Sunteți pe pagina 1din 48

Editorial

Ștefan HOSTIUC

Românii din Ucraina:


(geo)politici identitare

D ivizarea artificială a românilor din jurul Ro-


mâniei în unități etnice separate e o practi-
că moștenită de la fostele imperii. Ca să mai reducă
atentează la existența lui. El are tradiții, datini,
obiceiuri specifice locului care i-a dat numele,
are demnitatea sa, cum au și ardelenii, oltenii,
din obligațiile impuse de dreptul internațional față maramureșenii demnitatea, obiceiurile și datinile lor
de minoritarii autohtoni din teritoriile luate cu japca care îi particularizează între români. Moldoveanul
de defunctele imperii, unele state ieșite din mâne- are un trecut istoric și are tot dreptul, ba chiar și
ca largă a acestora îi împart pe cetățenii români în datoria, să-l cinstească prin manifestări publice.
două sau chiar mai multe etnii distincte. Pentru a da Numai că acest trecut nu înseamnă doar Dragoș-vodă
legitimitate acestei segmentări, ele folosesc vechea și Ștefan cel Mare. El mai înseamnă și Maria Tereza,
tactică imperială a substituirii termenilor. Astfel, în și Alexandru I, și alți vecini hrăpăreți care l-au
recensămintele populației din țările spațiului estic, jăcmănit și i-au împărțit ființa în trei părți, silindu-o
etnonimul „român” e dublat de infranimul „moldo- să viețuiască simultan în trei provincii cu graniță
vean”, trecut în anchete ca etnie. În sociolingvistică, de stat între ele – Moldova, Bucovina și Basarabia.
etnonimul desemnează o etnie, iar infranimul, o par- Istoria Moldovei nu e doar strălucire voievodală, ci și
te din etnie, cu referire la locul situării ei geografice. identitate știrbită. În tripla sa ipostază, de moldovean,
Mai pe înțelesul tuturor, aceasta înseamnă ruperea bucovinean și basarabean, urmașul din ultimii două
unei părți dintr-un întreg și prezentarea ei ca un alt sute de ani al descălecătorului Dragos, răstignit pe
întreg. Și asta doar la nivel de nume (semn lingvis- trei, nu doar pe două hărți, cum spune poetul, e nevoit
tic), căci conținutul (referentul) rămâne același. să facă față unor presiuni identitare extraordinare.
Moldova voievodală a încetat să existe din Ca obiect al permanentei manipulări, el de multe
moment ce s-a unit de bună voie și nesilită de nimeni ori nici nu știe cine e. La austrieci, trebuia să fie
cu Muntenia într-un stat modern numit România. cosmopolit. La ruși, moldovean (ca naționalitate) și
Numele țării derivă din numele comun al locuitorilor basarabean (ca infranim). Rupt de țară el n-a avut
celor două principate care au ales să fie împreună cum să participe la crearea noului stat al românilor,
într-un singur stat. Deci, nu numele țării, cum rămânând pentru „eliberatorii” săi doar moldovean.
insinuează un biet agronom din sudul Basarabiei, Asta i-au băgat și lui în cap, ca să nu-și dea seama că
care face politica modovenismului în Ucraina, a dat e și român asemenea fraților săi de peste Prut.
numele etniei și limbii române, ci tocmai invers. Unirea Principatelor le-a stat în gât rușilor. Și
Românii nu sunt produsul unui stat care apare pe le va sta acolo până pe patul de moarte, dorind să
harta lumii în 1959, ciuruit și ciuntit de imperiile de treacă la cele veșnici tot cu planul lui Petru cel Mare
primprejur (și domnul Fetescu știe prea bine acest sub pernă. Cu rușii, situația e clară. Dar ce planuri
lucru!), ci produsul unei istorii de mai multe veacuri o fi având guvernanții de azi ai Ucrainei de practică
pe care, dacă ideologul moldovenismului odesit ar aceeași divizare artificială a românilor în două etnii,
sta să le numere bine, ar vedea că nu-i ajung degete știind prea bine că în realitate nu există decât una
să le socotească și nici loc să le însemne pe răbușul singură, ce gânduri și-o fi pus ei oare de editează
pseusodoctrinei sale etnopolitice. pentru români, la aceeași tipografie din Lviv, cu
Unirea statală a românilor moldoveni cu românii aceleași litere și cu aceleași cuvinte, manuale
munteni a făcut imposibilă transformarea neamului școlare în două limbi și programe de învățământ
moldovenesc în națiune modernă. Asta i-a făcut pe pentru două tipuri de școli, știind prea bine că limba
unii „iubitori” de neam să inventeze pseudoetnia „moldovenească” nu există decât politic și nu se
moldoveană, o gogoriță care acum face furori în învață nicăieri în școli decât în Ucraina?! State noi,
statisticele oficiale ucrainene. practici vechi. Iar românii, ca întotdeauna – undeva
Nimeni nu-i contestă moldoveanului calitatea la coadă, deși numeric sunt a doua minoritate, după
de moldovean. Moldoveanul există. Nimeni nu ruși, în Ucraina.

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 1


(Geo)politici identitare

Ionică VASILAȘ

Cultură, spiritualitate și identitate românească


Note de la Conferința din 6 septembrie
2017 organizată de Centrul Cultural Român
„Eudoxiu Hurmuzachi”din Cernăuți

Î n numai doi ani de activitate, Centrul Cul-


tural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din
Cernăuți, a demonstrat prin acțiunile sale că
Celor doi invitați li s-a adăugat doctorul
în drept internațional, avocatul Eugen Pat-
raș, vicepreședinte al Centrului „Eudoxiu
este o instituție care pune accentul pe dezbateri Hurmuzachi”, care a reflectat asupra statutului
serioase privind aspecte de importanță vitală minorităților naționale în context european.
pentru comunitatea românească din Ucraina. Au participat lideri ai asociațiilor românești
Conferința „Cultură, spiritualitate și identitate din nordul Bucovinei, scriitori, profesori,
românească” din 6 septembrie 2017 a fost una oameni de cultură, publiciști, studenți, elevi ș.a.
dintre aceste acțiuni. Evenimentul s-a desfășurat Păstrarea identității românești și a elementului
în cafeneaua București, care găzduiește siste- ei de bază, limba română, a constituit tema
matic asemenea manifestări culturale, organiza- principală a discuțiilor.
te de ONG-ul cu care împarte același spațiu. Dacă „pedagogia poveștii” lui Creangă, ca
Activ și energic, acad. Vasile Tărâțeanu, obiect al discursului primului vorbitor, a fost
președintele Centrului, a deschis conferința găsită interesantă sub aspect metodologic pentru
și i-a prezentat pe cei doi invitați, specialiști predarea literaturii române în școlile românești
de marcă în pedagogie și politologie, domenii din Ucraina, „povestea vorbei”, ca să folosesc
diferite, dar complementare, în cazul de față, formula lui Anton Pan, raportată la problemele
prin obiectul analizei: comunitatea românească acestor școli, ca obiect al discursului celuilalt
din Ucraina și școala cu limba română de vorbitor, a fost apreciată de participanți ca
educație. Deși a avut participanți din trei țări, relevantă pentru înțelegerea condiției înseși
conferința nu a fost una internațională, pentru a existenței sistemului educativ în limba
că toți participanții au fost români. maternă și, implicit, a comunității românești
în ansamblu. Toată lumea a fost de acord că
Pierderea limbii materne pierderea limbii materne conduce la pierderea
înseamnă pierderea identității naționale irecuperabilă a identității, a ființei naționale.
Istoria ne arată că popoarele care și-au
Din respect pentru cinul bisericesc, i s-a pierdut limba au dispărut, s-au topit în masa
dat cuvântul mai întâi Prea Cucernicului cuceritorilor. Statisticile cu care expertul Vlad
părinte preot conf. dr. Constantin Necula Cubreacov și-a exemplificat discursul relevă
(Arhiepiscopia Sibiului), care a abordat o temă tocmai această extrem de periculoasă tendință
didactică, „pedagogia poveștii”. Nu vom stărui de dispariție în cel mult trei decenii a școlii
asupra acestui discurs, mai puțin axat pe tema române din Ucraina și, deci, a limbii române și a
conferinței. vorbitorilor acestei limbi. Noua lege a educației,
Următoarea comunicare a fost prezentată adoptată chiar în ziua premergătoare conferinței,
de analistul politic Vlad Cubreacov, expert în va accelera acest proces și, implicit, va reduce
problematica minorităților românești din spațiul simțitor perioada de asimilare. Teoretic,
ex-sovietic, care a conferențiat despre statutul, legislația ucraineană de până acum, cu referire
rolul, și funcția limbii române în Ucraina expresă la protecția minorităților, nu a fost rea.
(legislație și practici). Numai că ea nu s-a respectat în deplinătate.

2 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare

Nu s-a respectat nu pentru că nu s-a putut, ci distinct (români-moldoveni-volohi), menți-


pentru că nu s-a vrut. Nu s-a vrut pentru că nu nerea toponimiei ruso-ucrainene impuse
protecția minoritarului a fost scopul celor de la în timpul ocupației sovietice în locul celei
putere, ci marginalizarea lui până la dispariție tradiționale, neretrocedarea de către stat a
totală, în timp. Statisticile demonstrează acest proprietăților comunității românești confiscate
lucru. Din ele aflăm numărul românilor din abuziv de către regimul sovietic de ocupație,
Ucraina și numărul școlilor acestora (în cifre și ucrainizarea antroponimiei prin transliterarea
procente, raportat la numărul de ucraineni și de latină deformată în actele de identitate pentru
școli ucrainene în diverse regiuni), ele ne arată călătoria în străinătate, aculturația și asimilarea
și ritmul descreșterii numărului de vorbitori de lingvistică în condițiile în care doar 78% dintre
limba română și de școli ale acestora, precum și români își  mai păstrează limba română, iar
trendul viitoarelor evoluții. 11,6% sunt vorbitori de limbă rusă, și 9% de
limbă ucraineană, lipsa subsidiilor financiare
În Ucraina, doar 78% dintre români alocate de la buget pentru asociațiile culturale
vorbesc românește și altele.”
Cadrul juridic al minorității
Expertul Vlad Cubreacov și-a început românești și instrumentele acestuia
discursul cu o prezentare generală a minorității
române din Ucraina. Ca număr de locuitori În continuare, trecând la expunerea cadrului
(jumătate de milion de persoane) ea este a juridic care determină statutul, rolul și funcțiile
doua comunitate minoritară, după cea rusă. Ca limbii române în Ucraina, vorbitorul a prezentat
„populație autohtonă, nediasporală, compactă instrumentele juridice conținute de acest cad-
și numeroasă”, românii din Ucraina sunt ru, care sunt de patru feluri: internaționale, bi-
în proporție de: 44% în regiunea Cernăuți laterale româno-ucrainene, naționale și locale.
(majoritari în trei raioane: Herța, cu 93,8%, Instrumente internaționale
Noua Suliță, cu 64,3%, și Adâncata/Hliboca,
cu 51,4%), 30% în regiunea Odesa (cu 49% în Dintre instrumentele internaționale existente
raionul Reni), 8% în regiunea Transcarpatică la această oră, expertul Cubreacov a ales două,
(raioanele Teceu și Rahău), 12% „din corpul Convenția-cadru pentru protecția minorităților
minorității românești” în regiunilor Kirovograd naționale și Carta europeană a limbilor
(Kropivnițk), Nikolaev, etc. „În zonele în care regionale sau minoritare, ambele de importanță
nu sunt majoritari, românii dețin o pondere majoră pentru problematica în discuție:
importantă, cum ar fi în raioanele Storojineț – „Convenția-cadru pentru protecția mino-
37,2%, Ismail – 27,6%, Bârzula – 25,9%, Sărata rităților naționale, instrument al Con-siliului
– 19%, Ananiev – 18,1%, Tarutono – 16,5%, Europei semnat de Ucraina la 15 septembrie
Chilia – 15,8%, Teceu – 12,4%, Rahău – 11,6%, 1995, ratificat la 26 ianuarie 1998 și intrat în
Ocna – 11%. În alte 8 raioane (Tatarbunar, Hotin,
Arciz, Cetatea Albă, Liubașovka, Frunzovka,
Razdelnâi și Șiraev) românii reprezintă 5-10%
din totalul populației.”
Problemele cu care se confruntă acești ro-
mâni sunt, în viziunea analistului din Chiși-
nău, următoarele: „învățământul preșcolar,
mediu, profesional, liceal și universitar în
limba română, folosirea oficială a limbii ro-
mâne în administrație și justiție, presa în lim-
ba română, păstrarea identității religioase, ne-
reprezentarea parlamentară, nerecunoașterea
statutului de popor autohton, lipsa autonomiei Sărbătoarea „Limba noastră cea română” în capitala Bucovinei.
culturale naționale garantate de legislație, Participanți la ședința solemnă. Cernăuți, Sediul Societății pentru
Cultura Românească „Mihai Eminescu” - Palatul Național al
separarea artificială în trei subgrupuri tra-tate Românilor, Piața Centrală nr.9. Foto: Vladimir ACATRINI

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 3


(Geo)politici identitare

de depunere a instrumentelor de ratificare,


că dispozițiile Cartei se aplică următoarelor
limbi ale minorităților naționale: „armeană,
bielorusă, bulgară, găgăuză, greacă, idiș,
krâm-tătară, germană, moldovenească, polo-
nă, rusă,română, slovacă și maghiară”.
Constatăm că limba română figurează de două
ori în această înșiruire, atât cu glotonimul ei
propriu, Română, cât și cu infraglotonimul
românesc Moldovenească, confirmând oficial
că Ucraina rămâne tributară abordărilor
lingvistice ideologizate din perioada sovietică,
lipsite de orice temei științific. Această
Elevi din Bahrinești, sat din mijlocul geografic al Bucovinei, pe graniță dihotomie terminologică de esență ideologică și
cu România. Duminica Mare, Hramul Bisericii, 2017. Foto: : Vladimir geopolitică a fost introdusă ulterior în legislația
ACATRINI
națională a Ucrainei în domeniul politicilor
lingvistice de stat. Ne vom referi la ea ceva mai
vigoare la 1 mai 1998, prevede, în articolul încolo.”
său 5, că «1. Părțile se angajează să promoveze Șopârla introdusă în acest act internațional
condițiile de natură să permită persoanelor de către partea ucraineană, și anume existența
aparținând minorităților naționale să-și mențină așa zisei „limbii moldovenești”, alta decât
și să-și dezvolte cultura, precum și să-și păstreze limba română, a adus mult rău comunității.
elementele esențiale ale identității lor, respectiv Lingviștii de pe toate meridianele spun într-un
religia, limba, tradițiile și patrimoniul lor glas: nu există limbă moldovenească, există
cultural. 2. Fără a se aduce atingere măsurilor doar limba română. Dar dacă un agronom certat
luate în cadrul politicii lor generale de integrare, cu lingvistica, Fetescu, din Odesa spune că
părțile se vor abține de la orice politică această limbă există, mai contează oare, pentru
ori practică având drept scop asimilarea Kiev, opinia reputaților specialiști în domeniu,
persoanelor aparținând minorităților de la Tagliavini până la Semcinski?!
naționale împotriva voinței acestora și vor
proteja aceste persoane împotriva oricărei Instrumente bilaterale.
acțiuni vizând o astfel de asimilare». Aceste Următorul instrument prezentat de Vlad
prevederi, aplicabile cu preeminență în raport Cuvreacov în conferința sa de la Centrul
cu legislația internă a Ucrainei, vizează direct Cultural Român din Cernăuți vizează relațiile
minoritatea românească și pe toți vorbitorii de diplomatice dintre cele două țări. Pentru
limbă română din Ucraina. Așadar, Ucraina s-a că terminologia europeană diferă de cea
angajat internațional să se abțină de la orice ucraineană, expertul își începe prezentarea
politică ori practică având drept scop asimilarea cadrului bilateral al relațiilor ucraineano-
persoanelor de naționalitate română și să le române prin definirea termenilor: „Consiliul
protejeze împotriva oricăror acțiuni vizând Europei, din care atât România, cât și Ucraina
asimilarea, adică ucrainizarea lor.” fac parte, utilizează, în cazul comunităților
Respectă oare Ucraina aceste angajamente? naționale extrafrontaliere noțiuni ca minoritate
Lăsăm pe cititor să răspundă. Iar noi trecem înrudită  (kin-minority, minorite parent) și stat
la prezentarea, de către expert, a celuilalt înrudit (kin-state, etat parent), rezervându-le
document internațional de bază: statelor naționale din Europa dreptul și obligația
„Carta europeană a limbilor regionale susținerii culturale, lingvistice, identitare și de
sau minoritare a fost semnată de Ucraina alt ordin a minorităților înrudite ale lor din alte
la 2 mai 1996, ratificată la 15 mai 2003, state. Legislația ucraineană folosește în acest
instrumentele de ratificare au fost prezentate sens termenul de Patrie istorică – Історична
la 19 februarie 2005 și a intrat în vigoare la 1 батьківщина. Ca stat înrudit, România a făcut
ianuarie 2006. Ucraina a declarat, în procedura pași concreți în acest sens. Cadrul bilateral

4 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare

al relațiilor dintre România și Ucraina este picioare. Astfel, art. 10 garantează „libera
conturat de  Tratatul cu privire la relaţiile dezvoltare, utilizare și protecție a limbii ruse
de buna vecinătate şi cooperare dintre și a altor limbi ale minorităților naționale”,
România şi Ucraina, semnat la Constanța la iar art. 92 stabilește „modul de utilizare a
2 iunie 1997.” Relevant pentru discuția noastră limbilor”, art.11 garantează „dezvoltarea
sunt articole 12 și 13 ale tratatului. Expertul specificului etnic, cultural, lingvistic și
menționează că „Kievul și Bucureștiul au religios al tuturor  popoarelor autohtone  și
stabilit prin Tratatul de bază că «se vor abţine al minorităților naționale  din Ucraina»,
sa ia măsuri care, modificând proportiile art. 53 asigură dreptul „la instruire în limba
populaţiei din zone locuite de persoane maternă”, art. 92 stabilește „modul de utilizare
aparţinând minorităţilor naţionale, urmăresc a limbilor”, iar art.119 asigură „dezvoltarea
limitarea drepturilor şi libertăţilor acestor național-culturală” „a popoarelor autohtone
persoane”. Dar practica arată că nu există nicio și a minorităților naționale” în „locurile de
abstinență din partea clasei politice ucrainene viețuire compactă”
în sensul prevăzut de articolul 13 al tratatului. Vă dați seama în ce rai ar viețui românii
Din contră, ea acționează cu osârdie tocmai în dacă toate aceste prevederi constituționale s-ar
sensul opus acestor prevederi. Tot din art.13 respecta de către puterea executivă?!
reținem că minoritarii au dreptul la «menținerea Hotărârile Curții Constituționale.
și dezvoltarea identității etnice», precum și Referindu-se la Hotărârea din 14 decembrie
«dreptul de a-şi menţine şi dezvolta propria 1999 a Curții Constituționale a Ucrainei
lor cultură, la adapost de orice încercare de privind interpretarea art.10 din Constituție,
asimilare impotriva voinţei lor»”. vorbitorul a amintit participanților la conferință
Câți români a consultat ministrul Grinevici, că „această Hotărâre a Curții Constituționale
înainte de a trimite legea educației în parlament, a fost întâmpinată cu îngrijorare de către toate
spre a le afla voința în legătură cu prevederile minoritățile naționale din Ucraina, inclusiv
art.7 care îi expune în mod cert asimilării cea românească, întrucât s-a putut constata o
forțate? Să nu fi știut oare parlamentarii diferență majoră între garanțiile constituționale
ucraineni că, votând legea, încalcă nu numai exprese privind libera dezvoltare, utilizare și
constituția proprie și actele internaționale la protecție a limbilor minorităților naționale”.
care Ucraina este parte, ci și un tratat cu o E de reținut modul original de interpretare
țară vecină? Sau poate domniile lor au votat al Curții, care tot pe turta majoritarului trage
în neștiință de cauză? Dacă e așa, atunci să spuza, lăsându-l pe minoritar cu buza umflată.
refacă legea. Altfel trezesc nu numai oprobiul Ceea ce Constituția garantează în mod expres,
propriilor cetățeni, din banii cărora se lăfăiesc curtea interpretează doar ca posibilitate de
în fotolii, ci și indignarea vecinilor. Și nu e bine! utilizare. Deasupra Curții nu mai există o altă
instanță decât bunul Dumnezeu. De la el doar
Instrumente interne.
mai poate aștepta bietul român să i se facă
În continuare vorbitorul a luat în dezbatere dreptate.
„cadrul juridic național din Ucraina în domeniul
Instrumente naționale.
drepturilor minorităților naționale și cel al
regimului lingvistic”, arătând că el „este La acest capitol, Vlad Cubreacov apreciază
stabilit de Constituția Ucrainei, deciziile Curții că legislația națională ucraineană, atât în
Constituționale, un șir de legi organice și acte domeniul lingvistic, cât și în domeniul
normative subsecvente, precum și de hotărârile drepturilor minorităților naționale, este vastă.
administrative ale puterii locale de nivelul I Din multitudinea documentelor ce fac obiectul
(primării), II (raioane) și III (regiuni)”. acestei legislații, conferențiarul a ales doar
Legea fundamentală. Există în Constituția patru, inclusiv Legea Educației, care, la data
Ucrainei o serie întreagă de articole care prezentării expertizei (6 septembrie), era doar
apără interesele minorităților. Conținutul adoptată de parlament, nu și promulgată de
acestora trebuie să fie cunoscut de orice președinte.
minoritar, dacă vrea să nu se lase călcat în Declarația privind drepturile naționa-

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 5


(Geo)politici identitare

lităților din Ucraina, din 1 noiembrie 1991. prin liderii lor de atunci, au revendicat acest
Acest document este valoros prin faptul că drept, trimițând apeluri corespunzătoare către
precedă și în bună parte determină Constituția. conducerea țării. „Constrângerea cetățenilor, în
În Moldova, în baza unui asemenea document orice formă, de a renunța la naționalitatea lor nu
limba română și-a redobândit statutul oficial de este admisă”, spune legea. Dar manipularea nu
limbă de stat a republicii, iar falsa ei denumire este și ea o formă indirectă de constrângere?!
de „limba moldovenească” introdusă politic Ordinele telefonice către directorii de școală,
în constituție nu mai există de jure în Rep. recomandările din partea inspectoratelor
Moldova. În Ucraina de ce oare ar exista, și în școlare privind înlocuirea, la ore, a limbii
ce temei? române cu limba ucraineană nu sunt oare forme
Prin actul politic din 1 noiembrie 1991, indirecte de constrângere în scopul renunțării la
statul ucrainean se obligă să creeze „condițiile naționalitate prin renunțarea la limbă?!
necesare dezvoltării tuturor limbilor și Conform acestei legi, „în bugetul de stat al
culturilor naționale”. Declarația stipulează Ucrainei sunt prevăzute subsidii financiare
că, „în cuprinsul unităților administrativ- speciale pentru dezvoltarea minorităților
teritoriale în care locuiește compact o anumită naționale”. Cine le-a văzut, dintre români?
naționalitate, limba acesteia poate  funcționa Poate doar Societatea ”Mihai Eminescu”, pentru
egal alături de limba de stat”. Poate! Dar numai diverse spectacole. Nu zicem nimic, sunt bune
pe hârtie, că în realitate nu se prea întâmplă. și acelea. Dar parcă e prea puțin. Ucrainenii
O altă garanție acordată minoritarilor din România, a căror soartă nu încetează să
de către Declarația din 1991, deosebit de o deplângă oficialii ucraineni, primesc, prin
importantă pentru comunitatea românească din asociațiile lor, incomparabil mai mulți bani de la
Cernăuți, e legată de protecția monumentelor statul român în scopul dezvoltării lor culturale.
istorice: ”Monumentele de istorie și cultură ale Legea privind bazele politicii lingvistice
popoarelor și grupurilor naționale de pe teritoriul de stat. Adoptată la 3 iulie 2012, această lege,
Ucrainei sunt luate sub protecția legii”. Dacă apreciază Vlad Cubreacov, „este un instrument
legea garantează protecția acestor monumente, juridic de primă importanță”. Ea definește
atunci de ce inscripția românească din 1844, astfel de concepte fundamentale ca „Limbă de
„Unul în trei ipostasuri – Dumnezeu”, în stat”,„Grup lingvistic”, „Minoritate lingvi-
chirilică, a fost rasă de pe frontispiciul stică”, „Grup lingvistic regional”, „Regiune”,
catedralei ortodoxe din Cernăuți? Imaginați-vă „Limbă regională sau minoritară”, „Teritoriu
că această inscripție ar fi fost în ucraineană. S-ar de răspândire a limbii regionale”, „Limbă
fi atins oare cineva de ea, măcar cu un deget? maternă”, „Limbi ale minorităților naționale”.
Există în Ucraina o instituție de stat, plătită din Dar ceea ce nu s-a amintit la conferință e
bani publici, adică și din banul contribuabilului că tocmai această lege a fost ținta huiduielilor
român, care ar trebui să-i acționeze în judecată noii majorități parlamentare de după maidanul
pe cei care au vandalizat un monument de din 2014, care a abrogat-o, într-o euforie
istorie și arhitectură. Sau poate greșesc? Poate dezgustătoare, chiar în prima seară după
în Ucraina monumentele de istorie și arhitectură preluarea puterii, ca peste noapte același om
sunt tratate diferențiat, în funcție de interese (atunci președinte al parlamentului și președinte
politice nu de valoare istorică? interimar al țării) care a votat seara abrogarea
Legea despre minoritățile naționale din să se răzgândească dimineața și să declare că
Ucraina. Experții, între care și Vlad Cubreacov, legea rămâne în picioare. Totuși, ea nu a scăpat
apreciază că această lege este euroconformă. de săgețile naționaliste a unui important nucleu
Printre alte calități, ea are și meritul de a fi al clasei politice care cam face jocurile în țară,
introdus, pentru minorități, conceptul de și, așa cum a remarcat în cadrul conferinței
„autonomie culturală autonomă”: „Statul le Vlad Cubreacov, a fost atacată la Curtea
garantează tuturor minorităților naționale Constituțională. De ce atâta aversiune față de
drepturile de autonomie culturală națională.” o lege care, la drept vorbind, aduce Ucraina
Puțini își mai aduc aminte astăzi că, în prima mai aproape de Europa? Mult mai aproape
jumătate a anilor ’90, românii bucovineni, decât recenta lege a educației? Răspunsul e

