Sunteți pe pagina 1din 6

Raspunderea juridica pentru incalcarea legislatiei ecologice.

1.Notiunea, conditiile ,tipurile de rs.juridica p/u incalcarea legislatiei ecologice.

2.Contraventia ecologica si elementele constituitive ale acesteia.

3.Rs.contraventionala p/u incalcarea legislatiei ecologice .

4.Rs.penala p/u incalcarea legislatiei ecologice.

5.Rrs civila p/u incalcarea legislatiei ecologice.

1. Raspunderea juridica p/u incalcarea legisl.ecologice sau rs juridica ecologica reprezinta o


institutie juridica complexa care cuprinde totalitate de drepturi cu caracter omogen ce reglementeaza
relatiile aparute intre subiecti in legatura cu constatarea ,examenarea si aplicarea sanctiunilor p/u
contraventiile ecologice care dupa natura lor pot fi de ordin administrativ ,penal,civil.

De asemenea rs.jur.ecologica este tratata ca o obligatiune unipersonala a unui subiect de drept


determinat expres de lege care consta in recuperarea p/u prejudiciul cauzat si obligatiunea de a
executa un sistem de sanctiuni determinate de lege.

In acelasi context raspunderea juridica ecologica reprezinta un raport juridic care apare intre
subiecti in legatura cu constatarea ,examenarea contraventiilor eologice ,recuperarea prejudiciului
cauzat, raport ce este guvernat de normele juridice contraventionale, penale, civile, precum si
normele juridice ecologice speciale.

Se considera ca p/u survenirea rs.juridice ecologice sunt necesare citeva conditii si anume:

Existenta actului normative;

Existenta faptei ilicite (actiune/inaciune contrare dispozitiilor normelor de drept);

Existenta daunelor ecologice care urmeaza a fi calculate in baza anexelor determinate de


legislatia ecologica speciala si instructiunile cu privire la modul de constatare a prejudiciilor
ecologice cauzate prin incalcarea legislatiei ecologice. Prejudiciul ecologic este constituit din
prejudicial real cauzat ,venitul ratat si cheltuielile legate de regenerarea resurselor naturale.

Legatura cauzala dintre faptele ilegale si dauna ecologica;

Vinovatia care se manifesta prin atitudinea subiectilor fata de fapta savirsita si consecintele
acesteia, exercitindu-se prin intentie sau imprudenta.

Subiectul reprezinta persoana fizica sau juridical care intruneste conditiile determinate de
legislatie cu privire la resnonsabilitatea, virsta, statutul juridic.

Existenta termenului de prescriptie. In dependenta de termen putem oblige subiectul la


recuperarea prejudiciului. Un exemplu ar sersi: Daca a expirat termenul de prescriptie in
1
contraventie, dar termenul de recuperare a prejudiciului este de 3 ani in drept civil (termen
general) , in drept contraventional termenul este de 1 an.

Ca fapta sa nu intruneasca conditiile de absolvire de raspundere ( dar nu si de recuperare a


prejudiciului cauzat).

In dependent de fapta savirsita si consecintele acesteia sunt determinate citeva tipuri de


raspundere , cum ar fi :

1. Rs. Contraventionala;

2. Rs. Penala;

3. Rs. Civila;

4. Rs. Disciplinara;

In literature juridical de specialitate este determinate inca uhn tip de raspundere si anume
raspunderea juridica ecologica- speciala ,care poate avea 2 forme : materiala si nemateriala.

Materiala se caracterizeaza print axe, tarife, stabilite de legislatia ecologica speciala.

Nemateriala este activitatea de legislatia ecologica sub forma de sanctiuni legate de interzicerea
folosirii resurselor naturale, suspendarea dreptului detinerii de resurse naturale , sistarea activitatii ,
care are ca obiect exploatarea cantitativa si calitativa a resurselor naturale ( art. 27 Legea RN).

Hotarirea Plenului CSJ nr. 3 din 24.12.2010 by Huway .

2. Se considera ca contraventia ecologica reprezinta o fapta ilegala determinate de lege, savirsita cu


vinovatie de un subiect responsabil care atenteaza la ordinea de drept ecologic , ordinea ce asigura
protectia mediului natural , folosirea rationala a RN , conservarea RN , regenerarea RN, precum si
ordinea ce asigura securitatea ecologica .

