Sunteți pe pagina 1din 47

CAPITOLUL 15

obțină o restaurare acceptabilă. Eșuarea


acestui lucru are ca rezultat pierderea a mai
mult timp decât s-a economisit inițial. Spre
exemplu, o restaurare neadecvată poate
Restaurări fixe provizorii
necesita reparații care nu erau necesare
Coroanele provizorii sau protezele anterior sau poate crea necesitatea de a trata
dentare fixe (PDF) parțiale provizorii sunt inflamația gingivală și de a reface o
esențiale în terapia protetică. Cuvântul amprentă elastomerică. Asemenea probleme
provizoriu înseamnă stabilizare pentru pot fi evitate dacă dentistul înțelege pe
moment, în așteptarea unui tratament deplin ce se cere de la o restaurare
protetic permanent. Chiar dacă o restaurare provizorie și depune efortul pentru a
definitivă poate fi plasată suficient de rapid, îndeplini aceste cerințe.
la câteva săptămâni după prepararea dintelui,
CERINȚE
restaurarea provizorie trebuie să satisfacă
nevoi importante ale pacientului și O restaurare fixă provizorie optimă
medicului dentist. Din păcate, temporar trebuie să satisfacă mulți factori
semnifică, de obicei, laxitate. Dacă aceasta interrelaționați, care pot fi clasificați ca
devine filosofia care guvernează faza biologici, mecanici, și estetici (Fig. 15-1).
provizorie a tratamentului, eficiența clinică
și calitatea tratamentului vor fi afectate. Cerințele Biologice
Experiența a arătat în repetate rânduri că
timpul și eforturile cheltuite în vederea Protecția Pulpară
îndeplinirii cerințelor restaurărilor fixe
O restaurare fixă provizorie trebuie
provizorii sunt folosite chibzuit.
să sigileze și izoleze suprafața dintelui
Din cauza evenimentelor preparat de mediul oral și să prevină
neprevăzute (e.g., întârzieri ale laboratorului sensibilitatea și iritarea suplimentară a
sau indisponibilitatea pacientului), o pulpei. Un anumit grad de traumatizare
restaurare provizorie trebuie să funcționeze pulpară este inevitabil în timpul preparării
pentru o perioadă prelungită de timp. Pentru dentare datorită secționării tubulilor
alți pacienți, întârzierea în plasarea dentinari (Fig. 15-2). Când este sănătos,
restaurării definitive poate fi intenționată fiecare tubul conține procesul citoplasmic al
(e.g., deoarece factorii etiologici ai unei unui corp celular (odontoblast), al cărui
disfuncții temporomandibulare sau boli nucleu se află în cavitatea pulpară. Dacă
parodontale necesită tratament). Indiferent mediul din jurul dentinei expuse nu este
de intenționarea întinderii timpului de atent controlat, se pot aștepta efecte pulpare
tratament, o restaurare provizorie trebuie să adverse.1 În plus, sănătatea pulpară poate să
fie adecvată pentru a menține sănătatea fie compromisă înainte și după preparare
pacientului. Așadar nu trebuie fabricate (Tabelul 15-1). În situatii severe, infiltrațiile
neglijent bazându-ne pe un termen de pot cauza pulpită ireversibilă, având drept
folosință de scurtă durată. consecință nevoia de tratament de canal.2

Procedurile provizorii, de asemenea, Sănătatea parodontală


trebuie efectuate eficient deoarece sunt
Pentru a facilita îndepărtarea plăcii
întreprinse în aceeași ședință în care sunt
bacteriene, o restaurare provizorie trebuie să
preparați dinții. Timpul costisitor la scaun nu
aibă adaptare marginală bună, contururi
trebuie irosit, și totuși dentistul trebuie să
potrivite, și suprafețe netede. Acest lucru contururile proximale are coroanei sunt
este deosebit de important în special cand distorsionate. Această distorsiune, împreună
marginea coroanei este plasată intrasulcular.3 cu proximitatea rezultantă a rădăcinii (Fig.
Dacă restaurarea fixă provizorie este 15-5), pot submina măsurile de igienizare
inadecvată și controlul plăcii este orală.
împiedicat, sănătatea gingivală se
deteriorează.4
Păstrarea sănătății gingivale bune
este întotdeauna dezirabilă, dar are o
importanță practică specială când se
întreprinde tratamentul protetic fix.
Țesuturile gingivale inflamate sau
hemoragice în timpul tratamentului fac
procedurile ulterioare (e.g., înregistrarea
amprentei și cimentarea) foarte dificile. Cu
cât trebuie să funcționeze mai mult timp o
restaurare fixă provizorie, cu atât mai
semnificative devin deficiențele adaptării și
conturului său (Fig. 15-3). Când țesutul Figura 15-1 – Factori ce trebuie luați în
gingival este presat, este probabil să apară considerare în realizarea unei restaurări
ischemia, apărând inițial ca albirea țesutului. provizorii. Aria centrală reprezintă situația
Dacă nu se corectează acest lucru poate optimă, în care cerințele biologice,
apărea inflamația sau necroza locală. mecanice, și estetice sunt îndeplinite
Compatibilitatea ocluzala și Pozitia adecvat.
dentară
Restaurarea provizorie trebuie să Biologici
stabilească sau să mențină contacte adecvate
cu dinții adiacenți și opuși (Fig. 15-4).  Protejează pulpa
Contactele inadecvate permit supraerupția și  Menține sănătatea parodontală
migrările orizontale. Supraerupția este  Oferă compatibilitate ocluzală
detectată la ședința de control, când  Menține poziția dentară
restaurarea definitivă are contact prematur.
 Protejează împotriva fracturii
Este uneori posibilă corectarea acestuia
intraoperator, dar efortul irosește timp și Mecanici
restaurarea are deseori formă ocluzală și
funcție deficitare. Dacă supraerupția este  Rezistă forțelor (încărcăturilor) funcționale
severă, poate fi necesară reprepararea  Rezistă forțelor de desprindere
dintelui și refacerea amprentei. Migrarea  Menține aliniamentul dintre dinții stâlpi
orizontală are ca rezultat contacte proximale
excesive sau deficitare. În primul caz este Estetici
necesară ajustarea laborioasă; în al doilea
caz este necesară implicarea laboratorului  Ușor de conturat
pentru adăugarea de metal sau ceramică în  Compatibilitate de culoare
zonele deficitare. În ciuda acestor eforturi,  Translucență
 Stabilitatea culorii

Figura 15-4 – Contactele ocluzale și


proximale adecvate promovează confortul
pacientului și mențin poziția dentară.

Tabel 15-1 Factori ce contribuie la necroza


pulpară
Figura 15-2 – Trauma pulpară și expunerea În trecut În prezent (în timpul
tubulilor dentinari la prepararea dentară terapiei protetice
fixe)
Marginile rugoase din jurul restaurărilor Carii Trauma din timpul
provizorii vor periclita procedurile preparării
ulterioare. Stomatologie Expunere
operatorie microbiană
Bruxism Desicare
Chirurgie parodontală Expunere chimică
Terapie protetică Expunere termică

Figura 15-3 – O restaurare provizorie ar


trebui să aibă o adaptare marginală bună,
contur adecvat, și o suprafață netedă. A, O
restaurare provizorie conturată adecvat. Are
continuitate netedă cu suprafața externă a
dintelui. B, Supraconturare. Tranziția de la
restaurare la suprafața rădăcinii este Figura 15-5 – Un contact proximal absent
neregulată, iar adaptarea marginală este permite migrarea dentară. Proximitatea
neadecvată. Acestea contribuie la radiculară rezultantă poate necesita corectare
acumularea plăcii și la un parodonțiu chirurgicală sau ortodontică pentru a permite
nesănătos. luarea amprentei.
Dacă o restaurare provizorie nu
asigură stabilitate pozițională, poate apărea
migrarea dentară, necesitând tratament
adițional.
O PDF parțială trebuie să
funcționeze ca o grindă în care forțele
ocluzale substanțiale sunt transmise dinților
stâlpi. Acest lucru creează forțe mari la
nivelul conectorilor,6 care sunt de obicei
zonele unde apar eșecuri. Pentru a reduce
Figura 15-6 – Restaurarea provizorie trebuie riscul de eșec, dimensiunea conectorului este
să protejeze dintele. Fractura unui dinte după crescută la restaurarea provizorie în
faza de amprentare întârzie tratamentul și comparație cu restaurarea definitivă (Fig.
amenință restaurabilitatea. 15-8). Rezistența mai mare se obține prin
reducerea în adâncime și ascuțime a
Prevenția fracturării smalțului ambrazurilor.
Restaurarea fixă provizorie ar trebui
să protejeze dinții subminați de prepararea
pentru coroană (Fig. 15-6). Acest lucru este
în special adevărat pentru coroanele cu
acoperire parțială, în care marginea
preparației este aproape de suprafața
ocluzală a dintelui și poate fi lezată în timpul
masticației. Chiar și o mică ciobire a
smalțului va face restaurarea definitivă
nesatisfăcătoare și va necesita refacerea.
Cerințe mecanice Figura 15-7 – Această coroană provizorie
acrilică s-a fracturat. Cheia de ocluzie dintre
Funcție preparație și antagonistul său arată ca
preparația a fost subșlefuită.
Cele mai mari forțe la o restaurare
fixă provizorie apar în timpul masticației. Cu
excepția cazului în care pacientul evită
masticația pe proteză, forțele interne sunt
similare cu cele care apar la o restaurare
definitivă. Cu toate acestea, forța rășinii
polimetil metacrilice (PMMA) este în jur de
o douăzecime din cea a aliajelor metalo-
ceramice,5 și, așadar, restaurarea fixă
provizorie riscă mai probabil să se
fractureze. Fractura nu este de obicei o
problemă pentru o coroană provizorie
completă, atât timp cât dintele a fost
suficient redus (șlefuit) (Fig. 15-7). Mai
frecvent, fracturile apar la restaurările
provizorii cu acoperire parțială sau PDF-uri
parțiale. Restaurările cu acoperire parțială
sunt inerent mai slabe deoarece nu acoperă
complet dintele. Figura 15-8 – Conectorii unei proteze
dentare fixe provizorie sunt deseori
supraconturați intenționat. A, În regiunea  Imposibilitatea pacientului de a evita forțele
anterioară gradul de supraconturare este excesive asupra protezei
substanțial limitat de cerințele estetice. B, În  Forța musculară masticatorie peste medie
regiunea posterioară, estetica este mai puțin  Istoric de fracturi repetate
restrictivă, dar supraconturarea tot trebuie să
nu pericliteze întreținerea sănătății În unele instanțe, restaurări
parodontale. provizorii din rășină tratată termic armată cu
fibre sau turnate din metal pot scuti
(Arii de supraconturare pentru îmbunătățirea practicianul și pacientul de inconveniente,
rezistenței/Arii de supraconturare) timp pierdut, și costul refacerii restaurării
(Caseta 15-1)
Aceste reduceri cresc aria de secțiune
a conectorului în timp ce reduc concentrarea Deplasarea (desprinderea, descimentarea)
stresului asociat la nivelul unghiurilor diedre
interne ascuțite. Cerințele biologice și uneori Dacă se urmărește evitarea iritației
estetice impun limite dimensiunilor pulpare și migrării dentare, o restaurare
conectorilor. Pentru a evita periclitarea provizorie desprinsă trebuie recimentată
sănătății parodontale, ei nu ar trebui prompt. De obicei este nevoie de o ședință
supraconturați în vecinătatea gingiei (Fig. suplimentară, ceea ce reprezintă un
15-9). Accesul bun pentru controlul plăcii inconvenient considerabil pentru pacient și
tebuie să fie o prioritate. medic. Desprinderea este cel mai bine
prevenită prin prepararea adecvată a dintelui
și o restaurare provizorie cu o suprafață
internă intim adaptată. Spațiul excesiv dintre
restaurare și dinte solicită mai mult agentul
de cimentare, care are o rezistență mai mică
decât cimentul obișnuit și deci nu poate
suporta forța adițională. Din acest motiv și
Figura 15-9 – În această secțiune din motive biologice, coroanele preformate
meziodistală, un conector supraconturat necimentate ar trebui evitate.
apasă pe gingie. Ischemia de presiune și
accesul slab pentru îndepărtarea plăcii Îndepărtarea pentru reutilizare
generează gingivita.
Restaurările provizorii trebuie
deseori refolosite și deci nu ar trebui lezate
la îndepărtarea de pe dinți la ședința
ulterioară. În cele mai multe cazuri, dacă
cimentul este suficient de slab și restaurarea
provizorie a fost corect fabricată, nu se rupe
la îndepărtare.
Caseta 15-1 Indicații pentru restaurările Cerințe estetice
provizorii armate cu fibre
Aspectul unei restaurări fixe
 Proteza parțială fixă posterioară de întindere provizorii este în special importantă pentru
lungă pe termen lung incisivi, canini, și uneori premolari. Cu toate
 Timp de tratament prelungit că aspectul unui dinte natural nerestaurat
poate fi imposibil de duplicat cu exactitate,
conturul, culoarea, translucența, și textura aspectul său este mutual acceptabil pentru
dintelui sunt atribute esențiale. Când sunt dentist și pacient. Când se obține acest lucru,
necesare, există proceduri pentru a crea se ia o amprentă a restaurării provizorii (Fig.
detalii personalizate; totuși, deoarece acestea 15-10), și se toarnă un model. Acest model
nu sunt de obicei necesare, ele sunt descrise însoțește comanda protezei fixe la laborator,
la “Augmentarea Estetică”, după discutarea de pe urma căruia sunt replicate contururile
cimentării și reparației. restaurării definitive. Acest proces este cel
mai eficient cand începe cu proceduri
O cerință esențială a tratamentului diagnostice în ceară. Implicarea pacientului
protetic este ca un material să aibă aceeași în luarea deciziilor crește satisfacția
culoare ca dinții adiacenți inițial. Totuși, pacientului.
unele rășini se decolorează intraoral cu
timpul,7 așadar, stabilitatea culorii (împreună MATERIALE ȘI PROCEDURI
cu tendința de a acumula pete/pigmentare)
guvernează selecția materialelor când se Există multe proceduri ce implică o
anticipează o perioadă lungă de funcționare. largă varietate de materiale pentru a realiza
restaurări provizorii satisfăcătoare (Fig. 15-
Restaurarea provizorie este deseori 11). Pe măsură ce apar noi materiale, se
folosită ca ghid pentru a obține estetica raportează noi tehnici, și deci există o
optimă a restaurării definitive. În tratamentul varietate și mai mare. În toate aceste
protetic cu proteze totale, se obișnuiește să proceduri, se formează o matriță în care se
existe o evaluare în ceară pentru ca pacientul toarnă sau fulează un material plastic. Mai
să răspundă interpretării estetice a mult, matriță este creată de două părți
dentistului înainte ca proteza să fie corelate: una care formează conturul extern
procesată. Mulți dentiști consideră această al coroanei sau PDF, cealaltă formând
etapă esențială din cauza frecvenței suprafețele dentare preparate și (când este
cerințelor pentru schimbări ale pacienților și prezentă) aria de contact a crestei edentate.
ușurința cu care aceste ajustări pot fi făcute. Se sugerează termenii de forma suprafeței
Tratamentul protetic fix în zona frontală externe (FSE) și forma suprafeței tisulare
influențează mult aspectul, iar pacientului ar (FST) pentru aceste părți ale matriței. Acești
trebui să-i fie oferită oportunitatea de a-și termeni sunt folosiți în discuțiile ce urmează.
exprima o opinie. Frumusețea și aspectul
personal sunt foarte subiective și dificil de Forma suprafeței externe
comunicat verbal, iar o proteză duplicat
Există două categorii generale de
poate juca un rol vital în considerarea
FSE: individualizată și preformată.
pacientului asupra esteticii și efectul pe care
proteza îl are asupra imaginii sale de sine.
Obținerea opiniilor altor persoane ale căror
judecată este prețuită este de asemenea
importantă. O restaurare provizorie exactă
este un mod practic de a obține feedback
specific în privința restaurării definitive.
Numai descrierile verbale sunt deseori prea
vagi și frecvent duc la supracorectări, care
sunt dificil sau imposibil de inversat la
restaurarea definitivă. Restaurarea provizorie
este conformată și modificată până cand
interproximal sau în jurul marginii
gingivale) se îndepărtează (Fig. 15-12).
Materialele chitoase sunt populare pentru că
pot fi folosite fără o lingură și sunt ușor de
ajustat până la o dimensiune minimă cu un
cuțit ascuțit. De asemenea, flexibilitatea lor
facilitează îndepărtarea ulterioară a rășinii
polimerizate (Fig. 15-13).
O FSE individualizată poate fi
produsă din folii de material termoplastic,
care sunt încălzite și adaptate unui model de
gips cu vacuum sau aer sub presiune în timp
ce materialul este încă pliabil (Fig. 15-14).
Acest procedeu produce o formă
transparentă cu pereți subțiri, ceea ce
avantajează tehnica directă, datorită
interferenței sale minime cu ocluzia. Este
umplută cu rășină, plasată în cavitatea
bucală, și așezată complet în momentul în
care pacientul oclude în intercuspidare
maximă. Apoi este necesar foarte puțin efort
adițional pentru a ajusta contactele ocluzale.
Figura 15-10 – A, Această proteză dentară Grosimea mică a materialului poate fi și un
provizorie a fost folosită pentru a stabili dezavantaj în tehnica directă. Materialul este
ghidajul anterior, poziția muchiilor incizale, un slab disipator al căldurii rezultate din
fonetica adecvată, și funcția înainte să polimerizarea rășinii, și deci este necesară
înceapă lucrul la proteza definitivă. B și C, atenție pentru îndepărtarea lui înainte să aibă
Restaurările definitive se aseamănă fidel loc lezarea termală. O FSE termoplastică are
predecesorilor provizorii ca formă și funcție. și alte utilizări în tratamentul protetic, atât în
fază clinică, cât și în cea de laborator; spre
Individualizată exemplu, poate fi de ajutor în evaluarea
adecvării preparației dentare8,9 (Fig. 15-15).
O FSE individualizată este o
reproducere negativă a dinților pacientului Sunt disponibile folii transparente de
înainte de preparare sau a unui model acetat de celuloză sau polipropilenă de
diagnostic modificat. Se poate obține direct diferite dimensiuni și grosimi; o folie de 125
cu orice material de amprentă. Amprentele x 125 mm de o grosime de 0,5 mm (0.020
luate într-o lingură segmentară cu inch) se recomandă pentru realizarea
hidrocoloid ireversibil sau silicon sunt restaurărilor provizorii. Este de preferat
convenabile. Costul mai mare al siliconului polipropilena deoarece reproduce mai bine
de adiție poate fi compensat de abilitatea sa detaliile de suprafață și este mai rezistentă la
de a fi păstrat pentru posibile reutilizări în rupere. Rezistența la rupere mai mare face
orice ședință viitoare. Reaplicarea exactă a îndepărtarea inițiala de pe model mai puțin
FSE este mai ușoară, iar matrița produce laborioasă și permite refolosirea FSE.
rezultate mai bune, dacă zonele subțiri de
material de amprentă (care se pot găsi
Cu toate că foliile termoplastice au
un număr de avantaje, se poate folosi cu
succes o largă varietate de alte materiale și
tehnici. Spre exemplu, unii practicieni
preferă placa de bază din ceară datorită
convenienței și economiei (vezi Fig. 15-11,
B), cu toate că nu se adaptează ușor cu un
mare grad de precizie; necesită timp de
ajustare adițional.
Preformată
Există o multitudine de coroane
preformate disponibile comercial. Ca atare,
rar satisfac cerințele unei restaurări
provizorii, dar nu pot fi folosite ca FSE Figura 15-11 – Cu toate că există multe
decât ca restaurări și deci necesită căptușire variații, matrițele folosite în realizarea
cu rășină autopolimerizabilă. Majoritatea restaurărilor provizorii constau într-o formă
formelor de coroană necesită modificare a suprafeței externe (FSE) și o formă a
(relief intern, reconturare axială, ajustare suprafeței tisulare (FST). Tehnicile directe
ocluzală) pe lângă procedura de căptușire implică folosirea cavității bucale a
(Fig. 15-16). Când este necesară modificarea pacientului direct ca FST. A, tehnica
extensivă, o FSE individualizată este indirectă: FSE este o amprentă de alginat;
superioară din cauza economiei de timp. FST, un model de gips cu priză rapidă. B,
Coroanele preformate sunt limitate la a fi Tehnica directă, FSE este o amprentă în
folosite ca restaurări unice pentru că nu este placă de bază din ceară; FST, pacientul. C,
fezabil să fie folosite ca corpi de punte Tehnica directă: FSE e o folie de acetat
pentru PDF parțiale. conformată în vacuum; FST, pacientul. D,
Tehnica directă: FSE este o capă preformată
Materialele din care se realizează de policarbonat; FST, pacientul. E, Tehnica
FSE preformate (Fig. 15-17) includ indirect-directă: FSE este o capă formată
policarbonat, acetat de celuloză, aluminiu, dintr-o proteză dentară fixă preformată din
staniu-argint, și nichel-crom. Acestea sunt trei elemente (de la incisivul central drept la
disponibile în variate tipuri de dinți și caninul drept maxilar) realizată indirect;
mărimi (Tabel 15-2). FST, pacientul. F, Tehnica indirectă: FSE
este o amprentă din silicon chitos; FST, un
Policarbonat. Policarbonatul (Fig. model al preparațiilor din gips cu priză
15-18) are cel mai natural aspect dintre rapidă.
materialele preformate. Când este ales și
modificat adecvat, concurează în aspect cu o
restaurare de porțelan bine realizată. Cu
toate că este disponibilă într-o singură
nuanță, aceasta poate fi modificată limitat de
nuanța rășinii de căptușire. FSE de
policarbonat sunt de tipul incisivilor,
caninilor și premolarilor.
Figura 15-12 – Scurtarea proiecțiilor și o sursă pentru vacuum. D, Forma
proximale ale materialului de amprentă suprafeței externe din polipropilenă retușată.
facilitează reașezarea completă a ESF. Observați detaliile ce pot capturate cu acest
Observați că materialul de amprentă în exces material.
palatinal și vestibular a fost îndepărtat cu un
cuțit ascuțit din acest motiv. Lingura pentru
sextantul anterior arătată a fost selectată
pentru că prinde adecvat dinții adiacenți
restaurării provizorii propuse.