6 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare

foarte simplu. Pentru că, pe lângă alte prevederi


de ordin general („cultivarea unei atitudini
respectuoase față de demnitatea națională a
persoanei, față de limba și cultura sa”, cultivarea
multilingvismului, etc. ), ea creează posibilități
de utilizare concretă a limbilor minoritare
(regionale) în paralel cu utilizarea limbii de stat
pe teritorii unde cel puțin 10% din locuitori sunt
purtători al acestor limbi. Or, tocmai asta nu vor
să accepte naționaliștii ucraineni.
În baza acestei legi, a remarcat expertul
Cubreacov, „românii din Ucraina au libertatea
de a-și folosi limba maternă română în relațiile
cu administrația publică locală, în justiție,
de a folosi limba română ca limbă de lucru a
administrației publice locale (art.11), de a li se
acorda de către administrația locală servicii în
limba română, primăriile și consiliile locale,
raionale și regionale având dreptul de a folosi
limba română alături de limba ucraineană
acolo unde româna este recunoscută ca limbă
regională, de a avea grupe și grădinițe, clase
și școli, facultăți cu limba de instruire română
(art.20); de a primi, la cerere, versiunea în limba
română a actelor de studii eliberate la absolvirea
unei instituții de învățământ cu predarea în
limba română (art.13); de a li se ortografia, la Aurora Bujeniță, țărancă din Mahala, deportată la vârsta de patru ani
cerere, numele în actele de identitate ucrainene în Republica Komi, la Crucifixul ridicat de mahaleni în lunca Prutului,
pe locul masacrului de la graniță, din 7 februarie 1941. Satul Lunca,
în manieră românească, fără indicarea numelui raionul Herța, 7 februarie 2017. Foto: Vladimir ACATRINI
după tată (art. 28); de a li se corecta numele și
prenumele dacă acestea au fost schimonosite
sau redate greșit în perioada anterioară (art. 28), apucat de treabă.
de a obține pentru limba română a statutului Noua lege a educației votată la 5
oficial de limbă regională în localitățile, raionale septembrie 2017. Față de această Lege, care
și regiunile în care constituie peste 10% din limitează educația elevilor români la ciclul
locuitori (art.7); de a instala plăcuțe bilingve, în primar, expertul Vlad Cubreacov s-a arătat
ucraineană și română, la intrarea în localitățile nedumerit: „Trebuie să recunosc că am aflat cu
în care constituie 10% din locuitori și mai mult multă stupoare, cu revoltă și indignare chiar,
(art.27); de a li se asigura, în baza deciziilor că ieri seara, 5 septembrie, Rada Supremă
consiliilor locale și a comisiilor electorale de la Kiev a adoptat o nouă lege a educației,
teritoriale, în cadrul alegerilor de orice nivel și care, prin articolul său 7, dorește să dea startul
în cadrul referendumurilor locale sau naționale, lichidării tuturor școlilor publice în limbile
buletine de vot în limbile ucraineană și română popoarelor autohtone și minorităților naționale.
(art.12), și de a primi informații electorale în Sperăm ca această lege să nu fie promulgată
limba română; de a folosi liber limba română de președintele Poroșenko. În acest sens
în domeniul culturii (art.23); de a înființa comunitatea românească din Ucraina trebuie să
publicații, posturi de radio și de televiziune, se mobilizeze exemplar, ca și în cazul deciziei
precum și edituri în limba română (art.24)”. Radei Supreme de suspendare a  Legii privind
Doamne, ce de-a drepturi, se miră unii. Ia să le bazele politicii lingvistice de stat din Ucraina,
mai reducem, că prea e generoasă legea asta cu suspendare blocată de șeful statului prin
cei ce nu sunt ca noi. Și doamna ministru s-a și aplicarea dreptului său de veto în procedura

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 7


(Geo)politici identitare

de promulgare. Așteptăm și reacția adecvată o atenție mai mare studiului limbii ucrainene
a României ca stat înrudit cu care Ucraina ca materie în școlile naționale, fără detriment
este legată printr-un Tratat de bază și acorduri adus studiului în limbile minoritare. Acest
sau mecanisme bilaterale. Articolul 7 al legii lucru nu s-a întâmplat însă. Articolul 7 al legii
educației votate de Rada Supremă este nu doar vine în răspăr cu reglementările și exigențele
expres antiminoritar, ci și antiucrainean prin Consiliului Europei în materie de minorități
consecințele sale. Domnul Putin nici nu se putea tradiționale/istorice/autohtone. El are un
aștepta la un cadou mai bun din partea Kievului enorm potențial destabilizator, neglijat de
pentru a pretexta intervențiile Kremlinului în Rada Supremă. Sunt convins că articolul 7 va
Ucraina în scopul protejării minorității ruse provoca reacții adecvate din partea statelor
înrudite, care cuprinde câteva milioane de înrudite membre ale Uniunii Europene și va face
persoane și este răspândită relativ compact în obiectul criticilor Consiliului Europei, Ucraina
regiunile estice și de sud ale Ucrainei. Păcat că riscând chiar readucerea sub monitorizarea
minoritățile naționale din Ucraina sunt victime organismului de la Strasbourg. Prin adoptarea
colaterale în lupta Kievului cu Moscova. articolului 7 al Legii educației, Ucraina riscă să-
Păcat că exponenții politici ai majorității și atragă singură nu doar neîncrederea vecinilor
ucrainene sunt incapabili să gândească un și partenerilor săi europeni, ci să se autoizoleze
model de afirmare a propriei națiuni decât prin regional și internațional, căzând în capcana unui
suprimarea drepturilor națiunilor autohtone și soi de autism etno-național.”
loiale conlocuitoare și, astfel, prin pierderea Considerațiile expertului privind noua lege
susținerii internaționale a unor state vecine a educației au fost apreciate și comentate de
prietene înrudite cu aceste minorități.” participanții la conferință, revoltați de gestul
Arătând care este scopul adevărat al acestei parlamentarilor ucraineni.
legi, Vlad Cubreacov a menționat următoarele: După prezentarea instrumentarului legislativ,
„Pretextul integrării copiilor români în mediul expertul Vlad Cubreacov a trecut la expunerea
lingvistic și cultural ucrainean urmărește, modalităților de implementare a legislației. Este
de fapt, dezintegrarea lingvistică și culturală pentru prima dată când un expert în domeniu
a acestora din minoritatea căreia îi aparțin abordează, sistematic și argumentat, probleme
prin naștere și omogenizarea lingvistică și atât de actuale ale comunității românești din
culturală, cu mijloace aparent legitime, a Ucraina, în fața unui public alcătuit în principal
societății din Ucraina. Dacă ar fi urmărit cu din liderii mediului asociativ. Acest discurs de
bună credință doar o mai bună și armonioasă referință pentru românii din Ucraina merită
integrare lingvistică a minoritarilor în societatea publicat în întregime în presa românească
ucraineană, legiuitorii de la Kiev ar fi acordat din Cernăuți, pentru a-l face accesibil întregii
comunități. Recomandăm revistei „Mesager
bucovinean” să publice separat partea a doua a
comunicării expertului Vlad Cubreacov, con-
sacrată practicilor lingvistice în cazul românilor
din Ucraina, și concluziile expertizei.
Menționăm în încheiere că la dezbateri pe
marginea acestei comunicări au participat acad.
Alexandrina Cernov, scriitor Ilie T. Zegrea,
prof. Aurica Bojescu, ziarist Nicolae Toma și
alți lideri de societăți românești din regiune.

Lideri ai comunității românilor din Ucraina, dr. Ion Popescu, deputat


în Rada Supremă în mai multe legislaturi anterioare, și prof. Aurica
Bojescu, consilieră în Consiliile Regional Cernăuți și Raional Hliboca
în mai multe legislaturi anterioare, depun o coroană de flori din partea
Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” la
memorialul de la Fântâna Albă.. Varnița, 1 Aprilie, 2017.
Foto: Vladimir ACATRINI

8 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare

Vlad CUBREACOV

Practici lingvistice aplicate


românilor din Ucraina:
o ușă larg închisă pentru
o legislație generoasă*

P racticile lingvistice în cazul românilor


din Ucraina le continuă în parte pe cele
din perioada ocupației sovietice, sunt parțial
Învățământul în limba română
Numărul de școli cu predare în limba română
este în scădere continuă [5].
determinate de gradul de aplicare a Legii
Ucrainei cu privire la bazele politicii lingvisti-
ce de stat, precum și de politicile administrației
centrale și locale, de multe ori în răspăr cu pre-
vederile legale.
Statutul oficial de limbă regională
Vom preciza mai întâi că limba română a
obținut, în special după 2012, statutul oficial
de limbă regională în mai multe localități din
regiunile Cernăuți și Transcarpatică. Prima Astfel, potrivit informațiilor Ministerului
localitate în care româna a devenit oficial educației, tineretului și sportului din Ucraina,
limbă regională a fost comuna Tărăsăuți în anul de învățământ 2011/2012 funcționau
[1] din raionul Noua Suliță, decizia datorându- 82 de școli cu predarea în limba română, cu
se inițiativei primarului Serghei Tigu. un total de 18 866 de elevi, plus 578 de elevi
Precedentul a fost urmat de alte localități: care studiau limba română ca obiect și 289 de
Pătrăuții de Jos, Crasna, Ciudei, Ropcea elevi care studiau limba română facultativ în
și Ignești din raionul Storojineț, Voloca, școli cu altă limbă de predare, și alte 6 școli cu
Oprișeni, Cupca și Iordănești din raionul predarea în așa-zisa limbă ”moldovenească”,
Adâncata/Hliboca, Ostrița și Buda Mare cu un total de 3877 de elevi, plus 2038 de elevi
din raionul Herța, Mahala, Boian și Prut din care studiau limba ca obiect și 275 de elevi
raionul Noua Suliță, Biserica Albă [2]  din care o studiau facultativ. Ministerul preciza
raionul Rahău, Apșa de Jos, Slatina, Topcina că românii constituiau la scară națională 151
și Strâmtura din raionul Teceu și altele. Limba 000 de persoane, iar ”moldovenii” – 258
română a devenit oficială la scara întregii 600 de persoane. Potrivit datelor oficiale, în
regiuni Transcarpatice, la 21 decembrie 2012, anul de învățământ 2014/2015 numărul de
alături de maghiară și ruteană [3]. Decizii școli cu limba de predare română s-a redus
similare au fost adoptate de Consiliile raionale la 78 (în scădere cu 4), iar cele cu limba de
Herța și Teceu (decembrie 2013) [4]. În afara predare zisă ”moldovenească” s-a redus la
regiunilor Transcarpatică și Cernăuți nu există 5 (în scădere cu 1).  În anul de învățământ
în alte regiuni nicio localitate cu populație 2015/2016 numărul școlilor românești s-a
românească de peste 10 la sută în care limba redus în continuare, ajungând la 75 (în scădere
română să fi obținut statutul oficial de limbă cu 3), iar numărul celor ”moldovenești” la 3
regională. Limba română nu dispune de un (în scădere cu 2). Școlile cu predare în limba
asemenea statut în peste 90% dintre localitățile zisă ”moldovenească” sunt cele din localitățile
în care l-ar putea avea conform legii. românești din sudul Basarabiei. Multe dintre
școlile considerate în prezent a fi cu limba

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 9


(Geo)politici identitare

română de predare sunt în realitate școli mixte,


întrucât în majoritatea dintre ele autoritățile
școlare au decis înființarea de clare cu limba
de predare ucraineană, clase frecventate în
proporție de peste 90% de copii de etnie
română. Prezentăm mai jos o Anexă privind
situația școlară din localități cu populație
majoritar românească din regiunea Cernăuți în
care în perioada anterioară anului 1991 procesul
de învățământ s-a desfășurat exclusiv în limba
română.  În nicio localitate românească din
Sursa: http://moldnova.eu
partea de nord-est a regiunii Odesa nu mai
funcționează nicio școală cu predare în limba
română, acolo unde acestea au funcționat în limba română, astăzi ar fi trebuit să
în perioada sovietică, în special înaintea avem în Ucraina un număr de 282 de școli
celui de al Doilea Război Mondial (1924- românești.  În Ucraina există însă în prezent
1950).  În cele 21 de sate majoritar românești doar  77 de  școli  cu predare în limba română,
din cele 9 raioane ale regiunii sud-basarabene numărul acestora scăzând semnificativ faţă
Ismail, desființată în 1954 și anexată regiunii de situația din perioada sovietică postbelică.
Odesa [6], au fost rusificate școlile românești Acum un deceniu numărul școlilor românești
din localitățile Eschipolos (raionul Tatarbunar, din Ucraina era de 105 [7]. În timpul ocupației
anii 1950), Cioara-Murza (raionul Tarutin, anii URSS, de după 1944 și până în 1991, în Ucraina
1950), Furmanca (raionul Chilia, 1995), Chitai au funcționat  114 şcoli  cu predare în limba
(raionul Chilia, 2006), orașul Chilia (anii 1960), română, în nordul Maramureșului, nordul
precum și în toate orașele centre raionale. Cazul Bucovinei, ținutul Herța, nordul Basarabiei și
orașului Reni, în care populația românească sudul Basarabiei. Totodată, din cele 168 de școli
reprezintă o jumătate din locuitori, nu mai [8]  cu predare în limba română organizate
există nicio școală cu predare în limba română, de soviete între 1924 și 1940 în spațiul dintre
toate fiind trecute la limba rusă de predare. În Nistru şi Don (Ucraina dinaintea anexiunilor
satele Anadol și Satul Nou din raionul Reni mai teritoriale sovietice din 1940 și 1945, în special
există 2 și, respectiv, 1 clasă cu predare în limba în fosta RASSM, dar și în localități din alte
română. Ultimele 3 localități românești în care regiuni ale Ucrainei [9]), în prezent nu mai
mai există școli cu limba română de instruire funcționează nici măcar una, toate fiind închise
sunt satele Babele, Hagicurda și Cartal, dar și și înlocuite cu școli cu predarea în limba
în acestea au apărut clase paralele cu predarea ucraineană. Numărul de localități din actuala
în limba ucraineană, populația școlară Ucraină în care au funcționat vreodată școli cu
intrând iremediabil pe făgașul aculturației și predare în limba română este de 282, cu toate că
deznaționalizării. Pentru a înțelege amploarea istoric prezența numeroasă și chiar majoritară
fenomenului deznaționalizării, vom aminti că a elementului românesc s-a atestat într-un
în momentul proclamării independenței de stat număr cu mult mai mare de localități. În total,
a Ucrainei (1991) în regiune funcționau 19 școli în ultimii 93 de ani (1924-2017),  în  Ucraina
cu predarea în limba română, iar în perioada au fost lichidate 205 școli cu limba română
anterioară au funcționat 25 de asemenea de predare. Ceea ce reprezintă un ritm mediu
școli. Pentru regiunea de sud a Basarabiei, de 2,2 școli închise pe an. Cu un asemenea ritm,
reducerea numărului de școli de la 25 la 3 tot mai accelerat în ultimele două decenii, dacă
înseamnă o scădere de peste 8 ori, ceea ce ne nu se vor lua măsuri adecvate de stopare, riscăm
înfățișează dimensiunea reală a proceselor de ca în Ucraina să fie lichidate complet școlile cu
deznaționalizare în zonă. predare în limba română în următorii 34 de ani.
Recursul la istorie este necesar.  Dacă în În aceste condiții ne putem aștepta ca în anul
localitățile cu populație românească nu ar fi 2049 să fie închisă ultima școală românească
fost închisă niciuna dintre școlile cu predare din Ucraina. Astfel, scăderea numărului de

10 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare

școli cu limba română de predare de la 282 la moldovenească” este promovată astăzi


77 reprezintă o reducere a numărului acestor oficial doar în Ucraina, singurul stat din
instituții cu 72,7%. Comentariile sunt de prisos, lume care insistă asupra aberației sovietice,
cifrele fiind grăitoare de la sine. de extracție ideologică, despre existența unei
”limbi moldovenești” distincte de limba
română.  Dihotomia a fost fixată legislativ
prin articolul 7 al Legii Ucrainei privind
bazele politicii lingvistice de stat [11]  și prin
articolul 2 al Legii Ucrainei privind ratificarea
Cartei europene a limbilor regionale sau
minoritare [12]. Aceste elemente ale politicii
etnolingvistice oficiale din Ucraina conduc
automat la separarea învățământului public
pentru românii înregistrați cu etnonimul
Români (156  600 [13]  de persoane cu 74 de
școli în regiunile Cernăuți și Transcarpatică)
Sursa: http://moldnova.eu și pentru românii înregistrați cu infranimul
românesc Moldoveni (258 600 de persoane cu
Pentru cazul instituțiilor preșcolare de limbă doar 3 școli în partea basarabeană a regiunii
română nu există date oficiale actualizate. Odesa). Disproporțiile sunt pe față. Vom
Ultimele date de care dispunem sunt cele din preciza că, din totalul de 258 600 de persoane
anul 2006. Astfel, în Ucraina funcționau  doar înregistrate cu infranimul românesc Moldoveni
61 de grădinițe [10]. Raportând numărul de doar 123 800, adică mai puțin de jumătate,
grădinițe la numărul de școli existente în 2006, locuiesc în regiunea Odesa. Marea majoritate
constatăm că  în 44 de localități cu populație a românilor înregistrați oficial ca Moldoveni
românească în care funcționau școli de limbă nu beneficiază în prezent de învățământ în
română nu existau grădinițe cu limba română limba maternă. Pentru comparație, vom reține
de instruire. Întrucât numărul de școli s-a redus că minoritatea maghiară, numărând 156 600
substanțial în ultimul deceniu, presupunem, în de persoane, dispunea în anul 2011 de 66 de
lipsa datelor oficiale, că și numărul de grădinițe școli, iar minoritatea rusă – de 1 149 de școli cu
a cunoscut aceeași tendință descrescătoare. predarea în limba maternă [14]. Despre românii
numiți volohi nu mai vorbim, pentru că acestora
Dihotomia terminologică ca
instrument de fragmentare nu le sunt asigurate niciunul dintre drepturile
garantate de Constituție și legi.
Așa cum se știe, manipularea socială este Făcând abstracție de situația din regiunea
precedată de manipularea prin limbaj. A face Transnistriei, ocupată militar de Federația Rusă,
din două sinonime, absolute sau relative, noțiuni
cu arii semantice nesuprapuse este o dovadă de
manipulare sau, în cel mai bun caz, de ignoranță
sau neglijență vinovată. Nu toți românii sunt
moldoveni, dar toți moldovenii sunt români.
După cum nu toți ucrainenii sunt huțuli, dar toți
huțulii sunt ucraineni. Moldovean înseamnă un
anume fel de român, după cum huțul înseamnă
un anume fel de ucrainean.
În Ucraina se promovează, ca și în perioada
ocupației sovietice, o politică de  dezbinare
artificială a românilor în români și
moldoveni, români și volohi.  În afară de Sătence din Marșenița, sat de lângă Noua Suliță – vechiul hotar
dintre Basarabia și Bucovina, participând la sărbătoarea „Florile
regiunea separatist a Transnistriei, ocupată dalbe”, organizată de Societatea pentru Cultură Românească „Mihai
militar de Federația Rusă, așa-zisa ”limbă Eminescu” din regiunea Cernăuți, în 2017. Palatul Academic (fostul
Teatru Evreiesc) din Cernăuți. Foto: Vladimir ACATRINI

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 11


(Geo)politici identitare

Ucraina este și singurul stat din lume în care sunt subgrupuri distincte. Vom preci mai preciza că
elaborate, aprobate oficial şi tipărite manuale de Legea României nr. 299 din 2007, prin articolul
„limba moldovenească” și, respectiv, programe 1, alineatul (1) litera a) drepturile persoanelor
didactice pentru „limba moldovenească”. care își asumă în mod liber identitatea culturală
Ministerul Educației de la Kiev nu admite ca în tot română, echivalează infranimul românesc
mai puținele școli cu predare în limba maternă din Moldovean și exonimul Voloh cu etnonimul
localitățile cu populație majoritară românească Român, subordonându-i-le acestuia din urmă.
din regiunea Odesa instruirea să se facă după Legea română se referă la ”persoanele de
aceleași manuale ca şi în regiunile Transcarpatică origine română  și cele aparținând filonului
și Cernăuți. Cu toate acestea, în școlile cu predare lingvistic și cultural românesc, care locuiesc
în limba română din nordul Maramureșului, în afara frontierelor României, indiferent de
nordul Bucovinei și ținutul Herţa, sunt tot mai modul în care aceștia sunt apelați  (armâni,
frecvent introduse manuale pentru diferite armânji, aromâni,  basarabeni,  bucovineni,
materii „pentru școlile de cultură generală  cu cuțovlahi,  daco-români, fărșeroți,  herțeni,
predare în limbile română şi moldovenească”. istro-români,  latini dunăreni, macedoromâni,
Un exemplu în acest sens ni-l oferă manualul de macedo–români, maramureșeni, megleniți,
Informatică pentru clasa a X-a, apărut în anul megleno-români,  moldoveni,  moldovlahi,
2010 la editura „Svit” din Lvov [15]. Se cuvine rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi,  volohi,
să precizăm că în perioada ocupației sovietice macedo-armânji, precum și toate celelalte
programele școlare pentru școlile din toate forme lexicale înrudite semantic cu cele de
localitățile românești erau unificate, cu simpla mai sus), denumite în continuare români de
diferență că atunci programele și manualele pretutindeni”. Analogia pe care o putem invoca
școlare erau în așa-zisa ”limbă moldovenească” este cea a echivalării etnonimului Ucrainean cu
pe baza alfabetului rusesc. infranimele  Huțul, Poleșciuc, Cazac, Boic,
Situaţia ar fi doar ridicolă dacă nu ar Lemk, Slobojanin  și altele desemnând
fi şi absurdă. În nici una dintre școlile din subgrupuri etnografice ucrainene. Chiar imnul
Republica Moldova, din 1989 până în prezent, de stat al Ucrainei [17]  spune că  Ucrainenii
nu s-a predat niciodată după vreun manual sunt Cazaci de neam  („І покажем, що ми,
браття,  козацького роду”// „Și să arătăm
că noi suntem, fraților,  neam de cazaci”). Cu
toate acestea, nimeni nu va încerca să inventeze
și să promoveze legislativ, politic și în practică
o inexistentă „limbă căzăcească”, distinctă
de limba ucraineană. În cazul românilor
înregistrați cu infranimul românesc Moldoveni
parafraza trebuie să fie simplă: „І покажем, що
ми, браття, румуньского роду”.
Suprimarea toponimiei istorice
de limbă „moldovenească” sau de literatură Autoritățile sovietice de ocupație a recurs
„moldovenească”. Asemenea manuale, pur la înlocuirea forțată a denumirilor istorice
şi simplu, nu s-au elaborat sau (re)tipărit. ale localităților cu populație românească
Academia de Științe a Moldovei și Ministerul din teritoriile anexate cu denumiri slave
Educației de la Chișinău s-au pronunțat oficial artificiale. Să aducem doar câteva exemple din
în privința dihotomiei terminologice practicate moștenirea toponimică sovietică: Eschipolos
în Ucraina [16]. Ministerul Educației de la Kiev a devenit Glubokoe, Hagicurda – Kamâșovka,
a aprobat însă, prin mai multe ordine (nr. 177 din Barta – Plavni, Ceamașir – Prioziornoe,
03 martie 2010, nr. 1021 din 28 octombrie 2010), Chitai – Cervonâi Iar, Cartal – Orlovka,
atât manuale în limba română, cât şi în limba Cioara Mârza – Nadrecinoe, Anești/Furatu –
„moldovenească”, accentuând astfel divizarea Furatovka, Fărăoani – Faraonovka, Frecăței
artificială a comunității româneşti în două – Limanskoe, Mangiu – Mineailovka, Satul

12 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare

Nou – Novoselskoe, Dumitrești – Dmitrovka, denumirile în timpul ocupației sovietice mai


Erdecburnu – Utkonosovka, Babele – Oziornoe, sunt:  Mogoșești (zis Bairaki), Becești  (zis
Frumușica Veche – Staroselie, Bulboaca – Podvalnoe), Pasat (zis Krupianskoe), Pili-
Kotlovina, Anadol – Dolinskoe. Aceste practici păuți  (zis Velikoselie), Probotești (zis
sunt o continuare a celor mai vechi din nordul Diakovțî),  Vama/Mamornița Românească
regiunii Odesa: Valea Hoțului – Valeagoțulovo, (zis Radgospodovka). Toate aceste localități
apoi Dolinskoe, Tocila – Tocilovo, Șapte sunt populate astăzi în proporție de peste 98%
Rediuri – Maiorskoe, Bârzul – Kotovsk, de etnici români, care trebuie să ia exemplu de la
iar acum Podolsk și altele. Vom preciza că românii din Mihoreni, cerând revenirea oficială
Rada Supremă a Ucrainei a purces în 2016  la la denumirile istorice românești. În consiliul
decomunizarea toponimiei [18], dar s-a limitat raional Herța există o majoritate favorabilă unor
strict la denumirile de localități care cuprindeau asemenea schimbări reparatorii justificate și
elemente ideologice și a neglijat necesitatea dorite de populația românească care nu a încetat
restabilirii toponimiei istorice în cazul tuturor niciodată să folosească toponimia istorică în
localităților renominate abuziv prin slavizare vorbirea de zi cu zi.
de către regimul sovietic de ocupație. E vorba Vorbeam despre manipularea prin limbaj.
aici, din păcate, doar de decomunizare, nu și de Substituirea toponimiei istorice românești cu
desovietizare. o alta slavă este o formă de manipulare prin
Există și cazuri fericite cum este cel recent cuvinte, având menirea să inducă ideea unei
al satului Mihoreni (zis Petrașovka/Petrașivka) identități străine.
din raionul Herța, demonstrându-ne că e Concluzii
posibil, acesta revenind oficial anul acesta
Din perspectiva strict formală a legislației
ucrainene, românii sunt un ”popor autohton”,
reprezentând în același timp o ”minoritate
națională”, ei având dreptul la una sau mai multe
”unități administrativ-teritoriale naționale”
”în locurile de viețuire compactă”, lor li se
garantează dreptul de ”autonomie culturală”,
iar limba română este considerată ”patrimoniu
național” în teritoriile de răspândire tradițională
a românilor, ea primind garanții de protecție,
dezvoltare și liberă funcționare în toate sferele
vieții publice, inclusiv în învățământ. Între
garanțiile constituționale și legale și practicile din
teren există însă o distanță ca de la cer la pământ.
Limba română în Ucraina este limbă maternă

la denumirea sa istorică, printr-o decizie a


Consiliului rational Herța. Este un exemplu bun
de urmat pentru localitățile din nordul și sudul
Basarabiei, precum și din nordul regiunii Odesa
(Transnistria). Desigur că mai rămâne o etapă
de parcurs – decizia Radei Supreme. Constatăm
însă că Rada Supremă nu a respins nicio decizie
similară anterioară [19]. Localități românești Dezvelirea bustului lui Ștefan cel Mare în comuna Oprișeni, raionul
Hliboca, regiunea Cernăuți, la 18 aprilie, 2017. Foto: Vladimir
din ținutul Herța cărora li s-au schimbat/rusificat ACATRINI

