Sunteți pe pagina 1din 23

Propunătoare:Uncheașu Maria-Andra

Disciplină: Limba și literatura română


Data: 18 ianuarie 2018

Profesor metodist: Preda Nicoleta


Profesor învățământ primar: Sanda Valentina
Profesor coordonator practică pedagogică: Badea Marina
Proiect de lecție

Data: 18 ianuarie 2018


Clasa: a III-a D
Disciplină : Limba și literatura română
Unitatea de învățare: ,,Cum arată iarna?”
Tema lecției: ,,Iarna” de Nicolae Labiș
Tipul lecției: Transmitere și asimilare de noi cunoștințe
Scopul: Dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă;exersarea deprinderii de a citi corect,
conștient și expresiv.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să citească corect, coerent, conştient şi expresiv textul literar ȋn propriul ritm;
O2:să identifice toate cuvintele şi expresiile noi din text;
O3: să utilizeze corect și creativ elementele de vocabular însuşite în enunțuri proprii;
O4: să identifice în text aspecte esenţiale ale imaginii artistice, imagini vizuale, imagini auditive,
imagini de mişcare;
O5: să evidenţieze tablourile din poezie printr- un titlu sugestiv;
O6: să compună din imagini decupate momentele surprinse în fiecare strofă.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, exercițiul , explicația, lectura explicativă, metoda”cadranelor”,
metoda “Puzzle”, Brainstorming;
Materiale didactice: manual , caiete, imagini, lipici, planșe,trăistuța fermecată, cărticele;
Formă de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
Locul desfășurării: sala de clasă
Durata: 50 min.
Bibliografie:Limba și literatura română, manual pentru clasa a III-a, semestrul I, autori:Cleopatra
Mihăilescu, Tudora Pițilă, Ed. Art, București, 2016
www.didactic.ro
Desfășurarea lecției

Momentele Ob. Activitatea propunătoarei Activitatea Strategii didactice


lecției op elevilor
Metode și Formă de Material
procedee organizare didactic
Moment Se asigură condiţiile Elevii își Conversația Frontală
organizatoric optime pentru buna pregătesc
desfăşurare a lecţiei: materialele
aerisirea sălii de clasă, necesare pentru
pregătirea materialului lecția de limba și
didactic şi stabilirea liniştii. literatura
română.
Reactualizarea Reactualizarea cunoștințelor Jocul se Conversație Frontală Trăistuța
cunoștințelor se va realiza prin jocul desfășoară în fermecat
anterioare ,,Trăistuța fermecată”. În felul următor: ă cu
trăistuță se află bilețele Propunătoarea se bilețelele
referitoare la reactualizarea va duce cu
elementelor componente ale trăistuța la un
unei poezii. (ANEXA 1) elev.Acesta va
extrage un
bilețel, îl va citi
și va răspunde
întrebării.La
rândul lui, se va
duce la alt coleg
care va extrage
un bilețel.Jocul
va decurge în
această manieră
până se vor
epuiza bilețelele.
Captarea atenției Captarea se va realiza cu Elevii Conversația Frontală Planșă
ajutorul metodei completează Brainstormin
,,Brainstorming”. Pe o cuvinte g
planșă, în mijlocul căreia se referitoare la
află cuvântul ,,iarna”, elevii anotimpul iarna.
vor completa tot ce le vin în
minte referitor la anotimpul
iarna.(ANEXA 2)

