Sunteți pe pagina 1din 6

CONSIDERAŢII PRIVIND

OPORTUNITATEA VALORIFICĂRII MUZEOGRAFICE


A PATRIMONIULUI ISTORIC AL MĂNĂSTIRII CĂPRIANA

Elena Postică

Dintre lăcaşele monastice creştine din Republica în sec. al XVI-lea mănăstirea deţinea o întreagă
Moldova, cel mai vechi şi, pe bună dreptate, cel bibliotecă de literatură religioasă în cea mai mare
mai semnificativ din punct de vedere al spirituali- parte cărţi manuscrise. Dintre acestea au fost
tăţii şi valorii istorice este Mănăstirea Căpriana. identificate un Tetraevangheliar din sec. XVI, alt
Tetraevangheliar din 1545, dăruit de Petru Rareş
Apărută prin anii ‘20 ai secolului al XV-lea, drept
şi de soţia sa Elena, un Miscelaneu copiat în 1552
ctitorie a voievodului Alexandru cel Bun, „Mănăs-
pentru Mănăstirea Căpriana de Evloghie, Istori-
tirea de la Vişnevăţ”, după cum era denumită în
siri din Noul Testament, un Liturghier din sec.
hrisovul domnesc de la 10 februarie 1429, avea să
traverseze în următoarele secole un parcurs spec- XVI (Eşanu et al. 2003, 73).
taculos şi să se impună drept unul dintre cele mai Chiar şi în epoca fanariotă, când mănăstirea se afla
importante aşezăminte de cultură creştină orto- sub controlul monahilor athoniţi, biblioteca ei a
doxă de la extrema de răsărit a lumii româneşti fost completată cu un şir de cărţi noi, inclusiv: un
(Postică, Constantinescu 1996, 19). Miscelaneu manuscris; un Liturghier, Iaşi, 1759;
Istoria Mănăstirii Căpriana este indisolubil legată un Triod, Râmnic, 1761; o Psaltire, Iaşi, 1766; un
de istoria Ţării Moldovei şi de marile personalităţi Mineu pe luna decembrie, Râmnic, 1759; Cuvin-
ale neamului. Dacă Alexandru cel Bun a constru- tele părintelui Teodor Studitul, Râmnic, 1784; un
it prima biserică de lemn la Căpriana, Ştefan cel Catavasier, Iaşi, 1792 – toate în limba română
Mare a zidit prima biserică din piatră pe care fiul (Eşanu et al. 2003, 77).
său Petru Rareş a reconstruit-o din temelie. Dom- Secole la rând cei mai iscusiţi meşteri, între care
nitorii Moldovei au înzestrat mănăstirea cu moşii, şi monahul Iezechil, au zugrăvit pentru locaşul
odoare şi veşminte scumpe. Graţie acestui sprijin, sfânt de la Căpriana icoane de o valoare artistică
dar şi a eforturilor comunităţii monahale de aici, inestimabilă, unele dintre ele ajungând să fasci-
chiar de la începuturi, Mănăstirea Căpriana de- neze privirile enoriaşilor până astăzi.
vine un important centru de cultură şi spirituali-
Cele mai importante transformări de ordin spi-
tate. Primul stareţ al mănăstirii de la Vişnevăţ a
fost unul dintre cei mai mari cărturari ai vremii – ritual, cultural şi material care s-au produs la
egumenul Chiprian, autorul lucrării hagiografice Mănăstirea Căpriana la începutul sec. al XIX-lea
„Jitia sau viaţa cuviosului nostru părinte Varvar, sunt legate de numele Mitropolitului Gavriil Bă-
cel izvorâtor de mir, care s-a ostenit în muntele nulescu-Bodoni (1813-1821). Pe lângă faptul că
Palagonez” (N. Dabija), cea mai veche operă versi- Mitropolitul s-a îngrijit de ameliorarea atmosfe-
ficată, atestată documentar în spaţiul dintre Prut rei spirituale, el a căutat să înzestreze biblioteca
şi Nistru. La Căpriana a trăit şi a activat egumenul mănăstirii cu noi cărţi, să reconstruiască vechea
Eftimie, cronicarul de curte al domnitorului Ale- biserică, să repare şi să construiască noi obiecte
xandru Lăpuşneanu, sol al principelui Moldovei de menire duhovnicească la mănăstire. Astfel,
la Moscova. Tot aici Mitropolitul Gavriil Bănules- în 1813-1814 sunt procurate noi cărţi, între care:
cu-Bodoni şi-a scris cele mai valoroase lucrări cu Vieţile sfinţilor pe lunile martie şi aprilie, Mănăs-
caracter religios şi didactic. Pe lângă mănăstire a tirea Neamţ, 1813; Scara lui Ioan Sinaitul, Mă-
funcţionat o vestită şcoală de copişti şi, din 1905, năstirea Neamţ, 1814, iar în 1815 arhimandritul şi
un seminar teologic (Ilviţchi 1999, 47). Vechea economul Gavriil procură pentru Mănăstirea Că-
mănăstire voievodală a avut o bibliotecă bogată, priana un lot de cărţi tipărite la Tipografia Exar-
una dintre cele mai vechi în spaţiul dintre Prut şi hicească din Chişinău (Mihail 1993, 211). Printre
Nistru. Începuturile ei au fost puse încă în seco- cărţile apărute la această tipografie se numără şi
lul al XV-lea de către egumenul Chiprian şi deja Liturghierul („Slujebnicul”), despre care istori-