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 13


(Geo)politici identitare

pentru a doua minoritate etnică din țară. Ea


are statut formal de limbă minoritară la scară
națională, statut oficial de limbă regională într-un
șir de localități, în două raioane și într-o singură
regiune, ea este într-un număr tot mai mic de
unități administrative limbă a învățământului
preșcolar, mediu general și universitar,
funcționând într-un cadru tot mai restrâns ca
limbă de cult și limbă a presei. Chestiunea
reducerii continui a numărului de școli românești Festival de folclor românesc la Oprișeni, 26 februarie 2017. Vedere din
(de la 282 la 77) este cea mai dureroasă la ora sală. Foto: Vladimir ACATRINI
actuală. Autonomia culturală garantată de legile
Ucrainei nu este una efectivă. Autoritățile băștinașă, locuind în spațiul său etnogenetic și
continuă politica sovietică de fragmentare a istoric. Românii sunt o minoritate tradițională,
comunității românești prin recurs la concepte autohtonă. Ei nu s-au deplasat în Ucraina,
etnolingvistice ideologizate, de extracție politică, ci frontiera acesteia s-a deplasat peste ei,
bazate pe manipulare terminologică, constând în făcându-i victime ale politicii staliniste. Statutul
schimbarea fondului cu forma. de minoritate autohtonă este foarte important,
Dincolo de cadrul legislativ în vigoare, în întrucât organismele și reglementările inter-
linii mari euroconform, dar neaplicat uniform naționale fac distincție între  minoritățile
și întocmai, limba română în Ucraina se află emergente (diasporale) noi (care au dreptul
sub o puternică presiune, riscând dispariția doar la studierea limbilor materne ca materie
sa completă în următoarele trei decenii în în școlile publice) și minoritățile tradiționale,
condițiile unei diminuări drastice fața de istorice și autohtone (care au dreptul la
perioada ocupației sovietice a drepturilor învățământ în limbile lor materne). Acest
persoanelor de naționalitate română. Pentru a obiectiv strategic poate fi atins inclusiv prin
nu admite o asemenea evoluție nefericită, este condiționarea sprijinului acordat Kievului de
necesară conjugarea eforturilor comunității către București.
românești cu cele ale statului înrudit, România, 3. Aducerea în prim-planul atenţiei publice
și orientarea lor pe următoarele direcții: a  politicii dublelor standarde practicate de
1. Împiedicarea promulgării noii Legi a autoritățile de la Kiev pentru fragmentarea
educației de către șeful statului, trimiterea acesteia și deznaționalizarea comunității româneşti
în Parlament pentru rediscutare și modificare, astfel din Ucraina după modelul sovietic practicat
încât articolul 7 privind lichidarea învățământului de regimul instalat de Moscova la Tiraspol.
în limbile popoarelor autohtone și minorităților O autentică decomunizare și desovietizare
naționale să fie anulat, iar textul legii adus în a Ucrainei presupune implicit renunțarea la
conformitate cu Legea fundamentală a Ucrainei și acest tip de practici. Persoanele identificate
documentele internaționale în materie. Chestiunea cu etnonimul Români, infranimul românesc
articolului 7 al noii legi despre învățământ trebuie Moldoveni și exonimul Volohi au aceeași
internaționalizată, astfel încât acesta să fie supus origine și apartenență etnică, vorbesc aceeași
expertizei Comisiei Europene pentru Democrație limbă și reprezintă o singură minoritate.
prin Drept (Comisia de la Veneția) și dezbaterilor 4. Includerea, la următorul recensământ
în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului general al populației din Ucraina, planificat
Europei, monitorizării din partea Comitetului de pentru 2020,  a etnonimului Români și a
Miniștri al Consiliului Europei, intrând totodată infranimului românesc Moldoveni și a
în atenția Înaltului Comisar al OSCE pentru exonimului Volohi [20] într-o singură rubrică
Minorități. în chestionare [21], după modelul practicat în
2. Obținerea  statutului oficial de România, unde ucrainenii și huțulii sunt trecuți
popor autohton  pentru români, conform într-o singură rubrică. Practica este una larg
prevederilor Constituției Ucrainei. Românii nu răspândită în toată Europa.
sunt în Ucraina o populație diasporală, ci una 5. Redeschiderea claselor și școlilor

14 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare

cu predare în limba română  acolo unde ele 10. Înființarea unui  Vicariat Ortodox
au existat anterior și există o tradiție istorică Român în Ucraina după modelul Vicariatului
de funcționare. Salvarea școlilor românești Ortodox Ucrainean din România. O soluție ar
funcționale și redeschiderea celor închise fi, pentru comunitățile din Basarabia istorică,
trebuie să fie prioritatea noastră zero. revenirea la comuniunea tradițională cu
6. Unificarea programelor de învăță- Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plai-
mânt  în toate școlile cu predare în limba urilor (Patriarhia Română), așa cum a făcut
română. Respectarea la nivel oficial, în parohia de la Hagicurda (Kamâșovka). În
domeniul învățământului, a adevărului științific condițiile confruntării tot mai acerbe dintre
conform căruia există o singură denumire a Moscova și Kiev și în cele ale inexistenței
limbii literare – limba română, din care, printre unei biserici autocefale ucrainene canonice,
altele, fac parte şi graiurile moldovenești nu putem lăsa comunitatea ortodoxă din
ale acestei limbi, fapt constatat şi repetat în Ucraina între cele două tabere beligerante, în
nenumărate rânduri de academicieni și savanți prizonieratul canonic rus. Cea mai bună soluție
de renume mondial din România, Republica ar fi revenirea la sânul Bisericii Ortodoxe
Moldova şi Ucraina, confirmat de legislația Române. Un asemenea demers este în perfectă
Republicii Moldova, care proclamă „identitatea concordanță cu legile statului ucrainean.
lingvistică moldo-română realmente existentă” 11. Redobândirea proprietăților istorice
[22] și de Curtea Constituțională de la ale comunității românești, ca bază economică
Chișinău [23], care a statuat că limba de stat a pentru buna organizare și dezvoltarea vieții
Republicii Moldova este limba română, potrivit culturale a românilor din Ucraina.
prevederilor Declarației de independență, 12. Implementarea unui program amplu de
care ”face corp comun cu Constituția, fiind înfrățire administrativă a tuturor localităților
textul constituțional primar şi imuabil al românești din Ucraina cu localități românești
blocului de  constituționalitate”. De precizat din România și Republica Moldova.
de asemenea că, sub aspectul practicilor, 13. În scopul arătat mai sus ar fi binevenită
începând cu anul școlar 1989/1990 în Republica aducerea efortului într-un cadru organizat,
Moldova limba învățământului este româna, nu prin înființarea unei Asociații a primarilor
”moldoveneasca”. și aleșilor locali de limbă română, de toate
7. Restabilirea toponimiei istorice ro- nivelurile (I, II și III) din întreaga Ucraină.
mânești a localităților cu populație românească 14. Convocarea unui mare  Congres al
acolo unde regimul sovietic de ocupație a Românilor din Ucrainapentru luarea în
impus o toponimie artificială. A sosit timpul ca dezbatere a problematicii complexe și stringente
populația românească și administrațiile locale cu care se confruntă minoritatea românească
din comune să se mobilizeze exemplar pentru autohtonă supusă aculturației tot mai accentuate
obținerea unor asemenea decizii reparatorii. și adoptarea de decizii corespunzătoare care să
8. Punerea în aplicare a prevederilor fie aduse la cunoștința autorităților de la Kiev și
exprese ale Hotărârii Guvernului României nr. București, dar și a organismelor internaționale.
492, din 1 aprilie 2004, privind organizarea și
Cernăuți, 6 septembrie 2017
funcționarea institutelor culturale românești
Note
din străinătate prin reorganizarea centrelor
1. În comuna Tărăsăuți (regiunea Cernăuți), limba română are statut
culturale din străinătate, precum și înființarea oficial de limbă regională, din septembrie 2012.
unor institute noi despre înființarea Institutului 2. Decizia consiliului local Biserica Albă: ”Згідно з положеннями
Закону про засади державної мовної політики, який
Cultural Român la Kiev, cu filială la Cernăuți, передбачає надання статусу регіональної мови мовам
existând încă din 2008 acordul formal al statului національних меншин, кількість яких у регіоні складає
10 відсотків від загальної кількості населення, на ХІІ
ucrainean în acest sens. сесії сільської ради Білої Церкви від 14 серпня 2012р.
було прийнято рішення застосовувати румунську мову в
9. Includerea tuturor localităților româ- офіційних і адміністративних документах” // „În conformitate
nești din regiunea Cernăuți într-o sin- cu prevederile Legii privind bazele politicii lingvistice de stat,
care prevede acordarea statutului de limbă regională limbilor
gură unitate administrativ-teritorială de minorităților naționale, al căror număr în regiune este de 10% din
totalul populației, consiliul local Biserica Albă a decis, la cea de-a
nivelul II  în perspectiva preconizatei reforme XII-a sesiune a sa din 14 august 2012, utilizarea limbii române în
administrativ-teritoriale din Ucraina. documente oficiale și administrative”.
3. Decizia Consiliului regional al regiunii Transcarpatice, Ujgorod,

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 15


(Geo)politici identitare
21 decembrie 2012: ”1. Взяти до відома, що станом на 21 життя та взаємовідносини з владою.   Національна Академія
грудня 2012 року, відповідно до статті 7 Закону України Наук України, Інститут Історії України, Київ 2010, стр. 146:
„Про засади державної мовної політики” на території ”Станом на 2006 р. в Україні функціонували 61 дошкільна
окремих адміністративно-територіальних одиниць обла- дитяча установа”. // T. G. Redniuk, Ucrainenii din România: viața
сті (сіл, селищ та міст), поряд з українською мовою, națională-culturală și relațiile cu autoritățile. Academia Națională de
як державною поширеними є, як регіональні, угорська, Științe a Ucrainei, Institutul de Istorie al Ucrainei, Kiev 2010, pag.
русинська та  румунська  мови. 2. Рекомендувати органам 146: ”În anul 2006, în Ucraina funcționau 61 de instituții preșcolare
місцевого самоврядування Закарпатської області та pentru copii”.
наявності законних підстав, вживати заходи щодо реалізації 11. Закон України «Про засади державної мовної політики»
на території адміністративно-територіальної одиниці № 5029-VI від 03.07.2012. Стаття 7. Регіональні мови
положень Закону України  про засади мовної політики.” // або мови меншин України: ”2. У контексті Європейської
”1. Se ia act de faptul că potrivit situației din 21 decembrie 2012, хартії регіональних мов або мов меншин до регіональних
în conformitate cu articolul 7 al Legii Ucrainei despre bazele мов або мов меншин України, до яких застосовуються
politicii lingvistice de stat, pe teritoriul unor unități administrativ- заходи, спрямовані на використання регіональних мов або
teritoriale aparte din regiune (sate, comune și orașe), alături de мов меншин, що передбачені у цьому Законі,  віднесені
limba ucraineană de stat, sunt răspândite, ca limbi regionale, мови: російська, білоруська, болгарська, вірменська,
maghiara,  ruteana și  româna. 2. Se recomandă organelor гагаузька, ідиш, кримськотатарська,  молдавська,  німецька,
administrației publice locale din regiunea Transcarpatică să новогрецька, польська, ромська,  румунська,  словацька,
adopte, în temeiul legii,  măsurile necesare în vederea realizării pe угорська, русинська, караїмська, кримчацька” // Articolul
teritoriul fiecărei unități administrativ-teritoriale a prevederilor 7. Limbile regionale și minoritare din Ucraina: ”2. În contextul
Legii Ucrainei despre bazele politicii lingvistice de stat”. Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare, limbile
4. Extras din decizia Consiliului raional Teceu: ”Визнати, regionale sau minoritare cărora li se aplică măsurile îndreptate
що  румунська мова як регіональна  використовується на spe utilizarea limbilor regionale sau minoritare prevăzute de
території Тячівського району в роботі місцевих органів prezenta Lege  sunt limbile: rusă, bielorusă, bulgară, armeană,
влади та органів місцевого самоврядування, застосовується găgăuză, idiș, krâm-tătară,  moldovenească,  germană, neogreacă,
і вивчається в державних і комунальних навчальних закладах, polonă, romanes,  română,  slovacă, maghiară, ruteană, karaimă,
а також використовується в інших сферах громадського krâmceacă”.
життя”. // ”Se recunoaște că  limba română ca limbă 12. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії
regională se utilizează pe teritoriul raionului Teceu în activitatea регіональних мов або мов меншин» № 802-IV від 15.05.2003:
organelor puterii locale de stat și în organele autoadministrării ”2. Положення Хартії (994_014) застосовуються до мов таких
locale, este aplicată și studiată în instituțiile de învățământ de stat національних меншин України: білорусь-кої, болгарської,
și municipale și folosită de asemenea și în alte domenii ale vieții гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдав-
publice”. ської, німецької, польської, російської, румунської, словацько
5. Surse: Мiнiстерство освiти, молодi i спорту України, ї та угорської”. // Legea Ucrainei privind ratificarea Cartei euro-
2010-2011, pagina oficială de internet: http:www.mon.gov. pene a limbilor regionale sau minoritare nr. 802-IV din 15.05.2003:
ua și Наталiя Терес, Мовна полiтiка в Україні в умовах ”2. Dispozițiile Cartei (994_014)  se aplică următoarelor limbi ale
парламентських виборiв 2012 року, Annales Universitatis minorităților naționale din Ucraina: armeană, bielorusă, bulgară,
Mariae Curie-Sklodowska, vol. XXI, 1, Sectio K, Lublin-Polonia, găgăuză, greacă, idiș, krâm-tătară, germană, moldovenească, polo-
2014.  // Natalia Teres, Politica lingvistică în Ucraina în contextul nă, rusă, română, slovacă și maghiară”.
alegerilor parlamentare din 2012, Annales Universitatis Mariae 13. Державний комітет статистики України. Кількість та склад
Curie-Sklodowska, vol. XXI, 1, Sectio K, Lublin-Polonia, 2014. населення України за підсумками Всеукраїнського перепису
6. Vlad Cubreacov. Sudul Basarabiei (regiunea Ismail), suprafață și населення 2001 року // Comitetul de Stat pentru Statistică al
populație.  https://cubreacov.wordpress.com/2014/06/16/sudul- Ucrainei. Numărul și compoziția populației din Ucraina, conform
basarabiei-regiunea-ismail-suprafata-si-populatie/ rezultatelor Recensământului panucrainean al populației din
7. Т. Г. РЕНДЮК, Українці Румунії: національно-культурне життя anul 2001, disponibil pe pagina oficială de internet: http://2001.
та взаємовідносини з владою.   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
НАУК УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, Київ 2010, 14. [82]  Наталiя Терес, Мовна полiтiка в Україні в умовах
стр. 146: ” Станом на 2006 р. в Україні функціонували (…) 105 парламентських виборiв 2012 року, Annales Universitatis Mariae
загальноосвітніх державних шкіл з румунською мовою Curie-Sklodowska, vol. XXI, 1, Sectio K, Lublin-Polonia, 2014.  //
навчання (виховання), з яких 10 – двомовні загальноосвітні Natalia Teres, Politica lingvistică în Ucraina în contextul alegerilor
навчальні заклади (8 з українською та румунською мовами вик- parlamentare din 2012, Annales Universitatis Mariae Curie-
ладання та 2  з російською та румунською мовами викладання). Sklodowska, vol. XXI, 1, Sectio K, Lublin-Polonia, 2014.
Крім цього, в Україні існували 2 гімназії та 6 ліцеїв з 15. Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх
румунською мовою викладання”. // T. G. Redniuk, Ucrainenii навчальних закладів  з навчанням румунською та
din România: viața națională-culturală și relațiile cu autoritățile. молдовською мовою, І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М.
Academia Națională de Științe a Ucrainei, Institutul de Istorie al Левченко ; перекл. М. В. Товарницький, Львів: Світ, 2010
Ucrainei, Kiev 2010, pag. 146: ” În anul 2006, în Ucraina funcționau // Informatica: manual pentru clasa a X-a din școlile de cultură
(…) 105 școli de cultură generală cu limbă română de instruire, generală  cu predare în limba română și moldovenească, I.
dintre care 10 instituții de învățământ bilingve (8 cu limbi de predare O, Zavadski, I.V. Stețenko, O. M. Levcenko, traducere de M. V.
din limbile ucraineană și română și 2 cu predare în limbile rusă și Tovarnițki, Lvov, editura Svit, 2010. Prin acest mod de abordare,
română). În plus, în Ucraina existau 2 gimnazii și 6 licee cu limba Ministerul educației de la Kiev confirmă faptul că între limba
română de predare”. română și așa-zisa ”limbă moldovenească” nu există absolut niciun
8. Председатель СНК МАССР Г. И. Старый на XIII Всеукраинском fel de diferență.
съезде Советов 16 января 1935 года, в Киеве, говорил:  ”На 16. Scrisoarea nr. 173, din 04 august 2011, adresată domnului  Ion
территории нынешней МАССР когда-то не было ни одной Popescu,  preşedinte al Uniunii interregionale „Comunitatea
молдавской школы. Теперь их  свыше 150. Создано 3 высших Românească din Ucraina”, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, de
учебных заведения, в них учится 1200 студентов-молдаван”. către dr. hab. Vasile Bahnaru, Director al Institutului de Filologie
// Președintele Sovietului Comisarilor Norodnici G. I. Starâi, la al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: ”Drept răspuns la scrisoarea
Congresul panucrainean al sovietelor din 16 ianuarie 1935, ținut Dvs cu privire la poziţia savanţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
la Kiev, spunea: ”Pe teritoriul actualei RSSAM altădată nu exista inclusiv a specialiştilor în lingvistica şi filologia romanică din cadrul
nicio școală moldovenească. Acum acestea sunt peste 150. Au fost Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în
create 3 instituții de învățământ superior, în care studiază 1200 de problema numelui adevărat, ştiinţific al limbii care se vorbeşte în
studenți moldoveni”. A se vedea și o sursă suplimentară, în limba Republica Moldova, în regiunile Cernăuţi, Odesa şi Transcarpatică
rusă: История Бессарабии. От истоков до 1998 г / И. Скурту. din Ucraina şi în care se predă şi se studiază în instituţiile de
– Кишинев: 2001. – С. 225. // I. Scurtu. Istoria Basarabiei de la învăţământ de toate gradele din teritoriile respective, Vă comunicăm
origini până în 1998, Chișinău, 2001, pag. 225. următoarele. Fără a intra în detalii istorice şi lingvistice, Vă aducem
9. De exemplu, școala cu predare în limba ”moldovenească” care a la cunoştinţă că utilizarea sintagmei „limbă moldovenească” are, pe
funcționat până în 1950 în satul românesc Martonoșa din raionul de o parte, o tradiţie populară, iar pe de altă parte a fost impusă ca
Novomirgorod, regiunea Kirovograd, a fost una din zecile de școli termen oficial de autorităţile sovietice în scopul deznaţionalizării
cu predare în limba română în afara fostei RASSM. Între 1932 și şi îndepărtării de origini a populaţiei româneşti din aceste zone.
1938 predarea în școlile românești din Ucraina s-a făcut în limba În acelaşi timp, Vă informăm că denumirea corectă, ştiinţifică a
română literară pe baza alfabetului latin. limbii vorbite de românii din Basarabia istorică (inclusiv nordul
10. Т. Г. Рендюк, Українці Румунії: національно-культурне şi sudul acesteia), din regiunea Cernăuţi şi cea Transcarpatică este

16 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare
LIMBA ROMÂNĂ, fapt arhicunoscut de lingviştii contemporani şi
confirmat în cadrul mai multor întruniri ştiinţifice, susţinut de altfel
şi de lingviştii ucraineni, fiind suficient să amintim aici numele
regretatului profesor Stanislav Semcinschi. Mai mult decât atât,
savanţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi-au expus opinia în
problema denumirii corecte a limbi de nenumărate ori. Astfel, în
„Răspunsul la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind
istoria şi folosirea glotonimului «limbă moldovenească», adoptat în
şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 9
septembrie 1994 se subliniază: „Convingerea noastră este aceea că
articolul 13 din Constituţie trebuie să fie revăzut în conformitate cu
adevărul ştiinţific, urmând a fi formulat în felul următor: «LIMBA
DE STAT (OFICIALĂ) A REPUBLICII MOLDOVA ESTE LIMBA
ROMÂNĂ»”. Ulterior, la 28 februarie 1996, Adunarea Generală
Anuală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a adoptat o declaraţie
prin care a fost confirmată opinia ştiinţifică a specialiştilor filologi
din republică şi de peste hotare, potrivit căreia limba de stat
(oficială) a Republicii Moldova este LIMBA ROMÂNĂ. Din 1996
şi până în prezent, opinia savanţilor de la Academie în problema
glotonimului „limbă română” a rămas aceeaşi, în pofida faptului că
unii politicieni au ajuns să declare că sintagma „limbă română” este
un termen ştiinţific, în timp ce sintagma „limbă moldovenească” ar
fi un termen politic, acesta, în realitate, fiind un termen ideologic
şi geopolitic. În fine, amintim că  Declaraţia de Independenţă a
Republicii Moldova din 27 august 1991, documentul fundamental al
noului stat care urma să stea la baza viitoarei Constituţii, denumeşte
limba respectivă limbă română. În baza celor menţionate anterior,
propunem ca sintagma „limbă română” să fie utilizată fără teama
de a falsifica adevărul ştiinţific şi fără intenţia de camufla originea
istorică a românilor şi în şcolile din Ucraina din localităţile populate
de români sau moldoveni, cum mai sunt denumiți românii (în Capela Mitropoliților Bucovienei. Cimitirul central (denumirea istorică
virtutea unei tradiţii istorice şi din considerente geopolitice) în unele – Cimitirul Horecea) din Cernăuți. Foto: Vladimir ACATRINI
localităţi din teritoriile respective”.
17. Закон України № 602-IV від 06.03.2003 Про Державний Гімн
України // Legea Ucrainei nr. 602-IV din 6 martie 2003 cu privire la de Independenţă a „elementelor de identificare” ale statului (a se
Imnul de stat al Ucrainei. Disponibilă pe pagina oficială de internet vedea § 117 supra), rezultând, în mod evident, că aceste elemente
a Radei Supreme de la Kiev:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ au fost considerate esenţiale în definirea identităţii constituţionale
show/602-15/print1144227733539789 a noului stat şi a populaţiei acestuia, fiind puse alături, de exemplu,
18. Постанова Верховної Ради України Про перейменування de drapelul, stema şi denumirea oficială a statului,  având un rol
окремих населених пунктів та районів № 1377-VIII  від cheie în sistemul valoric creat prin proclamarea independenţei
19.05.2016 // Hotărârea Radei Supreme a Ucrainei cu privire la Republicii Moldova”. // Постановление nr. 36 от  05.12.2013
redenumirea unor localități și raioane nr. 1377-VIII din 19 mai о толковании статьи 13 ч.(1) Конституции в соотношении с
2016. Disponibilă pe pagina oficială de internet a Radei Supreme de Преамбулой Конституции и Декларацией о независимости
la Kiev:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1377-19 Республики Молдова (Обращение № 8b-41b/2013): ”107.
19. A se vedea, bunăoară, cazurile de renominare a localităților (…) Декларация о независимости применяет термин «ру-
românești din regiunea Cernăuți, ca Suceveni (Șirokaia мынский язык» для обозначения государственного языка
Poliana), Iordănești (Podlesnoe), Oprișeni (Dubovka), Ciudei нового государства Республика Молдова. 108. Таким
(Mejdurecie). образом, термин «румынский язык» для обозначения
20. [88] În special comunitățile cele mai nordice din raionul Perecin, государственного языка является фактом, установленным в
regiunea Transcarpatică (localitățile Poroskovo, Mircea și altele), тексте Декларации о независимости – учредительного акта
în care există peste 15 000 de români numiți cu exonimul Volohi și государства Республика Молдова. Вне зависимости от того,
neînregistrați la recensămintele anterioare. какие термины применяются в законодательстве, принятом до
21. [89] Закон України про Всеукраїнський перепис населення провозглашения независимости, Декларация о независимости
№ 2058-III від 19.10.2000. Стаття 5. Програма Перепису проводит четкое различие в пользу термина  «румынский
населення. Програму Перепису   населення   становлять  основні  язык». (…) 119. «Румынский язык в качестве государственного
первинні (персональні)  дані,  збирання   яких   здійснюється   языка»  и  «введение латинского алфавита»  являются
у   процесі проведення Перепису населення.Такими даними є: первыми «идентификационными элементами» государства,
(…)  етнічне походження; мовні ознаки;” // Legea Ucrainei cu перечисленными в Декларации о независимости (см. 117).
privire la recensământul panucrainean al populației nr. 2058-III din Отсюда следует со всей очевидностью, что эти элементы
19.10.2000. Articolul 5. Programul de recensământ al populației. признаны существенными для определения конституционной
Programul de recensământ al populației este compus din datele идентичности нового государства и его населения, на-
primare (personale) colectate în timpul procesului de recensământ. равне со знаменем, гербом и официальным названием
Asemenea date sunt: (…)  originea etnică; caracteristicile государства,  играя ключевую роль в ценностной системе,
lingvistice;”. созданной в результате провозглашения независимости
22. [90]  Legea RSS Moldoveneşti „Cu privire la funcţionarea Республики Молдова”. Text disponibil, în limbile română și rusă,
limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti” nr. 3465-XI din pe pagina oficială de internet a Curții Constituționale a Republicii
1 septembrie 1989 (adoptată de fapt la 31 august 1989) susţine Moldova:  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=d
în preambulul său  identitatea lingvistică moldo-română şi oc&id=350850&lang=1
echivalează juridic termenii moldovean/român.
23. [91]  Hotărârea nr. 36, din  05.12.2013, privind  interpretarea * Fragment din comunicarea „Statutul, rolul și funcțiile limbii
articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul române în Ucraina. Legislație și  practici”, prezentată la conferința
Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova științifică „Cultură, spiritualitate și identitate românească” organizată
(Sesizările nr. 8b/2013 şi 41b/2013): ”107. (…) Declaraţia de de Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți la 6
Independenţă operează cu termenul de „limba română” ca limbă septembrie 2017.
de stat a statului nou-creat Republica Moldova. 108. Prin urmare,
referinţa la ”limba română” ca limbă de stat este o situaţie de
fapt constatată în însuşi textul Declaraţiei de Independenţă, care
este actul fondator al statului Republica Moldova. Indiferent
de glotonimele utilizate în legislaţia de până la proclamarea
independenţei, Declaraţia de Independenţă a operat o distincţie
clară optând expres pentru termenul de  ”limba română”.    (…)
119.  „Limba română ca limbă de stat”  şi  „reintroducerea
alfabetului latin” sunt primele incluse în enumerarea din Declaraţia

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 17


(Geo)politici identitare

Vadim BACINSCHI

La limita supraviețuirii
(Comunitatea românilor
din regiunea Odesa, ieri, azi și mâine)

C a jurnalist, mă interesez și scriu despre


situația conaționalilor noștri din sudul
Basarabiei (regiunea Odesa), din iulie 1990.
Regionale de Stat Odesa, după 1990, când
Ucraina devine stat suveran. M-am convins
de lucrul acesta de foarte multe ori, trecând
Atunci, la Odesa, au apărut primele numere nu odată pe la respectiva Direcție cu treburile
ale săptămânalului „Luceafărul”. Am redactat ziarului. Atunci, îmbinarea de cuvinte „cu
acest periodic vreo trei ani. Prin 2004, el va fi predare în limba română ” nu trezea panică
reanimat (fără știrea și participarea mea), ca să printre funcționarii suspuși și nimeni nu tremura
devină mai târziu organ de presă al Asociației de teama că cineva ar vrea sa-i românizeze
Moldovenilor din Ucraina, pentru a promova pe confrații noștri din sud, să-i cucerească,
idealurile moldovenismului și a ne convinge alipindu-i la România. Acest marasm
că moldovenii nu sunt români și că nu vorbesc propagandistic a apărut mai târziu.
românește.  Dar asta e o altă poveste. ... Am în față pomenitul mai sus săptămânal
Despre problemele și nevoile noastre, „Luceafărul” (nr.2 [74], ianuarie 1992). Am
din 1996 până în 2008, am scris în paginile publicat în el (p.1), cu prilejul zilei de naștere
săptămânalului „Concordia”, din Cernăuți, a lui Mihai Eminescu, un articol nu prea mare,
ziar central al minorității etnice românești intitulat „Cel care ne unește”. Mă refeream,
din Ucraina, apoi în Buletinul Informativ al printre altele, la omagierea lui Eminescu de
Asociației „Valul lui Traian” al românilor din către un grup de profesori de limba și literatura
raionul Tatarbunar (2011-2012). Îmi arunc română din sudul Basarabiei, aflați la Odesa
privirile înapoi și, de cele văzute, mă trec fiorii. la cursuri de perfecționare, cum li se spunea.
Dar și de multe din cele de azi, din actualitate. Am fost printre ei, am stat de vorbă. Cursurile
Oare chiar așa a fost? Oare chiar așa este? Ce se erau ținute de către profesorii bucureșteni,
întâmplă cu lumea ce ne înconjoară? De ce toate dna Pavnotescu și dl Constantinescu. Scriam,
s-au amestecat într-un haos interminabil? Ne printre altele: „Oaspeții din București au
dăm oare seama că, dacă am ajuns azi să avem rămas plăcut surprinși de sensibilitatea și
aproape în toate raioanele sud-basarabene ale receptivitatea pedagogilor sud-basarabeni, de
regiunii Odesa preponderent școli ucraineano- la care, la despărțire, au auzit cuvinte calde de
moldovenești (în locul celor naționale, ce au recunoștință și mulțumire”. Subliniez: am scris
supraviețuit în perioada sovietică), înseamnă că aceste rânduri în ianuarie 1992, cu un sfert de
procesul de asimilare a comunității românești veac în urma.
s-a cam săvârșit. Încolo, lucrurile se vor duce la Știți cine organizase acele cursuri? Doamna
vale mult mai ușor decât ni se pare.  Larisa Fetescu, angajată încă pe atunci,
se pare, în cadrul Institutului Regional de
Oficial, școlilor li se spunea Reciclare a Cadrelor Didactice. Vor trece ani,
„cu predare în limba română” și dumneaei, neavând studii filologice, „se va
afirma” drept autor de manuale de „limba și
Da, anume așa li se spunea școlilor noastre literatura moldovenească”. Aceste manuale,
din sudul Basarabiei la nivel oficial, în cadrul în chip miraculos, vor fi editate la Odesa, fără
Direcției Învățământ și Știință a Administrației a avea o aprobare clară din partea Ministerului

