Sunteți pe pagina 1din 14

CAZURI CLINICE

CLINICAL CASES

NEVUL OTA

NEVUS OF OTA
MIHAELA ANCA POPESCU*, J.-D. DIACONU*, SILVIA VASILE*, C. VASILE*

Rezumat Summary
Nevul Ota reprezintã o tulburare de pigmentare Nevus of Ota is a pigmentation disorder that can be
caracterizatã clinic printr-o coloraþie difuzã brun- characterized clinically by diffuse bluish-brown staining,
albãstruie, mai mult sau mai puþin discretã, localizatã la more or less discrete, localized on the face, usually on the
nivelul feþei, în mod uzual pe traseul ramurilor 1 ºi 2 ale route of the 1st and 2nd branches of the trigeminal nerve,
nervului trigemen, întâlnitã frecvent în rândul populaþiei which is often found in Asians, especially in Japan.
asiatice, îndeosebi în Japonia. Cu toate acestea, de-a lungul However, over time, cases have been reported among
timpului au fost raportate cazuri ºi la indieni, negri ºi cu Indians, blacks and exceptionally, the white race. The
totul excepþional, la rasa albã. Afecþiunea este descrisã cu disease is mainly described among women, usually with an
precãdere la femei, debutând de obicei la naºtere sau pe onset at birth or during puberty [1,2].
parcursul pubertãþii [1,2]. In this paper we describe the case of a 22 year old
În cadrul lucrãrii de faþã prezentãm cazul unei
Caucasian female, who presented with a diffuse brown-blue
paciente în vârstã de 22 de ani, de rasã caucazianã, cu o
coloration located in the zygomatic area, over the lower
coloraþie difuzã brun-albãstruie apãrutã încã din copilãrie,
localizatã la nivelul zonei zigomatice, palpebrale inferioare eyelid and sclera of the right eye that appeared since
drepte ºi a sclerei ochiului drept. Cazul reprezintã o raritate childhood. The case represents a rarity due to its occurrence
prin apariþia la o persoanã de rasã albã. in a light-skinned person.
Cuvinte cheie: nevul Ota, melanocitozã oculo- Keywords: nevus of Ota, oculodermal melanosis,
dermicã, tulburãri de pigmentare. pigmentation disorders.
Intrat în redacþie: 3.07.2012 Received: 3.07.2012
Acceptat: 27.09.2012 Accepted: 27.09.2012

Introducere Introduction
Nevul Ota a fost descris pentru prima datã ca Nevus of Ota was first described as an
ºi entitate de sine stãtãtoare în 1939, de cãtre Ota independent entity in 1939, by Ota and Tanino,
ºi Tanino, sub denumirea iniþialã de nevus fusco- under the initial denomination of nevus fusco-
caeruleus ophthalmo-maxillaris în asociere cu caeruleus ophthalmo-maxillaris in association
melanoza bulbarã [3, 4, 5], deºi a mai fost amintit
with melanosis bulbi [3, 4, 5], although it had
ºi anterior încadrãrii sale nosologice. Astfel, în
1861, Hulke se referea la afecþiunea prezentatã been mentioned previous to its nosological
drept melanozã oculodermicã, respectiv în 1916, enrollment. Thus, in 1861, Hulk was referring to
Pusey raporta cazul unui student chinez cu o the described condition as oculodermal
hiperpigmentare facialã ºi a sclerei [4]. melanosis, respectively, in 1916, Pusey reported
* Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Tropicale „Prof. Dr. Victor Babeº“, Clinica de Dermato Venerologie Bucureºti / Clinical Hospital
of Infections and Tropical Digeastes „Prof Dr. Victor Babeº“, Department of Dermato-Venerology Bucharest.
233
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

Nevul Ota este definit drept un hamartom the case of a Chinese student who presented with
derivat din melanocitele dermice, caracterizat both facial and scleral pigmentation [4].
printr-o hiperpigmentare congenitalã, cu tentã Ota’s nevus is defined as a hamartoma
gri-albãstruie, ce afecteazã extremitatea cefalicã, derived from dermal melanocytes, characterized
în regiunile inervate de ramurile oftlamicã ºi by a congenital hyperpigmentation with a
maxilarã ale nervului trigemen, cu o distribuþie greyish-blue hue, affecting the regions in the
unilateralã sau bilateralã pe suprafaþa tegu- cephalic extremity that are innervated by the
mentelor, precum ºi la nivelul mucoaselor în ophthalmic and maxillary branches of the
trigeminal nerve, with an unilateral or bilateral
unele cazuri [1, 3, 4]. Unii cercetãtori au încadrat
distribution on the skin surface, as well as the
nevul Ota în rândul facomatozelor [6, 7].
mucosas in some cases [1, 3, 4]. Some researchers
De-a lungul timpului, diverºi autori au
have placed the nevus of Ota among
conferit acestei tulburãri de pigmentare denumiri
phacomatosis [6, 7].
variate, dintre care amintim: nevus fuscoceruleus Over time, different authors have given
ophthalmo-maxillaris ºi melanozã bulbarã [4,8], various names to this pigmentation disorder,
melanocitozã oculodermicã [8] sau melanocitozã such as: nevus fusco-caeruleus ophthalmo-
oculomucodermicã [9]. maxillaris in association with melanosis bulbi [4,
8], oculodermal melanocytosis [8] or oculomuco-
Caz clinic dermal melanocytosis [9].
Prezentãm cazul unei femei în vârstã de 22 de
ani, de rasã caucazianã, care acuzã o coloraþie Clinical case
difuzã brun-albãstruie la nivelul zonei We present the case of a 22 year old
zigomatice drepte, palpebrale inferioare ºi a Caucasian female accusing a diffuse brown-blue
sclerei ochiului drept, debutatã din copilãrie. coloration in the right zygomatic area, lower
La examenul clinic obiectiv am remarcat eyelid and sclera of the right eye, with an onset
multiple macule brun-albãstrui difuze, dar cu during childhood.
tendinþã de organizare, cu o tentã echimoticã Upon physical examination, we noticed
subocularã ºi la nivelul unghiului intern al multiple diffuse bluish-brown macules, with a
ochiului drept, precum ºi o patã brun-albãstruie tendency towards clustering, with an ecchymotic
situatã la nivelul scleroticii ochiului drept, în shade in the subocular area and at the inner
apropierea irisului – la ora 11. Nu au fost corner of the right eye, as well as a blue-brown
semnalate acuze subiective. Totodatã, a fost patch located on the right eye, near the iris – at 11
infirmatã existenþa unui traumatism cranio- o’clock. There were not reported any subjective
cerebral în antecedente. complaints. Concurrently, a history of cranio-
Datoritã existenþei unor zone cu tentã cerebral trauma was ruled out.
Due to the existence of areas with an
echimoticã, în scopul stabilirii unui diagnostic
ecchymotic hue, the patient underwent a
diferenþial, pacientei i s-a efectuat un examen
dermatoscopic exam for differential diagnosis
dermatoscopic, prin intermediul cãruia s-a
purposes, through which the presence of a blue
constatat prezenþa unei coloraþii albastre, care are staining was found, which corresponds with the
drept corespondent histopatologic prezenþa histopathological presence of melanin in the
melaninei în dermul mijlociu ºi profund (fig. 1). middle and deep dermis (fig. 1).
În ceea ce priveºte posibilitatea practicãrii Regarding the possibility of practicing a skin
unei biopsii cutanate, au existat rezerve, atât biopsy, some reservations were raised, because of
datoritã riscurilor implicate, cât ºi din the risks involved, as well as due to aesthetic
perspectiva considerentelor estetice, iar pacienta considerations and the patient refused the
a refuzat procedura. procedure.
Informaþiile decelate prin anamnezã, aspectul The information detected by anamnesis, the
clinic ºi datele oferite prin intermediul clinical aspect and data provided through
dermatoscopiei ne-au condus cãtre diagnosticul dermatoscopy lead us towards the diagnosis of
de nev Ota tipul IB, conform clasificãrii realizate Ota’s nevus type B in conformance with Tanino’s