Tyragetia, s.n., vol. III [XVIII], nr. 2, 2009, 329-334. 329


II. Materiale şi cercetări

cul literar Petre Haneş spunea că a fost „unul din După Unirea Basarabiei cu România, graţie efor-
stâlpii puternici ai românismului în Basarabia”, o turilor depuse de călugării băştinaşi rămaşi la
carte de pe care „au învăţat cei mai mulţi preoţi, Căpriana, dar şi a sprijinului acordat de către au-
de la 1815 încoace, să slujească în biserică o limbă torităţile române, la vechea mănăstire voievodală
curat românească” (Buzilă 1996, 38). Şi în anii ur- se reiau activităţile obişnuite unui centru de rugă-
mători, graţie strădaniilor Mitropolitului Gavriil ciune şi credinţă.
Bănulescu-Bodoni, la Mănăstirea Căpriana sunt
În 1924, biblioteca Mănăstirii Căpriana cuprin-
aduse cărţi de o incontestabilă valoare istorică şi
dea 65 de cărţi româneşti vechi, dintre care cinci
culturală, inclusiv Noul Testament, Biblia în lim-
datează din sec. XVIII: Liturghie – Iaşi, 1759;
ba română, tipărită la Sankt Petersburg în anul
Triod – Râmnic, 1761; Psaltire –Iaşi, 1766; Cu-
1819 ş.a. (Eşanu et al. 2003, 79)
vintele Sf. Teodor Studitul – Râmnic, 1784; Minei
Pe parcursul celei de-a doua perioade de aflare a pe decembrie, 1785. Alte 57 de cărţi erau editate
Mănăstirii Căpriana sub cârmuirea monahilor de în sec. XIX, iar trei – la începutul sec. al XX-lea.
la Zograf (1837-1873), deşi diriguitorii ei erau pre- Tot atunci în arhivele mănăstirii se afla icoana
ocupaţi mai mult de probleme economice în ve- „Răstignirii”, pictată la 12 septembrie 1821 (Mi-
derea obţinerii unor venituri cât mai mari, totuşi, hail 1993, 181). Dintre toate documentele ce se
la mănăstirea basarabeană au loc şi importante păstrau aici cel mai important era Pomelnicul
acţiuni cu caracter cultural şi spiritual. Biblio- mănăstirii Dobrovăţ. Se părea că lucrurile au in-
teca mănăstirii a fost completată cu multă carte trat pe un făgaş normal, iar Mănăstirea Căpriana
religioasă românească. Prin străduinţa arhiman- începu să se încadreze treptat în viaţa spirituală a
dritului Cozma şi a iconomului Pamfilie în 1868 mănăstirilor din întreaga ţară.
biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului
Din nefericire, acest proces firesc a fost întrerupt
a fost împodobită cu două icoane mari cu chivot
de declanşarea celui de-al Doilea Război Mondi-
deosebit de frumoase, una a Sfântului Mare Mu-
al şi instaurarea comunismului în spaţiul dintre
cenic Gheorghe şi una a făcătorului de minuni Ie-
Prut şi Nistru. Rând pe rând, bisericile şi mănăs-
rarh Nicolae, cu multe podoabe şi veşminte scum-
tirile sunt închise. Teroarea ateistă nu a ocolit nici
pe (Eşanu et al. 2003, 82). Cu părere de rău, din
complexul monastic de la Căpriana. În toamna
cauza multor încercări vitrege prin care a trecut
anului 1962 sfântul locaş este lichidat, patrimo-
Mănăstirea Căpriana, mai cu seamă în secolul al
niul mănăstirii fiind jefuit, nimicit sau confiscat.
XX-lea, multe din vechile icoane ale mănăstirii au
Deşi statul sovietic a declarat Mănăstirea Căpri-
fost nimicite, risipite, pierdute sau sustrase.
ana monument de arhitectură ocrotit de stat, în
În condiţiile dezastrului politic şi militar, cauzat realitate nu s-a făcut nimic pentru a-l sprijini şi
de Primul Război Mondial şi de prăbuşirea impe- a-l salva de distrugere. După 1962, ansamblul
riului ţarist multe dintre cele mai de seamă valori monastic a fost transformat în sanatoriu pentru
culturale şi relicve bisericeşti de la Mănăstirea copiii bolnavi de tuberculoză. Trapeza mănăstirii
Căpriana au fost înstrăinate şi duse în Rusia şi la a fost „reprofilată” în club sătesc, unde se organi-
mănăstirea Zograf. După cum relata presa vremii, zau serate, petreceri, nunţi, încheiate de cele mai
călugării bulgari, apoi şi cei ruşi, profitând de ha- multe ori cu devastări şi jafuri. Această situaţie
osul provocat de război şi de lipsa autorităţilor lo- dezastruoasă a durat până la finele anilor ‘80 ai
cale, s-au dedat la mari abuzuri, înstrăinând fără secolului XX, când sub presiunea evenimentelor
nici un drept o bună parte din patrimoniul care mişcării de renaştere naţională, mănăstirea revi-
aparţinuse de secole mănăstirii. Dintre obiecte- ne la fireasca ei menire. Astfel, la începutul anului
le de cult înstrăinate făceau parte şase cruci de 1989, printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri
argint aurite, două Evanghelii mari, îmbrăcate al Republicii Moldova, Mănăstirea Căpriana este
în argint aurit, între care şi cea dăruită de Petru redeschisă. Au demarat lucrările de restaurare şi
Rareş la 1545, două potire mari aurite şi racla de reparaţie a edificiilor complexului monastic care
argint cu sfintele moaşte ale sfinţilor mucenici s-au amplificat odată cu implicarea directă a auto-
Chiric, Iulita şi Gheorghe (Eşanu et al. 2003, 55). rităţilor centrale ale statului, precum şi graţie aju-
Ca urmare a acestor fărădelegi, la Mănăstirea Că- torului acordat de către oamenii de bună credinţă
priana a rămas foarte puţin din vechea moştenire din întreaga republică. La Căpriana au început să
culturală şi spirituală. revină şi bunurile culturale care cândva îi apar-