Anunțarea temei Se anunță titlul lecției Elevii notează în Conversația Frontală Tablă
și a obiectivelor ,,Iarna” de Nicolae Labiș și caiete data și Explicația Caiete
urmărite obiectivele în manieră titlul lecției.
accesibilă elevilor.
Se notează pe tablă data și
titlul lecției
Dirijarea I.Date despre autor
învățării Se prezintă portretul lui
Nicolae Labiș și câteva date
biografice. (ANEXA 3)
Lectura model a textului
literar
Se citește integral poezia.Se Lectura
stabilește tematica abordată Urmăresc citirea Conversația Frontală Manual
de poezie.(iarna) poeziei.
IIAșezarea textului în
pagina cărții
Se vor sesiza elementele de Frontală
organizare a textului în Conversația
pagină în cadrul unei Exercițiul
conversații dirijate:intuirea
imaginii, identificarea
strofelor, a versurilor,
identificarea tipului textului
(literar sau nonliterar).
,,Ce observăm în imagine?”
,,Cate strofe are poezia? “
,,Câte versuri sunt într-o
strofă?”
,,Ce fel de text este? De ce?”
Lectura explicativă a textului
literar
III.Identificarea cuvintelor Lectura
și expresiilor noi explicativă
Elevii citesc individual
poezia și subliniază cuvintele
O2 noi. Se vor identifica şi
O3 explica cuvintele noi, Explicația Individuală Caiete
introducându-le în enunţuri Elevii vor realiza Exercițiul
proprii. (cuvintele noi şi enunțuri cu noile
propoziţiile vor fi scrise pe cuvinte.
caietele elevilor)
IV.Exersarea actului citirii:
Se citește poezia abordând
mai multe modalități: citirea
O1 în lanţ, citirea ștafetă, citirea
selectivă.
V.Decodarea textului.
Se va citi fiecare strofă ,se
O1 vor identifica imaginile Conversația Frontală
O4 artistice, si vor da un nume Exercițiul
de tablou pentru fiecare
strofă. Se evidenţiază
imaginile poetice. Se va
prezenta o planşă cu
expresiile frumoase din text,
al căror înţeles va fi Planșă
determinat cu ajutorul
exerciţiilor de tipul ,,Alege
varianta corectă” (ANEXA
4)
,,Ce fel de imagine vă
sugerează
expresia………?”(…..vizual
ă)
,,Îmi puteţi da exemple de ,,Totu-i alb în jur
imagini de mişcare?” (…..) cât vezi, Noi
podoabe pomii-
ncarcă” –
imagine vizuală
,,Doamna iarnă-
n goană trece/În
caleşti de
vijelii”-imagină
motrică(mișcare)
,,Prin odăi
miroase-a
pâine,/A fum
cald şi
amărui.’’–
imagine
olfactivă
Obținerea VI.Dialogul dirijat,
performanței referitor la conţinutul
poeziei
Se va adresa următorul set de
întrebări cu privire la
conținutul poeziei :
,,Cu ce sunt încărcați pomii ? Exercițiul
Dar satele?” Frontală
Conversația
,,Cine trece în goană?”
,, Cine se zăresc la
geamuri?”
,, Ce miros se simte prin
odăi? “
,,Cine zgârie la ușă? De ce?”
,,De ce iese tata din casa?”
O5 ,,Cum se întoarce tata?”
Se vor identifica titlurile
pentru tablourile illustrate de
fiecare strofă:
1.Natura doarme sub zăpadă.
2.Copii privesc la doamna
iarnă.
3.În casă e plăcut.
4.Afară, în ger, tata are grija
animalelor.
Feedback-ul și VII. Reîntregirea Exercițiul Pe grupe Cărticele
asigurarea conţinutului de idei:
retenției și a se realizează lectura
transferului integrală a textului.
Elevii vor fi împărțiți în 4
grupe si vor lucra exercițiile
din cărticele
primite(ANEXA 5/6/7/8) .
La finalul timpului alocat
fiecare grupă își va numi un
purtător de cuvânt care va
veni în fața clasei si va citi
cum au rezolvat cerințele.
Cărticica conține patru
exerciții. Primele trei
exerciții vizează Exercițiul Pe grupe
completarea versurilor
folosind cuvintele din
paranteză, despărțirea în
silabe, alcătuirea unor
enunțuri, precizarea unor
cuvinte cu sens
asemănător/sens opus
cuvintelor date. Elevii vor avea
O6 La ultimul exercițiu, copiii în plic, pe ultima
vor trebui să lipească pagină a
imaginile în ordinea sugerată cărticelei Imagini
de versurile strofei: Echipa imagini care Lipici
urşilor polari va avea de reflectă acţiunea
format prima strofă, Echipa din mai multe
pinguinilor va avea de strofe, dar va
format a doua strofă, Echipa trebui să le
îngeraşilor va avea de lipească doar pe
format a treia strofă, iar cele care
Echipa oamenilor de reprezintă strofa
zăpadă va avea de format cerută. După
ultima strofă. (Anexa 9) realizarea acestui
puzzle, Conversația
reprezentantul
fiecărei grupe va
prezenta strofa
pe care a avut-o
de format din
imagini.
(ANEXA 10-
PUZZLE ).