234
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

Fig. 1. Nevul Ota cu afectare cutaneo-mucoasã Fig. 2. Pete pigmentare zigomatice, palpe-
Fig.1. Nevus of Ota with mucocutaneous involvement brale inferioare ºi ale sclerei ochiului drept
Fig. 2. Pigmented spots on the zygomatic
area, lower eyelid and sclera of the right eye

de Tanino în funcþie de extensia afectãrii cutaneo- classification, established according to the extent
mucoase [10]. of mucocutaneous damage [10].
Pacienta a primit recomandarea de a utiliza The patient received the recommendation to
topice camuflaj ºi a fost sfãtuitã sã se adreseze use topical camouflage and was advised to
unui specialist oftalmolog, în vederea evidenþierii contact an ophthalmologist, in order to highlight
unor eventuale complicaþii ºi a monitorizãrii possible complications and to undergo regular
periodice. Totodatã, am îndemnat pacienta sã ia monitoring. At the same time, the patient was
în consideraþie tratamentul laser ca ºi opþiune urged to consider laser treatment as a therapeutic
terapeuticã (fig. 2). option (fig. 2).

Discuþii Discussions
Epidemiologie. Din perspectiva distribuþiei Epidemiology. In terms of racial distribution,
rasiale, nevul Ota afecteazã cel mai frecvent Ota’s nevus most commonly affects the Asian
populaþia asiaticã, cu o prevalenþã cuprinsã între population, with a prevalence between 0.014-
0.014-0.034% [4, 11], respectiv între 0.2-0.6% în 0.034% [4, 11] and between 0.2-0.6% for Japanese
cazul japonezilor [3]. Alte diviziuni etnice cu o [3]. Other ethnic divisions with a relatively high
incidenþã relativ crescutã includ: africani, afro- incidence include: Africans, African-Americans
americani ºi indieni, în timp ce în cazul and Indians, while among Caucasian population
populaþiei caucaziene apariþia bolii este cu totul the disease’s appearance is quite exceptional. A
excepþionalã. Un studiu recent efectuat în Canada recent study carried out in Canada on 6915 black
pe 6915 negri ºi 5251 caucazieni a relevat patients and 5251 caucasians revealed the
prezenþa tulburãrii de pigmentare la 0.014% presence of the pigmentation disorder in 0.014%
dintre indivizii de culoare, dar nu a decelat nici of the individuals of color, but was not able to
un caz în cel de-al doilea grup populaþional detect a single case among the light-skinned
[4,12]. Un alt studiu canadian realizat pe 3914 population group [4, 12]. Another Canadian

235
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

copii de origine chinezã a raportat existenþa study conducted on 3914 Chinese children
melanocitozei sclerei la 40% dintre pacienþi, însã reported the existence of scleral melanocytosis in
nevul Ota a fost întânit la numai 0.034% dintre 40% of patients, but Ota’s nevus could only be
cazuri [4, 13]. found in 0.034% of cases [4, 13].
În ceea ce priveºte repartiþia pe sexe, a fost Regarding gender distribution, a female
înregistratã o predominanþã femininã, cu un predominance has been recorded, with a M/F
raport M/F de 1:4,8 [3]. ratio of 1:4.8 [3].
Din punctul de vedere al vârstei de debut, au From the standpoint of the onset age, two
fost descrise douã vârfuri, dupã cum urmezã: peaks were described, as follows: the first one in
primul în copilãrie, pânã la 50% dintre pacienþi childhood, up to 50% of the patients presenting
prezentând nevul încã de la naºtere, iar cel de-al with the nevus at birth, and the second peak was
doilea vârf a fost observat în perioada observed during adolescence. However, there
adolescenþei. Cu toate acestea, au fost raportate ºi have been reports of cases where the disease has
cazuri în care boala a apãrut la vârsta adultã. În occurred in adulthood. In a study conducted on a
cadrul unui studiu desfãºurat pe un grup de 240 group of 240 patients, the following data were
de pacienþi, au fost obþinute urmãtoarele date: obtained: 48% of patients had the nevus at birth
48% dintre pacienþi au prezentat nevul de la or shortly thereafter, 11% of cases occurred
naºtere sau la scurt timp dupã aceasta, la 11% between 1-10 years of age, and the remaining 36%
dintre bolnavi a apãrut între 1-10 ani, iar restul de developed the disease within the period between
36% au dezvoltat afecþiunea în intervalul 11-20 de 11-20 years of age [4].
ani [4]. Concerning the familial aggregation of Ota’s
Cu privire la agregarea familialã a nevului Ota, nevus, it should be noted that there were reports
trebuie menþionat cã au fost raportate cazuri în of the disease affecting up to three successive
care acesta a fost întâlnit pânã la trei generaþii generations, although usually there is no family
succesive, însã în mod uzual nu existã history [4].
antecedente heredocolaterale [4].
The etiopathogenesis
Etiopatogenia The etiopathogenesis of Ota’s nevus is yet to
Etiopatogenia nevului Ota nu a fost elucidatã be determined, although it is considered to be a
pânã în prezent, deºi se considerã cã acesta ar fi dermal melanocytic hamartoma which, much
un hamartom melanocitic dermic care, la fel ca ºi like other similar pigmentation disorders, is
alte tulburãri de pigmentare asemãnãtoare, ar fi likely to be caused by an incomplete migration of
cauzate de migrarea incompletã a melanocitelor melanocytes from the neural crest towards the
de la nivelul crestei neurale înspre epiderm în epidermis during embryogenesis [3].
timpul embriogenezei [3]. Nevertheless, some authors have suggested
Totuºi, unii autori au sugerat cã nevul Ota, that Ota’s nevus, Mongolian spot and the blue
pata mongoloidã ºi nevii albaºtri ar reprezenta nevi may represent different sides of the same
faþete diferite ale aceleiaºi afecþiuni [4, 14]. condition [4, 14]. The bimodal distribution of the
Distribuþia bimodalã a vârstei de debut, precum onset age, as well as the higher prevalence in
ºi prevalenþa mai crescutã la sexul feminin ar women might indicate that in many cases the
putea indica faptul cã în multe cazuri nevul este nevus is composed of amelanotic nevoid cells,
compus din celule nevice amelanice, care se that only start becoming pigmented once they
pigmenteazã numai dupã ce sunt stimulate de have been stimulated by triggering factors, of
cãtre factori trigger, dintre care cei mai relevanþi which the most relevant ones seem to be female
par a fi hormonii sexuali feminini. De altfel, sex hormones. In fact, the latter were incrimi-
aceºtia au fost incriminaþi ºi în declanºarea altor nated in the appearance of other pigmentation
tulburãri de pigmentare, cum ar fi melasma. disorders, such as melasma. Among the factors
Printre factorii incluºi ca ºi potenþiali agenþi included as potential disease triggering agents,
declanºatori ai bolii se mai numãrã ºi infecþiile, the following have been mentioned: infection,
expunerea la lumina ultravioletã ºi trauma- ultraviolet light exposure and trauma [4].