Figura 15-15 – A, Grosimea mică și


transparentă a acestor forme de suprafață
externă (FSE) permit utilizarea lor directă ca
ghiduri de șlefuire dentară în sau afară din
cavitatea bucală. B, Dentistul poate evalua
Figura 15-13 – A, Unul dintre siliconii reducerea dentară folosind FSE pentru a
chitoși flexibili potriviți pentru realizarea amprenta cu alginat peste dintele preparat.
formelor de suprafață externe. B, Când alginatul a făcut priză, FSE se
Consistența chitoasă a fost depărtată. îndepărtează și se împinge o sondă
Observați restaurarea provizorie din rășină parodontală prin alginat pentru măsurători în
completă pe loc, pentru a demonsta gradul zonele dorite. (B, Cu acordul Dr. T.
de flexibilitate al chitosului. Roongruangphol.)

Figura 15-14 – A, Un sistem ieftin pentru Figura 15-16 – A, Timpul necesar pentru a
producerea formelor de suprafață externe din modifica specific această coroană
folii de material termoplastic. B, După preformată depășește avantajele pe care le-ar
încălzire, folia este formată cu chitos putea conferi. O formă a suprafeței externe,
reutilizabil și presiune digitală aplicată pe un dacă este disponibilă, ar fi mai eficientă și
model de gips. C, Un sistem mai scump care economică. B, Peretele lingual intern al
încorporează un element electric de încălzire acestei coroane preformate este angulat
excesiv, ceea ce necesită șlefuire pentru a Argint (anatomic), Oțel inoxidabil
acomoda un dinte preparat adecvat. Modelul (anatomic)
de gips din partea de jos a ilustrației duplică
suprafața internă a coroanei preformate.

Figura 15-18 – Coroane de policarbonat.


Sunt disponibile în forme de incisivi, canini,
și premolari maxilari și mandibulari.

Figura 15-17 – A, Forme de coroane


preformate frontale: policarbonat (stânga) și
acetat de celuloză (dreapta). B, Forme de
coroane preformate posterioare: capa de
aluminiu (stânga), aluminiu anatomic
(centru), și staniu-argint anatomic (dreapta).

Figura 15-19 – Coroane de aluminiu


anatomice. Sunt disponibile într-o varietate
de mărimi și forme. Producătorul a realizat
două forme maxilare și patru forme
mandibulare pentru părțile stângă și dreaptă
ale cavității bucale, fiecare disponibile în 6
mărimi.
Acetat de celuloză. Acetatul de
Tabel 15-2 Coroane preformate
celuloză este un material subțire (0,2 până la
Material 0,3 mm), transparent, disponibil în toate
formele de dinți și un spectru de mărimi
Rășină = Acetat de celuloză, Rășină (vezi Fig. 15-17, A). Nuanțele sunt complet
compozită fotopolimerizată, Policarbonat dependente de rășina autopolimerizabilă.
Rășina nu aderă chimic sau mecanic de
Metal = Aluminiu, Aluminiu (anatomic), suprafața internă a capei; așadar, după
Aluminiu (de culoarea dintelui), Staniu-
polimerizare, capa este dezlipită și aruncată contur cervical constricționat. Coroanele de
pentru a preveni colorarea la interfață. staniu-argint sunt intenționat proiectate
Dezavantajul îndepărtării capei este astfel (vezi Fig. 15-17). Acest aliaj foarte
necesitatea de a adăuga rășină pentru ductil permite cervixului coroanei să fie
restabilirea contactelor proximale. întins pentru a se adapta intim dintelui.
Întinderea directă pe dinte este practică
Aluminiu și Staniu-Argint. numai când se folosesc margini feather-edge
Aluminiul (Fig. 15-19) și Staniu-Argintul (preparatie fără prag).
sunt potrivite pentru dinții posteriori. Cele
mai elaborate forme coronare au suprafețe Oțel inoxidabil. Capele de oțel
ocluzale și axiale conformate anatomic. Cele inoxidabil (Fig. 15-20) se folosesc în primul
mai de bază și ieftine forme sunt doar cape rând la copii cu leziuni extensive pe dinții
cilindrice care se aseamănă unei conserve primari. Pentru această aplicație, nu se
(vezi Fig. 15-17, B). căptușesc cu rășină, ci se retușează, se
adaptează cu clește de conturat, și se
cimentează cu un ciment cu rezistență mare.
Se pot aplica și dinților definitivi dar sunt
mai potrivite pentru dinții temporari, pentru
care longevitatea este mai puțin critică.
Oțelul inoxidabil este foarte dur și așadar
poate fi folosit pentru restaurări provizorii
de mai lungă durată.
Forma suprafeței tisulare
Există două categorii principale de
FST: indirectă și directă. O a treia categorie,
Figura 15-20 – Coroane anatomice din oțel
indirect-directă, este aplicarea secvențiala a
inoxidabil. Sunt disponibile într-o varietate
acestora.
de mărimi și forme, inclusiv pentru dinții
primari, cu suprafețe axiale drepte și Procedura indirectă
conturate.
Se ia o amprentă a dinților preparați
Capele cilindrice neanatomice sunt și șesutului crestei și se toarnă cu gips cu
ieftine dar trebuie modificate pentru priză rapidă sau polivinil siloxan.10
obținerea suprafețelor ocluzale și axiale Restaurările provizorii sunt fabricate în
acceptabile. Este mai eficientă folosirea exteriorul cavității bucale. Această tehnică
coroanelor care au fost preformate ca dinți (tabelul 15-3) are câteva avantaje față de
posteriori maxilari sau mandibulari tehnica directă:
individuali. Trebuie avut grijă pentru a evita
fracturarea marginii cavosuprafeței delicată 1. Nu există contact al monomerului liber cu
a preparației dentare când se adaptează o dintele preparat sau gingia, care ar cauza
coroană de metal. Acesta este un risc mai leziuni tisulare11 și o reacție alergică sau
mare dacă adaptarea implică ocluderea sensibilizare.12-15 Un grup de investigatori16 a
puternică a pacientului pe capa coroanei. raportat o incidență de 20% a sensibilității
Muchia capei poate angaja marginea și să o alergice la pacienți expuși anterior unui test
fractureze la presiunea masticatorie. Un risc cu plasture cu monomer. Riscul
și mai mare apare când coroana are un sensibilizării la pacienți care nu sunt alergici
la monomer crește cu frecvența expunerii. 3. Acuratețe marginală
La pacienții alergici, expunerea chiar și la
cantități mici de monomer cauzează de
regulă ulcerații dureroare și stomatită (Fig.
1. Cruțătoare pentru țesuturi
15-21).
2. Eficientă

1. Eficientă
2. Nu necesită intervenția laboratorului
3. Cruțătoare pentru țesuturi
4. Cea mai puțină cantitate de monomer
rezidual
5. În general mai rezistentă la uzură
Tabel 15-3 Rezumat al tehnicilor folosite 6. Fără strat de inhibiție din cauza aerului
pentru realizarea coroanelor provizorii 7. Fără contracție de polimerizare; unele pot
avea adeziune la structura dentară
Tehnica 8. Restaurarea definitivă poate fi frezată ca un
duplicat exact al provizoriei
 Directă
 Indirectă Dezavantaje
 Combinație indirectă/directă
 Digitală 1. Monomer liber
2. Producție de căldură
Forma suprafeței tisulare 3. Inacuratețe marginală

 Însăși preparația dentară


 Analogul preparației dentare
1. Consumatoare de timp
 Preparația diagnostică (pe model diagnostic)
 Scanarea preparației dentare
Forma suprafeței externe 1. Preparația precedentă este estimativă; poate
necesita ajustarea internă înaintea
 Individualizată sau preformată recăptușirii
 Individualizată
 Individualizată
 Forma digitală individualizată
1. Necesită amprentă digitală și aparatură de
Avantaje frezat
2. Unele blankuri sunt monocrome
1. Rapidă
2. Ușoară
3. Nu necesită intervenția laboratorului