18 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici identitare

Învățământului și Științei al Ucrainei și fiind Năluca tratatului


menite doar pentru școlile regiunii Odesa. De româno-ucrainean din 1997
parcă regiunea Odesa ar avea un statut special
în componența Ucrainei. Toate câte se întâmplă au niște explicații. Le
În 1992, din câte ne dăm seama, Larisa are și situația cu limba română și cu școlile cu
Ivanovna era de acord că limba noastră materna limba de predare română din regiunea Odesa.
e limba română și că este predată în școli tocmai Mai bine zis, starea jalnică la care s-a ajuns
ca limbă română. Apropo, pe atunci marea în acest domeniu de importanță vitală pentru
majoritate a acestor școli erau școli naționale, păstrarea identitarii etnice. Evenimentul-
fără clase ucrainești, cum s-a ajuns azi. cheie care a declanșat, la Odesa și în regiune,
... Îmi mai aduc aminte de iarna anilor procese distructive vizavi de comunitatea etnică
1995-1996 sau 1996-1997 (nu mai țin minte românească, a fost semnarea Tratatului de bază
precis), după deschiderea în orașul Odesa a între România și Ucraina. Oricât ar părea de
Consulatului General al României. În iarna straniu și de paradoxal! Un document de care
aceea, în raionul Tairov din Odesa a avut loc românii sud-basarabeni își legau atâtea speranțe
inaugurarea unei școli duminicale în limba s-a dovedit a fi o hârtie bine scrisă. Nu mai
română, pentru copiii conaționalilor noștri mult. Prevederile articolului 13 al Tratatului așa
domiciliați în Odesa. Ea urma să-și desfășoare și n-au devenit pentru Statul Român un prilej
activitatea în localul unei școli medii de cultură legitim pentru a lua apărarea confraților noștri
generală al cărei director era doamna Ala Ilko, din regiunea Odesa atunci când le-au fost lezate
originară din nordul Bucovinei. Unul dintre drepturile, ca minoritate etnică, în Ucraina. Nici
cei care, împreuna cu Consulatul României, a în învățământ, nici în domeniul culturii, nici în
contribuit la organizarea acelei școli știți cine cel al cultelor. De-a lungul anilor, după 1997,
a fost? Anatolii Semenovici Fetescu, viitorul nu-mi aduc aminte de niciun caz de implicare
președinte al Asociației Național-culturale a a României în susținerea și apărarea românilor
Moldovenilor din Ucraina și luptător înflăcărat sud-basarabeni. Prilejuri au fost nenumărate. De
cu „românizarea forțată a moldovenilor” din
sudul Basarabiei. Pe atunci, el conducea o
asociație orășenească și, din câte se vede, nu era
îngrijorat de „expansiunea românească”.
De funcționarea școlii duminicale pentru
studierea limbii române aveau să se preocupe
dna Elena Bonciu, soția Consulului general al
României la Odesa, și Larisa Fetescu. Ceva s-a
întâmplat însă, că lucrurile în cadrul acelei școli
au fost lăsate baltă și un început atât de bun a
rămas doar început. 
Uneori stau și mă întreb: de ce s-a întâmplat
așa? De ce situația de la începutul anilor ‚90,
când la Odesa, fără nicio problemă, limbii
române i se spunea limba română, nu s-a
perpetuat? De ce lucrurile au trebuit să fie
tulburate în cel mai vulgar mod, pentru a se
ajunge, la urma urmelor, într-un impas înfiorător,
adică la școli mixte ucraineano-moldovenești?
Cine și pe ce butoane a apăsat pentru a produce
schimbări cardinale în convingerile și în modul
de gândire al unor oameni ca Larisa și Anatolii
Fetescu? Pentru că, oricum, oamenii le pun la
cale pe toate și tot ei le pot aduce pe toate în cel
de pe urma hal. Adepți ai moldovenismului manifestând în fața Consulatului României
la Odesa. Foto: infoprut.ro

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 19


(Geo)politici identitare

în care românii din România


n-au ce căuta, el fiind un
fel de „moșie” a Asociației
Moldovenilor. Asociația
capătă ca și cum un drept
monopolist de a-și desfășura
activitățile în teritoriul
regiunii, de „a-i apăra” pe
moldovenii de aici de orice
invazie românească, de a
promova tot ce ține de „limba
moldovenească”, „cultura
la presiunile și intimidările la adresa artiștilor moldovenească”, „istoria
amatori din Utconosovca (odinioară Erdec- moldovenească”.
Burnu), raionul Ismail, pentru că foloseau Vom vorbi în continuare despre aceste
simbolica românească, până la acțiunile abuzive activități. Nu înainte de a consemna
față de Anatol Popescu, președintele Asociației următoarele: Adunarea de constituire a
„Basarabia”, tot din Utconosovca. De la Asociației Moldovenilor din Ucraina a avut
acțiunile ostile ale autorităților ucrainene față loc în Odesa, într-un local cu vechi „tradiții
de membrii Comunității Creștin-ortodoxe „Sf. partinice”, în care, la acel moment, își avea
Apostoli Petru și Pavel”, din Camâșovca (Hagi- sediul Academia Conducerii de Stat de pe
Curda), raionul Ismail, până la ucrainizarea mai lângă Președintele Ucrainei. În mod centralizat,
multor școli cu predarea în limba română. au fost aduse delegații din raioanele regiunii
Această concluzie o tragem azi, după 20 Odesa și din alte regiuni ale Ucrainei. Nu știu
de ani de la semnarea Tratatului. Dacă atunci, nici până azi dacă numărul acestor regiuni (cu
în 1997, autoritățile ucrainene aveau să știe că reprezentanții adunați în sala de ședințe) a fost
acest document, de fapt, nu va însemna nimic atunci suficient pentru ca, potrivit prevederilor
pentru românii sud-basarabeni, poate că stăteau legislației în vigoare, să se fondeze o organizație
liniștite și nu mai întreprindeau nimic. Se vede panucraineană. Un detaliu foarte important, de
însa că la Kiev și Odesa, atunci, considerau altfel.
altfel. Pentru a minimiza, cel puțin, eventualul Nu pot trece nici peste constatarea că tot
efect al aplicării prevederilor articolului 13 al ce a făcut în doua decenii Asociația condusă
Tratatului, se decide crearea la Odesa a unei de Anatolii Semenovici Fetescu a făcut, de
Asociații panucrainene a moldovenilor. Această fapt, nu ca organizație obștească, dar mai
asociație urma se devină exponentul intereselor degrabă ca o structura nedeclarata a organelor
cetățenilor Ucrainei care se declară moldoveni puterii. Toate festivalurile, conferințele
și să demonstreze că moldovenii nu sunt români, științifico-practice (cum li s-a spus) etc. au
că ei au organizația lor, care le promovează și le fost organizate cu sprijinul (inclusiv financiar)
apără interesele. Din acest raționament decurg al administrațiilor raionale și regională și cu
multe și de toate. În primul rând – ideea că nu participarea reprezentanților organelor puterii.
România, ci actuala Republică Moldova este Bunăoară, anul trecut, pe 25 noiembrie, la
patria istorică a moldovenilor din Ucraina, „Festivalul Culturii Moldovenești”, organizat
că aceștia au limba, istoria, cultura lor – toate în orașul Ismail, au participat Vasilii Antoniuk,
moldovenești! – și că România   „n-are ce se președintele Consiliului Raional Ismail, și
băga la moldovenii noștri” cu donații de carte Iaroslava Reznikova, adjunct al șefului Direcției
românească, concerte de muzică românească Cultură, Naționalități, Religie și Protejarea
etc. Patrimoniului Cultural a Administrației
Cum în regiunea Odesa, potrivit statisticilor Regionale de Stat Odesa.
oficiale, locuiesc 124 mii de moldoveni și doar (Va urma)
vreo 700 persoane ce s-au declarat români, (Almanahul istorico-cultural „Sud-Vest”,
înseamnă că această regiune devine teritoriu Nr. 9-10, din septembrie-octombrie 2017)

20 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici educationale

Maria TOACĂ

Istoria se repetă
în defavoarea noastră

S tarea învăţământului şi şcolile româneşti


din Bucovina a constituit obiect de stu-
diu pentru mulţi istorici din trecut şi din tim-
părţi ale Austriei starea învăţământului nu era
relativ mult mai bună”. Drept că vechile şcoli
din partea Moldovei luate de austrieci erau
purile de astăzi. În acest context mă voi referi înfiinţate din iniţiativă particulară şi susţinute
la studiul „Bucovina, 1774-1914” al lui Aurel de persoane particulare. Însă, împărtăşind
Morariu (al doilea fiu al preotului Constantin principiul că şcoala ţine de domeniul politicii,
Morariu), important om politic, publicist, apă- împărăteasa Maria Tereza a schimbat cardinal
rător al Ţării pe frontul de la Mărăşeşti, deputat organizarea învăţământului. Astfel, şcolile
în Parlamentul României Mari. Cu argumentul româneşti au devenit instituţii ale statului
forte al cifrelor şi documentelor, autorul ilus- austriac, fapt favorabil la început, soldat cu
trează reducerea populaţiei româneşti în rezul- înfiinţarea, până la 1786, a mai multor instituţii
tatul colonizării cu ruteni a Bucovinei de către de învăţământ în limba română.
austrieci, precum şi al falsificării recensămin- Aurel Morariu scrie că la acel moment
telor efectuate de administraţia austriacă. învăţătorii români şi străini făceau cu copiii
„Românii, care la 1875 numărau 221.526 băştinaşilor carte românească şi nemţească
de suflete, la 1880 rămân numai 190.005, şi în în 32 de şcoli. În acea perioadă, şcoli curat
loc de spor îndură o pierdere de 31.721 oameni. româneşti, în afara celor din Cernăuţi,
Rutenii sporesc în numai cinci ani cu 36.990 Suceava şi Câmpulung, mai erau la Văşcăuţi
suflete. De atunci încoace toate statisticele şi Zastavna.
oficiale, afară de cea din 1910, înregistrează Dar nu le-a fost dat românilor din Bucovina
sporuri enorme pe seama rutenilor”, scrie să se bucure mult timp de dreptate în
Aurel Morariu, menţionând eforturile uriaşe desfăşurarea învăţământului şcolar: „În 1786
ale poporului românesc din Bucovina pentru Bucovina trece sub stăpânirea Lembergului.
obiectivitatea recensământului din 1910. Locotenenţa imperială din Lemberg găseşte
că bugetul statului mai trebuie cruţat şi
Nimicirea școlilor românești sub reduce până la 1792 numărul şcolilor din
administrarea galiţiană a Bucovinei în
perioada austriacă

Referitor la tema cea mai actuală pentru


noi, adică la situaţia şcolilor, autorul
consemnează că la momentul anexării Ţării
de Sus a Moldovei, „şcoala românească era
mai mult decât corespunzătoare trebuinţelor
ţării”. Într-un fel, Aurel Morariu demitizează
rolul civilizator al stăpânirii austriece,
exemplificând prin constatarea unui om de
știință străin, Sigmund Grunberg, care scrie
că, „pe vremea aceea (1776), nici în celelalte Сălușari din Ceahor, numiți de ucraineni „Konyky”, jucând „Căluțul”
românesc la Malanca de Anul Nou. Foto: Pogliad.ua

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 21


(Geo)politici educationale

Bucovina la 14, dintre aceste numai trei erau compusă dintr-un inspector rutean şi un
curat româneşti... La 1816 şcoala primară funcţionar administrativ de la prefectura
din Bucovina ajunge pe mâna consistoriului Cernăuţi, pe baza anchetării la faţa locului, a
romano-catolic din Lemberg”. constatat că şcoala ruteană este frecventată de
Aşa-numita tutelă galiţiană a avut prea puţini elevi. În consecinţă, mai mult de
consecinţe nefaste pentru şcolile româneşti 100 de familii din Ceahor au primit ordin să-şi
din Bucovina. Fără îndoială, înţelegem cât de înscrie copiii la şcoala ruteană. Românii s-au
actuale sunt şi astăzi aceste cuvinte: „Felul şi împotrivit, dar plângerile lor au rămas fără
limba străină în care se făcea instrucţiunea, răspuns. După cum consemnează A. Morariu,
prigonirea copiilor care vorbeau româneşte, în 1907-1908, şcoala românească din Ceahor
dispreţul şi duşmănia învăţătorilor importaţi avea 300 de elevi, împărţiţi în patru clase, cu
pentru tot ce era românesc, ce era moştenire patru învăţători români; cea ruteană, impusă
a ţării acesteia, născură în sufletul românului de stăpânire, deşi număra numai 57 de elevi,
bucovinean acea lipsă de încredere, acel odiu avea trei clase şi trei învăţători. „În chipul
faţă de şcoala austriacă...”. acesta aplică stăpânirea austriacă în Bucovina
Nemaiputând suporta samavolniciile, principiul de egală îndreptăţire a tuturor
Consistoriul Ortodox din Cernăuţi a cerut naţionalităţilor”, conchide autorul studiului.
ministerului de culte din Viena, prin După cum vedem, istoria se repetă.
scrisoarea din 26 (7) septembrie 1848, să i se Ucraina de astăzi a însuşit de minune lecţia
încredinţeze şcoala din Bucovina. Solicitarea stăpânitorilor precedenţi. Dar noi, oare nu am
i-a fost satisfăcută după câteva luni, revoluţia avea ce învăţa din aceste grăitoare exemple?!
paşoptistă contribuind la redobândirea
autonomiei Bucovinei.

Cum era impusă instruirea


în limba ruteană în școlile românești

Fiecare pagină din studiul lui Aurel


Morariu merită atenţie, materialul expus
aducându-ne cu gândul la problemele noastre
de astăzi. E imposibil să le expun pe toate, mă
voi referi doar la două exemple de lichidare
a elementului românesc în satele Mihalcea şi
Ceahor.
Conform uricului de fondare din 16 iulie
1892, şcoala din Mihalcea trebuia să fie curat
românească, iar consiliul şcolar al ducatului
Bucovina a ordonat ca la Mihalcea instruirea
să se facă în română şi ruteană. Conducătorul
şcolar a primit ordin să-i influenţeze pe părinţi
ca aceştia să-şi înscrie copiii la limba ruteană.
În acest fel, la Mihalcea, unde în 1822 şcoala
era frecventată în întregime de elevi români,
în 1895 jumătate din numărul elevilor erau
rutenizaţi. În baza rapoartelor falsificate,
la 1900 se anunță că la şcoala primară din
Mihalcea au mai rămas doar 11 elevi români,
ceea ce a fost suficient ca limba română să fie
trecută ca obiect facultativ. Petru Hrițcu, român din Ceahor, corist în celebrul cor „Dragoș Vodă”
La Ceahor cazul a fost la fel de revoltător. al Societății „Mihai Eminescu” din Cernăuți, pimbându-și nepotul
Teodor, pe Strada Domnească din capitala Bucovinei.
În anul de învăţământ 1906-1907, o comisie Foto: Maria TOACĂ

22 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici educationale

Constantin UNGUREANU

Comunitatea românească din Ucraina


și problemele învățământului
în limba maternă (I)

Școlile moldovenești sfârşitul anului de învăţământ 1946/1947,


din Ucraina sovietică numărul şcolilor moldoveneşti s-a redus

C
cu 5 (cu 8 după alte calcule). Astfel, anul de
ele mai importante comunități de români
învățământ 1947/1948 demarează în regiunea
din Ucraina există în regiunile Cernăuți,
Cernăuți cu 106 școli „moldovenești”2.
Odesa și Transcarpatia. Românii, inlusiv cei
declarați „moldovenii” ca națiune inventată po- Regiunea Cernăuți:
litic, locuiesc compact în patru raioane din re- 30 de școli „moldovenești”
giunea Cernăuți (Herța, Hliboca, Noua Suliță și închise în jumătate de secol
Storojineț) și în două raioane din Transcarpatia Chiar în primii ani de după război, școlile
(Rahov și Teacev). Situația românilor din regiu- românești au fost ucrainizate în mai multe
nea Odesa (aproape în totalitate declarați „mol- sate de români de lângă Cernăuți, precum
doveni”) variază între numărul masiv de sate Ceahor, Corovia, Cuciurul Mare, Mihalcea,
din raionul Reni și numărul variat de sate mari Molodia, Valea Cosminului. Tot în primii ani
împrăștiate printre sate bulgare, rusești și ucrai- de după război au dispărut școlile românești din
nene în raioanele Chilia, Ismail, Sărata, Tarutino, Banila Moldovenească, Comarești, Corcești,
Tatarbunar (jumătatea sudică a regiunii – sudul Davideni, Maidan, Panca, Petriceanca,
Basarabiei), Ananiev, Kotovsk, Ocna Roșie (ju- Storojineț, din satul Șișcăuți (raionul Secureni)3.
mătatea nordică a regiunii – fosta RASS Moldo- În deceniile următoare, numărul şcolilor
venească). Sate moldovenești se mai întâlnesc și moldoveneşti a continuat să scadă. După
în alte raioane din regiunea Odesa, dar și la est de două-trei decenii de funcționare, au fost
Bug, în regiunile Nikolaev, Kirovograd, unde ro- închise școlile românești din cătunul Poieni
mânii sunt practic asimilați în totalitate, limba ro- al orășelului Hliboca, din cătunul Vulva al
mână mai vorbindu-se doar în unele case, izolat. orașului Storojineț, au fost ucrainizate școala
Odată cu ocuparea Basarabiei și nordului din Broscăuții Vechi, raionul Storojineț, și
Bucovinei, a început și procesul de ucrainizare cele două școli din satul Colincăuți, raionul
și rusificare a învățământului în regiunile Hotin. Fără școală românească a rămas satul
Cernăuți și Odesa. Chiar în primul an de putere Tureatca și târgul Herța din fostul județ
sovietică, alfabetul latin al limbii române a Dorohoi. În timp, au fost desființate școlile
fost interzis. Limba română a trecut la grafia românești din Seliște (orășelul Noua Sulița)
chirilică și s-a numit în continuare, în mod și școlile nr. 11 și 12 din suburbiile Horecea-
oficial, „limba moldovenească”. În regiunea Mănăstirii și Țețina (orașul Cernăuți). În anii
Cernăuţi au fost deschise 538 de şcoli, dintre 70 ai sec. XX au fost rusificate patru școli
care 408 ucrainene, 111 „moldovenești”, 10 românești din raionul Storojineț (din cătunul
ruseşti şi 9 cu alte limbi de instruire1. După alte Arșița, din centrul satului Pătrăuți de Sus,
calcule, în anul şcolar 1940/1941, în regiune au câte o școală din comunele Crasna și Ciudei).
funcţionat 405 şcoli ucrainene, 114 cu predare În raionul Noua Suliță școala românească din
în limba „moldovenească”, 11 cu predare în satul Mămăliga a fost transformată în școală
limba rusă şi 9 cu predare în idiș. În iulie 1946, mixtă moldo-rusă. La începutul anilor 80 ai
în regiune existau 124 şcoli „moldovenești” sec. XX a început ucrainizarea școlii românești
(de diferite trepte) şi 18 şcoli ruseşti, iar la din Cotul de Sus al comunei Camenca,

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 23


(Geo)politici educationale

raionul Hliboca. În 1990, s-a încercat doar 16 şcoli cu predarea în limba română, 2 școli
lichidarea pe cale administrativă a școlilor mixte româno-ruse și 3 școli cu predarea limbii și
românești din Cireș, raionul Storojineț, și din literaturii române ca obiect.
Privorochia, raionul Hliboca, dar protestele
Școli „moldovenești” pe malul drept
locuitorilor au împiedicat autoritățile să
al Tisei, în perioada sovietică
realizeze atunci aceste planuri4.
Astfel, la sfârșitul perioadei sovietice, În perioada sovietică, chiar și românii din
în regiunea Cernăuți, din cele 114 școli regiunea Transcarpatia (din Maramureș) au
„moldovenești” din anul școlar 1940/1941, studiat în școli moldovenești. Deoarece românii
au rămas doar 87. Clase cu predarea din această regiune locuiesc compact la hotar
materiilor în limba română, numită oficial cu România, dar divizați în două raioane
„moldovenească”, mai existau în câteva școli (Rahov/Rahău și Teacev/Teceu), în toate satele
mixte ruso-române sau ucraineano-române. românești s-au păstrat școli cu instruirea în
Deci, în cei aproape 50 de ani de stăpânire limba maternă. Cu totul alta a fost soarta
sovietică, în regiunea Cernăuți au fost închise moldovenilor, care locuiesc dispersat la est
aproximativ 30 de școli cu instruire în limba de râul Nistru, în regiunile Odesa, Nikolaev,
română. În toate școlile ”moldovenești” din Kirovograd. Până în anii 50-60 ai sec. XX, în
regiunea Cernăuți, elevii au studiat, ca limbă multe sate mari moldovenești din acest spațiu
de stat, limba rusă. Limba ucraineană nu a au funcționat școli moldovenești. Însă, treptat
existat ca obiect de studiu în aceste școli. aceste școli au trecut la instruirea în limba rusă
sau ucraineană, astfel că la momentul declarării
Regiunea Odesa:
independenței Ucrainei, în acest spațiu nu mai
10 (din 26) școli „moldovenești”
existau școli sau clase cu predarea în „limba
închise într-o jumătate de secol
moldovenească”.
În perioada sovietică, cele mai multe şcoli
din sudul Basarabiei au fost ruseşti şi ucrainene, Școlile românești
doar în satele mari moldoveneşti existând şi din Ucraina, după anul 1991
şcoli cu predare în limba „moldovenească”. După disoluția Uniunii Sovietice și
Potrivit unei informaţii, la începutul anului proclamarea Ucrainei ca stat independent,
şcolar 1944/1945, în regiunea Ismail erau limba ucraineană a devenit dominantă în
76.665 copii de vârstă şcolară, dintre care 58.310 sistemul de învățământ. Aproape toate şcolile
(76,2%) învățau în limba rusă, 13.069 (17,1%) – ruse din regiunea Cernăuți, în special cele
în limba ucraineană, iar 5.181 (6,8%) – în limba din centrul regional, au fost transformate,
„moldovenească”. Atunci funcționau în această prin ordin, în şcoli ucrainene. Doar faptul
regiune 171 de şcoli ruse, 120 ucrainene şi 26 că funcționau în localități cu populație pur
moldovenești5. românească le-a ferit pe școlile românești de o
O statistică mai exactă despre învăţământul asemenea transformare, realizată prin metode
din regiunea Ismail există pentru data de 1 administrative.
septembrie 1945. În această regiune funcţionau În anii 1989-1992, românii din Ucraina,
atunci 323 de şcoli (151 ruse, 145 ucrainene inclusiv cei declarați oficial „moldoveni”,
şi 27 moldoveneşti), care erau frecventate de datorită schimbărilor democratice din
81.045 de elevi, dintre care 48.483 (59,8%) în societate, au reușit să obțină unele drepturi
şcolile ruse, 23.036 (28,4%) – în ucrainene şi în domeniul învățământului. Urmând
9.526 (11,7%) – în școlile moldoveneşti. Cele 27 exemplul școlilor din Republica Moldova,
de şcoli moldoveneşti cuprindeau 231 de clase, școlile moldovenești din regiunile Cernăuți,
dintre care 184 de clase din şcolile primare şi 47 Transcarpatia și Odesa au trecut la grafia
de clase din şcolile de 7 ani6. În limba rusă erau latină și au revenit la denumirea firească a
instruiţi toţi bulgarii, găgăuzii, reprezentanţii limbii române. Astfel, pentru școlile numite
altor naţionalităţi, dar şi o parte din ucrainenii şi odinioară ”moldovenești” oficialitățile au
moldovenii din regiunea Ismail. Treptat, situaţia acceptat denumirea firească de școli cu limba
şcolilor cu limba română de instruire s-a înrăutăţit română de predare, cu excepția celor din
şi mai mult. În ajunul declarării independenţei sudul Basarabiei. Totodată, în toate școlile
Ucrainei, în satele din sudul Basarabiei existau românești, în locul limbii ruse s-a introdus ca