330
E. Postică, Consideraţii privind oportunitatea valorificării muzeografice a patrimoniului istoric

ţinuse. Un exemplu demn de urmat a fost ges- rămâne în proprietatea Bisericii Ortodoxe din
tul pictorului Mihai Jovmir din s. Costeşti, r-nul Moldova şi, prin urmare, nu pot fi încadrate de
Ialoveni, care în cadrul maratonului radiofonic un muzeu, fie el şi naţional. În plus, un muzeu na-
din februarie 2003 organizat în scopul colectării ţional nu poate fi parte componentă a altui muzeu
mijloacelor necesare reconstrucţiei Complexului naţional.
monastic Căpriana, a reîntors locaşului sfânt car- În al doilea rând, Muzeul Naţional de Arheolo-
tea „Vieţile sfinţilor pe luna aprilie” (Mănăstirea gie şi Istorie a Moldovei este o instituţie de stat
Neamţ 1813), care potrivit unei însemnări margi- subordonată Ministerului Culturii şi Turismului
nale, a aparţinut bibliotecii mănăstirii de la izvoa- al RM, pe când un eventual Muzeu al Complexu-
rele Işnovăţului (Eşanu et al. 2003, 88) lui Monastic Căpriana ar trebui să fie subordonat
Odată cu finisarea lucrărilor de restaurare şi re- Complexului Monastic Căpriana ce aparţine Bise-
construcţie efectuate la Căpriana pe parcursul ul- ricii Ortodoxe din Moldova. Un astfel de statut au
timilor ani (2003-2008), pe ordinea de zi a apărut majoritatea muzeelor organizate pe lângă mănăs-
şi problema valorificării muzeografice a patrimo- tirile din Rusia, România şi alte ţări.
niului istoric, cultural şi religios al Complexului Întrucât potrivit legislaţiei RM, biserica este se-
monastic. Identificarea căilor de soluţionare a parată de stat, Muzeul Naţional de Arheologie şi
acestei probleme a devenit subiectul unor dispute Istorie a Moldovei nu poate avea o filială în cadrul
aprigi între muzeografi şi autorităţile centrale ale unei instituţii de cult. O instituţie muzeală şi o in-
Republicii Moldova. stituţie de cult funcţională sunt lucruri diferite, cu
La 26 noiembrie 2007, Guvernul Republicii Mol- funcţii diferite.
dova a adoptat Hotărârea cu nr. 1287 „Cu privire Menţionăm, de asemenea, că nici Hotărârea Gu-
la crearea Muzeului Naţional „Complexul Monas- vernului Republicii Moldova şi nici ordonanţa
tic Căpriana”, filială a Muzeului Naţional de Ar- Ministerului Culturii şi Turismului nu stipulează
heologie şi Istorie a Moldovei” (MO 2007, 39), iar care va fi profilul viitorului muzeu, în baza cărui
la 30.11.2007, Ministerul Culturii şi Turismului al patrimoniu va fi creat şi în care local va fi ampla-
Republicii Moldova, printr-o dispoziţie specială a sat. Nu este clar despre ce „plan de acţiuni” este
cerut Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie vorba şi care „monument” urmează a fi pus în va-
a Moldovei, în termen de până la 20 decembrie loare. Dacă se are în vedere un nou edificiu ce ur-
2007, „elaborarea regulamentului muzeului, pla- mează a fi construit special pentru muzeu, atunci
nului de acţiuni pentru punerea în valoare a mo- acesta nu va avea valoare de monument.
numentului, precum şi devizul de cheltuieli pen- În lipsa acestor componente – profil clar, patri-
tru realizarea lui”. moniu, local, statut legal – nu poate fi elaborat
Cu regret, suntem nevoiţi să constatăm că aceste nici regulamentul muzeului, nici un „plan de ac-
documente ridică multe semne de întrebare, ce ţiuni” şi, cu atât mai mult, un deviz de cheltuieli
fac imposibilă realizarea lor în formula în care au pentru realizarea lui şi, prin urmare, nu poate fi
fost adoptate. Se pare că la etapa de elaborare a pusă în aplicare nici hotărârea executivului repu-
hotărârii menţionate nu a fost consultată opinia blican „Cu privire la crearea Muzeului Naţional
specialiştilor din domeniu, altfel nu ne putem ex- „Complexul Monastic Căpriana”, filială a Muzeu-
plica cum de a fost posibilă elaborarea şi adopta- lui Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei”.
rea unei hotărâri atât de confuze, cu prevederi ce Decizia privind crearea unui eventual Muzeu al
contravin legislaţiei în vigoare, inclusiv Constitu- Complexului monastic Căpriana trebuie să apar-
ţiei Republicii Moldova. ţină Guvernului Republicii Moldova şi Bisericii
Ortodoxe din Moldova, urmând să fie subordo-
În primul rând, trezeşte nedumerire denumirea
nat din punct de vedere financiar şi administra-
şi statutul noii instituţii muzeale. Am putea vorbi
tiv Mitropoliei Moldovei, iar din punct de vedere
de un eventual Muzeu al Complexului Monastic
muzeografic şi ştiinţific – Ministerului Culturii şi
Căpriana, şi nu de „Muzeul Naţional Complexul
Turismului al Republicii Moldova şi Academiei de
Monastic Căpriana”, filială a Muzeului Naţio-
Ştiinţe a Moldovei.
nal de Arheologie şi Istorie a Moldovei”, or, din
câte înţelegem, bisericile şi clădirile auxiliare de Noua instituţie muzeală ar trebui să aibă ca obiec-
pe teritoriul Complexului Monastic Căpriana vor tiv principal reconstituirea celor mai semnificati-

