Sunteți pe pagina 1din 10

#1

Maiesteceva
î
ncarepoț iavea
î
ncredere?
unu
In tro d u cere
În aceste vremuri provocatoare - în care miliarde sunt înşelate prin
Mai e ste cev a în ca re poţ i
frauda produsă de corporaţii; când lideri spirtuali în care aveam să a i înc re de re ?
când cei de care depinzi mai mult adesea te rănesc cel mai adânc -
a mai rămas ceva în care să ai încredere? 1.Ce spune Bibl ia despre ea î ns ăş i ?
Da!
Poţi avea totală încredere în Biblie!
2 Timotei 3:16.
De ce? Aruncă o privire la dovezi...
"Căci nici o proorocie n'a fost adusă prin voia omului; ci oamenii
au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt." 2 Petru 1:21.
Ioan 10:35.

Ră sp u n deţi :

2.Cu m Şi -a demonstrat I sus înc rederea ş i credin-


ţa î n Scri ptur ă?
Isus a spus: "Este scris: 'Omul nu trăieşte numai cu pâine.'"
"De asemenea este scris: 'Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul
tău.'"
Căci este scris: 'Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai
Lui să-I slujeşti.'" Matei 4:4, 7, 10.
"Cuvântul Tău este adevărul." Ioan 17:17.

Ră sp u n deţi :
Isus a citat Scriptura când a fost isptit de Satana.
El a declarat de asemenea că Biblia este adevărul (Ioan 17:17).

rul pe care îi învaţă.

1 2
3 . E st e in sp ir a ţ ia c o n fir m a t ă d e p ro f e ţiil e Bib li -
e i?
Biblia spune: "Eu sînt Domnul...şi vă vestesc altele noi; vi le spun A. "El ... şi spânzură pămîntul pe nimic." Iov 26:7.
mai înainte ca să se întîmple." Isaia 42:8, 9.
"Eu sînt Dumnezeu ... Eu am vestit dela început ce are să se întîm- a Bibliei.
ple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit." Isaia 46:9, 10.
B. "El . . . şade deasupra cercului pământului." Isaia 40:22.
Ră sp u n d e ţ i: Biblia a spus că pământul e rotund cu secole înainte ca omul să
Prezicerile Bibliei despre lucruri ce urmau să se întâmple în viitor descopere acest lucru.

Notaţi următoarele exemple de profeţii biblice împlinite: C. "Cînd a rînduit greutatea vîntului." Iov 28:25.
Dumnezeu a spus că aerul are greutate cu mult înainte ca să ştie
A. Patru imperii modiale urmau să apară: Babilon, Medo-Persia, oamenii de ştiinţă.
Grecia, şi Roma (Daniel capitolele 2, 7, 8).
D. "Toate se ţin prin El (Isus)." Coloseni 1:17.
B. (Isaia 45:1-3). "Se ţin" înseamnă literal că "stau împreună", "coexistă".
Multe traduceri ale Bibliei folosesc "stau împreună."
C.
(Isaia 13:19, 20 Ieremia 51:37). atom.

D. Egiptul nu va mai avea niciodată o poziţie de conducere între Adevăratul mister al atomului nu implică mega-puterea sa cople-
naţiuni (Ezechiel 29:14, 15 30:12, 13). şitoare, ci mai degrabă, "De ce nu se desface atomul în bucăţi?"
Ştiinţa spune că ar trebui, dar nu se întâmplă aşa.
E. Calamităţi care zguduie pământul şi frică spre sfârşitul timpului Unii oameni de ştiinţă se întreabă ce putere necunoscută lor ţine
( Luca 21:25, 26). atomul împreună.
Biblia ne spune că această putere misterioasă este Creatorul,
F. Degenerare morală şi declinul spiritualităţii în zilele din urmă Dumnezeu Însuşi.
(2 Timotei 3:1-5).
5. Su n t pri nc ipii le bi bl ic e pri vind s ănătatea î n
4 . Ne p u t e m a şt e p t a c a d e c l a r a ţ iil e ştiin ţific e con cordanţă cu m intea om ul ui di n sec olul două-
d in Bib l ie să fie c o r e c t e ? zeci şi unu?
Biblia spune: "Temelia Cuvîntului Tău este adevărul."
Psalmii 119:160.
Ră sp u n deţi :
"Duhul . . . are să vă călăuzească în tot adevărul." Ioan 16:13.
A. Acoperă murdăriile ieşite din tine (Deuteronomul 23:12, 13).
Biblia din zilele lui Moise stipulând că materiile fecale trebuiau
Ră sp u n d e ţ i: îngropate, era cu 3500 ani înaintea celor din timpul lor şi a salvat
Da, Biblia este adevărată. Duhul Sfânt care i-a condus pe scriitorii nenumărate vieţi ale evreilor.
Bibliei, spune totdeauna adevărul.