Încheierea Se va comunica tema pentru Conversația Frontală Manual


activității acasă: exercițiul 1și 2,
manual pagina 74.
Voi face aprecieri globale
asupra modului cum s-a
desfășurat activitatea, ȋi voi
evidenția pe elevii care au
răspuns și au fost activi pe
tot parcursul lecției.
Iarna
(fragment)
de Nicolae Labiș
Totu-i alb în jur cât vezi
Noi podoabe pomii-ncarcă
Și visează sub zăpezi
Satele-adormite parcă.
Doamna iarna-n goană trece
În calești de vijelii
Se turtesc de geamul rece
Nasuri cârne și hazlii.
Prin odăi miroase-a pâine,
A fum cald și amărui,
Zgreapțănă la ușă-un câine
Să-și primească pâinea lui.
Tata iese să mai pună
Apă și nutreț la vacă;
Vine nins c-un fel de brumă
Și-n mustăți cu promoroacă.
Anexa 1

Ce transmite vocea poetului față


Poezia este un text scris în....
de natură, țară etc.?Prin ce
transmite?

Poezia este organizată în... Poezia este un text literar sau


nonliterar? De ce?
Anexa 2

La ce te
gândești când
auzi ,,iarna”?

Iarna
Anexa 3 Biografie Nicolae Labiş
1935 - la 2 decembrie se naşte, în familia învăţătorilor Eugen şi Profira Labiş, din satul Mălini - Poiana Mărului,
judeţul Baia, Nicolae Labiş;
Mama - originară din ţinutul Neamţului (Topoliţa, pe apa Ozanei) - provenea dintr-o familie înrudită cu aceea a lui
Ion Creangă;
1942 - începe cursurile şcolii primare din satul natal, învăţătoare fiindu-i chiar mama sa;
1944 – evacuaţi din pricina războiului, mama şi Nicolae se stabilesc în satul Văcarea din părţile Muscelului. Aici
Nicolae urmează clasa a III-a primară;
1946 - din acest an urmează cursurile Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni;
1950 - participă la Conferinţa de la Iaşi a tinerilor scriitori din Moldova. Debutează în Almanahul „Iaşul nou” nr. 8
(decembrie) cu poezia „Fii dârz şi luptă, Nicolae!”
1951 - este „consacrat” de revista „Viaţa românească” nr.6 (iunie) prin publicarea poeziei „Gazeta de stradă”;
1952 – se transferă la Liceul ,,Mihail Sadoveanu” din Iaşi.
1952-1954: Urmează cursurile şcolii de Literatura şi Critică Literară „Mihai Eminescu” din Bucureşti.
Publică în „Viaţa românească”, nr. 10 (octombrie 1954) poemul „Moartea căprioarei”;
1954-1956: Lucrează în redacţia de la „Contemporanul” şi apoi în aceea de la „Gazeta literară”; se înscrie la
Facultatea de Filologie, Universitatea Bucureşti;
Colaborează la mai toate publicaţiile literare din ţară;
Îi apar, la „Editura tineretului”, poemul pentru copii „Puiul de cerb” şi, după multe amânări volumul de versuri
„Primele iubiri” gata de tipar cu an înainte;
Pregăteşte pentru tipar volumul de poezii „Lupta cu inerţia”, pe care nu mai apucă să-l definitiveze;
Este ales membru al Uniunii Scriitorilor;
În noaptea de 9-10 decembrie este accidentat grav de un tramvai;
Încetează din viaţă, în noaptea de 21-22 decembrie 1956 şi este înmormântat la cimitirul Bellu din Bucureşti, după
ce convoiul mortuar face un ocol simbolic prin faţa mormântului lui M. Eminescu.
Anexa 4 Expresiile frumoase
din poezia ,,Iarna” de Nicolae Labiş