331
II. Materiale şi cercetări

ve pagini din istoria apariţiei şi evoluţiei vechiului datată cu sec. XV-XVIII, două sfeşnice din cera-
sit mănăstiresc, începând cu cele mai vechi tim- mică (sec. XVI), icoana din cavoul lui Gavriil Bă-
puri până în prezent. nulescu-Bodoni, un epitaf, câteva cruci de lemn şi
cărămizi funerare datate cu sec. XIX, precum şi o
Suportul ştiinţific al expoziţiei permanente ur-
scrisoare pe lemn în care este descrisă starea Mă-
mează să se sprijine pe rezultatele investigaţiilor
năstirii Căpriana din prima jumătate a secolului
întreprinse de arheologii şi istoricii din Republica
al XX-lea. Ca urmare a unor achiziţii efectuate de
Moldova în ultimii 10-15 ani, pe modificările pro-
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Mol-
funde ce au intervenit în ultima perioadă în mu-
dovei la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut, în
zeografia contemporană. Totodată, este absolut
patrimoniul instituţiei au intrat câteva cărţi tipă-
necesar ca expoziţia viitorului muzeu să fie creată
rite în perioada mitropolitului Gavriil Bănulescu-
în baza unui patrimoniu autentic şi divers: cărţi
Bodoni la Tipografia Exarhicească din Chişinău.
bisericeşti, obiecte de cult, icoane, vestimentaţie
Printre acestea sunt: Liturghie (1815)6, Te-Deum
ecleziastică, fotografii, documente, piese arheo-
(1816)7, Molebnic (1816)8, Ceaslov (1817)9, Psalti-
logice ş. a. relicve care ar reflecta istoria acestei
re (1818)10, Molitvenic (1820) ş.a.
instituţii şi a slujitorilor ei.
Printr-o decizie guvernamentală, cele mai valo-
Deşi în momentul închiderii Mănăstirii Căpriana
roase relicve referitoare la istoricul Mănăstirii Că-
(1962) cea mai mare parte a patrimoniului a fost
priana, care actualmente se păstrează în fondurile
jefuit, distrus sau confiscat, totuşi, unele bunuri
celor trei muzee naţionale din capitală, ar putea fi
culturale au fost salvate şi graţie unor entuziaşti
transferate şi etalate în cadrul unei eventuale ex-
ai culturii au ajuns în cele din urmă în fondurile poziţii permanente a Muzeului Complexului mo-
Muzeului Naţional de Artă din Chişinău. Este vor- nastic Căpriana.
ba de mai multe icoane care datează cu sec. XVIII,
obiecte de cult, tetrapoade, porţi împărăteşti, ico- Muzeul ar putea fi amplasat într-o clădire istori-
nostasul, jilţul arhieresc şi toiagul Mitropolitului că sau chiar în localul Bisericii Adormirii Maicii
Gavriil Bănulescu-Bodoni1. La Muzeul Naţional Domnului – cel mai valoros monument istoric de