1. Cruțătoare pentru țesuturi


2. Fără contracție de polimerizare
adiacenți, rășina trebuie îndepărtată în
stadiul elastic al polimerizării, care are loc
tipic la 2-3 minute după inserția în cavitatea
bucală. În Figura 15-23, creșterea de
temperatură este neglijabilă la 3 minute,
ceea ce sugerează că leziunea termică este
ușor de evitat.
3. Adaptarea marginală a restaurărilor
provizorii care au fost polimerizate
Figura 15-21 – Reacții alergice după netulburat pe modele de gips este
expunerea de scurtă durată la monomer de semnificativ mai bună decât aceea a
polimetil metacrilat. A, Ulcerații labiale. B, restaurărilor provizorii care au fost
Ulcerații gingivale. C, Reacție tisulară îndepărtate din cavitatea bucală înainte să
adversă la contactul cu punte provizorie din devină rigide.20,21 Acest lucru se întâmpă
PMMA la 6 zile de la plasare. deoarece (1) gipsul restricționează contracția
de polimerizare și (2) separarea rășinii de
dinte în fază elastică produce distorsiune.
2. Dinții preparați nu sunt supuși căldurii Este mai probabil ca PDF parțiale de lungă
rezultante din polimerizarea rășinii. Valorile durată sau cu stâlpi multipli realizate direct
exoterme expuse în Figura 15-22 indică să aibă discrepanțe marginale inacceptabile
creșterile de temperatură cu timpul pentru cauzate de contracție și distorsiune.
câteva materiale în condiții experimentale 4. Când se realizează o amprentă elastomerică
similare. Experimentele clinice de stabilă dimensional cu rol de FST,10 poate fi
simulare17,18 au arătat creșteri de temperatură păstrată pentru posibila reutilizare cu FSE.
maxime de aproximativ 10 grade C în Acest lucru permite dentistului să realizeze
camera pulpară a dinților preparați asupra restaurări înlocuitoare fără a avea pacientul
cărora s-au făcut restaurări provizorii prezent. Spre exemplu, dacă un pacient sună
directe. Acea creștere de temperatură este să raporteze pierderea PDF parțială
capabilă de a cauza leziuni ireversibile provizorie, un înlocuitor poate fi realizat la
pulpei.19 Experimentele de simulare indică discreția dentistului înainte să ajungă
de asemenea că creșterile de temperatură pacientul. Acest lucru minimizează deranjul
depind direct de tipul și volumul rășinii programului cabinetului și câștigă aprecierea
prezente. Așadar, o restaurare realizată pacientului. Nu este cunoscut dacă prin
direct cu o punte mare este mai probabil să folosirea unei FST elastomerice se obțin
cauzeze leziuni decât una realizată pentru o margini care se potrivesc la fel de bine ca
coroană singură (în special dacă dintele este cele obținute cu o FST de gips. Este posibil
preparat conservativ). Aceste studii ca elastomerul să nu reziste contracției de
demonstrează, de asemenea, că proprietățile polimerizare la fel de eficient ca gipsul.
de conductivitate termică ale FSE 5. Tehnica dă pacientului răgaz, și permite
influențează semnificativ cât de mult poate dentistului să efectueze alte sarcini, cu
crește temperatura. Totuși, de importanță condiția ca personalul auxiliar să fie calificat
este ca maximele de temperatură să nu fi să efectueze procedurile de laborator.
fost atinse înainte să fi trecut 7-9 minute 18
(Fig. 15-23). Pentru acest motiv și pentru
motivul practic că trebuie îndepărtată prin
degajările suprafețelor proximale ale dinților
glicidileter metacrilat. (Redesenat din Tjan
AHL, et al: Temperature rise in the pulp
chamber during fabrication of provisional
crowns. J Prosthet Dent 62:622, 1989.)

Procedura directă
Dinții preparați ai pacientului și
țesuturile gingivale (în cazul unei PDF
parțiale) furnizează direct FST, și deci pașii
Figura 15-22 – Căldura generată în timpul intermediari ai tehnicii indirecte sunt
polimerizării rășinii. În condiții eliminați (vezi Tabel 15-3). Acest lucru este
experimentale nonclinice, creșterile de convenabil când calificarea asistentei și
temperatură sunt severe. Sevriton (o rășina facilitățile de laborator ale cabinetului sunt
polimetil metacrilică) a produs temperaturi inadecvate pentru realizarea eficientă a
mai mari decât celelalte reprezentante. restaurărilor indirecte. Totuși, tehnica
Aceasta este informație importantă pentru directă are dezavantaje semnificative:
selectarea rășinilor ce vor fi folosite trauma tisulară potențială din cauza
intraoral, cu toate că în condiții clinice polimerizării rășinii și adaptare marginală
diferențele pot fi nesemnificative. TCB, slabă inerent. Așadar, folosirea de rutină a
coroană și punte provizorie. (Redesenat din restaurărilor provizorii realizate direct nu
Braden M, et al: A new temporary crown este recomandată când sunt fezabile tehnici
and bridge resin. Br Dent J 141:269, 1976.) indirecte.
Procedura indirect-directă
În aceasta tehnică (vezi Tabel 15-3),
componenta indirectă produce o “FSE
preformată individualizată” similară unei
coroane din policarbonat preformată. În
majoritatea cazurilor, medicul folosește o
FSE individualizată și un model diagnostic
cu preparații diagnostice subpreparate
Figura 15-23 – Aceste valori exoterme (timp intenționat ca FST. Matrița rezultantă
în minute) sunt derivate dintr-o procedură formează o capă care, după prepararea
clinică simulată de realizare a unei singure dintelui, este căptușită cu rășină adițională
coroane cu silicon chitos ca forma suprafeței (cavitatea bucală a pacientului fiind folosită
externe (FSE). O sonda termocuplu din ca FST). Acest ultim pas este componenta
camera pulpară a unui dinte extras a fost directă a procedurii. Încă o metodă de creare
folosită pentru a măsura schimbările de a capei, care elimină nevoia de FST
temperatură. Valorile inițiale reflectă efectul indirectă, este de pensulare de monomer
de răcire al amestecurilor de rășină la lichid în FSE și presărarea sau suflarea de
temperatura camerei. Pentru toate cele 3 pudră de rășină pe el. Grosimea capei este
clase de rășini testate, temperaturile nu au dificil de controlat folosind această tehnică,
depășit 35 grade C până când mai mult de 6 totuși, și poate apărea nevoia de șlefuire
minute au trecut. Bis-GMA, Bisfenol A- corectivă consumatoare de timp.
Abordarea indirect-directă are aceste  Adăugare sau reparare ușoară
avantaje:  Compatibilitate chimică cu agenții adezivi
provizorii
 Timpul la scaun este redus. Majoritatea
procedurilor au fost deja completate înainte Materiale disponibile în prezent
de vizita pacientului.
 Mai puțină căldură este generată în cavitatea Până acum, un material provizoriu
bucală. Volumul de rășină folosită în timpul ideal nu a fost creat. O problemă majoră încă
căptușirii este comparativ mic. nerezolvată este schimbarea dimensională în
 Contactul dintre monomerul de rășină și timpul solidificării. Aceste materiale (Fig.
țesuturile moi este minimizat în comparație 15-24) se contractă și cauzează discrepanță
cu procedura directă. Deoarece zonele marginală,20-22 în special când este folosită
punților crestale nu necesită de obicei tehnica directă (Fig. 15-25). De asemenea,
căptușire, riscul de reacție alergică este rășinile folosite curent sunt exotermice și nu
redus. în totalitate biocompatibile.

Totuși, chiar și cu metoda modelului Materialele pot fi împărțite în patru


diagnostic, este frecventă nevoia de ajustare grupuri de rășini:
pentru așezarea completă a capei pe dintele
 PMMA
preparat. Acesta este principalul dezavantaj
 Poli-R’ metacrilat (R’ reprezintă un grup
al procedurii indirect-directe.
alchil mai mare decât metil (e.g., etil sau
Materiale pentru restaurări fixe izobutil).)
provizorii  Compozit cu microumplutură
 Fotopolimerizabile
În stadiul lichid, materialele
restaurative provizorii umplu cavitatea Proprietățile acestor rășini sunt
formată de FSE și FST; apoi se solidifică, comparate în Tabelul 15-4. Per total,
producând o restaurare rigidă. comportamentele grupurilor sunt similare;
niciun material nu este superior la toate
Proprietăți ideale categoriile. Alegerea materialului trebuie
bazată pe satisfacerea optimă a cerințelor sau
Caracteristicile unui material
condițiilor cruciale pentru succesul
provizoriu ideal sunt după cum urmează:
tratamentului. Spre exemplu, materialele cu
 Manipulare convenabilă: timp de lucru cea mai mică toxicitate și cea mai mică
adecvat, amprentare ușoară, timp de priză contracție de polimerizare ar trebui alese
rapid pentru tehnica directă. Alternativ, când se
 Biocompatibilitate: nontoxic, nonalergenic, produce o proteză pentru termen lung,
nonexotermic rezistența mare este un important criteriu de
selecție. Reziduurile de la unele materiale
 Stabilitate dimensională în timpul
provizorii pot interfera cu polimerizarea
solidificării
materialelor de amprentă elastomerice din
 Conturare și finisare ușoare
polivinil siloxan.23 Cu toate că rășina poate fi
 Rezistență adecvată și rezistență la abraziune curățată cu peroxid de hidrogen pentru a
 Aspect bun: translucent, culoare preveni această interacțiune, problema poate
controlabilă, culoare stabilă fi evitată dacă restaurarea provizorie este
 Acceptabilitate bună pentru pacient: efectuată indirect sau amprenta este luată
noniritant, inodor
înainte să se efectueze o restaurare chiar dăunători biologic, conversia chimică a
provizorie directă. monomerului în polimerul biologic inert este
de dorit. De asemenea, dacă procesul de
polimerizare nu este inițiat adecvat sau dacă
este întrerupt prematur, este posibil ca
ȘTIINȚA MATERIALELOR
restaurarea rezultantă să nu aibă proprietăți
William M. Johnston mecanice adecvate și poate ceda ușor sau
rapid. Totuși, deoarece densitatea
polimerului este inerent și deseori
Materialul utilizat pentru realizarea unei substanțial mai mare decât cea a
restaurări provizorii este alcătuit din monomerului, apare o contracție
pigmenți, monomeri, umplutură, și un dimensională în timpul polimerizării.
inițiator, toate combinându-se pentru a Reacția de polimerizare este exotermă, ceea
forma o substanță restaurativă estetică. ce determină materialul să devină fierbinte
Pigmenții sunt încorporați de producător înainte să își piardă fluiditatea, și deci când
pentru ca materialul întărit să arate pe cât de se răcește, restaurarea se contractă și mai
mult posibil ca structura dentară naturală; mult. Dacă se folosește o tehnică directă,
sunt disponibile o varietate de nuanțe. Cu căldura de reacție poate cauza leziuni
toate că fiecare din celelalte ingrediente are ireversibile țesuturilor pulpare din apropiere,
un rol în manipularea, priza, și proprietățile care poate au fost deja termic afectate în
finale ale restaurării provizorii, multe timpul preparării cavității.
caracteristici importante ale materialului
sunt determinate de monomerul primar.
Abilitatea acestui monomer de a se converti
într-un polimer permite materialului, după
ce s-a conformat așa cum se dorește, să facă
priză într-un solid care este suficient de
durabil pentru a rezista mediului oral în
perioada necesară provizorie.
În funcție de firmă, cel mai des
folosiți monomeri sunt metil metacrilat, etil
metacrilat, isobutil metacrilat, bisfenol A-
diglicidileter metacrilat (bis-GMA), și uretan
dimetacrilat. Fiecare dintre aceștia, sau
combinațiile lor, pot fi convertiți într-un
polimer prin polimerizarea radicalilor liberi,
cu toate că procesul de conversie nu este
niciodată perfect încheiat. Figura 15-24 – Materiale provizorii
disponibile în prezent. A și B, Rășini din
Polimerizarea radicalilor liberi
polimetil metacrilat. C, O rășină poli-R’
Procesul de polimerizare implică metacrilică. D, Rășini compozite cu
schimbări chimice, mecanice, dimensionale, microumplutură împreună cu sistemul de
și termice care afectează utilizarea de succes automixare. E, Polimetil metacrilat
a acestor materiale în medicina dentară. fotopolimerizabil. (A, cu acordul Lang
Deoarece monomerii pot fi neplăcuți sau Dental Manufacturing Co., Inc, Wheeling,
Illinois. B și E, cu acordul GC America Inc., (rezistența la fractură); E, capacitatea de
Alsip, Illinois.) reparație (procent din original); F,
stabilitatea culorii (la lumina ultravioletă);
G, ușurința adaptării și conturării; H, timpul
de lucru; I, timpul de priză; J, umectarea
pentru umplerea amprentei; K, contaminat
de eugenol liber; L, echipament special
necesar; M, miros; N, preț pe volumul
unității.
Bis-GMA, Bisfenol A-diglicidileter
metacrilat; DMA, dimetacrilat; PMMA,
polimetil metacrilat; PR’MA, poli-R’
metacrilat.
O contracție mică a rășinii va rezulta într-o
descoperire marginală semnificativă. 1, Cel mai favorabil; 2, mai puțin favorabil;
3, cel mai puțin favorabil; - informații
Figura 15-25 – Cu convergența axială ideală nedisponibile.
a pereților, o reducere de 2% a diametrului
coroanei determină o discrepanță marginală Peroxidul de benzoil se descompune
comparativ mare. în radicali liberi la aproximativ 50 de grade
C sau mai mult printr-un proces numit
Inițiere activare termică. Deoarece încălzirea unor
monomeri la temperaturi apropiate de 100
Polimerizarea radicalilor liberi
de grade C îi poate determina să se
începe cu formarea unui radical liber, un
vaporizeze, cu formarea ulterioară de
proces numit activare, și combinarea
porozitate în polimerul rezultate, trebuie
ulterioară a acestui radical liber cu un
evitate temperaturi excesive în timpul
monomer. Radicalii liberi sunt formați prin
stadiilor primare ale activării termale.
descompunerea unui compus chimic
Activarea termală determină o contracție
(inițiatorul); metoda de descompunere este
mai mare la răcire decât se obține cu alte
dependentă de natura inițiatorului. Posibili
metode de activare și deci este evitată de
inițiatori sunt peroxidul de benzoil și
obicei la restaurările provizorii.
camforchinona.
Peroxidul de benzoil se descompune
de asemenea în radicali liberi când este
catalizat de o amină terțiară, iar acest proces
este numit activare chimică. Activarea
chimică are loc atunci când activatorul,
inițiatorul, și monomerul sunt amestecate
împreună, și deci aceste materiale se
Tabel 15-4 Caracteristicile ierarhizate ale
furnizează de obicei separat, monomerul și
rășinilor reprezentative pentru restaurări
activatorul într-un recipient și inițiatorul și
provizorii
umplutura în altul. Amestecarea adecvată
A, Adaptare marginală (indirect); B, este necesară pentru evitarea golurilor.
degajarea de temperatură în timpul reacției; Deoarece activarea chimică necesită
C, toxicitate/alergenicitate; D, rezistența contactul intim al activatorului chimic cu
inițiatorul, această metodă de activare nu
este la fel de eficientă ca activarea termică. pot apărea ușor defecte dacă materialul este
Activarea ineficientă a inițiatorului atins. În timpul propagării, (1) materialul în
determină o cantitate mai mare de monomer curs de a face priză suferă o creștere în
rezidual și stabilitate mai mică de culoare a densitate, fapt care cauzează contracție; (2)
restaurării, întrucât peroxidul de benzoil căldura de reacție exotermă poate cauza o
poate cauza schimbări de culoare. Totuși, creștere marcată de temperatură, cu creșterea
deoarece peroxidul de benzoil este ulterioară a contracției; și (3) cresc alte
descompus atât de activarea termică, cât și proprietăți fizice (e.g., rigiditate, rezistență,
de cea chimică, temperatura crescută îi poate și rezistență la disoluție).
intensifica descompunerea într-un sistem
polimerizat chimic și nu îi sporește Încheiere
contracția dacă restaurarea este supusă inițial
Datorită poziției aleatorii a lanțurilor
prizei chimice. Încălzirea unei restaurări
în creștere, este posibil ca unele să se
recent polimerizate în apă la 100 grade C
combine și să încheie așadar procesul de
promovează eficiența crescută a
creștere. Acest tip de încheiere nu poate fi
polimerizării și îndepărtează orice urmă de
evitat, cu toate că încheierea este de dorit
monomer neconvertit, care ar putea cauza o
numai după polimerizarea întregii cantități
reacție de sensibilitate la un pacient
de monomer. Încheierea poate rezulta de
susceptibil la iritația datorată monomerului.
asemenea din reacția cu eugenolul,
Camforchinona se descompune în hidrochinona, sau oxigenul; așadar,
radicali liberi în prezența unei amine contactul cu una din aceste substanțe trebuie
alifactice și energiei luminoase albastre, iar evitat sau cel puțin minimizat atunci când
acest proces este numit activare cu lumină este posibil.
vizibilă. Materialele fotoactivate au două
Proprietăți asociate cu monomerul
avantaje: (1) Ingredientele pot fi amestecate
de producător cu porozitate redusă, și (2) Diverșii monomeri prezintă
timpul de lucru este infinit deoarece nu caracteristici inițiale și după priză diferite,
apare priza dacă materialul este păstrat într- iar polimerii rezultanți au proprietăți
un mediu întunecat. Limitarea acestei semnificativ diferite (e.g., vâscozitatea
metode este adâncimea la care poate înainte de priză, căldura de reacție exotermă,
pătrunde lumina vizibilă (mai mică pentru schimbare dimensională la priză, și
materiale mai închise la culoare). Oricând rezistență). În general, cu cât este mai mare
este posibil, iluminarea activatoare trebuie dimensiunea moleculei de monomer, cu atât
direcționată spre centrul restaurării dinspre este mai mică căldura de reacție exotermă la
toate suprafețele. De asemenea, pentru priză și mai mică rezistența fizică a masei
materiale mai închise la culoare, timpul de polimerizate. Proprietățile materialelor
expunere trebuie să fie mai lung. disponibile sunt prezentate în tabelul 15-4.
Propagare Umplutura
După începutul lui, procesul de Cu toate că proprietățile primare ale
polimerizare continuă prin includerea a mai materialului restaurativ provizoriu sunt
multor molecule de monomer în lanțul determinate de către monomer sau
molecular în creștere. Este important ca monomerii implicați, o scădere a
materialul să fie lăsat să facă priză proprietăților mai puțin favorabile de priză și
nederanjat deoarece, în timpul aceste faze, mecanice se obține în principal prin masa de
umplutură. O creștere a conținutului de  Trei godeuri de sticlă
umplutură reduce valorile relative de căldură  Spatulă de ciment
exotermică și contracție în timp ce crește  Pensă Backhaus
rezistența materialului polimerizat. Totuși,  Piesă dreaptă cu turație mică
prea multă umplutură poate duce la  Discuri de carborund cu mandrine pentru
caracteristici de manipulare insuficiente piesa dreaptă
înainte de priză; acest lucru împiedică  Discuri de hârtie fine (diametru 7/8 inch),
mixarea și modelarea și introduce porozitate pentru piesa dreaptă
în restaurarea polimerizată. Pentru sistemele
 Freze de tungsten pentru piesa dreaptă
activate cu lumină, cantitatea de umplutură
 Piesa cu turație mare cu sursă de apă-aer
este determinată de producător; pentru alte
sisteme, este de dorit încorporarea a cât mai  Freză sferică (nr. 4)
multă umplutură cu putință fără a afecta  Freze de tungsten cu 12 caneluri, pentru
caracteristicile de manipulare ale finisare
materialului.  Aspirator chirurgical
 Hârtie de articulație și instrument pentru
suport
 Perie de unică folosință
PROCEDURI
 Pahar cu apă caldă
Instrumentarul clinic de bază (Fig.
15-26) și instrumentarul de laborator de bază
(Fig. 15-27) sunt enumerate numai o dată;
pot fi consultate la nevoie. Pe măsură ce se
discută fiecare procedură, numai obiectele
necesare pentru completarea
instrumentarului de bază sunt enumerate.
Instrumentarul clinic de bază

