Sunteți pe pagina 1din 6

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

Casa Corpului Didactic Deva

Programul de formare continuă ,,Abilitare curriculară - Matematică’’ - 2017

Plan de lecție
An școlar 2017 – 2018

Disciplina : Matematică

Titlul lecției : Metode aritmetice de rezolvare a problemelor

Tipul de lecție : Lecție de fixare și sistematizare

Unitatea de învățare : Metode aritmetice de rezolvare a problemelor

Clasa a V – a

Profesor : Cosma Teodora

Obiective:

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:

O1 – identifice o metodă aritmetică adecvată pentru rezolvarea unei probleme;

O2 - reprezinte datele unei probleme, în vederea aplicării unei metode aritmetice adecvate;

O3 - aplice metoda reducerii la unitate pentru a rezolva o problemă cu numere naturale;

O4 - aplice metoda comparației pentru a rezolva o problemă cu numere naturale;

O5 - aplice metodafigurativă pentru a rezolva o problemă cu numere naturale;

O6 - aplice metoda mersului invers pentru a rezolva o problemă cu numere naturale;

O6 - aplice metoda falsei ipoteze pentru a rezolva o problemă cu numere naturale.

Probleme anticipate:
- cu elevii: întârzierea la oră, indisciplina;
- cu sarcini: rămâneri în urmă la activități, neatenția la datele problemelor, la notații și la calcule,
la explicații, nerespectarea convențiilor de reprezentare a datelor și a cerințelor de a efectua
anumite operații cu numerele naturale.
Soluții: realizarea de postere pentru prezentarea obiectivelor, a conținutului și a metodelor
aritmetice de rezolvare a problemelor, monitorizarea activității în cinci grupe de elevi.
Desfășurarea lecției

Activitatea 1: Rezolvarea prin metode aritmetice a problemelor, în grupuri de experți

Obiective: O1, O2, O3, O4, O5, O6


Strategii didactice:
a) metode: mozaicul, expunerea, observația, conversația, modelarea, lectura, exercițiul,
problematizarea, demonstrația, descoperirea, portofoliul.
b) mijloace: Compendiu introductiv pentru gimnaziu, manualul digital – Editura Intuitext;
cinci fișe cu metode aritmetice de rezolvare a problemelor (Anexa 1).
c) forme de organizare a activității: frontală, în cinci grupe de experți, individuală
Competențe vizate: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1
Estimarea timpului: 20 min
Descrierea activității:
- moment organizatoric;
- formarea celor cinci grupe de experți;
- actualizarea cunoștințelor dobândite referitoare la metodele aritmetice de rezolvare a
problemelor;
- rezolvare de probleme prin metode aritmetice, respectiv, prin metoda reducerii la unitate, prin
metoda comparației, prin metoda figurativă, prin metoda mersului invers, prin metoda falsei
ipoteze.

Activitatea 2: Fixarea și sistematizarea conținuturilor predate prin repetare și exerciții aplicative

Obiective: O1, O2, O3, O4, O5, O6


Strategia didactică:
a) metode: mozaicul, expunerea, observația, conversația, modelarea, lectura, exercițiul, G.L.C.,
portofoliul.
b) mijloace: fișe de lucru (Anexa 1);
c) forme de organizare a activității: individuală, în grupe, frontală.
Competențe vizate: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1
Estimarea timpului: 20 min
Descrierea activității:activitate cu fișa de lucru; la aplicații se rezolvă exerciții și probleme din
compendiul introductiv pentru gimnaziu și din manualul digital – Editura Intuitext.