de Artă al Moldovei se păstrează actualmente şi pe teritoriul vechiului sit monastic. O altă varian-
Pomelnicul Mănăstirii Căpriana2 – un impresio- tă propusă de specialişti ar fi muzeificarea biseri-
nant şi valoros monument de cultură scrisă, în- cii şi a celor două obiective de arhitectură medi-
ceputurile căreia au fost puse în epoca lui Ştefan evală, de o semnificaţie deosebită, descoperite în
cel Mare. Unele piese etnografice cu referinţă la urma săpăturilor arheologice în preajma Bisericii
istoria Mănăstirii Căpriana au fost depozitate în Adormirii Maicii Domnului. Este vorba de Zidul
fondurile Muzeului Naţional de Etnografie şi Is- medieval (segmente datate cu sec. XV-XVII şi
torie Naturală. XVII-XVIII) şi Turnul-clopotniţă de intrare în
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldo- mănăstire, construit în secolul al XV-lea.
vei, de asemenea, deţine câteva colecţii importan- Având în vedere că cele trei biserici care formează
te de piese care se referă direct la istoria Mănăstirii ansamblul monastic Căpriana – Biserica Adormi-
Căpriana şi care provin din săpăturile arheologice rea Maicii Domnului (1420-1429), reconstruită de
efectuate la Căpriana în anii 2001-2002. Deosebit Petru Rareş şi remodificată de către mitropolitul
de valoroase sunt colecţiile de textile arheologice3 Gavriil Bănulescu-Bodoni, Biserica de iarnă „Sf.
(fragmente de manşete, brâie, de ţesături, catife- Nicolae” (sec. XVIII) şi Biserica „Sf. Gheorghe”
le şi accesorii cu rol ornamental), descoperite în (1903-1905) – sunt veritabile monumente de ar-
necropola din Biserica Adormirii Maicii Domnu- hitectură şi, în acelaşi timp, monumente istorico-
lui şi, care datează din sec. XVI-XVII, colecţia de culturale de o valoare incontestabilă; ţinând cont
monede otomane4 şi europene5 (146 de unităţi), de faptul că Mănăstirea Căpriana este cel mai
vechi locaş monastic, unica mănăstire voievodală
1
MNAM, nr. inv. 1133/3429, 1135/3796, 18828/1638, 17932/
1502, 17930/1500, 17931/1501, 17933/1503, 18836/1646, şi unica mănăstire din spaţiul dintre Prut şi Nis-
18141/1555, 1355/3506, 1364/3507, 1365/3508, 1348/1816, tru care păstrează arhitectura medievală clasică
1349/1882, 1356/3542, 1357/1883, 1358/1888, 1360/3511,
1361/1815, 1368/2111, 1373/3513. 6
MNAIM, FB - 14379.
2
MNAM, nr. inv. 1366/3845. 7
MNAIM, FB - 23574.
3
MNAIM, FB - 25838 (1-218), FB - 255737 (1-90). 8
MNAIM, FB - 23062-41.
4
MNAIM, FB - 26985 (1-24), FB - 27360 (1-83). 9
MNAIM, FB - 23588-9.
5
MNAIM, FB - 27633 (1-3), FB-27699 (1-2). 10
MNAIM, FB - 24091.