24 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


(Geo)politici educationale

obiect de studiu, limba ucraineană. În Ucraina, în ultimii 15 ani,


Un factor de încurajare pentru absolvenții numărul de elevi școlarizați
scolilor românești din Ucraina a fost acordarea în limba română s-a redus în jumătate
de către statul român a unor burse de studiu în
Așadar, până în anul școlar 2003/04, în
România. După cinci decenii de izolare totală
trei regiuni cu populație vorbitoare de limba
a românilor din Ucraina față de patria lor
română din Ucraina, cca. 33-35 mii de elevi
istorică, apare pentru prima dată posibilitatea
au studiat în limba română. Însă, după acest
ca absolvenții școlilor românești din regiunile
an școlar s-a redus accentuat atât numărul
Cernăuți, Odesa și Transcarpatia să-și continue
elevilor din regiunile Cernăuți și Transcarpatia,
studiile la instituţii superioare din România.
care studiau în limba română, cât și a celor
Totodată, din cauza stabilirii hotarului de stat
din sudul Basarabiei, care învățau în „limba
între Ucraina şi Republica Moldova, numărul
moldovenească”. Doar în decurs de un deceniu
studenţilor din regiunea Cernăuţi sau din sudul
(2001-2010), numărul elevilor din școlile
Basarabiei la universităţile din Chişinău şi
românești s-a micșorat cu peste 7 mii, și cu
Bălţi se diminuează semnificativ.
aproape 3 mii – în școlile moldovenești. Dacă
După proclamarea independenței Ucrainei,
în perioada 1993-2002, cca. 7.000 de elevi din
învățământul în limba română a cunoscut o
regiunea Odesa (sudul Basarabiei) au studiat în
perioadă de dezvoltare firească, până către
limba română („moldovenească”), în următorul
anul 2000 consemnându-se chiar o creștere a
deceniu s-a consemnat o reducere semnificativă
numărului elevilor instruiți în limba maternă.
a elevilor instruiți în limba maternă.
Totodată, școlile din regiunile Cernăuți și
Între timp, numărul elevilor din Ucraina,
Transcarpatia sunt recunoscute oficial românești,
care mai învață în română sau „moldovenească”,
pe când cele din regiunea Odesa sunt consi-
s-a micșorat și mai mult. Potrivit statisticilor
derate moldovenești. În anul școlar 1991/92, 33
oficiale, în anul școlar 2016/2017, în Ucraina
mii de elevi au studiat în limba română, inclusiv
funcționau 75 de școli românești (63 în regiunea
19 mii în școli românești și 14 mii în școli
Cernăuți și 12 în Transcarpatia) și doar 3 școli
moldovenești. Elevii din regiunea Transcarpatia,
moldovenești în sudul Basarabiei. În toate cele
din nordul Bucovinei și din Ținutul Herța au
trei regiuni activează și mai multe școli mixte cu
învățat în română, pe când cei din nordul (raionul
instruire în română și ucraineană, cele mai multe
Noua Suliță) și sudul Basarabiei, fiind considerați
în regiunea Cernăuți și în sudul Basarabiei.
moldoveni, studiau în școli moldovenești. Deja
După aceeași sursă, în 1.044 de clase se studia în
din anul școlar următor, și elevii din raionul Noua
limba română (881 în regiunea Cernăuți și 163
Suliță au trecut la instruirea în limba română,
în Transcarpatia), iar în 173 de clase din sudul
pe când moldovenii din sudul Basarabiei au
Basarabiei se învăța în „moldovenește”. În limba
continuat să învețe în „limba moldovenească”,
română erau instruiți 16.139 de elevi (13.453 în
dar cu grafie latină. O excepție s-a consemnat
regiunea Cernăuți și 2.686 în Transcarpatia),
doar în anii școlari 1996/97 – 1998/99, când și
iar 2.693 de elevi din sudul Basarabiei studiau
școlile din regiunea Odesa au fost înregistrate
în „limba moldovenească”7. În total, 18.832 de
oficial românești:
elevi români și moldoveni din cele trei regiuni
erau instruiți în limba maternă. Față de anul
Învățământul în limba română
școlar 2001/2002, când s-a atins cifra maximală
(„moldovenească”) din Ucraina
de 35,5 mii de elevi în școlile românești, în anul
Numărul de elevi (mii)
Anul școlar română Sursa de îmvățământ 2016/2017 această cifră s-a redus
mold-că total
1991/1992 19,0 14,0 33,0 1991, p. 197 cu circa jumătate. Dacă o astfel de „performanță”
1993/1994 26,0 7,0 33,0 1993, p. 384 s-a reușit după anul 2001, ce se va întâmpla în
1995/1996 26,9 7,1 34,0 1995, p. 446
1997/1998 34,3 - 34,3 1997, p. 434 cazul aplicării noii legi a învățământului din
1999/2000 27,5 7,2 34,7 1999, p. 475 Ucraina?!
2001/2002 28,5 7,0 35,5 2001, p. 467
2003/2004 27,5 6,5 34,0 2003, p. 477
2005/2006 25,0 6,0 31,0 2005, p. 461 Școlile românești din regiunea
2007/2008 22,8 5,2 28,0 2007, p. 459 Cernăuți, în primul deceniu
2009/2010 21,1 4,3 25,4 2009, p. 450
de independență a Ucrainei
Sursa: Date statistice extrase din Статистичний
щорiчник України. Numărul paginii pentru fiecare an e În ultimii ani de stăpânire sovietică și în
indicat în tabel. primii ani de independență a Ucrainei, în câteva

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 25


(Geo)politici educationale

școli ucrainene din regiunea Cernăuți, în care Corovia, Molodia, Storojineț, deschise
învățau și copii de români, la insistența și cu după destrămarea URSS, au fost primele
sprijinul societăților culturale românești din care au avut de suferit. Limba română a fost
regiune, au fost deschise clase cu limba română scoasă treptat din aceste școli. Dintre școlile
de instruire. Astfel de clase au fost deschise la românești noi formate au rezistat doar cele
școlile ucrainene din Molodia și Corovia (ambele din centrul regional (în prezent Gimnaziul
sate cu populație majoritar românească), la o „Alexandru cel Bun”) și din orașul Herța,
școală din Storojineț. La Cernăuți s-a reușit devenit Liceul „Gheorghe Asachi”.
deschiderea unei școli românești în centrul Treptat au apărut și alți factori cu influență
orașului. La fel, o școală cu limba română de negativă asupra sistemului de învățământ
instruire s-a deschis în centrul raional Herța. minoritar. Astfel, absolvenților școlilor
Clase românești existau și la unul din liceele din românești li s-a luat dreptul de a susține, la
Noua Suliță. În centrul regional, școli românești admiterea în facultăți, examenul la disciplina
existau doar în suburbiile Horecea, Roșa și Roșa- școlară Limba română. În această privință
Stâncă. Însă, în mai multe sate cu populație s-a mers atât de departe încât, la un moment
majoritar românească (Broscăuții Vechi, dat, examenul la Limba română a fost înlocuit
Colencăuți, Corcești, Șișcăuți, Tureatca, Valea cu examenul la Limba ucraineană chiar și la
Cosminului) școlile au rămas tot ucrainene. admiterea în facultate la secția de filologie
Încă în primii ani de independență a română. În ce privește Universitatea din
Ucrainei, fostele școli românești din Crasna, Cernăuţi, numărul studenţilor de etnie română
Ciudei sau Pătrăuți de Sus (sate cu peste ce studiază aici e departe de a fi corespunzător
90% locuitori de naționalitate română), proporțional cu numărul de români din
transformate de sovietici în școli cu limba regiune, fiindcă instruirea se realizează doar
rusă de predare, nu au mai revenit la statutul în ucraineană. Totodată, puținii absolvenți ai
de școli cu predarea în limba română, ci au școlilor românești din regiune, care își continuă
fost transformate, pe cale administrativă, în studiile în România sau Republica Moldova, din
școli ucrainene. varii motive nu mai revin la baștină. Lor li se pun
În anul de învăţământ 1992/1993, în 9 şcoli diverse piedici în a se angaja la serviciu conform
din raionul Hliboca în care istruirea se făcea în diplomei de studii absolvite în România.
limba ucraineană – Camenca, Ceahor, Corceşti, În ultimii zece ani, școala românească din
Corovia, Molodia, Tureatca, Valea Cosminului Ucraina a cunoscut un declin fără precedent
şi Hliboca (cu două școli) – și într-o școală din în istoria sa. Dar despre aceasta în numărul
orașul Herța, unde materiile se predau în limba următor al revistei.
rusă, învățau 5.338 de elevi, dintre care 2.925 Note
(54,8%) erau ucraineni, 2.195 (41,1%) români
(inclusiv 102 declarați moldoveni), 158 ruşi şi (Endnotes)
1. Буковина. Iсторичний нарис, Чернiвцi, 1998, p. 257.
60 reprezentanți ai altor etnii8. În aceste şcoli, 2. Ion Popescu, Constantin Ungureanu, Românii din Ucraina între
trecut și viitor. Românii din Regiunea Cernăuți, Oradea 2009, p. 199.
limba română nu a fost introdusă nici măcar ca 3. Dumitru Covalciuc, Școala română din Bucovina: istorie și
obiect de studiu, deși în unele din ele elevii de realitate, în Țara Fagilor, 1992, p. 31-32.
4. Dumitru Covalciuc, Școala română din Bucovina ..., p. 32.
naționalitate română constituiau majoritatea 5. Советский Придунайский край (1940-1945 г.г.). Документы и
– Tureatca (95%), Corcești (86%), Molodia материалы, Одесса, 1968, p. 261-262, 319.
6. Ibidem, p. 334,
(76%), Herța (62%), Valea Cosminului (59%) 7. https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm.
– sau erau în proporție de peste 35 la sută Загальноосвітні навчальні заклади України на початок 2016/17
навчального року, c. 61-69.
– Corovia (45%), Ceahor (35,6%)9. Doar la 8. Eugen Patraș, Aspecte ale deznaționalizării românilor din
școlile din Corovia și Molodia, o perioadă regiunea Cernăuți în perioada sovietică, în Almanahul Societății
pentru cultura românească ”Mihai Eminescu” din Cernăuți,
scurtă s-a reușit deschiderea unor clase paralele, București 1993, p. 53; Ion Popescu, Constantin Ungureanu, op.
cit., p. 291.
cu predare în limba română. 9. Constantin Ungureanu, Învățământul românesc în regiunea
După câțiva ani de libertate și de progres Cernăuți: istorie și actualitate, în Mesager bucovinean, nr. 1 (49)
2016, p. 13.
relativ al învățământului în limba română,
au apărut greutățile, au început presiunile
de deschidere a unor clase ucrainene sau
de predare a unor obiecte în limba de stat.
Clasele românești paralele de la școlile din

26 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Teme, probleme, dileme

Bucovina reîntregită cultural, cel mai


important proiect al intelectualilor buco-
vineni de pe ambele părți ale frontierei
Ștefan HOSTIUC (Cernăuți)
în dialog cu Doina CERNICA (Suceava)
(III)
„Această segmentare artificială român/ Doina CERNICA: Nu știu cât, nu am întâlnit
moldovean nu are cum să nu influențeze negativ între intelectualii, oamenii de condei români din
procesul de apropiere europeană a celor două nordul Bucovinei vreunul care să fi adoptat pentru
țări, dar și a celor două părți ale Bucovinei” sângele său și limba sa denumirea de ,,moldovan” și
,,moldovenească”, dar această segmentare artificială
Ștefan HOSTIUC: Doamnă Doina Cernica, român/moldovean, de care vorbiți și care există,
în cei mai bine de treizeci de ani de când cercetați după câte știu, preponderent în mediul rural, nu are
viața culturală (și nu numai) a regiunii Cernăuți, ați cum să nu influențeze negativ, ca orice motiv de
observat desigur că românii de aici sunt împărțiți, dezbinare, în reclamarea drepturilor minorităților,
în funcție de zone geografice cu istorii oarecum făcând rău în primul rând comunității românești și
diferite, în „români” și „moldoveni”. Oficialitățile afectând apoi procesul de care vorbeați, de apropiere
promovează tacit, ca pe timpurile URSS-ului, europeană a celor două țări, dar și a celor două părți
moldovenismul ca doctrină (falsă, bineînțeles, dar ale Bucovinei. Nu sunt istoric, sociolog, dar cred că
asta nu contează) ostilă românismului. Ceea ce face adepții „moldovenismului” din Republica Moldova
Moscova, prin interpușii ei, cu românii din Moldova, îi susțin, cu ajutorul autorităților locale, și pe cei din
reproduce Kievul, prin „feteștii” lui, cu românii în nordul Bucovinei.
regiunile Odesa și Cernăuți, dezbinându-i pentru Șt.H.: Dintre publicațiile ce apar în partea de
a-i slăbi și a-i putea mai ușor stăpâni în același miazăzi și în cea de miazănoapte a Bucovinei, „Crai
stil asiatic moștenit de la atât de hulitul imperiu. nou” și „Zorile Bucovinei” sunt cele mai apropiate,
Deocamdată, nu avem decât scriitori români în ba eu aș spune chiar unicele care dezvoltă o
Ucraina. Dar nu-i exclus ca tovarășii să inventeze colaborare sistematică. Maria Toacă publică
peste noapte și vreun scriitor „moldovan” care să sistematic materiale în „Crai nou”. Foarte activ a
scrie în limba „moldovenească”. Dacă Eminescu și fost, într-un timp, Ion Crețu. Ce rol îl au periodicele
Creangă, conform programei care funcționează în în apropierea celor două emisfere, artificial separate
școlile cu limba „moldovenească” de educație (că (ca toate nord-sudurile și vest-esturile rezultate din
există și de acestea!), sunt scriitori moldoveni, care răzmerițe și războaie) ale provinciei?
au scris în limba „moldovenească”, oricine dintre D.C.: Aveți dreptate și în privința colaborării
actualii scriitori români din Ucraina, teoretic, sistematice și, din păcate, și a unicității relației
ar putea să devină, numai să dorească!, scriitor dintre cele două publicații în Bucovina. Cred că
„moldovan”. La începutul anilor 90, promotorii motorul acestei apropieri îl reprezintă prietenia
moldovenismului din reg. Odesa sprijineau limba dintre conducătorii lor, Dumitru Teodorescu și
română. Dar dacă li s-a arătat cu degetul și dacă Nicolae Toma, pe fondul atașamentului lui Dumitru
li s-a mai adăugat o grivnă-două în pungă, au Teodorescu față de ideea unei Bucovine reîntregite
trecut imediat cu arme și bagaje în tabăra opusă. cultural, pe buna sa cunoaștere a istoriei acestei zone,
Sunteți o observatoare fină a proceselor identitare pe convingerea amândurora în proiectele care pot fi
desfășurate în cadrul comunității conaționalilor inițiate și dezvoltate împreună. Astfel că în „Crai nou”
dvs. din Ucraina. Cât de puternic influențează a semnat mulți ani Ion Crețu, de mulți ani semnează
segmentarea artificială a românilor în „români” Maria Toacă și încep să se adune anii și pentru
și „moldoveni” (ca „etnii” nu doar diverse, ci semnătura Feliciei Nichita-Toma. În ceea ce privește
și adverse, ca să nu spun dușmănoase), asupra rolul celor două ziare, acesta rezidă în importanța din
procesului de apropiere (europeană) a celor două totdeauna a informației corecte, care trebuie să ajungă
părți ale Bucovinei? prompt și cât mai complet la miile lor de cititori.

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 27


Viribus unitis

Eugen PATRAȘ

Multiculturalismul
fără instituții care să-l justifice
e o vorbă aruncată în vânt

D e la tribuna diverselor manifestări, edi-


lii orașului nu scapă niciodată ocazia să
amintească publicului că are onoarea să locuias-
Siberia de astfel de limbi de iurtă. În ultimele
trei decenii s-au scris tomuri întregi care
biciuiesc cu îndârjire, ca pe un cal mort, doctrina
că într-un oraș multicultural. Dar ce fel de oraș internaționalismului socialist, cu practicile
multicultural e Cernăuțiul de astăzi, dacă în el ei stalinisto-brejneviste de rusificare forțată
nu-și poate afla loc măcar o singură grădiniță a popoarelor URSS. Efectele dezastruoase,
cu limba română de educație?! Cei care conduc în materie identitară, ale acelui nefericit
municipalitatea cred probabil că multicultura- experiment se văd la tot pasul astăzi și se vor
lismul se produce de la sine. Greșesc. El trebu- mai vedea încă mulți ani înainte.
ie cultivat. Exemplul bătăliei pentru grădinița Stilul foștilor stăpâni moscoviți încearcă să-l
românească din Cernăuți, în scopul deschide- aplice, vizavi de propriile minorități, actualii
rii căreia Centrul Cultural Român a strâns deja stăpâni, uitând (sau doar făcându-se a uita) că
140 de cereri (în condițiile în care încă nu s-a atât națiunea titulară cât și ceilalți au fost victime
oficializat deschiderea acesteia), a făcut nenu- ai regimului totalitar sovietic. Este o vorbă, ce
mărate demersuri la primărie, ba chiar a obținut ție nu-ți place, altuia nu-i face. Românii au fost
și promisiuni ferme de sponsorizare din patria împuținați prin deportări, prin scoaterea limbii
istorică, ne arată clar cum înțeleg edilii orașului materne din școli, prin politici migraționiste,
să promoveze această comoară pe care au prin alte metode comuniste blamate astăzi.
moștenit-o de la înaintași, iar acum o risipesc Ar fi legitim să se aștepte la ceva mai bun, la
prin faptele lor. Deschiderea acestei grădinițe o repunere în drepturi, care ar trebui să se facă
e un vis frumos care durează ani de zile, întâr- fără noi discriminări, în deplină concordanță
ziind să se transforme, în pofida promisiunilor cu aspirațiile europene ale statului, cicatrizând
autorităților locale, în realitate. După aproa- astfel, pas cu pas, rănile trecutului.
pe doi ani de corespondență și discuții sterile, Este mult mai comodă poziția struțului
autoritățile se fac că plouă. care bagă capul în nisip, decât cea a
Lansat în cadrul Campaniei “Oamenii politicianului cinstit, care nu se ascunde
Timpului” din Cernăuți, de pe scena Filaromnicii, când vede o problemă care cere curaj pentru
în data de 28 octombrie 2015, de către Vasile a fi soluționată. Numai ideologii comuniști
Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural spuneau că nu există probleme naționale în
Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, având suportul țara lor și că „răutăcioasele” critici venite din
Ligii tineretului român „Junimea”, proiectul partea imperialiștilor occidentali nu sunt decât
înființării unei instituții preșcolare pentru o manifestare a invidiei față de înțelepciunea
românașii cernăuțeni așteaptă demult o soluție. PCUS în rezolvarea problemelor interetnice.
Defunctul regim totalitar sovietic, atât de Din păcate, urmașii defunctei ideologii
criticat de actualii guvernanți, își propusese, în comuniste nu s-au prăpădit odată cu sistemul
perioada sa de înflorire, ca scop final, crearea comunist. Ei continuă să-și facă treaba sub alte
unui „om nou,” homo sovieticus, vorbitor de măști și alte culori. Îi regăsim peste tot.
limbă rusă ca limbă care urma să înlocuiască Am făcut acest excurs pentru ca cititorul să
în timp limba maternă, sortită pieirii. E plină înțeleagă mai bine de ce au fost trase pe linie

28 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Viribus unitis

moartă toate demersurile societăților românești ce o localitate rurală cu 1000-1500 de locuitori


din Cernăuți pentru înființarea unicii grădinițe (indiferent de etnie) poate beneficia de o
românești urbane, demersuri care au început grădiniță cu 70-100 de locuri, iar o comunitate
acum doi ani, prin sesizarea municipalității și urbană de 30.000 de locuitori este limitată la
a domnului deputat în Rada Supremă, Grigore doar 22 de locuri? Avem 4 școli românești în
Timiș. oraș și nicio grădiniță. Pedagogii acestor școli
Inițiatorii proiectului nu cer ceva irealizabil. ar putea spune mai multe despre pregătirea
Cer doar satisfacerea dreptului legitim al lingvistică a preșcolarilor. Fiind lipsiți de mediul
românilor, cetățeni loiali ai statului ucrainean, la limbii materne în grădiniță, ei se confruntă
educație preșcolară în limba maternă. Probabil cu mari dificultăți în școală, când devin elevi.
cineva dintre factorii decizionali consideră Practica arată că lacunele în cunoașterea limbii
cerința exagerată. Asta în condițiile în care materne de către copiii români sunt atât de
copiii de etnie ucraineană din oraș sunt asigurați mari, încât în primii ani de școală învățătorii
cu grădinițe în proporție de 80%, iar cei de sunt puși în situația ca o bună parte din timpul
etnie română nici măcar în proporție de 1%. În rezervat predării materiei școlare să-l consume
1991, după o jumătate de secol de nedreptățire la ore pentru familiarizarea acestor copii cu
a preșcolarului de etnie română, s-a găsit, cu limba română, sacrificând expunerea materiei
chiu și vai, spațiu pentru o grupă românească la conform programei școlare. Venind din grădinițe
Grădinița nr.1 de pe str. Șevcenko. I s-a aruncat ucrainene, copiii românilor din oraș sunt nevoiți
și lui un os. Și încă unul mic, câtă vreme un să treacă, în școala primară, prin al doilea stres
număr de 22 de suflete între 2 și 6 ani (cei de emoțional spre a se putea reacomoda cu mediul
la inspectoratul școlar mint când spun că sunt lingvistic românesc. Or, pentru a evita stresul
între 2 și 5 ani) au fost înghesuiți într-o încăpere lingvistic la această fragedă vârstă, mulți părinți
mult prea strâmtă pentru desfășurarea normală de copii români preferă să-și înscrie la școli
a programului educativ. La solicitarea Centrului ucrainene odraslele care până atunci, în lipsa
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” unor grădinițe românești, au fost nevoite să
din 30.12.2015 de a deschide o grădiniță frecventeze grădinițe ucrainene.
românească, inspectoratul școlar al mun. Comunitatea românească a solicitat ca
Cernăuți răspunde prin adresa nr.01-15/201 din noua grădiniță românească să fie deschisă în
02.03.2016, că respectiva grupă ar „satisface centrul urbei, să le fie mai ușor părinților să
întrutotul cerințele părinților privind înscrierea ajungă aici cu mijloacele de transport în comun.
copiilor la grădiniță”. Asta în timp ce șefa Am ales grădinițele nr.7 sau nr.13 (de pe str.
grădiniței respinge cu încrâncenare cererile de Kobîleanska) sau grădinița care urmează a fi
înscriere a copiilor români în grupa deschisă deschisă pe str. Armeană nr.17A. Cei care au
special pentru copii români, motivând că nu răspuns solicitării noastre n-au luat în calcul
există locuri libere. Să nu știe oare nimic despre niciuna din aceste variante, propunându-ne un
aceste respingeri dl Martîniuk S. M., șeful părăginit imobil pe o stradă lăturalnică (Oljici).
inspectoratului școlar din oraș? Să nu știe el Ni s-a sugerat să căutăm vreo 500.000 de euro
oare că nu se poate face educație cu 22 de copii pentru a reabilita și a dota acest spațiu, ba
de vârste diferite adunați la grămadă decât doar chiar am fost și trimiși, cam în bătaie de joc,
dacă sfidezi fățarnic normele pedagogice? la Consulatul General al României la Cernăuți
Într-un oraș unde comunitatea românească, care, chipurile, și-ar fi dat consimțământul să
cu o populație de cca.30.000 de locuitori, ocupă sprijine financiar acest șantier.
locul al doilea între etniile conviețuitoare, O altă capcană ce ni se tot întinde este
să spui că pentru satisfacerea necesităților înființarea unei grădinițe hibride ucraineano-
educaționale a preșcolarilor români sunt româno-polono-evreiești. Altfel spus, orice
suficiente doar 22 de locuri de grădiniță este o altă variantă e posibilă, mai puțin varianta cu
ipocrizie care trădează nu doar rea voință din grădinița românească. Când oficialitățile au
partea unui funcționar public, ci și tratament văzut că suntem cam insistenți și nu le slăbim
diferit pe criterii etnice, ceea ce înseamnă deja cu demersurile și cu cererile părinților (și nu
discriminare etnică și constituie infracțiune. De doar români), dintr-odată li s-a trezit grija de

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 29


Viribus unitis

celelalte etnii minoritare, cum ar fi polonezii și Al doilea și cel din urmă răspuns primit din
evreii. De parcă la nicio grădiniță ucraineană partea autorităților (adresa nr.01/02 - 04/132
n-ar exista posibilitatea înființării unor grupe din 20.01.2017) e semnat de către viceprimarul
pentru aceste minorități, în cazul în care ele O.E.Pascar, care ne asigură că problema
chiar nu au destui copii pentru o grădiniță deschiderii grădiniței românești este „studiată
separată. Sprijinim legitimele solicitări ale cu atenție”, iar termenul pentru un răspuns
celorlalte minorități naționale din oraș, cum final e 30.03.2017. Îndată se termină anul, iar
sunt, spre exemplu, evreii sau polonezii, dar nu răspunsul încă nu a venit.
înțelegem de ce primăria consideră că aceste Pe cât de reticenți sunt cei de la
grupe de copii ale altor minorități trebuie să municipalitate, pe atât de receptivi s-au dovedit
fie deschise neapărat în cadrul unei grădinițe a fi, vizavi de proiectul grădiniței românești
românești, pentru care avem suficiente cereri din Cernăuți, consilierii de etnie română din
să-i justificăm existența. Doar există în oraș Consiliul regional, inclusiv președintele
55 de grădinițe, unde cu ușurință ar putea fi Consiliului, domnul Ion Muntean. Din acest
deschise aceste grupe. Spre exemplu, grupa grup fac parte și șefii administrațiilor raionale
poloneză (pentru care se insistă atât de mult în de stat din Herța și Hliboca, Viorel Iastremschi
acest moment) poate fi ușor deschisă în locul și Gheorghe Pridii. Ei au trimis memorii la
grupei românești din cadrul grădiniței nr.1, cu primăria orașului, solicitându-i primarului O.
atât mai mult cu cât Casa Națională Poloneză Kaspruk să găsească o soluție civilizată. În
se află la câțiva pași de această grădiniță și susținerea lor a intervenit și dl deputat Grigore
ar putea patrona mai eficient această grupă. Timiș. S-au pronunțat pentru rezolvarea pozitivă
Crearea unui ghiveci etnic care să se numească a problemei și unii consilieri municipali.
grădiniță multinațională e, probabil, varianta Merită toată lauda și oferta generoasă
cea mai potrivită pentru primărie și inspectorat venită dinspre primarul Sectorului 1 București,
spre a numi acolo o conducere neromânească dl Daniel Tudorache, care, printr-o adresă
și a stabili ca activitatea metodică și alte către colegul său cernăuțean, dl O. Kaspruk,
componente ale activității educaționale să fie și către Centrul Cultural Român „Eudoxiu
cât mai străine de spiritul românesc. Hurmuzachi” (nr.A12 din 10.02.2017) a dat
Și mai e ceva de spus. Tot mai mulți părinți asigurări că, în situația în care la dispoziția
ucraineni din Cernăuți optează pentru grădiniță grădiniței românești se va pune imobilul din
românească și gimnaziu românesc. Acest str. Armeană 17A, Primăria Sectorului 1 se
lucru deranjează însă laboratoarele ideologice obligă să asigure toate amenajările și dotările
cernăuțene. Întrebarea noastră e: cum de nu interioare. Să fie respinse oare toate aceste sume
se simt deranjate și de pe urma frecventării doar pentru faptul că sunt menite pentru copiii
de către mii de copii români a grădinițelor și românilor? Nu vrem să credem că e posibil așa
școlilor cu limba ucraineană de educație, cum ceva. Deocamdată vrem să gândim pozitiv.
de nu protestează împotriva faptului că toți În mod evident, opțiunea pentru deschiderea
acești copii sunt practic lipsiți de dreptul de a unei grădinițe românești în baza imobilului din
fi educați sau instruiți în limba maternă. Cum strada Armeană nr.17A este varianta optimă.
să înțelegem dubla măsură cu care sunt tratați Și o să spun de ce. Mai întâi, că permite, ca
copiii cetățenilor ucraineni? Atâta grijă pentru poziționare urbană, accesul căilor de transport din
copiii națiunii majoritare, și atâta nepăsare toate direcțiile, iar pentru părinți și bunici, care
față de copiii minoritarilor, din ce în ce mai vin dimineața de mână cu copii mici și pleacă
înstrăinați de cuvântul matern și de identitatea după program tot cu ei de mână, e cea mai bună
națională! O fi oare această reticență expresia soluție. Apoi, trebuie să folosim ocazia oferită:
voinței unei categorii de activiști extrem de imobilul e liber și primăria poate să-l pună la
vocali în spațiul democrației post-Maidan, dispoziție fără nicio bătaie de cap. Mai mult decât
care pledează cu înverșunare pentru cheltuirea atât, Consiliului local Cernăuți (hotărârea nr.63/3
banului public pentru orice, numai nu pentru din 09.02.2016) a stabilit destinația imobilului:
educația cetățenilor țării în alte limbi decât cea folosirea lui ca grădiniță de copii. Dar iată că,
de stat?! aflăm pe surse, că cei de la primărie vin cu o