 Mănuși
 Mască facială
 Ochelari de protecție
 Oglindă bucală
 Sondă
 Sondă parodontală
 Aspirator de salivă
 Rulouri de vată
 Comprese de tifon
 Fir de retracție
 Soluție astringentă
 Menținătoare de rulouri de vată Figura 15-26 – Instrumentarul clinic de bază
 Fuloar de plastic pentru proteze dentare fixe provizorii
 Bulete de vată
 Vaselină Instrumentarul de laborator de bază
 Rășină autopolimerizabilă
 Picurător  Ochelari de protecție
 Mască facială (pentru protecție respiratorie) de polimerizare sub presiune
 Perie de unică folosință (baropolimerizare). C, Instrument pentru
 Soluție de separare gips-rășină tăiat gips. D, Strung dentar și aspirator de
 Rășină autopolimerizabilă praf. E, Baie cu ultrasunete și detergent
 Picurător lichid.
 Două godeuri de sticlă Proteze dentare fixe parțiale provizorii:
 Spatulă de ciment metoda indirectă individualizată
 Seringă de polipropilenă
 Benzi de cauciuc Procedura indirectă individualizată
 Vas de presiune este probabil cea mai bună tehnică pentru
 Instrument de tăiat gipsul PDF parțiale si ar trebui să asigure cele mai
 Piesă dreaptă cu turație mică predictibile rezultate împreună cu cel mai
 Discuri de carborund cu mandrine pentru mic risc pentru sănătatea pacientului.
piesa dreaptă Adăugări la instrumentarul clinic
 Discuri de hârtie fine (diametru 7/8 inch),
pentru piesa dreaptă Cheie de culori
 Freze de tungsten carbid, pentru piesa
dreaptă Material de amprentă pe bază de hidrocoloid
 Strung dentar ireversibil
 Roți de muselină Bol de cauciuc
 Perii Robinson
 Roți de pâslă (diametru 1 inch) cu mandrină Lingură de amprentă
 Pastă fină
Spatulă de mixare
 Compus pentru finisat rășina
 Baie cu ultrasunete și detergent pentru
curățare

Figura 15-28 – Pentru marginile


subgingivale, țesuturile trebuie deseori
deplasate înaintea luării unei amprente
adecvate. Alginatul într-o portamprentă de
unică folosință produce o amprentă
economică și satisfăcătoare. După
Figura 15-27 – Instrumentarul de laborator tratamentul pentru controlul infecțiilor,
de bază pentru proteze dentare fixe amprenta se toarnă cu gips cu priză rapidă
provizorii. A, Instrumente mici asortate ce pentru a crea forma suprafeței tisulare (FST)
apar pe lista însoțitoare (vezi text). B, Vas Procedura pas cu pas
1. După alegerea culorii și prepararea dintelui, potrivirea pasivă adecvată. B, Aceasta fiind
procurați o portamprentă pentru o amprentă realizată, formele sunt separate, iar FST este
cu hidrocoloid ireversibil. O amprentă de complet acoperită cu un mediu de separare
sextant este adecvată numai dacă se extinde gips-rășină (pensulată).
cu un dinte dincolo de stâlpi, și pentru ca
FSE să corespundă precis modelului (FST). Procedura pas cu pas
2. Deplasați gingia dacă este necesar pentru a
Clinicianul poate accelera priza
expune marginile cavosuprafței (Fig. 15-28).
gipsului prin amestecarea de pulbere uscată
3. Luați o amprentă cu hidrocoloid ireversibil.
cu apă înaintea mixării (1 linguriță de pudră
Alte proceduri clinice (e.g., luarea amprentei
la 30 mL apă).24 Alte metode alternative
definitive) pot avea loc în timp ce asistenta
includ adăugarea de sare, mixarea cu apă
toarnă modelul.
călduță, sau folosirea gipsului cu priză
Adăugări la instrumentarul de laborator rapidă disponibil comercial.

Gips cu priză rapidă 1. Turnați ipsos sau gips cu priză rapidă în


amprenta din hidrocoloid ireversibil, și
Bol de cauciuc permiteți să facă priză timp de 8 minute.
2. Îndepărtați modelul și adaptați-l pentru a
Spatulă obține o potrivire adecvată cu FSE. FSE este
în mod normal realizată din macheta
Masă vibratorie
diagnostică în ceară a restaurării propuse.
FSE Verificați dacă cele două forme se potrivesc
împreună pasiv și complet.
3. Pensulați modelul uniform cu mediu de
separare (Fig. 15-29). Evitați lăsarea de zone
neacoperite pe model, în special în zonele
marginilor cavosuprafeței. Uscarea poate fi
accelerată de un flux blând de aer. Nu suflați
cu aer sub presiune pentru a nu îndepărta
mediul de separare de pe suprafața
modelului. Când modelul s-a uscat complet,
se pot marca opțional marginile
cavosuprafeței ale preparațiilor cu un creion
cu mina moale pentru a servi drept ghid la
ajustarea viitoare. Acest lucru nu ar trebui
făcut unde marginile sunt vizibile deoarece
urmele de creion sunt dificil de îndepărtat de
pe rășină.
4. Amestecați rășină autopolimerizabilă (e.g.,
metil metacrilat), și încărcati-o într-o seringă
de polipropilenă. Orificiul vârfului de
seringă ar trebui să aibă în jur de 2-3 mm în
Figura 15-29 – După ajustare, forma diametru.
suprafeței tisulare (FST) indirectă este 5. Umpleți FSE metodic cu seringa, începând
probată împreună cu forma suprafeței de la un capăt al spațiului de restaurare și
externe (FSE) pentru a pentru a verifica mergând până la celălalt capăt. Pentru a
evita încorporarea de aer, țineți vârful 13. Curățați restaurarea, folosind proceduri
seringii în contact constant cu rășina. potrivite de control al infecțiilor în vederea
Amprenta nu trebuie umplută excesiv; rășina pregătirii pentru controlul clinic.
ar trebui de-abia să ajungă la nivelul gingiei
(Fig. 15-30).
6. Așezați FST în FSE umplută (Fig. 15-31).
Pot fi ținute în contact lejer de benzi elastice.
Ansamblul este apoi plasat în apă caldă (40
grade C [100 grade F]) într-un vas de
presiune, după care se introduce aer la
aproximativ 0,15 MPa (20 pounds/inch
pătrat). A fost demonstrat că tratamentul cu
căldură după polimerizare îmbunătățește
proprietățile fizice,25 iar polimerizarea sub Figura 15-30 – O seringă de polimer cu un
presiune reduce porozitatea rășinii. orificiu lățit (2 mm diametru) este
7. Îndepărtați ansamblul după 5 minute. folositoare pentru umplerea formei
8. Separați FSE de restaurarea din rășina suprafeței externe (FSE). Pentru a evita
polimerizată, care de obicei rămâne în încorporarea de aer, este cel mai bine să se
contact cu FST (Fig. 15-32). Gipsul în exces înceapă de la un capăt și să se progreseze
poate fi îndepărtat cu instrumentul de tăiat lent spre celălalt, ținând vârful seringii în
gips (trimmer) și cu un disc de carborund contact cu rășina exprimată.
(Fig. 15-33). Dacă marginile au fost marcate
cu un creion, aceste părți din FST ar trebui
păstrate pentru a folosi ca ghid la retușarea
(trimming) corectă. Totuși, FST deseori se
separă complet de rășină în timpul
manipulării. Acesta e un avantaj deoarece
elimină orice efort suplimentar de a
îndepărta gipsul. Acest lucru nu trebuie
amânat deoarece marginile sunt mai dificil
de identificat cu precizie după ce se începe
retușarea.
9. Eliminați așchiile de rășină cu o freză de Figura 15-32 – Forma suprafeței externe
retușat acrilatul și un disc fin diamantat de îndepărtată.
hârtie.
10. Conturați ariile punții conform modelului
potrivit de punte (Fig. 15-34)(vezi Capitolul
20).
11. Finisați restaurarea cu pulbere udă. Includeți
și suprafața gingivală a corpului de punte.
Dacă această zonă nu este accesibilă, ar
trebui folosită o perie Robinson montată la
piesa dreaptă.
12. Verificați existența și îndepărtați orice exces
de rășină sau rămășițe de gips de pe
suprafața internă a restaurării.
Figura 15-31 – A, Forma suprafeței externe suprafața gingivală sub punte este
umplută cu rășină este așezată pe forma restricționat, se poate folosi o roată de pâslă
suprafeței tisulare. B, Se plasează benzi cu diametrul de ¾ inch pentru finisare.
elastice împrejurul ansamblului matriță și se
localizează pe dinții adiacenți nepreparați.
Acest lucru evită distorsionarea formei
suprafeței externe. C, Ansamblul este plasat
într-un vas de presiune plin cu apă caldă. D,
Rășina polimerizează timp de 5 minute sub
presiune de 0,15 MPa (20 pounds/inch
patrat).