332
E. Postică, Consideraţii privind oportunitatea valorificării muzeografice a patrimoniului istoric

moldovenească, poate ar fi cazul ca întregul Com- veac, la Căpriana au revenit o parte din vestigiile
plex Monastic Căpriana să fie transformat într-o care cândva au împodobit locaşul sfânt. Este vor-
instituţie muzeală independentă cu statut de mu- ba de circa 130 de piese de patrimoniu din fon-
zeu-mănăstire. durile a două muzee naţionale – Muzeul Naţional
Rămâne de văzut dacă Ministerul Culturii şi Tu- de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Muzeul Na-
rismului al Republicii Moldova va avea curajul să ţional de Artă a Moldovei – care au fost reunite
repare greşelile admise şi să solicite abrogarea în cadrul expoziţiei temporare „Trecut şi prezent
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 26 la Mănăstirea Căpriana”. Sute de enoriaşi care au
noiembrie 2007 „Cu privire la crearea Muzeului păşit pragul mănăstirii în această zi de sărbătoa-
Naţional „Complexul Monastic Căpriana”, fili- re au admirat vechile icoane ale mănăstirii, piese
ală a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie arheologice, obiecte de cult, documente şi cărţi
a Moldovei” pentru a putea iniţia un nou proiect bisericeşti cu valoare de unicat.
naţional de valorificare muzeografică a patrimo- Este patrimoniul care simbolizează identitatea
niului istoric şi cultural al Mănăstirii Căpriana. noastră naţională şi religioasă, patrimoniu pe
Între timp, la 28 august 2008, de hramul mă- care avem datoria să-l adunăm, să-l ocrotim şi
năstirii, pentru prima dată în ultima jumătate de să-l transmitem intact posterităţii.