236
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

tismele [4]. Totodatã, a fost propusã teoria Moreover, it was proposed that the nevoid cells
conform cãreia celulele nevice implicate în involved in the disease pathogenesis might
patogenia bolii ar proveni din celulele Schwann derive from Schwann cells or some other neural
sau alte elemente nervoase, iar anomaliile de component, and that the aberrations of neural
migrare de la nivelul crestei neurale ar fi crest migration could be responsible for the
responsabile pentru apariþia acestor afecþiuni [4, development of these conditions [4, 15, 16].
15, 16]. Deºi desfãºurarea exactã a proceselor care Albeit the exact course of the processes leading to
conduc la anomaliile de pigmentare nu este pigmentation anomalies is not known, a various
cunoscutã, existã o serie de ipoteze în acest sens, number of assumptions in this regard have been
cum ar fi cea cu privire la rolul jucat în defectele made, such as the hypothesis on the role played
de migrare neuralã de cãtre modificarea in neural migration defects by the modification
concentraþiei glucozaminoglicanilor din timpul on the concentration of glycosaminoglycans
dezvoltãrii embrionare [17]. Astfel, se considerã during embryonic development [17]. Therefore, it
cã fenotipul (aspectul clinic îmbrãcat - nevul Ota, is considered that the phenotype (the clinical
nevii albaºtri sau pata mongoloidã) ºi extinderea aspect of the disease – Ota’s nevus, blue nevi or
afectãrii sunt dependente de stadiul evolutiv în Mongolian spot) and extension of the disease are
care se produc respectivele modificãri, precum ºi dependent on the evolutionary stage during
de caracteristicile calitative ºi cantitative ale which those changes are produced, as well as
acestor anomalii [4]. qualitative and quantitative characteristics of
these anomalies [4].
Trãsãturi clinice
Clinical features
Nevul Ota se prezintã sub forma unei leziuni
Nevus of Ota presents itself as a congenital or
pigmentare congenitale sau dobândite,
acquired pigmented lesion, which is usually
reprezentatã prin macule sau plãci albastrui-gri
represented by blue-gray or occasionally
în mod uzual, dar ºi maronii-violacee uneori,
purplish-brown diffuse macules or plaques, that
difuze sau cu tendinþã de confluare, dispuse
sometimes have a tendency to organise, and that
unilateral (90%) sau bilateral (5-10%) pe frunte,
are placed unilateral (95%) or bilateral (5-10%) on
tâmple, regiunea malarã, periorbital – pe traseul
the forehead, temples, malar region, or
ramurilor 1 ºi 2 ale nervului trigemen. În unele periorbital – on the route of the 1st or 2nd
cazuri se poate remarca ºi afectarea mucoaselor branches of the trigeminal nerve. In some cases,
zonelor respective (membrana timpanicã, the involvement of the mucosal areas can also be
mucoasele bucalã ºi nazalã, sclerotica, noted (tympanic membrane, oral and nasal
conjunctiva, grãsimea retrobulbarã, corneea ºi mucous membranes, sclera, conjunctiva,
retina). Rareori, a fost descrisã ºi afectarea retrobulbar fat, cornea and retina). Rarely, there
tegumentelor de pe traseul ramurii mandibulare has been described the involvement of skin
a trigemenului. Dupã debut, nevul poate sã placed upon the route of the mandibular branch
creascã lent în dimensiuni ºi sã se întunece la of the trigeminal nerve. After the onset, the nevus
culoare, evoluþie ce tinde însã sã se stabilizeze may slowly increase in size and darken its color,
odatã cu atingerea vârstei adulte, deºi nuanþa but the evolution tends to settle down once
nevului poate fluctua în funcþie de unii factori adulthood is reached, although its shade may
precum: obosealã, insomnii, ciclul menstrual, vary depending on factors such as insomnia,
schimbãri ale vremii [1, 3, 4]. fatigue, menstrual cycle or weather fluctuations
Tanino a realizat o clasificare clinicã a nevului [1, 3, 4].
Ota, având la bazã extinderea cutanatã a acestuia, Tanino has accomplished a clinical classifi-
dupã cum urmeazã [4,10]: cation of Ota’s nevus, based upon its cutaneous
I. Forma uºoarã, cu variantele: extension, as follows [4,10]:
A. Afectare ocularã (pleoapa superi- I. Mild type, with its variants:
oarã/inferioarã), periorbitalã ºi a A. Ocular (upper/lower eyelid), peri-
tâmplei orbital and temple involvement

