r fi lim ita t n um rul d iv iz iilo r p c c a re statu l m ajo r so v ie tic p u te a s le
aru n ce n lupt. W chrm acht-ul ar rm n e p c p o ziie d c ap ra re p n la lim p ezirea
situ aiei din O ccid en t. A colo ar trebui s fie p re g tit s re sp in g o ev e n tu a l
d eb arcare an g lo -sa x o n . Sau, d ac ac e a sta nu se va n lm p la n cursul an u lu i,
rep resa liile ae rie n e g erm an e, cu aju to ru l m ijlo a c e lo r tc h n ice re v o lu io n are
m p o triv a M arii B rita n ii, i-ar o b lig a pc a lia i s e v a c u e z e d e p c in su l
p rin cip ale le lor fore. O d at ev itat am en in area p c lito ra lu l fra n ce z, fro n tu l
italian ar cd ca ap ro a p e au to m at. R c ic h -u l a r ctig a astfel un lu n g rg a z p en tru
a rez o lv a p roblem a ru s, cci nu era probabil ca a n g lo -sa x o n ii, d u p p rim a lo r
n frn g cre, s m ai rev in la atac n a in te dc anul 1946. D eci, o fe n siv a h o trto are
co n tra A rm atei R o ii se va pro d u ce n p rim v ara anulu i 1945. T ie fp u n k t 38
era p en tru G erm a n ia anul 1944. D ac c a a r fi re u it s p a re z e p cric o lu l c a re se
co n cen tra asu p ra ci n cursul acestu i an, a r fi av u t n m ini v ic to ria. Jo d l m ai
asig u r c av a n taju l dc care b en cficiau p entru m o m e n t a n g lo -sa x o n ii n
rzb o iu l aerian i m aritim va fi dc sc u rt du rat. N o ile a rm e g erm a n e n cele
d o u d o m en ii erau a tt de p u te rn ice n e t ad v e rsaru l va fi nu n u m a i d ep it,
d a r c h iar d esca lifica t, aa cum sn t trib u rile slb aticc n faa a rm e lo r alb ilo r. n
urm to arele a se luni, ele vor h o tr soarta rzb o iu lu i.
R c c a p itu ln d azi e x p u n e re a lu i J o d l, c a re p e a tu n c i fc u a s u p ra
d eleg ailo r n o tri im p resia unei pled o arii pro d o m o 39, n e dm sc am a c g e n e
ra lu l g erm an o fc ca b a z a t pc re a lit i. C h ia r co n fo rm m rtu ris irilo r lui
C h u rch ill, d eb a rcarea n nordul F ranei nu ar fi fost p o sib il d a c g erm a n ii a r fi
n c c p u t s zd ro b casc p o rtu rile e n g lez e cu rac h cte lc lo r V I i V 2, n a in te a
dem arrii aciu n ii O v erlo rd 40. E ste, n m od cert, c e ea c c sc o n ta i O K W .
C n d ne gndim c E isc n h o w c r i-a lan sat tru p ele la atac u l c o n tin e n tu lu i p c d ala
d c 6 iunie i c prim u l V I a c zu t asu p ra A n g liei la 17 ale ac eleia i lu n i, ne
d m scam a de p rec izia cu carc an g lo -sa x o n ii l-au d e v a n sa t p e in am icu l lor. E ste
ad e v rat c V 2 nu a ap ru t d cc t la 3 se p tem b rie , d a r m ereu n lim ita ac elo r
a se luni pe carc Jodl le prezisese ca d ec isiv e p entru rzboi. O p tim ism u l efu lu i
m ilita r al lui H itler nu era deci n te m e ia t p c o him er.
P entru m arealul A n to n cscu , re ie e a n m od clar, d in c c c a c c to cm ai
au zise asupra v iito a re lo r intenii ale O K W c rzb o iu l p u te a s fie p ie rd u t n
d o u m oduri: ori ruii reueau s d e p e asc lin ia iretu lu i i s d ea astfe l p este
cap tot sistem ul d efen siv germ an n su d -cstu l eu ro p e an , o ri an g lo -sa x o n ii
reueau s cre eze un al d o ile a fro n t n F ra n a, sin g u ra re g iu n e a E u ro p e i u n d e
g erm anii i ateptau.
n p rim a v arian t soarta R om niei era le g at d c a G erm a n iei. S e im p u n ea
o so lid aritate c o m p let cu cci dc al T re ile a R eich . C t d esp re a d o u a ip o tez,
o rice h o lrre ap rea n c prem atur: treb u ia s se a d o p te fo rm u la w ait and
S ec41. i s sc m en in contactul cu W ash in g to n i L o n d ra , a d u g M ihai

A n to n cscu . M arealul sc dcclar dc acord. P crico lu l d c a fi in v ad ai d in to ate


p rile era n deprtat pentru m om ent. R om nia, sin g u ra su p rav ie u ito are p rin tre
statele din E uropa considerate ca v ic to rio ase la V ersaille s, era d e asem e n ea
sin g u ra cobclig eran t carc mai pstra n c n c re d e re a lui H itle r 42.
D ar sentim entul general era c scad en a fata l fu sese d o ar n d e p rtat.
T re b u ia s sc profite dc rgazul o b in u t, p en tru a p rin d e v ite z fa d c ad v e rsar,
n urm a transform rilor carc operau n interio ru l R e ie h -u lu i, nu ex istau m o tiv e
s te n c rc zi mai m ult n aliatul germ an d e c t n inam icul rus. P rin i n tre d o u
fo cu ri, nu este dc m irare c nc-am n to rs iari sp e ra n ele sp re an g lo -sa x o n i.
D ar nainte dc reluarea d isc u iilo r cu aliaii, sc p ro d u se un fap t d e o
im p o rtan capital pentru situ aia R om niei.

La 4 aprilie, sc fcur simite primele efecte. O formaie american de


bombardiere transforma oraul Ploieti i carticrcle grii din Bucurcti n ruine.
Era consecina declaraiilor fcutc de Molotov.
M inistrul dc externe sovietic som ase R o m n ia, n aju n , s ias din
rzboi. El declara, cu acceai ocazie, c U R SS nu viza n icid ecu m in te g ritatea
te rito riu lu i rom nesc sau ordinea so c ial ex isten t .
In z iu a n carc avio an ele am erica n e i fc u r a p a riia n sp a iu l ae rian
al R o m n iei, C hurchill, n faa C am erei C o m u n elo r, i C o rd ell H u li43, n tr-o
d cc la ra ic fcut presei, sc solid arizau cu d ec la ra ia o m u lu i dc sta t so v ictic.
E fcctu l m oral produs asupra R om niei fu dezastru o s. n m o m en tu l n
ca rc ruii ocu p aser deja C ern u i, c a p ita la B u c o v in e i, iar Iai, c a p ita la
M o ld o v ei su p o rta focul artileriei ci g rele, ac ea st fu rtu n c a rc se d ez l n u ia
d in ce r pro d u cea o im presie apo calip tic.
M arealul se fcu interpretul se n tim en tu lu i gen eral d e stu p o are;
C iv iliz a ia lum ii carc este v io la t a st z i dc o am en i p e ca rc n o i i-am
m e n aja t n to td ea u n a arc nevoie m ai m u lt d c c t o ric n d d e b ra e le n o a s tre , de
in im ile n o astre , dc lupta noastr i dc u n irea n o astr , sp u n e a n p ro c la m a ia
sa.
P entru R om nia, carc era n c e rc u it pc pm n t d c ru i i d e g erm a n i, se
d esch id ea un nou front - n aer. n aer dum anii notri erau a n g lo -sa x o n ii. T o t
eafo d aju l pc care se n lase ilu z ia ro m n ilo r sc p rb u e a su b b o m b e le
am cricanc. N oi ne ntrebm cu acceai n elin ite carc v a fi lin ia p c ca rc se va
facc n tln irc a trupelor am cricanc i a tru p elo r so v ie tic e , a fo st m e saju l pe
carc, n tim pul verii anului 1943 i-1 ad u se se lui A nto n cscu un m e sag e r din
p artea p u rtto ru lu i dc cuvnt al preed in telu i R ooscvclt.
C e sc schim basc ntre tim p? P entru carc m otiv W a sh in g to n i L o n d ra
voiau acum s deschid ruilor drum ul spre inim a E uro p ei?
A tu n c i c n d ru ii au a p r e c ia t c a r g u m e n te le A n g lie i i A m c r ic ii
c o n v e r tis e r n fin e R o m n ia i c e a nu sc m a i p u te a n d o i d c a ic i
n a in te c d r u m u l W a s h in g to n u lu i i L o n d re i tr e c e a o b lig a to r iu p c la
M o s c o v a , ci n c a d u s e r c o n d iiilc lo r d c a r m is tiiu p r c c iz n d c C e i T re i
M a ri e r a u d c a c o rd , p e n tru a Ic g a r a n ta s o lid a r e x e c u ta r e a :

1.

R o m n ia p r s e te a lia n a s a c u A x a ;

2.

R o m n ia r c c u n o a lc U R S S - u lu i d r e p tu l d c a a n e x a B a s a r a b ia

3.

T r u p e le r o m n e v o r fi d e z a r m a te d e A r m a ta R o ie . D a c

i B u c o v in a d c N o rd ;
R o m n ia d o r e te s p a r lic ip c la R z b o iu l m p o tr iv a G e r m a n ie i,
d iv iz iile ro m n e , r e in s tr u ite i r e c c h ip a te d e U R S S , v o r 11 p u s e
la d is p o z iia m a re a lu lu i A n to n c s c u i a lu i M a n iu .
4.

R o m n ia s c a n g a je a z s p l te a s c U R S S - u lu i 6 0 0 m ilio a n e
d e d o la r i, cu titlu l d e d e s p g u b ir i.

5.

U R S S sc o b lig s n u s c a m c s tc c e n tr e b u r ile in te r n e a le
R o m n ie i i s rc s p c c tc s tr u c t u r a sa s o c ia l .

6.

A lia ii sc a n g a je a z s a ju te R o m n ia n a - i r c c u p c r a n
to ta lita te sa u n c c a m a i m a rc p a r te te r ito r iile c e d a t e U n g a r ie i
n 1 9 4 0 .

Ju ritii M aniu i M ihai A ntoncscu s tu d ia r c u g rij tex tu l lui M o lo to v , i

socotir interesant i dem n a fi luat n seam . F iind sold at, m arealu l A n to n cscu
v o ia nu g aran ii pc hrtic, ci divizii am crican c i b rita n ic e c a re , cu restu!
d iv iz iilo r rom ne, s restab ileasc cchilibrul cu A rm ata R o ic.T rc b u ic, spuneau
cci d o i, s obinem p rec iz ri asu p ra naturii i n tin d erii p ro m isiu n ilo r pc ca re ni
lc fac ang lo -sax o n ii.
C tcva zile m ai tr/.iu, punctul dc v ed e re al m arealu lu i a fo st co n firm at
la M ad rid dc am b asad o ru l H aycs. A m erican u l pc ca re, p en tru a scp a d e
su p rav e g h erea se rv ic iilo r germ an e, l n tln ii n g arso n ie ra u n u ia d in c o la
b o rato rii si, m i cv o c o im ag in e carc m izbise n tim p u l unei cl to rii n
Italia, cu m ult n a in te dc rzboi. F cn d ascc n siu n ca V cz u v iu iu i, p riv isem
am u za t m garii care p teau pc panta v u lc an u lu i, cu o to ta l n ep sa re . Am
n c c rc a t s vorbesc am b asa d o ru lu i dc p erico lu l so vietic. D u p p riv ire a sa pe
ju m ta te resem n at, pe ju m ta te p lic tisit, m i-am d at se am a c cl co n sid era
tirad a m ea ca o p le d o arie pro dom o, n c crcn d s m o tiv ez e a titu d in e a dc
n c ju stific a t a R om niei.
M i sc p arc c gndii: nu facci atlc a m ofturi p en tru a trcc e n b arca de
sa lv are, sub pretex tu l c vei gsi acolo un cin c turbat. V g a ra n te z c nu v va
m u ca , i-am spus.
Im p ertin en a m ea m i ad u se o d cc la ra ic so le m n d in p a rte a a m b a sa
d o ru lu i. D up cl, aliaii trebuiau s fie c o n sid erai ca o a s o c ia ic ai crei
p arten eri erau in te rsch im b ab ili. E ra lip sit dc im p o rtan d ac tc ad re sai unuia
sau altuia: vorbeai n to td e a u n a cu C ci T rei. E l m i atra se a te n ia c nc n elam
n c h ip u in d u -n e c n tre R usia i S tatele U n ite a r ex ista v reo d iv e rg e n dc
ved eri asu p ra vreunei p ro b lem e anum e. A -i ar ta n en cred e re a fa d e U R S S ,
ar co n stitu i o o fens p entru C eilali Doi M ari. P en tru a se facc m ai b in e n e le s,
dl. H aycs afirm c aliaii nu puteau fi accc p ta i sau refuzai d c c t n bloc. E
m n tre b apoi d ac guv ern u l dc la B ucu reti e ra d isp u s, n a c e ste co n d iii,
s-i schim bc p o litic a extern. C o n d iiile n c a re sc n cg o c ia se n cu rsu l iernii,

nu m ai erau valabile. N u era n ev o ie s fii p rea su b til p en tru a n e le g e c


an g lo -sa x o n ii nu se m ai g ndeau la o d eb arcare n B alcan i. A vnd n v e d e re un
arm istiiu n- no u a situ aie, treb u ia s-i ac cc p i p e ru i ca sin g u ra fo r de
o c u p a ie a terito riu lu i. S in g u ra in stru c iu n e p rec is p e ca rc m i-o d d u se M ihai
A n to n escu era: s m enin ua d e sc h is spre an g lo -sa x o n i. D in p ro p ria m ea
in iiativ , p recizn d c nu vorbeam d c c t ad re fe re n d u m 44, i-am r sp u n s c
p en tru a p rsi G erm ania R o m n ia av e a nev o ie d e asig u r ri se rio a se d in p a rte a
S ta te lo r U nite. A r fi n ecesar ca p ree d in te le R o o s e v e lt, p rin tr-o d e c la ra ie
p u b lic , s se pu n g ara n t c aliaii vor co n sid era m o n a rh ia ca sin g u ra fo rm d e
sta t p o sib il , c aliaii se vo r ab in e de la o rice a m estec n tre b u rile in te rn e, c
ei v or restitu i R om niei te rito riile pe care lc p ie rd u se n 1940, d in ca u za
a titu d in ii sale antigerm ane n tim pul in te rv alu lu i d in tre ce le d o u rz b o aie .
D ac g u v e rn u l din W a sh in g to n a p re c ia c e s te n m s u r s fu rn iz e z e
B u c u retiu lu i aceste g aran ii, g u v ern u l rom n a r p u tea s ree x am in e ze p o ziia
sa n co n flict. M r. H ayes dori ctev a precizri. El m n tre b d ac d ec la ra ia
fcu t dc dl. M olotov la 3 a p rilie i n su it de C h u rch ill i C o rd ell H uli nu a r
p u te a fi co n sid erat ca o g ara n ie suficient. M ai d o rea s tie d ac m arealu l
A n to n escu era dispus s l rg e asc guvern u l su, p en tru a-1 tran sfo rm a n tr-u n
ca b in c t dc u n iu n e n aio n al, p e n tru c aliaii av eau n v ed ere p en tru to a te rile
sa telite a le G erm aniei g u v ern e de larg c o n c e n tra re d em o cratic . L a p rim a
ch e stiu n e i-am rspuns negativ; la a do u a, afirm a tiv . I-am e x p lic a t c, d ac
S tatele U n ite so coteau U n iu n ea S o v ietic ca un p a rte n e r lo ial, nu ex ista n ic i un
m o tiv p entru ca p reed in tele R o o sev elt s nu se p u n g a ra n t p en tru b u n ac re d in rus. i am a d u g at c era o cerere m o d e st d in p a rte a u n ei ri care
d ein ea , cu lin ia iretu lu i, una din ch e ile v icto riei. D l. H ay es m a s ig u r c
A rm ata R o ie a r g si m ijlocul d e a strp u n g e i a c ea st linie. D ar atu n ci
co m u n itii vo r fi stpnii su d -cstu lu i eu ro p e an , i-am r sp u n s eu. A m erican u l
n u p rea s vad vreun n eajuns n faptul c ev e n im e n te le se v o r o rien ta n a c est
sens.
D up c tev a zile, M ihai A ntoncscu m i trim ise o te leg ram , d ec la rn d u -sc dc acord cu cclc trei co n d iii pe ca rc le p u sesem . A m b asad o ru l H ay c s m i
trim ise rspuns prin D l. M id leto n c D ep artam en tu l d c S tat ac c e p ta c e re rile
n o astre. S ingurul lucru care m ai treb u ia s fie p re c iz a t era u n d e i cn d v a fi
n c h e ia t arm istiiu l ro m n . B u c u rc tiu l treb u ia d o a r s fac cu n o scu t d ec iz ia
sa dc a-i trim ite p le n ip o te n ia ru l p entru a-1 sem na. D ac g u v ern u l ro m n era
d o rn ic s-i ex pun n c o dat p unctul su dc v ed e re an g lo -sa x o n ilo r, el a r
p u tea s trim it un d eleg at la co n fc rin a carc sc in e a atu n ci la L o n d ra n tre
S tcttin iu s i A nthony E den. n orice caz, S tate le U n ite v o r re fu z a s jo a c e , n
v iito r, n n cg o cierilc cu R om nia, rolul dc g u v ern an t .
A rm istiiu l nu treb u ie av u t n v ed e re d c c t n fu n cie d c p o s ib ilita te a
d e a re z is ta pe lin ia ire tu lu i , am s c ris la B u c u rc ti, p u n n d p u n c t
n e g o c ie rilo r. A c c a st fra z fc u s rc iz b u c n c a s c d is p u ta n tre c c i d o i
A n to n e sc u . M a realu l re fu z s trim it un e m isa r la L o n d ra , p e n tru a p le d a
c a u z a R o m n ie i n a in te a lu i E d e n i S tc ttin iu s. D in p u n ctu l d c v ed e re ro m n ,
p re a in u til s sc c o n tin u e d isc u ia cu a n g lo -sa x o n ii. M ih ai A n to n c s c u v o ia s
tie d ac , n c a z dc a rm istiiu cu R o m n ia , o c c id e n ta lii v o r trim ite tru p e n

a ra n o a str , d a c se va p u te a co n ta pe un a ju to r e c o n o m ic , e tc . L a to a te
a c e s te c h e stiu n i, am erican ii se m rg in eau s r sp u n d : d a c v rei, d e s e m n a i-v p le n ip o te n ia ru l vo stru , care s n c h e ie a rm istiiu l. N u m ai lui i v o r fi
c o m u n ic a te c o n d iiile n o a stre d efin itiv e.
C u to a t respingerea p rete n iilo r ruseti d e c tre p arla m en tu l fin la n d ez,
tratativ e le n tre H elsinki i M oscova co n tin u au . M an iu i M ih ai A n to n escu
ap reciau c treb u ia s p ro fite d e aceast co n ju n ctu r p e n tru a se p u n e d ire c t n
leg tu r cu M oscova. U n succes n d isc u iile cu B u c u re tiu l a r d a n e g o c ie rilo r
de la K rem lin un m are av antaj asu p ra lui P aasik iv i. P en tru a-1 o b in e , ru ii a r
p u te a u u ra co n d iiile n ceea ce ne privete.
K rem lin u l se art m ai favorabil v ic ep ree d in te lu i C o n siliu lu i, c a re
in ea p rg h iile de com and, d ec t efului op o ziiei d e m o c ra tic e , c a re treb u ia d e
ab ia s p u n m na pc ele. D iplom aia rus este foarte e la stic i in e seam a d e
m p re ju r ri. A stfel c dl. N anu, reprezentantul n o stru la S to ck h o lm , fu ru g a t
de d -n a K o llo n ta y , a m b a sa d o a re a S o v ie te lo r, s -i d e z v lu ie lui M ih a i
A n to nescu faptul c R usia era ch iar disp u s, dac arm istiiu l v a fi se m n at, s
se rezerv e pe teritoriul rom n o zon lib er, unde u n it ile A rm atei R o ii nu
vo r fi a u to rizate s ptrund.
M ihai A ntonescu, rcnunnd la con tactu l sta b ilit cu a m b asa d o ru l H ay e s
la M adrid, din cau za contro v erselo r pe care m esajele n o a s tre le p ro v o c a se r
n tre el i m areal, i d eschise alte do u ci de c o m u n ic a ie cu L o n d ra i
W ash ington. P rin A nkara i prin B erna, el se strd u i s m e n in d ia lo g u l.
D e p artea sa, prin u l tirbcy negocia la C airo. A n g lo -sax o n ii nu m ai tiau n
sp a tele c ru ia d in tre num eroii interlocutori se afla g u v ern u l d e la B u cu reti.
T o i re p re z e n ta n ii ro m n i din str in ta te m iro se a u m a re le a c t isto ric
a fla t n p reg tire. F iec are d o rea s jo a c e un rol. E i tia u c su sin n d id c c a
a rm istiiu lu i v o rb ea u n lim bajul tn ru lu i A n to n escu . P e m o m e n tu l n frn g e rii
se p u te a face o ca rier. In tot cazu l, fiecare d o c u m e n t c a re su sin e a n e c e s ita te a
a b s o lu t de a ab a n d o n a p o litic a p ro g erm an , e ra un ja lo n p u s p e n tru v iilo r.
E n tu z ia s m u l p a c if is t c u c e ri re p e d e to a te p e r s o n a lit ile ro m n e ti d in
str in ta te . F iec are se c re d e a ce a m ai a u to riz a t s a d u c s e rv ic ii p a trie i .
D l. G afcn c u , sp re ex e m p lu , cerea un av io n p en tru a se d u c e la M o sc o v a , n
n u m e le lui M ihai A nto n escu . D ar nici c e ila li n u o m a u . F ie c a re era co n v in s
c p u te a s o b in , p en tru R o m n ia, co n d iii de a rm is tiiu n e s p e ra lc . n fa a
a c estei o fe n siv e p ac ifiste , C o n d u c to ru l se a fla d in c c n c e m ai iz o lat.
A rm ata , p a rtid u l su p o litic, ca re pn atu n ci l u rm a se cu fid e lita te , se
p re g te a s se sc u fu n d e ; nu d in tre ca d rele su b a lte rn e , ci n u m e ro i g e n e ra li se
g n d c a u , a id o m a d ip lo m a ilo r i p o litic ie n ilo r, c a v e a u i ei un rol d e ju c a t
n n frn g c re . P roblem ele de contiin erau lesne de rezo lv at. F orm al, co m an
dantul arm atei era regele. El era cel cruia i sc ju rase cre d in i suveranul acesta era secretul lui P o lic h in c lle 45 - era de m ult de p artea g rupului M aniu.
G en e ra lu l S ntescu , eful casei m ilita re re g a le , lu a se co n d u c e re a
m ilita rilo r antian to n escicn i. G eneralul D m cean u , fo st ag h io ta n t reg a l,
co n d u c ea in triga. Sub d iferite p retexte, co m an d a p e fro n t era re tra s g e n e ra lilo r
care erau lipsii de sim politic; aceasta voia s zic: cre d in c io i m a realu lu i.
L o cu l lo r era luat de oam eni gata s se d eso lid a riz ez e d e av e n tu ra p ro n az ist .