3 4
Probleme majore încă apar atunci când legile sanitare nu sunt 6. Su n t decl araţii le is tori c e al e Bi bli ei adevăra-
respectate corect. te?
Biblia spune: "Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este
B. "Să nu curvim." 1 Corinteni 10:8. drept." Isaia 45:19.
Cuvântul "curvie" se referă la orice fel de conduită sexuală imorală.
Ră sp u n deţi:
Da, declaraţiile cu caracter istoric din Biblie sunt precise. Ceea ce
este acum. spune Dumnezeu în Cartea Sa este adevărat.
Câteodată, din când în când, s-ar putea să nu găsim dovezile care
C. Nu te atinge de băuturile alcoolice (Proverbe 23:29-32).
Gândiţi-vă ce ar însemna dacă această soluţie extrem de efectivă zile ies la suprafaţă. Notaţi următoarele:

A.
1. Millioane de alcoolici deveniţi cetăţeni respectabili, care nu tru că menţionează naţiunea hitită (Deuteronumul 7:1) şi cetăţi
folosesc alcoolul. ca Ninive (Iona 1:1, 2) şi Sodoma (Geneza 19:1), a căror existenţă
o negau.
2. Millioane de familii reunite.
existat cu adevărat.
3. Millioane de căminuri distruse - refăcute.
B. Criticii au spus şi că regii Belşaţar (Daniel 5:1) şi Sargon
4. (Isaia 20:1), menţionaţi în Biblie n-au existat niciodată.
băuturi alcoolice.

5. Mii de guverne, afaceri, şi lideri profesionşti, luând decizii având C. Scepticii au declarat de asemenea, că scrierile Bibliei despre
mintea clară. (Exodul 24:4)
şi vehiculele cu roţi (Exodul 14:25), niciuna dintre ele spuneau ei,
6. neexistând pe timpul acela.
Desigur, azi ei ştiu mai bine.
No t ă :
Dumnezeu nu ne spune doar cum să obţinem succesul cu bucu- D. Pentru un timp, cei 39 de regi ai vechiului Israel şi Iuda, care au
rie, într-o lume plină de probleme oribile, ci El ne dă şi puterea
miraculoasă de a realiza acest lucru.
(1 Corinteni 15:57 Filipeni 4:13 Romani 1:16). Însă arheologii au descoperit rapoarte cuneiforme care îi menţio-
Principiile biblice de sănătate sunt relevante şi e nevoie disperată nează pe mulţi dintre aceşti regi şi, din nou scrierile Bibliei s-au
de ele, dar puţini sunt cei care ascultă.
(Pentru mai multe informaţii despre sănătate vezi Studiul Ghid În repetate rânduri, s-a dovedit că criticii au greşit pe măsură ce
13.)

5 6
7 . Un a d in t r e ce le m a i m a r i m in u n i a le Bib l iei Şi a fost într-adevăr: "ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi
e st e u n it a t e a sa .L u a ţ i vă r o g în c a l c u l u rmă toa - de Duhul Sfînt." 2 Petru 1:21.
r e le fa p t e min u n a t e : Duhul Sfânt i-a "mânat" pe toţi. El este adevăratul Autor al Bibliei.
Cele patru Evanghelii diferă câteodată în modul în care relatează
acelaşi eveniment, dar se completează una pe alta.
Ră sp u n d e ţ i:
A . Ce l e 6 6 d e c ă r ţ i a l e Bib l ie i a u f o st sc rise :
8. Ce dovezi ale inspi raţ iei Bi bl iei putem găs i în
1. Pe trei continente. vi eţi le oameni lor?
Biblia spune: "Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
2. În trei limbi. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi." 2 Corinteni
5:17.
3. De 40 de oameni absolut diferiţi (regi, păstori, oameni de ştiinţă,
jurişti, un general de armată, pescari, preoţi şi un medic). Ră sp u n deţi :
Vieţile schimbate ale celor ce-L urmează pe Isus şi ascultă Scriptura
4. Acoperind o perioadă de aproape 1500 de ani. constituie dovada inspiraţiei Bibliei care ne încălzeşte cel mai mult
inima. Beţivul devine cumpătat imoralul, curat dependentul, liber
5. Despre subiecte dintre cele mai controversate. profanul, respectuos fricosul, curajos şi nepoliticosul, amabil.