237
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

B. Afectare infrapalpebralã, zigomaticã B. Infrapalpebral, zygomatic and naso-


ºi a ºanþului nazolabial labial fold involvement
C. Afectarea frunþii C. Involvement of forehead
D. Afectarea aripii nazale D. Involvement of ala nasi
II. Forma moderatã: afectarea pleopelor II. Moderate type: involvement of upper and
superioarã ºi inferioarã, periocularã, a lower eyelids, periocular, zygomatic area,
regiunii zigomatice, tâmplei ºi obrazului temple and cheeks
III. Forma severã: afectarea scalpului, frunþii, III. Moderately severe type: involvement of
sprâncenelor ºi nasului scalp, forehead, eyebrow and nose
IV. Forma bilateralã IV. Bilateral type
Într-un studiu recent s-a ridicat problema A recent study raised the problem of the
dificultãþilor întâmpinate în încadrarea tuturor difficulties that have been encountered when
pacienþilor într-una dintre tipologiile clasificãrii trying to enclose all the patients into one of the
realizate de Tanino, motiv pentru care s-a propus typologies described in Tanino’s classification,
includerea criteriului morfologic într-un eventual and therefore the addition of the morphologic
nou sistem de ierarhizare a afecþiunii. Astfel, criteria to a possible new compartmentalization
autorii au împãrþit aspectul clinic în urmãtoarele of the disease was proposed. Thus, the authors
trei categorii: omogen (macular cu o densitate have divided the clinical appearance into three
pigmentarã distribuitã egal), pãtat (”speckled”) categories: homogeneous (macular, with an
(pete pigmentare difuze cu o densitate pigmen- equally distributed pigment density), speckled
tarã similarã sau variatã) ºi mixt (model pãtat (scattered spots with similar or various pigment
aflat pe un fundal macular omogen) [18]. density) and mixed (speckled pattern on a
În literatura de specialitate au fost menþio- background of homogenous macule) [18].
nate ºi o serie de variante clinice ale nevului Ota, Specialty literature mentions some clinical
cum sunt nevus fusco-caeruleus zygomaticus sau variants of Ota’s nevus, such as nevus fusco-
nevul albastru cu dispunere în plãci, acestea caeruleus zygomaticus and the blue nevus with
diferenþiindu-se de varianta clasicã prin elemente plaque-type arrangement, which differ from the
legate de vârsta de debut, localizarea ºi extensia classical version through factors related to the
leziunilor, prezenþa unei componente papuloase, age of onset, location and extension of lesions, as
precum ºi tendinþa la agregare familialã [3]. well as the tendency to run in families [3].
Interesant de menþionat cã unii autori au Interestingly enough, some authors have
descris nevul Ota în contextul unei ”facomatoze described Ota’s nevus in the context of a
melanocitice hipermelanice”, ce a fost caracte- ”hypermelanotic melanocytic phacomatosis”,
rizatã prin urmãtoarele trãsãturi: prezenþa unei which was characterised by the following
hiperpigmentãri hamartomatoase albastre sau gri features: the presence of a hamartomatous hyper-
în mod uzual, macularã sau uºor elevatã, pigmentation not covered by hair, that is
neacoperitã de pãr, de obicei unilateralã, afectând typically of blue or gray color, can be macular or
tegumentele ºi mucoasele de la nivelul frunþii, slightly elevated, and affects the cutaneo-mucous
tâmplelor, pleoapelor sau sprâncenelor, în areas of the forehead, temple, eyelids or eyebrow,
regiunea de distribuþie a primelor douã ramuri in the region of distribution of the first two
ale nervului trigemen; asociere frecventã cu branches of the trigeminal nerve; often
melanozã ocularã ºi intracranialã (periostul association with ocular and intracranial
craniului, dura mater, emisferele cerebrale, melanosis (skull periosteum, dura mater cerebral
epifiza, cavumul lui Meckel, chiasma opticã) hemispheres, epiphysis, Meckel’s cavum, optic
[6,7]. chiasm) [6,7].
Nevul Ota a fost asociat cu o serie de alte Ota’s nevus has been associated with a
afecþiuni, dintre care unele se pot afla în relaþie number of other conditions, some of which may
directã cu tulburarea de pigmentare, dupã cum be directly related to this pigmentation disorder,
urmeazã [3,19]: as follows [3,19]:

238
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

1. Afecþiuni cutanate sau leptomeningeale 1. Benign cutaneous and leptomeningeal disease:


benigne: nevul Ito, nevus flammeus, nevus of Ito, nevus flammeus, phako-
facomatozã pigmentovascularã, melanozã matosis pigmentovascularis, leptomenin-
leptomeningealã ºi neurofibromatozã, geal melanosis and neurofibromatosis,
sindromul Sturge-Webber; Sturge-Weber syndrome;
2. Anomalii oculare cu acuitate vizualã nor- 2. Ocular anomalies with normal ocular
malã: melanozã ocularã la nivelul sclerei, acuity: ocular melanosis of the sclera,
corneei, retinei ºi discului optic (ipsilate- cornea, retina and optic disc (ipsilateral in
ralã în 22-77% din cazuri), hemangioame 22-27% of the cases), cavernous heman-
cavernoase ale discului optic, creºterea giomas of the optic disc, high intraocular
presiunii intraoculare cu sau fãrã apariþia pressure with or without glaucoma
glaucomului (10.3%) [20]; (10.3%) [20];
3. Melanom malign: cutanat, ocular sau lepto- 3. Malignant melanoma: cutaneous, ocular or
meningeal; leptomeningeal;
4. Alte afecþiuni: surditate ipsilateralã, cata- 4. Other conditions: ipsilateral deafness, con-
ractã congenitalã, sindrom Klippel- genital cataract, Klippel-Trénaunay syn-
Trénaunay ºi degenerescenþã spino- drome and spinocerebellar degeneration.
cerebeloasã.
Paraclinical features
Caracteristici paraclinice
Dermatoscopy is not usually practiced, its
Dermatoscopia nu se practicã în mod uzual, usefulness consisting in the detection of the
utilitatea sa constând în detectarea coloraþiei lesion’s bluish coloration, which corresponds
albãstrui de la nivelul leziunii, care are drept
with the histopathologic presence of melanin in
corespondent histopatologic prezenþa melaninei
the middle and deep dermis. However, this
în dermul mijlociu ºi profund. Aceasta
feature can also be observed in case of the blue
caracteristicã poate fi însã remarcatã ºi în cazul
nevi or Mongolian spot.
nevilor albaºtri sau a petei mongoloide.
The histopathologic exam is not a common
Examenul histopatologic nu se practicã
practice, due to both aesthetic considerations, as
frecvent, atât datoritã consideraþiilor estetice, cât
well as because of the risk related to the
ºi din cauza riscului legat de asocierea nevului
association between Ota’s nevus and malignant
Ota cu melanomul malign. Totuºi, în cazul
constatãrii unor modificãri clinice ce ar putea melanoma. However, in the event of clinical
sugera transformarea malignã, cum ar fi ulceraþii, changes that could suggest malignant trans-
apariþia unor noi leziuni papulare sau variaþii formation, such as ulcerations, newly appeared
importante ale coloritului, efectuarea unei biopsii papular lesions or significant variations in color,
cutanate este permisã [3]. performing a skin biopsy is warranted [3].
Imaginea obþinutã la examenul microscopic The image obtained from microscopic
relevã urmãtoarele trãsãturi: prezenþa unor examination reveals the following traits: presence
melanocite elongate, dendritice, înconjurate de of elongated, dendritic melanocytes, which are
teci fibroase, împrãºtiate la nivelul dermului surrounded by fibrous sheaths, and that are
profund ºi reticular mijlociu (în zonele cu tentã scattered throughout the deep and middle
albãstruie macroscopic), precum ºi în dermul reticular dermis (in the areas with a macroscopic
papilar (în zonele ce prezintã coloraþii macro- bluish tint), but also in the papillary dermis (in
scopice variate); tecile fibroase nu pot fi the regions with various macroscopic shades);
identificate în alte tulburãri de pigmentare, fibrous sheaths cannot be found in other types of
precum pata mongoloidã sau nevul albastru. De pigmentation disorders, such as Mongolian spot
asemenea, mai pot fi remarcate ºi melanofage or blue nevus. Also, dermal melanophages may
dermice, iar epidermul supraiacent are un aspect be seen, and the overlying epidermis is of normal
normal. La coloraþia cu 3,4-dihidroxifenilalaninã, aspect. Upon 3,4-dihydroxyphenylalanine stain-
melanocitele reþin o cantitate redusã de colorant, ing, melanocytes retain a reduced quantity of