n faa ac estei m ainaii, A n lo n cscu se gsea fr ap rare. C a ra ctcru l su


a u to ritar nu a r fi co n c ep u t n ic io d at c cei care l a s c u lta se r p n atu n ci cn d
nu era d e c t un o fie r p rintre ce ila li, ar fi pu tu t s n u i se su p u n acu m , c n d el
e ra eful. M ihai A ntonescu, co lab o rato ru l su cel m ai ap ro p ia t, se strd u ia cu
fo lo s s i d escu raje ze p e m em brii guvern u lu i. El nu n c e ta s re p e te fiec ru ia ,
se p arat, c d ez ap ro b p o litica m arealu lu i, c ac ea sta nu p u te a s d u c d e c t la
c a ta stro f , etc. n faa d ip lo m ailo r strin i, pe care i p rim e a n fiecare m a ri,
in e a o ex p u n e re asem ntoare. C o n sid era util s se tie n strin ta te c t de
d o rn ic era el s ncheie, arm istiiu l.
n R o m n ia, c a i n c e le lalte ri latine, ce se o p te te n n a lta so c ie ta te
co b o a r ca o lovitur, sub form de avalan, n m arele p u b lic . P re re a c fr
n c p n a re a m arealului ara a r fi fo st de m ult n ta b ra n v in g to rilo r, c tig a
n ficcare zi cercuri lot mai largi. A tunci cnd rad io M o sc o v a l d e c la r pe
M ih ai A n to n escu crim inal de rzboi, iar B B C -ul re lu te rm en ii em isiu n ii
so v ie tic e , n e b u n ia v ic e p re e d in te lu i C o n siliu lu i a ju n se la p a ro x ism . C u
elo cv e n a sa de av o c at de curte cu ju ri, el pleda, n faa o ricu i era d isp u s s l
a scu lte, p ro p ria sa cauz. C o lab o rato rii si p rim ir in stru c iu n i s m o d ific e
d iferite p ro ce se-v erb ale ale n tre v e d e rilo r cu p erso n aliti strin e. L e m ai d ic ta
i a lte le n o i, am in tin d u -i d eo d a t d isc u ii pe care le ev o c ase cu an i n urm .
A stfel, el i-ar fi co n ju rat p e germ an i s nu atace R u sia; el a r fi p ro te sta t
m p o triv a d ec la ra ie i de rzboi fcut S tatelor U n ite, etc. M ihai A n to n escu
n to c m e a dosaru l p rocesului su.
U rm ndu-i exem plul, cei mai m uli m em bri ai cab in etu lu i erau n
cu tarea unui alibi. Am vzut atm osfera din Italia, n ain te de cd erea lui
M ussolini. Un dictator se prbuete cnd garda pretorian46 i refu z ascu ltarea.
C o n d u cto ru l era am en in at de acelai risc.
L a 12 m ai, C ei T rei M ari ad re sa r un u ltim a tu m rilo r s a te lite .
R sp u n su l m a re alu lu i, pe c a re M ihai A ntonescu l tran sm ite a la L o n d ra, p rin
le g aia n o a str d e la B erna, su sin ea c:
1. R o m n ia nu p u rtase nicio d at rzboi m potriva A n g liei i S tate lo r U n ite.
Istoric v orbind, ca avu sese n to td ea u n a sentim ente p rie te n e ti fa d e ce le d o u
ri.
2. R o m n ia nu pu rta un rzb o i partizan contra R u siei. S o ld aii se luptau
n u m ai pentru a-i ap ra ara i p entru a rectiga p ro v in c iile p ie rd u te n urm a
ag resiu n ii so v ietice din 1940.
M ihai A ntonescu ar fi v ru t s adreseze i un cu v n t M o sc o v ei, d a r
m arealu l sc o p u se form al la ac ea st idee.

CAPITOLUL X

U ltim a b tlie

L a 6 iunie, n ziua cnd an g lo -sa x o n ii au a ru n c a t un p o d n tre M area


B ritan ic i co n tin cn t, dcb arcn d pe co a sta norm and, to a te p u n ile n tre ce le
d o u te n d in e p o litice ro m n eti au fo st rupte. M an iu c o n sid e ra c reu ita
aciu n ii aliate ad u c ea un arg u m e n t d ec isiv tezei sale. E a d em o n stra, c e lo r ca re
n c nu n e le g ea u c G erm ania p ie rd u se rzb o iu l p e to a te fro n tu rile. D e aci
n a in te treb u ia s se p rec ip itc d ez n o d m n tu l i s se tre a c c t d e rep e d e n
tab ra n v in g to rilo r. P o ziia ju rid ic a R o m n iei a r fi fo st in c o m p arab il m ai
b u n d ac c a s-ar fi p rez en ta t ca Italia la co n fe rin a d e p a c e n ca lita te de
co b e lig cran t. O are nu era o crim m p o triv a rii s te n c p n e z i s rm i
altu ri dc o G erm a n ie virtual n v in s ? M arealu l trg e a din a c e a s ' situ aie
co n clu zii total d iferite . D ac se felicita , c a i M aniu, p e n tru d e sc h id e re a celu i
de al d o ile a front, o fcea p en tru c, dn d an g lo -sa x o n ilo r a n se d c a ctig a
rzb o iu l n E u ro p a , le red u c ea tot a tt pe ce le ale ru ilo r. D e acu m n a in te ,
v ic to ria nu va m ai fi exclusiv so v ietic. P en tru ca ea s d ev in o cc id en tal,
ruii treb u iau m p ied ic ai s m earg p rea d ep a rte i p rea rep e d e. n co n sec in ,
ce ea ce a r n se m n a n tr-a d e v r o crim , ar fi s ru in ezi p rea d ev re m e fro n tu l d e
r s rit al R e ic h -u lu i. O d efe ciu n e im ed iat a R o m n iei a r av e a d re p t re z u lta t
esen ial n t rire a p o ziie i R usiei fa dc ceila li D oi M ari. M a n iu nu e ra d e loc
co n v in s dc te m ein icia p unctului dc v ed e re al lui A n to n escu . D u p d n su l,
C o n d u cto ru l ar fi com is o grav g re e a l aliin d ara sa la o p u te re ca rc
p ie rd e a rz b o iu l. E rrare hum anum est, p e rse v e ra re ... 47. S in g u ru l m od d e a
o b in e iertarea era s se n c h c ie arm istiiu l fr a p ie rd e un m o m en t. A ltfel,
p o p o ru l rom n l-ar fi co n sid erat, d u p ex em p lu l M o sc o v ei, un crim in al d e
rzb o i. M aniu e x p u se to ate acestea m a re alu lu i, fr a-1 m en aja. E l l av e rtiz
d e asem en ea c d ac va refu za s trag c o n c lu z ii ca re se im p u n e a, el, M an iu ,
sc va v ed ea o b lig a i s n tre b u in e z e to a te m ijlc acele p e n tru a sa lv a ara. V
d ai seam a c v o rb ii m ai cu rn d ca e f al col >nei a c in c e a , d e c t c a e f al
o p o ziie i ? , l n tre b A ntoncscu. m i asum to ate risc u rile a titu d in ii m ele ,
rsp u n se b trn u l d em o crat. i eu mi-1 asum pe al m e u , re p lic m arealu l.
M ih ai A nto n escu interv en i p en tru a-i ca lm a p e cei d o i ad v e rsari. M a realu l,
ex p lic el, cre zu se c i n d e p lin e te d ato ria, o p u n n d u -se n a in t rii ru se spre
in im a co n tin en tu lu i. S e g n d ise ch iar c an g lo -sa x o n ii e ra u ta c it d e aco rd cu
p o litic a sa. P c ac e a st b az fuseser in iiate nego cieri cu a lia ii, av n d d re p t

sco p s-i co n v in g s dcbarce n P en in su la B alcanic. i p en tru c efo rtu rile


an g lo -sa x o n e se n d rep tau spre o alt p arte a co n tin en tu lu i, treb u ia s se ad m it
c p o sib ilita te a unei aciuni n P eninsula B alcanic e ra e x c lu s d efin itiv .
n B a lc an i, p rez en a an g lo -sa x o n ilo r nu se m a n ifesta d c c t p rin b o m b a r
d am en te m a siv e , mai elocvente d c c t o rice lim baj. O fe n siv a a e ria n m p o triv a
R o m n ie i d em o n stra c L ondra i W ashingtonul d oreau s fie rid ic a t b a rie ra
ca re m p ie d ic a a rm a ta ru s s n a in te z e , cci a ltfe l, d e c e o sl b e a u ?
C o n d u cto rii m ic ilo r p opoare nu aveau dreptul s se n f ie z e d re p t ce n zo ri ai
p o liticii c e lo r m ari. D ac anglo -sax o n ii vor s uureze n a in ta re a ru sea sc sp re
cen tru l E u ro p ei e sig u r c ei au p rim it la T eheran sau n a lt p arte, se rio a se
g aran ii d c la U n iu n ea S ovictic. S te ndoieti a r n se m n a s-i co n sid eri
im b ecili. E i sn t im becili, strig m arealul, i toi cei c a re se n c re d n
S talin sn t n ite im becili. N u era o ap reciere care s-i flateze, nici p e n tru
M aniu, nici p en tru M ihai A ntonescu. D ar m arealul rm n ea ferm c o n v in s c
punctul su dc ved ere era singurul valabil. M ai e x ista o an s, ca jo n c iu n e a
n tre arm a tele n v in g to rilo r s sc fac pe teritoriul R o m n iei. A ce ast an s
m erita s fie p u s n jo c . A o fi exclus, a r fi fost o crim , d u p cum a r fi fo st un
act crim in al s slb eti frontul an ti-so v ietic. M aniu, cu un sim al u m o ru lu i ce
nu-1 ca racteriza , trase con clu zia urm toare: R eciproc, ne acu zm d e in te n ii
crim in ale. S c p are c este singurul p u n c t cu privire la c a re sn tem d e ac o rd .
D c ac ea st dat, dezacordul nu rm ase doar verb al. E l se trad u se n acte.
L a 10 iu n ie , M aniu, ca e f al p artid u lu i n aional: r n c sc , m p re u n cu
p a rtid e le c o n s id e ra te dem o cratice d c c tre U n iu n ea S o v ictic : p a rtid u l
co m u n ist, partid u l social-dem ocrat i partidul liberal form au blocul d em o cratic.
N o u a o rg an iz aie p o litic h otr s-l rstoarne pe A n to n escu p rin fo r . O
teleg ram trim is p rinului tirbcy i pun ea la curent p e aliai cu p ro ie c te le lui
M aniu..
D ata lo v itu rii dc stat era fixat p en tru sm bt 2 6 au g u st. P en tru a u u ra
sa rc in a blocu lu i dem ocratic, an glo-saxonii trebuiau s b o m b a rd e ze a n u m ite
o b iectiv e din B ucurcti. T elegram a lui M aniu furniza to a te d e ta liile n ec esare
id e n tificrii lor. E ra vorba, n prim ul rn d , de b rcilc p c ca rc le o cu p au tru p ele
g erm ane.
T eleg ram a mai cerca ca aciu n ea opoziiei s sc sin c ro n ize ze cu o
o fen siv m asiv sovietic m potriva frontului inut dc tru p ele n o a s tre m p re u n
cu W c h rm ac h t-u l, pentru a nim ici re z iste n a germ anilor i a lui A n to n escu n
in terio r. T rei uniti dc trupe ae ro p u rta te sovictice sau an g lo -sa x o n e erau
co n sid erate n d e stu l to are .
C o n se c v e n t cu -el n su i, m arealul aranja totul p en tru o rg a n iz a re a
ap rrii pc lin ia iretului. A ceast lin ie, n lungim e d e a p tez ec i d c k ilo m etri,
era m rg in it la rs rit d c D unre i delta sa, iar la ap u s d c C arp ai. E a n u p u te a
s fie fo rat d c c t n tre m area bucl a D unrii i m un i. P e flan cu l su d rep t,
flu v iu l, n a in te dc a sc m pri n trei b rae, carc fo rm e az d elta, to ta lm e n te
im p ro p rie o p e ra iilo r m ilitare. T rav ersarea sa pune acelea i p ro b lem e ca i o
d eb arcare. F lan cu l stng este ap rat dc un obstacol n atu ral, d c n e tre c u t,
C arp aii. D ar c h ia r intervalul dc aptczcci dc kilom etri, cu p d u ri i co lin e,
o fer p o sib ilit i de aprare apreciabile.

F cldm arealul von M ackcnscn a d ec la ra t c acea lin ie nu p u tea fi cu cerit


n 1917. E l o atac a din sp re sud. E ra la fel d c u o r d e a p ra t m p o triv a unui
atac an t carc v en ea din nord. n a fa r d e acea sta , lin ia fu sese p u te rn ic fo rtificat
i m arealu l nu se n d o ia c v a p u tea b lo c a d efin itiv A rm ata R o ie. D o u zeci de
d iv izii ale W ch rm ac h t-u lu i se gseau n n o rd , n B asarab ia. E le treb u iau s se
re tra g pe acea linie, d ac ruii n c e rc a u s e lim in e in trn d u l m o ld o v e n esc,
in u t dc coaliia g erm an o -ro m n . A a cum p rev zu se Jo d l, o fe n siv a ru s din
n o rd u l m la tin ilo r P rip e tu lu i sc d e c la n a se en erg ic. V itc b sk a fo st p rim a
c u c crire a atac an ilo r, apoi czu r i M og h ilcv , M in sk , O rei, B a ra n o v ic i,
B rest-L ito v sk , V iln a ,P in sk , G rodno.
A rm ata R o ie re c u c c re a lo c a lit ile c a rc fig u ra u n 1941 p e lista
v ic to riilo r g erm ane. n centrul fro n tu lu i, V istu la era in u t ferm d c g e rm a n i, cu
toat rev o lta g en e ralu lu i B or, la V arovia. E x tin d e re a o fen siv e i sp re su d , n
d irec ia L cm bcrg, p re a im inent. F icc arc su c cc s so v ie tic era resim it de
m areal, asem en ea unui co m an d an t de v ap o r ca re ved e cum u rc ap a n cal.
P en tru a-1 co n so la, nu ex ista nim ic altce v a d c c t cu rsu l fav o rab il p e c a rc l lua
ac iu n c a an g lo -sa x o n n F rana. N u au luat d rum u l cel m ai sc u rt , sp u n ea
d n su l, ca lcu ln d pe h arta E uropei d istan a d in tre C acn i G ala i. S sperm
totui c vor sosi la tim p.
N e lin i tit i n e h o t rt, M ihai A n to n e s c u e ra n c u ta re a u n ei so lu ii d e
c o m p ro m is. D in tre c e le c a re i fu se se r p ro p u se el a le se u n a c a re p re a s
a ib av a n ta ju l de a -i sa tisfa c c , n a c e la i tim p, p e m a re a l i o p o z iia .
C o n d uctorul era d c n ec lin tit n hotrrca dc a co n tin u a lu p ta. T reb u iau s-l
lase pc accast poziie. M ihai A ntonescu se n tre b a dac n tr-a d e v r pen tru a
aju n g e n tabra a lia ilo r era n ecesar s m earg acolo cu arm e i b ag aje. F rana
sc d eclarase p rezent cu un sin g u r om , generalu l dc G au lle. P o lo n ia, cu un
g uvern fantom . L a fel G rccia, O landa, B elgia, ctc. El sc g n d e a c R o m n ia
treb u ie s se inspire din aceste exem ple. R egele, efii o p o ziie i i v reo d ou
d iv izii, dup cc a r fi fcut pe teritoriu o lovitur de sta t p rin rad io , s-ar retrag e
sp re Iu goslavia. D rum ul era liber. T erito riu l s rb c a rc m rg in ea fro n tiera noastr
era co n tro lat dc p artizan ii lui T ito. D evenit dizid en t p en tru n oul g u v ern al
regelui M ihai, d a r urm at d c grosul arm atei, m arealu l a r fi co n tin u at lu p ta pe
terito riul naional. M ihai A ntoncscu era ferm ecat d c accast so lu ie. E a i p rea
destu l dc n d rzn ea, destul dc fantezist i destul dc g reu d c realizat, deci
d em n de a fi luat n considerare. D esigur, pentru a d a m ai m ult g reu tate
g u v ern ului M ajestii Sale, cl era h o trt s l u rm eze p e R ege.
L a 27 iu lie, L cm bcrg la sud, B y alisto k n ccn tru i D u n ab o rg n n o rd
cd cau n m in ilc ruilor. n dou zcci i p atru dc ore ru ii o cu p a u Ja ro sla w i
P rszcm y sl, dep in d astfel L em bcrgul cu m ai m ult d c o su t d e k ilo m etri i
ap ro p iin d u -sc , am en in to ri, dc C arp ai. S un ase ora p en tru cap u l n o stru de p o d
m oldav. R e trag e re a sp re lin ia iretu lu i era inevitabil.
F u h rcr-u l av e a m otive s sc n c re a d n P ro v id en . P rin tre cci cc asista u
la co n fc rin a dc la 2 0 iu lie 1944, n m ijlo cu l c ro ra ex p lo d b o m b a lui von
S tau ffcn b crg , sc nu m rau patru m ori, toi aezai n ju ru l lui H itle r. M ai n ti
sten o g rafu l su, ca rc nu era aez at la m asa p rin cip al . l in sta la se r n sp a tele
scau n u lu i F iih rcr-u lu i, carc prezid a co n fe rin a din cap u l m esei. E l m u rise p e

loc. P rim u l a g h io ta n t al F iih rcr-u lu i, g en e ralu l S c h m u n d t, a e z a t la s tn g a


c a n c e la ru lu i, p e n tru a -i da to a te d o c u m e n te le d e c a re a r fi a v u t n e v o ie n
tim p u l c o n fe rin e i, m uri din c a u z a r n ilo r, c a i c o lo n e lu l B ra n d t, c e l c e
s t te a v iz av i d e S ch m u n d t i c a i v e c in u l a c e s tu ia d in u rm , g e n e ra lu l
K artc n . S e p u te a deci co n c h id e c e fe c tu l b o m b e i fu s e se s u fic ie n t d e p u te rn ic
p en tru a o m o r pe H itle r i p e rso a n e le ca re se g sea u n in te rio ru l u n u i ce rc
av n d o raz d e doi sau trei m e tri i d re p t c e n tru lo c u l p e c a re l o c u p a
c a n c e la ru l, a d ic ste n o g rafu l i ce le d o u p e rso a n e a fla te la s tn g a i la
d re a p ta sa. S -a r fi p u tu t n u m ra a se m o ri. N u e ra u d e c t p atru . i ia t d e ce:
a u to ru l a te n ta tu lu i, colo n elu l von S ta u ffe n b e rg , a e z a t n tre H itle r i co lo n e lu l
B ra n d t, p r s is e ca m e ra n ain te d c ex p lo zie . H itle r a s c u lta s e ra p o rtu l a s u p ra
re z e rv e lo r i a su p ra n tre b u in rii ce u rm a s li sc d e a , f r s rid ic e n ic i o
o b ie c ie . P ro b le m a pe c a re c o n fe rin a i p ro p u n e a s o re z o lv e e ra a c e e a d e a
ti c te u n it i p u te a s an g a je ze R e ic h -u l n c o n tra -o fe n s iv a p ro ie c ta t n
F ra n a fr s se ex p u n unor g rav e su rp riz e p e fro n tu l d e r s rit. G e n e ra lu l
Jo d l s u sin e a c treb u iau s-i asu m e to a te risc u rile i c o m b te a cu v e h e m e n
p u n c tu l d e v e d e re al ca m a ra zilo r si ca re p re tin d e a u c fro n tu l p rin c ip a l al
G e rm a n ic i r m n e a fro n tu l de rs rit. L a c e l la lt c a p t al n c p e rii, p e zid ,
v iz a v i d c H itle r se a fla o m are h a rt a E u ro p e i. P e n tru a -i fa c e c u n o s c u t
h o t rre a , F iih rer-u l se rid ic , strb tu c a m e ra i se a e z n fa a a c e s te i h ri.
C o n lra -a ta c u l g erm a n treb u ia s-i a ru n c e p e a n g lo -sa x o n i n m a re , n d o u
s p tm n i. C h ia r d a c n ac e a st p e rio a d o fe n siv a so v ie tic se in te n sific a , e a
n u p u te a s o b in n im ic d ec isiv , c ci a tta tim p c t W e h rm a c h t-u l p s tra
p o ziiile sa le n rile b altic e i in trn d u l m o ld av , o ric e n a in ta re sp re G e rm a n ia
p rin c c n tru , strb tn d P o lo n ia, p re a a v e n tu ro a s s ta tu lu i m a jo r so v ie tic .
O K W b e n e fic ia deci de u n rgaz su fic ie n t p e n tru o a c iu n e h o t rto a re n v est.
A b ia d u p ce a c e a st ac iu n e a r fi fo st d u s la b u n sfrit, se v o r p u n e
p ro b le m e le re g ru p rii fo relo r n r s rit, cu o e v e n tu a l re p lie re n P ru s ia
O rie n ta l i p e lin ia iretu lu i. H itle r tocm ai p u n ea d e g e tu l p e h a rt , p c lo cu l
ac estci lin ii, c n d b o m b a ex p lo d . C n d i-a re v e n it n sim iri, e ra a p ro a p e
gol. A cru l d e p la sa t dc ex p lo zie l d e sp u ia se i l p ro ie c ta s e n a fa ra b a r c ii.
F aa sa p s tra n c u rm a cto rv a lovituri. M n a sa d re a p t , p e c a re n m o m e n tu l
e x p lo z ie i o in u s e p c lin ia ire tu lu i e ra b a n d a ja t . A ju n s la a c c s t p u n c t al
p o v e s tirii, el sc opri b ru sc i, fr nici o le g tu r l n tre b p c A n to n e s c u , p e
un ton a m e n in to r: S n tci sau nu h o t rt s r m n c i a l tu ri d e G e rm a n ia , d a
sau nu ? n a in te dc a d a un rsp u n s p rec is, a a cu m p re tin d e a H itle r,
m a re alu l v o ia s l m u reasc u rm to a re le p atru p u n cte:
1. G erm a n ia era n m sur s furn izeze R o m n iei aju to ru l m ilita r p e n tru ca
lin ia ire tu lu i s poat fi m eninut ?
2. G erm a n ia e ra capabil s p u n la d isp o z iia R o m n ie i aju to ru l ae rian
n ecesar p en tru a p rarea teritoriului su m p o triv a o fen siv e i a v ia ie i a lia te ?
3. G erm a n ia avea p o sib ilita tea s fu rn izeze R o m n ie i m a teria lu l n e c e sa r
p en tru a n lo c u i in stalaiile in d u striale d istru se de b o m b a rd a m en te ?
4. G erm a n ia era n stare s asig u re R om niei sp rijin u l m ilita r i p o litic
n eccsar p en tru rec u cerirea fro n tierelo r sale din 1938 ?