6. De către oameni care în mare parte nu s-au întâlnit niciodată. Un sceptic american vizita o insulă ai cărei băştinaşi fuseseră când-
va canibali.
7. De autori a căror educaţie şi trecut erau foarte diferite. Atunci când a văzut un bătrân citind Biblia, îl ridiculiză pentru că
citea o carte "plină de mituri deja depăşite." Băştinaşul zâmbi şi îi
B. To t u şi,d e şi p a r e a b so l u t in a c c e p ta b il
Altminteri, te-am servi drept cină.
1. Cele 66 de cărţi sunt în armonie unele cu altele.
mă inspiraţia.
2. Adesea sunt exprimate noi concepte privind un anume subiect,
fără ca aceste concepte să submineze ceea ce au scris alţi scriitori 9. Ce d ovezi p ri vi n d i nsp i ra ţi a B i b li ei ,a p a r a tu n ci
ai Bibliei despre acelaşi subiect. câ n d com p a ră m p rof eţi i le Vec h iu l ui Te sta men t pri -
vin d ven i rea lu i Mes i a cu î n tâ mp l ăr i le d in v ia ţa lu i
C. V o r b in d d e sp r e im p r e sio n a n t ! Isu s p e ca r e l e gă si m î n Nou l Test a men t?

Biblia spune: "Şi a început de la Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a


da un raport a ceea ce s-a întâmplat. tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El." Luca 24:27.
Dar rapoartele vor avea mari variaţii şi în practică se vor contrazice Căci (Apolo) înfrunta cu putere pe Iudei înaintea norodului, şi le
între ele în câte ceva. dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul." Faptele Apostolilor
Şi totuşi Biblia, scrisă de 40 de scriitori, în peste 1500 de ani, arată 18:28.

7 8
Ră sp u n d e ţ i: Ei au ales doar opt din cele multe valabile şi au decis că şansele ca
Prezicerile Vechiului Testament cu privire la venirea lui Mesia erau toate opt să se împlinească în decursul vieţii unui om este de unu
la 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.
Isus şi Apolo au folosit aceste profeţii ca să le dovedească iudeilor
că Isus era cu adevărat Mesia.
Există mai mult de 125 de astfel de profeţii.
Să revedem doar 12 dintre ele: 10. Ce mare avantaj ar e o pers oană c are aceptă
Bi b li a ca fii nd cuv ântul inspi rat al lui Dumnez eu?
P r o f e ţ ie V e c h iu l Î mp l in ire a în Biblia spune: "Am mai multă pricepere decît bătrînii, căci păzesc
Te st a m e nt No u l Te sta ment poruncile Tale." Psalmi 119:100.
"Poruncile Tale mă fac mai înţelept decît vrăjmaşii mei . . . ."
1. Născut în Mica 5:2 Matei 2:1 Psalmi 119:98.
Betleem "Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît sînt de sus.... gînduri-
2. Născut dintr-o Isaia 7:14 Matei 1:18-23 le Mele faţă de gîndurile voastre." Isaia 55:9.
fecioară
3. Din neamul lui Ieremia 23:5 Apocalipsa 22:16 Ră sp u n deţi :
David
4. Irod a încercat Ieremia 31:15 Matei 2:16-18 timp răspunsul la multe confruntări complexe, pe care cercetăto-
să-L omoare rii seculari nu le putem dezlega. De exemplu, Biblia ne învaţă că:
5. Trădat de un Psalmii 41:9 Ioan 13:18, 19, 26
prieten A. Dumnezeu a creat pământul şi toate organismele vii în şase zile
6. Vândut pentru Zaharia 11:12 Matei 26:14-16 (Exodul 20:11 Psalmi 33:6, 9).
30 de arginţi
7. Răstignit Zaharia 12:10 Ioan 19:16-18, 37 B.
8. Au tras la sorţi Psalmii 22:18 Matei 27:35 relor din mări şi a celor din arca lui Noe (Geneza capitolele 6, 7, 8).
pentru hainele Lui
9. Nici un os rupt Psalmii 34:20 Ioan 19:31-36 C. Limbile diferite ale popoarelor au început la Turnul Babel
Exodul 12:46 (Geneza 11:1-9).
10. Îngropat în Isaia 53:9 Matei 27:57- 60
mormântul unui Dumnezeu, care a existat din totdeauna şi cunoaşte totul, ne îm-
om bogat părtăşeşte cele trei adevăruri de mai sus, recunoscând că pe cont
11. Anul, ziua şi Daniel 9:26, 27 Matei 27:45-50 propriu nu le vom descoperi niciodată.
ceasul morţii Sale Exodul 12:6 Acum cunoaştem "în parte" (1 Corinteni 13:9).
12. Înviat a treia zi Osea 6:2 Faptele Apostolilor Şi cunoştinţa lui Dumnezeu este" mai presus de ce putem noi des-
10:38-40 coperi." Romani 11:33.
Dr. Peter Stoner, fost şef al departamentelor de matematici, astro- Evolutioniştii nu vor şti niciodată vârsta pământului pentru ca a
nomie, şi inginerie al Colegiului Pasadena (California), a lucrat cu fost creat având anumita vârstă, ca şi Adam şi Eva.
600 studenţi timp de mai mulţi ani, aplicând "principiul probabili- Cuplul era in vârstă de o zi, în a doua zi de viaţă, dar arătau ca
tăţii" la profeţiile privind venirea lui Mesia. adulţii.