239
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

ceea ce sugereazã pãstrarea abilitãþii acestora de a colouring agent, suggesting the preservation of
produce melaninã [3,4]. their ability to produce melanin [3, 4].
În urma efectuãrii unui studiu pe 450 de After conducting a study on 450 patients,
pacienþi, Hirayama ºi Suzuki au realizat o Hirayama and Suzuki have developed a classifi-
clasificare a nevului Ota bazatã pe criterii cation of Ota’s nevus based upon histological
histologice, dupã cum urmeazã [3, 4, 21]: criteria, as follows [3, 4, 21]:
1. Superficial: melanocitele dermice pot fi 1. Superficial: dermal melanocytes are
vizualizate în straturile superficiale ale located in the superficial layer of the
dermului; dermis;
2. Profund: melanocitele dermice sunt
2. Deep: dermal melanocytes are located in
prezente în straturile profunde ale
the deep layer of the dermis;
dermului;
3. Diffuse: dermal melanocytes are evenly
3. Difuz: melanocitele dermice sunt
spread throughout the dermis;
rãspândite uniform în interiorul
4. Superficial dominant: diffuse distribution
dermului;
4. Predominant superficial: melanocitele of dermal melanocytes, but with a greater
dermice prezintã o distribuþie difuzã, însã concentration in the superficial layer;
cu o densitate mai mare în dermul 5. Deep dominant: diffuse distribution of
superficial; dermal melanocytes, but with a greater
5. Predominant profund: melanocitele concentration in the deep layer.
dermice prezintã o distribuþie difuzã, dar Once this classification has been established,
cu o densitate mai mare la nivelul several anatomical-clinical correlations were
dermului profund. carried out, concluding that lesions located on the
Dupã realizarea acestei clasificãri, au fost cheeks tend to be superficial, while the
stabilite o serie de corelaþii anatomo-clinice din periorbital ones, and those from the temple and
care s-a ajuns la concluzia cã leziunile localizate forehead are usually deep [3].
pe obraji tind sã fie superficiale, în timp ce acelea Performing an eye exam is recommended, in
periorbitale, de pe tâmplã sau frunte sunt de order to evaluate the extension of the lesion, as
obicei profunde [3]. well as to detect the appearance of complications.
Efectuarea unor examinãri oftalmologice este In this respect, through means of ophthal-
recomandatã pentru a evalua gradul de extensie moscopy it is possible to view the presence of
al leziunii oculare ºi pentru detectarea pigment in the choroidal vascular layer, and
complicaþiilor. În acest sens, cu ajutorul when correlated with tonometry, it is possible to
oftalmoscopiei se poate vizualiza prezenþa diagnose glaucoma. Ophthalmic ultrasound
pigmentului în stratul vascular al coroidei, iar
imaging provides information concerning the
prin corelarea cu tonometria este posibilã
thickness of the vascular uveal layer, which may
diagnosticarea glaucomului. Ecografia globului
be increased in Ota’s nevus with severe ocular
ocular oferã informaþii despre grosimea stratului
involvement [22].
uveal vascular, care poate fi crescutã în nevul Ota
The diagnosis of nevus of Ota is mainly
cu afectare ocularã [22].
Diagnosticul nevului Ota este în principal clinical, the correlation between the data obtained
unul clinic, corelarea datelor obþinute din during anamnesis and the ones discovered
anamnezã cu cele descoperite la examenul fizic through physical examination usually being
fiind în general suficientã, astfel încât efectuarea sufficient, so that performing laborious para-
unor explorãri paraclinice laborioase nu este clinical exams is often unnecessary.
necesarã adeseori. The differential diagnosis is made with other
Diagnosticul diferenþial se face cu alte pigmentation disorders, such as: nevus of Ito,
afecþiuni pigmentare, dintre care amintim: nevul blue nevi, nevus of Hori, Mongolian spot, cafè-
Ito, nevii albaºtri, nevul Hori, pata mongoloidã, au-lait spots, lentigo maligna, actinic lentigo,
petele cafè-au-lait, lentigo maligna, lentigo melasma, exogenous ochronosis, alkaptonuria,

240
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

actinic, melasma, ocronoza exogenã, alkapto- phytophotodermatitis, drug-induced hyper-


nuria, fitofotodermatozele, hiperpigmentãrile pigmentation, malignant melanoma [1, 3, 4].
postmedicamentoase, melanomul malign [1,3,4] . The treatment of Ota’s nevus includes the use
Tratamentul nevului Ota include utilizarea of camouflage methods and various surgical
metodelor de camuflaj ºi diverse tehnici techniques, such as: cryotherapy, microsurgery,
chirurgicale, dintre care amintim: crioterapia, dermabrasion, IPL procedures and laser therapy.
microchirurgia, dermabraziunea, proceduri IPL Over time, multiple topical medicinal products
ºi terapia laser. De-a lungul timpului au fost
have been tested, but they have not proved useful
încercate ºi diverse produse medicamentoase în
[3]. Furthermore, the use of chemical bleaching
aplicare localã, însã acestea nu s-au dovedit a fi
agents can lead to permanent hypopigmentation
utile [3]. Mai mult de atât, agenþii chimici
decoloranþi pot determina apariþia unor or depigmentation [23, 24]. Some authors have
hipopigmentãri sau depigmentãri permanente reported good results after high doses of vitamin
[23, 24]. Unii autori au raportat rezultate C for long periods of time [25].
mulþumitoare dupã doze forte de vitamina C pe Cosmetic camouflage materials are applied over
perioade îndelungate [25]. color correctors, and they are represented by
Topicele camuflaj sunt aplicate deasupra unor opaque, waterproof substances, that are designed
corectori de culoare ºi sunt reprezentate de in such way so the adherence to scar tissue is
substanþe opace, rezistente la apã, concepute în facile [3]. Their use is recommended in discrete
aºa fel încât sã adere cu uºurinþã la þesut forms.
cicatriceal [3]. Utilizarea acestora este reco- Cryotherapy with liquid nitrogen or carbon
mandatã în cazul formelor discrete. dioxide snow suppresses the function of the
Crioterapia cu zãpadã carbonicã sau azot epidermal and dermal melanocytes, but also
lichid determinã supresia funcþiei melanocitelor
causes their destruction by cryonecrosis or by
epidermice ºi dermice, dar totodatã realizeazã ºi
activating lysosomal enzymes, which leads to a
distrugerea acestora prin crionecrozã sau prin
risk of producing skin atrophy or scarring. It is
activarea enzimelor lizozomale, astfel încât existã
riscul producerii atrofiei cutanate sau a unor considered that liquid nitrogen is more selective
cicatrici inestetice. Se considerã cã azotul lichid ar than dry ice, due to its significantly lower
fi mai selectiv decât zãpada carbonicã, datoritã temperature, which reduces contact time and
temperaturii mult mai scãzute, ce permite increases the specificity of application [4].
reducerea timpului de contact ºi sporeºte Dermabrasion achieves the removal of
specificitatea aplicãrii [4]. epidermal and superficial dermal melanin. It can
Dermabraziunea realizeazã îndepãrtarea be used in association with cryotherapy or
melaninei din epiderm ºi dermul superficial. autologous epitelial grafting, leading to
Aceasta poate fi folositã ºi în asociere cu satisfactory results in both cases [3, 4].
crioterapia sau aplicarea grefelor cutanate Practicing microsurgery may cause scarring,
autologe, obþinându-se rezultate satisfãcãtoare în much like in the case of cryotherapy, so that these
ambele situaþii [3, 4]. techniques have lost their usefulness since laser
Practicarea microchirurgiei poate produce therapy has been introduced [4].
cicatrici inestetice, la fel ca ºi crioterapia, astfel
Currently, laser therapy represents the gold
încât aceste tehnici ºi-au pierdut utilitatea odatã
standard in the treatment of Ota’s nevus. Q-
cu introducerea tratamentului laser [4].
În prezent, terapia laser reprezintã standardul switched lasers, mentioned for the first time in
de aur în tratamentul nevului Ota. Laserele Q- 1983, act on the melanosomes in the dermal
switched, menþionate pentru prima oarã în 1983, melanocytes and on melanophages, leading to
acþioneazã asupra melanozomilor din melano- their photothermolysis and photomechanical
citele dermice ºi a melanofagelor, realizând destruction; also, a photoacoustic effect has been
fototermoliza ºi distrucþia fotomecanicã a described. Lasers provide pulses of low energy
acestora; totodatã, a fost descris ºi un efect radiation of the order of nanoseconds, resulting