A b ia d u p ce v a p rim i rsp u n su l la fiec are d in a c e ste n tre b ri, el va fi n


situ aia d e a-i r sp u n d e lu i H itler: d a sau nu. C a i cum A n to n escu n -ar fi
v o rb it, H itle r i u rm p o v estirea . E l fcu p ro ce su l W e h rm a c h t-u lu i, c a re nu
era , n fond, d ec t p ro cesu l n o b ilim ii g erm a n e. A ceast c la s n u se p u te a
c o n s o la c i-a p ie rd u t p riv ile g iile . E a a r fi fo st m e re u o s til n a io n a l so cialism u lu i. O rb it d c ur, nu ez ita se s lo v easc, atu n ci c n d G erm a n ia av e a
cea m ai m are n e v o ie d c F iih rer-u l su. P en tru a-i re c p ta p riv ile g iile ,
n o b ilim ea se ar tase n to td e a u n a g ala s lu c re ze p en tru in am ic. A stfel, b aro n u l
F ritsch , astfel von B lo m b erg , n trecu t, v on B o ck , von K liige, v o n W itzleb cn ,
von M anstein i a lte nu m e d ev e n ite v estite n tim p u l r z b o iu lu i c e lu i d e al
T re ile a R cich. C nd un o fie r se p rez in t von, eu su b n e le g trd to r ,
d ec la r H itler. V on K esselrin g , care c o m an d a n Italia i von R u n d ste d t, ca re
fu sese n v e stit la co m an d a m en tu l d in F ran a, fceau o a re e x c e p ie ? D a, ac etia
erau singurii. A nto n escu interveni p entru vo n M anstein i von L iszt. E i au
co m is g ree li g rav e , rsp u n se H itler. P o ate , sp u se m a re alu l, d ar ac etia
sn t so ldai. H itle r p ro m ise s e x a m in e ze p erso n a l ca zu rile lo r. V o n L isz t, cel
mai p rusac d intre prusaci, era i el p e lista lor ? A tunci, era n tre g u l W eh rm ach t.
A nto n escu se g n d e a c d ac H itle r p u n e n ap lica re p la n u rile sa le d e
ep u rare, a a cum le an u n ase , n u m ru l v ic tim c lo r p u te a s c o n c u reze cu
p ie rd e rile g erm an e d e p e front. F a m iliile p riz o n ie rilo r de rz b o i, p en tru fap tu l
c ascu ltau e m isiu n ile rad io a le d u m a n u lu i, n sp e ra n a de a a fla n u m e le c e lo r
ap ro p iai, trebuiau s fie su p rim ate. E le rsp n d e au n o u ti d e fe tiste , a scu ltate
la B B C . C ei c a re nu m ai m e ritau o ste n e a la d e a fi h rn ii, b trn ii, treb u iau s
fie tratai ca e p te lu l d a n e z 48 care c o n s u m a d o u cin c im i d in c a lo riile n ec esare
o m u lu i. n tr-u n u l din p a ra d o x u rile sale, B e rn a rd S h a w 49 a firm c n u m ai c a n i
b alii a r ucide cu un scop: s-i d ev o re ze v ic tim e le . D ra m a tu rg u l sc o ia n (sic !)
nu l p re v z u se p e H itle r. A poi a u rm at e x p u n e re a m ilita r 50 O fe n siv a g erm a n
n F ra n a sc d e s f u ra c o n fo rm p re v e d e rilo r. W e h rm a c h t-u l e ra p e p u n c tu l d e
a n c e rc u i tru p e le am e ric a n e . C e ru l n n o r a t le a n u la a c e s to ra d in u rm
su p e rio ritate a aerian. A tunci, n c un efo rt i H itle r a r o b in e c e a m ai fru m o as
v ic to rie a sa. F tihrcr-ul an u n a in trarea fo arte a p ro p ia t n ac iu n e a unei arm e,
d c d ep arte m u lt m ai p u te rn ic d ec t V I . F ap tu l c n tre c e re a n tre p u n ere a n
ac iu n e a arm e lo r V i d eb a rcare fu sese c tig a l d e inam ic nu co n stitu ia , d u p
p re re a sa, nici un n ea ju n s, din m o m en t ce o p era iu n ea c a re treb u ia s a ru n c e
p e an g lo -sax o n i a fa r d in F ran a era pe d rum ul c e l bun. S u rp riz a d e c isiv se va
p ro d u ce de d ata a c e a sta n p rim v ara u rm to are. n a fa r d e a rm a secret
an u n at d eja, H itle r m ai vorbea n c de o alta. F o lo sire a sa nu e ra p o sib il
d e c t n p rim v ara v iito are, d eo a rece p ro d u c ia sa p e sc ar in d u stria l nu va
d eb u ta d ec t la n c e p u tu l lui sep tem b rie. E ra o arm d e in fa n te rie , a crei
a p a riie va sch im b a rad ic al d atele ch im ic i m o d ern e. P en tru n tre b u in a re a sa,
e ra n ec esar ca te m p eratu ra n o ctu rn s nu co b o a re su b c in c i g ra d e C elsiu s.
O am enii tiu c aeru l p e ca re l re sp ir se p o ate tran sfo rm a n a rm a cea m ai
red u ta b il a isto riei , spuse H itler ca o co n c lu z ie la e x p u n e re a sa asu p ra
v iito ru lu i. D a r n a in te de a p o te o z a v ic to r ie i fin a le , tre b u ia u re z o lv a te
p ro b lem ele im ediate. A a cum se prev zu se, ruii d ec la n ase r a tac u l m p o triv a
p o z iiilo r germ ane n rile baltice. K aunas fu sese cucerit. R ig a e ra am en in at.

B a ltica form a o m arc in terio ar germ an. O K W -ul v a d ec id e , la m o m e n tu l


p o triv it d ac tru p ele trebuiau s ev a cu e ze capul d e pod b altic sau s co n tin u e
s-l apere. P o ziiile g erm an o -ro m n e din intrndul m o ld av rm n eau sg ea ta
cea m ai n a in ta t spre rsrit. E le depeau cu cin ci su te d e k ilo m etri, n lin ie
aerian , cen tru l frontului i vor constitu i, fr nici o n d o ia l - d e altfel
re c u n o ate re a aerian d etectase m icri de trupe ru seti sp re sud - ap ro p ia tu l
o b ie ctiv al A rm atei R oii. C auznd p ierderi grele in a m icu lu i, c o a liz a ii se v o r
retrag e pc lin ia iretului. P entru a sprijin i aceast retrag e re , W e h rm ac h t-u l
p reg tea o o fen siv n centrul frontului, pe V istula. A stfel, ru ii a r fi o b lig a i
s-i rein rezerv ele p c a c cst teatru dc operaiuni.
A n to n c sc u o b se rv c G erm a n ia retrsese d in R o m n ia a p ro a p e n
to ta lita te d iv iz iile sale b lin d a te , c a rc fuseser fo lo site p e n tru re c tific rile
fro n tu lu i d c Ia nord de Iai. C um R o m n ia nu d isp u n e a d e u n it i p e n tru a le
n lo c u i, ru ii a r b e n e fic ia d e un av a n ta j co n sid erab il n c a m p a n iile v iito are.
E ra d e c i a b s o lu t n e c e sa r c a R e ic h -u l s deplaseze p e fro n tu l ro m n c e l p u in
d o u d in d iv iz iile sale blin d ate. H itle r nu m p rte a a c c s t p u n c t d e v ed e re.
A rm a ta R o ie c o n c e n tra se a p ro a p e to ta litate a b lin d a te lo r sa le n P o lo n ia . n
M o ld o v a , e a nu d isp u n e a d c c t d c o fo arte sla b s u p e rio r ita te a s u p ra
c o a liz a ilo r 51.
N u e x ista nici o raiu n e n a dispersa u n it ile d e ta n cu ri, p e care
G erm an ia era o b lig a t s le u tilizeze cu o strict eco n o m ie. C um n R o m n ia nu
se p u n ea p ro b lem a p strrii p o ziiilo r n ain tate ci a re tra g e rii p e o lin ie
d efe n siv , m ijlo acele dc ca re se disp u n ea pc loc e ra u su ficien te . F o rtific a iile
fix e d c p c lin ia iretu lu i vo r su p lin i, de altfel, fo rtific a iile m o b ile a le
tan cu rilor.
O
alt problem l preocupa pc H itler. T u rcia tocm ai rupsese relaiile
d ip lo m atice cu R cich-ul. n urm a nfrngerii anglo-saxonilor n F ran a, treb u iau
s se atep te la o concentrare a forelor aliate n O rientul A propiat. C a u rm are,
controlul asupra M rii N egre trebuia s fie ntrit. Singurul m ijloc de care se
d ispunea era L uftw afe.
D obrogea i litoralul bulgar trebuiau s fie transfo rm ate n baze d c aciu n e
m p o triv a T u rciei. Ca m sur preventiv, trebuiau m in ate apele S trm to rilo r.. n
fine, S tukas-urile trebuiau s interzic vapoarelor inam icc ptru n d erea n M area
N eagr.
T ransportul de subm arine pe cale terestr spre C o n stan a i V arna trebuia
s form eze obiectul unui studiu spccial. H itler s-ar fi o p rit, p entru m om ent, la
soluia cea mai sim pl: dc a m onta undeva, pc cursul su p erio r al D unrii
m aritim e, un antier pentru a asam bla piesele d etaate sosite din G erm ania.
D esigur, p rezena ruilor pe fluviu, n Basarabia, de carc trebuia n curnd s sc
in seam a, constituia un grav incovenient. D ar H itler era co n v in s c tehnicienii
germ ani vor gsi o soluie. Pe plan politic, R om nia treb u ia s rup im ediat
relaiile diplom atice cu T urcia. Cnd pregtirile dc atac vor fi term inate, statele
p actu lu i trip a rtit i vo r declara rzboi. D ilem a n faa creia se g se a astfel
A n to n escu era dilem a politicii sale. A sc asocia cu G erm a n ia p en tru a m p ied ic a
o ev e n tu a l aciu n e an g lo -sax o n n B alcani ar fi n se m n a t s ren u n e la o an s
d c salv are a rii sale. T ocm ai cl, ca re sc sLrduise n to td e a u n a s u u rez e o

ac iu n e aliat n p en in su l . E l v o ia d eci cu o rice p re s se o p u n e x ig e n e lo r tui


H itler. D ar sub ca re p rete x t ? S inv o ce alian a trad iio n al tu rco -ro m n - n
fond, o alian n d rep tat ch iar de la n c ep u tu rile sale, co n tra G erm an iei - e ra
un arg u m en t p rea slab. El m rturisea c aproape strig ase E u rd k a S2, atu n ci c n d
a g sit-o . E ra o in v e n ie , p u r i sim p lu , d a r d e s tin a t a -i se rv i c a u z a .
A m b asadorul T u rc ie i la B u c u reti, p retin d ea el, a r fi f c u t a lu z ii c a re nu lsau
s su b ziste nici un ec h iv o c asu p ra in ten iei A n k arei d e a n c h e ia un p a c t d e
n ea g resiu n e cu R o m n ia. A cesta nu era n ec esar, cci te x tele se m n ate n trec u t
d c tu rci i rom ni ec h iv alau cu un asem en ea pact. D ar Ism e t InOnii se g n d e a s
tearg efectul p ro d u s de ru p erea re la iilo r cu G erm a n ia i s re sta b ile a sc
ec h ilib ru l, lc g n d u -se p rin tr-u n nou tra ta t cu R om n ia. A m b asad o ru l T u rc ie i
i-ar fi c o m u n ica t lui A ntonescu faptul c aceast ru p ere a re la iilo r c o n stitu ia
lim ita c o n c esiilo r pc care ara sa le p u te a face an g lo -sa x o n ilo r. T u rc ia a r fi
form al d esis s nu p articip e la rzb o iu l co n tra G erm a n iei. N -a r fi m ai b in e,
p en tru m o m en t cel p u in , s se n eg o cieze cu A n k ara ? D ac Ism et InOnti v o ia
s e v ite rz b o iu l, dc ce s fie a n tre n a t fr voia sa i s se p ro v o ac e, p rin tr-u n
act in u til, o ac iu n e aliat n B alcani ? i, sem n n d u -se ev e n tu a l un p a c t d e
n ea g resiu n e tu rco -ro m n , nu s-ar crc a o stare dc te n siu n e n tre M o sco v a i
A n k ara din ca re s-a r p u te a sc o ate b en e ficii in e stim ab ile ? A ju n s la a c e s t p u n c t
al p le d o ariei sa le, m arealul co n sid er m om entul p ro p ic e p e n tru a so n d a
g n d u rilc in tim e ale lui H itler. n ce m su r co n ta el p e o e v e n tu a l c riz n tre
ru i i an g lo -sa x o n i ? T urcii aliin d u -se cu m in e, in am ic al U n iu n ii S o v ietice ,
L o n d ra su sin n d din to ate p u te rile sale O m ul b o ln a v al B o s fo ru lu i ; v
g n d ii c nu va fi p o sib il s se p ro v o ac e o te n siu n e n tre C h u rc h ill i S talin ? ,
n tre b el. H itler d ec la r , d ar fr c o n v in g ere, c nu p u te a m p rt i p u n ctu l d e
v ed ere al lui A n to n cscu . F orm al, cl in sist p entru ca g u v ern u l ro m n s
reex am in e ze ch e stiu n ea, d a r ad u g im e d ia t c nu e ra u rg en t, cci nu e ra n ici
un p erico l n ac e a st p riv in , p n n p rim v ara an u lu i 1945. D ar, p strn d u -i
p o ziia sa in iial, i ceru m a realu lu i s fie in u t la cu re n t cu n e g o c ie rile
tu rco -ro m n c. R u p tu ra cu A n k ara a fost deci ev itat.
E ra trziu , cnd d eleg a ia ro m n prsi M arele C a rtie r g erm a n . H itle r l
co n d u se p c m areal la m ain a c a re treb u ia s-l d u c la a e ro p o rt. n a in te a
p le c rii, F iih rcr-u l, c a p en tru a p e c e tlu i un aco rd d e fin itiv , i sp u se lui
A n to n escu: C o lab o rarea n oastr d em o n strea z c se co lu l m a teria lism u lu i nu
a su g ru m at v irtu ile m ilitare. N oi vom n v in g e sau vom m u ri m p re u n , p e
cm p u l dc lupt.
M arealu l era foarte sen sib il la ap elu l la o n o are a m ilitar. U ltim ele
c u v in tc ale lui H itle r l im p resio n aser n m od ev id en t. El tia ce l a te p ta la
B u cu reti, de la ac e a st p o p u laie u rb an c a re ubete rz b o iu l, atu n ci cn d el
se red u c e la nite co m u n ica te p u b lic ate n p ie s i la re p o rta je ca re e x a lt
sen tim en tu l n aio n al, d ar carc l d etest, de n d a t c e se a fl n b ta ia tu n u rilo r.
C el p e carc l serb au , atunci cnd n a in ta n C au caz, nu m ai e ra d e c t un b trn
n eb u n , care o m p in se se pe m arginea p rp a stie i. E a ap ro b a se r z b o iu l, cu d o u
co n d iii: p rim a era ca o p era iu n ile s se desfo are d e p a rte i a d o u a, c a el s
fie p u rta t dc ra n i. F iec arc fam ilie b u rg h ez , s lb atic a n tic o m u n ist , i
m o b iliza to a te re la iile sale dc n d a t ce o rud m ai m u lt sau m ai p u in a p ro p ia t

risca s fie trim is pe front. D in ze ce oam eni pe ca re i vd , n o u m ro ag s


ord o n d em o b ilizarea cuiva, rem arca A ntonescu. C u toate d isp o z iiile co n trare,
din z e ce o re n i m o b ilizai, cinci aju n g eau s se su stra g o b lig a iilo r lor
m ilitare, n tim p ce ceilali reu eau s se ascund pe un d ev a. E i ev it frontul,
su b p rete x tu l c treb u ie salv ate elitele. D ar dac ruii ctig rz b o iu l, ce vor
face ac e ste e lite ? , n tre b a A nto n escu pe cei care fceau in te rv en iile.
S m o ri p e cm p u l de lu p t , cum i p ro p u n ea H itle r, i se p re a
m arealu lu i cu m ult m ai d e d o rit d e c t s triasc n v in s i u m ilit, n m ijlocul
acestei b u rg h ez ii pe care o detesta.
E ra a p ro a p e n tu n e ric . A v io n u l lui A n to n cscu se n la cu rep e zic iu n e,
c tig n d n lim e . O are d in ca u za u n ei in c u rsiu n i in a m ic e ? K illin g e r i ddu
r sp u n su l. E l se a p ro p ie de m a re a l i l ru g s p riv e a sc p e g eam . S p e c ta
co lu l c a re se o fe re a o c h ilo r si era u n ic. L a lu m in a in c e n d iilo r, sc zreau
c o n tu ru rile unui ora. K illin g e r a s ig u ra c b o m b a rd ierele g erm a n e erau n
ac iu n e . N u se p u te au v edea, din c a u z a n tu n e ricu lu i. V u ietu l m o to a relo r
ac o p e re a to a te c e le la lte zg o m o te. D ar se vedeau lum in i c a re se ap rin d e au i se
stin g ea u , c a b ec u rile unei rec lam e lum inoase. M ai p u in c la re i m ai p u in
v iz ib ile e ra u flc rile c a re se rid ic au n sp a tele stra n iu lu i j o c d e lu m in i. Nu era
u n jo c . K illin g e r a s ig u ra c o ra u l d e d e d e su b t e ra distrus,, a s e m e n e a
C a rta g in e i53, c a rtie r d u p ca rtier. N oul H annibal era g e n e ra lu l B o r, iar noua
C a rta g in , V arovia. A stfel i p ed e p se te F iihrer-ul p e tr d to ri , d eclar
re p re z e n ta n tu l R e ic h -u lu i la B u c u re ti, privindu-1 p e A n to n escu n tr-u n m od
se m n ifica tiv . C u v in tele lui K illin g e r an ih ila r im p resia p ro d u s d c c e le ale lui
H itle r. S c e n a riu l era e v id e n t i g ro so la n . A v io n u l fu se se n d re p ta t sp re
V aro v ia , p en tru a a r ta m a realu lu i c e nsem n au re p re sa liile g erm an e. E ra un
av e rtism e n t.
E ste un nebun, d eclar A ntonescu dup c e a te rm in at d c ev o cat, n
v ila sa dc Ia P red eal, n tre v ed erile cu H itler. n urm a p rim ei sa le n tln iri din
1940, d ec larase: E ste un om m arc. D rum ul parcu rs e ra co n sid erab il. i
d u m n e a v o a str vrei s rm n ci a lia t cu un nebun ? , l n tre b M ihai
A n to n cscu. A m de ales n tre un nebun i nite lai, i r sp u n se sec m arealul.
C tev a z ile m i trziu, M aniu veni s-l vad pe C o n d u cto r . N oi toi
nc-am ru g a t p entru ca cerul s sc lum ineze n F ran a. R u g a n o a str a fost
m p lin it , i zise M aniu. A cum trebuie s acionm . M a realu l in terp reta
ev e n im e n te le n tr-o m an ier c o m p lc t diferit. P entru m in e, eecu l g erm an n
F ra n a este un m otiv dc a co n tin u a lupta. A nglo-saxo n ii p tru n d m ai ad n c n
E u ro p a. Ei sc apro p ie. P entru dv., dim p o triv , este un m o tiv p en tru a se cerc
ca p itu larea. D u m n ezeu tie c a re d in tre noi este g erm an o fil , sp u se el. M aniu
r sp u n se prin am en in ri. P oate c H itle r are dreptate. A face m ai b in e dac
v-a m p u c a , relu m arealu l. C are este cel m ai m are d u m an al nostru,
ru su l sau g erm a n u l ? , n tre b A ntonescu. M aniu c o n sid e ra R eich -u l nvins.
P erico lu l germ an era deci n d e p rtat, n tim p ce co m u n ism u l se rid ic a mai
am e n in to r ca orien d . Eu sn t un rzb o in ic, d o m n u le M aniu, co n tin u
A n to n e sc u i rz b o iu l nu sc fac e d e c t m p o triv a d u m a n u lu i. M isiu n ea
R o m n ie i, dc cnd a fo st ea n te m e iat, este de a ap ra c iv iliz a ia la fro n tiera de

rs rit. N um ai n d cp lin in d u -i-o cu c re d in , e a i ju s tific ex isten a. E ste