Evaluare Figura 15-33 – Forma suprafeței tisulare este


redusă pentru a obține forma finală a
PDF parțială provizorie ar trebui restaurării. A, Reducerea în masă cu un
evaluată în cavitatea bucală a pacientului instrument de retușat gips. B, Secționarea și
având în vedere contacte proximale, contur, îndepărtarea zonelor de contact ale punții cu
defecte de suprafață, adaptare marginală, și un disc de carborund. C, Suprafața
ocluzie. Contactele proximale deficitare, linguogingivală a punții conformată cu o
imperfecțiunile din contur, sau defectele de freză conică. D, Un disc abraziv (diametru
suprafață pot fi corectate prin adăugarea de 7/8 inch, diamantat) este excelent pentru
rășină prin tehnica de pensulare [brush-bead] crearea formei adecvate a ambrazurii.
(Fig. 15-35; vezi Fig. 15-73). Trebuie orientat cu grijă paralel cu conturul
dorit pentru a evita retușarea marginală
Adaptarea marginală inacceptabilă
excesivă. E, Restaurarea conturată.
poate fi corectată ca pentru PDF parțiale
direct-indirecte individualizate (vezi
“Proteze dentare fixe parțiale provizorii:
metoda indirect-directă individualizată, vezi
”Proteze dentare partiale fixe intermediare”
pașii 3 până la 8 din “Procedura pas cu pas”)
dacă pacientul nu are istoric de alergie la
monomer. Dacă este necesară corecția
ocluzală, restaurarea este marcată cu hârtie
de articulație și ajustată cu o freză de finisare
din tungsten carbid cu 12 caneluri la rotație Figura 15-34 – Restaurarea înaintea probei.
mare cu flux mare de aer-apă pentru a
preveni topirea rășinii (Fig. 15-36).
Evacuarea intraorală și protecția oculară sunt
esențiale.
După efectuarea procedurilor
adecvate de control al infecțiilor, retrimiteți
restaurarea la laborator pentru finisarea cu
pastă umedă și lustruirea uscată cu compus
de lustruire pentru rășină. Dacă accesul la
Figura 15-35 – Contact proximal adăugat  TSF diagnostic (duplicatul modelului
prin tehnica brush-bead. Când rășina atinge diagnostic preparat conservativ)
consistența de cocă, restaurarea este lăsată să  ESF (folie de polipropilenă conformată în
facă priză pe dintele preparat pentru a forma vacuum)
contactul.  Modelul diagnostic cu preparațiile originale
montat într-un articulator
 Hârtie de articulație
Procedura pas cu pas
1. Preparați dinții stâlpi pe modelele
diagnostice montate în articulator (Fig. 15-
38). Preparația diagnostică ar trebui să fie
mai conservativă decât eventuala preparație
dentară și ar trebui să aibă margini
Figura 15-36 – Ajustarea intraorală a supragingivale. Aceste preparații sunt
contactelor ocluzale. deseori de ajutor pentru întocmirea planului
de tratament (vezi Capitolul 2), și fac
prepararea clinică propriu-zisă mult mai
ușoară.
2. Realizați o amprentă din hidrocoloid
ireversibil al preparațiilor diagnostice pentru
a le duplica cu gips (Fig. 15-39).
3. Acoperiți FST din gips cu mediu de
separare.
4. Efectuați procedura diagnostică de modelare
în ceară pe modelele articulate. Acest pas
este deseori recomandat și în faza de
întocmire a planului de tratament. FSE este
Figura 15-37 – Adăugări la instrumentarul realizată din macheta diagnostică de ceară.
de bază pentru laborator pentru procedura Daca se folosește o folie de material
indirect-directă: forma suprafeței tisulare termoplastic, trebuie adaptată pe un model
(FST) diagnostică și forma suprafeței duplicat al machetei decât direct pe ceară
externe (FSE) din polipropilenă. (care se topește la contactul cu folia
încălzită) (Fig. 15-40).
Proteze dentare fixe parțiale provizorii: 5. Verificați ca FSE și FST să se potrivească
metoda indirect-directă individualizată exact între ele (Fig. 15-41).
6. Folosind o seringă, aplicați rășină în FSE, și
Procedura indirect-directă
completați restaurarea provizorie așa cum a
individualizată poate fi un compromis bun
fost descris în secțiunea precedentă (vezi
când ajutorul laboratorului nu este imediat
Figurile 15-30 până la 15-34).
disponibil și timpul la scaun trebuie
7. Dacă ceara a fost îndepărtată de pe modelul
minimizat.
diagnostic (după duplicare), așezați
Adăugări la intrumentarul de laborator restaurarea provizorie terminată (FSE
individualizată preformată) pe el și adaptați
Următorul echipament este de ocluzia folosind articulatorul. Daca acest
asemenea necesar (Fig. 15-37):
lucru nu poate fi efectuat, este nevoie de mai
mult timp clinic pentru ajustare.
8. Finisați și curățați FSE preformată pentru
probă, care urmează după preparația dentară
(Fig. 15-42).

Figura 15-40 – Realizarea unei forme a


suprafeței externe individualizate (FSE)
dintr-o machetă de ceară diagnostică. A,
Modelele cu machete de ceară diagnostice
articulate. Tiparele ar trebui să satisfacă
cerințele biologice, mecanice, și estetice. B,
Dacă se dorește o FSE din material
termoplastic, macheta de ceară trebuie
duplicată cu gips.

Figura 15-38 – Preparațiile implicate în


realizarea modelului diagnostic montat în
articulator. A, Șanțuri de orientare a
adâncimii conservative. B, Plasarea
marginilor cavosuprafeței supragingival.

Figura 15-41 – Relația adecvată între forma


suprafeței externe (FSE) și forma suprafeței
tisulare (FST). Dacă este necesară
îndepărtarea artefactelor de pe model pentru
a corecta relația, acest lucru ar trebui făcut
înaintea aplicării mediului de separare.

Figura 15-39 – Modelul preparat este


duplicat folosind o amprentă din alginat.
Acesta constituie forma suprafeței tisulare
indirectă. Se folosește gips cu priză rapidă.
Adăugare la instrumentarul clinic

 FSE individualizată preformată


Figura 15-42 – Forma suprafeței externe metacrilat sunt recomandate pentru
(FSE) individualizată preformată proceduri directe.
completată. Acesta este produsul final al 3. Aplicați un strat uniform de vaselină pe
componentei indirecte din tehnica indirect- dinții stâlpi preparați, țesuturi gingivale, și
directă. pe exteriorul FSE.
4. Realizați o gaură de refulare cu o freză
rotundă prin suprafața ocluzală (sau
linguală) a fiecărui element de retenție.
5. Umpleți fiecare element de retenție cu
rășină, și după ce își pierde luciul de
suprafață, inserați restaurarea. Plasarea
vârfului degetelor peste orificiile de refulare
într-o manieră similară cântatului la flaut
poate controla cantitatea excesului de rășină
exprimată în jurul marginilor. Când apare o
mică cantitate de rășină în exces în jurul
întregii periferii marginale, ridicați degetul
pentru a permite aerului încorporat și
Figura 15-43 – Forma suprafeței externe excesului restant de rășină să fie degajat.
(FSE) individualizată preformată așezată Rășina de pe suprafața ocluzală poate fi
complet peste dinții preparați. Observați îndepărtată imediat, ceea ce elimină nevoia
discrepanța marginală pe fiecare dinte stâlp. de îndepărtare prin șlefuire după ce face
Vârful sondei parodontale încape cu ușurință priză.
în spațiu, care va fi umplut printr-o 6. Când se ajunge la stadiul elastic al
procedură de căptușire directă. polimerizării (în jur de 2 minute în cavitatea
Procedura pas cu pas bucală), prindeți suprafețele vestibulară și
orală ale unui element de retenție de pe dinte
1. Preparați dinții pacientului în maniera stâlp cu pensa Backhaus, și balansați
obișnuită. restaurarea provizorie vestibulo-oral pentru
2. Probați FSE preformată (Fig. 15-43). Dacă a o slăbi. Angajați celălalt element de
nu este compatibilă cu ocluzia (nu se așează retenție și balansați-l în același fel. Când
complet) și dinții au fost reduși adecvat, PDF parțială este slăbită la ambele capete,
suprafața internă a FSE ar trebui redusă până îndepărtati-o din cavitatea bucală a
când se obține ocluzie acceptabilă. Daca pacientului. Colții pensei pot lăsa mici
dinții necesită reducere mai mare, aceasta ar indentații în rășină, dar acest lucru nu
trebui efectuată și FSE reevaluată și ajustată. reprezintă o problemă pentru restaurările
Acesta este un avantaj distinct al procedurii posterioare de obicei. Defectele pot fi
indirecte-directe. Procesul de ajustare poate netezite ulterior în timpul procedurilor de
fi obositor, în special dacă etapele finisare.
preliminare nu au fost efectuate cu atenție la 7. Plasați restaurarea provizorie în apă caldă
detalii. Etapele restante conturează (37 grade C) pentru a grăbi polimerizarea.
procedura directă de căptușire, care este 8. După 3-5 minute, îndepărtati excesul de
necesară pentru a produce adaptarea internă rășină. Cea mai mare parte din acesta poate
și marginală (Fig. 15-44). Datorită fi îndepărtat cu o freză de retușat rășina
potențialului lor scăzut de a produce traumă acrilică sau cu un disc de carborund (Fig.
tisulară, rășinile din grupul poli-R’ 15-45). Folosiți un disc de hârtie diamantat
cu granulație fină pentru a finaliza Coroane totale
conformarea axială.
Coroanele totale unidentare sau
Pentru a simplifica adaptarea precisă coroanele solidarizate pot fi realizate direct
a marginilor, discul poate fi poziționat sau indirect conform procedurilor de bază
paralel cu conturul final dorit. O extensie de descrise pentru PDF parțiale. Deoarece nu
grosimea hârtiei restantă în zona ce există corpuri de punte, crearea unei FSE
depășește marginile marcate este o indicație este mai simplă. Nu sunt necesare proceduri
că conturul este corect și că marginea diagnostice decât dacă se plănuiesc
cavosuprafeței este complet acoperită. modificări coronare extensive. Spre
Deseori acest exces poate fi ușor desprins de exemplu, modificări extensive sunt de regulă
margine folosind degetele (Fig. 15-46). necesare când se crește dimensiunea
verticală de ocluzie. Dacă nu sunt necesare
Apoi clinicianul confirmă adaptarea procedurile diagnostice, o amprentă în
marginală și ocluzia, refinisează și alginat a coroanei sau coroanelor este
lustruiește unde este necesar, și cimentează suficientă pentru a folosi direct ca FSE sau
restaurarea (Fig. 15-47). indirect când s-a turnat un model într-un alt
material de amprentă.
Onlayuri și coroane parțiale
Tehnica de realizare a onlayurilor și
coroanelor parțiale provizorii este similară
celei de realizare a coroanelor totale
unidentare individualizate. Totuși,
restaurările provizorii sunt mai ușor
deformate în timpul manipulării din cauza
preparațiilor dentare conservative care
întrerup orice continuitate a pereților axiali.
Așadar metoda directă impune atenție
Figura 15-44 – Căptușirea formei suprafeței sporită la îndepărtarea rășinii de dinte.
externe (FSE) individualizate preformate. Rezultate semnificativ mai bune sunt de
Aceasta este componenta directă a tehnicii așteptat folosind tehnica indirectă.
indirect-directe. A, Țesuturile orale sunt
Când rășina polimerizată este
protejate cu vaselină. B, Orificiile de
retușată marginal, este indicată lăsarea unui
refulare ajută la eliminarea aerului prins. C,
exces de rășină la marginea cavosuprafeței
Elementele de retenție de pe dinții stâlpi sunt
ocluzale. Acest lucru ajută la prevenirea
umplute cu rășină de căptușire. D,
fracturii de smalț, care este mai probabil să
Restaurarea este complet inserată.
apară datorită rezistenței scăzute a rășinii în
(Cantitatea de rășină de la margini este
comparație cu metalul. În al doilea rând,
controlată prin acoperirea sau descoperirea
dacă se cere căptușirea, nu este necesar un
orificiilor de refulare.)
orificiu de refulare, deoarece localizarea
Restaurări provizorii unidentare înaltă a marginii și configurația ei permite o
individualizate cale adecvată de evacuare a aerului prins în
rășina în exces.
Figura 15-47 – Contactele ocluzale ale
restaurării finalizate sunt verificate și
ajustate înaintea lustruirii. Observați că
elementele sunt solidarizate pentru rezistență
crescută la dezinserție în timpul unei
anticipate perioade lungi de tratament. (Cu
acordul Dr. R. Liu.)
Inlayuri
Inlayurile prezintă provocarea de a fi
mici și dificil de manipulat, în special în
timpul retușării. Realizarea restaurărilor
provizorii inlay necesită o sumă de
Figura 15-45 – Îndepărtarea excesului după modificări.
polimerizarea căptușirii rășinice. A, Excesul
brut de rășină este îndepărtat rapid. Adăugări la instrumentarul clinic
(Marginile trebuie evitate.) B, Contururile
axiale finale, conectorii, și adaptarea Portmatrice Tofflemire/matrice
marginală sunt perfectate cu un disc abraziv
Pene
rotativ spre margine pentru a obturarea
marginii cu reziduu. Observați orientarea Fuloar de amalgam
discului, paralel cu conturul final dorit.
Excavator
Mâner de bisturiu și lamă (nr. 15)