30 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Viribus unitis

altă propunere, de a deschide grădinița pe o altă în aplicarea politicii de stat față de comunitatea
stradă, tot lăturalnică (pentru a-i descuraja pe românească din Ucraina? De ce pe integrarea în
părinți). Acesta-i tipul omului nou al birocrației spațiul comun european se bate atâta monedă,
ucrainene încărcată de povara trecutului. iar pe respectarea normelor europene nu se dă
Municipalitatea tace. Trage de timp. Probabil doi bani? De ce oare când vreun primar sau
așteaptă ca părinții să se lase păgubași, să dea a vreun pedagog își exprimă un alt punct de vedere
lehamite din mână, să uite de proiect, să-l lase decât cel „oficial” asupra vreunei probleme
baltă. E un truc al vechilor ideologii: tragem legate de menținerea identității naționale a
de timp, obosim omul, îl facem să renunțe școlii pe care o conduce sau în care lucrează,
la proiect. Și acesta chiar renunță. Numai că imediat acesta este intimidat, amenințat și pus la
românii nu sunt chiar atât de slabi de înger. „respect”, prin metode nedemocratice, iar când
În situația creată se impun câteva întrebări. de doi ani copiii românilor din Cernăuți nu pot
Să nu fi însușit oare noile autorități publice, beneficia de o grădiniță, nimeni nu este întrebat
în cei 26 de ani de suveranitate ucraineană, ce și de ce se întâmplă ?
un alt stil de conducere și o nouă abordare a Citeam zilele acestea Programul de
problemei identitare vizavi de naționalitățile dezvoltare a limbii ucrainene și a altor limbi
conlocuitoare? Cum se face oare că orice eșec în naționale în regiunea Cernăuți pe perioada
politica ucraineană legată de minorități se pune de până în anul 2000, aprobat prin decizia
pe seama Moscovei, fără nicio jenă reproducând nr.190 din 20.07.1991 a Comitetului executiv
modelul vechi al pretinselor strâmbe occidentale al Consiliului regional Cernăuți, în care se
vinovate de toate eșecurile socialismului statuează “necesitatea creării condițiilor
sovietic? De câți metri cubi de corespondență pentru asigurarea dreptului constituțional al
cu autoritățile locale e nevoie pentru ca cetățenilor de a-și școlariza copiii în limba
acestea să înțeleagă că cei 30.000 de români maternă”, și în care se arată că trebuie ca
din Cernăuți au, totuși, dreptul la o grădiniță „rețeaua de instituții intructiv-educative să fie
românească? Ce dovadă mai bună că preșcolarii adusă în concordanță cu componența națională
români au nevoie de o grădiniță proprie dacă a populației și solicitările populației”. În
se vede cu ochiul liber disproporția dintre 80% acest sens, autoritățile se obligă să deschidă
și nici măcar 1% privind asigurarea copiilor grădinițe românești, acolo unde e cazul. Au
ucraineni, respectiv, români cu grădiniță? Dacă trecut ani de atunci, iar programul trasat în zorii
nu e discriminare etnică, atunci ce e? Dacă nu e independenței statului ucrainean s-a îndeplinit
tratament total diferit, în funcție de etnie, atunci doar pentru unii. Pentru ceilalți se caută mereu
ce fel de tratament este? Dacă nu e nerespectare motive de amânare, de contestare sau de refuz.
crasă a prevederilor interne și a normelor De doi ani primăria ne tot îmbată cu apă
internaționale privind drepturile copilului la de ploaie. Sau poate că, pentru a deschide o
aducație în limba maternă, obligatorii și pentru grădiniță de copii românească la Cernăuți, e
Ucraina, atunci ce este? Cum se explică faptul nevoie de implicarea expresă a președinților
că, atunci când s-a pus problema deschiderii de Poroșenko și Iohannis, a Comisiei Europene, a
clase ucrainene în cadrul unor școli românești în Consiliului Europei, a Parlamentului European,
localități românești, s-au găsit imediat și bani, a OSCE, a ONU etc? Ca primar al unei urbe
și învățători, și spații și... bunăvoință, iar acum atestate pentru prima dată într-un hrisov
nimic din cele enumerate mai sus nu se poate voievodal moldovenesc, dl Oleksii Kaspruk
găsi? De ce nu există aceeași promptitudine n-ar trebui să întârzie atât de mult decizia și să
în deschiderea instituțiilor pentru români, ca anunțe cât mai repede deschiderea pe strada
și pentru ucraineni? De ce de doi ani nimeni Armeană nr.17A din Cernăuți a mult așteptatei
nu ne bagă în seamă, în timp ce altora li se instituții pentru preșcolarii români din vechea
deschid cu generozitate ușile? De ce noianul urbe. Că doar sloganul principal al primăriei,
de cereri ale părinților privind înscrierea la montat pe fațada acesteia și vizualizat de la
grădinița românească din oraș zace în sertarele distanță, inclusiv zilnic de domnul primar, este
primăriei fără vreo putere de convingere asupra VIRIBUS UNITIS, nu-i așa?
municipalității? De ce nu există bună credință

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 31


Bucovina multiculturală

Marin GHERMAN

„Meridian Czernowitz”,
o constantă a vieții culturale
din nordul Bucovinei

F estivalul Internațional de Poezie „Me-


ridian Czernowitz” (7-10 septembrie
2017) a ajuns la cea de a VIII-a ediție. E al
și ucraineni) au avut o discuție de suflet cu
talentații poeți din România și Republica
Moldova. Versurile celor trei autori au fost
optulea an consecutiv când orașul Cernăuți traduse integral în limba ucraineană și citite
găzduiește acest festival, considerat unul dintre în două limbi, astfel fiind popularizată cultura
cele mai importante evenimente culturale din română contemporană în spațiul est-european.
istoria contemporană a capitalei Bucovinei isto- Cu un an în urmă, în 2016, întâlnirea poetică
rice. Proiect important al Corporației „Meridi- românească a avut loc în Palatul Național al
an Czernowitz”, Festivalul a luat ființă datorită Românilor din Cernăuți. La ea au participat
eforturilor unei organizații nonguvernamentale poetele Miruna Vlada și Domnica Drumea.
mai puțin cunoscute, „Capitalul Cultural”. Aici merită amintit sprijinul financiar al
În fiecare toamnă, la Cernăuți sosesc poeți, Institutului Cultural Român, care a suportat o
prozatori și critici literari din Germania, Austria, parte din cheltuielile organizatorice. Publicul
Elveția, Israel, Polonia, România, Republica a fost impresionat de versurile Mirunei Vlada
Moldova, Slovacia, SUA, Canada, Cehia, din cartea „Bosnia. Partaj”, un volum despre
Irlanda și din alte state. Numărul de participanți grozăviile războiului din Bosnia-Herțegovina.
la festival este impresionant. M-a impresionat plăcut faptul că poeții din
Pentru noi contează faptul că, în fiecare România și Republica Moldova s-au bucurat de
an, festivalul găzduiește și „evenimente atenția publicului ucrainean, sala fiind arhiplină
românești”. Pe parcursul ultimilor doi ani, atât la cea de a VII-a, cât și la cea de a VIII-a
Corporația Literară „Meridian Czernowitz” ediție a festivalului de poezie. Am constatat cu
derulează un proiect de colaborare cu Centrul satisfacție că cititorii ucraineni sunt interesați
Media BucPress – asociație a jurnaliștilor de literatura română modernă, existând o sete
români din Ucraina, pe care eu o reprezint. de cultură din partea lor. Păcat că această sete
În această calitate, am avut fericirea să este potolită cu jocuri murdare în contextele
organizez două întâlniri ale cernăuțenilor cu politice româno-ucrainene despre care nu este
poeți din România și Republica Moldova. De cazul să vorbim aici. Mai există și o altă notă
asemenea, Centrul Media BucPress s-a ocupat pesimistă. La asemenea evenimente culturale
de traducerea versurilor în limba ucraineană, româno-ucrainene participă cu mult mai
aducând sensurile poetice mai aproape de mulți tineri decât la evenimentele literare pur
etnicii ucraineni. românești, la care tinerii români sunt prezenți
În anul 2017, din România i-am avut într-un număr mult mai mic. Adunate laolaltă,
ca invitați pe poeții Claudiu Komartin și aceste noi elemente ale vieții culturale din
Andrei Dósa, iar din Republica Moldova pe nordul Bucovinei se constituie într-un sistem de
poeta Paula Erizanu. Sărbătoarea poeziei valori ce formează o nouă realitate, care merită
române s-a desfășurat la 9 septembrie 2017 în cercetată și care se află în așteptarea analistului
incinta Centrului Literar „Paul Celan”. Sala curajos și capabil să o abordeze.
a fost arhiplină, iar după o jumătate de oră de
recitaluri de versuri, cernăuțenii (etnici români

32 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Ethos & Ethnos

Suren BABAIANȚ

Carol Miculi
și frații Hurmuzachi

S incer vorbind, prea de multe ori suntem


restanți la cinstirea memoriei înaintașilor
noștri. Din păcate nu le acordăm atenția cuvenită,
în Bucovina. List vine la Cernăuți în mai, iar pe
tânărul Miculi, care nu împlinise nici 26 de ani,
îl găsim în oraș lunile următoare, dând lecții de
lăsându-i să zacă în uitare. Prea puțin le populari- pian pe la case de boieri. Sosirea celor doi la
zăm meritele și valoarea, prea de multe ori uităm Cernăuți putea fi separată, dar concomitentă. În
să apreciem darul ce ni l-au lăsat spre moștenire. același an, Miculi îl cunoaște, cel mai probabil în
Unul dintre iluștrii bărbați ai Bucovinei casa Hurmuzăcheștilor, pe studentul teolog Iraclie
de odinioară a fost Carol Miculi, compozitor, Porumbescu, cu care va lega prietenie și pe care îl
pianist, profesor de muzică. S-a născut la 22 va vizita mai târziu la Șipotele Sucevei, unde-i va
octombrie 1821, la Cernăuți. Tatăl, Iacob von da lecții de pian micuțului Ciprian, devenit, peste
Miculi, cu numele inițial Axanian sau, în altă ani, și el compozitor.
versiune, Pstikyan, era negustor armean venit La îndemnul lui Alecu Hurmuzachi, Miculi
din Moldova. Biografii slavi ai compozitorului va scrie vodevilul „Piatra din casă” pe libretul
spun că era armean polonez. Va fi devenit astfel, lui Alecsandri. Iar prin surorile Hurmuzachi –
dar la origini era armean român. Eliza (măritată Sturdza) și Eufrosina (măritată
Copilăria și adolescența Carol le petrece Petrino) – și prin virtuozii scripcari (Niculai
la Cernăuți, în cartierul armenesc, aflat între Picu, în primul rând), nelipsiți în casa bătrânului
Catedrala catolică și Piața făinarilor (Piața boier Doxachi, tânărul pianist care tocmai făcea
Filarmonicii de astăzi), în proximitatea străzii primii pași în componistică, se apropie de
unde-și aveau conacul Hurmuzăcheștii. Era cu folclorul bucovinean, esențialmente românesc,
nouă ani mai mic ca Eudoxiu și cu ani 2 ani mai de cântecele bătrânești interpretate cu mult har
mare ca Alecu, dar din același an cu Elisabeta și cu în familia boierului de la Cernauca. Angajat de
un ani mai mic ca Eufrosini, sororile acestora. E de cele două surori Hurmuzachi, Carol prelucrează
presupus că s-au cunoscut din fragedă copilărie. și pune pe note nemuritoarele cântece propuse
Cu Alecu, Carol va fi coleg la Obergymnazium. de ele, pe care le face cunoscute în lumea
În aceeași perioadă, cei doi se vor afla la studii largă. Și tot surorile Hurmuzachi, în special
superioare în Viena (Carol face medicina, Alecu mezina Elisabeta, va mobiliza doamnele din
dreptul). Se vor reîntâlni la Cernăuți, după ce Bucovina spre a edita la tipografia „Léopol”
fostul medicinist va mai face trei ani de studii din Viena (nu la Lvov, cum afirmă istoricii
muzicale (1844-1847) la Paris cu marele Frédéric  galițieni) în perioada 1852-1854 cele 48 de
Chopin. Și nu e o întâmplare că Franz Liszt arii naționale românești („48 Airs Nationaux
vizitează Bucovina, la invitația Hurmuzăcheștilor Roumains”). Deci, până va fi plecat la Lvov, în
tocmai în anul în care se întoarce acasă din Paris 1858, unde va conduce două decenii Societatea
tânărul pianist Carol Miculi. Cei doi se vor fi muzicală și Conservatorul acesteia și unde
cunoscut în saloanele pariziene, prin mijlocirea se va consacra drept compozitor polonez,
mentorului său, Frédéric  Chopin, și al iubitei Carol Miculi s-a afirmat în Bucovina ca tânăr
acestuia, George Sand. Și nu întâmplător toc- compozitor bucovinean tocmai prin ariile sale
mai la sfârșitul perioadei studiilor pariziene românești și alte comenzi venite din partea
Hurmuzăcheștii îl invită pe compozitorul maghiar Hurmuzăcheștilor.

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 33


Românii din dreapta Tisei

O istorie în imagini,
de Ion M. Botoș

D acă la sfârșitul anilor ’80 / începutul ani-


lor ’90 ai secolului trecut viața cultura-
lă a românilor din dreapta Tisei avea un singur
el adună în două volumașe de dimensiuni ceva
mai mici decât ne-am fi putut aștepta, o mulțime
de fotografii din anii trecuți, majoritatea din
centru, în Slatina, unde se fondase Asociația Apșa de Jos, dar și din Slatina, Biserica Albă,
culturală „George Coșbuc” (care acționează și Strâmtura, Bouț ș.a., cu legende concise, dar
astăzi, condusă de prof. Gheorghe Opriș), acum care conțin date suficiente pentru ca cititorul să-
ea este pluricentrică, cu asociații culturale și în și facă o idee despre conținutul imaginii.
Valoarea albumului rezidă în informațiile
alte locuri. În Apșa de Jos, spre exemplu, a luat pe care le oferă. E o istorie în imagini a satelor
ființă Uniunea Regională „Dacia” a Românilor românești care se luptă să supraviețuiască pe
din Transcarpatia, condusă de harnicul doctor malul drept al Tisei. Albumul include și fotografii
apșan Ion M. Botoș. Fenomenul nu e nou. Și cu mari personalități pe care le-a dat această
în Bucovina nordică, Societatea „Mihai Emi- zonă ținută vreme îndelungată în deplină izolare
nescu”, unică la răspântia celor două decenii, a de Maramureștul românesc de dincolo de Tisa.
fost urmată de Uniunea interregională „Comuni- Iată două nume de rezonanță: Mihai Pop, reputat
tatea românească din Ucraina” cu sediul la Hli- folclorist și etnolog, și Victor Marina, cunoscut
boca, sau mai nou, de Centrul Cultural Român diplomat. Din album aflăm cine a fost preot în
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, nemaivor- diverse perioade în aceste sate (preotul Bilețchi,
bind de societățile specializate pe domenii, ca bucovinean de origine, apare în mai multe
„Aron Pumnul” (școala), Societatea Scriitorilor fotografii), cine a fost învățător sau profesor
(unii veniți din lumea largă, prin repartiție de la
Români, Societatea Jurnaliștilor Independenți, universități), cine a fost președinte de colhoz,
„Golgota” ș.a. Lucrul acesta este absolut normal. secretar de partid, cine a fost deportat sau
Or, unde există emulație, acolo apare și valoare. condamnat la temniță grea în procesul „Cernișca”
Doctorul Ion Botoș este unul dintre cei mai (nu-i cunoaștem datele, dar ne dăm seama că s-ar
activi lideri ai românilor din Transcarpatia: putea scrie o carte despre el), vedem cât s-a mai
editează o revistă, a deschis un muzeu etnografic, păstrat din portul popular în anii de după război,
organizează simpozioane, scoate cărți, albumuri, ce construcții (primării, școli, poduri) s-au făcut,
reviste. Bineînțeles, nu în nume propriu, ci descoperim cutume ce țin de istoria locurilor
ca președinte al Uniunii pe care o conduce. (măsura, la stâna de la Strâmtura; întâlnirile „în
E și foarte perseverent. Nu se lasă dezamăgit prund”, la Apsa de Jos). Multe din fotografiile
când i se resping proiectele. Luptă până la reproduse aparțin autorului, dar sunt și destule
capăt. Și izbândește aproape de fiecare dată. poze din arhive particulare de dincoace și de
Această calitate este deosebit de prețioasă la un dincolo de apa despărțitoare (Smaranda Navratil
conducător. Societatea civilă românească are din Sighet, Petruș din Lvov, Ruxandra Pop din
nevoie acum mai mult decât oricând de lideri- București, Corina Gheorghiu din Satu Mare ș.a).
locomotivă, pretutindeni, nu doar în Trancarpatia. Albumul e structurat caleidoscopic. Ar fi fost
Revista noastră a publicat în 2015 un articol poate mai utilă sistematizarea fotografiilor pe
despre Muzeul privat al doctorului Botoș. perioade istorice. Și calitatea reproducerilor lasă
Acum vom prezenta o carte pe care domnia uneori de dorit. Dar pentru aceasta e nevoie și de
sa a îngrijit-o: „Românii din dreapta Tisei în un suport financiar mai consistent.
imagini vechi” (Sighetu Marmației, 2014). Ștefan HOSTIUC
Fără să aibă pretenția unui album de protocol,

34 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Personalităti bucovinene

Arcadie MOISEI

Geologul Vladimir Negruță


și noile metode de cercetare
a istoriei pământului

„Trebuie să ai conștiința organizării vieții, să înveți completată substanțial în cei 20 ani care s-au
să fii fericit, căci viața are un capăt. Înțelegerea acestei scurs de la întâlnirea noastră din 1997. Voi
realități, se pare că e cel mai important lucrul pentru consemna aici cele mai importante titluri și
care trăim.” funcții pe care le-a avut: doctor abilitat în științe
Vladimir Negruță geo-mineralogice, membru titular al Academiei
de Științe Naturale din Federația Rusă și șef

E ram copil când am auzit-o pe mama vor-


bind despre Vladimir Negruță. Ea fuse-
se colegă de clasă cu el în anii de după război.
al Comisiei pentru Precambrianul inferior,
profesor al Universităților din Murmansk și
Sankt Petersburg, fondator și șef al Catedrei
Cu timpul, chipul lui Negruță capătă proporții de Precambrian (prima din lume), autor a peste
legendare în imaginația mea. Încep să mi-l în- 400 lucrări științifice (publicate în Rusia, SUA,
chipui ca pe un om extraordinar care, prin mun- Anglia, Algeria, Finlanda, Norvegia), inclusiv
că proprie, a ajuns o celebritate. Satul se mân- 30 de monografii, participant la peste o mie
drea cu el. Uneori îl vedeam trecând pe lângă de expediții în Rusia și în alte țări, lucrător
poarta noastră, în drum spre casa părintească, emerit al științei și tehnicii din Federația Rusă.
pe când îi mai trăiau părinții. Câte odată, intra Stratigrafia Precambrianului (prima eră din
și pe la noi, căci tatăl meu îi fusese învățător. istoria Pământului) pe care a elaborat-o timp
În semn de recunoștință, i-a dăruit, în 1966, au- de mai mulți ani este înregistrată de Academia
toreferatul tezei sale de doctor în geologie sau, de Științe a Rusiei și acceptată de geologii
cum se spunea pe atunci, de candidat în științe din întreaga lume. Specialist în domeniul
geologice. sedimentologiei, stratigrafiei, paleogeografiei,
Eram curios să aflu mai multe lucruri despre paleogeodinamicii și paleometalogeneticii
el și aș fi vrut să am prilejul să stau măcar o Precambrianului. În 2001, este decorat cu
dată de vorbă cu el. Abia în 1997 mi-a surâs medalia de aur „A.P. Karpinski” a Academiei de
acest noroc. Am făcut un interviu cu el, pentru Științe din Rusia, iar în 2010, Universitatea din
săptămânalul „Concordia”. Mi-a scris de la St. Cambridge îi conferă titlul onorific «Geologul
Petersburg că i-a plăcut discuția pe care a avut-o anului», cea mai prestigioasă distincție a
cu mine și mi-a mulțumit încă odată pentru geologilor din întreaga lume.
interviu.
Elevii nu veneau la clasă, fiindu-le frică să
Un tărăsăuțean, fondatorul primei nu fie ridicați și duși la Donbas
din lume catedre de precambrian
Fiu de țărani basarabeni, Vladimir Negruță
M-au impresionat titlurile științifice și s-a născut în comuna Tărăsăuți, la 7 februarie
numărul de lucrări pe care le publicase până 1934. Părinții lui aveau practic același nume,
atunci. Era ceva fascinant pentru un tărăsăuțean. tatăl Zinovie, iar mama Zinovia. Locuiau în
Acum, după șase ani de la trecerea sa la cele cotul Putreda. În sat, lui Zinovie toată lumea îi
veșnice, constat că atât numărul titlurilor zicea „Zânul lui Sava” sau, în pronunția locală
academice și al funcțiilor deținute în diverse ușor fracturată, „Zăn’ a l’ Sava”. În timpul so-
instituții științifice, cât și bibliografia sa a fost vieticilor, fusese un timp primar. Mi-aduc

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 35


Personalităti bucovinene

aminte că a fost și șef de brigadă în colhoz. Tărăsăuți, 1947. Foametea provocată.


Avea trei copii, feciorul Vladimir și două fete, 970 de suflete moarte
Zina și Lidia. Băiatul învăța bine la școală, îi era În 1946-1947 a venit foametea. Anul
dragă cartea. Primele două clase le-a făcut până 1946 fusese secetos și pământul a rodit puțin.
la venirea rușilor, în 1944, la școala «cea mare» Secaseră și fântânile. Dar principala cauză a
(construită în 1891). Acolo erau învățători buni foametei au constituit-o achizițiile forțate de
și exigenți. Școala românească dădea elevilor produse agricole de la țărani. De fapt, acestea
cunoștințe temeinice. Anul de învățământ nici nu puteau fi numite „achiziții”, câtă
1943/44 a rămas neîncheiat, frontul se apropia vreme statul mătura podurile caselor fără să
de sat, armata română bătea în retragere și plătească nicio copeică. În limbaj oficial, acest
învățătorii s-au refugiat peste Prut. Dar în jaf se numea „livrarea către stat a surplusurilor
toamnă, școala și-a reluat cursurile. Pentru că de produse agricole”. În realitate, aceste
era timp de război, copii de școală nu se prea „surplusuri” reprezentau strictul necesar al
găseau prin sat. Elevii care terminaseră primele țăranilor, cu care aceștia se pregăteau să intre
două clase „la români” fuseseră adunați într-o în iarnă. Tabloul era dezolant. Un fost soldat,
singură clasă. Vladimir cu încă vreo 10 copii Vladimir Toacă, își amintește cum, întorcându-
fuseseră trecuți în clasa a treia. se rănit de pe front, după ce petrecuse câteva
Școala se afla într-o situație materială luni într-un lazaret militar, văzu cu ochii săi
deplorabilă. Din informațiile făcute publice cum slugoii puterii sovietice scoteau din casa
la 8 octombrie 1944 de către Secția Școli a părinților ultimii 2 saci de făină și 4 saci de
Comitetului regional al Partidului Comunist grâu, lăsându-i să moară de foame. În acele
(bolșevic) al Ucrainei, aflăm că școlile din timpuri groaznice, dacă un om avea 2 vaci, i se
regiune au fost pregătite pentru începutul lua una la stat. Un sătean mai în vârstă, Nicolae
anului de învățământ cu puterile proprii de Nucă, își aduce aminte cu groază de volumul
către învățători, elevi și părinți. Deși fuseseră livrărilor obligatorii către stat în anii foametei
aprovizionate cu lemne și cărbuni, în clase de după război: 44 kg de carne, 90 ouă, 1 kg
era cam friguț. Materialul didactic lipsea. Nu lână de la fiecare oaie, pielea oricărui porc tăiat.
existau manuale, hărți geografice; de hărți de Oamenii erau forțați să semneze un împrumut
istorie nici vorbă nu putea fi, că frontierele de bani pentru stat pe un termen de 20 de ani. Li
țărilor erau încă sub semn de întrebare. Se se dădea în schimb niște hârtii, numite obligații,
anunțau timpuri grele. Despre dificultățile care la data când au fost stinse nu valorau
acelor vremuri aflăm din amintirile practic nimic. Dar adevăratul infern a venit în
învățătoarei Valentina Ungurean, veterană casele oamenilor în timpul iernii. După ce și-au
a învățământului public, lucrător emerit al terminat rezervele mizere de produse, oamenii
învățământului din Ucraina: „Au fost timpuri au început să sufere de subnutriție. Inaniția
tare grele. Nu aveam manuale, nu aveam ducea la distrofie. Numărul morților creștea
caiete. Scriam pe foi răzlețe, le coseam cu văzând cu ochii. Erau înmormântați câte 2-3
grijă, le înveleam în ziare, iar deasupra lipeam oameni pe zi, ba uneori și câte 5-7. Într-o zi au
etichete pe care treceam denumirea materiei dus la groapă 12 persoane. De tot în sat au murit
și numele elevului. Scriam numai cu creionul, de foame și epidemii circa 970 de oameni. Ca
ușurel, ca, după ce terminam caietul, să putem să nu moară chiar toată lumea, în sat s-a deschis
șterge cu guma cele scrise și s-o luăm de la o cantină în care erau hrăniți pe gratis copiii
capăt.” orfani. O porție de mâncare însemna 100 gr de
Unii copii nu umblau la școală, fiind opriți pâine și o ciorbă în care plutea un bob de fasole,
de părinți pentru a îngriji de gospodărie. Dar o foiță de varză sau un cubuleț de cartof. Atât. O
cei mai mulți dintre ei nu veneau la clasă cantină asemănătoare funcționa și la școală.
pentru că se temeau să nu fie ridicați și duși cu
sila în Donbas. Școlile din rețeaua FZO, care Absolvent al școlii moldovenești nr. 2
funcționau acolo pe lângă minele de cărbuni din Noua Suliță, azi ucrainizată
și care pregăteau mineri, duceau lipsă acută de În 1949 opt adolescenți, printre care și
elevi. Vladimir Negruță, au absolvit Școala generală

36 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Personalităti bucovinene

de 7 clase din Tărăsăuți. Vladimir și-a Din iulie 1957, după absolvirea cu mențiune
continuat studiile la Școala medie generală a Universității leningrădene, Vlad se angajează
nr.2 („moldovenească”) din Noua Suliță. În și pleacă într-o expediție nordică organizată
1952, Volodea (așa-i ziceau colegii de clasă) de Ministerul Geologiei. În această expediție
absolvă școala medie și pleacă la Chișinău, se va afla până în 1963. Caută zăcăminte de
unde se înscrie la Facultatea de geologie a aur și uraniu în Carelia, Peninsula Cola și
Universității de Stat. Dragostea de carte, dar toată regiunea de nord-vest a URSS. În 1963,
și romantismul insuflat de literatura ce se scria revista „Sovetskaia gheologhia” (Geologia
în acele timpuri, au trezit în sufletul fiului de sovietică) publică primul studiu științific al lui
plugar dorința de a îmbrățișa o meserie atât Vladimir Negruță. Tânărul autor ia în dezbatere
de îndepărtată de interesele consătenilor săi, proterozoicul carelian. Studiul este tradus
cum era geologia. Inițial el nu se vedea viitor imediat în engleză și publicat în SUA. Sosesc
om de știință, gârbovit deasupra hârțoagelor, recenzii pozitive din Canada și Finlanda. Pe
buchisind prin cărți în semiîntunericul unei timpurile de atunci, acest lucru era ieșit din
chilioare de schimnic. Visa să facă importante comun. În 1967, Vladimir Negruță își susține
descoperii pe plaiuri îndepărtate, era gata să teza de doctor (candidat) în științe geologice.
exploreze zăcăminte subterane, în condiții Esența lucrării consta în elaborarea unei noi
extreme. Dar când era student în anul trei, stratigrafii regionale a precambrianului. Inițial,
facultatea de geologie din Chișinău s-a închis și metodologia de cercetare și analizele practice,
el a fost silit să părăsească Moldova. Totuși, ca aplicate de tânărul om de știință în lucrările
student, Vladimir Negruță a putut opta pentru sale au stârnit critici vehemente din partea
orice universitate din Uniunea Sovietică. Și majorității specialiștilor în domeniu. Dar nu
el a ales Universitatea din Leningrad. Vara, în a trebuit să treacă prea mult timp ca aceiași
timpul practicii de teren, studentul Negruță specialiști să laude opiniile pe care adineaori
pleacă, cu grupa sa studențească, în munții Altai le criticaseră. Numele lui Vladimir Negruță
unde, pe platoul Kuznețki Alatau, o întâlnește devine tot mai cunoscut în lumea științifică.
pe Tamara Kondratieva, o studentă-geolog Expediția din Algeria. Evaluarea
din Leningrad. În toamna aceluiași an cei doi factorilor cosmici în geologie
tineri se căsătoresc. Tamara a fost iubirea vieții
lui. Ambii geologi împătimiți, au lucrat în În perioada 1968-1972, Vladimir Negruță
cercetare împreună, au scris împreună studii conduce o expediție geologică în Algeria.
și monografii, au dat viață la două fiice: Ileana Expediția din nordul Africii îi oferă savantului
și Aurica. În îndepărtata Rusie, să pui nume geolog Vladimir Negruță o experiență unică.
românești copiilor tăi era un semn de mare iubire Cunoașterea nemijlocită a zonei tectonice de
de neam. Vladimir a trăit toată viața cu nostalgia articulare a marginii de nord a plăcii africane și a
după locul său de baștină. Într-un fel, cercetând centurii cutate meridionale de avansare, îi oferă
platourile siberiene, Vladimir Negruță pășește o nouă perspectivă de rezolvare a problemei
pe urmele compatriotului Nicolae Milescu, privind structurarea scutului Baltic, problemă
spătarul savant al lui Dimitrie Cantemir, trimis care l-a frământat întreaga viață. Numai după
de Petru I în prima expediție rusească în China. expediția din Algeria, el a înțeles în profunzime
„Aceste locuri ale Eniseiului, – scria din Siberia importanța raporturilor dintre elementele de
Milescu Spătarul, – sunt de altfel minunate rang variat ale structurii Pământului, dintre
foarte. Îmi amintesc Țara Moldovei, și râul procesele exo- și endogene, astfel încât să poată
Enisei e asemănător cu Dunărea. E un râu mare evalua în mod real rolul factorilor cosmici în
cu înfățișare voioasă». E o observație făcută de geologie.
un om plecat pentru totdeauna de acasă, dar care În 1982, Vladimir Negruță își susține cu
nu poate uita frumusețile țării sale, păstrându-le brio teza de doctor în științe geo-mineralogice.
mereu ca termen de comparație. La Institutul geologic al Centrului Științific
din Peninsula Cola al Academiei de Științe
Noua stratigrafie a precambrianului, luată din Rusia, el conduce Secția «Stratigrafia
în furci în URSS și ridicată în slăvi în SUA Precambianului», prima și unică în lume.