241
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

fotoacustic. Laserele furnizeazã pulsuri de ra- in selective destruction of targeted items [3, 4,
diaþii cu energie joasã de ordinul nanosecundelor, 11, 26].
conducând la distrugerea selectivã a elementelor Laser treatment operates on the basis of the
þintite [3, 4, 11, 26]. selective photothermolysis theory, described by
Tratamentul laser funcþioneazã pe baza Anderson and Parish, which states that laser light
teoriei fototermolizei selective descrise de cãtre must provide an adequate wavelength in order to
Anderson ºi Parish, conform cãreia lumina laser be absorbed by the targeted chromophore, but
trebuie sã prezinte o lungime de undã suficientã not by the surrounding structures, and that the
pentru a putea fi absorbitã de cromoforele þintite, pulse duration should not exceed the thermal
dar nu ºi de structurile înconjurãtoare, iar durata relaxation time of the target, so that the produced
pulsurilor ar trebui sã fie cel mult egalã cu timpul heat can be contained within the target, without
de relaxare termicã a þintei, astfel încât cãldura sã damaging other structures [11,26].
poate fi limitatã la þintã, fãrã sã afecteze ºi alte At the moment, for the treatment of Ota’s
structuri [11,26]. nevus the following Q-switched lasers are
În momentul de faþã, în tratamentul nevului available: Ruby 694 nm, Alexandrite 755 nm and
Ota sunt disponibile urmãtoarele tipuri de lasere Nd:YAG 1064 nm (Neodynium: Yttrium-
Q-switched: Ruby 694 nm, Alexandrite 755 nm ºi Aluminium garnet). It is estimated that a number
Nd:YAG 1064 nm (Neodynium: Yttrium- of 4-8 sessions are required, each performed at 2-
Aluminium garnet). Se apreciazã cã ar fi necesare 6 months, at the end of which the skin lesion
între 4-8 ºedinþe, efectuate la interval de 2-6 luni,
should be significantly reduced or even
la finalul cãrora leziunea cutanatã este redusã
completely removed in 90-100%, with a less than
semnificativ sau chiar îndepãrtatã complet în 90-
1% risk of scarring. It has been ascertained that a
100% din cazuri, cu un risc de sub 1% de formare
marked improvement is more easily obtained for
a þesutului cicatriceal. S-a constatat cã o
individuals with light-skin phototypes.
ameliorare marcatã este mult mai facil de obþinut
Recurrences are rare, and their risk is estimated
în cazul indivizilor cu fototip deschis.
to be between 0.6-1.2% [3, 11].
Recurenþele sunt rare, riscul apariþiei acestora
In the assessment of the response to laser
fiind estimat a fi între 0.6 - 1.2% [3, 11].
therapy, both clinical and histological
În evaluarea rãspunsului la terapia laser au
fost utilizate considerente clinice ºi histologice. În considerations have been used. In terms of
ceea ce priveºte rãspunsul clinic, un bun clinical response, a good predictor is considered
prezicãtor este considerat a fi semnul Panda to be Panda’s sign, defined by the periorbital
(”Panda’s sign”), definit prin gradul de curãþare laser clearing that is significantly lower than the
laser periorbitalã semnificativ mai redusã decât one in other regions [4].
în alte regiuni [4]. One study noted the existence of other
În cadrul unui studiu s-a observat existenþa congenital skin abnormalities or extracutaneous
altor anomalii cutanate congenitale sau a disorders in a significant percentage among those
afectãrilor extracutanate într-un procent patients who presented with Panda’s sign.
semnificativ în cazul pacienþilor care au prezentat According to these observations, a new
semnul Panda. Pornind de la aceastã remarcã, a classification of Ota’s nevus, based upon the
fost propusã o nouã clasificare a nevului Ota, response to laser therapy, has been proposed
având la bazã rãspunsul la terapia laser [4, 27]: [4, 27]:
1. Nevul Ota fãrã afectare periorbitalã, în 1. Ota’s nevus without periorbital
asociere cu un alt defect cutanat involvement, another birthmark, and
congenital ºi afectare extracutanatã; extracutaneous involvement;
2. Nevul Ota cu afectare periorbitalã, fãrã alt 2. Ota’s nevus with periorbital involvement,
defect cutanat congenital, dar cu afectare but without another birthmark and
extracutanatã; extracutaneous involvement;