Figura 15-46 – Excesul marginal al unei


restaurări a cărei suprafață axială a fost
conturată cu orientarea adecvată a discului.
(Cu acordul Dr. R.E. Kerby.)
Figura 15-48 – Un mâner de ață dentară 10. Îndepărtați restaurarea provizorie ajustată
facilitează îndepărtarea unei restaurări folosind mânerul de ață dentară, și puneți-o
provizorii inlay în timpul etapei elastice deoparte într-un loc la îndemână până după
târzii. amprentarea inayului definitiv.
11. Curățați și uscați cavitatea preparată, și
Procedura pas cu pas aplicați un strat subțire de ciment provizoriu
pe pereții cavității. Inserați imediat
1. Pentru o incrustație cu 2 sau 3 suprafețe,
restaurarea provizorie.
aplicați matricea și penele ca la pregătirea
12. Când cimentul a facut priză, îndepărtați
pentru condensare într-o restaurarea de
excesul cu o sondă și un excavator. Tăiați cu
amalgam clasa a II-a. Penele ar trebui
grijă mânerul de ață dentară cu o lamă de
plasate cu o presiune fermă astfel încât la
bisturiu.
îndepărtarea matricii, se restabilește
contactul proximal. Matricea trebuie să Restaurări fixe provizorii digitale
sigileze toate zonele marginilor
cavosuprafeței proximale. Odată cu reapariția producerii de
2. Cu o buleta mică de vată îmbibată în restaurări cu ajutorul tehnologiei de
vaselină, acoperiți toate fețele cavității amprentare digitală, proiectării asistate de
preparate și banda de matrice. calculator și producției asistate de calculator
3. Realizați un mâner pentru a îndepărta rășina (CAD/CAM), restaurările definitive pot fi
plasând un capăt al bucății de ață dentară de produse în aceeași zi ca preparația dentară,
2-3 mm lungime în preparația cavității. iar coroanele provizorii nu mai sunt
4. Mixați o cantitate mică de poli-R’ necesare. Cu toate acestea, nu toate situațiile
metacrilat, iar când poate fi frământat ca clinice sunt rezolvabile prin tratament
aluatul de pâine, modelati-l într-un con mic restaurativ CAD/CAM în aceeași zi,
pe capătul unui fuloar de amalgam. necesitând utilizarea restaurărilor provizorii.
5. Condensați ușor rășina în cavitate, având Asemenea situații includ nevoia de
grijă să nu o forțati dincolo de matrice reconstrucții extinse, evaluarea efectelor
subecuatorial. Îndepărtați imediat cât mai schimbărilor ocluzale datorate disfuncției
mult exces ocluzal cu un excavator. temporomandibulare, o ajustare planificată a
6. Monitorizați polimerizarea prin sondarea dimensiunii verticale de ocluzie, și perioadei
ușoară cu un instrument de mână. Când de vindecare a zonelor corpurilor de punte
rășina atinge stadiul elastic tardiv, sau implanturilor. În aceste situații,
îndepărtați-o prin tracțiunea mânerului de restaurările provizorii pot fi extrem de utile.
ață dentară cu o pensă de rulouri de vată în Pacientul poate evalua astfel confortul,
axul de dezinserție (Fig. 15-48). funcția, și aspectul înaintea fabricării
7. Plasați rășina într-o cană cu apă caldă (37 restaurărilor definitive.
grade C) timp de 5 minute.
8. Îndepărtați orice exces prezent. Restaurările provizorii pot fi
9. Reaplicați rășina polimerizată în cavitatea fabricate prin intermediul unui flux de lucru
preparată și ajustați ocluzia, folosind hârtie digital. FST este reprezentată de imaginea
de articulație și o piesă de mână cu turație virtuală tridimensională a dintelui preparat.
redusă. (Aveți grijă extremă pentru a evita FSE este reprezentată de una din
îndepărtarea substanței dentare.) Păstrați următoarele variante: o imagine virtuală
mânerul de ață dentară atât timp cât nu tridimensională a dintelui înainte de
interferă cu ajustările ocluzale. preparație, o scanare a machetei de ceară
diagnostice preoperative, sau o formă
virtuală propusă prin generare de calculator. mici pentru restaurări mai mari de 5
Informațiile digitale sunt transmise unei elemente. Medicul dentist trebuie să se
mașini de frezat la momentul preparării intereseze, de asemenea, de materialele
dentare iar FST și FSE sunt frezate din pentru recăptușirea unei provizorii frezate,
blocuri sau discuri solide de rășină. Astfel așa încât delaminarea, separația, sau
nu există nevoia de a avea o reprezentare infiltrația să nu apară între materialul frezat
analogică a FST și FSE sau de a umple o și materialul de recăptușire.
cavitate matriță cu amprenta. Rășinile
disponibile pentru frezat restaurări provizorii Restaurările provizorii pot fi frezate
includ PMMA și compozit. dintr-un blank de rășină de o singură culoare
sau mai multe culori stratificate. Când se
Procesul CAD/CAM reduce drastic folosește un blank monocrom, coroana sau
expunerea pacientului la compuși chimici, toate elementele unei PDF vor avea aceeași
întrucât blankurile produse comercial din nuanță (Fig. 15-50). Toate materialele
care se frezează restaurările provizorii conțin frezate trebuie să fie bine lustruite înainte de
numai aproximativ 1% monomer liber cimentarea în cavitatea bucală deoarece
rezidual.25 Așadar, metoda digitală de procesul de frezare lasă rugozități. În funcție
fabricare a unei coroane provizorii este în de compoziția blankului de șlefuit, ajustarea
totalitate o metodă indirectă. S-a demonstrat culorii și individualizarea poate fi posibilă
că restaurările provizorii CAD/CAM sunt cu materialele potrivite.26
mai rezistente și mai fidele decât protezele
tradiționale din bis-acril compozit.26 Un alt Este important să se folosească
avantaj al producerii digitale a restaurărilor materiale potrivite pentru stabilitatea de
provizorii este că fișierul cu informații poate lungă durată a culorii și adeziune. Mașinile
fi utilizat la frezarea restaurării definitive, de frezat pentru cabinet au nevoie deseori de
dacă preparația dentară (și contururile programe adiționale sau un rezervor
tisulare) nu au fost modificate (Fig. 15-49). modificat sau un sistem de răcire modificat,
sau ambele, pentru a evita înfundarea
Restaurările provizorii trebuie să fie sistemului de circulație pentru răcire și
formate eficient în momentul preparării lubrefiere cauzate de particulele de polimer
dentare, iar tehnologiile digitale permit de frezate.
asemenea fabricarea unei FSE extinse, cu
mai multe elemente, din compozit sau Deoarece nu toate situațiile clinice
PMMA în avans pentru a fi utilizată în pot fi restaurate în aceeași zi ca preparația
tehnica indirect-directă. Un wax-up dentară, restaurările provizorii CAD/CAM
diagnostic preoperativ sau preparații dentare au multe avantaje. Materialele pe bază de
diagnostice sunt transmise laboratorului, compozit, în special, sunt suficiente ca
unde programul de proiectare digitală este proprietăți mecanice, rezistență la uzură,
folosit pentru a “prepara” virtual dintele cu stabilitate de culoare, și abilitate de adeziune
marginea în apropierea marginii gingivale pentru a le justifica utilizarea ca restaurări
sau pentru a proiecta contururile externe, sau provizorii de lungă durată.
ambele. Când se plănuiesc restaurări extinse,
Fațete laminate
cu elemente multiple, medicul dentist
necesită probabil ajutorul unui laborator care Adăugări la instrumentarul clinic
să dețină o mașină de frezat comercială
mare, deoarece blankurile pentru mașinile de  Cheie de culori pentru rășini compozite
frezat pentru cabinet sunt în general prea  Rășina compozită fotopolimerizabilă
 Lampă de fotopolimerizare
 Gel de gravare acidă cu acid fosforic
 Rășină autopolimerizabilă fără masă de
umplutură
Procedura pas cu pas
1. Alegeți cea mai potrivită nuanță de rășină
sau combinație de nuanțe înainte de
prepararea dintelui.
2. După finalizarea preparației dentare, aplicați
un strat subțire de vaselină pe suprafața
dintelui preparat.
3. Folosind un instrument din plastic umectat Figura 15-49 – A, Proteză dentară fixă
cu alcool, conformați rășina fotopolimerizată (PDF) maxilară cu trei elemente frezată din
preselectată. Dacă materialul este prea dificil polimetil metacrilat (PMMA) ca restaurare
de controlat, plasarea și polimerizarea pot fi provizorie (stânga) și definitivă fabricată din
efectuate în etape. Este, de asemenea, zirconiu monolitic (dreapta). B, Restaurarea
posibilă formarea fațetelor indirect prin provizorie folosită în timpul vindecării unui
crearea unei FST și a unei FSE; așa cum s-a implant dentar pe arcada opusă. C,
recomandat pentru PDF parțiale provizorii. Restaurarea PDF definitivă din zirconiu.
Metoda indirectă poate fi mai eficientă dacă
se realizează mai multe fațete.
4. Fotopolimerizați rășina, și îndepărtați-o de
pe suprafața dentară.
5. Curățați bine vaselina de pe preparația
dentară în smalț, și aplicați gelul de gravare
pe 3 zone de 1 mm diametru așa încât să
formeze un triunghi echilateral, cu două
dintre unghiuri către unghiurile diedre
mezioincizal și distoincizal și al treilea
centrat mai spre cervical. Permiteți agentului
de gravare să rămână pentru 20 de secunde;
apoi clătiți complet cu apa, și uscați.
6. Amestecați rășină autopolimerizabilă fără
umplutura, și plasați o cantitate mică pe cele
trei zone gravate. Plasați imediat fațeta pe
dinte, și țineți-o pe loc până la priza rășinii.
7. La următoarea vizită a pacientului,
îndepărtați fațetele cu un excavator.
Figura 15-50 – Restaurările provizorii
frezate dintr-un disc de rășină.
Coroane provizorii produse în masă din pentru adaptarea capei așa încât să se
forme de suprafață externă potrivească curburii aproximative a marginii
cavosuprafeței preparate. Pentru această
În majoritatea cirumstanțelor, o FSE adaptare, se recomandă o piatră verde sau o
individualizată produce cele mai bune freză din tungsten carbid de diametru mic.
rezultate în cel mai scurt timp. Totuși, există 3. Probați capa pe dintele preparat (Fig. 15-53),
instanțe când o FSE individualizată nu este având grijă în special ca muchia incizală și
disponibilă pe moment: spre exemplu, o suprafața vestibulară a capei să se alinieze
primă vizită de urgență în care lipsește o adecvat cu cele ale dinților adiacenți.
coroană și trebuie înlocuită. Dacă prin Suprafața internă a capei necesită deseori
coincidență o formă coronară se potrivește reducere pentru a se obține această potrivire.
ca dimensiune și formă cu restaurarea Pentru moment, ocluzia ar trebui ignorată,
provizorie dorită, forma produsă în masă întrucât este de obicei mai bine să fie
este mai convenabilă decât inițierea ajustată după căptușire. Când capa poate fi
procedurilor de individualizare (generarea poziționată adecvat fără contact gingival
unui model diagnostic și machetarea în ceară forțat, este pregătită pentru a fi căptușită cu
a contururilor coronare absente). Astfel de rășină.
coincidențe, totuși, nu sunt de rutină și nu 4. Aplicați un strat subțire uniform de vaselină
trebuie contat pe ele. Oricare ar fi situația, pe dinții preparați și gingia adiacentă (Fig.
medicul dentist trebuie să considere 15-54). Acest lucru previne contactul direct
coroanele provizorii produse în masă ca al monomerului cu aceste țesuturi și
FSE; ele trebuie să fie căptușite cu rășină posibilitatea de lezare.
pentru a îndeplini cerințele de bază ale unei 5. Amestecați rășină autopolimerizabilă și
restaurări provizorii. umpleți capa (se recomandă poli-R’
metacrilatul). Când suprafața își pierde
Formele coronare din policarbonat
luciul sau rășina formează un vârf care nu se
Formele coronare din policarbonat deformează, așezați capa peste dinte, și
sunt folositoare pentru realizarea aliniați suprafețele incizale și vestibulare cu
restaurărilor provizorii pe un singur dinte cele ale dinților adiacenți.
anterior sau premolari. 6. Eliminați imediat orice exces marginal.
Dacă polimerizarea este prea avansată,
Adăugări la instrumentarul clinic rășina cu consistența de cocă se va depărta
de margine, și va fi necesară repararea
 Coroane din policarbonat asortate ulterioară.
 Etalon Boley sau compas 7. Când s-a ajuns la stadiul elastic de
 Piatră diamantată verde, piesă dreaptă polimerizare (după aproximativ 2 minute),
basculați coroana vestibulo-oral pentru a o
Procedura pas cu pas
slăbi și îndepărtați-o. Pensa Backhaus
1. Măsurați grosimea mezio-distală a spațiului trebuie ținută la îndemână în caz că se
coronar cu compasul (unele kituri de întâmpină dificultăți la separarea coroanei de
coroane oferă un ghid de selecție), și alegeți dinte. Totuși, deoarece creează indentații
o capă care are aceeași lățime sau este un pic mici pe suprafața coroanei, pensa ar trebui
mai mare (Fig. 15-51). folosită pe elementele anterioare numai la
2. Însemnați înălțimea coronară (de la nevoie.
marginea incizală) cu compasul (Fig. 15-52), 8. Plasați coroana în apă caldă (40 grade C)
și folosiți această măsurătoare ca ghidaj (Fig. 15-55).
9. Când rășina a făcut complet priză (după
aproximativ 5 minute), suprafețele axiale pot
fi conformate, și excesul îndepărtat, cu freze
din tungsten carbid sau discuri abrazive la
piesa dreaptă.
10. Probați noua coroană căptușită, și ajustați
suprafața orală până la ocluzia și conturul
dorite (Fig. 15-56).
11. Lustruiți și cimentați restaurarea (Fig. 15-
57).

Figura 15-52 – Ajustarea înălțimii coroanei.


A, Înălțimea incizo-cervicală necesară
pentru completarea restaurării. B,
Măsurătoarea transferată pe coroană. C,
Porțiunea cervicală a coroanei ajustată
pentru a duplica curbura marginii
cavosuprafeței.

Figura 15-51 – Alegerea coroanei. A,


Măsurarea lățimii mezio-distale a spațiului
cu compasul. B, Alegerea coroanei de
dimensiune potrivită pentru spațiul măsurat.

Figura 15-53 – A, Porțiunea cervicală a


coroanei adaptată până când lungimea și
înclinarea axială sunt corecte. B, Dacă este
necesar suprafețele interne se ajustează recomandată pentru rășina polimetil
pentru orientarea adecvată a coroanei. metacrilat pentru că contractarea excesivă
face adaptarea marginală inacceptabilă. B,
După aproximativ 5 minute în apă caldă,
rășina ar trebui să fie suficient de rigidă
pentru îndepărtarea excesului de rășină de
căptușire începând cu un disc abraziv
grosier.

Figura 15-56 – A, Poate fi necesară o


reducere linguală semnificativă. Dacă este
nevoie numai de o reducere mică, ea poate fi
efectuată intraoral. B, Pentru a crește
eficiența și a asigura confortul pacientului,
orice reducere în cantitate mare ar trebui
efectuată extraoral. C, Conturul oral finalizat
promovează sănătatea gingivală și permite
Figura 15-54 – Căptușirea capei ajustate. A, accesul pentru igiena orală. Observați
Protejarea cu vaselină. Capa este umplută cu conturul mai natural al incisivului central
rășină (B) și este așezată (C) cand rășina nu stâng decât al coroanei provizorii de pe
se mai deformează după ce se formează un incisivul central drept.
vârf cu vârful unei sonde. D, Rășina în exces
este imediat îndepărtată după poziționarea
coroanei.

Figura 15-57 – A, O roată textilă cu pastă


abrazivă este folosită înainte de lustruirea cu
compus. Observați orientarea paralelă a roții
cu suprafața axială a coroanei la punctul de
Figura 15-55 – A, Când rășina a ajuns în
contact (săgeata). Coroana ar trebui
stadiul elastic, coroana se îndepărtează și se
poziționată astfel încât roata să se rotească
plasează în apă caldă (40 grade C). Apa
de la suprafață către margine. B, O sondă și
fierbinte nu trebuie folosită deoarece crește
ață dentară se folosesc pentru a îndepărta cu
contracția rășinii. Totuși, apa caldă nu este
grijă tot agentul de cimentare. C, Lustruirea 4. Repetați evaluarea, și retușați după cum este
excesivă duce la contact mezial deficitar nevoie.
(săgeata). Tehnica brush-bead este 5. Instruiți pacientul să ocludă dinții cu
recomandată pentru corectarea unui defect presiune moderată. Aluminiul moale ar
mic. trebui să se deformeze până se atinge
intercuspidarea normală (Fig. 15-61).
Formele coronare din aluminiu 6. Aplicați vaselină pe dintele preparat și
țesuturile gingivale adiacente; amestecați
Capele de aluminiu sunt folositoare
rășină poli-R’ metacrilat, și umpleți capa.
pentru restaurări unice pe dinții posteriori,
7. Când suprafața rășinii devine mată, plasați
unde aspectul lor nenatural nu reprezintă un
capa peste dinte și ghidați-o într-o poziție de
dezavantaj.
ușoară supraocluzie (Fig. 15-62). Rugați
Adăugări la intrumentarul clinic pacientul să ocludă dinții.
8. Pentru a evita tragerea rășinii dinspre
Următoarele echipamente sunt necesare marginea cavosuprafeței, îndepărtați excesul
(Fig. 15-58) marginal imediat.
9. Când se atinge stadiul elastic de
 Coroane de aluminiu asortate polimerizare (după aproximativ 2 minute în
 Compas cavitatea bucală), prindeți coroana cu pensa
 Foarfecă pentru metal Backhaus numai cât să penetreze ușor capa
 Clește de conturat de aluminiu (Fig. 15-63). Slăbiți și
 Piatră verde cilindrică, piesă dreaptă îndepărtați coroana prin bascularea
 Disc de hârtie abraziv cu granulație mare vestibuloorală sau folosind policele și
(7/8 inch în diametru) indexul de la cealaltă mână pentru a aplica
forță direcționată ocluzal sub colți. Micile
Procedura pas cu pas orificii vestibular și oral create în suprafața
aluminiului nu sunt o problemă de obicei și
1. Măsurați lățimea mezio-distală a spațiului
pot fi ignorate până la următoarea ședință,
pentru coroană, folosind compasul, și alegeti
când pot fi folosite pentru a îndepărta
un tip potrivit de capă cu o lățime cât mai
coroana din nou.
apropiată de cea masurată. O capă puțin mai
10. Plasați capa într-o cană cu apă caldă (40
mare sau mai mică poate fi deformată cu
grade C).
cleștele de conturat pentru a obține adaptarea
11. După aproximativ 5 minute, însemnați
potrivită (Fig. 15-59).
marginile și ândepărtați orice exces. Pentru a
2. Măsurați înălțimea ocluzo-cervicală, și
stabili contururi axiale ce promovează
retușați capa cu foarfeca așa încât să se
sănătatea parodontală, capa de aluminiu este
extindă aproximativ 1 mm apical de
frecvent frezată în anumite zone (Fig. 15-
marginea cavosuprafeței (Fig. 15-60).
64).
Muchiile ascuțite lăsate de foarfecă pot fi
12. Înlocuiți coroana, și ajustați ocluzia așa cum
netezite sau rotunjite cu piatra verde.
considerați necesar. Dacă oricăreia dintre
3. Plasați capa retușată peste dintele preparat,
suprafețele proximale îi lipsește contactul, se
și aplicați presiune gradată în timp ce
poate adăuga rășină pentru a corecta
observați gingia. Retușați marginile mai
deficiența. Metalul trebuie îndepărtat în aria
mult în orice zonă unde se observă albirea
de contact pentru a furniza adeziunea rășină
gingiei. Marginea capei nu trebuie să
la rășină (Fig. 15-65).
contacteze marginea preparației dentare.
13. Lustruiți, curățați și cimentați restaurarea.
Figura 15-58 – Adăugări la instrumentarul
clinic de bază pentru formele coronare din
aluminiu.