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 37


Personalităti bucovinene

«Suntem primii în cercetarea celei mai vechi și Or, această pendulă galactică e cel mai
mai întinse perioade de existență a Pământului. minunat cronometru. Bazele calendarului
Din cele 4 miliarde 820 milioane de ani de geocronologic au fost puse, „programul
existență a Pământului, circa 4 miliarde aparțin cuplului Negruță» nu e o utopie!”
perioadei precambriene», - spunea savantul Spre finele anului 2000, moare Tamara,
geolog în interviul acordat săptămânalului soția lui Vlad. Moartea soției, pe care a
„Concordia” al românilor din Ucraina. „Am iubit-o foarte mult și care i-a fost deopotrivă
înțeles că sunteți fascinat de lumea ideilor noi, colegă și discipol, e un șoc pentru el. Viața
moderne. Sper că în viitor ele vor dobândi aproape că își pierde sensul. Rămân doar
recunoașterea mondială. Vă rog să le expuneți amintirile și geologia, iar ele toate se asociază
pe scurt.” La această întrebare, pe care i-am, cu Tamara. În 2002, academicianul publică
formulat-o în 1997, ilustrul meu consătean o carte de memorii, Calea iubirii. Povestire
mi-a răspuns: „Preocupările mele științifice autobiografică, semnată de cei doi soți. E un
sunt orientate spre studierea perioadei roman al dragostei pentru familie și profesie.”
precambriene. Fac o sinteză a științelor Două iubiri: Bucovina și Carelia,
geologice, chimice, biologice, astronomice regiuni cu o soartă similară
și astrofizice. Cercetările mele de mai mulți
ani m-au condus la concluzia că toată istoria Din ce în ce mai bolnav de inimă, profesorul
geologică a Terrei noastre e împărțită în cinci continuă să-și îndeplinească îndatoririle de
megacicluri egale. Dezvoltarea are loc sub serviciu până la ultima suflare, să organizeze
formă de spirală, repetându-se mereu la un conferințe internaționale consacrate studiului
nivel superior. Totodată, funcționează constant perioadei precambriene a Pământului. La 2
principiul dezvoltării de la simplu la compus, februarie 2011, Vladimir Negruță trece în lumea
de la inferior la superior. În fiecare megaciclu celor drepți. E înmormântat la cimitirul Sf.
are loc o mărire (dilatare) a Pământului (care Serafim de Sarov („Serafimovscoe kladbișce”)
e cea mai favorabilă perioadă a sa), după care din St. Petersburg, alături de neprețuita sa soție,
urmează o contractare, apoi totul se repetă. Tamara, născută în acest oraș.
Aceste procese se «înregistrează» în scoarța În încheierea interviului solicitat cu
terestră, și noi acum o putem «citi». Durata paisprezece ani în urmă, l-am întrebat despre
unui megaciclu este egală cu timpul unei rotații planurile de viitor. Mi-a răspuns: „În viitor,
depline a galacticii, constituind ceva mai mult visez să scriu o carte cu caracter filozofic,
de un miliard de ani. Consultând înregistrările pe care s-o numesc Omenirea privită de
imprimate pe «pelicula» scoarței terestre, un geolog.” Din păcate, această carte n-a
astronomii pot să-și verifice ipotezele privind mai văzut lumina tiparului. Dar cum toată
istoria Universului. Putem da și pronosticuri, viața și munca celui care ar fi putut să-i fie
desigur, în limitele a milioane de ani.” autor au fost dedicate studiului geologiei
din perspectiva istoriei umanității, opera
Calendarul geocronologic. Programul
științifică pe care el ne-a lăsat-o ca moștenire
cuplului Negruță nu e o utopie.
ne oferă o perspectivă de lectură, deopotrivă
Un mare teoretician al geologiei, A. geologică și metafizică, extraordinară și un
Kulincovici, om de știință din Kiev, adept al răspuns convingător la întrebarea filozofică pe
unei abordării neconvenționale a fenomenului care adolescentul Vlad Negruță și-o punea în
formării planetei noastre, coleg de breaslă tinerețe, alegând geologia ca o cale de urmat
și prieten bun de familie cu soții Negruță, în viață și schimbând primăverile Bucovinei
face o teorie a „cuplului Negruță”, dându-i o sale dragi cu iernile viforoase ale îndepărtatei
conotație cosmică: «În zborul său, Pământul Carelii (ambele parcelate de sovietici), unde
străpunge centura de radiație. Se «scaldă» rocile precambriene stau amestecate cu
în această zonă, ba intrând, ba ieșind din osemintele atâtor basarabeni și bucovineni,
ea. Astea sunt perioadele Precambrianului. mânați spre acele locuri nu de elanul visului
Mișcările Sistemului Solar, perpendiculare romantic, ci de biciul letal al deportărilor
pe planul galactic, sunt strict periodice. staliniste.

38 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Periodice bucovinene

Vasile I. SCHIPOR

„Analele Bucovinei”,
periodic științific semestrial
al Institutului „Bucovina”
al Academiei Române
Societatea pentru Cultura acestea, se adoptă hotărârea de a se tipări o
și Literatura Română în Bucovina, publicaţie proprie, „Analele Bucovinei”, care,
ctitor al Centrului de Studii „Bucovina” prin structură, să abordeze domeniile vizate prin
proiectul Enciclopediei generale a Bucovinei,

Î n urma unor demersuri stăruitoare, la 6


septembrie 1992, la Rădăuţi, în adunarea
solemnă a Societăţii pentru Cultură se înfiinţea-
publicând, cu prioritate, lucrări cu caracter
monografic, la nivelul exigenţelor publicisticii
ştiinţifice academice contemporane şi fără a
ză Centrul de Studii „Bucovina”. Personalităţi neglija orizontul de aşteptare al utilizatorilor din
ale vieţii cultural-ştiinţifice româneşti prezen- Bucovina şi originari de aici, provincie privită
te la acest eveniment, acad. Vladimir Trebici, programatic în întregul ei istoric.
acad. Radu Grigorovici, acad. Cristofor I. Si- „Analele Bucovinei” apar în 1994 sub egida
mionescu, prof. dr. ing. Emanuel Diaconescu, Editurii Academiei Române şi se tipăresc la
m.c. al Academiei Române, Alexandrina Cer- Bucureşti. Sub aceeaşi egidă periodicul apare
nov, m.o. al Academiei Române, prof. univ. dr. şi astăzi. De format 17 x 24 cm, publicația are
Mihai Iacobescu, Gavril Irimescu, Emil Satco, o apariţie semestrială şi un număr variabil de
Nicolae Cârlan, Mihai Patraş, Daniel Catargiu, pagini. Primul tom are 234 p., începând din
prefectul judeţului Suceava, Constantin So- anul 2000 periodicul apare, în general, cu peste
froni, preşedintele Consiliului Judeţean Sucea- 300 de pagini. În 2006, 2007 şi 2008, câteva
va, evidenţiază, potrivit Procesului-verbal de numere apar cu peste 400 de pagini, iar din
constituire, importanţa momentului şi rosturile 2009 numărul de pagini i se limează strict la
instituţiei care se ctitoreşte, nutrind convingerea 350 pentru fiecare tom.
că „ceea ce se dezvoltă în mod organic are viaţă
lungă”. Rostul instituţiei, aşezate sub patrona- „O alternativă românească
jul Academiei Române, este „de a umple un gol autorizată în dialogul privind
foarte mare, de o generaţie şi ceva” în istorio- istoria şi cultura Bucovinei”
grafia contemporană, „să adune toate forţele din
zonă, să determine un dialog cu istoricii de la În colegiul de redacţie al celui dintâi
Cernăuţi şi Augsburg”, să promoveze valorile număr se află: acad. Radu Grigorovici, acad.
culturii şi civilizaţiei de aici, respectând adevă- Ştefan Ştefănescu, acad. Vladimir Trebici,
rul prin cercetări fundamentale, concepute într- acad. Gheorghe Platon, Liviu Ionesi, m.c. al
o viziune nouă, modernă. Academiei Române, Radu Economu, Marian
Încă din anul înfiinţării sale, Centrul de Olaru. Redactor-şef: Dimitrie Vatamaniuc.
Studii „Bucovina” preia proiectul Enciclopediei Secretar de redacţie: Vasile Schipor. Colegiul
generale a Bucovinei, elaborat în 1990 şi de redacţie de astăzi: acad. Ştefan Ştefănescu,
propus public, la Suceava, în 23 martie 1991, Dorin Ieşan, m.o. al Academiei Române, Mihai
de către academicianul Vladimir Trebici. Timp Iacobescu, Ştefan Purici, Ortfried Kotzian,
de aproape doi ani (1992–1993), eforturile Mihai-Ştefan Ceauşu, Marian Olaru. Redactor-
Centrului de Studii „Bucovina”, subîncadrat, şef: D. Vatamaniuc, m.o. al Academiei Române.
nu dau rezultate în această direcţie. În condiţiile Secretar de redacţie: Vasile I. Schipor.

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 39


Periodice bucovinene

Articolul-program este semnat de acad. Secţiunile sale propriu-zise sunt: Editorial;


Gheorghe Platon şi se intitulează Argument Evocări; Viaţa politică, culturală, literară şi ar-
(anul I, nr. 1, ianuarie–iunie 1994, p. 5–6). Ca tistică; Istorie, demografie, toponimie, onomas-
document al epocii care l-a produs şi al unei tică, statistică; Folclor. Etnografie. Arhitectură;
generaţii însufleţite de „mari idei”, acesta Ştiinţelor naturii; Opinii; Documentar; Cărţi.
surprinde, din perspectiva integratoare a istoriei Reviste; Cronică; Aniversări; In memoriam. În
naţionale, importanţa proiectului patronat de cadrul acestora, periodicul publică studii, arti-
Academia Română. Continuând „prestigioasele cole, documentare, cronici şi recenzii pe o te-
publicaţii care au precedat-o”, „Analele matică diversă: scriitori, filosofi, compozitori,
Bucovinei” îşi propun să fie „un instrument profesori, ierarhi, învăţători, oameni politici,
pentru împlinirea nobilelor obiective ale instituţii, ideologie literară, literatură, muzică,
promovării şi răspândirii culturii naţionale; să învăţământ, biserică, presă, procese social-poli-
reprezinte o alternativă românească autorizată tice etc., semnate de autori din generaţii diferi-
în dialogul, de mult deschis, privind istoria te şi afirmaţi în domenii urmărite programatic.
şi cultura Bucovinei”, străduindu-se să dea Unele dintre eboşele publicate, mai întâi aici,
expresie „sufletului românesc dintotdeauna” şi formează substanţa unor studii şi monogra-
ridicând „conştiinţele noastre, ale tuturora, la fii ample ce se publică, după 1996, în Colecţia
nivelul unor mari idei”. „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monogra-
Cu modificări în colegiul de redacţie şi fii”, în cadrul căreia s-au tipărit până acum 44
îmbunătăţiri de structură, „Analele Bucovinei” de lucrări.
se ocupă de problemele Bucovinei istorice sub
toate aspectele: viaţă politică, literară, culturală Ediții omagiale și jubiliare
şi artistică, istorie, demografie, toponimie,
onomastică, statistică, etnografie şi folclor, Câteva numere din „Analele Bucovinei”
ştiinţe naturale. Prin caracterul enciclopedic sunt omagiale, închinate unor personalităţi ale
şi prin aria de cercetare, „Analele Bucovinei” istoriei şi culturii noastre: Gheorghe Løvendal
ocupă un loc singular atât între publicaţiile (IV, 2, 1997), Ciprian Porumbescu (X, 1,
periodice ale Academiei Române cât şi în rândul 2003), Ştefan cel Mare (XI, 1, 2004). Un număr
publicaţiilor ştiinţifice din Bucovina şi străine, special, IV, 3, 1997, publică în limbile română,
ce apar astăzi. germană şi ucraineană documentele conferinţei
ştiinţifice internaţionale din 1996, fără să
Editorialiști, secțiuni, tematici. respecte structura adoptată în 1994. Tomul
Colecţia „Enciclopedia Bucovinei XVII, nr. 1 (34), [ianuarie–decembrie] 2010,
în studii şi monografii” 356 p., este, de asemenea, un număr  special,
reunind documentele Conferinţei ştiinţifice
De-a lungul celor douăzeci și trei de ani de internaţionale „Identitate şi multiculturalitate
apariţie neîntreruptă, editorialele sunt semnate în Bucovina istorică. Convergenţe culturale”,
aici de mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice Rădăuţi, 1–3 octombrie 2009. Tomul XVIII,
din România: academicienii Radu Grigorovici, nr. 1 (36), [ianuarie–iunie] 2011, este un tom
Gheorghe Platon, Vladimir Trebici, Ştefan omagial, închinat academicianului Radu
Ştefănescu, Gheorghe Mihailă, Valeriu D. Grigorovici (1911–2008), director fondator al
Cotea, Răzvan Theodorescu, Ioan-Iovitz Institutului „Bucovina”, la centenarul naşterii
Popescu, D. Vatamaniuc (Bucureşti), Ioan- sale, iar tomul XXII, 2 (45), 2015, este unul
Aurel Pop (Cluj-Napoca), Miha; personalităţi aniversar, închinat lui D. Vatamaniuc, m.o. al
ale vieţii ştiinţifice de peste hotare: dr. Ortfried Academiei Române, la împlinirea a 95 de ani
Kotzian (München, Augsburg); personalităţi de la naşterea sa. Tomurile XXIII, nr. 1 (46),
ale vieţii ştiinţifice din România: Mihai-Ștefan [ianuarie–iunie] și XXVIII, nr. 2 (47), [iulie–
Ceaușu (Iași) și din Bucovina: prof. univ. dr. decembrie] 2016 sunt aniversare, consacrate
Mihai Iacobescu (Suceava); cercetători ai împlinirii a 150 de ani de la înființarea
Institutului „Bucovina”: Marian Olaru, Ştefan Societății Literare Române (1 aprilie 1866),
Purici, Vasile I. Schipor. devenită Societatea Academică Română (1

40 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Periodice bucovinene

august 1867), apărând amândouă sub deviza culturale şi de recesiune a resurselor, elaborate
Academia Română – 150 de ani în serviciul și pregătite pentru tipar într-un orăşel modest,
națiunii. Amândouă tomurile din 2017, XXIV, departe de marile biblioteci şi arhive, „Analele
nr. 1 (48), [ianuarie–iunie] și XXIV, nr. 2 Bucovinei”, prin fiecare din tomurile sale ce
(49), [iulie–decembrie], sunt, de asemenea, apar an de an cu regularitate, oferă, în primul
aniversare, marcând împlinirea a 25 de ani de rând bucovinenilor risipiţi astăzi în mai multe
viață academică la Rădăuți. ţări şi pe mai multe continente, un exemplu
În 2002 şi 2012, la împlinirea a zece ani, de valorificare şi promovare a valorilor de
respectiv, a douăzeci de ani de la înfiinţarea patrimoniu naţional-european, susţinut printr-o
instituţiei, „Analele Bucovinei” apar cu tenacitate elegantă şi o distinsă modestie
un număr special, retrospectiv, oferind (Adrian Cioroianu, 2002).
utilizatorului interesat de cercetarea problemelor Fiind o publicaţie cu caracter strict ştiinţific,
Bucovinei un instrument de lucru folositor. „Analele Bucovinei” nu participă la polemicile
Sumarul acestora cuprinde un Editorial (D. cu caracter politic şi de altă natură, încercând să
Vatamaniuc, Centrul de Studii „Bucovina” se menţină pe linia adoptată încă de la înfiinţare,
la un deceniu de activitate; D. Vatamaniuc, dar promovând, cu toate acestea, spiritul critic,
Institutul ,,Bucovina” al Academiei Române în tradiţia de prestigiu a presei academice
la 20 de ani de activitate şi periodicul său şi a culturii din România, cu discernământ,
,,Analele Bucovinei”); Nota redacţiei; Argument moderaţie şi în mod constructiv, urmărind
(retipărirea articolului-program din tomul I, nr. exclusiv promovarea valorilor de patrimoniu
1, 1994); Editoriale 1994–2002; Editoriale naţional şi european ale Bucovinei istorice
2003–2012; Opinii 1994–2002; Opinii 2003– şi emanciparea discursului istoriografic al
2012; Bibliografia tematică a revistei ,,Analele periodicului.
Bucovinei” pe anii 1994–2002; Bibliografia În peisajul publicisticii ştiinţifice din Româ-
tematică a revistei ,,Analele Bucovinei” pe nia şi de peste hotare, „Analele Bucovinei” au o
anii 2003–2012; Sumare 1994–2002; Sumare prezenţă tot mai vizibilă, bucurându-se de o pri-
2003–2012; Numere speciale; Lista ilustraţiilor mire bună, exprimată, între alţii, de Alexandru
apărute pe prima copertă a fiecărui număr; Zub (2002, 2005), Ştefan Ştefănescu (2006),
Indice de autori. Mihai-Ştefan Ceauşu (2009), Alexandrina Cer-
nov (2014), Ion Popescu-Sireteanu (2016). În
Statistici și aprecieri comunitatea cultural-științifică din Bucovina,
periodicul este răsplătit cu Premiul pentru peri-
De-a lungul celor douăzeci și trei de ani odice științifice acordat de Fundația Culturală a
de activitate neîntreruptă, în paginile celor 49 Bucovinei (2005, 2014).
de tomuri ale periodicului, dintre care 47 sunt La împlinirea a douăzeci și trei de ani de
tipărite până la această dată, alături de ctitori apariție neîntreruptă în comunitatea ştiinţifică
şi îndrumători – academicieni şi profesori din Bucovina, moment favorabil pentru un nou
universitari din ţară, publică cercetători, bilanţ de parcurs, redacţia periodicului „Analele
profesori, învăţători, preoţi, muzeografi, Bucovinei” priveşte cu încredere spre viitor,
arhivişti, din multe localităţi ale Bucovinei şi fascinată de mirajul orizonturilor științifice
din ţară, de la Cernăuţi şi din Basarabia, din mai largi şi ale idealurilor înalte, încercând să-
Occident. şi fructifice cu înțelepciune experienţa şi să-şi
Prin oferta sa, periodicul „Analele apropie capabilităţile de exigenţele competiţiei
Bucovinei” se adresează nu doar specialiștilor, naţionale şi internaţionale în cercetarea
ci și unui public mai larg, interesat încă de științifică sistematică privind destinul acestei
istorie, furnizându-i elemente (date, informaţii, străvechi provincii din spațiul romanității est-
modele de interpretare) necesare în construirea europene.
propriei strategii de cunoaştere, precum şi
repere în deprinderea ştiinţei de a înţelege
prezentul şi de a-şi construi viitorul. Într-o
perioada anevoioasă, de schimbare a paradigmei

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 41


Reviste cernăutene

Alis NICULICĂ

„Junimea literară”,
revista scriitorilor din Bucovina interbelică (III)

Darul lui Vlahuță, și istoria sa citirii în plen a scrisorii primite de la Vlahuţă

Î
„mulţi din membrii comitetului aveau lacrimi
n paginile revistei se regăsesc numeroase
în ochi, atât de înălţător era momentul”. Tabloul
relatări despre manifestările diverse cu ca-
a ajuns în colecţia de artă a Societăţii pentru
racter cultural, care se petrec în Bucovina sau
Cultură şi acolo a rămas până în nefericitul
în restul spaţiului românesc. Legăturile de suflet
an 1944. În faţa şuvoiului trupelor sovietice
stabilite între românii aflaţi sub stăpânire stră-
care se revărsau peste pământul românesc, o
ină şi cei din România liberă sunt demonstrate
parte a românilor bucovineni a ales refugiul.
de numeroase gesturi şi acţiuni comune. Unul
Au salvat ce se mai putea salva în căruţe, pe
dintre cele mai emoţionante dintre acestea s-a
cai sau în ultimele garnituri de tren românesc
petrecut la începutul anului 1912. Aflând din
ce părăseau Cernăuţii şi Bucovina. Puţin a fost
revista „Flacăra” de intenţia poetului Al. Vla-
adus în ţară dintre comorile de spirit românesc
huţă de a-şi vinde colecţia de tablouri semnate
ce împodobeau Bucovina. Printre aceste
Nicolae Grigorescu, se ia decizia în cadrul So-
nestemate, se afla şi Păstoriţa lui Grigorescu.
cietăţii pentru cultură de a achiziţiona unul sau
Era ascunsă printre lucrurile personale ale lui
două tablouri. Sextil Puşcariu i-a scris lui Vla-
Leca Morariu. A ajuns la Râmnicu Vâlcea şi a
huţă în numele Societăţii, iar răspunsul primit
rămas acolo până la moartea acestui eminent
de la Vlahuţă a fost publicat în numerele 2 şi 3,
om de cultură bucovinean. Şi de acolo, prin
februarie şi martie 1912 ale „Junimei Literare”:
soţia sa, doamna Octavia Morariu, s-a reîntors
„Iubite Domnule Puşcariu,
în Bucovina şi astăzi este una din comorile
Cel mai însemnat dintre tablourile notate în
Muzeului Bucovinei din Suceava, ca parte a
scrisoarea D-tale e „Păstoriţa” reprodusă pe pag.
donaţiei „Leca Morariu”.
208 din monografia „Grigorescu”. E un dar, pe care
mi l-a făcut Pictorul şi nu poate fi vorba de vânzare. Revista, după zece ani.
Dacă Societatea pentru lit. şi cult. Rom. îşi Un bilanț de George Tofan
are casa ei, în care să poată primi şi păstra cu Redactorii revistei vor realiza, periodic, la
cinste această podoabă a geniului românesc – împlinirea unui număr rotund de ani, rapoarte
vino ş-o ia. despre stadiul în care se află publicaţia, raportat
O dăruiesc fraţilor mei din Bucovina c-o la ceea ce s-a stabilit în 1904 şi ţelurile viitoare.
dragoste şi c-o bucurie de care arare-ori viaţa În editorialul După zece ani1, George Tofan
unui om se învredniceşte.
realizează un bilanţ obiectiv al revistei:
–S-o stăpâniţi sănătoşi! Sufletele noastre
„Am căutat să restabilim legătura culturală cu
se vor întâlni adesea, în tăcere de taină mare,
celelalte părţi ale neamului nostru, deşteptând
pe frumuseţea asta de plaiu, în mijlocul căruia
în cetitorii noştri din Bucovina dragostea şi
Păstoriţa ce toarce, îndoit simbol al aşezării
interesul pentru tot ce-i românesc, literatură,
noastre, pare o zână a pământului românesc.
ştiinţă, muncă culturală şi, cine cunoaşte
Şi astfel încă o dată se adevereşte vorba din
împrejurările de la noi, va şti că aceasta nu era
bătrâni, că „dar din dar se face raiu”.
lucru uşor, trezind în Românii din celelalte ţări
O frăţească strângere de mână şi s-auzim de bine. interesul pentru o frântură a neamului, care nu
14 Fevr. 1912 Al. Vlahuţă” merită să fie dată uitării”.
Gh. Codreanu mărturiseşte că, în momentul

42 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


Reviste cernăutene

În acelaşi editorial este menţionată frumoasa stat european care, după lichidarea Turciei şi
intenţie de a-i grupa în jurul revistei pe toţi după fixarea noilor limite a statelor balcanice,
condeierii de seamă ai Bucovinei, de la „bărbaţi este nevoit a face politică de expansiune”, intrând
încercaţi” (Simion Florea Marian, Vasile astfel, inevitabil într-un conflict cu interesele
Bumbac, T.V. Ştefanelli, Constantin Morariu, Triplei Alianţei dar şi ale Triplei Înţelegeri. Dacă
Dimitrie Dan, Elena Niculiţă-Voronca, Em. Brăileanu, cu aproape un an şi jumătate înaintea
Grigorovitza, Sextil Puşcariu, Iorgu G. Toma, declanşării primei conflagraţii mondiale, nu
Dionisie Olinescu, V. Marcu – Viena) la „tineri avea nici o îndoială că un conflict militar major
începători” (Gavril Rotică, V. Huţan, Nicu stă să izbucnească, nici în ceea ce priveşte soarta
Dracinschi, Ion Grămadă ş.a.). „Şi din afară, dela României nu avea nici un dubiu: „Am ajuns deci
fraţii din Ardeal şi din România am primit ajutor; la punctul mort în politica României, la punctul
amintim pe d. Nicolae Iorga, M. Sadoveanu, Ana care nu se permite a-i da libertatea de-a hotărî
Conta-Kernbach, Gârleanu, Pavelescu, Farago asupra păcii sau a răsboiului, fără a-şi primejdui
şi alţi mulţi literaţi tineri. […] Şi bărbaţi străini existenţa şi nu ne permite a îngădui posibilitatea
binevoitori ai neamului nostru ca Friedwagner, unei alianţe de ofensivă a României cu un
Weigand au sprijinit intenţiunile noastre”. În stat vecin”. Evenimentele ulterioare aveau să
anii interbelici, pe lista colaboratorilor de seamă demonstreze justeţea gândirii sale.
ai „Junimii Literare” se vor adăuga: Mircea În anul 1914 apar numai 3 numere ale revistei:
Streinul, Traian Chelariu, Vasile Gherasim, unul dublu (nr. 4-5, aprilie şi mai) şi două triple
Barbu Sluşanschi, George Voevidca, Dragoş (1-3, ianuarie, februarie şi martie şi 6, 7 şi 8,
Vitencu, Nicolae Tcaciuc-Albu, Gh. Antonovici, iunie, iulie şi august). În numărul triplu, George
Ilie Grămadă, Iulian Vesper, Teofil Lianu, E. Tofan publică în primele pagini necrologul
Ar. Zaharia, Karolina Şesan (Vera Mora), G. pentru Archiducele Francisc Ferdinand şi ducesa
Nimigean, George Drumur ş.a. Sofia de Hohenberg, asasinaţi la Sarajevo.
„Începând un alt deceniu nu desfăşurăm Tipărirea revistei este suprimată în perioada
un program nou căci cel de acum zece ani e războiului. Colaboratorii ei se împrăştie.
suficient, ci ne propunem să-l urmărim cu Primul număr al „Junimii Literare” interbelice
stăruinţă şi încredere”. apărea în 1923 şi era triplu (ianuarie-martie)
Editorialul se încheia într-o notă de optimism: şi purta subtitlul „Revistă de literatură, artă,
„Alăturând la entusiasmul de acu 10 ani, ce ştiinţă”. Momentele de cumpănă ale războiului
n-a scăzut, esperienţa anilor, noi, încredinţaţi vor fi rememorate de I. Nistor în editorialul
că pornirea noastră de acu zece ani, a fost o său, După 9 ani de zile, publicat târziu, mult
necesitate culturală, şi că e şi azi, intrăm într-un după terminarea războiului. „Cei mai în vârstă
deceniu nou, cu gândul la împlinirea datoriei”. rămaseră acasă ca să mângâie şi să scutească
Anul 1914 avea însă a fi primul şi singurul din populaţiunea ce căzuse pradă ocupaţiunilor
mult aşteptatul „deceniu nou”. Debutul primului duşmane. Alţii erau siliţi să lupte, sub steag
război mondial avea să afecteze grav şi Bucovina. străin, pentru izbânda asupritorilor de ieri.
„Junimea literară” avea să ia o pauză pentru Un grup destul de considerabil de trădători
mulţi, foarte mulţi ani. se strecură peste frontiera bine păzită în ţară,
pentru ca să lupte acolo cu pana şi cu spada,
Norii războiului deasupra „Junimii literare”
alături de fraţii liberi, pentru desrobirea şi
Norii ameninţători ai războiului se ridicau pe întregirea neamului, încătuşat de obezile austro-
cerul Europei. „Junimea literară” publica, pentru maghiare şi ruseşti. Unii dintre ei îi ajutară pe
prima dată, sub semnătura lui Traian Brăileanu, Basarabeni la emanciparea lor naţională, iar alţi
în anul X, nr. 1 şi 2, ianuarie-faur 1913, p. 17-20, tălmăciau crezul românesc celor desnădăjduiţi
o Cronică politică, intitulată: Românii şi criza şi ajunşi în prinsoarea muscălească. […] Şi
europeană. Întrebarea pe care şi-o punea acest când s-a împlinit scriptura, eram adunaţi cu
ilustru sociolog al Bucovinei şi al României în toţii la Cernăuţi, pentru a vota Unirea, cea mult
articolul menţionat era „dacă răsboiul general se aşteptată şi dorită de tot sufletul românesc”.
mai poate evita sau ba”. În analiza sa extrem de
lucidă, Brăileanu remarca rolul micii Românii, Notâ
1. „Junimea Literară”, an IX, nr. 1-3, ianuarie, februarie şi
în orice posibil conflict: „România este singurul martie 1914, p. 3-7.