9 10
Instrumentele de măsurat ale oamenilor nu pot măsura vârsta 2. Biologia moleculară a demonstrat recent că celula singură e atât
aparentă. În astfel de cazuri, aparatele nu sunt demne de încrede- de complexă încât face ca originea accidentală a vieţii într-o singu-
re.

tătorilor seculari şi a înţelepţilor acestei lumi. 3. Marea varietate de epoci care au fost desemnate acum pentru

1 1 . Ce în t â m p l ă r i c r u c ia l e m o n d ia l e a u a d u s î n măsurătorior anterioare, fac evoluţioniştii şi măsurătorile lor să pa-


p r im p l a n p u t e r e a şi a u t o r it a t e a Bib l ie i? ră iresponsabile şi neglijente.
Teoria ateistă a evoluţiei conform căreia oamenii şi maimuţele
provin din strămoşi comuni desconsideră conceptul că oamenii au
Ră sp u n d e ţ i: fost creaţi după chipul lui Dumnezeu.
Căderea comunismului şi slăbirea şi inconsecvenţa teoriei evoluţi- Reneagă existenţa lui Dumnezeu, nu-L acceptă pe Isus ca Mântui-
oniste au scos în evidenţă Biblia. tor, neagă Biblia şi ridiculizează adevărul unui cămin veşnic în ce-
ruri.
No t ă : Satana iubeşte teoria evoluţionistă pentru că distruge credibilita-
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste a încercat comunismul, tea mântuirii. Comuniştii învaţă. Vom învăţa şi noi?
ateismul şi evolouţionismul care este doctrina marxistă numărul 1.
Şi toate au dat greş. Noile democraţii rezultate îşi dau seama că un 12. De ce are Biblia o as em enea c apaci tate de
singur lucru merge şi strigă toţi aproape într-un singur glas către
a tra cţi e univ ers ală?
creştinism: "Aduceţi-ne Biblia şi învăţăturile şi predicile creştine.
Biblia spune: "Cuvîntul Tău este ... o lumină pe cărarea mea."
Trebuie să clădim acum pe temelia de nezdruncinat a rugăciunii şi
Psalmii 119.105.
a credinţei creştine. Nimic altceva nu suferă comparaţie.
Nimic altceva nu poate răspunde întrebărilor mari ale vieţii adu-
plină." Ioan 15:11.
când pace în inimile oamenilor.
"Dumnezeu a făcut pe om după chipul .... lui Dumnezeu."
Nu ne lăsaţi să aşteptăm! Vrem şi avem nevoie disperată de Biblie,
Geneza 1:27.
de Dumnezeu şi de creştinism chiar acum."
"Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să
Cuvântul lui Dumnezeu este învingător din nou.
vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care
este în ceruri." Matei 5:16.
Evoluţionismul ca şi comunismul îşi pierd credibilitatea şi compe-
tenţa.
şi voi." Ioan 14:3.
tă.
Vom menţiona doar trei aspecte: Ră sp u n deţi :
Pentru că răspunde întrebărilor celor mai încuietorare ale vieţii:
1. Cartea lui Robert Gentry Mica taină a creaţiunii i-a pus în încurcă-
tură pe mulţi evoluţionişti cu dovezile clare ale creaţiunii instanta- A. De unde vin? Dumnezeu ne-a creat după chipul Său.
nee. Noi n-am apărut în mod accidental ca picături comune din nu ştiu
ce nori antici?!