Contraventia ecologica este constituita din citeva elemente obligatorii :

Obiectul contraventiei ecologice il constituie relatiile ce asigura :

1.prorectia mediului;

2.folosirea rationala a RN;

3.conservarea si regenerarea RN;

4.mentinerea echilibrului ecologic;

5.securitatea ecologica.

2
Obiectul material al contraventiei constituie RN, ariile protejate de stat, obiectele
naturii ( ele nu sunt clare , trebuie sa fie constatate , de ex: Aer atmosferic).

Latura obiectiva se caracterizeaza prin actiuni sau inactiuni ilegale care se manifesta
prin poluarea obiectelor naturii , exploatarea nerationala a RN , neefectuarea expertizei
ecologice de stat , impiedicarea controlului ecologic de stat . De asemenea latura obiectiva
se caracterizeaza prin prejudicial cazuzat factorilor de mediu ( material sau formal
materiale).

Existenta legaturii cauzale dintre fapta si prejudiciu care urmeaza a fi stabilita de fiecare
data prin acte juridice ale organelor de protective a mediului. De asemenea L.ob se mai
caracterizeaza prin semnele acesteia care au o importanta p/u calificarea corecta a
actiunilor sau inactiunilor , care dupa natural or pot fi principale sau complementare
( locul, timpul, mijloacele).

Latura subiectiva care reprezinta atitutidea psihologica a persoanei fata de fapta savirsita
si consecintele sale , se manifesta prin intentie sau imprudenta.

Subiectul poate fi persoana fizica sau persoana juridica care intruneste conditiile
determinarte de lege ( virsta, responsabilitatea , inclusive statutul care caracterizeaza
subiectul general si special al contr. Ex: persoana cu functie de raspundere, functionar
public.

3. Raspunderea contraventionala pentru incalcarea legislatiei ecologice reglementata de Codul


Contraventional al RM si in special este de mentionat faptul ca cap .IX al acestui act normativ
prevede compartimentul de contraventii din domeniul protectiei mediului , acesta nu determina
notiuni din domeniul protectiei mediului insa analizind legislatia putem determina ca contraventia
din domeniul protectiei mediului reprezinta o actiune sau inactiune determinate de Codul
Contraventional , savirsita cu vinovatie de un subiect responsabil care a atins virsta de 18 ( persoana
fizica) sau persoana juridical care atenteaza la relatii ce asigura un mediu ecologic echilibrat si
dezvoltarea durabila a societatii.

In cap.IX Codului Contraventional sunt determinate citeva tipuri de contraventii ecologice care pot
fi calificate dupa obiect si anume:

1.Contraventii funciare;

2.Contraventii acvative;

3. Contraventii miniere

4.Contraventii silvice;

5. Contraventii care atenteaza la ordinea de protective a regnului animal;

6. Contraventii ce atenteaza la calitatea arerului atmospheric;


3
7.Contraventii ce atenteaza la ordinea de exercitarea a controlului ecologic de stat;

8.Contraventii care atenteaza la regimul ariilor naturale protejate de stat ;

9.Contraventii ce atenteaza la ordinea de exercitarea a expertizei ecologice de stat;

10. Contraventii care atenteaza la regimul de gestionare a deseurilor.

In cazul in care este sav. O contraventie din domeniul protectiei mediului , agentii constatatori
(art.405) , urmeaza sa intocmeasca un proces -verbal de constatare a contraventiei . Procesul- verbal
se va examena de agentii constatatori care au competent necesara potrivit art.405.

Articolul 405. Organele pentru protecia mediului, organele


pentru control geologic i supraveghere minier
i Agenia pentru Silvicultur "Moldsilva"
(1) Contraveniile prevzute la art.95, 109118, 120130, 132155, 156, 182 se examineaz de
organele pentru protecia mediului.

(2) Snt n drept s examineze cauze contravenionale privind contraveniile prevzute la alin. (1) i
s aplice sanciuni inspectorul principal de stat pentru ecologie i adjuncii lui, inspectorii superiori
de stat pentru ecologie i inspectorii de stat pentru ecologie.

(21) Contraveniile prevzute la art. 94 i 119 se examineaz de organele pentru control geologic i
supraveghere minier.

22) Snt n drept s examineze cauze contravenionale privind contraveniile prevzute la alin. (2 1) i
s aplice sanciuni inspectorul principal de stat pentru geologie i supraveghere minier i adjuncii
lui, inspectorii de stat pentru geologie i supraveghere minier.

(3) Contraveniile prevzute la art.120130, 132137, 139142 se constat de ctre Agenia pentru
Silvicultur "Moldsilva".