a d e v rat sau nu ? . S ingura n oastr m isiune, r sp u n se b trn u l d em o crat,
este dc a a sig u ra v iito ru l unui popor m ic. D o m n u le M a n iu , d a c ru ii o cu p
a ra n o astr, eu voi fi m p u ca t p rim ul. C u a tt m ai ru p e n tru m in e. D v. v ei fi
al d o ilea. C u a tt m ai ru pentru dv. P erso an e le n o astre nu c o n te a z , d a r c e ea ce
co n tea z este ceea cc ele reprezint. A fost u ltim a n tre v e d e re p e c a rc au m ai
av u t-o cei doi brbai.
n zilele u rm to are, bom b ard ierele am erica n e n e v iz ita u d c d o u o ri n
d o u zeci i p atru dc ore. O fensiva ae rian , ca re sc m ai d o m o lise p u in n
u ltim ul tim p, ren c ep e a din plin. n fine, la 18 au g u st ru ii d e c la n a r o fe n siv a
atep tat . E fo rtu l prin cip al al A rm atei R oii a fost n d re p ta t sp re p u n ctu l d e
in te rsec ie a tru p elo r rom ne i germ ane, n tre P ru t i Iai. P e un fro n t restrn s,
ele c o n c cn tra scr o m as dc b lin d a te i o p u tern ic for ae rian . T im p d e d o u
zile, lu p ta rm a se nedecis. n afar de ctev a n a in t ri lo c ale , ru ii fu sese r
inui n loc. A poi, p c n ea tep tate, n tim pul n o p ii d e 19 sp re 2 0 au g u st,
p o ziiile ro m n e la n o rd de Iai se p rb u ir. D im in eaa, se d d e a u d eja lu p te la
p e riferiile o rau lu i. S pre scar, ce n tru l era n m in ile in a m ic u lu i. D in p u n ct d e
v ed ere m ilita r faptul nu p rez en ta o g ra v ita te ex c ep io n al. C tig u rile d e teren
rea liza te de rui nu in flu en au deloc so arta luptei. D ar m ai cu rn d a titu d in e a
un o r an u m ite u n iti ro m n eti l n g rijo ra p e A nto n escu . D o u d iv izii in u te n
rezerv , n loc de a c o n tra ata ca la sud de Iai, aa cum p rim ise r o rd in , se
retraser.
A rm ata ro m n av e a m isiu n ea dc a se m en in e n M o ld o v a , n tre P ru t i
C a rp a i, p n ce g erm a n ii vor reui s sc d esp rin d n B a sara b ia i s se retrag
p c linia iretu lu i. E ra o ch estiu n e do ar dc c tev a zile, d c o s p tm n , cel m ult.
Sub p ro tec ia u n ei slabe arie rg a rd e , retrag e re a W ch rm ac h t-u lu i e ra d eja n
curs. R uii nu lc d d eau d cc t pu in dc lucru. N um ai o d e z in te g ra re to ta l a
arm atei n o astre a r fi p u tu t m p ied ic a succesu l o p era iu n ii. R u ii d in M o ld o v a i
g erm an ii din B a sara b ia se gseau la eg a l d istan d e lin ia ire tu lu i. E ra
ev id en t c o arm at ca re sc retrg ea, d ato rit in ex isten ei a v ia ie i so v ie tic e, va
reui s o ia n a in te a in am icu lu i, a crui n a in ta re se lo v e a de d o u zeci de
d iv izii rom neti. T ru p e le n o astre erau d o tate cu un a rm a m e n t su p e rio r a c elu ia
p e carc l av u se se r la n c ep u tu l rz b o iu lu i. G erm a n ii, c a rc n e fu rn iz a se r
m a teria lu l, asig u ra se r in fan teriei n o a stre aceeai p u te re d e foc c a i p ro p riilo r
lo r u n iti. C o m p o rta m e n tu l u nora d in tre d iv iz iile n o astre , c a re n c tev a o re
fu seser scoase din lupt, era inex p licab il.
P en tru a co m p leta tabloul d ific u lt ilo r noastre, criz ei de p e fro n t i se
ad u g una nou, ac e a sta cu a d e v rat alarm an t. B ag rian o v in u se un d isc u rs la
S ofia, n carc so m a tru p ele g erm an e s p r sea sc terito riu l b u lg ar. M ih ai
A n to n e s c u , cu o s a tis fa c ie v iz ib il , d d u c itir e te x tu lu i p r e e d in te lu i
C o n siliu lu i dc m in itri bulgar.. S itu aia ca re se c e z v o lta n su d a ru n c a o lu m in
cu totul d iferit asu p ra o p e ra iu n ilo r m ilitare. A a cum p u tu se sta b ili B iro u l
D oi ro m n , ru ii se an tren au dc lu n i d c z ile n C rim cea i p e a lte p la je a le M rii
N eg re, n v ed e rea unei aciuni de d e b a rcare. D ac se n c h e ia se un ac o rd n tre
M o sco v a i S ofia, n scopul de a p e rm ite A rm atei R oii s n to a rc linia d e p e
iret, atacn d -o dc la sud cu trupe tran sp o rta te pc m are, situ a ia R o m n ie i

p u te a s d e v in c ritic . M ihai A n to n c sc u d e s c ria s itu a ia n c u lo rile c e le m a i


su m b re. E l nu v e d e a d e c t ru in e , m o ri i d e z a s tre p e s te to t. D u p p re re a lu i,
treb u iau s se a l tu re aciu n ii lu i B a g ria n o v i s ia s d in r z b o i c t m a i c u rn d
p o sib il, fr a m ai p ie rd e n ic i u n m o m e n t. G e rm a n ii, a v n d d e re z o lv a t
s im u lta n p ro b le m a fro n tu lu i, B u lg ariei i R o m n ie i, n u a r m ai av e a p o s ib i
lita te a s a c io n e z e cu e fic a c ita te . F a p tu l c c iv ilii sn t n sp im n ta i, d e
n d a t ce o p e ra iu n ile m ilita re n u d e c u rg e x a c t cu m au fo st p re v z u te , n u m
m ir . P e n tru d u m n e a v o a s tr , r z b o iu l a r tre b u i s a ib a s p e c tu l u n o r
m a n ev re. M o rii, d istru g e rile , v fac s trag e i im e d ia t c o n c lu z ia c se
n tm p l o c a ta stro f . S in g u ru l fap t g rav e ste a titu d in e a c to rv a g e n e ra li, p e
fro n t. i o a re ei sn t c u p rin i d e p a n ic sau fac p a rte d in tr-u n c o m p lo t ?
A m b ele ip o te z e d u c la u n d e z a stru . P o z iia dc pe lin ia ire tu lu i, p e c a re
A n to n e sc u i n te m e ia to ate sp e ra n e le , u rm a d e c i s fie lu a t, f r a fi
a p ra t ? n a c e e a i s e a r 54, m a re a lu l p le c pe fro n t. E l c o n s ta t d e z a s tru l cu
p ro p riii si o ch i. N u e ra un d e z a stru m ilita r. R u ii, d u p c e au p r s it la u l,
au tre c u t d in c o lo d e o ra , fc n d o m ic a re d e n v lu ire . C e rc u l a m e n in a s se
n c h id . D ar a c e a sta n u e ra d e c t u n ep iso d lo c al, d e o im p o rta n se c u n d a r .
D e z a stru l e ra d e o rd in m o ral. C iv a c o m a n d a n i de m a ri u n it i i re tr s e se r
c a rtie ru l lo r g en e ral la tre iz e c i-p a tru z e c i k ilo m e tri n a p o i. E i n u re u e a u s
ex p lic e a c e a st h o t rre . E fe ctu l p ro d u s a su p ra o fie rilo r d e se m n e le d e p a n ic
p e ca re le d d e a u su p e rio rii lo r e ra d e z a stru o s, fr a m a i v o rb i d e c o n fu z ia p e
ca re o g en e rau in iia tiv e le co n tra re o rd in e lo r M a re lu i S ta t m a jo r g e n e ra l. E ra
o a re m o m e n tu l s v o rb e a sc c e lo r v in o v a i de C u rte a M a ria l ? M a re a lu l nu
e z it s o fac. A c e a sta n se m n a s-i m p in g p e g e n e ra li sp re M an iu .
D ac v g n d ii la o so lu ie p o litic , este de c o m p e te n a m ea i n u a
v o astr , s o am n vedere. C el p u in n acea zi, tra n sm isiu n ile fu n c io n a se r
p erfcc t n ce p riv ete fraza m arealu lu i. N um ai c ea a fo st c o m p le t d efo rm at.
M arealu l a r fi zis c trebuia s se rec u rg , p en tru a iei d in im p a s, la o so lu ie
p o litic , d a r el nu p u te a s sp u n cum o p rec o n iza . E ra d estu l p e n tru a
d escu raja o fie rii care nu voiau s m o ar sau s cad p rizo n ieri n u ltim a zi de
rzb o i.
n tim p u l ab sen e i C o n d u c to ru lu i , B u cu rctiu l a trit n tr-o a te p ta re
feb ril. D ac ru ii a r fi p u tu t n a in ta aa dc rep ed e cum o p re tin d e a u lo c u ito rii
ca p ita le i, tu n u rile ca re salutau fiecare v ic to rie la M o sc o v a a r fi av u t d e lu cru zi
i no ap te. n re a lita te , b lin d atele ru se p tru n se se r ad n c n sp a tele lin iilo r
noastre. D ar in fan teria nu p u tu se s le urm eze. S e sp e ra ch iar, la S tatu l m a jo r
g en e ral, ca p rin tr-o co n tra o fe n siv s sc p o at tia gro su l A rm atei R o ii d e
tan cu rile p rea n a in ta te . G erm anii i urm au retrag e re a n b u n o rd in e. n t ririle
firav e p e ca re le l sase r la fo stele lo r p o ziii din B a sara b ia sc b u cu ra u n c d e
o lin ite relativ .
D u p to a te a p a ra n e lc , ru ii m iz aser p e o s tr p u n g e re n c e n tru l
fro n tu lu i. F r a m in im aliza im p o rtan a n a in t rilo r lo c ale , se p u te a v o rb i d e un
eec sovietic.
M ari 2 2 au g u st, la o ra ase d im in ea a, M ih ai A n to n cscu m ch e m d e
u rg en la d n su l. El m i m rtu risi c nu a p u tu t d o rm i to a t no ap tea. E ra
co n v in s c o p tim ism u l g en e ralu lu i tc flc a 55 i al g e rm a n ilo r e ra fr tem ei.

n co n sec in , el sc h o t rse s ac io n e ze . T re b u ia s ti ad u n to at
d o cu m en ta ia de care a r avea n ev o ie la C airo un d e v o ia s p le c e jo ia sau
v in e re a u rm to are. M a realu l, n faa d ez astru lu i, va ce d a. C h ia r el o rd o n ase ,
n tim pul nopii, e v a c u a re a lau lu i.
T ra v e rsn d la cu l S n ag o v 5\ p e m a lu l c ru ia e ra u d is p e rs a te se rv ic iile
fu n d a m e n ta le ale S ta tu lu i, p e n tru a s c p a d e b o m b a rd a m e n te le a n g lo -sa x o n e ,
l-am g sit pc m a lu l o p u s, n faa ca se i c a re a d p o ste a D ire c ia C ifru lu i d in
M in iste ru l a fa c e rilo r e x te rn e , pe m a re a lu l p a la tu lu i, b a ro n u l S trce a. F o a rte
a g ita t, el s u s in e a c nu m ai e ra n ic i un m in u t d e p ie rd u t. M a re a lu l
A n to n e s c u , sin g u ru l o b sta c o l n c a le a n c h c ic rii a rm istiiu lu i, tre b u ia s fie
r s tu rn a t dc la p u te re , im e d ia t d u p n a p o ie re a sa. S itu a ia e ra i m ai
d ra m a tic , p rin fap tu l c a lia ii l sa se r f r r sp u n s m e sa ju l lu i M a n iu , p rin
c a rc a c e s ta a c c e p ta , n n u m e le o p o z iie i, c o n d iiilc d e a rm is tiiu s o v ie tic o i
a n u n a lo v itu ra de sta t p en tru 2 6 au g u st. C a rc e ra m o tiv u l a c c s lc i t cc ri ?
B a ro n u l SLrcea nu p u te a s o e x p lic e d c c t p rin in te n ia R u s ie i d e a in s ta la la
Iai un c o n tra g u v e rn c o m u n ist, cum f c u se la L u b lin , p e n tru P o lo n ia . A m
n c e rc a t s l c o n v in g c p e ric o lu l nu e ra im in en t. n tre ru i i n o i m ai e x is ta
lin ia ire tu lu i, c a rc era d e ja a p ra t dc d o u d iv iz ii ro m n e ti. n c tc v a zile,
a rm a te le din M o ld o v a i g erm an ii din B a sa ra b ia li se v o r a l tu ra . Iar n o i vom
fi co m p lc t n c c rc u ii d c g erm a n i , sp u se m a re a lu l p a la tu lu i, t in d u -m i v o rba.
T re b u ie s-i m p ie d ic m p c n em i s a ju n g p c a c e a st lin ie . A m c re z u t
a tu n c i n c c e s a r s i c o m u n ic c e c a ce to c m ai re la ta se M ih ai A n to n e s c u a su p ra
in te n iilo r sa le dc a p lc c a la C a iro . P o t s co m u n ic a c e a sta M a je st ii S ale ?,
m n tre b el. L a r sp u n su l m eu afirm a tiv , b a ro n u l S trc e a c o n tin u : tii to t
a a d e b in e c a i m in e c g en e ralii nu m ai v o r s l u rm ez e p e A n to n e s c u . C e e a
ce s-a p c tre c u t n M o ld o v a i-a a la rm a t ta re p c g erm a n i. D a c ei a r re u i s se
fix e z e p c S irc t, a r fac e n R o m n ia a c e la i lu cru c a i n U n g a ria , la 18
m a rtie .
M a re a lu l sc n a p o ic dc p e fro n t n s c a ra a c e le ia i z ile . E l e ra
n e m u lu m it i sa tisf c u t, n ac clai tim p. N e m u lu m it d e in d is c ip lin a p e c a re o
c o n s ta ta se i sa tisf c u t de v a lo a re a re d u s a su c c e s e lo r o b in u te d c in am ic.
A v a n g rz ile g erm a n e a tin se se r d e ja G a la ii, u n a d in e x tre m it ile lin iei d e p e
iret. R u ii nu d e p ise r la u l d e c t c u v reo c in c iz e c i d e k ilo m e tri. L u p ta
d e c isiv se va d e s f u ra dc acum n c tc v a z ile, n ju ru l n o d u lu i d c c a lc fe ra t
d e la B rla d . In am icu l se va afla n tr-o p o z iie c ritic . C e n tru l i flan c u l sln g
ro m n e ti, dei a m e n in a te , erau in ta c te , iar g erm a n ii d u p ce o c u p a se r
p o z iii pc P ru t, la n iv e lu l i n n o rd u l B rla d u lu i, erau p re g tii s tre a c la
a c iu n e , n se n su l de a c d e a p c flan c u l stn g i n sp a tele in a m ic u lu i. D a c nu
se va p ro d u ce nici o su rp riz , so v ie tic ii v o r fi silii s se re p lie z e m a i n ti din
p u n g a dc Ia sud dc Iai, p en tru a se re g ru p a apoi i a u rm a p ru d e n t re tra g e re a
tru p e lo r g c rm a n o -ro m n c pe n o u a lin ie. n F ra n a, a n g lo -s a x o n ii se a p ro p ie
d c P aris. n P o lo n ia , g erm an ii n a in te a z . n tr-a d e v r, a a cu m p ro m ise se
H itle r, W c h rm ac h t-u l a ta c a la r s rit d e V istu la. n R o m n ia , o ric e p eric o l
im in e n t e s te n d e p rta t . D o rm ii lin i tii , ne sp u se C o n d u c to ru l ,
l sn d u -n e s p le c m . M in c i n z iu a u rm to a re v o r fi n c m u lte d c fc u t .
A d o u a zi, la n o u d im in e a a , eram n b iro u l m a re a lu lu i.

B tu t la m ain, p ro g ram u l zilei atep ta pe m a sa sa d c lucru. A c e st om ,


ca rc c o m an d a tuturor, ascu lta o rb ete de ac ea st co a l d e h rtic. N icio d at el nu
e ra n n trz ic rc m car cu un m inut, fa de o rar. L a o ra zece, c o n siliu de
m in itri; Ia u n sp rezece i ju m ta te , co n fe rin cu g en e ralii ro m n i i g erm a n i;
la o ra p atru , au d ien la M ajestatea Sa R egele; la o ra cin ci, v iz ita re a unui
c a rtie r b o m b ard at. E ra totul, p en tru acea zi.
V eg h eai s nu sc m ai p ro d u c m an ifestri de p an ic , a se m e n e a ce lo r
d in u ltim ele zile , a fost cu v n tu l d e o rd in e pe c a re l-au p rim it m in itrii. In
tim p u l co n fe rin ei cu g en eralii germ ani i rom ni se co n sta t c situ aia a
c o n tin u a t s se am elio re ze n tim pul n o p ii. O p arte d in g erm a n ii ev a cu a i d in
B a sara b ia pc calea ferat C e ta tea A lb -B rlad c o b o ra sp re lin ia ire tu lu i,
p en tru a face jo n c iu n e a cu u n it ile W c h rm ac h t-u lu i ca re a tin se ser o rau l
G alai.
S p re sfiritu l c o n fe rin e i, K illin g e r veni s-l fe lic ite p c m a re a l.
F u h re r-u l, p retin d ea cl, u rm rise cu m are a te n ie d ez v o lta re a situ a ie i din
R o m n ia. E l era fericit sri co m u n ice, m ai n a in te d e a p le c a la S n ag o v , c,
g raie in te rv e n ie i m arealu lu i, o rice p erico l era n d e p rtat.
C u c in c iz e c i dc ta n cu ri, ru ii sc p lim b n M o ld o v a , ca la ei a c a s ,
r sp u n se m a re a lu l. A st z i i v o r face a p a riia n fa a B rla d u lu i. D ac cei din
c o m a n d a m e n tu l su p re m al W c h rm a c h t-u lu i n u a r fi d e p o s e d a t fro n tu l
ro m n e sc d e to a te m a in ile sa le b lin d a te , nu am m ai fi a v u t a tte a n e c a z u ri ,
r sp u n se m a re a lu l. T o ate a c e s te a sn t fo a rte fru m o a s e , m i o p ti M ih ai
A n to n c s c u , d ar un p re se n tim e n t m i sp u n e c la 6 s e p te m b rie 57 n o i nu vom
m ai fi la p u te re .
E ra rndul lui C lodius s-i fac ap a riia n b iro u l v ic ep ree d in te lu i
C o n siliu lu i. S p ecialistu l germ an n p ro b lem e ec o n o m ic e era p u rt to ru l unui
m esaj d e lic a t din p artea lui R ib b cn tro p . E l d o rea s d isc u te cu M ih ai A n to n escu
p o sib ilita tea d c a-i relu a pc le g io n ari n g u v ern . M a re alu l nu treb u ia s
co n sid ere a c c st d em ers ca o lip s dc n c rc d cre n el. D ar C o n d u c to ru l ,
n cd isp u n n d dc un p artid p o litic, nu ex ista nim en i p en tru a co n tra b a la n sa
p ro p ag a n d a n efast a lui M aniu i a op o ziiei n o p in ia p ublic.
P a rtid u l m a re a lu lu i e s te a rm a ta . V rnd s -i su b s titu ii un a ltu l,
ren u n ai la so ldaii n otri, rsp u n se M ihai A n to n cscu . C lo d iu s rem a rc fap tu l
c arm ata ro m n , din cau za e le m e n te lo r d u b io a se c a re sc in filtra se r n n a ltu l
co m an d a m en t, sc ar tase pu in sig u r n ultim a vrem e. E u nu v reau s v o rb esc
n c d e n a lt trdare, ad u g cl, dar o ac iu n e d e ep u ra re a r fi fo arte
n cccsar . D up accast d ec la ra ie a d ip lo m atu lu i g erm an , d isc u ia lu o
n to rs tu r n ea tep tat. M ihai A n to n escu ad u g c d a c G erm a n ia se p u tea
lip si d c a rm a ta ro m n , atu n ci nu avea d c c t s c o n tin u e sin g u r lupta. D iv iz iile
n o astre v o r fi retrase dc pc fro n t, dc n d a t ce g erm a n ii vor o cu p a linia
iretu lu i. R o m n ia ar p utea s neg o cieze un arm istiiu o n o rab il. R e ic h -u l i
U n iu n ea S ovietic nu au d cc t s sc b at n alt p arte . R o m n ia nu v a lu p ta
p en tru a ap ra reg im u l nazist. D ac W ehrm ach t-u l nu era n sta re s n e ap e re
fro n tierele , nu m ai ex ista nici un m otiv p en tru ca R o m n ia s r m n n
co n tin u arc altu ri dc G erm ania. n ce scop sc la n sa M ih ai A n to n escu n tr-o
astfel de d cc la ra ic ? O are o fcea pentru a rsp u n d e in d ire ct la cc rerea lui von