Figura 15-60 – A, Porțiunea cervicală a


coroanei retușată până la lungimea potrivită.
B, Netezind marginea tăieturii pentru a
preveni lezarea gingivală.

Figura 15-59 – Alegerea coroanei de


aluminiu și modificarea. A, Dimensiunea
meziodistală a spațiului. B, Dimensiunea Figura 15-61 – Pacientul este instruit să
potrivită a coroanei, cea mai apropiată de muște pe capă după ce a fost ajustată
această măsurătoare. C, Cleștele de conturat lungimea. Observați indentarea ocluzală și
modificând forma peretelui axial. albirea gingiei (săgețile). Acolo unde capa
cauzează albire, este nevoie de scurtare
adițională.
Figura 15-63 – Pensa Backhaus conferă
priza categorică asupra capei pentru
îndepărtarea controlată. B, după 5 minute în
apă caldă, marginea este marcată cu un
creion. C, Un disc abraziv grosier este
recomandat pentru conturarea inițială a
suprafețelor axiale. Acest lucru necesită de
obicei îndepărtarea parțială a aluminiului.
După ce aluminiul supraconturat a fost
îndepărtat, se folosește un disc abraziv fin
pentru a finisa contururile axiale (inclusiv
zonele marginale). Din nou, orientarea
discului este importantă pentru stabilirea
profilului de emergență drept și marginilor
bine adaptate.

Figura 15-62 – A, Dintele preparat este


protejat cu vaselină. B, Capa ajustată este
umplută cu rășină de căptușire și așezată
până aproape în poziția ei finală după ce
rășina și-a pierdut luciul. C, Poziția finală
este determinată de ocluzia pacientului în
intercuspidare maximă. Rășina în exces se Figura 15-64 – A, Conturarea adecvată a
îndepărtează imediat. pereților axiali expune rășina de căptușire în
zona cervicală. Observați indentațiile în capă
din cauza pensei Backhaus. B, Ajustarea
ocluzală finală îndepărtează finisarea de aur
anodizat, dar asta nu este o grijă.

Figura 15-65 – Adăugarea contactelor


proximale coroanelor de aluminiu. A,
Contactele sunt absente la această coroană
căptușită (săgețile). B, Metalul din aria de Trebuie luate precauții, precum folosirea
contact se îndepărtează pentru a expune protecției de tifon pentru gât și evitarea
rășina subiacentă. Tehnica brush-bead este plasării pacientului culcat, pentru a proteja
apoi folosită pentru a corecta deficiența. C, pacientul de înghițirea sau aspirarea sârmei.
Aspectul coroanei după adăugarea de rășină 6. Îndepărtați FSE în timp ce rășina este încă
în zona mezială. Conturarea suplimentara cu elastică (După 2-2 și ½ minute). Stadiul
un disc este recomandată pentru a polimerizării ar trebui monitorizat. Dacă
îmbunătăți forma ambrazurii gingivale. rășina este lăsată să devină rigidă și să se
blocheze în suprafețele retentive din
Dispozitivele corono-radiculare provizorii preparația de pivot, îndepărtarea ei și a
sârmei va fi consumatoare de timp și
Retenția intraradiculară și suportul
riscantă pentru restaurabilitatea dintelui.
sunt deseori obținute printr-un DCR metalic
Provizoria rămâne de obicei în FSE, care
turnat (vezi Capitolul 12). O restaurare
poate fi plasată în apă caldă pentru a grăbi
provizorie este necesară în timp ce se
polimerizarea. Firul nu trebuie deranjat în
realizează dispozitivul turnat.
timp ce rășina e încă moale. Dacă provizoria
Adăugări la instrumentarul clinic rămâne pe dinte, ar trebui slăbită și reașezată
de câteva ori și apoi îndepărtată înainte ca
 Sârmă rășina să polimerizeze complet.
 Clește de tăiat sârmă 7. Retușați și conturați restaurarea cu discuri
 Piatră verde cilindrică, piesă dreaptă sau freze de tungsten carbid la piesa dreaptă.
 Clește de îndoit sârmă (crampon) 8. Evaluați restaurarea în gură, și ajustați după
 Conuri endodontice de hârtie cum este necesar.
9. Lustruiți, curățați și cimentați restaurarea
Procedura pas cu pas (Fig. 15-68).
1. Plasați o bucată de sârmă (e.g., o agrafă de
birou îndreptată) în preparația de pivot.
Pentru a evita fractura radiculară, trebuie să
se extindă pasiv până la finalul preparației
de pivot. O piatră montată la piesa dreaptă
poate fi folosită pentru a coniciza sârma
dacă apar interferențe.
2. Marcați sârma cu un creion la orificiul de
intrare al preparației pentru pivot. Apoi, într- Figura 15-66 – Preparația pivotului
un punct puțin mai ocluzal de acest semn, provizoriu. A, Sârma este marcată astfel
folosiți cleștele pentru a face o îndoitură de încât îndoitura să fie efectuată la nivelul
180 grade în sârmă (Fig. 15-66). corect. Când este în poziție, sârma nu trebuie
3. Lubrifiați dintele și țesuturile moi să interfere cu forma suprafeței externe. B, o
înconjurătoare cu vaselină. Conurile de îndoitură de 180 grade sau mai mult este
hârtie se folosesc pentru a lubrifia preparația făcută pentru a rezista dezinserția din rășina
de pivot. de căptușire.
4. Umpleți FSE cu rășină provizorie (se
recomandă poli-R’ metacrilat).
5. Când rășina își pierde din luciul de
suprafață, plasați sârma în preparația de
pivot, și așezați FSE peste ea (Fig. 15-67).
 Sigilează împotriva infiltrațiilor lichidului
oral
 Rezistența consecventă cu îndepărtarea
intenționată
 Solubilitate slabă
 Inerție sau efect calmant
 Compatibilitate chimică cu polimerul
Figura 15-67 – A, Sârma este inserată în provizoriu
preparația de pivot chiar înaintea inserării  Conveniență de aplicare și amestecare
formei suprafeței externe (FSE) umplute. Se  Ușurință de eliminare a excesului
recomandă folosirea protecției cu tifon a  Timp de lucru adecvat și timp de priză scurt
gâtului pentru a proteja pacientul de
aspirarea sau înghițirea sârmei. Pacientul nu
trebuie plasat în poziție culcată. B, FSE
umplută este inserată.

Figura 15-69 – Cimenturile provizorii sunt


disponibile în mai multe forme. Se
recomandă un produs care nu conține
Figura 15-68 – Restaurarea dispozitiv eugenol pentru restaurările cimentate cu
corono-radicular provizorie finalizată. rășini; cimentul incolor este folosit pentru a
(Conturul mezial neobișnuit este rezultatul îmbunătăți estetica. (Cu acordul Kerr Corp.,
unei amputații radiculare mezio-vestibulare.) Orange, California.)
Cimentarea Materiale disponibile
Funcția primară a cimentului de Dintre materialele disponibile în
cimentare provizorie este de a sigila, de a prezent (Fig. 15-69), cimentul zinc oxid
preveni infiltrația marginală și deci iritația eugenol (ZOE) pare să fie cel mai
pulpară. Cimentul provizoriu nu ar trebui satisfăcător. Cimenturile fosfat de zinc,
considerat ca rezistent la forțele ocluzale, policarboxilat de zinc, și ionomer de sticlă
întrucât este special conceput cu o rezistență nu sunt recomandate pentru că rezistența lor
scăzută. Decimentarea neintenționată a unei comparativ mare face îndepărtarea
restaurări provizorii este frecvent cauzată de intenționată dificilă. Folosirea frecventă a
o preparație dentară neretentivă sau spațiu cimenturilor cu rezistență mare deteriorează
excesiv pentru ciment mai degrabă decât de restaurarea și chiar și dintele când se
tipul de ciment ales. încearcă îndepărtarea și poate face dificilă
inserția restaurării definitive. Cimenturile
Proprietăți ideale
ZOE mai slabe asigură îndepărtarea ușoară,
Caracteristicile favorabile ale unui permițând reutilizarea restaurării când este
ciment provizoriu sunt după cum urmează: nevoie de utilizare suplimentară. ZOE are un
efect calmant asupra pulpei, pe lângă recomandă folosirea cimenturilor fără
proprietățile de sigilare acceptabilă.27 Din eugenol pentru cimentarea provizorie
păcate, totuși, eugenolul liber acționează ca datorită efectelor adverse ale eugenolului
plastifiator al rășinilor metacrilice. A fost asupra adeziunii.
demonstrat că reduce duritatea de suprafață 28
și probabil rezistența. Rășina nouă aplicată Instrumentar
peste rășina veche deja polimerizată care a
Următoarele echipamente sunt necesare
avut contact cu eugenol liber cauzează
(Fig. 15-70):
înmuierea29 rășinii adăugate, ceea ce face
imposibilă căptușirea sau reparația cu  Ciment provizoriu
succes. Rășinile poli-R’ metacrilat sunt  Plăcuță pentru amestecare
sever afectate de eugenolul liber. Rășinile  Spatulă de ciment
metil metacrilat sunt afectate moderat, iar  Fuloar de plastic
compozitele sunt numai puțin înmuiate.
 Vaselină
Aceste efecte adverse au stimulat
 Oglindă și sondă
comercializarea cimenturilor provizorii fără
eugenol, dar în studiile citate, simpla  Ață dentară
prezență a eugenolului în compoziția  Etalon
cimentului nu a fost suficientă pentru a Procedura pas cu pas
determina efecte adverse. Se pare că
eugenolul nereacționat sau liber trebuie să Majoritatea cimenturilor provizorii se
fie obligatoriu prezent pentru a cauza livrează ca un sistem bicomponent (Fig. 15-
probleme. Așadar, atunci când folosește un 71).
ciment care conține eugenol, medicul dentist
ar trebui să fie sigur că se amestecă 1. Pentru a facilita îndepărtarea excesului de
proporțiile corecte. Dacă eugenolul liber este ciment, lubrefiați părțile externe lustruite ale
necesar și pentru efectul calmant asupra restaurării cu vaselină (vezi Fig. 15-71, A).
pulpei este nesigur. 2. Amestecați cele două paste împreună rapid,
și aplicați o cantitate mică doar ocluzal pe
În situațiile în care preparația dentară marginea cavosuprafeței (vezi Fig. 15-71,
are retenție deficitară, un termen de folosință B). Un exces mic marginal formează sigiliul
este lung sau se anticipează folosirea dorit împotriva lichidelor orale. Umplerea
îndelungată, sau există parafuncție, este de coroanei sau elementelor de retenție de pe
dorit folosirea unui ciment cu rezistență mai dinții stâlpi ar trebui evitată, deoarece
mare. Un compromis bun ar fi ZOE armat; prelungește curățarea și crește riscul de a
un altul ar fi zinc oxid fără eugenol, care are lăsa resturi în șanțul gingival.
rezistență ușor mai mare decât cimenturile 3. Așezați restaurarea, și permiteți cimentului
care conțin eugenol.30 În schimb, uneori este să facă priză (vezi Fig. 15-71, C).
de dorit rezistența minimă, cum ar fi în cazul 4. Îndepărtați cu grijă excesul cu o sondă și cu
cimentării temporare a restaurării definitive. ață dentară (vezi Fig. 15-71, D la F).
(Îndepărtarea sa poate fi necesară pentru
arderea suplimentară a ceramicii.) Vaselina Resturile de ciment lăsate în sulcus au un
poate fi amestecată cu părți egale de bază și efect iritant asupra gingiei și pot cauza
catalizator de ciment pentru a reduce inflamație parodontală severă cu
rezistența cimentului cu mai mult de posibilitatea retracției osoase. Așadar, șanțul
jumătate. Atunci când se plănuiește folosirea gingival trebuie atent verificat și irigat cu
unui ciment permanent pe bază de rășină, se seringa aer-apă.
ciment), apoi sunt irigate abundent cu
seringa aer-apă.
Îndepărtarea, recimentarea, și repararea
Instrumentar