242
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

3. Nevul Ota în asociere cu un alt defect 3. Ota’s nevus with another birthmark, but
cutanat congenital, dar fãrã afectare without extracutaneous involvement;
extracutanatã; 4. Ota’s nevus with extracutaneous
4. Nevul Ota în asociere cu afectare involvement.
extracutanatã.
Some side effects of laser therapy include
Printre efectele adverse uzuale ale terapiei hypopigmentation (15%), hyperpigmentation
laser se numãrã hipopigmentarea (15%), (3%), changes in skin texture (3%) and
hiperpigmentarea (3%), modificãrile texturii unaesthetic scars (2%). Hypopigmentation
cutanate (3%) ºi formarea cicatricilor inestetice represents the most common complication, can
(2%). Hipopigmentarea reprezintã cea mai be temporary or permanent and is mentioned
frecventã complicaþie, poate fi tranzitorie sau especially among patients treated with Q-
permanentã ºi este menþionatã mai ales în cazul switched Ruby laser. Post-inflammatory hyper-
pacienþilor trataþi cu laser Q-switched Ruby. pigmentation appearance can be countered by
Apariþia hiperpigmentãrii post-inflamatorii using sunscreens starting from at least 15 days
poate fi contracaratã prin folosirea cremelor de prior to treatment sessions, in association with
protecþie solarã începând cu cel puþin 15 zile whitening agents such as hydroquinone or kojic
înaintea ºedinþei laser, în asociere cu agenþi acid. If hyperpigmentation is not prevented, it is
depigmentanþi, precum hidrochinona sau acidul usually transient and can be treated by topical
kojic. Dacã hiperpigmentarea nu este prevenitã, application of tretinoin, hydroquinone or cortico-
aceasta este în mod uzual tranzitorie ºi se trateazã steroids. It is notable that both hypopigmentation
prin aplicarea topicã de tretinoin, hidrochinonã and hyperpigmentation occur more frequently in
sau corticoizi. De reþinut cã atât hipo- patients with dark-skin phototypes 4, 5 or 6
pigmentãrile, cât ºi hiperpigmentãrile apar mai [3,11,23].
frecvent în rândul pacienþilor cu fototip închis 4,5 A Japanese study conducted on 114 patients
sau 6 [3,11,23]. in the period 1990-1993 evaluated the efficiency
În cadrul unui studiu japonez efectuat pe 114 of the Q-switched Ruby laser from a clinical and
pacienþi în perioada 1990-1993, a fost evaluatã histological standpoint. Electron microscopy
clinic ºi histopatologic eficienþa laserului Q- performed immediately after exposure has
switched Ruby. Microscopia electronicã efectuatã shown destruction of melanocytes up to a depth
imediat dupã expunere a indicat distrucþia of 1.5 mm, without being able to detect modifi-
melanocitelor pânã la o adâncime de 1.5 mm, fãrã cations in surrounding structures. Examination
a putea fi decelate modificãri în structurile of samples obtained through biopsy after the
înconjurãtoare. Examinarea pieselor obþinute lesions had healed revealed a papillary dermis of
prin biopsie dupã vindecarea leziunilor a relevat normal aspect, with some remaining nevus cells
un derm papilar de aspect normal, cu câteva in the deep dermis and without fibrosis,
celule pigmentare remanente în profunzimea observation which were also mirrored in the
dermului ºi fãrã fibrozã, observaþii oglindite ºi în clinical aspect of the patients, who had not shown
aspectul clinic al pacienþilor, care nu au prezentat atrophic or hypertrophic scars. Side effects
cicatrici hipertrofice sau atrofice. Efectele adverse consisted of superficial punctate erosions,
au constat în eroziuni punctiforme superficiale, petechiae, purpura, punctate hemorrhages,
peteºii, purpurã, hemoragii punctiforme, edem periorbital edema, that occured immediately
periorbital apãrute imediat dupã expunere, after exposure, as well as transient hyper-
precum ºi hiperpigmentare tranzitorie, îndeosebi pigmentation, especially after the first laser
dupã prima ºedinþã laser. Nu au fost înregistrate session. There were no relapses during post-
recãderi pe parcursul urmãririi post-terapeutice. treatment follow-up. The authors concluded that
Autorii au concluzionat cã aceastã tehnicã this therapeutic technique represents a safe and
terapeuticã reprezintã o metodã sigurã ºi effective method, with best results when multiple
eficientã, rezultatele fiind mai bune în cazul sessions are performed. It is also interesting to
ºedinþelor multiple. Totodatã, este interesant de note that the melanin contained in the damaged
remarcat faptul cã melanina conþinutã în melanosomes is transported towards lymph

243
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

melanozomii distruºi nu este transportatã nodes, hence the necessity of further treatment
integral cãtre nodulii limfatici, astfel încât cannot be excluded. Nevertheless, it has been
posibilitatea necesitãþii unor tratamente observed that the time interval in between
ulterioare nu este exclusã. Totuºi, s-a constatat cã treatment sessions might be important,
intervalul de timp la care se efectueazã considering that in some cases significant
tratamentul ar putea fi important, întrucât în improvements have been observed after 6
unele cazuri au fost remarcate ameliorãri months – 1 year from the last exposure, even if
semnificative dupã 6 luni - 1 an de la ultima the patient had benefited from only one or two
expunere, chiar dacã pacientul beneficiase doar sessions [28].
de una sau douã ºedinþe [28]. Another study evaluated the effectiveness of
În cadrul unui alt studiu a fost evaluatã the Q-switched Nd:YAG laser on a group of 50
eficienþa laserului Q-switched Nd:YAG pe un lot patients who underwent an average of 6 sessions
format din 50 de pacienþi, care au fost supuºi în over a one year period. Most patients presented
medie la câte 6 ºedinþe pe parcursul unui an de meaningful results, without any observable
zile. Majoritatea pacienþilor au prezentat textural changes or scarring. Among the adverse
rezultate semnificative, fãrã a putea fi remarcate effects, transient post-inflammatory hyper-
modificãri ale texturii pielii sau apariþia pigmentation (10%) and guttate hypopigmen-
cicatricilor. Printre efectele adverse au fost incluse tation (2%) were included, which were resolved
hiperpigmentarea post-inflamatorie tranzitorie after 2 or 3 months. The authors reported no
(10%) ºi hipopigmentare gutatã (2%), care s-au relapses during post-treatment monitoring [11].
remis dupã 2, respectiv 3 luni. Autorii nu au Several studies that have been conducted
raportat nici o recidivã pe durata monitorizãrii certified a better patient tolerance towards the
post-terapeutice [11]. treatment with Q-switched Alexandrite laser
Au fost efectuate mai multe studii prin than to the Nd:YAG [11,29], but the latter proved
intermediul cãrora s-a atestat o toleranþã mai to be superior in terms of the achieved results
bunã a pacienþilor faþã de tratamentul cu laserul [11,30].
Q-switched Alexandrite faþã de Nd:YAG [11,29],
însã acesta din urmã s-a dovedit a fi superior din Conclusions
perspectiva rezultatelor obþinute [11,30].
Nevus of Ota represents a common
pigmentation disorder among Asians, although it
Concluzii has also been reported among Caucasians.
Nevul Ota reprezintã o tulburare de Evolution is usually benign, although the skin
pigmentare întâlnitã în rândul populaþiei asiatice, lesions are disfiguring and permanent, so that
deºi a fost raportatã ºi afectarea caucazienilor. they can lead to psycho-emotional disorders in
Evoluþia este în mod uzual benignã, însã leziunile the absence of treatment. Patient follow-up is
cutanate sunt desfigurante ºi permanente, astfel mandatory because of the risk for ocular compli-
încât acestea pot conduce la tulburãri psiho- cations or malignant melanoma. Malignant
emoþionale în absenþa tratamentului. Urmãrirea degeneration does not occur frequently, but it is
pacienþilor este obligatorie datoritã riscului possible, especially among light-skinned patients
apariþiei complicaþiilor oculare sau a melano- [3]. Thus, the case which we have described
mului malign. Degenerarea malignã nu se presents itself with the particularity of the disease
produce frecvent, însã este posibilã, mai ales în occurring in a Caucasian patient.
rândul indivizilor de rasã albã [3]. Astfel,
Received: 7.08.2012
particularitatea cazului descris constã în prezenþa
Accepted: 27.09.2012
bolii la o pacientã de rasã caucazianã.
Intrat în redacþie: 7.08.2012
Acceptat: 27.09.2012