1 HA

R ib b cn tro p prin ca re sc sim ea v iz a t perso n al ? O d a t p ro n u n a i cu v n tu l de


arm istiiu , M ihai A nto n cscu nu sc m ai opri. C lo d iu s a av u t p ro a sta in sp ira ie d e
a afirm a c treb u iau s se bat pe iret, pe C arp ai sau p c o ric e a lt lin ie.
Atunci, ura n b u it tim p dc ani de zile dc M ihai A n to n escu , s-a rev rsa t. N u,
Romnia treb u ia s n c h cic arm istiiu l, i asta pe lo c, s p tm n a aceasta.
Surprins mai n ti, C lo d iu s i recp t repede sn g e le recc. El sc h im b b ru sc
tonul. Rcich-ul, p rclin d ca el, nu fcu se nim ic p en tru a m p ie d ic a F in la n d a s
ncgociezc cu U n iu n ea S ovietic. F a d c R om nia, d u p sa c rific iile pc ca re
aceast ar lc fcuse p entru ca u za co m u n , G erm a n ia treb u ia s ad o p te,
desigur, o a titu d in e to t att dc n e le g to a re . D ac g u v ern u l d c Ia B u c u reti
aprecia c este n interesul su s intre n co n tac t cu a lia ii, era lib e r s o fac.
Rcich-ul nu p utea s d o rcasc R o m n iei d ec t un sin g u r lu cru : c a e a s -i
gscasc pacea fr a-i pta on o area. D ar p en tru a o o b in e treb u ia ales un
moment m ai p ro p ice. S neg o ciczi n tim p ce ruii n a in ta u n M o ld o v a a r fi
nsemnat ca ac c tia s fie ridicai la p o stu ra dc n v in g to ri. T re b u ie s sc
atep te sta b ilizare a frontului. C nd M oscova va soco ti c tru p ele im o b iliz ate n
faa liniei iretu lu i vor p utea servi m ai bine n alt p a rte , n eg o c ia to ru l Iui
Antonescu va av e a a n se m ai bu n e p en tru a-i d u ce m isiu n ea la ca p t. E ra un
sfat personal, p c ca re el, C lo d iu s, p rieten sin c er al R o m n ie i, i p erm itea s-l
dea. E l va facc dc a ltfe l, to t ce Gra n ec esar p en tru ca a c e st p u n c t d c v ed e re s fie
a d o p ta t dc R ib b c n tro p . n e le g , fcu M ihai A n to n e sc u , in te re su l d v.
coincide cu al ru ilo r. C ele dou zeci d c divizii pc care le a v e i p c fro n tu l n o stru
v sn t necesare n a lt p arte. B in en ele s , rsp u n se su rz n d C lo d iu s.
M ihai A n to n cscu fcca p arte din ca tc g o ria p o litic ie n ilo r c a re v o r s fie
ab ili, cu orice pre. S itu a ia sa era d clicat. C u d o u zeci i p atru d c o rc n a in te ,
cl p ro m ise se reg elu i s l co n v in g p e m areal c n c h e ic rc a a rm istiiu lu i era
inev itabil. n a c est tim p, situ aia p e fro n t se am elio ra se. O fe n siv a ru s nu i
o ferise a rg u m e n te le scon tate. O ricc te n tativ dc a-I c o n v in g e p c m areal s
n c h cic arm istiiu era dcci so rtit cecu lu i. P entru a iei d in n c u rc tu r , M ih ai
A n to n cscu a r fi rccurs la un irctlic. D up d are a d e scam pc ca re o fcu
m a re alu lu i, C lo d iu s i-ar fi p ro p u s, n n u m e le lui R ib b c n tro p , s n c c a p
n cg o c ic rilc cu U R S S . E ra n interesul G erm an ici. E iim in n d fro n tu l ro m n e sc,
W ch rm ach t-u l p u te a s se co n c cn tre zc n P o lo n ia i s fac fa m ai u o r
ofen siv ei so v ic tic c. P e d e alt parte, n ia n u arie, a p rilie i m ai, S o v ie te le i
m a n ifesta ser d o rin a de a neg o cia cu g u v ern u l A n to n escu . M ih ai A n to n escu
so co tea astfel s sc b ucurc, n ac elai tim p, de n c rc d c re a M o sc o v ei i a
B erlin u lu i. A ccast d u b l n c re d ere ar fi c o n d iia sine qua non p en tru a p e rm ite
R o m n iei s ias din rzboi. P lanul era sed u cto r. M ihai A n to n escu nu se g n d i
nici un m o m en t c e ra prea fru m o s p en tru a fi a d e v ra t. i v ed e a d e ja p e
g erm an i rctrg n d u -se , n acelai tim p ca i ru ii, d e p c terito riu l n o stru .
R o m n ia i-ar fi re g sii statutul d c ar n eu tr , c a i cum cci trei an i d e rzb o i
nu a r fi existat. S in g u ra co n d iic pe ca re a r fi pus-o R e ic h -u l, d u p p re re a lui
M ihai A n to n escu , era ca ru ii s se re tra g dc pc te rito riu l ro m n e sc, n ac elai
tim p cu W c h rm ac h t-u l i, ev e n tu a l, ca unul sau doi m in itri le g io n ari s fie
inclui n noul ca b in c t. n schim b, noi putem s prop u n em M o sc o v ei c o o p tarca

unui n u m r egal de m initri d em o crai, su g e r M ihai A n to n escu e fu lu i su.


M a re alu l g si p ro p u n erea in te resa n t. C um ar fi p u tu t el s tie c to tu l nu era
d e c t p ro d u su l im aginaiei v icep ree d in te lu i C o n siliu lu i de m in itri ?
D u p p ro m isiu n ea lui M ihai A nto n escu , C o n d u cto ru l era a te p ta t la
p alatu l reg a l p entru a co n firm a d ec iz ia sa d e a d ep u n e arm ele. R e g ele re u n ise n
ju ru l lui p e toi co n silierii s i intim i: N icu lesc u -B u ze ti, S trcea i g en e ralu l
A ld ea. P en tru acest grup, ac iu n e a nu m ai p u te a fi am n at. D e ac o rd cu
p u n ctul dc vedere al lui M aniu, p rieten ii M ajestii S ale co n sid erau c treb u ia
s fie a b a n d o n at A xa c t m ai cu rn d posibil. U ltim ele n o u t i d in F ra n a
su b lin iau d esco m p u n erea fro n tu lu i germ an din apus. Z ile le celu i d c al T re ile a
R cich erau num rate. P entru a e v ita s fie a n tre n at n c d e re a sa, nu e x ista alt
m ijlo c d c c t s treac n tab ra ad v e rs. D ar c t tim p m ai rm n ea d e sc h is
ac c a st p o sib ilita te ? D e fc c iu n ilc c a re se p ro d u se se r n a rm a ta ro m n
n elin itiser p utern ic pe reprezen tan ii R cich-ului. G en eralu l H ansen nu e z ita se,
n tr-o c o n v o rb ire pe carc o a v u sese cu do u zile n a in te cu eful sta tu lu i m ajo r,
g en eralu l tefle a, s v o rb easc de n a lt tfdare. M in istru l d c in te rn e al
m a realu lu i A ntonescu, generalu l P o pescu, c a rc m p rte a m ai c u rn d p u n ctu l
d c v ed e re al o p o ziiei, d ec t pc ac ela al efu lu i su, to cm ai se m n alase c
o rg a n iz a iile tin eretu lu i germ an din R o m n ia erau n sta re d e alert. E le nu
atep tau d e c t un cuv n t de o rd in e p en tru a ocu p a sed iile a d m in istra ie i d in
reg iu n ile lo c u ite de o m in o ritate germ an. P e fro n t, u n it ile W e h rm ac h t-u lu i
sc ap ro p ia u dc lin ia iretului. E ra de p rev zu t c du p ce ar fi o c u p a t-o , p rim a
p rco c u p arc a R c ic h -u lu i a r fi fo st s cu ree sp a tele fro n tu lu i d e to a te ele m e n te le
o stile reg im u lu i nazist. ArmaUi ro m n , carc l oprise pe H itler, n trec u t, s
ac io n c zc n R o m n ia n acceai m a n ier ca n U ngaria, su fe re a u rm rile criz ei
m ilitare ca rc sc p ro d u sese n M oldova. D ac b tlia d c la B rlad sc n to rc e a n
d efa v o area noastr, era d e p rev zu t p ie rd e re a d e d iv izii n tre g i. C t d esp re
gro su l arm atei carc a r fi reu it s se rep lieze, fie pe linia iretu lu i, fie n
T ra n silv an ia , trav ersn d C a rp a ii, el treb u ia s fie n n tre g im e reo rg an iz at.
P en tru o p erio a d dc ctcv a luni, R o m n ia nu p u tea s c o n tez e d c c t p e un
n u m r red u s dc divizii p entru lin ia n ti. A rm ata sa cn t re a o are d estu l d e g reu
n b alan p en tru ca H itler s co n sid ere util s ren n o iasc n c re d e re a sa n
A n to n c s c u ? D ac germ anii ar fi reu it s sc co n so lid e ze pc lin ia ire tu lu i,
n o u a o rie n ta re pc ca rc B agrianov tocm ai atu n ci o im p rim ase p o liticii b u lg a re ar
fi fo st fr v iitor. L a S ofia, c a i la B ucureti G erm an ia a r fi in stala t g u v ern e
sim ila re cclu i d e la B udapesta.
A stfel, R o m n ia se g sea ca n tr-o cu rs d c o areci, c o m p lc t n c e rc u it
d c g erm a n i, p ierzn d oricc p o sib ilita te pen tru o aciu n e in d e p en d e n t n v iilo r,
le g at d e fin itiv dc destinul d ez astru o s al cclu i d e al T re ile a R eich . N u ex ista
d cc t o sin g u r ieire: ca tru p ele ro m n e din M oldova s sp rijin e n a in ta re a
A rm atei R o ii, o p u n n d u -se retrag erii germ anilor. C u aju to ru l arm atei n o astre,
ru ii a r fi trec u t p o ate p este lin ia iretu lu i m ai n a in te ca g erm a n ii s o fi
o cu p at. n c u rsa dc vitez sp re noua linie, arm ata ro m n treb u ia, co n fo rm
p a rtiz a n ilo r reg e lu i i ai lui M aniu, s fav o rizeze m icrile A rm atei R o ii i nu
p c ccle ale W ehrm ach t-u lu i.

P a fin d u p o re le trei a le d u p a m ie z ii, M ih a i A n to n c s c u so si la p a la t,


l p re c e d a pe m a re a l, p en tru a-1 c o n v in g e p e re g e , n a in te dei so sire a
C o n d u c to ru lu i , c cea m ai b u n so lu ie era a rm istiiu l, d u p fo rm u la p e
care el p retin d ea c ar fi pus-o la p u n ct cu C lo d iu s. M a re alu l, sp u n e a M ihai
A n to n escu , n u v o ia s neg o cieze cu URsSS, fr c o n sim m n tu l B erlin u lu i.
Cum g erm anii se ar tase r dispui s la se R o m n ia s ias d in rz b o i, a n sele
n o astre de a a ju n g e la o pace o n o rab il erau m ai m ari d a c se u rm a a c e a st
calc, d e c t c a p itu ln d , aa cum ecreau aliaii, f r c o n d iii sau cel p u in fr
co n d iii p rec ise.
.
isleiiqi
C e ea c e rein u reg ele d in c o m u n ic a re a v ic e p re e d in te lu i C o n s iliu lu i a :
fost:, m ai n ti, r e f u z u l m a re a lu lu i A n to n e s c u d e a se ralia, la p o litic a
p re c o n iz a t de o p o id icn i, n al d o ile a rnd
c g e rm a n ii f u s e s e r ,d e ja
avertizai^ o fic ia l d e sp re in te n ia R o m n ie i ;de a iei. din: rzboi;. A ce st u ltim
fap t a g ra v a c o n s id e ra b il situ aiai S e p u te a a te p ta o lo v itu r ,d c fo r g e rm a n ,
d in tr-u n m o m e n t n altu l. R e g ele l ru g pe v ic e p re e d in te le C o n s iliu lu i s
a te p te . D isc u ia u rm a s fie re lu a t c n d va y en i m a re a lu l. C re d in c io ii
su v e ra n u lu i, pe ca re reg ele m e rse s i c o n su lte , lndu-1 sin g u r p e M ih a i
A n to n c s c u , fu r z g u d u ii d e c e e a ce a f la r a tu n c i. C t d e s p re M ih a i
A n to n e sc u , c u p rin s d e o in d is p o z iie subit*.- - e ra a c e a sta c o n tiin a sa
n c rc a t sau o p re sim ire , - el v o ia s p r se a sc p re c ip ita t p a la tu l. E l c o b o ra
d eja s c a ra p rin c ip a l , c n d urt a g h io ta n t al re g e lu i M ih a i l a ju n se d in u rm ,
p e n tru a-1 ru g a s rev in . D u p c te v a clip e, so si m a re a lu l. In trn d n
n c p e re a n c a re ac o rd a a u d ie n a c e lo r doi A n to n e s c u , re g e le l s u a
n tre d e sc h is ; p e n tru a p erm ite c o la b o ra to rilo r si a fla i n s a la n v e c in a t s
u rm re a sc d isc u ia . C ond u cto ru l : fc u o sc u rt e x p u n e re a situ a ie i d e p e
fro n t. O fe n siv a ru s .n u era de m a re am p lo are. F o re le p e ca re in a m ic u l le
a n g a ja se n lu p t ar tau c A rm a ta R o ie nu u rm re a d e c t o re c tific a re lo c a l
a fro n tu lu i: e lim in a re a in trn d u lu i m o ld av . P ro b le m a a rm is tiiu lu i treb u ia d ec i
s f ie re e x a m in a t , o d at ce ca lm u l va fi. re sta b ilit p e fro n tu l d in M o ld o v a .
A a cu m i c o m u n ic a se M ihai A n to n c sc u , germ an ii f c u s e r s u g e stii n a c e s t
sen s, din p ro p rie in iiativ . R eg ele sc re tra se d in n o u , l sn d u -i pe v iz ita to rii
si sin g u ri. L a n a p o ie re , el p le d cu c ld u r c m a re a lu l s -i sc h im b e
p u n ctu l dc v ed e re. A rm istiiu l tre b u ia n c h e ia t p c lo c. C t d e s p re s u g e stia
g erm a n , ca nu p u te a fi d e c t o cu rs . F r n d o ia l ; R e ic h -u l p re g te a 6
lo v itu r d c fo r c o n tra sta tu lu i ro m n i p e n tru a c tig a tim p , re p re z e n ta n ii
si la B u c u re ti se ar tau , p en tru m o m e n t, c o n c ilia n i. M a re a lu l d e c la r c
n im ic nu p u te a s -l n d u p le ce . H o t rrc a sa era lu a t. R e g e le tre b u ia s o
ac c e p te ca d e fin itiv .5 U rm ai-i sfa tu l , sp u se M ih a i A n to n c s c u p e n tru a-1
c o n v in g c p e su v e ra n . V rsta i e x p e rie n a sa. . n a in te d e a p u te a te rm in
fraza, ja n d a rm ii p a la tu lu i in tra r n ca m e r . F r a m a i a d re sa un c u v n t n
p lu s c e lo r doi A n to n e sc u , reg e le iei. G e n e ra lu l A ld c a , ca re i u rm a p e
ja n d a rm i, s p u se ^ C o n d u c to ru lu i* i v ic e p re e d in te lu i c e ra u a re s ta i.
D u m n ea ta m i faci a sta! , s trig m a re a lu l. F r a r sp u n d e ; g e n e ra lu l, c a re
d e a ltf e l nu a v e a n ic i un m o tiv sp e cia l s-i fie a ta a t lu i A n to n c s c u , o rd o n
ja n d a rm ilo r s p e rc h e z iio n e z e b u z u n a re le h a in e lo r p riz o n ie rilo r. N ic io d a t
n v ia a m e a nu am p u rta t a rm , sp u se c x -e o n d u c to ru l, o p u n n d u -s e

so ld a ilo r c a rc rid ic a se r m in ile a s u p ra lui. A p o i, el la n s a m e n in a re a :


n a in te de zo rii zilei, vei fi toi sp n zu rai . M ihai A n to n escu , alb ca n eau a,
nu p u tu s articu le ze un cuvnt. A u fo st am n d o i co b o ri n tr-o cam er b e to n a t
a p alatu lu i.
L a p ree d in ie , su ita m arealului l a tep ta p e n tru a-1 n so i la v iz ita
sta b ilit n unul din ca rtiere le re c e n t atin se dc b om be. El i a n u n ase so sire a
p en tru o rele cin ci. Se afl c, n loc ca el s se n to a rc , g en e ralu l P an ta zi,
m in istru l a p r rii n aio n ale, g e n e ra lu l V asiliu , m in istru l Ja n d a rm e rie i i
co lo n elu l E le fte re sc u , p refectul p o liiei ca p italei, fu se se r ch em ai d e u rg en
la p alat. n ac elai tim p, se afl c g ard a reg al fu sese n t rit . n p ia a p a la tu lu i
e ra se m n alat p rez en a cto rv a tancuri ale arm atei. D e p a rte a sa, N ic u lc sc u B u zeti co n v o c a civ a fu n cio n ari d e la D irec ia d e cifru a M in isteru lu i
afa c e rilo r ex tern e. M arealul ac ce p ta se n fine arm istiiu l ? D ata fix at de
M aniu era dc 26 august. E ram ab ia n 23. Ip o tez a unui aco rd n tre re g e i
A n to n escu e ra de asem e n ea v ero sim il. C o n v o c area c o n c o m ite n t la p a la t a
c o la b o ra to rilo r lui B uzeti fcea s se n c lin e m ai cu rn d sp re a c ea st co n c lu z ie.
A m lu at in iiativ a s m erg s-l vd pe von K illinger. S co p u l v izitei m e le era de
a afla ce tiau i ce pln u iau germ an ii. L a o ra cin ci, am fo st p rim it dc b trn u l
lu p d c m are. C h iar d e la n c e p u t, el m n tre b d a c tiam ce v a d e sp re o
p retin s lo v itu r de sta t a regelui M ihai. Eu i rsp u n se i c nu p u te a fi v o rb a
d e c t d e zvonuri fr tem ei, lan sate de strateg ii de la cafen ea . N u i s e n tm p la s e
o are i lui K illin g er s n re g istre z e , n p erio a d a p e tre c u t la B u c u re ti, d in
acceai su rs, n m ai m ulte rnduri, nouti to t a tt de fan te ziste i lip site de
tem ei ? A m o b o sit s le tot n reg istrez i s le tot co m u n ic la B erlin p en tru ca
apoi s lc d ezm in t , m i rsp u n se rep rez en ta n tu l R e ic h -u lu i. n tr-a d e v r, o o r
m ai trziu K illin g er, linitit, p rsea ca p itala, p en tru a se d u ce la lo c u in a sa de
la ar.
P rim a an u n at d esp re a d e v r fu M aria A n to n cscu , so ia m arealu lu i.
U n m em bru al co m p lo tu lu i i tclcfon, sftu in d -o s p r sea sc B u c u re tiu l,
fr zb av. N u m ai rm nei aci, n sp e ra n a dc a v re v e d e a soul; nu-1 vei
m ai rev e d ea n icio d at , sp u se el, n a in te dc a n c h id c telefo n u l.
V iito ru l p re e d in te al C o n siliu lu i, g en e ralu l S n tc sc u , so si la p a la tu l
reg al c te v a m o m e n te d u p a re sta re a p rc d c c e so ru lu i su . E l fu p u s la c u rc n t d e
N ic u le sc u -B u z c ti d e sp re ce ea c c se p ctrc cu se . C e g re e a l ai fc u t , strig
g e n e ra lu l, o s-l e lib e re z im e d ia t i i voi ce rc sc u ze . N ic u lc sc u -B u z e ti
reu i cu g reu s-l c o n v in g c n u m ai e ra p o sib il s se d ea n a p o i. R e g e le l
n u m ise p rim -m in istru .
P rim a sa n s rc in a re era s sc d u c , cu d c c rc tu l su d c n u m ire , la S tatu l
M ajo r g en e ral i s o rd o n e tru p e lo r dc p c fro n t s n c c tc z e im e d ia t lu p ta .
G en e ra lu l te flc a treb u ia s fie d e s titu it din fu n c iile sa le. A p o i, tre b u ia u s
fie s tu d ia te m su rile c e tre b u ia u lu a te m p o triv a u n ei e v e n tu a le re a c ii
g erm a n e. T o c m a i a c e a st rea cic l n g rijo ra pe g e n e ra lu l S n tcsc u . R a p o rtu l
de fo re din c a p ita l e ra n fa v o a re a g e rm a n ilo r.
U n it ile ro m n e c a re treb u iau s p ro te je z e lo v itu ra d c sta t d e la 2 6
au g u st erau la o n o a p te de m a r de B u c u re ti. efii lo r av e au o rd in , p e n tru a
nu le trez i p re m a tu r b n u ie lile g e rm a n ilo r i ale lui A n to n c s c u , s n u se p u n

n m ers d cc t du p ce v o r fi p rim it sem nalul co n v en it. E le n u p u te au so si la


B u cu reti d e c t a d o u a zi, la p rim a o r. P n atu n ci, g erm a n ii av e au to t tim p u l
s p u n st p n ire pe cap ital. D up ag itaia carc dom nea, se p u tea c o n ch id e c la
ora opt seara, legaia R eich-ului era d eja la curcn t cu ceea ce to cm ai se p etrecu se.
P en tru noul guvern rom n nu exista dect o singur soluie: s c tig c tim p p en tru
a n egocia pn n zori cu germ anii. D ar pentru a neg o cia, era n ecesar ca cele
d ou pri s consim t la accasta. D esigur, se putea m iza p e efectu l su rp riz care
p u tea s n trz ic reacia W ehrm acht-ului, dar surpriza era to t att d e m are p en tru
S ta tu lm a jo r rom n.
D in fericirc, nu exista nici o dcfcciunc n arm ata n o astr. n to ta litate a
ci, ca urm o rdinul regal. P opulaiei nu-i fur ad u se la cu n o tin aceste
ev enim ente. A nunarea noutii ar fi precip itat lucrurile: era ex act ccea ce v oiau
s evite. A bia la orele douzeci i dou, p rin tr-o proclam aie a reg elu i, lo v itu ra
de stat fu adus oficial la cunotina rii. E xplozia de b u cu rie a fost ap ro ap e
general. Mii d e m anifestani um pleau piaa palatului p en tru a-i m rtu risi
sim patia lor fa de suveran. Ei erau convini c a doua zi va fi p acc. A sig u rau c
am ericanii debarcaser la C onstana i naintau, n je e p u rile lor spre cap ital.
A lii, m ai bine inform ai, pretindeau c noul guvern avea asig u ra rea fo rm al a
W ashingtonului i a L ondrei c n m ai puin de douzeci i p atru dc o re d up
arm istiiu, num ero ase trupe aeropurtate i parautate v o r co b o r la B u cu reti.
P entru R om nia, ccl puin, rzboiul era term inat. n tim p ce strzile i p ie ele
capitalci erau n c n srbtoare, am fost chem at de u rg en la p alatu l regal.
N icu lescu-B uzcti i baronul S trcea m i expuscr situ aia p c scurt. D in g u ra lo r
am aflat ce s-a pctrccut, ncepnd cu sosirea lui M ihai A n to n escu n au d ien la
suveran, p n la ora la carc ne aflam ; rolul m eu con sta n a m erge s-l vd pe
m arealul A ntoncscu i s-l conving s dem isio n eze. A cc ast d em isie era
indispensabil, p entru a convinge pc germ ani c nu era v o rb a d e o lo v itu r de
stat, ci dc o sim pl schim barc dc guvern. n p rezen a unei situaii ju rid ic e
n tem eiat, ci ar ezita poate, s ne atacc. n accst din urm caz, g u vernul rom n
ar acorda dou sptm ni W chrm acht-ului pentru a se retrag e de pc terito riu l
nostru. Cum eu stteam pe gnduri, B uzeti, noul m inistru d c ex tern e, m i spuse:
R m nci aici i reflectai.
A ici, nsem na cele trei birouri ale adm inistraiei p alatului regal, n
carc erau reu n ite to a te sc rv iciilc g u v ern u lu i. n afa r d c g en e ralii A ldca,
S ntescu i de T itel P ctrescu, preedintele partidulu i so cial-d cm o crat, nim eni
nu depea etatea de 40 de ani. M ajoritatea celor care erau p rezen i era fo rm a l
din funcionarii M inisterului afacerilo r externe, colaboratori d c n cred ere ai lui
N icu lescu-B uzcti. Unii aveau un revolver n buzunar. D ac g erm an ii reueau s
ocupe p alatu l, ci erau holri s sc sinucid.
P rim ul d cc ret-lc g c al noului gu v ern cai c prim i se m n tu ra re g a l a fo st
un d ecret carc-i am n istia pc toi sp io n ii, d c/.crtorii i sa b o to rii. D in p a rte a
p artid elo r blocu lu i d em o cratic, ca re se l u d au a fi d a t in fo rm aii m ilita re
in am icu lu i, n to t tim pul rzb o iu lu i, e ra un a c t logic.
M an iu , e fu l c o m p lo tu lu i, n c nu i f c u se a p a riia . O fie rii d e
le g tu r p lecau i v e n e a u , ad u cn d u ltim e le tiri a s u p ra m i c rilo r g e rm a n ilo r.
L a ctc v a su te de pai dc p alatu l re g a l, la h o te lu l A m b a s a d o r, re c h iz iio n a t d e