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 43


File de dicţionar

Mircea IRIMESCU

Bucovineni în universităţi
din Canada, China, Rusia şi
America de Sud

ANDERMANN, Frede- bucură de o copilărie îndestulată în localitatea


rick, 26.09.1930, Cernăuţi. natală. Se stabileşte împreună cu mama sa în
După prima invazie sovietică Viena (1914), unde urmează cursurile secundare
în Bucovina (1940), familia sa şi începe studii de psihologie la universitatea din
se refugiază la Bucureşti, de capitala habsburgică. Ziaristă la Arbeiterzeitung
unde trece în Elveţia, pentru (oficios al PSD-ului austriac). Poetă evreică
a ajunge la Paris. În anul şi activistă sionistă şi comunistă. O parte din
1950 a emigrat în Canada, perioada interbelică o petrece la Moscova (din
stabilindu-se la Montreal. Absolvent al Facultăţii 1934), unde o vreme este angajată la serviciul
de Medicină din Montreal (1957). Profesor de de propagandă al armatei sovietice, apoi este
neurologie şi neurochirurgie la Universitatea profesoară de germană şi franceză şi jurnalistă.
McGill (Montreal, Canada). Specialist în După al doilea război mondial se stabileşte
epilepsie. Preşedinte al Societăţii Canadiene în China (1947). Profesoară de germană la
de Neurologie. Decorat cu Ordinul Canadei Universitatea din Nanjing (1952-1957), apoi la
(2006). Autor sau coautor a numeroase studii de un colegiu universitar din Guangzhou (1957-
neurologie tipărite în reviste şi lucrări colective 1971). Scriitoare de limba germană. Membră
de prestigiu din lumea occidentală. Publicaţii: a Asociaţiei Scriitorilor din Moscova, apoi a
Migraine and Epilepsy, Boston/Londra/ organizaţiei similare din China. Publicaţii: Die
Durban, 1987 (coautor); Chronic Encephalitis Antwort, Moscova, 1939; Wir entscheiden alles,
and Epilepsy, Boston/Londra/Oxford, 1991 Moscova, 1941; Donauballaden, Moscova, 1944;
(coautor); Falls in Epileptic and Non-epileptic Schlachtfeld und Erdball, Moscova, 1944; Der
Seizures During Childhood, Londra/Paris/ Hierte und die Weberin, Rudolstadt, 1951; Das
Roma/Sydney, 1997 (coautor); Epilepsy and Lied von HongKong, Rudolstadt, 1959; Der weite
other Neurological Disorders in Coeliac Disease, Weg, Berlin, 1960.
Londra/Paris/Roma/Sidney (colectiv); Epilepsy CERVATIUC OLARU,
and Movement Disorders, Cambridge/New Andreea, 22.09.1970, Rădăuţi.
York/Port Melbourne, 2002 (colectiv); The Fiica Luciei Olaru Nenati.
effective and ethical use of voluntary induction Studii liceale la Botoşani
of psychogenic drop attacks in a patient with (bacalaureatul în 1989) şi
idiopathic generalised epilepsy, 2010 (coautor); universitare la Facultatea
A life in epilepsy, 2010 (coautor); Clinical and de Filologie a Universităţii
imaging heterogeneity of polymicrogyria a study „Al. I. Cuza” din Iaşi (licenţa
of 328 patients, 2010; Dravet în 1994). Doctorat în filologie (Iaşi, 2006) şi
Syndrome, 2011 (coautor). pedagogie (Calgary, Canada, 2007). Cadru
BLUM, Klara (Zhu didactic la Univeritatea „Al. I. Cuza” (1994-
Bailan), 27.11.1904, Cernăuţi 1998). Din 1999 se stabileşte în Canada.
– 3.04.1971, Guangzhou, Cercetător şi cadru didactic universitar la
China. Până la începerea Calgary. Conferenţiar la Britisch Columbia
primului război mondial se Academy (din 2015). Traducătoare (J. Cadalso,

44 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


File de dicţionar

Scrisori marocane, Iaşi, 1996). Publicaţii: Don Paraşutat în România, desfăşoară în Bucovina
Quijote – punte între mituri. Mituri antice şi activităţi anticomuniste şi antisovietice (1945).
medievale în iscusitul Hidalgo Don Quijote de În 1946, reuşeşte să ajungă, clandestin, în
la Mancha, Bucureşti, 2006; Successful Second Italia, apoi în Spania. Ulterior, emigrează în
Language Vocabulary Acquisition, Saarbrücken, Argentina. Profesor universitar la Buenos Aries
2009. (disciplinele psihologie socială şi industrială,
CHERAN (KRECZ), 1956-1980) şi La Plata (din 1968). Fondator şi
Larisa Emilia, 20.05.1962, redactor al revistelor Psicologia Aplicada (1959-
Suceava – 29.04.2015. 1973) şi Scrisori legionare (din 1980). Publicaţii:
Absolventă a Liceului „Ştefan El Hambre de Dios: De Pascal a Saint-Exupéry,
cel Mare” din Suceava (1981). Buenos Airies, 1955; Introducción a la filosofia
Studii superioare la Facultatea de la historia, Buenos Aries, 1961; La formación
de Electronică a Institutului y la evolución de un grupo de trabajo, 1964;
Politehnic Bucureşti. Doctorat Auge y ocaso de la Aristocracia (un enfoque
în ştiinţe tehnice. Cadru didactic la facultatea psihologico de la elite en busca del poder),
pe care a absolvit-o şi cercetător la Institutul de Madrid, 1974; Autopsia de la democracia,
Microtehnologie al Academiei Române. Cadru Buenos Airies, 1984; La obsesión por el cambio
didactic şi cercetător la Universitatea Toronto y la revolución permanente, 1988; Cultura y
(Canada). Specialistă în biologie moleculară. libertad, 1990; Psicologia de la politica, 1991;
Inventatoare. Autoare a unor valoroase lucrări Democratizacion de la Cultura, 1992; Voluntad
de specialitate. Publicaţii: Sensor Technology divina y democracia, 1993; Teoria de la historie:
in Neuroscience, 2012 (coautor); Advanced e Isaias, o el más antiguo filósofo de la historia,
Synthetic Materials in Detection Science, 1995; Legionarismul între paideia şi politică; Los
Cambridge, 2014 (colectiv). grandes del enemigos Equilibrio interior, 2000;
GABE, Samuel Milo, 16.08.1886, Cernăuţi Crâmpeie din sbuciumul exilului, Buenos Airies,
– 1963, Caracas, Venezuela. Urmează 2001; Paideia şi politica, Buenos Airies, 2001;
cursurile primare şi secundare în localitatea Lupta împotriva sovietelor în munţii Bucovinei,
natală. Absolvent al Facultăţii de Filozofie a Buenos Airies, 2002.
Universităţii din Cernăuţi (1910). Doctorat HEYMANN, Ezra, 1928,
în filozofie la Universitatea din Viena (1912). Cernăuţi – 22.09.2014,
Membru al Societăţii Hasmonea. Profesor Barcelona. Studii superioare
la Gimnaziul Superior de Stat I din capitala de filozofie la Universitatea din
Bucovinei (1910-1920). Profesor de limbi clasice Bucureşti (1946), apoi la Viena
în învăţământul secundar la Viena (Chajesreal şi Heidelberg. Doctorat în
Gymnasium, 1928-1939) . În 1940 emigrează filozofie. În anul 1953 emigrează
în Venezuela. Profesor universitar de latină şi în Uruguay. Profesor la Universitatea din
greacă la Facultatea de filozofie a Universităţii Montevideo. Din 1974 se stabileşte în Venezuela,
Centrale din Caracas (din 1949). Director al unde activează ca profesor la Universitatea
Institutului de Filologie Clasică din capitala „Simon Bolivar” şi la Universitatea Centrală din
Venezuelei. Activist în diferite organizaţii Caracas. Publicaţii: Decantaciones kantianas:
evreieşti. Publicaţii: Over Greco-Roman metri trece estudios criticos y una revisión de conjunto,
and Aristophanes. Caracas, 1999.
GĂINĂ, Ovidiu (Popescu M. Stan), MAHREBIŢCHI, Roman, 3.10.1919,
24.04.1918, Solca - 2003. Studii secundare Berhomet pe Ceremuş, jud. Storojineţ - ?.
la Liceul „E. Hurmuzachi” din Rădăuţi şi Urmează cursurile secundare în capitala
la Liceul „Dragoş Vodă” din Câmpulung Bucovinei. Studii juridice superioare la Cernăuţi
Moldovenesc. Studii superioare la Facultatea şi la Praga (licenţa în 1945). Cursuri de muzică
de Litere şi Filozofie din Cernăuţi, Rostok şi la Cernăuţi şi München. Din 1949 se stabileşte
Madrid (nefinalizate). Membru al Mişcării în Canada, unde face studii de germanistică
Legionare. Refugiat în Germania (1941, internat (licenţa în 1961, Montreal). Doctorat în filozofie
în lagărele de la Rostock şi Buchenwald). (1977). Profesor la Universitatea din Halifax.

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 45


Remember

MOROŞAN (ROTARU), de limba germană la Liceul „Gheorghe Lazăr”


Călin Dan, 1968, Rădăuţi. din Bucureşti. Specializări la Viena (1920),
Urmează cursurile primare Cracovia (1921-1923) şi Paris (1923-1925).
în localitatea natală (1974- Doctorat la Cracovia (1922). Numit lector
1982). Absolvent al Liceului „E. de limba română al Univesităţii Jagelone din
Hurmuzachi” (1982). Licenţiat în Cracovia, nu ocupă postul, ci continuă studiile
fizică la Universitatea Bucureşti la Paris, ca membru al Şcolii de la Fontenay
(1992). Studii postuniversitare la Facultatea de aux Roses. Profesor la Şcoala Normală din
Informatică a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi Cernăuţi (1925). Din 1926 (prin concurs), este
(2001). Doctorat în ingineria calculatoarelor numit profesor de slavistică la Universitatea din
(2009). Cadru didactic universitar şi cercetător Cernăuţi, iar după ocuparea nordului Bucovinei
în Canada. Pasionat de muzică. Publicaţii: New (1940) este numit profesor la Universitatea din
communication properties of Knödel graphs, 2003 Bucureşti (din cauza evenimentelor nu va ocupa
(teza de masterat, Universitatea Concordia); niciodată acest post). Între anii 1929-1940 a
Studies of Interconnection Networks with fost preşedintele SCLRB. Deputat de Suceava
Applications in Broadcasting, Montreal, 2009 (teza în Parlamentul României (din partea PNL
de doctorat). Gheorghe Brătianu). În 1940 pleacă, ca trimis
NACHMAN, Manfred, 27.06.1923, special al statului român, în misiune culturală
Cernăuţi – 23.07.2009, Toronto, Canada. de propagandă în Anglia şi nu va mai reveni de
Absolvent al Liceului „A. Pumnul” din Cernăuţi acolo. Din 1943 este invitat pentru conferinţe la
(1940). Licenţiat în matematică (1946) şi Şcoala de Limba Slavonă şi Studii despre Europa
fizică (1948) la Universitatea Bucureşti. Cadru Răsăriteană, în cadrul Universităţii din Londra.
didactic la catedra de matematici speciale Profesor de slavistică la Universitatea din
aplicate la Institutul Politehnic Bucureşti Londra (1948), în 1962 fiind declarat profesor
(1946-1949), apoi la Institutul de Construcţii emerit al acestei prestigioase instituţii. Din exil,
din Bucureşti. Profesor de fizică la Şcoala a promovat necontenit interesele României şi
Politehnică din Montreal. Publicaţii: Introducere Bucovinei. A participat la organizarea sărbătorii
în teoria câmpului electromagnetic, Bucureşti, centenarului SCLRB (New-York, 1962).
1955; Électromagnétisme II: problèmes résolus, Traducător (Mihai Choromanski, Gelozie şi
Montreal, 1980; Sheath-wave related resonances medicină, roman, traducere din limba polonă,
in the frequency response of a cylindrical monopoe Bucureşti, 1935). Poliglot, cunoştea 14 limbi
in a plasma, Montreal, 1986; Polarisation des străine. Publicaţii: Familia Eminovicz în Polonia,
ondes électromagnétiques, Montreal, 1989; în Junimea literară, nr.4-5/1923; Les Rapports
Étude de l’effet du champ magnétique sur les entre la Moldavie et l’Ukraine d’apres le folklore
modes d’une cavité cylindrique avec ferrite, 1992 ukrainien, Vălenii de Munte, 1924; Contribuţii
(coautor). la morfologia verbului slav. Aspecte verbale în
NANDRIŞ, Grigore, Evangheliarul slav de la Putna (sec.XIII-XIV),
31.01.1895, Mahala, districtul Codrul Cosminului, 1924, Cernăuţi, 1925;
Cernăuţi – 29.03.1968, Londra Unitatea lingvistică a popoarelor slave, Cernăuţi,
(înmormântat la Rădăuţi). Studii în Codrul Cosminului, 1925-1926, Cernăuţi,
primare în localitatea natală şi 1927; Migraţiuni româneşti în Carpaţii Galiţiei
secundare la Cernăuţi (1907- şi Moraviei, în Grai românesc, Bucureşti, 1927;
1914) şi Câmpulung (Gimnaziul Răzeş. Despre cuvânt şi instituţie, în Revista de
Superior de Stat din Cernăuţi a fost evacuat filologie, Cernăuţi, 1928; Patru documente de la
aici în 1914-1915). Pentru evitarea înrolării Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1928; Toma Masaryk.
în armata austro-ungară, trece în România şi Omul şi opera, Cernăuţi, 1933; Contribuţii la
face războiul cu armata română. În noiembrie traducerea Evangheliilor (L. II, 14) în volumul
1918, încă militar, participă la festivităţile În memoria lui Vasile Pârvan, Bucureşti, 1934;
din Cernăuţi prilejuite de Unirea Bucovinei. Diverse materiale închinate comemorării a 15
Studii superioare (slavistică) la Universitatea ani de la Unirea Bucovinei, Cernăuţi, 1935;
din Bucureşti. În 1919 este profesor suplinitor Păstoritul românesc în Carpaţii nordici în lumina

46 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017


File de dicţionar

Atlasului Lingvistic al Poloniei Subcarpatine, în Cetatea Luminii (1954-1957) şi al Bibliotecii


Daco-Romania, 1936; Documente româneşti din Române „Satul” (1952, Sao Paolo). În anul 1964
mănăstirile Muntelui Athos, Bucureşti, 1937; reuşeşte să-şi întregească familia (soţia şi două
Aurel C. Popovici (1863-1917), Cernăuţi, 1937; fiice, care locuiau la Vatra Dornei) şi se stabilesc
Zile trăite în Bucovina, în volumul lui I. Nistor cu toţii la Brasilia, noua capitală a statului sud-
Amintiri răzleţe din timpul Unirii, Cernăuţi, american care i-a devenit a doua ţară. Cadru
1938; Viaţa mareşalului Iosif Pilsudski, f.a.; didactic la Universitatea din Brasilia. Poet şi
Colloquial Rumanian: Grammar, exercises, gazetar. Activitate publicistică în presa exilului
reader vocabulary, Londra, 1945 (13 ed. între românesc (Căminul, Înşir-te Mărgărite, Dacia,
1945 şi 1969, în engl. şi fr.); Basarabia, victimă Carpaţii, Drum, Libertatea etc.). Publicaţii: Pentru
a imperialismului European, în America, fraţii noştri fără mormânt, Sao Paolo, 1971.
Cleveland, nr. 43, 44, 45, 1952; Unirea Bucovinei POPESCU, Oreste,
(28 noiembrie1918) Comemorarea Societăţii 24.09.1913, Vicovu de Jos, jud.
pentru Cultură din Bucovina (1862- 1952), în Suceava – 18.09.2003, Buenos
America, Cleveland, nr. 82, 1952  ; Cultura Airies. Urmează cursurile
Bucovinei. Publicaţia Candela, Montreal, 1953; primare în localitatea natală
La Bucovine, în La Nation Roumaine, Paris, nr. şi cele secundare la Iaşi. Studii
185, 1954; Quelques observations concernant superioare la Facultatea de Drept
une polemique sur la Bucovine, Paris, 1954; a Universităţii din Iaşi (licenţa în 1938) şi la
Introducere la Însemnările unui ţăran deportat Universitatea din La Plata. Doctorat în ştiinţe
din Bucovina de D. Nimigeanu, Paris, 1958; economice la Universitatea din Innsbruck
Limba din vechile biserici slavone, Presa Athos, (1948). Consilier la Ministerul Muncii din
1959; Handbook of Old Church Slavonic, Bucureşti (1941-1942). Consilier la ambasada
Londra, 1959; Istoricul Societăţii pentru Cultură. României de la Berlin (1942-1944). Emigrant
Centenarul 1862-1962, New York, 1962; La în Franţa, apoi în Argentina (1948). Cadru
culture au service de l’existence nationale. La didactic universitar la Universitatea Naţională
centenaire d’une glorieuse institution roumaine: din Bahia Blanca (1949-1953), Universitatea
„La Société pour la culture et pour la littérature” de La Plata (1953-1961 şi la Universitatea Catolică
Bucovine, în La Nation Roumain, Paris, nr. 215, din Buenos Aries (din 1961). A ţinut cursuri la
1962-1963; The Historical Dracula. The Theme mai multe universităţi din America de Sud şi a
of his Legend in the Western and in the Eastern condus misiuni diplomatice ale ONU pe acelaşi
Literatures of Europe, Londra, 1966; Umanismul continent. Fondator al revistei Economica.
picturii murale postbizantine (împreună cu Publicaţii: el sistema económico en las misiones
Wladyslaw Podlacha), Bucureşti, 1985; 8 ani din jesuiticas: un vasto experimento de desarrollo
viaţa României 1940-1948, Bucureşti, 1999; O indoamericano, 1952; El pensiamento social
radiografie a exilului românesc. Corespondenţă y económico de Esteban Echeveriía, 1954; La
emisă şi primită de Grigore Nandriş, Bucureşti, región económica, 1957; Ensayos de economia de
2000; Basarabia şi Bucovina. Calul Troian al empresa, 1961; Ensayos de doctrinas económicas
expansiunii coloniale ruseşti spre Mediterana, argentinas, 1963; Introducción a la ciencia
Cluj-Napoca, 2002. económica contemporánea, 1964; Un tratado
PAULESCU (PAULENCU),
de economia politica en Santafé de Bogotá en
Dumitru, ?, Voloca pe Derehlui,
1810, 1968; Desarrollo y planeamiento en el
districtul Cernăuţi - ?, Brazilia.
pensamiento económico columbiano, 1968;
Licenţiat al Facultăţii de Drept a
Estudios en la historia del pensamiento económico
Universităţii Cernăuţi. Membru
latinoamericano, 1986; Contribuciones de teoria
al Mişcării Legionare. Avocat în
monetaria en la económica indiana, 1994;
Vatra Dornei. După refugiul din 1940 se stabileşte
Studies in the history of Latin American economic
la Bucureşti, iar în 1941 emigrează în Germania,
de unde trece în Franţa. La începutul anilor ’50 ai thought, 1996.
secolului trecut ajunge în Brazilia, trăind la Rio POPPERWELL (WIZNITZER), Beate,
de Janeiro, apoi la Sao Paolo. Fondator al revistei 29.12.1924, Cernăuţi – 2001, Cardiff, Ţara
Galilor. Sora lui Joseph Porath. Din 1930,

Mesager bucovinean, Anul XIV, nr.3 (55), 2017 47


File de dicţionar

împreună cu familia, se stabileşte în Viena. Germania. Urmează cursurile primare şi


Studii particulare de pian în capitala austriacă. secundare la Cernăuţi (bacalaureatul în
Pentru a scăpa de represiunile naziste pleacă în 1921). Din 1921 se stabileşte la Viena, unde
Anglia, unde studiază limbi moderne la Colegiul se integrează în mişcarea socialistă. Studii
Girton din Cambridge (1938). Doctorat superioare de drept, economie, istorie şi politică
nefinalizat la Glasgow (1946-1948). A predat la Universitatea din capitala Austriei. Doctorat
pianul la Colegiul Welş de Muzică şi Dramă al în istorie (Viena, 1925). Lector la Wiener
Universităţii din Cardiff. Pianistă în formaţia Volkshochschule (1927-1934). Membru al
Amabile Trio şi membră a Society Madrigal din Partidului Comunist din Austria (din 1933).
Cambrige. În 1935 se stabileşte în Cehoslovacia, iar în
RAPPAPORT, Aron Moses, 7.06.1904, Siret 1936 în URSS. Combatant în războiul civil din
- ?. Urmează cursurile secundare la Siret şi la Spania (1937-1938). Profesor la Universitatea şi
Cernăuţi (bacalaureatul în 1923). Absolvent la Institutul Pedagogic din Moscova. Editor al
al Facultăţii de Medicină din Praga (1929). clasicilor marxism-leninismului. După al II-lea
Specializare în chirurgie la Berlin. Din 1933 război mondial revine în Austria. Din 1950 este
se stabileşte în Franţa, iar în 1935 revine în profesor la Universitatea din Halle – Wittenberg
România. Practică medicina la Botoşani (1935- (rector în perioada 1953-1959). Membru al
1941) şi Bucureşti (1942-1948). Emigrant în Academiei de Ştiinţe din RDG.
Canada (1948). Cercetător şi medic în Toronto. STERN, Wolf, 15.12.1897, Voloca, districtul
Cadru didactic la facultatea de medicină din Cernăuţi – 16.09.1961. Fratele lui Leon şi
acest oraş (din 1962). Manfred Stern. Absolvent al Gimnaziului de
ROLL (LORD DE Stat din Cernăuţi (1915). Studii superioare
IPSDEN), Eric, 1.12.1907, de filozofie la Universitatea Cernăuţi
Noua Sulița, districtul (neterminate). Spre sfârşitul primului război
Cernăuți - 30.03.2005, Londra. mondial dezertează din armata austro-ungară
Economist. Studii secundare (1918), apoi trece în Rusia şi devine bolşevic.
la Cernăuţi (particular) şi Luptător în războiul civil din Spania (1936-
superioare la Universitatea 1939, sub numele de Otto Stern). Profesor la
din Birmingham. Doctorat în Institutul de Limbi Străine şi la Universitatea
ştiinţe economice (1930). Activitate în cadrul „Lomonosov” din Moscova (1939-1931).
unor importante instituţii engleze, negociator Ziarist, redactor la revistele moscovite Literatura
al implementării Planului Marshall (după al sovietică şi Timpuri noi (1950-1956). Din 1956
doilea război mondial). Director al Băncii se stabileşte în RDG şi lucrează ca cercetător
Angliei (1968-1977). Preşedinte al Reuniunilor la institutele de istorie din Dresda (1957-1958)
Bilderberg (1986-1989). Asistent, apoi profesor şi Potsdam (1958-1961). Militant comunist şi
la Colegiul Universitar Hull (Anglia, din 1936). spion cu activitate în România (1918-1924),
Profesor la Universitatea din Texas (din 1939) Austria (1924-1927) şi RDG (1956-1961).
şi, mai târziu, la universităţile Liverpool şi WISE (ROSKIES), Ruth R., 13.05.1936,
Southamton. Funcţionar superior în diverse Cernăuţi. După al II-lea război mondial,
instituţii guvernamentale britanice. Preşedinte împreună cu familia, se stabileşte în Canada.
al Băncii SG Warburg. Decorat cu prestigioase Studii superioare la Universitatea McGill şi
ordine engleze şi străine. Publicaţii: Historia Universitatea Columbia (licenţa în 1961).
de Las Doctrinas Economicas, 1942; History of Doctorat în filozofie în 1969. Asistentă de
Economic Thought, 1954; The literatură idiş la Universitatea McGill (1968-
World after Keynes, 1968; The 1971), lector la universităţile din Tel Aviv şi
Uses and Abuses of Economics, Ierusalim (1971-1973). Profesoară de studii
1978; Crowded Hours, 1985 evreieşti la universităţile McGill (din 1978) şi
(autobiografie). Harvard (1993-1996). Publicaţii: A little love in
STERN, Leo (Jonas Leib), big Manhattan, 1988; The Modern Jewish Canon:
27.03.1901, Voloca, districtul a journey through literature, 2000; Jews and
Cernăuţi – 2.01.1982, Halle, power, 2007.

48 Mesager bucovinean, Anul XIV, nr. 3 (55), 2017

S-ar putea să vă placă și