244
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

Bibliografie/Bibliography
1. Fitzpatrick’s Color Atlas of Dermatology, 6th ed. Benign Neoplasms and Hyperplasias; Nevus of Ota. McGraw-Hill
Medical, Chicago 2009; I(9):190-1.
2. Rook’s Textbook of Dermatology, 8th ed. Lentigos, Melanocytic Naevi and Melanoma; Naevus of Ota. Wiley-
Blackwell Publishing, Oxford 2010; III:54.8-9.
3. Harvey Lui, Youwen Zhou, Soodabeh Zandi. Nevi of Ota and Ito. Medscape Reference 2011;
emedicine.medscape.com.
4. Henry H.L. Chan, Taro Kano. Nevus of Ota: Clinical aspects and management. Medscape News 2003; .
5. Ota M., Tanino H. Nevus fusco-caeruleus ophtalmo-maxillaris and melanosis bulbi. Tokyo Fji Shinshi 1939; 63
(3133):1243-5.
6. Ignacio Pacual-Castroviejo, Martino Ruggieri. Nevus of Ota. In: . Springer, Vienna 2008; 21:435-9;
link.springer.com.
7. Edelstein S, Naidich TP, Newton TH. The rare phakomatoses. In: Tortori-Donati P (ed.) Pediatric Neuroradiology,
Brain. Springer. Berlin 2005; 17:818–54.
8. Andrews’ Disease of the Skin. Clinical Dermatology, 8th ed. Melanocytic Nevi and Neoplasms; Nevus of Ota
(oculodermal melanocytosis). W.B. Saunders Company, Philadelphia 1990; 30:828.
9. Rapini Ronald P., Bolognia Jean L., Jorizzo Joseph L. In: Dermatology: 2-Volume Set, 2nd ed. St. Louis: Mosby
Elsevier 2008; 1720–22.
10. Tanino H. Uber eine in Japan haufig vorkom-mende Navusform: Naevus fusco-caeruleus opthalmo-maxillaris
Ota, I: Mitteilung: beobachtunguber lokalisation, verfarbung, anordnung and histologische veranderung. Jpn J
Dermatol 1939; 46:435-451.
11. Sanjeev Aurangabadkar. QYAG5 Q-Switched Nd:YAG laser treatment of nevus Ota: an Indian study of 50
patients. J Cutan Aesthet Surg Jul-Dec 2008; 1(2):80-4.
12. Gonder JR, Ezell PC, Shields JA et al. Ocular melanocytosis: a study to determine the prevalence rate of ocular
melanocytosis. Ophthalmology 1982; 89:950-2.
13. Leung AK, Kao CP, Cho HY et al. Scleral melanocytosis and oculodermal melanocytosis in Chinese children. J
Pediatr 2000; 137:581-4.
14. Dorsey CS, Montogomery H. Blue naevus and its distinction from Mongolian blue spot and the naevus of Ota. J
Invest Dermatol 1954; 22:225-36.
15. Kopf AW, Weidman AI. Naevus of Ota. Arch Dermatol 1962; 85:195-208.
16. Mishima Y, Mevorah B. Naevus of Ota and naevus of Ito in American Negroes. J Invest Dermatol 1961; 36:133-54.
17. Benson MT, Rennie IG. Hemi-naevus of Ota: perturbation of neural crest differentiation as a likely mechanism.
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmo 1992; 230:226-9.
18. Alshami M., Bawazir M.A., Atwan A.A. Nevus of Ota: morphological patterns and distribution in 47 Yemeni
cases. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26(11):1360-63.
19. Vandana Mehta, Balachandran C. Bilateral nevus of Ota. J Pakistan Assoc Dermatol 2007; 17:59-61.
20. Teekhasaenee C, Ritch R, Rutnin U, Leelawongs N. Glaucoma in oculodermal melanocytosis. Ophthalmology May
1990; 97(5):562-70.
21. Hirayama T, Suzuki T. A new classification of Ota's naevus based on histopathological features. Dermatologica
1991; 183:169-72.
22. Paul T. Finger. Nevus of Ota. Eye Cancer Network 2012; .
23. Bojana Jovovic-Dagovic, Ana Ravic-Nikolic, Vesna Milicic, Gordana Ristic. Bilateral nevus of Ota in a light-
skinned woman. Dermatol Online J 2007; 13(3):19. dermatology.cdlib.org.
24. Yang HY, Lee CW, Ro YS, Yu HJ, Kim YT, Kim JH, Kim JH. Q-switched ruby laser in treatment of nevus of Ota. J
Korean Med Sci Apr 1996; 11(2):165-170.
25. Oanþã A. Nevii nevocelulari ºi potenþialul lor de transformare în melanom malign. Ed. Universitatea Transilvania,
Braºov 2004;
26. Anderson RR, Parrish JA. Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed
radiation. Science 1983; 220:524.
27. Trese MT, Pettit TH, Foos RY et al. Familial naevus of Ota. Ann Ophthalmol 1981; 13:855-857.
28. Shinichi Watanabe, Hisashi Takahashi. Treatment of nevus of Ota with the Q-switched ruby laser. N Engl J Med,
Dec 1994; 331:1745-50.

245
DermatoVenerol. (Buc.), 57: 233-246

29. Chan HH, King WW, Chan ES, Mok CO, Ho WS, Van Krevel C et al. In vivo trial comparing patients’ tolerance
of Q-switched Alexandrite (QS Alex) and Q-switched Neodymium: Yttrium-Aluminum-Garnet (QS Nd-YAG)
lasers in the treatment of nevus of Ota. Lasers Surg Med 1999; 24:24–8.
30. Chan HH, Ying SY, Ho WS, Kono T, King WW. An in vivo trial comparing the clinical efficacy and complications
of Q-switched 755 nm alexandrite and Q-switched 1064 nm (Nd-YAG) lasers in the treatment of nevus of Ota.
Dermatol Surg. 2000; 26:919–22.

Conflict de interese Conflict of interest

AUTORII DECLARÃ THE AUTHORS DECLARE


CÃ NU EXISTÃ CONFLICTE DE INTERESE THAT THERE ARE NO CONFLICTS OF INTEREST

Adresa de corespondenþã: Dr. Popescu Mihaela-Anca


Correspondance address: Spitalul Clinic ”Prof. Dr. V. Babeº”
mihaela-anca-popescu@yahoo.com
The Clinical Hospital ”Prof. Dr. V. Babeº”
mihaela-anca-popescu@yahoo.com

246

S-ar putea să vă placă și