 Pensă Backhaus sau pensă hemostatică


 Excavator
 Baie cu ultrasunete cu soluție de îndepărtare
a cimentului
Restaurarea provizorie este
Figura 15-70 – Instrumentarul de cimentare îndepărtată când pacientul se întoarce pentru
a restaurărilor provizorii. A, Ciment cimentarea restaurării definitive sau pentru
provizoriu; B, Pad de amestecare; C, Spatulă continuarea preparării. Fracturarea dintelui
de ciment; D, Fuloar de plastic; E, Vaselină; preparat trebuie evitată. Acest risc poate fi
F, Oglindă și sondă; G, Ațăa dentară; H, minimizat daca forțele de dezinserție sunt
Tifon. direcționate paralel cu axul lung al
preparației. Pensele Backhaus sau
hemostatică sunt eficiente pentru obținerea
prizei asupra unui element unic (Fig. 15-72).
O basculare ușoară vestibulo-orală ajută la
ruperea sigiliului de ciment.
Deteriorarea poate apărea la
dezinserția unei PDF. Dacă unul din
elementele de retenție de pe stâlp se slăbește,
celălalt poate fi supus unei forțe de flexiune
severe când PDF acționează ca o pârghie.
Proteza trebuie îndepărtată cu atenție în axul
de inserție. Uneori este benefică legarea aței
dentare sub fiecare conector la capetele
Figura 15-71 – Procedura de cimentare. A, PDF.
Suprafața externă este acoperită ușor cu Procedura pas cu pas
vaselină pentru a ajuta îndepărtarea
cimentului întărit. B, Plasarea judicioasă de 1. Dacă restaurarea provizorie urmează să fie
ciment sigilează marginile și reduce efortul recimentată, curățați majoritatea cantității de
de curățare. C, Restaurarea este așezată cu ciment cu un excavator.
degetele cu presiune fermă, sau (pentru 2. Plasați restaurarea într-o baie cu solvent de
restaurări posterioare) pacientul poate mușca ciment, și așezați soluția în baia cu
pe rulou de vată. D și E, O sondă este ultrasunete.
folosită pentru a îndepărta excesul și pentru 3. Căptușiți restaurarea cu un strat de rășină
a controla blând șanțul gingival de resturi. F, proaspăt amestecată dacă este necesar (e.g.,
Zonele de contact proximale și șanțul dacă preparația dentară a fost modificată).
gingival sunt curățate cu ață dentară (un nod Suprafața internă este degajată ușor și
va fi de ajutor în îndepărtarea excesului de
acoperită cu monomer pentru a asigura
adeziunea noului material.
O restaurare provizorie fracturată sau
avariată poate fi reparată cu ușurință
Figura 15-73 – Tehnica brush-bead pentru
folosind rășină, adăugată direct prin tehnica
reparații. A, Se aplică monomer lichid cu
brush-bead (Fig. 15-73).
pensula pe suprafața bine curățată a
Îmbunătățirea esteticii restaurării pe care se va adăuga rășina. B,
Pensula se introduce în monomer și se atinge
Conturul, culoarea, translucența, și scurt de praf, ceea ce determină o mică
textura sunt elementele cheie ale aspectului margică să se formeze pe vârf. C, Mărgica
coronar. Conturul și culoarea sunt estetic este atinsă de locul de reparație, iar mânerul
fundamentale și mai importante decât pensulei se rulează pentru a o depozita. Se
celelalte două elemente. Procedura PDF continuă cu plasarea mărgelelor de rășină în
parțială indirectă ce tocmai a fost descrisă această manieră până când se obține conturul
include metode de controlare a conturului și dorit. Pentru a preveni porozitatea excesivă,
culorii. rășina nepolimerizată ar trebui pensulată cu
monomer până se întărește.
Contur
Culoare
Machetarea diagnostică în ceară
conferă cel mai bun control al conturului, iar În timp ce unii producători de rășină
alegerea culorii înainte de prepararea dentară folosesc numai descrieri generale pentru
oferă medicului un anumit grad de control al culoarea (deschis, mediu, închis) produselor
culorii. Dacă conturul și culoarea sunt bine lor, majoritatea fac referire la cheile de
controlate, majoritatea restaurărilor culori pentru porțelan sau dinți pentru
provizorii sunt foarte acceptabile sau chiar proteze mobile. Totuși, chiar și corelate
excelente ca aspect. Pentru obținerea acestui astfel, potrivirea culorilor poate fi inexactă
rezultat în mod obișnuit este necesară atenție datorită diferențelor de material și
la detalii și îndemânare. De asemenea, producător. Un control mai bun al culorii se
obținerea translucenței la o coroană obține prin folosirea unei chei de culori
provizorie poate fi o provocare semnificativă individualizate. Medicul dentist poate realiza
pentru pacienții cu dinții neabrazați. ușor acest lucru prin turnarea de rășină în
amprenta cu chitos elastomeric a coroanei
unui incisiv extras. Combinarea a două sau
mai multe nuanțe în cantități cunoscute
poate crea o selecție vastă de nuanțe; o altă
opțiune este reprezentată de pigmenții pentru
colorarea rășinilor.
Restaurărilor provizorii se pot
adăuga efecte de culoare individualizate care
Figura 15-72 – Pensa Backhaus oferă priză simulează pete intrinseci sau extrinseci,
bună asupra restaurărilor provizorii. Pentru crăpături, sau hipocalcificări ale dinților
maximum de control, se aplică presiune cu adiacenți cu ajutorul kiturilor paint-on stain
degetele spre ocluzal direct colților pensei. (Fig. 15-74). Acestea sunt cel mai bine
adăugate rapid, iar manipularea excesivă ar
trebui evitată deoarece provoacă striații și mineralizării opacifiante (e.g., fluoroza).
rugozitate de suprafață. În condiții optime, Chiar dacă este mai puțin evidentă, aspectul
suprafața ar trebui să aibă aspectul lucios translucent al smalțului este observabil la
similar porțelanului. Îngroșarea petelor ca toata treimea coronară incizală sau ocluzală.
urmare a evaporării solventului este o Deci când este foarte vizibilă la dinții
problemă comună care împiedică adiacenți sau când se dorește un aspect mai
manipularea. O altă problemă cu coloranții realistic, translucența poate fi simulată la
este rezistența lor slabă la abrazie. Pierderea restaurarea provizorie. Procedura necesită
pigmentului în zone cu abraziune mare două rășini: una colorată care să se
produce un efect marmorat neatractiv. potrivească culorii de bază a dintelui și una
să se potrivească smalțului dintelui. Unii
producători fabrică smalț sau nuanțe incizale
care pot fi folosite fără modificare. Când
acestea nu sunt disponibile sau când este
nevoie de variație, se poate amesteca praf de
rășină transparent cu o fracțiune mai mică de
praf de culoarea de bază pentru a produce
translucența dorită.
Se pot adopta două proceduri pentru
crearea efectului translucent dorit. Prima,
care este mai dificil de controlat, se adaugă
rășina de culoarea smalțului prin tehnica
brush-bead pe suprafața ocluzală sau
Figura 15-74 – Acest kit de individualizare a incizală a FSE și se modelează până ajunge
provizoriilor conține coloranți de culoare în treimea mijlocie sau cervicală. Tendința
violet, albastru, galben, oranj, maro, alb, și de a curge în zonele unde nu este dorită este
gri pentru a crea efecte individualizate și un controlată în parte de orientarea FSE
material transparent pentru a forma suprafața raportată la gravitație și în parte de
lucioasă translucentă. Lichidele sunt manipularea cu vârful pensulei. Când
fabricate să se usuce rapid, ceea ce obligă la distribuția dorită a rășinii de culoarea
păstrarea lor în recipiente acoperite până smalțului este obținută, se umple o seringă
imediat înainte de a fi folosite. Kitul mai cu rășină de culoarea de bază, iar FSE este
conține și un diluant și un curățător de imediat umplută pentru a evita perturbarea
pensulă. rășinii de culoarea smalțului. FST este apoi
poziționată în FSE, și se urmează
Translucența procedurile normale (Fig. 15-75).
Translucența coronară este În a doua procedură, rășina de
determinată de tipul și cantitatea de smalț culoarea smalțului este polimerizată pe FSE
prezent. La un dinte anterior indemn unde fără adăugarea rășinii de bază pe FST. Fațeta
nu există dentină în calea luminii, marginea rigidă de smalț este îndepărtată din FSE și
incizală are o nuanță albastră sau gri, care retușată să ocupe numai spațiul intenționat
provine de la culoarea întunecată a cavității pentru smalț. Este important să se verifice ca
bucale. Acest efect este cel mai pronunțat cu FSE și FST se potrivesc fără interferența din
smalțul care reflectă foarte puțină lumină cauza fațetei plasate pe loc. Cu fațeta
datorită absenței pigmenților sau plasată, se pensulează monomer lichid pe ea
și se adaugă rășina de bază. Apoi se inseră să aibă o formă ușor convexă, marginile să
FST, și se urmează restul procedurilor fie rotunjite, iar secțiunea să fie variată prin
pentru realizarea restaurării. Sincronizarea brunisare cu sârma pentru ceară cu cel mai
pentru această procedură este mai puțin mare diametru. Dacă se folosește o folie de
importantă decât pentru prima și acest lucru polipropilenă pentru a forma FSE, aceste
o face poate mai potrivită pentru practicienii detalii subtile pot fi reproduse în rășină.
cu mai puțină experiență. Un dezavantaj este
că uneori această abordare creează o mai Crearea de defecte de dezvoltare este
evidentă demarcație între rășinile smalț și cel mai bine obținută în rășină imediat
dentină. înainte de finisarea cu roata textilă și pasta
abrazivă. În funcție de dimensiunea lor și
pronunțare, aceste efecte pot fi realizate cu o
roată con invers verde care se rotește paralel
cu planul ocluzal și este atinsă scurt de
rășină. Deseori defectele sunt cel mai
observabile în treimea cervicală a dintelui,
dar un dinte adiacent este cel mai bun ghid
de determinare a distribuției lor.
Striațiile pot fi simulate cu un
instrument rotativ aspru la turație joasă și
Figura 15-75 – Stratificarea rășinii mișcat pe suprafața vestibulară de la
translucente și rășinii de culoarea dentinei proximal la proximal. Astfel se reduce
permite obținerea unui aspect mai realistic al reflexia rășinii după finisare și lustruire. Cu
restaurărilor provizorii premolare și canine. toate acestea, ca și în cazul tuturor efectelor
Se utilizează ca proteze dentare mobilizabile de textură, finisarea excesivă obliterează
(PDM) elemente de agregare pe dinții stâlpi aceste linii. Finisarea trebuie monitorizată cu
și sunt solidarizate pentru a preveni grijă prin clătirea pastei abrazive de pe
decimentarea. suprafață și uscarea ei. O restaurare complet
netedă și foarte lustruită poate fi excelentă
Textura pentru controlul plăcii dar nu este estetic
compatibilă cu dinții adiacenți. Dezbaterea
Cu exercițiu, efectele de textură pot cu privire la ce este mai important este cel
fi obținute în timp scurt, dar pot contribui mai bine rezolvată prin consultarea
semnificativ la aspectul total al restaurării pacientului pentru a determina nevoile sale.
provizorii. Aceste efecte sunt cele mai
importante pentru dinții anteriori maxilari Proteze fixe din compozit armat cu fibre
adiacenți dinților cu lobuli pronunțați,
striații, sau defecte de dezvoltare. Martin A. Freilich Jonathan C. Meiers
A. Jon Goldberg
Lobii de dezvoltare sunt cel mai bine
simulați în ceară în timpul stadiului final al Protezele fixe armate cu fibre
machetării diagnostice în ceară. Pentru a constau din substructura de compozit armat
produce efectul natural, este crucială cu fibre (CAF) fațetată cu material compozit
evitarea efectuării șanțurilor drepte, cu cu particule. Substructura oferă rezistență, și
margini ascuțite, sau care au secțiuni fațeta, deoarece este realizată în laborator,
uniforme. Mai degrabă, simularea ar trebui prezintă proprietăți fizice și estetice mai
bune decât compozitele pentru restaurări
directe (Fig. 15-76). Ele sunt protezele maxilari anteriori restaurați cu fațete
ideale pentru cazurile în care este nevoie de vestibulare și o proteză dentară fixă integral
o restaurare provizorie de lungă durată. ceramică. (B și C, cu acordul Dr. D.H.
Ward.)
Datorită bunei rezistențe la flexiune
și altor caracteristici fizice, CAF sunt Materiale disponibile
materiale de substructură adecvate pentru
PDF.31-33 Adițional, substructura CAF este Materialele CAF sunt categorisite după
translucentă, și nu necesită mascare cu strat următoarele caracteristici:
de opac. Acest lucru permite folosirea unui
 Tipul fibrelor
strat subțire de compozit cu particule și
estetică excelentă. CAF au fost utilizate  Orientarea fibrelor
pentru realizarea protezelor strict polimerice  Dacă impregnarea fibrelor cu rășină este
în două faze compuse din substructura de efectuată de medicul dentist/tehnicianul de
compozit armat cu fibre de sticlă și compozit laborator sau de producător.
cu particule (Fig.15-77). Cel mai des utilizate fibre în
aplicațiile dentare sunt cele din sticlă,
polietilenă, și carbon. Architectura fibrelor
în medicină dentară include tipare
unidirecționale, în care toate fibrele sunt
paralele, și tipare împletite și țesute.
Materiale neimpregrate cu rășină disponibile
comercial includ țesături de polietilenă (e.g.,
Ribbond, Ribbond, Inc., si Construct, Kerr
Corp.) și țesături de sticlă (e.g., GlasSpan,
GlasSpan, Inc.). Pentru aceste produse,
rășina trebuie să fie adăugata fibrelor
manual. Materiale preimpregnate cu rășină
includ everStick și StickNET (GC America
Inc.), care sunt formate manual și
disponibile în formele unidirecțională și
țesătură de sticlă; Fibre-Kor (Pentron
Clinical), care este formată manual și
disponibilă ca material de sticlă
unidirecțional; și Splint-It (Pentron Clinical),
care este de asemenea format manual și
disponibil în formele unidirecțională și
țesătură de sticlă (Fig. 15-78).
Materiale CAF diferite prezintă
proprietăți diferite de manipulare și
mecanice. Tipul fibrelor, orientarea fibrelor,
și calitatea impregnării fibrelor cu matricea
de rășină au un efect substanțial asupra
Figura 15-76 – A, Restaurare coronară proprietăților fizice și caracteristicilor de
integral ceramică pe incisivii centrali manipulare. Materialele din sticlă cu
maxilari din partea dreaptă. B și C, Dinții arhitectură unidirecțională prezintă
proprietăți flexurale care sunt superioare Figura 15-77 – A, Substructura de compozit
materialelor polietilenice cu arhitectură armat cu fibre (CAF) pentru o proteză
țesută sau împletită (Tabel 15-5). Aceste dentară fixă (PDF) polimerică cu trei
materiale din sticlă au rezistența la flexiune elemente. B, Fațete de compozit cu particule
mai mare de două ori decât rezistența completate plasate pe substructura CAF. C,
materialelor din polietilenă și un modul de Suprafața internă a PDF polimerică armată
flexiune aproape de opt ori mai mare.16 cu CAF.
Datorită caracteristicilor bune de
manipulare, produsele din polietilenă țesute
sau împletite pot fi folositoare și pentru alte
aplicații dentare (e.g., fabricarea operatorie a
atelelor parodontale).
Materialele disponibile în prezent
prezintă estetică excelentă, caracteristici de
manipulare bune, și proprietăți de flexie
bune.32,34-37 Produsele comerciale au fost
bazate pe aceste formulări. Fabricarea unei Figura 15-78 – Micrografii electronice ale
proteze cu acoperire totală cu un CAF materialelor de compozit armat cu fibre
unidirecțional preimpregnat, disponibil (CAF). A, CAF cu polietilenă țesută
comercial (FibreKor, Pentron Clinica) și o (Construct, Kerr Corporation). B,CAF cu
tehnică de fabricare manuală este prezentată polietilenă împletită (Ribbon, Ribbon, Inc.).
în Figura 15-79. C, CAF cu fibre de sticlă lungi
Rezumat unidirecționale (FibreKor, Pentron Clinical
Technologies, LLC). D, Fibre de sticlă lungi
Cu toate că restaurările provizorii unidirecționale cu o membrană externă de
sunt de obicei intenționate folosirii pe polimetil metacrilat (PMMA) (everStick,
termen scurt și apoi aruncate, ele pot fi GC America Inc.).
realizate așa încât să ofere estetică plăcută,
susținere adecvată, și protecție bună pentru
dinți în timp ce mențin sănătatea
parodontală. Ele pot fi fabricate în cabinetul
de medicină dentară din oricare dintre
materialele disponibile comercial folosind
mai multe metode practice. Succesul
tratamentului protetic fix deseori depinde de
atenția cu care a fost proiectată și fabricată
restaurarea provizorie.
Figura 15-79 – Fabricarea pas cu pas a unei
proteze cu acoperire totală din compozit
armat cu fibre (CAF) cu material de sticlă
unidirecțional (FibreKor, Pentron Clinical
Technologies, LLC), realizată cu o tehnică
manuală de fabricare. A, Bonturile prezintă
preparațiile dinților stâlpi posteriori pentru o
proteză fixă polimerică din CAF. B,
Cantitate subțire de compozit opac de
culoarea dentinei adaptat bonturilor. C, Bara
din multiple straturi de CAF ce ocupă
regiunea corpului de punte, unind cei doi
dinți stâlpi. D, Banda continuă de CAF lipită
la un capăt de bară și apoi înfășurată în jurul
suprafețelor axiale ale dinților stâlpi în timp
ce este polimerizată. E, Vedere ocluzală a
substructurii CAF. F, Proteza completă cu
fațete de compozit cu particule pe model. G,
Vedere tisulară a protezei complete, arătând
adaptarea internă la preparațiile de pe dinții
stâlpi.