WetfnBdH^'se a f lf a in m s jd c sldai :m a'fflarcrdect e d s ^ ic c b M ja ^ g ap ere


g u v ern u l m m n ^ G a rd a n ,fa a paratului: fusese iH rii, d a r nu.:sc sem n ala n c
nfci o rfiicare. Kil 1iigcr: n so it dc .generalul.H ansen, ,:Se:pre7ient.la inffarea
- palatului, c c rn d ;s fie p rim it im ediat .de reg e ,' N iculescw -B uzej; b aronul
S trcc a'fi generalul S ntescu au fost p re z te rla .n tre v e d e re . K illin g er l-a rugat
jje suvcran s i dea inform ai i asupra in te n iilo r vii toare ale guvern u lu i rpm n.
n riuitiele regelui, ^Buzeti: ex p lic Te.preSntairiahu G erm aniei c h o t rre a
'R&mhitti de a ! n ch eia un a rm istiiu -c u aliaii) e r a irev o cab ili C t d esp re
raporturile cu G erm ania, R om nia nu do rea s-i d eclare rzboi; D a c tru p ele
K e ic M h ii; c e ;sc g seau pc teritoriul o s tru s-a r retrag e n tr-u n in te rv al d c d ou
SptmHi;- C leiiu vor fi fn nici un fel m piedicate d c arm ata ro m n i-u
,io

' '''Killnge'r plec izbirid uai Ac6sf1 nscmha:fzboi'? Gcricrailtil Hansen


,vse!au^C'ia!hlflI-,k ittiBriid8f.: v a d a c ordin iudelor- s atac d ?' Grup dup
-grapli; gteririni*ferir dfrivhOeL Dar-riu''Sfe''a1rl!ar:fl.'dfdftkr'de :'hipt. 'Sc
'ifflWiffi&S *idbieP*a<?*MlApfeilplc0*^pK5 nord, h dec(ia ^ransiLvani'^i.
&Ptl ffi iSer e i>
otd iw s -se
idW Wtipelffiit a i e -*Vt'for d a
ttdu ; iVon v pc
Garpi ?'FS ct draU de'lihilildare actele g'^fiittibrdin 'B'UCUre#, p ea-iterau
fidb'tlilbtirfaifgHoQtiHI fc'rfc'!Vt^U de laPM C fti. O;c aloawdc'aproape dpi.
diiii de oamcii care -fdrrrtau aprarea -antiaerian ^ re g iu n ii; ipctrb:liorv vse
puSiiso micaid spre'Bucureti: n timp Ceintriturite romri0;SOscau; pc jos,
l^tirmmii de. kt^Pldieci formU1o-coloan fecamioanb!<E-rulatidu o>vitek dc
patruzeci d e kilometri pe or'; iAbia se scUrscsc09Urhtate de.0r de la plecarea
lui von' Killinger c g^neralui- Gerstcnbcrg- ecru :s fie prim it'dd preedintele
Consiliului. El veneai tocmai dib -eau x a:coloanei 'd e ' la 'Ploieti. Afirma c
trupele sale s^ar fi pus n;mi:carc spre BucUreti fr a fi primit ordin n acest
sens. Cerca deci: autorizaia s prseasc ioraul i s'm earg .naintea lor,
. p cltru a ie::faec;;s:se ntoarc. M ai nti,:.''generalul' Snttescp c iit ; d a r ap o i,
';chdi;ofijriai'g erm an ijftb d d u c u v n tu li d e o n o rc i1 i a c o rd p e rm isiu n e a .
iG cFstcnbcfg.pjecusprcsPloibti,. dratt+ootailin a arm ateiird m im ev 'n 'so itid e un
eblorreikleiStt m ajdriiE ra aproape:oraitrei.di;m infcaii,':cndeoloaiiadc ca m io a n e
*:;;.%stfanuntv.l<do!;iapatepiereiu<0ra^'tNU :D cp artc; d e a. dori. s o^ o p re a sc ,
G crste n b erg luase com anda sa i i ac ce le ra m ersul . n tre -.p a la tu l regal: i
-so ld a ii lui1 G erschberg: t e r a dect: o c o m p a n ie ,c a re .co n tro la 'in tr rile i
.ieirile d in - o r a , p e-d ru m u i sprai Ploieti,, la p atru k ilo m etri d e B u c u reti,
i T u n u rilo r^ a n tia e rlc h e jg e rm a n e 'c u .calibrul de .aptezeci i d p i d e m ilim e tri,
p o stu l'ro m n e sc .nip le p u tea o p u n e dcct o sin g u r m itraiicr.-D in .experiena n
pro.bicm ele:m ili;tarC jjM eiitescu-iB uzE li-l:ndcm na:p e g en eralu l S n te s c a s
-rdoqe c a o se au a is fie m in a t d e trUpc. N oul p rc e d ih tC .a i ^ConsiliU ld l
p riv i, stu p e fiat, pc tnrul su co lab o rato r. n c e d e p o z iie m illt r e se a fl
m in e le i d e c in e v re i >s fie in sta la te ;? :;' nt-eb dl.! <<Alufiei, to tu l este
p ierd u t ,f se n e lin iti B u z eti; G en e ra lu l f C u a ir g e s t d e n e p u tin . . T reb u ie
s n a rm m p o p u la ia ci'vMj. in te r v e n i b aro n u l S trce a. G e n e ra lu l' m rtu ris i
c d d u se p a rtid u lu i co m u n ist a rm a m en t a u to m a t p e n tru 1 i50G; p e rso a n e .
B odnra: eful fo rm a iu n ilo r lo r ide oc, p ro m ise se c lr u p e f e s a le ivmtt.Interveni
-chiar.n ;n.Qaptea.:aEdasta::n iu p t..D rco m E ifiicasep rin ite le fo n ;fap to l c no-a.yea
n c roici ciheizee de brbai i Sin g u ra ieire ca re mqi im n ,ea:e r a fu g a.

n
/P ric ie n irs i treb u ir s-i fo lo sea sc lo a t c io c v c n a p e n tru a -l Convinge
:p e.teg e:s plcde sp re vest: O c o lo an micv Jonnat^idin trei maini:, se p u se n
i m i c a re sp re o d estin a ie n ec u n o sc u t. n so ito rii su v e ra n u lu i i.a m a-m cisale
p rim ir ordin u! dc a m erge ct m ai departe. D a c te rito riu l .n aio n al a r -f i, fo st
. o cu p a t n ntregim e, dc g erm a n i, treb u ia .s se n c e rc e a ju n g e re a la psjrtizanii lui
T ito i fo rm a re a u n u i nou guvern n exil. D up p le c a re a reg elu i M ih ai, m em b rii
n o u lu i.g u v ern i-au stons i mai ta re re v o lv e re le ^
C a urm are a noii^it.uaii.,, om uJ:lnch,n p iv p i ; m a re a lu l A ntone.scu,
i re d e v en ea p ericu lo s. E lib e ra t:d e g erm a n i, re in sta la t n p rero g ativ ele. [Sale: de
fcj', .C incle rou ar fi fcut s cu fg muH snge. O are tre b u ia fcu t in o fen siv ,
am orndu-1 ? A ceast so lu ie, p ro p u s d c com uniti;;, fu gsit, resp in g to a re .
A tu n ci;:B o d n raifcu .ux.pentru; prim a,datd.e, am en in ri. A titu d in ea ^ e r a n n
;,:ape.ri:;tiyipe.rUru,manierardC'.areQl.abora a, cmuwtifarw-El J L M p -pe; g en e ralu l
.S n te scu c - d o rea siaiyze.r.p:feaa,fHaj^todutiipe A ntoftesenigcrm anilQ r.
dMkjSiMU gfiner^u.li.prftii^rtw nieful,>.< tor B o d n ra ,.tre b u i,!^ n a in te id e :# !
t !u l/G rtd ig S n M n tt^ K jn )rc;sp in p G Q u ie lu )te gur* i. le g a t fed e le,^ m arealu l

iran sport fii, n tr -,unJOc:Piu scut;pu m a i d<g(^HU^krn t>?. an uni;o\n:> iiqaci


.s.ifiovj; ud a;?>sjnusn onihqg iw-iSn co io b ,o i|civ u o b tin.-jnog
rtit '-n^mod paradoxal, ftetwi succesul se Obinedatorit greelilor comise

i eeSM ^ datoreaz unei pr&t burtei>org!iiX!ii> Simul metodei constituie,


poiU'Cy-calitatea e se n ia l. a gefm anuiui; Prin el, germ anul reuete' s
stipfincSse' inspiraia1i spontaneitatea inteligenei' latine. Neputnd' tri n
^iOWifi^/'-5Fimu$;^tt-?gfeSfc^nralc-dfe!; ,TCltC6Aa:csti&',St:ttiiCzfc''i s-i
drghizezh rrtctedic aeiunS)'R8Knii n conferin la legaiagertWan, imediat
ce ei 'luar* l'M nofir^dc^rM uM &fea situaiei!di;n Romrii, ^eTir lotealiai
Whrrft^lu*tiluTi reprezentanii' politici a i Rcicli-ulur se gsir n fa a dou
:ze, iina'suiirult di^getitirltil Hanscn, eful misiuni-i .militare, cealalt dc
i;g:fcntefalul'Getetenbcrgi Cei doi brbai,
contraziceau,: erku de* crd
fiSf^tl^ndi^fflpoord^le^pacfliiiSi^ M ita s e f y ' fr ndoial, ntt plan
Studiat C u g riji; Ei-se-b^u; d^sgur, pe fore^nilitrc siipC'ri>are. C ele dbil
tfe>cl$^'#?nfMfttaU'-p^featr-:d c ;'--la accste prrtlis& false. :G d n eral u l; H an scn
s j s u 10 cu lupra e ra inutil. P e n tru a saiva o -m in d c so ld ai' c're-sc a fla u n
B u c u re ti, a c e tia treb u iau S i fie retrai, Ct tim p c ic ie ifiid ih b ra tiuii Crau
libe-re.vG M dgr'rti d in B erlin n tre ru p se acestb dezbateri-.-1E a cili se m n a t d e
H itter^^S ofortigc^N itjdcnc'h'lagung d e s P inS chcS *, o rd o n iteonic F O h t ^ i i l .
'ffe c h rt^ ?feljo m art -;Un1ii!b-ig < ^ m ^ 'd iri'f h 'te r o f;; r ^ to e :'^ 0 n { iW J ^ ie 1 i,
keinC' 'ru p p 'ch v o rh n d e ii . :D e- p a rte a s, G crsic n b erg ' trim ise 6 te le g ra m
'p rin c;are:ic 6 rc s 06- in v estii Cu co m an d a i p ro m ite a s ex e cu te o rd in u l
F iih rer-u lu i. L a a c e st m o m en t al d isc u ie i, K illin g c r i H an seii p le d ar s+1
v ad pc rege. C nd rev e n ir la le g aie, i a tep ta o n o u te le g ra m a Iui H itlcr.
H an scn era d e stitu it. C om an d a re v e n e a lui G e rste n b c rg . n a c e a st situ a ie ,
sp iritu l m etodic g erm an se d o vedi in c ap ab il s sc a d a p te z e situ aiei. n io c s
o rd o n e tru p elo r pc ca rc g en e ralu l H anscn le e v a c u a se de la h o te lu l A m b a sa d o r
s sc n a p o iez e i s plccc la asaltu l p alatu lu i reg al - ele erau n c n o ra -

g en eralu l G crstc n b erg i statu l su m ajo r stu d iau un p rec ed en t. L a R o m a, n


ziu a arm istiiu lu i lui B a d o g lio , g erm a n ii se g s ise r n tr-o situ aie sim ila r .
C um rea cio n a se co m an d am en tu l ? R efu z n d lu p ta n in te rio ru l o ra u lu i, din
c a u za su p e rio rit ii n u m erice ita lie n e, u n it ile g e rm a n e au fo st re tra s e n
m p re ju rim i, a p o i, d u p cc n c e rc u ir R o m a, e le o m p re su ra r d in to ate
prile. L a B u c u re ti, G erste n b erg se gn d i s fo lo se a sc aceeai m e to d . El
ddu ordin g arn iz o an e i d in P lo ieti s se pu n n m a r, p e n tru a fac e jo n c iu n e a
n m p re ju rim ile cap ita le i, cu tru p ele ca re erau ev a cu a te . E l n su i re u i, p rin
ireten ie , s aju n g la so ld a ii si. C h ia r d a c p la n u l era r u , c e le d o u d iv iz ii
ro m n e n c nu aju n sese r n ca p ita l . C nd g erm a n ii se g seau la n iv e lu l
sin g u rei co m p an ii ro m n e ca re b ara d ru m u l de la P lo ie ti sp re B u c u re ti, la o
d istan dc 14 k ilo m etri de ce n tru , d iv iz iile n o a stre e ra u se m n alate la 20
kilo m etri dc ca p ital. U n sin g u r o b u z al an tiae rien e i g e rm a n e a r fi aju n s p en tru
a aru n c a n a e r p o stu l c a re ad p o ste a co m p an ia ro m n . A ce st p ro ie c til nu a
fo st tras. D up cc a p rim it o ra fa l dc m itralier, c a re trg ea la n lim e a
o ferilo r din ca m io a n e, colo an a g erm a n sc im o b iliz. D in c e c a u z so ld a ii lui
G erste n b erg nu sc sin c h ise au d c g ru p a care sc a fla n a in te a l o r ? A ce asta
rm n c un m iste r pe ca re g en e ralu l l-a dus n m orm n t. n o rice caz, n tim p u l
n o p ii colo an a nu s-a mai pus d in n o u n m icare. P ro b a b il, co m an d a n tu l su,
g en eral de av iaie, d o rea s-i sp rijin e n a in ta re a cu av io an e.
E ra o ra a se d im in ea a, c n d d iv iz iile ro m n e, p lin e d e p raf, o ste n ite de
efo rtu l p c ca re l so licitase m arul fo ra t din tim pul n o p ii, i fc u r in tra re a n
B u cu rcti. C u to a t sta re a d e o b o se al a so ld a ilo r, g u v ern u l d in B u c u rc ti av e a
la d isp o z iie, n zo ri, p este trcizeci dc m ii dc o am en i, fa d e cei c in c isp re z e c e
m ii pc carc G erste n b erg i p u tu se ad u n a la P lo ieti i ev a cu n d ca p itala. A stfel,
a rm ata ro m n m p re su ra B u c u re tiu l pc ca re g erm a n ii l p r sise r . T ru p e le
n o astre erau fo rm ate din in fan terie p re g tit , n tim p c e e fe c tiv e le a d v e rsa rilo r
erau co m p u se din germ an i p ro v en in d d e la to ate arm e le. F r a fi aju n s s se
lu p te, b tlia e ra ctig a t. R e p re sa liile ae rien e g erm a n e au fo st te rib ile. T im p
d e d o u zile s-a trit n tr-o alarm co n tin u . L a fiec are sfe rt de o r, o n o u
fo rm a ie dc a v io a n e a ru n c a b o m b e a s u p ra c e n tru lu i o ra u lu i. A p ra re a
an tiae rian a orau lu i fusese a sig u ra t dc germ an i. n co n sc c in , n ic i un tun al
ap rrii a n tia e rie n e nu tu lb u ra trea b a b o m b a rd ierelo r, ca re d ec o la u d e p e
ae ro d ro m u rile c iv ile i m ilita re c a re sc aflau la c iv a k ilo m etri d ista n d e
B u cu reti. n fine, sm b t p e d ou zeci i ase au g u st, b o m b a rd ierele am erica n e
i fcur ap a riia . C o n fo rm n d u -se in d ic a iilo r din m e sa ju l o p o z i te i , e le
aru n car un c o v o r dc b o m be asu p ra b a r c ilo r g erm a n e situ ate ap ro a p e d c
a e ro p o rtu l p rin c ip a l, n n o rd u l c a p ita lc i. D in n e fe ric ire , tru p e le ro m n e
reu iser, d u p d o u z ile d c lupte, s o cu p c m ajo ritatea a c e s to r b arci. D u p ce
valu l s-a n d e p rta t, num rul v ic tim e lo r a fost sta b ilit la 187 ro m n i i 31
germ ani m ori.

CAPITOLUL XI

C a d e cortina d e fier

n tim p ce la B u c u rcti m icul rzb o i sc h o t ra n fav o a re a ro m n ilo r,


o p era iu n ile p e fro n t luau un curs d ez astru o s p e n tru g erm a n i. L a 24 au g u st,
co m an d am en tu l so v ie tic dd u ordin s sc atac e p e to t fro n tu l. n B a sara b ia,
a fo st zd ro b it slab a rez iste n a perd elei d c soldai p e c a re g erm a n ii o
lsaser n d r tu l lor, retrg n d u -se spre lin ia iretu lu i. A rm ata R o ie o cu p a
C h iin ul.
n M oldova, ro m n ii ne m ai o p u n n d rez iste n , to t fro n tu l se p u se
n m icarc. M o sco v a an u n a c R o m an , B acu , H ui i B rla d fu sese r
ocu p ate. n tim pul zilei de 24 august, A rm ata R o ie fcus'e o n a in ta re d e 50
k ilo m etri.
C o m a n d a m e n tu l so v ie tic se n d o ia o are d e re u ita lo v itu rii d e sta t
dc la B u c u reti ? A p re c ia el c a n a in ta p rin tre g erm a n ii fix a i te m e in ic p e
P ru t i C a rp a i a r fi n se m n a t s sc ex p u n risc u lu i d e a fi t ia i n d o u i
n c e rc u ii ? F ap t este c ru ii nu i re lu a r n a in ta re a d c c t la 2 6 a u g u s t
d im in ea a. n tre tim p , ro m n ii i d o v e d ise r c u ra ju l, re s p in g n d u -i p e
m a g h ia rii c a re n c e rc a u s -i c ro ia sc u n d ru m sp re V a le a ire tu lu i,
str b tn d C a rp a ii. i ei nu m ai p ru r a a v e a in te n ia s -i re ia a ta c u rile .
A lte tru p e ro m n e - r z b o iu l fu se se d e c la ra t de g u v e rn u l d in B u c u re ti
R c ic h -u lu i, la 2 4 a u g u s t d im in e a a - se o p u n e a u g e rm a n ilo r c a re v o ia u ,
p lc cn d d c la G ala i s se sta b ile a sc pc S irc t. C u a c e a st o c a z ie , lin ia i-a
d o v e d it v alo area . C u to a t su p e rio rita te a lo r n u m e ric , g e rm a n ii n u au
re u it s-i sc o at pc ap rto ri. L a 27 a u g u s t, la a s fin it, ru ii so se a u la faa
lo c u lu i. S o a rta c e lo r d o u z e c i d e d iv iz ii g e rm a n e d in B a s a ra b ia e ra
p e c e tlu it . L a 2 8 a u g u s t, ru ii tre c e a u ire tu l. M o s c o v a a n u n a cu
n g m fa rc : T ru p e le so v ie tic e au l sa t n sp a te le lo r d iv iz iile g e rm a n e ,
ca re a r fi treb u it s a p e re p o a rta G a la iu lu i (lin ia ire tu lu i), d a r c a re au
fo st c o m p le t su rp rin se dc iu e a la i p u te re a p re siu n ii ru se ti . C u m .fu se s e
o b in u t a c e a s t v ic to r ie , c a re fu s e s e a p o r tu l fa c to ru lu i r o m n e s c ,
M o sc o v a se fe re a s v o rb ea sc . D im p o triv , cci c in c iz e c i d e m ii d e
ro m n i c a re ap rau lin ia ire tu lu i c o n tra g e rm a n ilo r fu r d e z a rm a i i
fcu i p riz o n ie ri. A stfe l a n c e p u t c a m a ra d e ria n o a s tr d c a rm e cu A rm a ta
R oie.