(Galateni 3:26).

11 12
Suntem atât de preţioşi pentru Dumnezeu, încât atunci când 2. Este chiar toată Biblia inspirată? Mulţi cred că doar parţial.
Adam şi Eva au păcătuit, a dat pe Fiul Său să plătească pedeapsa

El vrea să ne refacă după chipul Său şi, în scurt timp să ne ia înapoi Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
în Eden, căminul pierdut de Adam şi Eva. înţelepciune în neprihănire." 2 Timotei 3:16.
Nu doar că Biblia conţine pur şi simplu cuvântul lui Dumnezeu, ea
este chiar Cuvântul lui Dumnezeu.
perim răspunsurile minunate ale Bibliei la problemele încuietoare Biblia este manualul de operare şi conţine instrucţiunile pentru
ale vieţii şi să acceptăm oferta lui Isus de a ne reface după chipul viaţa omenească.
Său. (Romani 8:29).
inutile.
C. Ce îmi rezervă viitorul? Nu e nevoie să ne ghicim viitorul.
Isus va veni foarte curând să-Şi ia poporul în căminul pe care l-a 3. Biblia este o carte veche cu concepte şi vocabular demo-
pregătit pentru ei în ceruri. dat. Nu vi se pare nesigur să ne bazăm pe ceva atât de înde-
Acolo, cu o bucurie deplină şi o fericire de nedescris, oamenii vor părtat de epoca noastră iluminată?
locui pe vecie. (Ioan 14:1-3 Apocalipsa 21:3, 4).
Nu. Vechimea e în favoarea ei. De fapt aceasta e una din dovezile
1 3 . Î i su n t r e c u n o sc ă t o r l u i Du m n e ze u c ă mi- a inspiraţiei sale.
d a t r ă sp u n su r i a t â t d e p o zit ive l a în tre b ă ril e Biblia spune: "dar Cuvîntul Domnului rămîne în veac. "
c e l e m a i în c u r c a t e a l e vie ţ ii. 1 Petru 1:25.
Biblia stă ca o stâncă. Este cartea lui Dumnezeu-Cuvântul Său.
Ră sp u n d e ţ i:
ardă, să interzică şi să discrediteze Biblia, dar s-au discreditat pe ei
În tre b ă ri d e me d ita t: înşişi.
Ei au dispărut, iar atacurile lor asupra Bibliei s-au uitat de mult.
1. Sunt ofensat că Biblia oferă descrieri atât de colorate şi Dar Biblia rămâne o carte de mare tiraj, căutată constant.
dezgustătoare ale păcatului descriind vieţile unor personaje
biblice. Chiar era necesar? Mesajul ei este dat de Dumnezeu şi 100% modern.
Înainte de a o studia, roagă-te şi cere-I lui Dumnezeu să-ţi deschi-
Da. Este unul din marile adevăruri care îi dau credibilitate Bibliei. dă inima pe măsură ce o citeşti.