Bibliografie

Buzilă 1996: B. Buzilă, Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia (1812-1918, 1918-1944) (Chişinău: „Ştiinţa”
1996).
Dabija 1997: N. Dabija, Căpriana – o Putnă a Basarabiei. Literatura şi Arta, 7 august 1997, 1.
Eşanu et al. 2003: A. Eşanu, V. Eşanu, N. Fuştei, V. Pelin, I. Negrei, Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX) (Chişi-
nău: „Pontos” 2003).
Ghimpu 2000: Vl. Ghimpu, Biserici şi mănăstiri medievale în Basarabia (Chişinău 2000).
Ilviţchi 1999: L. Ilviţchi, Mănăstirile şi schiturile din Basarabia, Chişinău 1999
Mihail 1993: P. Mihail, Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia (Chişinău: „Ştiinţa” 1993).
MO 2007: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 184-187, 30 noiembrie 2007, 39.
Postică, Constantinescu 1996: Gh. Postică, N. Constantinescu, Căpriana. Repere istorico-arheologice (Chişi-
nău: „Ştiinţa” 1996).
Postică 2003: Gh. Postică, Mănăstirea Căpriana (de la întemeiere până în zilele noastre). Ediţia a II-a revăzută şi
completată (Chişinău: „Pontos” 2003).

Considerations regarding the opportunity of Căpriana Monastery’s historic heritage


museum valorization

Abstract
The monastic complex Căpriana is among the most important historic and cultural monuments from the territory
of the Republic of Moldova and it is considered a complex of medieval and modern religious architecture having a
unique value. Its history is indissolubly connected to the history of Ţara Moldovei and the greatest personalities of
the country: Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Metropolitan Gavriil
Bănulescu-Bodoni etc. From this viewpoint the scientific and museographic valorization of this monument has be-
come an imperative of the time, an honorable obligation before the history and the memory of our predecessors.
The identification of the ways for resolving this problem has become the subject of some aroused debates between
the museographers and the central authorities of the Republic of Moldova, the governmental project „Regarding
the creation of the National Museum „The monastic complex Căpriana”, subsidiary of the National Museum of
Archaeology and History of Moldova” being qualified by the specialists as imaginative and illegal, as, according to
them, it contravenes the legislation in force, including the Constitution of the Republic of Moldova.
The author proposes the initiation of a new national project for the valorization of the Monastery Căpriana heritage
that would enable, among others, the museification of the Church Assumption of Holly Virgin and of the two me-
dieval architecture objectives from the church vicinity (the medieval wall and the foundation of the tour-belfry) or
the creation of an independent museographic institution with a museum-monastery statue.

333
II. Materiale şi cercetări

Некоторые соображения о необходимости музейного освоения исторического


наследия Кэприянского монастыря

Резюме
Кэприянский монастырь является одним из самых значительных памятников истории и культуры на тер-
ритории Республики Молдова, считающийся и уникальным ансамблем средневековой и новейшей религи-
озной архитектуры. Его история неразрывно связана с историей молдавского государства и выдающимися
личностями нашего народа: Александру чел Бун, Штефан чел Маре, Петру Рареш, Александру Лэпушняну,
митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и др. Исходя из этих соображений, научное и музейное освоение
этого памятника стала насущной необходимостью и почетным долгом по отношению к истории и памяти
наших предков.
Идентификация путей решения этой проблемы стала предметом острых споров между музейными работ-
никами и центральными властями Республики Молдова. Правительственный проект «О создании Нацио-
нального музея Кэприянский монастырский комплекс», как филиал Национального музея археологии и
истории Молдовы был квалифицирован специалистами отрасли как утопический и незаконный, так как,
по их мнению, он противоречит действующему законодательству, в том числе Конституции Республики
Молдова.
Автор предлагает инициировать новый проект музейного освоения исторического и культурного насле-
дия Кэприянского монастыря, который позволил бы, так же, музеифицировать церковь Успения Божьей
Матери и двух объектов средневековой архитектуры, находящихся вблизи церкви (Средневековая стена и
Фундамент колокольни) или создать независимое музейное учреждение со статусом «музей-монастырь».

15.03.2009

Dr. Elena Postică, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, str. 31 August, 121-A, MD-2012 Chişinău,
Republica Moldova

334

S-ar putea să vă placă și