Activitatea 3: Asigurarea conexiunii inverse

Obiective: O1, O2, O3, O4, O5, O6


Strategia didactică: Strategii didactice:
a) metode: expunerea, observația, conversația, lectura, exercițiul, problematizarea, descoperirea,
portofoliul.
b) mijloace: Compendiu introductiv pentru gimnaziu, manualul digital – Editura Intuitext;
fișa de lucru (Anexa 2).
c) forme de organizare a activității: frontală, în grupe, individuală.
Competențe vizate: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1
Estimarea timpului: 5 min
Descrierea activității: Fiecare elev rezolvă de pe fișa de lucru una sau mai multe probleme, prin
metodele aritmetice învățate.
Activitate de evaluare

Obiective de evaluare: Pe tot parcursul lecției, prin procesul de evaluare formativă orală și scrisă, se
apreciază ,,Cât de bine” și ,,Cum” știu elevii:
E1 - să rezolve probleme prin metode aritmetice;
E2 – să conștientizeze în rezolvarea problemelor etapele ,,Cum gândesc ?’’, ,, Ce fac ?’’ și
,,Cum scriu ?’’;
E3 – să prezinte în scris și oral, rezolvarea problemelor, prin metodele aritmetice învățate.
Strategia didactică:
a) metode: expunerea, observația, conversația, lectura, exercițiul
b) mijloace: Compendiu introductiv pentru gimnaziu, manualul digital – Editura Intuitext;
Anexa 1, Anexa 2, portofoliile elevilor.
c) forme de organizare a activității: frontală și individuală
Competențe vizate: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1
Estimarea timpului: 5 min
Descrierea activității:
- rezolvare de probleme cu grade diferite de dificultate, prin metode aritmetice variate;
- analiza erorilor și prezentarea metodelor de remediere;
- tema pentru acasă și munca independentă.

Anexa 1:
Anexa 2:

Colegiul Tehnic T.F.,,Anghel Saligny”-Simeria

Structura: Şcoala Generală ,,Sigismund Toduţă”

Probleme de aritmetică

I. Rezolvaţi prin metoda figurativă:

1. Într-o livadă sunt 345 de pomi fructiferi. Meri sunt cu 8 mai mulţi decât triplul perilor. Prunii reprezintă

un sfert din numărul merilor şi perilor, iar merii, perii şi prunii sunt cu 5 mai mulţi decât triplul caişilor.

Câţi pomi din fiecare fel sunt în livadă ? (P: 343. Lucica Călcîia, G.M.-Nr.3/2011).

2. Într-un magazin s-au adus 248 de figurine de ciocolată. Jumătate din numărul total sunt steluţe, un

sfert sunt ursuleţi, iar restul sunt clopoţei. Câţi clopoţei de ciocolată s-au adus în magazin ?

(S:P 11.55.Lăcrămioara Tăiatu, G.M.-Nr.3/2011).

II. Rezolvaţi prin metoda falsei ipoteze(metoda ipotezelor):

1. Un buchet este realizat din 17 flori, având câte 13 şi câte 21 de petale. Aflaţi câte flori sunt din fiecare

tip,dacă în buchet sunt 301 petale.

2. Suma de 750 euro a fost plătită cu 27 de bancnote cu valorile de 10 euro şi de 50 euro. Aflaţi numărul

bancnotelor de 10 euro şi de 50 euro date.

III. Rezolvaţi prin metoda comparaţiei, eliminând o necunoscută prin înlocuirea ei:

1. Aflaţi două numere naturale, ştiind că suma lor este egală cu 2012, iar unul dintre ele este de trei ori mai

mare decât celălalt.

2. Aflaţi două numere natural ştiind că unul dintre ele este cu 104 mai mare decât celălalt, iar câtul şi restul

împărţirii sumei numerelor la jumătatea diferenţei lor sunt egale cu 24.

3. Împărţind numărul natural a la numărul natural b obţinem câtul 3 şi restul 39. Aflaţi cele două numere

ştiind că suma lor este 2011. (P: 337-G.M.-Nr. 2 /2011).

4. Dacă se aşează câte 2 elevi într-o bancă rămân 4 elevi în picioare, iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o

bancă rămân 3 bănci libere. Câţi elevi şi câte bănci sunt ? ( P: 352.-Mircea Mario Stoica, G.M.-Nr.3/2011).

IV. Rezolvaţi prin metoda mersului invers (retrogradă):

Aflaţi un număr ştiind că obţinem diferenţa egală cu 10, după ce se scade 7 din câtul obţinut prin

împărţirea la 30 a sumei dintre 7 şi sfertul său.

Profesor, Cosma Teodora