exagerează pe cele bune. 4. Unii dintre cei mai străluciţi oameni din lume, care au stu-
diat cu atenţie Biblia, cred că nimeni n-o poate înţelege.
zută; nu va muşamaliza nimic. Dacă Biblia este cu adevărat cartea lui Dumnezeu, n-ar trebui
În plus, strategia Satanei e de a-i convinge pe oameni că sunt atât
de păcătoşi încât Dumnezeu nu poate şi nu-i va mântui.
Ce bucurie îi cuprinde când li se arată din Biblie cazuri de oameni Oameni foarte deştepţi, care pot înţelege şi explica practic orice,
ca ei (sau mai rău) pe care Dumnezeu i-a eliberat din păcat şi i-a adesea se opresc repede şi renunţă să mai citească Biblia.
îndreptăţit. (Romani 15:4) Motivul e că lucrurile spirituale "trebuie judecate duhovniceşte."
1 Corinteni 2:13, 14.
13 14
Nu cunoaştem nici o aşa-numită eroare de niciun fel care ar pu-
tea afecta conţinutul Scripturii.
Dacă cineva nu caută cu sinceritate o relaţie cu Dumnezeu, nu Sunt unele lucruri în Scriptură greu de împăcat.
poate înţelege lucrurile lui Dumnezeu.
Duhul lui Dumnezeu care explică Biblia (Ioan 16:13; 14:26), nu se îndoiască.
Credem că chiar aşa-numitele erori, neexplicate în totalitate vor
Pe de altă parte, creştinul umil, chiar needucat care studiază
Biblia primeşte o înţelegere uimitoare din partea Duhului Sfânt me false.
(Matei 11:25; 1 Corinteni 2:9, 10). Cu cât încearcă unii mai mult să submineze Biblia, cu atât mai
tare străluceşte lumina ei.
5. Biblia este plină de erori. Cum putem crede că este inspi-
rată?
Înt r e b ăr i t es t
Majoritatea covârşitoare a aşa-numitelor erori din Biblie au fost
1. (4)
din partea celor care se plâng.
_____ Cir va cuceri Babilonul.
Nu sunt deloc erori, ci simple adevăruri înţelese greşit.
_____ Ronald Reagan va deveni preşedinte al Statelor Unite.
Biblia inspirată:
_____ Moralitatea va degenera în zilele din urmă.
1. Îţi va spune totdeauna adevărul.
_____ Germania va avea o secetă de 20 de ani.
2. Nu te va duce în eroare niciodată.
2. Isus Şi-a arătat credinţa în inspiraţia Bibliei prin: (1)
3. Ne putem baza totdeauna pe ea.
_____ Vorbind cu putere despre acest subiect.
_____ Citând-o când îi învăţa pe oameni.
4. Este demnă de încredere şi are autoritate nu doar în probleme
_____ Chemând foc din cer peste cei ce se îndoiau
spirituale ci în orice alt domeniu pe care îl abordează, inclusiv
_____ Vestind-o de pe treptele templului.
istorie şi ştiinţă.
3.
Satana scoate mereu la iveală câte un presupus defect din Scrip-
Biblie? (3)
tură, ceea ce nu e surprinzător. El I-a găsit defecte până şi lui
_____ Pământul este rotund.
Dumnezeu în ceruri.
_____ Aerul are greutate.
Este posibil ca în câteva cazuri să existe copieri greşite, dar nici o
_____ Dumnezeu ţine atomii ca să nu se despartă.
astfel de presupusă întâmplare sau pretinsă eroare nu afecteză
_____ Formula apei este 'H2O'.
Cuvântul lui Dumnezeu. Doctrina nu e clădită pe un pasaj din Bi-
_____ Apa mării este sărată.
blie, ci pe totalitatea comentariilor lui Dumnezeu asupra oricărui
subiesct.

15 16
4. Care dintre următoarele reguli de sănătate apar în Biblie? (2) 9. Care dintre declaraţiile de mai jos dovedesc inspiraţia Bibliei? (5)
_____ Beţi zilnic opt litri de apă.
_____ Nu vă atingeţi de băuturile alcoolice. _____ Le schimbă viaţa celor ce o urmează.
_____ Profeţiile Vechiului Testamnet despre Mesia au fost îm-
_____ Abţineţi-vă de la conduită sexuală imorală. plinite de Isus.
_____ A prezis ridicarea şi căderea a patru împărăţii mondiale.
5. Următorele declaraţii despre Biblie sunt adevărate: (3) _____ Unitatea sa.
_____ Aproape 40 de oameni au contribuit la scrierea Bibliei. _____ Spune ziua şi ora venirii lui Isus a doua oară.
_____ Biblia a fost scrisă într-o perioadă de 10 000 de ani.
_____ Doar părţi ale Bibliei sunt inspirate. 10. Dumnezeu a creat lumea în şase zile literale, a 24 ore. (1)
_____ Adevăratul autor al Bibliei este Duhul Sfânt. _____ Adevărat
_____ Biblia este o carte de succes. _____ Fals

6. Care dintre următoarele preziceri despre viaţa lui Mesia se gă- 11.
sesc în Biblie? (3) excepţia celor din mări şi a celor din corabie. (1)
_____ Se va naşte în Nazaret. _____ Adevărat
_____ Va zbura des la ceruri. _____ Fals

_____ Irod va încerca să-L omoare. 12. Limbile diferite ale lumii îşi au originea la turnul Babel. (1)
_____ Adevărat
_____ Va învia după şapte ani. _____ Fals

7. Care regulă biblică, urmată împiedică cel mai bine SIDA? (1)
_____ Nu comite imoralitate sexuală.
_____ Nu te închina la chipuri cioplite.
_____ Mănâncă regulat.

8. Care declaraţii despre evoluţie sunt adevărate? (3)


_____ Este o teorie nedovedită.
_____ Subminează creştinismul.
_____ Este un adevăr dovedit.
_____ Dovedeşte că oamenii şi maimuţele au strămoşi comuni.
_____ Este un principiu puternic al comunismului.

17 18