“moi podoabe” sugerează:


a) ornamente pufoase de omăt
b) bijuterii fragile
c) podoabe înmuiate în zăpadă

“doamna iarnă” exprimă:


a) respectul poetului faţă de anotimp
b) imaginea de prinţesă a iernii
c) vârsta înaintată a pesonajului

“fum cald şi amărui” sugerează:


a) căldura vetrei
b) viscolul făcea ca soba să scoată fum
c) fumul scos de pâinea arsă

“caleşti de vijelii” sugerează:


a) vântul puternic
b) viscolul iernii
c) zăpada spulberată de caleaşcă
Anexa 5-Echipa urșilor polari
1.Completați versurile folosind cuvintele din 3. Alcătuiți enunțuri folosind cuvintele: podoabe,
paranteză. zăpezi.
“Totu-i alb ȋn jur, cȃt ……………..
Moi podoabe pomii-ncarcă
Ṣi visează sub ……………………
Satele-adormite …………………”
(parcă, vezi, zăpezi)

2. Scrieți cuvinte cu sens opus pentru: 4.Lipiți imaginile ȋn ordinea sugerată de versurile
alb- strofei.

moi-
adormite-
Anexa 6-Echipa pinguinilor
1.Completați versurile folosind cuvintele din 3. Despărțiți ȋn silabe cuvintele: doamna, goană,
paranteză. iarnă
“Doamna iarnă-n goană ……………………
Ȋn calești de vijelii
Se turtesc pe geamul ……………………..
Nasuri cȃrne și …………………………….”
( rece, hazlii, trece )

2. Scrieți cuvinte cu sens asemănător pentru: 4.Lipiți imaginile ȋn ordinea sugerată de versurile
caleșcă= strofei.

hazliu=
vijelie=
Anexa 7-Echipa îngerașilor
1.Completați versurile folosind cuvintele din 3. Alcătuiți enunțuri folosind cuvintele: pȃine,
paranteză. cȃine.
“Prin odăi miroase-a …………………….
A fum cald și amărui,
Zgreapțănă la ușă-un …………………..
Să-și primească partea………………….”
(cȃine, lui, pȃine )

2. Despărțiți ȋn silabe cuvintele: miroase, 4.Lipiți imaginile ȋn ordinea sugerată de


versurile strofei.
zgreapțănă, primească.
Anexa 8-Echipa oamenilor de zăpadă
1. Completați versurile folosind cuvintele din 3. Alcătuiți enunțuri folosind cuvintele: brumă,
paranteză. nutreț.
“Tata iese să mai ……………………..
Apă și nutreț la vacă;
Vine nins c-un fel de ………………….
Ṣi-n mustăți cu …………………………”
(brumă, pună, promoroacă)

2.Scrieți cuvinte cu sens asemănător pentru: 4.Lipiți imaginile ȋn ordinea sugerată de


nutreț= versurile strofei.

vine=
promoroacă=
Anexa 9
Echipa urșilor polari Echipa pinguinilor

Echipa îngerașilor Echipa oamenilor de zăpadă


Anexa 10
Poezia ,,Iarna” de Nicolae Labiș formată din imagini
Strofa 1 Strofa a 2-a

Strofa a 3-a Strofa a 4-a