4) Snt n drept s constate contravenii i s ncheie procese-verbale:


a) n cadrul Ageniei Moldsilva directorul general, directorii generali adjunci, angajaii
cu atribuii de paz a fondului forestier i/sau de control privind respectarea legislaiei n
domeniu;
b) n cadrul ntreprinderilor de stat subordonate Ageniei Moldsilva directorii,
inginerii-efi n silvicultur, inginerii paz i protecie, inginerii fond forestier, inspectorii
Gard Forestier, efii ocolurilor silvice, efii adjunci ai ocolurilor silvice, maitrii-pdurari.

(5) Snt n drept s examineze cauzele contravenionale prevzute la alin. (3) i s aplice
sanciuni directorul general i directorii generali adjunci ai Ageniei Moldsilva, directorii
ntreprinderilor de stat subordonate Ageniei Moldsilva.

4
6) Contraveniile prevzute la art.181 se constat de organele pentru protecia mediului.
(7) Snt n drept s constate contravenii i s ncheie procese-verbale persoanele menionate la
alin.(2) i (22).

(8) Procesele-verbale cu privire la contraveniile prevzute la alin.(6) se remit spre examinare


comisiei administrative.

In cazul in care contravenientul nu este de accord cu continutul procesului- verbal acsta poate
depune contestatie la agentul constatator iar agentuol ecologic este obligat ca in termenul prevazut
de lege sa-l expedieze ,astfel se va pronunta asupra acestuia acestuia (procesului-verbal) si asupra
deciziei agentului constatatori printr-o not. Care poate fi atacata cu recurs la CA ( de vazut
termenul).

4. Raspunderea penala p/u incalcarile legilslatiei ecologice este determinata de cap. IX CP , care
indica componentele de infractiuni ecologice .

In cadrul CP nu regasim informatie despre componenta ecologica insa in literatura de specialitate


infractiunea ecologica reprezinta o fapta ilicita prevazuta de legea penala savirsita cu vinovatie
de un subiect responsabil care atenteaza la regimul de protectie si folosire rationala a RN,
regenerarea RN inclusiv securitatea ecologica a statului .

De asemenea in cap. IX sunt deliminate componentele de infractiuni dupa obiectul de atentare si


anume infractiuni care atenteaza la regimul de protectie solului, infractiuni ce atenteaza la regimul
de protectie a RN , fondului forestier , la administrarea si gestionarea protectiei de stat , ( braconaj,
vinat ilegal), ect.

5.Codul Civil nu determina reglementari speciale legate de raspunderea civila p/u incalcarea
legislatiei ecologice dar determina conditiile genereale de atragere la raspundere atit delectuala cit si
contractuala.

Raspunderea delectuala este determinate in cazul in care prin actiune sau inactiune
subiectilor se cauzeaza un prejudiciu mediului natural. Nu este exclusa posibilitatea
atrageriila raspundere civila delectuala in conditiile in care RN sunt folosite nherational si
illegal , adica fara acte care ar confirma drepturile detinatorilor de RN.

P/U SURVENIREA RASPUNDERII CIVILE ESTE NECESAR SA FIE CUMULATIV PREZENTE


CITEVA CONDITII:

1.fapta _ actiunea sau inactiunea delectuala care a dus la poluare, folosirea nerationala a RN , sau
folosirea ilegala a RN;

2.Prejudiciul ecologic nemijlocit;

3.legatura cauzala dintre fapta si prejudicial cauzat

4. vinovatia .
5
P/u recuperarea prejudiciului cauzat , se inainteaza o petitie in scris cu anexarea tuturor actelor care
confirma poluarea si vinovatia subiectului si care urmeaza a fi satisfacuta benevol , adica pe cale
extrajudiciara. In conditia in care petitia nu este satisfacuta in termen , aceasta urmeaza a fi
conditionata de recuperarea prejudiciului pe cale judiciara.

La cererea de chemare in judecata se vor anexa actul de control , actul de preluare a probelor ,
calculul prejudiciului cauzat, dupa caz procesul-verbal de constatare a contraventiei , decizia privind
aplicarea contraventiei. In cazul de fata competent instantei de judecata este exceptionala.

La fel legislatia civila prevede si raspunderea contractual care survine in cazul in care
obiect al litigiului il constituie neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a unor
prevederi din contract , ce constituie act care confirma drepturile detinatorilor a RN.

S-ar putea să vă placă și