179

g en e ralu l G e rste n b e rg i statu l su m ajo r stu d iau un p rec ed en t. L a R o m a, n


z iu a a rm istiiu lu i lu i B ad o g lio , g erm an ii se g siser n tr-o situ aie sim ila r .
C um re a c io n a se co m an d a m en tu l ? R cfu z n d lu p ta n in te rio ru l o rau lu i, din
ca u za su p e rio rit ii num crice ita lie n e, u n itile g e rm a n e au fo st re tra s e n
m p re ju rim i, a p o i, du p ce n c e rc u ir R om a, e le o m p re su ra r d in to ate
p rile. L a B u c u re ti, G erste n b erg se gn d i s fo lo se a sc ac ee ai m e to d . El
ddu ord in g a rn iz o a n e i d in P lo ieti s se pu n n m ar, p en tru a face jo n c iu n e a
n m p re ju rim ile c a p ita le i, cu tru p ele ca re erau ev a cu a te . E l n su i re u i, p rin
ire te n ie , s a ju n g la so ld aii si. C h iar d ac plan u l era ru , ce le d o u d iv iz ii
ro m n e n c nu a ju n se se r n ca p ita l . C nd g erm a n ii se g sea u la n iv e lu l
sin g u rei co m p an ii ro m n e ca re b ara drum ul de la P lo ieti sp re B u c u reti, la o
d istan dc 14 k ilo m e tri d e ce n tru , d iv iz iile n o a stre e ra u se m n alate la 20
k ilo m etri d c c a p ita l . U n sin g u r o b u z al an tiae rien e i g erm a n e a r fi aju n s p en tru
a aru n c a n ae r p o stu l ca re ad p o ste a c o m p an ia ro m n . A c e st p ro iec til nu a
fo st tras. D u p c e a p rim it o rafal dc m itralier, c a re trg ea la n lim ea
o fe rilo r d in ca m io a n e , co lo an a g erm an se im o b iliz. D in ce c a u z so ld a ii lui
G erste n b erg nu se sin ch iseau de g ru p a ca re se afla n a in te a lo r ? A ce asta
rm n c un m ister p e ca re g en e ralu l l-a dus n m orm nt. n o rice caz, n tim p u l
n o p ii co lo an a nu s -a mai p us din n ou n m icare. P ro b a b il, co m an d a n tu l su,
g en eral d e a v ia ie , d o rea s-i sp rijin e n a in ta re a cu av io an e .
E ra ora a se d im in ea a, c n d d iv iz iile ro m n e, p lin e d e p raf, o ste n ite d e
efo rtu l p e c a re l so lic ita se m arul fo ra t din tim pul n o p ii, i fc u r in tra re a n
B u cu rcti. C u to a t starea d c o b o se al a so ld a ilo r, g u v ern u l d in B u cu reti av e a
la d isp o z iie, n z o ri, peste treizeci de m ii de o am en i, fa d e cei c in c isp re z e c e
m ii p e care G e rste n b e rg i p u tu se ad u n a la P lo ieti i e v a cu n d cap ita la . A stfel,
arm a ta ro m n m p re su ra B ucu retiu l pe ca re g erm an ii l p r sise r . T ru p e le
n o astre erau fo rm a te din infan terie p reg tit , n tim p c e e fe c tiv e le a d v e rsa rilo r
erau co m p u sc din g e rm a n i p ro v en in d d e la to a te arm e le. F r a fi aju n s s se
lu p te, b tlia e ra c tig a t . R e p re sa liile ae rie n e g erm a n e au fo st te rib ile. T im p
d e d o u zile s-a tr it n tr-o alarm co n tin u . L a fiec are sfe rt d e o r, o n o u
fo rm a ie de a v io a n e a ru n c a b o m b e a s u p ra c e n tru lu i o ra u lu i. A p ra re a
an tiae rian a o rau lu i fusese a sig u ra t d e g erm ani. n co n se c in , n ici un tun al
ap rrii a n tia e rie n e nu tu lb u ra treab a b o m b a rd ierelo r, c a re d ec o la u d e pe
ae ro d ro m u rile c iv ile i m ilita re ca re se aflau la c iv a k ilo m etri d ista n d e
B u cu rcti. n fine, sm b t p e d ouzeci i ase au g u st, b o m b a rd ierele am erican e
i fcu r ap a riia . C o n fo rm n d u -se in d ic a iilo r din m e saju l o p o z iie i, e le
aru n car un c o v o r dc b om be asu p ra b a r c ilo r g erm a n e situ a te ap ro a p e d c
a e ro p o rtu l p rin c ip a l, n n o rd u l c a p ita le i. D in n e fe ric ire , tru p e le ro m n e
reu iser, d u p d o u z ile dc lupte, s ocu p e m a jo ritatea a c c s to r b arci. D u p ce
v alu l s-a n d e p rta t, n um rul v ic tim c lo r a fost sta b ilit la 187 ro m n i i 31
g erm an i m ori.

CAPITOLUL XI

C a d e cortina d e fier

n tim p cc la B u cu reti m icul rzboi sc h o t ra n fav o a re a ro m n ilo r,


o p era iu n ile pc fro n t luau un curs d ez astru o s p en tru g erm an i. L a 24 au g u st,
co m an d am en tu l so v ie tic ddu ordin s sc atace pe to t fro n tu l. n B a sara b ia,
a fo st zd ro b it sla b a rez iste n a p erd e lei d c sold ai pe c a re g erm a n ii o
lsaser n d r tu l lor, retrg n d u -se sp re lin ia iretulu i. A rm ata R o ie o cu p a
C h iinul.
n M oldova, ro m n ii nc m ai o p u n n d rez iste n , to t fro n tu l se p u se
n m icarc. M o sco v a anu n a c R o m an , B acu , H u i i B rla d fu sese r
ocu p ate. n tim pul zilei de 24 au g u st, A rm ata R o ie fcus'e o n a in ta re d e 50
kilo m etri.
C o m a n d a m e n tu l so v ie tic se n d o ia o are d e re u ita lo v itu rii d e s ta t
dc la B u c u re ti ? A p re c ia el c a n a in ta p rin tre g erm a n ii fix a i te m e in ic p e
P ru t i C a rp a i a r fi n se m n a t s sc e x p u n risc u lu i de a fi t ia i n d o u i
n c e rc u ii ? F a p t e s te c ru ii nu i re lu a r n a in ta re a d e c t la 2 6 a u g u s t
d im in ea a. n tre tim p , ro m n ii i d o v e d ise r c u ra ju l, re s p in g n d u -i p e
m a g h ia rii c a re n c e rc a u s-i c ro ia sc u n d ru m sp re V a le a ire tu lu i,
str b tn d C a rp a ii. i ei nu m ai p ru r a a v e a in te n ia s -i re ia a ta c u rile .
A lte tru p e ro m n e - r z b o iu l fu sese d e c la ra t d e g u v ern u l d in B u c u re ti
R c ic h -u lu i, la 2 4 a u g u s t d im in e a a - se o p u n e a u g e rm a n ilo r c a re v o ia u ,
p lc cn d dc la G ala i s se sta b ile a sc p e S irc t. C u a c e a st o c a z ie , lin ia i-a
d o v e d it v alo area . C u to a t su p e rio rita te a lo r n u m e ric , g e rm a n ii nu au
re u it s-i sc o a t p c ap rto ri. L a 27 a u g u st, la a s fin it, ru ii so se a u la faa
lo c u lu i. S o a rta c e lo r d o u z e c i d e d iv iz ii g e rm a n e d in B a s a ra b ia e ra
p e c e tlu it . L a 28 a u g u s t, ru ii tre c e a u ire tu l. M o s c o v a a n u n a cu
n g m fa rc : T ru p e le so v ie tic e au l sa t n sp a te le lo r d iv iz iile g e rm a n e ,
care a r fi treb u it s ap e re p o a rta G a la iu lu i (lin ia ire tu lu i), d a r c a re au
fo st c o m p le t su rp rin se dc iu e a la i p u te re a p re siu n ii ru se ti . C u m .fu se s e
o b in u t a c c a s t v ic to r ie , c a r e fu s e s e a p o r tu l f a c to ru lu i ro m n e s c ,
M o sc o v a se fe re a s v o rb ea sc . D im p o triv , ce i c in c iz e c i d e m ii d e
ro m n i care ap rau lin ia ire tu lu i c o n tra g e rm a n ilo r fu r d e z a rm a i i
fcu i p riz o n ie ri. A stfe l a n c e p u t c a m a ra d e ria n o a s tr d c a rm e cu A rm a ta
R o ie.

n tim p u l accstei a d o u a ju m t i a iui a u g u s t, o ch ii n tre g ii iu m i


erau n d re p ta i sp re c m p u rile dc lu p t d in F ra n a. E lib e ra re a P a risu lu i
c o n s titu ia u n fap t dc arm e sp e c ta c u la r. C e le la lte e v e n im e n te m ilita re
p leau n faa lui. T o tu i, lo v itu ra d a l G erm a n iei n R o m n ia n u e ra d c o
m ai m ic im p o rta n . P ie rd e rile W e h rm a c h l-u lu i d e p e a u n u m e ric p e
ce le p c ca rc a rm a ta g erm a n le su fe rise la S ta lin g ra d o ri n N o rm an d ia . n
a fa r d c un m ic n u m r dc o fie ri ca re a u p u tu t s se sa lv e z e p e c a le a
a e ru lu i, ce le 22 d iv iz ii carc se g sea u n R o m n ia fu r c a p tu ra te d c ru i.
A rm ata R o ie a fc u t vreo 3 1 6 .0 0 0 p riz o n ie ri, d in c a rc 19 7 .0 0 0 g erm a n i i
11 9 .0 0 0 r o m n i60.
D in p u n c t dc v ed e re strateg ic , c a p itu la re a R o m n ie i era o a d e v ra t
c a ta stro f . T ru p e le so v ie tic e , d ep in d lin ia ire tu lu i, l s a se r n u rm a lo r
to ta lita te a s o ld a ilo r W e h rm a c h t-u lu i, c a rc tre b u ia u s le b a re z e d ru m u l
sp re B alcan i i U n g aria. C a n m a rile rz b o aie din e c o le lc tre c u te , A rm a ta
R o ie n a in ta n tr-u n vast te rito riu in te rm e d ia r, c u ln d p rin sp a iu
co n actu l cu in am icu l. Nu m ai ex ista u d e c t o b sta c o lc n a tu ra le p en tru a
n c e tin i n a in ta re a sa sp re apus: A lp ii T ra n silv a n ie i 61, c a re se p arau a c e a st
p ro v in c ic d e C m p ia R o m n i m u n ii B ih o ru lu i
c a rc se in te rp u n n tre
P o d iu l T ra n silv a n ie i i p u sta u n g ar. P ro b le m e le c a re se p u n e a u la n altu l
C ^ a ^ ^ j ^ j q ^ j e t ^ . e j ^ d g. tra v e rs a iccste d o u o b sta c o le n a in te c a
W c h rm ac h t-u l s : fi p u tu t sta b ili p o z iiile sa le .dc a p ra re , O v e rita b il
c u rs d c v ite z sc an g aja n tre so ld a ii U R SS i cei ai R c ic h -u lu i.
S lab e le u n it i g e rm a n e ' s ta io n a te 'n U n g a ria i n S lo v a c ia n u
p u te au s d e a e fe c tiv e le n ec esare sp re a u m p le im e n sa s p rtu r a fro n tu lu i
dc sud. P en tru a se o p u n e a v a la n e i so v ic tic c , n a ltu l C o m a n d a m e n t.a l.
W chrm aclU 'U lui s-a v z u t o b lig a t trim it n grab , p e n tru c o n fru n ta re a
cu ru ii, c e le m ai b u n e trupe dc rezerv . Un n u m r d e 4 0 0 .0 0 0 o a m e n i,
sta io n a i n c c n tru l G erm a n iei, u n it ile dc e lit p e c a re H ille r Ic in stru ise
p en tru m arile btlii d ec isiv e, au fo st trim ise sp re n oul teatru d c o p e ra iu n i.
P e lrig fro n tu l'o c c id e n ta l, cu o lu n g im e d e a p ro x im a tiv 6 0 0 k m , fro n tu l
p o lo n e z i b altic dc 800 k n i, un al tre ile a fro n t, de o im p o rta n e g a l , se
d e sc h id e a p e n tru G erm a n ia. L u n g im e a sa era dc 7 0 0 k m , n Ioc d c 70 km
c t m su ra lin ia fo rtific a t a iretu lu i.
A su p ra a c e s te i m ari m ic ri d c tru p e, c o m u n ic a te le de rz b o i
g erm an e i so v ic tic c pstreaz o d isc re ie total. n tre 28 a u g u st i u ltim ilc
z ile ale lui se p tem b rie, cei doi ad v ersari nu d d u r nici o in d ic aie asu p ra
p oziiei lor n ric d unrene. G erm an ii p referar s nu a n u n e p ie rd e rile
te rito riale i n oam eni suferite, n tim p ce ruii nu av e au nici un in te res s
ad u c la cu n o tin a inam icului n u m e le lo c alitilo r d ep ite deja d e A rm ata
R oie. A tunci cnd tcerea a fost ru p t n c o m u n ica te lc m ilitare, ru ii
p tru n se se r d eja adnc n cm p ia ungar.
S p aiul cu c erit fr lupt d e A rm ata R oie n tre 23 au g u s t i 4
o cto m b rie, cn d co rtin a sc rid ic din nou asu p ra o p e ra iu n ilo r dc p c fro n tu l
d e sud, este egal cu su p rafaa e lib erat dc an g lo - sax o n i n O ccid en t.
C o rtin a d c fier a c zu t peste R o m n ia, B u lg aria i Iu g o slav ia.

n P olonia, p e frontul dc pe S an i d c p e V istu la, situ a ia rm sese


staio n ar. L a 3 o cto m b rie, generalu l B or ca p itu la la V aro v ia . El s-a cre zu t
v ictim a u nei m an ev re so v ictice. n c a rtea sa, el e x p lic p a siv ita te a A rm atei
R o ii n faa cap ita le i p o lo n eze, ca un v ic leu g al K re m lin u lu i. R u ii n u a r fi
d o rit s co n trib u ie la reu ita u nei ac iu n i co n d u s d e un g e n e ra l, care
p rim e a o rd in e le sa le de la L ondra. n re a lita te , c e n tru l d e g ra v ita te al
fro n tu lui sc d ep lasa se spre sud. R e ze rv e le strateg ic e a le a rm a te i so v ie tic e
fu sese r d etu rn a te spre noul teatru de o p era iu n i. T im p de m ai m u lt d e o
lu n , m ijlo ac ele de tran sp o rt i c ile d c c o m u n ic a ie a le R o m n ie i i
U n g arie i se rv iser p en tru a tran sfe ra g ro su A rm atei R o ii re tra s e d in
P o lo n ia. n faa V istulci i a S an-ului, sov ieticii nu p stra u d e c t u n itile
stric i n cccsarc p en tru a interzice W eh rm ac h t-u lu i o rice v e le ita te o fen siv .
A rm istiiu l ro m n d d u se n to ta litate p e s te c a p p la n u rile c e lo r d o i in am ici.
L o g ic, germ an ii atep tau m arele atac ru sesc n P o lo n ia. n tre V istu la i
B erlin erau n lin ie ae ria n 80 km i nu ex ista n ic i un o b sta co l n atu ral.
R u ii, p tru n z n d n urm a d efe ciu n ii ro m n e n B alcan i i n U n g aria ,
r stu rn a sc r totul. G erm an ii se vzu r silii s p r sea sc p o z iiile lo r n
sta te le b altic e. T ru p e le e v a c u a te d e pe a c e s t c a p d c p o d d e v e n is e r
n e c e s a re p e n tru a n lo c u i re z e rv e le stra te g ic e a ru n c a te n b t lia d in
U n g a ria . L a 4 o c to m b rie , u n iti e n g le z e d e b a rc a u n G re c ia . n a c e a st
a r , iz b u c n is e r z b o iu l c iv il n tre re z iste n ii c o m u n iti i re z iste n ii
n aio n aliti. W ch rm ach t-u l nu l sase n u rm d e c t sla b e p u n c te d e ap rare.
F a p tu l c A rm a ta R o ie sc o p rise p e fro n tie ra g rec o - b u lg a r tre b u ie s fie
n sc ris ca un su c ce s p erso n a l al lui W in sto n C h u rc h ill. O m u l d e s ta t
b rita n ic fu sese p rim u l c a re s trag c o n s e c in e le r stu rn rii m ilita re ce a
u rjn a l a rm istiiu lu i ro m n . E l n e le se se im e d ia t c P e n in su la b a lc a n ic e ra
a m e n in a t s trea c , n n tre g im e i d e fin itiv , su b c o n tro l ru se sc . E l
o b in u de la S ta lin p e rm isiu n e a s o cu p e G re c ia . n sc h im b , el a c o rd a
r u ilo r d rep tu l d e a m e n in e o rd in e a n R o m n ia i n B u lg a ria . S p aiu l
o c u p a t dc A rm a ta R o ie era d o m e n iu l U R S S . D in p a rte a lui C h u rc h ill,
a c e a s ta e ra o m a n ie r re a list de a re c u n o a te u n fa p t m p lin it. P rim in d
G re c ia , p e ca re A rm a ta R o ie a r fi p u tu t-o o c u p a f r o s te n e a l , aju n g n d
n a c e st m od p e m alul M e d ite ra n ei, om ul dc sta t b rita n ic lim ita astfel
p ag u b ele. G en e ro z ita tea lui S talin se ex p lic p rin d o rin a ru ilo r d c a
p tru n d e ct m ai d ep a rte posibil spre O cc id en t. G erm an ii nu treb u iau s
o b in rgazul n e c e sa r p en tru a sc stabili pe T isa. L a 8 o c to m b rie , d u p un
m ar dc o m ie de k ilo m etri, fr a fi lu p ta t, m arealu l M a lin o v sk i d c c la n
o m arc ofen siv . In teresele p o liticc i strateg ic e e ra u d e o im p o rta n
co n sid erab il. R e ic h -u l tran sfe ra se o m a re p arte din in d u stria sa d e rzb o i n
A u stria. A ceast in d u strie trebuia s fu rn iz ez e arm e so ld a ilo r ca re a p rau
p e cel redus la d isp erare . Iniial, el a r fi treb u it s in c lu d reg iu n e a
p etro lier ro m n , p ro te ja t dc lin ia ire tu lu i, s u rm eze C a rp a ii p n n
P o lo n ia, s co n tin u e cu m unii T atra , m unii R icse n g eb irg c, E rz e b irg e i s
taie G erm an ia n tre E g g er i M annheim , p en tru a aju n g e p e R in i a u rca
fluviul pn la A lpi. A ce asta era ultim a red u t p e c a re n az ism u l sc sile a s o

o rg an iz ez e - lsndu-i pe rui i anglo - saxoni s fac jo n c iu n e a lor n


n ordul G erm an iei - n sp e ra n a c la co n tactu l d irec t al tru p elo r aliate, se va
sfrm a unitatea p o litic a C elo r T rei M ari i sc v a a c o rd a celu i d e al T re ile a
R cich o ultim ans. n R o m n ia, g ran iele acestei red u te fu sese r sp arte.
T isa co n stitu ia singura p o z iie interio ar pe c a re W e h rm ac h t-u l p u tea sta b ili
un fro n t, dup ce pierd u se linia iretului, C arp aii T ra n silv an ie i i m u n ii
d in B ih o r. C u p re u l u n o r m a ri sa c rific ii ru se i ro m n e , m a re a lu l
M alin o v sk i reu i s sta b ile asc m ai m u lte c a p e te d e pod p e m alu l stn g al
ru lui T isa. E l n im ic e a astfe l u ltim ele sp e ra n e a le R e ic h -u lu i. D ru m u l sp re
P ra g a, sp re B u d a p e sta i V icn a era liber. A n u l m ilita r 1944 se te rm in a Cu
un d ublu d ezastru germ an - La G az cttc dc L a u s a n n e 63 d in 3 0 d c c c m b ric l
rez u m a astfel: O serie, dc regrupri e fe ctu a te cu p reu l u n o r retrag eri
p erm it n v iilo r aliailo r o ap rare eficace n co n tra o fen siv e i d e iarn
lan sat dc R u n d sled t n A rdcni, n tim p ce la rs rit, U n g a ria fiin d zd ro b it,
ruii sc n p u stesc spre fron tiera au striac . n tre tim p , frontul nu se c lin tis e
n P o lo n ia. P este E uropa d u n re an c zu sc co rtin a d c fier.
P en tru co n tiin a eu ro p e an , n um ele lui F ra n k lin R o o se v e lt este
strn s le g a t dc co n ferin a d c la Y alta. A ceast n tln irc este c o n s id e ra t cea
m ai im p o rtan t din to t rzboiul. A colo este locul u nde p re e d in te le S ta te lo r
U nite a p ie rd u t pacea.
D ar, trasnd p e o h art a E uropei lin iile fro n tu lu i d c r s rit i ale
celui ca re o p u n ea pe R in, g erm an ii an g lo - sa x o n ilo r, sc o b se rv c C ei
M ari i-au m p rit la Y alta, n feb ru arie 1945, sp aiu l n c n e c u c c rit de
so ldaii lo r n poriuni ap ro a p e egale. P ra ctic, nu m ai e ra v o rb a d e c t de
G erm ania; restul era d eja ocu p at. n faa fap tu lu i m p lin it, R o o se v e lt nu
p u te a d e c t s se n clin c. n tim pul u ltim elo r luni, situ aia m ilita r e v o lu ase
a tt dc favo rab il p entru U n iu n ea S ovietic, n e t am erica n ii a v u r su rp riza
d e a-1 auzi pe S talin spunnd: P refer ca rzb o iu l s sc p re lu n g e a sc , cu tot
sn g e lc ca re ne cost. F r n d o ia l , cl voia s o b in rg azu l n ec e s a r
p en tru a p tru n d e ct m ai adnc posibil n E u ro p a i a-i c o n so lid a p o z iiile
deja cu c crite . n tim p ce strateg ii am ericani nu u rm reau d e c t un sin g u r
scop: s term in e rzboiul c t m ai curnd p o sib il, S talin , O m u l re a list, se
arta m ai p reo c u p at dc a o b in e av an taje p o litic e d e c t s cru e sn g c le
so ld a ilo r si. n naiv itatea sa, Ja m es B y rn cs c o n s id e r c o n fe rin a d e la
Y alta ca p u n ctu l cu lm in an t al u nitii C elor T rei M ari. n lr-a d e v r, nu
m ai era nici un m otiv dc nen eleg ere. N u au m ai fo st fo lo site in v c ctiv c, ca
la T eh eran . D ato rit sprijin u lu i m ilitar i d ip lo m atic al am erica n ilo r, U R S S
co n tro la d eja spaiu l Ia care jin d u ia.
n aceste co n d iii, este ap ro ap e uim ito r c R o o se v e lt a p u tu t o b in e o
d cc la ra ic att dc lib eral asu p ra p o liticii d c u rm at n reg iu n ile elib erate.
C ei T rei M ari s-au pus d c aco rd pentru a c o n stitu i, n sta te le c x -sa te litc
ale A x ei, au to riti g u v ern a m en ta le p ro v izo rii, c a re s re p re z in te larg
to ate elem e n te le d cm o craticc ale n aiu n ii i av n d m isiu n ea d e a sta b ili, ct
m ai rep e d e p o sib il, prin aleg eri libere i fr p ie d ici, g u v ern e c a re s
rcflcctc vo in a p oporului i dc a uura, aco lo un d e va fi n ecesar, o rg an iz area

aleg e rilo r. A ce ast d ec la ra ie fu sese p re g tit d e D ep a rtam e n tu l d c S tat.


A d o p tare a sa c o n stitu ia , p en tru R o o sev elt, un su c ce s. S ta te le U n ite i
M arca B rita n ie i ved eau astfel a c o rd a t un d rep t de su p ra v e g h e re n sp a iu l
o cu p a t dc A rm ata R o ie. D ezb aterea a fo st rap id , sc rie Ja m e s B y rn es,
S talin a fost cel c a re a d esch is-o , d ec larn d : n an sam b lu , a p ro b a c ea st
d ec la ra ie . P re e d in te le R o o sev elt i a tra se atunci a te n ia as u p ra p a ra
g ra fu lu i un d e e ra v o rb a de fa c ilita re a n c a z de n e v o ie a o rg a n iz rii
aleg e rilo r. l ac ce p t , rsp u n se rep e d e S talin .
D up c o n fe rin a d c la M u nchen, M usso lin i sp u se se , fc n d a lu z ie la
d ec la ra ia an g lo - g erm a n , a c o rd at dc H itle r lui C h a m b c rla in , n c a re se
sp c cifica faptul c ce le dou p uteri a r ren u n a la v io le n , p en tru rez o lv area
n e n e le g e rilo r lor: N u sc refu z o lim o n ad om u lu i n se ta t . A cc ep tn d
p ro iectu l de d e c la ra ie am erican, S talin o ferea o lim o n ad lui R o o sev elt. A
m ai ex ista t i a ltc e v a la Y alta ? D a, s-a v o rb it d c c a stita te a so ie i lui C aesar,
d e o rg an iz area O N U i dc ctev a p ro b lem e eco n o m ic e se c u n d a re , apoi s-au
d e sp rit ca b u n i p rieten i. P ace a nu a fost p ie rd u t la m asa tra ta tiv e lo r, ci p e
cm p u rilc dc lupt.
C are a r fi fost o are lin ia de d em arca ie n tre L u m e a L ib e r i Im p eriu l
lui S talin , h o t rl la co n ferin a dc la Y alta, d ac tru p ele ro m n e i g erm a n e
a r m ai fi p u tu t re z ista ase luni n p lu s pe linia iretu lu i sau, n cel m ai ru
caz, pe C arpai ?

Note la partea a l-a


1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Uniune personal - formul de asociere ntre dou state, legate ntre ele numai prin persoana
efului statului, care este comun ambelor state, fiecare dintre ele pstrndu-i individualitatea i
calitatea de subiect distinct de drept internaional (n . tr.).
Dup arestarea sa, Mussolini a fost transportat ntr-o ambulan (n. a.)
n sensul de agent clandestin, neautorizat, folosit n afara cadrului legal (n. Ir.).
Spioni care lucreaz concomitent pentru dou state, de regul cu interese opuse, vnzndu-le
reciproc secretele economice, politice sau militare (n. Ir.).
Preedintele Statelor Unite se spune c ar fi folosit o formul biblic pentru caracterizarea
unitii dintre aliai. Ascultnd-o, ai fi zis c Sfnta Treime nu mai este inseparabil i nu mai
merit credin, dup propria exprimare a lui Roosevelt, cine respinge pe unul dintre cei Mari i
respinge i pe ceilali (n. a.)
Am luptat n rzboi cu Rusia pcntni a apra civilizaia cretin a Europei. Afirmnd acest lucru,
nu ncerc s m acopr de o formul de propagand, spunea marealul respingnd insistenele
lui Mihai Antonescu care susinea c guvernul romn nu arc dreptul s neglijeze posibilitile de
negociere care i se ofereau. Astfel de ocazii puteau fi unice (n. a.)
Cuplul pe care cei doi Antoncscu l formau la Bucureti putea s-i apar unui caricaturist
asemntor cuplului lui Cervantcs (n. a.)
Conducere bipartizan, n urma alianei a dou faciuni sau partide politice (n. tr.).
Ruri din Peninsula Balcanic ce se vars n Marea Egee (n. tr.).
Chiar prin acest fapt (prin aceasta) (n. tr.)
David Lloyd George (1863-1945) om de stat englez, eful partidului liberal. n primul rzboi
mondial, ministru al armamentului, apoi prim ministru. A jucat un rol de frunte n ncheierea
tratatelor de pace de la Paris (n. tr.).
Mutatis Mutandis - schimbnd cele ce trebuie schimbate. Se spune despre dou situaii similare,
comparabile, care difer n amnunte, dar snt asemntoare n linii mari (lat., n. tr.)
General polonez, conductorul armatei poloneze organizat n Anglia, n timpul celui de al
doilea rzboi mondial (n. tr.).
Dreptul urmeaz drapelul (adic este expresia juridic a legislaiei fiecrei ri), (n. tr.).
Ministerul de externe francez, denumit dup locul unde se afl (n. tr.).
n urma interveniei democraiilor occidentale, exporturile romne spre rile ce practicau
sistemul acordurilor de compensaie sczuser la 5,405 milioane lei, n timpul anului 1934. Mai
nainte. Romnia exportase spre aceste ri mrfuri n valoare de 121a 14 milioane lei pe an, ceea
ce reprezenta cam cincizeci la sut din exportul su (n. a.)
Fost posesiune italian din Africa ce constituie, mpreun cu Tripolitania i Fezzan, actualul
stat al Libiei. Acolo s-au purtat lupte grele ntre 1940 i 1942 ntre englezi, pe de o parte,
germani i italieni pe de alta. Bogate exploatri petroliere (n. tr.).
Clearing - compensaie, n materie de operaii financiare sau comerciale (cngl., n. tr.)
Reichsbank - Banca de stat a Germaniei (germ., n. tr.)
apte mii de kilograme din acest aur, de provenien francez i belgian, au trebuit restituite,
dup rzboi, proprietarilor lor (n. a.)
Timp de doi ani de ocupaie rus. Romnia fcuse Uniunii Sovietice prestaiuni n valoare ce
depea un miliard de dolari. Dac ara ar fi fost ruinat economic de Reich, desigur ea n-ar fi
putut face un asemenea efort (n. a.)
rani, muncitori, soldai romni, aliniai-v n spatele marelui vostru ef Maniu, era fraza
prin care radio Moscova ncheia emisiunile sale n limba romn (n. a.)
Bova Scoppa, Op. cit. p. 110 (n. a.)
Spaiu vital - n context, se nelege c germanii presupuneau c aceast noiune trebuie
interpretat exclusiv n interesul lor, fcnd abstracie de interesele celorlalte popoare din zon,
pentru care spaiul vital era comun (germ., n. tr.).

25. Intermediarul ntre legaia Romniei de la Madrid i ambasadorul Hayes (n. a.)
26. Charta Atlanticului, program stabilit de Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill, pentru
edificarea pcii mondiale, la 14 august 1941, la bordul unui vas, n largul coastelor americane
ale Atlanticului (n. Ir.).
27. Tablele legii, table de piatr pe care, conform Bibliei, erau gravate preceptele de conduit ale
legii pe carc Dumnezeu ar fi dat-o lui Moise, pentru a fi respectat de poporul lui Israel (n. a.)
28. Cele zece porunci ale lui Dumnezeu, care, conform Bibliei, ar fi fost date lui Moise, pe muntele
Sinai (Vechiul Testament) (n. Ir.).
29. Ceea ce s-a i ntmplat la 6 martie 1945, cnd Groza a devenit prim ministru, dup rsturnarea
guvernului Rdescu prin intervenia sovietic i cu mna lui A. J. Vinski (n. ir.).
30. Ctigarea bunvoinei (lat., n. Ir.).
31. Tactic militar defensiv care consta n dispunerea lupttorilor pc cele patru laturi ale unui
ptrat; ea era folosit n lupta mpotriva cavaleriei sau n caz de ncercuire (n. tr.).
32. Aviatori inamici n direcia... (germ., n. Ir.).
33. Nici un aviator (avion) inamic deasupra teriloriului Reich-ului (germ., n. ir.).
34. RAF Royal Air Force - forele aeriene britanice (cngl., n. tr.).
35. n sensul c nu i suprim (n. Ir.).
36. Cine sngeros, cum l nuntea Gocbbels pe Stalin (n. a.)
37. Fortreaa Europa - sistemul defensiv global conceput de Hitler (germ., n. tr.).
38. Punctul critic (cel mai coborit) (germ., n. ir.)
39. Pledoarie pentru propria sa cauz (k t., n. tr.).
40. Numele de cod pentru debarcarea aliailor n Nonnandia, la 6 iunie 1944 (n. tr.).
41. A se vedea partea I-a (n. tr.).
42. Dac se face abstracie de Finlanda, care avea o situaie special i de Bulgaria, care rmsese
neutr n rzboiul germano-rus (n. a.)
43. Secretar de stat al SUA ntre 1933 i 1944 (n, ir.).
44. Pentru a amin de aceasta, sub condiia de a se referi la aceasta (n . tr.).
45. Secret cunoscut de toat lumea. Polichinelle - personaj comic al teatrelor de ppui (n. tr.).
46. Garda pretorian-g a rd a mprailor romani; aici, n sensul de gard personal a Conductorului
(n. ir.).
47. ...diabolicum - a grei este omenesc, dar a strui n greeal este diabolic. Dictonul ntreg este:
Errare humanum est, perseverare diabolicum (lat., n. ir.).
48. n sensul de turm de animale dat spre ngrijire (n, tr.).
49. George Bemard Shaw (S856-1950), scriitor englez, nscut la Dublin, dramaturg (Pygmalion,
Cesar i Clcopatra, Profesiunea Doamnei Warren, etc.), care relev spiritul su paradoxal,
umorul adesea crud i pesimismul su. Premiul Nobel pentru literatur (1925). De fapt, Shaw
este irlandez (n. tr.)
50. ntrevederea a avut loc la 5 august 1944 (n. a.)
5S. .Reichul i acoliii si din Ax snt numii coalizai, spre deosebire de marile puteri (SUA,
URSS, Anglia), desemnate ca aliai (n. \r.).
52. Am gsit - exclamaia lui Arhimede n baie cnd a descoperit, dintr-o dat, legea greutii
specifice a corpurilor. n pronunie modern cvrika (clin, n. Ir.).
53. Carlagina, ora din Africa, ntemeiat la 814 n. de Chr. de fenicieni, ntr-o peninsul aflat azi n
Tunisia. S-a dezvoltat ca o puternic republic maritim, a creat colonii n Sicilia, n Spania, a
trimis corbii n Atlantic. A susinut ndelungi lupte cu Roma (rzboaiele punice). A fost cucerit
de Scipio, numit apoi Africanul, care a nfrnt pe llannibal, apoi a fost definitiv distrus de
Scipio F.milianus. Reconstruit, a strlucit iari n sec. I - VI ale erei noastre. Cucerit n anul
698 dc arabi, a intrat apoi ntr-un lung declin, din care nu i-a mai revenit (n. tr.)
54. 20 august (n. a.)
55. eful statului major general (n. a.)
56. Lac la treizeci de kilometri de Bucureti, n mijlocul pdurii cu acelai nume (n. a.)
57. Aniversarea lurii puterii de ctre marealul Antonescu (n. a.)
58. Zdrobire imediat a loviturii de stat (n. a.)
59. Imposibil, ne lipsesc trupele (n. a.)
60. Armistiiul nu a fost semnat dect la 12 septembrie 1944 (n. a.)
61. Este vorba de Carpaii Meridionali (n. tr.)
62. Autorul se refer la Munii Apuseni (n. ir.)
63. ziar elveian (n. tr.).

ADDENDA
OBSERVAII PE MARGINEA UNEI CRI
P u n ctu l dc p lc ca re al ac estu i artico l e ste un fra g m en t dc d ia lo g din
c a rte a C o n v o rb iri cu R e g e le M ih a i , p u b lic a t d c c u rn d la B u c u re ti.
In terlo c u to ru l fostului R eg e este scriito ru l M ircc a C ib b an u . A cesta d in urm
vrea s a fle (p. 21) ca re a fo st argum entul p rin cip al al lui Ion A n to n cscu , n
d u p -a m iaz a zilei de 23 au g u st 1944, p en tru a refu za n c h e ie re a a rm istiiu lu i.
R sp u n d e fostul R ege: l tie oal lumea, dar puini l neleg. C el

i-a dat cuvnlul dc onoare dc ofier n faa lui Hitlerc o s mearg cu el pn


n pnzelc albe i c, fr aprobarea lui Hitlcr, ci nu retrage trupele dc pc front.
Acum, n paralel cu aciunea grupului nostru, Marealul, prin Mihai
Antoncscu, luase legtura cu Doamna Kollontay, ambasadoarea Rusiei la
Stockholm... Despre condiiilc retragerii din rzboi obinute dc el se spune c
ar fi fost mai bune ca ale noastre. Or, eu pun ntrebarea: dac, ntr-adevr, avea
condiii mai bune i bine garantate, dc ce refuza att de sistematic s rup
aliana cu Axa ? Din cauza promisiunilor pc carc i Ic fcusc Hitlcr ? Aici c un
nonsens.
M ircca C io b an u o bserv: Poate c a existat i un alt motiv al rs
punsului su, pe care nimeni nu l-a cunoscut
D a, su n t con v in s, a e x ista t i un a lt m o tiv p e ca rc m voi strd u i s-l
d eslu esc i s a r t c atitu d in e a M arealu lu i era d e p a rte d c a fi ab su rd . S e
afirm a c Ion A nto n escu , bine n e le s, fr asen tim en tu l lui H ille r, d u ce a
tratativ e cu U n iu n ea S ovietic p en tru ieirea R o m n ie i d in rzb o i i, n ac elai
tim p, se p retin d e c el refu za s n c h eie arm istiiu l d in fid e lita te fa d e
ca n ce la ru l germ an. A sem en ea afirm a ii, total c o n tra d ic to rii, su n t fie u rm area
unei sim p lific ri ex c esiv e, fie a unei co n fu zii n tre p rin cip al i ac c e so riu . V oi
n c e rc a , deci, s reco n stitu i p unctul de ved ere al M arealu lu i la d a ta d e 23
au g u s t 1944. P en tru a reui n tr-o asem e n ea te n tativ , o s m re fe r a tt la
am in tiri p erso n a le, c t i la d o cu m cn tc p u b lic ate m ai recen t.
C E E S T E U N A R M IS T I IU ?
U ltim ele cu v in te pe carc le-am au z it din g u ra lui Ion A n to n cscu , n
d im in ea a zilei de 23 au g u st, au fost cu ara pc mna ruilor n-o dau C u c tcv a
o re n a in te , n 2.2 a u g u s t, la m ie z u l n o p ii, d u p m rtu ria c o lo n e lu lu i
M a g h crcsc u , M arealul ar fi d e c la ra t d o cto ru lu i su p erso n a l, C o n s tan tin
Z ilitca n u : Astzi fac pacc. Gata. S-a terminat rzboiul. C um se p o t m p c a
ac cstc d o u afirm aii d isc o rd a n te ?

T o tu l, c rc d cu , v in e d in tr-o n e n e le g e re . P e n tru Io n A n to n e s c u
arm istiiu l n se m n a n c e ta re a fo cu lu i i im o b iliz a re a tru p e lo r p e p o z iiile
o cu p atc. U n act cu c a racter cx c lu siv m ilitar. A a a fo st n p rim u l rz b o i
m o n d ial, cn d tru p ele lui M ack en sen fu sese r o p rite n tre C a rp a i i P ru t.
A rm istiiu l sem n at la F o can i, la 9 d cc cm b ric 1917, a v e a ca ra c tc r p u r m ilita r.
P en tru relu a re a o stilit ilo r, cei doi b elig eran i sc an g a ja u s d ea a d v e rsa ru lu i
un p re a v iz de 72 de ore. A lte vrem uri ? N u. A rm istiiu l d in tre cel d e al T re ile a
R cich i F ra n a, la 22 iu n ie 1940, a av u t i cl ac clai c a ra c te r m ilita r. S in g u ra
d eo seb ire a fo st retrag e re a tru p elo r g erm a n e din reg iu n e a B o rd eau x pe o n o u
lin ie , c a rc d e s p re a F ra n a lib e r de F ra n a o c u p a t . P en tru M a re a lu l
A n to n escu arm istiiu l trebuia s co n d u c , pe te rito riu l R o m n ie i, la o situ a ie
sim ilar.
C o n c cp ie utopic ? E a a fost co n fo rtat d e o se ric d c e v e n im e n te . In
p rim u l rnd dc situ aia dc pc frontul dc E st, n tre M arca N ea g r i M arca
B a ltic. G ro su l tru p elo r, a tt g erm a n e ct i so v ic lic c , era c o n c e n tra t p e
fro n tu rile B iclo ru sic i i ale U crain ei dc cen tru -N o rd , u n d e a rm a ta s o v ie tic
trccu sc V istu la p c o d istan d c p este 2 00 km la sud d c V aro v ia , o ra a cru i
p eriferie E st o o c u p a se d eja. D c la V arro v ia la B e rlin , n linie ae rian , su n t
cca 300 km . N ici un obstacol natu ral nu sc o p u n ea n a in t rii tru p e lo r so v ic tic e
sp re c a p ita la G e rm a n ie i. In p lu s, re v o lta p o lo n e z d c la V a ro v ia , su b
c o m a n d a m e n tu l g e n e ra lu lu i B o r - K o m a ro v sk i, c re a o s itu a ie d if ic il
W e h rm ach t-u lu i. n schim b, d c pe frontul 2 U c ra in a (ia n o rd d c Iai) i 3
U crain a (la e st d c T irasp o l) tru p e, a tt g erm a n e c t i so v ic tic e , fu se se r
rcLrase. Iat, n aceast p riv in , co m u n ica tu l intern al O .K .H .-u lu i (O b c rk o m m an d o d e s H ccrcs = C o m an d a m en tu l S uprem al A rm atei) d in 15 a u g u st
1944: Dc la nccpulul lunilor dc var, evoluia pc frontul sud - ucrainian este

caracterizat prin retragerea masiv de fore inamice (Abzug starker


Feindkriiftc) pentru a fi transferate pe fronturile Ucraina - centru i nord. Nu
se poate afirma c asemenea transferuri vor continua. Ele sunt ns probabile,
dac sc fine cont de evoluia situaiei pe fronturile cuprinse ntre Carpai i
Marca Baltic.
Inamicul trebuie ns s fi observat c trupele germane, transferate din
Romnia, au contribuit, n primul rnd, Ia stabilizarea frontului din Ucraina
dc centru i dc nord (regiunea Lemberg - vest i cursul inferior al Vistulei,
unde sc aflau principalele capete dc pod dc pe malul apusean al fluviului).
Este cu putin ca cl s ncerce s mpicdicc retragerea altor trupe germane.
Recunoaterea aerian indic, de altfel, anumite concentrri de trupe dc atac
compuse din rezervele rmase pc fronturile Ucraina 2 i 3. Aceste trupe ar
putea intra curnd n aciune. (O .K .H . D oc. N .R . H -3 185)
D up cum sc vede, un atac dc m arc an v e rg u r n a c cst se cto r nu p re a s
fie p rev zu t pen tru c nu existau trupe inam ice su ficicn te .
P R O M IS IU N I S O V IE T IC E
Id eca ca rc p arc s-i fi fcu t drum n m intea M are alu lu i i-a fo st su g e ra t
de o d cc la ra ic fcu t, la 2 iunie 1944, de S cm ionov - n s rc in a tu l cu a fa c e ri al
U n iu n ii S o v ietice la S tockholm i ad ev ratu l p atro n n am b asa d a d o am n ei

K o llo n ta y - lui Freci N an u , m in istru l R o m n ie i la S to c k h o lm . A c c a st


d e c la ra ie era: Dac, prin absurd, germanii prsesc Romnia de bunvoie,

n termen de 15 zile, guvernul sovietic nu are nici o obiecie ca Romnia s


rmn neutr. (1) O a s e m e n e a d e c la ra ie p re a s fa c p o s ib il p u n e re a n
p a ra n te z a fro n tu lu i d in M o ld o v a i din B a sa ra b ia , p rin tr-u n a rm is tiiu cu
c a ra c te r m ilita r. P en tru a g a ra n ta c p ro e m in e n a c a re e x is ta n tre C a rp a i i
N istru - lim an u l N istru lu i e ste pe ac e la i m e rid ian cu K iev u l - nu v a c o n s titu i
o b a z d e p le c a re a unei o fe n siv e n sp a te le fro n tu lu i d in c c n tru l U c ra in e i, e ra
le g itim c a so v ie tic ii s c e a r re tra g e re a tru p e lo r g e rm a n e d e p e te rito riu l
R o m n ie i. P rin n c e ta re a o stilit ilo r n R o m n ia , cei d o i p rin cip ali a n ta g o n iti
a v e a u o p o sib ilita te de a-i d e p la sa tru p e le sp re cm p u l d e b la ie ccl m a i
im p o rta n t, situ a t p e m a lu rile V istu lei. D e a c o lo tre b u ia s p le c e o fe n siv a
d e c isiv , p rec u m s-a n tm p la t i n p rim v a ra an u lu i 1945.
C a rc era, n a c e a st p riv in , p o z iia G e rm a n ie i ?
S -a sc ris c Ion A n to n e sc u , n p re z e n a g en e ralu lu i P a n la z i, i-a r fi
e x p u s lui C lo d iu s (2) p u n c tu l su de v ed e re, v o rb in d u -i a tl d e s p re e v e n tu a
lita te a ie irii din rz b o i p rin n c h e ie re a unui a rm istiiu , c t i d e s p re te rm en u l
d e 15 z ile n c a rc tru p ele g erm a n e ar fi fo st n e v o ite s p r se a sc te rito riu l
R o m n ie i. E x iste n a u n ei a s e m e n e a co n v o rb iri nu es te c o n firm a t . R e c e n t a
fo st p u b lic a t un d o c u m e n t, un fel de d a re d e sc a m a e v e n im e n te lo r d e la 23
a u g u s t 1944, sc ris, p a re -se , de n su i Io n A n to n e s c u d u p a re s ta re a sa. O r,
G rig o rc N ic u le sc u - B u z e ti m i-a a r ta t, n n o a p te a d e 23 - 2 4 a u g u s t, to t ce
se g s ise sc ris n n c p e rile u n d e cei d o i A n to n e ti au fo st in u i n c h ii p n la
rid ic a re a lo r de c tre e c h ip a lui B o d n ra . M a re a lu l, p e p a tru p a g in i, i-a
sc ris te sta m e n tu l, fr n ic i un c o n in u t p o litic . P e a lt fo aie a sc ris c